Sammanträdesprotokoll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll"

Transkript

1 Brottsförebyggande rådet (19) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 18 februari 2013, kl Beslutande Björn Andersson, ordförande Anneli Bengtsson, vice kommunstyrelsens ordförande Peter Johansson, Polisen Södermanland Tommy Björkdal, kultur- och fritidsförvaltningen Erik Rengman, Migrationsverket Roger Larsson, Västra Sörmlands Räddningstjänst Dan Forsberg, Dammsdalskolan Övriga deltagande Utses att justera Karin Johansson, sekreterare Tommy Björkdal Justeringens plats och tid Sekreterare... Paragrafer 7-12 Karin Johansson Ordförande... Björn Andersson Justerande... Tommy Björkdal ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Organ Brottsförebyggande rådet Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset Vingåker Datum för anslags nedtagande Underskrift... Namnförtydligande

2 Brottsförebyggande rådet Brå 7 Föregående protokoll Ordförande går igenom föregående protokoll. Vid förra mötet diskuterades inbjudan till Polisens utbildning om organiserad brottslighet som kommunen enligt samverkansavtalet ska delta på. Ledamöterna önskade då bättre information inför nästa utbildning eftersom det vid det senaste tillfället inte var många som fick inbjudan. Polisen har tagit med sig denna fråga och nästa gång kommer inbjudan att gå ut bredare.

3 Brottsförebyggande rådet Brå 8 Information från ledamöterna Polisen, Peter Johansson Polisen informerar om utvecklingen i Vingåker utifrån Polisens brottsstatistik. Den anmälda brottsligheten i Vingåker minskar. Hittills har Polisen registrerat 380 stycken anmälda brott i år jämfört med 442 stycken anmälda brott vid samma tid förra året. Även tillgreppsbrott, våldsbrott och narkotikabrott har minskat. När det gäller narkotikabrottsligheten tror Polisen att det handlar om att Polisen har fokuserat på andra geografiska områden snarare än att det faktiskt har minskat i Vingåker. Även anmälda inbrott minskar. Efter inbrotten i Viala arbetar Polisen med att knacka dörr samt att försöka få igång grannsamverkan. Ledamöterna diskuterar att det fortfarande finns oro kring inbrott hos kommuninvånarna och att det är viktigt att de får information om att brotten minskat. Ett förslag är att Polisen får utrymme i Vingåker för dig för att beskriva detta. Kanske kan det också finnas möjlighet att Polisen återkommande kan informera i tidningen. Polisen kontaktar Maria Pestrea gällande detta. Polisen informerar också att de är inne i en omorganisation just nu. En genomförandegrupp är tillsatt som bland annat ska se över geografiska områden för Polisen. Omorganisationen innebär troligtvis att huvudkontoret kommer att flyttas från Eskilstuna samt att Polisstyrelsen försvinner. Den enskilde polismannens ansvar och befogenheter kan också komma att ändras. Polisen återkommer i frågan när omorganisationen är beslutad. Expediering Maria Pestrea

4 Brottsförebyggande rådet Kultur och fritidsförvaltningen Tommy Björkdal Antal tjejer som besöker fritidsgården har minskat, framförallt på kvällarna. Detta tros bero på att tjejerna känner sig otrygga i Vingåker på grund av de överfall som skett senaste tiden. Dessa händelser diskuteras mycket och många rykten sprids. Fritidsgården kommer ha öppet 4 veckor i sommar, v De kommer då ha 3 personer i tjänst. Ungdomarna får komma med förslag på aktiviteter som ska hända under sommaren. Bland annat anordnas en resa till Gröna lund. På skolavslutningen kommer socialtjänst, Polis och fritidsgården samarbeta och röra sig ute på kvällen. Dammsdalskolan Dan Forsberg Dan informerar att även elever på Dammsdalskolan har blivit påverkade av överfallen som skett i Vingåker senaste tiden vilket personalen försöker hantera. Västra Sörmlands Räddningstjänst Roger Larsson Antalet larmcentraler kommer att ses över och troligtvis att minska i framtiden. I sommar kommer det inte finnas någon ambulans placerad i Vingåker. Landstinget menar dock att de har samarbete med Västra Sörmlands Räddningstjänst och att det på grund av det inte kommer att bli så stora problem. Dock menar VSR att samarbetet enbart gäller hjärtstopp samt att kostnadsfrågan behöver ses över. Migrationsverket Erik Rengman Migrationsverket har haft hög beredskap, men hittills har det inte kommit så många som de har räknat med i år. Ledamöterna diskuterar svårigheten med att ge en korrekt bild till invånarna kring invandrare. Det är viktigt att få ut korrekt information, men också att använda rätt medier för att få ut budskapet. Det är bra att skriva i medier som vi själva äger, till exempel Vingåker för dig eller hemsidan.

5 Brottsförebyggande rådet Vice ordförande kommunstyrelsen, Anneli Bengtsson Socialförvaltningen har blivit tilldelade kr från Socialstyrelsen för att arbeta med våld i nära relationer. De har även sökt medel för att utveckla arbetet med asylsökande samt en flyktingguide. Socialförvaltningens lokaler Mötesplatsen har flyttat till Köpmangatan. Lokalerna ger möjlighet till mer verksamhet fler dagar i veckan. Anneli har tillsammans med flera andra förtroendevalda deltagit i Tänk-omkampanjen i Vingåker. Inför valborg delades foldrar med anti-langnings-budskap ut utanför Systembolaget.

6 Brottsförebyggande rådet Brå 9 Samverkansavtal mellan kommun och Polis a) Kommunpolis i Vingåker. Björn framför en oro från Vingåkers kommuns del då tjänsten som kommunpolis har försvunnit från Vingåker. Flera på kommunen, bland annat BoU och Soc efterlyser en ny person på denna tjänst. Polisen menar att det är svårt att tillsätta denna typ av tjänst då det dels är ett svalt intresse för den här typen av tjänst inom Polisen men också då det är svårt att rekrytera poliser till Katrineholmskontoret. Detta problem känns igen av VSR, även där är det ett svalare intresse för utredningstjänster. Ledamöterna diskuterar att utbildningen för poliser borde ändras så att den förebyggande biten får större utrymme. För att lyckas med detta har kommunpolitikerna en viktig uppgift att föra dessa åsikter vidare uppåt. Björn menar att kommunen skulle kunna underlätta rekryteringen av Poliser till detta område genom att till exempel erbjuda den sökandes partner ett arbete. Ledamöterna diskuterar om bristen på kommunpolis till viss del kan ersättas med ett avtal med Securitas som finns i Vingåker de dagar Polisen inte är här. Polisen menar att det har testats i Flen och att det är mycket bundet till person om det fungerar eller ej. Polisen är medveten om problemet med att Vingåker inte längre har en kommunpolis och arbetar på det. b) Trygghetsvandring 2013 Folkhälsosamordnaren informerar om trygghetsvandring i Vingåkers kommun. Trygghetsvandringen 2012 genomfördes i oktober förra året i Vingåker centrum. Åtgärdsplan efter denna togs fram och antogs av Kommunstyrelsen under våren. Trygghetsvandringen kommer i fortsättningen ligga under Hälso- och trygghetsrådet (HoT). Trygghetsvandringen i år kommer att ske i september-oktober. Var vandringen ska gå är inte bestämt än och folkhälsosamordnaren ber BRÅ om förslag. Ledamöterna diskuterar kring om trygghetsvandringen och projektet kring grannsamverkan kan stärka varandra, till exempel i Viala. Dock är stor del av miljöerna och tomterna i Viala privatägda, så kommunen kan inte påverka så mycket där. Ledamöterna föreslår att hålla isär trygghetsvandringen och projektet kring grannsamverkan. forts.

7 Brottsförebyggande rådet Ledamöterna diskuterar vidare om grannsamverkan. Det var inte så stort intresse på Polisens möte, utan man behöver arbeta på andra sätt. Anneli föreslår att Polis, Räddningstjänst och kommun kan gå ut tillsammans i bostadsområden och informera om inbrott och hur man kan förebygga dessa. Anneli, Björn och Polisen ansvarar för att ta fram ett förslag på hur detta skulle kunna utformas till nästa BRÅ-möte Folkhälsosamordnaren efterlyser en kontakt från Polisen som kan delta i arbetet med trygghetsvandringen utifrån samverkansavtalet. Peter kontaktar Karin om vem från Polisen som ska ingå i detta arbete. c) Tänk om Folkhälsosamordnaren informerar om Folkhälsoinstitutets antilangningskampanj Tänk om som Vingåkers kommun deltar i. Arbetsgruppen består av skolan, IOGT-NTO, kommunens alkoholhandläggare, Polisen samt Systembolaget. Kampanjen utgår från tre riskhelger per år och i Vingåker har man valt att fokusera på valborg, skolavslutningen samt nyår. Kampanjen riktar sig mot tonårsföräldrar med budskapet att vara restriktiv mot sin tonåring kring alkohol, men också att vara uppmärksam mot vänner och syskon runtomkring som kan langa alkohol. Informationen syftar till att skapa diskussion och opinion i frågan och behöver kompletteras med andra insatser inom området. Tänk-om-gruppen har bland annat skickat brev till alla föräldrar på Vidåkersskolan inför skolavslutningen, delat ut informationsfoldrar tillsammans med politiker utanför Systembolaget samt informerat på hemsidan. Tänk-om-gruppen kommer att stå utanför systembolaget juni kl tillsammans med politiker och dela ut flygblad. VSR föreslår att man kan skicka med informationen i samtliga kommunanställdas lönekuvert. Folkhälsosamordnaren efterlyser en kontakt från Polisen som ska finnas med i Tänk-om-arbetet efter kommunpolisen. Peter tar med sig frågan. d) Uppföljning av avtalet samt ansvarfördelning På förra mötet bestämdes det att det utifrån samverkansavtalet skulle tydliggöras vem på kommunen som var ansvarig för att uppfylla vilken del. Anneli har tagit upp det med kommunledningen och troligtvis är det socialchefen eller skolchefen som har fått detta uppdrag. Frågan tas upp igen vid nästa möte

8 Brottsförebyggande rådet Brå 10 BRÅ:s roll i förhållande till det nya Hälso- och trygghetsrådet (HoT) För att undvika att råden dubbelarbetar är det viktigt med en god kommunikation mellan råden. Ledamöterna beslutar att BRÅ ska avgränsa sig till brottsförebyggande arbete medan HoT ansvarar för övergripande folkhälsoarbete. BRÅ ska också arbeta mer praktiskt medan HoT arbetar på strategisk nivå. Möjligtvis bör någon från BRÅ sitta med i HoT för att underlätta kommunikationen mellan råden.

9 Brottsförebyggande rådet Brå 11 Förberedelser inför skolavslutningen Som nämnts tidigare kommer socialtjänst, Polis och fritidsgården samarbeta och röra sig ute på skolavslutningskvällen. Även antilangningsgruppen Tänk om kommer sprida information inför skolavslutningen. Ledamöterna diskuterar säkerhetsaspekten på studentflak. Dessa används inte enbart vid studenten på gymnasiet utan även av niorna på Vidåkersskolan. Polisen berättar att Polisen i andra kommuner besiktigar varje flak samt pekar ut en viss sträcka där dessa får köras. Ingen säkerhetskontroll kommer göras av flaken i Vingåker. Polisen och skolan bör dock ha en dialog till nästa år kring hur detta kan utformas så att det blir så säkert som möjligt. Anneli ansvarar för att kontakta skolchefen kring detta till nästa möte

10 Brottsförebyggande rådet Brå 12 Övriga frågor Överfall av flickor i Vingåker Björn lyfter att det på kort tid varit två fall där flickor blivit utsatta för våldtäkt i Vingåker. Kan BRÅ bidra på något sätt i denna fråga? Polisen menar att den information som tidningarna har gått ut med inte är helt korrekt. Ledamöterna diskuterar den rädsla som spridit sig bland unga flickor i Vingåker och problematiken då den bygger på felaktig information. Ett bra tillfälle att informera föräldrar kring förebyggande åtgärder skulle kunna vara på ett föräldramöte. Nästa möte Nästa BRÅ-möte är den 9 september klockan

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Brottsförebyggande rådet 2015-02-16 1 (60) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Kommunhuset Vingåker, måndagen den 16 februari 2015, kl.08:30-10:20 Timo Granetin, ordförande Roger

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Brottsförebyggande rådet 2012-09-10 17 (23) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 9 september 2012, kl. 08.30-09.40. Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Anneli Bengtsson, ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Brottsförebyggande rådet 2017-06-19 13 (17) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 19 juni 2017, 13.00-15.00 Beslutande Charlotte Prennfors, ordförande Ralf Hedin, kommunchef Tommy Björkdal,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Brottsförebyggande rådet 2016-05-24 12 (22) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Vingåker, onsdagen den 24 maj 2016, kl.10.00-12.00 Charlotte Prennfors, ordförande Robert Skoglund, 1:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Brottsförebyggande rådet 2012-05-21 10 (16) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 21 maj 2011, kl. 08.30-09.35. Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Anneli Bengtsson, ordförande Björn

Läs mer

Marie Wilén (C) ordförande Karl-Arne Larsson (C) Salima Fahad (V) Carola Eriksson (S) Rolf Edlund (C) Rose-Marie Isaksson (S)

Marie Wilén (C) ordförande Karl-Arne Larsson (C) Salima Fahad (V) Carola Eriksson (S) Rolf Edlund (C) Rose-Marie Isaksson (S) - TRYGGHETSRÅDET- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Stora konferensrummet, Kommunkontoret, kl 9.00-11.00 Beslutande Marie Wilén (C) ordförande Karl-Arne Larsson (C) Salima Fahad (V) Carola Eriksson

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande Carina Schön (S) Kristina Pettersson (S) Sekreterare Paragrafer 1-7 ANSLAG/BEVIS

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande Carina Schön (S) Kristina Pettersson (S) Sekreterare Paragrafer 1-7 ANSLAG/BEVIS - TRYGGHETSRÅDET- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Stora konferensrummet, Kommunkontoret, kl 13.00-15.30 Beslutande Marie Wilén (C) ordförande Margareta Gadde-Jenniche (M) Gösta Persson (M) Rose-Marie

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö rum 6 Måndag 27 januari, 2014 kl Stefan Trönnhagen

Kommunkontoret, Bergsjö rum 6 Måndag 27 januari, 2014 kl Stefan Trönnhagen NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (13) Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö rum 6 Måndag 27 januari, 2014 kl. 14.00-16.30 ande Monica Olsson (s) Sigbritt Persson (s) Ordförande

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 16 februari 2015 kl. 14.00-16.30

Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 16 februari 2015 kl. 14.00-16.30 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 16 februari 2015 kl. 14.00-16.30 ande Monica Olsson (S) Ordförande Natrix Öjemark (C)

Läs mer

Björn Johansson, Närpolis Svalöv Jenny Kristinsson, behandlingsassistent 9 Karolina Larsson, nämndsekreterare ANSLAG/BEVIS

Björn Johansson, Närpolis Svalöv Jenny Kristinsson, behandlingsassistent 9 Karolina Larsson, nämndsekreterare ANSLAG/BEVIS Rådet för folkhälso- och brottsförebyggande arbete 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Lokal Roten kl. 14.00 16.30 Beslutande Agnetha Persson (C) vice ordförande Anneli Persson (S) Marcus Zadenius (FP) ordförande

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 27 april 2015 kl

Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 27 april 2015 kl NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 27 april 2015 kl. 14.00-16.30 ande Natrix Öjemark (C) Ordförande Katarina Roos (V) Ledamot

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2018. Brottsförebyggande rådet i Arboga

Verksamhetsplan 2015-2018. Brottsförebyggande rådet i Arboga Verksamhetsplan 2015-2018 Brottsförebyggande rådet i Arboga Brottsförebyggande rådet i Arboga Innehåll 1 Bakgrund 3 1.1 Brottsförebyggande rådets syfte... 3 1.2 Rådets uppgifter... 3 1.3 Rådets sammansättning...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Rådet för folkhälsa, trygghet och säkerhet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Rådet för folkhälsa, trygghet och säkerhet 1(5) Rådet för folkhälsa, trygghet och säkerhet Plats och tid, Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 8.30 11:00 Beslutande Ledamöter Gudrun Sjödin Bertil Böhlin Jonne Norlin Thomas Näsholm Åke Sundin

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Brottsförebyggande rådet 2017-08-28 18 (24) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 28 augusti 2017, 13.00-14.45 Beslutande Robert Skoglund, ordförande Ralf Hedin, kommunchef Malin Alsing Brånn,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Polishuset, kl 13.00-14.35 Beslutande iga delt Övriga deltagande Ann-Christine Myrgren, t.f. ordförande Marita Skog, kommunchef Göran Albertsson, Härnösandshus Mats

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum (19) vingaker.se

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum (19) vingaker.se 1 (19) Tid och plats Måndagen den 14 januari 2019 kl. 14.00-17.10 i sammanträdesrum Hjälmaren på kommunhuset i Vingåker Beslutande ledamöter Anneli Bengtsson (S), ordf. Robert Skoglund (S), 1:e vice ordf.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2012-04-10 21 (27) Plats och tid Säfstaholms slott Vingåker, måndagen den 10 april 2012, kl. 14.00-15.00 Beslutande Robert Skoglund (S) ordf Kent Jönsson (C) Övriga deltagande Lars Furborg, förvaltningschef

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Välfärdsrådet

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Välfärdsrådet Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunalhuset, Ljungarummet, torsdagen den 26 februari 2015 klockan 13.15 15.20 Närvarande: Beslutande Stefan Gustafsson, ordförande Per Thörnqvist,

Läs mer

Lokala Brottsförebyggande Rådet

Lokala Brottsförebyggande Rådet 1 av 12 Plats och tid Skurup, 18.00 21.00 Beslutande Ordförande Maritha Johansson ( S ) Kristina Andersson ( M ) Göran Larsson ( MP ) 18.00-20.00 Roland Hansson ( S ) 20.00-21.00 Inger Steinbichler (KV)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-09-05 174 (178) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 5 september 2011, kl 10.00-13.30 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Björn Andersson (M) Övriga deltagande Karl-Erik

Läs mer

Stadshuset, sal Hälleforsnäs. Dennis Ejdvinsson Områdespolis. Henrik Englund Områdespolis. Fanny Bergström Nämndsekreterare

Stadshuset, sal Hälleforsnäs. Dennis Ejdvinsson Områdespolis. Henrik Englund Områdespolis. Fanny Bergström Nämndsekreterare Plats och tid Stadshuset, sal Hälleforsnäs Kl 08.30-10.30 1 Beslutande Cecilia Friis (MP) Ordförande Ulla Lindström (M) Ledamot Håkan Bergsten Kommunchef Björn Rabenius Förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö rum 11 Måndag 13 februari, 2012 kl. 14:00-17:00. Pär Åkerlund

Kommunkontoret, Bergsjö rum 11 Måndag 13 februari, 2012 kl. 14:00-17:00. Pär Åkerlund NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (13) Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö rum 11 Måndag 13 februari, 2012 kl. 14:00-17:00 ande Monica Olsson (s) Kajsa Gladh (m) Ordförande

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionen 2014-12-03 34(45) Plats och tid Brandstationen i Katrineholm, den 24 september 2014, klockan 18.00 21:45 Beslutande Ola Lindgren (S), ordf. Marie-Louise Karlsson (S) vice ordf. There Palm (S)

Läs mer

Kommunstyrelsens folkhälsoutskotts protokoll

Kommunstyrelsens folkhälsoutskotts protokoll sid 1/9 Datum: Onsdagen den 16 maj 2012 Tid: 08.30 10.10 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Paragrafer: 8-14 Utses att justera: Peder Engdahl (M) Underskrifter: Sekreterare Ordförande Justerare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Brottsförebyggande rådet 2018-06-18 8 (14) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 18 juni 2018, 09.30 12.00 Beslutande Charlotte Prennfors ordförande Robert Skoglund, SN Mattias Gustafsson, Tf.

Läs mer

... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum BrottsfOrebyggande rådet, BRÅ KARLS BORGS KOMMUN

... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum BrottsfOrebyggande rådet, BRÅ KARLS BORGS KOMMUN BrottsfOrebyggande rådet, BRÅ 2013-09-30 1 Plats och tid Kommunhuset, måndagen den 30 september 2013 kl. 09.00-10.00 Närvarande (ordinari e Peter Lindroth Staffan MyrselI Anders Ståhl Pia Larsson (kommunstyrelsen

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Folkhälsorådet Brottsförebyggande rådet

M U L L S J Ö K O M M U N Folkhälsorådet Brottsförebyggande rådet 2013-02-19 1 Plats och tid Sandhemsrummet kl. 13.00 15.20 Beslutande Henrik Jansson, ordf. (M) Kent Oskarsson, KS vice ordf. (S) Jan-Olof Larsson, SN ordf. (M) Lars Eriksson, BUN ordf. (KD) Katarina Karlsson,

Läs mer

Folkhälsorådet Sammanträdesdatum Sida (11) KFF Kansli, Greenroom. Tommy Cedervall (FP) ordförande.... Ann-Margret Ringnér

Folkhälsorådet Sammanträdesdatum Sida (11) KFF Kansli, Greenroom. Tommy Cedervall (FP) ordförande.... Ann-Margret Ringnér Folkhälsorådet 2014-04-08 1(11) Plats och tid KFF Kansli, Greenroom Beslutande Övriga deltagare Tommy Cedervall (FP) ordförande Börje Norén, folkhälsosamordnare Ann-Margret Ringnér, hälsostrateg Bert-Inge

Läs mer

Innehåll Mötets öppnande Val av justerare 11 Föregående protokoll 4 12 Lägesredogörelse 2018/ Information från länsstyrelsens

Innehåll Mötets öppnande Val av justerare 11 Föregående protokoll 4 12 Lägesredogörelse 2018/ Information från länsstyrelsens Innehåll Mötets öppnande Val av justerare 11 Föregående protokoll 4 12 Lägesredogörelse 2018/1163 5 13 Information från länsstyrelsens 2018/1163 6 brottsförebyggande koordinator 14 Information från säkerhetssamordnare

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Folkhälsorådet Brottsförebyggande rådet

M U L L S J Ö K O M M U N Folkhälsorådet Brottsförebyggande rådet 2010-04-20 12 Plats och tid Bjurbäcksrummet kl. 13.00 15.00 Beslutande Ida Brinning-Klasson, vice ordf. (fp) Henrik Jansson, ks ordf. (m) Kent Oskarsson, ks vice ordf. (s) Agneta Grunditz (m) Övriga närvarande

Läs mer

Stadshuset, sal Hälleforsnäs. Ulla Lindström Stadshuset den 23 november 2018

Stadshuset, sal Hälleforsnäs. Ulla Lindström Stadshuset den 23 november 2018 Plats och tid Stadshuset, sal Hälleforsnäs Kl 08:30-11:00 Beslutande Cecilia Friis (MP) Ordförande Ulla Lindström (M) Ledamot Håkan Bergsten Kommunchef Björn Rabenius Förvaltningschef samhällsbyggnad Lena

Läs mer

... KARLS BORGS KOMMUN. Kommunhuset, måndagen den 13 januari 2014 kl

... KARLS BORGS KOMMUN. Kommunhuset, måndagen den 13 januari 2014 kl Sammantrlidesdatum Brottsförebyggande rådet, BRA 2014-01-13 l Plats och tid Kommunhuset, måndagen den 13 januari 2014 kl. 09.00-09.45 Närvarande (ordinarie Peter Lindroth Kjell Sjölund Staffan MyrselI

Läs mer

KFF Kansli 13.30-16.00. Tommy Cedervall (fp) ordförande. Ingen förutom ordföranden.... Ann-Margret Ringnér.... Tommy Cedervall...

KFF Kansli 13.30-16.00. Tommy Cedervall (fp) ordförande. Ingen förutom ordföranden.... Ann-Margret Ringnér.... Tommy Cedervall... Folkhälsorådet 2012-05-22 1(17) Plats och tid KFF Kansli 13.30-16.00 Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Tommy Cedervall (fp) ordförande Tommy Cedervall(FP), ordförande

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Folkhälsorådet Brottsförebyggande rådet

M U L L S J Ö K O M M U N Folkhälsorådet Brottsförebyggande rådet 2013-05-21 11 Plats och tid Sandhemsrummet kl. 13.00 15.10 Beslutande Henrik Jansson, ordf. (M) Kent Oskarsson, KS vice ordf. (S) Jan-Olof Larsson, SN ordf. (M) Lars Eriksson, BUN ordf. (KD) Katarina Karlsson,

Läs mer

Rådet för folkhälso- och brottsförebyggande arbete

Rådet för folkhälso- och brottsförebyggande arbete Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 11.55 Ajournering, kl. 9.50 10.00 Beslutande Övriga deltagare Anneli Persson (S) Christer Laurell (C) t.o.m. kl. 11.00 Karl-Erik Kruse (S) t.o.m.

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Lokalpolisområde Alingsås och Vårgårda kommun

Samverkansöverenskommelse mellan Lokalpolisområde Alingsås och Vårgårda kommun Samverkansöverenskommelse mellan Lokalpolisområde Alingsås och Vårgårda kommun Samverkansöverenskommelse Lokalpolisområde Alingsås och Vårgårda kommun träffar följande överenskommelse avseende samverkan

Läs mer

Kommunhuset, måndagen den 12 maj 2014 kl Ann Norling Gustafsson

Kommunhuset, måndagen den 12 maj 2014 kl Ann Norling Gustafsson KARLSBORGS KOMMUN Brottsf6rebyggande rådet, BRÅ 2014-05-12 l Plats och tid Kommunhuset, måndagen den 12 maj 2014 kl. 09.00-09.45 Närvarande (ordinarie) Peter Lindroth Kjell Sjölund Staffan MyrselI Anders

Läs mer

Folkhälsorådet Sammanträdesdatum Sida 2013-05-21 1(15) Sågen, Ängelholmsgatan 9, Klippan. Tommy Cedervall (fp) ordförande. Ingrid Fredriksson

Folkhälsorådet Sammanträdesdatum Sida 2013-05-21 1(15) Sågen, Ängelholmsgatan 9, Klippan. Tommy Cedervall (fp) ordförande. Ingrid Fredriksson Folkhälsorådet 2013-05-21 1(15) Plats och tid Sågen, Ängelholmsgatan 9, Klippan Beslutande Övriga deltagare Tommy Cedervall (fp) ordförande Tommy Cedervall(FP), ordförande Ingrid Fredriksson (M) 1:e vice

Läs mer

Eric Berntsson (SD), ordförande Jenny Önnevik (S) Charlotte Söderlund (L)

Eric Berntsson (SD), ordförande Jenny Önnevik (S) Charlotte Söderlund (L) 1(11) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 14.00 16:00 Beslutande Ledamöter Eric Berntsson (SD), ordförande Jenny Önnevik (S) Charlotte Söderlund (L) Övriga närvarande Ersättare Ellenor Liljestoft (KD)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Folkhälsorådet Sammanträdesdatum 20 januari 2017

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Folkhälsorådet Sammanträdesdatum 20 januari 2017 Plats och tid Stadshuset, rum 214 fredag 20 januari kl 8.30-11.00 ande ledamöter Pernilla Övermark (S), Mölndals stad, ordförande Merjem Maslo (M), Mölndals stad, 2 vice ordförande Dagmar Callgard (L),

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Folkhälsorådet Brottsförebyggande rådet 2015-10-14

MULLSJÖ KOMMUN Folkhälsorådet Brottsförebyggande rådet 2015-10-14 Folkhälsorådet Brottsförebyggande rådet 2015-10-14 Sammanträdesdag Innehåll 12 Föregående protokoll... 14 13 Lägesredogörelse... 15 14 Handlingsplan 2015-2018... 16 15 Fallprevention... 17 16 Jämlik hälsa

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö rum 12 Måndag 23 augusti 2010 kl. 10:00-12:00

Kommunkontoret, Bergsjö rum 12 Måndag 23 augusti 2010 kl. 10:00-12:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BRÅ- och folkhälsorådet 2010-08-23 Sida 1 (13) Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö rum 12 Måndag 23 augusti 2010 kl. 10:00-12:00 Beslutande Monica Olsson (s)

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(9) Trygghetsrådet Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 13.00-15.00 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Rolf Mårtensson (M) Gudrun Bengtsson (SD) Övriga närvarande Ersättare Peter Svensson

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Folkhälsorådet/Brottsförebyggande rådet

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Folkhälsorådet/Brottsförebyggande rådet 2018-10-03 Innehållsförteckning Ärende 20 Aktuell information från polisen... 2 21 Rapport från strategiska samverkansgrupp, SSG... 3 22 Rapport från Trygghetsdagen... 4 23 Rapport om Drogpolitiskt handlingsprogram...

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-15 1 (7) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda kl. 13.15-14.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Henrik Tvarnö (S) ordf. Nils-Erik Olofsson (S), Jan Johansson (VF), Dan Ljungström (C) och

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2012-11-26 148 (165) Plats och tid Vårnäs behandlingshem, Vingåker, måndagen den 26 november, klockan 16.00 18.40 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Anneli Bengtsson (S), ordf

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionen 2012-09-20 24 (34) Plats och tid Brandstationen i Högsjö, den 20 september 2012, klockan 18.00 21.35. Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Ola Lindgren (S), ordf. Marie-Louise Karlsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Hälso- och trygghetsrådet 2013-01-28 1 (5) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, den 28 januari 2013, klockan 09.00 10.00. Beslutande Anneli Bengtsson, ordf., vice ordförande kommunstyrelsen Bo Sävhammar,

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande Carina Schön (S) Kristina Pettersson (S) Sekreterare Paragrafer 13-18 ANSLAG/BEVIS

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande Carina Schön (S) Kristina Pettersson (S) Sekreterare Paragrafer 13-18 ANSLAG/BEVIS - TRYGGHETSRÅDET- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Stora konferensrummet, Kommunkontoret, kl 9.00-11.30 Beslutande Marie Wilén (C) ordförande Karl-Arne Larsson (C) Salima Fahad (V) Carola Eriksson

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Rolf Mårtensson (M) Gudrun Bengtsson (SD)

Jenny Önnevik (S), ordförande Rolf Mårtensson (M) Gudrun Bengtsson (SD) 1(11) Trygghetsrådet Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 14.00 16.00 Beslutande Övriga närvarande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Rolf Mårtensson (M) Gudrun Bengtsson (SD) Ersättare Peter Svensson

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(10) Trygghetsrådet Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 11.00 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), Ordförande Rolf Mårtensson (M) Linda Pilthammar (SD) Övriga närvarande Ersättare Peter Svensson

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Folkhälsorådet Brottsförebyggande rådet

M U L L S J Ö K O M M U N Folkhälsorådet Brottsförebyggande rådet 2008-05-23 10 Plats och tid Sandhemsrummet kl. 13.00 14.30 Beslutande David Hagel, ordf. (mf) Ida Brinning-Klasson (fp) Håkan Jansson, Landstinget Övriga närvarande Paula Eriksson, folkhälsoplanerare/sekreterare

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö rum 12 Måndag 4 april, 2011 kl.10:00-12:00

Kommunkontoret, Bergsjö rum 12 Måndag 4 april, 2011 kl.10:00-12:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum BRÅ-och Folkhälsoråd 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö rum 12 Måndag 4 april, 2011 kl.10:00-12:00 ande Monica Olsson (s) Ordförande

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 3. Miljö- och hälsorådet 2015-09-07 1(10)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 3. Miljö- och hälsorådet 2015-09-07 1(10) Nr 3 Miljö- och hälsorådet 2015-09-07 1(10) Tid och plats Måndagen den 7 september 2015, klockan 13.00 16.00, i Bolstadsrummet Beslutande Ledamöter Tommy Johansson, ordf. (S) Kommunstyrelsen Michael Melby

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Folkhälsorådet/Brottsförebyggande rådet 2015-09-09

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Folkhälsorådet/Brottsförebyggande rådet 2015-09-09 Folkhälso/Brottsförebyggande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-09-09 Innehållsförteckning Ärende 27 Föregående protokoll... 31 28 Brottsförebyggande... 32 29 Våld i nära relationer... 33 30 Handlingsprogram trygghet

Läs mer

Rådet för folkhälso- och brottsförebyggande arbete

Rådet för folkhälso- och brottsförebyggande arbete Rådet för folkhälso och 20141016 Sida 1/7 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 10.00 11.45 Beslutande Övriga deltagare Anneli Persson (S) Sara Billquist Selberg (FP), ordförande Ida Andersson (C) Björn

Läs mer

Brottsförebyggande rådet. Kommunkontoret, rum Bergåsen, 2 vån. Måndagen den 18 april 2005, kl

Brottsförebyggande rådet. Kommunkontoret, rum Bergåsen, 2 vån. Måndagen den 18 april 2005, kl Brottsförebyggande rådet Plats och tid för sammanträdet Kommunkontoret, rum Bergåsen, 2 vån. Måndagen den 18 april 2005, kl 10.00 12.00 Föredragande Ärenden Justering Mona Bruce 1 Information, förebyggarprojektet

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd 2009-06-10 104

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd 2009-06-10 104 Utskottet Lärande och stöd 2009-06-10 104 Plats och tid Verkstaden, Fabriksgatan 5, kl 08.00-11.40 Beslutande Aina Wåhlund, ordförande (S) Lars-Ove Jansson (S) Lisbeth Öjstrand (FP) Margaretha von Wachenfeldt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Näringslivsnämnden 2010-05-03 22 (28) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 3 maj 2010, kl. 15.00-15.30 Beslutande Jörgen Larsson (S) ordf Raul Sevefjord (M) Robert Skoglund (S) Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) - TRYGGHETSRÅDET- ANSLAG/BEVIS

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) - TRYGGHETSRÅDET- ANSLAG/BEVIS - TRYGGHETSRÅDET- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Blå huset, kl 13.00-15.30 Beslutande Marie Wilén (C) ordförande Margareta Gadde-Jenniche (M) Carola Eriksson (S) Rose-Marie

Läs mer

Tommy Cedervall (fp) ordförande

Tommy Cedervall (fp) ordförande Folkhälsorådet 2013-09-17 1(12) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset (13,30 lilla gruppen) 14.00-16.00 Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Tommy Cedervall (fp) ordförande Tommy Cedervall(FP),

Läs mer

Sågen 13.30-16.00. Tommy Cedervall (fp) ordförande

Sågen 13.30-16.00. Tommy Cedervall (fp) ordförande Folkhälsorådet 2011-11-24 1(13) Plats och tid Sågen 13.30-16.00 Beslutande Övriga deltagare Tommy Cedervall (fp) ordförande Tommy Cedervall(FP), ordförande Ann-Margret Ringnér, Friskvårdskonsulent Börje

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. BRÅ- och Folkhälsorådet 2014-03-24 1 (13) Kommunkontoret, Bergsjö rum Biblioteket Måndag 24 mars, 2014 kl. 14.00-15.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. BRÅ- och Folkhälsorådet 2014-03-24 1 (13) Kommunkontoret, Bergsjö rum Biblioteket Måndag 24 mars, 2014 kl. 14.00-15. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (13) Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö rum Biblioteket Måndag 24 mars, 2014 kl. 14.00-15.30 ande Monica Olsson (s) Sigbritt Persson

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 2. Miljö- och hälsorådet (12)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 2. Miljö- och hälsorådet (12) Nr 2 Miljö- och hälsorådet 2005-06-13 1(12) Plats och tid Melleruds kommunkontor, måndagen den 13 juni 2005, klockan 13.00 16.30 ande Robert Svensson (c) Kerstin Nordström (s) Gösta Olsson (s) Stig Andersson

Läs mer

8.?. e.~... ~... Peter Lindroth

8.?. e.~... ~... Peter Lindroth Brottsf6rebyggande rådet, BRÅ 2013-05-06 Sarnrnantradcsdatulll Plats och tid Kommunhuset, måndagen den 6 maj 20 13 kl. 09.00-09.30 N:1rvanmdc (ordinarie Peter Lindroth Staffan MyrselI Anders Ståhl Helen

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Folkhälsorådet Brottsförebyggande rådet

M U L L S J Ö K O M M U N Folkhälsorådet Brottsförebyggande rådet 2009-06-02 16 Plats och tid Bjurbäcksrummet kl. 13.00 16.00 Beslutande Ida Brinning-Klasson, ordf. (fp) Henrik Jansson (m) 18-24 Kent Oskarsson (s) Jan-Olof Larsson, ks ou (m) Övriga närvarande Paula Bergman,

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö rum 6 Måndag 26 augusti, 2012 kl. 14.00-16.30. Stefan Trönnhagen

Kommunkontoret, Bergsjö rum 6 Måndag 26 augusti, 2012 kl. 14.00-16.30. Stefan Trönnhagen NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (13) Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö rum 6 Måndag 26 augusti, 2012 kl. 14.00-16.30 ande Monica Olsson (s) Kajsa Gladh (m) Sig-Britt

Läs mer

Föredragningslista Brottsförebyggande rådet, inklusive lokala BRÅ. Medborgarhuset Ånge, rum Gillet torsdagen den 27 maj 2004, kl 13.00 15.

Föredragningslista Brottsförebyggande rådet, inklusive lokala BRÅ. Medborgarhuset Ånge, rum Gillet torsdagen den 27 maj 2004, kl 13.00 15. Föredragningslista Brottsförebyggande rådet, inklusive lokala BRÅ Plats och tid för sammanträdet Medborgarhuset Ånge, rum Gillet torsdagen den 27 maj 2004, kl 13.00 15.00 Ärenden 1 Justering Lars Nyman

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid ##$#%%& Beslutande '(#)#*+,-'( -'(..'( *'(#*/ 0.'( *-'(#*+ 123)*'( 14'3(#*/++5)%%%%65 *17'8(#*/++& 9:'$( 2/3'(#*/.'(#*/+ Övriga deltagande 0#$) ;

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Kommunala pensionärsrådet 2014-11-18 1 (11) Sida Plats och tid Kommunhuset i Åsele, 2014-11-18, kl 10 00-11 30 Beslutande Thord Dahberg ordförande Stefan Åhlin Helly Johansson Sylvia

Läs mer

I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FOLKHÄLSOUTSKOTTET 2013-04-10 1 Platsochtid KTS-salen, Vita Huset, klockan 10-11.35 Beslutande Anneli Hedberg (S) ordförande, Bengt Andersson (M) vice ordförande,

Läs mer

Folkhälsorådet Sammanträdesdatum Sida 2014-06-03 1(14) Sessionssalen, Kommunhuset. Tommy Cedervall (FP) ordförande

Folkhälsorådet Sammanträdesdatum Sida 2014-06-03 1(14) Sessionssalen, Kommunhuset. Tommy Cedervall (FP) ordförande Folkhälsorådet 2014-06-03 1(14) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset Beslutande Övriga deltagare Tommy Cedervall (FP) ordförande Börje Norén, folkhälsosamordnare Ann-Margret Ringnér, hälsostrateg Bert-Inge

Läs mer

Folkhälsorådet Sammanträdesdatum Sida 2014-09-23 1(13) KFF Kansli, Greenroom. Tommy Cedervall (FP) ordförande. Ingrid Fredriksson

Folkhälsorådet Sammanträdesdatum Sida 2014-09-23 1(13) KFF Kansli, Greenroom. Tommy Cedervall (FP) ordförande. Ingrid Fredriksson Folkhälsorådet 2014-09-23 1(13) Plats och tid KFF Kansli, Greenroom Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Tommy Cedervall (FP) ordförande Ingrid Fredriksson (M) 1:e vice ordförande Charlotte Gudmundsson

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 3. Kommunala ungdomsrådet (7)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 3. Kommunala ungdomsrådet (7) Nr 3 Kommunala ungdomsrådet 2014-05-14 1(7) Tid och plats Onsdagen den 14 maj 2014, klockan 18.00 19.30 i Ungdomshuset Stinsen Beslutande Ledamöter Elvira Olsson, ordförande Velija Redjepagic, vice ordförande

Läs mer

Folkhälsorådet Sammanträdesdatum Sida (13) Sessionssalen, Kommunhuset. Tommy Cedervall (FP) ordförande

Folkhälsorådet Sammanträdesdatum Sida (13) Sessionssalen, Kommunhuset. Tommy Cedervall (FP) ordförande Folkhälsorådet 2014-11-18 1(13) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Tommy Cedervall (FP) ordförande Ingrid Fredriksson (M) 1:e vice ordförande Charlotte

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Välfärdsrådet

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Välfärdsrådet Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunalhuset, Ljungarummet, torsdagen den 6 mars 2014 klockan 13.15 16.00 Närvarande: Beslutande Stefan Gustafsson, ordförande Kenneth Ohlsson

Läs mer

Tommy Cedervall (fp) ordförande Hans- Bertil Sinclair (m) 1:e v ordförande

Tommy Cedervall (fp) ordförande Hans- Bertil Sinclair (m) 1:e v ordförande Folkhälsorådet 2009-09-24 1(15) Plats och tid Kultur- och fritidsförvaltningens kansli 15.00-17.00 Beslutande Tommy Cedervall (fp) ordförande Hans- Bertil Sinclair (m) 1:e v ordförande Övriga deltagare

Läs mer

Tommy Cedervall (fp) ordförande. Tommy Cedervall(fp) ordförande Ann-Margret Ringnér, Friskvårdskonsulent Börje Norén, Folkhälsosamordnare

Tommy Cedervall (fp) ordförande. Tommy Cedervall(fp) ordförande Ann-Margret Ringnér, Friskvårdskonsulent Börje Norén, Folkhälsosamordnare Folkhälsorådet 2011-09-15 1(14) Plats och tid Kultur- och fritidsförvaltningens kansli 13.30-15.30 Beslutande Tommy Cedervall (fp) ordförande Övriga deltagare Tommy Cedervall(fp) ordförande Ann-Margret

Läs mer

Kommunstyrelsens folkhälsoutskotts protokoll

Kommunstyrelsens folkhälsoutskotts protokoll sid 1/9 Datum: Onsdagen den 26 september 2012 Tid: 08.30 09.30 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Paragrafer: 15-21 Utses att justera: Peder Engdahl (M) Underskrifter: Sekreterare Ordförande

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 1. Miljö- och hälsorådet 2010-02-22 1(7)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 1. Miljö- och hälsorådet 2010-02-22 1(7) Nr 1 Miljö- och hälsorådet 2010-02-22 1(7) Plats och tid Melleruds kommunkontor, måndagen den 22 februari 2010, klockan 13.00-16.00 Beslutande Robert Svensson (c) KS Daniel Jensen (kd) SN Harald Ericsson

Läs mer

Folkhälsorådet (9) Sessionssalen i Stadshuset klockan

Folkhälsorådet (9) Sessionssalen i Stadshuset klockan Folkhälsorådet 2012-05-23 1 (9) Plats och tid Sessionssalen i Stadshuset klockan 8.00 10.30 Paragrafer 6-11 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Curt B Gustavsson, Ks, ordf. Astrid Bengtsson,

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5 VÄNERSBORG/MELLERUD Sammanträdesdatum sida (7)

SAMORDNINGSFÖRBUNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5 VÄNERSBORG/MELLERUD Sammanträdesdatum sida (7) Nr 5 2009-10-22 1(7) Plats och tid Holmängen Arbetslivsinriktad Rehabilitering, Vänersborg, torsdagen den 22 oktober 2009, klockan 12.00 16.30 ande Lennart Niklasson (Kommunerna) Johan Ekstedt (Arbetsförmedlingen)

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten i Södermanlands län och Eskilstuna kommun

Samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten i Södermanlands län och Eskilstuna kommun Samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten i Södermanlands län och Eskilstuna kommun Bakgrund I februari 2007 beslutade Rikspolisstyrelsen om nationella direktiv angående samverkan mellan Polismyndigheter

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1 av 17 Plats och tid Skurup, kl. 17.30 20.05 Beslutande Ordförande Kristina Andersson (M) Stefan Taiban Marie Werner Eva Hallmer Lindahl Ann-Charlott Madsen Söderberg Ingvar Wennersten Ersättare Lis-Lott

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Folkhälsorådet/Brottsförebyggande rådet 2013-05-15

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Folkhälsorådet/Brottsförebyggande rådet 2013-05-15 Folkhälso/Brottsförebyggande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-05-15 Innehållsförteckning 9 Föregående protokoll... 11 10 Brottsförebyggande... 12 11 Hälsoveckan... 13 12 Habo vårdcentral... 14 13 Ny länssamverkan

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Folkhälsorådet Brottsförebyggande rådet

M U L L S J Ö K O M M U N Folkhälsorådet Brottsförebyggande rådet 35 Plats och tid Sandhemsrummet kl. 13.00 16.10 ande Ida Brinning-Klasson, ordf. (fp) Henrik Jansson, Ks ordf. (m) Håkan Jansson, Landstingsstyrelsen (m) Övriga närvarande Paula Bergman, folkhälsoplanerare

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Folkhälsorådet/Brottsförebyggande rådet

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Folkhälsorådet/Brottsförebyggande rådet Folkhälso/Brottsförebyggande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-05-23 Innehållsförteckning Ärende 9 Aktuell information från polisen... 2 10 Våldsbejakande extremism... 3 11 Kameraövervakning i centrala Habo...

Läs mer

Robert Rapakko (S) Madeleine Rosenqvist (KD) Emma Magnusson (C) För Barn- och utbildningsnämnden Jacqueline Doohan (C) Lene Hollner (S)

Robert Rapakko (S) Madeleine Rosenqvist (KD) Emma Magnusson (C) För Barn- och utbildningsnämnden Jacqueline Doohan (C) Lene Hollner (S) Plats och tid Kommunkontoret, Björken, kl. 09.00 12.00 Beslutande För Kommunstyrelsen Robert Rapakko (S) Madeleine Rosenqvist (KD) Emma Magnusson (C) För Socialnämnden Britt-Marie Berg (S) Britt-Marie

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Folkhälsorådet/Brottsförebyggande rådet 2014-02-26. Sida

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Folkhälsorådet/Brottsförebyggande rådet 2014-02-26. Sida Folkhälso/Brottsförebyggande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-26 Innehållsförteckning Ärende 1 Föregående protokoll... 2 2 Brottsförebyggande... 3 3 Föreläsning om droger... 4 4 Räddningstjänsten... 5 5 Folkhälsoplan

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Folkhälsorådet/Brottsförebyggande rådet 2016-02-17. Sida

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Folkhälsorådet/Brottsförebyggande rådet 2016-02-17. Sida Folkhälso/Brottsförebyggande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-02-17 Innehållsförteckning Ärende 1 Föregående protokoll... 2 2 Brottsförebyggande... 3 3 Presentation av ny miljöstrateg... 5 4 Allergikommittén

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Rådet för folkhälsa, trygghet och säkerhet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Rådet för folkhälsa, trygghet och säkerhet 1(6) Rådet för folkhälsa, trygghet och säkerhet Plats och tid, Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 8.30 12:00 Beslutande Ledamöter Gudrun Sjödin Jonne Norlin Thomas Näsholm Åke Sundin Britt Marie

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Folkhälsorådet Brottsförebyggande rådet

M U L L S J Ö K O M M U N Folkhälsorådet Brottsförebyggande rådet 2011-03-11 1 Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl. 9.00 12.15 Beslutande Henrik Jansson, ordf. (m) Kent Oskarsson, KS vice ordf. (s) Jan-Olof Larsson, SN ordf. (m) Lars Eriksson, BUN ordf. (kd) kl.

Läs mer

Tommy Cedervall (fp) ordförande Hans- Bertil Sinclair (m) 1:e v ordförande. Börje Norén, Folkhälsosamordnare Ann-Margret Ringnér, Friskvårdskonsulent

Tommy Cedervall (fp) ordförande Hans- Bertil Sinclair (m) 1:e v ordförande. Börje Norén, Folkhälsosamordnare Ann-Margret Ringnér, Friskvårdskonsulent Folkhälsorådet 2009-04-29 1(13) Plats och tid Kultur- och fritidsförvaltningens kansli, kl 15.00-16.30 Beslutande Tommy Cedervall (fp) ordförande Hans- Bertil Sinclair (m) 1:e v ordförande Övriga deltagare

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö

Kommunkontoret i Bergsjö NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum BRÅ- och Folkhälsorådet 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret Måndag 18 oktober 2010 kl. 10:00-12:00 Beslutande Monica Olsson (s) Dick Lindkvist

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Folkhälsorådet/Brottsförebyggande rådet

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Folkhälsorådet/Brottsförebyggande rådet Folkhälso/Brottsförebyggande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2017-05-23 Innehållsförteckning Ärende 15 Föregående protokoll... 18 16 Brottsförebyggande... 19 17 Kommunrepresentant för suicidprevention i länet...

Läs mer

Sannerudshemmets samlingssal, Kil, 2011-09-26, kl 15.00-16.50

Sannerudshemmets samlingssal, Kil, 2011-09-26, kl 15.00-16.50 Plats och tid Sannerudshemmets samlingssal, Kil, 2011-09-26, kl 15.00-16.50 Beslutande Mikke H Wivungi, ordförande, kommunstyrelsen Anita Karmteg, socialnämnden Jessica Hildén, barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Folkhälsorådet/Brottsförebyggande rådet

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Folkhälsorådet/Brottsförebyggande rådet 2018-11-26 Innehållsförteckning Ärende 30 Rapport från polisen och räddningstjänst... 2 31 Information från SSG... 3 32 Medborgarlöftet... 4 33 Uppföljning folkhälsoenkät UNG/värdegrund... 5 34 Strategi-

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid $$%&'% Beslutande ( )*+$ *-+./-*0+ )*+ *1+ 2 0*1+ 3-405*+ *+$(6 57*+ 857*+ 7 7*+ 23*+ )9*+$(: *+$(:6 Övriga deltagande 5$0 2/-$ ;

Läs mer

Handlingsplan för brottsförebyggande och trygghetsskapande samverkan i Nyköpings kommun 2013.

Handlingsplan för brottsförebyggande och trygghetsskapande samverkan i Nyköpings kommun 2013. Polisområde Syd Datum Diarienummer 2012-12-19 Handlingsplan för brottsförebyggande och trygghetsskapande samverkan i Nyköpings kommun 2013. Handlingsplan kopplad till samverkansavtal 2011-2014. Fokusområden

Läs mer

Brottsförebyggande rådet, inklusive lokala BRÅ. Kommunkontoret, rum Myckelmyrberget, 1 vån. Onsdagen den 13 januari 2005, kl 10.00 12.

Brottsförebyggande rådet, inklusive lokala BRÅ. Kommunkontoret, rum Myckelmyrberget, 1 vån. Onsdagen den 13 januari 2005, kl 10.00 12. Brottsförebyggande rådet, inklusive lokala BRÅ Plats och tid för sammanträdet Kommunkontoret, rum Myckelmyrberget, 1 vån. Onsdagen den 13 januari 2005, kl 10.00 12.00 Ärenden Justering 30 Information från

Läs mer