Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande Carina Schön (S) Kristina Pettersson (S) Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande Carina Schön (S) Kristina Pettersson (S) Sekreterare Paragrafer 13-18 ANSLAG/BEVIS"

Transkript

1 - TRYGGHETSRÅDET- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Stora konferensrummet, Kommunkontoret, kl Beslutande Marie Wilén (C) ordförande Karl-Arne Larsson (C) Salima Fahad (V) Carola Eriksson (S) Rose-Marie Isaksson (S) Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande Carina Schön (S) Kristina Pettersson (S) Gösta Persson (M) Emma Tigerdahl, folkhälsosamordnare, sekreterare Jan Håkansson Näpochef södra kommundelen Matts Norling Näpochef norra kommundelen Utses att justera Karl-Arne Larsson Justeringens plats och tid Sekreterare och justerare överenskommer om tid och plats för justering inom 2 veckor från sammanträdesdagen. Sekreterare Paragrafer Emma Tigerdahl Ordförande Marie Wilén Justerande Karl-Arne Larsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ TRYGGHETSRÅDET Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslags nedtagande 14 oktober 2014 Emma Tigerdahl

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (8) Thr 13 Dnr 2013/ Polisen informerar Trygghetsrådet tackar för informationen Alkoholhandläggare Näringslivsstrategen Sammanfattning Närpolischef för södra kommundelen informerar om att det var få våldsbrott trots hög berusningsnivå under Hebykarnevalen i augusti. Drograttfylleri- och rattfylleribrotten och drogbrotten är polisinitierade brott, det vill säga brott som upptäcks vid polisens löpande tillsyn. Jämfört med förra året är antalet anmälningarna detsamma eller fler i relation till antalet lagda resurstimmar inom ovanstående områden. Den önskade effekten om att antalet anmälningar gällande drogbrott skulle halveras uteblir troligen, då nivåerna ligger på samma som förra året. Dieselstölder ökar t ex vid trafikarbeten. Inte lika mycket vid t ex privata åkerier som rapporterats vid tidigare trygghetsrådssammanträden. Närpolischef för norra kommundelen informerar om att brottsstatistiken fortfarande går i en nedåtgående trend totalt jämfört med förra årets statistik. Det som ökar är polisinitierade brott. Antalet anmälda våldsbrott ligger fortfarande något över förra årets antal anmälningar, men det är fortfarande väldigt lågt antal. Problem med sms-kedjor som varnar för poliskontroller. Dock har ett samarbete med Gävleborg och Västmanland gällande den Internationella ligan medfört civila polisbilar som inte blir igenkända lika fort. Tärnsjö som fysiskt område sticker ut något om man tittar på var flest brott anmäls inom hela kommunen. Heby kommun är fortfarande en lugn och trygg kommun enlig polischeferna.

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (8) Thr 14 Dnr 2008/ Samverkansavtal polis och Heby kommun 2015 Trygghetsrådets förslag Kommunstyrelsen beslutar Befintligt samverkansavtal polis och Heby kommun gäller tillsvidare. Kommunen inväntar relevanta beslut inom polismyndighetens omorganisering innan nytt avtal kan slutas. Inför kommande avtal får förvaltningen i uppdrag att se över möjligheten att även inkludera Landstinget i avtalet. Sammanfattning Heby kommun har ett befintligt samverkansavtal med polismyndigheten i Uppsala län som upphör att gälla den 31 december Polismyndigheten genomför just nu en omorganisering i hela Sverige till att bli en polismyndighet, som ska träda i kraft 1 januari Syftet är att uppnå en bättre samordning av brottsbekämpning samt komma närmare medborgarna. Heby kommun kommer att tillhöra regionsindelningen: Gävleborg, Västmanland och Uppsala län. Än finns inget beslut på vilket lokalpolisområde inom ovan nämnda region som Heby kommun ska tillhöra. Den nya organisationen hinner troligen inte sjösättas t o m den 1 januari Andra kommuner i Uppsala län och polismyndigheten i Uppsala län har valt att inte sluta några nya avtal förrän den nya organisationen träder i kraft. I Älvkarleby kommun har samverkansavtalet vidgats till att inkludera landstinget med goda samverkansvinster. Beslutsunderlag Polissamverkansavtal 2014 Bilaga Handlingsplan kommun-polis 2014 Kommunchefen Styrgruppen för samverkan kring barn och unga Politisk styrgrupp för närvård Chefsgruppen för närvård Närvårdskoordinatorn Folkhälsosamordnaren

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (8) Thr 15 Dnr 2013/ Folkhälsosamordnaren informerar Trygghetsrådet tackar för informationen Sammanfattning Cannabisprojekt: Heby kommun har erhållit 8000kr från Länsstyrelsen i Uppsala län för Cannabis- samt tobaksprevention. En särskild broschyr till föräldrar har tagits fram regionalt. Länsstyrelsen vill nu stimulera till att denna kommuniceras till föräldrar och andra vuxna i ungas närhet. Målet är att effektivisera samverkan och kommunicera ut ny kunskap till ovan nämnda målgrupper, så att färre barn och unga i längden ska låta bli att testa cannabis. Första steget i detta är att stärka de vuxna i de ungas närhet. I Heby kommun har styrgruppen för samverkan kring barn och unga gett SOPOFRISKO-nätverken(socialtjänst, polis, fritidsgårdarna och skolan) i norr och söder uppdraget att organisera detta. 1. Trycka upp broschyren. 2. Anordna föreläsning om cannabisprevention för yrkesgrupper som möter unga samt föreningar med ungdomsverksamhet och/eller föräldrar. 3. Organisera tobaksprevention vid skolorna. Tommymodellen: Under hösten 2014 tas omtag med ny arbetsgrupp för Tommymodellen. Rätt funktioner som kommer att verka i modellen deltar också i arbetsgruppen. I oktober ska alla skolor genomföra sin årliga screening enligt likabehandlingsplanen. Det är ett sätt att tidigt upptäcka fall för Tommymodellen. Men kallande till Tommymodellen sker också kontinuerligt vid behov året runt. Modellens alla steg presenterades för ledamöterna i Trygghetsrådet. Fritidsgårdarna kommer också att inkluderas i samarbetet i modellen. All personal inom fritid, skola, polis eller socialtjänst ska arbeta för TIDIG UPPTÄCKT av bekymmer/oro kring barn i Heby kommun. När någon i personalen upplever bekymmer/oro kring ett barn där personalen anser att ett samlat grepp från socialtjänst, skola, fritid och polis är till fördel för barnet ska vederbörande kalla till ett förmöte i Tommymodellen. All personal inom verksamheterna (socialtjänst, skola, polis och fritidsgårdarna) ska kalla till förmöte i Tommymodellen vid upplevda bekymmer/oro kring ett barn när det finns tendenser till att handla om något normbrytande beteende. T ex snatteri, mobbning (fysiskt våld, sexuella trakasserier, olaga hot), rökning, droger, skadegörelse, klotter, eldning m m. Ett barn som är på fel plats, vid fel tidpunkt med fel sällskap ska anonymt dras i ett förmöte i Tommymodellen.

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (8) Tommymodellen är en stödjande insats i ett tidigare skede än att man behöver göra en anmälan till socialtjänsten eller polisen. Vid akuta fall ska alltid en anmälan till socialtjänst eller polis genomföras. Motto: Hellre att vi kallar till ett förmöte för mycket och upptäcker att det inte är något, än att vi inte gör något. Alkoholhandläggare Styrgrupp för samverkan kring barn och unga Beredningen för skolfrågor Sociala nämnden SOPOFRISKO norr och söder

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (8) Thr 16 Dnr 2013/ Närvårdskoordinatorn informerar Ärendet utgår.

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (8) Thr 17 Dnr 2011/ Instruktion för Trygghetsrådet Trygghetsrådets förslag Kommunstyrelsen beslutar Instruktion för trygghetsrådet enligt förslag antas av kommunstyrelsen. Sammanfattning Instruktion för Trygghetsrådet behöver revideras i och med ny antagen politisk organisation i Heby kommun. Folkhälsosamordnaren presenterade nytt förslag till instruktion i enlighet med den nya politiska organisationen. Beslutsunderlag Förslag på ändringar. Instruktion för trygghetsrådet. Ny FS_1, 9 september 2014 Kommunstyrelsen

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (8) Thr 18 Dnr 2014/ Konferenser Trygghetsrådet beslutar Salima Fahad och Karl-Arne Larsson deltar på konferensen Etablering av nyanlända på landsbygden den 30 september Kommunstyrelsen Ledamöter i trygghetsrådet Kommunchefen Sammanfattning. Den 24 september arrangerar Heby kommun tillsammans med föräldrainitiativet Sundare barn och Uppsala akademiska sjukhus en kvällsföreläsning riktad till föräldrar som lever med ett överviktigt barn på Folkets hus i Heby. En sundare livsstil ger ett längre liv heter föreläsningen. Den 30 september 2014 genomförs en inspirationsdag för personer som är berörda av etablering av nyanlända på landsbygden. Ett samarbete mellan Länsstyrelsen, Uppsala kommun, Arbetsförmedlingen m fl. Den 1 oktober är den internationella kampanjdagen för seniorers säkerhet, Peppar peppar. Denna dag arrangerar Heby kommun tillsammans med Civilförsvarsförbundet och andra lokala aktörer en lokal aktivitetsdag i Heby. Samma program arrangeras även i Östervåla den 2 oktober. Den 2 oktober anordnar regionförbundet en seminariedag: En bra start i livet för alla barn och unga i Uppsala län. Hur når vi dit? Dagen syftar till att öka kunskapen om skillnaderna i hälsa bland barn och unga i länet samt hur vi kan samverka och arbeta förebyggande för att minska skillnaderna. Deltagande i konferenserna: En bra start i livet för alla barn och unga i Uppsala län, Peppar peppar och En sundare livsstil ger ett längre liv beslutas i ledamöternas respektive beredningar och nämnder. Beslutsunderlag Sundare barn. Kostnadsfritt seminarium 24 sept 2014 Peppar Peppar 2014 En bra start i livet 2 okt Inbjudan, konferens etablering landbygd 2014

Marie Wilén (C) ordförande Karl-Arne Larsson (C) Salima Fahad (V) Carola Eriksson (S) Rose-Marie Isaksson (S) Rolf Edlund (C)

Marie Wilén (C) ordförande Karl-Arne Larsson (C) Salima Fahad (V) Carola Eriksson (S) Rose-Marie Isaksson (S) Rolf Edlund (C) - TRYGGHETSRÅDET- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Stora konferensrummet, Kommunkontoret, kl 9.00-11.30 Beslutande Marie Wilén (C) ordförande Karl-Arne Larsson (C) Salima Fahad (V) Carola Eriksson

Läs mer

Marie Wilén (C) ordförande Karl-Arne Larsson (C) Salima Fahad (V) Carola Eriksson (S) Rolf Edlund (C) Rose-Marie Isaksson (S)

Marie Wilén (C) ordförande Karl-Arne Larsson (C) Salima Fahad (V) Carola Eriksson (S) Rolf Edlund (C) Rose-Marie Isaksson (S) - TRYGGHETSRÅDET- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Stora konferensrummet, Kommunkontoret, kl 9.00-11.00 Beslutande Marie Wilén (C) ordförande Karl-Arne Larsson (C) Salima Fahad (V) Carola Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. BRÅ- och Folkhälsorådet 2014-03-24 1 (13) Kommunkontoret, Bergsjö rum Biblioteket Måndag 24 mars, 2014 kl. 14.00-15.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. BRÅ- och Folkhälsorådet 2014-03-24 1 (13) Kommunkontoret, Bergsjö rum Biblioteket Måndag 24 mars, 2014 kl. 14.00-15. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (13) Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö rum Biblioteket Måndag 24 mars, 2014 kl. 14.00-15.30 ande Monica Olsson (s) Sigbritt Persson

Läs mer

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande Ewa Westling Olzon (M) Carina Schön (S) Dick Pettersson

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-12.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Susanna Hansson (M), ersättare för Gudrun Wängelin-Lernskog

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare. Kommunkontoret måndag den 18 februari 2013 kl 09:00. Anslag/Bevis

Ej tjänstgörande ersättare. Kommunkontoret måndag den 18 februari 2013 kl 09:00. Anslag/Bevis SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Heby Folkets Hus, Heby kl 16:30 21:10 Beslutande Annika Krispinsson (C), ordf. Håkan Collin (S) Carl-Åke Elmersjö (MP) Bernt-Erik Rutström (S) Marie Wilén (C)

Läs mer

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 11.45 Beslutande David Olsson (M), ordförande Carina Schön (S) Dick Pettersson (C) Sören Johansson (KD) Anders Pettersson (S) Ej

Läs mer

Suzanne Åkerlund (FP), ordförande Rose-Marie Henriksson (S) Gunilla Andersson (M) Anders Rosén (S) Svein Henriksen (MP)

Suzanne Åkerlund (FP), ordförande Rose-Marie Henriksson (S) Gunilla Andersson (M) Anders Rosén (S) Svein Henriksen (MP) Kommunala handikapprådet 2013-12-05 Plats och tid: Kungsgatan 12, Socialnämndens sammanträdesrum, kl 17:00-20:00 Beslutande: Suzanne Åkerlund (FP), ordförande Rose-Marie Henriksson (S) Gunilla Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-04-02 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2014-04-02 Kommunstyrelsen (24) Tid och plats 204-04-02 - i Kommunhuset klockan 3.30-5.50. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande, 37-39, 4 klockan 3.30-4.40. Christer Olsson (S) - andre

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Två Skyttlar, Örby klockan 09:00 Beslutande S Peter Rosholm, Västra Götalandsregionen M Madeleine Ekman-Boldizar, Västra Götalandsregionen MP S C Ingegerd Borg-Saviharju,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/14 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 13.30 16.00 Ajournering 14.00-14.15, 14.50-14.55 Beslutande Birgitta Jönsson (S), ordförande Fredrik Jönsson (C), vice ordförande Teddy Nilsson (SD)

Läs mer

PROTOKOLL. Mona Wandel. Datum Omsorgsnämnden 2013-06-18. Plats och tid Ljusdalssalen, förvaltningshuset, Ljusdal, 08:30-18:20.

PROTOKOLL. Mona Wandel. Datum Omsorgsnämnden 2013-06-18. Plats och tid Ljusdalssalen, förvaltningshuset, Ljusdal, 08:30-18:20. Plats och tid Ljusdalssalen, förvaltningshuset, Ljusdal, 08:30-18:20 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Ann-Britt Ekh (S), tjänstgörande ersättare för Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Per Gunnar

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-16:20 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Andersson. Datum Omsorgsnämnden 2012-04-19. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20.

PROTOKOLL. Maria Andersson. Datum Omsorgsnämnden 2012-04-19. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) 54-65, 67-82 Per Gunnar Larsson (S) Mona Wandel

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (16) Socialnämndens arbetsutskott 2013-10-08 98 Samverkansöverenskommelse flyktingmottagning Koordination Norrort (SN 2013.116) Arbetsutskottets beslut Socialnämnden

Läs mer

Samverkan polis och kommun

Samverkan polis och kommun Samverkan polis och kommun Inspektionsrapport 2012:2 Rikspolisstyrelsen Enheten för inspektionsverksamhet Maj 2012 Utgivare: Rikspolisstyrelsen, Box 12256, 102 26 Stockholm D nr: VLK-128-1398/11 Omslagsfoto:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-09-10 1 (17) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 16.30 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf Joakim Graning (S) Christina Aspenryd (S) Tony Frunk (S) Mariette Sjölund

Läs mer

Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15

Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15 Kultur- och fritidsnämnd 2013-02-20 1 (24) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare ersättare Övriga deltagare Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15 Ordförande: Leif Lindholm (S)

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-13 139. Plats och tid Centralskolan Rottingen, 2013-11-13, kl 13.00 15,00

Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-13 139. Plats och tid Centralskolan Rottingen, 2013-11-13, kl 13.00 15,00 Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-13 139 Plats och tid Centralskolan Rottingen, 2013-11-13, kl 13.00 15,00 Beslutande Jacqueline Doohan (C), ordförande Anna-Lena Josefsson (C) Jusuf Causevic (C), 114-121

Läs mer

Kl. 18 :00, Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta

Kl. 18 :00, Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta HÅBO Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Kl. 18 :00, Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta Eva Staake (S), ordförande Carina Lund (M), vice ordförande Gunilla Gustavsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Pär Rickman (S) Anders Eriksson (C) Stig Johansson

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, Emmaboda, 2014-09-11, kl. 15.00 17.10

Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, Emmaboda, 2014-09-11, kl. 15.00 17.10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, Emmaboda,, kl. 15.00 17.10 Beslutande Jan-Olof Jäghagen (S), ordförande Ann Helene Jonsson (M) Mickael Fransson (S) Erik Fors (S)

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 avseende Huddinges brottsförebyggande råd

Verksamhetsberättelse 2012 avseende Huddinges brottsförebyggande råd 2013-02-04 KS-2013/166.173 1 (2) HANDLÄGGARE Lindblom, Linda 0708-790 588 Linda.Lindblom@huddinge.se Kommunstyrelsen Verksamhetsberättelse 2012 avseende s brottsförebyggande råd Förslag till beslut s brottsförebyggande

Läs mer

Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 1 (15) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 08.30-14.15 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Rosie Folkesson, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö

Kommunkontoret i Bergsjö NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum BRÅ- och Folkhälsorådet 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret Måndag 18 oktober 2010 kl. 10:00-12:00 Beslutande Monica Olsson (s) Dick Lindkvist

Läs mer

Projekt - barnkonvention och barnfattigdom

Projekt - barnkonvention och barnfattigdom Projekt - barnkonvention och barnfattigdom Sammanställning 29 augusti 2014 Folkhälsoteamet i norra Örebro län Sara Gustavsson - projektledare barn och unga Innehåll Innehåll... 1 1. Inledning... 2 2. Projektet...

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-05-14 1(34)

Kommunstyrelsen 2012-05-14 1(34) Kommunstyrelsen 2012-05-14 1(34) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 17.15-20.02, med ajournering 18.22-18.30. Beslutande Ledamöter Björn-Olov Hallberg (S), ordförande, 44-67 Birgitta Carlgren (S) 44-67

Läs mer

Socialnämnden 2013-11-13

Socialnämnden 2013-11-13 256 Yttrande avseende anmälan till JO (riksdagens ombudsmän) - Dnr 5118-2013... 2 257 Yttrande avseende anmälan till JO (riksdagens ombudsmän) - Dnr 4860-2013... 3 258 Yttrande avseende anmälan till JO

Läs mer

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C)

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C) Plats och tid Kulturchefens kontor, kl 15.00-16.30 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith

Läs mer