(59) Vellinge kommun Budget 2014 med ekonomisk plan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2013-09-19 1 (59) Vellinge kommun Budget 2014 med ekonomisk plan 2015-2016 2013-09-11"

Transkript

1 (59) Vellinge kommun Budget 2014 med ekonomisk plan

2 (59) Innehållsförteckning Inledning 3 Kommunalrådet har ordet... 3 Så använder vi skattepengarna... 4 Organisation... 5 Kommunens samlade verksamhet 5 Kommunens organisation 5 Förtjust i Vellinge 6 Värderingar 7 Styrning 9 Vision för Vellinge kommun... 9 Övrig styrning... 9 God ekonomisk hushållning Reviderad styrmodell Intern kontroll Intern styrmodell Medborgarservice 14 En dag i Vellinge kommun Medborgarundersökning Om undersökningen 15 Resultat Politisk verksamhet Infrastruktur, skydd m m Miljö och stadsbyggnad 18 Mark och exploatering 19 Teknisk verksamhet och räddningstjänst 20 Övrig infrastruktur 21 Fritid och kultur Pedagogisk verksamhet Vård och omsorg Individ- och familjeomsorg Gemensam verksamhet Kommunövergripande verksamhet 33 Verksamhet Fastighet 34 Affärsverksamhet Vatten och avlopp 35 Verksamhet Avfall 35 Kommunala bolag Vellinge Koncern AB 37 Vellingebostäder AB 37 Vellinge Exploaterings AB 37 eringsförutsättningar 38 Samhällsekonomiska förutsättningar 38 Vårpropositionen 38 Befolkning 38 Bostadsbyggande 39 Näringsliv 39 Arbetsmarknad 39 Pendling 40 Lokalt miljömålsarbete 40 Ekonomisk analys Personal Budgeten i siffror 50 Fem år i sammandrag Resultatbudget/-plan Kassaflödesbudget/-plan Balansbudget/-plan Driftbudget/-plan Driftbudget/-plan Investeringsbudget/-plan Investeringsbudget/-plan Ordförklaringar... 58

3 (59) Inledning Kommunalrådet har ordet Du håller nu Vellinge kommuns budget för 2014 i handen. Det är, enligt min mening, en bra budget som tillfredsställer de flesta önskemål. Verksamheterna får full kompensation för sina kostnadsökningar och dessutom innehåller budgeten satsningar på högre lärarlöner, en ny förskola och lite annat smått och gott. Våra marginaler är däremot mycket små, ja nästan obefintliga. Det betyder att vi mycket noga måste följa upp verksamheten så att inget oförutsett kullkastar all vår planering. Samtidigt är jag trygg i förvissningen att våra medarbetare tar ett stort ansvar både för verksamhet och ekonomi, jag är övertygad om att året kommer att sluta på plus. Vår finansminister, Anders Borg, använder gärna vädermetaforer när han beskriver det ekonomiska läget. Inför 2014 har han talat om fortsatt gråväder i världsekonomin och om behovet att tillföra energi till landets ekonomi. Statens finanser kommer därför några år framåt gå med underskott. Denna möjlighet saknar kommunerna. Vi ska i enlighet med det sk balanskravet gå med överskott varje enskilt år, vi får inte planera för underskott. Om resultatet däremot ändå blir negativt har vi numera en viss möjlighet att utnyttja överskott från tidigare år för att i redovisningen täcka förlusten. I Vellinge har vi i ett första skede avsatt 13 Mkr för detta ändamål, vilket visar på styrkan i vår ekonomi. Det är alltid svårt att sia om framtiden, men personligen tycker jag att det ser lite ljusare ut för det kommande året än de år vi har bakom oss. Signalerna är inte många och inte särskilt tydliga, men jag sticker ut huvudet och påstår att vi nu går mot bättre tider. Samtidigt är det viktigt att vi inte bara tänker på de nya saker vi ska göra nästa år utan att vi faktiskt alla kommer ihåg att redan nu levererar vi mycket service av hög kvalitet dagligen. Detta ska vi vara stolta över och fokusera på. Då blir en bra kommun ännu lite bättre! Nu ser vi fram mot 2014 ett år med nya möjligheter! Lars-Ingvar Ljungman Ordförande i kommunstyrelsen

4 (59) Så använder vi skattepengarna SÅ HÄR FÅR KOMMUNEN SINA PENGAR Andel intäkter i % av totala intäkter 17 2 Skatt Fin intäkter Övriga intäkter KRONOR I SKATT TILL KOMMUNEN PLANERAS ATT ANVÄNDAS UNDER 2014 SÅ HÄR: 1:79 kr Politisk verksamhet 5:91 kr Infrastruktur, skydd m.m. 6:37 kr Fritid och kultur 55:33 kr Pedagogisk verksamhet 23:24 kr Vård och omsorg 3:16 kr Individ- och familjeomsorg 4:20 kr Gemensam verksamhet

5 (59) Organisation Kommunens samlade verksamhet Med undantag för den politiska verksamheten bedrevs 2012 all verksamhet i Vellinge kommun till 48 procent av uppdragsföretag, friskolor inräknat. Egen regi-företag, d v s egen verksamhet som finansieras via pengsystem utgjorde 25 procent. Knappt en halv procent finansierades med kommunala bidrag och knappt 27 procent utgjordes av övrig kommunal verksamhet, Den sistnämnda gruppen inkluderar såväl verksamhet som bedrivs av Vellinge kommun som köp av verksamhet från annan kommun. Med kommunens samlade verksamhet avses den verksamhet kommunen bedriver i kommunkoncernen och i uppdragsföretag. Den kommunala koncernen utgörs av den kommunala förvaltningsorganisationen och kommunens koncernföretag. Ett uppdragsföretag är annan juridisk person till vilken kommunen med stöd av kommunallagen 3:18 och 3:19 överlämnat vården av en kommunal angelägenhet. Överlämnandet kan ske genom upphandling enligt Lag om offentlig upphandling, Lag om valfrihetssystem eller på annat sätt. Bland uppdragsföretagen ingår bl.a. kommunala entreprenader, dvs. företag som helt ägs av annan juridisk person än kommunen. För att en kommunal entreprenad ska föreligga gäller att: Avtal upprättats mellan kommunen och producenten. Kommunen har huvudansvaret för att tjänsterna erbjuds kommunmedborgarna. Verksamheten skulle annars ha utförts i egen regi. Till kommunala entreprenader räknas inte verksamhet som köps av annan kommun. Kommunens organisation Principbeslut om ny organisation fattades under Beslutet föranleddes av en insikt om att den organisation som varit så framgångsrik under 90- talet och 00-talet med all sannolikhet måste utformas på ett annat sätt för att kunna möta de utmaningar som framtiden under 2010-talet kommer att innebära. Målet med organisationsförändringen var att skapa bättre och utökad medborgarservice. En konsekvens av detta var att M-nämnden och tekniska nämnden upphörde. Istället bildades nämnderna utbildning- och omsorgsnämnden samt nämnden för gemensam medborgsarservice. Vad gäller förvaltningsorganisationen, så tillskapades en sammanhållen förvaltningsorganisation med en kommundirektör som högste tjänsteman. Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för all personal inom kommunorganisationen. I kommunförvaltningen ingår även den verksamhet som sköts i egen regi (skolor, bibliotek, fritidsgårdar etc). Den politiska organisationen är numera uppbyggd på ett starkt samband mellan nämnder och kommunförvaltningen. Den politiska organisationen ansvarar för att sätta mål och riktlinjer för verksamheten och att följa upp att den fungerar som planerat. Kommunförvaltningen ska sedan se till att verksamheten sköts i enlighet med de planer och mål som politiken beslutat om. Efter den senaste revideringen den 1 februari 2012 ser kommunens organisationen ut enligt bilden på nästa sida. Mandatfördelningen i kommunfullmäktige framgår av följande tabell: Parti Moderaterna 28 Folkpartiet 8 Kristdemokraterna 1 Miljöpartiet 2 Socialdemokraterna 5 Sverigedemokraterna 3 Nya listan 4 Summa 51 Antal mandat

6 (59) Revisionen Beslutande politisk organisation Omsorgsnämnden Miljö- Byggnads nämnden Nämnden Gemensam Medborgarservice Utbildnings nämnden Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Över förmyndare Valnämnd Beredande politisk organisation Beredningar och utskott Upphandlad verksamhet Medborgare Vellingebostäder AB Vellinge Exploaterings AB Vellinge Koncern AB Kommunens bolag Utbildning Tillväxt Samhällsbyggnad Medborgarservice Individuell myndighetsutövning Admin/ekonomi/IT Kommunikation Sekreterare Kommundirektör HR Tjänstemannaorganisation Förtjust Outsourcad i Vellinge verksamhet Vellinge en kommun som väcker varma känslor! Den upplevelsen är ett av syftena med utvecklingsprogrammet Förtjust i Vellinge. Vellinge kommun som varumärke ska förknippas med alla de positiva värden som vill förmedlas. För medborgarna, näringslivet och besökare ska servicen hålla toppklass i jämförelse med andra kommuner. Syftet med Förtjust i Vellinge är att skapa en spänstig organisation som är robust över tiden. Arbetet ska präglas av effektiva processer som gör leveransen till medborgarna mindre personberoende. Samtliga medarbetare och entreprenörer ska uppleva att de har ett gemensamt uppdrag som utgår ifrån Vellinge kommuns värdegrund. Vellinge kommun ska uppfattas som en transparent, pålitlig och smidig kommun av alla som har kontakt med kommunen. I kommunen ska finnas en arbetsglädje som känns och smittar av sig. Den positiva attityden är drivkraften när Vellinge ska utvecklas som varumärke och göra kommunen ännu mera attraktiv. Så styrs och drivs Förtjust i Vellinge I styrgruppen ingår kommunens politiska ledning och tjänstemannaledningen. Det finns kopplat nio referensgrupper till programmet med syfte att förankra arbetet hos medarbetare, medborgare, fackliga organisationer och politiker. Med tydliga målsättningar och en bra budgetprocess skapas ett fundament för bra gemensamma prioriteringar. Baserat på en tydlig vision tas inom de olika verksamhetsområdena fram handlingsprogram omsatta i strategier och aktiviteter. Ramen ges i politikens mål och riktlinjer. Dessa riktlinjer beslutas ytterst av kommunfullmäktige, respektive nämnd och kommunstyrelsen har sina egna ansvarsområden.

7 (59) Förtjust i Vellinge fas 1 Leverans från de sex delprojekten Förtjust i Vellinge omfattar sex delprojekt där tjänstemän i ledningsgruppen leder projekten i den gemensamma utvecklingsresan. Samtliga projekt har levererat enligt sina projektplaner. 1. Vision och värdegrund Leverans hittills: Vision och värdegrund beslutade i styrgruppen. Implementering pågår i alla verksamheter. 2. Ny budgetprocess Leverans hittills: Ett årshjul med budgetprocessen, olika aktiviteter och verksamhetsplan beslutade i styrgruppen. 3. Arbetsformer, roller och ansvar Leverans hittills: En förstärkt utbildningsorganisation har skapats och implementerats. Definitionsarbete beträffande styrande dokument i kommunen är klart. Analyser är genomförda för hur Vellinge Direkt ska utvecklas, till exempel hur medborgare kan följa beslutsgången för bygglov. Utbildning har genomförts och processen har utvecklats för hur man skapar ett gemensamt arbetssätt, tar fram underlag och fattar beslut av hög kvalitet. 4. Varumärkesstrategi, kommunikationsstrategi och grafisk manual Leverans hittills: Alla tre delarna är beslutade. Under hösten 2012 har det pågått ett intensivt arbete med att dels få klart den grafiska manualen, dels använda den på allt från vår webbplats till skyltar, annonser och broschyrer. 5. Hållbart ledarskap Leverans hittills: Ledarutvecklingsprogrammet är beslutat och genomfört. Utbildningsplanen rullar kontinuerligt för nya chefer. ering är gjord för nya chefer att gå ledarutvecklingsprogrammet för successionsordning och definition av nyckelkompetenser är antagen. 6. Implementeringen av IT-strategin Leverans hittills: 2012 fick Vellinge kommun en ny IT-strategi som är en utstakad väg fram till 2015 för hur IT ska utvecklas som ett bättre stöd till verksamheten och medborgarna. Ett IT-råd skapades i samband med att den nya IT-strategin antogs och har som syfte att förutom se till att IT-strategins mål blir genomförda till 2015, även vara ett strategiskt och beslutande forum för IT-frågor i kommunen. Förtjust i Vellinge fas 2 och fas 3 Under 2013 går Förtjust i Vellinge in i fas 2. Ett delprojekt har till syfte att nämnderna för kommande mandatperiod ska ta fram en politisk plan för sin verksamhet. Den politiska planen ska ge en tydlig bild av de politiska ambitionerna. Det underlättar och skapar struktur när delarna i planen ska uppdateras i framtiden. En tydligare koppling till kommunens verksamhetsplan ska göras. Ett annat delprojekt är att ta fram en kommunikationsplan med basen i kommunikationspolicyn. Riktlinjer ska tas fram för hur det ska kunna skrivas ännu mera målgruppsanpassat i vår kommunikation. I fas 2 ska också arbetet påbörjas med att skapa en för kommunen gemensam struktur för analys och uppföljning. Denna del av projektet kommer även att fortsätta under fas 3 där arbetet ska mynna ut i ett medborgarfönster, ett politikerfönster och ett tjänstemannafönster. Medborgare, politiker, och tjänstemän kommer att kunna följa verksamheten inom kommunen på ett mer enhetligt sätt. Arbetet ska mynna ut i ett enhetligt beslutstödssystem och en enhetlig processtruktur för uppföljning av verksamheten. I fas 3 ska i ännu högre grad kommunens tjänster målgruppsanpassas. Under projektets gång ska även kommunens nya kommunikationspolicy börja implementeras. Detta är centralt för att så fort som möjligt nå ut till våra olika målgrupper. Värderingar Våra värderingar vägleder oss när vi möter våra kunder, d v s medborgare, besökare och företagare. De ska fungera som vår kompass när vi känner oss osäkra hur vi skall agera.

8 (59) Värderingarna bildar samtidigt en kärna för det som kan sägas är vår kommunkultur. Värderingarna guidar oss i vårt sätt att agera internt, gentemot våra samarbetspartners och inte minst våra kunder. Våra fyra kärnvärden är Följande 1. Glädje Vi känner glädje när vi arbetar eftersom vi är stolta över vad vi uträttar. Vi har kul på jobbet och det är en positiv energi som smittar av sig. 2. Mod Vi är inte rädda för att prova nya vägar, för det utvecklar verksamheten. Vi visar mod genom att fatta beslut som vi står för och har kraft att genomföra. 3. Trovärdighet Vi lever som vi lär och håller våra löften. Det kan vara svårt ibland, men är avgörande för att skapa bästa möjliga livskvalitet för kommuninvånarna. 4. Omtanke Genom delaktighet, öppenhet och gemenskap visar vi att vi tar hand om varandra och vår omvärld.

9 (59) Styrning Vision för Vellinge kommun Alla framgångsrika företag, organisationer och kommuner har en vision, ett yttersta mål för sin verksamhet. En vision beskriver aldrig den närmaste framtiden, den är mycket långsiktig. Den ska ständigt vara närvarande och vägleda oss i allt vi gör. Varje beslut, varje handling ska i någon mån leda till vi närmar oss visionen. Vår vision är Bästa möjliga livskvalité för dig! Vad menar vi då med vår vision? I Vellinge är det bra att bo och leva. Vi har bland Sveriges absolut finanste natur och boendemiljö. Vår äldreomsorg och vårt stöd till utsatta är av hög kvalitet. Våra skolor är mycket bra och där kan dina barn utvecklas efter sina förutsättningar. Detta är vi stolta över! Tack vare detta är det möjligt för dig och din familj att tillsammans skapa en livskvalité utöver det vanliga en livskvalité som ni väljer och skapar utifrån era personliga mål och förutsättningar. Vellinge kommun har en vilja att ge alla kommuninvånare ett rikare liv. Ett liv rikt på - Natur och fritidsupplevelser - Kunskap och kreativitet - Medmänskliga relationer och omtänksamhet Vi erbjuder Boendemiljö. Här kan du välja om du vill bo vid havet eller på slätten. Genom noggrann och genomtänkt samhällsplanering sker fortsatt utbyggnad så att vi bevarar det värdefulla och unika i vår miljö. Utbildning. Det är viktigt att våra barn får en bra start i livet. Därför satsar vi på en skola i toppklass, en skola som lär för livet. Omsorg. Behöver du samhällets stöd finns vi där för att tillsammans med dig utforma detta efter ditt behov och dina förutsättningar. Trygghet. Alla som bor eller vistas i vår kommun ska känna sig trygga i livets olika skeenden. Företagande. Vi skapar bra förutsättningar för ett framgångsrikt företagande. Vår ambition är att vara den mest företagarvänliga kommunen i landet. Fritid och kultur. Ett brett utbud av olika aktiviteter och en fantastisk natur garanterar att din fritid och rekreation blir något utöver det vanliga. Skatten. Låg skatt ger dig ökade möjligheter att själv bestämma vad du vill använda dina pengar till. Din frihet blir större. Övrig styrning Styrningen av Vellinge kommuns verksamhet sker via flera olika komponenter där de politiskt antagna övergripande och verksamhetsspecifika måldokumenten utgör grunden för styrningen. Andra delar i kommunens styrsystem är beslutade planer, planerad befolkningsutveckling, statliga regler och beslut, resurstilldelning via budget, uppföljning och intern kontroll samt olika system för kvalitetsutveckling och uppföljning. Följande måldokument är fastställda av kommunfullmäktige för kommunens verksamhet: - Fritids- och kulturplan, den 27 november 1996 ( 73) - för individ- och familjeomsorg, den 27 januari 1999 ( 9) - Biblioteksplan, den 13 mars 2013 ( 21) - Lokala miljömål, den 23 april 2008 ( 29) - Åtgärdsprogram för att uppnå de lokala miljömålen, den 4 februari 2009 ( 10) - Äldreomsorgsplan, den 3 februari 2010 ( 4)

10 (59) - för den pedagogiska verksamheten, den 30 september 2010 ( 58) - Renhållningsordning , den 16 december 2010 ( 68) - Översiktsplan 2010 med utblick mot 2050, den 23 januari 2013 ( 8) Under hösten 2013 ska varje nämnd antaga en s k nämndsplan. I nämndplanerna anges de politiska ambitionerna/inriktningen för respektive nämnds arbete för den närmaste mandatperioden och ambitionerna bör vara kopplade till en förväntad resurstilldelning. God ekonomisk hushållning Den kommunala verksamheten ska enligt Kommunallagen bedrivas med god ekonomisk hushållning i såväl ett kort- som ett långsiktigt perspektiv. Kommunerna ska därför ange finansiella mål och mål för verksamheten som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Det finansiella perspektivet tar sikte på kommunens finansiella ställning och utveckling. En utgångspunkt är att varje generation själv måste bära kostnaderna för den service som den konsumerar. Detta innebär bl.a. att de löpande intäkterna ska täcka de löpande kostnaderna och att resultatet sett över tiden ska vara positivt. Ett underskott i ett årsbokslut ska återställas under de tre närmast följande räkenskapsåren. Verksamhetsperspektivet tar sikte på kommunens förmåga att bedriva verksamheten på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. Verksamhetsmålen ska vara tydliga och mätbara och målen ska anges med utgångspunkt från befintliga ekonomiska resurser. Verksamhetsmål och finansiella mål hänger alltså ihop för att god ekonomisk hushållning ska uppnås. Det är upp till varje enskild kommun att välja en styrmodell för att bedöma detta. Vellinge har beslutat att balanserad styrning är den styrmodell som ska användas i kommunen för att beskriva god ekonomisk hushållning. Reviderad styrmodell 2014 Med anledning av att en ny vision har antagits för kommunen, förändrad politisk- och tjänstemannaorganisation, ändrad inriktning/ innehåll för styrkorten, införande av verksamhetsplan och Förtjust i Vellinge-projektet er, så har det funnits ett behov av att revidera kommunens styrmodell inför planeringsåret I det följande finns förklarande text till de olika delarna i styrmodellen Strategisk styrning Grunden för kommunens styrning är visionen Bästa möjliga livskvalité för dig!. I denna finns definierat sju stycken framgångsfaktorer, som det är avgörande att lyckas inom för att Vellinge ska bli en framgångsrik kommun. De sju framgångsfaktorerna är - Boendemiljö - Utbildning - Omsorg - Trygghet - Företagande - Fritid och kultur - Låg skatt På strategisk nivå sker den politiska styrningen ( Vad ) genom det kommunövergripande styrkortet. För de sju framgångsfaktorerna från visionen, samt framgångsfaktorerna Demokrati genom inflytande och Personal, formuleras inriktningsmål, som sträcker sig över en mandatperiod. Eventuell revidering av målen sker inför varje ny mandatperiod. För respektive mål definieras mätmetoder som följs upp över tiden. Resurstilldelning görs till nämnderna via kommunfullmäktiges budget. Taktisk styrning, politisk nivå Inriktningsmålen i det kommunövergripande styrkortet bryts ned till uppföljningsbara mål i styrkorten på kommunstyrelse- och nämndsnivå. Målen på kommunstyrelse- och nämndsnivå kan vara på 1-3 års sikt och ska vara uppföljningsbara.

11 (59) De framgångsfaktorer som finns i det kommunövergripande styrkortet gäller även för nämndernas styrkort. Egna verksamhetsmål kan också förekomma. Dessa har i så fall koppling till framgångsfaktorer i nämndplanerna. Nämndplanerna har en viktig funktion att vara input för de mål som ska formuleras i kommunstyrelsens och nämndernas styrkort. I nämndplanerna anges de politiska ambitionerna/inriktningen för respektive nämnds arbete för den närmaste mandatperioden och ambitionerna bör vara kopplade till en förväntad resurstilldelning. De utgör ett underlag för nämnderna för formulering av styrkortsmål. I den bästa av världar har de ambitioner/inriktningar som finns i nämndplanerna formulerats i styrkortsmål och också genomförts vid utgången av respektive mandatperiod. Ej planerade ärenden (ex statliga beslut) och en förändrad resurstilldelning från kommunfullmäktige kan dock påverka möjligheten av att under mandatperioden genomföra beslutade nämndplaner. Nämnderna har att löpande följa upp mål, verksamhet och ekonomi och ska till kommunfullmäktige i samband med tertialuppföljning, delårsbokslut och årsredovisning lämna en sammanfattande uppföljning. Taktisk styrning, förvaltningsnivå Verksamhetsplanen är kommundirektörens planeringsdokument för att styra kommunförvaltningen ( Hur ) i arbetet mot måluppfyllelse av kommunstyrelsens och nämndernas styrkortsmål. I verksamhetsplanen definieras insatser och aktiviteter, vilka har till syfte att styra kommunförvaltningens (avdelningar och egen-regienheters) arbete i denna riktning. Operativ styrning, utförare egen regi De insatser/aktiviteter som berör egenregienheternas arbete, omvandlas sedan till styrkortsmål för berörda egen-regienheter. Hur arbetet med måluppfyllelse ska utföras inom egen-regienheterna konkretiseras i en aktivitetsplan för varje mål. Uppföljning av arbetet sker efter fastställda tidpunkter i aktivitetsplanen. Resurser för att utföra egen-regienheternas arbete erhålls från nämnderna via prestationsersättningar alternativt anslagsfinansiering. Operativ styrning, externa utförare Vellinges verksamhet utförs till stor del via externa utförare. Styrning och uppföljning av deras verksamhet sker inom ramen för avtalet med respektive utförare. Resurser utbetalas till de externa utförarna genom prestationsersättningar. Måluppfyllelse Uppföljning under året av budget och kommunövergripande mål sker i samband med tertialuppföljning, delårsbokslut och årsredovisning. I årsredovisningen görs en bedömning av måluppfyllelsen för målen i det kommunövergripande styrkortet. Måluppfyllelsen i kommunstyrelsens och nämndernas styrkort summeras då ihop. Tanken är, att uppnådd måluppfyllelse i dessa styrkort ska leda till förbättrade mätvärden för inriktningsmålen i det kommunövergripande styrkortet. Ett gott resultat uppnås då en hög grad av måluppfyllelse föreligger. Detta är också en indikation på god ekonomisk hushållning. Kommunens intern styrmodell och det kommunövergripande styrkortet för 2014 visas på kommande sidor. Intern kontroll Den 12 december 2012 ( 164) fastställde kommunfullmäktige ett nytt reglemente för intern kontroll. Kommunstyrelsen har det samlade och övergripande ansvaret för den interna kontrollen, medan nämnderna har det yttersta ansvaret för intern kontroll inom sina respektive verksamhetsområden. En god intern kontroll kännetecknas bl a av - Säkerhet i system och rutiner - Rättvisande räkenskaper - En klar roll- och ansvarsfördelning mellan den politiska nivån och förvaltningen - Politiska beslut för verksamheten om mål, inriktning, omfattning och kvalitet - Uppföljningsbara målformuleringar

12 (59) - Fungerande kommunikation och rapportering mellan olika organisationsnivåer - Kontinuerlig uppföljning och utvärdering av verksamhetens ekonomi, prestation och kvalitet En plan för att följa upp den kommunövergripande interna kontrollen fastställs årligen av kommunstyrelsen, medan respektive nämnd själv ska fastställa en plan för att följa upp den interna kontrollen inom nämndens ansvarsområde. erna skall arbetas fram med utgångspunkt från en risk- och väsentlighetsanalys. En samlad bedömning över den interna kontrollen i kommunens verksamhet, lämnas från kommunstyrelsen till kommunens revisorer i samband med beslut om årsredovisningen. Intern styrmodell

13 (59) Kommunövergripande styrkort 2014 Framgångsfaktor Mätmetod Inriktningsmål Boendemiljö - NRI, faktorn Bostäder *Verka för en god boendemiljö. Demokrati genom inflytande Trygghet Företagarvänlig kommun Utbildning Omsorg Fritid och kultur Personal - SCB:s befolkningsstatistik *En positiv befolkningsökning på 1 % per år sett över tiden (5 år). - NII *Verka för en förbättrad medborgardialog. - NRI, faktorn Trygghet - Polisens trygghetsindex - Svenskt Näringslivs kommunranking - SKL:s Öppna jämförelser - Skolverket Andel behöriga till gymnasiet - Skolverket Betyg/meritvärde - Skolverket Resultat i nationella prov - NMI, faktorn Utbildningsmöjligheter - SKL:s Öppna jämförelser - Socialstyrelsens NKI för Hemtjänst - Socialstyrelsens NKI för Äldreboende - NMI, faktorn Äldreomsorg - NMI, faktorn Stöd för utsatta personer - NRI, faktorn Fritid - NMI, faktorn Kultur - Nöjd-Medarbetar-Index - Personalens utbildningsnivå (skolverket, socialstyrelsen) *Alla som bor eller vistas i kommunen ska känna sig trygga i livets olika skeenden. *Bli den mest företagarvänliga kommunen i landet. *En skola på mycket hög nationell nivå. *En skola som lär för livet. *En omsorg anpassad till brukarens behov och förutsättningar. *Ett brett utbud av aktiviteter. *Verka för att motiverad och kvalificerad personal arbetar inom kommunalt finansierad verksamhet i Vellinge kommun. Skatt - Resultatet i % i förhållande till skatteintäkterna *Resultatet ska uppgå till minst 1 % av skatteintäkterna, sett över tiden (5 år). - Uttagen kommunalskatt per skattekrona *Oförändrad skatt genom en effektiv verksamhet med hög kvalitet. - Verksamhetskostnad/standardkostnad i förhållande till genomsnittet för Skåne, riket och jämförbara kommuner. Inriktningsmålen bryts ned till mål för kommunstyrelsen och övriga nämnder. Måluppfyllelsen på kommunövergripande nivå bedöms med utgångspunkt från att resultaten av genomförda mätningar förbättras över tiden. Förkortningar: NRI =Nöjd-Region-Index, NII = Nöjd-Inflytande-Index, NMI = Nöjd-Medborgar-Index (index från Statistiska centralbyråns Medborgarundersökning ) SCB = Statistiska centralbyrån NKI = Nöjd-Kund-Index SKL = Sveriges Kommuner och Landsting

14 (59) Medborgarservice En dag i Vellinge kommun går personer till sin arbetsplats i kommunen inpendlar och utpendlar personer föds knappt 1 barn flyttar 5 personer till kommunen och 4 personer från kommunen lämnas och hämtas ca barn på förskola/pedagogisk omsorg går ca elever i grundskolan och ca i gymnasiet utförs ca 500 hemtjänsttimmar klipps kvm gräs av kommunens entreprenörer hanteras 42 ton avfall förbrukas kbm vatten inkommer 2 ansökningar om bygglov besöker 300 personer Vanningen görs ca 700 lån på kommunens bibliotek

15 (59) Medborgarundersökning 2012 Om undersökningen Vellinge kommun genomför med 2-3 års mellanrum en Medborgarundersökning med hjälp av Statistiska Centralbyrån. Under hösten 2012 genomfördes undersökningen för fjärde gången. Tidigare undersökningar har genomförts 2005, 2007 och Av landets 290 kommuner deltog 120 i 2012 års undersökning. Medborgarundersökningen är en attitydundersökning som mäter människors uppfattning om en viss företeelse oberoende av om de själva är berörda eller ej. Den ska därför inte förväxlas med en brukarundersökning. Resultatet av de inkomna postenkätsvaren från ett urval på personer i åldersintervallet 18-84, analyseras enligt analysmodellen Nöjd-Kund-Index (NKI). NKI är, i detta fall, ett mått på verksamheten sett ur ett medborgarperspektiv och syftar till att ge en helhetsbild samt att identifiera ett antal prioriteringsområden att arbeta med för en ökad nöjdhet hos kommuninvånarna. Medborgarundersökningen består av tre delar med var sitt helhetsbetyg: Nöjd-Region-Index (NRI) mäter kommunen som en plats att leva och bo på. Nöjd-Medborgar-Index (NMI) mäter uppfattningen om kommunens verksamheter. åldersintervallet år med 73 procent. Av de tillfrågade kvinnorna valde 59 procent att besvara enkäten medan motsvarande siffra för de tillfrågade männen blev 52 procent. Vellinge kommun erhöll följande resultat i undersökningen 2012 för de tre indexen (2010 års betyg inom parentes): Nöjd-Region-Index (NRI): 73 (72) Nöjd-Medborgar-Index (NMI): 61 (60) Nöjd-Inflytande-Index (NII): 46 (44) Ett förbättrat helhetsbetyg redovisas 2012 inom samtliga tre delar jämfört med 2010 års mätning. Mätningarna 2005 och 2007 hade dock bättre resultat än 2012 års resultat. Generellt kan följande slutsatser dras av Medborgarundersökningens resultat Vellinge har inom samtliga faktorer något högre resultat än föregående mätning. Mätningarna 2005 och 2007 hade dock högre resultat än årets. Helhetsbetyget inom respektive indexområde är betydligt högre för Vellinge än för andra kommuner i samma storleksklass. 81 procent kan starkt rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen. Ju äldre medborgare, desto nöjdare. Kvinnor generellt lite nöjdare än män. Bott längre i kommunen mindre nöjd. Nöjd-Inflytande-Index (NII) mäter kommuninvånarnas inflytande på kommunala beslut och verksamheter. Helhetsbetyget för respektive del redovisas efter avslutad undersökning som ett betygsindex med ett värde mellan 0 och 100 enligt principen; desto högre, desto bättre. Resultat 2012 Höstens undersökning medförde en svarsfrekvens på 56 procent (53 procent ). Lägst svarsfrekvens bland urvalsgrupperna registreras för medborgare i åldersintervallet år med 35 procent, medan högst svarsprocent finns i

16 (59) EN KOMMUN MED STABILITET OCH VISIONER Politisk verksamhet Bästa möjliga livskvalité för dig. Låg skatt ger dig ökade möjligheter att själv bestämma vad du vill använda dina pengar till. Din frihet blir större. Ur Vision för Vellinge kommun Prioriterade satsningar 2014 Val till EU-parlamentet den 25 maj. Allmänna val till riksdagen, landstingsoch kommunfullmäktige 14 september. Vårt erbjudande Politisk verksamhet innefattar den verksamhet som bedrivs i Kommunfullmäktige, kommunens styrelser/nämnder/utskott och hos överförmyndaren. Kommunfullmäktige, kommunens högsta beslutande organ, består av 51 ledamöter som utses vid allmänna val vart fjärde år. Kommunstyrelsen har 13 ledamöter, bereder och verkställer ärenden till kommunfullmäktige, leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter samt har uppsikt över nämndernas verksamhet. Under kommunstyrelsen finns fr o m 2011, förutom ett arbetsutskott, följande utskott: Beredning för fysisk planering. Utskott för frågor kring den egna produktionen (Produktionsutskott). Valnämnden är lokal valmyndighet och ska fullgöra uppgifter enligt Vallagen och Folkomröstningslagen. Revisionen prövar om verksamheten utövas på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Vidare prövas om räkenskaperna är rättvisande och om den kontroll som utövas inom nämnderna är tillräcklig. Överförmyndarverksamheten ska utöva en god tillsyn över legala förmyndares (föräldrar) och förordnade gode mäns och förvaltares förvaltning av underårigas respektive myndlingars egendom. Miljö- och byggnadsnämnden handlägger ärenden som rör miljö- och hälsoskydd, plan- och byggärenden samt bygglov. Nämnden för gemensam medborgarservice har hand om alla typer av gemensam service (gator, vatten och avlopp, kultur och fritid, renhållning, räddningstjänst, kollektivtrafik, färdtjänst). Omsorgsnämnden svarar för vård- och omsorgsfrågor utom själva driften av verksamheten samt individ- och familjeomsorg. Utbildningsnämnden svarar för all pedagogisk verksamhet utom själva driften av verksamheten. Kvalitet Resultat av det politiska arbetet i kommunen mäts bl.a. genom SCB:s Medborgarundersökning. I 2012 års undersökning ökade index jämfört med 2010 för de tre huvudområdena Nöjd-Region- Index (NRI), Nöjd-Medborgar-Index (NMI) och Nöjd-Inflytande-Index (NII). Helhetsbetyget inom respektive indexområde är betydligt högre för Vellinge än för andra kommuner i samma storleksklass. Av de som svarade i undersökningen kan 81 procent starkt rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen. Resultatet av undersökningen kommer att ligga till grund för ytterligare förbättringsåtgärder i kommunens kvalitetsarbete under de närmaste åren. Övergripande mål Kommunfullmäktiges kommunövergripande mål anges i det kommunövergripande styrkortet. Valnämndens mål är att i genomförandet av val och folkomröstningar ge god service. Revisionen ska genom en effektiv revision samt deltagande i förändrings- och utvecklingsarbetet medverka till en effektiv kommunal verksamhet.

17 (59) Överförmyndaren ska ge en bra service åt de kommuninvånare som är i behov av nämndens tjänster. Lagbestämmelser och uppkommen praxis ska följas. Kommunstyrelsens och övriga nämnders verksamhetsmål beslutas av respektive nämnd. Ekonomi Mkr Bok 2012 Prog 2013 Budg Driftnetto 18,3 22,5 26,3 25,0 25,8 Kostn/inv (kr) Investeringar 0,0 7,0 5,0 5,0 5,0

18 (59) EN VACKER OCH TRYGG KOMMUN Infrastruktur, skydd m m Genom noggrann och genomtänkt samhällsplanering sker fortsatt utbyggnad så att vi bevarar det värdefulla och unika i vår miljö. Vi skapar goda förutsättningar för ett framgångsrikt företagande. Vår ambition är att vara den mest företagarvänliga kommunen i landet. Ur Vision för Vellinge kommun Miljö och stadsbyggnad Prioriterade satsningar 2014 Centrumutvecklingsprojekt för förnyelse av centrumbebyggelsen i Skanör, Höllviken och Vellinge. Arbetet fortsätter med detaljplaner för persontågstrafik på Trelleborgsbanan samt utbyggnad av planskildheter i V Ingelstad. Fortsatt utbyggnad av bostäder i Skanörs Vångar. Arbetet fortsätter med att skydda boendeoch livsmiljöer mot höjda havsnivåer. Åtgärder enligt miljömåls- och naturvårdsprogram börjar genomföras. Vårt erbjudande Myndighetsutövning enligt - och bygglagen (PBL) och Miljöbalken (för den enskilde oftast liktydigt med beslut om bygglov eller tillsyn över och ansökan/anmälan av verksamheter). Medverka till att fortlöpande utveckla ett sunt och hälsosamt samt långsiktigt hållbart samhälle genom framsynt planering och genomarbetad tillståndsgivning. Främja en god byggnadskultur och boendemiljö i befintliga och nytillkomna områden med god tillgänglighet såväl i det offentliga rummet som i den enskilda bostaden. Upprätta nybyggnadskartor, göra utstakningar och kontrollmätningar för att stödja byggandet samt utveckla GIS-funktioner (Geografiskt Informationssystem) bl.a. för översiktsplan. Upprätta översikts- och detaljplaner, utredningar och program för utveckling av bostäder, service, verksamheter, rekreationsområden, infrastruktur, handlingsplan för skydd mot stigande havsnivå m.m. i samspel med natur- och kulturmiljöer så att en attraktiv och konkurrenskraftig miljö uppnås. Översyn av miljömålsprogrammet samt initiering av klimatprogram och naturvårdsprogram. Kvalitet I verksamheten kan kvalitetskrav huvudsakligen kopplas till handläggningstid samt kravet på korrekta beslut vilka inte upphävs efter överklagande. Utveckling av rutiner ska ske för att förbättra dessa båda delar. Enkätundersökningen beträffande service och kundnöjdhet ska genomföras våren NKI (nöjdkundindex) beräknades 2011 till 89 procent (91 procent 2007). Delbetyg: Information 3,7; Service 3,7; Bemötande 4,0; Besked och beslut 3,9. Övergripande mål Långsiktigt god hushållning med resurser samt att möjliggöra lämplig användning och utveckling av mark och vatten. er ska rationalisera framtida tillståndsprövning. Avvägning ska göras mellan enskilda och allmänna intressen. läggning ska möjliggöra ett ekonomiskt byggande samt utveckling av en vacker och trivsam miljö där ny bebyggelse upplevs som goda tillskott. Medverka till en långsiktigt hållbar utveckling så att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. Boendemiljöer ska vara attraktiva med spännande och varierande arkitektur som tillvaratar de estetiska värdena. Olika kommundelars unika identitet och särprägel ska bevaras och utvecklas. Förutsättningar för ett sunt, tillgängligt och resurssnålt byggande ska tillförsäkras. Skador på människors hälsa och miljö ska förebyggas, natur- och kulturområden ska vårdas och biologisk mångfald bevaras.

19 (59) Framtid En fortsatt hög befolkningstillväxt i Öresundsregionen leder även till ett högt bebyggelsetryck i Vellinge kommun. Detta ställer stora krav på planering och tillståndsgivning för att uppnå en långsiktigt hållbar utveckling, så att kommunens attraktivitet och konkurrenskraft som boendemiljö bevaras. För att möjliggöra ytterligare utbyggnader och möta effekter av klimatförändringar krävs fokus på planering för utbyggnad av kommunal service, spårtrafik, vägnät, ledningsnät samt skydd mot en stigande havsnivå. Kommunens roll som drivande i samhällsbyggnadsprocessen accentueras. Efterfrågan på bostäder inom kommunens västra delar förväntas bestå. Intresset för de östra kommundelarna ökar med persontågstrafik. läggning pågår för att Pågatågstrafik ska kunna påbörjas Verksamhetsmått/nyckeltal Antal Bok 2012 Prog 2013 Budg Antagna detaljplaner Lagakraftvunna detaljplaner Inkommande miljöärenden Inkomna bygglov Överklagade ärenden Mark och exploatering Prioriterade satsningar 2014 Bostadsförsörjningsprogammet ska fastställas under Framtida utbyggnader av stationsområdena i V Ingelstad och Östra Grevie leder till framtida investeringar och framtida exploateringar. Vårt erbjudande Balansräkningsenhet Mark- och Exploatering innehåller två verksamhetsgrenar Förvaltning av mark Förvaltningen har två delar; arealmässigt består den huvudsakligen av mark för bestående verksamheter som golfklubbar, föreningar, förordnandeområden etc. Den mindre, men viktigaste delen, utgörs av förvaltning av markreserven. Denna äger kommunen för att utveckla till annan verksamhet som bostäder, företagande etc. Exploateringsverksamhet Syftet med exploateringsverksamheten är att utveckla kommunägd mark för bostäder, företagande etc. För detta genomförs projekteringar, entreprenader, markanvisningar m m. Till stor del handlar exploateringsverksamheten även om att styra exploatering på privat mark inom kommunen, företrädesvis genom exploateringsavtal mellan kommunen och privata aktörer. Kvalitet Utveckling av exploateringsavtal och projekteringsunderlag sker för att garantera att i planer avsedda kvaliteter genomförs. Övergripande mål Balansräkningsenhet Mark och exploatering ska sett över tiden tillse att mark för bostadsutbyggnad och service kan exploateras i enskild eller kommunal regi samt att det alltid finns industrimark att erbjuda intressenter. Framtid Under planperioden kommer utbyggnad av V Ingelstad att fortsätta. Utbyggnaden i V Ingelstad är kopplad till att persontågstrafik kommer att startas på Trelleborgsbanan med stationer i V Ingelstad och Östra Grevie. Verksamhetsmått/nyckeltal Antal Bok 2012 Prog 2013 Budg Arrenden Exploateringsavtal Mark, förvaltning, ha Markreserv, ha

20 (59) Kommunens markinnehav kommer att variera under tiden och detta kommer bl a att visa sig i antal kvm markreserv. Utvecklingen av markinnehavet är dock svår att veta i. allmänheten. Under 2013 utökas uppföljningen av driftsentreprenaderna med egna kontrollrundor enligt upprättade rutiner avseende skötsel av grönytor och vägar samt renhållning. Teknisk verksamhet och räddningstjänst Prioriterade satsningar 2014 Skötsel av tillkommande ytor för grönyte- och gatudrift samt utökad snöröjning vid bl a Skanörs Vångar, Ö Höllviken, företags-parken i Vellinge samt Ö Grevie och V Ingelstad Gång- och cykelväg Gessie Villastad/ Gessie kyrkby Utbyte av befintlig belysning till LEDbelysning fortsätter. Skapa större trygghet genom förbättrade/utökade belysningsstråk längs GC-vägar Vårt erbjudande Huvuduppgiften är att förvalta allmän platsmark: gator, vägar, gång- och cykelvägar, stränder, lekplatser, torg, parker och övriga grönområden. Ansvar för kollektivtrafiken, Skanörs hamn och räddningstjänsten ingår också i verksamheten. På ett kostnadseffektivt sätt ges medborgarna ett bekvämt, säkert, miljöanpassat och estetiskt trafikrum att vistas i. Vidare ska skapas välkomnande, gemensamma utemiljöer och mötesplatser med olika karaktärer. Vidare ska erbjudas attraktiva naturupplevelser som är tillgängliga för alla. Kvalitet Arbetet fortgår kontinuerligt med att hålla en god skötselnivå av hårdgjorda ytor, grönytor och stränder. Bortsett från räddningstjänstverksamheten bedrivs skötsel och underhåll genom att funktionsentreprenader upphandlas från externa entreprenörer. Arbetssättet innebär att kommunen ställer krav på vilken skötselkvalitet som skall uppnås. Därefter överlåts till entreprenörerna att avgöra hur de ska arbeta för att nå ställda krav. En viktig del av arbetet är att i samverkan med entreprenörerna analysera tillsynsrapporter samt inkomna felanmälningar och synpunkter från Övergripande mål Skötseln av allmän platsmark ska utföras av privata entreprenörer så att kommunen upplevs vara välskött på ett kostnadseffektivt sätt. När denna bedömning görs ska man ta särskild hänsyn till karaktären av den allmänna platsmarken. Kommunen har exempelvis nästan inga traditionella parker utan områden som är mera naturlika. Nöjdheten bland kommuninvånarna över kommunen och dess entreprenörers arbete ska öka. Räddningstjänsten ska ha en första styrka på plats inom 10 minuter i kommunens tätorter samt påbörja tvåstationsinsats i hela kommunen inom 20 minuter. Framtid De största framtida utmaningarna inom infrastrukturområdet är att lösa frågor kring förväntade höjda havsnivåer och dagvattenhanteringen på Näset. Detta kommer att vara aktuella frågor under åtskilliga år. Både hantering av höjda havsnivåer och dagvatten förväntas att omgärdas av omfattande tillståndsprocesser, som kan vara tidskrävande. Anläggandet av pågatågsstationer i Östra Grevie och Västra Ingelstad, tillsammans med andra utbyggnadsprojekt, kommer att medföra ökade skötselområden, både avseende grönytor och gator. Även omställningen till mer energieffektiva belysningsanläggningar är ett viktigt arbete under flera år framöver. De belysningsanläggningar som togs över 2011 är generellt sett i dåligt skick och det föreligger ett omfattande investeringsbehov. I detta arbete kommer LEDbelysning att prioriteras, dels för att fasa ut de miljöfarliga alternativ som används i dag men framför allt för att minska energiförbrukningen.

21 (59) Verksamhetsmått/nyckeltal Teknisk verksamhet Bok 2012 Prog 2013 Budg av kommunens krisledningsorganisation samt frivilliga resursgrupp (FRG). I verksamheten ingår också tillståndsprövning, tillsyn, rådgivning, information och service till allmänheten, övriga nämnder och verksamheter. Yta tusen kvm Klippt gräs Buskage Räddningstjänst Antal Bok 2012 Prog 2013 Budg Km Asfaltvägar Grusvägar GC-väg asfalt GC-väg grus Brandutryckningar Trafikolyckor Sjukvårdslarm Övriga insatser Tillsyner Övrig infrastruktur (Turism, näringslivs- och EU-verksamhet samt krisberedskap/säkerhet.) Prioriterade satsningar 2014 Samarbetet med företagsnätverken gällande centrumutveckling fortsätter. Projektledare anställs. Fortsatt utveckling av det lokala samarbetet inom turism och näringsliv. Fortsatt genomförande av handlingsprogram för förbättring av den kommunala servicen till näringslivet. Vårt erbjudande Näringslivs- och turismutveckling, turistbyråverksamhet, EU-samordning samt internationella kontakter. Ansvar för hanteringen av samhälleliga krissituationer, övning och kompetensutveckling Övergripande mål Vellinge kommun ska vara en attraktiv plats för företag att etablera sig och verka på genom att: Erbjuda en effektiv företagarservice á la One stop shop. Skapa redskap och initiera processer för ett hållbart, konkurrenskraftigt lokalt näringsliv i Vellinge kommun. Främja tvärsektoriellt samarbete mellan näringslivets olika branscher, offentliga organisationer, utbildningsinstitutioner och idéburna sektorn Skapa, samordna och genomföra behovsrelaterade utvecklingsprojekt inom ramen för regionala, nationella och europeiska bidragsprogram. Aktivt arbeta med olika nätverk av aktörer inom kommunens geografiska område, för att uppnå samhällelig robusthet, en både faktisk och upplevd trygghet samt god förmåga att hantera krissituationer oavsett karaktär. Kvalitet I Svenskt Näringslivs kommunranking mäts kommunernas arbete med näringslivsfrågor. Vellinge hamnade på andra plats i mätningen 2013 (tredje plats 2012). Nationella Brottsförebyggande rådet och polisen genomför och sammanställer resultat av både den faktiska tryggheten (mäts i antalet brott) samt den upplevda (mäts genom enkäter till slumpvis utvalda kommuninvånare). Framtid Inom näringslivs- och turistområdena behöver ett fördjupat samarbete utvecklas med företagsnätverken, med syfte att förbättra det lokala företagsklimatet. Utveckling av nya turistattraktioner i samarbete med lokala intressenter är också angelägna åtgärder för framtiden.

22 (59) Krisledningsorganisationen behöver fortsatt vidareutvecklas och kompetenshöjas. Även beredskapen behöver vidareutvecklas genom arbete med risk- och sårbarhetsanalyser samt krisplaner för olika scenarior. Ekonomi totalt Infrastruktur Mkr Bok Prog Budg Driftnetto 78,2 82,0 86,6 91,2 99,6 Kostn/inv (kr) Investeringar 21,6 41,5 10,0 75,0 12,0

23 (59) EN KOMMUN MED AKTIV FRITID OCH KULTUR Fritid och kultur Ett brett utbud av olika aktiviteter och en fantastisk natur garanterar att din fritid och rekreation blir något utöver det vanliga. Ur Vision för Vellinge kommun Prioriterade satsningar 2014 Vellinge-Näsets simklubb; utbyggnad av tränings- och administrationslokal i anslutning till Vanningen under år Kämpinge gymnastikförening; utbyggnad av ny entré och förråd i träningslokalen i Kämpingehallen under år För att öka servicenivån för medborgarna när biblioteket inte är bemannat på t ex kvällar och helger kommer meröppet med hjälp av inpasseringssystem på ett av biblioteken att utredas under år Falsterbo konsthall behöver tillgänglighetsanpassas och detta ska utredas under Nya ljusarmaturer installeras på Höllvikens IP. Vårt erbjudande Kommunens idrottsanläggningar används flitigt av det ideella föreningslivet. Vanningen är öppen för allmänheten och hemvist för simklubben. Badet har en tydlig friskvårdssatsning med bad, massage, sjukgymnastik och styrketräning. Badenheten på Månstorps ängar erbjuder en ny simbassäng i Vellinges östra delar. Den är öppen för allmänheten men används även till babysim, vattengympa och rehab för äldrevården. För ungdomar fungerar fritidsgårdarna som mötesplatser och erbjuder aktiviteter. Under kvällar och nätter finns en aktiv fältgrupp i kommunen. Kontantbidrag ges till föreningar i form av lokalt aktivitetsstöd och administrations- och instruktörsbidrag samt grund- och ledarbidrag. Även andra organisationer som t.ex. Falsterbo Horse Show, Fotevikens Maritima Centrum och Falsterbonäsets Museiförening får bidrag till sina verksamheter. Folkbiblioteken i kommunen är en viktig mötesplats för alla åldrar och erbjuder besökare ett brett utbud av information, medieförsörjning och programverksamhet. Musikskolan har blivit kulturskola och har flyttat till nya lokaler. Kulturskolan erbjuder ett större och bredare utbud av aktiviteter inom kulturområdet. Kulturskolan är öppen för barn och ungdomar och är en frivillig verksamhet som vänder sig till de som går i grund- och gymnasieskola. Falsterbo Konsthall visar årligen tio utställningar som samordnas av två konstpedagoger. De bedriver även en unik uppsökande verksamhet i förskolan och på vård- och omsorgsboenden. En årlig kulturgaranti finns för 3-, 6-, 9-, 12- och 15-åringar. Ett rikt utbud av kulturaktiviteter för alla åldrar arrangeras under året av både föreningar, entreprenörer och kommunen. För äldre på vård- och omsorgsboenden genomförs särskilda kultur i vården aktiviteter. Kvalitet För att öka kvaliteten i verksamheten så genomfördes 2012 en nöjd-kund-enkät för bibliotek, konsthall och Vanningen. Syftet med undersökningen var att identifiera förbättringsåtgärder för att under 2013 öka servicen- och tillgängligheten. Övergripande mål Kommunens uppgift är att skapa förutsättningar för alla åldrar att få en meningsfull fritid. Fritid och kultur vill skapa är en friskvård i vardagen, där Vellinges unika miljö och de möjligheter denna ger utnyttjas och där initiativet från enskilda och föreningar inom fritid och kultur bidrar till invånarnas välbefinnande. Inte minst för våra äldre, som blir allt fler, är det viktigt med en mångfald för att ytterligare öka livskvaliteten. Fritids- och kulturaktiviteter är nödvändiga för att skapa en helhet, en attraktiv kommun att bosätta sig i. Det är också en förutsättning att kommuninvånarna ska må bra. Det rika föreningslivet som finns i kommunen är en förutsättning för att verksamheten ska fungera.

24 (59) Våra ideella föreningar står idag för den största delen av verksamheten och så kommer det att vara även i framtiden. Kommunens roll är att stödja och underlätta föreningarnas verksamhet. Det är emellertid viktigt att kommunen inte tar över ansvaret. Kommunens utbud ska ge möjlighet till upplevelser, som gör våra ungdomar medvetna om värdet av kvalitet inom litteratur, musik, konst, film och teater. Äldre åldersgrupper måste också få möjlighet till kulturupplevelser inom den egna kommunens gräns. Våra bibliotek och konsthall utgör basen i verksamheten. Framtid En ny fritids- och kulturplan skall utarbetas. Verksamhetsmått/nyckeltal Antal (tusental) Besökare Vanningen Besökare bibliotek Bibliotek Utlån böcker e-böcker Bibliotek besök på webben Besök på konsthall Antal Guidade visningar konsthall Antal elever Musikskolan Bok 2012 Prog 2013 Budg Den låga besöksfrekvensen på Vanningen 2012 berodde på att anläggningen var stängd under en längre tid på grund av renovering av innertaket. Ekonomi Mkr Bok 2012 Prog 2013 Budg Driftnetto 96,9 94,5 93,3 95,9 98,0 Kostn/ inv kr) Investeringar 21,2 4,2 10,3 10,6 0,0

BUDGET 2016 med ekonomisk plan 2017-2018 2015-10-21

BUDGET 2016 med ekonomisk plan 2017-2018 2015-10-21 BUDGET 2016 med ekonomisk plan 2017-2018 2015-10-21 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Kommunalrådet har ordet... 3 Så använder vi skattepengarna... 4 Organisation... 5 Kommunens samlade verksamhet 5 Kommunens

Läs mer

Vision 2030 Burlövs kommun

Vision 2030 Burlövs kommun Vision 2030 Burlövs kommun Den kreativa mötesplatsen för boende, näringsliv, utveckling och kultur. Målorden för Burlövs kommun är: Trygg & nära, Grön & skön, Liv & rörelse Alla som bor och vistas i Burlövs

Läs mer

Medborgarundersökning

Medborgarundersökning Medborgarundersökning SCB Hösten 2011 Vision för Vänersborg Vänersborg är den framgångsrika kommunen vid Vänerns sydspets. En kommun känd för nytänkande, effektivitet och god service, en kommun där medborgarna

Läs mer

Version 1.0. Medborgarundersökning 2014

Version 1.0. Medborgarundersökning 2014 Version 1.0 Medborgarundersökning 2014 Medborgarna om 1. Kommunen som en plats att bo och leva i Nöjd Region Index (NRI) 2. Kommunens verksamheter Nöjd Medborgar Index (NMI) 3. Inflytande i kommunen Nöjd

Läs mer

Kortversion av Årsredovisning

Kortversion av Årsredovisning Kortversion av Årsredovisning 2015 Förenklad årsredovisning Ängelholm kommuns årsredovisning är en redogörelse av den verksamhet som har bedrivits under året och hur väl verksamhetens utförande stämmer

Läs mer

Budget 2013 och plan 2014-2015

Budget 2013 och plan 2014-2015 Budget 2013 och plan 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING S i d I N L E D N I N G - K o m m u n a l r å d e t h a r o r d e t 3 - F e m å r i s a m m a n d r a g 4 V E L L I N G E O C H O M V ÄR L D E N V i

Läs mer

Budget 2012 och plan 2013-2014

Budget 2012 och plan 2013-2014 Budget 2012 och plan 2013-2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING S i d I N L E D N I N G - K o m m u n a l r å d e t h a r o r d e t 3 - F e m å r i s a m m a n d r a g 4 V E L L I N G E O C H O M V ÄR L D E N V i

Läs mer

Budget 2011 och plan 2012-2013

Budget 2011 och plan 2012-2013 Budget 2011 och plan 2012-2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid INLEDNING - Kommunalrådet har ordet 3 - Fem år i sammandrag 4 VELLINGE OCH OMVÄRLDEN Vision och god ekonomisk hushållning - Styrkomponenter 5 - Vision

Läs mer

Så styr vi Lerum 2011

Så styr vi Lerum 2011 Hur styr man en organisation med mer än 2 500 anställda och 120 chefer, spridda på fler än 100 arbetsplatser och med 38 000 kunder mellan 0 och 100 år? Man behöver förstås ha en idé eller en modell för

Läs mer

Faktorernas resultat redovisas som betygsindex vilka kan variera mellan 0 och 100.

Faktorernas resultat redovisas som betygsindex vilka kan variera mellan 0 och 100. SCB:s Medborgarundersökning Våren 2015 SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Eda kommun har deltagit i Statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökning under våren 2015. Ett urval på 600 personer

Läs mer

Program med anvisningar för uppföljning av privata utförare i Vellinge kommun

Program med anvisningar för uppföljning av privata utförare i Vellinge kommun 1 (7) Program med anvisningar för uppföljning av privata utförare i Vellinge kommun Ikraftträdande 2017-01-01 Bakgrund Enligt kommunallagen har kommunstyrelsen och nämnderna inom sitt verksamhetsområde

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2015-2018 Vårt uppdrag - vårt ansvar I ekokommunen Eslöv ansvarar Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för energi- och klimatarbete samt att tillgängliggöra och

Läs mer

SVENSKA. Solna stad. en introduktion

SVENSKA. Solna stad. en introduktion SVENSKA Solna stad en introduktion 1 Så styrs Solna De förtroendevalda i staden har stor frihet att besluta hur Solna ska styras inom ramen för lagar och förordningar. Den politiska visionen är att Solna

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun.

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. Beslutsförslag Kommunstyrelseförvaltningen Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. KS 2015-156 Förslag till beslut

Läs mer

Årsredovisning 2012. Årsredovisning 2012. Årsredovisning 2012. Vellinge årsredovisning 2012. Vellinge.se. Vellinge.se

Årsredovisning 2012. Årsredovisning 2012. Årsredovisning 2012. Vellinge årsredovisning 2012. Vellinge.se. Vellinge.se Vellinge kommun 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 Årsredovisning Vellinge årsredovisning Vellinge.se Vellinge.se Årsredovisning Årsredovisning Grafisk form och original Guideline

Läs mer

Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål 2015

Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål 2015 Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen År: Förvaltning/bolag: Kommunstyrelsens förvaltning Kommun- Inriktningsmål Effektmål gemensamt mål Nr. Önskvärt resultat: Nuläge

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunövergripande mål

Kommunövergripande mål Kommunövergripande mål 2015 2018 Vision, mål och styrning Vår vision - med segel mot framtiden En bättre, attraktivare och mer medborgarengagerad kommun, som står rustad mentalt, ekonomiskt, socialt och

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy Tyresö kommun / 2011-12-15 2 (9) Innehållsförteckning Kommunikationspolicy för Tyresö kommun... 3 1 Krav på kommunikationsarbetet... 4 1.1 Tyresö kommuns kommunikation... 4 2 Grafisk

Läs mer

Medborgarundersökning 2014

Medborgarundersökning 2014 2015-01-29 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2015/99-013 Kommunstyrelsen Medborgarundersökning 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet. Sammanfattning Resultatet av medborgarundersökningen

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg VÄXTKRAFT EMMABODA Fotograf Anette Odelberg Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda 2009 KF 15 december VÄXTKRAFT EMMABODA! ETT NÄRINGSLIVSPROGRAM FÖR ETT FÖRETAGSAMMARE EMMABODA. Ett väl fungerande

Läs mer

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS TORSÅS KAN BÄTTRE. Det spelar roll vem som styr och leder kommunen. Här kan du läsa om några av de politiska prioriteringar

Läs mer

Det kommunala uppdraget!

Det kommunala uppdraget! Det kommunala uppdraget! olle.olsson@skl.se 1 Verksamhetsidé för SKL En fråga om demokrati. SKL är en arbetsgivarorganisation för kommuner och landsting. Vi driver våra medlemmars intressen och erbjuder

Läs mer

2(5) Kommunikationerna till och från Nynäshamn är goda. Det finns motorväg Nynäshamn Stockholm och tät pendeltågstrafik.

2(5) Kommunikationerna till och från Nynäshamn är goda. Det finns motorväg Nynäshamn Stockholm och tät pendeltågstrafik. Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategin är en långsiktig plan som beskriver hur kommunikationen ska bidra till att nå Nynäshamns kommuns övergripande mål enligt Mål och budget. Syftet med kommunikationsstrategin

Läs mer

TERTIALUPPFÖLJNING PER DEN 30 APRIL 2012

TERTIALUPPFÖLJNING PER DEN 30 APRIL 2012 TERTIALUPPFÖLJNING PER DEN 30 APRIL INNEHÅLLSFÖRTECKNING S i d S AM M AN F AT T N I N G 3 E K O N O M I 4-6 - S t y r n i n g 4 - I n t e r n k o n t r o l l 4 - E k o n o m i s k a n a l y s 4 U P P F

Läs mer

Program för medborgardialog Mandatperioden Fastställt av kommunfullmäktige

Program för medborgardialog Mandatperioden Fastställt av kommunfullmäktige Program för medborgardialog Mandatperioden 2014 2018 Fastställt av kommunfullmäktige 2016-01-28 Tyresö kommun / 2015-12-14 2 (14) Tyresö kommun / 2015-08-12 3 (14) Innehållsförteckning 1 Medborgarnas delaktighet

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Mark och plan 2010 ENHET/ BUDGETENHET Budgetenhet Mark och plan TIDSPERIOD 2010 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET GRUNDFAKTA OM BUDGETENHETEN Mark och Plan omfattar näringslivsutveckling,

Läs mer

Näringslivsprogram Karlshamns kommun

Näringslivsprogram Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2014-04-07 Näringslivsprogram Karlshamns kommun 1 (7) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Näringslivsenheten Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810

Läs mer

Förslag till varumärkesplattform för platsvarumärket Trelleborg

Förslag till varumärkesplattform för platsvarumärket Trelleborg Förslag till varumärkesplattform för platsvarumärket Trelleborg Vad är varumärket Trelleborg? Enkelt uttryckt så är varumärket inget annat än de föreställningar, känslor, tankar, associationer, erfarenheter

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Vellinge.se

ÅRSREDOVISNING. Vellinge.se ÅRSREDOVISNING Vellinge.se Innehåll 3 11 Inledning 3 Årsredovisningens olika avsnitt 4 Kommunalrådet har ordet 5 Året som gått 7 Så använde vi skattepengarna 8 Organisation 8 Kommunens samlade verksamhet

Läs mer

Vad tycker Gävleborna om Gävle?

Vad tycker Gävleborna om Gävle? KOMMUNLEDNINGSKONTORET Vad tycker Gävleborna om Gävle? SCB:s medborgarundersökning - Gävle kommun 2014 Vad tycker Gävleborna om Gävle? SCB:s medborgarundersökning Gävle kommun 2014 Författare Per-Erik

Läs mer

Nämndsplan för valnämnden Antagen

Nämndsplan för valnämnden Antagen Nämndsplan för valnämnden Antagen 2011-08-22 1. Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunens övergripande styrdokument, verksamhetsplan 2011-2014. I planen finns, förutom den långsiktiga visionen,

Läs mer

(7) Reglemente för nämnden för gemensam medborgarservice i Vellinge kommun

(7) Reglemente för nämnden för gemensam medborgarservice i Vellinge kommun 2016-11-14 1 (7) Reglemente för nämnden för gemensam medborgarservice i Vellinge kommun 2016-11-14 2 (7) Reglemente för nämnden för gemensam medborgarservice i Vellinge kommun Detta reglemente är fastställt

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA i Robertsfors Kommun ... 8... 9... 9... 10... 11... 11... 11... 12... 12 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Attraktiv kommun med hög livskvalitet. KOMMUNFULLMÄKTIGES NYCKELFAKTORER

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

vision med gemensamma krafter Tillväxt ett friskhetstecken!

vision med gemensamma krafter Tillväxt ett friskhetstecken! Vision Skövde 2025 Att förverkliga en vision med gemensamma krafter Skövderegionen ska blomstra till glädje för alla invånare, besökare och verksamhetsidkare. Vi behöver en tydlig färdriktning och en gemensam

Läs mer

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet Datum Dnr 2017-02-01 BMK.2017.18 Jelinka Hall jelinka.hall@varmdo.se 08-570 481 49 Avdelningschef Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden Tjänsteskrivelse Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och

Läs mer

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Förslag 2012-03-13 Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Kulturplanen bygger på insikten att vi, för att må bra, ha framtidstro och kunna utvecklas, behöver en god miljö att leva i, möjligheter till

Läs mer

Riktlinje för gestaltning av kommunens allmänna platser i stadskärnan, hamnen och övriga strategiska platser

Riktlinje för gestaltning av kommunens allmänna platser i stadskärnan, hamnen och övriga strategiska platser Dnr BTN13/65 RIKTLINJE Riktlinje för gestaltning av kommunens allmänna platser i stadskärnan, hamnen och övriga strategiska platser Antagen av Bygg- och tekniknämnden 2015-12-15 Dnr BTN13/65 2/6 Innehållsförteckning

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Team förskola/familjedaghem

Uppdragsbeskrivning för Team förskola/familjedaghem Uppdragsbeskrivning för Team förskola/familjedaghem Uppdragsbeskrivningen är kommunstyrelsens uppdrag till teamet. Här anges verksamhetens inriktning, vad som ska göras och särskilda prioriteringar under

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden 2012-2015 171 Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 85 Verksamhetsplan Sidan 1 (7) Innehållsförteckning Inledning... 2 Vägen till visionen... 2 Nationella förutsättningar...

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2017-2019 Budget 2017 Överförmyndarnämnden Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen -----------------------------------------------------------------

Läs mer

Per-Samuel Nisser (M)

Per-Samuel Nisser (M) Nu är bokslutet för 2014 klart och vi vill berätta för dig vad skattepengarna har använts till. När vi blickar tillbaka på 2014 ser vi ett år där vi har haft stort fokus på politik och demokrati. Det har

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

VISION OCH MÅL DEL 2. ViISION OCH MÅL. Sida. Vad är egentligen en översiktsplan? 38. Mål 39. Stolthet och attraktivitet 39.

VISION OCH MÅL DEL 2. ViISION OCH MÅL. Sida. Vad är egentligen en översiktsplan? 38. Mål 39. Stolthet och attraktivitet 39. DEL 2 Vad är egentligen en översiktsplan? 38 Mål 39 Sida ViISION OCH MÅL Stolthet och attraktivitet 39 Vision 41 Värdegrund och nyckelord 41 VISION OCH MÅL Vellinge Översiktsplan 2010 med utblick mot 2050

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy 2009-09-14, 120 Kommunfullmäktige

Läs mer

Medborgarundersökning 2010 Rapport förenklad uppföljning

Medborgarundersökning 2010 Rapport förenklad uppföljning Medborgarundersökning 2010 Rapport förenklad uppföljning Medborgarundersökning 2010, förenklad uppföljning 1 (10) Kommunstyrelsens kontor Ylva Sanfridson Telefon 0155-381 31, 072-733 22 48 Fax 0155-305

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Team Särskilt boende

Uppdragsbeskrivning för Team Särskilt boende Uppdragsbeskrivning för Team Särskilt boende Uppdragsbeskrivningen är kommunstyrelsens uppdrag till teamet. Här anges verksamhetens inriktning, vad som ska göras och särskilda prioriteringar under året.

Läs mer

Policy för verksamhets- och ekonomistyrning. Policy för verksamhetsoch ekonomistyrning. för Falköpings kommun

Policy för verksamhets- och ekonomistyrning. Policy för verksamhetsoch ekonomistyrning. för Falköpings kommun Policy för verksamhetsoch ekonomistyrning för Falköpings kommun Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Syfte 3 3. Styrmodellen 4 4. Anslagningsbindningsnivå 4 4.1 Kommunfullmäktige 5 4.2 Kommunstyrelse

Läs mer

Ökad nytta av SCB:s medborgarundersökning. Bosse Thydén Cecilia Berglund Statistiska centralbyrån

Ökad nytta av SCB:s medborgarundersökning. Bosse Thydén Cecilia Berglund Statistiska centralbyrån Ökad nytta av SCB:s medborgarundersökning Bosse Thydén Cecilia Berglund Statistiska centralbyrån Disposition Vår ambition är att öka kunskapen om medborgarundersökningen internt i vår organisation. Vi

Läs mer

BUDGET 2017 med ekonomisk plan

BUDGET 2017 med ekonomisk plan BUDGET 2017 med ekonomisk plan 2018-2019 2016-11-02 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Kommunalrådet har ordet... 3 Så använder vi skattepengarna... 4 Organisation... 5 Kommunens samlade verksamhet 5 Kommunens

Läs mer

Näringslivsstrategi Strömstads kommun

Näringslivsstrategi Strömstads kommun Strömstads kommun Näringslivsstrategi Strömstads kommun 2017-2020 Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Strategi Kommunfullmäktige Kommunledningsförvaltningen Antagen 2017-03-23 Ansvar Kommunstyrelsen

Läs mer

Styrdokument för Hammarö kommun

Styrdokument för Hammarö kommun Styrdokument för Hammarö kommun Huvudprinciper för styrning, uppföljning och utvärdering av den kommunala verksamheten i Hammarö kommun. Antaget 2012, reviderat 2015-05-18 2 1. Inledning 1.1 Vem vänder

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker Strategisk inriktning 2016-2019 Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet - i Vingåker Politisk plattform Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna tar gemensamt ansvar för att leda Vingåkers

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16

Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16 w BARN- OCH UNGDOMSPOLITISKT PROGRAM för Skövde kommun 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16 Arbetet med att ta fram barn- och ungdomspolitiskt program har skett under 2014 2015

Läs mer

Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare

Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare Antagen av kommunfullmäktige 2015-06-17, 100 Namnet på dokumentet Innehållsförteckning Lagstiftningen och dess syfte... 1 1 Lagstiftning... 1 2 Syfte...

Läs mer

!! En av landets bästa skolkommuner

!! En av landets bästa skolkommuner VALPLATTFORM 2014-2018 En av landets bästa skolkommuner En bra skola som ger våra barn de bästa möjligheterna att vidareutvecklas i livet är en av kommunens viktigaste uppgifter. Därför ska Vallentuna

Läs mer

Medborgarundersökningen

Medborgarundersökningen Medborgarundersökningen Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Tabellbilaga Svedala kommun Våren 2010 SCB:s Medborgarundersökning våren 2010 Innehållsförteckning - Bilaga

Läs mer

Utvecklingsenheten, Johanna Jonsson

Utvecklingsenheten, Johanna Jonsson Utvecklingsenheten, Johanna Jonsson 2012-07-20 2 På uppdrag av kommunstyrelsen genomförde Statistiska centralbyrån, SCB, under hösten 2011 en medborgarenkät i Strömstads kommun. Syftet med enkäten är att

Läs mer

Plan för Social hållbarhet

Plan för Social hållbarhet 2016-02-08 Plan för Social hållbarhet i Säters kommun SÄTERS KOMMUN Kommunstyrelsen 1 Sida 2 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Syfte med uppdraget... 3 Vision/Mål... 4 Uppdrag... 4 Tidplan... 4 Organisation...

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Styrning, ledning och uppföljning

Styrning, ledning och uppföljning Kommunledningsförvaltningen Ärendenr: KS 2016/314 Fastställd: KS 2016-11-09 Reviderad: - RIKTLINJE Styrning, ledning och uppföljning 2/9 Innehållsförteckning Inledning... 3 Målstyrning... 4 Begrepp i målstyrningen...

Läs mer

Hur ser medborgarna i Lidköping på sin kommun?

Hur ser medborgarna i Lidköping på sin kommun? Hur ser medborgarna i Lidköping på sin kommun? SCB:s medborgarundersökning hösten 2015 Lidköping 2016-02-22 Lisa Flood, SCB facebook.com/statisticssweden @SCB_nyheter statistiska_centralbyran_scb Disposition

Läs mer

Program med riktlinjer för uppföljning och insyn av verksamheter som bedrivs av privata utförare

Program med riktlinjer för uppföljning och insyn av verksamheter som bedrivs av privata utförare Program med riktlinjer för uppföljning och insyn av verksamheter som bedrivs av privata utförare 2016 2019 Antaget av kommunfullmäktige 2016-09-26 DOKUMENT 1 (4) DATUM 2016-07-06 Dnr KS/2016/0240 KOMMUNSTYRELSEN

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

Socialdemokraterna i Klippans kommun

Socialdemokraterna i Klippans kommun Socialdemokraterna i Klippans kommun Handlingsprogram 2015-2018 Vår vision för kommunen Den socialdemokratiska ideologin och politiken syftar till att skapa ett samhälle där alla människor oavsett bakgrund

Läs mer

Medborgarundersökning 2006

Medborgarundersökning 2006 Medborgarundersökning 2006 Restaurang vid Växjösjön Slopa alla restaurangplaner vid Växjösjön Att inte ha strandpromenaden runt Växjösjön kantad med mat och musik är nästan straffbart/skandal för en så

Läs mer

POLICY. Miljöpolicy för Solna stad

POLICY. Miljöpolicy för Solna stad POLICY Miljöpolicy för Solna stad POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

Tillsammans skapar vi tillväxt och tillit Utvecklingsstrategi (US) för Sävsjö kommun 2011-2014, med sikte på 2020

Tillsammans skapar vi tillväxt och tillit Utvecklingsstrategi (US) för Sävsjö kommun 2011-2014, med sikte på 2020 Tillsammans skapar vi tillväxt och tillit Utvecklingsstrategi (US) för Sävsjö kommun 2011-2014, med sikte på 2020 Vår kommun växer genom att vi tillsammans skapar en av Sveriges mest trygga, attraktiva

Läs mer

Näringslivspolitiskt program

Näringslivspolitiskt program Sida 1/5 Näringslivspolitiskt program 2016 2018 Sammanfattning Näringslivsprogrammet för Kungsbacka kommun ska fastställa en långsiktig strategi för kommunens insatser för att främja utveckling och tillväxt

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Kalmar kommun

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Kalmar kommun SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index

Läs mer

Handbok för det interna miljömålsarbetet

Handbok för det interna miljömålsarbetet Handbok för det interna miljömålsarbetet Sida 1 av 7 Gemensamma mål för en gemensam framtid I Sverige har vi beslutat om sexton nationella miljömål. De anger riktningen på arbetet mot ett hållbart samhälle.

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Hörby kommun

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Hörby kommun SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Södertälje kommun

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Södertälje kommun SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Mölndals stad

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Mölndals stad SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Kungsbacka kommun

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Kungsbacka kommun SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index

Läs mer

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 INNEHÅLL sid 2 1. Inledning 2. Bakgrund 3. Övergripande mål Sid 3 4. Arbetssätt 5. Arbetsmetod Företagslotsen 5.1 Strategi Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 8 Sid

Läs mer

Målarbete för mandatperioden

Målarbete för mandatperioden Målarbete för mandatperioden 2015-2018 Vårt uppdrag vårt ansvar Barn- och familjenämndens uppdrag är att fullgöra kommunens skyldigheter vad gäller förskola, fritidshem, grundskola, särskola och socialtjänst

Läs mer

Policy för god ekonomisk hushållning

Policy för god ekonomisk hushållning Datum hushållning Antagen av kommunfullmäktige Antagen av: KF 271/2016 Dokumentägare: Ekonomidirektör Ersätter dokument: hushållning, antagen av KF 41/2014 Relaterade dokument: Ekonomistyrningspolicy Målgrupp:

Läs mer

Politisk riktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun

Politisk riktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun 181 Riktlinje 2014-12-08 Politisk riktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun KS 2013/0558 Beslutad av kommunstyrelsen den 10 januari 2011. Redaktionella ändringar införda den 10 maj 2011 och den 8

Läs mer

Kommunfullmäktiges program för uppföljning och insyn

Kommunfullmäktiges program för uppföljning och insyn Kommunfullmäktiges program för uppföljning och insyn Dnr 2015/0236 Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 2 2. Privat utförare... 2 3. Programmets omfattning... 2 4. Styr- och uppföljningsprocessen... 2 5.

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Vallentuna kommun

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Vallentuna kommun SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Team Skola år F-6

Uppdragsbeskrivning för Team Skola år F-6 Uppdragsbeskrivning för Team Skola år F-6 Uppdragsbeskrivningen är kommunstyrelsens uppdrag till teamet. Här anges verksamhetens inriktning, vad som ska göras och särskilda prioriteringar under året. Teamet

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Medborgarundersökning våren 2016

Medborgarundersökning våren 2016 -08-18 Dnr: KFN /0070 1(5) Kultur- och fritidsnämnden, -09-08 Medborgarundersökning våren Ärendet Rapporten redovisar resultatet i SCB:s medborgarundersökning våren avseende kultur- och fritidsnämndens

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Medborgarundersökning kort sammanfattning och analys

Medborgarundersökning kort sammanfattning och analys Resultatet i korthet 51% rekommenderar Göteborg som en stad att leva och bo i. NRI (nöjd-region-index hamnar på 60, vilket placerar Göteborg på snittvärdet för deltagande kommuner 2017 NMI (nöjd-medborgarindex)

Läs mer

Regeringen tillsatte 2014 en demokratiutredning med två övergripande syften:

Regeringen tillsatte 2014 en demokratiutredning med två övergripande syften: Vi lever i ett demokratiskt samhälle. Sverige har ett av världens högsta valdeltaganden och en stor del av befolkningen har ett starkt förtroende för landets demokratiska institutioner. I olika undersökningar

Läs mer

Övergripande mål för Olofströms kommun. t är

Övergripande mål för Olofströms kommun. t är bb till 10 jo 0 i Övergripande mål för Olofströms kommun 0 barnen n ill all at t är rum nt ce Visionen - Heja Olofström Olofströms kommun ska vara expansivt och stolt! År 2025 är vi 14000 invånare. Utifrån

Läs mer

Tillsammans skapar vi tillväxt och tillit Utvecklingsstrategi (US) för Sävsjö kommun 2011-2014, med sikte på 2020

Tillsammans skapar vi tillväxt och tillit Utvecklingsstrategi (US) för Sävsjö kommun 2011-2014, med sikte på 2020 Tillsammans skapar vi tillväxt och tillit Utvecklingsstrategi (US) för Sävsjö kommun 2011-2014, med sikte på 2020 Vår kommun växer genom att vi tillsammans skapar en av Sveriges mest trygga, attraktiva

Läs mer