Budget 2013 och plan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Budget 2013 och plan 2014-2015"

Transkript

1 Budget 2013 och plan

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING S i d I N L E D N I N G - K o m m u n a l r å d e t h a r o r d e t 3 - F e m å r i s a m m a n d r a g 4 V E L L I N G E O C H O M V ÄR L D E N V i s i o n o c h g o d e k o n o m i s k h u s h å l l n i n g - S t y r k o m p o n e n t e r 5 - V i s i o n f ö r V e l l i n g e k o m m u n 5 - G o d e k o n o m i s k h u s h å l l n i n g 5 - N y s t y r m o d e l l K o m m u n ö v e r g r i p a n d e s t y r k o r t I n t e r n k o n t r o l l 9 O R G A N I S A T I O N - K o m m u n e n s s a m l a d e v e r k s a m h e t 10 - K o m m u n e n s o r g a n i s a t i o n 10 - F ö r t j u s t i V e l l i n g e V ä r d e r i n g a r 1 2 P l a n e r i n g s f ö r u t s ä t t n i n g a r - S a m h ä l l s e k o n o m i s k u t v e c k l i n g S k a t t e u n d e r l a g s u t v e c k l i n g V å r p r o p o s i t i o n e n B e f o l k n i n g B o s t a d s b y g g a n d e I n f r a s t r u k t u r N ä r i n g s l i v A r b e t s m a r k n a d P e n d l i n g L o k a l a m i l j ö m å l 1 5 M E D B O R G AR S E R V I C E - S å h ä r a n v ä n d e r v i s k a t t e p e n g a r n a P o l i t i s k v e r k s a m h e t I n f r a s t r u k t u r, s k y d d m m F r i t i d o c h k u l t u r P e d a g o g i s k v e r k s a m h e t V å r d o c h o m s o r g I n d i v i d - o c h f a m i l j e o m s o r g G e m e n s a m v e r k s a m h e t 31 - A f f ä r s v e r k s a m h e t 33 - K o m m u n a l a b o l a g 34 E K O N O M I - E k o n o m i s k a n a l y s P e r s o n a l 3 9 B U D G E T E N I S I F F R O R - R e s u l t a t b u d g e t / p l a n 40 - K a s s a f l ö d e s b u d g e t / p l a n 41 - B a l a n s b u d g e t / p l a n D r i f t b u d g e t / p l a n p e r v e r k s a m h e t I n v e s t e r i n g s b u d g e t / p l a n O r d f ö r k l a r i n g a r 4 7 B i l a g a : - U p p d r a g - k o m m u n ö v e r g r i p a n d e s t y r k o r t O m s l a g s b i l d : M alin B a r y a r d t a r e t t h i n d e r u n d e r F a l s t e r b o H o r s e S how 2

3 KOMMUNALRÅDET HAR ORDET Att skriva förordet till vår budget för 2013 känns mycket som en upprepning av det jag skrev i förordet till budget Vi lever i en orolig tid. Eurokrisen, eller kanske hellre skuldkrisen, rullar vidare. Flera länder inom EU, med Grekland som det tydligaste exemplet, står inför en utomordentligt allvarlig situation. Frågan är om Grekland tvingas lämna euron och vad detta i så fall innebär för övriga länder, ja för hela EU. Svaret på detta finns kanske redan när detta läses eller åtminstone innan 2013 hunnit börja. Vi får se. Samtidigt innebär den osäkra situationen att konjunkturen inte riktigt vill skjuta fart. Prognoserna inför det kommande året tyder på en svag utveckling av vår sysselsättning. Detta får en direkt påverkan på landets kommuner, även vår, då det innebär en mindre positiv utveckling av våra skatteintäkter än vad vi kanske hade hoppats. Jag har sagt det tidigare och det förtjänar att upprepas i den situation vi nu befinner oss då våra inkomster inte ökar i den takt vi skulle vilja samtidigt som våra kostnader tenderar att öka snabbare, ja då är det mycket viktigt att vi noga och flera gånger prövar varje utgift. Även de poster som finns med i vår budget kanske inte behöver göras, en del saker kan kanske skjutas fram till nästa år. Jag vet att en styrka i Vellinge alltid har varit en stor lojalitet till och medvetenhet om detta jag beskriver ovan. Det har hjälpt oss tidigare och det kommer att hjälpa oss nu. Att nu spetsa vår vision och bygga in vår gemensamma nyetablerade värdegrund i organisationen är ett viktigt steg i att fortsätta utvecklas. Läs mer om arbetet på s 5 och s 12. Samtidigt ska jag inte beskriva allt i svart, det finns mycket att glädjas åt också. Vår budget innehåller fortsatta satsningar på våra kärnverksamheter, utbildning och vården och omsorgen av våra äldre. Samtidigt fortsätter också utbyggnaden för Pågatågstrafik på Trelleborgsbanan, vilket kommer att få stora effekter för vår östra kommundel. Allt detta och mycket därtill kommer vi att göra under året och detta till en oförändrad skattesats. Så det finns all anledning för alla att vara stolta inför det som presteras varje dag i vår kommun, det som gör att det är lite bättre att bo i Vellinge. Lars-Ingvar Ljungman Kommunstyrelsens ordförande 3

4 FEM ÅR I SAMMANDRAG Bokslut Prognos 2012 Budget Antal invånare 31/ Skattesats kommunen 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 Skattesats Region Skåne * 10,39 10,39 Begravningsavgift/total begravnings-/ kyrkoavgift: Vellinge Månstorp 0,22/1,33 0,22/1,33 Höllviken 0,13/0,89 0,13/0,89 Skanör Falsterbo 0,21/1,20 0,21/1,20 RESULTATBUDGET Årets resultat före extraordinära poster, mkr 26,6-17,8 0,0-22,0-27,8 i % av skatteintäkter netto 2,0-1,3 0,0-1,5-1,9 Verksamhetens nettokostnader inklusive avskrivningar i mkr 1 265, , , , ,7 förändring i % från föregående år 4,5 6,8 1,8 4,4 3,8 Skatteintäkter, netto i mkr 1 308, , , , ,9 förändring i % från föregående år 2,2 2,8 3,2 3,1 3,6 Finansnetto, mkr -16,0-11,0-11,5-16,2-18,0 BALANSBUDGET Anläggningstillgångar, kr/invånare Låneskuld kommunens egen verksamhet, kr/invånare Låneskuld inkl kommunala bolag, kr/invånare Eget kapital kr/invånare kommunen, mkr 1 173, , , , ,6 Soliditet exklusive kommunala bolag (eget kapital i % av totalt kapital) med full skuldföring av pensionsåtagande Borgensåtagande, kr/invånare KASSAFLÖDESBUDGET Nettoinvesteringar, mkr Nyupplåning, mkr

5 VISION OCH GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING Styrkomponenter Styrningen av Vellinge kommuns verksamhet sker via flera olika komponenter där de politiskt antagna övergripande och verksamhetsspecifika måldokumenten utgör grunden för styrningen. Andra delar i kommunens styrsystem är beslutade planer, planerad befolkningsutveckling, statliga regler och beslut, resurstilldelning via budget, uppföljning och intern kontroll samt olika system för kvalitetsutveckling och uppföljning. Inför 2012 har en ny vision arbetats fram. Förutom styrdokumentet finns följande måldokument fastställda av Kommunfullmäktige för kommunens verksamhet: Översiktsplan 2000 den 23 januari 2002, 2 Fastställda detaljplaner och fördjupade översiktsplaner Fritids- och kulturplan den 27 november 1996, 73 för individ- och familjeomsorg den 27 januari 1999, 9 Biblioteksplan den 26 november 2008, 70 Lokala miljömål den 23 april 2008, 29 Åtgärdsprogram för att uppnå de lokala miljömålen den 4 februari 2009, 10 Äldreomsorgsplan den 3 februari 2010, 4 för den pedagogiska verksamheten den 30 september 2010, 58 Renhållningsordning 2015 den 16 december 2010, 68 I visionen anges också ett antal nyckelord eller framgångsfaktorer. Dessa har sedan tillsammans varit en grund för arbetet med att utforma en styrmodell för kommunen. Vision för Vellinge kommun Alla framgångsrika företag, organisationer och kommuner har en vision, ett yttersta mål för sin verksamhet. En vision beskriver aldrig den närmaste framtiden, den är mycket långsiktig. Den ska ständigt vara närvarande och vägleda oss i allt vi gör. Varje beslut, varje handling ska i någon mån leda till vi närmar oss visionen. Vår vision är Bästa möjliga livskvalité för dig! Vad menar vi då med vår vision? I Vellinge är det bra att bo och leva. Vi har bland Sveriges absolut finanste natur och boendemiljö. Vår äldreomsorg och vårt stöd till utsatta är av hög kvalitet. Våra skolor är mycket bra och där kan 5 dina barn utvecklas efter sina förutsättningar. Detta är vi stolta över! Tack vare detta är det möjligt för dig och din familj att tillsammans skapa en livskvalité utöver det vanliga en livskvalité som ni väljer och skapar utifrån era personliga mål och förutsättningar. Vellinge kommun har en vilja att ge alla kommuninvånare ett rikare liv. Ett liv rikt på - Natur och fritidsupplevelser - Kunskap och kreativitet - Medmänskliga relationer och omtänksamhet Vi erbjuder Boendemiljö. Här kan du välja om du vill bo vid havet eller på slätten. Genom noggrann och genomtänkt samhällsplanering sker fortsatt utbyggnad så att vi bevarar det värdefulla och unika i vår miljö. Utbildning. Det är viktigt att våra barn får en bra start i livet. Därför satsar vi på en skola i toppklass, en skola som lär för livet. Omsorg. Behöver du samhällets stöd finns vi där för att tillsammans med dig utforma detta efter ditt behov och dina förutsättningar. Trygghet. Alla som bor eller vistas i vår kommun ska känna sig trygga i livets olika skeenden. Företagande. Vi skapar bra förutsättningar för ett framgångsrikt företagande. Vår ambition är att vara den mest företagarvänliga kommunen i landet. Fritid och kultur. Ett brett utbud av olika aktiviteter och en fantastisk natur garanterar att din fritid och rekreation blir något utöver det vanliga. Skatten. Låg skatt ger dig ökade möjligheter att själv bestämma vad du vill använda dina pengar till. Din frihet blir större. God ekonomisk hushållning Den kommunala verksamheten ska enligt Kommunallagen bedrivas med god ekonomisk hushållning i såväl ett kort- som ett långsiktigt perspektiv. Kommunerna ska därför ange finansiella mål och mål för verksamheten som har betydelse för god ekonomisk hushållning.

6 Det finansiella perspektivet tar sikte på kommunens finansiella ställning och utveckling. En utgångspunkt är att varje generation själv måste bära kostnaderna för den service som den konsumerar. Detta innebär bl.a. att de löpande intäkterna ska täcka de löpande kostnaderna och att resultatet sett över tiden ska vara positivt. Ett underskott i ett årsbokslut ska återställas under de tre närmast följande räkenskapsåren. Ett sätt att utvärdera det finansiella perspektivet är att jämföra kommunens verksamhetskostnader med andra kommuner. I skriften Vad kostar verksamheten i din kommun, utgiven av Sveriges Kommuner och Landsting tillsammans med Statistiska Centralbyrån, framgår att Vellinges verksamhetskostnader för år 2010 var 21,5 procent lägre än genomsnittet för riket och 12,2 procent lägre än genomsnittet för länet. Av kostnaderna för nio jämförda verksamhetsblock, så är kostnaden i Vellinge lägre än det ovägda medelvärdet i riket och i länet för sex av dessa. Jämförelse andra kommuner 2010 Verksamhetsområde Vellinge Riket *) Länet Politisk verksamhet Infrastruktur och skydd Fritidsverksamhet Kulturverksamhet Förskoleverksamhet och skolbarnomsorg Utbildning Äldre och funktionshindrade Individ- och familjeomsorg Särskilt riktade insatser Summa egentlig verksamhet *) Ovägt medelvärde Ovanstående tabell tar dock inte hänsyn till strukturella skillnader mellan kommunerna. Verksamhetsperspektivet tar sikte på kommunens förmåga att bedriva verksamheten på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. Verksamhetsmålen ska vara tydliga och mätbara och målen ska anges med utgångspunkt från befintliga ekonomiska resurser. Verksamhetsmål och finansiella mål hänger alltså ihop för att god ekonomisk hushållning ska uppnås. Det är upp till varje enskild kommun att välja en styrmodell för att bedöma detta. Vellinge har beslutat att balanserad styrning är den styrmodell som ska användas i kommunen för att beskriva god ekonomisk hushållning. Ny styrmodell 2013 Med anledning av bl a ny vision och förändrad politiskoch tjänstemannaorganisation, så har kommunens 6 styrmodell reviderats inför Den politiska styrningen (vad) föreslås även i fortsättningen ske genom styrkort. Däremot sker förvaltningsstyrningen (hur) genom verksamhetsplanen, vilken ersätter styrkorten på avdelnings- och verksamhetsnivå. Styrkort finns på två nivåer 1. Kommunövergripande nivå 2. Kommunstyrelse- och nämndsnivå Följande två perspektiv finns i styrkorten Medborgarservice Ekonomi Framgångsfaktorerna i det kommunövergripande styrkortet kommer från de nyckelord som finns i kommunens nya vision. I styrkorten på kommunstyrelse- och nämndsnivå kan även finnas framgångsfaktorer som har anknytning till nämndernas egna planer (ex pedagogisk plan och äldreomsorgsplan). Målen i det kommunövergripande styrkortet, vilka har koppling till visionen, är långsiktiga inriktningsmål. I det kommunövergripande styrkortet definieras mätmetoder för de olika målen. Måluppfyllelsen på kommunövergripande nivå bedöms med utgångspunkt från att resultaten av genomförda mätningar förbättras över tiden. På kommunstyrelse- och nämndsnivå kan målen vara på ett eller flera års sikt. Förutom mål som bryts ned från det kommunövergripande styrkortet, kan även egna verksamhetsmål här förekomma. Dessa har i så fall koppling till framgångsfaktorer i nämndernas egna planer. Kopplat till målen i det kommunövergripande styrkortet finns det uppdrag till Kommunstyrelse och nämnder. I dessa klargörs vad som ska göras för att Kommunstyrelsen och nämnderna ska kunna bidra till måluppfyllelsen i det kommunövergripande styrkortet. En bedömning görs i årsredovisningen av måluppfyllelsen för målen i det kommunövergripande styrkortet. Måluppfyllelsen i kommunstyrelsens och nämndernas styrkort summeras då ihop. Tanken är, att uppnådd måluppfyllelse i dessa styrkort ska leda till förbättrade mätvärden för målen i det kommunövergripande styrkortet. Ett gott resultat uppnås då en hög grad av måluppfyllelse föreligger. Detta är också en indikation på god ekonomisk hushållning. I verksamhetsplanen konkretiseras sedan styrkortsmålen i aktiviteter, vilka har till syfte att styra kommunförvaltningens arbete mot måluppfyllelse av styrkortsmålen. Nedan visas en bild på Vellinge kommuns nya styrmodell och på nästa sida det kommunövergripande styrkortet för I bilaga till budgeten redovisas uppdragen till Kommunstyrelse och nämnder

7 - Politisk styrning (Vad) styrkort - Medborgarservice Vision (värdegrund) Kommunövergripande styrkort + mål från egna planer Miljö- och byggnadsnämnden Nämnden för gemensam medborgarservice Kommunstyrelsen Utbildningsnämnden Omsorgsnämnden Produktionsutskottet - Förvaltningsstyrning (Hur) Verksamhetsplan* * aktiviteter, handlingsplaner etc. för att nå upp till de politiska målen. 7

8 Kommunövergripande styrkort 2013 Perspektiv Framgångsfaktor Boendemiljö Demokrati genom inflytande Mätmetod Inriktningsmål Uppdrag SCB:s Nöjd-Region-Index, faktorerna Miljö och Bostäder Tidningen Fokus boendeundersökning SCB:s befolkningsstatistik *Verka för en god boendemiljö. 1 *En positiv befolkningsökning på 1 % per år sett över tiden (5 år). SCB:s Nöjd-Inflytande-Index *Verka för en förbättrad medborgardialog. 3 Trygghet Polisens trygghetsindex *Alla som bor eller vistas i kommunen ska känna sig trygga i livets olika skeenden. nr 2 4 Medborgarservice- Ekonomi Företagarvänlig kommun Utbildning Omsorg Svenskt Näringslivs kommunranking SKL:s Öppna jämförelser Skolverket, Andel behöriga till gymnasiet Skolverket, Betyg/meritvärde Skolverket, Resultat i Nationella prov SCB:s Nöjd-Medborgar-Index SKL:s Öppna jämförelser Socialstyrelsens NKI, hemtjänst Socialstyrelsens NKI, äldreboende SCB:s Nöjd-Medborgar-Index *Bli den mest företagarvänliga kommunen i landet. 5 *En skola på mycket hög nationell nivå. *En skola som lär för livet. *En omsorg anpassad till brukarens behov och förutsättningar. Fritid och kultur SCB:s Nöjd-Region-Index, faktorn Fritid *Ett brett utbud av aktiviteter. 9 Personal Personalstatistik inom kommunen och från entreprenörer *Verka för att kvalificerad personal arbetar inom kommunalt finansierad verksamhet i Vellinge kommun. Skatt Resultatet i % i förhållande till skatteintäkterna *Resultatet ska uppgå till minst 2 % av skatte- 11 intäkterna, sett över tiden (5 år). Resultat i bokslut 2013 *Resultat 0 i budget Uttagen kommunalskatt per skattekrona *Oförändrad skatt genom en effektiv verksamhet med hög kvalitet. Inriktningsmålen bryts ned till mål för Kommunstyrelsen och övriga nämnder. Måluppfyllelsen på kommunövergripande nivå bedöms med utgångspunkt från att resultaten av genomförda mätningar förbättras över tiden

9 Intern kontroll År 2009 fastställdes ett nytt reglemente för intern kontroll. Kommunstyrelsen har det samlade och övergripande ansvaret för den interna kontrollen, medan nämnderna har det yttersta ansvaret för intern kontroll inom sina respektive verksamhetsområden. En god intern kontroll kännetecknas bl a av Säkerhet i system och rutiner Rättvisande räkenskaper En klar roll- och ansvarsfördelning mellan den politiska nivån och förvaltningen Politiska beslut för verksamheten om mål, inriktning, omfattning och kvalitet Uppföljningsbara målformuleringar Fungerande kommunikation och rapportering mellan olika organisationsnivåer Kontinuerlig uppföljning och utvärdering av verksamhetens ekonomi, prestation och kvalitet En plan för att följa upp den kommunövergripande interna kontrollen fastställs årligen av Kommunstyrelsen, medan respektive nämnd själv ska fastställa en plan för att följa upp den interna kontrollen inom nämndens ansvarsområde. erna bör arbetas fram med utgångspunkt från en väsentlighets- och riskbedömning. En samlad bedömning över den interna kontrollen i kommunens verksamhet, lämnas från kommunstyrelsen till kommunens revisorer i samband med beslut om årsredovisningen. 9

10 ORGANISATION Kommunens samlade verksamhet Med kommunens samlade verksamhet avses den verksamhet kommunen bedriver i kommunkoncernen och i uppdragsföretag. Den kommunala koncernen utgörs av den kommunala förvaltningsorganisationen och kommunens koncernföretag. Ett uppdragsföretag är annan juridisk person till vilken kommunen med stöd av kommunallagen 3:18 och 3:19 överlämnat vården av en kommunal angelägenhet. Överlämnandet kan ske genom upphandling enligt Lag om offentlig upphandling, Lag om valfrihetssystem eller på annat sätt. Bland uppdragsföretagen ingår bl.a. kommunala entreprenader, dvs. företag som helt ägs av annan juridisk person än kommunen. För att en kommunal entreprenad ska föreligga gäller att: Avtal upprättats mellan kommunen och producenten. Kommunen har huvudansvaret för att tjänsterna erbjuds kommunmedborgarna. Verksamheten skulle annars ha utförts i egen regi. Till kommunala entreprenader räknas inte verksamhet som köps av annan kommun. Med undantag för den politiska verksamheten bedrevs all verksamhet i Vellinge kommun till 46 procent av uppdragsföretag, friskolor inräknat. Egen regi-företag, d v s egen verksamhet som finansieras via pengsystem utgjorde 29 procent. Knappt en halv procent finansierades med kommunala bidrag och 25 procent utgjordes av övrig kommunal verksamhet. Den sistnämnda gruppen inkluderar såväl verksamhet som bedrivs av Vellinge kommun som köp av verksamhet från annan kommun. Kommunens organisation Kommunstyrelsen beslutade hösten 2009 att det skulle genomföras en total översyn av kommunens organisation,såväl den politiska som förvaltningsorganisationen. Beslutet föranleddes av en insikt om att den organisation som sedan 1992 varit så framgångsrik, med all sannolikhet måste utformas på ett annat sätt för att kunna möta de utmaningar som framtiden kommer att innebära. Principbeslut om ny förvaltningsorganisation togs av Kommunstyrelsen , 82 och ny politisk organisation av Kommunfullmäktige , 48. Det stora målet med organisationen är att skapa bättre och utökad medborgarservice. Politikerna svarar för medborgardialog, visionsutveckling, målformulering, upphandling, utvärdering och uppföljning. Vad gäller förvaltningsorganisationen, så har det tillskapats en sammanhållen förvaltningsorganisation med en kommundirektör som högste tjänsteman. Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för all personal inom kommunorganisationen. I kommunförvaltningen ingår även den verksamhet som sköts i egen regi (skolor, bibliotek, fritidsgårdar etc). Efter den senaste revideringen den 1 februari 2012 ser kommuns organisation ut enligt nedan. unstyrelse gemensam medborgarser Revisionen Beslutande politisk organisation Omsorgsnämnden Miljö- Byggnads nämnden Nämnden Gemensam Medborgarservice Utbildnings nämnden Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Över förmyndare Valnämnd Beredande politisk organisation Beredningar och utskott Upphandlad verksamhet Medborgare Vellingebostäder AB Vellinge Exploaterings AB Vellinge Koncern AB Kommunens bolag Utbildning Tillväxt Samhällsbyggnad Medborgarservice Individuell myndighetsutövning Admin/ekonomi/IT Kommunikation Sekreterare Kommundirektör HR Tjänstemannaorganisation vi ce Outsourcad verksamhet 10

11 Förtjust i Vellinge Vellinge en kommun som väcker varma känslor! Den upplevelsen är ett av syftena med utvecklingsprgrammet Förtjust i Vellinge som får fullt genomslag i verksamheten Vellinge kommun som varumärke ska förknippas med alla de positiva värden som vill förmedlas. För medborgarna, näringslivet och besökare ska servicen hålla toppklass i jämförelse med andra kommuner. Utveckling av arbetssättet Arbetssättet ska utvecklas med små ständiga förbättringar och tydliggöra olika roller. När nu en ny organisation är sjösatt tas nu nästa steg genom att agera snabbare och flexiblare. En annan utmaning är att göra organisationen mindre personberoende och mer flödesorienterad. Medborgarna har rätt till samma nivå på servicen oavsett vem som är i tjänst i en viss befattning. Vellinge kommun ska bli en organisation med ett gemensamt arbetssätt. Övergripande mål för Förtjust i Vellinge Genom programmet ska samtliga medarbetare och entreprenörer i Vellinge kommun uppfatta sig och arbeta som EN gemensam organisation och med EN gemensam värdegrund inom eller på uppdrag av Vellinge kommun. Vellinge kommun ska uppfattas som en transparent, pålitlig och smidig kommun av alla som på olika sätt berörs av kommunen. Det gäller såväl anställda, entreprenörer, boende, besökare, företagare, samt andra kommuner och myndigheter. Mätning: Nöjd Medborgarindex och SCB:s företagsranking. Förtroendet för kommunledningen och nöjdheten med Vellinge kommun som arbetsgivare ska ha ökat påtagligt. Mätning: Nöjd Medborgarindex och Nöjd Medarbetarindex hösten Vi-känslan ska ge en påtagligt ökad arbetsglädje och stolthet där vi gläds med varandra och firar framgångarna, stora som små. Mätning: Nöjd Medarbetarindex hösten Årsskiftet /2012 ska 90 procent av medarbetarna känna till programmet. Sommaren 2012 ska 70 procent av anställda i Vellinge kommun och 30 procent av entreprenörerna på något sätt vara delaktiga i Förtjust i Vellinge. 11 Så styrs och drivs Förtjust i Vellinge I styrgruppen ingår kommunens politiska ledning tillsammans med tjänstemannaledningen. Det finns kopplat nio referensgrupper till programmet med syfte att åstadkomma förankring och rådgivning, både från anställda och kommunmedborgare, fackliga representanter och politiskt tillsatta. Med tydliga målsättningar och en bra budgetprocess skapas möjligheter att fatta bra gemensamma prioriteringar. Baserat på en tydlig vision så väljs inom respektive verksamhetsområde tydliga handlingsprogram som inom verksamheten har omsatts i strategier och aktiviteter hämtat från politikens mål och riktlinjer. Dessa riktlinjer beslutas ytterst av kommunfullmäktige och respektive nämnd och kommunstyrelsen har sina egna ansvarsområden. De sju delprojekten Det omfattande programmet Förtjust i Vellinge innefattar sju delprojekt där tjänstemän i ledningsgruppen leder projekten. Det är viktigt med ett internt ägarskap i den utvecklingsresa som görs gemensamt. 1. Vision och värdegrund Utveckla och beskriva visionen och föreslå en gemensam värdegrund som kan implementeras i organisationen samt bli en del av det vardagliga arbetet. Formulera en vision som ger bilden av en kommun med ett ansikte. Formulera värdegrund för förhållningssätt och arbetssätt. 2. Arbetsformer, roller och ansvar Ge medborgaren god, tillgänglig och snabb service; en kanal in. Förtydliga roller och ansvar mellan politiker och tjänstemän. Kommunens styrdokument ska vara begripliga och ändamålsenliga. Utforma alternativa förslag till ny utbildningsorganisation. 3. Hållbart ledarskap Ta fram de tre viktigaste utvecklingsområdena och de ledaregenskaper som krävs för att förverkliga Förtjust i Vellinge. Minska sårbarheten genom att utveckla successionsordningen och kartlägga nyckelkompetenser. 4. Varumärkesstrategi Leverera en varumärkesstrategi, en kommunikationsstrategi och en grafisk manual. Projektet ska drivas med en stor delaktighet från många inom och utanför Vellinge kommuns organisation. 5. Ny budgetprocess Utveckla en budgetprocess som tar sin utgångspunkt i målformulering och verksamhetsplanering samt att göra den tillgänglig för alla i Vellinge kommun. 6. Fastighetsstrategi Ta fram en modell för uthyrning av funktionella fastigheter. Kommunen skall genom detta arbete bli bättre på att betala en hyra som bättre speglar funktion och nytta för respektive fastighet. En slutprodukt av arbetet är också att skapa en ny intern hyresmodell för Vellinge kommun. Modellen ska vara en grund för en strategisk lokal försörjningsplan. 7. IT-strategi Kommunikationen internt och externt behöver effektiviseras genom utnyttjande av ny teknik. Föråldrad teknik driver kostnadssidan. En ITstrategi skall tas fram för och kommer att ligga till

12 grund för hur kommunikation sker internt och externt med anställda och invånare i Vellinge kommun. En annan del av detta arbete är att ta fram en plan för en fortsättning av 1:1-satsningen (en dator/elev) i skola och lärportalen. Sättet hur samtliga medarbetare förses med IT-utrustning behöver utvecklas. Det finns en önskan att effektivisera de anställdas vardag bland annat genom att låta alla beställningar gå via en elektronisk beställningsportal. En annan aktivitet är att utvecklas till en beställarorganisation med en tydlig kravställare. Värderingar Våra värderingar vägleder oss när vi möter våra kunder, d v s medborgare, besökare och företagare. De ska fungera som vår kompass när vi känner oss osäkra hur vi skall agera. Värderingarna bildar samtidigt en kärna för det som kan sägas är vår kommunkultur. Värderingarna guidar oss i vårt sätt att agera internt, gentemot våra samarbetspartners och inte minst våra kunder. Våra fyra kärnvärden är följande 1. Glädje Vi känner glädje när vi arbetar eftersom vi är stolta över vad vi uträttar. Vi har kul på jobbet och det är en positiv energi som smittar av sig. 2. Mod Vi är inte rädda för att prova nya vägar, för det utvecklar verksamheten. Vi visar mod genom att fatta beslut som vi står för och har kraft att genomföra. 3. Trovärdighet Vi lever som vi lär och håller våra löften. Det kan vara svårt ibland, men är avgörande för att skapa bästa möjliga livskvalitet för kommuninvånarna. 4. Omtanke Genom delaktighet, öppenhet och gemenskap visar vi att vi tar hand om varandra och vår omvärld. 12

13 PLANERINGSFÖRUTSÄTT- NINGAR Samhällsekonomisk utveckling Sveriges kommuner och landsting (SKL) bedömer i Budgetförutsättningar för åren ( ) och i Ekonomirapporten ( ) den samhällsekonomiska utvecklingen för de närmaste åren relativt positivt. Utvecklingen sammanfattas enligt följande: Allt fler tecken tyder på en förbättrad konjunktur. Hushållen lättar på sina plånböcker samtidigt som företagens framtidsförväntningar ljusnar. Inte bara här hemma utan också i andra länder är tongångarna nu mer positiva. Mycket talar därför för att konjunkturen är på väg att vända upp igen. Men även om många tecken pekar rätt kvarstår att skuldkrisen i Sydeuropa fortsätter lägga hinder i vägen för en mer kraftfull återhämtning. Tillväxten i svensk ekonomi bedöms därför inte bli mycket mer än måttlig. BNP beräknas öka 0,6 procent i år och 2,6 procent Stora utmaningar på arbetsmarknaden kvarstår därmed. Den bräckliga tillväxten ger inte utrymme för någon sysselsättningsökning. Istället stiger arbetslösheten. Från och med 2014 antas det bli bättre fart i svensk ekonomi. Bedömningen för åren utgår från att resursutnyttjandet i den svenska ekonomin normaliseras och att arbetslösheten gradvis tar sig ner mot 6 procent. Det innebär att produktion och sysselsättning ökar snabbare än normalt samtidigt som löner och priser stiger i allt snabbare takt. När ekonomin når jämvikt 2016 bedöms arbetsmarknadsläget och löneutvecklingen vara i samklang med en inflation på 2 procent. %-förändring BNP 4 1 2,6 3,5 3,7 Arbetade timmar 2,3 0 0,1 1,0 1,2 Arbetslöshet 7,6 7,8 7,9 7,3 6,7 Timlön 2,5 3,2 2,9 3,1 3,7 Konsumentpriser 3,0 1,3 1,1 1,8 2,2 Källa: SKL:s cirkulär 12:15 Ett avgörande villkor för att utvecklingen ska bli så bra som vi räknar med är att skuldkrisen i Europa löser sig under ordnade former och att oron för ett finansiellt sammanbrott gradvis lättar och minskar i betydelse. Den senaste tidens signaler tyder på att utvecklingen är på rätt väg och att det värsta skulle vara över. Tillväxten i inte minst Sydeuropa kommer dock att förbli begränsad under flera år framöver. Det begränsar utvecklingen i övriga Europa och då också den svenska ekonomins tillväxt. Men med efterhand bättre fart i Europa blir det också bättre fart i Sverige. Tillväxtutsikterna för svensk ekonomi är i övrigt mycket ljusa. Den privata sektorns finansiella sparande är högt vilket innebär att en betydande potential finns för ökad privat konsumtion och företagsinvesteringar. Samtidigt är statens och kommunsektorn finanser i relativt gott skick trots lågkonjunkturen. Sammantaget innebär det att den svenska ekonomin har potential att växa 13 relativt snabbt när utvecklingen i euroområdet väl börjar stabiliseras. Skatteunderlagsutveckling Prognosen för 2015 är baserad på den utveckling av samhällsekonomin enligt SKL som redovisats ovan. %-förändring SKL, april ,2 3,7 3,8 3,7 4,3 Källa: SKL:s cirkulär 12:15 Sedan föregående prognos har skatteunderlagets tillväxttakt år 2013 reviderats upp medan utvecklingstalen för reviderats ned. Vårpropositionen Den 16 april presenterade regeringen 2012 års vårproposition. I denna presenterades inga skarpa förslag som påverkar den kommunala sektorn, utan förslag till förändringar skjuts fram till höstens budgetproposition. Befolkning Vellinge kommun har som mål i det kommunövergripande styrkortet att ha En positiv befolkningsökning på maximalt 1 procent sett över tiden (5 år) exklusive exploatering av Skanörs vångar. De senaste fem åren (2007-) har befolkningen ökat med personer från till Befolkningsökningen är totalt 3,8 procent eller i genomsnitt ca 0,8 procent årligen. Folkmängden i Öresundsregionen förväntas öka från 3,7 miljoner invånare idag till 4,0 miljoner år Prognoserna pekar på en utveckling där folkmängden ökar mer i Skåne än övriga regioner. De största ökningarna antas ske inom de närmaste fem åren. Kommunens befolkning beräknas den närmaste 15- årsperioden att öka med drygt personer. Den årliga ökningen blir 470 personer. Befolkningsprognosen bygger till stor del på antaganden om bostadsbyggandet i kommunen, men även på antaganden om födelsetal samt in- och utflyttning. Befolkning i olika åldersgrupper år år år år år år år år år år Totalt

14 Under perioden beräknas befolkningen i kommunen att öka med totalt personer eller 6,2 procent. Ökningen beräknas att ske i något lägre takt under 2012 än under åren Detta till stor del kopplat till förväntad nybyggnation av bostäder med tillhörande inflyttning. Stora procentuella ökningar beräknas under perioden att ske inom åldersgrupperna 0 år (79 personer = +28 %), 6-12 år (275 personer = +9 %), år (214 personer = +11 %) samt i gruppen 65 år och äldre (880 personer = +13 %). Befolkningsgruppen år beräknas dock minska med 144 personer eller med 10 %. En av de åldersgrupper där osäkerhetsfaktorerna i prognosen är allra störst är 0-5 år. Utvecklingen i denna åldersgrupp är beroende av antaganden om födelsetal och inflyttning av unga barnfamiljer. Det planerade bostadsbyggandet förväntas leda till en ökning av befolkningen i de olika kommundelarna enligt följande (antal personer): Kommundel Ökning Vellinge Månstorp Höllviken Skanör-Falsterbo Totalt Bostadsbyggande Sedan kommunsammanslagningen 1974 har befolkningen ökat från drygt invånare till drygt invånare, d v s i medeltal med 350 personer om året. Huvuddelen av ökningen har skett på Falsterbonäset. Med hänsyn till den ökade konkurrensen om marken på Näset samt för att kunna bibehålla en god boendemiljö och upprätthålla bra kommunal service, bedöms att i framtiden måste en större andel av befolkningstillväxten ske i Vellinge-Hököpinge och i de östra kommundelarna. För att stödja detta erfordras infrastrukturutbyggnader bl a i form av persontågstrafik på Trelleborgsbanan. Det framtida förväntade bostadsbyggandet har viss koncentration under åren Osäkerhetsfaktorerna i prognosberäkningarna ökar med tiden. Under åren planeras en byggnation av nya bostäder i kommunen fördelade över åren enligt följande: År Antal Infrastruktur Med en stigande befolkning ökar anspråken på såväl 14 kommunal som kommersiell service. Vård- och omsorgsboendet i V Ingelstad och Stora Hammars nya skola har färdigställts under året. Utredning för utveckling av centrum i Skanör pågår. Även den tekniska infrastrukturen behöver kompletteras och förstärkas för att klara försörjningen av alltfler invånare. Under har motorvägen (E6) mellan Vellinge Trelleborg färdigställts. läggning fortsätter för utbyggnad av Trelleborgsbanan för persontågstrafik. Avtal har tidigare träffats med Trafikverket om kommunal medfinansiering och förskottering av utbyggnaden. Detta för att möjliggöra en snar byggstart. Komplettering av vägnätet erfordras på många platser. För att möjliggöra olika trafikutbyggnader krävs samverkan med andra kommuner och Region Skåne/Skånetrafiken. Till följd av klimatförändringar bedöms vattenståndet i havet att stiga. Handlingsplan för att skydda boendeoch livsmiljöer mot höjda havsnivåer har remissbehandlats under året. Synpunkter främst från Länsstyrelsen har föranlett ytterligare utredning för kompletterande redovisning av teknik för dagvatten- och grundvattenberedning i framtiden. Näringsliv I Vellinge kommun finns ca registrerade företag. Av dessa har ca ingen anställd. Den dominerande företagskategorin är serviceföretag med företag, framförallt inom fastighets- och företagstjänster. Handelsbranschen med 659 företag är också välrepresenterad i form av agentur- och import/exportföretag. Även jordbruks- (327) och byggföretag (315) är stora branscher. Besöksnäringen omsätter 274 mkr per år och skapar ca 236 heltidsarbeten (2009 års statistik). Näringslivet är organiserat i tre företagarföreningar: Vellinge Falsterbonäsets Företagargrupp, GRID Nätverk för kvinnliga företagare bosatta och verksamma i Vellinge kommun samt Företagarna Vellinge. Dessutom finns ett antal nätverk som verkar för gemensamma intressen. Kommunen har som mål i det kommunövergripande styrkortet att Tillhöra de 10 bästa kommunerna i Svenskt Näringslivs kommunranking. Vellinge kommun blev nummer tre i 2012 års ranking. Arbetsmarknad Enligt statistik från arbetsförmedlingen i åldersgruppen år var i snitt 406 personer arbetslösa under. Jämfört med 2010 är detta en minskning med 44 personer. Andelen arbetslösa uppgår till 2,1 procent, vilket är en minskning med 0,2 procent. Totalt deltog i snitt 284 personer i åldern år i arbetsmarknadspolitiska program under. Jämfört med föregående år är detta en minsking med 19 personer. Andelen personer i arbetsmarknadspolitiska program uppgår till 1,4 procent, en minskning med 0,1 procent. Det totala obalanstalet (andelen personer som är arbetslösa och som ingår i arbetsmarknadspolitiska pro-

15 gram) uppgår till 3,5 procent vilket är en minskning med 0,3 procent sedan Bland ungdomar i åldern år var i snitt 63 personer arbetslösa under. Jämfört med 2010 är detta en minskning med 16 personer eller 20 procent. Andelen arbetslösa uppgår till 2,6 procent, vilket är en minskning med 0,8 procent. Totalt medverkar 96 ungdomar i arbetsmarknadspolitiska program. Jämfört med föregående år är detta en ökning med 15 ungdomar eller 18,5 procent. Andelen ungdomar i arbetsmarknadspolitiska program uppgår till 4,0 procent, en ökning med 0,5 procent. Det genomsnittliga obalanstalet för ungdomar år under är 6,6 procent. Statistik Arbetslösa I program Obalans totalt år 2,1 % 1,4 % 3,5 % Ungdomar år 2,6 % 4,0 % 6,6 % Fler jobb och fler får arbete, men fortsatt många arbetslösa (framförallt ungdomar) finns i arbetsmarknadspolitiska program. Fler lediga jobb innebär fler ingångar på arbetsmarknaden, men många arbetssökande behöver extra stöd för att kunna konkurrera om de lediga jobben. Pendling Många i Vellinge kommun arbetspendlar och då främst till Malmö, Lund och Trelleborg. Till kommun Antal (2009) Malmö Lund 793 Trelleborg 682 Burlöv 218 Svedala 223 Helsingborg 107 Övriga Totalt Statistiken omfattar i princip endast pendling inom landet då den bygger på uppgifter om var en person är folkbokförd (= svenska kommuner) och var denna person arbetar (= svenska företag/arbetsplatser). Därmed är inte den för Vellinges befolkning betydande utpendlingen till Danmark inräknad i statistiken ovan. Inpendlingen till kommunen 2009 var personer. Detta ger en nettopendling på personer. Inpendlarna är fördelade på följande orter: Från kommun Antal (2009) Malmö Trelleborg 762 Svedala 144 Lund 134 Lomma 62 Övriga 539 Totalt Lokala miljömål Vellinge kommun vill medverka till en långsiktigt hållbar utveckling, vilket innebär att nuvarande och kommande generationer ska beredas en hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans sätt att förändra och bruka naturen är förenat med ett ansvar. Sveriges kommuner har på lokal nivå ett ansvar för att verka för en god livsmiljö för människor, djur och natur. I egenskap av tillsynsmyndighet bär kommunen huvudansvaret för miljön inom dess geografiska område. Vellinge kommuns miljöarbete har grundat sig i de lokala miljömålen, framtagna av Miljö- och byggnadsnämnden och fastställda av Kommunfullmäktige den 23 april Miljömålen är baserade på nationella och regionala miljökvalitetsmål men är översatta och anpassade till de lokala förutsättningar som råder i Vellinge kommun. Den 4 april 2009 antogs ett åtgärdsprogram för 14 av kommunens 15 miljömålsområden bestående av sammanlagt 91 åtgärdspunkter. Programmet följdes upp och utvärderades under Utvärderingen visade att närmare 80 % av åtgärderna antingen var genomförda eller påbörjade även om inte alla delmål vid tidpunkten var uppnådda. I nuläget pågår ett regionalt förändringsarbete som syftar till att effektivisera och i större utsträckning åtgärdsinrikta miljöarbetet. Förändringsarbetet rymmer bl.a. framtagandet av ett nytt åtgärdsprogram för Skåne län. Genom att ersätta delmål med etappmål ska särskild hänsyn tas till huruvida tillräckliga åtgärder har påbörjats i tid för att kunna nå uppsatta slutmål. Hänsyn ska tas till naturens återhämtningstid och till att effekterna av miljöåtgärder ömsom sker med fördröjning. Utifrån det regionala förändringsarbetet ska under 2012 också Vellinge kommuns miljömål omarbetas. Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett miljö- och byggnadsnämnden i uppdrag att omarbeta de lokala miljömålen för mandatperioden Arbetet med nya miljömål har ej ännu konkretiserats utan kommer att ta sin form under kommunens nya miljöchef. I nuläget är strävan dock att koncentrera arbetet till ett mindre antal utvalda miljömål som är mer utvecklade och av speciell vikt för Vellinge kommun. 15

16 EN KOMMUN MED KÄNSLA FÖR EKONOMI SÅ HÄR ANVÄNDER VI SKATTEPENGARNA SÅ HÄR FÅR KOMMUNEN SINA PENGAR Andel intäkter i % av totala intäkter 2 15 Skatt Fin intäkter Övriga intäkter KRONOR I SKATT TILL KOMMUNEN PLANERAS ATT ANVÄNDAS UNDER 2013 SÅ HÄR: 1:63 kr Politisk verksamhet 5:74 kr Infrastruktur, skydd m.m. 6:70 kr Fritid och kultur 55:86 kr Pedagogisk verksamhet 22:95 kr Vård och omsorg 3:18 kr Individ- och familjeomsorg 3:94 kr Gemensam verksamhet 16

17 EN KOMMUN MED STABILITET OCH VISIONER POLITISK VERKSA MHET Bästa möjliga livskvalité för dig. Låg skatt ger dig ökade möjligheter att själv bestämma vad du vill använda dina pengar till. Din frihet blir större. Ur Vision för Vellinge kommun Verksamhetens innehåll Politisk verksamhet innefattar den verksamhet som bedrivs i Kommunfullmäktige, kommunens styrelser/nämnder/utskott och hos överförmyndaren. Kommunfullmäktige, kommunens högsta beslutande organ, består av 51 ledamöter som utses vid allmänna val vart fjärde år. Kommunstyrelsen har 13 ledamöter, bereder och verkställer ärenden till kommunfullmäktige, leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter samt har uppsikt över nämndernas verksamhet. Under kommunstyrelsen finns fr o m, förutom ett arbetsutskott, följande utskott: Beredning för fysisk planering. Utskott för frågor kring den egna produktionen (Produktionsutskott). Valnämnden är lokal valmyndighet och ska fullgöra uppgifter enligt Vallagen och Folkomröstningslagen. Revisionen prövar om verksamheten utövas på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Vidare prövas om räkenskaperna är rättvisande och om den kontroll som utövas inom nämnderna är tillräcklig. Överförmyndarverksamheten ska utöva en god tillsyn över legala förmyndares (föräldrar) och förordnade gode mäns och förvaltares förvaltning av underårigas respektive myndlingars egendom. Miljö- och byggnadsnämnden handlägger ärenden som rör miljö- och hälsoskydd, plan- och byggärenden samt bygglov. koppling mellan nämnder och förvaltningar. Den nya tjänstemannaförvaltningen består numera av en förvaltning under kommunstyrelsen. Kvalitet Under har processanalyser av nämndsadministrationen genomförts, vilket bedöms få till följd att kvaliteten i nämndsarbetet ökar, samtidigt som sårbarheten minskar. Övergripande mål Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens kommunövergripande mål anges i det kommunövergripande styrkortet. Valnämndens mål är att i genomförandet av val och folkomröstningar ge god service. Revisionen ska genom en effektiv revision samt deltagande i förändrings- och utvecklingsarbetet medverka till en effektiv kommunal verksamhet. Överförmyndaren ska ge en bra service åt de kommuninvånare som är i behov av nämndens tjänster. Lagbestämmelser och uppkommen praxis ska följas. Övriga nämnders verksamhetsmål beslutas av respektive nämnd. Framtid Nästa gång allmänna val hålls till riksdagen, landstings- och kommunfullmäktige är år Detta år ska även genomföras val till EU-parlamentet. Ekonomi Mkr Bok Prog 2012 Budg Driftnetto 19,8 23,1 23,0 23,6 24,2 Kostn/inv (kr) Investeringar 0,0 3,2 5,0 5,0 5,0 Nämnden för gemensam medborgarservice har hand om alla typer av gemensam service (gator, vatten och avlopp, kultur och fritid, renhållning, räddningstjänst, kollektivtrafik, färdtjänst). Omsorgsnämnden svarar för vård- och omsorgsfrågor utom själva driften av verksamheten samt individ- och familjeomsorg. Utbildningsnämnden svarar för all pedagogisk verksamhet utom själva driften av verksamheten. Tidigare byggde den politiska organisationen på ett starkt samband mellan nämnd och förvaltning. Den politiska organisationen fr o m har inte samma 17

18 EN VACKER OCH TRYGG KOMMUN INFRASTRUKTUR, SKYDD M M Genom noggrann och genomtänkt samhällsplanering sker fortsatt utbyggnad så att vi bevarar det värdefulla och unika i vår miljö. Vi skapar goda förutsättningar för ett framgångsrikt företagande. Vår ambition är att vara den mest företagarvänliga kommunen i landet. Ur Vision för Vellinge kommun MILJÖ OCH STADSBYGGNAD Årets händelser 2013 Utbyggnad av bostäder i Skanörs Vångar fortsätter. Detaljplaner upprättas för bostäder främst i Vellinge, Hököpinge, Ö Grevie och Höllviken. Detaljplaner för persontågstrafik på Trelleborgsbanan, utbyggnad av planskildheter i V Ingelstad. Arbetet fortsätter med att skydda boende- och livsmiljöer mot höjda havsnivåer, åtgärder på kort sikt börjar genomföras. Genomförande av åtgärder enligt miljömålsprogrammet samt översyn av miljömålen. Naturvårdsprogram antas. Verksamhetens innehåll Myndighetsutövning enligt - och bygglagen (PBL) och Miljöbalken (för den enskilde oftast liktydigt med beslut om bygglov eller tillsyn över och ansökan/anmälan av verksamheter). Medverka till att fortlöpande utveckla ett sunt och hälsosamt samt långsiktigt hållbart samhälle genom framsynt planering och genomarbetad tillståndsgivning. Främja en god byggnadskultur och boendemiljö i befintliga och nytillkomna områden med god tillgänglighet såväl i det offentliga rummet som i den enskilda bostaden. Upprätta nybyggnadskartor, göra utstakningar och kontrollmätningar för att stödja byggandet samt utveckla GIS-funktioner (Geografiskt Informationssystem) bl.a. för översiktsplan. Upprätta översikts- och detaljplaner, utredningar och program för utveckling av bostäder, service, verksamheter, rekreationsområden, infrastruktur, handlingsplan för skydd mot stigande havsnivå m.m. i samspel med natur- och kulturmiljöer så att en attraktiv och konkurrenskraftig miljö uppnås. Översyn av miljömålsprogrammet samt initiering av klimatprogram och naturvårdsprogram. Kvalitet Kvalitetsnivån i verksamheten mäts främst genom att uppfylla mål om genomförande av tillsynsplaner, handläggningstider och rättssäkerhet/överprövning. 18 Utveckling av rutiner sker för att förbättra handläggning samt kravet på korrekta beslut vilka ej upphävs efter överklagande. Övergripande mål Långsiktigt god hushållning med resurser samt att möjliggöra lämplig användning och utveckling av mark och vatten. er ska rationalisera framtida tillståndsprövning. Avvägning ska göras mellan enskilda och allmänna intressen. läggning ska möjliggöra ett ekonomiskt byggande samt utveckling av en vacker och trivsam miljö där ny bebyggelse upplevs som goda tillskott. Medverka till en långsiktigt hållbar utveckling så att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. Boendemiljöer ska vara attraktiva med spännande och varierande arkitektur som tillvaratar de estetiska värdena. Olika kommundelars unika identitet och särprägel ska bevaras och utvecklas. Förutsättningar för ett sunt, tillgängligt och resurssnålt byggande ska tillförsäkras. Skador på människors hälsa och miljö ska förebyggas, natur- och kulturområden ska vårdas och biologisk mångfald bevaras. Framtid Den höga befolkningstillväxten som förväntas i Öresundsregionen fram till mitten av 2000-talet, förväntas leda till ett fortsatt högt bebyggelsetryck i Vellinge kommun. Detta kommer att ställa stora krav på en omsorgsfull planering samt utbyggnad av infrastruktur och allmänna platser för att uppnå en långsiktigt hållbar utveckling, där kommunens attraktivitet och konkurrenskraft som boendemiljö bevaras. För att möjliggöra ytterligare utbyggnader och möta effekter av klimatförändringar krävs fokus på planering för utbyggnad av kommunal service, spårtrafik, vägnät, ledningsnät samt skydd mot bl a en stigande havsnivå. Efterfrågan på bostäder inom kommunen förväntas bestå. Intresset för de östra kommundelarna ökar på sikt med persontågstrafik. läggning pågår för att Pågatågstrafik ska kunna påbörjas Statistik Antal Antagna detaljplaner Lagakraftvunna detaljplaner Bok Prog 2012 Budg aktiviteter Inkommande miljöärenden Delegationsbeslut miljö

19 Inkomna bygglov Bygglov delegation Byggsamråd Nybyggnadskartor och lägeskontroll Överklagade ärenden Samråd fastighetsbildning MARK OCH EXPLOATERING Årets händelser 2013 Fortsatt utbyggnad inom Skanörs Vångar Markanvisningar avseende Västra Ingelstad och Hököpinge Upprättande av exploateringsavtal Utbyggnad Trelleborgsbanan Utbyggnad väg Kämpinge resp Gessie Utbyggnad Västra Ingelstads infrastruktur Projektering, utbyggnad av infrastruktur i Hököpinge Verksamhetens innehåll Balansräkningsenhet Mark- och Exploatering innehåller två verksamhetsgrenar Förvaltning av mark Förvaltningen har två delar; arealmässigt består den huvudsakligen av mark för bestående verksamheter som golfklubbar, föreningar, förordnandeområden etc. Den mindre, men viktigaste delen, utgörs av förvaltning av markreserven. Denna äger kommunen för att utveckla till annan verksamhet som bostäder, företagande etc. Exploateringsverksamhet Syftet med exploateringsverksamheten är att utveckla kommunägd mark för bostäder, företagande etc. För detta genomförs projekteringar, entreprenader, markanvisningar m m. Till stor del handlar exploateringsverksamheten även om att styra exploatering på privat mark inom kommunen, företrädesvis genom exploateringsavtal mellan kommunen och privata aktörer. Kvalitet Utveckling av exploateringsavtal och projekteringsunderlag sker för att garantera att i planer avsedda kvaliteter genomförs. Övergripande mål Balansräkningsenhet Mark och exploatering ska sett över tiden tillse att mark för bostadsutbyggnad och service kan exploateras i enskild eller kommunal regi samt att det alltid finns industrimark att erbjuda intressenter. Framtid Under planperioden kommer utbyggnad av V Ingelstad att fortsätta. Utbyggnaden i V Ingelstad är kopplad till att persontågstrafik kommer att startas på Trelleborgsbanan med stationer i V Ingelstad och Östra Grevie. Statistik Antal Bok Prog 2012 Budg Arrenden Exploateringsavtal Mark, förvaltning, ha Markreserv, ha Kommunens markinnehav kommer att variera under tiden och detta kommer bl a att visa sig i antal kvm markreserv. Utvecklingen av markinnehavet är dock svår att veta i. TEKNISK VERKSAMHET OCH RÄDD- NINGSTJÄNST Årets händelser 2013 Belysningsplanen blir klar. Utbyte av kvicksilverarmaturer påbörjas och en skötselentreprenad upphandlas för gatubelysningen Verksamhetsplan för dagvatten blir klar. Detaljlösningar för olika områden börjar utredas och en långsiktig investeringsplan tas fram En miljömässigt bra behandlingsmetod för upprensad tång börjar tillämpas. Verksamhetens innehåll Huvuduppgiften är att förvalta allmän platsmark: gator, vägar, gång- och cykelvägar, stränder, lekplatser, torg, parker och övriga grönområden. Ansvar för kollektivtrafiken, Skanörs hamn och räddningstjänsten ingår också. Kvalitet Kvaliteten på skötsel av både hårdgjorda ytor och grönytor och stränder skall förbättras. Övergripande mål Skötseln av allmän platsmark ska utföras av privata entreprenörer så att kommunen upplevs vara välskött på ett kostnadseffektivt sätt. När denna bedömning görs ska man ta särskild hänsyn till karaktären av den allmänna platsmarken. Kommunen har exempelvis nästan inga traditionella parker utan områden som är mera naturlika. Nöjdheten bland kommuninvånarna över kommunen och dess entreprenörers arbete ska öka. Räddningstjänsten ska ha en första styrka på plats inom 10 minuter i kommunens tätorter samt påbörja tvåstationsinsats i hela kommunen inom 20 minuter. Framtid Den största utmaningen är att ta fram ekonomiskt rimliga lösningar för dagvattenhanteringen på näset. 19

20 En mer kortsiktig utmaning är att kunna effektuera ett IT-stöd som möjliggör en rationell behandling av information från skötselentreprenaderna. Detta kan i sin tur möjliggöra en höjning av kvaliteten på skötseln genom bättre samarbete med entreprenörerna. Skapa större trygghet genom bättre anpassad belysning på gång- och cykelvägar. En stor utmaning blir framtagning av en förnyelseplan för VA-nätet. Statistik TEKNISK VERKSAMHET Yta, tusen, kvm Yta tusen kvm Bok Prog 2012 Budg Klippt gräs Buskage Km Asfaltvägar Grusvägar GC-väg asfalt GC-väg grus RÅDDNINGSTJÄNST Antal Brandutryckningar Bok Prog 2012 Budg Trafikolyckor Sjukvårdslarm Övriga insatser Tillsyner ÖVRIG INFRASTRUKTUR Turism, näringslivs- och EU-verksamhet samt krisberedskap/säkerhet. Årets händelser 2013 Fortsatt genomförande av handlingsprogram för förbättring av den kommunala servicen till näringslivet. Fortsatt genomförande av EU s landsbygdsutvecklingsprogram ( ) enligt LEADER-metoden i samarbete med Söderslättskommunerna. Genomförande av Falsterbo Bird Show 31 augusti - 2 september i samarbete med ideella föreningar och privata näringslivet. Utarbetande av nya krisplaner för elstörnings- och översvämningshändelser samt översyn och vid behov uppdatering av befintliga krisplaner. Framtagande och direktutskick av information om Strandbaden, langning etc till föräldrar med barn födda 1996, samt om mopedkörning till föräldrar med barn födda Aktivt arbete för att förebygga bostadsinbrott genom möten med allmänheten och utskick till kommunens vägföreningar i samarbete med polis, Länsförsäkringar och VFFG. Verksamhetens innehåll Näringslivs- och turismutveckling, turistbyråverksamhet, EU-samordning samt internationella kontakter. Ansvar för hanteringen av samhälleliga krissituationer, övning och kompetensutveckling av kommunens krisledningsorganisation samt frivilliga resursgrupp (FRG). I verksamheten ingår också tillståndsprövning, tillsyn, rådgivning, information och service till allmänheten, övriga nämnder och verksamheter. Övergripande mål Vellinge kommun ska vara en attraktiv plats för företag att etablera sig och verka på genom att: Erbjuda en effektiv företagarservice á la One stop shop Skapa redskap och initiera processer för ett hållbart, konkurrenskraftigt lokalt näringsliv i Vellinge kommun Främja tvärsektoriellt samarbete mellan näringslivets olika branscher, offentliga organisationer, utbildningsinstitutioner och idéburna sektorn Skapa, samordna och genomföra behovsrelaterade utvecklingsprojekt inom ramen för regionala, nationella och europeiska bidragsprogram. Utveckla och samordna Söderslättssamarbetet tillsammans med Skurups, Svedala och Trelleborgs kommuner. Aktivt arbeta med olika nätverk av aktörer inom kommunens geografiska område, för att uppnå samhällelig robusthet, en både faktisk och upplevd trygghet samt god förmåga att hantera krissituationer oavsett karaktär. Kvalitet Arbetet inom Lag (2006:544) om kommunens och landstingens åtgärder inför och vid extraordinära åtgärder händelser i fredstid och höjd beredskap följs årligen upp av MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) i form av bland annat årliga förmågebedömningar och enkäter. Nationella Brottsförebyggande rådet och polisen genomför och sammanställer resultat av både den faktiska tryggheten (mäts i antalet brott) samt den upplevda (mäts genom enkäter till slumpvis utvalda kommuninvånare). Framtid Vidareutveckling av One stop shop -service till företagen. Samarbetet med företagsnätverken fördjupas med syfte att ytterligare förbättra det lokala företagsklimatet. Söderslättssamarbetet stimulerar en ökad 20

Budget 2012 och plan 2013-2014

Budget 2012 och plan 2013-2014 Budget 2012 och plan 2013-2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING S i d I N L E D N I N G - K o m m u n a l r å d e t h a r o r d e t 3 - F e m å r i s a m m a n d r a g 4 V E L L I N G E O C H O M V ÄR L D E N V i

Läs mer

Budget 2011 och plan 2012-2013

Budget 2011 och plan 2012-2013 Budget 2011 och plan 2012-2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid INLEDNING - Kommunalrådet har ordet 3 - Fem år i sammandrag 4 VELLINGE OCH OMVÄRLDEN Vision och god ekonomisk hushållning - Styrkomponenter 5 - Vision

Läs mer

Vision 2030 Burlövs kommun

Vision 2030 Burlövs kommun Vision 2030 Burlövs kommun Den kreativa mötesplatsen för boende, näringsliv, utveckling och kultur. Målorden för Burlövs kommun är: Trygg & nära, Grön & skön, Liv & rörelse Alla som bor och vistas i Burlövs

Läs mer

2013-09-19 1 (59) Vellinge kommun Budget 2014 med ekonomisk plan 2015-2016 2013-09-11

2013-09-19 1 (59) Vellinge kommun Budget 2014 med ekonomisk plan 2015-2016 2013-09-11 2013-09-19 1 (59) Vellinge kommun Budget 2014 med ekonomisk plan 2015-2016 2013-09-11 2013-09-19 2 (59) Innehållsförteckning Inledning 3 Kommunalrådet har ordet... 3 Så använder vi skattepengarna... 4

Läs mer

Innehåll. 3-4 INLEDNING 3 Kommunalrådet har ordet 4 Fem år i sammandrag

Innehåll. 3-4 INLEDNING 3 Kommunalrådet har ordet 4 Fem år i sammandrag Årsredovisning Innehåll 3-4 INLEDNING 3 Kommunalrådet har ordet 4 Fem år i sammandrag 5-81 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 5-24 VELLINGE OCH OMVÄRLDEN 6 Organisation 6 Kommunens samlade verksamhet 6 Kommunens organisation

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Handbok för det interna miljömålsarbetet

Handbok för det interna miljömålsarbetet Handbok för det interna miljömålsarbetet Sida 1 av 7 Gemensamma mål för en gemensam framtid I Sverige har vi beslutat om sexton nationella miljömål. De anger riktningen på arbetet mot ett hållbart samhälle.

Läs mer

BUDGET 2016 med ekonomisk plan 2017-2018 2015-10-21

BUDGET 2016 med ekonomisk plan 2017-2018 2015-10-21 BUDGET 2016 med ekonomisk plan 2017-2018 2015-10-21 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Kommunalrådet har ordet... 3 Så använder vi skattepengarna... 4 Organisation... 5 Kommunens samlade verksamhet 5 Kommunens

Läs mer

Kortversion av Årsredovisning

Kortversion av Årsredovisning Kortversion av Årsredovisning 2015 Förenklad årsredovisning Ängelholm kommuns årsredovisning är en redogörelse av den verksamhet som har bedrivits under året och hur väl verksamhetens utförande stämmer

Läs mer

POLICY. Miljöpolicy för Solna stad

POLICY. Miljöpolicy för Solna stad POLICY Miljöpolicy för Solna stad POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

Program med anvisningar för uppföljning av privata utförare i Vellinge kommun

Program med anvisningar för uppföljning av privata utförare i Vellinge kommun 1 (7) Program med anvisningar för uppföljning av privata utförare i Vellinge kommun Ikraftträdande 2017-01-01 Bakgrund Enligt kommunallagen har kommunstyrelsen och nämnderna inom sitt verksamhetsområde

Läs mer

Det kommunala uppdraget!

Det kommunala uppdraget! Det kommunala uppdraget! olle.olsson@skl.se 1 Verksamhetsidé för SKL En fråga om demokrati. SKL är en arbetsgivarorganisation för kommuner och landsting. Vi driver våra medlemmars intressen och erbjuder

Läs mer

Kommunalrådet har ordet 3 Organisationsöversikt 4 Vart går skattepengarna? 5 Fem år i sammandrag 6

Kommunalrådet har ordet 3 Organisationsöversikt 4 Vart går skattepengarna? 5 Fem år i sammandrag 6 Budget 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Sid Kommunalrådet har ordet 3 Organisationsöversikt 4 Vart går skattepengarna? 5 Fem år i sammandrag 6 eringsförutsättningar Omvärld 7 Samhällsekonomisk utveckling

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2017-2019 Budget 2017 Överförmyndarnämnden Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen -----------------------------------------------------------------

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Team förskola/familjedaghem

Uppdragsbeskrivning för Team förskola/familjedaghem Uppdragsbeskrivning för Team förskola/familjedaghem Uppdragsbeskrivningen är kommunstyrelsens uppdrag till teamet. Här anges verksamhetens inriktning, vad som ska göras och särskilda prioriteringar under

Läs mer

TERTIALUPPFÖLJNING PER DEN 30 APRIL 2012

TERTIALUPPFÖLJNING PER DEN 30 APRIL 2012 TERTIALUPPFÖLJNING PER DEN 30 APRIL INNEHÅLLSFÖRTECKNING S i d S AM M AN F AT T N I N G 3 E K O N O M I 4-6 - S t y r n i n g 4 - I n t e r n k o n t r o l l 4 - E k o n o m i s k a n a l y s 4 U P P F

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Team Särskilt boende

Uppdragsbeskrivning för Team Särskilt boende Uppdragsbeskrivning för Team Särskilt boende Uppdragsbeskrivningen är kommunstyrelsens uppdrag till teamet. Här anges verksamhetens inriktning, vad som ska göras och särskilda prioriteringar under året.

Läs mer

Vi sammanfattar... BUDGET Lomma kommun

Vi sammanfattar... BUDGET Lomma kommun Vi sammanfattar... BUDGET 217 Lomma kommun VART GÅR SKATTEPENGARNA? SÅ HÄR FÅR KOMMUNEN SINA PENGAR: Övriga avgifter och ersättningar Finansiella intäkter,1% 78,8 % av kommunens intäkter kommer från skatteintäkter,

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Team Skola år F-6

Uppdragsbeskrivning för Team Skola år F-6 Uppdragsbeskrivning för Team Skola år F-6 Uppdragsbeskrivningen är kommunstyrelsens uppdrag till teamet. Här anges verksamhetens inriktning, vad som ska göras och särskilda prioriteringar under året. Teamet

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden Mariestad den 12 juni 1 Syftet med mål- och styrningsarbetet Externt (utåt) Visa att Mariestad, Töreboda och Gullspång är attraktiva kommuner med en effektiv verksamhet som grundas på invånarnas behov.

Läs mer

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun.

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. Beslutsförslag Kommunstyrelseförvaltningen Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. KS 2015-156 Förslag till beslut

Läs mer

Förslag till varumärkesplattform för platsvarumärket Trelleborg

Förslag till varumärkesplattform för platsvarumärket Trelleborg Förslag till varumärkesplattform för platsvarumärket Trelleborg Vad är varumärket Trelleborg? Enkelt uttryckt så är varumärket inget annat än de föreställningar, känslor, tankar, associationer, erfarenheter

Läs mer

Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2015-2018 Vårt uppdrag - vårt ansvar I ekokommunen Eslöv ansvarar Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för energi- och klimatarbete samt att tillgängliggöra och

Läs mer

VISION OCH MÅL DEL 2. ViISION OCH MÅL. Sida. Vad är egentligen en översiktsplan? 38. Mål 39. Stolthet och attraktivitet 39.

VISION OCH MÅL DEL 2. ViISION OCH MÅL. Sida. Vad är egentligen en översiktsplan? 38. Mål 39. Stolthet och attraktivitet 39. DEL 2 Vad är egentligen en översiktsplan? 38 Mål 39 Sida ViISION OCH MÅL Stolthet och attraktivitet 39 Vision 41 Värdegrund och nyckelord 41 VISION OCH MÅL Vellinge Översiktsplan 2010 med utblick mot 2050

Läs mer

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Team Hemvård

Uppdragsbeskrivning för Team Hemvård Uppdragsbeskrivning för Team Hemvård Uppdragsbeskrivningen är kommunstyrelsens uppdrag till teamet. Här anges verksamhetens inriktning, vad som ska göras och särskilda prioriteringar under året. Teamet

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

Budget 2015 samt Långtidsplan i Arvidsjaurs kommun

Budget 2015 samt Långtidsplan i Arvidsjaurs kommun Budget 2015 samt Långtidsplan 2016 2018 i Arvidsjaurs kommun Om arbetet med att omsätta resurser till mänskliga syften Antagen av kommunfullmäktige 2014 11 24 177 God ekonomisk hushållning (Kommunallagen

Läs mer

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg VÄXTKRAFT EMMABODA Fotograf Anette Odelberg Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda 2009 KF 15 december VÄXTKRAFT EMMABODA! ETT NÄRINGSLIVSPROGRAM FÖR ETT FÖRETAGSAMMARE EMMABODA. Ett väl fungerande

Läs mer

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 POLICY för god ekonomisk hushållning 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 2/8 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1 Avgränsning... 4 3.2 Politiska

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

Policy för verksamhets- och ekonomistyrning. Policy för verksamhetsoch ekonomistyrning. för Falköpings kommun

Policy för verksamhets- och ekonomistyrning. Policy för verksamhetsoch ekonomistyrning. för Falköpings kommun Policy för verksamhetsoch ekonomistyrning för Falköpings kommun Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Syfte 3 3. Styrmodellen 4 4. Anslagningsbindningsnivå 4 4.1 Kommunfullmäktige 5 4.2 Kommunstyrelse

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden Mariestad den 10 maj 1 Syftet med mål- och styrningsarbetet Externt (utåt) Visa att Mariestad, Töreboda och Gullspång är attraktiva kommuner med en effektiv verksamhet som grundas på invånarnas behov.

Läs mer

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden 2012-2015 171 Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 85 Verksamhetsplan Sidan 1 (7) Innehållsförteckning Inledning... 2 Vägen till visionen... 2 Nationella förutsättningar...

Läs mer

KOMMUNAL EKONOMI EKONOMI- OCH VERKSAMHETSSTYRNING

KOMMUNAL EKONOMI EKONOMI- OCH VERKSAMHETSSTYRNING KOMMUNAL EKONOMI EKONOMI- OCH VERKSAMHETSSTYRNING TRE FINANSIERINGSFORMER Skattefinansierad verksamhet Avgiftsfinansierad verksamhet självkostnad Va och renhållning Affärsverksamhet främst i vår bolagsverksamhet

Läs mer

Så styr vi Lerum 2011

Så styr vi Lerum 2011 Hur styr man en organisation med mer än 2 500 anställda och 120 chefer, spridda på fler än 100 arbetsplatser och med 38 000 kunder mellan 0 och 100 år? Man behöver förstås ha en idé eller en modell för

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige

Antagen av kommunfullmäktige Antagen av kommunfullmäktige 2015-05-13 1 Innehåll... 2 1. Inledning och bakgrund... 3 2. Uddevalla kommuns vision... 3 3. Omvärldens påverkan... 3 3.1 Nationell påverkan... 3 3.2 Lokal påverkan... 4 4.

Läs mer

Dnr: KS 2009/19. Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012

Dnr: KS 2009/19. Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012 Dnr: KS 2009/19 Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012 Förord Förutsättningarna för budget 2010 är svårare än någon gång tidigare. Finanskris och lågkonjunktur har medfört att prognoserna för kommunens

Läs mer

Innehåll. 3-4 INLEDNING 3 Kommunalrådet har ordet 4 Fem år i sammandrag

Innehåll. 3-4 INLEDNING 3 Kommunalrådet har ordet 4 Fem år i sammandrag Innehåll 3-4 INLEDNING 3 Kommunalrådet har ordet 4 Fem år i sammandrag 5-81 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 5-24 VELLINGE OCH OMVÄRLDEN 6 Organisation 6 Kommunens samlade verksamhet 6 Ny kommunal organisation 2011

Läs mer

Styrdokument för Hammarö kommun

Styrdokument för Hammarö kommun Styrdokument för Hammarö kommun Huvudprinciper för styrning, uppföljning och utvärdering av den kommunala verksamheten i Hammarö kommun. Antaget 2012, reviderat 2015-05-18 2 1. Inledning 1.1 Vem vänder

Läs mer

Uppdragsplan Kommunstyrelsens uppdragsplan KS 2017/0406. Fastställd av kommunstyrelsen den 3 april 2017

Uppdragsplan Kommunstyrelsens uppdragsplan KS 2017/0406. Fastställd av kommunstyrelsen den 3 april 2017 Uppdragsplan 2017 2017-04-03 Kommunstyrelsens uppdragsplan 2017 KS 2017/0406 Fastställd av kommunstyrelsen den 3 april 2017 Uppdragsplanen innehåller planeringsförutsättningar, uppdrag, mål och fokusområden

Läs mer

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium Innehåll 1 Inledning 4 2 Framtidsbilder för klimat och miljö 5 3 Framtidsbilder för infrastruktur och boende 6 4 Framtidsbilder för näringsliv och turism

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Kommunövergripande mål

Kommunövergripande mål Kommunövergripande mål 2015 2018 Vision, mål och styrning Vår vision - med segel mot framtiden En bättre, attraktivare och mer medborgarengagerad kommun, som står rustad mentalt, ekonomiskt, socialt och

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16

Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16 w BARN- OCH UNGDOMSPOLITISKT PROGRAM för Skövde kommun 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16 Arbetet med att ta fram barn- och ungdomspolitiskt program har skett under 2014 2015

Läs mer

SVENSKA. Solna stad. en introduktion

SVENSKA. Solna stad. en introduktion SVENSKA Solna stad en introduktion 1 Så styrs Solna De förtroendevalda i staden har stor frihet att besluta hur Solna ska styras inom ramen för lagar och förordningar. Den politiska visionen är att Solna

Läs mer

Näringslivspolitiskt program

Näringslivspolitiskt program Sida 1/5 Näringslivspolitiskt program 2016 2018 Sammanfattning Näringslivsprogrammet för Kungsbacka kommun ska fastställa en långsiktig strategi för kommunens insatser för att främja utveckling och tillväxt

Läs mer

Nämndsplan för valnämnden Antagen

Nämndsplan för valnämnden Antagen Nämndsplan för valnämnden Antagen 2011-08-22 1. Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunens övergripande styrdokument, verksamhetsplan 2011-2014. I planen finns, förutom den långsiktiga visionen,

Läs mer

vision med gemensamma krafter Tillväxt ett friskhetstecken!

vision med gemensamma krafter Tillväxt ett friskhetstecken! Vision Skövde 2025 Att förverkliga en vision med gemensamma krafter Skövderegionen ska blomstra till glädje för alla invånare, besökare och verksamhetsidkare. Vi behöver en tydlig färdriktning och en gemensam

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Ärende 4 - bilaga. Verksamhetsplan Lokal nämnd i Kungsbacka

Ärende 4 - bilaga. Verksamhetsplan Lokal nämnd i Kungsbacka Ärende 4 - bilaga Verksamhetsplan 2017 Lokal nämnd i Kungsbacka Innehållsförteckning Verksamhetsplan 2017 1 Inledning 3 Social hållbarhet 4 Invånarnarnas hälsa och behov 5 Kunskap om invånarna 5 Dialog

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Vi sammanfattar... BUDGET Lomma kommun

Vi sammanfattar... BUDGET Lomma kommun Vi sammanfattar... BUDGET 215 Lomma kommun VART GÅR SKATTEPENGARNA? SÅ HÄR FÅR KOMMUNEN SINA PENGAR: 82,3 % av kommunens intäkter kommer från skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämningar Kommunal

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Vad har dina skattepengar använts till?

Vad har dina skattepengar använts till? Vad har dina skattepengar använts till? Jan Bohman (s) kommunstyrelsens ordförande Åsa Granat kommundirektör Kommunens organisation Kommunfullmäktige Värdegrundsberedning Barn och bildningsnämnd Fritidsnämnd

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy 2009-09-14, 120 Kommunfullmäktige

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Nämndsplan för räddningsnämnden 2013-2014

Nämndsplan för räddningsnämnden 2013-2014 Dokumenttyp: Nämndsplan Datum: 2013-04-24 Tjänsteställe: Räddningsnämnden Handläggare: Per Hampus E-postadress: per.hampus@malung-salen.se Telefonnr: 0280-182 61 Mottagare: Kommunstyrelsen Diarienr: 2013.33

Läs mer

Vellinge kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per September Auktoriserad revisor

Vellinge kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per September Auktoriserad revisor Vellinge kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2015-06-30 September 2015 Lars Starck Auktoriserad revisor Tobias Lundell Revisor Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen

Läs mer

Policy för god ekonomisk hushållning

Policy för god ekonomisk hushållning Datum hushållning Antagen av kommunfullmäktige Antagen av: KF 271/2016 Dokumentägare: Ekonomidirektör Ersätter dokument: hushållning, antagen av KF 41/2014 Relaterade dokument: Ekonomistyrningspolicy Målgrupp:

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Socialdemokraterna i Klippans kommun

Socialdemokraterna i Klippans kommun Socialdemokraterna i Klippans kommun Handlingsprogram 2015-2018 Vår vision för kommunen Den socialdemokratiska ideologin och politiken syftar till att skapa ett samhälle där alla människor oavsett bakgrund

Läs mer

Målstyrning enligt. hushållning

Målstyrning enligt. hushållning www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Cert. kommunal revisor Pär Sturesson Cert. kommunal revisor Målstyrning enligt god ekonomisk hushållning Hultsfreds kommun Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun Tjänsteutlåtande 0 Öster Kommunstyrelsens kontor Björn Moe Datum 2015-04-22 Dnr Till Kommunstyrelsen Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers

Läs mer

Verksamhetsberättelse Kommunfullmäktige m.m. 1:e vice ordförande: Johan Boström

Verksamhetsberättelse Kommunfullmäktige m.m. 1:e vice ordförande: Johan Boström Verksamhetsberättelse Kommunfullmäktige m.m. 1:e vice ordförande: Johan Boström Innehållsförteckning Viktiga händelser... 3 Ekonomisk sammanfattning... 4 Verksamhetsuppföljning... 4 Kommunfullmäktige...

Läs mer

Riktlinjer för mål- och styrdokument Värnamo kommun

Riktlinjer för mål- och styrdokument Värnamo kommun KS 2016.160 Riktlinjer för mål- och styrdokument Värnamo kommun Beslutad av: Kommunstyrelsen 2016-05-09 231 Dokumentansvarig på politisk nivå; Kommunstyrelsen Dokumentansvarig på tjänstemannanivå; Kommunchef

Läs mer

Verksamhetsplan Budget Överförmyndarnämnden

Verksamhetsplan Budget Överförmyndarnämnden Verksamhetsplan 2018-2020 Budget 2018 Överförmyndarnämnden Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen ----------------------------------------------------------------- 3 Omvärldsanalys --------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2017 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Verksamhetsplan 2017-2019 Innehållsförteckning Vallentuna - här växer människor och företag...3 Nämndens uppgift...4 Kommunens strategiska inriktningar och mål...5

Läs mer

Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare

Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare Antagen av kommunfullmäktige 2015-06-17, 100 Namnet på dokumentet Innehållsförteckning Lagstiftningen och dess syfte... 1 1 Lagstiftning... 1 2 Syfte...

Läs mer

Näringslivsstrategi Strömstads kommun

Näringslivsstrategi Strömstads kommun Strömstads kommun Näringslivsstrategi Strömstads kommun 2017-2020 Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Strategi Kommunfullmäktige Kommunledningsförvaltningen Antagen 2017-03-23 Ansvar Kommunstyrelsen

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Trelleborgs kommun Anders Thulin Bengt-Åke Hägg Alf Wahlgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Stadsnät AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer

Granskning av målstyrning enligt god ekonomisk hushållning

Granskning av målstyrning enligt god ekonomisk hushållning www.pwc.se Jörn Wahlroth 21 januari 2014 Granskning av målstyrning enligt god ekonomisk hushållning Torsås kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga... 1 1.2.1.

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

1(9) Budget och. Plan

1(9) Budget och. Plan 1(9) Budget 2016 och Plan 2017-2018 2(9) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, bygger sin samverkan på en gemensam målsättning att få fart på utvecklingen

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 Sunne KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun

Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun Örebro kommun 2014-09-12 KS114/2012 orebro.se 2 RIKLTLINJER FÖR INTERN KONTROLL I ÖREBRO KOMMUN PROGRAM Uttrycker

Läs mer

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Jan Lorichs Ekonomichef Kommunstyrelsen Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Kommunstyrelsen 2016-11-02 Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2016:583 Lars-Göran Hellquist 016-710 27 79 1 (2) Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Förslag till beslut

Läs mer

Nämndplan Overförmyndarnämnden , ENKÖPINGS; KOMMUN 1 (6) ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. 7c2. Orgnr Postgiro

Nämndplan Overförmyndarnämnden , ENKÖPINGS; KOMMUN 1 (6) ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. 7c2. Orgnr Postgiro , ENKÖPINGS; KOMMUN 1 (6) ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Nämndplan 2016.. Overförmyndarnämnden 7c2 Postadress Enköpings kommun 745 80 ENKÖPING Besöksadress Kungsgatan 42 Telefon, växel 0171-62 50 00 Telefax 0171-365

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

LÄNSGEMENSAM FOLKHÄLSOPOLICY JÄMTLANDS LÄN

LÄNSGEMENSAM FOLKHÄLSOPOLICY JÄMTLANDS LÄN Sida 1 av 6 LÄNSGEMENSAM FOLKHÄLSOPOLICY JÄMTLANDS LÄN 2011 2015 Förslag till Folkhälsopolicy av Beredningen för Folkhälsa, livsmiljö och kultur, Jämtlands läns landsting Antagen av Regionförbundets styrelse

Läs mer

Program för uppföljning och insyn

Program för uppföljning och insyn Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag av Österåkers kommun Rev 2015-06-15 Bakgrund Riksdagen har beslutat om förändringar i kommunallagen med syfte att

Läs mer

VISION, VÄRDEGRUND OCH MÅL

VISION, VÄRDEGRUND OCH MÅL VISION, VÄRDEGRUND OCH MÅL ORSA KOMMUNS VÄRDEGRUND I vår kommun värnar vi de mänskliga rättigheterna och barns och ungdomars speciella rättigheter. Det innebär att alla i kommunen bemöter andra med öppenhet,

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Mark och plan 2010 ENHET/ BUDGETENHET Budgetenhet Mark och plan TIDSPERIOD 2010 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET GRUNDFAKTA OM BUDGETENHETEN Mark och Plan omfattar näringslivsutveckling,

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Näringslivspolicy för Lidingö stad

Näringslivspolicy för Lidingö stad 1 (8) DATUM DNR 2017-03-29 KS/2017:122 Näringslivspolicy för Lidingö stad 2 (8) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte med näringslivspolicyn... 4 Näringslivspolicyn bygger på övergripande vision och

Läs mer