Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kinda kommun Styrning och Kvalitet"

Transkript

1 Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning: Årligen Sammanfattning: Kinda kommuns styr- och kvalitetsdokument är en sammanställning av de policydokument, mål och arbetssätt som kommunen använder för att leda kommunen. Syftet är att ge en övergripande och tydlig bild av kommunens styrning.

2 Vision Kinda... 3 Framtidstro... 3 Harmoni... 3 Närhet... 3 God livsmiljö... 3 Dialog... 3 Upplevelser... 3 Framåtanda Ansvarskänsla Dialog... 4 Framåtanda... 4 Ansvarskänsla... 4 Dialog... 4 Strategiska områden... 4 Kommunikation/infrastruktur... 4 Näringsliv... 4 Samverkan... 5 Kompetens... 5 Agenda 21/hållbar utveckling... 5 Marknadsföring... 5 Kultur... 5 Medborgardialog... 5 Fokusgrupper... 5 Medborgarpanel... 5 Medborgarträffar... 5 Sociala medier... 5 Synpunktshantering... 5 Nära i Kinda... 6 Styrdokument... 6 Reglementen för nämnder... 6 Personalpolitiskt program... 6 Upphandlingspolicy... 6 Ständiga förbättringar... 6 Utvärderingar... 7 Kommunkompassen... 7 IIP-certifiering... 7 Medborgarundersöking... 7 Brukarundersökningar... 7 Modell över kvalitets- och ledningssystem (8)

3 Ordet kommun kommer från latinets communis som betyder gemensam och det är precis vad en kommun är, gemensam. Kommunens ansvarsområde är brett och kan vara allt från skötsel av grönytor till barnomsorg och räddningstjänst, allt inom samma organisation. De olika förvaltningarna i kommunen har olika ansvarsområden därför är det viktigt att det finns ett gemensamt styr- och kvalitetsledningssystem. Kinda kommuns styr- och kvalitetsledningssystem är uppbyggt av olika delar som är gemensamma för alla som arbetar i kommunen. Vision Kinda Det viktigaste, övergripande målet i vårt arbete är Vision Kinda. Visionen är grunden för vårt arbete och visar vad vi vill med vår kommun och vad vi står för. Det är drivkraften och målet med hela kommunens verksamhet. Visionen lyder; Ett Kinda fyllt av framtidstro, harmoni och närhet som bygger på god livsmiljö, möten och upplevelser Framtidstro Genom den kraft och det engagemang som finns hos Kindas befolkning skapar vi tillsammans en attraktiv kommun att bo och verka i. Näringslivet är baserat på en mångsidig struktur och ger arbetstillfällen i kommunen. Vår skola ger våra ungdomar en god grund att stå på. Vi har en levande landsbygd. Vi har identitet och vi-känsla, som varje Kindabo med stolthet kan stå för. Harmoni Kindas småskalighet ger överblickbara sammanhang. Enskildhet, ro och ett varierat boende kan kombineras med stadens puls. Kindas invånare, både unga och gamla, är trygga i sin vardag. Det finns service tillgänglig på rimligt avstånd under livets olika skeden. Kindas starka nätverk är en resurs. Närhet Vi har närhet till kommunal och kommersiell service. Närhet till naturen, staden, och varandra gör Kinda till en attraktiv kommun. Vi har snabba kommunikationer, både inom kommunen och med omvärlden, som ger möjlighet att bo och verka i en större region. God livsmiljö Förutsättningarna för en god livsmiljö formas av människan själv. Kommunens resurser finns tillgängliga när behov av stöd uppstår. Tätorternas centrummiljöer välkomnar både invånare och besökare. Kommunens rika natur- och kulturmiljöer tas tillvara både för rekreation, och turism. Sjöar och vattendrag ger Kinda sin speciella karaktär och berikar livsmiljön. Dialog Medborgardialogen ger stimulerande möten i kreativ miljö. Vi har gemensamma mötesplatser i kommunens alla delar. Både unga och gamla deltar aktivt i arbetet med vår kommuns utveckling. Upplevelser Vårt rika föreningsliv, vår unika natur och kultur ger spännande och intressanta upplevelser. Tillsammans utvecklar vi Kinda! 3(8)

4 Framåtanda Ansvarskänsla Dialog Framåtanda, ansvarskänsla och dialog är ryggraden i kommunen. Alla som kommer i kontakt med kommunen, oavsett om det är medborgare eller medarbetare eller någon annan, ska uppleva att de bemöts med framåtanda, ansvarskänsla och dialog. Värdegrunden är de värderingar som ligger till grund för hur vi bemöter varandra och agerar mot varandra. Värdegrunden märks i det dagliga arbetet. Vi tycker att framåtanda, ansvarskänsla och dialog är viktigt. Dessa värderingar ska vara så väl inarbetade att de blir en naturlig del av vårt dagliga arbete och vårt sätt att bemöta varandra och dem vi arbetar för alla som bor, verkar i och besöker kommunen. Framåtanda Framåtanda ska få Kinda kommun att utvecklas. Det handlar om att se möjligheter och att våga tänka nytt. Genom ett tillåtande klimat vågar vi ta beslut och för utvecklingen framåt. Reflektion tillför organisationen nya idéer. Vi ser förändringar som en naturlig del av utveckling och välkomnar samarbete. Ansvarskänsla Medarbetarna inom Kinda kommun präglas av ansvarskänsla. Det handlar om ett ansvar mot dem vi arbetar för, arbetsgivaren Kinda kommun, samt ett ansvar mot sig själv. Frågor som vem jag är till för, lojalitet mot sin kommun och att ha ett liv i balans är viktiga. Som anställd har jag ett personligt ansvar att dela med mig av kunskap och att själv söka information. Vi gör rätt saker i rätt tid. Vi ser oss som en del av en helhet och arbetar tillsammans i ett helhetstänk på lång och kort sikt. Viktigt är också att ta sitt ansvar utifrån den roll man har, som politiker eller anställd Dialog Inom Kinda kommun är vi tydliga i det vi gör och mot varandra. Vi har nära till varandra och för en tvåvägskommunikation. Vi ger klara besked och försöker sätta oss in i och se de behov som finns. Vi har en öppen organisation och kommunikation. Det finns även en tydlighet i organisationen, vilket gör att roller och ansvar blir tydliga. Vårt arbete utförs med respekt för dem vi arbetar för och med. Strategiska områden För att nå vår vision arbetar vi med strategiska områden. De är sju till antalet. Dessa strategiska områden använder vi oss av inom målstyrningen, vår ekonomiska modell. Kommunfullmäktige har beslutat om våra strategiska områden som sedan, i varje nämnd, är nedbrutna till mål på 1-års, 3-års och i många fall även på 10-års sikt. Det är dessa områden och mål som är vägledande i vår ekonomiska prioritering. Kommunikation/infrastruktur Behovet av transporter ska tillgodoses effektivt och funktionellt. Det kollektiva resandet ska gynna en hållbar utveckling. Kommunikation med data- och telenät ska fungera säkert och tillförlitligt. Näringsliv Näringslivet i Kinda ska vara flexibelt och långsiktigt hållbart. Näringslivet och Kinda kommun ska arbeta gemensamt för att på bästa sätt vidareutveckla den privata företagsamheten. 4(8)

5 Samverkan Genom lokal, nationell och internationell samverkan och dialog ska det skapas bra beslutsunderlag och goda möjligheter för Kindas utveckling. Kompetens Medborgarna i Kinda ska ges möjlighet att uppnå en hög kunskapsnivå. Genom samverkan och livslångt lärande ska näringslivets och Kinda kommuns personal ha rätt kompetens för att utveckla Kinda. Agenda 21/hållbar utveckling All planering och all verksamhet ska utgå från långsiktigt hållbar utveckling i ett internationellt perspektiv. Kinda kommun står för trygghet, god social omsorg, delaktighet och likabehandling. Marknadsföring Alla som är verksamma i kommunen är ambassadörer och ska bidra till att marknadsföra Kinda. Orterna i Kinda ska lyftas fram för sina specifika kvaliteter och vara lockande för boende, företagande och besökare Kultur Kindas rika kulturliv ska vara stimulerande och ges möjlighet att utvecklas. Kultur- och naturmiljöerna är tillgångar och ska förvaltas så att kvaliteterna består. Kulturen ska marknadsföras. Medborgardialog I Kinda tycker vi att dialog är väldigt viktigt, framförallt dialog med våra medborgare. Vi försöker hitta nya vägar för att kommunicera med våra medborgare och för att ta reda på att vi gör rätt saker utifrån ett medborgarperspektiv. Vi använder oss bland annat av: Fokusgrupper Vi arbetar ibland med fokusgrupper när det gäller till exempel fördjupade översiktsplan. Medborgarpanel I medborgarpanelen har medborgare i Kinda kommun möjlighet att göra sin röst hörd i specifika frågor som kommunen skickar ut via e-post eller SMS. Medborgarträffar Vid medborgarträffar åker politiker och tjänstemän ut till åtta olika delar av kommunen för att träffa medborgarna på plats. Dessa träffar anordnas årligen. Sociala medier Via sociala medier, bland annat facebook och twitter, kommunicerar vi med våra medborgare. Via twitter kan de som vill bland annat följa kommunchefens arbete och på facebook är bland annat våra bibliotek och vår ungdomslots aktiva. Synpunktshantering Vi ser synpunkter som kommer in till kommunen som en möjlighet att utveckla vår verksamhet. Man kan lämna synpunkter via vår hemsida, medborgarkontoret, biblioteken eller på någon av kommunens andra verksamheter. Dessa följs sedan upp och åtgärdas när det är möjligt. 5(8)

6 Nära i Kinda Vid skriftlig kommunikation utåt ska det vara tydligt att Kinda kommun är avsändare. Därför har vi en grafisk profil som ger en enhetlig bild av material som kommer från kommunen. Den underlättar för våra medborgare, besökare och andra att se att Kinda kommun står som avsändare. Den blå bågen, tillsammans med vårt kommunvapen, är kommunens kännetecken. Vi pratar också om Nära i Kinda. Vi pratar om närheten till naturen, kulturen och till varandra. Vi pratar om upplevelser året om som man lever på länge. Vi tror att detta lockar nya boende, besökare och företag till Kinda. Vårt budskap är: Harmoni för själen och upplevelser för hjärnan Året om är det nära i Kinda Kortvarianten är: Nära i Kinda Styrdokument En kommun har väldigt många olika uppgifter och många anställda som dagligen utför ett arbete för att serva medborgarna på olika sätt. Ytterst ansvarig för verksamheterna som bedrivs i kommunens regi är de folkvalda politikerna. De har inte möjlighet att delta i det dagliga arbetet i kommunen och därför styr politikerna genom styrdokument som nämnder och förvaltningar följer i sitt dagliga arbete. Kommunen arbetar även efter rådande lagstiftning för kommunens verksamhet. Exempel på styrdokument, förutom vision, värdegrund, strategiska områden och grafisk profil, är: Reglementen för nämnder Reglementena reglerar hur arbetet i nämnderna ska bedrivas. Personalpolitiskt program Personalpolitiska programmet tydliggör vilka förväntningar som ställs på de anställda och vilken roll de har i organisationen. Häri regleras även vilka förväntningar de anställda kan ha på kommunen som arbetsgivare. Upphandlingspolicy Målet med kommunens upphandlingspolicy är att säkerställa att upphandling och inköp sker i enlighet med gällande upphandlingslagstiftning, övrig lagstiftning, kommunens mål, policys, riktlinjer och avtal. Ständiga förbättringar Vi vill ligga i framkant. Vi vill vara med och leda. Vi vill göra ständiga förbättringar för att kunna vara en attraktiv kommun. Vi arbetar med Investors In People (IIP), som är en internationellt erkänd standard för kvalitetsutveckling. Det centrala i IIP är medarbetarnas kompetens och hur den kommer till nytta i kommunen. IIP handlar om att se sin egen påverkan i arbetet och hur ens utveckling och kompetens påverkar kommunens utveckling. 6(8)

7 För att komplettera IIP arbetar vi också med Lean. En filosofi som fokuserar på ständiga förbättringar och medborgaren. Kort sagt, allt som sker i kommunen ska ha ett värde för våra medborgare. För att uppmuntra våra medarbetare att arbeta med ständiga förbättringar håller vi på att införa ett system för att belöna våra medarbetare som bidrar till en utveckling av kommunen. Utvärderingar För att mäta vårt arbete, att vi gör våra medborgare och brukare nöjda, gör vi regelbundna utvärderingar av vårt arbete. Vi använder oss bland annat regelbundet av dessa: Kommunkompassen I kommunkompassen utvärderas kommunen utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv där utomstående bedömare bland annat tittar på hemsida och styrdokument som kommunen har och arbetar utifrån. IIP-certifiering Investors In People certifieringen är en utvärdering av hur kommunen tar tillvara på den kompetens som medarbetarna har och hur den kommer till nytta för organisationen. I utvärderingen mäts bland annat att medarbetarna känner sig engagerade i verksamhetens och sina arbetskamraters utveckling. Medborgarundersöking I medborgarundersökningen får medborgarna komma till tals och tycka till om kommunen. Medborgarna betygsätter bland annat kommunens verksamheter, kommunen som plats att bo på och inflytandet på kommunen. Brukarundersökningar Kommunen gör också brukarundersökningar med jämna mellanrum. I brukarundersökningar frågar vi de som använder våra tjänster om deras upplevelser kring hur tjänsten utförts. 7(8)

8 Bilaga 1 Modell över kvalitets- och ledningssystem Framåtanda Ansvarskänsla Dialog Utvärderingar Strategiska områden Ständiga förbättringar Ett Kinda fyllt av framtidstro, harmoni och närhet som bygger på god livsmiljö, möten och upplevelser Medborgardialog Styrdokument Nära i Kinda 8(8)

Anmälan Sveriges Kvalitetskommun 2011

Anmälan Sveriges Kvalitetskommun 2011 Anmälan Sveriges Kvalitetskommun 2011 I Kinda är det nära Vi strävar efter att det ska vara lätt att delta och påverka Vision Kinda Vårt viktigaste styrdokument har tagits fram av politiker och medborgare

Läs mer

Strategisk plan. strategisk plan 2015-2018. Vi gör vanliga saker ovanligt bra!

Strategisk plan. strategisk plan 2015-2018. Vi gör vanliga saker ovanligt bra! Strategisk plan strategisk plan 2015-2018 2015 2018 Vi gör vanliga saker ovanligt bra! Strategisk plan Aneby kommun 2015 2018 Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-03-31 18 Förord 4 Visionen Ett gott liv

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Varumärket Kinda. Nära i Kinda - A different Kinda life. Kommunfullmäktige 97 20140929. Kommunfullmäktige 97 20140929-1

Varumärket Kinda. Nära i Kinda - A different Kinda life. Kommunfullmäktige 97 20140929. Kommunfullmäktige 97 20140929-1 Varumärket Kinda Kommunfullmäktige 97 20140929 Nära i Kinda - A different Kinda life Kommunfullmäktige 97 20140929-1 Inledning Vi vill att Kinda kommun ska vara en attraktiv kommun för medarbetare, kommuninvånare,

Läs mer

Du är viktig för Norrköpings framtid.

Du är viktig för Norrköpings framtid. Den blå tråden Du är viktig för Norrköpings framtid. Om du känner glädje i att skapa värde och göra nytta för andra människor så har du kommit helt rätt. Alla vi som jobbar här gör skillnad för Norrköpingsbornas

Läs mer

Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet

Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet 1[13] Referens Ahmad Azizi Mottagare Demokratiberedningen Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet Strategi för demokrati och delaktighet i Botkyrka Alla vi som arbetar i Botkyrka

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Personalpolicy DOKUMENTNAMN Personalpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2014-06-16 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KF 2014-06-16 16 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 1.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- och

Läs mer

Satsa framåt täck bakåt 2.0 Styrkort 2012 2014

Satsa framåt täck bakåt 2.0 Styrkort 2012 2014 Satsa framåt täck bakåt 2.0 Strategisk plan samhällsbyggnadsförvaltningen 2012 2014 Mot nya utmaningar På unika Öland tar människor alltid nya kreativa initiativ, såväl under det lite lugnare vinterhalvåret

Läs mer

Nämndplan 2015. Upplevelsenämnden 2015. Gör varje dag till en upplevelse! Fastställd i upplevelsenämnden 29 januari 2015 Ärendenummer UPN2014/67

Nämndplan 2015. Upplevelsenämnden 2015. Gör varje dag till en upplevelse! Fastställd i upplevelsenämnden 29 januari 2015 Ärendenummer UPN2014/67 Nämndplan 2015 Upplevelsenämnden 2015 Gör varje dag till en upplevelse! Fastställd i upplevelsenämnden 29 januari 2015 Ärendenummer UPN2014/67 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Övergripande beskrivning

Läs mer

Sjöbo Kommun. längta till

Sjöbo Kommun. längta till Sjöbo Kommun En arbetsplats att längta till 2 sjöbo.se Innehåll Detta är arbetsplatsen Sjöbo kommun 4 Vår värdegrund 4 Rätt medarbetare på rätt plats 5 Arbetsmiljö och hälsa i fokus 6 Jämlikhet som ledstjärna

Läs mer

Riktlinjer för kommunikation inom Norrköpings kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2011-05-30, 67

Riktlinjer för kommunikation inom Norrköpings kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2011-05-30, 67 Riktlinjer för kommunikation inom Norrköpings kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2011-05-30, 67 Diarienummer: KS-283/2011 Ett budskap som öppnar möjligheter Vi i Norrköping är vana vid förändring.

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategi 2011-2014 för Upplands-Bro kommun Sidan 1 av 9 1. INLEDNING... 3 2. BAKGRUND... 3 3. VÄRDEGRUND FÖR KOMMUNIKATION... 3 4. ÖVERGRIPANDE SYFTE MED KOMMUNIKATIONEN... 3 5. KANALSTRATEGI...

Läs mer

Piteå ansöker till Årets kvalitetskommun 2013 Vi har mycket att vara stolta över

Piteå ansöker till Årets kvalitetskommun 2013 Vi har mycket att vara stolta över Piteå ansöker till Årets kvalitetskommun 2013 Vi har mycket att vara stolta över Engagerade pitebor som på olika sätt, i dialoger bidrar och påverkar Piteås framtid. Verksamheter med kvalitet som står

Läs mer

Mål och Budget 2009 för Huddinge kommun

Mål och Budget 2009 för Huddinge kommun KS 2008/232.182 Mål och Budget 2009 för Huddinge kommun Kommunstyrelsens förvaltning/ledningskontoret Innehåll Inledning 4 Delaktighet 5 Kunskap berikar Huddinge 6 Mål för Huddinge 7 Nöjda invånare 11

Läs mer

INFORMATIONEN I ORSA KOMMUN

INFORMATIONEN I ORSA KOMMUN INFORMATIONEN I ORSA KOMMUN En liten guide till chefer, informatörer och andra intresserade om Informationen i Orsa kommun Infoavdelningen, Janne Bäckman, andra upplagan jan 2015 Information är en skyldighet

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

1. Kommunalråden har ordet 3

1. Kommunalråden har ordet 3 Innehållsförteckning 1. Kommunalråden har ordet 3 2. Kommunfullmäktiges övergripande mål - 5 Perspektivet Kund 8 Perspektivet Samhälle och miljö 13 Perspektivet Medarbetare 17 Perspektivet Ekonomi 19 3.

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vårt värdegrundsarbete 1 Varför ska vi arbeta med värdegrunder? Förvaltningsledningen har definierat och tydliggjort vad värdegrunderna ska betyda för vård-

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Reviderad plan från 2011-2014 Beslutad av landstingsfullmäktige den 24 september 2012 Innehåll 1. Förord...

Läs mer

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Arbetsgivarstrategi Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Innehållsförteckning Vad innebär det att vara en bra

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

E-strategi för Skellefteå kommun

E-strategi för Skellefteå kommun 1 E-strategi för Skellefteå kommun 1. Sammanfattning Informationstekniken kommer att spela en mycket viktig roll för Skellefteå kommun i strävan att på ett effektivt och framgångsrikt sätt ge service till

Läs mer

Vårt Skellefteå handlingsplan för kommunens demokratiarbete

Vårt Skellefteå handlingsplan för kommunens demokratiarbete 2012-02-14 Vårt Skellefteå handlingsplan för kommunens demokratiarbete Innehåll Sida 1 Inledning 3 2 Demokratiberedningens uppdrag 3 3 Mål och syfte 3 4 Åtgärder och aktiviteter 2012 4 4.1 Utvecklad medborgardialog

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer