Årsredovisning Årsredovisning Årsredovisning Vellinge årsredovisning Vellinge.se. Vellinge.se

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2012. Årsredovisning 2012. Årsredovisning 2012. Vellinge årsredovisning 2012. Vellinge.se. Vellinge.se"

Transkript

1 Vellinge kommun Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON Årsredovisning Vellinge årsredovisning Vellinge.se Vellinge.se Årsredovisning Årsredovisning Grafisk form och original Guideline Ljunghusen/Identitet. Illustration Alexander Murath. Omslagsbild: Peter Tarpgaard. Tryckt på miljövänligt papper och skyddslackat med matt UV-lack. POST

2 Innehåll 3-10 Inledning 3 Årsredovisningens olika avsnitt 4 Kommunalrådet har ordet 5 Året som gått 6 Så använde vi skattepengarna 7 Organisation Ekonomi och personal förvaltningsberättelse del 2 Kommunens ekonomiska ställning och utveckling 54 Årets resultat 54 Balanskrav 54 Kostnads- och intäktsutveckling 55 Driftredovisning 56 Skatter och utjämningssystem 57 Investeringsredovisning Styrning och kontroll förvaltningsberättelse del 1 58 Likviditet 58 Skuldsättning 12 God ekonomisk hushållning 58 Soliditet 12 Kommunens styrning 59 Pensionsåtagande/-medelsförvaltning 13 Kommunövergripande styrkort 59 Borgensåtagnade 15 Intern kontroll 59 Känslighetsanalys 7 Kommunens samlade verksamhet 7 Kommunens organisation 8 Förtjust i Vellinge Medborgarservice En dag i Vellinge kommun Medborgarundersökning 21 Politisk verksamhet 22 Infrastruktur, skydd m.m. 26 Fritid och Kultur 28 Pedagogisk verksamhet 33 Vård och Omsorg 36 Individ- och familjeomsorg 39 Gemensam verksamhet 41 Affärsverksamhet 43 Kommunala bolag Vellinge och omvärlden Sammanfattning utifrån finansiell analys Kommunkoncernens ekonomiska ställning och utveckling 60 Sammanställd redovisning 60 Årets resultat 60 Finansnetto 60 Investeringar 60 Låneskuld och likviditet 61 Soliditet 62 Personal 62 Personalkostnader 62 Personalstruktur 62 Personalomsättning 63 Sjukfrånvaro Samhällsekonomisk utveckling 63 Pensionsavgångar 46 Befolkningsutveckling 63 Rekryteringsläget 47 Bostadsbyggande 64 Löneöversyn 47 Näringsliv 64 Nöjdmedarbetarundersökning 48 Arbetsmarknad 64 Kompetensutveckling 48 Pendling 48 Lokalt miljömålsarbete Året i siffror 66 Fem år i sammandrag 67 Resultaträkning 67 Kassaflödesanalys 68 Balansräkning 69 Driftredovisning 70 Investeringsredovisning 72 Noter 77 Balansräkningsenheter 81 Redovisningsprinciper 82 Ordförklaringar 83 Revisionsberättelse Foto: P-G Bentz, Sturnus 2 Innehåll

3 Vellinge kommuns årsredovisning Årsredovisningens olika avsnitt Målgrupper Vellinge kommuns årsredovisning avlämnas av kommunstyrel sen till kommunfullmäktige. Den vänder sig också till kommu nens medborgare samt andra externa intressenter såsom kreditgivare, andra offentliga myndigheter samt leverantörer. Årsredovisningen har, med utgångspunkt med underlag från nämnder och förvaltning, producerats av SERKON i Vellinge AB på uppdrag av ekonomidirektör Åke Grönvall. Inledning I det första avsnittet beskrivs årsredovisningens struktur och därefter ger kommunstyrelsens ordförande sin syn på det gångna året. Vidare redovisas viktiga händelser och vad som medborgarna får för sina skattepengar. Slutligen redogörs för kommunens organisation och en beskrivning av föränd ringsarbetet Förtjust i Vellinge. Året i siffror Först i avsnittet finns en översikt i siffror över de fem senaste åren. Därefter redogörs för det ekonomiska utfallet av kommu nens och koncernens verksamhet (resultaträkning), verksamhe tens finansiering (kassaflödesanalys) och den ekonomiska ställningen vid årets slut (balansräkning). Utfallet av drift- och investeringsbudget, noter (förklaringsposter) samt resultat/ekonomisk ställning för kommunens balansräkningsenheter redovi sas också här. Slutligen finns en beskrivning av gällande redovis ningsprinciper samt förklaringar till vissa ekonomiska termer. Revisionsberättelse Sist i årsredovisningen finns revisionsberättelsen för. Foto: P-G Bentz, Sturnus Styrning och kontroll Detta avsnitt innehåller del 1 av förvaltningsberättelsen, som enligt 4 kap i den kommunala redovisningslagen ska upprättas i årsredovisningen. I detta avsnitt redovisas måluppfyllelse för det kommunövergripande styrkortet, en bedömning av hur kommunen lever upp till god ekonomisk hushållning samt en beskrivning av årets interna kontrollarbete. Medborgarservice Här redovisas resultatet av SCB:s medborgarundersökning. Under respektive verksamhet finns en redovisning över vilken service kommunens verksamheter och bolag under året har levererat till medborgarna. Här beskrivs bl.a. årets händelser, utbud av verksamhet samt måluppfyllelse. Vellinge och omvärlden Utvecklingen i Vellinge påverkas också av utvecklingen i omvärlden. I detta avsnitt finns ur Vellinge kommuns perspek tiv en beskrivning av nuläge och utveckling för samhälls ekonomi, befolkning, bostadsbyggande, näringsliv, arbets marknad och pendling. Avsnittet avslutas med en beskrivning av hur det lokala miljöarbetet bedrivs inom kommunen. Ekonomi och personal Detta avsnitt innehåller del 2 av förvaltningsberättelsen. Här beskrivs kommunens och kommunkoncernens resultat, ekonomiska ställning och utveckling. Vidare lämnas en redovis ning av kommunens egna personalresurser. Årsredovisningens olika avsnitt 3

4 En kommun som växer Kommunalrådet har ordet Så har då ännu ett år,, passerat och det är dags att summera. Resultatet för året blev 13 miljoner kronor. Det är mindre än önskvärt, men det är ändå positivt att vi kan leverera ett överskott i vår verksamhet under ett år som präglats av en djup internationell lågkonjunktur. Vellinge blev utsedd till årets skolkommun i Lärar förbundets årliga ranking. Naturligtvis berättar inte denna undersökning hela sanningen, men tillsammans med andra undersökningar, bland annat från SKL, visar det att Vellinge tillhör de absolut främsta skolkommunerna i landet. Detta är vi mycket stolta över! Naturligtvis kommer vi att fortsätta analysera allt som hände, men redan nu vill jag peka på några händelser av större betydelse. Den främsta anledningen är det dagliga arbete som våra pedagoger bedriver, men det är också resultatet av en medveten satsning på vår skola som påbörjades under förra mandatperio den. Det är glädjande att en sådan satsning kan göra skillnad. Nu är det viktigt och en stor utmaning att konsolidera verksam heten så att vi även fortsättningsvis tillhör de främsta kommu nerna i landet. Under året invigdes vår nya kulturskola, en stor förändring av vår kommunala musikskola. Idrott är fortfarande en dominerande fritidssysselsättning i vår kommun. Nu kan dock alla de barn och ungdomar som hellre sysslar med musik, dans, teater eller någon annan kulturaktivitet, få sitt lystmäte fyllt i vår kulturskola. För mig är det viktigt att vi fördelar våra gemensamma resurser så att alla intressen får utvecklas. Kultur är viktigt, inte minst i den ganska hårda verklighet som möter våra ungdomar. Vid sidan om dessa händelser finns det naturligtvis mycket annan positiv verksamhet dagligen i vår kommun. Jag vill rikta ett stort och innerligt tack till alla kommunens medarbetare, både ni som är anställda av kommunen och ni som arbetar hos någon av alla våra duktiga entreprenörer. Utan era insatser hade Vellinge inte fungerat eller varit den positiva kommun som vi nu är. Låt oss nu gå vidare under 2013 och göra en bra kommun ännu bättre. Lars-Ingvar Ljungman Kommunstyrelsens ordförande Foto: Annika Lundh 4 Kommunalrådet har ordet

5 Vellinge kommuns årsredovisning Foto: Annika Lundh Året som gått Bland de händelser som inträffat under kan särskilt nämnas: En politisk vision för Vellinge kommun, Bästa möjliga livs kvalité för dig, har antagits. Fokus i organisationen har legat på att utveckla arbetssättet inom ramen för projektet Förtjust i Vellinge. I SCB:s Medborgarundersökning ökade index jämfört med 2010 för de tre huvudområdena Nöjd-Region-Index (NRI), Nöjd-Medborgar-Index (NMI) och Nöjd-InflytandeIndex (NII). Fortsatt hög placering (nummer tre) som bästa näringslivs kommun enligt Svenskt Näringslivs kommunranking. Befolkningen i Vellinge kommun ökade under året med 105 personer och uppgick totalt till personer. Översiktsplan 2010 med utblick mot 2050 har antagits i kommunfullmäktige. Arbetet har fortsatt med att skydda boende- och livsmiljöer mot höjda havsnivåer. Åtgärder på kort sikt har börjat genomföras. Utbyggnaden av bostäder på Skanörs Vångar fortgår. Invigning har skett av motorvägen mellan Vellinge och Trelleborg. Arbetet har fortskridit med detaljplaner för persontågstrafik på Trelleborgsbanan och utbyggnad av planskildheter i V. Ingelstad. Under året har Vellinge kommun utsetts till årets skolkommun i Lärarförbundets rankinglista. Vellinge kommun har avancerat till en tiondeplats på den nationella rankinglistan i senaste mätningen gällande andelen ekologiska livsmedel i offentlig sektor. Invigning har skett av Stora Hammars nya förskola/skola. Rosentorpskolan har övergått till fristående verksamhet från och med höst. Projektering av ny förskola i Arrie har påbörjats. Ny konstgräsyta har anlagts i V. Ingelstad. Kulturskolan har invigts under hösten med ett nytt och utökat utbud i nya lokaler. Skanörs bibliotek har invigts i ombyggda lokaler, där bland annat en satsning har gjorts på en ungdomsavdelning. Vellinge kommun tog ett jättekliv i tidningen Miljöaktuellts senaste miljörankning. Från plats , till plats 39-. Arbetet med naturvårdsplan har påbörjats. Utredning om dagvattensituationen i kommunen pågår och planeras vara klar under Driften av nattpatrull och hälso- och sjukvårdsinsatser av sjuksköterskor på natten har övergått till annan regi januari. Planering och projektering av nytt vård- och omsorgsboende i närheten av Kronodalsgården har påbörjats. Daglig verksamhet LSS och dagverksamhet för personer med demenssjukdom har lagts ut i kundval. Planering har gjorts för ett permanent gruppboende för ensamkommande flyktingbarn. Arbetet med att ansluta byggnader på Näset till gas fortgår och planeras att vara klart under Obligatorisk matavfallshämtning har börjat den 1 april. Vellinges skolor placerade sig på tredje plats i Sveriges kommuners och landstings ranking Öppna jämförelser inom grundskolan. Året som gått 5

6 En kommun med känsla för ekonomi! Så använde vi skattepengarna 100 kr i skatt till kommunen användes under så här: Grundskola 23,23kr Äldreomsorg 17,74kr Förskola/fritidshem 16,55kr Gymnasieskola 10,75kr Fritid och kultur 6,76kr Gator, parker, räddningstjänst 4,75kr Gemensam verksamhet 5,02kr Skatteutjämningssystem, netto 4,47kr LSS 3,59kr Övrig utbildning 2,39kr Individ- och familjeomsorg 2,75kr Politisk verksamhet 1,28kr Miljö och stadsbyggnad 0,72kr Andel intäkter i % av totala intäkter Andel intäkter i % av totala intäkter Övriga intäkter 17% Finansiella intäkter 2% Skatt 81% 6 Så använde vi skattepengarna

7 Vellinge kommuns årsredovisning Organisation Kommunens samlade verksamhet Med undantag för den politiska verksamheten bedrivs all verksamhet i Vellinge kommun till 48 procent av uppdragsföretag, friskolor inräknat samt 25 procent egen regi-företag, d.v.s. egen verksamhet som finansieras via pengsystem. Knappt en halv procent finansieras med kommunala bidrag och knappt 27 procent utgör övrig kommunal verksamhet, som inkluderar såväl verksamhet som bedrivs av Vellinge kommun som köp av verksamhet från annan kommun. Med kommunens samlade verksamhet avses den verksamhet kommunen bedriver i kommunkoncernen och i uppdragsföretag. Den kommunala koncernen utgörs av den kommunala förvaltningsorganisationen och kommunens koncernföretag. Ett uppdragsföretag är annan juridisk person till vilken kommunen med stöd av kommunallagen 3:18 och 3:19 överlämnat vården av en kommunal angelägenhet. Överlämnandet kan ske genom upphandling enligt Lag om offentlig upphandling, Lag om valfrihetssystem eller på annat sätt. Bland uppdragsföretagen ingår bl.a. kommunala entreprenader, d.v.s. företag som helt ägs av annan juridisk person än kommunen. För att en kommunal entreprenad ska föreligga gäller att: Avtal upprättats mellan kommunen och producenten. Kommunen har huvudansvaret för att tjänsterna erbjuds kommunmedborgarna. Verksamheten skulle annars ha utförts i egen regi. Till kommunala entreprenader räknas inte verksamhet som köps av annan kommun. Detsamma gäller friskolor, eftersom de tillkommer genom avtal med staten. I organisationsbilden nedan visas kommunens samlade verksamhet med den andel av verksamheten under respektive nämnd som utförs av uppdragsföretag inklusive friskolor. Kommunens organisation Principbeslut om ny organisation fattades under Beslutet föranleddes av en insikt om att den organisation som varit så framgångsrik under 90-talet och 00-talet med all sannolikhet måste utformas på ett annat sätt för att kunna möta de utmaningar som framtiden under 2010-talet kommer att innebära. Målet med organisationsförändringen var att skapa bättre och utökad medborgarservice. En konsekvens av detta var att M-nämnden och tekniska nämnden upphörde. Istället bildades nämnderna utbildnings- och omsorgsnämnden samt nämnden för gemensam medborgsarservice. Vad gäller förvaltningsorganisationen, så tillskapades en sammanhållen förvaltningsorganisation med en kommundirektör som högste tjänsteman. Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för all personal inom kommunorganisationen. I kommunförvaltningen ingår även den verksamhet som sköts i egen regi (skolor, bibliotek, fritidsgårdar etc.). Den politiska organisationen är numera uppbyggd på ett starkt samband mellan nämnder och kommunförvaltningen. Den politiska organisationen ansvarar för att sätta mål och riktlinjer Kommunens samlade verksamhet Valberedning KOMMUNFULLMÄKTIGE Revision Valnämnd Överförmyndare Utbildningsnämnd Nämnd gemensam medborgarservice Kommunstyrelse Miljö- och Byggnadsnämnd Omsorgsnämnd Uppdragsföretag 40% Uppdragsföretag 52% Uppdragsföretag 51% Uppdragsföretag 3% Uppdragsföretag 60% Organisation 7

8 för verksamheten och att följa upp att den fungerar som planerat. Kommunförvaltningen ska sedan se till att verksamheten sköts i enlighet med de planer och mål som politiken beslutat om. Efter den senaste revideringen den 1 februari ser kommunens organisationen ut enligt nedan. Mandatfördelningen i kommunfullmäktige framgår av följande tabell: Moderaterna Centerpartiet Folkpartiet Kristdemokraterna Miljöpartiet Socialdemokraterna Vänsterpartiet Sverige demokraterna SPI Nya listan Förtjust i Vellinge Vellinge en kommun som väcker varma känslor! Den upplevelsen är ett av syftena med utvecklingsprogrammet Förtjust i Vellinge som får fullt genomslag i verksamheten Vellinge kommun som varumärke ska förknippas med alla de positiva värden som vill förmedlas. För medborgarna, näringslivet och besökare ska servicen hålla toppklass i jämförelse med andra kommuner. Samtliga medarbetare och entreprenörer ska uppleva att de har ett gemensamt uppdrag som utgår ifrån Vellinge kommuns värdegrund. Vellinge kommun ska uppfattas som en transparent, pålitlig och smidig kommun av alla som har kontakt med kommunen. I kommunen ska finnas en arbetsglädje som känns och smittar av sig. Den positiva attityden är drivkraften när Vellinge ska utvecklas som varumärke och göra kommunen ännu mera attraktiv. Organisationsöversikt Beslutande politisk organisation Revision Valnämnd Kommunfullmäktige Överförmyndare Utbildningsnämnd Nämnden Gemensam Medborgarservice Kommunstyrelse Miljö- och Byggnadsnämnd Omsorgsnämnd Beredande politisk organisation Beredningar och utskott Upphandlad verksamhet Medborgare Kommunens bolag Vellinge Exploaterings AB Vellingebostäder AB Vellinge Koncern AB Utbildning Tillväxt samhällsbyggnad Medborgarservice Individuell myndighetsutövning Sekreterare Administration/ekonomi/IT Kommunikation HR Syftet med Förtjust i Vellinge är att skapa en spänstig organisation som är robust över tiden. Arbetet ska präglas av effektiva processer som gör leveransen till medborgarna mindre personberoende. Tjänstemannaorganisation Kommundirektör 8 Organisation

9 VELLINGE KOMMUNS ÅRSREDOVISNING Foto: Annika Lundh Så styrs och drivs Förtjust i Vellinge I styrgruppen ingår kommunens politiska ledning och tjänste mannaledningen. Det finns kopplat nio referensgrupper till programmet med syfte att förankra arbetet hos medarbetare, medborgare, fackliga organisationer och politiker. Med tydliga målsättningar och en bra budgetprocess skapas ett fundament för bra gemensamma prioriteringar. Baserat på en tydlig vision tas inom de olika verksamhetsområ dena fram handlingsprogram omsatta i strategier och aktiviteter. Ramen ges i politikens mål och riktlinjer. Dessa riktlinjer beslutas ytterst av kommunfullmäktige, respektive nämnd och kommunstyrelsen har sina egna ansvarsområden. Förtjust i Vellinge fas 1 Leverans från de sex delprojekten Förtjust i Vellinge omfattar sex delprojekt där tjänstemän i ledningsgruppen leder projekten i den gemensamma utveck lingsresan. Samtliga projekt har levererat enligt sina projektpla ner. 1. Vision och värdegrund Leverans hittills: Vision och värdegrund beslutade i styrgruppen. Implemente ring pågår i alla verksamheter. 2. Ny budgetprocess Leverans hittills: Ett årshjul med budgetprocessen, olika aktiviteter och verksam hetsplan beslutade i styrgruppen. 3. Arbetsformer, roller och ansvar Leverans hittills: En förstärkt utbildningsorganisation har skapats och implemen terats. Definitionsarbete beträffande styrande dokument i kommunen är klart. Analyser är genomförda för hur Vellinge Direkt ska utvecklas, till exempel hur medborgare kan följa beslutsgången för bygglov. Utbildning har genomförts och processen har utvecklats för hur man skapar ett gemensamt arbetssätt, tar fram underlag och fattar beslut av hög kvalitet. 4. Varumärkesstrategi, kommunikationsstrategi och grafisk manual Leverans hittills: Alla tre delarna är beslutade. Under hösten har det pågått ett intensivt arbete med att dels få klart den grafiska manualen, dels använda den på allt från vår webbplats till skyltar, annonser och broschyrer. Organisation 9

10 5. Hållbart ledarskap Leverans hittills: Ledarutvecklingsprogrammet är beslutat och genomfört. Utbildningsplanen rullar kontinuerligt för nya chefer. Planering är gjord för nya chefer att gå ledarutvecklingsprogrammet Plan för successionsordning och definition av nyckelkompetenser är antagen. 6. Implementeringen av IT-strategin Leverans hittills: fick Vellinge kommun en ny IT-strategi som är en utstakad väg fram till 2015 för hur IT ska utvecklas som ett bättre stöd till verksamheten och medborgarna. Ett IT-råd skapades i samband med att den nya IT-strategin antogs och har som syfte att förutom se till att IT-strategins mål blir genomförda till 2015, även vara ett strategiskt och beslutande forum för IT-frågor i kommunen. Förtjust i Vellinge fas 2 och fas 3 Nu går Förtjust i Vellinge in i fas 2 som är ett projekt med syfte att ta fram en sammanhållen politisk plan för Vellinge kommun. Den politiska planen ska ge en tydlig bild av de politiska ambitionerna i kommunen. Det underlättar och skapar struktur när delarna i planen ska uppdateras i framtiden. En tydligare koppling till kommunens verksamhetsplan ska göras. Ett delprojekt är att ta fram en kommunikationsplan med basen i kommunikationspolicyn. Riktlinjer ska tas fram för hur det ska kunna skrivas ännu mera målgruppsanpassat i vår kommunikation. I fas 2 ska också arbetet påbörjas med att skapa en för kommunen gemensam struktur för analys och uppföljning. Denna del av projektet kommer även att fortsätta under fas 3 där arbetet ska mynna ut i ett medborgarfönster, ett politikerfönster och ett tjänstemannafönster. Medborgare, politiker, och tjänstemän kommer att kunna följa verksamheten inom kommunen på ett mer enhetligt sätt. Arbetet ska mynna ut i ett enhetligt beslutstödssystem och en enhetlig processtruktur för uppföljning av verksamheten. I fas 3 ska i ännu högre grad kommunens tjänster målgruppsanpassas. Under projektets gång ska även kommunens nya kommunikationspolicy börja implementeras. Detta är centralt för att så fort som möjligt nå ut till våra olika målgrupper. Förtjust i Vellinge Förtjust i Vellinge Fas 1 Fas 2 Fas 3 Vision och värdegrund Omsättning av kommunkationspolicy Budgetprocess Kommunikation Kommunikation och delleverans Arbetsformer Definition av välfärdstjänster Politiska styrdokument Planen Paket till kunderna Varumärkesstrategi Hållbart ledarskap Anpassning av analys och uppföljning Inventering, målgruppsanpassad tjänsteportfölj Anpassning av analys och uppföljning IT-strategi IT-strategi Förädlad analys och uppföljning av verksamheten Politiskt fönster Medborgar fönster Tjänsteman fönster Riktdatum Organisation

11 Vellinge kommuns årsredovisning kommuns Förvaltningsberättelse del 1 Vellinge årsredovisning Styrning och kontroll Foto: P-G Bentz, Sturnus Vellinge.se Styrning och kontroll 11

12 God ekonomisk hushållning Den kommunala verksamheten ska enligt Kommunallagen bedrivas med god ekonomisk hushållning i såväl ett kort- som ett långsiktigt perspektiv. Kommunerna ska därför ange finansiella mål och mål för verksamheten som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Det finansiella perspektivet tar sikte på kommunens finansiella ställning och utveckling. En utgångspunkt är att varje generation själv måste bära kostnaderna för den service som den konsumerar. Detta innebär bl.a. att de löpande intäkterna ska täcka de löpande kostnaderna och att resultatet sett över tiden ska vara positivt. Ett underskott i ett årsbokslut ska återställas under de tre närmast följande räkenskapsåren. Ett sätt att utvärdera det finansiella perspektivet är att jämföra kommunens verksamhetskostnader med andra kommuner. I skriften Vad kostar verksamheten i din kommun, utgiven av Sveriges Kommuner och Landsting tillsammans med Statistiska Centralbyrån, framgår att Vellinges verksamhetskostnader för år 2011 var 17,0 procent lägre än genomsnittet för riket och 12,1 procent lägre än genomsnittet för länet. Av kostnaderna för nio jämförda verksamhetsblock, så är kostnaden i Vellinge lägre än det vägda medelvärdet i riket och i länet för fem av dessa. Jämförda kostnader är ej justerade p.g.a. olikheter i kommunernas struktur. Jämförelse andra kommuner 2011 (kr/inv.) Verksamhetsområde Vellinge Riket*) Länet*) Politisk verksamhet Infrastruktur och skydd Fritidsverksamhet Kulturverksamhet Förskoleverksamhet och skolbarnomsorg Utbildning Äldre och funktionshindrade Individ- och familjeomsorg Särskilt riktade insatser Summa egentlig verksamhet styrmodell som skall användas i kommunen för att beskriva god ekonomisk hushållning. Kommunens styrning Styrningen av Vellinge kommuns verksamhet sker via flera olika komponenter där kommunens vision och övriga politiskt antagna övergripande och verksamhetsspecifika måldokument utgör grunden för styrningen. Det kommunövergripande styrkortet är kommunstyrelsens verktyg för att på en övergripande nivå leda och styra verksamheten. I styrkortet har, med utgångspunkt från bestämda perspektiv (fokusområden) och framgångsfaktorer, valts ut ett antal mått och mål som är viktiga och väsentliga att följa upp. Detta för att på en övergripande nivå kunna bedöma kommunens totala resultat. Ett gott resultat uppnås då en hög grad av måluppfyllelse föreligger inom samtliga perspektiv och detta är också en indikation på god ekonomisk hushållning. Den direkta styrningen av kommunens verksamhet från kommunstyrelse till nämnder, förvaltningar och kommunala bolag har skett genom ett antal konkreta uppdrag kopplade till målen i styrkortet. Uppdragen har följts upp löpande under året och rapportering av arbetsläget har gjorts vid tertial-/delårsuppföljningarna. Det kommunövergripande styrkortet styr tillsammans med uppdragen arbetet med att ta fram styrkort för kommunens nämnder och bolag. Styrande för arbetet med nämndernas styrkort är också de måldokument som finns på olika nivåer i verksamheten. Måluppfyllelsen för de verksamhetsmål i nämndernas styrkort som syftar till bättre service för kommuninvånarna, redovisas och kommenteras i avsnittet Medborgarservice. Med anledning av att en ny vision antagits under och att såväl politisk- som tjänstemannaorganisation förändrats, så har kommunens styrmodell reviderats inför Den politiska styrningen (vad) föreslås även i fortsättningen ske genom styrkort. Däremot sker förvaltningsstyrningen (hur) genom verksamhetsplanen på avdelningsnivå och genom styrkort på verksamhetsnivå. Utvecklingsarbetet fortsätter inför år *) Vägt medelvärde Verksamhetsperspektivet tar sikte på kommunens förmåga att bedriva verksamheten på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. Verksamhetsmålen ska vara tydliga och mätbara och målen ska anges med utgångspunkt från befintliga ekonomiska resurser. Verksamhetsmål och finansiella mål hänger alltså ihop för att god ekonomisk hushållning skall uppnås. I lagen anges inte hur kommunerna skall utforma god ekonomisk hushållning. Varje kommun förväntas med utgångspunkt från sina förutsättningar finna formerna för hur lagens ramverk skall tillämpas. I årsredovisningens förvaltningsberättelse skall finnas en utvärdering av om målen för god ekonomisk hushållning har uppnåtts. Vellinge har beslutat att balanserad styrning är den 12 Styrning och kontroll

13 Vellinge kommuns årsredovisning Kommunövergripande styrkort Nedan redovisas resultatet för målen i det kommunövergripande styrkortet. Målen är sorterade efter beslutade perspektiv och framgångsfaktorer. Perspektiv Framgångsfaktor Mål = uppnått mål = ej uppnått mål Vellingeiten Frihet 1. Öka andelen verksamhet utförd av annan huvudman än Vellinge kommun. 2. Tillhöra de tio bästa kommunerna i Sverige enligt Svenskt Näringslivs kommunranking God boendeoch livsmiljö 3. Ett förbättrat Nöjd-Inflytande-Index vid Medborgarundersökning. 4. En positiv befolkningsökning på en procent sett över tiden (5 år), exklusive exploatering av Skanörs Vångar. 5. Ett förbättrat trygghetsindex vid Polisens trygghetsundersökning. 6. Ett förbättrat Nöjd-Region-Index vid Medborgarundersökning. Hög kvalitet 7. Ett förbättrat Nöjd-Medborgar-Index vid Medborgarundersökning. Medarbetare Attraktiv arbetsgivare 8. Ett förbättrat Nöjd-Medarbetar-Index vid Medarbetarundersökning. 9. Den totala sjukfrånvaron ska minska. Ekonomi Kostnadseffektivitet 10. Nettokostnaderna för verksamheten får procentuellt sett över tiden (5 år) maximalt öka lika mycket som skatteintäkterna (netto). 11. Ta fram en åtgärdsplan för kostnadseffektivisering med 8 mkr år. God ekonomi Resultatet ska uppgå till minst 3 procent av skatteintäkterna netto, sett över tiden (5 år) Soliditeten ska uppgå till minst 55 procent. Lån ska ej tas upp för att täcka löpande driftkostnader. Kommunstyrelsen anser, att då måluppfyllelsegraden för samtliga verksamhets- och finansiella mål i det kommunövergripande styrkortet uppgår till 79 procent, så har god ekonomisk hushållning uppnåtts. Som underlag för att bedöma måluppfyllelsen i det kommunövergripande styrkortet finns de uppdrag som riktats till kommunstyrelse och nämnder. Dessa har omvandlats till mål i nämndernas styrkort. I dessa styrkort finns också vissa egna mål för nämnderna. Arbetet under året med att uppnå måluppfyllelse hos nämnderna, redovisas i respektive nämnds årsredovisning. I tabell nedan visas måluppfyllelsen för samtliga mål i nämnder/balansräkningsenheters styrkort. Nämnd/BR-enhet Antal mål Uppfyllda mål Måluppfyllelse i % Kommunstyrelsen BR Fastighet BR Mark o Exploatering Nämnden för gemensam medborgarservice BR Vatten och avlopp BR Avfall Miljö- och byggnadsnämnden Omsorgsnämnden Utbildningsnämnden Totalt Styrning och kontroll 13

14 Vellinge Direkt. Foto: Annika Lundh Nedan kommenteras måluppfyllelsen på kommunövergripande nivå. per år. I procent har befolkningsökningen för perioden varit 3,2 procent och i genomsnitt/år ca 0,6 procent. 1. Mål: Öka andelen verksamhet utförd av annan huvudman. 5. Mål: Ett förbättrat trygghetsindex vid Polisens trygghets Kostnaderna för andel verksamhet utförd av annan huvudman ökar från 43 procent av kommunens totala kostnader år 2011 till 45 procent år. Bl.a. har Rosentorpskolan omvandlats till en fristående enhet från 1 juli. 2. Mål: Tillhöra de 10 bästa kommunerna enligt Svenskt Näringslivs kommunranking Vellinge blev trea i Svenskt Näringslivs kommunranking (tvåa under åren ). undersökningar. Resultatet i års undersökning var en förbättring jämfört med Trygghetsindex sjönk från 1,58 till 1, Mål: Ett förbättrat Nöjd-Region-Index vid nästa undersök ning. Jämfört med föregående undersökning 2010, så ökar NöjdRegion-Index från 72 till Mål: Ett förbättrat Nöjd-Medborgar-Index vid nästa under 3. Mål: Ett förbättrat Nöjd-Inflytande-Index vid nästa med borgarundersökning. Jämfört med föregående undersökning 2010, så ökar NöjdInflytande-Index från 44 till 46. sökning. Jämfört med föregående undersökning 2010, så ökar NöjdMedborgar-Index från 60 till Mål: Ett förbättrat Nöjd-Medarbetar-Index vid Medarbetar 4. Mål: En positiv befolkningsökning på 1 procent sett över tiden (5 år) exklusive exploatering av Skanörs Vångar. Under perioden har Vellinges befolkning ökat från invånare till Det har varit en positiv befolknings ökning på totalt personer eller i genomsnitt 210 personer 14 Styrning och kontroll undersökning. Jämfört med föregående undersökning 2010, så ökar NöjdMedarbetar-Index från 3,64 till 3, Mål: Den totala sjukfrånvaron ska minska.

15 Vellinge kommuns årsredovisning Jämfört med föregående år minskar totala sjukfrånvaron i förhållande till sammanlagd ordinarie arbetstid från 4,24 procent till 4,22 procent. 10. Mål: Nettokostnaderna får maximalt öka lika mycket som skatteintäkterna netto, sett över tiden. Verksamhetens nettokostnader ökar med 23,1 procent mellan 2008 och. Skatteintäkterna ökar med 20,9 procent. 11. Mål: Ta fram en åtgärdsplan för kostnadseffektivisering med 8 Mkr. Kostnadseffektiviseringar med 8 Mkr har genomförts under året. 12. Mål: Resultat skall uppgå till minst 3 procent av skatteintäkterna netto, sett över tiden. Sett över perioden är resultatet (exklusive extraordinära poster) sammanlagt 2,1 procent av skatteintäkterna. Målet har fr o m 2013 ändrats till 2 procent över tiden. 13. Mål: Soliditeten skall uppgå till minst 55 procent. Soliditeten uppgår till 60 procent, exklusive upplåning till de kommunala bolagen. 14. Mål: Lån skall ej tas upp för att täcka löpande driftskostnader. Inga lån har tagits upp för att täcka löpande driftkostnader. Intern kontroll Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen det samlade och övergripande ansvaret för den interna kontrollen i kommunen. Varje nämnd har dock det yttersta ansvaret för intern kontroll inom sina verksamhetsområden. Vid tertialuppföljningen per 30 april, i delårsrapporten per 31 augusti och i årsredovisningen har styrkort, verksamhet och ekonomi följts upp. Dessutom har interna kontrollplaner för kommunstyrelsen (både en kommunövergripande plan och en plan för kommunstyrelsens verksamhetsområde) och nämnderna beslutats under året. Inom kommunstyrelsens verksamhetsområde har följande granskningar gjorts under året: Under september månad har en utbildning i riskanalys genomförts för politiker, avdelnings- och verksamhetschefer. Inom verksamhetsområde Förskola har en jämförelse gjorts mellan Vellinge och sju andra kommuner, samt genomsnittet för Skånes och Sveriges kommuner. Ett tiotal ekonomiska- och kvalitetsnyckeltal har jämförts och studerats. En granskning har genomförts med inriktning på att gällande regelverk har följts och att redovisningen är rättvisande vad gäller följande områden: Extern och intern representation, resekostnader/bilersättningar samt vidarefakturering av kostnader för kommunalrådet som avser andra organisationer. Vellinge kommuns kostnader till LSS-utjämningssystemet ökar från 37 Mkr år 2007 till ca 80 mkr år 2013 (116 procent). Att inrapportering av insatser sker på ett korrekt sätt är avgörande för hur mycket kommunens avgift eller bidrag blir. Mot bakgrund av detta har rutinerna för inrapportering av LSS-statistik granskats. Två granskningar inom avdelning tillväxt och samhällsbyggnad har också redovisats till kommunstyrelsen. Dessa är: Kvalitetsäkring av rutiner för handläggning av planärenden Fyra ärenden har granskats utifrån gällande rutinbeskrivningar/lagar. Kvalitetskontroll inom Mark och exploatering Fyra avtal har genomgåtts. Inom utbildningsnämndens verksamhetsområde har följande intern kontroll gjorts under året: Uppföljning av verksamheternas arbete med den pedagogiska planen. Uppföljning av drogförebyggande samtal som ska erbjudas samtliga elever i årskurs 6. Uppföljning av verksamheternas arbete med värdegrundsfrågor. Uppföljning av handlingsplan för grundläggande IKT-kunskaper (Informations- och kommunikationsteknik) i grundskolan samt av pågående aktiviteter och projekt inom IKT i samtliga skolformer. En sammanställning har också gjorts över de IKT-verktyg (datorer, ipads mm) som finns på varje skola. En planerad uppföljning av elevhälsan via enkät avseende tillgänglighet och kvalitet, har inte genomförts under. Åtgärder är planerade under Inom omsorgsnämndens verksamhetsområde har den interna kontrollen omfattat följande områden: Inom Vård och omsorg Att en tydlig beställning finns från beställare/biståndshandläggare till leverantören Att det finns genomförandeplan, upprättad i samråd med bistånds tagaren, utifrån beviljat bistånd Att genomförandeplanen fungerar som uppföljningsunderlag för beställare/biståndshandläggare Att dokumentation av händelser av betydelser följer gällande lagstiftning i SoL Inom Individ- och familjeomsorg Att journalanteckningar förs löpande och skrivskyddas i enlighet med lagstiftning Att färdiga utredningar är skrivskyddade/låsta i enlighet med lagstiftning Styrning och kontroll 15

16 Att förhandsbedömningar i barn- och ungdomsärenden görs skyndsamt Inom miljö- och byggnadsnämndens ansvarsområde har följande områden granskats: Nämnden för gemensam medborgarservice har under året bedrivit följande intern kontrollarbete: Granskning av säkerhetsrutiner inom fritidsverksamheten En inventering har gjorts av vilka nationella och lokala krav och rekommendationer som finns för området. Detta har ställts mot Debitering av bygglovs- och planavgifter Kontroll av att beräkningsunderlaget är rätt för nio fakturor. Kvalitetssäkring bygglov Uppföljning av handläggningsrutiner för nio bygglovsärenden. Handläggningstid bygglov Handläggningstiden har följts upp för tolv beviljade bygglov. Livsmedelslagen Tre förelägganden har kontrollerats med hänsyn till formalitet och uppföljning. Beslutskvalitet Miljöbalken Uppföljning av tre beslut mot lagrum och formella krav. Handläggningstid bostadsanpassningsbidrag Uppföljning har gjorts av handläggningstiderna för nio ärenden. Handläggningstid nybyggnadskartor Uppföljning har gjorts av sex ärenden. en genomgång och sammanställning av verksamheternas befintliga, dokumenterade säkerhetsrutiner. Garantibesiktningar, rutiner och bevakning En genomgång har gjorts av rutinerna för hantering av slutbesiktning och garantibesiktning av investeringsentreprenader. Inköp av konst En genomgång har gjorts kring rutinerna för konstinköp. Redovisade granskningar har under året avrapporterats till respektive nämnd. Granskningarna har delgivits berörda och ett arbete pågår med att åtgärda de noterade brister som framkom mit i granskningarna. En samlad rapport över intern kontrollarbetet i kommu nen har lämnats från ekonomidirektören till Kommunstyrelsen den 28 februari Den samlade bedömningen är, att den interna kontrollen i kommunens verksamhet är tillräcklig. Foto: Annika Lundh 16 Styrning och kontroll

17 Vellinge kommuns VELLINGE KOMMUNSårsredovisning ÅRSREDOVISNING Medborgarservice Foto: Nils-Arvid Andersson Medborgarservice 17

18 En dag i Vellinge kommun går personer till sin arbetsplats i kommunen inpendlar och utpendlar personer föds knappt 1 barn flyttar 5 personer till kommunen och 4 personer från kommunen lämnas och hämtas ca barn på förskola/pedagogisk omsorg går ca elever i grundskolan och ca i gymnasiet utförs ca 500 hemtjänsttimmar klipps kvm gräs av kommunens entreprenörer hanteras 42 ton avfall förbrukas kbm vatten inkommer 2 ansökningar om bygglov besöker 300 personer Vanningen görs ca 700 lån på kommunens bibliotek Foto: Leif Johansson 18 En dag i Vellinge kommun

19 Vellinge kommuns årsredovisning Medborgarundersökning Om undersökningen Vellinge kommun genomför med 2-3 års mellanrum en Medborgarundersökning med hjälp av Statistiska Centralbyrån. Under hösten genomfördes undersökningen för fjärde gången. Tidigare undersökningar har genomförts 2005, 2007 och Av landets 290 kommuner deltog 120 i års undersökning. Medborgarundersökningen är en attitydundersökning som mäter människors uppfattning om en viss företeelse oberoende av om de själva är berörda eller ej. Den ska därför inte förväxlas med en brukarundersökning. Resultatet av de inkomna postenkätsvaren från ett urval på personer i åldersintervallet 18-84, analyseras enligt analysmodellen Nöjd-Kund-Index (NKI). NKI är, i detta fall, ett mått på verksamheten sett ur ett medborgarperspektiv och syftar till att ge en helhetsbild samt att identifiera ett antal prioriteringsområden att arbeta med för en ökad nöjdhet hos kommuninvånarna. Medborgarundersökningen består av tre delar med var sitt helhetsbetyg: Nöjd-Region-Index (NRI) mäter kommunen som en plats att leva och bo på. Nöjd-Medborgar-Index (NMI) mäter uppfattningen om kommunens verksamheter. Nöjd-Inflytande-Index (NII) mäter kommuninvånarnas inflytande på kommunala beslut och verksamheter. Helhetsbetyget för respektive del redovisas efter avslutad undersökning som ett betygsindex med ett värde mellan 0 och 100 enligt principen; desto högre, desto bättre. Resultat Höstens undersökning medförde en svarsfrekvens på 56 procent (53 procent 2010). Lägst svarsfrekvens bland urvalsgrupperna registreras för medborgare i åldersintervallet år med 35 procent, medan högst svarsprocent finns i åldersintervallet år med 73 procent. Av de tillfrågade kvinnorna valde 59 procent att besvara enkäten medan motsvarande siffra för de tillfrågade männen blev 52 procent. Vellinge kommun erhöll följande resultat i undersökningen för de tre indexen (2010 års betyg inom parentes): Nöjd-Region-Index (NRI): 73 (72) Nöjd-Medborgar-Index (NMI): 61 (60) Nöjd-Inflytande-Index (NII): 46 (44) Ett förbättrat helhetsbetyg redovisas inom samtliga tre delar jämfört med 2010 års mätning. Mätningarna 2005 och 2007 hade dock bättre resultat än års resultat. Generellt kan följande slutsatser dras av Medborgarundersökningens resultat: Vellinge har inom samtliga faktorer något högre resultat än föregående mätning. Mätningarna 2005 och 2007 hade dock högre resultat än årets. Helhetsbetyget inom respektive indexområde är betydligt högre för Vellinge än för andra kommuner i samma storleksklass. 81 procent kan starkt rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen. Ju äldre medborgare, desto nöjdare. Kvinnor generellt lite nöjdare än män. Bott längre i kommunen mindre nöjd. Nöjd-region-index (NRI) Undersökningsdel Nöjd-Region-Index (NRI) innehåller frågor som berör kommunen som en plats att leva och bo på. NRI består av faktorerna: Trygghet Utbildningsmöjligheter Kommunikationer Kommersiellt utbud Arbetsmöjligheter Fritidsmöjligheter Bostäder Samt indexet Rekommendation Vellinge når ett statistiskt säkerställt NRI på 73, vilket är högst i landet och 13 punkter över det sammanlagda genomsnittet för de 120 kommuner vilka deltog i års undersökning. Högst betygsindex erhåller Vellinge för faktorerna Rekommendation (81), Kommunikationer (74) och Trygghet (72). Arbetsmöjligheter (63) och Bostäder (62) får däremot lägst betygsindex. Jämfört med genomsnittet för övriga deltagande kommuner når Vellinge ett högre betygsindex inom samtliga faktorer. Störst ökning mot förra undersökningen ses för faktorerna Kommunikationer och Fritidsmöjligheter (båda med sju punkter) medan Arbetsmöjligheter minskat med en punkt. Enligt SCB bör insatser inom faktorerna Bostäder och Fritidsmöjligheter ges högst prioritet då de har hög effekt och därmed förväntas ha högst påverkan på helhetsbetyget NRI vid framtida undersökningar. Främst unga medborgare är missnöjda med bostadsutbudet. Om möjligt bör även Kommunikationer och Trygghet proriteras. Nöjd-medborgar-index (NMI) Undersökningsdel Nöjd-Medborgar-Index (NMI) mäter kommuninvånarnas uppfattning och tycke om kommunens Medborgarundersökning 19

20 verksamheter och hur väl dessa motsvarar kommuninvånarnas förväntningar. Vellinge uppnår ett statistiskt säkerställt NMI på 61. Vellinges NMI-värde är sju punkter över de 120 deltagande kommunernas genomsnitt på 54. För indexet Bemötande och Tillgänglighet, vilket omfattar frågor beträffande service, bemötande och tillgänglighet avseende kommunens tjänstemän, högre chefer samt övrig personal, får Vellinge ett indexvärde på 61 jämfört med riksgenomsnittet på 56. Högst betygsindex får verksamhetsfaktorerna Vatten och avlopp (77), Räddningstjänsten (72) och Renhållning och sophämtning (71) medan Gator och vägar (57), Gång- och cykelvägar (56) och Stöd för utsatta personer (52) däremot får sämre omdömen. Jämfört med 2010 års undersökning har störst förbättring skett för verksamhetsfaktorerna Grundskola (67 mot 61) och Miljöarbete (62 mot 50). Glädjande är att ingen verksamhetsfaktor försämrats. Enligt SCB bör insatser inom Idrott- och motionsanläggningar, Miljöarbete, Kultur och Stöd för utsatta personer prioriteras om en förbättring av NMI ska uppnås. Om möjligt bör även Grundskola, Vatten och avlopp samt Renhållning prioriteras. Nöjd-inflytande-index (NII) Undersökningsdel Nöjd-Inflytande-Index (NII) berör kommun invånarnas möjlighet till inflytande på kommunens verksamhe ter och beslut. NII är uppdelat i faktorerna Information, Kontakt, Förtroende och Påverkan. Vellinge uppnår ett NII på 46 och ligger därmed sju punkter över rikssnittet. I jämförelse med övriga 120 deltagande kommuner uppvisar Vellinge högre indexvärden inom samtliga faktorer: Påverkan (46 mot 39), Förtroende (53 mot 44) samt Kontakt (52 mot 49). Störst skillnad ses för faktorn Information där Vellinge når hela elva punkter (64 mot 53) högre än riksgenomsnittet. Sedan 2010 års medborgarundersökning ökar faktorerna Förtroende (53 mot 52) och Påverkan (46 mot 43) medan Kontakt och Information ligger kvar på samma nivå. Områden som enligt SCB förväntas ha stor påverkan på helhetsbetyget NII och därmed bör prioriteras är framförallt faktorerna Påverkan och Förtroende. Kommunstyrelsen i Vellinge kommun sammanträder. Foto: Annika Lundh 20 Medborgarundersökning

Version 1.0. Medborgarundersökning 2014

Version 1.0. Medborgarundersökning 2014 Version 1.0 Medborgarundersökning 2014 Medborgarna om 1. Kommunen som en plats att bo och leva i Nöjd Region Index (NRI) 2. Kommunens verksamheter Nöjd Medborgar Index (NMI) 3. Inflytande i kommunen Nöjd

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Vellinge.se

ÅRSREDOVISNING. Vellinge.se ÅRSREDOVISNING Vellinge.se Innehåll 3 11 Inledning 3 Årsredovisningens olika avsnitt 4 Kommunalrådet har ordet 5 Året som gått 7 Så använde vi skattepengarna 8 Organisation 8 Kommunens samlade verksamhet

Läs mer

2013-09-19 1 (59) Vellinge kommun Budget 2014 med ekonomisk plan 2015-2016 2013-09-11

2013-09-19 1 (59) Vellinge kommun Budget 2014 med ekonomisk plan 2015-2016 2013-09-11 2013-09-19 1 (59) Vellinge kommun Budget 2014 med ekonomisk plan 2015-2016 2013-09-11 2013-09-19 2 (59) Innehållsförteckning Inledning 3 Kommunalrådet har ordet... 3 Så använder vi skattepengarna... 4

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Älvdalens kommun. Rapport

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Älvdalens kommun. Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Älvdalens kommun Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015... 1 Resultat Del A Hur

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Hässleholms kommun

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Hässleholms kommun SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Hässleholms kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012... 1 Resultat Del A

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA i Robertsfors Kommun ... 8... 9... 9... 10... 11... 11... 11... 12... 12 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Attraktiv kommun med hög livskvalitet. KOMMUNFULLMÄKTIGES NYCKELFAKTORER

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun Vansbro kommun Årsredovisning 2014 Detta är en bilaga från Vansbro kommun De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2014. Hur gick det med Vansbros ekonomi? Uppfyllde vi målen?

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Medborgarundersökning 2010 Rapport förenklad uppföljning

Medborgarundersökning 2010 Rapport förenklad uppföljning Medborgarundersökning 2010 Rapport förenklad uppföljning Medborgarundersökning 2010, förenklad uppföljning 1 (10) Kommunstyrelsens kontor Ylva Sanfridson Telefon 0155-381 31, 072-733 22 48 Fax 0155-305

Läs mer

Medborgarundersökningen

Medborgarundersökningen Medborgarundersökningen Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Tabellbilaga Svedala kommun Våren 2010 SCB:s Medborgarundersökning våren 2010 Innehållsförteckning - Bilaga

Läs mer

Budget 2011 och plan 2012-2013

Budget 2011 och plan 2012-2013 Budget 2011 och plan 2012-2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid INLEDNING - Kommunalrådet har ordet 3 - Fem år i sammandrag 4 VELLINGE OCH OMVÄRLDEN Vision och god ekonomisk hushållning - Styrkomponenter 5 - Vision

Läs mer

Kommunrevisionens redogörelse för år 2011

Kommunrevisionens redogörelse för år 2011 Söderhamn kommun Kommunrevisionen Bilaga till revisionsberättelsen Kommunrevisionens redogörelse för år 2011 1. Inledning revisorernas uppdrag Kommunrevisionen arbetar på uppdrag av kommunfullmäktige och

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun Tjänsteutlåtande 0 Öster Kommunstyrelsens kontor Björn Moe Datum 2015-04-22 Dnr Till Kommunstyrelsen Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers

Läs mer

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer

Innehåll. 3-4 INLEDNING 3 Kommunalrådet har ordet 4 Fem år i sammandrag

Innehåll. 3-4 INLEDNING 3 Kommunalrådet har ordet 4 Fem år i sammandrag Innehåll 3-4 INLEDNING 3 Kommunalrådet har ordet 4 Fem år i sammandrag 5-81 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 5-24 VELLINGE OCH OMVÄRLDEN 6 Organisation 6 Kommunens samlade verksamhet 6 Ny kommunal organisation 2011

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Budget 2013 och plan 2014-2015

Budget 2013 och plan 2014-2015 Budget 2013 och plan 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING S i d I N L E D N I N G - K o m m u n a l r å d e t h a r o r d e t 3 - F e m å r i s a m m a n d r a g 4 V E L L I N G E O C H O M V ÄR L D E N V i

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2013 Nerikes Brandkår 2014-03-06 Anders Pålhed (1) 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 6 4. Granskning av årsredovisningen...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Medborgarundersökningen våren 2014. Danderyds kommun. Rapport

Medborgarundersökningen våren 2014. Danderyds kommun. Rapport Medborgarundersökningen våren 2014 Danderyds kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Handlingsplan Förbättrad service till näringslivet i Bengtsfors kommun

Handlingsplan Förbättrad service till näringslivet i Bengtsfors kommun Kommunledningskontoret Sofia Magnusson, 0531-526003 sofia.magnusson@bengtsfors.se POLICY 2015-06-10 Antagen av Kommunfullmäktige 2015.407.140 KS 162/2015 1(5) Handlingsplan Förbättrad service till näringslivet

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

Medborgarundersökningen våren 2014. Mora kommun. Rapport

Medborgarundersökningen våren 2014. Mora kommun. Rapport Medborgarundersökningen våren 2014 Mora kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014... 1 Resultat Del A Hur bedömer medborgarna

Läs mer

Kommunalrådet har ordet 3 Organisationsöversikt 4 Vart går skattepengarna? 5 Fem år i sammandrag 6

Kommunalrådet har ordet 3 Organisationsöversikt 4 Vart går skattepengarna? 5 Fem år i sammandrag 6 Budget 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Sid Kommunalrådet har ordet 3 Organisationsöversikt 4 Vart går skattepengarna? 5 Fem år i sammandrag 6 eringsförutsättningar Omvärld 7 Samhällsekonomisk utveckling

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2010. Jönköpings kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2010. Jönköpings kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2010 Jönköpings kommun Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning hösten 2010 Jönköpings kommun Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning

Läs mer

Medborgarundersökningen våren 2014. Ulricehamns kommun. Rapport

Medborgarundersökningen våren 2014. Ulricehamns kommun. Rapport Medborgarundersökningen våren 2014 Ulricehamns kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

Medborgarundersökningen våren 2014. Svalövs kommun. Rapport

Medborgarundersökningen våren 2014. Svalövs kommun. Rapport Medborgarundersökningen våren 2014 Svalövs kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

Medborgarundersökningen våren 2014. Sunne kommun. Rapport

Medborgarundersökningen våren 2014. Sunne kommun. Rapport Medborgarundersökningen våren 2014 Sunne kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

Medborgarundersökningen våren 2014. Kristianstad kommun. Rapport

Medborgarundersökningen våren 2014. Kristianstad kommun. Rapport Medborgarundersökningen våren 2014 Kristianstad kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

Medborgarundersökningen våren 2014. Haninge kommun. Rapport

Medborgarundersökningen våren 2014. Haninge kommun. Rapport Medborgarundersökningen våren 2014 Haninge kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

Medborgarundersökningen våren 2014. Lunds kommun. Rapport

Medborgarundersökningen våren 2014. Lunds kommun. Rapport Medborgarundersökningen våren 2014 Lunds kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Tibro kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Tibro kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011 Tibro kommun Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning våren 2011 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Medborgarundersökningen våren 2014. Tranås kommun. Rapport

Medborgarundersökningen våren 2014. Tranås kommun. Rapport Medborgarundersökningen våren 2014 Tranås kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2014... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

Medborgarundersökningen 2013

Medborgarundersökningen 2013 KS14.45 Resultatrapport 2014-04-08 Anders Lindgren Patrik Wendeblad Innehåll 1 Sammanfattning 5 2 Medborgarundersökningen 2013 6 2.1 Modellen "Nöjd-kund-Index"... 6 2.2 Prioriteringsmatrisen... 6 Prioriteringsmatris

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2010. Kristinehamns kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2010. Kristinehamns kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2010 Kristinehamns kommun Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning hösten 2010 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning

Läs mer

Ökad nytta av SCB:s medborgarundersökning. Bosse Thydén Cecilia Berglund Statistiska centralbyrån

Ökad nytta av SCB:s medborgarundersökning. Bosse Thydén Cecilia Berglund Statistiska centralbyrån Ökad nytta av SCB:s medborgarundersökning Bosse Thydén Cecilia Berglund Statistiska centralbyrån Disposition Vår ambition är att öka kunskapen om medborgarundersökningen internt i vår organisation. Vi

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

Tillsammans skapar vi tillväxt och tillit Utvecklingsstrategi (US) för Sävsjö kommun 2011-2014, med sikte på 2020

Tillsammans skapar vi tillväxt och tillit Utvecklingsstrategi (US) för Sävsjö kommun 2011-2014, med sikte på 2020 Tillsammans skapar vi tillväxt och tillit Utvecklingsstrategi (US) för Sävsjö kommun 2011-2014, med sikte på 2020 Vår kommun växer genom att vi tillsammans skapar en av Sveriges mest trygga, attraktiva

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2011. Lindesbergs kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2011. Lindesbergs kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2011 Lindesbergs kommun Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning hösten 2011 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning

Läs mer

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014 Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014 Fastställd av nämnden: 2014-01-22 4 2 Innehållsförteckning Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden Verksamhetsplanens funktion Mål och uppdrag Nämndens uppdrag

Läs mer

Årsredovisning Miljö- och byggnämnd

Årsredovisning Miljö- och byggnämnd Årsredovisning Miljö- och byggnämnd Sammanfattning Miljö och bygg Ove Johansson, verksamhetschef "Vi är mycket stolta över att vi lyckades med nämndens mål för bra bemötande och tillgänglighet. Det gav

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Nacka kommun

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Nacka kommun SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Nacka kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013. Jokkmokks kommun. Rapport

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013. Jokkmokks kommun. Rapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013 Jokkmokks kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013... 1 Resultat Del A Hur

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Jakob Smith Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

PM - Granskning av årsredovisning 2006*

PM - Granskning av årsredovisning 2006* Öhrlinas PM - Granskning av årsredovisning 2006* Strömstads kommun april 2007 Håkan Olsson Henrik Bergh *connectedthin king I STROMSTADS KOMMUN I I Kommunstyrelsen KC/ZDD? - 0lsi 1 Dnr:........... I Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013. Solna stad. Rapport

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013. Solna stad. Rapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013 Solna stad Rapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2011. Arboga kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2011. Arboga kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2011 Arboga kommun Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning hösten 2011 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning hösten

Läs mer

Kommunens kundtjänst. Skellefteå kommun. Revisionsrapport. - Har det blivit lättare för medborgarna att komma i kontakt med kommunen?

Kommunens kundtjänst. Skellefteå kommun. Revisionsrapport. - Har det blivit lättare för medborgarna att komma i kontakt med kommunen? Revisionsrapport Kommunens kundtjänst - Har det blivit lättare för medborgarna att komma i kontakt med kommunen? Skellefteå kommun Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Robert Bergman Innehållsförteckning

Läs mer

1 (6) KF 2014-05-26 102. Ägardirektiv. Borgholm Energi AB. Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11

1 (6) KF 2014-05-26 102. Ägardirektiv. Borgholm Energi AB. Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11 1 (6) KF 2014-05-26 102 Ägardirektiv Borgholm Energi AB Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11 2 (6) Detta ägardirektiv avser Borgholm Energi AB, (556527-7455), nedan kallat bolaget

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2014. Vellinge kommun. Rapport

SCB:s medborgarundersökning hösten 2014. Vellinge kommun. Rapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2014 Vellinge kommun Rapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2014... 1 Resultat Del A Hur

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2014-02-10 Vilka presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka leder

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013. Strängnäs kommun. Rapport

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013. Strängnäs kommun. Rapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013 Strängnäs kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013... 1 Resultat Del A Hur

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2011. Mjölby kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2011. Mjölby kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2011 Mjölby kommun Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning hösten 2011 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning hösten

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport April 2011 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionsfråga och metod... 4 3 Granskningsresultat...

Läs mer

Revisionsberättelse för år 2013

Revisionsberättelse för år 2013 Till Kommunfullmäktige Revisionsberättelse för år 2013 Vi av fullmäktige utsedda revisorer har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse, utskott, beredningar och nämnder och genom utsedda lekmannarevisorer

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Höganäs kommun

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Höganäs kommun SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Höganäs kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012... 1 Resultat Del A Hur

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013. Nacka kommun. Rapport

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013. Nacka kommun. Rapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013 Nacka kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013. Motala kommun. Rapport

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013. Motala kommun. Rapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013 Motala kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013... 1 Resultat Del A Hur

Läs mer

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Granskning av bokslut 2014-12-31 Building a hette Innehåll 1. Inledning 2 1.1. Måluppföljning 3 1.2. Bedömning

Läs mer

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013 BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013 BYGG- OCH MILJÖNÄMND Politisk organisation Ordförande: Sven Edström (s) Vice ordförande: Mona Eriksson (s) Verksamhet Mandatfördelningen i bygg-

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Tanums kommun

SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Tanums kommun SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Tanums kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2013... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2011. Lysekils kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2011. Lysekils kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2011 Lysekils kommun Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning hösten 2011 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Robertsfors kommun

SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Robertsfors kommun SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Robertsfors kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2013... 1 Resultat Del A Hur

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Bollebygds kommun

SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Bollebygds kommun SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Bollebygds kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2013... 1 Resultat Del A Hur

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

sju kommuner i Kronobergs län Kommunens kvalitet i korthet 2011 1

sju kommuner i Kronobergs län Kommunens kvalitet i korthet 2011 1 Kommunens kvalitet i korthet 211 sju kommuner i Kronobergs län Kommunens kvalitet i korthet 211 1 Kontaktpersoner Iren Johansson, iren.johansson@alvesta.se Ola Eknor, ola.eknor@markaryd.se Bo Dalesjö,

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2011. Mölndals stad. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2011. Mölndals stad. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2011 Mölndals stad Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning hösten 2011 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning hösten

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013. Kungsbacka kommun. Rapport

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013. Kungsbacka kommun. Rapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013 Kungsbacka kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013... 1 Resultat Del A

Läs mer

Översyn av chefsorganisation

Översyn av chefsorganisation PM 1 (5) Datum Diarienr/Dplankod 2011/295 Centrala förvaltningen Staben Åsa Nylander, Controller 0224 361 75 (även mobil) asa.nylander@heby.se Kommunstyrelsen Översyn av chefsorganisation Förslag till

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2014. Dals-Eds kommun. Rapport

SCB:s medborgarundersökning hösten 2014. Dals-Eds kommun. Rapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2014 Dals-Eds kommun Rapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2014 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s medborgarundersökning hösten 2014... 1 Resultat Del A Hur

Läs mer

Miljö- och byggnämndens verksamhetsplan 2013

Miljö- och byggnämndens verksamhetsplan 2013 1 (9) Dokumentnamn Verksamhetsplan 2013 Dokumenttyp Plan för miljö- och byggnämnden Beslutad av Miljö och byggnämnden Beslutad Diarienummer Kontrollstation Nämnd och utredningsenheten Giltighetstid 2013-01-24

Läs mer

Kommunens revisorer Revisorernas redogörelse 2011 Väsentlighets- och riskanalys

Kommunens revisorer Revisorernas redogörelse 2011 Väsentlighets- och riskanalys Kommunens revisorer s redogörelse 2011 Vi har under året granskat den verksamhet som bedrivits inom Kommunstyrelsens och övriga nämnders ansvarsområden enligt särskild granskningsplan. PwC har biträtt

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013. Vimmerby kommun. Rapport

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013. Vimmerby kommun. Rapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013 Vimmerby kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013... 1 Resultat Del A Hur

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Tjörns kommun

SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Tjörns kommun SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Tjörns kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2013... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

Jan Torége presenterar Räkna, räkna ranka och Sveriges kommuner och landstings arbete med frågor kring att mäta lokalt företagsklimat.

Jan Torége presenterar Räkna, räkna ranka och Sveriges kommuner och landstings arbete med frågor kring att mäta lokalt företagsklimat. STATISTIKWORKSHOP DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND DEN 2 SEPTEMBER 2013, LAGERGRENS GATA 2, KARLSTAD Syfte Med seminariet vill vi att du ska känna till innebörden av olika mätningar och rankingar för att bli

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Västerås stad

SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Västerås stad SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Västerås stad Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 2013... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

Ägardirektiv för Elmen AB

Ägardirektiv för Elmen AB Kommunfullmäktige 2013-08-27 1 (5) Beslutsreferens KF 2013-09-30, 86, Dnr 2013/157 003 Elmens bolagsstämma 2013-11-05, 7 Ägardirektiv för Elmen AB 1 Styrande dokument Bolagets verksamhet regleras av kommunallagen

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Laholms kommun. Rapport

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Laholms kommun. Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Laholms kommun Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer