0(36) Kommunekonomi kvartalsvis DATAINSAMLING OCH ANVISNINGAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "0(36) Kommunekonomi kvartalsvis DATAINSAMLING OCH ANVISNINGAR"

Transkript

1 0(36) 2015 Kommunekonomi kvartalsvis DATAINSAMLING OCH ANVISNINGAR

2 1(36) Innehåll Inledning 3 Datainsamling 3 Innehållet i datainsamlingen 4 Poster ur kommunens/samkommunens resultaträkning 4 Poster ur kommunens/samkommunens finansieringsanalys och balansräkning 4 Affärsverk inom företagssektorn 4 Kvartal 5 Poster ur resultaträkning, kommunen/samkommunen 6 Verksamhetsintäkter 6 Förändring av produktlager 7 Tillverkning för eget bruk 7 Verksamhetskostnader 8 Övriga verksamhetskostnader 10 Verksamhetsbidrag 10 Skatteinkomster 10 Statsandelar 10 Finansiella intäkter och kostnader 10 Årsbidrag 12 Avskrivningar och nedskrivningar 12 Extraordinära intäkter och Extraordinära kostnader 12 Räkenskapsperiodens resultat 12 Poster ur finansieringsanalysen, kommunen/samkommunen 13 Investeringsutgifter 13 Mark- och vattenområden 13 Byggnader 13 Fasta konstruktioner och anordningar 13 Maskiner och inventarier 13 Övriga investeringstillgångar 14 Aktier och andelar 14 Finansieringsandelar för investeringsutgifter 14 Överlåtelseinkomster av tillgångar bland bestående aktiva (inkl. försäljningsvinster) 14 Försäljningsinkomster av mark- och vattenområden 14 Försäljningsinkomster av aktier och andelar 14 Frågas bara under 4:e kvartalet: 14 Ökningar och minskningar av lånefordringar från årets början 14 Ökning och minskning av långfristiga lån från årets början 15 Ökning (+) och minskning (-) av kortfristiga lån från årets början 15 Poster ur balansräkningen, kommun/samkommun 16 AKTIVA 16 BESTÅENDE AKTIVA 16 RÖRLIGA AKTIVA: 17 PASSIVA 19 Förvaltat kapital 19 FRÄMMANDE KAPITAL 19 RESULTATRÄKNING, affärsverk inom företagssektorn 22 Omsättning 22 Förändring av produktlager 22 Tillverkning för eget bruk 22

3 2(36) Övriga rörelseintäkter 22 Understöd och bidrag från kommunen/samkommunen 22 Material och tjänster 23 Personalkostnader 23 Avskrivningar och nedskrivningar 23 Övriga rörelsekostnader 23 Rörelseöverskott (-underskott) 23 Finansiella intäkter och kostnader 23 Överskott (underskott) före extraordinära poster 24 Extraordinära intäkter och Extraordinära kostnader 25 Överskott (underskott) före reserver 25 Poster ur finansieringsanalysen, affärsverk inom företagssektorn 26 Investeringsutgifter 26 Mark- och vattenområden 26 Byggnader 26 Fasta konstruktioner och anordningar 26 Maskiner och inventarier 27 Övriga investeringstillgångar 27 Aktier och andelar 27 Finansieringsandelar för investeringsutgifter 27 Överlåtelseinkomster från tillgångar som hör till bestående aktiva (inkl. försäljningsvinster)28 Förändringar av lån och fordringar som bara insamlas under fjärde kvartalet 28 Poster ur balansräkningen, affärsverk inom företagssektorn 29 AKTIVA 29 BESTÅENDE AKTIVA 29 RÖRLIGA AKTIVA: 30 PASSIVA 32 FÖRVALTAT KAPITAL 32 FRÄMMANDE KAPITAL 32 Sektorindelningen 35

4 3(36) Inledning Datainsamling De här anvisningarna innehåller närmare information om datainnehållet och klassificeringarna i den kvartalsvisa datainsamlingen och statistiken över kommunekonomin. Först presenteras grunderna för datainsamlingen och statistikföringen rent allmänt och sedan följer en beskrivning av innehållet radvis och av klassificeringarna. I anvisningarna har följande allmänna anvisningar i tillämpliga delar använts som källor: Allmän anvisning om behandling av kommunala affärsverk i bokföringen, Allmän anvisning om upprättande av finansieringsanalys för kommuner och samkommuner, Allmän anvisning om upprättande av balansräkning för kommuner och samkommuner, Allmän anvisning om upprättande av resultaträkning för kommuner och samkommuner, Mall för JHS-kontoplan och Beskrivningar av innehållet i statistiken över kommunekonomin. I datainsamlingen insamlas uppgifter om resultaträkningar, finansieringsanalyser och balansräkningsposter efter kvartal gällande kommuner och samkommuner och deras affärsverk inom företagssektorn. Uppgifterna från resultaträkningen och investeringarna samlas in för perioden mellan årets början och kvartalets slut enligt utfallet av budgeten. Uppgifterna från balansräkningen samlas in enligt situationen i slutet av kvartalet. Uppgifterna för 1:a 3:e kvartalet samlas bara in från de kommuner och samkommuner som har valts med i urvalet. Uppgifterna om bokslutsprognoserna för hela året samlas in från alla kommuner och samkommuner i Fasta Finland i samband med 4:e kvartalets datainsamling. Uppgifterna används för den kvartalsvisa uppföljningen av den kommunala ekonomin och för kvartalsstatistiken över kommunernas och samkommunernas ekonomi och som utgångsdata för kvartalsstatistiken över nationalräkenskaperna. De används också som källdata för den kvartalsvisa statistiken över den offentliga sektorns inkomster och utgifter, den offentliga sektorns kvartalsvisa finansräkenskaper och den offentliga sektorns rapportering av underskott och skuld (EDP) som behövs i EU. Datainsamlingen grundar sig på statistiklagen (280/2004). Enligt 14 i lagen är kommunerna och samkommunerna skyldiga att lämna Statistikcentralen för statistikframställningen nödvändiga uppgifter om ekonomi, tillgångar och anställda och om var verksamheten är belägen samt om andra resurser som verksamheten förutsätter. Fjärde kvartalets datainsamling genomförs tillsammans med Finansministeriet och Finlands Kommunförbund. Uppgifterna publiceras i statistiken över kommunekonomin kvartalsvis enbart på hela landets nivå. Finlands Kommunförbund och Finansministeriet får till sitt förfogande det granskade materialet för fjärde kvartalet efter kommun och samkommun. Statistiklagen förpliktar Statistikcentralen att behandla uppgifterna konfidentiellt. Uppgifterna på enhetsnivå kan bara behandlas av sådana personer vid Statistikcentralen som behöver uppgifterna för att sköta sina arbetsuppgifter. Efter kontroll överlämnas svaren på enhetsnivå gällande fjärde kvartalet till Finansministeriet och Finlands Kommunförbund. Finansministeriet och Finlands Kommunförbund har förbundit sig att följa Statistikcentralens principer vid behandlingen och offentliggörandet av material.

5 4(36) Innehållet i datainsamlingen I kvartalsstatistikens datainsamling samlas uppgifter in om poster i kommunens/samkommunens resultaträkning, finansieringsanalys och balansräkning. Primärkommunens/-samkommunens och dess affärsverks uppgifter frågas sammantaget. I uppgifterna om kommunens och samkommunens resultaträkningsposter ska också interna poster ingå. Posterna i finansieringsanalysen och balansräkningen frågas som externa poster så att affärsverkens uppgifter finns med och de interna posterna har eliminerats. När det gäller affärsverk inom företagssektorn frågas dessutom separat uppgifter om poster i resultaträkningen, finansieringsanalysen och balansräkningen. Dessa uppgifter anges bara av kommuner och samkommuner som har sådana affärsverk som under statistikåret kan klassificeras till företagssektorn. Poster ur kommunens/samkommunens resultaträkning I kvartalsstatistikens siffror från resultaträkningen anges också interna poster. Enligt de uppgiftsvisa driftsekonomiuppgifterna i statistiken över kommunekonomin elimineras dock de interna posterna för verksamhetskostnader och -intäkter i samma uppgiftsklass. I enlighet med anvisningarna för driftsekonomin ska siffrorna inte omfatta köp av kundtjänster av det egna affärsverket och inte heller kommunens/samkommunens interna bidrag till dess egna affärsverk eller balansenhet. Vid användning av modellen beställareproducent ska man beakta att beställarens köpkostnad eller producentens försäljningsintäkt inte ska ingå i statistiken, om kommunens egen enhet (t.ex. affärsverk eller balansenhet) har producerat tjänsten. I siffrorna ingår interna köp av övriga tjänster, t.ex. av affärsverk som producerar stödtjänster eller av andra interna enheter i kommunen. Till verksamhetsintäkterna hänförs också motsvarande interna försäljningsintäkter. I kvartalsstatistikens verksamhetsintäkter och -kostnader ingår också kommunens/samkommunens interna hyresutgifter och -intäkter. Poster ur kommunens/samkommunens finansieringsanalys och balansräkning Posterna ur finansieringsanalysen och uppgifterna ur balansräkningen frågas också så att affärsverken och primärkommunen/-samkommunen har sammanslagits, men med eliminering av de interna posterna, till skillnad från resultaträkningsposterna. Från balansräkningen elimineras alltså t.ex. lån och lånefordringar samt samlingskonton mellan kommunen/samkommunen och dess affärsverk. Från finansieringsanalysens siffror elimineras eventuella interna investeringar. Till innehållet motsvarar posterna i finansieringsanalysen och balansräkningen posterna i det externa bokslutet. I avsnittet om poster ur finansieringsanalysen efterfrågas under kvartalen 1 3 bara uppgifter med anknytning till investeringar. Under fjärde kvartalet efterfrågas när det gäller finansieringsanalysen dessutom ändringar i lånefordringar och lånestocken för hela årets del. Affärsverk inom företagssektorn Till affärsverk inom företagssektorn klassificeras kommunala och samkommunala affärsverk som bedriver vattenförsörjning, energiförsörjning, avfallshantering, kollektivtrafik och hamnverksamhet. Datainsamlingen gäller inte bolagiserad verksamhet. Balansenheter som särredovisas i bokföringen behandlas inte heller som affärsverk.

6 5(36) Uppgifterna om affärsverk inom företagssektorn samlas in för varje kvartal. Till uppgifterna om affärsverk hänförs interna poster mellan affärsverket och primärkommunen/- samkommunen. Till innehållet motsvarar uppgifterna affärsverkens bokslutsuppgifter. Om det inte är säkert att ett affärsverk hör till företagssektorn kontakta gärna Statistikcentralen Kvartal Resultaträkningen och investeringsuppgifterna insamlas kumulativt från årets början. Uppgifterna från balansräkningen insamlas enligt situationen i slutet av kvartalet. Fjärde kvartalet motsvarar bokslutsprognosens uppgifter. Kvartalens utgångsdatum är: 1:a kvartalet :a kvartalet :e kvartalet :e kvartalet 31.12

7 6(36) Poster ur resultaträkning, kommunen/samkommunen I kvartalsstatistikens siffror från resultaträkningen anges också interna poster. Enligt de uppgiftsvisa driftsekonomiuppgifterna i statistiken över kommunekonomin elimineras dock de interna posterna för verksamhetskostnader och -intäkter i samma uppgiftsklass. I enlighet med anvisningarna för driftsekonomiuppgifterna ska siffrorna inte omfatta köp av kundtjänster av det egna affärsverket och inte heller kommunens/samkommunens interna bidrag till dess egna affärsverk eller balansenhet. Vid användning av modellen beställare-producent ska man beakta att beställarens köpkostnad eller producentens försäljningsintäkt inte ska ingå i statistiken, om kommunens egen enhet (t.ex. affärsverk eller balansenhet) har producerat tjänsten. I verksamhetskostnaderna ska ingå interna köp av övriga tjänster, t.ex. av affärsverk som producerar stödtjänster eller andra interna enheter i kommunen. Till verksamhetsintäkterna hänförs också motsvarande interna försäljningsintäkter. I kvartalsstatistikens verksamhetsintäkter och -kostnader ska också ingå kommunens/samkommunens interna hyresutgifter och -intäkter. Till ränteintäkterna och -kostnaderna samt övriga finansiella intäkter och utgifter hänförs interna finansiella intäkter och kostnader mellan affärsverken och primärkommunen/-samkommunen. Till exempel de interna räntekostnader som ett affärsverk betalar hänförs till resultaträkningsposten Räntekostnader och de interna ränteintäkter som primärkommunen får till posten Ränteintäkter. Verksamhetsintäkter Försäljningsintäkter Till verksamhetsintäkterna räknas försäljningsintäkter, avgiftsintäkter, understöd och bidrag samt övriga verksamhetsintäkter. Hit hör också interna verksamhetsintäkter och -kostnader (se ovan). Av verksamhetsintäkterna insamlas dessutom interna intäkter totalt separat. Försäljningsintäkter är inkomster av varor och tjänster som är avsedda att säljas till ett pris som i regel täcker produktionskostnaderna. Försäljningsintäkter är dessutom hemkommunsersättningar, ersättningsutgifter som grundar sig på hemkommunslagen och ersättningar av staten enligt den s.k. principen om full ersättning. Av försäljningsintäkterna anges skilt försäljningsintäkter av staten, samkommunerna och kommunerna, försäljningsintäkter av övriga samt interna försäljningsintäkter. Försäljningsintäkter av staten Hit hör alla försäljningsintäkter av staten samt ersättningar av staten enligt den s.k. principen om full ersättning. Till den här gruppen hör också den finansiering enligt pris per enhet för driftskostnader, inklusive finansiering för läroavtalsutbildning, som betalas till en samkommun som bedriver undervisningsverksamhet (yrkesutbildning och gymnasium). Försäljningsintäkter av kommuner och samkommuner

8 7(36) Hit hör försäljningsintäkter av kommuner och samkommuner (se sektorindelningen i slutet av anvisningen). Försäljningsintäkter av övriga Här anges försäljningsintäkter av andra än staten, kommunerna och samkommunerna. Interna försäljningsintäkter Här anges kommunens/samkommunens interna försäljningsintäkter. Avgiftsintäkter Avgiftsintäkter är klientavgifter och andra avgifter för sådana varor och tjänster vilkas pris inte är avsett att i sin helhet täcka produktionskostnaderna eller vilkas pris bestäms utgående från kundens betalningsförmåga. Sådana avgiftsintäkter är bl.a. klientavgifter inom hälso- och sjukvården såsom hälsostations- och poliklinikavgifter samt avgifter för anstaltsvård, kursavgifter, parkeringsavgifter och avgifter för avbytarservice. Obs! Inkomster från måltidsavgifter räknas till försäljningsintäkter, inte till avgiftsintäkter. Understöd och bidrag Hit hänförs sysselsättningsstöd och övriga understöd och bidrag av staten samt understöd och bidrag av kommuner, samkommuner, socialskyddsfonder (inkl. Fpa), EU och övriga. Obs! Här anges inte kommunens/samkommunens interna bidrag, såsom bidrag till dess egna affärsverk eller balansenheter. Övriga verksamhetsintäkter Övriga verksamhetsintäkter omfattar övriga än ovan angivna verksamhetsintäkter som inflyter regelbundet, t.ex. hyresintäkter, bibliotekens förseningsavgifter och intäkter av återkrav av utkomststöd. Obs! Hit ska också hänföras interna hyresintäkter. Förändring av produktlager Förändringar av produktlager anges i statistiken enligt samma principer som i kommunens/samkommunens resultaträkning. Tillverkning för eget bruk Tillverkning för eget bruk anges i statistiken enligt samma principer som i kommunens/samkommunens resultaträkning.

9 8(36) Verksamhetskostnader Löner och arvoden Lönebikostnader Köp av kundtjänster Löner och arvoden anges i statistiken enligt samma principer som i kommunens/samkommunens resultaträkning. I lönebikostnaderna anges pensionskostnader och övriga personalkostnader. Pensionskostnader som anges i lönebikostnaderna är pensionsförsäkringsavgifter och pensioner. Kundtjänster är slutprodukttjänster som är avsedda för kommuninvånarna och som kommunen eller samkommunen köper av andra serviceproducenter. Här anges kommunernas och samkommunernas alla köp av kundtjänster, också kundtjänster som köpts åt andra än invånare i den egna kommunens eller samkommunens medlemskommuner. I statistiken anges inte kommunens/samkommunens interna köp av kundtjänster. Till dem hör bl.a. köp av slutprodukttjänster av egna affärsverk. Till köp av kundtjänster räknas också hemkommunsersättningar för förskoleundervisning och grundläggande utbildning samt ersättningsutgifter som grundar sig på hemkommunslagen. Till kundtjänster räknas inte andra tjänster än s.k. slutprodukttjänster. Köp av s.k. kollektivtjänster, såsom vägunderhållstjänster, livsmedelskontrolltjänster, övriga miljö- och hälsoskyddstjänster eller veterinärtjänster och tjänster inom brand- och räddningsväsendet räknas till övriga köp av tjänster. Köp av kundtjänster av staten Kundtjänster som köpts från staten är till exempel köp av vårdtjänster av statliga sjukhus. Obs! Utgifterna för och inkomsterna av hemkommunsersättningar för förskoleundervisning och grundläggande utbildning uppges i den sektor där eleven är placerad. Om eleven är placerad i en annan kommuns skola, hänförs utgifterna för hemkommunsersättningar till köp av kundtjänster av kommuner. Utgifterna för hemkommunsersättningar för elever i privata skolor hänförs till köp av kundtjänster av övriga. Köp av kundtjänster av kommuner Kundtjänster som köpts från kommuner är till exempel köp av social- och hälsovårdstjänster av en annan kommun (eller dess affärsverk). Som kundtjänster räknas t.ex. inte laboratorietjänster eller diagnostisk avbildning, om de köps för kommunens/samkommunens egen hälsovårds behov. Till kundtjänster räknas bara slutprodukttjänster, t.ex. boendeservice för handikappade eller köp av hela primärvården av en annan kommun. Inom ett samarbetsområde hänför avtalskommunen köpen av tjänster av värdkommunen till köpen av kundtjänster av kommuner.

10 9(36) Här anges också hemkommunsersättningar för förskoleundervisning och grundläggande utbildning som betalats till en annan kommun. Köp av kundtjänster av samkommuner En medlemskommuns betalningsandelar av en samkommuns (eller affärsverkssamkommuns) driftskostnader hör i allmänhet till köp av kundtjänster. Undantag är sådana betalningsandelar som inte härrör från anskaffning av kundtjänster till kommuninvånarna, till exempel andel av kostnaderna för samhällsplanering, tjänster inom brand- och räddningsväsendet, veterinärtjänster och övriga tjänster inom miljö- och hälsoskyddet. Dessa hör till utgiftsslaget Köp av övriga tjänster. Köp av kundtjänster av övriga På motsvarande sätt anges köp av kundtjänster av andra serviceproducenter än staten, kommuner eller samkommuner enligt definitionen ovan, bl.a. arvode till familjevårdare (kostnadsersättningar för familjevård hör däremot till köp av övriga tjänster), köp av förskoleundervisning samt morgon- och eftermiddagsverksamhet av församlingar eller privata serviceproducenter. Köp av övriga tjänster Köp av övriga tjänster är i regel tjänster inom insatsförbrukningen, som är avsedda att stöda kommunens eller samkommunens egen serviceproduktion (bl.a. laboratorie- och röntgentjänster). Till köp av övriga tjänster hör bl.a. kontors- och experttjänster, ICTtjänster, posttjänster, personalhyrning, försäkringar, renhållnings- och tvätteritjänster, bygg- och underhållstjänster, rese-, inkvarterings- och transporttjänster samt t.ex. socialoch hälsovårdstjänster samt undervisnings- och kulturtjänster för personalen. Även andelar av beskattningskostnader samt andelar av sådana samarbetskostnader som t.ex. betalningar till landskapsförbund, köp av s.k. kollektiva tjänster och medlemsavgifter till kommunernas centralorganisation hör till köp av övriga tjänster. När det är fråga om s.k. kollektiva tjänster kan man inte identifiera en enskild kund och köpen hänförs alltid till köp av övriga tjänster. Följande uppgiftsklasser i statistiken är kollektiva tjänster: Allmän förvaltning, Miljö- och hälsoskydd, Samhällsplanering, Byggnadstillsyn, Miljövård, Trafikleder, Parker och allmänna områden, Brand- och räddningsväsendet, Fastighetsservice och uthyrningstjänster, Stödtjänster, Främjande av näringslivet, Vatten- och avloppsverk, Avfallshantering, Kollektivtrafik, Energiförsörjning, Hamnverksamhet samt Jord- och skogsbrukslägenheter. Alla köp av tjänster som hör till uppgiftsklasserna ovan hänförs alltid till köp av övriga tjänster också när det gäller kvartalsstatistiken. Material, förnödenheter och varor Till material, förnödenheter och varor hör bl.a. kontors- och skolmaterial, litteratur, livsmedel, kläder och textilier, mediciner och förbrukningsartiklar, städ- och rengöringsmedel, bränsle och smörjmedel, uppvärmning, el och vatten, inventarier, byggmaterial och övrigt material.

11 10(36) Understöd Understöden indelas i statistiken i understöd som betalats till hushåll och sammanslutningar. I statistiken anges inte kommunens/samkommunens interna understöd t.ex. till dess egna affärsverk eller balansenhet. Understöd till hushåll I den här posten anges stöd för hemvård av barn, kommuntillägg till stödet för hemvård av barn, stöd för privat vård, kommuntillägg till stödet för privat vård, stöd för närståendevård, utkomststöd, arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte, understöd till handikappade, servicesedlar, stöd för skolresor, mottagningspenning till asylsökande, brukspenning till asylsökande samt övriga understöd till hushållen. Obs! Servicesedlarna är understöd till hushållen. Understöd till sammanslutningar Understöd som beviljas till andra än hushåll är t.ex. verksamhetsunderstöd till olika föreningar, sällskap och väglag. Övriga verksamhetskostnader Verksamhetsbidrag I övriga verksamhetskostnader ingår bl.a. hyreskostnader och direkta skatter som kommunen betalat, t.ex. samfundsskatt för affärsverksamhet, fastighetsskatter och indirekta skatter såsom avfallsskatt. Hit hör också moms på eget bruk eller på måltid som utgör naturaförmån till den del skatten inte kan hänföras till resp. kostnadsslag. Obs! Hit ska också hänföras interna hyreskostnader. Skatteinkomster Statsandelar Hit hänförs kommunens skatteinkomster (inkomstskatter, andel av samfundsskattens avkastning, inkomster från fastighetsskatter och övriga skatteinkomster) i enlighet med definitionen i den allmänna anvisningen. Hit hänförs kommunens statsandelar i enlighet med definitionen i den allmänna anvisningen för resultaträkningen. Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter Bland ränteintäkterna anges ränteintäkter från utlåning, övriga placeringar och bankinsättningar samt ränteintäkter från betalningsrörelsekonton periodiserat enligt prestationsprincip.

12 11(36) Varav: interna ränteintäkter Här specificeras de interna ränteintäkterna från ränteintäkterna, inkl. ränteintäkter från det egna affärsverket. Obs! Kom ihåg att hänföra motsvarande kostnader till räntekostnaderna. Övriga finansiella intäkter I övriga finansiella intäkter ingår skatteredovisningsräntor och -förhöjningar, dividender och räntor på andelskapital, räntor på skattekonton, avkastning av affärsverks och andra balansenheters grundkapital, ersättning för restkapital i kalkylmässigt avskild affärsverksamhet, dröjsmålsräntor, ränteintäkter av icke-säkrande ränteswapavtal samt kursvinster på finansieringslån och överlåtelsevinster av värdepapper. Av övriga finansiella intäkter specificeras dessutom i egna underposter: Övriga finansiella intäkter, interna Här ska ingå övriga finansiella intäkter från det egna affärsverket. Obs! Kom ihåg att hänföra motsvarande kostnader till övriga finansiella kostnader. Dividendintäkter och räntor på andelskapital Räntor på grundkapital från samkommuner Räntekostnader Till ränteintäkterna hör räntor på långfristiga och kortfristiga lån. Här ska också ingå kommunens/samkommunens interna räntekostnader, inkl. interna räntekostnader mellan primärkommunen och affärsverket. Övriga finansiella kostnader Till övriga finansiella kostnader hör bl.a. ersättning för grundkapitalet från ett affärsverk eller någon annan balansenhet eller ersättning för restkapitalet i en kalkylmässigt åtskild affärsverksamhet (till kommunen). Övriga finansiella kostnader är dessutom bl.a. skatteredovisningsräntor, räntor på skattekonton, dröjsmålsräntor, räntekostnader för icke-säkrande ränteswapavtal, garanti-, kredit- och kreditkortsprovisioner liksom även andra kostnader för finansieringslån utöver ränta, t.ex. kursförluster samt nedskrivningar av lånefordringar och värdepapper som hör till finansieringstillgångarna samt nedskrivningar av andra sådana finansiella medel. Kreditförluster på lånefordringar, också kreditförluster inom social kreditgivning, är nedskrivningar som ingår i övriga finansiella kostnader. Hit hänförs också kommunens/samkommunens övriga interna finansiella kostnader, inkl. övriga interna finansiella kostnader mellan primärkommunen och affärsverket.

13 12(36) Årsbidrag Avskrivningar och nedskrivningar Planenliga avskrivningar och nedskrivningar anges bland avskrivningar och nedskrivningar. Extraordinära intäkter och Extraordinära kostnader Extraordinära intäkter och kostnader är sådana intäkter och kostnader som baserar sig på väsentliga händelser av engångsnatur som avviker från kommunens egentliga verksamhet. Extraordinära intäkter och kostnader kan uppstå bl.a. av betydande överlåtelsevinster eller -förluster av tillgångar bland bestående aktiva på grund av nedläggning av någon verksamhet. överlåtelse av äganderätten till dotter- och intressesammanslutningar eller upplösning eller fusion av dessa sammanslutningar. Räkenskapsperiodens resultat

14 13(36) Poster ur finansieringsanalysen, kommunen/samkommunen I avsnittet Poster ur finansieringsanalysen samlar man varje kvartal in variabler som beskriver kassaflödet för investeringarnas del i finanseringsanalysen. Dessutom samlar man under fjärde kvartalet in uppgifter om ökningar och minskningar av lånefordringar och lån. I den här statistiken behandlas investeringsutgifter och -inkomster på samma sätt som i finansieringsanalysen och omfattar både primärkommunens/-samkommunens och affärsverkens investeringsuppgifter. Kommunens/samkommunens interna investeringar anges inte. Också ändringar i lånefordringarna och lånestocken anges så att primärkommunen/- samkommunen och affärsverken har sammanslagits (interna poster mellan dem har eliminerats). Obs! Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar ska hänföras direkt till varuslagen. Investeringsutgifter Mark- och vattenområden Byggnader Mark- och vattenområden är bl.a. mark- och skogsområden, bebyggda och obebyggda tomter, strömfallslägenheter och vattenområden. Byggnaderna omfattar bostads-, anstalts-, förvaltnings-, skol- och industribyggnader samt övriga byggnader. Fasta konstruktioner och anordningar Omfattar anskaffningsutgifterna för bland annat markkonstruktioner, dvs. gator, vägar, parkeringsområden, broar och parker samt rekreationsområden exkl. utgifter för markförvärv, anskaffningsutgifterna för vattenkonstruktioner, dvs. dammar, kanaler och bassänger, anskaffningsutgifterna för ledningsnät och anordningar i anslutning till dem, samt anskaffningsutgifterna för övriga fasta maskiner och anordningar som inte är en anskaffningsutgift för byggnaden. Maskiner och inventarier Posten maskiner och inventarier omfattar datautrustning, kommunikationsutrustning och transportmedel samt övriga maskiner och inventarier. Transportmedel är trafikmedel som är avsedda för person- och varutransporter, t.ex. bilar, släpvagnar, båtar, spårvagnar och invalidvagnar. Datautrustning omfattar bl.a. datorer, servrar, datanätanslutna enheter och kringutrustning för datorer. Kommunikationsutrustning omfattar bl.a. telefon-, audio-, vi-

15 14(36) deo- och övriga kommunikationsenheter. Övriga maskiner och inventarier är bl.a. kraftmaskiner, lyftanordningar och transportörer, schaktningsmaskiner och rörliga arbetsmaskiner, jord- och skogsbruksmaskiner, bearbetningsmaskiner, kontorsapparater, övriga elektriska maskiner och anordningar, möbler, musikinstrument och idrottsredskap. Hit hör inte maskiner och inventarier som är fast förankrade i byggnaden utan de hör till anskaffningsutgiften för byggnaden. Övriga investeringstillgångar Här anges investeringar i övriga materiella och immateriella tillgångar. Aktier och andelar Här anges anskaffningsutgifterna för sådana aktier och andelar som hör till placeringar bland bestående aktiva. Finansieringsandelar för investeringsutgifter Hit hänförs finansieringsandelar för investeringsutgifter som erhållits såväl av staten, kommuner, samkommuner och EU som av andra aktörer. Överlåtelseinkomster av tillgångar bland bestående aktiva (inkl. försäljningsvinster) Som inkomster från försäljning av investeringstillgångar anges de verkliga försäljningsprisen (= icke avskriven anskaffningsutgift + försäljningsvinst - försäljningsförlust). För statistiken anges dessutom följande separat från överlåtelseinkomster av investeringstillgångar: Försäljningsinkomster av mark- och vattenområden Här specificeras försäljningsinkomsterna av mark- och vattenområden från försäljningsinkomsterna av investeringstillgångar. Försäljningsinkomster av aktier och andelar Här specificeras försäljningsinkomsterna av aktier och andelar från försäljningsinkomsterna av investeringstillgångar. Frågas bara under 4:e kvartalet: Ökningar och minskningar av lånefordringar från årets början

16 15(36) Lån som kommunen beviljat och som i balansräkningen redovisas bland bestående aktiva i gruppen Placeringar (Masskuldebrevsfordringar, Övriga lånefordringar, Övriga fordringar) behandlas som ökning eller minskning av lånefordringar. Ökning och minskning av långfristiga lån från årets början Ökningar eller minskningar av långfristiga lån består av ökningar eller minskningar av följande långfristiga låneposter i balansräkningen under räkenskapsperioden: Masskuldebrevslån Lån från finansiella företag och försäkringsföretag Lån från den offentliga sektorn Lån från övriga kreditgivare Ökning (+) och minskning (-) av kortfristiga lån från årets början Ökningar eller minskningar av kortfristiga lån består av ökningar eller minskningar av nedan nämnda kortfristiga låneposter i balansräkningen under räkenskapsperioden: Masskuldebrevslån Lån från finansiella företag och försäkringsföretag Lån från den offentliga sektorn Lån från övriga kreditgivare

17 16(36) Poster ur balansräkningen, kommun/samkommun Uppgifterna om balansräkningsposterna anges så att primärkommunen/-samkommunen och affärsverken har sammanslagits, men med de interna posterna eliminerade, dvs. i motsats till det som gäller för resultaträkningens poster. Från balansräkningsposterna elimineras t.ex. lån och lånefordringar samt samlingskonton mellan kommunen/samkommunen och dess affärsverk. Till innehållet motsvarar balansräkningsposterna posterna i det externa bokslutet. AKTIVA BESTÅENDE AKTIVA Placeringar Aktier och andelar Till posten Aktier och andelar hör aktier och andelar som anskaffats för bestående bruk, till exempel aktier som berättigar till besittning av verksamhetsutrymmen för serviceproduktion och andra aktier och andelar vilka utgör placeringar som stöder kommunens verksamhet. Aktier och andelar specificeras på följande sätt: Samkommunsandelar Bland samkommunsandelar uppges andelarna i de samkommuner där kommunen är medlem. Övriga aktier och andelar Andra aktier och andelar än samkommunsandelar. Masskuldebrevsfordringar Hos staten Hos kommuner och samkommuner Hos övriga Övriga lånefordringar Som övriga lånefordringar anges beviljade lån som inte är masskuldebrevslån. Övriga lånefordringar specificeras i följande underposter: Hos staten Hos kommuner och samkommuner Hos övriga Övriga fordringar Posten Övriga fordringar kan innehålla poster som inte hör till balansräkningsposterna ovan men som betjänar kommunens egentliga verksamhet och som till sin natur är bestående.

18 17(36) Även återbäringsbara anslutningsavgifter vilka kommunen betalt bokförs inom denna balansräkningspost. Förvaltade medel RÖRLIGA AKTIVA: Varav: Statens uppdrag Fordringar Långfristiga fordringar Kortfristiga fordringar En fordran eller en del av den är långfristig om den förfaller till betalning efter en längre tid än ett år. Långfristiga kundfordringar Kundfordringar är fordringar som uppstått till följd av överlåtelser av prestationer eller tjänster inom ramen för den egentliga verksamheten samt fordringar på basis av försäljning av tillgångar bland bestående aktiva. Långfristiga lånefordringar Lånefordringarna har ett direkt samband med utlåningsverksamheten. Till lånefordringar hör bland annat lån för finansiering av dottersamfundens, samkommunernas samt intressesamfundens, övriga ägarintressesamfunds och övriga samfunds driftskapital och lån som beviljas för att stöda likviditeten. Lånefordringarna specificeras i följande underposter: Hos staten Hos kommuner och samkommuner Hos övriga Långfristiga övriga fordringar Som övriga fordringar redovisas de fordringar som inte ingår i ovan nämnda fordringar och som inte heller är resultatregleringar. Långfristiga resultatregleringar Till resultatregleringar räknas bl.a. i förskott betalda räntor, hyror och löner. Om en fordran eller en del av den förfaller till betalning efter ett år eller inom en kortare tid är den kortfristig.

19 18(36) Definitionerna av underindelningarna av de kortfristiga fordringarna stämmer till väsentlig del överens med underindelningarna av de långfristiga fordringarna (se ovan). Finansiella värdepapper Kortfristiga kundfordringar Kortfristiga lånefordringar Hos staten Hos kommuner och samkommuner Hos övriga Kortfristiga övriga fordringar Kortfristiga resultatregleringar Finansiella värdepapper är placeringar av likvida medel eller också kan de ha erhållits som betalning för kundfordringar. Alla i placeringssyfte förvärvade aktier, andelar, masskuldebrev och motsvarande värdepappersplaceringar bokförs under denna balansräkningspost också i sådana fall att de realiseras först efter ett längre tidsintervall. I statistiken ska finansiella värdepapper indelas i underposter enligt beskrivningen nedan. Aktier och andelar Aktier och andelar anges bland finansieringstillgångarna om avsikten är att realisera dem för att på kort eller lång sikt finansiera kommunens verksamhet då likviditetssituationen eller avkastningsmöjligheterna kräver en realisering. Hit hör börsaktier och andra aktier och andelar anskaffade för att placera kassamedel (inte aktier och andelar som hör till bestående aktiva och inte placeringar i aktie- eller andra placeringsfondandelar). Placeringar i penningmarknadsinstrument Placeringar av kommunens likvida medel i penningmarknadsinstrument är bland annat statens skuldförbindelser, bankcertifikat, kommuncertifikat och företagscertifikat. I statistiken insamlas uppgifterna om placeringar i penningsmarknadsinstrument enligt indelningen nedan. Placeringar i statens skuldförbindelser Placeringar i kommuncertifikat Placeringar i övriga penningmarknadsinstrument Masskuldebrevsfordringar Långfristiga masskuldebrevslån som hör till placeringar som stöder kommunens verksamhet och som är avsedda att kvarstå som placeringar till lånetidens slut, anges bland bestå-

20 19(36) ende aktiva. Däremot ska masskuldebrevsfordringar som är avsedda att realiseras när likviditeten eller ränteutvecklingen kräver det anges bland rörliga aktiva, även om de på basis av förfallodagen är långfristiga. I statistiken insamlas uppgifterna om masskuldebrevsfordringar enligt indelningen nedan. Masskuldebrevsfordringar hos staten Masskuldebrevsfordringar hos kommuner och samkommuner Masskuldebrevsfordringar hos övriga Övriga värdepapper Som övriga värdepapper redovisas värdepapper som hör till finansieringstillgångarna och som inte är aktier eller andelar, placeringar i penningmarknadsinstrument eller masskuldebrevsfordringar. Placeringar i aktiefonder och andelar i andra placeringsfonder hör till denna balansräkningspost. Kassa och bank Med kassa avses kommunens kontanta likvida medel (mynt och sedlar). Med bank avses banktillgodohavanden, dvs. insättningar (depositioner) på bankernas inlåningskonton. I banktillgodohavanden ingår insättningar på bankkonton oberoende av när de förfaller. PASSIVA Förvaltat kapital Till förvaltat kapital hör Statens uppdrag, Donationsfondernas kapital och Övrigt förvaltat kapital. Varav: Statens uppdrag FRÄMMANDE KAPITAL Långfristigt främmande kapital Med långfristig skuld avses en sådan skuld som förfaller till betalning efter en längre tid än ett år. Långfristiga masskuldebrevslån

Datainsamling: Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis 2015

Datainsamling: Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis 2015 1(31) Uppgiftsinnehåll Datainsamling: Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis 2015 De här anvisningarna innehåller närmare information om datainnehållet och klassificeringarna i statistiken

Läs mer

0(37) Kommunekonomi kvartalsvis DATAINSAMLING OCH ANVISNINGAR

0(37) Kommunekonomi kvartalsvis DATAINSAMLING OCH ANVISNINGAR 0(37) 2017 Kommunekonomi kvartalsvis DATAINSAMLING OCH ANVISNINGAR 1(37) Innehåll Inledning 3 Datainsamling 3 Innehållet i datainsamlingen 4 Poster ur kommunens/samkommunens resultaträkning 4 Poster ur

Läs mer

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Bokslut 2008. Bokslut 2008, Stadsfullmäktige 11.5.2009

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Bokslut 2008. Bokslut 2008, Stadsfullmäktige 11.5.2009 Bokslut 2008 Resultaträkning för Vanda stad 2008 2007 2006 milj. milj. milj. Verksamhetsintäkter 196,2 177,3 172,4 Tillverkning för eget bruk 90,1 71,0 71,2 Verksamhetskostnader - 1 072,0-974,6-931,2 Verksamhetsbidrag

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSKALKYL FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSKALKYL FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSKALKYL FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 1999 BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels-

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSANALYS FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSANALYS FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Handels- och industriministeriet BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSANALYS FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 2006 ISBN-10: 952-213-181-4 ISBN-13: 978-952-213-181-2

Läs mer

Datainsamling: Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis 2014

Datainsamling: Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis 2014 1 (31) Uppgiftsinnehåll Datainsamling: Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis 2014 De här anvisningarna innehåller närmare information om datainnehållet och klassificeringarna i statistiken

Läs mer

UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR

UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR UTLÅTANDE 66 1(5) Bokföringsnämndens kommunsektion 31.8.2004 UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR 1 Motiveringar till utlåtandet År 2005 sker fler kommunsammanslagningar än tidigare

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING Nr 1259 3403 RESULTATRÄKNING Bilaga 1 Ränteintäkter Leasingnetto Räntekostnader FINANSNETTO Intäkter från investeringar i form av eget kapital I företag inom samma koncern I ägarintresseföretag I övriga

Läs mer

Finansieringsdel 2015-2018

Finansieringsdel 2015-2018 Finansieringsdel 2015-2018 Finansieringsdelen... 212 Finansieringsanalys... 213 Finansieringsplan... 214 Kompletterande uppgifter... 216 211 Finansieringsdelen Finansieringsanalysen består av förändringar

Läs mer

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING Nr 89 257 KONCERNRESULTATRÄKNING Bilaga 1 I Kalkyl över kreditinstitutsverksamhet och investeringstjänster 1 Ränteintäkter Räntekostnader Finansnetto Intäkter från investeringar i form av eget kapital

Läs mer

FINANSIERINGSDEL 2012 2015

FINANSIERINGSDEL 2012 2015 279 FINANSIERINGSDEL 2012 2015 280 281 FINANSIERINGSDEL Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten.

Läs mer

FINANSIERINGSDELEN 2013 2016

FINANSIERINGSDELEN 2013 2016 255 FINANSIERINGSDELEN 2013 2016 256 257 FINANSIERINGSDELEN Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten.

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis Offentlig ekonomi 6 Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis 5, :e kvartalet Ökningen av kommunernas lånestock avtog ytterligare år 5 År 5 uppgick den sammanräknade lånestocken för kommunerna

Läs mer

Aktiebolag Ab - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Aktiebolag Ab - Asteri kirjanpidon tulostusmalli BALANSRÄKNING Aktiva BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgånger Materiella tillgånger Placeringar RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Fordringar Långfristiga Kundfordringar Beräknade skattefordringar Övriga

Läs mer

Kommunernas bokslut 2014

Kommunernas bokslut 2014 ' Iris Åkerberg, statistiker E-post: iris.akerberg@asub.ax Offentlig ekonomi 2015:2 24.6.2015 Kommunernas bokslut 2014 Preliminära uppgifter Lägre verksamhetsintäkter och -kostnader Från 2013 till 2014

Läs mer

Statsekonomins finansieringsanalys

Statsekonomins finansieringsanalys Statskontoret Förvaltningens styrning 11.4.2005 Statsekonomins finansieringsanalys 31.12.2004 Budgetens utfallskalkyl Skatter och inkomster av skattenatur från budgetbokföringen (specifikation) Statens

Läs mer

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26 Moderbolagets NOTER Noter till resultaträkningen: 1.1 1.1 31.12.2012 1) Omsättning Hyror 136 700 145,50 132 775 734,25 Ersättningar för nyttjande 205 697,92 128 612,96 Övrig avkastning på fastigheten 59

Läs mer

FINANSIERINGSDEL 2011 2014

FINANSIERINGSDEL 2011 2014 279 FINANSIERINGSDEL 2011 2014 280 281 FINANSIERINGSDEL Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten.

Läs mer

Statsekonomins finansieringsanalys

Statsekonomins finansieringsanalys Statskontoret Förvaltningens styrning 25.3.2010 Statsekonomins finansieringsanalys 31.12.2009 Budgetens utfallskalkyl Skatter och inkomster av skattenatur från budgetbokföringen (specifikation) Statens

Läs mer

Statsekonomins finansieringsanalys

Statsekonomins finansieringsanalys Statskontoret Förvaltningens styrning 19.12.2008 Statsekonomins finansieringsanalys 30.11.2008 Budgetens utfallskalkyl Skatter och inkomster av skattenatur från budgetbokföringen (specifikation) Statens

Läs mer

Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013

Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013 14 Finlands Universitetsfastigheter Ab KONCERNENS NOTER Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013 1) Omsättning Hyror 139 199 578,93 137 267 442,47 Ersättningar för nyttjande 416 079,10

Läs mer

Datainsamlingen: Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis 2015

Datainsamlingen: Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis 2015 1(5) Allmänna anvisningar Datainsamlingen: Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis 2015 I datainsamlingen insamlas uppgifter om kommunernas, samkommunernas och deras affärsverks resultaträkningar,

Läs mer

STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS

STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS PB 6B, 00022 STATISTIKCENTRALEN Datainsamling Telefon (09) 17341 FÖRETAGSSTRUKTURER, UPPGIFTER OM FÖRETAGET Industri- och byggnadsverksamhet 2012 Företagets namn och postadress:

Läs mer

Kommunernas bokslut 2013

Kommunernas bokslut 2013 ' Iris Åkerberg, statistiker E-post: iris.akerberg@asub.ax Offentlig ekonomi 2014:2 30.6.2014 Kommunernas bokslut 2013 Preliminära uppgifter Räkenskapsperiodens resultat högre för 2013 Våra 16 kommuner

Läs mer

Statsekonomins finansieringsanalys

Statsekonomins finansieringsanalys Statskontoret Förvaltningens styrning 3.4.2006 Statsekonomins finansieringsanalys 31.12.2005 Budgetens utfallskalkyl Skatter och inkomster av skattenatur från budgetbokföringen (specifikation) Statens

Läs mer

STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS

STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS PB 6B, 00022 STATISTIKCENTRALEN Datainsamling Telefon (09) 17341 STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS FÖRETAGSSTRUKTURER, UPPGIFTER OM FÖRETAGET Handel och andra tjänstverksamhet 2012 Företagets namn och postadress:

Läs mer

Statsekonomins finansieringsanalys

Statsekonomins finansieringsanalys Statskontoret Förvaltningens styrning 7.4.2004 Statsekonomins finansieringsanalys 31.12.2003 Budgetens utfallskalkyl Skatter och inkomster av skattenatur från budgetbokföringen (specifikation) Statens

Läs mer

Statsekonomins finansieringsanalys

Statsekonomins finansieringsanalys Statskontoret Förvaltningens styrning 31.03.2008 Statsekonomins finansieringsanalys 31.12.2007 Budgetens utfallskalkyl Skatter och inkomster av skattenatur från budgetbokföringen (specifikation) Statens

Läs mer

Föreningen - Asteri malliyritys (fö04)

Föreningen - Asteri malliyritys (fö04) BALANSRÄKNING Aktiva BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgånger Materiella tillgånger Placeringar RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Kundfordringar /långfristiga Övriga fordringar /långfristiga Kundfordringar

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis Offentlig ekonomi 5 Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis, :e kvartalet Ökningen av kommunernas lånestock avtog år Den sammanräknade lånestocken för kommunerna i Fasta Finland var,9 miljarder

Läs mer

Helsingfors stads bokslut för 2012

Helsingfors stads bokslut för 2012 Helsingfors stads bokslut för 2012 25.3.2013 Finansieringsdirektör Tapio Korhonen 28.11.2012 Skatteintäkter och statsandelar (mn euro) BSL 2010 BSL 2011 BDG 2012 BSL 2012 Kommunalskatt 2 064,2 2 218,1

Läs mer

Kommunernas bokslut 2015

Kommunernas bokslut 2015 ' Iris Åkerberg, statistiker E post: iris.akerberg@asub.ax Offentlig ekonomi 2016:2 28.6.2016 Kommunernas bokslut 2015 Preliminära uppgifter Högre verksamhetskostnader och lägre intäkter Jämfört med 2014

Läs mer

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000 1 (9) 1 Bokföring av RAY-understöd Penningautomatunderstöden redovisas i bokslutet utifrån användningsändamålet enligt följande: 1. De understöd som beviljats för verksamheten i allmänhet (Ay) redovisas

Läs mer

STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(5) NR/OEM Monica Leonardsson

STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(5) NR/OEM Monica Leonardsson STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(5) SCBFS 2015:29 Bilaga 3 Nedan följer en beskrivning av de variabler som efterfrågas i undersökningen om Räkenskapssammandrag för kommunalförbund och samordningsförbund.

Läs mer

65. Utlåtande om behandlingen av anslutningsavgifter i kommunernas och samkommunernas

65. Utlåtande om behandlingen av anslutningsavgifter i kommunernas och samkommunernas Bokföringsnämndens kommunsektion, 31.3.2004 65. Utlåtande om behandlingen av anslutningsavgifter i kommunernas och samkommunernas bokföring Bokföringsnämndens kommunsektion har på eget initiativ beslutat

Läs mer

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 107 1 (5) 10.12.2013

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 107 1 (5) 10.12.2013 Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 107 1 (5) 10.12.2013 Värdkommunsmodellens inverkan på koncernbokslutet 1 Begäran om utlåtande Värdkommunen A, avtalskommunen B och samkommunen C har tillsammans

Läs mer

Statsekonomins finansieringsanalys

Statsekonomins finansieringsanalys Statskontoret Förvaltningens styrning 26.3.2009 Statsekonomins finansieringsanalys 31.12.2008 Budgetens utfallskalkyl Skatter och inkomster av skattenatur från budgetbokföringen (specifikation) Statens

Läs mer

STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS

STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS PB 5A, 00022 STATISTIKCENTRALEN Datainsamling Telefon 029 551 1000 Struktur- och bokslutsstatistik över företag UPPGIFTER OM FÖRET AGET 2014 Företagets namn och postadress:

Läs mer

Statsekonomins finansieringsanalys

Statsekonomins finansieringsanalys Statskontoret Förvaltningens styrning 17.10.2008 Statsekonomins finansieringsanalys 30.9.2008 Budgetens utfallskalkyl Skatter och inkomster av skattenatur från budgetbokföringen (specifikation) Statens

Läs mer

Statsekonomins finansieringsanalys

Statsekonomins finansieringsanalys Statskontoret Förvaltningens styrning 02.04.2007 Statsekonomins finansieringsanalys 31.12.2006 Budgetens utfallskalkyl Skatter och inkomster av skattenatur från budgetbokföringen (specifikation) Statens

Läs mer

Anvisningar för ifyllande av FINREP-tabellbilagorna 2014

Anvisningar för ifyllande av FINREP-tabellbilagorna 2014 1(9) Anvisningar för ifyllande av FINREP-tabellbilagorna 2014 ANVISNINGAR FÖR IFYLLANDE AV FINREP- TABELLBILAGORNA 2014... 1 Allmänt... 1 FA-tabellbilaga... 3 FA11A Ränteintäkter... 3 FA11B Räntekostnader...

Läs mer

Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring

Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring 1 (6) Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 98 22.3.2011 Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring 1 Begäran

Läs mer

STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS

STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS PB 4V, 00022 STATISTIKCENTRALEN Datainsamling Telefon 029 551 1000 Struktur- och bokslutsstatistik över företag UPPGIFTER OM FÖRET AGET 2016 Företagets namn och postadress:

Läs mer

FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. BALANSBOK

FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. BALANSBOK FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. BALANSBOK 31.12.2013 FO-nummer 1785638-2 Hemort: Helsingfors FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Resultaträkning 1 Balansräkning,

Läs mer

FÖRESKRIFT Nr 306.2 Dnr 44/420/98 1 (5)

FÖRESKRIFT Nr 306.2 Dnr 44/420/98 1 (5) 1 (5) NOTER TILL BOKSLUTET I noter till bokslutet skall redovisas följande: Noter angående upprättandet av bokslutet I noterna skall ingå en beskrivning av redovisningsprinciperna för upprättande av sammanslutningens

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

3.5.2005. Utlåtande om bokföringen av betalningsandelar och av enhetsprisfinansieringen för gymnasiet inom förvaltningsförsöket i Kajanaland

3.5.2005. Utlåtande om bokföringen av betalningsandelar och av enhetsprisfinansieringen för gymnasiet inom förvaltningsförsöket i Kajanaland Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 68 3.5.2005 Utlåtande om bokföringen av betalningsandelar och av enhetsprisfinansieringen för gymnasiet inom förvaltningsförsöket i Kajanaland 1 Begäran om utlåtande

Läs mer

Statrådets förordning

Statrådets förordning Statrådets förordning om uppgifter som ska tas upp i små- och mikroföretags bokslut I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 kap. 6 i bokföringslagen (1336/1997), sådan den lyder i lag

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis Offentlig ekonomi Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis, 2:a kvartalet Kommunernas verksamhetsutgifter uppgick till 18,5 miljarder euro under januari-juni Under januari-juni uppgick kommunernas

Läs mer

Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 2015

Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 2015 Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 215 4,5 %, %,7 % 2, % 6,1 % 7,8 % 19,7 % 1,6 % 11, % 36,6 % Verksamhetens kostnader 36,75 md : Löner och arvoden 16,13 md Lönebikostnader 4,88 md

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis Offentlig ekonomi Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis, :a kvartalet Kommunernas verksamhetskostnader ökade med,5 procent under januari-juni Kommunernas verksamhetskostnader ökade med,5 procent

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1)

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) 5504 Nr 1340 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) Premieintäkter Premieinkomst Förändring av premieansvaret Andel av placeringsverksamhetens nettointäkt 2) Övriga försäkringstekniska

Läs mer

698/2014 15. Bilaga 1 RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT

698/2014 15. Bilaga 1 RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 698/2014 15 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT Ränteintäkter Nettointäkter från leasingverksamhet Räntekostnader RÄNTENETTO Intäkter från egetkapitalinstrument Företag inom samma koncern Ägarintresseföretag

Läs mer

BLANKETT 1. DE EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR ATT ANORDNA GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING OCH YRKESINRIKTAD TILLÄGGSUTBILDNING

BLANKETT 1. DE EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR ATT ANORDNA GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING OCH YRKESINRIKTAD TILLÄGGSUTBILDNING BLANKETT 1. DE EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR ATT ANORDNA GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING OCH YRKESINRIKTAD TILLÄGGSUTBILDNING Tabell 4. Grunduppgifter för ekonomin och utbildningsverksamheten inkl. en

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING

KONCERNENS RESULTATRÄKNING Kort om Hypo År 2007 stärkte Hypo alltjämt sin profil som en innovativ aktör med särskild inriktning på bostadsfinansiering och boende. Vi anpassade oss till utvecklingen på bostadsmarknaden och såg över

Läs mer

BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013

BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013 Neptunigatan 23 22100 MARIEHAMN FO nummer: 0842491-6 BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013 Uppgjord av: Ålands Företagsbyrå Ab, auktoriserad redovisningsbyrå Nygatan 9, 22100 Mariehamn, tel 018-29044 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Finansräkenskapernas reviderade uppgifter för år 2008 har utkommit

Finansräkenskapernas reviderade uppgifter för år 2008 har utkommit Nationalräkenskaper 2010 Finansräkenskaper Finansräkenskapernas reviderade uppgifter för år har utkommit Finansräkenskapernas årsuppgifter för år har reviderats på basis av kompletterade källuppgifter.

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1)

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) 1934 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) Premieintäkter Premieinkomst Återförsäkrares andel Förändring av premieansvaret Återförsäkrares andel Andel av placeringsverksamhetens

Läs mer

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012 Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Begäran om utlåtande Staden A (nedan sökanden) har bett kommunsektionen ge ett utlåtande

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet Offentlig ekonomi 2015 Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet Förhandsuppgifter 2014 Kommunerna anpassade sin ekonomi år 2014 Enligt de bokslutsuppgifter som Statistikcentralen samlat in

Läs mer

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x Tax Inkomstdeklaration 4 2011 Handelsbolag Tillgångar på blankett 200 Text Kassa och bank BAS 2010 19xx 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x 204 Kundfordringar

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM BOKFÖRINGSMÄSSIG BEHANDLING AV AFFÄRSVERK OCH FONDER VILKA UTGÖR BALANSENHETER I KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

ALLMÄN ANVISNING OM BOKFÖRINGSMÄSSIG BEHANDLING AV AFFÄRSVERK OCH FONDER VILKA UTGÖR BALANSENHETER I KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM BOKFÖRINGSMÄSSIG BEHANDLING AV AFFÄRSVERK OCH FONDER VILKA UTGÖR BALANSENHETER I KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors

Läs mer

Anvisningar för ifyllande av FINREP-tabellbilagorna 2014

Anvisningar för ifyllande av FINREP-tabellbilagorna 2014 1(9) Anvisningar för ifyllande av FINREP-tabellbilagorna 2014 ANVISNINGAR FÖR IFYLLANDE AV FINREP- TABELLBILAGORNA 2014... 1 Allmänt... 2 FA-tabellbilaga... 3 FA11A Ränteintäkter... 3 FA11B Räntekostnader...

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017 Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017 Presskonferens 11.2.2015 Verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 7,0 6,0 Kommunernas

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Kapitel 21 Frivilligt upprättad kassaflödesanalys

Kapitel 21 Frivilligt upprättad kassaflödesanalys Avsnitt IV Frivilligt upprättad kassaflödesanalys Kapitel 21 Frivilligt upprättad kassaflödesanalys Tillämpning Lagtext 2 kap. 1 ÅRL En årsredovisning ska bestå av 1. en balansräkning. 2. en resultaträkning,

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM BEHANDLING AV KOMMUNALA AFFÄRSVERK I BOKFÖRINGEN

ALLMÄN ANVISNING OM BEHANDLING AV KOMMUNALA AFFÄRSVERK I BOKFÖRINGEN BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM BEHANDLING AV KOMMUNALA AFFÄRSVERK I BOKFÖRINGEN Helsingfors 2007 ISBN 978-952-213-255-0 (pdf) ISBN 978-952-213-254-3

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet Offentlig ekonomi 011 Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet förhandsuppgifter 010 Kommunernas ekonomiska situation förbättrades år 010 Enligt de bokslutsuppgifter som Statistikcentralen

Läs mer

REDAKTÖRER Mikko Mehtonen Anneli Heinonen. PÄRMBILD Juha Pesonen / Vastavalo.fi. ISBN 978-952-213-897-2 (häftad) ISBN 978-952-213-898-9 (pdf)

REDAKTÖRER Mikko Mehtonen Anneli Heinonen. PÄRMBILD Juha Pesonen / Vastavalo.fi. ISBN 978-952-213-897-2 (häftad) ISBN 978-952-213-898-9 (pdf) Klassificeringar för statistik över ekonomi och verksamhet 2012 REDAKTÖRER Mikko Mehtonen Anneli Heinonen PÄRMBILD Juha Pesonen / Vastavalo.fi ISBN 978-952-213-897-2 (häftad) ISBN 978-952-213-898-9 (pdf)

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet Offentlig ekonomi 01 Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet förhandsuppgifter 011 Kommunernas sammanlagda årsbidrag försvagades år 011 Enligt de bokslutsuppgifter som Statistikcentralen

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser 2011

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser 2011 Offentlig ekonomi 2012 Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser Kommunernas ekonomiska situation försvagades år Enligt de prognosuppgifter som Statistikcentralen samlat in sjönk det sammanlagda

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. Försäkringsteknisk kalkyl

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. Försäkringsteknisk kalkyl 3225 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING Försäkringsteknisk kalkyl Premieintäkter Premieinkomst Förändring av premieansvaret Övriga försäkringstekniska intäkter 1) Ersättningskostnader Utbetalda ersättningar Förändring

Läs mer

Budget Bokslut Bokslut Bokslut 2012 2012 2011 2010 1. ORDINARIE VERKSAMHET

Budget Bokslut Bokslut Bokslut 2012 2012 2011 2010 1. ORDINARIE VERKSAMHET Nylands svenska ungdomsförbund r.f. Resultaträkning 01.01-31.12.2012 Budget Bokslut Bokslut Bokslut 2012 2012 2011 2010 1. ORDINARIE VERKSAMHET 1.1 UTBILDNINGS- OCH STUDIEVERKSAMHET Understöd 2200,00 2500,00

Läs mer

Finansministeriets föreskrift

Finansministeriets föreskrift FINANSMINISTERIET Helsingfors 19.1.2016 TM 1602 VM/22/00.00.00/2016 Finansministeriets föreskrift om scheman för bokslutet för statliga fonder utanför budgeten och de uppgifter som ska ingå i bilagorna

Läs mer

3000 Försäljning 23% 1 241, , , Reklamintäkter , , ,00

3000 Försäljning 23% 1 241, , , Reklamintäkter , , ,00 Ab Eke Golf Oy (1.11-31.10) Utfall 11 / Budg 11 / Budg 12 (14.12.12) Utfall 2011 Budg 2011 Budg 2012 RESULTATRÄKNING Omsättning 3000 Försäljning 23% 1 241,00 1 500,00 1 000,00 3001 Reklamintäkter 20 122,00

Läs mer

REDOVISNINGENS GRUNDER

REDOVISNINGENS GRUNDER REDOVISNINGENS GRUNDER Tid: 3 h Bokföring Texten får medtas 28.08.2006 Hjälpmedel: Kalkylator ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 1999 BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels-

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015 Iris Åkerberg, statistiker iris.akerberg@asub.ax Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2015:1 21.1.2015 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015 Höjda intäkter och kostnader Inför 2015 förväntar sig

Läs mer

Uppgifter föreläsning

Uppgifter föreläsning Linköpings universitet 2015-01-16 IEI - Företagsekonomi Gunnar Eriksson / Peter Johansson Externredovisning B 723G36 vt 2015 Föreläsningsuppgifter för vecka 1 IAS (Föreställningsramen), pkt 1-101 ABL (Aktiebolagslagen),

Läs mer

Kreditinstitutens bokslut

Kreditinstitutens bokslut Finansiering och försäkring 2014 Kreditinstitutens bokslut 2014, 1:a kvartalet De inhemska bankernas finansnetto var oförändrat under första kvartalet 2014 De inhemska bankernas finansnetto uppgick till

Läs mer

Företagets likvida medel består av kassa och bank.

Företagets likvida medel består av kassa och bank. Förutsättningar Inledningsvis vill FAR påpeka att i Bokföringsnämndens exempel så balanserar inte balansräkningen för år 1. Detta beror på att Summa kortfristiga skulder inte är korrekt summerat. Differensen

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Finnvera Abp Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Resultaträkning för koncernen Teur Not 1-06/2007 1-06/2006 Ränteintäkter 51 183 40 265 Ränteintäkter från utlåning 38 888 28 013 Räntestöd som styrts

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet 2009, förhandsuppgifter

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet 2009, förhandsuppgifter Offentlig ekonomi 2010 Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet 2009, förhandsuppgifter Kommunernas ekonomiska situation åtstramades mindre än väntat år 2009 Ökningen av kommunernas utgifter

Läs mer

RESULTATRÄKNING

RESULTATRÄKNING 4(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Verksamhetens intäkter Årsavgifter och hyror 5 319 172 5 085 591 Övriga verksamhetsintäkter 109 617 65 186 Summa verksamhetens intäkter Not 1 5 428 789 5 150 777 Fastighetskostnader

Läs mer

Föreningen Svalorna Latinamerika

Föreningen Svalorna Latinamerika Årsredovisning för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Styrelsen för Föreningen Svalorna Latinamerika avger härmed årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - kostnadsslagsindelad

Läs mer

Kommunernas nyckeltal 2010 efter Nyckeltal, År och Region

Kommunernas nyckeltal 2010 efter Nyckeltal, År och Region Tilastotietokannat Statistical databases Bruksanvisning PC-Axis / PX-Web Synpunkter Kontaktinformation Statistikcentralens PX-Web databaser Statistikdatabaser > Database: PX-Web StatFin på svenska > Offentlig

Läs mer

3.1 Årsredovisning Bilaga 4, uppdaterad 18.12.2007 KONCERNBOKSLUT KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 1 (9) Dnr 7/120/2005

3.1 Årsredovisning Bilaga 4, uppdaterad 18.12.2007 KONCERNBOKSLUT KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 1 (9) Dnr 7/120/2005 1 (9) KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT Enligt 31 1 mom. i finansministeriets förordning (FMF) om bokslut, koncernbokslut och verksamhetsberättelse i kreditinstitut och värdepappersföretag ska kreditinstitut

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om underlag för årsredovisning för staten; SFS 2011:231 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 94 20.4.2010. Bokföringsfrågor som gäller markanvändningsavtal. 1 Begäran om utlåtande

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 94 20.4.2010. Bokföringsfrågor som gäller markanvändningsavtal. 1 Begäran om utlåtande Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 94 20.4.2010 Bokföringsfrågor som gäller markanvändningsavtal 1 Begäran om utlåtande Staden X har bett om anvisningar för bokföringen i fråga om markanvändningsavtal.

Läs mer

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 KOMMUNSTYRELSE Intäkter -1 898-2 419-2 026 Kostnader 36 984 37 273 35 497 Nettokostnader 35 086 34 854 33 471 SERVICEAVDELNING Intäkter -7 945-8

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0

Läs mer

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE Bokföring i samband med bildande av samkommun. 1 Begäran om utlåtande

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE Bokföring i samband med bildande av samkommun. 1 Begäran om utlåtande Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 92 15.12.2009 Bokföring i samband med bildande av samkommun 1 Begäran om utlåtande Kommun A ber kommunsektionen om ett utlåtande om vissa bokföringsfrågor i anslutning

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag Beslutade

Läs mer

MEDBORGARINSTITUT OCH SOMMARUNIVERSITET

MEDBORGARINSTITUT OCH SOMMARUNIVERSITET IFYLLNADSANVISNINGAR 1(6) Kostnader, inkomster och prestationer år 2013 MEDBORGARINSTITUT OCH SOMMARUNIVERSITET Med denna förfrågan insamlas uppgifter om sommaruniversitet och privata medborgarinstitut.

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer