Anvisningar för ifyllande av FINREP-tabellbilagorna 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anvisningar för ifyllande av FINREP-tabellbilagorna 2014"

Transkript

1 1(9) Anvisningar för ifyllande av FINREP-tabellbilagorna 2014 ANVISNINGAR FÖR IFYLLANDE AV FINREP- TABELLBILAGORNA Allmänt... 1 FA-tabellbilaga... 3 FA11A Ränteintäkter... 3 FA11B Räntekostnader... 3 FA14 Utdelningar... 4 FA16A Avgiftsintäkter... 4 FA16B och FA16C Avgiftsintäkter... 4 FA17A Avgiftskostnader... 4 FA17C Avgiftskostnader... 4 FA18 Vinster och förluster på finansiella tillgångar och skulder som innehas för handel -- insamlas inte... 4 FA22A-B Övriga rörelseintäkter... 5 FA24 Administrationskostnader... 5 FA27A, -B Övriga rörelsekostnader... 5 FT05 Skuldinstrument... 6 FT10 Lånefordringar och kundfordringar... 6 FT 12 Depositioner och övriga skulder totalt... 7 FT17 Dividendutdelningar... 7 FT20 Kreditinstituts aktie-, andels- och grundkapital efter ägarsektor... 7 FT22 Kapitalförvaltning... 8 FT35 Landskapsvisa uppgifter... 8 FT52 Ökningar och minskningar av materiella tillgångar... 8 FT53 Investeringar i programvara... 9 FT54 Aktier och andelar av fastighetssammanslutningar... 9 Allmänt Företagets FO-nummer (ytunnus) FO-nummer, dvs. företags- och organisationsnummer, är ett nummer som myndigheterna ger till alla registreringsskyldiga och som identifierar företaget eller organisationen. Numret har ett sjusiffrigt ordningsnummer, bindestreck och kontrollnummer. FO-numret ersätter handelsregisternumret, stiftelseregisternumret och AS-signumet som tidigare var i bruk. (begreppsbestånd) Företagets TK-kod (tk_tunnus) Varje uppgiftslämnare som har ett företags- eller organisationsnummer får en identifierare för uppgiftslämnarkategorin samt en enhetsbeteckning som identifierar uppgiftslämnaren. Beteckningen för den enskilda uppgiftslämnaren erhålls av Finansinspektionen då skyldigheten att lämna uppgifter börjar.

2 2(9) Uppgiftslämnarkategori (tataso) Uppgiftslämnarna är grupperade som olika uppgiftslämnarkategorier, som beskriver uppgiftslämnargrupper med en likadan uppgiftslämnarskyldighet. En enskild uppgiftslämnarkategori är också en så enhetlig aktör på marknaden som möjligt. Med uppgiftslämnarkategorierna beskrivs olika former av uppgiftslämnare på följande sätt: hela institutionen (t.ex. inlåningsbank) sammanlagt inklusive alla filialer (201) den del av institutionen som verkar i Finland (202) den del av institutionen som verkar utomlands (203) koncernen eller konsolideringsgruppen inom institutionen (204/205) institutionens holdingsammanslutning (236) Indelningen inhemska/utländska Indelningen i inhemska/utländska görs utgående från motparten, dvs. kunden. Om kunden finns inom Finlands gränser är det fråga om en inhemsk kund, om kunden finns utanför Finlands gränser är det fråga om en utländsk kund. Exempel 1: om ett finländskt kreditinstitut beviljar ett lån till en utländsk kund rapporteras beloppet i kolumnen utländsk (Utlandet). På motsvarande sätt rapporteras ränteintäkter för samma lån i kolumnen utländsk (Utlandet). Exempel 2: om en tysk filial i Finland beviljar lån till en finländsk kund sker rapporteringen i kolumnen inhemsk (Finland). Exempel 3: om ett finländskt kreditinstituts filial i Tyskland beviljar lån till en tysk kund, rapporteras detta i kolumnen utländsk (Utlandet) (det är fråga om utländska fordringar). Exempel 4: om ett finländsk moderbolag beviljar lån till sin filial i Tyskland rapporteras detta i kolumnen utländsk (Utlandet).

3 3(9) FA-tabellbilaga FA11A Ränteintäkter FA11B Räntekostnader Indelningen i resultaträkningsposten Ränteintäkter (F 02.00_010_010) enligt Statistikcentralens databehov. Posten totalt i bilageuppgifterna ska stämma överens med posten 010 i resultaträkningen. Posten Ränteintäkter innehåller bl.a. räntor och räntesubventioner, straff- och dröjsmålsräntor samt sådana kreditreserveringsprovisioner o.d. provisioner som bestäms på basis av tid och kapitalbelopp Skillnaden mellan det nominella värdet och anskaffningspriset för fordringar som förvärvats till ett pris som över- eller understiger det nominella värdet, till den del som den kan hänföras till räkenskapsperioden Skillnaden mellan återköpsvärdet och inköpspriset för värdepapper eller andra nyttigheter som köpts med förpliktande återförsäljningsförbindelse (repo) under avtalets giltighetstid Intäkter av räntenatur i anslutning till derivatkontrakt Provisioner som jämställs med räntor, såsom marginalränta, periodiseras som ränteintäkter under lånets löptid. Till posten Fordringar på kreditinstitut (S121, S1221, S1222, S1223) hör krediter till och andra fordringar på kreditinstitut. Till posten Fordringar på allmänheten och offentliga sektorn (S123, S124, S125, S126, S127, S128, S129, S13, S14 och S15) räknas krediter till och andra sådana fordringar på allmänheten och offentliga sektorn. Allmänheten (fordringar på/skulder till allmänheten) omfattar hushåll, företag, icke-vinstsyftande organisationer, försäkringsanstalter och övriga finansinstitut med undantag för kreditinstitut. Offentliga sektorn omfattar staten, kommuner och samkommuner, Ålands landskapsförvaltning, arbetspensionsanstalter och övriga socialskyddsfonder. Indelningen i resultaträkningsposten Räntekostnader (F 02.00_090_010) enligt Statistikcentralens databehov. Posten totalt i bilageuppgifterna ska stämma överens med posten 090 i resultaträkningen. Posten Räntekostnader innehåller bl.a. räntor, straff- och dröjsmålsräntor samt sådana kreditreserveringsprovisioner o.d. provisioner som bestäms på basis av tid och kapitalbelopp; den till räkenskapsperioden hänförliga delen av emissionsförluster på emitterade lån samt den till räkenskapsperioden hänförliga delen av provisioner på erhållna lån utom ersättningar för omedelbara förvaltningskostnader i anslutning till lånebeviljandet.

4 4(9) FA14 Utdelningar Indelningen i resultaträkningsposten Utdelningar (F 02.00_160_010) av företag i samma koncern, ägarintresseföretag och företag som inte hör till koncernen. FA16A Avgiftsintäkter FA16B och FA16C Avgiftsintäkter FA17A Avgiftskostnader FA17C Avgiftskostnader Indelningen i resultaträkningsposten Avgiftsintäkter (F 02.00_200_010) enligt Statistikcentralens databehov. Posten totalt i bilageuppgifterna ska stämma överens med posten 200 i resultaträkningen. Denna post omfattar expeditionsavgifter och provisioner för beviljande av krediter, emittering av värdepapper och förmedling av annan liknande finansiering, garantier och andra åtaganden utanför balansräkningen, valutaväxling, värdepappersförmedling, skötsel av notariatuppdrag, betalningsförmedling, värdepappersutlåning och andra liknande tjänster. Intäkterna indelas i privatkunder och övriga kunder. Ifråga om privatkunder refereras till sektorn S14 Hushåll. Övriga kunder refererar till övriga sektorer inkl. utländska kunder. I posten Intäkter under innevarande period anges intäkter under innevarande period från avgifter för värdepapper, betalningsförmedling och distributionskanaler. som ovan Indelningen i resultaträkningsposten Avgiftskostnader (F 02.00_210_010) enligt Statistikcentralens databehov. Posten totalt i bilageuppgifterna ska stämma överens med posten 210 i resultaträkningen. Avgiftskostnader indelas i kostnader för clearing och avveckling, förvaring, värdepapperiseringar, erhållna lånelöften och garantier samt övriga kostnader. som ovan FA18 Vinster och förluster på finansiella tillgångar och skulder som innehas för handel -- insamlas inte

5 5(9) FA22A-B Övriga rörelseintäkter Indelningen i resultaträkningsposten Övriga rörelseintäkter (02.00_340_010) enligt Statistikcentralens databehov. Uppgifterna insamlas såsom tidigare i VIRATI-datainsamlingen i tabellbilaga A22 Övriga rörelseintäkter, men med en uppdaterad underindelning. Denna post omfattar hyresintäkter från fastigheter och dividend- och hyresintäkter från fastighetssammanslutningar till bruttobelopp, provisioner och arvoden från företag inom samma koncern eller konsolideringsgrupp för tillhandahållna förvaltningstjänster och för andra liknande tjänster samt övriga intäkter från kreditinstitutets normala verksamhet. I underposten Förvaltningsfastigheter inräknas hyresintäkter från placeringsaktielägenheter. Förfrågningar: IAS (d) IAS (f) IAS 17.50, 51, 56 (b) FA24 Administrationskostnader FA27A, -B Övriga rörelsekostnader Indelningen i resultaträkningsposten Administrationskostnader enligt Statistikcentralens databehov. Uppgifterna insamlas såsom tidigare i VIRATIdatainsamlingen i tabellbilaga A24 Administrationskostnader, men med en uppdaterad underindelning. Personalkostnaderna borde i huvudsak motsvara Administrationskostnadernas underpost F 02.00_370_010. Övriga administrationskostnader borde i huvudsak motsvara resultaträkningens post F 02.00_380_010. Ifall EBA:s definitioner och definitionerna i nationalräkenskaperna är motstridiga ska detta meddelas Statistikcentralen. Posten Personalkostnader indelas i löner och arvoden samt i personalbikostnader. Underposten Löner och arvoden omfattar förskottsinnehållning underkastade löner och arvoden som hänför sig till räkenskapsperioden, inklusive semesterlöner, semesterersättningar och avgångsvederlag. Löner och arvoden indelas ytterligare i anställningsoptioner och övriga löner och arvoden. Underposten Övriga administrationskostnader omfattar bl.a. personalrelaterade måltids-, hälsovårds-, rekreations-, rekryterings-, utbildnings-, rese-, kontors-, adb-, marknadsförings-, representations-, forsknings- och utvecklings- samt övriga administrationskostnader som inte är hänförliga till personalkostnader. Reserveringar ska inte inkluderas i administrationskostnaderna.

6 6(9) FT05 Skuldinstrument Indelningen i resultaträkningsposten Övriga rörelseintäkter enligt Statistikcentralens databehov. Uppgifterna insamlas såsom tidigare i VIRATI-datainsamlingen i tabellbilaga A27 Övriga rörelsekostnader, men med en uppdaterad underindelning. Ifall EBA:s definitioner och definitionerna i nationalräkenskaperna är motstridiga ska detta meddelas Statistikcentralen. I Övriga rörelsekostnader ingår hyror för utrustning och föremål. I denna post ingår också bl.a. fusionsförluster, försäkrings- och andra säkerhetskostnader, tillsyns-, inspektions- och medlemsavgifter och andra sådana kostnader som inte är hänförliga till någon annan post. I underposten Förvaltningsfastigheter noteras också kostnaderna för placeringsaktielägenheter. Reserveringar ska inte inkluderas i övriga rörelsekostnader. FT-tabellbilagor FT10 Lånefordringar och kundfordringar Posten omfattar balansräkningsposterna Skuldinstrument (F 01.01_080_010, F 01.01_120_010, F 01.01_160_010, F 01.01_190_010, F 01.01_220_010) indelade enligt den sektorvisa indelningen i finansräkenskaperna. Posten totalt i bilageuppgifterna ska stämma överens med posterna som summerats utgående från balansräkningen. Posten FT05 beskriver balansräkningens tillgångar. I praktiken är det fråga om alla värdepapper exkl. aktier, andelar och derivat. Skuldinstrumenten indelas enligt återstående löptid i följande grupper: 12 månader eller kortare och längre än 12 månader. Återstående löptid avser den återstående avtalsenliga löptid som gäller vid rapporteringstillfället. Med återstående löptid beskrivs den förändring av depositions- och lånekapitalet, som grundar sig på amorteringsplaner eller depositionsavtal. Obs! De periodiska justeringarna av räntan i avtal som är bundna till euribor påverkar inte den återstående löptiden. Tidsbundna krediter och depositioner indelas enligt återstående löptid på så sätt att avtalade amorteringar av krediter och uttag av depositioner hänförs var och en till sin egen maturitetsklass. Beroende på vilken typ av utgifter som samlas in anges krediter och insättningar som ska betalas på anfordran i den kortaste maturitetsklassen. Fordringar och skulder med uppsägningsvillkor anges i en maturitetsklass som motsvarar uppsägningstiden eller i en tidigare maturitetsklass som motsvarar den återstående löptiden. Uppgifterna insamlas såsom tidigare i VIRATI-datainsamlingen i bokslutstabellbilagan T03-04 och T10 Fordringar, men med uppdaterad indelning.

7 7(9) Uppgifterna anges till nominellt värde. I posten inkluderas inte upplupna räntor och posten motsvarar således inte direkt balansräkningsposten Lånefordringar och kundfordringar (F01.01A/B/C, rad 180). Definitionen avviker från ECB:s definition, i vilken en s.k. omfattande lånepost (exkl. repo) används i fråga om lån. Posten Fordringar på allmänheten och den offentliga sektorn omfattar krediter till och övriga sådana fordringar på allmänheten och den offentliga sektorn. I posten ingår också finansieringsleasing, kundfordringar och övertrasseringar. Allmänheten (fordringar på/skulder till allmänheten) omfattar hushåll, företag, icke-vinstsyftande organisationer, försäkringsanstalter och övriga finansinstitut med undantag för kreditinstitut. Offentliga sektorn omfattar staten, kommuner och samkommuner, Ålands landskapsförvaltning, arbetspensionsanstalter och övriga socialskyddsfonder. FT 12 Depositioner och övriga skulder totalt FT17 Dividendutdelningar Uppgifterna insamlas såsom tidigare i VIRATI-datainsamlingen i bokslutets tabellbilaga T06-07 och T12 Skulder, men med uppdaterad indelning. Uppgifterna anges utan upplupna räntor som s.k. vanliga depositioner. Definitionen avviker från ECB:s definition, i vilken en post för omfattande depositioner (exkl. repo) används i fråga om depositioner. Därför motsvarar posten inte den beräknade summan av balansräkningsposterna Depositioner. Posten Skulder till allmänheten och offentlig sektor omfattar depositioner som betalas på anfordran och övriga depositioner. På samma sätt rapporteras också posten Övriga skulder till allmänheten och offentlig sektor. Resultatregleringar hör inte till tabell FT12. Indelning: Föreslagen dividendutdelning för räkenskapsperioden, dividendutdelning som förverkligats föregående period FT20 Kreditinstituts aktie-, andels- och grundkapital efter ägarsektor Sammanlagt stämmer posten överens med posten Aktiekapital/andelskapital/grundkapital ((F 01.03_010_010) på den passiva sidan i balansräkningen. Uppgifterna insamlas såsom tidigare i VIRATI-datainsamlingen i bokslutets tabellbilaga T20 Kreditinstituts aktie-,/andels-/grundkapital efter ägarsektor, men med uppdaterad sektorindelning. Börsnoterade enheter som drivs i aktiebolagsform anger sitt aktiekapital i kolumnen "Noterat aktiekapital". Enheter med aktiebolagsform, men som inte är börsnoterade, anger sitt aktiekapital i kolumnen "Icke-noterat aktiekapital".

8 8(9) FT22 Kapitalförvaltning Andra enheter än de med aktiebolagsform, såsom t.ex. andelsbanker, anger uppgifterna i kolumnen "Andels-/grundkapital". FT35 Landskapsvisa uppgifter Uppgifterna insamlas såsom tidigare i VIRATI-datainsamlingen i tabellbilaga T22 Kapitalförvaltning, men med en uppdaterad underindelning. Till skillnad från tidigare så görs det inte längre skillnad mellan diskretionärt och konsultativt förvaltade medel. De förvaltade medlen bestäms enligt ITL 1 kapitlet 11 4 mom. Posten Provisionsintäkter under perioden stämmer överens med posten Provisionsintäkter (F 02.00_200_010) i resultaträkningen. Provisionsintäkterna insamlas såsom tidigare i VIRATI-datainsamlingen i bokslutets tabellbilaga T35 Landskapsvisa uppgifter. Uppgifterna insamlas utgående från belägenhetsadressen för kreditinstitutets kontor. Posten Depositioner och andra skulder till allmänheten vid periodens slut rapporteras som i tabellbilagan FT12 Depositioner och övriga skulder totalt, innehållande sektorerna S111-S15 (allmänheten och offentlig sektor). Uppgifterna insamlas såsom tidigare i VIRATI-datainsamlingen i bokslutets tabellbilaga T36 Landskapsvisa uppgifter vid periodens slut. Uppgifterna insamlas utgående från belägenhetsadressen för kreditinstitutets kontor. Posten Lånefordringar på allmänheten vid periodens slut rapporteras som i posten Lån till allmänheten och den offentliga sektorn i tabell FT10 innehållande sektorerna S111 S15. I posten ingår inte posten Fordringar på kreditinstitut och lånefordringar totalt i tabell FT10. Uppgiften insamlas såsom tidigare i VIRATI-datainsamligen i bokslutets tabellbilaga T36 Landskapsvisa uppgifter vid periodens slut (exkl. den offentliga sektorns lån och fordringar). Uppgifterna insamlas utgående från belägenhetsadressen för kreditinstitutets kontor. Hushållens lån i slutet av perioden motsvarar totalt-sektorerna S14 15 i tabellen FT10. FT52 Ökningar och minskningar av materiella tillgångar Rapporteringskategorier: 201, 202, 210, 211, 221, 222, 235, 240, 245, 246, , 252, 253, 254 Balansräkningsposten Materiella tillgångar indelas efter Statistikcentralens databehov i ökningar, minskningar och överföringar under räkenskapsperioden. Uppgifterna insamlas såsom tidigare i VIRATI-datainsamlingen i

9 9(9) FT53 Investeringar i programvara bokslutets tabellbilaga T52 Ökningar och minskningar av materiella tillgångar under perioden. Bilageuppgiftens huvudpost (010) stämmer överens med balansräkningsposten Materiella tillgångar (270). I huvudsak stämmer bilageuppgifternas poster Fastigheter (020) och Övriga materiella tillgångar (270) överens med balansräkningsposterna Förvaltningsfastigheter (290) och Materiella anläggningstillgångar (280). Skillnader kan förekomma vid fördelningen mellan dessa poster. T.ex. bilageuppgiftens underpost Fastigheter omfattar förvaltningsfastigheter (investment property) och fastigheter i eget bruk. Denna definition avviker från balansräkningsposten Förvaltningsfastigheter (290). Lika stora skillnader förekommer då också mellan posterna Övriga materiella tillgångar och Materiella anläggningstillgångar. Materiella tillgångar (010) omfattar mark- och vattenområden, mark- och vattenanläggningar, byggnader och konstruktioner, maskiner och inventarier samt övriga materiella anläggningstillgångar. Underposten Mark-, vattenoch skogsområden (030) omfattar bara obebyggda områden. Bebyggda mark-, vatten och skogsområden räknas till underposten Byggnader och övriga fastigheter (150). Byggnader och konstruktioner samt mark- och vattenanläggningar räknas till investeringarna för den statistikperiod då de har betalats. Övriga anläggningstillgångar räknas till investeringar för den statistikperiod då anläggningstillgångarna övergår till köparens eller mottagarens förfogande. Med programvara avses här programvara som företaget köpt eller låtit göra på beställning. Programvara som företaget tillverkat själv för eget bruk räknas inte med här. Databaser som företaget köpt eller låtit göra på beställning räknas med här. Årliga licensavgifter och avgifter för användningsrätt med anknytning till anskaffning av programvara räknas inte med här. Indelning: Internt utvecklad programvara Externt införskaffad programvara FT54 Aktier och andelar av fastighetssammanslutningar I tabellen rapporteras också aktier både i bostadssamfund och i fastighetssammanslutningar. I tabellen ingår utgifter för ombyggnad som finns i balansräkningsposten materiella tillgångar.

0(36) Kommunekonomi kvartalsvis DATAINSAMLING OCH ANVISNINGAR

0(36) Kommunekonomi kvartalsvis DATAINSAMLING OCH ANVISNINGAR 0(36) 2015 Kommunekonomi kvartalsvis DATAINSAMLING OCH ANVISNINGAR 1(36) Innehåll Inledning 3 Datainsamling 3 Innehållet i datainsamlingen 4 Poster ur kommunens/samkommunens resultaträkning 4 Poster ur

Läs mer

Datainsamling: Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis 2015

Datainsamling: Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis 2015 1(31) Uppgiftsinnehåll Datainsamling: Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis 2015 De här anvisningarna innehåller närmare information om datainnehållet och klassificeringarna i statistiken

Läs mer

ANVISNINGAR MÅNADSENKÄT OM UTLÄNDSKA FINANSIELLA FORDRINGAR OCH SKULDER I BETALNINGSBALANSEN (BOPM) Version 1.1 Gäller från 1.1.

ANVISNINGAR MÅNADSENKÄT OM UTLÄNDSKA FINANSIELLA FORDRINGAR OCH SKULDER I BETALNINGSBALANSEN (BOPM) Version 1.1 Gäller från 1.1. 4 ANVISNINGAR MÅNADSENKÄT OM UTLÄNDSKA FINANSIELLA FORDRINGAR OCH SKULDER I BETALNINGSBALANSEN (BOPM) Version 1.1 Gäller från 2 (32) Version Datum Giltighet Ändringar 3 (32) INNEHÅLL 1 UPPGIFTER SOM SKA

Läs mer

RAPPORTERINGSANVISNINGAR FÖR KAPITALFONDER (SIRA)

RAPPORTERINGSANVISNINGAR FÖR KAPITALFONDER (SIRA) Anvisning Avdelningen för finansiell stabilitet och RAPPORTERINGSANVISNINGAR FÖR KAPITALFONDER (SIRA) Version 1.0 Gäller från 1.3.2015 Anvisning 1(50) Innehåll 1 Inledning... 3 2 Datainsamlingstjänst...

Läs mer

RAPPORTERINGSANVISNINGAR ENKÄT OM UTLÄNDSKA SKULDER OCH TILLGÅNGAR I ICKE-FINANSIELLA FÖRETAG, FINANSIELLA FÖRETAG, KOMMUNER OCH STATEN (SV)

RAPPORTERINGSANVISNINGAR ENKÄT OM UTLÄNDSKA SKULDER OCH TILLGÅNGAR I ICKE-FINANSIELLA FÖRETAG, FINANSIELLA FÖRETAG, KOMMUNER OCH STATEN (SV) RAPPORTERINGSANVISNINGAR ENKÄT OM UTLÄNDSKA SKULDER OCH TILLGÅNGAR I ICKE-FINANSIELLA FÖRETAG, FINANSIELLA FÖRETAG, KOMMUNER OCH STATEN (SV) Version 1.1 Gäller från 2 (37) Version Datum Gäller från Ändringar

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR MFI-RAPPORTERING (RATI- OCH KOTI-RAPPORTER)

ANVISNINGAR FÖR MFI-RAPPORTERING (RATI- OCH KOTI-RAPPORTER) Rapporteringsanvisningar 1 (104) ANVISNINGAR FÖR MFI-RAPPORTERING (RATI- OCH KOTI-RAPPORTER) Version 1.10 () Gäller från 1.1.2014 Rapportering enligt dessa anvisningar börjar med ställningen i januari

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR MFI-RAPPORTERING

ANVISNINGAR FÖR MFI-RAPPORTERING Rapporteringsanvisningar 1 (94) ANVISNINGAR FÖR MFI-RAPPORTERING Version 1.7 () Gäller från Rapportering enligt dessa anvisningar börjar med ställningen i juni 2010. Rapporteringsanvisningar 2 (94) VERSIONSHISTORIK

Läs mer

Årsredovisning 2014 Hälsinglands Sparbank. Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848.

Årsredovisning 2014 Hälsinglands Sparbank. Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848. Årsredovisning 2014 Hälsinglands Sparbank Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848. Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Fem år i sammandrag - nyckeltal 3 Resultat- och balansräkning 2014-2010

Läs mer

Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår.

Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår. Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår. Adressen till huvudkontoret är Kungsgatan

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING RAPPORT Dnr 28-04/BFN Förenklingsförslag för mindre aktiebolag Bilaga 3 Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag UTKAST (april 2005) Innehållsförteckning AVSNITT I ALLMÄNNA UTGÅNGSPUNKTER...

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 16/2012

Föreskrifter och anvisningar 16/2012 Föreskrifter och anvisningar 16/2012 Föreskrifter om bokföring, bokslut och verksamhetsberättelse i sjukkassor och begravnings- och avgångsbidragskassor Dnr FIVA 8/01.00/2012 Utfärdade 13.12.2012 Gäller

Läs mer

Finnvera Abp:s övergång till internationella redovisningsstandarder (IFRS)

Finnvera Abp:s övergång till internationella redovisningsstandarder (IFRS) Finnvera Abp:s övergång till internationella redovisningsstandarder (IFRS) EU-kommissionen antog år 2001 en förordning enligt vilken bolag, vars värdepapper är offentligt noterade i EU-området, skall upprätta

Läs mer

Indelningar och anvisningar för kreditstatistiken

Indelningar och anvisningar för kreditstatistiken Indelningar och anvisningar för kreditstatistiken 1.1.2009 1.1.2009 1(22) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNNT...2 1.1. INLEDNING...2 1.2. KLASSIFICERINGSURVAL...2 2. INDELNINGAR...3 2.1. SEKTORINDELNING (S)...3

Läs mer

Indelningar och anvisningar för kreditstatistiken

Indelningar och anvisningar för kreditstatistiken Indelningar och anvisningar för kreditstatistiken 28.3.2007 28.3.2007 1(22) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNNT...2 1.1. INLEDNING...2 1.2. KLASSIFICERINGSURVAL...2 2. INDELNINGAR...3 2.1. SEKTORINDELNING

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Vad som ska bokföras i enskild näringsverksamhet UTKAST (oktober 2006) Innehållsförteckning Inledning... 1 Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:x)... 2 Tillämplighet... 2

Läs mer

Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941. Årsredovisning 2013. www.bjursassparbank.se

Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941. Årsredovisning 2013. www.bjursassparbank.se Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941 Årsredovisning 2013 www.bjursassparbank.se REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 Styrelsen för Bjursås Sparbank, 583201-2495, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

heltidsanställda, varav 40 kvinnor och 25 män. Under året lämnade 3 medarbetare banken med avtalspension.

heltidsanställda, varav 40 kvinnor och 25 män. Under året lämnade 3 medarbetare banken med avtalspension. Årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2014, bankens 15:e verksamhetsår. Adressen till huvudkontoret är Kungsgatan

Läs mer

NORDVÄSTSKÅNINGARNAS EGEN BANK Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 9. för Sparbanken Gripen AB (publ.)

NORDVÄSTSKÅNINGARNAS EGEN BANK Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 9. för Sparbanken Gripen AB (publ.) NORDVÄSTSKÅNINGARNAS EGEN BANK Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 9 för Sparbanken Gripen AB (publ.) 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse. 3-6 Fem år i sammandrag. 7-8 Förslag till vinstdisposition.

Läs mer

FOREX BANK AB ÅRSREDOVISNING 2007

FOREX BANK AB ÅRSREDOVISNING 2007 FOREX BANK AB ÅRSREDOVISNING 2007 Innehållsförteckning Sida Förvaltningsberättelse 4 s resultaträkning 9 s balansräkning 10 Sammandrag avseende förändringar i koncernens eget kapital 11 s kassaflödesanalys

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD ISSN 1404-5761 Utgivare: Gunvor Pautsch, Bokföringsnämnden, Box 7849, 103 99 STOCKHOLM BFNAR 2008:1 Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre aktiebolag

Läs mer

Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank

Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848. Sportparken i Hudiksvall gör skillnad för ungdomar i bygden Innehållsförteckning VD kommentar 1 Förvaltningsberättelse

Läs mer

årsredovisning 2013 bygdens bästa bank sedan 1884

årsredovisning 2013 bygdens bästa bank sedan 1884 årsredovisning 2013 bygdens bästa bank sedan 1884 Storgatan 8 www.virserumssparbank.se 0495-310 15 Innehållsförteckning VD kommenterar...5 Styrelsen...7 Sparbanksstämman...8 Förvaltningsberättelse...9

Läs mer

Innehållsförteckning. Föreskrifter och anvisningar till pensionskassor Uppdaterad 13.12.2007

Innehållsförteckning. Föreskrifter och anvisningar till pensionskassor Uppdaterad 13.12.2007 1 Innehållsförteckning 1. FÖRESKRIFTER OM BOKFÖRING, BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE I PENSIONSKASSOR... 1 1 1.1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 1 2 1.2 UPPRÄTTANDE AV RESULTATRÄKNING... 1 2 1.2.1 Premieinkomst...

Läs mer

Sparbanksstämman äger rum onsdagen den 24 april.

Sparbanksstämman äger rum onsdagen den 24 april. Årsredovisning 2012 Innehåll: VD:s kommentar... 1 Förvaltningsberättelse... 2 Fem år i sammandrag... 4 Förslag till disposition av bankens vinst.... 6 Resultaträkning... 7 Balansräkning. 8 Kassaflödesanalys

Läs mer

Uppföljning av placeringsverksamheten

Uppföljning av placeringsverksamheten Anvisning 1 (5) Senaste ändring 16.1.2012 VI Uppföljning av placeringsverksamheten Genom VI-rapporteringen insamlas uppgifter om försäkringsanstalternas placeringsverksamhet. Uppgifterna används för Finansinspektionens,

Läs mer

Innehållsförteckning. VD - kommentar

Innehållsförteckning. VD - kommentar Årsredovisning 2012 Innehållsförteckning VD - kommentar Förvaltningsberättelse 1 Fem år i sammandrag 3 Förslag till vinstdisposition 5 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Rapport över förändring i eget kapital

Läs mer

150 Resultaträkning 151 Rapport över totalresultat 152 Balansräkning 153 Förändringar i eget kapital 154 Kassaflödesanalys

150 Resultaträkning 151 Rapport över totalresultat 152 Balansräkning 153 Förändringar i eget kapital 154 Kassaflödesanalys räkningar MODERBOLAGET 149 Rapporter och noter Moderbolaget 150 Resultaträkning 151 Rapport över totalresultat 152 Balansräkning 153 Förändringar i eget kapital 154 Kassaflödesanalys Inledande noter 155

Läs mer

Årsredovisning 2013 NÄRA BRA NYTTIG

Årsredovisning 2013 NÄRA BRA NYTTIG Årsredovisning 2013 NÄRA BRA NYTTIG Denna Årsredovisning innehåller information om Sparbanken i Karlshamns räkenskaper och ekonomiska förvaltning. En välskött kundanpassad och konkurrenskraftig bankverksamhet

Läs mer

17.2.2015. Offentlig. Anvisning för uppföljningsrapportering av riktade långfristiga refinansieringstransaktioner (TLTRO)

17.2.2015. Offentlig. Anvisning för uppföljningsrapportering av riktade långfristiga refinansieringstransaktioner (TLTRO) Anvisning 1 (11) Anvisning för uppföljningsrapportering av riktade långfristiga refinansieringstransaktioner (TLTRO) Innehåll 1 Allmänt... 1 2 Avgränsning av TLTRO-rapporteringen... 1 3 TLTRO utestående

Läs mer

Rapporteringsanvisningar för uppgifter om kreditbeståndet 2015

Rapporteringsanvisningar för uppgifter om kreditbeståndet 2015 1(16) Rapporteringsanvisningar för uppgifter om kreditbeståndet 2015 2(16) INNEHÅLL 1 RAPPORTERINGSANVISNINGAR... 3 Leverans av uppgifter... 3 Förändringar i verksamheten... 3 Ifyllande av blankettuppgifter...

Läs mer