Datainsamling: Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Datainsamling: Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis 2014"

Transkript

1 1 (31) Uppgiftsinnehåll Datainsamling: Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis 2014 De här anvisningarna innehåller närmare information om datainnehållet och klassificeringarna i statistiken över kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis. Till en början ges en allmän presentation av grunderna för statistikföringen och sedan beskrivs innehållet radvis och klassificeringarna tabellvis. Moderkommunens resultaträkning, investeringar och balansräkning beskrivs först och sedan affärsverkens motsvarande tabeller. I anvisningarna har följande allmänna anvisningar i tillämpliga delar använts som källor: Allmän anvisning om behandling av kommunala affärsverk i bokföringen 2007, Allmän anvisning om upprättande av finansieringsanalys för kommuner och samkommuner 2006, Allmän anvisning om upprättande av balansräkning för kommuner och samkommuner 2010, Allmän anvisning om upprättande av resultaträkning för kommuner och samkommuner 2011, Mall för kontoplan i kommuner och samkommuner 2012 samt Klassificeringar för statistik över ekonomi och verksamhet Principer för datainsamlingen Kommunerna och samkommunerna fyller i tabellerna 1 3. Tabellerna 4 6 och 7 9 ifylls av de kommuner och samkommuner som har haft egna affärsverk under statistikåret. Affärsverkstabellerna ifylls bara av affärsverkssamkommunerna. Tabellerna 1 Resultaträkning, 2 Investeringar och 3 Balansräkning: Tabellerna 1, 2 och 3 gäller moderkommunen eller -samkommunen. Verksamhetsintäkter och verksamhetskostnader i tabell 1 motsvarar driftsekonomitabellen i statistiken över ekonomi (del II) och tabell 2 investeringstabellen. Kvartalsstatistiken och årsstatistiken är till dessa delar jämförbara. Affärsverk som följer modellen kommunalt affärsverk slås inte ihop "rad för rad" i tabellerna 1, 2 och 3 utan de behandlas i egna tabeller. De lån som kommunen ger åt sådana affärsverk räknas till kommunens utlåning och lånefordringar, de räntor som affärsverket betalar till kommunen är kommunens ränteinkomster och ersättning för grundkapital är kommunens övriga finansiella inkomster. En grundkapitalplacering i kommunens affärsverk hör till kommunens investeringsutgifter. Obs! I tabell 3 bör man anteckna interna poster mellan kommunen och affärsverken enligt sektorindelningen så att affärsverken inom företagssektorn hör till sektorn "Övriga" och affärsverken inom lokalförvaltningen till sektorn " Kommuner och samkommuner". T.ex. kommunens långfristiga lånefordringar av affärsverk hör till långfristiga lånefordringar enligt ifrågavarande sektorindelning. I siffrorna ingår interna poster, inkl. betalningar mellan kommunen/samkommunen och dess affärsverk. De interna posterna i samma uppgiftsklass elimineras enligt statistiken över ekonomi (del II). Obs! Interna köp av tjänster (beställarens köputgifter och producentens försäljningsinkomster) uppges inte heller i statistiken vid användning av modellen beställare producent, om producenten av en tjänst är kommunens egen balansenhet, vars utgifter och inkomster ingår i driftsekonomidelen. Uppgifterna om en balansenhet som särredovisas i bokföringen uppges i tabellerna 1, 2 och 3. De räntor som en balansenhet betalar till kommunen räknas dock inte till ränteinkomster eller ränteutgifter.

2 2 (31) Tabellerna 4 6 Affärsverk inom lokalförvaltningen samt 7 9 Affärsverk inom företagssektorn: I siffrorna ingår interna poster, inkl. betalningar mellan kommunen/samkommunen och dess affärsverk. Köp och försäljning mellan affärsverk i samma uppgiftsklass i statistiken elimineras enligt statistiken över ekonomi (del II). Tabellerna 4 Resultaträkning, 5 Investeringar och 6 Balansräkning gäller affärsverk inom lokalförvaltningen, till vilka hör affärsverk i uppgiftsklasserna , och 750 i statistiken över ekonomi (del II). De fonder som behandlas som balansenheter statistikförs också i tabellerna 4 6. Uppgifterna om dessa affärsverk samlas in för varje kvartal. Tabellerna 7 Resultaträkning, 8 Investeringar och 9 Balansräkning gäller affärsverk inom företagssektorn i uppgiftsklasserna 610 Vatten- och avloppsverk, 620 Energiförsörjning, 625 Avfallshantering, 630 Kollektivtrafik, 640 Hamnverksamhet i statistiken över ekonomi (del II). Uppgifterna om dessa affärsverk samlas bara in under fjärde kvartalet. Förfrågningar om affärsverkens uppgiftsklasser kan göras per e-post Kvartal: Resultaträkningen och investeringsuppgifterna (tabellerna 1, 2, 4, 5) samlas in ackumulerat från årets början. Uppgifterna i balansräkningen statistikförs enligt ställningen i slutet av varje kvartal. Den sista dagen i resp. kvartal är: 1:a kvartalet :a kvartalet :e kvartalet :e kvartalet 31.12

3 3 (31) 1. RESULTATRÄKNING, kommun/samkommun Verksamhetsintäkter Verksamhetens intäkter indelas i resultaträkningen i Försäljningsintäkter, Avgiftsintäkter, Understöd och bidrag samt Övriga verksamhetsintäkter.(anm, 2011b) Därav: Försäljningsintäkter Försäljningsintäkter är inkomster av varor och tjänster som är avsedda att säljas till ett pris om i regel täcker produktionskostnaderna. Försäljningsintäkter är även ersättningar för prestationer som kommunen har producerat och överlämnat till en tredje part på uppdrag av staten.(anm, 2011b) I denna post anges såväl försäljningsintäkter från staten, kommuner, samkommuner som försäljningsintäkter från övriga. I statistiken specificeras dessutom försäljningsintäkter som erhållits av samkommuner och kommuner samt interna försäljningsintäkter Därav: Försäljningsintäkter från kommuner och samkommuner Här redovisas försäljningsintäkter erhållna från kommunen eller samkommunen. (se sektorindelningen i slutet av anvisningen) Interna försäljningsintäkter (inkl. Intäkter från egna affärsverk) Här redovisas kommunens/ samkommunens interna försäljningsintäkter Avgiftsintäkter Avgiftsintäkter är klientavgifter och andra avgifter för sådana varor och tjänster vilkas prissättning inte är avsedd att täcka produktionskostnaderna i sin helhet eller vilkas priser bestäms enligt kundens betalningsförmåga. Ofta finns det bestämmelser om grunden för avgifterna i lag eller förordning. Sådana avgiftsintäkter är bl.a. sjukhus- och vårdavgifter, hälsocentralavgifter, socialserviceavgifter, kursavgifter, parkerings- och rättshjälpsavgifter. (ANM, 2011b) Obs! Inkomster från måltidsavgifter räknas till försäljningsintäkter inte till avgiftsintäkter Förändring av produktlager Förändring av produktlager antecknas enligt samma princip som i kommunens/samkommunens resultaträkning Tillverkning för eget bruk Tillverkning för eget bruk antecknas enligt samma princip som i kommunens/samkommunens resultaträkning.

4 4 (31) Verksamhetskostnader Verksamhetens kostnader indelas i resultaträkningen i följande grupper, Personalkostnader, Köp av tjänster, Material, förnödenheter och varor, Bidrag och Övriga verksamhetskostnader.(anm, 2011b) Därutöver indelas kostnaderna också i egna separata kategorier enligt följande, Löner och arvoden, Lönebikostnader, Pensionskostnader och Övriga lönebikostnader.(anm, 2011b) Därav: Löner och arvoden Lönebikostnader Till Lönebikostnader räknas pensionskostnader och övriga lönebikostnader. Som pensionskostnader under lönebikostnader redovisas pensionsförsäkringspremier och pensioner, (ANM, 2011b) Köp av kundtjänster Kundtjänster är slutprodukttjänster som är avsedda för kommuninvånarna och som kommunen köper från andra serviceproducenter.(anm, 2011b) Köp av tjänster kan i resultaträkningen eller i en bilaga till den indelas i tjänster som direkt köps åt kunder, dvs. kommuninvånare, och tjänster som kommunen använder för sin egen serviceproduktion.(anm, 2011b) Obs! Till köp av kundtjänster räknas också hemkommunsersättningar för förskoleundervisning och grundläggande utbildning samt ersättningsutgifter som grundar sig på hemkommunslagen. Obs! Till kundtjänster räknas bara s.k. slutprodukttjänster. Köp av s.k. kollektivtjänster, såsom vägunderhåll, livsmedelskontroll, övriga miljö- och hälsoskyddstjänster eller veterinärtjänster och tjänster inom brand- och räddningsväsendet räknas inte som köp av kundtjänster. (KF, 2012) Köp av kundtjänster av staten Kundtjänster köpta av staten är till exempel vårdtjänster som köpts av statliga sjukhus. (KF, 2012). Obs! Utgifterna för och inkomsterna av hemkommunsersättningar för förskoleundervisning och grundläggande utbildning uppges i den sektor där eleven är placerad. Om eleven är placerad i en annan kommuns skola, hänförs utgifterna för hemkommunsersättningar till köp av kundtjänster av kommuner. Utgifterna för hemkommunsersättningar för elever i privata skolor hänförs till köp av kundtjänster av övriga Köp av kundtjänster av kommuner (inkl. köp av kommuners affärsverk) Köp av kundtjänster av kommuner är till exempel köp av social- och hälsovårdstjänster av en annan kommun samt hemkommunsersättningar för förskoleundervisning och grundläggande utbildning. Kommunens interna köp hör inte hit med undantag av köp av kundtjänster av kommunens eget affärsverk. (KF, 2012).

5 5 (31) Obs! Ersättningar som betalas till en annan kommun enligt lagen om hemkommun eller socialvårdslagen bokförs i den här posten Köp av kundtjänster av samkomm. (inkl. köp av samkommuners affärsverk) En medlemskommuns betalningsandelar av en samkommuns driftsutgifter hör i allmänhet till köp av kundtjänster. Undantag är sådana betalningsandelar som inte härrör från anskaffning av kundtjänster till kommuninvånarna, till exempel andel av kostnaderna för samhällsplanering, tjänster inom brand- och räddningsväsendet, veterinärtjänster och övriga tjänster inom miljö- och hälsoskyddet. Dessa hör till utgiftsslaget Köp av övriga tjänster. (KF, 2012) Köp av kundtjänster av övriga I köp av kundtjänster av övriga ingår tjänster som kommunen utnyttjar i sin produktion av prestationer. Även socialvårds-, hälsovårds-, undervisnings- och kulturtjänster som anskaffats för den egna personalen bokförs som köp av tjänster. (KF, 2012). Obs! Hit räknas köp av tjänster som förmedlats till andra kommuner (t.ex. tjänster som en värdkommun köpt till avtalskommunerna) Köp av övriga tjänster I köp av övriga tjänster ingår tjänster som kommunen utnyttjar i sin produktion av prestationer. Även socialvårds-, hälsovårds-, undervisnings- och kulturtjänster som anskaffats för den egna personalen bokförs som köp av tjänster. (KF, 2012). Obs! Hit räknas köp av tjänster som förmedlats till andra kommuner (t.ex. tjänster som en värdkommun köpt till avtalskommunerna) Material, förnödenheter och varor Till material, förnödenheter och varor räknas bl.a. kontors- och skolmaterial, litteratur, livsmedel, beklädnad, mediciner och vårdmaterial, rengöringsmedel och -material, bränsle och smörjmedel samt utgifter för anskaffning av värme, vatten och elektricitet.(anm, 2011b) Understöd Understöden omfattar stöd och bidrag som betalts till hushållen samt stöd och bidrag som beviljats till samfund.(anm, 2011b) Understöd till hushåll Obs! Servicesedlar är understöd till hushåll. I posten Understöd till hushåll bokförs dessutom: Stöd för hemvård av barn Kommuntillägg till stödet för hemvård av barn

6 6 (31) Stöd för privat vård av barn Kommuntillägg till stödet för privat vård av barn Stöd för närståendevård Utkomststöd Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte Understöd till handikappade Stöd för skolresor Mottagningspenning till asylsökande [2012] Brukspenning till asylsökande [2011] Övriga understöd till hushåll Understöd till sammanslutningar Bidrag som inte beviljats till hushåll Verksamhetsbidrag (+ eller -) Skatteinkomster Kommunens skatteinkomster registreras i bokslutet enligt skatteförvaltningens redovisningstidpunkt som skatteinkomst för ifrågavarande räkenskapsperiod. (ANM, 2011b) Statsandelar Under statsandelar i resultaträkningen upptas statsandelar och bidrag för driftsekonomin, då dessa grundar sig på den allmänna kostnadsfördelningen mellan stat och kommun och då de inte till sin karaktär utgör bruksavgifter eller andra avgifter. Hit hör statsandelarna för kommunens basservice, övriga statsandelar för undervisnings- och kulturväsendet samt höjning av statsandelen enligt prövning. (ANM, 2011b) Ränteintäkter Bland ränteintäkterna upptas ränteintäkter från utlåning, övriga placeringar och depositioner samt från betalningsrörelsekonton, periodiserade enligt prestationsprincipen. (ANM, 2011b) Därav: Ränteintäkter från lån till affärsverk Här antecknas ränteintäkter från lån beviljade till kommunens/samkommunens egna affärsverk Övriga finansiella intäkter Som övriga finansiella intäkter upptas skatteredovisningsräntor, dividender och räntor på andelskapital, dröjsmålsräntor samt kursvinster av finansieringslån och försäljningsvinster av värdepapper. (ANM, 2011b) Därutöver indelas övriga finansiella intäkter i kategorierna nedan: Därav: Dividender och räntor på andelskapital Ersättning för grundkapital i affärsverk Räntor på grundkapital av samkommuner

7 7 (31) Räntekostnader Till räntekostnaderna hör räntor som betalts på långfristiga och kortfristiga lån. (ANM, 2011b) Övriga finansiella kostnader Till övriga finansiella kostnader hör bland annat skatteredovisningsräntor, dröjsmålsräntor, garanti- och kreditförlustprovisioner liksom andra kostnader för finansieringslån utöver ränta, t.ex. kursförluster och värdeminskning beträffande lånefordringar och värdepapper som hör till finansieringstillgångarna liksom värdeminskning beträffande övriga motsvarande finansiella medel. Likaså utgör kreditförluster till följd av kommunens utlåning nedskrivningar under finansiella kostnader. (ANM, 2011b) Årsbidrag Avskrivningar och nedskrivningar Här antecknas planenliga nedskrivningar och avskrivningar Extraordinära intäkter och Extraordinära kostnader Extraordinära intäkter och kostnader definieras i 4:2 i bokföringslagen. Som kommunens extraordinära intäkter och kostnader bokförs väsentliga händelser av engångsnatur som avviker från kommunens normala verksamhet. Extraordinära intäkter och kostnader kan uppstå bl.a. av större försäljningsvinster eller förluster av tillgångar bland bestående aktiva på grund av att någon verksamhet avslutats, överlåtelse av äganderätten till dotter- och intressesammanslutningar eller upplösning eller fusion av dessa sammanslutningar. (ANM, 2011b) Räkenskapsperiodens resultat

8 8 (31) 2. INVESTERINGAR, kommun/samkommun (exkl. särredovisade affärsverk) Till investeringsutgifterna hör inköp av aktier och andelar och investeringar i materiella och immateriella tillgångar bland bestående aktiva. (KTM, 2006.) Investeringsutgifter och försäljningsvinster av tillgångar bland bestående aktiva samt finansieringsandelar till investeringar upptas enligt prestationsprincipen. Som investeringsutgift anges också en anskaffningsutgift som helt eller delvis täckts med en investeringsreserv eller -fond. Förskottsbetalningar på investeringar hanteras som investeringar. (KTM, 2006.) I den här statistiken behandlas investeringsutgifter och -intäkter på samma sätt som i finansieringsanalysen. Obs! Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar ska för kommunen/samkommunen bokföras direkt på typ av vara Mark- och vattenområden I balansposten Mark- och vattenområdena upptas jord- och skogsområden, bebyggd och obebyggd tomtmark, forslägenheter och vattenområden. Till de utgifter som aktiveras räknas förutom det nominella anskaffningspriset också utgifter för områdets styckning och lagfart samt andra motsvarande direkta utgifter som uppstått för att området skall kunna tas i kommunens bruk. (ANM, 2011c) Byggnader Som byggnader räknas bostads-, anstalt-, administrations-, skol-, industri- och övriga byggnader. I gruppen byggnader innefattas också konstruktioner såsom bland annat bränsle- och syratankar samt lätta t.ex. av trä konstruerade, ofta tillfälliga lager. (ANM, 2011c) Fasta konstruktioner och anordningar Fasta konstruktioner och anordningar visas som en egen balansgrupp till vilken bland annat hör - markkonstruktioner såsom anskaffningsutgiften för gator, vägar och broar samt parker och rekreationsområden och motsvarande anläggningar, dock inte anskaffningsutgiften för själva markområdet - vattenkonstruktioner såsom anskaffningsutgiften för dammar, kanaler och bassänger - anskaffningsutgiften för ledningsnät och därtill hörande anordningar - anskaffningsutgiften för övriga fasta konstruktioner och anordningar som inte utgör till anskaffningsutgift för byggnad. (ANM, 2011c) Maskiner och inventarier Gruppen maskiner och inventarier innefattar transportmedel och övriga maskiner och inventarier. Till transportmedel hör trafikmedel avsedda för person- och varutransport såsom bilar, släpvagnar, fartyg, spårvagnar och invalidvagnar. Övriga maskiner och inventarier är bland annat kraftmaskiner, lyft- och flyttanordningar, jordbyggnadsmaskiner och rörliga arbetsmaskiner, jord- och skogsbruksmaskiner,

9 9 (31) bearbetningsmaskiner, kontorsmaskiner och datorer, övriga elektriska maskiner och anordningar, datatransmissionsutrustning, medicineringsutrustning, optiska instrument, möbler, musikinstrument och idrottsredskap. Maskiner och anordningar som är fast anslutna till byggnader hör inte till denna post, utan tas upp som delar av byggnadens anskaffningsutgift. (ANM, 2011c) Obs! Hit hör alla anskaffningar av datorer och därtill hörande program samt all kommunikationsutrustning Övriga investeringstillgångar Investeringar i övriga materiella och immateriella tillgångar Aktier och andelar Anskaffningsutgifterna för aktier och andelar som hör till investeringar bland bestående aktiva som ska aktiveras och som tas upp i budgetutfallet i investeringsdelen. (KF, 2012) Investeringsutgifter totalt Finansieringsandelar för investeringsutgifter Finansieringsandelar för investeringar i enlighet med utfallet av budgetens investeringsdel. Finasieringsandelen kan vara statsandel eller annan finansieringsandel (hos en samkommun till exempel en medlemskommuns finansieringsandel av anskaffningsutgiften för en investering). Finansieringsandelarna för investeringsutgifter specificeras i finansieringsandelar av staten, av kommuner och samkommuner, av Europeiska Unionen och av övriga. (KF, 2012) Ink. från försäljn. av invest.tillgångar (inkl. försäljn.vinster) I statistiken anges som inkomster från försäljning av investeringstillgångar den totala inkomsten av en överlåtelse (försäljningsinkomsten) enligt uppgiftsklass, dvs. den icke avskrivna delen av anskaffningsutgiften och den försäljningsvinst som bokförts i resultaträkningen (förlust avdras inte). (KF, 2012) Därav: Ink. från försäljn. av mark- och vattenområden Här anges inkomster från försäljning av mark- och vattenområden Ink. från försäljn. av aktier och andelar Här anges inkomster från försäljning av aktier och andelar Investeringsinkomster totalt

10 10 (31) 3. BALANSRÄKNING och vissa låneuppgifter, kommun/samkommun Obs! När det gäller balansräkningsposterna används sektorindelningen. Posterna mellan kommunen och affärsverk som hör till sektorn lokalförvaltning hör till sektorn "Kommuner och samkommuner". Posterna mellan kommunen och affärsverk som hör till företagssektorn hör till sektorn "Övriga". Se sektorindelningen i slutet av anvisningen Ökningar i lånefordringar från början av året Därav: Utlåning till egna affärsverk Minskningar i lånefordringar från början av året Därav: Amorteringar från egna affärsverk Lån beviljade av kommunen, som i balansräkningen upptas bland bestående aktiva i gruppen Placeringar. (Masskuldebrevsfordringar, Övriga lånefordringar, Övriga fordringar) behandlas som ökning eller minskning av utlåningsfordringar Ökning av långfristiga lån från början av året Minskning av långfristiga lån från början av året Ökningar eller minskningar av långfristiga lån består av ökningar eller minskningar av nedan nämnda långfristiga låneposter i balansräkningen under räkenskapsperioden: +Masskuldebrevslån +Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter +Lån från offentliga samfund +Lån från övriga kreditgivare Ökning (+) eller minskning (-) av kortfr.lån från början av året Ökningar eller minskningar av kortfristiga lån består av ökningar eller minskningar av nedan nämnda kortfristiga låneposter i balansräkningen under räkenskapsperioden: +Masskuldebrevslån +Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter +Lån från offentliga samfund +Lån från övriga kreditgivare BALANSRÄKNING AKTIVA BESTÅENDE AKTIVA Placeringar I balansposten placeringar aktiveras anskaffningsutgifter för värdepapper som anskaffats för att befrämja kommunens verksamhet såsom placeringar som stöder kommunens verksamhet och övriga långfristiga placeringar. (ANM, 2011c)

11 11 (31) Aktier och andelar Till balansposten Aktier och andelar hör värdepapper och andelar vilka anskaffats för bestående bruk såsom aktier som berättigar till besittning av verksamhetsutrymmen för serviceproduktionen och andra aktier och andelar vilka utgör placeringar som stöder kommunens verksamhet. Övriga värdepapper utgör finansiella värdepapper. (ANM, 2011c) Därav: Samkommunsandelar Bland samkommunsandelar uppges andelarna i de samkommuner där kommunen är medlem Masskuldebrevsfordringar En långfristig masskuldebrevsfordran inom ramen för de placeringar som stöder kommunens verksamhet, vilka är avsedda att kvarstå som placeringar till lånetidens slut, bokförs bland bestående aktiva. Däremot skall masskuldebrevsfordringar som är avsedda att realiseras då likviditeten eller ränteutvecklingen så kräver bokföras som rörliga aktiva fastän de på basen av förfallodagen skulle vara långfristiga. (ANM, 2011c) Alla masskuldebrevsfordringar skall indelas i kategorierna nedan Masskuldebrevsfordringar hos staten Masskuldebrevsfordringar hos kommuner och samkommuner Masskuldebrevsfordringar hos övriga Övriga lånefordringar Som övriga lånefordringar bokförs beviljade lån som inte är masskuldebrevslån. Lån inom ramen för placeringar som stöder kommunens verksamhet, vilka exempelvis för att finansiera investeringsutgifter, beviljats som bestående finansiering till kommunens dottersamfund och andra samfund som producerar kommunens tjänster i form av placeringar som stöder kommunens verksamhet hör till denna grupp. Lånefordringarna kan vara räntebelagda eller räntefria skuldebrevs- eller kapitallån.(anm, 2011c) Alla övriga lånefordringar skall indelas i kategorierna nedan Övriga lånefordringar hos staten Övriga lånefordringar hos kommuner och samkommuner Övriga lånefordringar hos övriga Övriga fordringar Balansgruppen Övriga fordringar kan innehålla både poster som inte hör till grupperna ovan, men som betjänar kommunens egentliga verksamhet och rena placeringar som till sin natur är bestående. Även återbäringsbara anslutningsavgifter vilka kommunen betalt bokförs inom denna balanspost. (ANM, 2011c)

12 12 (31) RÖRLIGA AKTIVA Fordringar Långfristiga fordringar En fordran eller en del av den är långfristig om den förfaller till betalning efter en längre tid än ett år.. (ANM, 2011c) Långfristiga kundfordringar Kundfordringar är fordringar som uppstått på basis av överlåtelser av prestationer eller tjänster inom ramen för den egentliga verksamheten samt fordringar på basen av försäljning av tillgångar bland bestående aktiva. Som kundfordringar bokförs både fordringar på basis av försäljningsintäkter och på basis av avgiftsintäkter. Realiserade och sannolika kreditförluster för kundfordringar bokförs som övriga kostnader. Uthyrning av bostäder utgör kommunens egentliga verksamhet, varför det är befogat att redovisa dessa som kundfordringar. (ANM, 2011c) Långfristiga lånefordringar Lånefordringarna har ett direkt samband med utlåningsverksamheten. Lånefordringarna utgörs bland annat av lån för finansiering av dottersamfundens, samkommunernas samt intressesamfundens och övriga ägarintressesamfunds och övriga samfunds driftskapital, lån som beviljats för att stöda likviditeten (inklusive koncernkontots fordringar på dottersamfund), bostads- och övriga lån som kommunen beviljat direkt till kommuninvånare samt notariatdepositioner. (ANM, 2011c) Alla lånefordringar skall indelas i kategorierna nedan Långfristiga lånefordringar hos staten Långfristiga lånefordringar hos kommuner och samkommuner Långfristiga lånefordringar hos övriga Långfristiga övriga fordringar Som övriga fordringar redovisas de fordringar som inte ingår i ovan nämnda fordringar och som inte heller är resultatregleringar. (ANM, 2011c) Långfristiga resultatregleringar, fordringar Resultatregleringar utgörs bland annat av i förskott betalda räntor, hyror, löner liksom under räkenskapsperioden upplupen ränta som ännu inte erhållits vid räkenskapsperiodens utgång samt obetalda försäkringsersättningar, vilka bokförs på basis av att utgifter och inkomster upptagna enligt kontantprincip i samband med bokslutet periodiseras enligt prestationsprincipen. (ANM, 2011c) Kortfristiga fordringar Ifall fordran eller en del av den förfaller till betalning efter ett år eller inom en kortare tid är den kortfristig (BokfL 4:7.1 ). (ANM, 2011c) Definitionerna för de kortfristiga balansposterna nedan motsvarar de långfristiga balansposterna.

13 13 (31) Kortfristiga kundfordringar Kortfristiga lånefordringar Kortfristiga lånefordringar hos staten Kortfristiga lånefordringar hos kommuner och samkommuner Kortfristiga lånefordringar hos övriga Kortfristiga övriga fordringar Kortfristiga resultatregleringar, fordringar Finansiella värdepapper Finansiella värdepapper utgör placeringar av likvida medel eller de kan ha erhållits som betalning för kundfordringar. Alla i placeringssyfte förvärvade aktier, andelar, masskuldebrev och motsvarande värdepappersplaceringar bokförs under denna balanspost också fastän de skulle realiseras först efter ett längre tidsintervall. (ANM, 2011c) I statistiken ska finansiella värdepapper indelas i underposter enligt beskrivningen nedan Aktier och andelar Aktier eller andelar upptas bland finansieringstillgångarna om avsikten är att realisera dem för att på kortare eller längre sikt finansiera kommunens verksamhet då likviditetssituationen eller avkastningsmöjligheterna förutsätter realisering. Hit hör börsaktier och andra aktier och andelar anskaffade för att placera kassamedel (inte aktier och andelar som hör till bestående aktiva och inte placeringar i aktie- eller andra placeringsfondandelar). Anskaffningen av dessa behandlas inte som investeringar i budgeten. (ANM, c) Placeringar i penningmarknadsinstrument Placeringar i penningmarknadsinstrument är bland annat statens skuldförbindelser, bankcertifikat, kommuncertifikat och företagscertifikat. (ANM, 2011c) Placeringar i statens skuldförbindelser Placeringar i kommuncertifikat Placeringar i övriga penningmarknadsinstrument Masskuldebrevsfordringar En långfristig masskuldebrevsfordran inom ramen för de placeringar som stöder kommunens verksamhet, vilka är avsedda att kvarstå som placeringar till lånetidens slut, bokförs som bestående aktiva. Däremot skall masskuldebrevsfordringar som är avsedda att realiseras då likviditeten eller ränteutvecklingen så kräver bokföras som rörliga aktiva fastän de på basen av förfallodagen skulle vara långfristiga. (ANM, 2011c) Masskuldebrevsfordringar hos staten Masskuldebrevsfordringar hos kommuner och samkommuner Masskuldebrevsfordringar hos övriga

14 14 (31) Övriga värdepapper Som övriga värdepapper redovisas till finansieringstillgångarna hörande värdepapper som inte är aktier eller andelar, placeringar i penningmarknadsinstrument eller masskuldebrevsfordringar. Placeringar i aktie- eller andra placeringsfondandelar hör till denna balanspost. (ANM, 2011c) Kassa och bank Med kassa avses kommunens kontanta kassamedel (mynt och sedlar). Med kontanta medel kan jämställas till exempel sedvanlig mängd frimärken i kassan. Med banktillgodohavanden avses depositioner på bankernas inlåningskonton. Depositioner på bankkonton ingår i banktillgodohavandena oberoende av när de förfaller. (ANM, 2011c) PASSIVA Förvaltat kapital Förvaltade medel och förvaltat kapital grupperas i balansräkningen i Statliga uppdrag, Donationsfondernas särskilda täckning och Övriga förvaltade medel.(anm, 2011c) Därav: Statliga uppdrag FRÄMMANDE KAPITAL Långfristigt främmande kapital Som långfristig skuld betraktas en sådan skuld som förfaller till betalning efter en längre tid än ett år. (ANM, 2011c) Långfristiga masskuldebrevslån Masskuldebrevslån är på innehavaren av skuldsedeln utställda skuldebrevslån som kan säljas vidare. Masskuldebrevslån emitteras både av företag, finansiella institut och offentliga samfund. I allmänhet delas ett masskuldebrevslån på flera skuldsedlar vilka utbjuds för teckning. Till exempel obligationslån, debenturlån, konvertibla skuldebrevslån och optionslån utgör masskuldebrevslån. (ANM, 2011c) Långfristiga lån från finansiella institut och försäkringsanstalter I balansposten Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter upptas lån från banker och andra finansiella institut samt lån från skade- och livförsäkringsbolag, även kommuncertifikat från nämnda kreditgivare. Lån från arbetspensionsanstalter hör till gruppen Lån från offentliga samfund. (ANM, 2011c) Långfristiga lån från offentliga samfund Offentliga samfund är staten, kommuner och samkommuner samt socialskyddsfonder. (ANM, 2011c) Alla långfristiga lån från offentliga samfund indelas i kategorierna nedan.

15 15 (31) Långfristiga lån från staten Långfristiga lån från kommuner och samkommuner Långfristiga lån från Keva Långfristiga lån från övriga socialskyddsfonder Långfristiga lån från övriga kreditgivare Övriga kreditgivare utgörs av övriga inhemska kreditgivare och övriga utländska kreditgivare. Den noggrannare indelning som behövs för statistiken presenteras i Finlands Kommunförbunds mall för kontoplan. (ANM, 2011c) Långfristiga erhållna förskott Med erhållna förskott avses betalning för försäljning av prestationer i anslutning till den egentliga verksamheten då betalningen erhållits före överlåtelse av prestationen. Förskott för annat än egentlig produktion av prestationer (t.ex. ränteförskott) bokförs vanligen som resultatregleringar. (ANM, 2011c) Erhållna förskott tas upp under långfristigt främmande kapital om den överlåtelse som de hör till kommer att ske senare än ett år efter bokslutstidpunkten.(anm, 2011c) Långfristiga leverantörsskulder En leverantörsskuld är långfristig om den förfaller till betalning senare än ett år efter räkenskaps periodens utgång. Ifall skulden förfaller till betalning i flera rater upptas den del av skulden som förfaller inom ett år eller tidigare under kortfristigt främmande kapital.(anm, 2011c) Långfristiga övriga skulder Till övriga långfristiga skulder hör bland annat till skatter och socialskydd hörande skulder, till exempel förskottsinnehållning på utbetalda löner, socialskyddsavgifter och övriga i samband med förskottsinnehållningen bokförda till socialavgifter hörande poster samt mervärdesskatteskuld. (ANM, 2011c) Långfristiga resultatregleringar, skulder En resultatreglering sammanhänger med en inkomst eller en utgift som enligt prestationsprincip realiseras under en annan räkenskapsperiod än då den erhålles eller betalas i pengar. Följande poster utgör (passiva) resultatregleringar (BokfL 4:6 ). (ANM, 2011c) Kortfristigt främmande kapital En kortfristig skuld förfaller till betalning efter ett år eller en kortare tid (BokfL 4:7.2 ). (ANM, 2011c). Definitionerna för de kortfristiga balansposterna nedan motsvarar de långfristiga balansposterna Kortfristiga masskuldebrevslån Kortfristiga lån från finansiella institut och försäkringsanstalter Kortfristiga lån från offentliga samfund Kortfristiga lån från staten Kortfristiga lån från kommuner och samkommuner Kortfristiga lån från Keva

16 36537 Kortfristiga lån från övriga socialskyddsfonder Kortfristiga lån från övriga kreditgivare Kortfristiga erhållna förskott Kortfristiga leverantörsskulder Kortfristiga övriga skulder Kortfristiga resultatregleringar, skulder 16 (31)

17 17 (31) 4. RESULTATRÄKNING, affärsverk inom lokalförvaltningen (uppgiftsklasser , , 750) Också fonder som behandlas som balansenheter. 7. RESULTATRÄKNING, affärsverk inom företagssektorn (uppgiftsklasser ) (och 71000) Omsättning I omsättningen ingår försäljningsintäkterna från affärsverkets ordinarie verksamhet medavdrag för beviljade rabatter samt mervärdesskatt och andra skatter som baserar sig direkt på beloppet av försäljningen (BokfL 4:1 ). Till omsättningen räknas såväl de försäljningsinkomster som erhållits av utomstående samt de som erhållits av kommunens eller samkommunens övriga verksamhetsenheter. (HIM, 2007) Enligt vedertaget bruk hänförs alla vederlag som härrör sig från omsättningstillgångar till omsättningen. Försäljningsinkomsterna bokförs enligt prestationsprincip som intäkter i bokslutet för den räkenskapsperiod under vilken prestationen har överlåtits. Anslutningsavgifter som inte berättigar till återbäring (både överförbara och icke överförbara) bokförs i omsättningen. Omsättningen upptas till nettobelopp. (HIM, 2007) (och 71300) Förändring av produktlager Förändring av produktlager antecknas enligt samma princip som i kommunens/samkommunens resultaträkning (och 71400) Tillverkning för eget bruk Tillverkning för eget bruk antecknas enligt samma princip som i kommunens/samkommunens resultaträkning (och 71500) Övriga rörelseintäkter Till övriga rörelseintäkter räknas inkomster som har samband med affärsverkets produktion av prestationer dock utan att ingå i denna. Verksamhetsunderstöd och bidrag från andra än den egna kommunen utgör övriga rörelseintäkter eller så kan dessa, om de är väsentliga, upptas som en egen post i resultaträkningen, Övriga understöd och bidrag.(him, 2007) (och 71600) Understöd och bidrag från kommunen/samkommunen Stöd eller understöd som för affärsverkets verksamhet erhållits av kommunen eller samkommunen eller av affärsverkssamkommunens medlemskommun eller -samkommun upptas i resultaträkningen som en separat intäktspost före kostnadsposterna under rubriken Stöd och bidrag från kommunen/samkommunen. I denna grupp upptas både stöd på basis av prestationsmängd och övrigt verksamhetsbidrag då dessa erhållits av den egna kommunen eller samkommunen eller av affärsverkssamkommunens medlemskommun eller -samkommun. Ett verksamhetsbidrag upptas under denna rubrik oavsett för vilken kostnadspost bidraget har beviljats. Också en avtalskommun kan ge bidrag till ett gemensamt affärsverk enligt värdkommunmodell och bidraget upptas då som inkomst bland Övriga rörelseintäkter eller, om det till sin storlek är väsentligt, bland Övriga stöd och bidrag.(him, 2007)

18 18 (31) (och 72100) Material och tjänster (och 72110) Material, förnödenheter och varor: Till material, förnödenheter och varor räknas bl.a. kontors- och skolmaterial, litteratur, livsmedel, beklädnad, mediciner och vårdmaterial, rengöringsmedel och -material, bränsle och smörjmedel samt utgifter för anskaffning av värme, vatten och elektricitet. Däremot hör avloppsvattenavgifter till köp av tjänster.(anm, 2011b) (och 72130) Köp av tjänster Köp av tjänster innefattar tjänster som används för produktion av affärsverkets prestationer. (HIM, 2007) (och72300) Personalkostnader (och 72310) Löner och arvoden (och 72330) Lönebikostnader Till Lönebikostnader räknas pensionskostnader och övriga lönebikostnader. Som pensionskostnader under lönebikostnader redovisas pensionsförsäkringspremier och pensioner, (ANM, 2011b) (och 72350) Avskrivningar och nedskrivningar Här antecknas planenliga nedskrivningar och avskrivningar (och 72370) Övriga rörelsekostnader Som övriga rörelsekostnader bokförs bl.a. kostnader som förorsakats av myndighetsutövning och indirekta skatter som t.ex. avfallsskatt. Skogsvårdsavgifter och fastighetsskatt som affärsverket betalar för fastigheter på annan kommuns område upptas i denna post. Inkomstskatt som affärsverket betalar för sin affärsverksamhet7 kan också upptas här, om den inte upptas som en skild post, Inkomstskatt efter bokslutsdispositionerna. (HIM, 2007) (och 73000) Rörelseöverskott (-underskott) (och 75000) Finansiella intäkter och kostnader Som finansiella intäkter och kostnader upptas intäkter och kostnader vilka till sin karaktär hör till finansieringsverksamheten. (ANM, 2011.) (och 75100) Ränteintäkter Bland ränteintäkterna upptas ränteintäkter från utlåning, övriga placeringar och depositioner samt från betalningsrörelsekonton, periodiserade enligt prestationsprincip. (ANM, 2011b)

19 19 (31) (och 75300) Övriga finansiella intäkter Som övriga finansiella intäkter upptas skatteredovisningsräntor, dividender och räntor på andelskapital, dröjsmålsräntor samt kursvinster av finansieringslån och försäljningsvinster av värdepapper. (ANM, 2011 b) (och 75400) Till kommunen / samkommunen betalda räntekostnader Räntekostnader betalda till moderkommunen/samkommunen (och 75500) Till övriga betalda räntekostnader Räntekostnader betalda till andra än moderkommunen/samkommunen (och 75600) Ersättning för grundkapital Både en kommuns eller en samkommuns affärsverk och en affärsverkssamkommun upptar den ersättning som betalas för grundkapitalet bland finansiella kostnader som en skild post under rubriken Ersättning för grundkapitalet8. (HIM, 2007) (och 75700) Övriga finansiella kostnader Övriga finansiella kostnader är bl.a. skatteredovisningsräntor, dröjsmålsräntor, garanti- och kreditförlustprovisioner liksom andra kostnader för finansieringslån utöver ränta, t.ex. kursförluster och värdeminskning beträffande lånefordringar och värdepapper som hör till finansieringstillgångarna liksom värdeminskning beträffande övriga motsvarande finansiella medel. Likaså utgör kreditförluster till följd av kommunens utlåning nedskrivningar under finansiella kostnader. (ANM, 2011b) (och 76000) Överskott (underskott) före extraordinära poster (och 76200) Extraordinära intäkter och Extraordinära kostnader Som kommunens extraordinära intäkter och kostnader bokförs väsentliga händelser av engångsnatur som avviker från kommunens normala verksamhet. Extraordinära intäkter och kostnader kan uppstå bl.a. av större försäljningsvinster eller -förluster av tillgångar bland bestående aktiva på grund av att någon verksamhet avslutats överlåtelse av äganderätten till dotter- och intressesammanslutningar eller upplösning eller fusion av dessa sammanslutningar. (ANM, 2011b) (och 77000) Överskott (underskott) före reserver

20 20 (31) 5. INVESTERINGAR, affärsverk inom lokalförvaltningen (uppgiftsklasser , , 750) 8. INVESTERINGAR, affärsverk inom företagssektorn (uppgiftsklasser ). Också fonder som behandlas som balansenheter. Till investeringsutgifterna hör inköp av aktier och andelar och investeringar i materiella och immateriella tillgångar bland bestående aktiva. (KTM, 2006.) Investeringsutgifter och försäljningsvinster av tillgångar bland bestående aktiva samt finansieringsandelar till investeringar upptas enligt prestationsprincipen. Som investeringsutgift anges också en anskaffningsutgift som helt eller delvis täckts med en investeringsreserv eller -fond. Förskottsbetalningar på anläggningstillgångar hanteras som investeringar. (KTM, 2006.) I den här statistiken behandlas investeringsutgifter och -intäkter på samma sätt som i finansieringsanalysen. Obs! Bokför inte förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar enligt varutyp utan på rad (eller 81700) Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar (och 81100) Mark- och vattenområden I balansposten Mark- och vattenområdena upptas jord- och skogsområden, bebyggd och obebyggd tomtmark, forslägenheter och vattenområden. Till de utgifter som aktiveras räknas förutom det nominella anskaffningspriset också utgifter för områdets styckning och lagfart samt andra motsvarande direkta utgifter som uppstått för att området skall kunna tas i kommunens bruk.. (ANM, 2011c) (och 81200) Byggnader Som byggnader räknas bostads-, anstalt-, administrations-, skol-, industri- och övriga byggnader. I gruppen byggnader innefattas också konstruktioner såsom bland annat bränsle- och syratankar samt lätta t.ex. av trä konstruerade, ofta tillfälliga lager. (ANM, 2011c) (och 81300) Fasta konstruktioner och anordningar Fasta konstruktioner och anordningar visas som en egen balansgrupp till vilken bland annat hör - markkonstruktioner såsom anskaffningsutgiften för gator, vägar och broar samt parker och rekreationsområden och motsvarande anläggningar, dock inte anskaffningsutgiften för själva markområdet - vattenkonstruktioner såsom anskaffningsutgiften för dammar, kanaler och bassänger - anskaffningsutgiften för ledningsnät och därtill hörande anordningar - anskaffningsutgiften för övriga fasta konstruktioner och anordningar som inte utgör till anskaffningsutgift för byggnad. (ANM, 2011c) (och 81400) Maskiner och inventarier Gruppen maskiner och inventarier innefattar transportmedel och övriga maskiner och inventarier.

21 21 (31) Till transportmedel hör trafikmedel avsedda för person- och varutransport såsom bilar, släpvagnar, fartyg, spårvagnar och invalidvagnar. Övriga maskiner och inventarier är bland annat kraftmaskiner, lyftoch flyttanordningar, jordbyggnadsmaskiner och rörliga arbetsmaskiner, jord- och skogsbruksmaskiner, bearbetningsmaskiner, kontorsmaskiner och datorer, övriga elektriska maskiner och anordningar, datatransmissionsutrustning, medicineringsutrustning, optiska instrument, möbler, musikinstrument och idrottsredskap. Maskiner och anordningar som är fast anslutna till byggnader hör inte till denna post, utan tas upp som delar av byggnadens anskaffningsutgift. (ANM, 2011c) Obs! Hit hör alla anskaffningar av datorer och därtill hörande program samt all kommunikationsutrustning (och 81500) Övriga investeringstillgångar Investeringar i övriga materiella och immateriella tillgångar (och 81600) Aktier och andelar Anskaffningsutgifterna för sådana aktier och andelar i utfallet av budgetens investeringsdel som hör till placeringar bland bestående aktiva och som ska aktiveras. Till placeringar bland bestående aktiva hör aktier och andelar i placeringar som stöder kommunens verksamhet, vilka anskaffats för bestående bruk, till exempel aktier och andelar i sammanslutningar som producerar kommunala tjänster, aktier och andelar i kommunens kund-, upphandlings- och finansieringssammanslutningar, bostadsaktier och höjningar av samkommunernas grundkapital. (KF, 2012) (och 81700) Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar Balansposten förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar innehåller förskottsbetalningar på materiella tillgångar bestående aktiva och anskaffningsutgifter för pågående investeringar. Betalningsprestationen kan avse såväl egen produktion som köp från utomstående. (ANM, 2011c) Alla förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar uppges för affärsverkens del i denna post, inte direkt på typ av vara (och 82000) Investeringsutgifter totalt (och 83100) Finansieringsandelar för investeringsutgifter Finansieringsandelar för investeringar i enlighet med utfallet av budgetens investeringsdel. Finansieringsandelen kan vara statsandel eller annan finansieringsandel (hos en samkommun till exempel en medlemskommuns finansieringsandel av anskaffningsutgiften för en investering). Finansieringsandelarna för investeringsutgifter specificeras i finansieringsandelar av staten, av kommuner och samkommuner, av Europeiska Unionen och av övriga. (KF, 2012) (och 83200) Ink. från försäljning av invest.tillg. (inkl. försäljn.vinster) Med försäljning av investeringstillgångar avses försäljning av aktiverade immateriella och materiella tillgångar samt aktier och andelar. (KF, 2012).

22 22 (31) (och 83210) Därav: Ink. från försäljning av mark- och vattenområden Här antecknas investeringstillgångarnas inkomster av försäljning av mark- och vattenområden (och 83230) Ink. från försäljning av aktier och andelar Här antecknas investeringstillgångarnas inkomster av försäljning av aktier och andelar (och 84000) Investeringsinkomster totalt

23 23 (31) 6. Balansräkning och vissa låneuppgifter, affärsverk inom lokalförvaltningen (uppgiftsklasser , , 750). Också fonder som behandlas som balansenheter. 9. Balansräkning och vissa låneuppgifter, affärsverk inom företagssektorn (uppgiftsklasser ) (och 90100) Ökning av långfristiga lån från kommunen/samkommunen Från moderkommunen/ samkommunen (och 90200) Ökning av långfristiga lån från övriga (och 90300) Minskning av långfristiga lån från kommunen/samkommunen Från moderkommunen/ samkommunen (och 90400) Minskning av långfristiga lån från övriga (och 90500) Ökn. el. minskn. av kortfr. lån från kommunnen/samkommunen Från moderkommunen/ samkommunen (och 90600) Ökn. el. minskn. av kortfr. lån från övriga BALANSRÄKNING AKTIVA BESTÅENDE AKTIVA (och 91200) Placeringar I balansposten placeringar aktiveras anskaffningsutgifter för värdepapper som anskaffats för att befrämja kommunens verksamhet såsom placeringar som stöder kommunens verksamhet och övriga långfristiga placeringar. (ANM, 2011c) (och 91300) Aktier och andelar Till balansposten Aktier och andelar hör värdepapper och andelar vilka anskaffats för bestående bruk såsom aktier som berättigar till besittning av verksamhetsutrymmen för serviceproduktionen och andra aktier och andelar vilka utgör placeringar som stöder kommunens verksamhet. Övriga värdepapper utgör finansiella värdepapper. (ANM, 2011c) (och 91400) Masskuldebrevsfordringar En långfristig masskuldebrevsfordran inom ramen för de placeringar som stöder kommunens verksamhet, vilka är avsedda att kvarstå som placeringar till lånetidens slut, bokförs som bestående aktiva. Däremot skall masskuldebrevsfordringar som är avsedda att realiseras då likviditeten eller ränteutvecklingen så kräver bokföras som rörliga aktiva fastän de på basen av förfallodagen skulle vara långfristiga. (ANM, 2011c)

24 24 (31) (och 91500) Övriga lånefordringar Som övriga lånefordringar bokförs beviljade lån som inte är masskuldebrevslån. Lån inom ramen för placeringar som stöder kommunens verksamhet, vilka exempelvis för att finansiera investeringsutgifter, beviljats som bestående finansiering till kommunens dottersamfund och andra samfund som producerar kommunens tjänster i form av placeringar som stöder kommunens verksamhet hör till denna grupp. Lånefordringarna kan vara räntebelagda eller räntefria skuldebrevs- eller kapitallån. (ANM, 2011c) (och 91600) Övriga fordringar Balansgruppen Övriga fordringar kan innehålla både poster som inte hör till grupperna ovan, men som betjänar kommunens egentliga verksamhet och rena placeringar som till sin natur är bestående. Även återbäringsbara anslutningsavgifter vilka kommunen betalt bokförs inom denna balanspost. (ANM 2011c). RÖRLIGA AKTIVA (och 92100) Fordringar (och 92200) Långfristiga fordringar En fordran eller en del av den är långfristig om den förfaller till betalning efter en längre tid än ett år.. (ANM, 2011c) (och 92210) Långfristiga kundfordringar Kundfordringar är fordringar som uppstått på basis av överlåtelser av prestationer eller tjänster inom ramen för den egentliga verksamheten samt fordringar på basen av försäljning av tillgångar bland bestående aktiva. Som kundfordringar bokförs både fordringar på basis av försäljningsintäkter och på basis av avgiftsintäkter. Realiserade och sannolika kreditförluster för kundfordringar bokförs som övriga kostnader. Uthyrning av bostäder utgör kommunens egentliga verksamhet, varför det är befogat att redovisa dessa som kundfordringar. (ANM, 2011c) (och 92220) Långfristiga lånefordringar Lånefordringarna har ett direkt samband med utlåningsverksamheten. Lånefordringarna utgörs bland annat av lån för finansiering av dottersamfundens, samkommunernas samt intressesamfundens och övriga ägarintressesamfunds och övriga samfunds driftskapital, lån som beviljats för att stöda likviditeten (inklusive koncernkontots fordringar på dottersamfund), bostads- och övriga lån som kommunen beviljat direkt till kommuninvånare samt notariatdepositioner. (ANM, 2011c) (och 92230) Långfristiga fordringar på kommunen/samkommunen Från moderkommunen/ samkommunen.

25 25 (31) (och 92250) Långfristiga övriga fordringar Som övriga fordringar redovisas de fordringar som inte ingår i ovan nämnda fordringar och som inte heller är resultatregleringar. (ANM, 2011c) (och 92270) Långfristiga resultatregleringar, fordringar Resultatregleringar utgörs bland annat av i förskott betalda räntor, hyror, löner liksom under räkenskapsperioden upplupen ränta som ännu inte erhållits vid räkenskapsperiodens utgång samt obetalda försäkringsersättningar, vilka bokförs på basis av att utgifter och inkomster upptagna enligt kontantprincip i samband med bokslutet periodiseras enligt prestationsprincipen. (ANM, 2011c) (och 92300) Kortfristiga fordringar Ifall fordran eller en del av den förfaller till betalning efter ett år eller inom en kortare tid är den kortfristig (BokfL 4:7.1 ). (ANM, 2011c) Definitionerna för de kortfristiga balansposterna nedan motsvarar de långfristiga balansposterna (och 92310) Kortfristiga kundfordringar (och 92320) Kortfristiga lånefordringar (och 92330) Kortfristiga fordringar på kommunen/samkommunen (och 92350) Kortfristiga övriga fordringar (och 92370) Kortfristiga resultatregleringar, fordringar (och 92400) Finansiella värdepapper Finansiella värdepapper utgör placeringar av likvida medel eller de kan ha erhållits som betalning för kundfordringar. Alla i placeringssyfte förvärvade aktier, andelar, masskuldebrev och motsvarande värdepappersplaceringar bokförs under denna balanspost också fastän de skulle realiseras först efter ett längre tidsintervall. (ANM, 2011c) Alla finansiella värdepapper indelas i kategorierna nedan (och 92500) Aktier och andelar Aktier eller andelar upptas bland finansieringstillgångarna om avsikten är att realisera dem för att på kortare eller längre sikt finansiera kommunens verksamhet då likviditetssituationen eller avkastningsmöjligheterna förutsätter realisering. Hit hör börsaktier och andra aktier och andelar anskaffade för att placera kassamedel (inte aktier och andelar som hör till bestående aktiva och inte placeringar i aktieeller andra placeringsfondandelar). Anskaffningen av dessa behandlas inte som investeringar i budgeten. (ANM, 2011c) (och 92600) Placeringar i penningmarknadsinstrument Placeringar i penningmarknadsinstrument är bland annat statens skuldförbindelser, bankcertifikat, kommuncertifikat och företagscertifikat. (ANM, 2011c)

Datainsamling: Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis 2015

Datainsamling: Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis 2015 1(31) Uppgiftsinnehåll Datainsamling: Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis 2015 De här anvisningarna innehåller närmare information om datainnehållet och klassificeringarna i statistiken

Läs mer

0(36) Kommunekonomi kvartalsvis DATAINSAMLING OCH ANVISNINGAR

0(36) Kommunekonomi kvartalsvis DATAINSAMLING OCH ANVISNINGAR 0(36) 2015 Kommunekonomi kvartalsvis DATAINSAMLING OCH ANVISNINGAR 1(36) Innehåll Inledning 3 Datainsamling 3 Innehållet i datainsamlingen 4 Poster ur kommunens/samkommunens resultaträkning 4 Poster ur

Läs mer

0(37) Kommunekonomi kvartalsvis DATAINSAMLING OCH ANVISNINGAR

0(37) Kommunekonomi kvartalsvis DATAINSAMLING OCH ANVISNINGAR 0(37) 2017 Kommunekonomi kvartalsvis DATAINSAMLING OCH ANVISNINGAR 1(37) Innehåll Inledning 3 Datainsamling 3 Innehållet i datainsamlingen 4 Poster ur kommunens/samkommunens resultaträkning 4 Poster ur

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSANALYS FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSANALYS FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Handels- och industriministeriet BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSANALYS FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 2006 ISBN-10: 952-213-181-4 ISBN-13: 978-952-213-181-2

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSKALKYL FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSKALKYL FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSKALKYL FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 1999 BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels-

Läs mer

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Bokslut 2008. Bokslut 2008, Stadsfullmäktige 11.5.2009

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Bokslut 2008. Bokslut 2008, Stadsfullmäktige 11.5.2009 Bokslut 2008 Resultaträkning för Vanda stad 2008 2007 2006 milj. milj. milj. Verksamhetsintäkter 196,2 177,3 172,4 Tillverkning för eget bruk 90,1 71,0 71,2 Verksamhetskostnader - 1 072,0-974,6-931,2 Verksamhetsbidrag

Läs mer

UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR

UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR UTLÅTANDE 66 1(5) Bokföringsnämndens kommunsektion 31.8.2004 UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR 1 Motiveringar till utlåtandet År 2005 sker fler kommunsammanslagningar än tidigare

Läs mer

Statsekonomins finansieringsanalys

Statsekonomins finansieringsanalys Statskontoret Förvaltningens styrning 11.4.2005 Statsekonomins finansieringsanalys 31.12.2004 Budgetens utfallskalkyl Skatter och inkomster av skattenatur från budgetbokföringen (specifikation) Statens

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING Nr 1259 3403 RESULTATRÄKNING Bilaga 1 Ränteintäkter Leasingnetto Räntekostnader FINANSNETTO Intäkter från investeringar i form av eget kapital I företag inom samma koncern I ägarintresseföretag I övriga

Läs mer

Statsekonomins finansieringsanalys

Statsekonomins finansieringsanalys Statskontoret Förvaltningens styrning 25.3.2010 Statsekonomins finansieringsanalys 31.12.2009 Budgetens utfallskalkyl Skatter och inkomster av skattenatur från budgetbokföringen (specifikation) Statens

Läs mer

Statsekonomins finansieringsanalys

Statsekonomins finansieringsanalys Statskontoret Förvaltningens styrning 19.12.2008 Statsekonomins finansieringsanalys 30.11.2008 Budgetens utfallskalkyl Skatter och inkomster av skattenatur från budgetbokföringen (specifikation) Statens

Läs mer

Datainsamlingen: Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis 2015

Datainsamlingen: Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis 2015 1(5) Allmänna anvisningar Datainsamlingen: Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis 2015 I datainsamlingen insamlas uppgifter om kommunernas, samkommunernas och deras affärsverks resultaträkningar,

Läs mer

Statsekonomins finansieringsanalys

Statsekonomins finansieringsanalys Statskontoret Förvaltningens styrning 3.4.2006 Statsekonomins finansieringsanalys 31.12.2005 Budgetens utfallskalkyl Skatter och inkomster av skattenatur från budgetbokföringen (specifikation) Statens

Läs mer

FINANSIERINGSDELEN 2013 2016

FINANSIERINGSDELEN 2013 2016 255 FINANSIERINGSDELEN 2013 2016 256 257 FINANSIERINGSDELEN Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten.

Läs mer

Aktiebolag Ab - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Aktiebolag Ab - Asteri kirjanpidon tulostusmalli BALANSRÄKNING Aktiva BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgånger Materiella tillgånger Placeringar RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Fordringar Långfristiga Kundfordringar Beräknade skattefordringar Övriga

Läs mer

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING Nr 89 257 KONCERNRESULTATRÄKNING Bilaga 1 I Kalkyl över kreditinstitutsverksamhet och investeringstjänster 1 Ränteintäkter Räntekostnader Finansnetto Intäkter från investeringar i form av eget kapital

Läs mer

FINANSIERINGSDEL 2012 2015

FINANSIERINGSDEL 2012 2015 279 FINANSIERINGSDEL 2012 2015 280 281 FINANSIERINGSDEL Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten.

Läs mer

Statsekonomins finansieringsanalys

Statsekonomins finansieringsanalys Statskontoret Förvaltningens styrning 7.4.2004 Statsekonomins finansieringsanalys 31.12.2003 Budgetens utfallskalkyl Skatter och inkomster av skattenatur från budgetbokföringen (specifikation) Statens

Läs mer

Finansieringsdel 2015-2018

Finansieringsdel 2015-2018 Finansieringsdel 2015-2018 Finansieringsdelen... 212 Finansieringsanalys... 213 Finansieringsplan... 214 Kompletterande uppgifter... 216 211 Finansieringsdelen Finansieringsanalysen består av förändringar

Läs mer

Statsekonomins finansieringsanalys

Statsekonomins finansieringsanalys Statskontoret Förvaltningens styrning 31.03.2008 Statsekonomins finansieringsanalys 31.12.2007 Budgetens utfallskalkyl Skatter och inkomster av skattenatur från budgetbokföringen (specifikation) Statens

Läs mer

Kommunernas bokslut 2014

Kommunernas bokslut 2014 ' Iris Åkerberg, statistiker E-post: iris.akerberg@asub.ax Offentlig ekonomi 2015:2 24.6.2015 Kommunernas bokslut 2014 Preliminära uppgifter Lägre verksamhetsintäkter och -kostnader Från 2013 till 2014

Läs mer

Statsekonomins finansieringsanalys

Statsekonomins finansieringsanalys Statskontoret Förvaltningens styrning 26.3.2009 Statsekonomins finansieringsanalys 31.12.2008 Budgetens utfallskalkyl Skatter och inkomster av skattenatur från budgetbokföringen (specifikation) Statens

Läs mer

Statsekonomins finansieringsanalys

Statsekonomins finansieringsanalys Statskontoret Förvaltningens styrning 17.10.2008 Statsekonomins finansieringsanalys 30.9.2008 Budgetens utfallskalkyl Skatter och inkomster av skattenatur från budgetbokföringen (specifikation) Statens

Läs mer

Statsekonomins finansieringsanalys

Statsekonomins finansieringsanalys Statskontoret Förvaltningens styrning 02.04.2007 Statsekonomins finansieringsanalys 31.12.2006 Budgetens utfallskalkyl Skatter och inkomster av skattenatur från budgetbokföringen (specifikation) Statens

Läs mer

FÖRESKRIFT Nr 306.2 Dnr 44/420/98 1 (5)

FÖRESKRIFT Nr 306.2 Dnr 44/420/98 1 (5) 1 (5) NOTER TILL BOKSLUTET I noter till bokslutet skall redovisas följande: Noter angående upprättandet av bokslutet I noterna skall ingå en beskrivning av redovisningsprinciperna för upprättande av sammanslutningens

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM BOKFÖRINGSMÄSSIG BEHANDLING AV AFFÄRSVERK OCH FONDER VILKA UTGÖR BALANSENHETER I KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

ALLMÄN ANVISNING OM BOKFÖRINGSMÄSSIG BEHANDLING AV AFFÄRSVERK OCH FONDER VILKA UTGÖR BALANSENHETER I KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM BOKFÖRINGSMÄSSIG BEHANDLING AV AFFÄRSVERK OCH FONDER VILKA UTGÖR BALANSENHETER I KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis Offentlig ekonomi 6 Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis 5, :e kvartalet Ökningen av kommunernas lånestock avtog ytterligare år 5 År 5 uppgick den sammanräknade lånestocken för kommunerna

Läs mer

STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS

STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS PB 6B, 00022 STATISTIKCENTRALEN Datainsamling Telefon (09) 17341 FÖRETAGSSTRUKTURER, UPPGIFTER OM FÖRETAGET Industri- och byggnadsverksamhet 2012 Företagets namn och postadress:

Läs mer

Kommunernas bokslut 2013

Kommunernas bokslut 2013 ' Iris Åkerberg, statistiker E-post: iris.akerberg@asub.ax Offentlig ekonomi 2014:2 30.6.2014 Kommunernas bokslut 2013 Preliminära uppgifter Räkenskapsperiodens resultat högre för 2013 Våra 16 kommuner

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1)

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) 1934 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) Premieintäkter Premieinkomst Återförsäkrares andel Förändring av premieansvaret Återförsäkrares andel Andel av placeringsverksamhetens

Läs mer

STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS

STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS PB 6B, 00022 STATISTIKCENTRALEN Datainsamling Telefon (09) 17341 STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS FÖRETAGSSTRUKTURER, UPPGIFTER OM FÖRETAGET Handel och andra tjänstverksamhet 2012 Företagets namn och postadress:

Läs mer

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26 Moderbolagets NOTER Noter till resultaträkningen: 1.1 1.1 31.12.2012 1) Omsättning Hyror 136 700 145,50 132 775 734,25 Ersättningar för nyttjande 205 697,92 128 612,96 Övrig avkastning på fastigheten 59

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1)

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) 5504 Nr 1340 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) Premieintäkter Premieinkomst Förändring av premieansvaret Andel av placeringsverksamhetens nettointäkt 2) Övriga försäkringstekniska

Läs mer

Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013

Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013 14 Finlands Universitetsfastigheter Ab KONCERNENS NOTER Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013 1) Omsättning Hyror 139 199 578,93 137 267 442,47 Ersättningar för nyttjande 416 079,10

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

FINANSIERINGSDEL 2011 2014

FINANSIERINGSDEL 2011 2014 279 FINANSIERINGSDEL 2011 2014 280 281 FINANSIERINGSDEL Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten.

Läs mer

Kommunernas bokslut 2015

Kommunernas bokslut 2015 ' Iris Åkerberg, statistiker E post: iris.akerberg@asub.ax Offentlig ekonomi 2016:2 28.6.2016 Kommunernas bokslut 2015 Preliminära uppgifter Högre verksamhetskostnader och lägre intäkter Jämfört med 2014

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis Offentlig ekonomi Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis, 2:a kvartalet Kommunernas verksamhetsutgifter uppgick till 18,5 miljarder euro under januari-juni Under januari-juni uppgick kommunernas

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis Offentlig ekonomi Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis, :a kvartalet Kommunernas verksamhetskostnader ökade med,5 procent under januari-juni Kommunernas verksamhetskostnader ökade med,5 procent

Läs mer

Föreningen - Asteri malliyritys (fö04)

Föreningen - Asteri malliyritys (fö04) BALANSRÄKNING Aktiva BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgånger Materiella tillgånger Placeringar RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Kundfordringar /långfristiga Övriga fordringar /långfristiga Kundfordringar

Läs mer

65. Utlåtande om behandlingen av anslutningsavgifter i kommunernas och samkommunernas

65. Utlåtande om behandlingen av anslutningsavgifter i kommunernas och samkommunernas Bokföringsnämndens kommunsektion, 31.3.2004 65. Utlåtande om behandlingen av anslutningsavgifter i kommunernas och samkommunernas bokföring Bokföringsnämndens kommunsektion har på eget initiativ beslutat

Läs mer

Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring

Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring 1 (6) Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 98 22.3.2011 Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring 1 Begäran

Läs mer

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x Tax Inkomstdeklaration 4 2011 Handelsbolag Tillgångar på blankett 200 Text Kassa och bank BAS 2010 19xx 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x 204 Kundfordringar

Läs mer

STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS

STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS PB 5A, 00022 STATISTIKCENTRALEN Datainsamling Telefon 029 551 1000 Struktur- och bokslutsstatistik över företag UPPGIFTER OM FÖRET AGET 2014 Företagets namn och postadress:

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis Offentlig ekonomi 5 Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis, :e kvartalet Ökningen av kommunernas lånestock avtog år Den sammanräknade lånestocken för kommunerna i Fasta Finland var,9 miljarder

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM BEHANDLING AV KOMMUNALA AFFÄRSVERK I BOKFÖRINGEN

ALLMÄN ANVISNING OM BEHANDLING AV KOMMUNALA AFFÄRSVERK I BOKFÖRINGEN BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM BEHANDLING AV KOMMUNALA AFFÄRSVERK I BOKFÖRINGEN Helsingfors 2007 ISBN 978-952-213-255-0 (pdf) ISBN 978-952-213-254-3

Läs mer

Statrådets förordning

Statrådets förordning Statrådets förordning om uppgifter som ska tas upp i små- och mikroföretags bokslut I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 kap. 6 i bokföringslagen (1336/1997), sådan den lyder i lag

Läs mer

FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. BALANSBOK

FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. BALANSBOK FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. BALANSBOK 31.12.2013 FO-nummer 1785638-2 Hemort: Helsingfors FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Resultaträkning 1 Balansräkning,

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING

KONCERNENS RESULTATRÄKNING Kort om Hypo År 2007 stärkte Hypo alltjämt sin profil som en innovativ aktör med särskild inriktning på bostadsfinansiering och boende. Vi anpassade oss till utvecklingen på bostadsmarknaden och såg över

Läs mer

STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(5) NR/OEM Monica Leonardsson

STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(5) NR/OEM Monica Leonardsson STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(5) SCBFS 2015:29 Bilaga 3 Nedan följer en beskrivning av de variabler som efterfrågas i undersökningen om Räkenskapssammandrag för kommunalförbund och samordningsförbund.

Läs mer

STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS

STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS PB 4V, 00022 STATISTIKCENTRALEN Datainsamling Telefon 029 551 1000 Struktur- och bokslutsstatistik över företag UPPGIFTER OM FÖRET AGET 2016 Företagets namn och postadress:

Läs mer

Helsingfors stads bokslut för 2012

Helsingfors stads bokslut för 2012 Helsingfors stads bokslut för 2012 25.3.2013 Finansieringsdirektör Tapio Korhonen 28.11.2012 Skatteintäkter och statsandelar (mn euro) BSL 2010 BSL 2011 BDG 2012 BSL 2012 Kommunalskatt 2 064,2 2 218,1

Läs mer

BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013

BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013 Neptunigatan 23 22100 MARIEHAMN FO nummer: 0842491-6 BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013 Uppgjord av: Ålands Företagsbyrå Ab, auktoriserad redovisningsbyrå Nygatan 9, 22100 Mariehamn, tel 018-29044 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

698/2014 15. Bilaga 1 RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT

698/2014 15. Bilaga 1 RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 698/2014 15 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT Ränteintäkter Nettointäkter från leasingverksamhet Räntekostnader RÄNTENETTO Intäkter från egetkapitalinstrument Företag inom samma koncern Ägarintresseföretag

Läs mer

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000 1 (9) 1 Bokföring av RAY-understöd Penningautomatunderstöden redovisas i bokslutet utifrån användningsändamålet enligt följande: 1. De understöd som beviljats för verksamheten i allmänhet (Ay) redovisas

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV BALANSRÄKNING FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV BALANSRÄKNING FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV BALANSRÄKNING FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 1999 BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels-

Läs mer

Arbets- och näringsministeriet Utlåtandena från Bokföringsnämndens kommunsektion (6)

Arbets- och näringsministeriet Utlåtandena från Bokföringsnämndens kommunsektion (6) Arbets- och näringsministeriet Utlåtandena från Bokföringsnämndens kommunsektion 1.11.2016 1 (6) År 2016 (114- Utlåtande 114: Bokföring av semesterpenningar i bokslutet 2016, 27.9.2016 År 2015 (108-113)

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. Försäkringsteknisk kalkyl

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. Försäkringsteknisk kalkyl 3225 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING Försäkringsteknisk kalkyl Premieintäkter Premieinkomst Förändring av premieansvaret Övriga försäkringstekniska intäkter 1) Ersättningskostnader Utbetalda ersättningar Förändring

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 1999 BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels-

Läs mer

Uppgifter föreläsning

Uppgifter föreläsning Linköpings universitet 2015-01-16 IEI - Företagsekonomi Gunnar Eriksson / Peter Johansson Externredovisning B 723G36 vt 2015 Föreläsningsuppgifter för vecka 1 IAS (Föreställningsramen), pkt 1-101 ABL (Aktiebolagslagen),

Läs mer

Kapitel 21 Frivilligt upprättad kassaflödesanalys

Kapitel 21 Frivilligt upprättad kassaflödesanalys Avsnitt IV Frivilligt upprättad kassaflödesanalys Kapitel 21 Frivilligt upprättad kassaflödesanalys Tillämpning Lagtext 2 kap. 1 ÅRL En årsredovisning ska bestå av 1. en balansräkning. 2. en resultaträkning,

Läs mer

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 94 20.4.2010. Bokföringsfrågor som gäller markanvändningsavtal. 1 Begäran om utlåtande

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 94 20.4.2010. Bokföringsfrågor som gäller markanvändningsavtal. 1 Begäran om utlåtande Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 94 20.4.2010 Bokföringsfrågor som gäller markanvändningsavtal 1 Begäran om utlåtande Staden X har bett om anvisningar för bokföringen i fråga om markanvändningsavtal.

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag Beslutade

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 107 1 (5) 10.12.2013

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 107 1 (5) 10.12.2013 Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 107 1 (5) 10.12.2013 Värdkommunsmodellens inverkan på koncernbokslutet 1 Begäran om utlåtande Värdkommunen A, avtalskommunen B och samkommunen C har tillsammans

Läs mer

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE Bokföring i samband med bildande av samkommun. 1 Begäran om utlåtande

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE Bokföring i samband med bildande av samkommun. 1 Begäran om utlåtande Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 92 15.12.2009 Bokföring i samband med bildande av samkommun 1 Begäran om utlåtande Kommun A ber kommunsektionen om ett utlåtande om vissa bokföringsfrågor i anslutning

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Arbets- och näringsministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 2010 ISBN 978-952-213-647-3 (häftad) ISBN 978

Läs mer

MEDBORGARINSTITUT OCH SOMMARUNIVERSITET

MEDBORGARINSTITUT OCH SOMMARUNIVERSITET IFYLLNADSANVISNINGAR 1(6) Kostnader, inkomster och prestationer år 2013 MEDBORGARINSTITUT OCH SOMMARUNIVERSITET Med denna förfrågan insamlas uppgifter om sommaruniversitet och privata medborgarinstitut.

Läs mer

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 KOMMUNSTYRELSE Intäkter -1 898-2 419-2 026 Kostnader 36 984 37 273 35 497 Nettokostnader 35 086 34 854 33 471 SERVICEAVDELNING Intäkter -7 945-8

Läs mer

Budget Bokslut Bokslut Bokslut 2012 2012 2011 2010 1. ORDINARIE VERKSAMHET

Budget Bokslut Bokslut Bokslut 2012 2012 2011 2010 1. ORDINARIE VERKSAMHET Nylands svenska ungdomsförbund r.f. Resultaträkning 01.01-31.12.2012 Budget Bokslut Bokslut Bokslut 2012 2012 2011 2010 1. ORDINARIE VERKSAMHET 1.1 UTBILDNINGS- OCH STUDIEVERKSAMHET Understöd 2200,00 2500,00

Läs mer

Företagets likvida medel består av kassa och bank.

Företagets likvida medel består av kassa och bank. Förutsättningar Inledningsvis vill FAR påpeka att i Bokföringsnämndens exempel så balanserar inte balansräkningen för år 1. Detta beror på att Summa kortfristiga skulder inte är korrekt summerat. Differensen

Läs mer

3.1 Årsredovisning Bilaga 4, uppdaterad 18.12.2007 KONCERNBOKSLUT KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 1 (9) Dnr 7/120/2005

3.1 Årsredovisning Bilaga 4, uppdaterad 18.12.2007 KONCERNBOKSLUT KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 1 (9) Dnr 7/120/2005 1 (9) KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT Enligt 31 1 mom. i finansministeriets förordning (FMF) om bokslut, koncernbokslut och verksamhetsberättelse i kreditinstitut och värdepappersföretag ska kreditinstitut

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV BALANSRÄKNING FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV BALANSRÄKNING FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV BALANSRÄKNING FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 2006 ISBN-10: 952-213-185-7 ISBN-13: 978-952-213-185-0

Läs mer

STATENS BOKFÖRINGSNÄMND UTLÅTANDE NR 9. Hänvisning: Statskontorets begäran om utlåtande

STATENS BOKFÖRINGSNÄMND UTLÅTANDE NR 9. Hänvisning: Statskontorets begäran om utlåtande 1 STATENS BOKFÖRINGSNÄMND UTLÅTANDE NR 9 8.7.1996 Statskontoret Hänvisning: Statskontorets begäran om utlåtande 11.3.1996 STATENS BOKFÖRINGSNÄMNDS UTLÅTANDE OM PRINCIPLÖSNINGARNA FÖR STATENS BOKFÖRINGS-

Läs mer

REDOVISNINGENS GRUNDER

REDOVISNINGENS GRUNDER REDOVISNINGENS GRUNDER Tid: 3 h Bokföring Texten får medtas 28.08.2006 Hjälpmedel: Kalkylator ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Arbets- och näringsministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 2011 ISBN 978-952-213-731-9 (häftad) ISBN 978-952-213-732-6

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet Offentlig ekonomi 2015 Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet Förhandsuppgifter 2014 Kommunerna anpassade sin ekonomi år 2014 Enligt de bokslutsuppgifter som Statistikcentralen samlat in

Läs mer

RESULTATRÄKNING

RESULTATRÄKNING 4(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Verksamhetens intäkter Årsavgifter och hyror 5 319 172 5 085 591 Övriga verksamhetsintäkter 109 617 65 186 Summa verksamhetens intäkter Not 1 5 428 789 5 150 777 Fastighetskostnader

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 2015

Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 2015 Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 215 4,5 %, %,7 % 2, % 6,1 % 7,8 % 19,7 % 1,6 % 11, % 36,6 % Verksamhetens kostnader 36,75 md : Löner och arvoden 16,13 md Lönebikostnader 4,88 md

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om underlag för årsredovisning för staten; SFS 2011:231 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Anvisningar för ifyllande av FINREP-tabellbilagorna 2014

Anvisningar för ifyllande av FINREP-tabellbilagorna 2014 1(9) Anvisningar för ifyllande av FINREP-tabellbilagorna 2014 ANVISNINGAR FÖR IFYLLANDE AV FINREP- TABELLBILAGORNA 2014... 1 Allmänt... 1 FA-tabellbilaga... 3 FA11A Ränteintäkter... 3 FA11B Räntekostnader...

Läs mer

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012 Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Begäran om utlåtande Staden A (nedan sökanden) har bett kommunsektionen ge ett utlåtande

Läs mer

Kreditinstitutens bokslut

Kreditinstitutens bokslut Finansiering och försäkring 2014 Kreditinstitutens bokslut 2014, 1:a kvartalet De inhemska bankernas finansnetto var oförändrat under första kvartalet 2014 De inhemska bankernas finansnetto uppgick till

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0

Läs mer

3.5.2005. Utlåtande om bokföringen av betalningsandelar och av enhetsprisfinansieringen för gymnasiet inom förvaltningsförsöket i Kajanaland

3.5.2005. Utlåtande om bokföringen av betalningsandelar och av enhetsprisfinansieringen för gymnasiet inom förvaltningsförsöket i Kajanaland Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 68 3.5.2005 Utlåtande om bokföringen av betalningsandelar och av enhetsprisfinansieringen för gymnasiet inom förvaltningsförsöket i Kajanaland 1 Begäran om utlåtande

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017 Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017 Presskonferens 11.2.2015 Verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 7,0 6,0 Kommunernas

Läs mer

Årsredovisning 2011 Bostadsrättsföreningen Islandet Adolf

Årsredovisning 2011 Bostadsrättsföreningen Islandet Adolf Årsredovisning 2011 Bostadsrättsföreningen Islandet Adolf Detalj från konstglasfönster Adolf Fredriks Kyrkogata 15. Nytillverkat 2011 med inspiration från originalparti över inre entrédörr. Motiv och djupblästring,

Läs mer

Budgetekonomins inkomster Glidande summa för 12 månader. Mrd. Glidande summa för 12 månader och lineär trend. Inkomster Utgifter

Budgetekonomins inkomster Glidande summa för 12 månader. Mrd. Glidande summa för 12 månader och lineär trend. Inkomster Utgifter 31.12.2010 Budgetekonomins inkomster och utgifter Budgetekonomins över-/underskott 50 45 Glidande summa för 12 månader Inkomster Utgifter Glidande summa för 12 månader och lineär trend 5 0 40-5 -10 35-15

Läs mer

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001 Resultaträkning/kommunen Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 142 626 135.383 134.026 Verksamhetens kostnader NOT 1-635 228-619.231-570.550 Avskrivningar -26 518-25.691-24.651 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

Aktiebolag - Asteri mallitilikartta (Ab11)

Aktiebolag - Asteri mallitilikartta (Ab11) BALANSRÄKNING Aktiva BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgångar Materiella tillgångar Placeringar RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Fordringar Långfristiga Kundfordringar Beräknade skattefordringar Övriga

Läs mer

Föreningen Svalorna Latinamerika

Föreningen Svalorna Latinamerika Årsredovisning för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Styrelsen för Föreningen Svalorna Latinamerika avger härmed årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - kostnadsslagsindelad

Läs mer