VILLAÄGARNAS RIKSFÖRBUND Region Öst Regionstyrelsen. Protokoll fört vid möte med regionstyrelsen i Norrköping den 9 juni 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VILLAÄGARNAS RIKSFÖRBUND Region Öst 080609 Regionstyrelsen. Protokoll fört vid möte med regionstyrelsen i Norrköping den 9 juni 2008"

Transkript

1 1 VILLAÄGARNAS RIKSFÖRBUND PROTOKOLL Region Öst Regionstyrelsen Protokoll fört vid möte med regionstyrelsen i Norrköping den 9 juni 2008 Närvarande Tage Carlsson ordf Birger Jägtoft sekr Carl Slånemyr Eva Holmsell adjungerad Karin Franzén Karl-Erik Tybbleus Förhinder Curt Andersson valberedningen Inger Andersson Lars Jonsson adjungerad Lars-Olof Svensson Leif Svensson valberedningen Milton Mobärg valberedningen Rolf Otterström 1 Mötet öppnas Tage Carlsson hälsade välkommen och öppnade mötet. 2 Uppdrag att föra protokoll Styrelsen uppdrog åt Birger Jägtoft att föra protokoll. 3 Dagordning Föreslagen dagordning fastställdes efter några kompletteringar.. 4 Föregående mötes protokoll Protokoll och lades till handlingarna. 5 Rapporter och information 5.1 Verksamhet på förbundsnivå Carl Slånemyr rapporterade från FS Möte med analysgruppen. Den 29 maj sammanträffade AU med två representanter för den så kallade analysgruppen ur Näsby fastighetsägarförening. Gruppen redovisade som sitt förslag att tidskriften ett hus skulle läggas i malpåse ett antal år ( tills konjunkturerna vänder ) och att VR skulle utöka utgivning av Villaägaren under denna tid för att nå målsättningen med ett hus (rekryterings- och marknadsföringskanal). Gruppen hade uppenbarligen inte klart för sig vad en sådan utökad utsändning av Villaägaren skulle kosta (storleksordningen 10 mkr per nummer). Förslaget känns fullständigt orealistiskt. Det går inte att starta och stoppa utgivning av en tidskrift hur som helst. För att nå läsares och annonsörers förtroende krävs tid. Mötet genomfördes i ordnade former, men några konkreta resultat t ex i form av att analysgruppen utlovade korrigeringar av tidigare uttalanden kom inte till stånd. Posten har gjort en utvärdering av hur tidskriften ett hus står sig bland läsarna. Tidningen får mycket bra värden. Särskilt när man tar i beaktande att vi funnits på marknaden cirka ett år. Normal tid för etablering har bedömts till minst två år. Medlemsutveckling. Troligen blir rekryteringen för 2008 cirka färre medlemmar än förra året. Detta innebär minskade intäkter på 3 mkr. Det innebär inledningsvis lägre kostnader (framför allt under 2008), men sedan blir medlemstappet mer kännbart.

2 En fortsatt rekrytering på denna nivå skulle innebära att VR om fem år har medlemmar i stället för nuvarande och 85 miljoner i medlemsintäkter istället för 100 miljoner. Fastighetstaxering Förbundet har yttrat sig och i yttrandet för det första vänt sig mot att taxeringen genomförs. Att stoppa den bedöms dock nu som orealistiskt. Vi har haft några detaljanmärkningar. Vi är positiva till att miljöförbättrande åtgärder som värmepump och treglasfönster inte längre ska påverka taxeringsvärdet. Kongressgruppens förslag till förbättringar inför nästa kongress tas in i Föreningsnytt i sin helhet. Verksamhetsberättelser anmäldes. Fortfarande saknas i flera regioner kopplingen mellan verksamhetsplan och verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelserna kan vara trevliga att läsa, men hur väl regionerna uppfyllt sina mål är svårare att bedöma. Regionmedel. Beslutades att regionmedelsformeln reducerad med 10 % används vid beräkning av regionmedel för verksamhetsåret Av eventuellt överblivna medel från 2008 får en summa motsvarande max 10 % av 2008 års budget överföras till Vidare beslutades om en projektgrupp med uppdraget att se över tilldelning av regionmedel inför verksamhetsåret Ett samarbetsavtal har tecknats med Booli (söka bostad på nätet) Se även Avsikten är att öka trafiken på vår hemsida. Katarina Abrahamssson och Jan Söderström slutar sina anställningar. Båda har arbetat inom energiområdet. Ersättare blir Jakob Eliasson. Föreningssammanslutningar godkändes för Skaraborgsföreningen (kongressbeslut), Ljusdal (ökar med Härjedalens kommun), Umeå (ökar med fyra kringliggande kommuner), för bildandet av Malmö kommunförening samt sammanslagning Värnamo och Vaggeryd till en förening. Årsredovisning 2007 är av tidsskäl ännu inte undertecknad av revisorerna. Kommentarer lämnas när detta är klart. Projektgrupperna för direktanslutnas demokratiska ställning och föreningsbildning föredrog slutrapporter. Resultaten kan sammanfattas så här; 1. De direktanslutna föreslås få möjlighet att utse kongressdelegater via nätomröstning. Förslaget kommer att vidarebearbetas och konkretiseras i sådan tid att det kan ligga till grund för stadgeändringar på kongressen VR principer för föreningsstruktur och regler för anslutning av villaägarförening har uppdaterats och delvis förenklats. Förslaget kommer upp till beslut vid nästa FS. 3. Före detta medlemmar i samfällighetsföreningar har i flera fall efter omläggningen till serviceavtal blivit direktanslutna. Detta har upplevts negativt särskilt som många av dessa medlemmar är mer än genomsnittligt föreningsintresserade. Det demokratiska inflytandet i VR föreslås lösas på samma sätt som för övriga direktanslutna d v s genom e-demokrati. Projektarbetet har visat att antalet fastigheter som ligger i samfällighetsföreningar är långt fler än vad vi tidigare trott. Närmare av cirka enfamiljshus (typkod 220) ligger i samfällighetsföreningar. Detta innebär, att det är en mycket stor och intressant målgrupp, som bör få en bättre möjlighet att påverka t ex VR bostadspolitiska program än vad som nu är fallet. Projektgruppen har föreslagit att ett nätverk för sådana föreningar som tecknat serviceavtal med VR ska skapas. Närmare utformning kommer senare. 4. En ny projektgrupp, som ska arbeta vidare med punkterna 1 och 3, bildades. Gruppen består av Carl Slånemyr (projektledare), Sture Andersson, Ann Zachrison Nilsson, Lena Södersten och Lennart Svensson. Projektresultat redovisas efter hand de är klara. 2

3 3 5.2 Verksamhet på regionnivå Birger Jägtoft och Eva Holmsell rapporterade. Marknad enligt bilaga 1. Ekonomi enligt bilaga 2. Kostnader för vårträff och regionmöte är ej redovisade. Vårträff och regionmöte har genomförts i Linköping Hösträff är inplanerad till Tema är preliminärt grannsamverkan och säkert boende. Om möjligt skall även denna gång Joacim Olsson medverka, i första hand på tema energi. Underlag för verksamhetsplanering för 2009 bedöms föreligga efter FS Efter diskussion i denna fråga enades RS om att Region Öst VP 2009 med budget kan och skall utarbetas före och delges föreningarna vid höstträffen Verksamhet på föreningsnivå Karl-Erik Tybbleus rapporterade avseende föreningar i Södermanland. Eskilstuna genomför en medlemsresa till Sala den 14 juni med besök i gruvan samt staden. En heldagstur med lunch, kaffe mm. Allt detta för endast 200 kr. Max 100 personer får plats. Oxelösund: Styrelsen har träffat hamngruppen den 22 maj. SSAB har sagt ja till att finansiera en ny mätstation som skall mäta upp det stoft som dagens mätare inte gör. Platsen är ännu inte bestämd. Diskussionsklimatet i gruppen är positiv även om man tycker det går lite långsamt. Den nya kranen som skulle levereras i januari 2008 men som blåste sönder i England kommer troligtvis att levereras i början av 2009 Diskuterar med Nyköping om ett gemensamt medlemsmöte i oktober Nyköping : Föreningen arbetar nu med grannsamverkan och har skrivet ett öppet brev till kommunen, Södermanlands Nyheter, Polisen och Radio Sörmland, där man uppmanar kommunen m fl att starta om denna verksamhet, helst innan sommarsäsongen. Strängnäs: Föreningen kommer att under sommaren dela ut rekryteringsmaterial och utföra dörrknackning. I augusti deltar man i Mälardagar med utställningar i hamnområdet. Fr.o.m juni finns man på plats Mälsåker där man erbjuder medlemmarna 50 % på inträdet under sommaren. Föreningen informerar också om att man nu skaffat en liten lokal, där man bl.a kan förvara material. Den är belägen i Vuxenskolans lokaler på Trädgårdsgatan. Katrineholm/Vingåker: Föreningen kommer under sommaren att via MySoft ta ut gatuadresser på några postnummer och därefter knacka dörr för att försöka värva dem som inte är medlemmar. En båttur med ångbåten Gerda planeras att genonföras i höst. Man planerar också för att kunna genomföra en energiträff under hösten. Gnesta: Föreningen har ej lämnat någon rapport. Trosa: Föreningen har fortlöpande kontakter med kommunen avseende översiktsplanering och detaljplanering.. Birger Jägtoft rapporterade avseende föreningssamordning i Kalmar län. Ett samordningsmöte för alla föreningar inom Kalmar län planeras genomföras i Oskarshamn under andra hälften av september. Förslag avseende tid och plats förväntas f n av föreningen Oskarshamn/Högsby. Birger Jägtoft rapporterade avseende Villaägarna i Kalmarbygden. Föreningen har medverkat vid trädgårdsmässan Bo & Leva på Villa Karlsro i Kalmar Det var många besökare och många kontakter. Föreningen deltog utan kostnader som bonus för aktiv medverkan genom att organisera mässans energiseminarium.

4 4 Föreningen har medverkat vid mässan Miljö & Energi på Kalmar Slott Ett soligt och fint väder samt långhelg bidrog till att det blev ett mindre antal besökare än arrangörerna räknat med. Dock etablerades ett antal kontakter med besökare från Småland, Blekinge och Skåne. Föreningen medverkar vid Kalmar Stadsfest Föreningen genomför en temakväll hos kökstillverkaren Ramos AB kl Föreningen genomför en temadag med studiebesök vid svensk Kärnbränslehantering (SKB). Föreningen genomför en Temakväll Belysning Det avses främst handla om belysning i hemmet inomhus och utomhus. Karin Franzén rapporterade avseende Villaägarna i Glasriket. Genomförda arrangemang med Granngården och en lokal handelsträdgård blev inte så väl besökta som man planerat. Föreningen genomför kontaktverksamhet på ordinarie torgdag varannan vecka. En lokal energimässa organiseras någon gång i augusti. 5.4 Allmänt Styrelsen diskuterade RS-ledamöternas kontaktverksamhet med befintliga föreningar inom regionen och åtgärder för föreningsbildning. Utöver kontakt med egen förening gjordes följande fördelning: Tage Carlsson, Karl-Erik Tybbleus och Rolf Otterström håller kontakt med föreningarna i Södermanland enligt inbördes överenskommelse. Inger Andersson håller kontakt med föreningarna i Östergötland. Lars-Olof Svensson biträder. Tage Carlsson ringer till Inger Andersson och informerar om arbetsformer för kontaktverksamheten. Regionkontoret understödjer avseende föreningskontakt och föreningsbildning. Lars-Olof Svensson håller kontakt med Villaägarna i Hultsfred och Villaägarna i Tjustbygden. Carl Slånemyr håller kontakt med Villaägarna i Oskarshamn/Högsby, Karin Franzén med Villaägarna i Mörebygden och Birger Jägtoft med Villaägarna på Öland. Tage Carlsson och Carl Slånemyr håller kontakt med Villaägarna på Gotland. 6 Beslut 6.1 Regler för utbetalning av arvoden m m inom Region Öst Carl Slånemyr föredrog förslag till beslut. För regionstyrelsens sammanträden utgår av regionmötet beslutat sammanträdesarvode. För telefonsammanträde inom regionstyrelsen utgår halvt sammanträdesarvode, om sammanträdet varar kortare tid än fyra timmar, annars helt sammanträdesarvode. För arbetsgruppsmöten inom regionstyrelsen tillämpas samma regler som för styrelsemöte. Regionstyrelsens förtroendevalda ledamöter deltar ibland vid föreningarnas sammanträden och/eller årsmöten. För deltagande i sådana möten utgår halvt sammanträdesarvode. För deltagande i vår- och höstträffar utgår normalt inte arvode. Avsteg kan göras efter beslut av RS. Ett sådant avsteg kan t ex avse någon ledamot som har omfattande ansvar för programmet vid dessa träffar. För deltagande i Regionkonferensen utgår arvode enligt det vägledande beslut som fattas av FS. Arvoden är regionstyrelsearvoden och betalas av respektive region. För samtliga ovan nämnda aktiviteter utgår kostnadsersättning enligt förbundets regler. I tveksamma fall fattas beslut om arvode av regionstyrelsen. Styrelsen beslutade enligt redovisat förslag.

5 5 6.2 Tillämpning verksamhetsplan 2008 (VP 08) Styrelsen har beviljat Villaägarna i Kalmarbygden 6250 kronor för monter vid mässa Miljö & Energi på Kalmar Slott Föreningens samtidiga yrkande på 3125 kronor för annons i mässtidning hade inte beviljats. Birger Jägtoft yrkade på omprövning av detta beslut. Styrelsen avslog yrkandet och uppmanade Villaägarna i Kalmarbygden att inkomma med ett skriftligt yrkande inför RS Dagordning vid regionmöte Med erfarenheter från genomfört regionmöte bedömde styrelsen att en kontroll bör göras avseende tillämpning av förbundets stadgar, arbetsordning för regionstyrelse och dagordning för regionmöte. Styrelsen uppdrog åt Karl-Erik Tybbleus att göra denna kontroll och redovisa förslag till åtgärd inför FS Grupplicens på programvara Office Karin Franzén föreslog att förbundet skulle anskaffa grupplicens på programvaran Office, som föreningarna skulle kunna använda legalt. Styrelsen bedömde att detta inte skulle vara möjligt, men uppdrog åt Carl Slånemyr att klarlägga läget. 7 Övriga frågor Karin Franzén frågade avseende möjligheten att tillämpa löpande medlemskap i stället för det stela systemet med årsvis redovisning. Styrelsen bedömde att nuvarande program för medlemsredovisning inte klarar detta. Karl-Erik Tybbleus aktualiserade problemet för förening att få föreningskod att nå fram vid registrering hos förbundet, t ex när nyvärvad medlem betalar via internet. Olika exempel diskuterades. Uppdrogs åt Carl Slånemyr att aktualisera frågan på kansliet i Sollentuna. 8 Plan för styrelsearbete m m Norrköping Plats för höstträff Höstträff Norrköping 8 Sammanträdets avslutande Tage Carlsson tackade deltagarna för aktiv medverkan och avslutade mötet. Vid protokoll et Justeras Birger Jägtoft Tage Carlsson

6 6 Marknadsuppföljning Region Öst 2008 (betalda) PROTOKOLL Bilaga 1 Sida 1(1) Förening/kommun Marknad Antal Antal Avvik Markand % Eskilstuna ,1 Strängnäs ,7 Katrineholm/Vingåker ,8 Flen ,0 Gnesta ,4 Nyköping ,2 Oxelösund ,4 Trosa ,4 Södermanlands län ,3 Norrköping ,0 Valdemarsvik ,8 Söderköping ,8 Finspång ,3 Motala ,8 Vadstena ,9 Mjölby/Boxholm ,6 Linköping ,4 Kinda (ingår i Linköping) ,6 Åtvidaberg ,5 Ydre ,0 Ödeshög ,1 Östergötlands län ,1 Västervik ,2 Vimmerby ,2 Hultsfred ,8 Oskarshamn/Högsby ,1 Mönsterås ,1 Kalmar ,9 Nybro/Emmaboda ,9 Torsås ,2 Öland ,9 Kalmar län ,3 Gotland ,8 Gotlands län ,8 Direktanslutna Regionen ,1 (Understrukna kommuner har lokalförening) Marknadsantalet är från

7 7 Villaägarnas Riksförbund Sollentuna /Ulrika Forsman PROTOKOLL Bilaga 2 Utfall regionstyrelsemedel Öst Utfall Budget Kvar av K-ställe Innehåll budget 861 Intressepolitik / Opionsbildning kr kr kr 862 Allmän rådgivning 0 kr 0 kr 0 kr 863 Medlemsförmåner 0 kr kr kr 864 Ekonomi 0 kr 0 kr 0 kr 865 Medlemsservice 0 kr 0 kr 0 kr 866 Extern kommunikation och 0 kr 0 kr 0 kr marknadsförening 867 Intern kommunikation 0 kr kr kr 868 Medlemsvärvning 0 kr kr kr 869 Medlemsvård 0 kr kr kr 870 Föreningsservice och kr kr kr Föreningsutveckling 871 Temaaktiviteter 0 kr 0 kr 0 kr 872 Regionala uppdrag kr kr kr 873 Regionstyrelsearbete kr kr kr 874 Övrigt 0 kr 0 kr 0 kr Totalt: kr kr kr Diff mellan prel och def budget 0 kr kr kr Totalt: kr kr kr

VILLAÄGARNAS RIKSFÖRBUND Region Öst Protokoll fört vid möte med regionstyrelsen i N orrköping den 14 mars 2011

VILLAÄGARNAS RIKSFÖRBUND Region Öst Protokoll fört vid möte med regionstyrelsen i N orrköping den 14 mars 2011 1 VILLAÄGARNAS RIKSFÖRBUND PROTOKOLL Region Öst 110314 Regionstyrelsen Protokoll fört vid möte med regionstyrelsen i N orrköping den 14 mars 2011 Närvarande Birger Jägtoft sekreterare Carl Slånemyr Inger

Läs mer

VILLAÄGARNAS RIKSFÖRBUND Region Öst Regionstyrelsen. Protokoll fört vid möte med regionstyrelsen i N orrköping den 13 december 2011

VILLAÄGARNAS RIKSFÖRBUND Region Öst Regionstyrelsen. Protokoll fört vid möte med regionstyrelsen i N orrköping den 13 december 2011 1 VILLAÄGARNAS RIKSFÖRBUND PROTOKOLL Region Öst 111213 Regionstyrelsen Protokoll fört vid möte med regionstyrelsen i N orrköping den 13 december 2011 Närvarande Bert Ingström Birger Jägtoft, sekreterare

Läs mer

VILLAÄGARNAS RIKSFÖRBUND Region Öst Justerat Regionstyrelsen

VILLAÄGARNAS RIKSFÖRBUND Region Öst Justerat Regionstyrelsen 1 VILLAÄGARNAS RIKSFÖRBUND PROTOKOLL Region Öst 120206 Justerat 120217 Regionstyrelsen Protokoll fört vid möte med regionstyrelsen i N orrköping den 6 februari 2012 Närvarande Bert Ingström Birger Jägtoft,

Läs mer

Styrelsesammanträde 28 maj 2007 kl 14 i Norrköping

Styrelsesammanträde 28 maj 2007 kl 14 i Norrköping Styrelsesammanträde 28 maj 2007 kl 14 i Norrköping Närvarande: Tage Carlsson Birger Jägtoft Claes Anell Märit Högström Karl-Erik Tybbleus ordf förhinder att delta Carl Slånemyr Lars-Olof Svensson Lars

Läs mer

Årsmöte Onsdag , 18.30

Årsmöte Onsdag , 18.30 Årsmöte Onsdag 2016-04-27, 18.30 Stjärnholms Slott Årsmöteshandlingar Version 1.0 Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015... 3 REVISIONSBERÄTTELSE... 4 ÅRSREDOVISNING FÖR 2015...

Läs mer

Protokoll fört vid möte med regionstyrelsen i Norrköping den 7 maj 2012

Protokoll fört vid möte med regionstyrelsen i Norrköping den 7 maj 2012 1 VILLAÄGARNAS RIKSFÖRBUND PROTOKOLL Region Öst 120507 Regionstyrelsen Protokoll fört vid möte med regionstyrelsen i Norrköping den 7 maj 2012 Närvarande Anders Davidzon, adjungerad Birger Jägtoft, mötesordförande

Läs mer

- Region Öst innehållsförteckning Regional Verksamhetsplan 2013

- Region Öst innehållsförteckning Regional Verksamhetsplan 2013 - Region Öst innehållsförteckning Regional Verksamhetsplan 2013 Slutversion godkänd av förbundsstyrelsen Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg

Läs mer

VILLAÄGARNAS RIKSFÖRBUND Region Öst Regionstyrelsen. Protokoll fört vid möte med regionstyrelsen i N orrköping den 7 juni 2010

VILLAÄGARNAS RIKSFÖRBUND Region Öst Regionstyrelsen. Protokoll fört vid möte med regionstyrelsen i N orrköping den 7 juni 2010 1 VILLAÄGARNAS RIKSFÖRBUND PROTOKOLL Region Öst 100607 Regionstyrelsen Förkortningar: AgVP = Arbetsgruppen för verksamhetsplanering DR=direktreklam FO = förbundsordförande FS = förbundsstyrelse HK=huvudkontoret

Läs mer

Nr Ändamål Län Kommun Ärendenummer Inkomdatum Total kostnad 1 SOLEL Östergötlands län Linköping 10580632 2013-04-29 1 020 000 2 SOLEL Östergötlands

Nr Ändamål Län Kommun Ärendenummer Inkomdatum Total kostnad 1 SOLEL Östergötlands län Linköping 10580632 2013-04-29 1 020 000 2 SOLEL Östergötlands Nr Ändamål Län Kommun Ärendenummer Inkomdatum Total kostnad 1 SOLEL Östergötlands län Linköping 10580632 2013-04-29 1 020 000 2 SOLEL Östergötlands län Linköping 10581967 2013-07-12 560 000 3 SOLEL Östergötlands

Läs mer

Dagordning årsmöte 23 mars 2015

Dagordning årsmöte 23 mars 2015 Dagordning årsmöte 23 mars 2015 1. Årsmötets öppnande, styrelsens ordförande 2. Anteckning av närvarande och upprättande av röstlängd (Bil 1) 3. Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän, tillika

Läs mer

Verksamhetsplan och Arbetsordning för

Verksamhetsplan och Arbetsordning för Verksamhetsplan och Arbetsordning för Villaägarna i Malmö Antagen av styrelsen 2009-03-17 Reviderad senast 2010-12-08 1 (8) I texten nedan kallade: Villaägarna i Malmö (ViM) Regionkontor (RK), Regionstyrelsen

Läs mer

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg 1 (8) Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg Åtvidaberg 2014-02-12 Dag: 2014-03-08 Tid: 17.00 Plats: Åtvidabergs Hotell & Restaurang, Klinta Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Val

Läs mer

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014-04-23 Årsmöteshandlingar Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013... 3 ÅRSREDOVISNING FÖR 2013... 4 REVISIONSBERÄTTELSE... 5 LOKAL MEDLEMSAVGIFT... 6 BUDGET 2014...

Läs mer

Årsmötesprotokoll, 19 Februari 2001

Årsmötesprotokoll, 19 Februari 2001 Årsmötesprotokoll, 19 Februari 2001 1. Mötet öppnas Kent Strömvall hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Mötesordförande utses Till mötets ordförande valdes Kent Strömvall. 3. Dagordningen

Läs mer

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Moderaterna Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Förändring män kvinnor Samtliga män kvinnor Samtliga sedan 2009 Antal Antal Antal % % % %-enheter kod kommun typ av nämnd

Läs mer

ÅRSMÖTE 2015. Torsdag 9 april kl. 18,00. Tevsjö Destilleri Järvsö

ÅRSMÖTE 2015. Torsdag 9 april kl. 18,00. Tevsjö Destilleri Järvsö ÅRSMÖTE 2015 Torsdag 9 april kl. 18,00 Tevsjö Destilleri Järvsö ÅRSMÖTE 2015-04-09 DAGORDNING 1. Öppnande av mötet genom styrelsens ordförande. 2. Anteckning av närvarande och upprättande av röstlängd.

Läs mer

Verksamhetsberättelse Falkenberg

Verksamhetsberättelse Falkenberg Verksamhetsberättelse 2015 Falkenberg 2 (6) Villaägarna i Falkenberg Villaägarna Falkenberg är en obunden förening ansluten till Villaägarnas Riksförbund. Föreningen hade 1139 medlemmar 2015-12-31. Medlemsantalet

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2009 Villaägarna i BOLLNÄS

VERKSAMHETSPLAN 2009 Villaägarna i BOLLNÄS Styrelsen Villaägarna i BOLLNÄS VERKSAMHETSPLAN 2009 Villaägarna i BOLLNÄS Allmänt Föreningens verksamhet skall präglas av MÅL ORGANISATION VERKSAMHETSPLAN fastställd av Villaägarnas Riksförbund samt skall

Läs mer

Bollnäs 2008-01-22 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 Villaägarna i BOLLNÄS

Bollnäs 2008-01-22 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 Villaägarna i BOLLNÄS Bollnäs 2008-01-22 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 Villaägarna i BOLLNÄS Allmänt Föreningens verksamhet har präglats av- MÅL ORGANISATION VERKSAMHETSPLAN fastställd av Villaägarnas Riksförbund samt VERKSAMHETSPLAN

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer

Dagordning årsmöte 14 mars 2016

Dagordning årsmöte 14 mars 2016 Dagordning årsmöte 14 mars 2016 1. Årsmötets öppnande, styrelsens ordförande 2. Anteckning av närvarande och upprättande av röstlängd (Bil 1) 3. Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän, tillika

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Sektion Södra Mälardalen Östergötland

Verksamhetsplan 2014 Sektion Södra Mälardalen Östergötland Verksamhetsplan 2014 Sid 2(6) Verksamhetsplan 2014 Förslag till verksamhetsplan verksamhetsåret 2014 Verksamhetsplanen för sektion Södra Mälardalen Östergötland tar sin utgångspunkt i förbundets verksamhetsplan,

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 9/2012 Datum: 2012-11-09 Tid: 09.00 16.30 Plats: Närvarande: Ordförande Best Western Arlanda Hotellby, Arlandastad Rolf Weiffert Anders Dahlstedt Tomas

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Villaägarna Göteborg Org.nr 802440-9032

Verksamhetsberättelse 2014 Villaägarna Göteborg Org.nr 802440-9032 Verksamhetsberättelse 2014 Villaägarna Göteborg Org.nr 802440-9032 Antagen av styrelsen den.16 mars 2015 Behandlad på årsmötet den 24 mars 2015 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Villaägarna i Göteborg....

Läs mer

Danscentrums stadgar 21 maj 2016.

Danscentrums stadgar 21 maj 2016. 1 Danscentrums stadgar 21 maj 2016. 1 Föreningen a) Föreningens namn är Danscentrum och förkortas DC. b) Danscentrum är en riksorganisation och en rikstäckande konstnärlig centrumbildning för den fria

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 Villaägarna i Mölndal Org.nr 802428-4120

Verksamhetsberättelse 2012 Villaägarna i Mölndal Org.nr 802428-4120 Verksamhetsberättelse 2012 Villaägarna i Mölndal Org.nr 802428-4120 Antagen av styrelsen den...2013-02-05... Behandlad på årsmötet den..2013-03-10... Innehåll 1. Inledning... 3 2. Villaägarna i Mölndal.......3

Läs mer

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16)

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) Stadgar Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) INNEHÅLL 1 NTF:s Ändamål 1 2 Föreningens säte 1 3 Organisatorisk uppbyggnad 1 4 Medlemskap 1 5 Medlemsavgifter

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

Lokalavdelningen är en ideell förening. Lokalavdelningen är ansluten till Ungdomsförbundet Ung Pirat.

Lokalavdelningen är en ideell förening. Lokalavdelningen är ansluten till Ungdomsförbundet Ung Pirat. Bilaga 1: Stadgar Stadgar för UP esport. 1 Namn och föreningsform Lokalavdelningens namn är UP esport. Lokalavdelningen är en ideell förening. Lokalavdelningen är ansluten till Ungdomsförbundet Ung Pirat.

Läs mer

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet 2012-03-27 1 Namn Föreningens namn är ULI Geoforum. 2 Ändamål ULI Geoforum är en ideell förening med syfte att sprida och effektivisera

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Villaägarna i Borås Stad Organisations nr. 802459-9212

Verksamhetsplan 2015 Villaägarna i Borås Stad Organisations nr. 802459-9212 Verksamhetsplan 2015 Villaägarna i Borås Stad Organisations nr. 802459-9212 Antagen av styrelsen den 2015-01-29 Behandlad på årsmötet den 2015-03-19 Senast reviderad den 2 (7) Innehåll FÖRENINGENS VERKSAMHET...

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Stadgar för SYLF Blekinge

Stadgar för SYLF Blekinge Stadgar för SYLF Blekinge Erkänd som lokalavdelning av Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF). Senast ändrade vid SYLF Blekinges årsmöte 20:e januari 2016 och ändringen godkänd av SYLF:s styrelse XX månad

Läs mer

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte Söndagen den 8 februari 2015 Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad Närvarande: 60 medlemmar 1 Mötets öppnande och fastställande av dagordningen 2 Godkännande av

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

STADGAR för Styrelsen för svensk brandforskning (BRANDFORSK)

STADGAR för Styrelsen för svensk brandforskning (BRANDFORSK) STADGAR för Styrelsen för svensk brandforskning (BRANDFORSK) I Uppgift 1 Brandforsk har till uppgift att samla in forskningsmedel, finansiera forsknings- och utvecklingsprojekt, samt sprida forskningsresultat.

Läs mer

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen. Stadgar för Gransjöbodarnas snöskoterklubb Ändamål 1 Klubben är en ideell förening, vars uppgift skall vara att tillvarata medlemmarnas intressen i snöskoterfrågor, verka för en sund utveckling av snöskotertrafiken

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Villaägarna i Kungsbacka kommun Org.nr 802417-6235

Verksamhetsplan 2015 Villaägarna i Kungsbacka kommun Org.nr 802417-6235 [Skriv text] Verksamhetsplan 2015 Villaägarna i Kungsbacka kommun Org.nr 802417-6235 Antagen av styrelsen 2015-03-26 Behandlad på årsmötet 2015-04-15 Senast reviderad Innehåll 1. Föreningens ansvarsområde

Läs mer

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor 1 Namn Föreningens namn är Prostatacancerföreningen Viktor, en patientförening i Blekinge med registrerat säte i Karlskrona kommun. Patientföreningen är en ideell

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

http://villaagarnasavean.se Normalstadgar för förening ansluten till Villaägarnas Riksförbund Normalstadgar för föreningar fastställda 2012-12-05 Stadgarna har antagits vid Villaägarna i Lerums kommuns

Läs mer

Protokoll från SKYREVs informationskommitté

Protokoll från SKYREVs informationskommitté Protokoll från SKYREVs informationskommitté Plats: Stockholms läns landstings revisionskontor, Eastmangatan 1, Stockholm. Tid: 2005-12-01 kl. 10.00 14.30 Deltagare:, ordförande,, -Johan Olsson, och. 50.

Läs mer

Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland

Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland 2013-11-21 Sida 1 (5) Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland 1.kap Ändamål FMK Södermanland är en ideell förening med verksamhet inom trafiksäkerhet, trafikmiljö och konsumentfrågor. Föreningen

Läs mer

FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN

FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN Punkt 1 Stämman öppnas Punkt 2 Val av ordförande och vice ordförande vid stämman till ordförande vid stämman utse Christer Persson, Mossebo till vice ordförande

Läs mer

Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen

Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Det är väldigt viktigt att alla i Unionen drar åt samma håll för att det vi gör ska få maximal genomslagskraft ute

Läs mer

1 Sammanträdets öppnande Ordföranden önskar alla välkomna och en god fortsättning på det nya året och förklarar mötet öppnat.

1 Sammanträdets öppnande Ordföranden önskar alla välkomna och en god fortsättning på det nya året och förklarar mötet öppnat. PROTOKOLL Sörmländska Folkdansringen Distriktstyrelsen Sörmländska Folkdansringen Sammanträde 2007-1 Tid 20 januari 2007 Plats Nyköping Närvarande Pierre Marklund, via telefon Ann-Sofie Svensson Agneta

Läs mer

Stadgar för Villaägarnas Riksförbund fastställda av 2011 års kongress

Stadgar för Villaägarnas Riksförbund fastställda av 2011 års kongress Stadgar för Villaägarnas Riksförbund fastställda av 2011 års kongress Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00 010-750 02 50 info@villaagarna.se

Läs mer

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26 Tid. Den 26 februari 2011, kl 13.30 Plats: Släktforskarförbundets lokaler, Solna Närvarande: 25 personer enligt närvarolista, bil 1. 1. Föreningens ordförande Otfried Czaika inledde med att bl a tacka

Läs mer

Kent Johansson, 11-18a, 19-21

Kent Johansson, 11-18a, 19-21 FOLKBILDNINGSRÅDET Styrelsen PROTOKOLL 2007:5 Datum 15-16 maj 2007 Plats Steningevik konferens, Märsta Närvarande Torsten Friberg, ordförande ledamöter Marie Linder, vice ordförande, 11-18a, 19-21 Walter

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Villaägarna på Gotland. Sekreterare: Ulf Jönsson. Ordförande: Ulf Almlöf

Protokoll fört vid årsmöte med Villaägarna på Gotland. Sekreterare: Ulf Jönsson. Ordförande: Ulf Almlöf Protokoll fört vid årsmöte med Villaägarna på Gotland Tid 2015-04-16 kl 18.30 21.00 1-24 Plats: Restaurang Visborg, Visby Sekreterare: Ulf Jönsson Ordförande: Ulf Almlöf Justerare: Ebbe Sundberg 1 Mötets

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Stadgar Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Org. Nr. 889201-0466 Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com Stadgar för lokalföreningar antagna

Läs mer

5 MEDLEMSAVGIFT Föreningens årsmöte ger förslag till förbundsstyrelsen om kommande års medlemsavgift.

5 MEDLEMSAVGIFT Föreningens årsmöte ger förslag till förbundsstyrelsen om kommande års medlemsavgift. Stadgar för Länsföreningen Parkinson Jönköping En förening inom ParkinsonFörbundet 1. FÖRENINGEN Föreningens namn är: Parkinson Jönköping och är en förening inom ParkinsonFörbundet, som är en ideell och

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1 Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg en patientförening med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är en ideell förening med eget organisationsnummer som

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Protokoll Sammanträde med Svenska Diabetesförbundets förbundsstyrelse den 16 oktober 2015

Protokoll Sammanträde med Svenska Diabetesförbundets förbundsstyrelse den 16 oktober 2015 Sammanträde med Svenska Diabetesförbundets förbundsstyrelse den 16 oktober 2015 Beslutande: Fredrik Löndahl, ordförande Hannah Helgegren, 1:e vice ordförande Sven Georén, 2:e vice ordförande Jonas Bergstedt,

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 2010-03-01 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1. Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg - patientföreningen för prostatacancer i Kronobergs län - med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är

Läs mer

STADGAR. antagna 8 maj 2011

STADGAR. antagna 8 maj 2011 STADGAR antagna 8 maj 2011 1 2 Stadgar för Njurförbundet Antagna 8 maj 2011 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar

Läs mer

STADGAR FÖR. SENIORPSYKOLOGER Sveriges psykologförbund

STADGAR FÖR. SENIORPSYKOLOGER Sveriges psykologförbund STADGAR FÖR SENIORPSYKOLOGER Sveriges psykologförbund KAPITEL 1: TILLHÖRIGHET OCH ÄNDAMÅL 1.1 Tillhörighet Seniorpsykologer i Sveriges Psykologförbund (Seniorpsykologerna) är en förening inom Sveriges

Läs mer

UPPSTARTSPROTOKOLL FÖR BAKOM KRÖNET. Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09. Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok.

UPPSTARTSPROTOKOLL FÖR BAKOM KRÖNET. Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09. Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok. 1. Mötesdata Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09 Plats Mötets Ordförande Mötets Sekreterare ESKILSTUNA Andreas Saxin Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok.se 2. Förberedelser

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015 Villaägarna i Kungsbacka kommun Org.nr

Verksamhetsberättelse 2015 Villaägarna i Kungsbacka kommun Org.nr Verksamhetsberättelse 2015 Villaägarna i Kungsbacka kommun Org.nr 802417-6235 Antagen av styrelsen 2016-03-14 Behandlad på årsmötet 2016-04-13 1 Innehåll 1. Inledning 3 2. Villaägarna i Kungsbacka kommun

Läs mer

Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund

Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund 0 Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund (baserade på Förbundets Normalstadga för förening) Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT!

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva Östergötland. 2 Föreningens säte Hela Sverige

Läs mer

riksteatern östergötland

riksteatern östergötland Norrköping 2015-04-07 Välkommen till årsmöte för Riksteatern Östergötland, Mån 20 april 2015 klockan 18.00 Plats: Östgötateatern, Teatertorget 1, Norrköping Praktiskt Handlingar till årsmötet bifogas.

Läs mer

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik.

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik. Bilaga 1 till Protokoll Årsmöte 2015 STADGAR för Kullaviks Havsbastuförening antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Allmänna bestämmelser 1 Föreningens firma Föreningens firma

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 ORG.NR. 802417-6235 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Beslutad av styrelsen per capsulam 2012-04-10. Behandlad av årsmötet 2012-04-11. Verksamhetsberättelse 2011 VRKba.doc 1 (5) VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Villaägarna

Läs mer

Protokoll Årsmöte 2013

Protokoll Årsmöte 2013 Protokoll Årsmöte 2013 www.sporren.info Datum: 2013-02-25 Plats: Stadshuset/Ryttmästaren Tid: 17.00-18.00 Närvarande: Helene Hopfgarten, Birgitta Lilja, Catharina Hedlund-Östman, Tordleif Hansson, Monica

Läs mer

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. STADGAR för CISV Umeå 1 Ändamål CISV-Umeå är en ideell fredsförening med uppgift att: a) Utbilda unga människor för fred oberoende av ras, religion eller politisk uppfattning b) utveckla unga människors

Läs mer

På grund av det låga antalet närvarande styrelseledamöter kunde vi konstatera att mötet inte var beslutsmässigt.

På grund av det låga antalet närvarande styrelseledamöter kunde vi konstatera att mötet inte var beslutsmässigt. Protokoll Svenska Ölfrämjandet SÖ, styrelsen Nr: 4 2008/2009 Tid: Lördagen den 23 augusti 2008, kl. 13.00 17.20 Plats: Glorias, Sankt Petri Kyrkogata 9, Lund. Ledamöter: Thomas Nilsson, ordförande Lars

Läs mer

Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017

Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017 Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar i förbundet är njursjuka, njurdonatorer,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse 2010 1 Verksamhetsberättelse 2010 Villaägarna i Kungsbacka kommun Org nr 802417-6235 Behandlad av styrelsen 2011-03-24 Behandlad på årsmötet 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Villaägarna i Kungsbacka kommun Föreningen

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2012 Villaägarna i BOLLNÄS-OVANÅKER

VERKSAMHETSPLAN 2012 Villaägarna i BOLLNÄS-OVANÅKER Styrelsen Villaägarna i BOLLNÄS VERKSAMHETSPLAN 2012 Villaägarna i BOLLNÄS-OVANÅKER Inledning Föreningens verksamhet skall präglas av MÅL ORGANISATION VERKSAMHETSPLAN fastställd av Villaägarnas Riksförbund

Läs mer

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter Stadgar för Sveriges Fotterapeuter 1 Förbundets namn Förbundets namn är Sveriges Fotterapeuter. Organisationsnummer 802407-9090 Kansliet har sitt säte i Stockholm. Förbundets ändamål Förbundet är en riksomfattande

Läs mer

Paragrafer 36-53. Sammanträde med styrelsen i Hyresgästföreningen Syd-Ost på Blommenhof Hotel i Nyköping söndagen den 26 mars 2006 kl 13,00-14,00

Paragrafer 36-53. Sammanträde med styrelsen i Hyresgästföreningen Syd-Ost på Blommenhof Hotel i Nyköping söndagen den 26 mars 2006 kl 13,00-14,00 2004-03-26 Nr 4 / 2006 Sid 1 av 8 Sammanträde med styrelsen i Hyresgästföreningen Syd-Ost på Blommenhof Hotel i Nyköping söndagen den 26 mars 2006 kl 13,00-14,00 Paragrafer 36-53 Närvarande ledamöter Håkan

Läs mer

Årsmötesprotokoll för Dataföreningen i Sverige, Södra kretsen tisdag 15 mars 2014

Årsmötesprotokoll för Dataföreningen i Sverige, Södra kretsen tisdag 15 mars 2014 Årsmötesprotokoll för Dataföreningen i Sverige, Södra kretsen tisdag 15 mars 2014 Samuel Persson hälsade välkommen till föreningsstämman och informerade att ordförande Andreas Wikfeldt blivit sjuk. 1.

Läs mer

Normalstadgar för lokalföreningar i Afasiförbundet i Sverige

Normalstadgar för lokalföreningar i Afasiförbundet i Sverige Normalstadgar för lokalföreningar i Afasiförbundet i Sverige 1 Lokalföreningens namn Föreningens namn är Afasiföreningen i. och ansluten till läns-/regionföreningen i.. län/region och därigenom är den

Läs mer

NORMALSTADGAR för lokalföreningar (Antagna av kongressen i Västerås den oktober 2006)

NORMALSTADGAR för lokalföreningar (Antagna av kongressen i Västerås den oktober 2006) NORMALSTADGAR för lokalföreningar (Antagna av kongressen i Västerås den 20-22 oktober 2006) 1 Lokalföreningens namn Föreningens namn är Afasiföreningen i Södertälje/Nykvarn och föreningen är ansluten till

Läs mer

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL 1 STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL Reviderade 1974-03-14, 1975-03-05, 1982-02-25, 1994-05-09, 2004-03-04, 2005-03-15 1 BAKGRUND Ericsson Idrottsförening är en ideell idrottsförening,

Läs mer

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF www.bouvierklubben.com Protokoll fört på Svenska Bouvierklubbens årsmöte lördagen den 7 mars på Lerums Brukshundklubb.

Läs mer

Stadgar för Villaägarnas Riksförbund fastställda av 2015 års kongress

Stadgar för Villaägarnas Riksförbund fastställda av 2015 års kongress Stadgar för Villaägarnas Riksförbund fastställda av 2015 års kongress Organisation och ändamål 1 Villaägarnas Riksförbund är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av ägare av villa,

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2012/01 ( 18-35) 1(9) Sammanträde 2012-04-23

PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2012/01 ( 18-35) 1(9) Sammanträde 2012-04-23 Dnr 2012/01 ( 18-35) 1(9) Tid: 2012-04-23 kl. 09.00 11.00 Plats: Gamlestadsvägen 4 B15 Ledamöter Närvarande: Håkan Linnarsson, (S) Västra Götalandsregionen (tjänstgör 21-35) Beatrice Berglund, Arbetsförmedlingen

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte Den 18 augusti 2009 kl 1600 Plats: Turning Torso /Håkan Sköld Fastighetsbyrå AB

Protokoll fört vid styrelsemöte Den 18 augusti 2009 kl 1600 Plats: Turning Torso /Håkan Sköld Fastighetsbyrå AB Protokoll fört vid styrelsemöte Den 18 augusti 2009 kl 1600 Plats: Turning Torso /Håkan Sköld Fastighetsbyrå AB Närvarande : Lars Herrstedt-Rosén (LHR), Alf Christensson (AC) Håkan Sköld (HS), Robert Jensen

Läs mer

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december.

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december. Studentradion i Sverige - Stadgar SENAST ÄNDRADE 2014-10-12 Firma 1 Föreningens firma är Studentradion i Sverige, och förkortas SRS. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var och en för sig.

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsplan 2014 . Verksamhetsplan 2014 Villaägarna Mölndal Organisationsnummer 802428-4120 Antagen av styrelsen den 140224 Behandlad på årsmötet den 140309 Senast reviderad den 140224 Innehåll 1. Föreningens ansvarsområde

Läs mer

STYRELSEMÖTE 2009-01-17 2009-01-18 Fars Hatt, Kungälv

STYRELSEMÖTE 2009-01-17 2009-01-18 Fars Hatt, Kungälv NÄRVARANDE: Daniel Svensson, Kicki Bro, Anna-Carin Johansson, Hannah Säveholm, Ann-Catrine Bergh och Anders Carlsson. Anneli Sundkvist (avelskommittén), Therese Johansson (avelskommittén) och Marie Johansson

Läs mer

Protokoll Sveriges Ungdomsråds kongress 2009

Protokoll Sveriges Ungdomsråds kongress 2009 Protokoll Sveriges s kongress 2009 20090313 till 20090315 - Borås Närvarande: Ombud Se röstlängd, bilaga 1 Suppleanter Se röstlängd, bilaga 1 Dagordning: 1. Kongressen öppnas 2. Val av mötesordförande

Läs mer

Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland

Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland Byrån mot diskriminering i Östergötland Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland, ideell förening. 1 FÖRENINGENS NAMN Byrån mot diskriminering

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014)

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla, stödja och bedriva motionsverksamhet för alla åldrar, samt i övrigt verka

Läs mer

PROTOKOLL Nr: 2013-004

PROTOKOLL Nr: 2013-004 Protokoll fört vid sammanträde med Förbundsstyrelsen för Sveriges Filatelist-Förbund (SFF) enligt följande: Tid: 2013-05-25--26 Plats: Quality Hotell Prisma, Skövde Närvarande: Rangfors Vivi-Ann, ordf.

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Årsmöte 2011-04-19 Redovisningshandlingar

Årsmöte 2011-04-19 Redovisningshandlingar Årsmöte 2011-04-19 Redovisningshandlingar Förslag till Dagordning vid ordinarie årsmöte (föreningsstämma) med Villaägarna Nordöstra Skåne- Österlen. Dag: 19/4 2011 Plats: Furuboda konferensanläggning 1

Läs mer

Förbundsordning för Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet

Förbundsordning för Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet Förbundsordning för Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet 1 Förbundets namn Förbundets namn är Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet. 2 Förbundets säte Förbundet har sitt

Läs mer

Villaägarna i Karlskoga

Villaägarna i Karlskoga Villaägarna i Karlskoga Årsmöte med Villaägarna i Karlskoga 2011-03-28 Dagordning 1. Öppnande av mötet genom styrelsens ordförande. 2. Fråga om mötets behöriga utlysning. (kallelse den 8 mars per post)

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer