Styrelsesammanträde 28 maj 2007 kl 14 i Norrköping

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrelsesammanträde 28 maj 2007 kl 14 i Norrköping"

Transkript

1 Styrelsesammanträde 28 maj 2007 kl 14 i Norrköping Närvarande: Tage Carlsson Birger Jägtoft Claes Anell Märit Högström Karl-Erik Tybbleus ordf förhinder att delta Carl Slånemyr Lars-Olof Svensson Lars Waern sekr Lars Jonsson, adjungerad Eva Holmsell, adjungerad förhinder att delta 1 Styrelsesammanträdet öppnas Ordföranden Tage Carlsson hälsade alla välkomna till de nya lokalerna och öppnade styrelsesammanträdet som är det sista före sommaruppehåll. 1,5 Ordningsfråga På förekommen anledning väckte Lars Waern frågan om sekreterare och vice ordförande i styrelsen är valda för innevarande verksamhetsår. Efter omfattande diskussion konstaterades bl a att beslut om sekreterare och vice ordförande i styrelsen togs vid konstituerande sammanträde 22 april 2006 med följande lydelse: ades att Birger Jägtoft är vice ordförande och Lars Waern är sekreterare under verksamhetsåret. Vidare diskussion förde fram till beslut. ades att Birger Jägtoft är vice ordförande och Lars Waern är sekreterare under resterande del av mandatperioden. Vidare beslutades att underlag för agenda meddelas sekreteraren senast tre veckor innan nästkommande sammanträde. Sekreteraren sänder, ca två veckor innan sammanträdet, ut förslag på agenda till ledamöterna. I samband med kallelse till sammanträdet sänds slutligt förslag på agenda ut av sekreteraren. Agendan fastställs på sammanträdet. 2 Dagordning Förslag på dagordning hade sänts ut enligt rutin till ledamöterna i samband med kallelsen den 11 maj. Birger Jägtoft sände ut en alternativ agenda sammanträdesdagens morgon. Diskussion följde om vilken agenda som skulle följas under dagens sammanträde. Agenda utsänd i samband med kallelsen beslutades gälla som stomme under dagens sammanträde. Till dagens agenda görs följande ändringar/kompletteringar: * Punkt 5.4. Karl-Erik informerar om föreningsträff inom Sörmland. * Under punkt 7.5 tas Hedersutmärkelser upp. Birger fick i uppgift att följa upp att de punkter på hans alternativa agenda som var väsentliga för verksamheten tas upp under sammanträdets gång.

2 3 Föregående sammanträdesprotokoll I protokollet från sammanträdet i Kosta den 19 mars står det i 5.6 att Claes Anell avgår. Skall stå: Claes Anell kvarstår som ordförande 4 Ekonomi och medlemsuppföljning 4.1 Ekonomi Lars J redovisade. Konstaterades att ekonomin för Region Öst avseende de första fyra månaderna 2007 följer i stort sett budget. 4.2 Marknadsuppföljning Något sämre än förväntat! Region Öst har minskat något jämfört med motsvarande tid Medlemsantalet var mot april Diskuterades olika verksamheter för att öka medlemsantalet. Ett sätt är telemarketing som förbundets marknadsavdelning gör inriktning för. Kontakt bör tas med marknadsavdelningen för att föra fram Regions Östs önskan om ökad telemarketing inom region öst. Lista över förnyelsegrad och lokal marknadsuppföljning bifogas../1 4.3 Äskande av extra regionmedel Region Öst riktlinjer för äskande av extra regionmedel har diskuterats vid tidigare sammanträden. En arbetsgrupp bestående av Tage C, Carl S och Lars J har tagit fram ett förslag på riktlinjer. Efter ingående diskussion beslutades att riktlinjer för begäran av extra regionmedel ska sändas ut till föreningarna för kännedom. Tilldelningen av extra regionmedel är dock helt beroende på tillgången inom regionen vid varje särskilt tillfälle. Riktlinjerna bifogas../2 RS Region Öst riktlinjer vid föreningsansökan om extra medel i extraordinära situationer Föreningar inom region Öst tilldelas enligt särskilda bestämmelser regionmedel om nio kronor per medlem. För att komma ifråga om tilldelning av medel utöver regionmedel ska förening uppfylla nedanstående krav. 1. Föreningen ska skicka skriftlig ansökan till RS Region Öst. Ansökan ska ange vad pengarna ska användas till och storlek på önskat belopp. Observera att ansökan inte får avse inköp av materiel. 2. Föreningen ska ha upprättat verksamhetsberättelse med resultatoch balansräkning för det gångna verksamhetsåret, och verksamhetsplan (inklusive budget) för innevarande verksamhetsår. Dokumenten ska vara tillgängliga på regionkontoret.

3 3. Föreningens tillgångar får inte överstiga 75 kronor per medlem vid senaste årsskifte. Beloppet är ett riktvärde för RS beslut. Om förening erhåller extra tilldelning ska återrapportering till RS avseende genomförd verksamhet och kostnader göras snarast efter aktivitetens slut. 4.4 Begäran om extra regionmedel Villaägarna i Glasriket har i skrivelse begärt medel för att kunna genomföra marknadsföring i syfte att öka medlemsantalet inom föreningen. Ärendet diskuterades. Villaägarföreningen i Glasriket tilldelas 5000 kr som extra regionmedel för begärt syfte. Återrapportering med styrkta kvitton/fakturor ska ske snarast efter att verksamheten genomförts. 5 Rapporter 5.1 Förbundsnivån Carl S informerade om fastighetsskatten. Åtgärder för att reducera de negativa effekterna av omläggningen, främst den föreslagna höjningen av reavinstbeskattningen görs fortlöpande på förbundsnivå. Angående energifrågan så studeras möjliga vägar för att minska energikostnaden för våra medlemmar. Olika lösningar studeras. Tidningen Ett Hus har sänts ut till alla villahushåll under mitten av maj. Ett omfattande arbete har lagts ner för att få denna tidning så bra som möjligt, för att eventuellt generera ett ökat medlemskap i Villaägarnas Riksförbund. Kongressen tar kraft på förbundsnivån. Just nu granskas och analyseras alla motioner. Birger frågar hur alla föreningar ska få tillgång till medlemsregistret. Carl informerar att ärendet håller på att bearbetas på förbundsnivå. Birger framför att lokalföreningens hemsida inte går att uppdatera. Problemet verkar vara lokalt för Kalmarföreningen och regionkontoret informerar webbansvarig som får åtgärda felet.

4 5.2 Verksamhet i regionens regi Lars J informerade om vårträffen som genomfördes i Rimforsa med mycket goda resultat. Se vidare under punkt 6.1. Flera energimöten har genomförts inom regionen bl a i Katrineholm och Kalmar. Tyvärr har deltagarantalet inte varit särskilt stort. Regionkontoret har under våren genomfört flyttning till nya lokaler. Adress S:t Persgatan 105, Norrköping. Telefonnummer mm som tidigare Frågan väcktes om vad som gäller om flera föreningar vill slås samman till en förening. Tage C informerar att om särskilda skäl föreligger kan regionstyrelsen godkänna att en förenings verksamhetsområde omfattar upp till tre kommuner. Om oenighet föreligger inom regionstyrelsen eller om föreningens verksamhetsområde skall omfatta fler kommuner än tre krävs förbundsstyrelsens godkännande. I brådskande fall kan beslut om godkännande istället fattas av presidiet. Vid senaste RS-sammanträde beviljades Gotland medel för viss verksamhet. Redovisning kommer att ske efter att aktiviteterna är genomförda efter sommaren. 5.3 Verksamhet inom föreningar Lars-Olof S informerade om att en energiträff planeras den 15 augusti för föreningarna inom Vimmerby, Hultsfred, Oskarshamn och Västervik. Träffen planeras tillsammans med resp kommun. Eon och Energimyndigheten medverkar. Respektive förening har möjlighet att begära medel från Regionen. Samarbete mellan föreningar premieras. Märit H har besökt flera föreningar inom västra Östergötland då hon bl a konstaterat att Mjölby visat USA-filmen om miljöutvecklingen för sina medlemmar. Vadstena knackar dörr för att få flera medlemmar och Åtvidaberg har aktualiserat radonfrågan. Karl-Erik T informerar om att en minimässa inom temat energi kommer att genomföras gemensamt av Villaägarna i Nyköping och Oxelösund den 27 oktober. Ett 20-tal företag är inbjudna och svarat positivt. Lars W informerar om att Strängnäsföreningen genomfört ett mycket uppskattat informationsmöte i Grafikens Hus i Mariefred. Birger J informerar om att Kalmarföreningen genomfört energihearing på Trädgårdsmässan. Lasse J informerar om att Katrineholm och Vingåker genomfört energihearing. Tyvärr kan konstateras att intresset för sammankomster inom energiområdet inte varit särskilt stort.

5 5.4 Övrigt Karl-Erik T informerar om att han haft kontakt med samtliga ordföranden i Sörmlandsföreningarna om en gemensam träff för dessa. Syftet är att diskutera gemensamma ärenden såsom kommunkontakter, rabatthäften mm. Intresset är 100%-igt! Träffen avses genomföras i början av september. Birger J bedömer att en motsvarande träff kan bli aktuell även för Kalmar län. 6 Konferenser / träffar 6.1 Vårträffen 21 april. Träffen upplevdes positivt. Grupparbetet har sammanställts av regionkontoret. En arbetsgrupp bör tillsättas för att analysera grupparbetets resultat och föreslå åtgärder för utveckling inom regionen. Ag Utveckling bestående av Märit H, Claes A, Karl-Erik T samt en representant för regionkontoret tillsattes. Ag Utveckling ska till styrelsesammanträdet 21 sept föreslå åtgärder för utveckling. Utkast bör sändas ut till ledamöterna i god tid före sammanträdet. 6.2 Regionträffen i Stockholm 4-5 maj Region Östs representanter Tage C, Carl S och Lasse J informerade översiktligt om verksamheten. Utförlig information sänds ut från Regionkontoret till lokalföreningarna inom region öst. Regionträffen kommer att i fortsättningen kallas Regionkonferens. 6.3 Regionkonferens 2008 Nästa års konferens kommer att ske inom Region Öst någon gång mellan 15/4 15/ års konferens genomförs inom region Mitt. Diskussion om nästa års konferens tas upp vid nästa styrelsesammanträde, 9 augusti. Ag Regionkonferens 2008 beslutades inledningsvis bestå av Tage C och Lasse J.

6 7 Pågående/Planerad verksamhet 7.1 Energifrågor Vissa föreningar har planerat för mässor och hearings under hösten. Insändare i massmedia kommer att intensifieras. 7.2 Kongressärenden Höstträffen september inriktas på frågor avseende kongress september besöker Förbundsordföranden Ulla Johansson och Förbundsdirektören Hans Lemker region öst för att diskutera kongressfrågor. Tage C och Lasse J presenterar förberedelseförslag avseende höstträffen vid styrelsesammanträde 9 augusti. Preliminärinformation om höstträffen sänds snarast ut av regionkontoret. Underhandsutgåva om informationen sänds ut till styrelseledamöterna innan utsändning till föreningarna. 7.3 Medlemsrekrytering genom tävlingsmoment Carl S informerade. Läs information på förbundets hemsida. (under förbundsinfo för förtroendevalda/utmaningen) Uppföljning sker kontinuerligt på Strandabygdens hemsida. Regionkontoret kommer regelbundet/månadsvis att skicka ut information till föreningarna i Region Öst. 7.4 Övrigt Birger J ställer fråga om hur verksamheten enligt VP07 ska följas upp. Ag VP07 får till uppgift till nästa styrelsesammanträde, 9 augusti, att presentera verksamhetsläget. Underlag för VP08 diskuteras vid sammanträdet 9 augusti. 7.5 Hedersutmärkelser Begäran om ett antal hedersutmärkelser har inkommit. Karl-Erik T deltog ej i handläggningen av förenings begäran. Följande tilldelas hedersutmärkelser: Guld Anne-Marie Sundin, VILLAÄGARNA i Oxelösund Tord Sundin, VILLAÄGARNA i Oxelösund Karl-Erik Tybbleus, VILLAÄGARNA i Oxelösund Per-Olof Lundmark, VILLAÄGARNA i Oxelösund Gunnar Magnusson, VILLAÄGARNA i Oxelösund

7 8 Administrativa frågor slista, agenda och protokollsutseende diskuterades. Lista över fattade beslut görs upp och revideras av sekreteraren. Presenteras vid varje styrelsesammanträde. I agendan ska verksamhetsplanen ha en ständig punkt. Nästkommande sammanträden under året ska tas med i agenda och protokoll. 9 Övriga frågor Intet 10 Nästa sammanträde Nästa sammanträde den 9 augusti kl 14. Plats: Gryts skärgård. Sammanträden därefter är preliminärt: 21 september i samband med höstträffen. 29 oktober i Norrköping 10 december i Norrköping. 11 Ordföranden tackade för många kreativa och kloka förslag och beslut. Sammanträdet avslutades kl1745. LARS WAERN Lars Waern Sekreterare TAGE CARLSSON Tage Carlsson Ordförande

8 RS Öst protokoll Bilaga 1 sid Rapport förnyelsegrad - DM och FM exkl fd SM Öst Aviserade Aviserade Aviserade Aviserade Förnyelse- Betalda Obetalda Utträdda Totalt grad 4002 Villaägarna i Gnestabygden ,10% 4005 Labro Villaägareförening ,30% 4011 Villaägarna i Nyköping ,70% 4012 Villaägarna i Oxelösund ,60% 4015 Villaägarna i Flen ,40% 4016 Villaägarna i Katrineholm/Vingåker ,70% 4018 Eskilstuna Norra VÄF ,00% 4019 Odlarens Egnahemsförening ,90% 4022 Flacksta Västra Villaägareförening ,30% 4023 Hållsta Villaägare ,00% 4024 Villaägarna i Strängnäsbygden ,30% 4031 Villaägare i Trosabygden ,30% 4999 Direktansluten Öst ,20% 5003 Villaägarna i Finspång ,10% 5004 Valdemarsviksavdelningen ,90% 5008 Villaägarna Linköping ,50% 5014 Östra Östergötland ,60% 5016 Kvillinge Villaägareförening ,20% 5018 Simonstorparna Intresseförening ,00% 5026 Söderköpingsavdelningen ,20% 5030 Villaägarna Motala ,80% 5031 Motala Nordvästra Villaägareförening ,80% 5033 Villaägarna i Vadstena ,20% 5034 Villaägarna Mjölby-Boxholm ,20% 5037 Pryssgården-Taborsberg för ,30% 5039 Villaägarna i Åtvidaberg ,90% 5999 Direktansluten Öst ,30% 8001 Villaägarna i Hultsfreds kommun ,00% 8002 Villaägarna i Kalmarbygden ,00% 8004 Villaägarna i Oskarshamn ,20% 8006 Villaägarna Tjust ,30% 8007 Villaägarna Vimmerbyorten ,50% 8009 Villaägarna i Glasriket ,40% 8010 Villaägarna i Strandabygden ,70% 8011 Villaägarna i Mörebygden ,60% 8012 Villaägarna på Öland ,50% 8999 Direktansluten Öst ,70% 9001 Villaägarna Gotland ,80% Regionen ,70%

9 RS Region Öst riktlinjer vid föreningsansökan om extra medel i extraordinära situationer Föreningar inom region Öst tilldelas enligt särskilda bestämmelser regionmedel om nio kronor per medlem. För att komma ifråga om tilldelning av medel utöver regionmedel ska förening uppfylla nedanstående krav. 4. Föreningen ska skicka skriftlig ansökan till RS Region Öst. Ansökan ska ange vad pengarna ska användas till och storlek på önskat belopp. Observera att ansökan inte får avse inköp av materiel. 5. Föreningen ska ha upprättat verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning för det gångna verksamhetsåret, och verksamhetsplan (inklusive budget) för innevarande verksamhetsår. Dokumenten ska vara tillgängliga på regionkontoret. 6. Föreningens tillgångar får inte överstiga 75 kronor per medlem vid senaste årsskifte. Beloppet är ett riktvärde för RS beslut. 7. Om förening erhåller extra tilldelning ska återrapportering till RS avseende genomförd verksamhet och kostnader göras snarast efter aktivitetens slut.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

Stadgar för Villaägarnas Riksförbund fastställda av 2011 års kongress

Stadgar för Villaägarnas Riksförbund fastställda av 2011 års kongress Stadgar för Villaägarnas Riksförbund fastställda av 2011 års kongress Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00 010-750 02 50 info@villaagarna.se

Läs mer

36 Sammanträdets öppnande Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

36 Sammanträdets öppnande Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Protokoll Distriktsstyrelsen Sammanträde 2007-3 Tid och plats 2007-04-26 telefonmöte Närvarande Björn Falk Henry Lindblad Ann-Sofie Svensson Gunbritt Österlund Pierre Marklund Lars Pahlén 36 Sammanträdets

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet

Läs mer

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Innehållsförteckning 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1 Friskis&Svettis idé och ändamål... 3 1.2 Föreningens sammansättning... 3 1.3 Tillhörighet...

Läs mer

Förbundsstämma Quality Hotell Vänersborg

Förbundsstämma Quality Hotell Vänersborg Förbundsstämma Quality Hotell Vänersborg Program 08.45 10:00 Frukostbuffé samt ombudsregistrering 10.00 - Välkomna till Vänersborg. 10.05 - Stämmoförhandlingar. 12.30 Lunch. 13.45 Förhandlingarna återupptas.

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

AA s i Sverige Tjugoförsta Servicekonferens 2012-04-13 2012-04-15. Plats: Park Inn Hotell, Solna

AA s i Sverige Tjugoförsta Servicekonferens 2012-04-13 2012-04-15. Plats: Park Inn Hotell, Solna AA s i Sverige Tjugoförsta Servicekonferens 2012-04-13 2012-04-15 Plats: Park Inn Hotell, Solna 1 Arbetshäfte och Dagordning för AA s i Sverige Tjugoförsta Servicekonferens Konferensens huvudtema: Sponsorskap

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Stadgar för Lunds Pistolklubb

Stadgar för Lunds Pistolklubb Stadgar för Lunds Pistolklubb Stadgar för Lunds Pistolklubb, nedan kallad föreningen, med säte i Lunds kommun. Föreningen bildades den den 9 september 1936 (sprungen ur Lunds Skytte Gille, grundad 1889)

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 Sammanträde Avdelningsstyrelsen Tid 2010-04-27-28 Plats Fackförbundet ST, Stockholm Närvarande Lars-Erik Backström, Mats Hildingsson,

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR Distriktskongress Stockholm 2013 Lördagen den 25:e Maj 2013 kl 15:00 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Formalia 2.1. Fastställande

Läs mer

1. POLICYNS GILTIGHET... 4 2. PULS... 4 3. GENERELLT... 6 4. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUMENT UNDER ÅRET... 9 5. EKONOMI... 14

1. POLICYNS GILTIGHET... 4 2. PULS... 4 3. GENERELLT... 6 4. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUMENT UNDER ÅRET... 9 5. EKONOMI... 14 POLICY Senast reviderad: 2013-12-16 1. POLICYNS GILTIGHET... 4 2. PULS... 4 2.1 OM SEKTIONSFÖRENINGEN... 4 2.2 STYRELSE OCH FÖRTROENDEVALDA... 4 2.3 ARBETSMILJÖ... 5 2.4 DIPLOMERAD GRÖN SEKTION... 5 3.

Läs mer

Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg.

Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg. Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg. Närvarande Jan Magnusson Ordförande Åsa Lewau Johansson Kassör

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 3/2008 Datum: 2008-05-16 Tid: 09.00-15.20 Plats: Hotel Gothia Towers, Göteborg Närvarande: Ordförande Staffan Thorman Ionie Oskarson Anders Dahlstedt

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Kongress 2014 26-27 april

Kongress 2014 26-27 april Humanisterna Kongress 2014 26-27 april 1 Kongresshandlingar 2014 01 Kallelse 02 Dagordning 03 Förslag till arbetsordning 04 Verksamhetsberättelse & ekonomisk berättelse 05 Revisorernas berättelse 06 Förbundsstyrelsens

Läs mer

ÅRSMÖTESDAGORDNING. Medicine Studerandes Förbund Skåne torsdagen den 9 februari klockan 17.30

ÅRSMÖTESDAGORDNING. Medicine Studerandes Förbund Skåne torsdagen den 9 februari klockan 17.30 ÅRSMÖTESDAGORDNING Medicine Studerandes Förbund Skåne torsdagen den 9 februari klockan 17.30 1. Årsmötets öppnande 2. Fastställande av dagordning 3. Val av mötesordförande 4 Val av sekreterare 5 Val av

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2014

Verksamhetsplan 2013-2014 Verksamhetsplan 2013-2014 för Svenska OCD-förbundet Ananke, Stockholm Medlemmarna och läns- och lokalföreningarna Svenska OCD-förbundet Ananke får i snitt en ny medlem per dag, men många faller också av

Läs mer

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Föreningshandbok för RSMH Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. RSMH och dess föreningar... 5 Vad vill RSMH...5 Vad är RSMH...6 Organisation...6 Lite historia...7

Läs mer

Riksföreningen för Barnsjuksköterskor. Riktlinjer. Riksföreningen för Barnsjuksköterskor

Riksföreningen för Barnsjuksköterskor. Riktlinjer. Riksföreningen för Barnsjuksköterskor Riktlinjer Riksföreningen för Barnsjuksköterskor Sammanställning över regler, riktlinjer och rutiner Sida reviderat 1. Regler för bokning och ersättning till förtroendevalda inom Riksföreningen för Barnsjuksköterskor

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

Protokoll nr 1 2013-15 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 19 juni 2013, Bosön, Lidingö

Protokoll nr 1 2013-15 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 19 juni 2013, Bosön, Lidingö Protokoll nr 1 2013-15 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 19 juni 2013, Bosön, Lidingö Deltagande: FS ledamöter: Personalens representant: SISU Idrottsutbildarnas personal: Förhinder: Vid protokollet:

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning. Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning. Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen 1300 RallyCup med hemort i Rejmyre. Bildad den 5 November 2011. Stadgarna är fastställda på styrelsemöte 2011-11-05 och befästade på extra föreningsmöte 2012-02-04. Föreningens

Läs mer