Spårvagnsstädernas årsmöteskonferens 2014 i Lund: Så förverkligar vi Sveriges spårvägsplaner

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Spårvagnsstädernas årsmöteskonferens 2014 i Lund: Så förverkligar vi Sveriges spårvägsplaner"

Transkript

1 Referat: Spårvagnsstädernas årsmöteskonferens 2014 i Lund: Så förverkligar vi Sveriges spårvägsplaner I Lund är den planerade spårvägen snart klar för byggstart. Vid Spårvagnsstädernas årsmöteskonferens den mars fick medlemmarna möjlighet att resa längs den tänkta sträckan och lära mer om den. Förutom intressanta föreläsningar gavs också många tillfällen att diskutera spårväg med såväl förespråkare som motståndare. Mats Helmfrid (M) kommunstyrelsens ordförande i Lund och ledamot i Spårvagnsstädernas styrelse hälsade alla välkomna. - Lund är en av Sveriges äldsta städer, även om den varit dansk under större delen av sin historia. Staden har ett medeltida gatunät och byggdes vid en kommunikationsled. Det finns en spänning mellan det gamla och det nya Lund. Sveriges första motorväg byggdes mellan Lund och Malmö och jag hoppas att vi ska bli den första svenska stad i modern tid som bygger helt ny spårväg, sa han. Mats Helmfrid konstaterade att det utanför konferenshotellet fanns några personer som delade ut flygblad mot spårvägen och istället förordar elbussar. - Vi behöver olika transportslag som kompletterar varandra och då kan elbussar vara ett av dem, men vi har även ett behov av spårvagn, sa han och tillade att han ser fram emot regeringens nationella plan för transportsystemet som kan innehålla statlig medfinansiering av Lunds spårväg. Spårvagnsstädernas ordförande Christer G Wennerholm (M) var inne på samma spår: - Det finns inte bara en lösning, utan det handlar om att välja rätt trafikslag vid rätt tillfälle. Det är nödvändigt med olika alternativ som tunnelbana, buss och spårvagn för olika trafikuppgifter. Christer G Wennerholm berättade att det nu även byggs spårväg i 82 amerikanska städer som ett sätt att vitalisera stadsmiljön och skapa förbättrad framkomlighet. Även det skapar debatt. Han välkomnade en diskussion och sa att Spårvagnsstäderna gärna möter alla som har frågor och synpunkter.

2 - Vår organisation är en viktig kunskapskälla som visar vilka spårvägsprojekt som är på gång i svenska städer. Vi arbetar även för att effektivisera utbyggnaden. Genom att påpeka vikten av en enklare planeringsprocess har vi bidragit till att den onödiga dubbelprövningen togs bort från den 1 januari i år. Efter inledningstalen hölls Spårvagnsstädernas årsmöte. Professor Bengt Holmberg, vid institutionen Trafik & väg på Lunds universitet, utsågs till ordförande för årsmötet. Dagens konferencierer Spårvagnsstädernas kanslichef Jens Forsmark och kommunikationschef Anna- Karin Johansson föredrog verksamhetsberättelse och verksamhetsplan. Martin Schmidt, trafikplanerare, Norrköpings kommun redogjorde för valberedningens förslag till ledamöter. Till den nya styrelsen valdes SL:s ordförande Christer G Wennerholm (M) till ordförande och Karolina Skog (Mp) kommunalråd i Malmö Stad till vice ordförande. Ersättare: Milan Obradovic (S), kommunalråd, Malmö Stad. Som ledamöter i styrelsen valdes: Anna Jähnke (M), kommunalråd, Helsingborgs Stad Ersättare: Gustaf Wiklund (Mp), kommunalråd, Helsingborgs Stad Berthold Gustavsson (M), kommunstyrelseledamot, Stockholms Stad Ersättare: Daniel Helldén (Mp), oppositionsborgarråd, Stockholms Stad Bengt Cete (Mp), kommunalråd, Norrköpings kommun Ersättare: Karin Jonsson (C), oppositionsråd, Norrköpings kommun Carin Lidman (S), kommunalråd och ordförande Tekniska nämnden, Västerås Stad Ersättare: Bengt-Åke Nilsson (Fp), kommunfullmäktigeledamot, Västerås Stad Dan Gahnström (Mp), kommunalråd, Botkyrka kommun Ersättare: Botkyrka kommun äger rätt att även utse en ersättare. Daniel Dronjak Nordqvist (M), Kommunstyrelsens ordförande, Huddinge kommun Ersättare: Marica Lindblad (Mp), Oppositionsråd, Huddinge kommun Mats Helmfrid (M), kommunstyrelsens ordf. Lunds kommun Ersättare: Anders Almgren (S), oppositionsråd, Lunds kommun Mats Persson (Fp), regionråd, Region Skåne Ersättare: Stefan Svalö (S), 2:e vice ordförande kollektivtrafiknämnden, Region Skåne Muharrem Demirok (C), kommunalråd, Linköpings kommun Ersättare: Kristina Edlund (S), kommunalråd, Linköpings kommun Stefan Hanna (C), kommunalråd, Uppsala kommun Ersättare: Maria Gardfjell (Mp), kommunalråd, Uppsala kommun Eftermiddagen inleddes med att Christoph Groneck, teknologie doktor från Bonn, talade om sin avhandling som handlar om skillnaden mellan tyska och franska spårvägar. Både i Tyskland och i Frankrike minskade antalet spårvägar under 1900-talets mitt hade nästan alla franska städer spårväg, men under 50- och 60-talet lades de ned fanns de bara kvar i Lille, Saint-Étienne och Marseilles. När versement transport (lokal arbetsgivaravgift avsedd för infrastrukturinvesteringar) infördes på 70-talet började man bygga ut spårvägar igen. Nu är den tillbaka i fler än 20 franska städer. Även i Tyskland lade man ned spårväg medan bilberoendet ökade under parollen Frei fahrt für freie Bürger. I Västtyskland behölls dock många spårvägssystem och löpande investeringar genomfördes även under bilåren. I Östtyskland fanns spårvägen kvar i mycket hög

3 utsträckning och rustas nu. Helt nya spårvägar har byggts i Oberhausen, Saarbrücken och Heilbronn. - Det som skiljer länderna åt är att man i Tyskland utgått från det gamla spårvägsnätet och tänkt mer på den tekniska funktionen. Ett undantag är Freiburg i Sydtyskland, där man i den åldriga stadskärnan utvecklat det gamla systemet och kombinerat det med ett helt nytt, modernt system till den nyanlagda förorten Vauban. - Frankrike präglas av ett nytänkande. Där har man kombinerat spårvägsutbyggnad med stadsutveckling. I Orleans, till exempel, har man genomfört en total stadsomvandling och i Reims har spårvagnarna en stark lokal identitet genom formen av ett glas champagne som signalerar min stad min spårvagn. I Strasbourg har spårvagnar bidragit till minskad biltrafik i city medan handeln har ökat, sa Christoph Groneck. Den lärdom man kan göra av spårvägsutbyggnaden i Frankrike och Tyskland sammanfattade han med: - Glöm inte bort invånarna. Och se inte bara tekniken, utan se till helheten i stadsplaneringen. Näste talare var Per Wiesenborn som är projektledare på Gatukontoret i Malmö. Han berättade om Malmöexpressen ett första steg mot spårväg i Malmö. - Vår vision är att bygga Sveriges bästa busslinje som ska vara smart, smidig och urban. Målsättningen är att fördubbla kollektivtrafikresandet, att utveckla dagens kollektivtrafik och att förbereda sträckan för den kommande spårvägen. Per Wiesenborn visade en bild som redogjorde för det praktiska försök Gatukontoret genomfört för att jämföra den faktiska kapaciteten hos olika fordon. Man fyllde fordonen undan för undan och mätte när människor ansåg att det började bli för trångt och oattraktivt att åka. - En dubbelledsbuss rymmer enligt försöket 90 resenärer, en ledbuss 65 och en normalbuss 40 medan en spårvagn på 30 meter har plats för 130 passagerare och en spårvagn på 40 meter tar 180 resenärer. - Gods går att packa till syret tar slut men med människor är det annorlunda. Vill man att folk ska åka kollektivt så måste det vara rimligt bekvämt. Malmöexpressen ges hög framkomlighet med signalprioritering, egna körfält och möjlig påstigning genom alla dörrar. Bussarna kommer till sitt utseende ha en tydlig identitet och likna spårvagnar. De har plats för personer, varav 55 sittplatser. Malmö Stad planerar att inom fem till tio år uppgradera linjen till spårväg. Alla talare fick som tack en randig halsduk som Spårvagnar i Skåne och Lunds kommun har tagit fram. Den symboliserar hela den tänkta spårvägslinjen i Lund. Rändernas färger på halsduken visar olika typer av underlag som rälsen kommer att gå i. Spårvagnar i Skånes kommunikatör Katarina Otz förevisade plagget och poängterade att mycket gräs kommer att användas. Stadsrummet kommer att bli grönt längs den nya spårvägen. Spårväg och stadsutveckling i Lund var temat för dagens två sista punkter. Per Svensson, exploateringsingenjör för Brunnshögsprojektet i Lund, berättade om planeringen. - Lund har invånare och antalet ökar med 1-2 procent per år. Därtill kommer nästan heltidstudenter och tusentals pendlare. I området från Lunds innerstad mot Brunnshög finns och planeras cirka arbetsplatser, bland annat på forskningsanläggningar som Ideon och Medicon Village.

4 Med de nya forskningsanläggningarna ESS* och MAX IV**, kommer Lund som kunskapsoch innovationscentrum få ytterligare internationell tyngd. Cirka människor kommer att bo och arbeta i Brunnshög. - Den mark som nu bebyggs i Brunnshög är gammal jordbruksmark. Då gäller det att utnyttja den effektivt med tät bebyggelse. Den forskarby som byggdes vid Ideon på 80- talet var en anonym miljö med kontor och mycket asfalt i form av p-platser. Nu vill vi bygga en tät stad med blandad bebyggelse, där spårvägen går som ett centralt stråk och varje station blir en nod för bebyggelsen runt omkring. 225 hektar ska bebyggas med arbetsplatser, bostäder, kaféer och butiker. - Vår målsättning är att minimera klimatpåverkan och elanvändningen. Vi vill balansera användningen av jordbruksmark med stadsodling och maximera upplevelserna i området, bland annat genom att skapa nya promenadstråk. Max IV-laboratoriet ska invigas 2016 medan ESS beräknas vara i full drift år Just nu pågår infrastrukturplanering av fjärrvärme, avlopp, dagvatten etc. Målsättningen är att 1/3 ska cykla, 1/3 ska åka kollektivt och max 1/3 ska åka bil till och från området. - Det ska vara enkelt att gå och åka kollektivt och därför planeras kortare väg att gå till cykeln och spårvagnen än till p-husen i områdets ytterkant, sa Per Svensson. Kvarteret Solbjer är den första etappen i Brunnshög. Där byggs nu 700 nya bostäder och kvm kontor. - Men kommer inte spårvägen till Brunnshög så tror jag inte på en utbyggnad, sa Per Svensson. Nästa programpunkt var ett panelsamtal med Anders Almgren (S), oppositionsråd i Lund, Karin Svensson Smith (Mp), andre vice ordförande i Tekniska nämnden i Lund, Mats Helmfrid (M), kommunstyrelsens ordförande i Lund samt Sverker Oredsson, ordförande för partiet FörNyaLund som motsätter sig spårvägen. Moderator var Heidi Avellan, politisk redaktör på Sydsvenskan. Första frågan gällde vilken vision av Lund som paneldeltagarna har. Karin Svensson Smith (KS): - Mitt spårvägsengagemang började när jag var riksdagsledamot. Då åkte jag runt i Europa och såg att man kan minska koldioxidutsläppen med spårväg. Det är ett lämpligt kommunikationsmedel för städer med koncentrerad bebyggelse, eftersom man kan förena den medeltida staden med den klimatsmarta staden. Med spårvagn på gräsbeläggning kan man klara den ökande vattenavrinning som klimatförändringarna medför. Bussgator klarar däremot inte att ta hand om allt ytvatten efter häftiga regn. Sverker Oredsson (SO): - Lund är för litet för spårväg. Den beräknade kostnaden på 1 miljard kronor kommer att ligga som en våt filt över staden och medföra att vi inte har råd med andra saker som till exempel bidrag till Botaniska trädgården. Moderna elbussar med flera in- och utgångar blir betydligt billigare. Mats Helmfrid (MH): - Vi måste bygga en modern stad. Ska vi attrahera folk kan vi inte bara välja gamla lösningar. Dubbelledsbussar kan vara en kortsiktig lösning men det är bättre att satsa rätt från början och bygga spårväg.

5 Anders Almgren (AA): - Vi måste fråga oss hur vi får städer att blomma. Svaret är att bra kollektivtrafiklösningar skapar attraktivitet. Lund är redo för spårvagn och spårvagnar är ett verktyg för att åstadkomma en urban stad. Är då Lund tillräckligt stort? frågade Heidi Avellan. SO: - Nej Lund är inte tillräckligt stort. Det krävs ett resandeunderlag på per dag och det finns inte i Lund. Vi vet inte heller något om hur det ser ut om år, om satsningen på ESS blir av. Senast idag kom ett angrepp på den från företrädare för Stockholms universitet. KS: - Det är inget som talar för att urbaniseringen inte fortsätter. Vi vet också att det på andra håll funnits oro inför utbyggnad av spårväg men däremot aldrig efter att projekten genomförts. Det finns till exempel ingen som vill bli av med tvärbanan i Stockholm. Vi politiker måste våga stå för en modern stadsstruktur. När man tittar på kostnaden måste man också se på avskrivningstiden. Spårvägen är dyrare än buss initialt, men i det långa loppet blir underhållsoch personalkostnaderna billigare. SO: - Snart presenteras regeringens nationella plan för transportsystemet och sannolikt får vi inga pengar till spårväg. Hur går det då? Var ska vi ta pengarna ifrån? MH: - Vi räknar med att staten bidrar med investeringsmedel. Vi kan också tänka oss att samarbeta med privata aktörer, som till exempel fastighetsägare, om finansieringen. Vad kan spårväg betyda för Lund? AA: - Lund hör till topp 5 av pendlingsstäder. Att ta sig till ESS-anläggningen är en del av vårt värdskap för ESS, en del av vår branding. Jämfört med vad staten lägger på MAX IV och ESS, är investeringsmedlen för spårvägen små. SO: - Jag anser inte att spårvägen ska ingå i Lunds varumärke. Den planeras gå i Lunds utkant och betyder inte så mycket för Lundaborna. AA: - Jag tror att det finns alla möjligheter att den blir en succé. Jag har sett hur framgångsrik den blivit i Bergen och i andra städer. Ingen har ångrat sig, utan istället krävt mer utbyggnad. Det som har fungerat på andra håll kommer också att fungera i Lund. Om detta är den styrande alliansen och oppositionen eniga. SO: - Hade det varit så att Lundaborna fått vara med och påverka hade inte vårt parti behövt bildas. MH: - Visst kan vi alltid diskutera mer men jag hoppas att alla partier kan enas om en gemensam vision före valet. AA: - Även om det blir ett maktskifte tror jag att vi klarar av att hålla ihop i den här frågan. Konferensens första dag avslutades med ett studiebesök längs den planerade spårvägen till Brunnshög. Guide var Håkan Lockby som är teknisk direktör i Lunds kommun. Dag 2: Livliga diskussioner på Open Space För första gången testade Spårvagnsstäderna metoden Open Space. Det är en demokratisk och strukturerad dialog där deltagarna föreslår diskussionsämnen och bildar samtalsgrupper. Metoden är ett svar på ett önskemål från deltagare på tidigare konferenser om att få ägna mer tid åt samtal och idéutbyte. Passet leddes av moderatorn Eva P. Svensson.

6 19 diskussionsämnen med en stor bredd föreslogs, bland annat, Spårvägens bidrag till samhällsutvecklingen, Vad har vi lärt av Spårvagnar i Skåne? samt Buller, vibrationer, stomljud Åtgärder. Undertecknad följde två gruppdiskussioner. Den första gällde Utformningsprinciper för spårvagnar. Här deltog representanter från SLL Trafikförvaltningen, TXG Transportation, Malmö stad, Västerås kommun, Alstom, Ramböll, Eskilstuna kommun, Spårvagnar i Skåne, tidningen La vie du Rail, Trivector, Bombardier, tidningen Modern Stadstrafik samt Stockholms Spårvägar. Diskussionen handlade bland annat om spårvagnarnas utseende, hastighet och trafiksäkerhet. - Malmö har en gemensam vision med Skånetrafiken. Vi accepterar att man får köra långsamt genom centrala staden och att spårvagnarna ska se stadslika ut. - Tiden är viktig för pendlare. Det är en jämställdhetsfråga att komma fram snabbt, inte minst för många kvinnor som pendlar. Spårvägen är ett flexibelt kollektivtrafikslag som kan anläggas på gräs, på gågata, i kollektivtrafikfält eller på egen banvall. Det gäller att hitta rätt utformning för rätt plats. Spårväg på gröna ytor kan bli ett positivt inslag i stadsbilden och dessutom underlätta avrinning av dagvatten. - Det är viktigt att en så stor investering som spårväg bidrar till en attraktiv stadsmiljö, där bilar prioriteras bort. - Det handlar om att hitta en balans mellan spårvägen som trafikprojekt och stadsutvecklingsprojekt. I Sverige finns exempel på olika roller och utformningar på en och samma spårvägslinje. - I Sundbyberg i Stockholm är spårvägen integrerad i staden medan den är avskild med barriärer genom Solna. - Varje gång vi planerar en ny stadsdel borde spårväg vara med i planeringen för att ge en riktigt bra kollektivtrafik, men det ställer krav på täthet hos bebyggelsen. Att lätt kunna byta mellan olika kollektivtrafikslag är en viktig aspekt. - Tillgängligheten är viktig. Det ska vara lätt att byta mellan lokala och regionala färdmedel. Ett annat samtal gällde Samhällsnytta och samhällsekonomiska analysmodeller. Dagens kalkyler som används som underlag för att söka statlig medfinansiering är föråldrade och borde kompletteras med mer kvalitativa beskrivningar. - Det är svårt att sätta siffror på samhällsnyttan. - Stadsutveckling är viktig för kommunen. Man borde kunna beräkna samhällsnyttan av den, ungefär som när man gör barnkonsekvensanalyser. - I konsultmodeller sätter man pris på allt. Då borde man också kunna tänka i termer av alternativa kostnader. Ett annat sätt att beräkna nyttan är att räkna på ökade fastighetsvärden. I Norrköping kunde kommunen sälja områden till dubbla fastighetsvärdet längs spårvägen. - Höga fastighetsvärden är bra för den som gör vinst men inte för den som inte har råd att driva sin lilla rörelse om fastighetspriserna stiger för mycket. En fråga som påverkar bilåkande och kollektivtrafik är p-platsnormen som flera kommuner nu tar bort vid nybyggnation. - På så sätt får alla lägre hyra och p-platsen kopplas inte till boendet utan blir en enskild angelägenhet. Hur ska man mäta mjuka värden? - Man borde även räkna med hur människor mår, men också aspekter som att staden blir vackrare och attraktivare. Nyttoaspekten med att man lättare kan arbeta när man åker med spårvagnen togs upp av flera personer.

7 - De som är minst attraherade av kollektivtrafik är medelålders män, men kan de jobba med sin laptop under resan, blir de kanske intresserade. - Jag tror att våra kommunpolitiker måste ta med mjuka värden i sina beslut. Sedan borde vi ta fram en modell som tydliggör dessa värden så objektivt som möjligt, Gruppen var enig om att det finns fler nyttor än vad som kalkyleras med idag och att mer forskning och utveckling av dessa beräkningsmodeller behövs. Efter Open Space fick deltagare utvärdera mötesmetoden. Några hade gått från stark tveksamhet till att vara mycket entusiastiska. Det har varit kul och gett energi, sa flera. Protokoll från alla grupper finns publicerade på Spårvagnsstädernas webbplats. Lennart Andersson, som är regionchef på Trafikverket Syd, talade avslutningsvis om verkets roll i spårvägsfrågor. Han gav respons på förslagen i Spårvagnsstädernas rapport Trafikverket och spårväg där Spårvagnsstäderna analyserat Trafikverkets roll i spårvägsfrågor och presenterar ett antal förslag till myndigheten. Lennart Andersson inledde med att ge ett tydligt besked: Trafikverket kan medverka till finansieringslösningar som inkluderar spårväg. - Spårvägen är Lunds tunnelbana i det sammanhanget. Han redogjorde för upplägget på avsiktsförklaringen kring finansieringen av spårvägen i Lund. - Det är ett förslag till samfinansiering mellan Lunds kommun, regionen och staten. - En förutsättning för att medverka till finansieringslösningar är att spårvägsprojekt prioriteras i den nationella transportplanen och länsplanerna för regional infrastruktur. Trafikverket kommer nu även för första gången diskutera spårvägsfrågor när riktlinjerna för Vägars och gators utformning (VGU) nu justeras. Det gäller även vid revideringen av handboken Trafik för en attraktiv stad som genomförs under Konferencier Jens Forsmark tackade Lennart Andersson för beskeden och ser fram emot den fortsatta dialogen med Trafikverket kring de förslag i rapporten som ännu inte fått ett tydligt svar. Konferensen avrundades med att Christer G Wennerholm tackade alla som deltagit och de som planerat konferensen. - Föreningen har under året bidragit till att spårvägsfrågor tagit tydliga steg framåt och vi kan också konstatera att det skett en tydlig uppdatering av attityden gentemot spårväg från Trafikverkets sida. Christer G Wennerholm välkomnade slutligen alla till Spårvagnsstädernas öppna seminarium i Almedalen tisdag 1 juli och till höstkonferensen som senare hålls i Stockholm. Text. Maritha Sandberg-Lööf Texten får fritt publiceras med angivande av författare.

Kunskapsstråket. En unik position

Kunskapsstråket. En unik position Visionsbild för Kunskapsstråket, SBK Lund och visualisering Arrow Kunskapsstråket En unik position Global trend, lokal vision Omvandlingen från industri- till kunskapssamhälle har skapat en efterfrågan

Läs mer

Spårvägen i Lund drivkraft för stadsutveckling

Spårvägen i Lund drivkraft för stadsutveckling Spårväg Lund C ESS Spårvägen i Lund drivkraft för stadsutveckling Pernilla von Strokirch, Projektchef Spårvägen som drivkraft för stadsutveckling Att få en spårväg i Lund är inte ett mål i sig. Spårvägen

Läs mer

Trafikverket och spårväg

Trafikverket och spårväg Spårvagnsstädernas årsmöte 2014 i Lund Trafikverket och spårväg Lennart Andersson Trafikverket och spårväg Trafikverkets svar (I) Regeringen bör i sin instruktion ge Trafikverket erforderliga resurser

Läs mer

Aktion för spårvägsfritt Lund. Lund den 27 september 2013. Regeringskansliet. Näringsdepartementet. 103 33 Stockholm

Aktion för spårvägsfritt Lund. Lund den 27 september 2013. Regeringskansliet. Näringsdepartementet. 103 33 Stockholm Aktion för spårvägsfritt Lund Lund den 27 september 2013 Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Aktion för Spårvägsfritt Lund har på remiss erhållit Trafikverkets Förslag till nationell

Läs mer

Regeringens motorväg mot klimatförändringar

Regeringens motorväg mot klimatförändringar Regeringens motorväg mot klimatförändringar Inledning Vår tids stora utmaning är att komma tillrätta med klimatförändringarna. Gör vi ingenting nu så kommer våra barn och kommande generationer att få betala

Läs mer

Hur bygger vi en ny stad?

Hur bygger vi en ny stad? Hur bygger vi en ny stad? Eva Dalman, projektchef Lund NE/Brunnshög, Lunds kommun Hållbara Brunnshög Lund NE/Brunnshög ny stad på högsta nivå ESS 2015 MAX IV 2010 asdfasdf asdasdf asdfasdf adadfasdf 26

Läs mer

Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken

Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken 109 000 invånare i kommunen (12:a i landet efter folkmängd) tillväxt i befolkning ca 1% per år tillväxt i arbetsplatser ca 2% per år (5 nya jobb varje arbetsdag)

Läs mer

Dokumentation: Kostnadseffektiva investeringar i spårväg

Dokumentation: Kostnadseffektiva investeringar i spårväg Dokumentation: Kostnadseffektiva investeringar i spårväg Kostnader för spårväg kan hållas nere genom att olika led granskas under lupp och om spårväg byggs enligt en lättare standard. Men stora investeringar

Läs mer

Södertörnskommunernas yttrande på Stomnätsstrategi för Stockholms län Etapp 2

Södertörnskommunernas yttrande på Stomnätsstrategi för Stockholms län Etapp 2 2013-03-22 Södertörnskommunernas yttrande på Stomnätsstrategi för Stockholms län Etapp 2 Förslaget till stomnätsstrategi för Stockholms län, etapp 2, har tagits fram av Trafikförvaltningen vid Stockholms

Läs mer

Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn!

Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn! Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn! Bättre förutsättningar för länets södra sida I Stockholms län finns en ekonomisk och social ojämlikhet mellan den norra och södra länsdelen.

Läs mer

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar att

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar att Sida 16 (42) Del 2 Öppna delen 31 Inför trafikförändringar i SL-trafiken 2015/2016 - Svar på remiss. Dnr: 289/2015 Beslut: stadsdelsnämnd beslutar att 1. Godkänna förvaltningens förslag till svar på remissen.

Läs mer

Marcus Andersson, SL Malin Gibrand, Trivector Traffic. Spårvägs- och stomnätsstrategi för Stockholmsregionens centrala delar

Marcus Andersson, SL Malin Gibrand, Trivector Traffic. Spårvägs- och stomnätsstrategi för Stockholmsregionens centrala delar Marcus Andersson, SL Malin Gibrand, Trivector Traffic Spårvägs- och stomnätsstrategi för Stockholmsregionens centrala delar Upplägg Utmaningar i Stockholmstrafiken Varför en strategi? Strategins grundbultar

Läs mer

Brunnshög i Lund - Ett ledande exempel på hållbar utveckling. Anders Almgren, Kommunstyrelsens ordförande

Brunnshög i Lund - Ett ledande exempel på hållbar utveckling. Anders Almgren, Kommunstyrelsens ordförande Brunnshög i Lund - Ett ledande exempel på hållbar utveckling Anders Almgren, Kommunstyrelsens ordförande HISTORIA Lund C ESS ESS SCIENCE VILLAGE Regionens största arbetsplats Idag 40 000 arbetsplatser,

Läs mer

Kollektivtrafiknämnden Joakim Agartsson Avdelning Affär och Marknad

Kollektivtrafiknämnden Joakim Agartsson Avdelning Affär och Marknad Kollektivtrafiknämnden Joakim Agartsson Avdelning Affär och Marknad joakim.agartsson@skanetrafiken.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2013-05-28 Dnr [Diarienummer] 1 (5) Kollektivtrafiknämnden Upphandling av spårvagnar,

Läs mer

Sam 37/2008. Trafikprogram för Örebro kommun

Sam 37/2008. Trafikprogram för Örebro kommun Sam 37/2008 Trafikprogram för Örebro kommun Innehållsförteckning Bakgrund...3 Trafikprogrammets olika delar...3 Uppföljning och revidering...3 Målsättningar...3 Utgångspunkter för trafiken i staden...4

Läs mer

Christer Hansson Projektledare Lunds kommun. Eva Dalman Projektchef, Lunds kommun. Christian Rydén Trafikplaneringschef Lunds kommun

Christer Hansson Projektledare Lunds kommun. Eva Dalman Projektchef, Lunds kommun. Christian Rydén Trafikplaneringschef Lunds kommun Resumé över samrådsmöte med allmänheten, Förstudie Spårväg Lund C - ESS, Lunds kommun Plats: Vita huset, Djingis Khan, Uardavägen 131, Lunds kommun Tid: torsdagen den 16 juni år 2011, klockan 18.30-20.30

Läs mer

frågor om höghastighetståg

frågor om höghastighetståg 12 frågor om höghastighetståg N Vad är Europakorridoren? är vi inom Europakorridoren möter människor och talar om höghastighetståg, är det några frågor som ofta återkommer. Dessa frågor handlar i hög grad

Läs mer

För ett modernt, miljövänligt och växande Stockholm

För ett modernt, miljövänligt och växande Stockholm För ett modernt, miljövänligt och växande Stockholm Förord Orange linje behövs! Idag växer Stockholms län med cirka 40 000 invånare per år. Det innebär stora utmaningar för hur Stockholm ska kunna möta

Läs mer

Södertörnskommunernas gemensamt identifierade brister och behov av transportinfrastruktur under planperioden

Södertörnskommunernas gemensamt identifierade brister och behov av transportinfrastruktur under planperioden 4 2013-02-06 Södertörnskommunernas gemensamt identifierade brister och behov av transportinfrastruktur under planperioden 2014-2025 Länsstyrelsen i Stockholms län har, med anledning av regeringsuppdraget

Läs mer

Sveriges bästa cykelstad

Sveriges bästa cykelstad Miljöpartiets förslag för hur Uppsala kan bli Sveriges bästa cykelstad Att fler cyklar är bra för både människor och miljön. För en bråkdel av vad det kostar att bygga nya bilvägar kan satsningar på cykeltrafiken

Läs mer

Gå och cykla för ökad hälsa DEN GODA STADEN

Gå och cykla för ökad hälsa DEN GODA STADEN Gå och cykla för ökad hälsa DEN GODA STADEN När vi planerar för att bygga den goda staden är det många aspekter som bör finnas med. En mycket viktig del rör människors hälsa och välbefinnande. Därför behöver

Läs mer

Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafiknämnden Kollektivtrafiknämnden Johan Gomér Enhetschef 0451-29 89 79 johan.gomer@skanetrafiken.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2017-05-29 Dnr 1500318 1 (6) Kollektivtrafiknämnden Avsiktsförklaring Malmö med koppling Sverigeförhandlingen

Läs mer

Trafikplats Ideon i Lund. förstudie

Trafikplats Ideon i Lund. förstudie Trafikplats Ideon i Lund förstudie Inledning Lunds stad med drygt 112 000 invånare (2011) är en viktig och växande ort inom regionen dels som bostads- och utbildningsort men även som arbetsplats för ett

Läs mer

KOLLEKTIVTRAFIK - EN INVESTERING I SAMHÄLLSNYTTA

KOLLEKTIVTRAFIK - EN INVESTERING I SAMHÄLLSNYTTA KOLLEKTIVTRAFIK - EN INVESTERING I SAMHÄLLSNYTTA KOLLEKTIVTRAFIK ÄR INGET SJÄLVÄNDAMÅL Syftet med kollektivtrafiken är att göra samhället tillgängligt genom att skapa möjligheter för människor att resa

Läs mer

REMISSYTTRANDE 1 LTV Västerås stad

REMISSYTTRANDE 1 LTV Västerås stad REMISSYTTRANDE 1 Datum 2014 02 26 Vår beteckning LTV 131122 Västerås stad Yttrande över remiss Trafikplan 2026 strategidel Västerås stad har överlämnat remissen Trafikplan 2026 strategidel till Landstinget

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Detta är Västsvenska paketet

Detta är Västsvenska paketet Västsvenska paketet en satsning som öppnar för framtiden Detta är Västsvenska paketet Foto: Folio Bildbyrå Vi vill skapa ett attraktivt, hållbart och växande Västsverige Västsverige växer, utvecklas och

Läs mer

Stadsutveckling Ljura, Hageby, Ringdansen

Stadsutveckling Ljura, Hageby, Ringdansen Stadsutveckling Ljura, Hageby, Ringdansen Nya Urbana transportsystem kollektivtrafik som medel för stadsutveckling 2008-12-04 Hans Revenhorn, Stadsbyggnadsdirektör Norrköping kommun Norrköping vill växa

Läs mer

Nya stambanor mellan Stockholm Göteborg/Malmö

Nya stambanor mellan Stockholm Göteborg/Malmö Nya stambanor mellan Stockholm Göteborg/Malmö 2 2014-04-22 Det är det här det handlar om! Beställning från Näringsdepartementet Beställning: PM 2014-01-08 från Näringsdepartementet, Transportenheten Ett

Läs mer

Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafiknämnden Kollektivtrafiknämnden PROTOKOLL 45 47 Datum 2017-05-29 1 (4) Protokoll från kollektivtrafiknämndens sammanträde Tid: 2017-05-29 09.30 10.40 Plats: Hässleholm, Skånetrafiken Beslutande Stefan Svalö (S),

Läs mer

Hållbar stadsutveckling. Forskning och innovation Satsningar och medfinans TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0

Hållbar stadsutveckling. Forskning och innovation Satsningar och medfinans TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0 TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0 Hållbar stadsutveckling Forskning och innovation Satsningar och medfinans 2017-01-20 Inriktning 2017 och pågående forskning Trafikverket bedriver/beställer forskning

Läs mer

FULL FART I KOLLEKTIVTRAFIKKEN HVORDAN?

FULL FART I KOLLEKTIVTRAFIKKEN HVORDAN? FULL FART I KOLLEKTIVTRAFIKKEN HVORDAN? Oslo 5 feb 2013 PG Andersson Trivector Traffic, Lund PG Andersson Trivector Traffic, Lund pg.andersson@trivector.se KOLLEKTIVTRAFIKEN ÄR ETT MEDEL FÖR ATT SKAPA

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media Framtidens kollektivtrafik Kommunikation och media Detta är en delrapport inom det förvaltningsövergripande projektet Framtidens kollektivtrafik i Malmö. Detta pm är sammanställt av: Linda Herrström, Gatukontoret

Läs mer

28/04/2017 PLANERAR OCH BYGGER VI SÅ VI NÅR VÅRA MÅL? VÄRLDENS MODERNASTE LAND

28/04/2017 PLANERAR OCH BYGGER VI SÅ VI NÅR VÅRA MÅL? VÄRLDENS MODERNASTE LAND PLANERAR OCH BYGGER VI SÅ VI NÅR VÅRA Från vision till verklighet! 27 28 april i Gävle Christer Ljungberg, VD Trivector 1 2 VÄRLDENS MODERNASTE LAND Källa: World Value Survey 4 5 6 1 DELNINGSEKONOMIN 7

Läs mer

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin Sammanfattning stockholm.se/trafiken 1 2 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms stads befolkning att ha ökat med cirka

Läs mer

Höghastighetsbanor en samhällsbygge för stärkt utveckling och konkurrenskraft (SOU 2009:74). Svar på remiss, kontorsyttrande.

Höghastighetsbanor en samhällsbygge för stärkt utveckling och konkurrenskraft (SOU 2009:74). Svar på remiss, kontorsyttrande. STADSLEDNINGSKONTORET EXPLOATERINGSKONTORET TRAFIKKONTORET MILJÖFÖRVALTNINGEN Bilaga 1 2009-10-29 DNR 314-2120/2009 DNR E2009-000-01681 DNR T2009-000-03390 DNR 2009-011868-217 Kontaktperson stadsledningskontoret

Läs mer

Dnr Ten 2015/231 Svar på remiss om framkomlighetsprogrammet. Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden

Dnr Ten 2015/231 Svar på remiss om framkomlighetsprogrammet. Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-09-17 Tekniska nämnden Dnr Ten 2015/231 Svar på remiss om framkomlighetsprogrammet Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden 1. Tekniska

Läs mer

INFOTAINMENT FÖRHÖJ KUNDUPPLEVELSEN UNDER RESAN. Optimera butiksmiljön efter kundernas behov LEADING DIGITAL SIGNAGE

INFOTAINMENT FÖRHÖJ KUNDUPPLEVELSEN UNDER RESAN. Optimera butiksmiljön efter kundernas behov LEADING DIGITAL SIGNAGE INFOTAINMENT FÖRHÖJ KUNDUPPLEVELSEN UNDER RESAN Optimera butiksmiljön efter kundernas behov LEADING DIGITAL SIGNAGE Annika Molin är projektledare för Västtrafiks satsning på digitala skärmar. Infotainmentsystemet

Läs mer

Remiss Framkomlighetsprogram för Storstockholm (TRV2014/24179) KS/2015:118

Remiss Framkomlighetsprogram för Storstockholm (TRV2014/24179) KS/2015:118 TJÄNSTESKRIVELSE 2015-09-04 Bygg- och miljönämnden Oscar Olsson Samhällsplanerare Telefon 08-555 014 80 oscar.olsson@nykvarn.se Remiss Framkomlighetsprogram för Storstockholm (TRV2014/24179) KS/2015:118

Läs mer

Tunnelbana och tvärbana istället för motorväg

Tunnelbana och tvärbana istället för motorväg Tunnelbana och tvärbana istället för motorväg - En helt ny nordsydlig Orange linje och kraftfulla satsningar på utökade tvärbanor i södra och norra Stockholmsregionen Gynnar främst kvinnligt resande Kopplar

Läs mer

Den moderna spårvägen

Den moderna spårvägen Vad är det vi betalar för? Ny spårväg bygger stad och skapar mervärden Thomas Johanson TJ Kommunikation Norrköping den 25 september 2012 Modern spårväg har bara skalan gemensamt med den klassiska Koblenz

Läs mer

Dokumentation: Finansiering av spårvägsinvesteringar

Dokumentation: Finansiering av spårvägsinvesteringar Dokumentation: Finansiering av spårvägsinvesteringar Text: Maritha Sandberg Lööf Många faktorer talar för satsningar på spårvagnstrafik och det gör att intresset för att bygga nya spårvägar är stort i

Läs mer

falun.se/resecentrum Samhällsinformation Resecentrum Falun Följ med på resan! Ett viktigt steg mot en större stad

falun.se/resecentrum Samhällsinformation Resecentrum Falun Följ med på resan! Ett viktigt steg mot en större stad falun.se/resecentrum Samhällsinformation Resecentrum Falun Ett viktigt steg mot en större stad Följ med på resan! Nu bygger vi framtidens Falun En satsning för dig och morgondagens falubor! I en modern

Läs mer

DEL 1 AV 3: ARBETSPENDLING I SKÅNE MAJ 2013

DEL 1 AV 3: ARBETSPENDLING I SKÅNE MAJ 2013 hela DEL 1 AV 3: ARBETSPENDLING I SKÅNE MAJ 2013 Det är 30 % fler som arbetar i Malmö/Lund än som bor där - effektiv pendling med kollektivtrafik är nödvändig! kåne är en region med 1,3 miljoner invånare,

Läs mer

Göteborgs Stad Norra Hisingen, tjänsteutlåtande 2(5) 1 PM från Västtrafik 2012-09-24 2 TU 2011-08-23, Dnr 1380/11

Göteborgs Stad Norra Hisingen, tjänsteutlåtande 2(5) 1 PM från Västtrafik 2012-09-24 2 TU 2011-08-23, Dnr 1380/11 Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-09-16 Diarienummer N140-0361/13 Utvecklingsavdelningen Birgitta Flärdh Telefon: 031-366 83 55 E-post: birgitta.flardh@norrahisingen.goteborg.se Yttrande till kommunstyrelsen

Läs mer

Spårvagnsstädernas Höstkonferens 2014: Spårväg som drivkraft för hållbar stadsutveckling

Spårvagnsstädernas Höstkonferens 2014: Spårväg som drivkraft för hållbar stadsutveckling Spårvagnsstädernas Höstkonferens 2014: Spårväg som drivkraft för hållbar stadsutveckling Stockholms spårvägsplaner stod i centrum på Spårvagnsstädernas höstkonferens. Nya spårvägar planeras och byggs,

Läs mer

Här redovisas seminariets diskussioner tematiskt istället för i en kronologisk ordning.

Här redovisas seminariets diskussioner tematiskt istället för i en kronologisk ordning. Promemoria 2010-08-23 Delegationen för hållbara städer Miljövårdsberedningen M Jo 1968:A Utredningssekreterare Katarina Schylberg Telefon 08-405 58 16 Mobil 070 304 57 07 Telefax 08-405 36 69 E-post katarina.schylberg@environment.ministry.se

Läs mer

HALVTID I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING. en avstämning från Moderaterna

HALVTID I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING. en avstämning från Moderaterna HALVTID I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING en avstämning från Moderaterna FÖRORD Tack vare att så många röstade på Alliansen i landstingsvalet 2010 har vården och kollektivtrafiken blivit bättre och tryggare.

Läs mer

European Spallation Source (ESS) i Lund

European Spallation Source (ESS) i Lund European Spallation Source (ESS) i Lund En mötesplats för vetenskapsmän inom materialforskning 1 ESS-& MAX IV:s anläggningar i Lund Malmö Köpenhamn Lund Brunnshög Knutpunkt för transporten : Till Lund

Läs mer

Västsvenska paketet. En förutsättning för en fördubblad kollektivtrafik

Västsvenska paketet. En förutsättning för en fördubblad kollektivtrafik Västsvenska paketet En förutsättning för en fördubblad kollektivtrafik Stora krav på transportsystemen Befolkningsökningen, urbaniseringen, globaliseringen och miljön ställer nya och hårdare krav på transporter

Läs mer

Regional inriktning för transportsystemet i Stockholms län. Remissvar

Regional inriktning för transportsystemet i Stockholms län. Remissvar 2012-10-26 Stockholm Nordost Mikael Engström Länsstyrelsen i Stockholms län tel. dir: 076 643 96 70 Analysenheten, Robert Örtegren Shula Gladnikoff Box 220 67 tel. dir. 076 643 96 73 104 22 Stockholm Regional

Läs mer

Svar på interpellation av Ann-Marie Högberg (S) och Emil Högberg (S) om Spårväg Syd

Svar på interpellation av Ann-Marie Högberg (S) och Emil Högberg (S) om Spårväg Syd 7 december 2012 1 (1) Kommunfullmäktige Svar på interpellation av Ann-Marie Högberg (S) och Emil Högberg (S) om Spårväg Syd Till att börja med vill jag understryka att Spårväg syd är ett av de viktigaste

Läs mer

Cykeln först! FRAMTIDENS CYKELPOLITIK I MALMÖ

Cykeln först! FRAMTIDENS CYKELPOLITIK I MALMÖ Cykeln först! FRAMTIDENS CYKELPOLITIK I MALMÖ FÖRORD Vi står vid ett vägval i en global värld med en pågående urbanisering. Städerna växer och fler slåss om gaturummet. Om städerna ska vara framkomliga

Läs mer

Mikael T. Eriksson Fredrik Söderholm. Eva Pavoni. Vi tror på Ursvik. Foto: Fredrik Persson

Mikael T. Eriksson Fredrik Söderholm. Eva Pavoni. Vi tror på Ursvik. Foto: Fredrik Persson Mikael T. Eriksson Fredrik Söderholm Foto: Fredrik Persson Eva Pavoni Vi tror på Ursvik Ursvik är Sundbybergs modernaste stadsdel och många nya sundbybergare väljer Ursvik. I Ursvik är det nära till allt,

Läs mer

Reflektion från seminarium 5

Reflektion från seminarium 5 Reflektion från seminarium 5 Jonas Borglund Projektledare för GOS-projektet Erfarenheter från forskningsprojekten Klimatsmarta och attraktiva transportnoder och Urbana stationssamhällen - Ulf Ranhagen,

Läs mer

PÅGATÅG NORDOST 2009

PÅGATÅG NORDOST 2009 Älmhult Markaryd Vittsjö Osby Killeberg Bjärnum Hästveda Perstorp Tyringe Sösdala Vinslöv Önnestad Kristianstad Fjälkinge Bromölla Sölvesborg Tjörnarp Höör NIO KOMMUNER I SAMVERKAN BROMÖLLA HÄSSLEHOLM

Läs mer

KORTVERSION AV SLUTRAPPORTEN DEN GODA STADEN. Så får vi. Den Goda Staden

KORTVERSION AV SLUTRAPPORTEN DEN GODA STADEN. Så får vi. Den Goda Staden KORTVERSION AV SLUTRAPPORTEN Så får vi Den Goda Staden DEN GODA STADEN 1 Foto: Jönköpings kommun Så får vi Den Goda Staden Utvecklingen av staden har en nyckelroll i arbetet för en hållbar utveckling.

Läs mer

Sveriges bästa stadsbusslinje

Sveriges bästa stadsbusslinje Sveriges bästa stadsbusslinje Mattias Schiöth, Skånetrafiken Syften Att följa strategin från Framtidens kollektivtrafik om att utveckla dagens kollektivtrafik Att bidra till branschens mål om fördubbling

Läs mer

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5)

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5) 2013-05-14 0 (5) PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 FÖRVALTNING 1 (5) INLEDNING Höganäs kommun växer och utvecklas, både i yta och befolkningsmässigt.

Läs mer

Socialdemokraterna i Stockholm Uttag 2012-05-02 3 artiklar. Nyhetsklipp

Socialdemokraterna i Stockholm Uttag 2012-05-02 3 artiklar. Nyhetsklipp Socialdemokraterna i Uttag 2012-05-02 3 artiklar Nyhetsklipp SL:s zonsystem straffar Norrtälje Norrtelje Tidning 2012-04-30 07:56 2 Inga bussar på `klämdag` Märsta.nu 2012-05-02 09:55 4 S fortsätter att

Läs mer

Program för linbana mellan Häggvik station och Väsjön, Häggvik och Edsberg, Sollentuna Kommun

Program för linbana mellan Häggvik station och Väsjön, Häggvik och Edsberg, Sollentuna Kommun Program för linbana mellan Häggvik station och Väsjön, Häggvik och Edsberg, Sollentuna Kommun Programsamrådshandling 2015-03-06 Dnr 2015/0229 KS203 Visionsbild över Väsjön (illustration: DinellJohansson)

Läs mer

: MÅLKONFLIKTER ÄR DET STATENS FEL ATT STÄDERNA INTE KAN SKAPA ETT HÅLLBART TRANSPORTSYSTEM?

: MÅLKONFLIKTER ÄR DET STATENS FEL ATT STÄDERNA INTE KAN SKAPA ETT HÅLLBART TRANSPORTSYSTEM? 10.15-11.00: MÅLKONFLIKTER ÄR DET STATENS FEL ATT STÄDERNA INTE KAN SKAPA ETT HÅLLBART TRANSPORTSYSTEM? 11.15-12.00 Vem ska göra jobbet? Om svenska folkets (o)hållbara resvanor 13.00-13.45 Är de svenska

Läs mer

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Josephine Nellerup Planeringsarkitekt FRP/MSA PLANCHEF Stadsbyggnadskontoret Josephine.nellerup@malmo.se PRIOTERADE INRIKTNINGAR Regional motor för

Läs mer

Hallunda-Norsborg Dialogforum Botkyrkas nya översiktsplan (ÖP)

Hallunda-Norsborg Dialogforum Botkyrkas nya översiktsplan (ÖP) MINNESANTECKNINGAR 1 [2] Referens: Alexander Szögi Hallunda-Norsborg Dialogforum Botkyrkas nya översiktsplan (ÖP) Dag och tid 11 April, kl. 18.30-20.30 Plats Hallunda Folkets hus Närvarande Ledamöter i

Läs mer

Fysisk samhällsplanering för ett hållbart samhälle. Malmö den 24/5 2013. Jon Resmark

Fysisk samhällsplanering för ett hållbart samhälle. Malmö den 24/5 2013. Jon Resmark Fysisk samhällsplanering för ett hållbart samhälle Malmö den 24/5 2013. Jon Resmark Hur ser det hållbara samhället ut år 2025 om vi ska nå de nationella målen till år 2050? Omvärldsanalyser Dialog med

Läs mer

Skånetrafiken - det självklara valet för dig som reser i Skåne

Skånetrafiken - det självklara valet för dig som reser i Skåne Skånetrafiken - det självklara valet för dig som reser i Skåne Ingemar Bryman, Utvecklingsstrateg, Mejl: ingemar.bryman@skanetrafiken.se Tel: 0451-288 571 Från vision till verklighet om resvanor idag och

Läs mer

Säker och estetisk utformning av spårvägssystem. Presentation vid Spårvagnsstädernas konferens 2015-03-27

Säker och estetisk utformning av spårvägssystem. Presentation vid Spårvagnsstädernas konferens 2015-03-27 1 Säker och estetisk utformning av spårvägssystem Presentation vid Spårvagnsstädernas konferens 2015-03-27 2 Lars H Ericsson Säkerhetsdirektör Trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting (också känt

Läs mer

Politiskt styrgruppsmöte 2012-02-06

Politiskt styrgruppsmöte 2012-02-06 ESS MAX IV i regionen-tita Region Skåne Therese Nilsson Projektledare 040-675 32 34 therese.k.nilsson@skane.se PROTOKOLL 2012-02-06 1/6 Politiskt styrgruppsmöte 2012-02-06 Närvarande: Pia Kinhult, Region

Läs mer

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Uppdaterad: 5 juni 2013 Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Vägstandarden på E20 Vilka sträckor på E20 är fortfarande ännu inte utbyggda? Totalt handlar det om fem etapper eller ungefär 80 kilometer

Läs mer

Härligt. Skapa ny kontakt med vattnet: Helsingborg

Härligt. Skapa ny kontakt med vattnet: Helsingborg 2 1 3 4 Härligt Att platser upplevs fantastiska och härliga är viktigt rent mänskligt men även för att kunna konkurrera i vårt mobila samhälle där folk är villiga att pendla för att bosätta sig där det

Läs mer

Kollektivtrafikens strukturbildande roll

Kollektivtrafikens strukturbildande roll Kollektivtrafikens strukturbildande roll Stadsbyggnadsdagarna 2017 Helsingborg 2017-03-16 Martin Wester och Torgny Johansson, Helsingborgs stad FILM: Vi tänker på framtiden närhet och trafik https://www.youtube.com/watch?v=egenayplcni

Läs mer

Reflektion från seminarium 2. Jonas Borglund Projektledare för GOS-projektet

Reflektion från seminarium 2. Jonas Borglund Projektledare för GOS-projektet Reflektion från seminarium 2 Jonas Borglund Projektledare för GOS-projektet Region Skånes arbete med tillgänglighet och tillväxt -Stina Nilsson, Region Skåne Processen bakom strukturbild Skåne: - Ett långvarigt

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:277. Ökad cykeltrafik för miljö och hälsa. Förslag till riksdagsbeslut. Bakgrund. Kommittémotion

Motion till riksdagen 2015/16:277. Ökad cykeltrafik för miljö och hälsa. Förslag till riksdagsbeslut. Bakgrund. Kommittémotion Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:277 av Emma Wallrup m.fl. (V) Ökad cykeltrafik för miljö och hälsa Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att

Läs mer

RUFS 2010 - aktualitet och användbarhet Remissvar från Stockholm Nordost

RUFS 2010 - aktualitet och användbarhet Remissvar från Stockholm Nordost 2013-12-06 Handläggare: Mikael Engström Stockholms läns landsting tel. dir: 076 643 96 70 registrator.lsf@sll.se Shula Gladnikoff Diarienummer LS 1304-0578 tel. dir. 076 643 96 73 RUFS 2010 - aktualitet

Läs mer

Inrikes persontransport en handlingsplan

Inrikes persontransport en handlingsplan Inrikes persontransport en handlingsplan Framtagen inom Sjöfartsforums strategiprocess för det maritima klustret, av arbetsgruppen för Närsjöfart och inrikes sjöfart. Arbetsgruppen har bestått av representanter

Läs mer

Leif Nilsson. Aktuellt om trafiken i Sundsvall

Leif Nilsson. Aktuellt om trafiken i Sundsvall Leif Nilsson Ordförande stadsbyggnadsnämnden Aktuellt om trafiken i Sundsvall Videokonferens 17 sept. 2008 Trafikstrategi Trafikstrategins övergripande mål är att medverka till att skapa en attraktiv stad

Läs mer

Så här kan framtidens kollektivtrafik se ut

Så här kan framtidens kollektivtrafik se ut Så här kan framtidens kollektivtrafik se ut Grundat 1987 av 4 forskare i Lund Idag 80 personer anställda Kontor i Lund, Stockholm, Göteborg Arbetar inom hela området trafikplanering Inget annat än hållbara

Läs mer

Utbyggnadsplaner för spårväg i Sverige. Sammanställda 2014-05-15

Utbyggnadsplaner för spårväg i Sverige. Sammanställda 2014-05-15 Utbyggnadsplaner för spårväg i Sverige Sammanställda 2014-05-15 Om Spårvagnsstäderna Spårvagnsstäderna arbetar för att det ska bli lättare att bygga spårvägar. Organisationen förmedlar kunskap och främjar

Läs mer

Inkomna remissynpunkter Landstinget och länets kommuner

Inkomna remissynpunkter Landstinget och länets kommuner Inkomna remissynpunkter och länets kommuner Som helhet har den regionala infrastrukturplanen för Västmanlands län tagits emot väl av länets kommuner och avseende struktur, upplägg och innehåll. Inkomna

Läs mer

RAMAVTAL 10 STORSTAD LUND OBJEKTAVTAL LUNDS KOMMUN

RAMAVTAL 10 STORSTAD LUND OBJEKTAVTAL LUNDS KOMMUN RAMAVTAL 10 STORSTAD LUND OBJEKTAVTAL LUNDS KOMMUN RAMAVTAL 10 STORSTAD LUND OBJEKTAVTAL FÖR LUNDS KOMMUN Detta Objektavtal, vilket biläggs Ramavtal 10 Storstad Lund ( Ramavtalet ), syftar till att reglera

Läs mer

Remissvar på nationell plan för transportsystemet 2014-2025 KS-2013/634

Remissvar på nationell plan för transportsystemet 2014-2025 KS-2013/634 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2013/634 2013-09-13 Kommunstyrelsen Remissvar på nationell plan för transportsystemet 2014-2025 KS-2013/634 Förslag

Läs mer

20/01/2015. Alla vill ha en central station men utan nackdelarna. Station centralt eller externt? MINUTER RESTID TILL OCH FRÅN ARBETET

20/01/2015. Alla vill ha en central station men utan nackdelarna. Station centralt eller externt? MINUTER RESTID TILL OCH FRÅN ARBETET Station centralt eller externt? Alla vill ha en central station men utan nackdelarna Christer Ljungberg, Trivector AB Uppdrag till Trivector att studera: Vad betyder det för: Resandet Staden Regionen?

Läs mer

Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafiknämnden DAGORDNING Datum 2017-02-06 1 (6) Sammanträde i kollektivtrafiknämnden Ledamöter och ersättare i kollektivtrafiknämnden kallas till sammanträde. Tid: 2017-02-06 09.30 Plats: Hässleholm, Skånetrafiken 1.

Läs mer

Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken

Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken 105 000 invånare i kommunen (12:a i landet efter folkmängd) tillväxt i befolkning ca 1% per år tillväxt i arbetsplatser ca 2% per år (5 nya jobb varje arbetsdag)

Läs mer

Varför bildas Trafikverket?

Varför bildas Trafikverket? Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring En effektivare organisation Stödja innovation och produktivitetsförbättring i anläggningsbranschen

Läs mer

Stockholmsbågen - från vision till verklighet

Stockholmsbågen - från vision till verklighet #stockholmsbågen Stockholmsbågen - från vision till verklighet Seminarium #4 27 mars 2015 Intern information Intern information Restid idag (inkl. 1-4 byten) Restid i Bågen (0 byten) Tidsskillnad Haninge

Läs mer

Tillsammans skapar vi Sveriges bästa stadsbusslinje

Tillsammans skapar vi Sveriges bästa stadsbusslinje Tillsammans skapar vi Sveriges bästa stadsbusslinje Vad är MalmöExpressen? MalmöExpressen är följden av ett samarbete mellan Skånetrafiken, Malmö stad och Nobina med syfte att införa ett nytt stadsbusskoncept

Läs mer

Vår kraft blir din! Välkommen att satsa på Örebro. Åsa Bellander, Programdirektör samhällsbyggnad

Vår kraft blir din! Välkommen att satsa på Örebro. Åsa Bellander, Programdirektör samhällsbyggnad Vår kraft blir din! Välkommen att satsa på Örebro Åsa Bellander, Programdirektör samhällsbyggnad Örebro i ett sammanhang ÖREBRO KOMMUN Drygt 142 000 invånare, Sveriges sjunde största kommun och sjätte

Läs mer

Pernilla von Strokirch Projektchef. Spårväg Lund C ESS

Pernilla von Strokirch Projektchef. Spårväg Lund C ESS Pernilla von Strokirch Projektchef Spårväg Lund C ESS Dagordning 1. Spårvägen som drivkraft för stadsutveckling 2. Organisation och Tidplan 3. Var börjar vi bygga 4. Utformning och gestaltning 5. Miljöfrågor

Läs mer

MalmöExpressen -Sveriges bästa stadsbusslinje! Hur når vi dit?

MalmöExpressen -Sveriges bästa stadsbusslinje! Hur når vi dit? MalmöExpressen -Sveriges bästa stadsbusslinje! Hur når vi dit? 2014-06-12 Björn Wedeby, Skånetrafiken COMPANY LOGO, (white on transparent background) MalmöExpressen Sveriges bästa stadsbusslinje Den gemensamma

Läs mer

SAMMANFATTNING. Regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2010-2021

SAMMANFATTNING. Regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2010-2021 SAMMANFATTNING Regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2010-2021 Skåne del av en växande storstadsregion Skåne är idag en del av Öresundsregionens 3,7 miljoner invånare. För att möta morgondagens

Läs mer

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING STOCKHOLS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING Kortversion, maj 2009 Framtida Stockholm formas idag! Stockholm har vuxit kraftigt de senaste åren och mycket pekar på en fortsatt tillväxt. Denna utveckling ställer

Läs mer

Gemensam satsning på infrastruktur i SÖSK

Gemensam satsning på infrastruktur i SÖSK Gemensam satsning på infrastruktur i SÖSK Öresundsregionens kvalitet och attraktivitet består till stor del av dess ortstruktur, där ett nätverk av städer och tätorter av olika storlek och med olika kvaliteter

Läs mer

Planera och bygg för hållbart resande i Huddinge

Planera och bygg för hållbart resande i Huddinge Planera och bygg för hållbart resande i Huddinge Mobility management ett modernt sätt att planera Med mobility management vill Huddinge kommun underlätta hållbara transporter och minska bilanvändningen

Läs mer

Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafiknämnden Kollektivtrafiknämnden Johan Gomér Planeringschef 0451-29 89 79 johan.gomer@skanetrafiken.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2017-02-06 Dnr 1500318 1 (6) Kollektivtrafiknämnden Avsiktsförklaring Malmö stad med koppling

Läs mer

Tunnelbana till Nacka löser inte, åtminstone inte ensam, Nacka och Värmdös behov av snabbare och bättre kollektivtrafik

Tunnelbana till Nacka löser inte, åtminstone inte ensam, Nacka och Värmdös behov av snabbare och bättre kollektivtrafik 1 Stockholms läns landsting, Traikförvaltningen 105 73 Stockholm Synpunkter från Naturskyddsföreningen i Stockholms län, Stockholms Naturskyddsförening, Naturskyddsföreningen i Nacka, Saltsjöbadens Naturskyddsförening

Läs mer

Tullinge dialogforum- om Botkyrka kommuns nya översiktsplan

Tullinge dialogforum- om Botkyrka kommuns nya översiktsplan MINNESANTECKNINGAR 1 [6] 2011-12-02 Referens: Josefin Adolfsson och Sofia Wiberg Tullinge dialogforum- om Botkyrka kommuns nya översiktsplan Dag och tid Torsdag 17 november 2011 kl. 18.30 Plats Närvarande

Läs mer

Uppdrag och struktur. Samverkansformer och Överenskommelser. Avtal och finansieringsprinciper

Uppdrag och struktur. Samverkansformer och Överenskommelser. Avtal och finansieringsprinciper Uppdrag och struktur Samverkansformer och Överenskommelser Avtal och finansieringsprinciper Sverigeförhandlingens roll och betydelse för finansieringsfrågor Vårt övergripande uppdrag Fyra transportslag

Läs mer

Samråd om ny tunnelbana mellan Odenplan och Arenastaden

Samråd om ny tunnelbana mellan Odenplan och Arenastaden PM 2015:4 RVII (Dnr 314-1547/2014) Samråd om ny tunnelbana mellan Odenplan och Arenastaden Remiss från Förvaltningen för utbyggd tunnelbana, Stockholms läns landsting Remisstid den 15 januari 2015 Borgarrådsberedningen

Läs mer

Reflektion från seminarieserien

Reflektion från seminarieserien Reflektion från seminarieserien Jonas Borglund Projektledare för GOS-projektet Erfarenheter från GOS projektets 6 seminarier Sammanhängande fysisk struktur Integration av marknader beror helt på hur systemet

Läs mer