Spårvagnsstädernas årsmöteskonferens 2014 i Lund: Så förverkligar vi Sveriges spårvägsplaner

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Spårvagnsstädernas årsmöteskonferens 2014 i Lund: Så förverkligar vi Sveriges spårvägsplaner"

Transkript

1 Referat: Spårvagnsstädernas årsmöteskonferens 2014 i Lund: Så förverkligar vi Sveriges spårvägsplaner I Lund är den planerade spårvägen snart klar för byggstart. Vid Spårvagnsstädernas årsmöteskonferens den mars fick medlemmarna möjlighet att resa längs den tänkta sträckan och lära mer om den. Förutom intressanta föreläsningar gavs också många tillfällen att diskutera spårväg med såväl förespråkare som motståndare. Mats Helmfrid (M) kommunstyrelsens ordförande i Lund och ledamot i Spårvagnsstädernas styrelse hälsade alla välkomna. - Lund är en av Sveriges äldsta städer, även om den varit dansk under större delen av sin historia. Staden har ett medeltida gatunät och byggdes vid en kommunikationsled. Det finns en spänning mellan det gamla och det nya Lund. Sveriges första motorväg byggdes mellan Lund och Malmö och jag hoppas att vi ska bli den första svenska stad i modern tid som bygger helt ny spårväg, sa han. Mats Helmfrid konstaterade att det utanför konferenshotellet fanns några personer som delade ut flygblad mot spårvägen och istället förordar elbussar. - Vi behöver olika transportslag som kompletterar varandra och då kan elbussar vara ett av dem, men vi har även ett behov av spårvagn, sa han och tillade att han ser fram emot regeringens nationella plan för transportsystemet som kan innehålla statlig medfinansiering av Lunds spårväg. Spårvagnsstädernas ordförande Christer G Wennerholm (M) var inne på samma spår: - Det finns inte bara en lösning, utan det handlar om att välja rätt trafikslag vid rätt tillfälle. Det är nödvändigt med olika alternativ som tunnelbana, buss och spårvagn för olika trafikuppgifter. Christer G Wennerholm berättade att det nu även byggs spårväg i 82 amerikanska städer som ett sätt att vitalisera stadsmiljön och skapa förbättrad framkomlighet. Även det skapar debatt. Han välkomnade en diskussion och sa att Spårvagnsstäderna gärna möter alla som har frågor och synpunkter.

2 - Vår organisation är en viktig kunskapskälla som visar vilka spårvägsprojekt som är på gång i svenska städer. Vi arbetar även för att effektivisera utbyggnaden. Genom att påpeka vikten av en enklare planeringsprocess har vi bidragit till att den onödiga dubbelprövningen togs bort från den 1 januari i år. Efter inledningstalen hölls Spårvagnsstädernas årsmöte. Professor Bengt Holmberg, vid institutionen Trafik & väg på Lunds universitet, utsågs till ordförande för årsmötet. Dagens konferencierer Spårvagnsstädernas kanslichef Jens Forsmark och kommunikationschef Anna- Karin Johansson föredrog verksamhetsberättelse och verksamhetsplan. Martin Schmidt, trafikplanerare, Norrköpings kommun redogjorde för valberedningens förslag till ledamöter. Till den nya styrelsen valdes SL:s ordförande Christer G Wennerholm (M) till ordförande och Karolina Skog (Mp) kommunalråd i Malmö Stad till vice ordförande. Ersättare: Milan Obradovic (S), kommunalråd, Malmö Stad. Som ledamöter i styrelsen valdes: Anna Jähnke (M), kommunalråd, Helsingborgs Stad Ersättare: Gustaf Wiklund (Mp), kommunalråd, Helsingborgs Stad Berthold Gustavsson (M), kommunstyrelseledamot, Stockholms Stad Ersättare: Daniel Helldén (Mp), oppositionsborgarråd, Stockholms Stad Bengt Cete (Mp), kommunalråd, Norrköpings kommun Ersättare: Karin Jonsson (C), oppositionsråd, Norrköpings kommun Carin Lidman (S), kommunalråd och ordförande Tekniska nämnden, Västerås Stad Ersättare: Bengt-Åke Nilsson (Fp), kommunfullmäktigeledamot, Västerås Stad Dan Gahnström (Mp), kommunalråd, Botkyrka kommun Ersättare: Botkyrka kommun äger rätt att även utse en ersättare. Daniel Dronjak Nordqvist (M), Kommunstyrelsens ordförande, Huddinge kommun Ersättare: Marica Lindblad (Mp), Oppositionsråd, Huddinge kommun Mats Helmfrid (M), kommunstyrelsens ordf. Lunds kommun Ersättare: Anders Almgren (S), oppositionsråd, Lunds kommun Mats Persson (Fp), regionråd, Region Skåne Ersättare: Stefan Svalö (S), 2:e vice ordförande kollektivtrafiknämnden, Region Skåne Muharrem Demirok (C), kommunalråd, Linköpings kommun Ersättare: Kristina Edlund (S), kommunalråd, Linköpings kommun Stefan Hanna (C), kommunalråd, Uppsala kommun Ersättare: Maria Gardfjell (Mp), kommunalråd, Uppsala kommun Eftermiddagen inleddes med att Christoph Groneck, teknologie doktor från Bonn, talade om sin avhandling som handlar om skillnaden mellan tyska och franska spårvägar. Både i Tyskland och i Frankrike minskade antalet spårvägar under 1900-talets mitt hade nästan alla franska städer spårväg, men under 50- och 60-talet lades de ned fanns de bara kvar i Lille, Saint-Étienne och Marseilles. När versement transport (lokal arbetsgivaravgift avsedd för infrastrukturinvesteringar) infördes på 70-talet började man bygga ut spårvägar igen. Nu är den tillbaka i fler än 20 franska städer. Även i Tyskland lade man ned spårväg medan bilberoendet ökade under parollen Frei fahrt für freie Bürger. I Västtyskland behölls dock många spårvägssystem och löpande investeringar genomfördes även under bilåren. I Östtyskland fanns spårvägen kvar i mycket hög

3 utsträckning och rustas nu. Helt nya spårvägar har byggts i Oberhausen, Saarbrücken och Heilbronn. - Det som skiljer länderna åt är att man i Tyskland utgått från det gamla spårvägsnätet och tänkt mer på den tekniska funktionen. Ett undantag är Freiburg i Sydtyskland, där man i den åldriga stadskärnan utvecklat det gamla systemet och kombinerat det med ett helt nytt, modernt system till den nyanlagda förorten Vauban. - Frankrike präglas av ett nytänkande. Där har man kombinerat spårvägsutbyggnad med stadsutveckling. I Orleans, till exempel, har man genomfört en total stadsomvandling och i Reims har spårvagnarna en stark lokal identitet genom formen av ett glas champagne som signalerar min stad min spårvagn. I Strasbourg har spårvagnar bidragit till minskad biltrafik i city medan handeln har ökat, sa Christoph Groneck. Den lärdom man kan göra av spårvägsutbyggnaden i Frankrike och Tyskland sammanfattade han med: - Glöm inte bort invånarna. Och se inte bara tekniken, utan se till helheten i stadsplaneringen. Näste talare var Per Wiesenborn som är projektledare på Gatukontoret i Malmö. Han berättade om Malmöexpressen ett första steg mot spårväg i Malmö. - Vår vision är att bygga Sveriges bästa busslinje som ska vara smart, smidig och urban. Målsättningen är att fördubbla kollektivtrafikresandet, att utveckla dagens kollektivtrafik och att förbereda sträckan för den kommande spårvägen. Per Wiesenborn visade en bild som redogjorde för det praktiska försök Gatukontoret genomfört för att jämföra den faktiska kapaciteten hos olika fordon. Man fyllde fordonen undan för undan och mätte när människor ansåg att det började bli för trångt och oattraktivt att åka. - En dubbelledsbuss rymmer enligt försöket 90 resenärer, en ledbuss 65 och en normalbuss 40 medan en spårvagn på 30 meter har plats för 130 passagerare och en spårvagn på 40 meter tar 180 resenärer. - Gods går att packa till syret tar slut men med människor är det annorlunda. Vill man att folk ska åka kollektivt så måste det vara rimligt bekvämt. Malmöexpressen ges hög framkomlighet med signalprioritering, egna körfält och möjlig påstigning genom alla dörrar. Bussarna kommer till sitt utseende ha en tydlig identitet och likna spårvagnar. De har plats för personer, varav 55 sittplatser. Malmö Stad planerar att inom fem till tio år uppgradera linjen till spårväg. Alla talare fick som tack en randig halsduk som Spårvagnar i Skåne och Lunds kommun har tagit fram. Den symboliserar hela den tänkta spårvägslinjen i Lund. Rändernas färger på halsduken visar olika typer av underlag som rälsen kommer att gå i. Spårvagnar i Skånes kommunikatör Katarina Otz förevisade plagget och poängterade att mycket gräs kommer att användas. Stadsrummet kommer att bli grönt längs den nya spårvägen. Spårväg och stadsutveckling i Lund var temat för dagens två sista punkter. Per Svensson, exploateringsingenjör för Brunnshögsprojektet i Lund, berättade om planeringen. - Lund har invånare och antalet ökar med 1-2 procent per år. Därtill kommer nästan heltidstudenter och tusentals pendlare. I området från Lunds innerstad mot Brunnshög finns och planeras cirka arbetsplatser, bland annat på forskningsanläggningar som Ideon och Medicon Village.

4 Med de nya forskningsanläggningarna ESS* och MAX IV**, kommer Lund som kunskapsoch innovationscentrum få ytterligare internationell tyngd. Cirka människor kommer att bo och arbeta i Brunnshög. - Den mark som nu bebyggs i Brunnshög är gammal jordbruksmark. Då gäller det att utnyttja den effektivt med tät bebyggelse. Den forskarby som byggdes vid Ideon på 80- talet var en anonym miljö med kontor och mycket asfalt i form av p-platser. Nu vill vi bygga en tät stad med blandad bebyggelse, där spårvägen går som ett centralt stråk och varje station blir en nod för bebyggelsen runt omkring. 225 hektar ska bebyggas med arbetsplatser, bostäder, kaféer och butiker. - Vår målsättning är att minimera klimatpåverkan och elanvändningen. Vi vill balansera användningen av jordbruksmark med stadsodling och maximera upplevelserna i området, bland annat genom att skapa nya promenadstråk. Max IV-laboratoriet ska invigas 2016 medan ESS beräknas vara i full drift år Just nu pågår infrastrukturplanering av fjärrvärme, avlopp, dagvatten etc. Målsättningen är att 1/3 ska cykla, 1/3 ska åka kollektivt och max 1/3 ska åka bil till och från området. - Det ska vara enkelt att gå och åka kollektivt och därför planeras kortare väg att gå till cykeln och spårvagnen än till p-husen i områdets ytterkant, sa Per Svensson. Kvarteret Solbjer är den första etappen i Brunnshög. Där byggs nu 700 nya bostäder och kvm kontor. - Men kommer inte spårvägen till Brunnshög så tror jag inte på en utbyggnad, sa Per Svensson. Nästa programpunkt var ett panelsamtal med Anders Almgren (S), oppositionsråd i Lund, Karin Svensson Smith (Mp), andre vice ordförande i Tekniska nämnden i Lund, Mats Helmfrid (M), kommunstyrelsens ordförande i Lund samt Sverker Oredsson, ordförande för partiet FörNyaLund som motsätter sig spårvägen. Moderator var Heidi Avellan, politisk redaktör på Sydsvenskan. Första frågan gällde vilken vision av Lund som paneldeltagarna har. Karin Svensson Smith (KS): - Mitt spårvägsengagemang började när jag var riksdagsledamot. Då åkte jag runt i Europa och såg att man kan minska koldioxidutsläppen med spårväg. Det är ett lämpligt kommunikationsmedel för städer med koncentrerad bebyggelse, eftersom man kan förena den medeltida staden med den klimatsmarta staden. Med spårvagn på gräsbeläggning kan man klara den ökande vattenavrinning som klimatförändringarna medför. Bussgator klarar däremot inte att ta hand om allt ytvatten efter häftiga regn. Sverker Oredsson (SO): - Lund är för litet för spårväg. Den beräknade kostnaden på 1 miljard kronor kommer att ligga som en våt filt över staden och medföra att vi inte har råd med andra saker som till exempel bidrag till Botaniska trädgården. Moderna elbussar med flera in- och utgångar blir betydligt billigare. Mats Helmfrid (MH): - Vi måste bygga en modern stad. Ska vi attrahera folk kan vi inte bara välja gamla lösningar. Dubbelledsbussar kan vara en kortsiktig lösning men det är bättre att satsa rätt från början och bygga spårväg.

5 Anders Almgren (AA): - Vi måste fråga oss hur vi får städer att blomma. Svaret är att bra kollektivtrafiklösningar skapar attraktivitet. Lund är redo för spårvagn och spårvagnar är ett verktyg för att åstadkomma en urban stad. Är då Lund tillräckligt stort? frågade Heidi Avellan. SO: - Nej Lund är inte tillräckligt stort. Det krävs ett resandeunderlag på per dag och det finns inte i Lund. Vi vet inte heller något om hur det ser ut om år, om satsningen på ESS blir av. Senast idag kom ett angrepp på den från företrädare för Stockholms universitet. KS: - Det är inget som talar för att urbaniseringen inte fortsätter. Vi vet också att det på andra håll funnits oro inför utbyggnad av spårväg men däremot aldrig efter att projekten genomförts. Det finns till exempel ingen som vill bli av med tvärbanan i Stockholm. Vi politiker måste våga stå för en modern stadsstruktur. När man tittar på kostnaden måste man också se på avskrivningstiden. Spårvägen är dyrare än buss initialt, men i det långa loppet blir underhållsoch personalkostnaderna billigare. SO: - Snart presenteras regeringens nationella plan för transportsystemet och sannolikt får vi inga pengar till spårväg. Hur går det då? Var ska vi ta pengarna ifrån? MH: - Vi räknar med att staten bidrar med investeringsmedel. Vi kan också tänka oss att samarbeta med privata aktörer, som till exempel fastighetsägare, om finansieringen. Vad kan spårväg betyda för Lund? AA: - Lund hör till topp 5 av pendlingsstäder. Att ta sig till ESS-anläggningen är en del av vårt värdskap för ESS, en del av vår branding. Jämfört med vad staten lägger på MAX IV och ESS, är investeringsmedlen för spårvägen små. SO: - Jag anser inte att spårvägen ska ingå i Lunds varumärke. Den planeras gå i Lunds utkant och betyder inte så mycket för Lundaborna. AA: - Jag tror att det finns alla möjligheter att den blir en succé. Jag har sett hur framgångsrik den blivit i Bergen och i andra städer. Ingen har ångrat sig, utan istället krävt mer utbyggnad. Det som har fungerat på andra håll kommer också att fungera i Lund. Om detta är den styrande alliansen och oppositionen eniga. SO: - Hade det varit så att Lundaborna fått vara med och påverka hade inte vårt parti behövt bildas. MH: - Visst kan vi alltid diskutera mer men jag hoppas att alla partier kan enas om en gemensam vision före valet. AA: - Även om det blir ett maktskifte tror jag att vi klarar av att hålla ihop i den här frågan. Konferensens första dag avslutades med ett studiebesök längs den planerade spårvägen till Brunnshög. Guide var Håkan Lockby som är teknisk direktör i Lunds kommun. Dag 2: Livliga diskussioner på Open Space För första gången testade Spårvagnsstäderna metoden Open Space. Det är en demokratisk och strukturerad dialog där deltagarna föreslår diskussionsämnen och bildar samtalsgrupper. Metoden är ett svar på ett önskemål från deltagare på tidigare konferenser om att få ägna mer tid åt samtal och idéutbyte. Passet leddes av moderatorn Eva P. Svensson.

6 19 diskussionsämnen med en stor bredd föreslogs, bland annat, Spårvägens bidrag till samhällsutvecklingen, Vad har vi lärt av Spårvagnar i Skåne? samt Buller, vibrationer, stomljud Åtgärder. Undertecknad följde två gruppdiskussioner. Den första gällde Utformningsprinciper för spårvagnar. Här deltog representanter från SLL Trafikförvaltningen, TXG Transportation, Malmö stad, Västerås kommun, Alstom, Ramböll, Eskilstuna kommun, Spårvagnar i Skåne, tidningen La vie du Rail, Trivector, Bombardier, tidningen Modern Stadstrafik samt Stockholms Spårvägar. Diskussionen handlade bland annat om spårvagnarnas utseende, hastighet och trafiksäkerhet. - Malmö har en gemensam vision med Skånetrafiken. Vi accepterar att man får köra långsamt genom centrala staden och att spårvagnarna ska se stadslika ut. - Tiden är viktig för pendlare. Det är en jämställdhetsfråga att komma fram snabbt, inte minst för många kvinnor som pendlar. Spårvägen är ett flexibelt kollektivtrafikslag som kan anläggas på gräs, på gågata, i kollektivtrafikfält eller på egen banvall. Det gäller att hitta rätt utformning för rätt plats. Spårväg på gröna ytor kan bli ett positivt inslag i stadsbilden och dessutom underlätta avrinning av dagvatten. - Det är viktigt att en så stor investering som spårväg bidrar till en attraktiv stadsmiljö, där bilar prioriteras bort. - Det handlar om att hitta en balans mellan spårvägen som trafikprojekt och stadsutvecklingsprojekt. I Sverige finns exempel på olika roller och utformningar på en och samma spårvägslinje. - I Sundbyberg i Stockholm är spårvägen integrerad i staden medan den är avskild med barriärer genom Solna. - Varje gång vi planerar en ny stadsdel borde spårväg vara med i planeringen för att ge en riktigt bra kollektivtrafik, men det ställer krav på täthet hos bebyggelsen. Att lätt kunna byta mellan olika kollektivtrafikslag är en viktig aspekt. - Tillgängligheten är viktig. Det ska vara lätt att byta mellan lokala och regionala färdmedel. Ett annat samtal gällde Samhällsnytta och samhällsekonomiska analysmodeller. Dagens kalkyler som används som underlag för att söka statlig medfinansiering är föråldrade och borde kompletteras med mer kvalitativa beskrivningar. - Det är svårt att sätta siffror på samhällsnyttan. - Stadsutveckling är viktig för kommunen. Man borde kunna beräkna samhällsnyttan av den, ungefär som när man gör barnkonsekvensanalyser. - I konsultmodeller sätter man pris på allt. Då borde man också kunna tänka i termer av alternativa kostnader. Ett annat sätt att beräkna nyttan är att räkna på ökade fastighetsvärden. I Norrköping kunde kommunen sälja områden till dubbla fastighetsvärdet längs spårvägen. - Höga fastighetsvärden är bra för den som gör vinst men inte för den som inte har råd att driva sin lilla rörelse om fastighetspriserna stiger för mycket. En fråga som påverkar bilåkande och kollektivtrafik är p-platsnormen som flera kommuner nu tar bort vid nybyggnation. - På så sätt får alla lägre hyra och p-platsen kopplas inte till boendet utan blir en enskild angelägenhet. Hur ska man mäta mjuka värden? - Man borde även räkna med hur människor mår, men också aspekter som att staden blir vackrare och attraktivare. Nyttoaspekten med att man lättare kan arbeta när man åker med spårvagnen togs upp av flera personer.

7 - De som är minst attraherade av kollektivtrafik är medelålders män, men kan de jobba med sin laptop under resan, blir de kanske intresserade. - Jag tror att våra kommunpolitiker måste ta med mjuka värden i sina beslut. Sedan borde vi ta fram en modell som tydliggör dessa värden så objektivt som möjligt, Gruppen var enig om att det finns fler nyttor än vad som kalkyleras med idag och att mer forskning och utveckling av dessa beräkningsmodeller behövs. Efter Open Space fick deltagare utvärdera mötesmetoden. Några hade gått från stark tveksamhet till att vara mycket entusiastiska. Det har varit kul och gett energi, sa flera. Protokoll från alla grupper finns publicerade på Spårvagnsstädernas webbplats. Lennart Andersson, som är regionchef på Trafikverket Syd, talade avslutningsvis om verkets roll i spårvägsfrågor. Han gav respons på förslagen i Spårvagnsstädernas rapport Trafikverket och spårväg där Spårvagnsstäderna analyserat Trafikverkets roll i spårvägsfrågor och presenterar ett antal förslag till myndigheten. Lennart Andersson inledde med att ge ett tydligt besked: Trafikverket kan medverka till finansieringslösningar som inkluderar spårväg. - Spårvägen är Lunds tunnelbana i det sammanhanget. Han redogjorde för upplägget på avsiktsförklaringen kring finansieringen av spårvägen i Lund. - Det är ett förslag till samfinansiering mellan Lunds kommun, regionen och staten. - En förutsättning för att medverka till finansieringslösningar är att spårvägsprojekt prioriteras i den nationella transportplanen och länsplanerna för regional infrastruktur. Trafikverket kommer nu även för första gången diskutera spårvägsfrågor när riktlinjerna för Vägars och gators utformning (VGU) nu justeras. Det gäller även vid revideringen av handboken Trafik för en attraktiv stad som genomförs under Konferencier Jens Forsmark tackade Lennart Andersson för beskeden och ser fram emot den fortsatta dialogen med Trafikverket kring de förslag i rapporten som ännu inte fått ett tydligt svar. Konferensen avrundades med att Christer G Wennerholm tackade alla som deltagit och de som planerat konferensen. - Föreningen har under året bidragit till att spårvägsfrågor tagit tydliga steg framåt och vi kan också konstatera att det skett en tydlig uppdatering av attityden gentemot spårväg från Trafikverkets sida. Christer G Wennerholm välkomnade slutligen alla till Spårvagnsstädernas öppna seminarium i Almedalen tisdag 1 juli och till höstkonferensen som senare hålls i Stockholm. Text. Maritha Sandberg-Lööf Texten får fritt publiceras med angivande av författare.

Dokumentation: Kostnadseffektiva investeringar i spårväg

Dokumentation: Kostnadseffektiva investeringar i spårväg Dokumentation: Kostnadseffektiva investeringar i spårväg Kostnader för spårväg kan hållas nere genom att olika led granskas under lupp och om spårväg byggs enligt en lättare standard. Men stora investeringar

Läs mer

Hur bygger vi en ny stad?

Hur bygger vi en ny stad? Hur bygger vi en ny stad? Eva Dalman, projektchef Lund NE/Brunnshög, Lunds kommun Hållbara Brunnshög Lund NE/Brunnshög ny stad på högsta nivå ESS 2015 MAX IV 2010 asdfasdf asdasdf asdfasdf adadfasdf 26

Läs mer

Regeringens motorväg mot klimatförändringar

Regeringens motorväg mot klimatförändringar Regeringens motorväg mot klimatförändringar Inledning Vår tids stora utmaning är att komma tillrätta med klimatförändringarna. Gör vi ingenting nu så kommer våra barn och kommande generationer att få betala

Läs mer

Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken

Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken 109 000 invånare i kommunen (12:a i landet efter folkmängd) tillväxt i befolkning ca 1% per år tillväxt i arbetsplatser ca 2% per år (5 nya jobb varje arbetsdag)

Läs mer

Christer Hansson Projektledare Lunds kommun. Eva Dalman Projektchef, Lunds kommun. Christian Rydén Trafikplaneringschef Lunds kommun

Christer Hansson Projektledare Lunds kommun. Eva Dalman Projektchef, Lunds kommun. Christian Rydén Trafikplaneringschef Lunds kommun Resumé över samrådsmöte med allmänheten, Förstudie Spårväg Lund C - ESS, Lunds kommun Plats: Vita huset, Djingis Khan, Uardavägen 131, Lunds kommun Tid: torsdagen den 16 juni år 2011, klockan 18.30-20.30

Läs mer

Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn!

Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn! Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn! Bättre förutsättningar för länets södra sida I Stockholms län finns en ekonomisk och social ojämlikhet mellan den norra och södra länsdelen.

Läs mer

frågor om höghastighetståg

frågor om höghastighetståg 12 frågor om höghastighetståg N Vad är Europakorridoren? är vi inom Europakorridoren möter människor och talar om höghastighetståg, är det några frågor som ofta återkommer. Dessa frågor handlar i hög grad

Läs mer

Spårvagnsstädernas Höstkonferens 2014: Spårväg som drivkraft för hållbar stadsutveckling

Spårvagnsstädernas Höstkonferens 2014: Spårväg som drivkraft för hållbar stadsutveckling Spårvagnsstädernas Höstkonferens 2014: Spårväg som drivkraft för hållbar stadsutveckling Stockholms spårvägsplaner stod i centrum på Spårvagnsstädernas höstkonferens. Nya spårvägar planeras och byggs,

Läs mer

Dokumentation: Finansiering av spårvägsinvesteringar

Dokumentation: Finansiering av spårvägsinvesteringar Dokumentation: Finansiering av spårvägsinvesteringar Text: Maritha Sandberg Lööf Många faktorer talar för satsningar på spårvagnstrafik och det gör att intresset för att bygga nya spårvägar är stort i

Läs mer

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin Sammanfattning stockholm.se/trafiken 1 2 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms stads befolkning att ha ökat med cirka

Läs mer

Detta är Västsvenska paketet

Detta är Västsvenska paketet Västsvenska paketet en satsning som öppnar för framtiden Detta är Västsvenska paketet Foto: Folio Bildbyrå Vi vill skapa ett attraktivt, hållbart och växande Västsverige Västsverige växer, utvecklas och

Läs mer

Cykeln först! FRAMTIDENS CYKELPOLITIK I MALMÖ

Cykeln först! FRAMTIDENS CYKELPOLITIK I MALMÖ Cykeln först! FRAMTIDENS CYKELPOLITIK I MALMÖ FÖRORD Vi står vid ett vägval i en global värld med en pågående urbanisering. Städerna växer och fler slåss om gaturummet. Om städerna ska vara framkomliga

Läs mer

Utbyggnadsplaner för spårväg i Sverige. Sammanställda 2014-05-15

Utbyggnadsplaner för spårväg i Sverige. Sammanställda 2014-05-15 Utbyggnadsplaner för spårväg i Sverige Sammanställda 2014-05-15 Om Spårvagnsstäderna Spårvagnsstäderna arbetar för att det ska bli lättare att bygga spårvägar. Organisationen förmedlar kunskap och främjar

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5)

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5) 2013-05-14 0 (5) PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 FÖRVALTNING 1 (5) INLEDNING Höganäs kommun växer och utvecklas, både i yta och befolkningsmässigt.

Läs mer

Nya stambanor mellan Stockholm Göteborg/Malmö

Nya stambanor mellan Stockholm Göteborg/Malmö Nya stambanor mellan Stockholm Göteborg/Malmö 2 2014-04-22 Det är det här det handlar om! Beställning från Näringsdepartementet Beställning: PM 2014-01-08 från Näringsdepartementet, Transportenheten Ett

Läs mer

Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken

Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken 105 000 invånare i kommunen (12:a i landet efter folkmängd) tillväxt i befolkning ca 1% per år tillväxt i arbetsplatser ca 2% per år (5 nya jobb varje arbetsdag)

Läs mer

Sveriges bästa stadsbusslinje

Sveriges bästa stadsbusslinje Sveriges bästa stadsbusslinje Mattias Schiöth, Skånetrafiken Syften Att följa strategin från Framtidens kollektivtrafik om att utveckla dagens kollektivtrafik Att bidra till branschens mål om fördubbling

Läs mer

Tullinge dialogforum- om Botkyrka kommuns nya översiktsplan

Tullinge dialogforum- om Botkyrka kommuns nya översiktsplan MINNESANTECKNINGAR 1 [6] 2011-12-02 Referens: Josefin Adolfsson och Sofia Wiberg Tullinge dialogforum- om Botkyrka kommuns nya översiktsplan Dag och tid Torsdag 17 november 2011 kl. 18.30 Plats Närvarande

Läs mer

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Uppdaterad: 5 juni 2013 Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Vägstandarden på E20 Vilka sträckor på E20 är fortfarande ännu inte utbyggda? Totalt handlar det om fem etapper eller ungefär 80 kilometer

Läs mer

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 Peter Blid Tel: 0739 403922 Peter.blid@novusgroup.se Annelie Önnerud Åström Tel: 0739 403761

Läs mer

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Josephine Nellerup Planeringsarkitekt FRP/MSA PLANCHEF Stadsbyggnadskontoret Josephine.nellerup@malmo.se PRIOTERADE INRIKTNINGAR Regional motor för

Läs mer

Infrastruktur. Visioner. Cykel. Køge Kust - Team Vandkunsten. Bilaga: Infrastruktur. Køge Kyst Team Vandkunsten

Infrastruktur. Visioner. Cykel. Køge Kust - Team Vandkunsten. Bilaga: Infrastruktur. Køge Kyst Team Vandkunsten 1 (13) Køge Kyst Team Vandkunsten Infrastruktur Visioner Trafiken i Køge ska bidra till den önskade stadsutvecklingen. Det är en utmaning att skapa en hållbar urban mobilitet, som prioriterar gång-, cykeloch

Läs mer

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan.

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan. Bild: Stiliserad bandragning Lommabanan. » Lommabanan behöver byggas ut nu Planerna för att bygga ut Lommabanan för persontrafik har funnits länge, och de flesta utredningar som krävs har också genomförts.

Läs mer

Alternativa utformningar av kollektivtrafiksystemet mellan Lund C och ESS

Alternativa utformningar av kollektivtrafiksystemet mellan Lund C och ESS Joel Hansson 2012-11-19 Alternativa utformningar av kollektivtrafiksystemet mellan Lund C och ESS Nollalternativet busstrafik på Lundalänken Sedan 2003 finns en högklassig bussbana mellan Lund C och Solbjer;

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media Framtidens kollektivtrafik Kommunikation och media Detta är en delrapport inom det förvaltningsövergripande projektet Framtidens kollektivtrafik i Malmö. Detta pm är sammanställt av: Linda Herrström, Gatukontoret

Läs mer

MalmöExpressen -Sveriges bästa stadsbusslinje! Hur når vi dit?

MalmöExpressen -Sveriges bästa stadsbusslinje! Hur når vi dit? MalmöExpressen -Sveriges bästa stadsbusslinje! Hur når vi dit? 2014-06-12 Björn Wedeby, Skånetrafiken COMPANY LOGO, (white on transparent background) MalmöExpressen Sveriges bästa stadsbusslinje Den gemensamma

Läs mer

Mikael T. Eriksson Fredrik Söderholm. Eva Pavoni. Vi tror på Ursvik. Foto: Fredrik Persson

Mikael T. Eriksson Fredrik Söderholm. Eva Pavoni. Vi tror på Ursvik. Foto: Fredrik Persson Mikael T. Eriksson Fredrik Söderholm Foto: Fredrik Persson Eva Pavoni Vi tror på Ursvik Ursvik är Sundbybergs modernaste stadsdel och många nya sundbybergare väljer Ursvik. I Ursvik är det nära till allt,

Läs mer

Spårvägens roll i den moderna staden - Spårvagnsstädernas årsmöteskonferens 2013

Spårvägens roll i den moderna staden - Spårvagnsstädernas årsmöteskonferens 2013 Dokumentation: Spårvägens roll i den moderna staden - Spårvagnsstädernas årsmöteskonferens 2013 Spårvagnsstädernas årliga konferens började med årsmötesförhandlingar som leddes av Birgitta Dahl, riksdagens

Läs mer

INFOTAINMENT FÖRHÖJ KUNDUPPLEVELSEN UNDER RESAN. Optimera butiksmiljön efter kundernas behov LEADING DIGITAL SIGNAGE

INFOTAINMENT FÖRHÖJ KUNDUPPLEVELSEN UNDER RESAN. Optimera butiksmiljön efter kundernas behov LEADING DIGITAL SIGNAGE INFOTAINMENT FÖRHÖJ KUNDUPPLEVELSEN UNDER RESAN Optimera butiksmiljön efter kundernas behov LEADING DIGITAL SIGNAGE Annika Molin är projektledare för Västtrafiks satsning på digitala skärmar. Infotainmentsystemet

Läs mer

Inrikes persontransport en handlingsplan

Inrikes persontransport en handlingsplan Inrikes persontransport en handlingsplan Framtagen inom Sjöfartsforums strategiprocess för det maritima klustret, av arbetsgruppen för Närsjöfart och inrikes sjöfart. Arbetsgruppen har bestått av representanter

Läs mer

Uppdrag och struktur. Samverkansformer och Överenskommelser. Avtal och finansieringsprinciper

Uppdrag och struktur. Samverkansformer och Överenskommelser. Avtal och finansieringsprinciper Uppdrag och struktur Samverkansformer och Överenskommelser Avtal och finansieringsprinciper Sverigeförhandlingens roll och betydelse för finansieringsfrågor Vårt övergripande uppdrag Fyra transportslag

Läs mer

1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden?

1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden? Svar från Folkpartiet Grönområden 1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden? När staden växer och förtätas behövs fler parker, lekplatser och

Läs mer

Säker och estetisk utformning av spårvägssystem. Presentation vid Spårvagnsstädernas konferens 2015-03-27

Säker och estetisk utformning av spårvägssystem. Presentation vid Spårvagnsstädernas konferens 2015-03-27 1 Säker och estetisk utformning av spårvägssystem Presentation vid Spårvagnsstädernas konferens 2015-03-27 2 Lars H Ericsson Säkerhetsdirektör Trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting (också känt

Läs mer

Infrastrukturminister Åsa Torstensson leder Persontransportforum och har utsett de 22 ledamöterna.

Infrastrukturminister Åsa Torstensson leder Persontransportforum och har utsett de 22 ledamöterna. Nybildade Persontransportforum Soooorry, Åsa Torstensson, av 22 ledamöter har 2 gedigen verklighetsanknytning som egen företagare, 2 ytterligare i verksamheter som kan betraktas som möjligen företagsamhet

Läs mer

Mer människor, mindre trafik

Mer människor, mindre trafik Mer människor, mindre trafik Nyckeln till ett större och mer hållbart Göteborg Västlänken En storstad med trivsel och nära till det mesta Året är 2026 och Göteborgsregionen beräknas ha 1,6 miljoner invånare,

Läs mer

Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafiknämnden PROTOKOLL 1-9 Datum 2014-02-03 1 (5) Protokoll från sammanträde Tid: 2014-02-03 kl. 09.30-12.50 Plats: Skånetrafiken, Hässleholm Beslutande Mats Persson (FP), ordf Lars Johansson (M), 1:e vice ordf, Stefan

Läs mer

PARKERINGSPOLICY I SVERIGE. Karin Neergaard, Trivector Traffic

PARKERINGSPOLICY I SVERIGE. Karin Neergaard, Trivector Traffic PARKERINGSPOLICY I SVERIGE Karin Neergaard, Trivector Traffic TRIVECTOR TRAFFIC Konsulttjänster och forskning inget annat än hållbara transporter Lund, Stockholm, Göteborg Klimat, energi och miljö Kollektivtrafik

Läs mer

LINJE FYRA, MER KOLLEKTIVTRAFIK FÖR ETT VÄXANDE STOCKHOLM. Rapport. 2014-12-22 Upprättad av: WSP Analys och Strategi

LINJE FYRA, MER KOLLEKTIVTRAFIK FÖR ETT VÄXANDE STOCKHOLM. Rapport. 2014-12-22 Upprättad av: WSP Analys och Strategi LINJE FYRA, MER KOLLEKTIVTRAFIK FÖR ETT VÄXANDE STOCKHOLM Rapport 2014-12-22 Upprättad av: WSP Analys och Strategi KUND BILSWEDEN och Sveriges Bussföretag KONSULT WSP Sverige AB 121 88 Stockholm-Globen

Läs mer

Kristianstad bygger för framtiden

Kristianstad bygger för framtiden Kristianstad bygger för framtiden Kristianstad behöver bygga och växa Kristianstad växer. Nu är vi nära 80 000 invånare i kommunen. Men de äldre ökar snabbare än de yngre. I praktiken innebär en ökad andel

Läs mer

Dokumentation: Spårvagnsstädernas Höstkonferens i Linköping 14-15 november 2013

Dokumentation: Spårvagnsstädernas Höstkonferens i Linköping 14-15 november 2013 Dokumentation: Spårvagnsstädernas Höstkonferens i Linköping 14-15 november 2013 Västvärldens ökande intresse för kollektivtrafik och den vikande entusiasmen för bilism var i fokus för Spårvagnstädernas

Läs mer

Frukostmöte den 22 februari 2013! Vision för City från mål till genomförande

Frukostmöte den 22 februari 2013! Vision för City från mål till genomförande Frukostmöte den 22 februari 2013! Vision för City från mål till genomförande Frukostmöte den 22 februari 2013! Vision för City från mål till genomförande 8.00. Mingel och frukostbuffé 8.15 Välkommen Kort

Läs mer

Tillsammans skapar vi Sveriges bästa busslinje - Hur gick det då? Malena Möller Fredrik Palm Ola Beckman

Tillsammans skapar vi Sveriges bästa busslinje - Hur gick det då? Malena Möller Fredrik Palm Ola Beckman Tillsammans skapar vi Sveriges bästa busslinje - Hur gick det då? Malena Möller Fredrik Palm Ola Beckman Upplägg denna presentation Kort om projektet Hur gick det då? Hur gick det med fordonen? Hur gick

Läs mer

Landskrona stad. Samrådshandling. Översiktsplan 2010 Landskrona Stad Samrådshandling 2009-09-01 Enligt KS beslut 220 20 09-09-10

Landskrona stad. Samrådshandling. Översiktsplan 2010 Landskrona Stad Samrådshandling 2009-09-01 Enligt KS beslut 220 20 09-09-10 Landskrona stad Översiktsplan 2010 Samrådshandling 2009-09-01 enligt KS beslut 220 2009-09-10 1 Arbetsorganisation Styrgrupp: Styrgruppen för fysisk planering : Torkild Strandberg (Kommunstyrelsens ordförande)

Läs mer

Svar på skrivelse från (S) om upprustning och modernisering av Gullmarsplan

Svar på skrivelse från (S) om upprustning och modernisering av Gullmarsplan 1(5) Strategisk Utveckling Handläggare Jens Plambeck +4686861651 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-09-12 Trafiknämnden 2014-09-23, punkt 30 Diarienummer Svar på skrivelse från (S) om upprustning

Läs mer

Hallunda-Norsborg Dialogforum Botkyrkas nya översiktsplan (ÖP)

Hallunda-Norsborg Dialogforum Botkyrkas nya översiktsplan (ÖP) MINNESANTECKNINGAR 1 [2] Referens: Alexander Szögi Hallunda-Norsborg Dialogforum Botkyrkas nya översiktsplan (ÖP) Dag och tid 11 April, kl. 18.30-20.30 Plats Hallunda Folkets hus Närvarande Ledamöter i

Läs mer

Alternativa system BRT, trådbuss Landskrona, gummihjulssystem

Alternativa system BRT, trådbuss Landskrona, gummihjulssystem Alternativa system BRT, trådbuss Landskrona, gummihjulssystem Nya urbana transportsystem Stockholm 4 dec 2008 PG Andersson Trivector Traffic, Lund Behov av BRT i Sverige? Bus Rapid Transit = tänk tunnelbana

Läs mer

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg 55 miljarder till Ostlänken, Göteborg-Borås samt investeringar i drift och underhåll som del i investeringssatsning för jobb och tillväxt Regeringen

Läs mer

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal Forsåker En ny central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö Socialdemokraterna i Mölndal Inledning Mölndals stad köpte 2009 området där det gamla pappersbruket Papyrus låg. Idag benämns området Forsåkersområdet.

Läs mer

Principerna för finansiering av infrastruktur behöver utvecklas

Principerna för finansiering av infrastruktur behöver utvecklas SKRIVELSE Vårt dnr: 2014-06-30 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Cecilia Mårtensson Regeringen 103 33 Stockholm Principerna för finansiering av infrastruktur behöver utvecklas Det finns stora

Läs mer

Forskningsresultat om gående som en transportform i Malmö DAVID LINDELÖW INST. FÖR TEKNIK OCH SAMHÄLLE, LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Forskningsresultat om gående som en transportform i Malmö DAVID LINDELÖW INST. FÖR TEKNIK OCH SAMHÄLLE, LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Forskningsresultat om gående som en transportform i Malmö DAVID LINDELÖW INST. FÖR TEKNIK OCH SAMHÄLLE, LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Om mig Jag doktorerar om trafikplanering för gående som en transportform

Läs mer

1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden?

1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden? Svar från Centerpartiet Grönområden 1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden? Parker och grönområden utgör välbehövlig plats för återhämtning

Läs mer

Beviset! Undersökningen från IVL Svenska Miljöinstitutet som visar att det är miljösmart att bygga nära stationer

Beviset! Undersökningen från IVL Svenska Miljöinstitutet som visar att det är miljösmart att bygga nära stationer Beviset! Undersökningen från IVL Svenska Miljöinstitutet som visar att det är miljösmart att bygga nära stationer Är det verkligen smartare att förtäta storstäder nära kollektivtrafiken? Ja! Vi på Jernhusen

Läs mer

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Gatukontorsdagar 2010 Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring En effektivare organisation

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Cykelkonferensen 2009

Cykelkonferensen 2009 Cykelkonferensen 2009 29 30 september i Linköping Sveriges Kommuner och Landsting i samarbete med Välkommen till SKL:s cykelkonferens 2009! Cykelfrågorna upplever just nu en renässans, med klimatfrågorna

Läs mer

Hållbart resande i praktiken

Hållbart resande i praktiken Hållbart resande i praktiken Trafik och stadsplanering med beteendepåverkan i fokus Björn Wendle, Lund 11 maj 2011 Idéskrift om Hållbart Resande Del av den Den Goda Staden, på initiativ av Temagrupp Hållbart

Läs mer

Presenterar Snabbladdningsbara elbussar för hållbara städer. Presentation av: Pär Jonsson, Marknadsansvarig, Hybricon AB 2012-01-24

Presenterar Snabbladdningsbara elbussar för hållbara städer. Presentation av: Pär Jonsson, Marknadsansvarig, Hybricon AB 2012-01-24 Presenterar Snabbladdningsbara elbussar för hållbara städer Presentation av: Pär Jonsson, Marknadsansvarig, Hybricon AB 2012-01-24 Om företaget Hybricon är ett Umeåbaserat företag som utvecklar hållbara

Läs mer

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3 NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT Södertull, Södra Tullgatan 3 3 Nyrenoverat på Södertull I ett av Malmö Citys bästa lägen kan vi erbjuda effektiva och representativa kontorslokaler i ett klassiskt sextiotalshus

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Stationens roll för lokal och regional utveckling. Christer Ljungberg, Trivector AB

Stationens roll för lokal och regional utveckling. Christer Ljungberg, Trivector AB Stationens roll för lokal och regional utveckling Christer Ljungberg, Trivector AB Station centralt eller externt? Uppdrag till Trivector att studera: Vad betyder det för: Resandet Staden Regionen? Jämförelse

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Nationellt forum TRAFIKPLANERING Inbjudan till konferens i Stockholm den 30-31 augusti 2011

Nationellt forum TRAFIKPLANERING Inbjudan till konferens i Stockholm den 30-31 augusti 2011 Nationellt forum TRAFIKPLANERING Inbjudan till konferens i Stockholm den 30-31 augusti 2011 TALARE Särskilt inbjuden talare Näringsdepartementet Kent Johansson Uppsala kommun Sven Ekman Göteborgs Stad

Läs mer

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015.

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Närvarande: Fullmäktige för kommunerna enligt förteckning, bilaga 1, samt styrelsens

Läs mer

Kommunikationer. Järnvägar

Kommunikationer. Järnvägar Kommunikationer De allra flesta är idag beroende av bra kommunikationer i sin vardag. I detta avsnitt redovisas frågor som rör vägar och järnvägar, flyg, sjöfart och kollektivtrafik. Översiktsplanen ska

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2009-10-13

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2009-10-13 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - NÄRVAROLISTA TEKNISKT UTSKOTT Beslutande Parti Namn S Lars-Ove Edberg S Alexandros Kiotseridis S Jan-Göran Petersson, från 18.00 Alf Persson S M Bengt Ohlsson

Läs mer

I huvudet på en. stockholmare. Frågor & svar från 1500 stockholmare om citykärnan och utvecklingen av Centralstationsområdet.

I huvudet på en. stockholmare. Frågor & svar från 1500 stockholmare om citykärnan och utvecklingen av Centralstationsområdet. I huvudet på en stockholmare Frågor & svar från 1500 stockholmare om citykärnan och utvecklingen av Centralstationsområdet. 2 Utvecklingen av en station och området runt omkring både påverkar och berör

Läs mer

Sida 1 1 Sida2 2 Sida 3 Som vi såg illustrerat i videon så är det ofta en huggsexa om vem som ska norpa en ledig parkering. Det beror på att dagens parkeringssystem bygger på den planekonomiska modellen,

Läs mer

Seminarium Översiktlig landskapskaraktärsanalys

Seminarium Översiktlig landskapskaraktärsanalys TMALL 0141 Presentation v 1.0 En ny generation järnväg Sverigeförhandlingen och nya höghastighetsjärnvägar i Sverige Seminarium Översiktlig landskapskaraktärsanalys Trafikverket Peter Uneklint Andreas

Läs mer

Den moderna spårvägens historia

Den moderna spårvägens historia Den moderna spårvägens historia 1 Den moderna spårvägens historia Spårvägen föddes 1832, då den första hästspårvagnen rullade på New Yorks gator. Höjdpunkten hittills för trafikmedlet uppnåddes under 1920-talet

Läs mer

Västra Varvsgatan 19. Malmö 1 594 kvm

Västra Varvsgatan 19. Malmö 1 594 kvm Västra Varvsgatan 19 Malmö 1 594 kvm Välkommen till Diligentia Västra Varvsgatan 19 På Västra Varvsgatan 19 kan vi erbjuda en kontorslokal på 1594 kvadratmeter. Yta Våning 1 594 kvm plan 3 Husets karaktär

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [1] Kommunstyrelsen 2013-06-18 BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 148 Botkyrkabyggens försäljning i Alby SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[3] Kommunstyrelsen 2013-06-18 Plats och tid Folkets Hus

Läs mer

SPÅRVAGNAR I SKÅNE 2014

SPÅRVAGNAR I SKÅNE 2014 SPÅRVAGNAR I SKÅNE 0 Rapport framtagen för Lund kommun Beställare: Katarina Otz Upplägg och rapport: Peter Nilsson Genomförande: September-Oktober, 0 Projektnummer: 0 Uppdragsgivaren måste få GfK:s godkännande

Läs mer

PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK

PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK KONCEPT 2014-08-25 1 Bakgrund Planering för ny etablering på norra delen av Stäksön pågår. Som ett led i arbetet studeras förutsättningarna för trafiken i området. För att etableringen

Läs mer

Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet

Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet 2014-12-23 KS-2014/1679.109 1 (5) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv

Läs mer

Socialstyrelsens rekommendation om införande av hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn Yttrande till Socialdepartementet

Socialstyrelsens rekommendation om införande av hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn Yttrande till Socialdepartementet TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2014-04-30 UTBILDNINGSKONTORET Dnr BOU 2014-171 Klas Lind Dnr KS 2014-345 Barn- och ungdomsnämnden Socialstyrelsens rekommendation om införande av hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet

Läs mer

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE LIKA STORT SOM HELA DANMARK För andra året i rad kartlägger vi på Samtrafiken hur pendlingsbara svenska städer är. I år har vi tittat närmare på Sveriges

Läs mer

Är cyklisten konkurrenskraftig? Stadsbyggnadsdagarna i Västerås 4-5 februari 2014 Maria Sundell Isling - Teknisk chef Växjö

Är cyklisten konkurrenskraftig? Stadsbyggnadsdagarna i Västerås 4-5 februari 2014 Maria Sundell Isling - Teknisk chef Växjö Är cyklisten konkurrenskraftig? Stadsbyggnadsdagarna i Västerås 4-5 februari 2014 Maria Sundell Isling - Teknisk chef Växjö Platsen vid sjöarna där vägarna möts Växjös ursprungliga betydelse. Där vägar

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 17 april 2012 kl. 8:30 09:30 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 45-49 ande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anna Thore (MP) Anders Andersson (C)

Läs mer

Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana!

Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana! Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana! Fram till 2030 växer Stockholm med runt 500 000 invånare. Det ställer krav, bland annat på möjligheterna att resa smart, både för människor och miljön. En viktig

Läs mer

Arkitekttävling om en ny struktur för Linköpings innerstad.

Arkitekttävling om en ny struktur för Linköpings innerstad. Linköping Innerstaden växer över ån Arkitekttävling om en ny struktur för Linköpings innerstad. Linköpings kommun linkoping.se/innerstaden Arbetet hittills Redan 2001 påbörjades en förstudie för Ostlänken

Läs mer

Unga tankar om framtidens resor

Unga tankar om framtidens resor 2011-03-24 Unga tankar om framtidens resor Specialutgåva kring gångtrafik! Idéer och illustrationer: Elever vid Thorildsplans gymnasium Stefan Myhrberg, Fariba Daryani Stockholms stad, Trafikkontoret Så

Läs mer

Vinns av det lag som samlat flest resepoäng genom att gå, cykla, samåka eller resa kollektivt.

Vinns av det lag som samlat flest resepoäng genom att gå, cykla, samåka eller resa kollektivt. Klimatmatchen 2014 Priser - detta kan man vinna Nationella priser Alla lag/grupper är med och tävlar om följande nationella priser: Resetävlingen Vinns av det lag som samlat flest resepoäng genom att gå,

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Med vilka färdmedel skulle du vilja resa sträckan Njurunda-Sundsvall? Pendeltåg Cykla, pendeltåg, buss Cykel och

Läs mer

betalningsvilja för kontor Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen

betalningsvilja för kontor Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen betalningsvilja för kontor Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen Värdering av stadskvaliteter - betalningsvilja för kontor, stadsutveckling i den regionala utvecklingsplaneringen Visionen i

Läs mer

Konsekvensanalyser. Expansion Allum/Kyrktorget. Blandstad Stråk Kyrktorget

Konsekvensanalyser. Expansion Allum/Kyrktorget. Blandstad Stråk Kyrktorget Konsekvensanalyser Expansion Allum/Kyrktorget Blandstad Stråk Kyrktorget Blandstad Stråk Kyrktorget Blandstad Blandstad STADSSTRUKTUR Centrala Partille har många större byggnader och fastigheter, men få

Läs mer

Yttrande om förslag till detaljplan för kv. Fredriksdal

Yttrande om förslag till detaljplan för kv. Fredriksdal YIMBY Yes In My BackYard. 2009-08-24 Diarienummer: 2007-36164 2009:15 Yttrande om förslag till detaljplan för kv. Fredriksdal - Inledning YIMBY välkomnar att utbyggnaden av Hammarby Sjöstad fortsätter.

Läs mer

- Både bättre och billigare än spårväg

- Både bättre och billigare än spårväg Bus Rapid Transit - Både bättre och billigare än spårväg Lunchseminarium den 21 juni i Oslo, WSP Analys & Strategi BRT-buss i Leeds, Streetcar, Storbritannien Foto: Volvo 2011-06-21 Vad är BRT? Fordonen

Läs mer

Att lyckas iväst. För dig som funderar på att etablera ditt företag i Hässelby eller Vällingby. broschyrtryck.indd 1 2010-03-10 22.

Att lyckas iväst. För dig som funderar på att etablera ditt företag i Hässelby eller Vällingby. broschyrtryck.indd 1 2010-03-10 22. Att lyckas iväst För dig som funderar på att etablera ditt företag i Hässelby eller Vällingby broschyrtryck.indd 1 2010-03-10 22.57 Välkommen till Hässelby-Vällingby! Hässelby-Vällingby ligger i den västra

Läs mer

Kalmar Nyckel PLATSEN

Kalmar Nyckel PLATSEN Sida 1 (6) Placering av Linnéuniversitet i Kalmar 2009-11-20 BEDÖMNINGSARBETE ARKITEKTUPPDRAG Kalmar Nyckel PLATSEN 1 Allmänt Vad innebär huvudkriterierna för förslaget: sjönära, stadsnära, kommunikationsnära.

Läs mer

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING Här börjar framtiden Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Sverige växer, storstadsregionerna expanderar

Läs mer

Gubbindex visar på än färre kvinnor i byggtoppen

Gubbindex visar på än färre kvinnor i byggtoppen Gubbindex visar på än färre kvinnor i byggtoppen Byggbranschen är betydligt sämre än börsbolagen på att rekrytera kvinnliga chefer. I börsbolagens styrelser är andelen kvinnor 22,7 procent, mot endast

Läs mer

Sverigebygget. 150 000 100 000 nya bostäder

Sverigebygget. 150 000 100 000 nya bostäder Sverigebygget 150 000 100 000 nya bostäder Nya Moderaterna vill nå 150 000 nya bostäder Nya Moderaterna presenterar i dag ytterligare åtgärder för mer och snabbare bostadsbyggande. Vi vill öka tillgången

Läs mer

FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR

FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR 2014 FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR VÄLKOMMEN ATT VÄXA MED OSS! Huddinge kommun växer snabbt. Idag har kommunen över 100 000 invånare, vilket gör den till störst i länet efter Stockholms

Läs mer

Svar på skrivelse från (S) om högre produktivitet genom trimningsåtgärder via statliga anslag

Svar på skrivelse från (S) om högre produktivitet genom trimningsåtgärder via statliga anslag 1(4) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2015-04-14, punkt 14 Svar på skrivelse från (S) om högre produktivitet genom trimningsåtgärder via statliga anslag Ärendebeskrivning

Läs mer

GLOBALA LEVERANTÖRER AV HÖGHASTIGHETSBANOR

GLOBALA LEVERANTÖRER AV HÖGHASTIGHETSBANOR Image size: 7,94 cm x 25,4 cm GLOBALA LEVERANTÖRER AV HÖGHASTIGHETSBANOR BESTÄLL EN HÖGHASTIGHETSBANA! Kapacitetsbrist varierar över dygnet Kapacitet Kapacitetstak 00 06 12 18 24 Tid Marknadsefterfrågan

Läs mer

Yttrande om förstudie för Hågelbyleden - Väg 258

Yttrande om förstudie för Hågelbyleden - Väg 258 YIMBY Yes In My BackYard. 2011-10-25 2011:13 Yttrande om förstudie för Hågelbyleden - Väg 258 Nätverket YIMBY ser mycket positivt på Botkyrka kommuns planer att förtäta och koppla samman Alby och Eriksberg.

Läs mer

Nuläge och framtid för godstransporter i Vänerstråket och Göta älv. Bertil Hallman SVäpl Projektledare

Nuläge och framtid för godstransporter i Vänerstråket och Göta älv. Bertil Hallman SVäpl Projektledare Nuläge och framtid för godstransporter i Vänerstråket och Göta älv Bertil Hallman SVäpl Projektledare Bertil Hallman Långsiktig planerare Samhälle Region Väst Projektledare för Stråkstudie Vänersjöfartens

Läs mer