Dokumentation: Kostnadseffektiva investeringar i spårväg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dokumentation: Kostnadseffektiva investeringar i spårväg"

Transkript

1 Dokumentation: Kostnadseffektiva investeringar i spårväg Kostnader för spårväg kan hållas nere genom att olika led granskas under lupp och om spårväg byggs enligt en lättare standard. Men stora investeringar kan också betala sig i ett livscykelperspektiv och spårväg bidrar till att utveckla hela stadsbilden. Ett 90-tal medlemmar och associerade medlemmar i Spårvagnsstäderna träffades den september i Norrköping för att utbyta idéer om spårvägssatsningar och hur dessa kan göras effektivare. Konferencier var Maryam Zeitooni Dicker, till vardags enhetschef för avdelningen Spår på tekniska kontoret i Norrköping. Kommunstyrelsens ordförande, Lars Stjernkvist, hälsade Spårvagnsstädernas medlemmar välkomna till den klassiska spårvagnsstaden där spårvagnar satt sin prägel på gatutrafiken sedan 1900-talets början. När jag flyttade till Norrköping i början av 80-talet ansågs spårvägen dyr och omodern. Samma diskussion fanns om Norrköpings gamla industrilandskap, som bestod av gamla slitna industrilokaler. Men istället för att riva rustade vi upp både industrilandskapet och spårvägen och idag är de självklara delar av Norrköpings själ. Av detta kan man, enligt Lars Stjernkvist, lära att det som anses omodernt plötsligt, med ny kunskap och nya infallsvinklar, kan omvärderas totalt. Konservatism kan plötsligt vara det yttersta av modernitet, sa han. Karolina Skog, kommunalråd Malmö och vice ordförande i Spårvagnsstäderna, pekade på spårvägens framtida roll; hur den kan bidra till att utveckla städer och skapa en bra livsmiljö för människor. När man mäter vilka städer som är populära hamnar spårvagnsstäder högst upp i stadsindex. Det är därför glädjande att fler städer nu bygger spårväg, sa hon.

2 Vad betalar vi för? Hur den moderna spårvägen förändrar stadsbilden och skapar mervärden kunde Thomas Johanson, redaktör för Modern Stadstrafik, berätta om. I världen finns 400 spårvägssystem och tolv av dem tillkom under I Europa finns de flesta i Tyskland och Frankrike, med 56 respektive 25 system. En ny trend är att även mindre orter, som till exempel staden Valenciennes i Frankrike med invånare bygger spårväg. Thomas Johanson definierar den moderna spårvägen som en spårväg med hög kapacitet nära passagerarna, oftast på separerad, men ej inhägnad bana för att undvika barriäreffekter. Som goda exempel nämnde han spårvägar i tyska Freiburg och franska Mulhouse. En modern spårväg ska synas och ta plats i gaturummet. I Mulhouse har motorvägsfilerna halverats för att skapa plats för spårvägen som är 22 gånger effektivare utrymmesmässigt än bilen. Motiven bakom spårvägsutbyggnad är bland annat en ambition att satsa på kollektivtrafik och energieffektivisering. En effekt blir också att fastighetsvärdena stiger. I nya området Rieselfeld utanför Freiburg har fastighetspriserna ökat med 24 procent efter spårvägsutbyggnaden. Enligt Eurostat varierar kostnaderna för alla former av infrastrukturinvesteringar kraftigt i Europa. Sverige ligger på indextalet 151 jämfört med genomsnittstalet 100. Det generellt höga kostnadsläget för infrastruktur i Sverige gör att vi måste dra nytta av de småskaliga lösningar som spårväg möjliggör, sa Thomas Johanson. Äpplen och päron? Svårigheter och möjligheter att jämföra kostnader var ämnet för PG Andersson, vice vd för Trivector. Prisvariationerna mellan olika europeiska spårvägsprojekt framstår vid en omedelbar betraktelse som mycket stora; mellan 3 och 38 euro per kilometer. Men om man bryter ner kostnaderna på ett antal huvudområden, bland annat utformning/projektledning, genomförande/projektering, markförvärv, tunnlar/broar, finansieringskostnader, elektriska anläggningar, säkerhetssystem, signalsystem och trafikledning blir det lättare att jämföra.

3 Något som sticker ut i kostnadssammanhang är tunnlar och broar som är betydligt dyrare än lösningar i markplan. De områden som det finns pengar att spara på är broar, tunnlar och depåer, att bygga i geotekniskt fördelaktiga områden och att undvika ledningsflytt. Kan man kombinera spårvägsutbyggnad med annan stadsförnyelse kan man också göra besparingar, sa PG Andersson. Exemplet Norrköping I Norrköping har man moderniserat och byggt ut spårvägen under senare år. Leif Lindberg som är chef för tekniska kontoret berättade om arbetet. Det fanns en bred politisk enighet om utbyggnaden och ett nära och gott samarbete internt i kommunen vid framtagandet av detaljplaner. Kommunen satsade mycket på information och dialog med boende, verksamhetsutövare, massmedia och övriga berörda. När det gällde budgeten arbetade Norrköping efter successivprincipen, ett sätt att proaktivt hålla budget. Det är ett sätt att få ett bättre underlag och att tydliggöra osäkerheter i projekt. Vi arbetade i tvärsammansatta projektgrupper med olika kompetenser och personligheter och räknade fram en minimi- och en maximikostnad samt en trolig normalkostnad. Vi räknade med ett intervall mellan 50 och 74 miljoner kronor och en medelkostnad på 62 miljoner per kilometer ny spårväg. Bo-Göran Lundberg, som var projektledare för utbyggnaden till området Ringdansen, berättade hur man genom att jämföra olika entreprenadformer, projekteringskostnader, totalkostnader, risker/överraskningar, byggherrekostnader och projektstyrning kunde hålla kostnaderna nere. Förenklad prövning I Malmö planeras just nu för ny spårväg till Rosengård och Lindängen. Eftersom dubbelprövningen försvinner den 1 januari 2013 behöver man bara följa Plan- och Bygglagen och inte som tidigare även Järnvägslagen. Daniel Svanfelt, som är trafikplanerare och projektledare på Stadsbyggnadskontoret, tror att detta ska förkorta planeringstiden med omkring ett år.

4 Just nu för vi en intern dialog om planerna men till våren 2013 kommer vi att ordna externa samråd. Vi står inför en rad frågor om strategisk projektering och stadsutveckling. Internationella erfarenheter Dao Dam- Hieu från transportföretaget Keolis, inledde eftermiddagens program med att berätta om så kallade PPP- lösningar (Public Private Partnership). Keolis har bland annat samarbetat med städer i England och på Guldkusten i Australien i spårvägsprojekt. Operatören som ska bedriva trafiken måste komma in så tidigt som möjligt i planeringsprocessen eftersom operatören är den som bäst känner till resenärernas verklighet, ansåg han. Rolf Alm från Bombardier har en mängd erfarenheter från spårvägsprojekt i Turkiet. Turkiet bygger mycket spårburen trafik i flera städer och här är det nyckelfärdiga system som gäller. För att få tillstånd har det också varit centralt att man har kunnat hjälpa till med finansieringen genom lånemöjligheter. Flera linjer i olika delar av Turkiet är nu i gång och lockar många passagerare. Verktyg för utveckling Tomas Svensson som är forskningschef för Statens väg- och trafikforskningsinstitut, VTI, talade om organisation och koordinering av spårvägsprojekt. Ofta utgår man från en produktionsfokuserad transportplanering där det handlar om att beräkna flöden mellan olika punkter. Vi borde istället utgå från att definiera vilken stad vi vill bygga, vilken betydelse som kluster, täthet, energi- och yteffektivitet har och hur människor ska lockas till staden. Kollektivtrafiken borde vara ett verktyg för regional och lokal utveckling. Vi måste ställa oss frågor om vilken stad och region vi vill utveckla? Hur ska vi göra det, vilken organisation krävs och för vem gör vi detta? Därefter måste vi ge planeringsstöd och utarbeta modeller och kalkyler samt ge verktyg för detta, sa Tomas Svensson.

5 Studiebesök Dagen avslutades med ett studiebesök med spårvagn för att på plats kunna granska funktionella och kostnadseffektiva lösningar. Guide var Martin Schmidt som är trafikplanerare på Norrköpings kommun. Livscykelkostnader Förmiddagen den 26:e inleddes med att deltagarna delade upp sig i Referensgrupp Tjänstemän respektive Företag samt i Spårvagnsstädernas styrelse för diskussioner och informationsutbyte. Under eftermiddagen fortsatte det gemensamma konferensprogrammet. Den första punkten handlade om standard vid spårvägsbyggnationer och vilken betydelse livscykelkostnader har vid val av spår och byggmetod. Dessa frågor har Andreas Arvidsson och Gustav Olsson, numera anställda på Sweco, tittat närmare på i sina examensarbeten vid Lunds tekniska högskola. De har jämfört Tvärbanans Solnagren och Spårväg City i Stockholm, två sträckningar av Kringen i Göteborg samt utbyggnaden till Navestad i Norrköping. Vi har kommit fram till att det INTE används en standard. Skillnaderna anses för stora mellan orter och förutsättningarna bedöms vara för olika. Vi har också kommit fram till rådet att man av kostnadsskäl inte bör släppa in bussar i spårområdet eftersom slitaget på ytbeläggningen blir så stort. En annan slutsats är att man i kostnadsberäkningarna bör räkna med underhåll och drift i ett livscykelperspektiv. I Stockholm gör SL just nu en översyn av kostnaderna för Tvärbanan. Martin Lindahl som är projektledare på Projekt och Upphandling berättade om några områden som hamnat under luppen. Vi gör en översyn av den tekniska standarden utan att göra avkall på hastighets- och säkerhetskraven. Vi tittar på bland annat tunnlar, broar och depåer. Vi är noga med att fokusera på livscykelkostnader i beräkningarna. En mycket viktig sak i det fortsatta arbetet med kostnadseffektivitet blir att vara tydlig gentemot andra parter med vilka kostnader som bör belasta SL:s budget och vilka kostnader som bör belasta andra parter, till exempel kommunerna när kringkostnaderna är direkt relaterade till stadsmiljön.

6 Vi ser Tvärbanan som ett stadsutvecklingsprojekt där både SL och kommunerna bör dela på ansvaret, sa han. Spårväg utvecklar staden Peter Löfquist är Center Manager på Östergötlands största köpcentra, Mirum, som ligger alldeles vid spårvägen vid Hageby centrum. Mirum ligger 1,5 kilometer från stadskärnan och vänder sig ut mot spårvägshållplatsen. Förlängningen av spårvägen har bidragit till att utveckla Mirum och stadsdelarna Hageby och Ringdansen. Statistik visar att 8 procent av kunderna eller personer årligen reser till oss med kollektivtrafik. Innan spårvägen invigdes var den andelen 3,5 procent. I norska Bergen med invånare har spårvägen blivit en succé med resande per dag, enligt planchefen Mette Svanes kvadratmeter ny bebyggelse i form av bostäder, handel, kontor, service, skolor och mässcenter byggs nu vid hållplatserna invid spårvägen, investeringar i bebyggelse värda 8,5 miljarder kronor. För att bidra till att finansiera satsningarna på spårväg har Bergen en modell där privata investerare som vill bygga nära hållplatserna ingår ett utbyggnadsavtal med kommunen där det ingår en viss avsättning av pengar som går till spårvägsutbyggnaden. Att söka medfinansiering från de som drar nytta av markvärdesstegringen när spårväg byggs är något som vi i Sverige bör ta efter, enligt Spårvagnsstädernas och SL:s ordförande Christer G Wennerholm, som avslutade konferensen. Många exploatörer är positiva till spårväg men tyvärr inte lika intresserade av att medfinansiera den, sa han. Christer G Wennerholm framhöll de goda exemplen på kostnadseffektiva spårvägsutbyggnader, inte minst Norrköpings satsningar, och den kunskap som konferensen visat på. När nu även utbyggnad av tunnelbanan planeras i Stockholm tror jag att motsvarande kostnadsseminarier kommer att bli nödvändiga för det trafikslaget, avslutade han. Text: Maritha Sandberg Lööf

7

Spårvagnsstädernas årsmöteskonferens 2014 i Lund: Så förverkligar vi Sveriges spårvägsplaner

Spårvagnsstädernas årsmöteskonferens 2014 i Lund: Så förverkligar vi Sveriges spårvägsplaner Referat: Spårvagnsstädernas årsmöteskonferens 2014 i Lund: Så förverkligar vi Sveriges spårvägsplaner I Lund är den planerade spårvägen snart klar för byggstart. Vid Spårvagnsstädernas årsmöteskonferens

Läs mer

Spårvagnsstädernas Höstkonferens 2014: Spårväg som drivkraft för hållbar stadsutveckling

Spårvagnsstädernas Höstkonferens 2014: Spårväg som drivkraft för hållbar stadsutveckling Spårvagnsstädernas Höstkonferens 2014: Spårväg som drivkraft för hållbar stadsutveckling Stockholms spårvägsplaner stod i centrum på Spårvagnsstädernas höstkonferens. Nya spårvägar planeras och byggs,

Läs mer

Dokumentation: Finansiering av spårvägsinvesteringar

Dokumentation: Finansiering av spårvägsinvesteringar Dokumentation: Finansiering av spårvägsinvesteringar Text: Maritha Sandberg Lööf Många faktorer talar för satsningar på spårvagnstrafik och det gör att intresset för att bygga nya spårvägar är stort i

Läs mer

Dokumentation: Spårvagnsstädernas Höstkonferens i Linköping 14-15 november 2013

Dokumentation: Spårvagnsstädernas Höstkonferens i Linköping 14-15 november 2013 Dokumentation: Spårvagnsstädernas Höstkonferens i Linköping 14-15 november 2013 Västvärldens ökande intresse för kollektivtrafik och den vikande entusiasmen för bilism var i fokus för Spårvagnstädernas

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik. Ekonomi och finansiering

Framtidens kollektivtrafik. Ekonomi och finansiering Framtidens kollektivtrafik Ekonomi och finansiering Detta är en delrapport inom det förvaltningsövergripande projektet Framtidens kollektivtrafik i Malmö. Rapporten är sammanställd av en grupp bestående

Läs mer

Att spåra kollektiva lösningar! Om val av kollektivtrafik i en växande storstadsregion

Att spåra kollektiva lösningar! Om val av kollektivtrafik i en växande storstadsregion Att spåra kollektiva lösningar! Om val av kollektivtrafik i en växande storstadsregion Dokumentation av SATSA-konferens 2010-11-24, Konferens Odenplan Öppet arrangemang för att sprida information om SATSA

Läs mer

Sätt fart på Sverige

Sätt fart på Sverige Sätt fart på Sverige Länsstyrelser vill investera mer Rapport från 6F fackförbund i samverkan juni 2015 Länsstyrelser ger regeringen underkänt Sveriges länsstyrelser är eniga. Regeringens satsningar på

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Spårväg DEN GODA STADEN. Thomas Johansson. Guide för etablering. Thomas Lange. Internationella erfarenheter för nordiska förhållanden

Spårväg DEN GODA STADEN. Thomas Johansson. Guide för etablering. Thomas Lange. Internationella erfarenheter för nordiska förhållanden Spårväg Guide för etablering Internationella erfarenheter för nordiska förhållanden Thomas Johansson Thomas Lange DEN GODA STADEN Thomas Johansson Thomas Lange Spårväg Guide för etablering Spårväg Guide

Läs mer

Stadsutveckling Jönköping. Identifiering och beskrivning av arbetsprocesser DEN GODA STADEN

Stadsutveckling Jönköping. Identifiering och beskrivning av arbetsprocesser DEN GODA STADEN Stadsutveckling Jönköping Identifiering och beskrivning av arbetsprocesser DEN GODA STADEN Sammanfattning Jönköpings kommun och stadsregion har under de senaste två decennierna ansetts vara pionjärer inom

Läs mer

Från byråkrati till innovation. Från byråkrati till innovation - en introduktion till att arbeta med öppna data

Från byråkrati till innovation. Från byråkrati till innovation - en introduktion till att arbeta med öppna data Från byråkrati till innovation En-i till-att-a ntroduktion- rbeta-med-öp pna-data Från byråkrati till innovation - en introduktion till att arbeta med öppna data 1 Projektgruppen: Projektledare: Christer

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FRAMTIDENS STAD

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FRAMTIDENS STAD ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Juni 2012 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 2 FRAMTIDENS STAD Västra Götalandsregionen Ann-Sofie Lodin: Med gemensamma

Läs mer

5 Möt Assar Lindbeck 85 ÅR MEN INGA PLANER PÅ ATT SLUTA ARBETA

5 Möt Assar Lindbeck 85 ÅR MEN INGA PLANER PÅ ATT SLUTA ARBETA EN TIDNING FRÅN KOMMUNINVEST #1 2015 5 Möt Assar Lindbeck 85 ÅR MEN INGA PLANER PÅ ATT SLUTA ARBETA FRÅGOR TILL EN FÖRNYARE Samverkan SAMARBETE ÖVER GRÄNSERNA ALLT VIKTIGARE Kommunanalys SÅ GÖR KOMMUNINVEST

Läs mer

Näringslivsnytt 07. Utvecklad handel i Katrineholm. Översiktsplan LARS HÅGBRANDT CHEF SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRV.

Näringslivsnytt 07. Utvecklad handel i Katrineholm. Översiktsplan LARS HÅGBRANDT CHEF SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRV. Näringslivsnytt 07 Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 7 Sep 2013 Utvecklad handel i Katrineholm Det går bra för Katrineholms handel. Detaljhandeln ökade sin

Läs mer

Reflexen. Attraktiv kollektivtrafik. 9-kommuners trafiksäkerhetsnätverk. Nummer 1 Maj 2014

Reflexen. Attraktiv kollektivtrafik. 9-kommuners trafiksäkerhetsnätverk. Nummer 1 Maj 2014 Nummer Maj 204 Attraktiv kollektivtrafik Utbyggnad av Stockholms tunnelbana Nya mål för svensk transportpolitik? 9-kommuners trafiksäkerhetsnätverk TF:s medlemsenkät 2005 TF genomför medlemsenkät - vilken

Läs mer

Rapport 2013:18. Bostadsmarknaden i Dalarna 2013. Från överskott till bostadsbrist

Rapport 2013:18. Bostadsmarknaden i Dalarna 2013. Från överskott till bostadsbrist Rapport 2013:18 Bostadsmarknaden i Dalarna 2013 Från överskott till bostadsbrist Omslagsbild: Mostphotos.com/Sune Grabbe. Rapporten kan beställas från Länsstyrelsen Dalarna, telefon 001 225 00 00. Den

Läs mer

NY KUNSKAP INOM TRANSPORTOMRÅDET

NY KUNSKAP INOM TRANSPORTOMRÅDET Tema Transportforum Hög koncentration sot för bussresenärer Med sikte på den bilsnåla staden aktuellt 1 2015 Barns idéer viktiga i trafikplaneringen NY KUNSKAP INOM TRANSPORTOMRÅDET EU-pengar till forskning

Läs mer

INVESTERA MERA SVERIGE BLICKAR MOT ÖKAD TILLVÄXT. överste torgny henryson. järnväg 2050. Citylogistiken på agendan tio tips i ny handbok.

INVESTERA MERA SVERIGE BLICKAR MOT ÖKAD TILLVÄXT. överste torgny henryson. järnväg 2050. Citylogistiken på agendan tio tips i ny handbok. KUNDTIDNING FÖR ELMIA FUTURE TRANSPORT, ELMIA NORDIC RAIL & ELMIA NORDIC ROAD NR 1 2015 Profilen: överste torgny henryson järnväg 2050 vision utan floskler Citylogistiken på agendan tio tips i ny handbok

Läs mer

Trafik- och gatudagarna 2013

Trafik- och gatudagarna 2013 Trafik- och gatudagarna 2013 Nyhetsbrev från Sveriges Kommuner och Landsting Klimat och säkerhet diskuterades vid trafik- och gatudagarna Har bilismen nått backkrönet? SKL:s Trafik- och gatudagar 2013

Läs mer

Tillväxt kräver planering

Tillväxt kräver planering Tillväxt kräver planering Sex exempel på planering och tillväxtarbete i samverkan Foto: Östra Göinge kommun 1 Titel: Tillväxt kräver planering Tryck: Boverket Upplaga: 1 Antal ex: 200 ISBN tryck: 978-91-7563-058-8

Läs mer

Smartare välfärd. En rapport om hur teknologi kan ge oss smartare välfärd

Smartare välfärd. En rapport om hur teknologi kan ge oss smartare välfärd Smartare välfärd En rapport om hur teknologi kan ge oss smartare välfärd Januari 2012 Smartare välfärd En rapport om hur teknologi kan ge oss smartare välfärd Vi har för länge sedan lämnat diskussionen

Läs mer

Vilken roll kan byggemenskaper ha?

Vilken roll kan byggemenskaper ha? HÅLLBAR STADSUTVECKLING Vilken roll kan byggemenskaper ha? Dokumentation från Ersta Konferens i Stockholm den 28 januari 2015 RAPPORT 2015:1 FÖRENINGEN FÖR byggemenskaper INNEHÅLL 1. OM RAPPORTEN 3 2.

Läs mer

Fotavtryck från fem workshops. »Nobina 100 år road-show«i Karlstad, Örebro, Skövde, Södertälje och Lund

Fotavtryck från fem workshops. »Nobina 100 år road-show«i Karlstad, Örebro, Skövde, Södertälje och Lund Fotavtryck från fem workshops genomförda under»nobina 100 år road-show«i Karlstad, Örebro, Skövde, Södertälje och Lund Redigerad och analyserad av professor Bo Enquist SAMOT, Karlstads Universitet, 2011

Läs mer

Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt

Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt Härnösand 2013-10-18 Text: Emma Mattila Agronomstudent, Sveriges Lantbruksuniversitet Innehåll Bakgrund... 2 Inledning... 3 Information om

Läs mer

Inledning av Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg

Inledning av Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg Sammanfattning Inledning av Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg Vi kan inte planera infrastruktur på egen hand, det krävs ett nordiskt eller europeiskt perspektiv. Det är bra om

Läs mer

Vem ansvarar för arbetspendlingens inverkan på luftkvaliteten i våra städer?

Vem ansvarar för arbetspendlingens inverkan på luftkvaliteten i våra städer? Vem ansvarar för arbetspendlingens inverkan på luftkvaliteten i våra städer? Miljöimpuls!Väst 040311 Är det arbetsgivare, myndigheter eller pendlarna själva som bär det stora ansvaret för att luften ska

Läs mer

Årsredovisning 2010/2011 NOBINA ÅRSREDOVISNING 2010/2011 1

Årsredovisning 2010/2011 NOBINA ÅRSREDOVISNING 2010/2011 1 Årsredovisning 2010/2011 NOBINA ÅRSREDOVISNING 2010/2011 1 Framvagnsvinjett Innehåll Nobina och året i korthet 4 VD-ord 8 Marknad Översikt 10 Regional trafik 15 Interregional trafik 20 Nobina Verksamheten

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

När det gäller framtiden, är vår uppgift att vara med att skapa den

När det gäller framtiden, är vår uppgift att vara med att skapa den Koncernpresentation När det gäller framtiden, är vår uppgift att vara med att skapa den 4 6 20 22 24 25 26 Koncernchefens introduktion referensprojekt Faveo academy tjänster och affärsområden att jobba

Läs mer

Följ inte trenderna inom stadsutveckling okritiskt, då kan man

Följ inte trenderna inom stadsutveckling okritiskt, då kan man Från mål till start referat från kommunledningsseminariet k2020 den 21 januari 2010 Följ inte trenderna inom stadsutveckling okritiskt, då kan man skapa nya problem. Människor är bekväma, fega och orkar

Läs mer