Socialstyrelsens rekommendation om införande av hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn Yttrande till Socialdepartementet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Socialstyrelsens rekommendation om införande av hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn Yttrande till Socialdepartementet"

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) UTBILDNINGSKONTORET Dnr BOU Klas Lind Dnr KS Barn- och ungdomsnämnden Socialstyrelsens rekommendation om införande av hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn Yttrande till Socialdepartementet UTBILDNINGSKONTORETS FÖRSLAG TILL BESLUT Förslag till Barn- och ungdomsnämndens beslut: 1. Utbildningskontorets förslag till yttrande tillstyrks. Förslag till Kommunstyrelsens beslut: 1. Yttrande avges enligt utbildningskontorets förslag. SAMMANFATTNING Socialstyrelsen har utarbetat en rekommendation till regeringen om att vaccination mot hepatit B ska ingå i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Vaccinationen ska erbjudas vid 3, 5 och 12 månaders ålder. Linköpings kommun har inbjudits att, till Socialdepartementet, lämna synpunkter på Socialstyrelsens förslag. Linköpings kommun tillstyrker Socialstyrelsens förslag. Linköpings kommun lämnar följande synpunkter: - Det är positivt med allmän vaccination för nå alla barn. Det är ett enkelt sätt säkerställa en god skyddseffekt mot hepatit B. - Inom skolhälsovården i Linköping är det svårt att identifiera riskgruppen varför fokus har legat på att komplettera ofullständiga hepatit B-vaccinationer. Socialstyrelsens förslag innebär att grupper och individer inte behöver bli utpekade. - Linköpings kommun tar emot många nyanlända barn och ungdomar som kommer ifrån länder där vaccination mot hepatit B ingår i landets vaccinationsprogram. Många av dessa har under längre tid varit under flykt och kan därför ha bristfälligt vaccinationsskydd. Att införa allmän hepatit B- vaccination är ett sätt att säkerställa att alla barn och ungdomar har ett gott skydd.

2 2 (3) - En allmän hepatit B-vaccination är positivt då det idag är en ökad mängd internationella kontakter och ett ökat resande för många människor samt att vaccinering idag är förknippat med en extra kostnad för individen. En allmän hepatit B-vaccination skulle utifrån detta säkerställa en god skyddseffekt. - Socialstyrelsens förslag innebär att skolhälsovården kommer att kompletteringsvaccinera elever motsvarande det nationella barnvaccinationsprogrammet. Detta kan innebära ökade kostnader för kommunen gällande vaccin, skolläkare och skolsköterska. Kommunerna bör kompenseras för extra kostnader. Beslutsunderlag: Socialstyrelsens rekommendation om införande av hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn, missiv.docx Yttrande till Socialdepartementet.docx

3 3 (3) SAMRÅD Yttrandet är framtaget i samverkan med Skolhälsovården i Linköping. Samråd har skett med bildningsavdelningen som samtycker. MBL Information har givits enligt 19 MBL. LÄNKAR KOMMUNLEDNINGSKONTORET UTBILDNINGSKONTORET Joakim Kärnborg Lars Rehnberg Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen Socialdepartementet

4 1 (2) Kommunstyrelsen Dnr KS BOU Socialdepartementet Yttrande över Socialstyrelsens rekommendation om införande av hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn Socialstyrelsen har utarbetat en rekommendation till regeringen om att vaccination mot hepatit B ska ingå i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Vaccinationen ska erbjudas vid 3, 5 och 12 månaders ålder. Linköpings kommun har inbjudits att, till Socialdepartementet, lämna synpunkter på Socialstyrelsens förslag. Linköpings kommun tillstyrker Socialstyrelsens förslag. Linköpings kommun lämnar följande synpunkter: - Det är positivt med allmän vaccination för nå alla barn. Det är ett enkelt sätt säkerställa en god skyddseffekt mot hepatit B. - Inom skolhälsovården i Linköping är det svårt att identifiera riskgruppen varför fokus har legat på att komplettera ofullständiga hepatit B-vaccinationer. Socialstyrelsens förslag innebär att grupper och individer inte behöver bli utpekade. - Linköpings kommun tar emot många nyanlända barn och ungdomar som kommer ifrån länder där vaccination mot hepatit B ingår i landets vaccinationsprogram. Många av dessa har under längre tid varit under flykt och kan därför ha bristfälligt vaccinationsskydd. Att införa allmän hepatit B- vaccination är ett sätt att säkerställa att alla barn och ungdomar har ett gott skydd. - En allmän hepatit B-vaccination är positivt då det idag är en ökad mängd internationella kontakter och ett ökat resande för många människor samt att vaccinering idag är förknippat med en extra kostnad för individen. En allmän hepatit B- vaccination skulle utifrån detta säkerställa en god skyddseffekt.

5 2 - Socialstyrelsens förslag innebär att skolhälsovården kommer att kompletteringsvaccinera elever motsvarande det nationella barnvaccinationsprogrammet. Detta kan innebära ökade kostnader för kommunen gällande vaccin, skolläkare och skolsköterska. Kommunerna bör kompenseras för extra kostnader. För Linköpings kommun Paul Lindvall Kommunstyrelsens ordförande

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 1 (2) Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr KS Rebecka Petersson Kommunstyrelsen Fördjupning av översiktsplan för Norsholm Yttrande till Norrköpings kommun FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsen föreslås besluta 1. Yttrande över samrådshandling till fördjupning av översiktsplanen för Norsholm avges enligt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. SAMMANFATTNING Norrköpings kommun har översänt förslag till fördjupning av översiktsplan för Norsholm (samrådshandling) för yttrande. Den gemensamma översiktsplanen för Linköping och Norrköping från 2010 anger flera strategier som ligger till grund för och motiverar en utveckling av Norsholm. Beslutet om att bygga Ostlänken ger nya förutsättningar till en pendeltågstation inom orten. Översiktsplanens övergripande vision innebär att Norsholm är en levande småstad med upp till invånare med en centralt placerad pendeltågstation. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att Linköpings kommun är positiv till samrådshandlingen fördjupning av översiktsplan för Norsholm.

21 2 BAKGRUND Norrköpings kommun har översänt förslag till fördjupning av översiktsplan för Norsholm (samrådshandling) för yttrande. Norsholm har ett strategiskt läge i regionen och ligger invid järnvägen och motorvägen mellan Linköping och Norrköping. Avståndet till Norrköping är 16 km och till Linköping 21 km. Kimstad med pendeltågstation ligger 5 km norrut. Idag bor omkring 580 personer i Norsholm. Regeringens beslut om att bygga Ostlänken ger nya förutsättningar för en ny pendeltågstation i Norsholm. Det ger i sin tur helt nya möjligheter att utveckla Norsholm som bostadsoch besöksort. Den gemensamma översiktsplanen för Linköping och Norrköping från 2010 anger flera strategier som ligger till grund för och motiverar en utveckling av Norsholm då Norsholm tillsammans med Kimstad är en av tre orter mellan de två städerna som pekas ut som en prioriterad utvecklingsort. Planen anger också att en ny pendeltågsstation kan öppnas i Norsholm när Ostlänken byggts ut. Översiktsplanens övergripande vision innebär att Norsholm är en levande småstad med upp till invånare med en centralt placerad pendeltågstation. Bebyggelsen är småskalig och i de mest centrala delarna närmast stationen föreslås en blandad småstad med högre täthet där bostäder blandas med olika typer av service, verksamheter, torg och grönytor. Längre ut är strukturen glesare med olika slags bostadstyper med inspiration av trädgårdsstadens principer. Gång- och cykelvägnätet är uppbyggt så att alla enkelt ska kunna ta sig till stationen och nyttja möjligheten till snabba kommunikationer med pendeltåget. Översiktsplanen föreslår även ett cykelstråk från Norsholm till Linköping. Planförslaget visar en möjlig utbyggnad av upp till 2900 bostäder vilket ger 9000 invånare. För att få underlag för en ny station behövs enligt Östgötatrafikens beräkningar minst 2000 invånare vilket innebär knappt 500 nya bostäder. En utbyggnad av Ostlänken är en annan förutsättning för att en station i Norsholm ska vara möjlig. Ostlänken skulle som tidigast kunna öppnas för trafik För att få tillräckligt underlag för att öppna en station i Norsholm krävs att 35 bostäder per år (från 2016) alternativt ca 60 bostäder per år (från 2022) byggs. En ny huvudväg genom orten föreslås vilken förbättrar för busstrafik och innebär att bussar kan komma till stationen och centrala Norsholm smidigare än idag. Huvudvägens roll för busstrafiken är av central betydelse ifall utbyggnad av Norsholm kommer igång innan en station är på plats. Bussar kan i sådana fall vara en tillfällig ersättning för tågtrafiken. En alternativ temporär busslösning är att nyttja de bussar som trafikerar E4:an idag genom att få en ny motorvägsbusshållplats (i varje riktning) i höjd med Norsholm. En temporär kollektivtrafik föreslås i planen ska utredas separat. MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Anna Bertilson KOMMUNLEDNINGSKONTORET Joakim Kärnborg

22 1 (1) Kommunstyrelsen Dnr Ks Norrköpings kommun Stadsbyggnadskontoret Fysisk planering Norrköping Yttrande över fördjupning av översiktsplanen för Norsholm Norrköpings kommun har översänt samrådshandlingen fördjupning av översiktsplan för Norsholm för yttrande. Linköpings kommun har med stort intresse tagit del av förslag till fördjupning av översiktplan för Norsholm. Linköpings kommun anser att planförslaget är väl genomarbetat och är positiv till att de regionala frågorna lyfts fram på ett tydligt sätt. Linköpings kommun menar att planförslaget följer de strategier och inriktningar som beskrivs i den gemensamma översiktsplanen för Linköping och Norrköping på ett bra sätt. Linköpings kommun anser att frågan om hur en alternativ temporär kollektivtrafiklösning kan lösas är viktig att studera vidare. Linköpings kommun är positiv till samrådshandlingen fördjupning av översiktsplan för Norsholm. För Linköpings kommun Paul Lindvall Kommunstyrelsens ordförande

23

24

25

26

27 1 (2) Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr KS Rebecka Petersson Kommunstyrelsen Fördjupning av översiktsplan för Skänninge Yttrande till Mjölby kommun FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsen föreslås besluta 1. Yttrande avges enligt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. SAMMANFATTNING Mjölby kommun har översänt förslag till fördjupning av översiktsplan för Skänninge (samrådshandling) för yttrande. Nya bostadsområden föreslås främst inom rimligt gång- och cykelavstånd till centrum och pendeltågstationen. Planen redovisar utbyggnadsområden som sammanlagt rymmer minst 200 nya lägenheter. Även förtätning av befintligt verksamhetsområde föreslås samt nya verksamhetsområden. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att Linköpings kommun inte ska ha några erinringar mot samrådshandlingen fördjupning av översiktsplan för Skänninge.

28 2 BAKGRUND Mjölby kommun har översänt förslag till fördjupning av översiktsplan för Skänninge (samrådshandling) för yttrande. Mjölby kommuns översiktsplan antogs år I samband med det gavs också i uppdrag att göra en fördjupning av översiktsplanen över Skänninge. Syftet med översiktsplanen är att peka ut attraktiva bostads- och verksamhetsområden, helst inom rimliga avstånd från pendeltågstationen. Skänninge tätort har omkring 3200 invånare och ligger ca 8 km norr om Mjölby. Översiktsplanen omfattar samhället med omgivande oexploaterade markområden. Stora infrastruktursatsningar kring Skänninge har ökat ortens tillgänglighet ur ett regionalt perspektiv. Järnvägen mellan Mjölby och Motala har byggts ut till dubbelspår och nya riksväg 50 har fått högre standard än gamla riksväg 32. Förändringarna har förkortat restiden mellan Skänninge och Mjölby liksom mellan Motala och Linköping. Östgötapendelns nya sträckning Motala-Skänninge-Mjölby knyter ihop de nordvästra delarna av länet med övriga pendeltågsstråket mot Linköping-Norrköping och söderut mot Boxholm-Tranås-Jönköping. Den nya sträckningen förbättrar möjligheten till arbetspendling till och från Skänninge. Orten har samtidigt fått en betydelse som nod i kolletivtrafiknätet. Bussar mot Vadstena utgår från Skänninge och resande från Vadstena som ska vidare mot Linköping, byter till pendeltåg i Skänninge. Nya bostadsområden föreslås främst inom rimligt gång- och cykelavstånd till centrum och pendeltågstationen. För att begränsa byggandet av bostäder på jordbruksmark föreslås viss förtätning av bebyggelsen. Ytterligare förtätning av enstaka byggnader kan vara möjlig. Planen redovisar utbyggnadsområden som sammanlagt rymmer minst 200 nya lägenheter. Även förtätning av befintligt verksamhetsområde föreslås samt nya verksamhetsområden. MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Anna Bertilson KOMMUNLEDNINGSKONTORET Joakim Kärnborg

29 1 (1) Kommunstyrelsen Dnr Ks Mjölby kommun Kommunstyrelsen Mjölby Yttrande över fördjupning av översiktsplanen för Skänninge Mjölby kommun har översänt samrådshandlingen fördjupning av översiktsplanen för Skänninge för yttrande. Linköpings kommun har med stort intresse tagit del av planförslaget. Linköpings kommun anser att det är mycket positivt ur regional synvinkel att Mjölby kommun utnyttjar de förbättrade kommunikationerna till att utveckla Skänninge som en attraktiv bostadsort. Projektet Den Attraktiva Regionen, i vilket både Mjölby och Linköping deltar, syftar till att förstärka den regionala attraktiviteten. Bland annat genom att olika orter kan erbjuda kvaliteter som kompletterar varandra. Linköpings kommun anser att det vore positivt om planen ytterligare skulle kunna utnyttja de fördelar som pendeltågsstationen ger. Ytterligare bostäder inom gångavstånd från stationen skulle göra Skänninge ännu attraktivare som bostadsort. Linköpings kommun har i övrigt inga erinringar mot förslag till fördjupning av översiktsplan för Skänninge. För Linköpings kommun Paul Lindvall Kommunstyrelsens ordförande

Övergripande infrastrukturstrategi Del 1, Södertälje kommun 2008-2015

Övergripande infrastrukturstrategi Del 1, Södertälje kommun 2008-2015 SÖDERTALIE Tjänsteskrivelse okommunstyrelsens KONTOR 2008-11-01 Peter Unnerstedt Infrastruktur- och näringslivsstrateg 08-523 043 10 peter.unnerstedt@sodertalje.se Kommunstyrelsen Övergripande infrastrukturstrategi

Läs mer

Hållbart resande i den fördjupade översiktsplanen för Järna tätort

Hållbart resande i den fördjupade översiktsplanen för Järna tätort Hållbart resande i den fördjupade översiktsplanen för Järna tätort Förord TRAST-indikatorerna har valts ut och beräknats av Camilla Andersson, trafikingenjör, Södertälje kommun, Ninnie Gustafsson, projektledare,

Läs mer

Ledningsstaben 2015-03-24 Dnr: TS 2015-112 Stefan Dahlskog

Ledningsstaben 2015-03-24 Dnr: TS 2015-112 Stefan Dahlskog BESLUTSUNDERLAG Ledningsstaben 2015-03-24 Dnr: TS 2015-112 Trafik- och samhällsplaneringsnämden Remissvar förslag till Funktionellt prioriterat vägnät Region Östergötland har, har i egenskap av länsplaneupprättare,

Läs mer

10 Direktiv för att ta fram en ny näringslivsstrategi för Haninge kommun. Bilaga 108.15

10 Direktiv för att ta fram en ny näringslivsstrategi för Haninge kommun. Bilaga 108.15 Beslutande organ Dokumenttyp Sida Kommunstyrelsen Kallelse/dagordning 18 (38) Sammanträdesdatum 2015-06-10 Dnr KS 2015/202 10 Direktiv för att ta fram en ny näringslivsstrategi för Haninge kommun. Bilaga

Läs mer

Kumla 25 000. Översiktsplan för Kumla kommun Del 2 - Planeringsförutsättningar och riktlinjer. Antagen av kommunfullmäktige den 14 februari 2011, 5

Kumla 25 000. Översiktsplan för Kumla kommun Del 2 - Planeringsförutsättningar och riktlinjer. Antagen av kommunfullmäktige den 14 februari 2011, 5 Kumla 25 000 Översiktsplan för Kumla kommun Del 2 - Planeringsförutsättningar och riktlinjer Antagen av kommunfullmäktige den 14 februari 2011, 5 Förord Kumla 25 000 är namnet på Kumlas översiktsplan.

Läs mer

FRAMTID SÖDERTÄLJE förslag till ny översiktsplan

FRAMTID SÖDERTÄLJE förslag till ny översiktsplan Samhällsbyggnadskontoret FRAMTID SÖDERTÄLJE förslag till ny översiktsplan SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2012-05-04 Dnr 2010-00838-212 När det gäller framtiden så finns det tre sorters människor: de som låter det

Läs mer

ÖP 2012 Översiktsplan Lilla Edets kommun

ÖP 2012 Översiktsplan Lilla Edets kommun LILLA EDETS KOMMUN ÖP 2012 Översiktsplan Lilla Edets kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012-06-13 Politisk styrgrupp Kommunstyrelsens arbetsutskott Projektgrupp Annika Ekvall, miljö- och bygglovschef,

Läs mer

Samrådsredogörelse Parkeringsutredning för Stationsområdet

Samrådsredogörelse Parkeringsutredning för Stationsområdet Samrådsredogörelse Parkeringsutredning för Stationsområdet 2014-09-03, Västerås stad - 1 - Innehåll 1. Hur samrådet bedrivits 3 2. Bearbetning efter samråder 3 3. Synpunkter 4 3.1. Länsstyrelsen 4 3.2.

Läs mer

1 2 3 4 5 6 Rubricerat ärende har översänts till Länsstyrelsen den 17 september 2012 enligt 3 kap 9 plan- och bygglagen (2010:900). Västerås Stad presenterade förslaget till fördjupad översiktsplan för

Läs mer

Parkeringsutredning Bålsta centrum

Parkeringsutredning Bålsta centrum Parkeringsutredning Bålsta centrum 2014-05-12, sid 2(46) Ansvariga tjänstemän: Märit Olofsson Nääs Håbo kommun Maria Nordlöf Structor Mark Stockholm AB 2014-05-12, sid 3(46) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...5

Läs mer

rapport 2014:32 Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö

rapport 2014:32 Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö rapport 2014:32 REGERINGSUPPDRAG Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Boverket december 2014 Titel: Förslag till

Läs mer

Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014 2025. www.regionostergotland.se

Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014 2025. www.regionostergotland.se Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014 2025 www.regionostergotland.se Form, layout och orignal: Byrå4 2014 Förord Infrastrukturen har inget egenvärde i utan den är en förutsättning för att kunna

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 25 november 2004 kl 18.00 Kommundirektör Kjell Johansson Kommunsekreterare Anna Lindholm

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 25 november 2004 kl 18.00 Kommundirektör Kjell Johansson Kommunsekreterare Anna Lindholm Kommunstyrelsen 25 oktober 2004 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 25 november 2004 kl 18.00 Kommundirektör Kjell Johansson Kommunsekreterare

Läs mer

KUST OCH SKÄRGÅRD. Förutsättningar. Vad vill vi åstadkomma? >>> >>> Strategier

KUST OCH SKÄRGÅRD. Förutsättningar. Vad vill vi åstadkomma? >>> >>> Strategier KUST OCH SKÄRGÅRD Förutsättningar Det sörmländska skärgårdslandskapet är ett så kallat sprickdalslandskap uppbyggt av ett antal sprickdalar i olika storlek som skär genom berggrunden. De mellanliggande

Läs mer

FRAMTIDSPLAN 2030 SAMHÄLLSBYGGNADS- KONTORET STRATEGISK ÖVERSIKTSPLAN FÖR HALMSTADS KOMMUN

FRAMTIDSPLAN 2030 SAMHÄLLSBYGGNADS- KONTORET STRATEGISK ÖVERSIKTSPLAN FÖR HALMSTADS KOMMUN FRAMTIDSPLAN 2030 SAMHÄLLSBYGGNADS- KONTORET STRATEGISK ÖVERSIKTSPLAN FÖR HALMSTADS KOMMUN SAMRÅDSHANDLING 2013-02-26 Politisk styrgrupp Kommunstyrelsen Projektledare Martina Pihl Fritsi, planarkitekt,

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN BOXHOLMS KOMMUN. Antagandehandling 2012-08-29

ÖVERSIKTSPLAN BOXHOLMS KOMMUN. Antagandehandling 2012-08-29 ÖVERSIKTSPLAN BOXHOLMS KOMMUN Antagandehandling 2012-08-29 1 Inledning - Boxholm ligger bra till Strategin för vår kommuns tillväxt bygger framförallt på det regionala läget och den attraktiva livsmiljön.

Läs mer

Hur ser framtiden ut där du bor?

Hur ser framtiden ut där du bor? PROGRAM FÖR Översiktsplan Gävle Antaget av Kommunfullmäktige 27 september 2010 Hur ser framtiden ut där du bor? Läs om Gävle s mål och inriktning Sidan 10 Norra en och Hamrångebygden Sidan 20 Södra en

Läs mer

KONSEKVENSER UTSTÄLLNINGSHANDLING

KONSEKVENSER UTSTÄLLNINGSHANDLING Översiktsplan för staden Linköping KONSEKVENSER UTSTÄLLNINGSHANDLING DECEMBER 2009 MILJÖKONSEKVENSER En sammanfattning av planen och dess miljökonsekvenser...4 Inledning...5 Beskrivning av planens strategiska

Läs mer

56 Remissyttrande över förslag till Handlingsprogram Reg onala stadskärnor

56 Remissyttrande över förslag till Handlingsprogram Reg onala stadskärnor VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott Sa m ma nträdesprotokol I 20t3-0t-77 8 (20) 56 Remissyttrande över förslag till Handlingsprogram Reg onala stadskärnor (KS 2012.sos) Beslut

Läs mer

Under arbetets gång kommer samråd att ske med Hebys grannkommuner, intressenter inom kommunen, Länsstyrelsen och Regionförbundet i Uppsala län.

Under arbetets gång kommer samråd att ske med Hebys grannkommuner, intressenter inom kommunen, Länsstyrelsen och Regionförbundet i Uppsala län. Innehåll 1. INLEDNING... 1 1.1 Syfte... 1 2. NULÄGE... 1 2.1 Heby kommun i korthet... 1 2.2 Befolkning... 3 2.3 Kommunplan 2013 Översiktsplan för Heby kommun... 4 2.4 Regional utvecklingsstrategi för Uppsala

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2014-01-08. Stadshuset, lokal Bäve, 2014-01-15 kl. 8:00 OBS tiden! Elving Andersson. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2014-01-08. Stadshuset, lokal Bäve, 2014-01-15 kl. 8:00 OBS tiden! Elving Andersson. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) 2014-01-08 Sammanträde Plats och tid Ordförande Sekreterare Socialnämnden Stadshuset, lokal Bäve, 2014-01-15 kl. 8:00 OBS tiden! Elving Andersson Florence

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar 2013-10-14 Meddelanden Ärendebeskrivning Följande rapporter, skrivelser, beslut etc. meddelas kommunstyrelsen. Begäran om rättelse i kommunstyrelsens protokoll angående

Läs mer

Bibliotek i rörelse. Strukturplan för Stockholms stadsbibliotek 2012-2015 STOCKHOLMS STADSBIBLIOTEK

Bibliotek i rörelse. Strukturplan för Stockholms stadsbibliotek 2012-2015 STOCKHOLMS STADSBIBLIOTEK Bibliotek i rörelse Strukturplan för Stockholms stadsbibliotek 2012-2015 STOCKHOLMS STADSBIBLIOTEK Inledning... 2 Angelägna, tillgängliga och effektiva bibliotek... 4 Tillgänglighet... 4 Angelägenhet...

Läs mer

Översiktsplan 2.0 förslag till slutliga revideringar samt antagande. (AU 104) KS 2010-247

Översiktsplan 2.0 förslag till slutliga revideringar samt antagande. (AU 104) KS 2010-247 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-05-06 102 Översiktsplan 2.0 förslag till slutliga revideringar samt antagande. (AU 104) KS 2010-247 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

HUVUDRAPPORT Komplettering till järnvägsutredning Ostlänken genom centrala Linköping, sträckan Malmskogen-Glyttinge Linköpings kommun, Östergötlands län Februari 2014 UTSTÄLLNINGSHANDLING Dokumenttitel:

Läs mer

Mark- och bostadsförsörjningsprogram Motala kommun. Remissupplaga 2015-06-16

Mark- och bostadsförsörjningsprogram Motala kommun. Remissupplaga 2015-06-16 1 Mark- och bostadsförsörjningsprogram Motala kommun Remissupplaga 2015-06-16 2 Förslaget till Mark- och bostadsförsörjningsprogram har utarbetats av stadbyggnadsenheten. Arbetet inleddes med ett Bostadsseminarium

Läs mer

Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde

Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde 2011-05-24 Kommunstyrelsen Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde Ärende 3 Svar på motion om tjänstetillsättning Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå en motion från Sverigedemokraterna

Läs mer

Underlag inför Mål och budget 2016 och plan 2017-2018 för äldreomsorgsnämnden

Underlag inför Mål och budget 2016 och plan 2017-2018 för äldreomsorgsnämnden SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-04-07 AN-2015/140.182 1 (3) HANDLÄGGARE Christina Löfberg 08 535 378 17 christina.lofberg@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING del 1 INLEDNING FÖRORD Jag tycker att Järfälla är fantastiskt. I Järfälla finns närhet till både natur och pulserande stadsliv. Med vårt läge i Stockholmsregionen kommer vi att växa snabbt

Läs mer

Rapport Åtgärdsvalsstudie Tillgänglighet för Stockholm, Nacka, Värmdö och Lidingö. Stockholms län Diarienummer: TRV 2013/15692

Rapport Åtgärdsvalsstudie Tillgänglighet för Stockholm, Nacka, Värmdö och Lidingö. Stockholms län Diarienummer: TRV 2013/15692 Rapport Åtgärdsvalsstudie Tillgänglighet för Stockholm, Nacka, Värmdö och Lidingö Stockholms län Diarienummer: TRV 2013/15692 Åtgärdsvalsstudie Beställare Projektledare: Bitr. Projektledare: Riggert Anderson

Läs mer