Socialstyrelsens rekommendation om införande av hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn Yttrande till Socialdepartementet

Save this PDF as:
Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Socialstyrelsens rekommendation om införande av hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn Yttrande till Socialdepartementet"

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) UTBILDNINGSKONTORET Dnr BOU Klas Lind Dnr KS Barn- och ungdomsnämnden Socialstyrelsens rekommendation om införande av hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn Yttrande till Socialdepartementet UTBILDNINGSKONTORETS FÖRSLAG TILL BESLUT Förslag till Barn- och ungdomsnämndens beslut: 1. Utbildningskontorets förslag till yttrande tillstyrks. Förslag till Kommunstyrelsens beslut: 1. Yttrande avges enligt utbildningskontorets förslag. SAMMANFATTNING Socialstyrelsen har utarbetat en rekommendation till regeringen om att vaccination mot hepatit B ska ingå i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Vaccinationen ska erbjudas vid 3, 5 och 12 månaders ålder. Linköpings kommun har inbjudits att, till Socialdepartementet, lämna synpunkter på Socialstyrelsens förslag. Linköpings kommun tillstyrker Socialstyrelsens förslag. Linköpings kommun lämnar följande synpunkter: - Det är positivt med allmän vaccination för nå alla barn. Det är ett enkelt sätt säkerställa en god skyddseffekt mot hepatit B. - Inom skolhälsovården i Linköping är det svårt att identifiera riskgruppen varför fokus har legat på att komplettera ofullständiga hepatit B-vaccinationer. Socialstyrelsens förslag innebär att grupper och individer inte behöver bli utpekade. - Linköpings kommun tar emot många nyanlända barn och ungdomar som kommer ifrån länder där vaccination mot hepatit B ingår i landets vaccinationsprogram. Många av dessa har under längre tid varit under flykt och kan därför ha bristfälligt vaccinationsskydd. Att införa allmän hepatit B- vaccination är ett sätt att säkerställa att alla barn och ungdomar har ett gott skydd.

2 2 (3) - En allmän hepatit B-vaccination är positivt då det idag är en ökad mängd internationella kontakter och ett ökat resande för många människor samt att vaccinering idag är förknippat med en extra kostnad för individen. En allmän hepatit B-vaccination skulle utifrån detta säkerställa en god skyddseffekt. - Socialstyrelsens förslag innebär att skolhälsovården kommer att kompletteringsvaccinera elever motsvarande det nationella barnvaccinationsprogrammet. Detta kan innebära ökade kostnader för kommunen gällande vaccin, skolläkare och skolsköterska. Kommunerna bör kompenseras för extra kostnader. Beslutsunderlag: Socialstyrelsens rekommendation om införande av hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn, missiv.docx Yttrande till Socialdepartementet.docx

3 3 (3) SAMRÅD Yttrandet är framtaget i samverkan med Skolhälsovården i Linköping. Samråd har skett med bildningsavdelningen som samtycker. MBL Information har givits enligt 19 MBL. LÄNKAR KOMMUNLEDNINGSKONTORET UTBILDNINGSKONTORET Joakim Kärnborg Lars Rehnberg Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen Socialdepartementet

4 1 (2) Kommunstyrelsen Dnr KS BOU Socialdepartementet Yttrande över Socialstyrelsens rekommendation om införande av hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn Socialstyrelsen har utarbetat en rekommendation till regeringen om att vaccination mot hepatit B ska ingå i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Vaccinationen ska erbjudas vid 3, 5 och 12 månaders ålder. Linköpings kommun har inbjudits att, till Socialdepartementet, lämna synpunkter på Socialstyrelsens förslag. Linköpings kommun tillstyrker Socialstyrelsens förslag. Linköpings kommun lämnar följande synpunkter: - Det är positivt med allmän vaccination för nå alla barn. Det är ett enkelt sätt säkerställa en god skyddseffekt mot hepatit B. - Inom skolhälsovården i Linköping är det svårt att identifiera riskgruppen varför fokus har legat på att komplettera ofullständiga hepatit B-vaccinationer. Socialstyrelsens förslag innebär att grupper och individer inte behöver bli utpekade. - Linköpings kommun tar emot många nyanlända barn och ungdomar som kommer ifrån länder där vaccination mot hepatit B ingår i landets vaccinationsprogram. Många av dessa har under längre tid varit under flykt och kan därför ha bristfälligt vaccinationsskydd. Att införa allmän hepatit B- vaccination är ett sätt att säkerställa att alla barn och ungdomar har ett gott skydd. - En allmän hepatit B-vaccination är positivt då det idag är en ökad mängd internationella kontakter och ett ökat resande för många människor samt att vaccinering idag är förknippat med en extra kostnad för individen. En allmän hepatit B- vaccination skulle utifrån detta säkerställa en god skyddseffekt.

5 2 - Socialstyrelsens förslag innebär att skolhälsovården kommer att kompletteringsvaccinera elever motsvarande det nationella barnvaccinationsprogrammet. Detta kan innebära ökade kostnader för kommunen gällande vaccin, skolläkare och skolsköterska. Kommunerna bör kompenseras för extra kostnader. För Linköpings kommun Paul Lindvall Kommunstyrelsens ordförande

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 1 (2) Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr KS Rebecka Petersson Kommunstyrelsen Fördjupning av översiktsplan för Norsholm Yttrande till Norrköpings kommun FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsen föreslås besluta 1. Yttrande över samrådshandling till fördjupning av översiktsplanen för Norsholm avges enligt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. SAMMANFATTNING Norrköpings kommun har översänt förslag till fördjupning av översiktsplan för Norsholm (samrådshandling) för yttrande. Den gemensamma översiktsplanen för Linköping och Norrköping från 2010 anger flera strategier som ligger till grund för och motiverar en utveckling av Norsholm. Beslutet om att bygga Ostlänken ger nya förutsättningar till en pendeltågstation inom orten. Översiktsplanens övergripande vision innebär att Norsholm är en levande småstad med upp till invånare med en centralt placerad pendeltågstation. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att Linköpings kommun är positiv till samrådshandlingen fördjupning av översiktsplan för Norsholm.

21 2 BAKGRUND Norrköpings kommun har översänt förslag till fördjupning av översiktsplan för Norsholm (samrådshandling) för yttrande. Norsholm har ett strategiskt läge i regionen och ligger invid järnvägen och motorvägen mellan Linköping och Norrköping. Avståndet till Norrköping är 16 km och till Linköping 21 km. Kimstad med pendeltågstation ligger 5 km norrut. Idag bor omkring 580 personer i Norsholm. Regeringens beslut om att bygga Ostlänken ger nya förutsättningar för en ny pendeltågstation i Norsholm. Det ger i sin tur helt nya möjligheter att utveckla Norsholm som bostadsoch besöksort. Den gemensamma översiktsplanen för Linköping och Norrköping från 2010 anger flera strategier som ligger till grund för och motiverar en utveckling av Norsholm då Norsholm tillsammans med Kimstad är en av tre orter mellan de två städerna som pekas ut som en prioriterad utvecklingsort. Planen anger också att en ny pendeltågsstation kan öppnas i Norsholm när Ostlänken byggts ut. Översiktsplanens övergripande vision innebär att Norsholm är en levande småstad med upp till invånare med en centralt placerad pendeltågstation. Bebyggelsen är småskalig och i de mest centrala delarna närmast stationen föreslås en blandad småstad med högre täthet där bostäder blandas med olika typer av service, verksamheter, torg och grönytor. Längre ut är strukturen glesare med olika slags bostadstyper med inspiration av trädgårdsstadens principer. Gång- och cykelvägnätet är uppbyggt så att alla enkelt ska kunna ta sig till stationen och nyttja möjligheten till snabba kommunikationer med pendeltåget. Översiktsplanen föreslår även ett cykelstråk från Norsholm till Linköping. Planförslaget visar en möjlig utbyggnad av upp till 2900 bostäder vilket ger 9000 invånare. För att få underlag för en ny station behövs enligt Östgötatrafikens beräkningar minst 2000 invånare vilket innebär knappt 500 nya bostäder. En utbyggnad av Ostlänken är en annan förutsättning för att en station i Norsholm ska vara möjlig. Ostlänken skulle som tidigast kunna öppnas för trafik För att få tillräckligt underlag för att öppna en station i Norsholm krävs att 35 bostäder per år (från 2016) alternativt ca 60 bostäder per år (från 2022) byggs. En ny huvudväg genom orten föreslås vilken förbättrar för busstrafik och innebär att bussar kan komma till stationen och centrala Norsholm smidigare än idag. Huvudvägens roll för busstrafiken är av central betydelse ifall utbyggnad av Norsholm kommer igång innan en station är på plats. Bussar kan i sådana fall vara en tillfällig ersättning för tågtrafiken. En alternativ temporär busslösning är att nyttja de bussar som trafikerar E4:an idag genom att få en ny motorvägsbusshållplats (i varje riktning) i höjd med Norsholm. En temporär kollektivtrafik föreslås i planen ska utredas separat. MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Anna Bertilson KOMMUNLEDNINGSKONTORET Joakim Kärnborg

22 1 (1) Kommunstyrelsen Dnr Ks Norrköpings kommun Stadsbyggnadskontoret Fysisk planering Norrköping Yttrande över fördjupning av översiktsplanen för Norsholm Norrköpings kommun har översänt samrådshandlingen fördjupning av översiktsplan för Norsholm för yttrande. Linköpings kommun har med stort intresse tagit del av förslag till fördjupning av översiktplan för Norsholm. Linköpings kommun anser att planförslaget är väl genomarbetat och är positiv till att de regionala frågorna lyfts fram på ett tydligt sätt. Linköpings kommun menar att planförslaget följer de strategier och inriktningar som beskrivs i den gemensamma översiktsplanen för Linköping och Norrköping på ett bra sätt. Linköpings kommun anser att frågan om hur en alternativ temporär kollektivtrafiklösning kan lösas är viktig att studera vidare. Linköpings kommun är positiv till samrådshandlingen fördjupning av översiktsplan för Norsholm. För Linköpings kommun Paul Lindvall Kommunstyrelsens ordförande

23

24

25

26

27 1 (2) Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr KS Rebecka Petersson Kommunstyrelsen Fördjupning av översiktsplan för Skänninge Yttrande till Mjölby kommun FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsen föreslås besluta 1. Yttrande avges enligt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. SAMMANFATTNING Mjölby kommun har översänt förslag till fördjupning av översiktsplan för Skänninge (samrådshandling) för yttrande. Nya bostadsområden föreslås främst inom rimligt gång- och cykelavstånd till centrum och pendeltågstationen. Planen redovisar utbyggnadsområden som sammanlagt rymmer minst 200 nya lägenheter. Även förtätning av befintligt verksamhetsområde föreslås samt nya verksamhetsområden. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att Linköpings kommun inte ska ha några erinringar mot samrådshandlingen fördjupning av översiktsplan för Skänninge.

28 2 BAKGRUND Mjölby kommun har översänt förslag till fördjupning av översiktsplan för Skänninge (samrådshandling) för yttrande. Mjölby kommuns översiktsplan antogs år I samband med det gavs också i uppdrag att göra en fördjupning av översiktsplanen över Skänninge. Syftet med översiktsplanen är att peka ut attraktiva bostads- och verksamhetsområden, helst inom rimliga avstånd från pendeltågstationen. Skänninge tätort har omkring 3200 invånare och ligger ca 8 km norr om Mjölby. Översiktsplanen omfattar samhället med omgivande oexploaterade markområden. Stora infrastruktursatsningar kring Skänninge har ökat ortens tillgänglighet ur ett regionalt perspektiv. Järnvägen mellan Mjölby och Motala har byggts ut till dubbelspår och nya riksväg 50 har fått högre standard än gamla riksväg 32. Förändringarna har förkortat restiden mellan Skänninge och Mjölby liksom mellan Motala och Linköping. Östgötapendelns nya sträckning Motala-Skänninge-Mjölby knyter ihop de nordvästra delarna av länet med övriga pendeltågsstråket mot Linköping-Norrköping och söderut mot Boxholm-Tranås-Jönköping. Den nya sträckningen förbättrar möjligheten till arbetspendling till och från Skänninge. Orten har samtidigt fått en betydelse som nod i kolletivtrafiknätet. Bussar mot Vadstena utgår från Skänninge och resande från Vadstena som ska vidare mot Linköping, byter till pendeltåg i Skänninge. Nya bostadsområden föreslås främst inom rimligt gång- och cykelavstånd till centrum och pendeltågstationen. För att begränsa byggandet av bostäder på jordbruksmark föreslås viss förtätning av bebyggelsen. Ytterligare förtätning av enstaka byggnader kan vara möjlig. Planen redovisar utbyggnadsområden som sammanlagt rymmer minst 200 nya lägenheter. Även förtätning av befintligt verksamhetsområde föreslås samt nya verksamhetsområden. MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Anna Bertilson KOMMUNLEDNINGSKONTORET Joakim Kärnborg

29 1 (1) Kommunstyrelsen Dnr Ks Mjölby kommun Kommunstyrelsen Mjölby Yttrande över fördjupning av översiktsplanen för Skänninge Mjölby kommun har översänt samrådshandlingen fördjupning av översiktsplanen för Skänninge för yttrande. Linköpings kommun har med stort intresse tagit del av planförslaget. Linköpings kommun anser att det är mycket positivt ur regional synvinkel att Mjölby kommun utnyttjar de förbättrade kommunikationerna till att utveckla Skänninge som en attraktiv bostadsort. Projektet Den Attraktiva Regionen, i vilket både Mjölby och Linköping deltar, syftar till att förstärka den regionala attraktiviteten. Bland annat genom att olika orter kan erbjuda kvaliteter som kompletterar varandra. Linköpings kommun anser att det vore positivt om planen ytterligare skulle kunna utnyttja de fördelar som pendeltågsstationen ger. Ytterligare bostäder inom gångavstånd från stationen skulle göra Skänninge ännu attraktivare som bostadsort. Linköpings kommun har i övrigt inga erinringar mot förslag till fördjupning av översiktsplan för Skänninge. För Linköpings kommun Paul Lindvall Kommunstyrelsens ordförande

Remissvar Översiktsplan för landsbygden Norrköpings översiktsplan del 3

Remissvar Översiktsplan för landsbygden Norrköpings översiktsplan del 3 BESLUTSUNDERLAG 1/2 Ledningsstaben 2016-03-17 Dnr: TSN 2016-22 Trafik- och samhällsplaneringsnämnden Remissvar Översiktsplan för landsbygden Norrköpings översiktsplan del 3 Region Östergötland har beretts

Läs mer

Anders Månsson (S), Ordförande Christer Landin (S), 1:e vice ordförande Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M)

Anders Månsson (S), Ordförande Christer Landin (S), 1:e vice ordförande Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M) 1 (7) Plats och tid Kommunalrådets arbetsrum, onsdagen den 21 september 2016 kl 09:00-10:30 Beslutande Anders Månsson (S), Ordförande Christer Landin (S), 1:e vice ordförande Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell

Läs mer

TRN Bifogat finns yttrande samt beslut från KS , utställning av RUFS Dnr TRN Med vänlig hälsning

TRN Bifogat finns yttrande samt beslut från KS , utställning av RUFS Dnr TRN Med vänlig hälsning TRN 2017-0052-52 Från: kommunstyrelsen@habo.se Till: TRF Funk Registrator; anna-karin.bergvall@habo.se Ärende: Expediering av beslut KS 2017-10-16 194, Utställning av Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen,

Läs mer

Underlag inför diskussion om ställningstagande avseende Region Östergötlands engagemang i utveckling av nya tågstationer i Östergötland

Underlag inför diskussion om ställningstagande avseende Region Östergötlands engagemang i utveckling av nya tågstationer i Östergötland 1/6 Trafik- och samhällsplaneringsnämnden Underlag inför diskussion om ställningstagande avseende Region Östergötlands engagemang i utveckling av nya tågstationer i Östergötland Bakgrund och syfte Utökat

Läs mer

REGIONALT TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM FÖR ÖSTERGÖTLAND 2012-2020 BILAGA 2 STRÅK- OCH OMRÅDESBESKRIVNINGAR

REGIONALT TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM FÖR ÖSTERGÖTLAND 2012-2020 BILAGA 2 STRÅK- OCH OMRÅDESBESKRIVNINGAR 1(115) REGIONALT TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM FÖR ÖSTERGÖTLAND 2012-2020 BILAGA 2 STRÅK- OCH OMRÅDESBESKRIVNINGAR 2(115) Innehållsförteckning 1 Regionala stråk... 3 1.1 Finspång-Linköping... 3 1.2 Finspång-Norrköping...

Läs mer

Utställning fördjupad översiktsplan för Karby och Brottby

Utställning fördjupad översiktsplan för Karby och Brottby 1 (3) TJÄNSTEUTLÅTANDE Handläggare: Matilda Rehn Tillväxt- och regionplanenämnden Utställning fördjupad översiktsplan för Karby och Brottby Ärendebeskrivning Stockholms läns landsting har beretts möjligheten

Läs mer

KOMMUNIKATIONER & INFRASTRUKTUR

KOMMUNIKATIONER & INFRASTRUKTUR 36 kapitel 6 KOMMUNIKATIONER & INFRASTRUKTUR TILL STÖD FÖR VIDGAD REGIONAL ARBETS- OCH BOSTADSMARKNAD OCH LÅNGSIKTIGT HÅLLBAR SAMHÄLLSUTVECKLING Snabbare och säkrare resor och transporter i regionen och

Läs mer

Information om fördjupad översiktsplan Ljungsbro/Berg

Information om fördjupad översiktsplan Ljungsbro/Berg 1 (3) Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 2014 06 10 Dnr Sbn Samhällsbyggnadsnämnden Information om fördjupad översiktsplan Ljungsbro/Berg Länk till planddokumenten: http://www.linkoping.se/bygga-bo/planer-och-projekt/oversiktlig-

Läs mer

Syfte och bakgrund. Köpingebro i ett regionalt sammanhang med järnvägsnät och färjeförbindelser redovisade.

Syfte och bakgrund. Köpingebro i ett regionalt sammanhang med järnvägsnät och färjeförbindelser redovisade. Inledning Syfte och bakgrund För att främja en hållbar utveckling ur alla perspektiv krävs att stationsorterna i Skåne utvecklas till trygga och levande bymiljöer. Köpingebro är ett exempel på en stationsort

Läs mer

Ledningsstaben 2015-03-24 Dnr: TS 2015-112 Stefan Dahlskog

Ledningsstaben 2015-03-24 Dnr: TS 2015-112 Stefan Dahlskog BESLUTSUNDERLAG Ledningsstaben 2015-03-24 Dnr: TS 2015-112 Trafik- och samhällsplaneringsnämden Remissvar förslag till Funktionellt prioriterat vägnät Region Östergötland har, har i egenskap av länsplaneupprättare,

Läs mer

Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarförslaget.

Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarförslaget. TJÄNSTESKRIVELSE 2015-08-21 Kommunstyrelsen Oscar Olsson Samhällsplanerare Telefon 08-555 014 80 oscar.olsson@nykvarn.se Lokalbussar som cirkulerar i Nykvarn KS/2014:373 Medborgarförslag: Förvaltningens

Läs mer

Idrottshall Arenaskolan, avtal

Idrottshall Arenaskolan, avtal Tjänsteskrivelse 1 (5) Utbildningskontoret Christer Gunnarsson 2019-02-13 Dnr BOU 2015-81 Dnr KS 2019-185 Barn- och ungdomsnämnden Idrottshall Arenaskolan, avtal Förslag till barn- och ungdomsnämndens

Läs mer

F Ö R S L A G 11 V I S I O N O C H Ö V E R G R I P A N D E S T R A T E G I E R Järna 2025 - En kreativ småstad i en ekologisk landsbygd År 2025 är Järna en ort med karaktär av småstad där närheten till

Läs mer

Ny ordning för nationella vaccinationsprogram

Ny ordning för nationella vaccinationsprogram UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN UTBILDNINGSDIREKTÖRE NS STAB TJÄNSTEUTLÅTANDE 511/6412 SID 1 (5) 2010-09-01 Handläggare: Kicki Tepphag Olson tel. 508 33 690 Utbildningsnämnden 2010-09-23 Ny ordning för nationella

Läs mer

Regelverk för önskemål om skolenhet

Regelverk för önskemål om skolenhet Tjänsteskrivelse - rev 1 (5) Klas Lind, Kathrin Hansson 2016-10-17 rev 161020 Dnr BOU 2016-96 Barn- och ungdomsnämnden Regelverk för önskemål om skolenhet Förslag till beslut 1. Barn- och ungdomsnämnden

Läs mer

Uppsökande verksamhet på landsbygden, svar på motion (V)

Uppsökande verksamhet på landsbygden, svar på motion (V) Tjänsteskrivelse 1 (5) Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Marianne Cedervall 2018-11-21 Dnr SBN 2018-629 Dnr KS 2018-552 Samhällsbyggnadsnämnden Uppsökande verksamhet på landsbygden, svar på motion

Läs mer

Dokumentation från det regionala cykelseminariet

Dokumentation från det regionala cykelseminariet 1 Dokumentation från det regionala cykelseminariet 2016-10-27 Workshop 1: Hur är vi beredda att satsa för en ökad och säker cykling? Syftet med den första workshopen var att starta en diskussion om hur

Läs mer

Samrådsyttrande Norrbotniabanan, Järnvägsutredning Piteå Luleå (Södra Gäddvik)

Samrådsyttrande Norrbotniabanan, Järnvägsutredning Piteå Luleå (Södra Gäddvik) Kommunstyrelsen 2011 01 17 32 43 Plan och tillväxtutskottet 2010 12 13 124 265 Dnr 10.777 53 janks18 Samrådsyttrande Norrbotniabanan, Järnvägsutredning Piteå Luleå (Södra Gäddvik) Ärendebeskrivning Bakgrund

Läs mer

Översiktsplan för Ale kommun, fördjupad för Nödinge - Beslut om utställning

Översiktsplan för Ale kommun, fördjupad för Nödinge - Beslut om utställning KS 73 Dnr KS.2013.104 Översiktsplan för Ale kommun, fördjupad för Nödinge - Beslut om utställning Ärendet Kommunfullmäktige beslutade 2013-06-17 att uppdra till kommunstyrelsen att påbörja arbetet med

Läs mer

Ställ högre djurskyddskrav i upphandlingar! Svar på motion (MP)

Ställ högre djurskyddskrav i upphandlingar! Svar på motion (MP) TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2013-11-20 Utbildningskontoret Dnr BOU 2012-165 Helena Rolandsson Dnr BIN 2012-119 Dnr KS 2012-277 Barn- och ungdomsnämnden Bildningsnämnden Ställ högre djurskyddskrav i upphandlingar!

Läs mer

VALLKÄRRA STATIONSBY TAR FORM

VALLKÄRRA STATIONSBY TAR FORM VALLKÄRRA STATIONSBY TAR FORM I arbetet med Vallkärra Stationsby är det viktigt att finna områdets gränser och därmed dess form. Nedan följer en diskussion kring hur Vallkärra Stationsby bör växa. En av

Läs mer

Norrköping - Motala / Norrköping - Tranås

Norrköping - Motala / Norrköping - Tranås Dessa hållplatser trafikeras: Norrköping Kimstad Linghem Linköping Vikingstad Mantorp Mjölby Skänninge Motala Boxholm Tranås Tranås Boxholm Motala Skänninge Mjölby Mantorp Vikingstad Linköping Linghem

Läs mer

Knivsta kommun PM framtida utvecklingspotential

Knivsta kommun PM framtida utvecklingspotential 2017-06-18 Knivsta kommun PM framtida utvecklingspotential Sveriges snabbast växande kommun (2015), en kommun i omvandling från ett småstadssamhälle till en stad i Sveriges starkaste tillväxtregion. En

Läs mer

Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik i områdena

Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik i områdena 1(5) Handläggare Jens Plambeck 08-6861651 Jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2014-04-29, punkt 11 Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik i områdena Järfälla och Upplands-Bro Ärendebeskrivning Trafiknämnden

Läs mer

Yttrande över betänkandet om trängselskatt (SOU 2013:3)

Yttrande över betänkandet om trängselskatt (SOU 2013:3) 1 (4) Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen 2013-04-15 Dnr SBN 2013-150 Christer Nilsson Dnr KS 2013-229 Samhällsbyggnadsnämnden Kommunstyrelsen Yttrande över betänkandet om trängselskatt (SOU 2013:3)

Läs mer

Överlämnande av ansvar för Beställningscentral och transportörsavtal i den särskilda kollektivtrafiken

Överlämnande av ansvar för Beställningscentral och transportörsavtal i den särskilda kollektivtrafiken 1 (6) Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 2012-09-12 Dnr SBN 2012-25 Teknik- och samhällsbyggnadskontoret Charlotta Holmgren Samhällsbyggnadsnämnden Överlämnande av ansvar för Beställningscentral

Läs mer

Yttrande över granskningshandling Fördjupad översiktsplan norra Vallentuna och Lindholmen

Yttrande över granskningshandling Fördjupad översiktsplan norra Vallentuna och Lindholmen 1 (4) TJÄNSTEUTLÅTANDE Handläggare: Olof Evers Tillväxt- och regionplanenämnden Yttrande över granskningshandling Fördjupad översiktsplan norra Vallentuna och Lindholmen Ärendebeskrivning Stockholms läns

Läs mer

Tjänsteskrivelse , ansökan och idéförslag, med bilder (bilaga till ansökan) har varit utsända.

Tjänsteskrivelse , ansökan och idéförslag, med bilder (bilaga till ansökan) har varit utsända. Kommunstyrelsens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2015-05-20 87 Planbesked Vrå 3:1, TB Exploatering 2015/190 Arbetsutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att ge positivt planbesked. Ärende

Läs mer

2 Förutsättningar marknad och trafik

2 Förutsättningar marknad och trafik 2 F Ö RU T S ÄT T N I N G A R M A R K N A D O CH T R A FIK 2 Förutsättningar marknad och trafik Ostlänkens trafikering på sträckan Norrköping Linköping definieras utifrån den marknad som finns för nationella

Läs mer

Program för linbana mellan Häggvik station och Väsjön, Häggvik och Edsberg, Sollentuna Kommun

Program för linbana mellan Häggvik station och Väsjön, Häggvik och Edsberg, Sollentuna Kommun Program för linbana mellan Häggvik station och Väsjön, Häggvik och Edsberg, Sollentuna Kommun Programsamrådshandling 2015-03-06 Dnr 2015/0229 KS203 Visionsbild över Väsjön (illustration: DinellJohansson)

Läs mer

Stöd till familjer med sammansatta problem, metodutveckling i samverkan ansökan ur sociala investeringsfonden

Stöd till familjer med sammansatta problem, metodutveckling i samverkan ansökan ur sociala investeringsfonden 1 (8) Omsorgskontoret 2014 03 12 Dnr On 2013-80 Ingalill Thor Dnr Sn 2014-82 Ann Henriksson Dnr Bn 2014-10 Mats Ericsson Dnr Bou 2014-142 Socialkontoret Ewa Pettersson Utbildningskontoret Klas Lind Fredrik

Läs mer

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING STOCKHOLM

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING STOCKHOLM Här börjar framtiden Ostlänken den nya tidens järnväg STOCKHOLM VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Sverige växer, storstadsregionerna expanderar

Läs mer

Allmän trafikplikt för stadstrafiken i Linköping och Norrköping samt kungörelse av beslut

Allmän trafikplikt för stadstrafiken i Linköping och Norrköping samt kungörelse av beslut BESLUTSUNDERLAG 1/1 Ledningsstaben Eva Skagerström 2018-02-15 TSN 2018-31 Trafik- och samhällsplaneringsnämnden Allmän trafikplikt för stadstrafiken i Linköping och Norrköping samt kungörelse av beslut

Läs mer

Införande av karriärtjänster i Linköpings kommun

Införande av karriärtjänster i Linköpings kommun Utbildningskontoret Lars Rehnberg Leo Gustafson TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2013-03-25 Reviderad 2013-04-09 Dnr KS Kommunstyrelsen Införande av karriärtjänster i Linköpings kommun FÖRSLAG TILL BESLUT FÖRSLAG

Läs mer

Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. Remissen besvaras med hänvisning till vad som sägs i stadens promemoria.

Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. Remissen besvaras med hänvisning till vad som sägs i stadens promemoria. PM 2017:265 RI (Dnr 123-1570/2017) Upphörande av underhåll på sidospår längs Mälarbanan i Sundbyberg (bdl 404) och Spånga (bdl 445) i Sundbybergs och Stockholms stad, Stockholms län samt hemställan om

Läs mer

Finansiering av projektet Jobblabbkompetensförsörjning

Finansiering av projektet Jobblabbkompetensförsörjning Tjänsteskrivelse 1 (7) Utbildningsförvaltningen Kathrin Hansson Elisabeth Stärner Karin Nyman 2018-06-07 Dnr BOU 2018-374 Dnr BIN 2018-217 Barn- och ungdomsnämnden Bildningsnämnden Finansiering av projektet

Läs mer

Regional, översiktlig och strategisk planering

Regional, översiktlig och strategisk planering Regional, översiktlig och strategisk planering Fokus på social och ekologisk hållbarhet. Frågeställningen syftar till att på en övergripande strategisk nivå besvara frågor som berör markanvändningen och

Läs mer

Policy för kommunens markinnehav

Policy för kommunens markinnehav 1 (5) Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen Teknik och samhällsbyggnad 2008-04-07 Dnr KS 2007.0773 Malin Cuclair Kommunstyrelsen Policy för kommunens markinnehav FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsen föreslås

Läs mer

Trafik- och verksamhetsbeställning 2018

Trafik- och verksamhetsbeställning 2018 BESLUTSUNDERLAG 1/1 Ledningsstaben Sofia Malander 2017-08-09 TSN 2017-157 Trafik- och samhällsplaneringsnämnden Trafik- och verksamhetsbeställning 2018 Trafik- och samhällsplaneringsnämnden (TSN) fastställer

Läs mer

Trafik- och verksamhetsbeställning till Östgötatrafiken 2017

Trafik- och verksamhetsbeställning till Östgötatrafiken 2017 BESLUTSUNDERLAG 1/1 Ledningsstaben Anders Lennartsson 2016-09-15 TSN 2016-145 Trafik- och samhällsplaneringsnämnden Trafik- och verksamhetsbeställning till Östgötatrafiken 2017 Trafik- och samhällsplaneringsnämnden

Läs mer

KUNGSBACKA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

KUNGSBACKA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLLSUTDRAG 2018-09-11 312 Förstudie om plan för Kungsbacka stad till havet KS/2018:515 7.2 Förslag till beslut i kommunstyrelsen Kommunstyrelsen ger kommundirektören

Läs mer

Remissvar, regionalt trafikförsörjningsprogram Sörmland 2017

Remissvar, regionalt trafikförsörjningsprogram Sörmland 2017 KF 20:1 KF 20:2 KF 20:3 TJÄNSTEUTLÅTANDE Stabsavdelningen Dnr KS/2016:675-014 2017-01-03 1/2 Handläggare Kristina Welin 0152-29245 Remissvar, regionalt trafikförsörjningsprogram Sörmland 2017 Förslag till

Läs mer

Bostadsplanering och kollektivtrafikförsörjning. Tema-PM inom Strukturbild Blekinge

Bostadsplanering och kollektivtrafikförsörjning. Tema-PM inom Strukturbild Blekinge Bostadsplanering och kollektivtrafikförsörjning Tema-PM inom Strukturbild Blekinge April 2019 Hur hänger det ihop? Samhällsplanering och samhällsutveckling är idag komplexa frågor med många olika aktörer

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (8) 2013-01-21 Handläggare: Julia Nedersjö Tfn 08-508 27 585 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt

Läs mer

Hej, TRN Med vänlig hälsning. Jenny Johansson Kommunsekreterare

Hej, TRN Med vänlig hälsning. Jenny Johansson Kommunsekreterare TRN 2017-0052-69 Från: Jenny Johansson, Elektron Till: TRF Funk Registrator Kopia: Alina Ruda Ärende: TRN2017-0052 Datum: den 26 oktober 2017 17:07:52 Bilagor: image001.png Remissvar- Utställning av Regional

Läs mer

Kommunkontoret Direktjustering. Underskrifter Sekreterare Paragrafer Lena Högfeldt

Kommunkontoret Direktjustering. Underskrifter Sekreterare Paragrafer Lena Högfeldt 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 08:00-09:00 Beslutande Hans Nilsson (Hela Edas Lista) ordförande Bertil Börjesson (Hela Edas Lista) ersättare för Björn Källman

Läs mer

Ekonomiska ersättningar för kommunens förtroendevalda, anpassning till nya pensionsbestämmelser

Ekonomiska ersättningar för kommunens förtroendevalda, anpassning till nya pensionsbestämmelser TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-02-11 Kommunledningskontoret Dnr KS 2013-660 Sven Lundberg Kommunstyrelsen Ekonomiska ersättningar för kommunens förtroendevalda, anpassning till nya pensionsbestämmelser KOMMUNLEDNINGSKONTORETS

Läs mer

Kollektivtrafiken i Örebro län

Kollektivtrafiken i Örebro län Kollektivtrafiken i Örebro län är ett centralt verktyg i arbetet med att skapa goda möjligheter till vardagasresande, funktionell regionförstoring och omställning till ett hållbart transportsystem. Region

Läs mer

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-02-03 47 Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsens extra arbetsutskott 2008-12-01

PROTOKOLL. Kommunstyrelsens extra arbetsutskott 2008-12-01 Kommunstyrelsens extra arbetsutskott 2008-12-01 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Angarnsrummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 1 december 2008 kl 15-17

Läs mer

Begäran om medel för insatser i samband med mottagande av flyktingbarn, anhöriginvandring samt övrig invandring

Begäran om medel för insatser i samband med mottagande av flyktingbarn, anhöriginvandring samt övrig invandring TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2013-09-19 Utbildningskontoret Dnr BOU 2013-335 Klas Lind, Sofia Lagerberg, Margareta Edvardsson, Eva Holm BIN 2013-233 Dnr KS Barn- och ungdomsnämnden Bildningsnämnden Begäran om

Läs mer

VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2011-09-15

VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2011-09-15 Swansons vindmölleatrapp i centrala Osby. Foto Knud Nielsen VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2011-09-15 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter...3 Revidering

Läs mer

Yttrande över remiss om LIS-utredning, landsbygdsutveckling i strandnära läge, för Ekerö kommun

Yttrande över remiss om LIS-utredning, landsbygdsutveckling i strandnära läge, för Ekerö kommun 1 (4) Handläggare: Elisabeth Mårell Tillväxt- och regionplanenämnden Yttrande över remiss om LIS-utredning, landsbygdsutveckling i strandnära läge, för Ekerö kommun Ärendebeskrivning Stockholms läns landsting

Läs mer

xtillväxt-och regionplanenämnden

xtillväxt-och regionplanenämnden STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING l (5) Ekerö kommun Kommunstyrelsen Box 205 178 23 Ekerö kommunstyrelsen (a)ekero.se Samråd om Ekerö kommuns förslag till ny översiktsplan Sammanfattning Landstingets yttrande

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR. Samrådsmöte för Översiktsplan 2018, Svedala kommun

MINNESANTECKNINGAR. Samrådsmöte för Översiktsplan 2018, Svedala kommun 2017-12-18 MINNESANTECKNINGAR Samrådsmöte för Översiktsplan 2018, Svedala kommun Plats och tid: Tejarpsgården i Klågerup kl.18:30-20:30 den 28 nov. NÄRVARANDE: Medborgare: Ca 35 st (MB) Förtroendevald:

Läs mer

Avsiktsförklaring Markarydsbanan RS160328

Avsiktsförklaring Markarydsbanan RS160328 Ärende 13 RS 2017-03-01 13 Avsiktsförklaring Markarydsbanan RS160328 Ärendet I den halländska tillväxtstrategin prioriteras utvecklade former för samverkan och samplanering mellan kollektivtrafik, infrastruktur,

Läs mer

28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede

28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede 28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede Fördjupad översiktsplan, Tanumshede 29(65) TRAFIK Järnväg Cirka 2 km väster om Tanumshede ligger järnvägsstationen med tåg mot Strömstad samt Uddevalla/Göteborg.

Läs mer

Statsbidrag - Likvärdig skola 2019

Statsbidrag - Likvärdig skola 2019 Tjänsteskrivelse 1 (6) Utbildningskontoret Klas Lind 2019-01-30 Dnr BOU 2019-86 Barn- och ungdomsnämnden Statsbidrag - Likvärdig skola 2019 Förslag till beslut 1. Statsbidraget fördelas till skolor där

Läs mer

Remiss Framkomlighetsprogram för Storstockholm (TRV2014/24179) KS/2015:118

Remiss Framkomlighetsprogram för Storstockholm (TRV2014/24179) KS/2015:118 TJÄNSTESKRIVELSE 2015-09-04 Bygg- och miljönämnden Oscar Olsson Samhällsplanerare Telefon 08-555 014 80 oscar.olsson@nykvarn.se Remiss Framkomlighetsprogram för Storstockholm (TRV2014/24179) KS/2015:118

Läs mer

Kollektivtrafiken i Östergötland. En kunskapsöversikt

Kollektivtrafiken i Östergötland. En kunskapsöversikt Kollektivtrafiken i Östergötland En kunskapsöversikt 2017-11-16 Östgötatrafiken Varför har vi kollektivtrafik? Minska människans påverkan på miljö och klimat Förbättra framkomligheten i städerna genom

Läs mer

Användning av mark- och vattenområden

Användning av mark- och vattenområden ANVÄNDNINGSKARTA Användning av mark- och vattenområden Här redovisas hur kommunen i stora drag anser att Åryds mark- och vattenområde ska användas samt riktlinjer för fortsatt planering, byggande och andra

Läs mer

Reflektion från seminarium 3

Reflektion från seminarium 3 Reflektion från seminarium 3 Jonas Borglund Projektledare för GOS-projektet Stationslägenas betydelse ur resenärssynpunkt och ur stadsbyggnadsperspektiv - PG Andersson, Trivector Stationsnärhetsprincipen:

Läs mer

Remiss: Trafikförändringar i SL-trafiken 2017/2018 (T18)

Remiss: Trafikförändringar i SL-trafiken 2017/2018 (T18) 25 april 2017 Dnr 2017/114 Samhällsutveckling Helene Olofsson Mirja Thårlin Kommunstyrelsen Remiss: Trafikförändringar i SL-trafiken 2017/2018 (T18) Inledning Trafikförvaltningen inom Stockholms läns landsting

Läs mer

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING Här börjar framtiden Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Sverige växer, storstadsregionerna expanderar

Läs mer

Förstudierapport för detaljplan för idrottshall inom del av Husby 3:3

Förstudierapport för detaljplan för idrottshall inom del av Husby 3:3 Förstudierapport för detaljplan för idrottshall inom del av Husby 3:3 Projektbeställare Projektledare Maria Bengs Camilla Bennet Datum 2017-02-03 Version 1 Projekt-, ärendenr. 2017/0038 Innehållsförteckning

Läs mer

Södertörnskommunernas gemensamt identifierade brister och behov av transportinfrastruktur under planperioden

Södertörnskommunernas gemensamt identifierade brister och behov av transportinfrastruktur under planperioden 4 2013-02-06 Södertörnskommunernas gemensamt identifierade brister och behov av transportinfrastruktur under planperioden 2014-2025 Länsstyrelsen i Stockholms län har, med anledning av regeringsuppdraget

Läs mer

Samråd om nya riktlinjer för bostadsförsörjning i Sundbybergs stad Remiss från Sundbybergs stad

Samråd om nya riktlinjer för bostadsförsörjning i Sundbybergs stad Remiss från Sundbybergs stad PM 2017:164 RII (Dnr 123-945/2017) Samråd om nya riktlinjer för bostadsförsörjning i Sundbybergs stad Remiss från Sundbybergs stad Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

Läs mer

Årstad En ny stad på Årstafältet i Stockholm

Årstad En ny stad på Årstafältet i Stockholm Årstad En ny stad på Årstafältet i Stockholm Beräkning av antal lägenheter och kommersiella ytor Redovisning av täthet och exploateringsgrad Jämförelse av skala referenser Jerker Söderlind, 070409 Mail:

Läs mer

Yttrande över - Förslag till nationell plan för transportsystemet

Yttrande över - Förslag till nationell plan för transportsystemet Yttrande 1 (5) Kommunstyrelsen 2017-11-21 Dnr KS 2017-649 Ert Dnr: N2017/05430/TIF Näringsdepartementet n.registrator@regeringskansliet.se n.nationellplan@regeringskansliet.se Yttrande över - Förslag till

Läs mer

Vad blev resultatet av åtgärdvalsstudie nationellt vägnät, Region Väst? Jenny Ekeblad 2015-03-27

Vad blev resultatet av åtgärdvalsstudie nationellt vägnät, Region Väst? Jenny Ekeblad 2015-03-27 Vad blev resultatet av åtgärdvalsstudie nationellt vägnät, Region Väst? Jenny Ekeblad 2015-03-27 Jag tänkte prata om: Kort om cykel i nationell plan Varför har vi genomfört studien? Presentation av genomförd

Läs mer

Kävlinge kommun Trafikplats Hofterup Idéstudie 2007

Kävlinge kommun Trafikplats Hofterup Idéstudie 2007 Kävlinge kommun Trafikplats Hofterup Idéstudie 2007 2007-12 Jan Rafstedt AB INNEHÅLL 1. BAKGRUND 1 2. UPPDRAGET 1 3. FÖRUTSÄTTNINGAR 1 4. TRAFIK 2 Trafikgenerering 3 5. STUDERADE LÖSNINGAR 4 Tpl Hofterup

Läs mer

Norrköpings kommuns yttrande över Regionalt trafikförsörjningsprogram för Östergötland 2030

Norrköpings kommuns yttrande över Regionalt trafikförsörjningsprogram för Östergötland 2030 YTTRANDE 1(6) KOMMUNSTYRELSEN 2016-02-15 014 Handläggare, titel, telefon Ulf Arumskog, utvecklingschef 011-15 11 75 Region Östergötland Norrköpings kommuns yttrande över Regionalt trafikförsörjningsprogram

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning för ansökan om nytt tillstånd enligt miljöbalken

Miljökonsekvensbeskrivning för ansökan om nytt tillstånd enligt miljöbalken Stockholm Arlanda Airport Miljökonsekvensbeskrivning för ansökan om nytt tillstånd enligt miljöbalken Bilaga MKB2.1 Utvecklingsområden för bebyggelse - 1 - Bilaga MKB2.1 Planerade bebyggelseområden.doc

Läs mer

Yttrande över utställt förslag till Upplands Väsbys översiktsplan Väsby stad 2040

Yttrande över utställt förslag till Upplands Väsbys översiktsplan Väsby stad 2040 1 (5) Handläggare: Anders Wilandson Tillväxt- och regionplanenämnden Yttrande över utställt förslag till Upplands Väsbys översiktsplan Väsby stad 2040 Ärendebeskrivning Stockholms läns landsting har fått

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 12

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 12 KARLSTADS KOMMUN Ärende 12 sid 1 (2) KARLSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Tillväxtcentrum, Tillväxt & planfrågor Tjänsteskrivelse 2012-08-06 Olle Wikberg, 054-540 1032 olle. wikberg@karlstad.se Remiss

Läs mer

Uppdrag att pröva förutsättningar för ett tillfälligt boende i Lindholmen 5 KS

Uppdrag att pröva förutsättningar för ett tillfälligt boende i Lindholmen 5 KS Uppdrag att pröva förutsättningar för ett tillfälligt boende i Lindholmen 5 KS 2016.265 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-06-02 108 Uppdrag att pröva förutsättningar för ett tillfälligt

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (12)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (12) Sammanträdesprotokoll 11 (12) Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 2014-02-12 9 Svar på motion (V) Satsa på säkerhet i trafiken (KS 2013.397) Beslut Teknik- och fastighetsutskottet beslutar att

Läs mer

S T ART-PM. Kristineberg, etapp 2 PLANERING 2015 OMFATTANDE DEL AV BÄLLSTA 2:19 I VALLENTUNA KOMMUN, STOCKHOLMS LÄN. Sida 1 KS

S T ART-PM. Kristineberg, etapp 2 PLANERING 2015 OMFATTANDE DEL AV BÄLLSTA 2:19 I VALLENTUNA KOMMUN, STOCKHOLMS LÄN. Sida 1 KS KS 2015.024 2015.01.19 S T ART-PM PLANERING 2015 Kristineberg, etapp 2 OMFATTANDE DEL AV BÄLLSTA 2:19 I VALLENTUNA KOMMUN, STOCKHOLMS LÄN. EXPLOATERING SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN VALLENTUNA KOMMUN 186

Läs mer

Förändringar i SL-trafiken 2015/2016

Förändringar i SL-trafiken 2015/2016 Älvsjö stadsdelsförvaltning Kansli- och serviceavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2015-03-05 Handläggare Kajsa Pärke Telefon: 08-508 21 083 Till Älvsjö stadsdelsnämnd 26 mars 2015 Förändringar i SL-trafiken

Läs mer

Läxhjälp till alla barn i Linköpings skolor, svar på motion (S)

Läxhjälp till alla barn i Linköpings skolor, svar på motion (S) TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2014-02-04 Utbildningskontoret Dnr BOU 2013-309 Kathrin Hansson Dnr KS 2013-478 Barn- och ungdomsnämnden Läxhjälp till alla barn i Linköpings skolor, svar på motion (S) UTBILDNINGSKONTORETS

Läs mer

Regionala och lokala mål och strategier

Regionala och lokala mål och strategier Strategier och mål för kollektivtrafiken i Sigtuna kommun Regionala och lokala mål och strategier www.sigtuna.se Ett regional perspektiv RUFS och TFP RUFS 2050 TFP Regionalt trafikförsörjningsprogram RUFS

Läs mer

20/01/2015. Alla vill ha en central station men utan nackdelarna. Station centralt eller externt? MINUTER RESTID TILL OCH FRÅN ARBETET

20/01/2015. Alla vill ha en central station men utan nackdelarna. Station centralt eller externt? MINUTER RESTID TILL OCH FRÅN ARBETET Station centralt eller externt? Alla vill ha en central station men utan nackdelarna Christer Ljungberg, Trivector AB Uppdrag till Trivector att studera: Vad betyder det för: Resandet Staden Regionen?

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-21 1 Plats och tid Sammanträdesrum A2, klockan 9-15.50. Paus 12.20-13. Beslutande Övriga deltagare Ann-Charlotte Stenkil (M), ordförande Jana Nilsson (S), vice ordförande

Läs mer

Lån- och borgensram för kommunen och kommunens bolag år 2015, fastställande

Lån- och borgensram för kommunen och kommunens bolag år 2015, fastställande Tjänsteskrivelse 1 (5) Kommunledningskontoret 2015-01-13 Dnr Ks 2015-89 Marcus Wahlström Kommunstyrelsen Lån- och borgensram för kommunen och kommunens bolag år 2015, fastställande FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN

Läs mer

Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 87-97

Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 87-97 PROTOKOLL UTDRAG Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 87-97 Tid: 2016-09-19, kl 08:00-09:30 Plats: Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus 89 Remiss Riskgruppsvaccinationer som särskilda vaccinationsprogram

Läs mer

Bilaga A. Anmälan av byggnadsärenden avgjorda på uppdrag av stadsbyggnadsnämden

Bilaga A. Anmälan av byggnadsärenden avgjorda på uppdrag av stadsbyggnadsnämden STADSBYGGNADS KONTORET Bilaga A Anmälan av byggnadsärenden avgjorda på uppdrag av stadsbyggnadsnämden Ärenden finns förtecknade på en lista daterad 2017-10-30, och den finns tillgänglig på stadsbyggnadsnämdens

Läs mer

KUNGSBACKA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

KUNGSBACKA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott KUNGSBACKA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLLSUTDRAG Datum 2018-06-05 231 Planbesked för fastigheten Ysby 1:5 KS/2017:599 7.1 Beslut förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen lämnar negativt

Läs mer

Bygg en cykelpendlingsväg svar på motion ställd av Yosef Sigal (S) (KF)

Bygg en cykelpendlingsväg svar på motion ställd av Yosef Sigal (S) (KF) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 april 2016 11 Paragraf Diarienummer KS-2015/1934.474 Bygg en cykelpendlingsväg svar på motion ställd av Yosef Sigal (S) (KF) Kommunstyrelsens

Läs mer

4 Mälarstäder

4 Mälarstäder 4 Mälarstäders yttrande gällande Nationell transportplan 2018-2029 Som fjärde största storstadsregion har 4 Mälarstäder idag en befolkning på fler än 320 000 invånare och växer mer än riket i genomsnitt.

Läs mer

Remiss Funktionellt prioriterat vägnät (TRV 2014/72378) KS/2015:186

Remiss Funktionellt prioriterat vägnät (TRV 2014/72378) KS/2015:186 TJÄNSTESKRIVELSE 2015-08-24 Kommunstyrelsen Oscar Olsson Samhällsplanerare Telefon 08-555 014 80 oscar.olsson@nykvarn.se Remiss Funktionellt prioriterat vägnät (TRV 2014/72378) KS/2015:186 Förvaltningens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 10:00-10.15 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Patrik Engström (S) Johan Thomasson (M) Lis Linnberg (FP) Anita Tärneborg

Läs mer

Remiss svar BLF - FoHM 00076-2016-113 1

Remiss svar BLF - FoHM 00076-2016-113 1 Barnläkarföreningens arbetsgrupp för vaccinationer tackar för möjligheten att yttra sig angående de vaccin som är aktuella i det nationella särskilda vaccinationsprogrammet. Att man omvandlar tidigare

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 5 (25)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 5 (25) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 5 (25) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2014-02-13 3 Yttrande, ersättningstrafik 2014 (KS 2014.029) Beslut Näringslivs- och planutskottet beslutar att

Läs mer

2015-03-31. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

2015-03-31. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-03-31 96 Medborgarförslag om utökning av kollektivtrafik till och från orter utanför Falkenbergs centralort

Läs mer

REVIDERAT PLANPROGRAM FÖR SÖDRA BISKOPSNÄSET ETAPP 1, LUDVIKA KOMMUN

REVIDERAT PLANPROGRAM FÖR SÖDRA BISKOPSNÄSET ETAPP 1, LUDVIKA KOMMUN REVIDERAT PLANPROGRAM FÖR SÖDRA BISKOPSNÄSET ETAPP 1, LUDVIKA KOMMUN SAMRÅDSHANDLING Upprättad av kommunledningskontoret, Ludvika kommun 2010-10-19 1 SYFTE Syftet med planprogrammet är att ligga till grund

Läs mer

xstockholms läns landsting i (4)

xstockholms läns landsting i (4) xstockholms läns landsting i (4) Tillväxt- och regionplaneförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE Handläggare: Anders Wilandson Tillväxt- och regionplanenämnden Förslag till ny översiktsplan och innerstadsstrategi

Läs mer

Trafikförändringar i SL-trafiken 2018/2019

Trafikförändringar i SL-trafiken 2018/2019 Hägersten-Liljeholmen stadsdelsförvaltning Tjänsteutlåtande Sida 1 (4) 2018-03-20 Handläggare Linda Palo Telefon: 0850822033 Till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd 2018-04-19 Trafikförändringar i SL-trafiken

Läs mer

Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele

Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele Nedan har vi sammanställt de prioriterade brist-/utvecklingsområden som kom fram i gruppdiskussionerna på dialogmötet.

Läs mer

JIL Stockholms läns landsting i (4)

JIL Stockholms läns landsting i (4) JIL Stockholms läns landsting i (4) Tillväxt- och regionplaneförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE Handläggare: Helena Näsström Tillväxt- och regionplanenämnden Grönstrukturplan för Nynäshamns stad Arendebeskrivning

Läs mer