Ledningsstaben Dnr: TS Stefan Dahlskog

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ledningsstaben 2015-03-24 Dnr: TS 2015-112 Stefan Dahlskog"

Transkript

1 BESLUTSUNDERLAG Ledningsstaben Dnr: TS Trafik- och samhällsplaneringsnämden Remissvar förslag till Funktionellt prioriterat vägnät Region Östergötland har, har i egenskap av länsplaneupprättare, beretts möjlighet att yttra sig över förslag till Funktionellt prioriterat vägnät från Trafikverket (TrV). Förslaget Som en del i att främja tillväxt och utveckling har Trafikverket tagit initiativ till att i samarbete med berörda aktörer, i första hand länsplaneupprättarna, peka ut vilka vägar som är viktigast för nationell och regional tillgänglighet. Detta vägnät kallas för funktionellt prioriterat vägnät och kommer att utgöra ett uppdaterat och samlat planeringsunderlag för: vilka vägar det är speciellt viktigt att bevara och höja tillgängligheten på prioritering av åtgärder enligt fyrstegsprincipen hur vägarna ska hanteras i samhällsplaneringens skeden och i avvägningar mellan olika intressen Funktionellt prioriterat vägnät har framförallt fokus på vägsystemet, men omfattar även vissa vägar som leder till resecentra, terminaler, flygplatser och hamnar till vilka det är viktigt att vi har en god tillgänglighet. I planeringen är det viktigt att tänka trafikslagsövergripande. Att en väg är utpekad som funktionellt prioriterad innebär inte att den ska prioriteras högre än andra trafikslag, till exempel en närliggande järnväg. Trafikverkets utgångspunkt är att åtgärder för att främja tillgängligheten ska prioriteras på de vägar som ingår i det funktionellt prioriterade nätet, både vad det gäller att bevara befintlig tillgänglighet som att vid behov höja den. Det prioriterade nätet utgör ett kompletterande planeringsunderlag utifrån ett tillgänglighetsperspektiv och förhållningssättet ska användas såväl i den långsiktiga som i den kortsiktiga planeringen av åtgärder. Att en väg är utpekad som funktionellt prioriterad innebär inte att den ska ha en högre standard än normalt enligt Trafikverkets normer och anvisningar. Gängse regler för dimensionering gäller. Däremot ska extra fokus läggas på att söka lösningar som ger god tillgänglighet på dessa

2 2 (2) Dnr: TSN vägar, det ska vara smidigt att ta sig fram och en kontinuitet i tillgänglighetsstandard ska eftersträvas. Nya anslutningar till prioriterade vägar ska föregås av trafikanalyser och lokaliseras och utformas för att inte påverka den nationella och regionala tillgängligheten negativt. God kapacitet i den genomgående huvudriktningen samt hög grad av trafiksäkerhet bör eftersträvas. På vägar med större trafikflöden kan detta innebära krav på planskilda korsningar medan det vid lägre trafikflöden på huvudvägen kan räcka med ett vänstersvängfält.

3

4 Yttrande 1/2 Yttrande över Trafikverkets förslag till Funktionellt prioriterat vägnät i Östergötlands län Region Östergötland har, i egenskap av länsplaneupprättare, fått ovanstående förslag för yttrande från Trafikverket. Yttrandet ska vara Trafikverket tillhanda senast den 31 mars Bakgrund Trafikverket har tagit initiativ till att peka ut vilka vägar som är viktigast för nationell och regional tillgänglighet kallat funktionellt prioriterat vägnät. Förslaget är framtaget av Trafikverket i dialog med länsplaneupprättarnas tjänstemän. Förslaget har även gått till länets kommuner, Regionala kollektivtrafikmyndigheten samt Länsstyrelsen för yttrande. Dessa yttranden ska vara Trafikverket tillhanda senast den 15 februari med kopia till länsplaneupprättaren. Målet med det funktionellt prioriterade vägnätet är att: Skapa samsyn av vilket vägnät som är viktigast för nationell och regional tillgänglighet för godstransporter, långväga och dagliga personresor samt för kollektivtrafiken Skapa en gemensam plattform för att tillsammans främja grundläggande tillgänglighet Bidra till tydligare och mer sammanhållna prioriteringar i nationell och regional plan för transportinfrastruktur Synpunkter Syftet med Trafikverkets förslag att skapa en samsyn om vilket vägnät som är viktigast för nationell och regional tillgänglighet avseende godstransporter, långväga och dagliga personresor samt för kollektivtrafiken. Utgångspunkten är således att peka ut vilka vägar det är speciellt viktigt att bevara och höja tillgängligheten på. Trafikverkets syfte med utpekandet är att åtgärder för att främja tillgängligheten ska prioriteras på de vägar som ingår i det funktionellt prioriterade vägnätet, både vad det gäller att bevara befintlig tillgänglighet som att vid behov höja denna. Region Östergötland tycker i grunden att det är positivt att det tas fram ett planeringsunderlag som ska vara enhetligt för hela landet med hänsyn till nationell och regional tillgänglighet. Förhållningssättet är positivt för att upprätthålla och förbättra tillgängligheten på det prioriterade vägnätet. Men precis som nämns i remissen måste man komma ihåg att varje planeringssituation är unik och bedömningen måste göras utifrån varje specifikt fall. Här bör också nämnas att Linköpings flygplats saknas på kartan.

5 Yttrande 2/2 Vidare tolkar Regionen att syftet med utpekandet inte i sig innebär att åtgärder avseende drift och underhåll på det resterande vägnätet ska nedprioriteras i förhålande till det utpekade vägnätet. Utifrån denna utgångspunkt vill Regionen lämna följande synpunkter på vilka vägar som bör ingå i det utpekade vägnätet: Godstransporter (här bör även följande vägar utpekas) Den så kallade Kolmetorpsvägen mellan Rv 34 och Rv 50 strax norr om Motala. Man bör också fundera på om det finns behov av att utpeka någon av Skärgårdsvägarna med tanke på godstransporter till Skärgården samt för jordbrukets behov av godstransporter. Långväga persontransporter (här bör även följande vägar utpekas) Lv 919 Motala-Vadstena-Ödeshög Även här bör man fundera på om det finns behov av att peka ut Skärgårdsvägarna med tanke på den omfattande turistrafiken på sommaren. Dagliga personresor (här bör även följande vägar utpekas) Rv 51 Hjortkvarn-Hällestad-Finspång Lv 918/942 Ödeshög-Väderstad-Mjölby Lv 636 Mjölby-Mantorp-Vikingstad-Linköping Lv 134 Österbymo-Kisa-Åtvidaberg Lv 135 Åtvidaberg-Valdemarsvik Lv 206 Skänninge-Mantorp Lv 796 Linköping-Linghem-Gistad-E4 Lv 209 Ö Husby-Arkösund Lv 210 Söderköping-S:t Anna-Tyrislöt Lv 212 Gryt-Fyrudden Kollektivtrafik (här bör även följande vägar utpekas) Rv 51 Hjortkvarn-Hällestad-Finspång Lv 212 E22-Valdemarsvik Lv 919 Motala-Vadstena Lv 1057 mellan Rv 34 (Gullberg) och Vreta Kloster Fortsatt hantering Innan Trafikverket slutligen fastställer det utpekade vägnätet ska samråd med länsplaneupprättarna hållas. Regionen förväntar sig således en slutlig diskussion med Trafikverket innan beslut. Vidare ska det Funktionellt prioriterade vägnätet aktualitetsprövas inför varje ny planeringsomgång Göran Gunnarsson Ordförande Trafik- och samhällplaneringsnämnden

6 PM-sammanställning 1/3 Sammanställning av Östgötatrafikens, Länsstyrelsens och kommunernas synpunkter på Trafikverkets förslag till Funktionellt prioriterat vägnät i Östergötlands län Nedan följer en sammanställning av de synpunkter som länets kommuner, Östgötatrafiken och Länsstyrelsen lämnat över Trafikverkets förslag till Funktionellt prioriterat vägnät i Östergötland har. Bakgrund Trafikverket har tagit initiativ till att peka ut vilka vägar som är viktigast för nationell och regional tillgänglighet kallat funktionellt prioriterat vägnät. Förslaget är framtaget av Trafikverket i dialog med länsplaneupprättarnas tjänstemän. Förslaget har även gått till länets kommuner, Regionala kollektivtrafikmyndigheten samt Länsstyrelsen för yttrande. Dessa yttranden ska vara Trafikverket tillhanda senast den 15 februari med kopia till länsplaneupprättaren. Målet med det funktionellt prioriterade vägnätet är att: Skapa samsyn av vilket vägnät som är viktigast för nationell och regional tillgänglighet för godstransporter, långväga och dagliga personresor samt för kollektivtrafiken Skapa en gemensam plattform för att tillsammans främja grundläggande tillgänglighet Bidra till tydligare och mer sammanhållna prioriteringar i nationell och regional plan för transportinfrastruktur Östgötatrafiken Östgötatrafiken menar att det förslag som Trafikverket tagit fram avseende kollektivtrafiken i stort stämmer överrens med vad Östgötatrafiken ser som prioriterat. Man pekar dock på att följande vägar också bör ingå i det utpekade vägnätet när det gäller kollektivtrafiken: Väg 212 mellan E22 och Valdemarsviks tätort Väg 919 mellan Motala och Vadstena Väg 1123 mellan väg 34 (Gullberg) och väg 1136 (Vreta kloster) Väg 1057 mellan Linköping och Roxtuna

7 PM-sammanställning 2/3 Ödeshögs kommun Ödeshögs kommun framför följande synpunkter på Trafikverkets förslag: Lv 919 mellan Ödeshög och Vadstena/Motala ska prioreteras som regionalt viktig väg i de tre perspektiven: långväga och dagliga personresor och kollektivtrafik. Lv 918/942 mellan Ödeshög och Väderstad/Mjölby prioriteras som kompletterande regionalt viktig väg vad avser kollektivtrafik. Lv 503/F1009 mellan Ödeshög och Tranås bör prioriteras som kompletterande regionalt viktig väg vad avser dagliga personresor och kollektivtrafik. Mjölby kommun Mjölby kommun anser att Trafikverkets förslag är väl avvägt men saknar dock en vägsträcka: Lv 636 Mellan Mjölby-Mantorp-Vikingstad och Linköping bör prioriteras avseende dagliga transporter. Motala kommun Motala kommun anser att Trafikverkets förslag i stort känns väl avvägt men vill peka på att några, ur kommunens synpunkt, viktiga vägar saknas: Lv 919 mellan Motala och Vadstena ska pekas ut som regionalt viktig väg för kollektivtrafiken. Den så kallade Kolmetorpsvägen mellan Rv 34 och Rv 50 norr om Motala bör ingå i det prioriterade vägnätet avseende godstransorter och långväga personresor. Lv 211 Borensberg-Rv 51 bör ingå i vägnätet för långväga persontransporter. Valdemarsviks kommun Kommunen anser att förslaget i stort är bra med följande tillägg: Hela Lv 212 bör ingå i det utpekade nätet, dvs även sträcka Gryt-Fyrudden i följande avseende: långväga persontransporter samt kollektivtrafik. Vadstena kommun Kommunen anser att följande vägar bör ingå i det utpekade vägnätet: Lv 206 mellan Vadstena och Skänninge ska utpekas som viktig för kollektivtrafik, daglig och långväga personresor. Lv 206 mellan Skänninge och Mantorp ska utpekas som viktig för dagliga personresor. Lv 919 mellan Motala och Vadstena ska prioriteras som viktig för kollektivtrafik, dagliga och långväga personresor. Lv 919 mellan Vadstena och Ödeshög ska utpekas för långväga personresor. Söderköpings kommun Söderköpings kommun anser att Lv 210 från Söderköping ut till Skärgården bör ingå i det utpekade vägnätet.

8 PM-sammanställning 3/3 Kinda kommun Kommunen framför synpunkten att Lv 134 och 135 bör beaktas när det utpekade nätet fastställs och då med tanke på framför allt dagliga personresor. Finspångs kommun Ser med tillfredställes på att de för kommunen viktigaste vägarna (Rv 51, Lv 215 och Lv 1173) är utpekade i förslaget. Man lyfter också att förbindelserna till de övriga mindre tätorterna (Grytgöl, Igelfors, Lotorp, Rejmyre och Hävla) är av stor betydelse. Linköpings kommun Kommun ser positivt på framtagande av ett planeringsunderlag som ska vara enhetligt för hela landet med hänsyn till nationell och regional tillgänglighet. Man framhåller att Linköping City Airport måste markeras på karta. Vidare tycker man att väg 687 (Brokindsleden) som inte är statlig väg bör utgå. Beträffande Lv 1136 anser man att utpekandet bör gå enda till Rv 34 vid det så kallade Gullbergskorset. I övrigt anser kommunen att följande vägar bör utpekas som viktiga för dagliga personresor: Lv 636 Linköping-vikingstad-kommungräns Lv 796 Linköping-Linghem-kommungräns Lv 1057 Linköping-Ekängen Länsstyrelsen Länsstyrelsen i Östergötlands län vill lämna följande synpunkter: Godstransporter: När det gäller de tre centralorterna Vadstena, Valdemarsvik och Österbymo så saknas prioriterade vägar för godstrafik till dessa orter. Lv 134 Åtvidaberg-Kisa-Österbymo och vidare mot Eksjö bör ingå i det prioriterade vägnätet. Lv 206 mellan Skänninge och Vadstena är viktig för jordbrukets transporter. Lv 212 från E22 till Fyrudden är viktig för godstransporterna till Skärgården. Lv 211 mellan Borensberg och Hjortkvarn bör också pekas ut som viktig väg avseende godstransporter. Långväga personresor: Länsstyrelsen menar att då inte Lv 206, 209, 210, 211, 212 och 215 måste prioriteras avseende långväga personresor. Dagliga personresor: Inga speciella synpunkter. Kollektivtrafik: Här menar länsstyrelsen att Lv 919 mellan Motala och Vadstena måste prioriteras som en viktig väg för kollektivtrafiken.