Ekonomiska ersättningar för kommunens förtroendevalda, anpassning till nya pensionsbestämmelser

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ekonomiska ersättningar för kommunens förtroendevalda, anpassning till nya pensionsbestämmelser"

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Kommunledningskontoret Dnr KS Sven Lundberg Kommunstyrelsen Ekonomiska ersättningar för kommunens förtroendevalda, anpassning till nya pensionsbestämmelser KOMMUNLEDNINGSKONTORETS FÖRSLAG TILL BESLUT Förslag till Kommunstyrelsens beslut: 1. Kommunledningskontorets förslag tillstyrks Förslag till Kommunfullmäktiges beslut: 1. Kommunens bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda justeras att ha följande lydelse: 5 Förlorad pensionsförmån: Förlorad pensionsförmån ersätts genom att kommunens förtroendevalda får pensionsavsättning med 4,5 % av utbetalda arvoden. Reglerna för detta finns i OPF-KL. Ersättning enligt denna paragraf utgår inte till förtroendevalda som får pension enligt de äldre pensionsbestämmelserna PBF. 17 Kommunal pension, omställningsstöd och försäkring: För kommunens förtroendevalda finns särskilda bestämmelser om pension och omställningsstöd (OPF-KL), med övergångsregler för dem som har intjänat pension enligt tidigare gällande PBF. 2. Kommunfullmäktige fastställer de förändrade ersättningsreglerna att gälla från och med kommande månadsskifte. SAMMANFATTNING Kommunens bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda (arvodesreglerna) behöver justeras vad gäller hänvisningar till de senare beslutade pensionsbestämmelserna. Kommunledningskontoret anser att de nu föreslagna justeringarna av arvodesreglerna inte bara är redaktionella ändringar till följd av kommunfullmäktiges beslut om nya pensionsregler. Eftersom det kan uppstå försämringar för vissa förtroendevalda behöver justeringarna godkännas av kommunfullmäktige. Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse: Ekonomiska ersättningar för kommunens förtroendevalda, anpassning till nya pensionsbestämmelser Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda, med markerade ändringar

2 2 (5) BAKGRUND Kommunfullmäktige antog den 29 april 2014, 172, bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Linköpings kommun (arvodesreglerna). Där ingick bl a bestämmelser om ersättning för pensionsförmåner som kan förloras på grund av det politiska uppdraget, med hänvisningar till de då gällande pensionsbestämmelserna, PBF. Senare, den 30 september 2014, 335, antog kommunfullmäktige bestämmelser som ersätter PBF, nämligen OPF-KL, omställningsstöd och pension för förtroendevalda i Linköping. Bestämmelserna om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda (arvodesreglerna) behöver därför justeras vad gäller hänvisningar till pensionsbestämmelserna. Arvodesreglerna har idag följande lydelse i dessa delar: 5. Förlorad pensionsförmån Alt I: Förtroendevalda som inte får årsarvode har rätt till ersättning för styrkt förlorad pensionsförmån med: 100 % av styrkt belopp, högst 5 % av det förhöjda prisbasbeloppet innevarande år, avrundat till närmaste hela 100-tal kronor. Alt II: Förtroendevalda som kan visa att pensionen faktiskt påverkas, men inte till vilket belopp, har rätt till en schablonersättning: 5 % av utbetald ersättning för förlorad arbetsinkomst. Alt III: Förtroendevalda med årsarvode, men som inte omfattas av bestämmelser om kommunal pension, (< 50 %) har rätt till en schablonersättning: 5 % på utbetalt arvode. Ersättning enligt denna paragraf utgår endast till förtroendevalda som inte får pension enligt PBF. Jfr p 17 Kommunal pension och försäkring 17. Kommunal pension och försäkring För kommunalråd, kommunstyrelsens ordförande och kommunfullmäktiges ordförande finns särskilda bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda hos Linköpings kommun (PBF). Övriga förtroendevalda som har årsarvode från ett eller flera uppdrag som uppgår till 50 % av kommunalrådsarvode eller mer, har också rätt till pension och avgångsersättning enligt PBF. Enligt Lönecenter har ersättning enligt Alt I inte förekommit i Linköping. Det vanliga är att pensionsersättning har utgått enligt Alt II eller Alt III.

3 3 (5) De nya pensionsreglerna innebär att pensionsavsättning sker automatiskt till alla förtroendevalda, med 4,5 % av utbetalda arvoden, såväl fasta arvoden som sammanträdes- och förrättningsarvoden. Tillsammans med nuvarande arvodesregler innebär det alltså att man kan få dubbel pensionsavsättning. Både ersättning för förlorad pensionsavsättning i det civila arbetet och dessutom kommunal pensionsavsättning baserad på det kommunala arvodet. Den kommunala pension som tillkommer när man deltar i ett sammanträde baseras på sammanträdesarvodet, som är 590 kr. Den civila pension man förlorar baseras på lönen. Det kan innebära att den kommunala pensionen inte helt kompenserar den pension som en högavlönad förlorar. Men kommunfullmäktige har ansett att inte heller själva inkomstförlusten kan kompenseras fullt ut för högavlönade. ÅTGÄRDSFÖRSLAG Kommunledningskontoret föreslår att pensionsavsättningen enligt OPF-KL får anses vara tillräcklig kompensation för den förlorade civila pensionen. Alternativen I och II i nuvarande arvodesbestämmelser kan i så fall slopas, medan alternativ III ändras. Ovanstående bestämmelse 5. Förlorad pensionsförmån ersätts med följande: Förlorad pensionsförmån ersätts genom att kommunens förtroendevalda får pensionsavsättning med 4,5 % av utbetalda arvoden. Reglerna för detta finns i OPF-KL. Ersättning enligt denna paragraf utgår inte till förtroendevalda som får pension enligt de äldre pensionsbestämmelserna PBF. För de som tidigare fått ersättning enligt Alt I och II (fritidspolitiker) kan det innebära en viss förändring, men det är svårt att göra någon generell beräkning. Se nedan under rubriken Kalkyler. För de som fått ersättning enligt Alt III (nämndpresider) innebär det att pensionsavsättningen blir 4,5 % istället för 5 % av utbetalda arvoden. Ovanstående upplysningar 17. Kommunal pension och försäkring ersätts med följande: För kommunens förtroendevalda finns särskilda bestämmelser om pension och omställningsstöd (OPF-KL), med övergångsregler för dem som har intjänat pension enligt tidigare gällande PBF.

4 4 (5) KALKYLER Den kommunala pension som tillkommer när man deltar i ett sammanträde baseras på sammanträdesarvodet, som är 590 kr. Den civila pension man förlorar baseras på lönen. Det kan innebära att den förlorade pensionen inte helt kompenseras av den kommunala pension som man får för sammanträdet. Sammanträdesarvodet för halvdag är 590 kr. Den kommunala pensionsavsättningen blir då 590 kr x 4,5 % = 26 kronor 55 öre, oavsett om sammanträdet varar ½ timme eller 6 timmar. Den som har en timlön på 157 kronor kan avstå lönen i 3¾ timme utan att pensionsförlusten överstiger den kommunala pensionsavsättningen. (157 kronor var enligt SCB genomsnittlig timlön för arbetare inom privat sektor under 2014). Vid längre sammanträde blir pensionsförlusten större. Den som har en timlön på 232 kronor på samma tid, 3¾ timme, skulle förlora 12,60 kronor mer än den kommunala pensionsavsättningen. (232 kronor är den högsta timlön som kommunen ersätter fullt ut vid förlorad arbetsinkomst; motsvarar ca kronor per månad.) Men utöver den pension man får för sammanträdet tillkommer pension baserad på det fasta arvodet, som för en ledamot är lägst 300 kr x 4,5 % = 13,50 kronor per månad. Den sammanlagda pensionsavsättningen enligt OPF-KL kommer sannolikt att täcka den civila pensionsförlusten i de flesta fall. I många fall kommer de nya reglerna att innebära en förbättrad pensionsersättning. Kommunen kan behålla en möjlighet att få ersättning för den eventuella skillnaden mellan faktiskt förlorad pensionsförmån och den kommunala pensionsavsättningen. Men det kommer att innebära ett komplicerat förfarande för att göra den beräkningen i varje individuellt fall. Den ersättning, som skulle kunna utgå, kommer endast i undantagsfall att handla om mer än något 10-tal kronor, vilket kommer att kosta avsevärt mera att administrera. Kommunledningskontoret avstyrker därför att en sådan möjlighet bibehålls. RESURSBEHOV Kommunledningskontoret bedömer att förändringarna inte innebär något ökat resursbehov. LEGALITET Kommunen har rätt att själv bestämma om ekonomiska förmåner för sina förtroendevalda, inom de ramar som anges i kommunallagen. Förslaget är förenligt med kommunallagen, som innebär att förlustersättningar ska vara skäliga, inte nödvändigtvis fullständiga. För förlorad pensionsförmån är schablonmässiga avsättningar möjliga.

5 5 (5) Kommunledningskontoret anser att de nu föreslagna justeringarna av arvodesreglerna inte bara är redaktionella ändringar till följd av kommunfullmäktiges beslut om nya pensionsregler. Eftersom det kan uppstå försämringar för vissa förtroendevalda behöver justeringarna godkännas av kommunfullmäktige. JÄMSTÄLLDHET Förslaget berör förtroendevalda av båda könen och är i sig könsneutralt. Om det ekonomiska utfallet blir olika beror det på vilka uppdrag som tilldelats män respektive kvinnor och hur dessa uppdrag har arvoderats. UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING En kommande arvodeskommitté bör utvärdera bestämmelserna inför kommande mandatperiod. MBL Ej påkallat. SAMRÅD Samråd har skett med personalavdelningen, Lönecenter och chefsjuristen, vilka inte framfört några invändningar mot förslaget. KOMMUNLEDNINGSKONTORET Joakim Kärnborg Susanne Aman Beslutet skickas till: HR Lönecenter

Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun samt dess bolag

Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun samt dess bolag Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun samt dess bolag Antaget av kommunfullmäktige den 24 november 2014, 85 Värdesäkrat 2014-04-01 Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun

Läs mer

Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Motala kommun

Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Motala kommun Kommunal författningssamling Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Motala kommun Gäller från 1 januari 2015 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 10/KS 0147 Datum: 2010-08-23

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.16

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.16 Arvodesreglemente för Kungsörs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2007-06-18, 167 Reviderat av kommunfullmäktige - 2007-11-26, 215-2010-10-25, 72 (arvode till valnämndens ordförande) - 2011-02-28, 82

Läs mer

Reglemente om ekonomiska förmåner för förtroendevalda

Reglemente om ekonomiska förmåner för förtroendevalda 1 (10) Reglemente om ekonomiska förmåner för förtroendevalda Kommunfullmäktige föreskriver följande. Tillämpningsområde och definitioner 1 Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda i Vellinge kommun,

Läs mer

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING MM TILL FÖRTROENDEVALDA OCH POLITISKA SEKRETERARE I VÄRMDÖ KOMMUN

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING MM TILL FÖRTROENDEVALDA OCH POLITISKA SEKRETERARE I VÄRMDÖ KOMMUN BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING MM TILL FÖRTROENDEVALDA OCH POLITISKA SEKRETERARE I VÄRMDÖ KOMMUN År 2015-2018 Detta styrdokument beslutades av kommunfullmäktige 2014-06-18 85, 14KS/0225 1 INNEHÅLL Allmänna

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Nummer: 07:1 Blad: 1 (15) Kommunal författningssamling Utg: jan 2015 Ers: jan 2011

EKERÖ KOMMUN Nummer: 07:1 Blad: 1 (15) Kommunal författningssamling Utg: jan 2015 Ers: jan 2011 EKERÖ KOMMUN Nummer: 07:1 Blad: 1 (15) BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA OCH POLITISKA ORGANISATIONER 1 Vad bestämmelserna omfattar Dessa bestämmelser gäller för sådana förtroendevalda

Läs mer

Dokumentrubrik Arvodesregler för förtroendevalda samt regler för partistöd

Dokumentrubrik Arvodesregler för förtroendevalda samt regler för partistöd Sida 1(12) Handläggare Giltigt från och med Reviderat Processägare Karin Henriksson (khn016) 2015-06-24 2015-06-24 Beslutat av Landstingsfullmäktige 2015-06-24 112 Gäller för Landstingsgemensamt Granskare

Läs mer

Arvoden och traktamenten

Arvoden och traktamenten Arvoden och traktamenten Förtroendevalda Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-12-16 Datum: 2012-10-01 Sida: 2 (12) Bestämmelser om arvoden och traktamenten med mera till förtroendemän

Läs mer

Ekonomiska ersättningar till förtroendevalda ERS 15 & ERS-H 15

Ekonomiska ersättningar till förtroendevalda ERS 15 & ERS-H 15 Ekonomiska ersättningar till förtroendevalda ERS 15 & ERS-H 15 1 Innehållsförteckning Bestämmelser om regler för ersättningar till förtroendevalda med uppdrag om högst 40 procent av heltid (sk fritidspoitiker)

Läs mer

Ärende 23. Motion om att nämndernas utbildningar hålls inom kommunens gränser eller i närheten

Ärende 23. Motion om att nämndernas utbildningar hålls inom kommunens gränser eller i närheten Ärende 23 Motion om att nämndernas utbildningar hålls inom kommunens gränser eller i närheten Tjänsteskrivelse 2015-04-24 KS 2015.0105 Handläggare: Anette Jonson Svar på motion från Leif Fredriksson (SPI)

Läs mer

Pensionspolicy för Örnsköldsviks kommun

Pensionspolicy för Örnsköldsviks kommun Pensionspolicy för Örnsköldsviks kommun Antagen av kommunfullmäktige Antagen av: Kommunfullmäktige 110, Dokumentägare: Personaldirektör Ersätter dokument: Pensionspolicy KF 207/2010 Dokumentnamn: Pensionspolicy

Läs mer

Arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Örebro kommun och partigruppsresurser för mandatperioden 2014/2015-2018 samt partistöd

Arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Örebro kommun och partigruppsresurser för mandatperioden 2014/2015-2018 samt partistöd Arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Örebro kommun och partigruppsresurser för mandatperioden 2014/2015-2018 samt partistöd Beslutad i Kommunfullmäktige den 24 september 2014, 302 Belopp uppräknade

Läs mer

Arvoden och traktamenten

Arvoden och traktamenten Arvoden och traktamenten Förtroendevalda Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-12-16 Reviderat av kommunfullmäktige 2015-06-15 Datum: 2015-06-15 Sida: 2 (11) Bestämmelser om arvoden och

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda i Norrtälje Kommun, ERS 2015

FÖRFATTNINGSSAMLING. Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda i Norrtälje Kommun, ERS 2015 Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda i Norrtälje Kommun, ERS 2015 Antagna av kommunfullmäktige 2014-12-15, 197 Innehåll Inledning 2 Omräkningsregel 2 Grundarvode... 2 Årsarvode...

Läs mer

Lån- och borgensram för kommunen och kommunens bolag år 2015, fastställande

Lån- och borgensram för kommunen och kommunens bolag år 2015, fastställande Tjänsteskrivelse 1 (5) Kommunledningskontoret 2015-01-13 Dnr Ks 2015-89 Marcus Wahlström Kommunstyrelsen Lån- och borgensram för kommunen och kommunens bolag år 2015, fastställande FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN

Läs mer

Angående förslag till reviderade riktlinjer för insatser enligt SoL och LSS

Angående förslag till reviderade riktlinjer för insatser enligt SoL och LSS HSO Stockholms stad Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Stockholms stad 29 föreningar i samverkan Angående förslag till reviderade riktlinjer för insatser enligt SoL och LSS Dessa två lagstiftningar

Läs mer

Dnr 31/05 Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension

Dnr 31/05 Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension ALLMÄNT RÅD (BFNAR 2005:X) 1. Detta allmänna råd skall tillämpas av bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen

Läs mer

Arvoden och ersättningar till förtroendevalda inom Region Örebro län 2015-2018

Arvoden och ersättningar till förtroendevalda inom Region Örebro län 2015-2018 Arvoden och ersättningar till förtroendevalda inom Region Örebro län 01-018 Att gälla från och med den 1 januari 01 Beslutades av landstingsstyrelsen 014-08-8 INNEHÅLL ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 4 Förtroendeuppdrag

Läs mer

Bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd till pensionärer når förmånerna fram?

Bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd till pensionärer når förmånerna fram? riksrevisionen granskar: hållbara pensioner Bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd till pensionärer når förmånerna fram? rir 2013:7 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska

Läs mer

PM Dok.bet. PID124950 2013-11-19

PM Dok.bet. PID124950 2013-11-19 1 (12) PM Pensionsutvecklingsavdelningen Stefan Granbom Gunilla Larsson Skatt före och från och med 66-årsåret Kunskaperna om de ekonomiska konsekvenserna i valet mellan att fortsätta att arbeta eller

Läs mer

Kommunfullmäktige. Protokoll 2015-06-15. Tid Starttid 18:30 Sluttid:20:00 Plats Linden

Kommunfullmäktige. Protokoll 2015-06-15. Tid Starttid 18:30 Sluttid:20:00 Plats Linden Protokoll 2015-06-15 Kommunfullmäktige Tid Starttid 18:30 Sluttid:20:00 Plats Linden Beslutande ledamöter Wendla Thorstensson (C) Peter Sahlqvist (C) Astrid Söderquist (C) Conny Boman (C) Annica Zetterholm

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Kallelse till Kommunstyrelsen

Kallelse till Kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE SIDA 1 (3) Kallelse till Kommunstyrelsen Tid Måndag den 27 januari 2014, klockan 18:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28 Ärenden Diarienummer 0 Val av justerare 1

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Köp av 25 nya spårvagnar

Köp av 25 nya spårvagnar 1(7) Handläggare: Jörn Engström Sammanträdesdatum Dnr 2015/04 Tel: 031 368 25 53 Köp av 25 nya spårvagnar Trafiknämnden Göteborg Sammanfning Trafiknämnden beslutade i september 2006 hemställa hos Kommunstyrelsen

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2014-06-04

Kallelse Sammanträdesdatum 2014-06-04 Kallelse Sammanträdesdatum 2014-06-04 Plats Bohusrummet, Stadshuset Tid Onsdagen den 4 juni klockan 13:00-18:00 Ledamöter Gun-Marie Daun (KD) Ordförande Mona-Britt Gillerstedt (S) Mikael Wintell (M) Tommy

Läs mer

Slutbetänkande av parlamentariska socialförsäkringsutredningen (SOU 2015:21) Mer trygghet och bättre försäkring

Slutbetänkande av parlamentariska socialförsäkringsutredningen (SOU 2015:21) Mer trygghet och bättre försäkring Datum Referens 2015-08-11 SOU 2015:21 Dnr 56 2010-2015 Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Slutbetänkande av parlamentariska socialförsäkringsutredningen (SOU 2015:21) Mer trygghet och bättre försäkring

Läs mer

Bildande av Scenkonstbolag i Östergötland

Bildande av Scenkonstbolag i Östergötland TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-03-23 Kommunledningskontoret Dnr KS 2015-296 Susanne Aman Kommunstyrelsen Bildande av Scenkonstbolag i Östergötland KOMMUNLEDNINGSKONTORETS FÖRSLAG TILL BESLUT Förslag till

Läs mer

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Innehållsförteckning Wendelsberg Föredragningslista 3 Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20 Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Förslag till nya stadgar för IOGT-NTO:s

Läs mer

Riktlinje angående behörighet att besluta om att ingå avtal för kommunens räkning

Riktlinje angående behörighet att besluta om att ingå avtal för kommunens räkning Riktlinje 2004-05-19 Riktlinje angående behörighet att besluta om att ingå avtal för kommunens räkning Diarienummer KS-2004.4765 Antagna av kommundirektören den 19 maj 2004. Om riktlinjen Riktlinje angående

Läs mer