Minnesanteckningar Forum för internationalisering 10 maj 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Minnesanteckningar Forum för internationalisering 10 maj 2017"

Transkript

1 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Anders Clarhäll utredare PROTOKOLL Datum Postadress Box Stockholm Besöksadress Wallingatan Stockholm Telefon Organisationsnummer Minnesanteckningar Forum för internationalisering 10 maj 2017 Deltagare Henrik Strömberg Croné, CSN Oscar Berger, Justitiedepartementet Markus Filipsson, Migrationsverket Patrik Pettersson, Migrationsverket Erik Åstedt, Näringsdepartementet Patrik Henriksson, SFS Andreas Göthenberg, STINT Stefan Bengtsson, SUHF/Chalmers Linda Gerén, SUHF Cilla Häggkvist, SUHF/Uppsala universitet Eva Malmström, SUHF/KTH Christina Murrey, SUHF/KTH Anders Söderholm, SUHF Kurt Bratteby, Svenska institutet Monika Wirkkala, Svenska institutet Tomas Egeltoft, Universitetskanslersämbetet Anna Lundh, Universitetskanslersämbetet Anders Clarhäll, Universitets- och högskolerådet Daniel Edquist, Universitets- och högskolerådet Tuula Kuosmanen, Universitets- och högskolerådet Susanne Wadsborn-Taube, Universitets- och högskolerådet Kamilla Lindström, Utrikesdepartementet Gäster Maria Wilenius, Internationaliseringsutredningen Albin Gaunt, Internationaliseringsutredningen Karin Åmossa, SULF Ulf Hedbjörk, Universitets- och högskolerådet 1 (10)

2 Inledning och presentationsrunda Ordförande Tuula Kuosmanen hälsade välkommen och överlämnade till alla närvarande att presentera sig. Med på möte med Forum för första gången var Stefan Bengtsson från Chalmers tekniska högskola, Erik Åstedt från Näringsdepartementet, Tomas Egeltoft från UKÄ och Daniel Edqvist från UHR. Gäster vid dagens möte var Maria Wilenius och Albin Gaunt från internationaliseringsutredningen, Karin Åmossa från SULF och Ulf Hedbjörk från UHR. Utredningen om ökad internationalisering av universitet och högskolor (U 2017:02) Maria Wilenius och Albin Gaunt, sekreterare i utredningen Maria Wilenius presenterade utredningens direktiv som hon beskrev som bestående av tre huvudsakliga delar: nya mål och ny nationell strategi för internationalisering både vad gäller utbildning och forskning åtgärder för hur fler studenter kan få internationellt perspektiv i utbildningen åtgärder för att öka Sveriges attraktivitet som studiedestination och kunskapsnation Direktiven lyfter fram att den svenska högskolan befinner sig på en global arena, vilket bland annat innebär ökad konkurrens. Det ställer krav på hög kvalitet och relevans både vad gäller verksamheten i sig, men också förmågan att leverera kunskaper och utbildad arbetskraft till samhället utanför akademien. Högskolans internationalisering finns tidigare beskriven i regeringsdokument i form av en allmän strategi för internationalisering av högre utbildning från 2005 och strategi för internationellt samarbete om forsknings och forskningsbaserad innovation från 2012.Dessa har dock inte blivit föremål för någon tydlig uppföljning.. I förberedelsearbetet om att ta fram en strategi har utredningen studerat hur internationaliseringsstrategier för högskolan ser ut i andra länder. De kan ha mycket olika karaktär. För att få in synpunkter från svenska lärosäten har utredningen skickat en enkät till alla universitet och högskolor i Sverige. Enkäten ska besvaras senast 31 juli. Under september kommer utredningen hålla 2 (10)

3 hearingar med lärosätesrepresentanter, en hearing i Lund och en i Stockholm. Utredningen ska redovisa uppdraget uppdelat på två tillfällen där mål, strategi och internationell mobilitet ska redovisas 31 januari Ökade attraktivitet som studienation, myndighetssamordning och studieavgifter ska redovisas 31 oktober Arbetet med den andra delen kan dock inte vänta helt och hållet till nästa år eftersom studieavgifter och Sverige som studienation (andra delen) behöver vara en del av strategin (som är del av första delen). Bikupediskussioner Efter Marias presentation av utredningsdirektivet uppmanade Tuula mötets deltagare att diskutera i smågrupper för att formulera frågor och kommentarer. Frågorna och kommentarer kunde gärna inbegripa olika målgrupper och deras behov ur ett internationaliseringsperspektiv. Kommentarer från gruppdiskussionerna redovisas nedan: Eva Malmström: Eftersom samverkan också är med som en del av uppdraget vid sidan av utbildning och forskning, innebär det att ni också ska träffa aktörer utanför akademien? Albin Gaunt svarade att de planerar att träffa representanter för flera olika organisationer. Monika Wirkkala: Ytterligare en målgrupp är utlandsmyndigheterna som med rätt samarbete kan bli mycket viktig för högskolans internationalisering. Stefan Bengtsson: Det är viktigt den kommande strategin verkligen blir nationell och att den innefattar flera politikområden. Den ska inte sammanblandas med lärosätenas egna strategier, som bör vara interna processer som ägs av lärosätena själva. Kurt Bratteby: För att tydligare betona att den kommande internationaliseringsstrategin omfattar många politikområden, vore det önskvärt om hela regeringen är avsändare. Cilla Häggkvist: Om enkäten handlar om att kartlägga nuläget, är det också viktigt att komplettera med lärosätenas syn på internationaliseringens framtidsfrågor. Karin Åmossa: Rekrytering till tjänster inom högskolan är en viktig internationaliseringsfråga. Särskilt när det gäller tydlighet i karriärvägarna och jämförbarhet med andra länders tjänstestrukturer. Andreas Göthenberg: Viktigt är att titta framåt och på vd andra länder anser vara viktiga framtidsfrågor för internationalisering. Många anser 3 (10)

4 att förenklade möjligheter för joint- och dubble degree program, samt utlandsetableringar är framtidsfrågor. På systemnivå måste vi sträva efter att få bort hinder. Anders Clarhäll frågade om den del i uppdraget som handlar om att föreslå strukturer för myndighetssamverkan. Detta är en väsentlig fråga för Forum eftersom Forum är en av dagens existerande strukturer för myndighetssamverkan. Maria svarade att myndighetssamverkan huvudsakligen ingår i utredningsarbetets andra del och att frågor om hur dessa överväganden ska gå till ännu inte är klarlagt. Möjligen finns behov av mer organiserad koordinering utöver samordning. Utredningen medverkan vid möte med Forum för internationalisering Vid möte med Forum 8 november kommer utredaren Agneta Bladh medverka för att presentera delar av utredningens förslag och diskutera med Forum. Utredare och sekreterare kommer vidare bjudas in att vara med vid Forums möten under våren Högskolelärares internationella mobilitet Ulf Hedbjörk UHR, representant Eurydike Sverige Karin Åmossa, chefsutredare SULF 15 juni släpper Eurydike en rapport som är en jämförande studie över arbetsvillkor och rekrytering av undervisande och forskande personal inom europeisk högskola. Rapporten har namnet Academic Staff in Higher Education in Europe. I rapporten finns ett kapitel som fokuserar på internationalisering och det är huvudsakligen från denna del av rapporten som Ulf Hedbjörk hämtade mesta delen av den information han presenterade för Forum. Karin Åmossa från SULF har Forum bjudit in för att ge ett svenskt fackligt perspektiv på rapportens resultat. En fråga studien sammanställer är huruvida de 38 studerade länderna har nationella strategier för högskolans internationalisering. Drygt hälften av länderna, däribland Sverige, har en specifik strategi för högskolans internationalisering. Ett tiotal har mer allmän strategi för högskolan där internationalisering ingår. Några får länder saknar strategi enligt hur strategi definieras av Eurydike. Flertalet av länderna som ingår i studien dokumenterar högskolelärares internationella mobilitet. Definitionerna om vad som är att betrakta som internationell mobilitet är dock inte lika, varvid jämförelser mellan länder försvåras. I en tredjedel av studiens länder har den akademiska personalen sin arbetstid delad mellan arbetsuppgifter och där minimitider är angivna 4 (10)

5 för hur mycket tid som ska ägnas åt undervisning respektive forskning. Sverige och övriga nordiska länder är del av den samling länder där arbetstidens fördelning inte är centralt reglerad. Fördelningen mellan forskning och undervisning varierar för många akademiker under karriären. I Sverige och många andra länder är det vanligt att undervisningens del av arbetet minskar med åren. I Tyskland är det dock tvärtom där unga forskare har lite undervisningstid, men att det är något som oftast ökar med åren. Respons från Karin Karin Åmossa berömmer Eurydikerapporten som tar upp de viktiga frågor som ofta diskuteras bland europeiska fackföreningar för universitetslärare. Karin berättar om oro för arbetsvillkor som på många håll i Europa verkar bli mer otrygga. De europeiska lärarfacken pratar alltmer om ett akademiskt proletariat. Ett sådant exempel är zero hour contract som är undervisningstjänster i Storbritannien utan någon garanterad undervisning. Den anställde får istället ett meddelande när han eller hon förväntas infinna sig för undervisning. Karin berättar också om en granskning SULF gör av rekryteringsprocesser vid tre svenska lärosäten. Enligt plan ska granskningen resultera i en rapport färdig hösten Vid en fakultet som ingår i studien visade det sig att 90 % av tjänsterna blev tillsatta med interna sökande, sökande som redan har en anknytning till lärosätet som rekryterar. Ibland kan utlysningstiden vara så kort som tre dagar, vilket ger intryck av att lärosätet försökt undvika att många söker. Att den här typen av processer förekommer har SULF känt till tidigare, men studien visar att missbruket av tillsättningsprocesserna är större än väntat. Om internrekrytering är så pass omfattande, kan man också förvänta sig att unga forskare i början av sin karriär anpassar sig på ett sådant sätt att rörligheten minskar. Om man riskerar att missa chanser till jobb som dyker upp vid hemmainstitutionen när man är borta, så kan det bli så att många avstår mobilitet och stannar hemma istället. Omfattande internrekrytering har också andra oönskade effekter där lärosätet minskar inflödet av både arbetskraft och idéer utifrån. Karin berättade också om besvär med uppehållstillstånd för doktorander och forskare som kommer till Sverige. Ett exempel är en utländsk doktorand som efter avslutade forskarstudier i Sverige fick en, av Vetenskapsrådet finansierad, Post-doc förlagd till Storbritannien. Om han tackar ja till tjänsten och vistas del av sin tid i Storbritannien, 5 (10)

6 innebär det att han äventyrar sina möjligheter att få permanent uppehållstillstånd i Sverige. Här släpar regelverket efter och orsakar bekymmer både för individen, för arbetsgivaren och finansiären. Stefan Bengtsson berättar att Chalmers medvetet anstränger sig att få många externsökande till utlysta tjänster. Chalmers eftersträvar breda beskrivningar av det forskningsfält som utlyser gäller. Till exempel kan forskningsassistenttjänster utlysas inom energiforskning eller liknande breda rubriker som kan innefatta många olika forskningsinriktningar och specialiteter. På så sätt får lärosätet in en stor bredd av sökande till utlysta tjänster. Rapport från migrationsutskottet (tidigare benämnd migrationsgruppen) Linda Gerén, SUHF Linda rapporterade att Migrationsutskottet har avlämnat sitt uppdrag angående uppehållstillstånd för studenter till en gruppering som arbetar aktivt med frågan. I denna grupp ingår representanter från UHR, Migrationsverket och SUHF. Flera lärosäten har hört av sig till SUHF angående bekymmer med långa väntetider för uppehållstillstånd, inte bara för studenter, utan även för forskare. De långa väntetiderna gäller för de som söker första gången, men i ännu högre grad för de som ansöker om förlängning. En forskare hade fått beskedet att beslut om förlängning kan ta mer än ett år och under den tiden kan han inte lämna Sverige. Om det fortsätter på det här viset, så är det inte bara ett besvär för individer som drabbas, det sänder också signaler om en ovälkomnande attityd. I förlängningen kan besvären tvinga lärosäten att förändra sin rekrytering. Linda ställer fråga till Forum om det är önskvärt att migrationsutskottet nu får ett nytt uppdrag som gäller migrationsfrågor för forskare. Migrationsutskottet skulle kunna ta in information från flera lärosäten för att kunna bilda sig en uppfattning om problemets omfattning och hur olika lärosäten uppfattar situationen. För denna uppgift behöver migrationsutskottet en ny sammansättning med bland annat deltagare med erfarenhet av personalfrågor. På sikt behövs någon från Migrationsverket som arbetar med arbetstillstånd. Mötet ställde sig positiva till migrationsutskottets förslag om nytt uppdrag. Önskvärt vore att migrationsutskottet sammanställer ett underlag att presentera för Forum vid nästa möte 8 november. Om 6 (10)

7 migrationsutskottet finner det lämpligt kan även SULF och forumsekretariatet på UHR delta i arbetet. Konsekvenser av domen MdH vs. Dickinson Anders Söderholm, SUHF I målet om återbetalning av studieavgift till Connie Dickinson Askenbäck förlorade Mälardalens högskola (MDH) i Hovrätten och dömdes till att betala tillbaka halva den studieavgift Connie betalat. Eftersom varken Connie eller MDH därmed är nöjda, har båda parterna överklagat och begärt prövningstillstånd till Högsta domstolen. Det betyder att rättsläget fortfarande är oklart i väntan på Högsta domstolens dom. En av de saker som domstolen har haft att ta ställning till är huruvida relationen mellan lärosätet och en studieavgiftsskyldig student är att betrakta som civilrättsligt eller offentlighetsrättsligt. Tingsrätt och hovrätt har tolkat förhållandet som civilrättsligt. Anders Söderholm bedömer det som troligt att Högsta domstolen tar upp fallet till behandling tidigast i början av Uppdrag till Forum angående samordning av webbinformation för internationella studenter Susanne Wadsborn-Taube, UHR Susanne Wadsborn-Taube redogjorde för arbetet med samordning av webbinformation. Ett första möte mellan UHR och Migrationsverket var planerat till föregående fredag. Några av deltagarna fick dock förhinder, varvid mötet ställdes in. Markus Filipsson berättade om den idéskiss till myndighetsgemensam webbinformation som Migrationsverket arbetat fram och skickat in som förslag till UHR. I idéskissen beskrivs processen att komma till Sverige för att studera i fyra huvudsakliga steg och tanken är att information från alla aktörer som studenten behöver ha kontakt med ska finnas samlat inom de fyra stegen. 7 (10)

8 Forsknings- och högskolefrågor på utlandsmyndigheterna Erik Åstedt, Näringsdepartementet Kamilla Lindström, UD Kurt Bratteby och Monika Wirkkala, SI Utlandsorganisationen för innovation, forskning och högre utbildning 1 januari i år övergick Tillväxtanalys utlandsverksamhet till Näringsdepartementet. Det betyder att medarbetarna flyttar in på utlandsmyndigheterna och formellt blir en del av utrikesförvaltningen med regeringskansliet som arbetsgivare. Styrning och finansiering delar näringsdepartementet med utbildningsdepartementet. Erik Åstedt beskriver omorganisationen som oväntat arbetsam, säkert mycket på grund av att det är ovanligt att delar av en myndighet flyttar in i regeringskansliet. En flytt i motsatt riktning förekommer dock ibland. Verksamheten består av utsända och lokalanställda analytiker placerade vid svenska utlandsmyndigheter i Washington DC, Brasilia, New Delhi, Beijing och Tokyo. Efter omorganisationen ska analytikerna arbeta mer politiknära och mer främjande. Det innebär sannolikt att de spenderar mindre tid med längre utredningar och mer med dagsaktuella frågor och att följa utvecklingen i respektive land. De ska vara forsknings- och innovationsambassadörer för Sverige, främja investeringar och attrahera människor för arbete och studier i Sverige. Svenska institutets stöd till utlandsmyndigheterna Monika Wirkkala berättade om det pilotprojekt som SI genomförde 2015 för att aktivera och uppmuntra utlandsmyndigheterna att arbeta mer med marknadsföring av Sverige som studienation. Projektet erbjöd utbildningar för ambassadpersonal, ekonomiskt stöd för att delta på rekryteringsmässor och tillgång till on-lineverktyg på webbplatsen sharingsweden.se. Sju utlandsmyndigheter deltog och projektet betraktades som lyckosamt. En lärdom var att kvalitetskontroll är viktigt och att de som arbetar med marknadsföring behöver djupare kunskaper som Sverige och svensk utbildning. Detta gjorde att verksamheten byggdes ut nästkommande år med utbildning av lokalanställda vid utlandsmyndigheterna i budskap och marknadsföring av Sverige som studiedestination på plats i Stockholm. Som ett resultat steg deltagandet till 30 mässor i 20 länder Inför 2017 har verksamheten utökats ytterligare till att inkludera utlandsmyndigheter i 27 länder och ett fokus är satsningar på pre-departure events innan studenterna avreser till Sverige. 8 (10)

9 Monika avslutade med att berömma samarbetet med utlandsmyndigheter som även viktigt för SI. Samarbetet har varit lärorikt för alla parter, där arbetet nu är mer resurseffektivt. Att fler utlandsmyndigheter nu arbetar med studentrekrytering gör att SI och Sverige sammantaget kan vara aktivt i betydligt fler länder än tidigare. Allmän diskussion om utlandsmyndigheternas roll Även om analytiker på utlandsmyndigheterna är anställda av regeringskansliet och primärt arbetar med arbetsuppgifter definierade av regeringskansliet, finns det möjlighet för andra svenska myndigheter att få landspecifik hjälp via dessa funktioner. En sådan begäran ska i såna fall gå vi näringsdepartementet. Andreas Göthenberg påpekar att vid många svenska ambassader i låginkomstländer finns forskningssekreterare utsända av Sida som har stora kunskaper om forskning och högre utbildning i länderna där de är placerade. Dessa kan utnyttjas för att får djupare kunskaper om utbildningsmarknader och forskningssystem i länder och regioner. Kurt Bratteby pratade om allas vårt behov av omvärldsanalys och där vi många gånger bygger upp parallella strukturer för att ta in kunskaper och tolka aktuella trender. En sådan omvärldsanalys som SI gör regelbundet är Sverigebildsanalyser som strävar efter att ta reda på hur attraktivt Sverige är i det aktuella landet. På webbplatsen sharingsweden.se finns instruktioner för att göra sverigebildsanalyser. Övriga frågor Anders Clarhäll berättade om ett riksdagsbeslut från veckan innan där riksdagen i enlighet med finansutskottets betänkande Tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner. Betänkandet går ut på att alla konsumenter som lagligen är bosatta inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, EES, ska kunna få ett bankkonto med grundläggande funktioner. Rätten till bankkonto är inte ny, utan det nya är att kunden också ska ha rätt att ta del av alla de produkter som banken tillhandahåller och som brukar vara kopplade till att ha ett bankkonto (huvudsakligen funktioner som att kunna placera pengar på kontot, ta ut kontanter och kunna överföra pengar). Beslutet är en del i att genomföra EU:s betalkontodirektiv i svensk rätt. Eftersom studenter är lagligen bosatta innefattas de som alla andra av det nya beslutet. Det finns dock ingen anledning att tro att det påverkar möjligheten att öppna bankkonto. Detta eftersom möjligheten att öppna bankkonto begränsas av penningtvättslagen, vilken just nu genomgår ett förnyelsearbete. En ny penningtvättslag förväntas ta i 9 (10)

10 bruk 2 augusti Dagen innan mötet med Forum pratade Anders med Åsa Arffman på Bankföreningen. Enligt Åsa kommer den nya lagen förtydliga bankens roll och ansvar vid öppnande av nya bankkonton. Sannolikt kommer det innebära att banken kommer vara tvungen att ställa fler frågor till nya kunder. Nytt är att om det finns tveksamheter i identifieringen av kunden eller i syfte med nytt bankkonto, måste banken neka den sökande som ny kund. Åsa Arffman tror inte den nya penningtvättslagen kommer försvåra för studenter att öppna bankkonto. Bankföreningen kommer se över och uppdatera sina informationsblad på webbsidan med anledning av ny lagstiftning. Avslutning Tuula avslutade mötet med att påminna om tid för nästa sammankomst med Forum som äger rum 8 november. Förslag till tema för nästa möte: Vidare karriär efter internationell mobilitet. Eftersom mötet var Anders Söderholm sista möte med Forum ( åtminstone i rollen som SUHF:s generalsekreterare) tackade Tuula honom för hans tid och engagemang i Forum. Samtidigt passade hon på att gratulera till nya jobbet som generaldirektör för UKÄ. 10 (10)

Forum för internationalisering, 2016-02-04

Forum för internationalisering, 2016-02-04 Avd. för analys, främjande och tillträdesfrågor Anders Clarhäll Anders Ahlstrand MINNESANTECKNINGAR Datum 2016-03-01 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm Besöksadress Wallingatan 2 111 60 Stockholm Telefon

Läs mer

Forum för internationalisering,

Forum för internationalisering, Avd. för analys, främjande och tillträdesfrågor Anders Ahlstrand Anders Clarhäll Minnesanteckningar MINNESANTECKNINGAR Datum 2016-03-10 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm Besöksadress Wallingatan 2

Läs mer

Forskning i en föränderlig värld

Forskning i en föränderlig värld Forskning i en föränderlig värld STINTs frukostmöte 2017-11-07 Agneta Bladh Internationaliseringsutredningen 1 Varför internationalisering? 1. Universitet och högskolor är avgörande för det internationella

Läs mer

Minnesanteckningar från möte i SUHF:s expertgrupp för studieadministrativa

Minnesanteckningar från möte i SUHF:s expertgrupp för studieadministrativa Sveriges Universitets- 2016-12-09 och högskoleförbund Minnesanteckningar från möte i SUHF:s expertgrupp för studieadministrativa frågor Mötet ägde rum den 6 december 2016 på SUHF:s kansli, Stockholm. Närvarande

Läs mer

Forum för internationalisering, 22 april 2015

Forum för internationalisering, 22 april 2015 Avd. för analys, främjande och tillträdesfrågor Sekreterare Petra Brundell Datum 2015-04-22 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm Besöksadress Wallingatan 2 111 60 Stockholm Telefon 010-470 03 00 Org nr

Läs mer

Ökad internationalisering av universitet och högskolor

Ökad internationalisering av universitet och högskolor Ökad internationalisering av universitet och högskolor Tema-möte med SUHF:s expertgrupp för internationalisering 170920 Agneta Bladh Internationaliseringsutredningen 1 Uppföljning Internationaliseringsutredningens

Läs mer

Forum för internationalisering,

Forum för internationalisering, Avd. för analys, främjande och tillträdesfrågor Anders Clarhäll Anders Ahlstrand Minnesanteckningar MINNESANTECKNINGAR Datum 2016-11-23 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm Besöksadress Wallingatan 2

Läs mer

Forum för internationalisering, 2015-09-30

Forum för internationalisering, 2015-09-30 Avd. för analys, främjande och tillträdesfrågor Anders Clarhäll, Anders Ahlstrand MINNESANTECKNINGAR Datum 2015-11-18 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm Besöksadress Wallingatan 2 111 60 Stockholm Telefon

Läs mer

Strategisk plan för främjande av breddad rekrytering till högskolan och motverkande av diskriminering inom högskolan 2015-2017

Strategisk plan för främjande av breddad rekrytering till högskolan och motverkande av diskriminering inom högskolan 2015-2017 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Aleksandra Sjöstrand Utredare 010-4700367 aleksandra.sjostrand@uhr.se STRATEGI Diarienummer 1.1.1-266-2015 Datum 2015-03-06 Postadress

Läs mer

Kartläggning av studieavgifter ett regeringsuppdrag i samarbete med UHR. Forum för internationalisering UHR 9 februari 2017 Marie Kahlroth

Kartläggning av studieavgifter ett regeringsuppdrag i samarbete med UHR. Forum för internationalisering UHR 9 februari 2017 Marie Kahlroth Kartläggning av studieavgifter ett regeringsuppdrag i samarbete med UHR Forum för internationalisering UHR 9 februari 2017 Marie Kahlroth UKÄ skulle särskilt kartlägga storlek på studieavgifterna, vad

Läs mer

Ökad internationalisering av universitet och högskolor

Ökad internationalisering av universitet och högskolor Ökad internationalisering av universitet och högskolor NUAK 18 september 2017 Albin Gaunt och Maria Wilenius Internationaliseringsutredningen 1 Uppdraget nya mål och ny nationell strategi för internationalisering

Läs mer

Yttrande över promemorian Kvalitetssäkring av högre utbildning, U2015/1626/UH

Yttrande över promemorian Kvalitetssäkring av högre utbildning, U2015/1626/UH Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Ulf Hedbjörk Utredare +46 10 470 04 60 ulf.hedbjork@uhr.se YTTRANDE Datum 2015-05-08 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm Besöksadress

Läs mer

Välkomna till Studieadministrativt forum! 19:e oktober 2017

Välkomna till Studieadministrativt forum! 19:e oktober 2017 Välkomna till Studieadministrativt forum! 19:e oktober 2017 Agenda På gång inom det studieadministrativa området. Cilla Häggkvist, bitr. avdelningschef vid Studentavdelningen. Hur är det att jobba i nya

Läs mer

Kommittédirektiv. Ökad internationalisering av universitet och högskolor. Dir. 2017:19. Beslut vid regeringssammanträde den 16 februari 2017

Kommittédirektiv. Ökad internationalisering av universitet och högskolor. Dir. 2017:19. Beslut vid regeringssammanträde den 16 februari 2017 Kommittédirektiv Ökad internationalisering av universitet och högskolor Dir. 2017:19 Beslut vid regeringssammanträde den 16 februari 2017 Sammanfattning En särskild utredare ska i syfte att öka internationaliseringen

Läs mer

Universitets- och högskolerådets antagningsstatistik

Universitets- och högskolerådets antagningsstatistik Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Torbjörn Lindquist Statistiker 010-470 03 90 torbjorn.lindquist@uhr.se PM Datum 2015-01-27 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm Besöksadress

Läs mer

Forum för internationalisering, 2014-12-03

Forum för internationalisering, 2014-12-03 Minnesanteckningar Forum för internationalisering, 2014-12-03 Deltagare: Eva Rummel, CSN Henrik Strömberg Croné, CSN Lars Holberg, Linköpings universitet/suhf Sven Bergqvist, Migrationsverket Charlotte

Läs mer

Minnesanteckningar från möte med expertgruppen för internationaliseringsfrågor

Minnesanteckningar från möte med expertgruppen för internationaliseringsfrågor Minnesanteckningar från möte med expertgruppen för internationaliseringsfrågor 2017-01-23 Tid: 10.00-17.00 Plats: SUHF:s kansli Deltagare Eva Malmström Jonsson, ordförande, KTH Per A. Nilsson, verkställande

Läs mer

Minnesanteckningar från möte i SUHF:s expertgrupp för studieadministrativa

Minnesanteckningar från möte i SUHF:s expertgrupp för studieadministrativa Sveriges Universitets- 2016-10-07 och högskoleförbund Minnesanteckningar från möte i SUHF:s expertgrupp för studieadministrativa frågor Mötet ägde rum den 31 augusti 2016 på SUHF:s kansli, Stockholm. Närvarande

Läs mer

Rubrik: Förordning (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor

Rubrik: Förordning (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor SFS nr: 2010:543 Departement/ myndighet: Utbildningsdepartementet Rubrik: Förordning (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor Utfärdad: 2010-05-27 /Träder i kraft I:2010-07-01/

Läs mer

Yttrande över Parlamentariska landsbygdskommitténs slutbetänkande (2017:1)

Yttrande över Parlamentariska landsbygdskommitténs slutbetänkande (2017:1) GD-staben Föredragande Magnus Hjort Biträdande stabschef 072-713 21 03 magnus.hjort@uhr.se YTTRANDE Diarienummer 1.2.3-00073-2017 Datum 2017-03-17 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm Besöksadress Wallingatan

Läs mer

Beskrivning av antagningsomgången höstterminen

Beskrivning av antagningsomgången höstterminen Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Carina Hellgren Utredare 010-4700305 carina.hellgren@uhr.se BESLUT Datum 2013-12-20 Diarienummer 1.1.1-3903-2013 Postadress Box 45093

Läs mer

Rapport Hur ser behovet av åsiktsutveckling rörande internationalisering ut?

Rapport Hur ser behovet av åsiktsutveckling rörande internationalisering ut? R1 Handläggare: Styrelsen Datum: 2017-04-12 Dnr: O410-2/1617 Rapport Hur ser behovet av åsiktsutveckling rörande internationalisering ut? Bakgrund Som en del av arbetet under verksamhetsåret 2015/2016

Läs mer

Hur kan vi underlätta samarbete med utländska lärosäten?

Hur kan vi underlätta samarbete med utländska lärosäten? Hur kan vi underlätta samarbete med utländska lärosäten? Rapport från en hearing Forum för internationalisering 12 april 2011 Stockholm Hearing 12 april I denna skrift redovisas vad som kom fram vid den

Läs mer

kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT

kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT 2011-09-15 kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT 1 (5) Närvarande: Representanter från kraftsamling@mdh: Thomas Wahl (HST), Jan Gustafsson (IDT) och Anna Andersson Ax (INFO). Representanter

Läs mer

Erasmus Charter for Higher Education Analys av svenska lärosätens ansökningar om att få delta i Erasmus+, med nordisk utblick

Erasmus Charter for Higher Education Analys av svenska lärosätens ansökningar om att få delta i Erasmus+, med nordisk utblick Erasmus Charter for Higher Education Analys av svenska lärosätens ansökningar om att få delta i Erasmus+, med nordisk utblick 25/9-2015 Anders Ahlstrand Analys av ansökningar om Erasmus Charter for Higher

Läs mer

Internationella utbildningssamarbeten 2014/15

Internationella utbildningssamarbeten 2014/15 Universitetens, högskolornas och de enskilda utbildningsanordnarnas Internationella utbildningssamarbeten 2014/15 - ett urval uppgifter och slutsatser från rapporten. Anna Lundh, utredare vid UKÄ Internationella

Läs mer

Handläggare: Jenny Andersson Datum: 2013-04-26 Dnr: PJ2-2/1213

Handläggare: Jenny Andersson Datum: 2013-04-26 Dnr: PJ2-2/1213 Handläggare: Jenny Andersson Datum: 2013-04-26 Dnr: PJ2-2/1213 Remissvar: förslag till direktiv om forskning, studier, elevutbyte, avlönad och oavlönad yrkesutbildning, volontärarbete och au pair-arbete

Läs mer

Sverigeintresserade studenter mer beredda betala avgift. En rapport från Svenska institutet

Sverigeintresserade studenter mer beredda betala avgift. En rapport från Svenska institutet Sverigeintresserade studenter mer beredda betala avgift En rapport från Svenska institutet Innehåll Förord av generaldirektör Olle Wästberg s. 3 Om undersökningen s. 4 Sverigeintresserade studenter mer

Läs mer

Uppdrag att stärka det svensk-kinesiska forsknings- och innovationssamarbetet

Uppdrag att stärka det svensk-kinesiska forsknings- och innovationssamarbetet Regeringsbeslut 1:3 REGERINGEN 2012-02-16 U2012/907/F Utbildningsdepartementet Enligt sändlista r VETENSKAPSRÅDET Ink 2012-03- 1 3 ^ELAIL^2M0_Z_±!( Handl: ^jöhux A yr// Uppdrag att stärka det svensk-kinesiska

Läs mer

Kalendarium 2015-2016 Och nyheter från UHR

Kalendarium 2015-2016 Och nyheter från UHR Kalendarium 2015-2016 Och nyheter från UHR 2015-05-27 Jari Rusanen Kalendarium 2015 16 september deadline för ansökan inför Nordic Master http://www.cimo.fi/programmes/nordic_master/to_the_applicant 21-20

Läs mer

Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m.

Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m. Regeringsbeslut 1:12 REGERINGEN 2010-11-25 U2010/7180/F Utbildningsdepartementet Se sändlista Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m.

Läs mer

Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet i forskning

Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet i forskning BESLUT 1(6) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Mikael Herjevik 08-5630 87 27 mikael.herjevik@uka.se Uppsala universitet Rektor Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet

Läs mer

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna Plats Sammanträdesrum Selma, campus Falun Datum och tid tisdagen den 20 juni, kl 10.45 15.00 Närvarande ledamöter Christina Bellander, ordförande Marie Klingberg

Läs mer

Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning

Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning PM 2015:79 RI (Dnr 138-723/2015) Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

Läs mer

Betänkandet (SOU 2011:28) cirkulär migration och utveckling förslag och framåtblick

Betänkandet (SOU 2011:28) cirkulär migration och utveckling förslag och framåtblick Regeringskansliet Justitiedepartementet Enheten för migration och asylpolitik 103 39 Stockholm Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50

Läs mer

STINT - till nytta för Malmö högskola. Andreas Göthenberg, VD Mattias Löwhagen, Programansvarig September 2014

STINT - till nytta för Malmö högskola. Andreas Göthenberg, VD Mattias Löwhagen, Programansvarig September 2014 STINT - till nytta för Malmö högskola Andreas Göthenberg, VD Mattias Löwhagen, Programansvarig September 2014 Disposition 1. Nyttan med internationalisering 2. Om STINT 3. STINTs programportfölj 2014 4.

Läs mer

Informationshanteringsutredningens slutbetänkande Myndighetsdatalag (SOU 2015:39)

Informationshanteringsutredningens slutbetänkande Myndighetsdatalag (SOU 2015:39) Stab Drazenko Jozic Myndighetsjurist 010-470 05 28 drazenko.jozic@uhr YTTRANDE Datum 2015-11-13 Diarienummer 1.2.3-825-2015 Justitiedepartementet Grundlagsenheten 103 33 Stockholm Postadress Box 45093

Läs mer

Drivkrafter hinder mervärde

Drivkrafter hinder mervärde 2013 03 06 Ulf Hedbjörk Universitets och högskolerådet Internationell mobilitet Drivkrafter hinder mervärde Ny myndighet: Universitets och högskolerådet HSV VHS YH UHR IPK KRUS Tre studier från UHR under

Läs mer

Hur ska högskolan lyckas med breddad rekrytering?

Hur ska högskolan lyckas med breddad rekrytering? 18 nov 2016 Aleksandra Sjöstrand Hur ska högskolan lyckas med breddad rekrytering? Vad handlar breddad rekrytering om? Jag är, hittills, den enda i familjen som läst på universitet. En följd av att komma

Läs mer

Minnesanteckningar från möte med SUHF:s Expertgrupp för studieadministrativa frågor den 13 september 2011 på SUHF:s kansli

Minnesanteckningar från möte med SUHF:s Expertgrupp för studieadministrativa frågor den 13 september 2011 på SUHF:s kansli Sveriges universitets- 2011-09-26 och högskoleförbund Minnesanteckningar från möte med SUHF:s Expertgrupp för studieadministrativa frågor den 13 september 2011 på SUHF:s kansli Deltagare: Yasmine Lindström,

Läs mer

Staf, mars 2017 Brita Lundström, Fil. Dr Stockholms Akademiska Forum Valhallavägen Stockholm

Staf, mars 2017 Brita Lundström, Fil. Dr Stockholms Akademiska Forum Valhallavägen Stockholm Internationell studentmobilitet i Stockholm 2015/2016 Staf, mars 2017 Brita Lundström, Fil. Dr Stockholms Akademiska Forum Valhallavägen 79 114 28 Stockholm www.staforum.se 2 Internationell studentmobilitet

Läs mer

Mötesanteckningar från Universitetskanslersämbetets insynsråd

Mötesanteckningar från Universitetskanslersämbetets insynsråd 1(2) Avdelning Verksledning Handläggare Gunilla Jacobsson 08-563 08616 Gunilla.Jacobsson@uk-ambetet.se 2014-02-28 Mötesanteckningar från Universitetskanslersämbetets insynsråd Sammanträdesdag: 2014-02-26

Läs mer

Det akademiska värdet av mobilitet

Det akademiska värdet av mobilitet Det akademiska värdet av mobilitet Förslag till åtgärder för att öka antalet utresande utbytesstudenter 2016-05-11 Anders Ahlstrand Bakgrund På forummötet i oktober 2013 diskuterades hinder och möjligheter

Läs mer

Kommittédirektiv. Trygga villkor och attraktiva karriärvägar för unga forskare. Dir. 2015:74. Beslut vid regeringssammanträde den 25 juni 2015

Kommittédirektiv. Trygga villkor och attraktiva karriärvägar för unga forskare. Dir. 2015:74. Beslut vid regeringssammanträde den 25 juni 2015 Kommittédirektiv Trygga villkor och attraktiva karriärvägar för unga forskare Dir. 2015:74 Beslut vid regeringssammanträde den 25 juni 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska, i syfte att säkra återväxten

Läs mer

Ramar och kriterier Minor Fields Studies 2017

Ramar och kriterier Minor Fields Studies 2017 Ramar och kriterier Minor Fields Studies 2017 Beskrivning av och syfte med programmet Minor Field Studies (MFS) är en stödform inom det svenska biståndet som administreras av Universitets- och högskolerådet

Läs mer

Kommittédirektiv. En nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan. Dir. 2015:46. Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015

Kommittédirektiv. En nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan. Dir. 2015:46. Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015 Kommittédirektiv En nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan Dir. 2015:46 Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska ta fram förslag till

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716); utfärdad den 27 juni 2013. SFS 2013:648 Utkom från trycket den 9 juli 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om utlänningslagen

Läs mer

Information om UHR och våra program Erasmus+ Frågor och svar om programmen Erasmus Student Network (ESN) presentation& workshop

Information om UHR och våra program Erasmus+ Frågor och svar om programmen Erasmus Student Network (ESN) presentation& workshop Seminariets upplägg Information om UHR och våra program Erasmus+ Frågor och svar om programmen Erasmus Student Network (ESN) presentation& workshop 2014 05 26 Carola Barhammar& Karin Andrén 1 2014 05 19

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte den 16 september 2015

Protokoll fört vid styrelsemöte den 16 september 2015 Sveriges universitets- 2015-11-05 & högskoleförbund Protokoll 2015:6 Protokoll fört vid styrelsemöte den 16 september 2015 Närvarande ledamöter Helen Dannetun, ordförande Karin Röding ( 1-8) Anders Söderholm

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER FÖR HANTERING AV EXTERNA FORSKNINGSBIDRAG

ETISKA RIKTLINJER FÖR HANTERING AV EXTERNA FORSKNINGSBIDRAG RIKTLINJER Diarienummer GIH 2016/601 Beslutat av Högskolestyrelsen Referens Karin Larsén Beslutsdatum 2017-02-17 Giltighetstid Tillsvidare 1(5) ETISKA RIKTLINJER FÖR HANTERING AV EXTERNA FORSKNINGSBIDRAG

Läs mer

Remissvar Högskolestiftelser en ny verksamhetsform för ökad handlingsfrihet (Ds 2013:49)

Remissvar Högskolestiftelser en ny verksamhetsform för ökad handlingsfrihet (Ds 2013:49) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2013-06-25 U2013/4153/UH Regeringskansliet Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar Högskolestiftelser en ny verksamhetsform för ökad handlingsfrihet (Ds 2013:49)

Läs mer

Enheten för bedömning av utländsk akademisk utbildning

Enheten för bedömning av utländsk akademisk utbildning Enheten för bedömning av utländsk akademisk utbildning ENIC-NARIC Sverige 2015-04-22 Malin Jönsson, Cecilia George Avdelningen för bedömning av utländsk utbildning Enheten för bedömning av utländsk gymnasieutbildning,

Läs mer

Vad har de för sig på UHR innan kl 5?

Vad har de för sig på UHR innan kl 5? Vad har de för sig på UHR innan kl 5? 2016-10-26 Mats Embertsén Senior rådgivare Utbildning, utbyten, utveckling för alla som vill vidare 2 Våra uppdrag 3 Vår finansiering UHR:s intäkter kommer i huvudsak

Läs mer

En robust personalförsörjning av det militära försvaret (SOU 2016:63)

En robust personalförsörjning av det militära försvaret (SOU 2016:63) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2016-09-29 Fö2016/01252/MFI Regeringskansliet Försvarsdepartementet 103 33 Stockholm En robust personalförsörjning av det militära försvaret (SOU 2016:63) Statskontoret

Läs mer

7. En nationell nämndmyndighet för prövning av oredlighet i forskning

7. En nationell nämndmyndighet för prövning av oredlighet i forskning YTTRANDE 1(5) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Carl Braunerhielm 08-563 085 38 carl.braunerhielm@uka.se Regeringskansliet Utbildningsdepartementet (Forskningspolitiska enheten) 103 33 Stockholm

Läs mer

Myndigheternas rekommendationer gällande SFO-stödet och framtida riktade satsningar

Myndigheternas rekommendationer gällande SFO-stödet och framtida riktade satsningar Vetenskapsrådet Box 1035 101 38 Stockholm Skrivelse diarienummer 5.1-2015-5959 2015-04-29 Till Regeringskansliet Miljö- och energidepartementet Näringsdepartementet Socialdepartementet Utbildningsdepartementet

Läs mer

Tillägg till Avtal om Samhällskontraktet som MDH, Västerås och Eskilstuna ingått i oktober 2013.

Tillägg till Avtal om Samhällskontraktet som MDH, Västerås och Eskilstuna ingått i oktober 2013. TILLÄGGSAVTAL SAMHÄLLSKONTRAKTET Tillägg till Avtal om Samhällskontraktet som MDH, Västerås och Eskilstuna ingått i oktober 2013. 1 Parter 1. Mälardalens högskola, org.nr. 202100-2916 ( MDH ) 2. Västerås

Läs mer

2009-02-19 U2009/973/UH. Enligt sändlista. 1 bilaga

2009-02-19 U2009/973/UH. Enligt sändlista. 1 bilaga Regeringsbeslut II:8 2009-02-19 U2009/973/UH Utbildningsdepartementet Enligt sändlista Uppdrag att utarbeta strategier för innovationskontor 1 bilaga Regeringen uppdrar åt Uppsala universitet, Lunds universitet,

Läs mer

Policy för Internationalisering Medicinska fakulteten vid Lunds universitet

Policy för Internationalisering Medicinska fakulteten vid Lunds universitet 1 Dnr M2009/2125 Internationella styrgruppen Policy för Internationalisering Medicinska fakulteten vid Lunds universitet Modern medicinsk vetenskap är beroende av ny teknologi, ökat informationsutbyte

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte den 14 juni 2016

Protokoll fört vid styrelsemöte den 14 juni 2016 Sveriges universitets- 2016-06-28 & högskoleförbund Protokoll 2016:4 Protokoll fört vid styrelsemöte den 14 juni 2016 Närvarande ledamöter Helen Dannetun, ordförande Anders Söderholm, via adobe connect

Läs mer

Uppdrag att föreslå överblickbara system för validering (U 2014:G)

Uppdrag att föreslå överblickbara system för validering (U 2014:G) Utdrag Protokoll 96 2014-04-08 U2014/3014/SAM Utbildningsdepartementet Uppdrag att föreslå överblickbara system för validering (U 2014:G) Sammanfattning av uppdraget Regeringskansliet uppdrar åt Elin Landell,

Läs mer

Yttrande över betänkandet Trygghet och attraktivitet en forskar-karriär för framtiden (SOU 2016:29) - Rekryteringsstrategigruppens synpunkter

Yttrande över betänkandet Trygghet och attraktivitet en forskar-karriär för framtiden (SOU 2016:29) - Rekryteringsstrategigruppens synpunkter Bilaga till rektorsbeslut 2016-06-14 (KI:s dnr 1-272/2016) Datum 2016-06-07 Yttrande över betänkandet Trygghet och attraktivitet en forskar-karriär för framtiden (SOU 2016:29) - Rekryteringsstrategigruppens

Läs mer

U2009/3627/UH. Verket för högskoleservice Box STOCKHOLM

U2009/3627/UH. Verket för högskoleservice Box STOCKHOLM Regeringsbeslut II:6 2009-05-28 U2009/3627/UH Utbildningsdepartementet Verket för högskoleservice Box 24070 104 50 STOCKHOLM Uppdrag om anmälningsavgifter och studieavgifter Regeringens beslut Regeringen

Läs mer

Möte 2013-03-22 Nyheter från Forum för internationalisering

Möte 2013-03-22 Nyheter från Forum för internationalisering Möte 2013-03-22 Nyheter från Forum för internationalisering I detta nyhetsbrev ges en kort-version av minnesanteckningarna från mötet i Forum den 22:e mars 2013. Via de länkar som anges når du den fullständiga

Läs mer

Forskande och undervisande personal

Forskande och undervisande personal Universitetskanslersämbetet och SCB 9 UF 23 SM 1301 Forskande och undervisande personal I gruppen forskande och undervisande personal ingår anställningskategorierna, professorer, lektorer, adjunkter, meriteringsanställningar

Läs mer

Fakultetsnämnden, utskottet för forskning

Fakultetsnämnden, utskottet för forskning Föredragningslista Nr 4:2012 Omfning 24-34 Datum och tid: Fredagen den 31 augusti 2012 kl 9.15-15.00. Plats: Rum L370 (Stora konferensrummet IDT, Verktyget), Mälardalens högskola, Eskilstuna Ledamöter:

Läs mer

Minnesanteckningar från möte med styrgruppen för Forum för bibliotekschefer 15 september 2006

Minnesanteckningar från möte med styrgruppen för Forum för bibliotekschefer 15 september 2006 1 Minnesanteckningar från möte med styrgruppen för 15 september 2006 Plats: SUHF:s kansli, Stockholm Närvarande: Göran Sandberg, Umeå universitet, ordförande Lars Björnshauge, Lunds universitet, vice ordförande

Läs mer

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014)

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014) Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Fredrik Lindström Statistiker 1-4755 fredrik.lindstrom@uhr.se PM Datum 213-1-17 Diarienummer 1.1.1-393-213 Postadress Box 4593 14 3 Stockholm

Läs mer

1.2 Långsiktigt perspektiv i SFS påverkansarbete

1.2 Långsiktigt perspektiv i SFS påverkansarbete Verksamhetsplan Sveriges förenade studentkårer 2015 / 2016 1. Inledning SFS verksamhetsplan är det dokument som slår fast vilket arbete som SFS ska bedriva under verksamhetsåret med politisk påverkan och

Läs mer

En attraktiv och modern musik- och kulturskola för alla

En attraktiv och modern musik- och kulturskola för alla En attraktiv och modern musik- och kulturskola för alla 800 lärare inom musik- och kulturskolan om sin arbetssituation En rapport från Lärarförbundet Dubbelklicka här och ange datum 2 [11] Musik- och kulturskolan

Läs mer

Minnesanteckningar från Funktionshindersdelegationens möte den 12 februari 2016

Minnesanteckningar från Funktionshindersdelegationens möte den 12 februari 2016 Socialdepartementet Minnesanteckningar från Funktionshindersdelegationens möte den 12 februari 2016 Deltagare: Från organisationerna: Gunnar Alván, Stig Nyman, Pelle Kölhed, Ines Uusmann, Meta Wiborgh,

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2014-02-26 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 3616-13 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Malmö, migrationsdomstolen, dom den 25 april 2013 i mål

Läs mer

Expertgruppen för internationaliseringsfrågor

Expertgruppen för internationaliseringsfrågor Expertgruppen för internationaliseringsfrågor Per Nilsson intl strateg, UmU verkst ledamot Marianne Granfelt GS, SUHF sekreterare Eva Malmström prorektor, KTH ordförande Afrouz Behboudi vicerektor för

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Kunskaps- och forskningsstrategi som underlag till den forskningspolitiska propositionen kunskapsstrategier för Konkurrensverket N2007/5553/FIN

Kunskaps- och forskningsstrategi som underlag till den forskningspolitiska propositionen kunskapsstrategier för Konkurrensverket N2007/5553/FIN 2007-11-26 Dnr 333/2007 1 (6) Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Kunskaps- och forskningsstrategi som underlag till den forskningspolitiska propositionen kunskapsstrategier för Konkurrensverket N2007/5553/FIN

Läs mer

Kommittédirektiv. Medverkan av tjänsteleverantörer vid hantering av ansökningar om uppehållsoch. Dir. 2015:50

Kommittédirektiv. Medverkan av tjänsteleverantörer vid hantering av ansökningar om uppehållsoch. Dir. 2015:50 Kommittédirektiv Medverkan av tjänsteleverantörer vid hantering av ansökningar om uppehållsoch arbetstillstånd Dir. 2015:50 Beslut vid regeringssammanträde den 7 maj 2015 Sammanfattning En särskild utredare

Läs mer

Högre utbildning i Sverige

Högre utbildning i Sverige Högre utbildning i Sverige Totalt 48 anordnare av högre utbildning, varav 31 statliga Inga avgifter för studenter från EU/EES Inkomst för utbildning och forskning ca 70 miljarder Av dessa 70 miljarder

Läs mer

Kommittédirektiv. Befattningsstruktur vid universitet och högskolor. Dir. 2006:48. Beslut vid regeringssammanträde den 27 april 2006.

Kommittédirektiv. Befattningsstruktur vid universitet och högskolor. Dir. 2006:48. Beslut vid regeringssammanträde den 27 april 2006. Kommittédirektiv Befattningsstruktur vid universitet och högskolor Dir. 2006:48 Beslut vid regeringssammanträde den 27 april 2006. Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare skall göra en översyn

Läs mer

Kommittédirektiv. Ansvar för migrationsverksamheten. vid utlandsmyndigheterna. Dir. 2016:5. Beslut vid regeringssammanträde den 21 januari 2016

Kommittédirektiv. Ansvar för migrationsverksamheten. vid utlandsmyndigheterna. Dir. 2016:5. Beslut vid regeringssammanträde den 21 januari 2016 Kommittédirektiv Ansvar för migrationsverksamheten vid utlandsmyndigheterna Dir. 2016:5 Beslut vid regeringssammanträde den 21 januari 2016 Sammanfattning En särskild utredare ska kartlägga och beskriva

Läs mer

Högskola yrkeshögskola. Arbetsgrupp för samarbete mellan SUHF och Myndigheten för yrkeshögskolan

Högskola yrkeshögskola. Arbetsgrupp för samarbete mellan SUHF och Myndigheten för yrkeshögskolan MYH/SUHF 2015-09-17 Dnr (MYH) 2014/3999, (SUHF) 14/052 Rapport (REV) Högskola yrkeshögskola. Arbetsgrupp för samarbete mellan SUHF och Myndigheten för yrkeshögskolan Uppdraget SUHF:s presidium och Myndigheten

Läs mer

Hur UKÄ organiserar metodarbetet. internt och externt

Hur UKÄ organiserar metodarbetet. internt och externt Hur UKÄ organiserar metodarbetet internt och externt Regeringskansliets PM Samlat system med fyra huvudkomponenter: Examenstillståndsprövningar Granskning av lärosätenas kvalitetssäkringssystem Utbildningsutvärderingar

Läs mer

Behovet av revideringar av regelverk och processer kring hanteringen av avgiftsskyldiga studenter och sökande

Behovet av revideringar av regelverk och processer kring hanteringen av avgiftsskyldiga studenter och sökande Sveriges universitets- Dnr 12/102 och högskoleförbund 1 november 2012 SKRIVELSE Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Behovet av revideringar av regelverk och processer kring hanteringen av avgiftsskyldiga

Läs mer

Rubrik: Förordning (2007:996) med instruktion för Migrationsverket

Rubrik: Förordning (2007:996) med instruktion för Migrationsverket Source: http://tinyurl.com/cppw6b2 Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. SFS nr: 2007:996

Läs mer

Sammanfattning. Återkallelse av svenskt medborgarskap

Sammanfattning. Återkallelse av svenskt medborgarskap REMISSYTTRANDE Sid 1 (5) 2006-09-28 AdmD 158-2006 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet Omprövning av medborgarskap (SOU 2006:2), ärendenummer Ju 2006/643/IM Sammanfattning Kammarrätten instämmer

Läs mer

Kunskap i samverkan. för samhällets utmaningar och ökad konkurrenskraft

Kunskap i samverkan. för samhällets utmaningar och ökad konkurrenskraft Kunskap i samverkan för samhällets utmaningar och ökad konkurrenskraft Vi tappar innovationskraft och andra tar in 0,9 0,8 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6 0,5 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Schweiz Sverige

Läs mer

Remiss av betänkandet SOU 2015:70 Högre utbildning under tjugo år (U2105/03787/UH)

Remiss av betänkandet SOU 2015:70 Högre utbildning under tjugo år (U2105/03787/UH) Umeå universitet Dokumenttyp: BESLUT Datum:2015-11-03 Dnr: FS 2015/1119 Sid 1 (2) Remiss av betänkandet SOU 2015:70 Högre utbildning under tjugo år (U2105/03787/UH) 1. Bakgrund Umeå universitet har erbjudits

Läs mer

Handlingsplan för internationalisering

Handlingsplan för internationalisering Dnr 2015/281 Handlingsplan för internationalisering Fastställd av rektor 2016-06-14 Innehållsförteckning 1. Inledning, utgångspunkt och syfte 3 2 Generella insatser 3 2.1 Nätverk och partnerskap i forskning,

Läs mer

Validering/bedömning av reell kompetens Vägledarkonferens

Validering/bedömning av reell kompetens Vägledarkonferens Validering/bedömning av reell kompetens Vägledarkonferens 2017-02-23 Aleksandra Sjöstrand Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Varför validering? Jag kontaktade universitetet så fort

Läs mer

Forum för internationalisering,

Forum för internationalisering, Avd. för analys, främjande och tillträdesfrågor Anders Ahlstrand Anders Clarhäll Minnesanteckningar MINNESANTECKNINGAR Datum 2016-05-24 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm Besöksadress Wallingatan 2

Läs mer

Strategi för forskning och högre utbildning 2013-2016, Dnr 221/2012

Strategi för forskning och högre utbildning 2013-2016, Dnr 221/2012 17 september 2012 Strategi för forskning och högre utbildning 2013-2016, Dnr 221/2012 Helsingborgs stad behöver fokusera arbetet kring högre utbildning, forskning och attraktiv studentstad för att stärka

Läs mer

Högskoleutbildning för nya jobb

Högskoleutbildning för nya jobb 2014-08-11 PM Högskoleutbildning för nya jobb Kravet på utbildning ökar på arbetsmarknaden. Men samtidigt som efterfrågan på högskoleutbildade ökar, minskar utbildningsplatserna på högskolan. I dag misslyckas

Läs mer

Ankom Stockholms läns landsting Handläggare: Viktoria Björk 2015-01- 2 3

Ankom Stockholms läns landsting Handläggare: Viktoria Björk 2015-01- 2 3 Stockholms läns landsting 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Forskning och innovation TJÄNSTE UTLÅTANDE Ankom Stockholms läns landsting Handläggare: Viktoria Björk 2015-01- 2 3 ISlHLtUB Landstingsstyrelsens

Läs mer

Utbildning, utbyte, utveckling för alla som vill vidare

Utbildning, utbyte, utveckling för alla som vill vidare www.uhr.se Utbildning, utbyte, utveckling för alla som vill vidare Universitets- och högskolerådet 2016 Text: Universitets- och högskolerådet Grafisk form: Alexander Florencio Foto: Eva Dalin Tryck: E-Print,

Läs mer

KB:s samordningsuppdrag för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer Sidnummer 1

KB:s samordningsuppdrag för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer Sidnummer 1 KB:s samordningsuppdrag för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer Sidnummer 1 KB:s regleringsbrev 2017 Samordning av arbete kring öppen tillgång Kungl. biblioteket ska samordna arbetet med införande

Läs mer

Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare?

Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare? till riksdagen datum: 2014-09-01 dnr: 31-2013-0813 rir 2014:18 Härmed överlämnas enligt 9 lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m följande granskningsrapport över effektivitetsrevision:

Läs mer

Betyg i högre utbildning

Betyg i högre utbildning Betyg i högre utbildning Hans Adolfsson http://www.suhf.se/nyheter-press/nyheter/betyg-i-hogre-utbildning Uppdrag Arbetsgruppen ska: undersöka behovet av betygssystem med fler steg i högskolan mot bakgrund

Läs mer

Mälardalens högskolas ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet teknik

Mälardalens högskolas ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet teknik BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Anna-Karin Malla 08-563 086 66 anna-karin.malla@uka.se Mälardalens högskola Rektor Mälardalens högskolas ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen

Läs mer

Uppföljning av Åsa Ryegårds kartläggning från Katarina Winka, Umeå universitet på uppdrag av Göteborgs universitet

Uppföljning av Åsa Ryegårds kartläggning från Katarina Winka, Umeå universitet på uppdrag av Göteborgs universitet Uppföljning av Åsa Ryegårds kartläggning från 2013 Katarina Winka, Umeå universitet på uppdrag av Göteborgs universitet Med pedagogisk meriteringsmodell avses "en modell för hur lärare kan meritera sig

Läs mer

SIFFRORNA SOM SAKNAS: SULF:s skuggrapport om tidsbegränsade anställningar i akademin 2014. /Sveriges universitetslärarförbund

SIFFRORNA SOM SAKNAS: SULF:s skuggrapport om tidsbegränsade anställningar i akademin 2014. /Sveriges universitetslärarförbund SIFFRORNA SOM SAKNAS: SULF:s skuggrapport om tidsbegränsade anställningar i akademin 2014 /Sveriges universitetslärarförbund SIFFRORNA SOM SAKNAS SULF:s skuggrapport om tidsbegränsade anställningar i akademin

Läs mer

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2014-07-04 Ju2014/4445/KRIM Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 Remissen till Statskontoret omfattar

Läs mer