RIDSKOLEUTREDNING MALMÖ Fritidsförvaltningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RIDSKOLEUTREDNING MALMÖ 2011. Fritidsförvaltningen"

Transkript

1 RIDSKOLEUTREDNING MALMÖ 2011 Fritidsförvaltningen

2 INLEDNING Ett flertal utredningar har sedan början av 90-talet belyst ridsporten i Malmö Stad. Ridskoleföreningarna och dess medlemmar utövar sin sport på anläggningar som är mycket slitna och föreningarna har ett underhållsansvar vilket kräver stora ideella resurser. Med anledning av fritidsnämndens jämställdhetsarbete och diskussioner kring ridsportens förutsättningar jämfört med andra idrotter i Malmö Stad, samt de svårigheter de fyra ridskoleföreningarna har haft med sina anläggningar tillsatte fritidsnämnden en utredning. Uppdraget var bland annat att se över ridskoleföreningarnas anläggningar och vilka konsekvenser det innebär om Malmö Stad tar ett större ansvar. Sommaren 2009 skrev dåvarande fritidsnämnd till kommunstyrelsen och äskade medel till en utredning avseende ridanläggningar i Malmö. Sommaren 2009 anslog kommunstyrelsen 500 tkr i budget 2010 för att utreda ridanläggningar i Malmö. Den 25 februari 2010 antog fritidsnämnden projektdirektivet för utredningen. Bilaga 1. Över hela Sverige har det på senare år genomförts många utredningar avseende ridsport och hästnäringens betydelse har kommit att belysas. Antalet hästar har på 30 år fyrdubblats i Sverige. Det kan delvis förklaras genom att det vid bottennoteringen 1981 endast redovisades hästar i jordbruket. Det var först 1991 som denna registrering omfattade alla hästar varför stor osäkerhet råder kring hur många hästar som faktiskt fanns före Trenden sedan 1991 är stadigt ökande. Ridsporten i Malmö har således under årens lopp varit föremål för flera utredningar: 1991 gjorde fritidsförvaltningen en samlad redovisning av ridsportens situation i Malmö i Ridklubbarna i Malmö, anläggningar, verksamhet, ekonomi genomförde fritidsförvaltningen i samverkan med fastighetskontoret, stadsbyggnadskontoret och Klagshamns Ryttarförening en utredning för att klargöra förutsättningarna för en ridanläggning till föreningen såväl genom om- och tillbyggnad av cementfabriken på Klagshamnsudden som i form av en ny ridanläggning på annan plats i Klagshamn presenterade fritidsförvaltningen utredningen Ridsport i Malmö vilken beskriver den ridskoleverksamhet som bedrivs i Malmö. Den föreslår ett nytt fördelningssystem för det bidrag som idag bär namnet bidrag till hyror och arrende. Ridsport i Malmö var ute på remiss hos ridföreningarna i Malmö och de remissvar som kom in pekar på att underhållskostnaderna är en väsentlig fråga för föreningarna. Föreningarna var oroliga för framtiden och hade funderingar om hur framtida byggnadsunderhåll kommer att se ut. I det fördelningssystem som föreslås i Ridsport i Malmö ges ingen enhetlig syn från föreningarna utan en fortsatt dialog behövs mellan fritidsförvaltningen och föreningarna. 2 Ridskoleanläggningar i Malmö 2011

3 SYFTE Syftet med denna ridskoeutredning har varit att utreda möjligheterna att det ska finnas fem fungerande ridskoleanläggningar som bedriver ridskoleverksamhet samt uppfyller dagens krav på hästhållning och säkerhet. Utredningens syfte är att ge: förslag på nya lokaliseringar till Malmö Civila Ryttareförening (MCR) och till Klagshamns Ryttarförening (KRF). Dessa ridskoleanläggningarna har stora problem med de anläggningar de nyttjar idag. Malmö Civila Ryttareförening (MCR) har ett hyresavtal med Jägersro Trav och galopp (JTG) som löper ut Avtalet är upprättat så att de brister i lokalen som finns till huvudsak vilar på föreningen att åtgärda. Klagshamns Ryttarförening (KRF) hyr den gamla cementfabriken på Klagshamnsudden utav PEAB. PEAB garanterar inte säkerheten i den gamla cementfabriken på lång sikt, 2-4 år. förslag till lokaliseringen av en framtida femte anläggning samt att detta förslag ska arbetas in i ÖP2012 (Översiktsplan 2012). förslag på vad det kostar att bygga/hyra en ny ridskoleanläggning. förslag på vad det innebär om Malmö stad tar ett större ansvar för mark och byggnader avseende Malmö Ridklubb (MR) och Örestads Ryttarsällskap (ÖRS) anläggningar. Dessa ridskoleanläggningar är i stort behov av upprustning, samtidigt som nya riktlinjer i Djurskyddslagen gör att förändringar kommer att behövas på anläggningarna. Byggnaderna ligger på Malmö Stads mark och byggnaderna ägs dels av kommunen och dels av föreningen. AVGRÄNSNING Utredningen avgränsas till att gälla ridskoleanläggningar i Malmö Stad och tar inget helhetsgrepp på ridverksamheten eller hästnäringen i Malmö Stad eller Skåne. Utredningen avgränsas till att gälla de fyra ridklubbarna vilka bedriver ridskoleverksamhet, Malmö Ridklubb (MR), Malmö Civila Ryttareförening (MCR), Örestads Ryttarsällskap (ÖRS) och Klagshamns Ryttarförening (KRF). Det innebär att Södra Sallerups Ryttarförening och Naffentorps Ryttareförening vilka endast bedriver tävlings- och träningsverksamhet för de med egen häst, Ung Jägersro som i samarbete med Jägersro Trav och Galopp AB bedriver trav- och galoppskola i liten omfattning och Ponnygården Arken vars verksamhet och omfattning kan jämföras med 4H gårdarnas verksamhet inte berörs av denna utredning. I utredningsarbetet har vissa ställningstaganden gjorts utifrån kommunens krav på likställdhet, rättvisa och kostnadseffektivitet. Utredningen har inte utrett det statliga eller kommunala bidragssystemet eller hur eventuella ställningstagande i utredningen påverkar desamma. Beroende på vilka beslut som tas avseende de olika målen i direktivet kan det nuvarande bidragssystemet behöva ses över. PROJEKTGRUPP Bo Sjöström, fritidsförvaltningen, har varit beställarombud. Projektgruppen har bestått av Kristina Json Sjöholm (projektledare) och Gabriella Fricke fritidsförvaltningen, Anna Sohlberg och Åke Lundqvist stadsbyggnadskontoret, Staffan Petersson och Ingela Skoog fastighetskontoret, Sten Göransson gatukontoret, Maria Lööf miljöförvaltningen samt Jenny Pålsson och Rolf Malmström stadsfastigheter. Andra medverkande i utredningen har varit Mikaela Peethre Malthe och Bengt Håkansson stadsfastigheter, Gert-Ove Gren, fritidsförvaltningen. Inom projektgruppen har mindre arbetsgrupper bildats. Dessa har fokuserat på de olika delmålen i direktivet. Fastighetskontoret och stadsfastigheter har arbetat med att ta fram projekteringsunderlaget för en ny ridskoleanläggning. Fastighetskontoret har ansvarat för underhållsplanerna och samarbetat med fritidsförvaltningen med vad det innebär om Malmö stad tar ett större ansvar för Malmö Ridklubb och Örestads Ryttarsällskap. Stadsbyggnadskontoret, fastighetskontoret, gatukontoret och miljöförvaltningen har arbetat med att ta fram nya lokaliseringsalternativ. Fritidsförvaltningen har varit mer eller mindre delaktiga i dessa arbetsgrupper, hållit i de gemensamma mötena inom projektgruppen och mötena med föreningarna, sammanställt materialet samt arbetat fram utredningens resonemang och ställningstagande. Arbetsgrupperna har redovisat på gemensamma möten och hela projektgruppen har varit delaktig i efterföljande diskussioner. Ridskoleanläggningar i Malmö

4 I samband med att utredningen startade har en dialog med samorganisationen Malmö Ridföreningarnas Centralorganisation (MRCO) skett. Ett flertal dialogmöten under tidperioden mars 2010 juni 2011 har bidragit med värdefull information och ett par ställningstagande har gemensamt arbetats fram. Ett exempel på ett sådant ställningstagande är princip för en ridanläggning. Fritidsförvaltningen har under sommaren träffat Malmö Ridklubb och Örestads Ryttarsällskap var för sig för att diskutera på vilket sätt kommunen kan ta ett större ansvar för dessa ridanläggningar. Delutredning 3: Konsekvensanalys vilken belyser vad det innebär om Malmö stad tar ett större ansvar för mark och byggnader? I delutredning 3 presenteras en konsekvensanalys som belyser vad det innebär om Malmö stad tar ett större ansvar för mark och byggnader (ej drift och skötsel) avseende Malmö Ridklubb (MR) och Örestads Ryttarsällskap (ÖRS) anläggningar. Resonemanget kring privathästar vidareutecklas i denna delen. DISPOSITION Utredningen är disponerad så att projektdirektivets olika mål presenteras i tre olika delutredningar. Tanken är att respektive delutredning kan användas var för sig. Bakgrund I bakgrunden presenteras generell bakgrundsinformation, beskrivningar och vissa grundläggande resonemang vilka vidareutvecklas i de olika kapitlen. Här förs också ett resonemang kring frågan om privathästar på en kommunal anläggning vilket vidareutvecklas i delutredning 3. Delutredning 1: Lokalisering Delutredning 1 har under våren varit ute på remiss och presenteras här igen med synpunkter och vissa justeringar med anledning av resmissvaren. I Lokaliseringsdelen presenteras förslag på lokalisering av de två ridföreningar vilka idag hyr anläggningar av annan part än Malmö Stad och vars anläggningar har stora problem med underhåll. Här presenteras också förslaget på var den femte framtida anläggningen ska ligga. I delutredning 1 presenteras: Förslag på lokalisering för Malmö Civila Ryttare förening (MCR). Förslag på lokalisering för Klagshamns Ryttarför ening (KRF). Förslag på en lokalisering av en ny ridskolean läggning De delutredningar som inte tidigare presenterats är: Delutredning 2: Ny ridskoleanläggning I delutredning 2 beskrivs hur en princip för en ridskoleanläggning bör se ut. Denna är framtagen i dialog med bland annat MRCO (Malmö Ridföreningarnas Centralorganisation). Kostnader för att bygga/ hyra en ny anläggning samt projektering av en ny anläggning presenteras såväl som ritningar, kostnader och hyreskostnader för en ny ridskoleanläggning. 4 Ridskoleanläggningar i Malmö 2011

5 Bakgrund Nedan beskrivs ridskolor och ridsporten generellt, men även i jämförelse med andra idrotter på ett nationellt plan. Beskrivning och jämförelser görs också över hur bidragen fördelas mellan ridning och ishockey inom Malmö Stad. Ridskolor Ridskolorna i Sverige är unika. Det kommunala stödet har medfört att idrotten blivit en breddsport i Sverige. Det finns inte i något annat land den möjligheten för allmänheten att lära sig rida på som erbjuds i den svenska ridskolan. Ridskolan fyller en funktion både som utbildningsanläggning i samklang med naturen och som mötesplats för barn och ungdomar. Ridsporten är en idrott som inte bara innebär ridlektioner utan den inkluderar även all annan tid som spenderas på ridanläggningen. Det finns naturligtvis utövare som bara besöker ridanläggningen när det är aktuellt för ridlektioner men merparten av de aktiva barn och ungdomarna tillbringar mycket av sin fritid i stallet. Kontakten mellan människa och djur är ett särdrag för idrotten. Djuren som levande varelser har behov av daglig tillsyn med utfodring, mockning, ryktning, utegång och ridning för att må bra. Detta medför att ridföreningarna har stora krav på sig att få verksamheten att fungera som helhet. Här är den mötesplats och den ideella hjälp som barn och ungdomar ger till stor betydelse för föreningarna. Barn och ungdomar som vistas mycket tillsammans med hästarna lär sig ledarskap, respekt och mod. Den kultur som uppstår i stallet mellan barnen och ungdomarna är lärande och relationsutvecklande. Här kan en fritidsledare vara den motpol som kan behövas för att skapa en mer lärande miljö för barnen och ungdomarna än om de själva hanterar relationerna sinsemellan. Det är ovanligt att det finns tillgång till fritidsledare i ridföreningarna men det finns på ett fåtal platser i landet. Ett exempel på detta är Lund Civila Ryttarförening som har en anställd fritidsledare som driver Fritidsklubben. Fritidsklubben har öppet vardagar mellan (utökat under loven) och verksamheten består av en mix mellan hästaktiviteter och vanlig fritidsverksamhet. Till stor del bekostas fritidsledaren av kommunen. Ridsport i jämförelse med andra idrotter Räknat på antal sammankomster för utbetalat statligt lokalt aktivitetsstöd 2009 (LOK-stöd) är ridsporten Sveriges fjärde största ungdomsidrott efter fotboll, innebandy och ishockey. Räknat på antal utövare är ridsporten den tredje största idrotten bland tjejer efter gymnastik och fotboll. Ridskoleanläggningar i Malmö

6 Ridsporten är en av få sporter där män och kvinnor tävlar på lika villkor och den enda olympiska gren där män och kvinnor i olika åldrar tävlar mot varandra på lika villkor. Ridning är även en aktivitet som förenar stad och land. En ridanläggning tar stora arealer i anspråk vilket innebär att ridanläggningarna ofta ligger mer perifert till stadens centrum än t.ex. ishallen eller idrottsplatsen. Fritidsförvaltningen har tittat närmare på hur det ser ut i Malmö och vilka idrotter som har varit mest aktiva under perioden och registrerats inom RF:s LOK-stödsregister. De största idrotterna utifrån antal deltagartillfällen är fotboll följt av ridning, simning och ishockey. När det gäller procentuell fördelning av deltagartillfällen för flickor är fotbollen störst med 27%, följt av ridning 26%, simning 13% och gymnastik 13%. För pojkar är fotbollen också störst med 59%, följt av ishockey 11%, simning 11%, tennis 11% och basket 11%. Den procentuella fördelningen av deltagartillfällen för pojkar på ridning är 1 %, gymnastik 1 % och friidrott 1 %. Riksidrottsförbundet genomförde 2009 en undersökning i syfte att mäta kostnaderna för barns idrottande i Sverige när det gäller tio av de vanligaste idrotterna. De idrotter som undersöktes var ishockey, ridsport, innebandy, basket, gymnastik, friidrott, simning, golf, tennis och fotboll. Resultatet visar att de idrotter som kostar mest är ishockey och ridsport. Totalkostnaden per år för ishockey är kr och för ridsport kr. De billigaste idrotterna är gymnastik (2 360 kr), golf (3 500 kr) och fotboll (3 700 kr). Den dyraste avgiften tas ut inom ridsport, följt av tennis. På utrustningssidan är ishockey den dyraste idrotten, följt av ridsport, innebandy, golf och friidrott. Kostnaden för resor är störst inom ishockey följt av friidrott. En ishockeyspelare lägger totalt ner kr per år i avgifter, utrustning, resor och övriga kostnader. Den största utgiftsposten för ishockeyspelare är resor, där man årligen lägger ner kr. Efter resor går en del till utrustning (2 500 kr/år) och avgifter (2 100 kr/år). En ridsportare lägger totalt ner kr per år i avgifter, utrustning, resor och på övriga kostnader. Den största utgiftsposten för ridsportare är avgifter, där man årligen lägger ner kr/år. Efter avgifter går en del till resor (1 800 kr/år) och utrustning (1 000 kr/år). Med anledning av att ridning och ishockey har de högsta totalkostnaderna görs nedan en jämförelse av de båda sporterna inom Malmö Stad. Medlemmar Tabellen nedan visar att det totalt finns fler medlemmar i Malmö stads registrerade ridföreningar än vad det finns i ishockeyföreningarna. Båda sporterna är stora ungdomsidrotter där majoriteten av medlemmarna är under 25 år. TABELL 1 Antal medlemmar i ridföreningar och ishockeyföreningar som är registrerade i Malmö RIDSPORT 1 Medlemmar Totalt Medlemmar 4-25 år (%) Totalt kvinnor i % Klagshamns Ryttarförening (67%) 81 % Malmö Civila Ryttareförening (56%) 87 % Malmö Ridklubb (59%) 89 % Örestads Ryttarsällskap (64%) 92 % TOTALT RIDSPORT (61 %) ca 87 % ISHOCKEY Idrottsklubben Pantern (70%) 23 % Limhamn Limburners HC (75%) 9 % Malmö Redhawks (55%) 10 % TOTALT ISHOCKEY (66 %) ca 14 % 1. Uppgifterna för ridningen är från 2010, medan de för ishockeyn är från Generellt är det ingen större skillnad från de båda åren och då vikten av att ha de senaste uppgifterna från ridningen prioriteras är uppgifterna från olika år. 6 Ridskoleanläggningar i Malmö 2011

7 Aktivitetsbidrag och anläggningsstöd För att föreningarna ska kunna hålla nere kostnaderna för utövarna är såväl det kontanta bidragen som anläggningsstödet av stor vikt för ridföreningarna. Kontantstödet från kommunerna i Skåne varierar stort, men Malmö stad är den kommun som ger mest i kontantstöd till idrotten. Aktivitetsbidrag Tabellen nedan beskriver det aktivitetsbidrag som ridföreningarna och ishockeyföreningarna fått från Malmö stad under Tabell 2 Det aktivitetsstöd som ridföreningarna och ishockeyföreningarna erhållit AKTIVITETSBIDRAG RIDSPORT Klagshamns Ryttarförening Malmö Civila Ryttareförening Malmö Ridklubb Örestads Ryttarsällskap TOTALT RIDSPORT AKTIVITETSBIDRAG ISHOCKEY Idrottsklubben Pantern Limhamn Limeburners HC Malmö Redhawks TOTALT ISHOCKEY Anläggningsstöd Totalt fick ridföreningarna under 2010 ett anläggningsstöd på ca 3,8 mkr. Bidragsmässigt får ridföreningarna därmed ett högre stöd än ishockey. Ishockeyföreningarna får inget verksamhets- eller lokalkostnadsbidrag och inga subventioner för hyror. Dock upplåts anläggningar till både fotbolls- och ishockeyföreningar utan några kostnader till föreningarna enligt 0-taxan. 2 Malmö stad står även för drift, skötsel och underhåll på dessa anläggningar. För alla de anläggningar som föreningarna kan hyra av fritidsförvaltningen ingår drifts- och personalkostnader. En beräkning visar att den totala lokalsubvention för alla föreningar, som hyr av fritidsförvaltningen, uppgår till ca 160 mkr fastställde kommunfullmäktige att Malmö stad ska äga eller hyra ridföreningarnas lokaler och att fastighetsnämnden (idag tekniska nämnden) sedan via fritidsnämnden upplåter dessa till ridklubbarna. Den som äger ska underhålla om annat inte överenskommit och uppföljningen ansvarar ägaren för. Ridföreningarna får så kallat verksamhetsbidrag till hyror och arrende och lokalkostnadsbidrag som baseras på dels hur många bidragsberättigade medlemmar föreningen har och dels på hur många aktiviteter föreningen genomfört i egen lokal. 4 Några av ridföreningarna får också hyressubventioner. Verksamhetsbidraget är större för KRF och MCR eftersom de arrenderar sina anläggningar från externa parter, medan MR och ÖRS erhåller subventioner på sin hyra. Ridföreningarna får också lokalkostnadsbidrag som baseras dels på hur många bidragsberättigade medlemmar föreningen har och dels på hur många aktiviteter som föreningen genomfört i egen lokal. Lokalkostnadsbidrag är avsett att underlätta för föreningar att hyra lämpliga kontors- eller verksamhetslokaler för barn- och ungdomsverksamhet samt för personer med funktionsnedsättning. Bidraget utgår med maximalt 75% av godkända hyreskostnader. Som godkända hyreskostnader räknas hyra, värme, el och städning. 2. Malmö stad har sedan 1972 nolltaxa på en stor del av de anläggningar som ägs av kommunen. Nolltaxa innebär att registrerade föreningars barn- och ungdomsverksamhet är kostnadsfri i fritidsförvaltningens bokningsbara anläggningar. 3. Hämtat från utredningen Fritidsnämndens stöd till lokaler för föreningsverksamhet, Ridföreningarna har fått verksamhetsbidrag som är till hyror och arrende sedan beslut i kommunfullmäktige 1972 då ridföreningarna erhöll kompletterande bidrag för sina mark- och lokalkostnader efter en bestämd procentsats (60 %). Vid tillämpningen av bidragsnormerna skulle bidrag inte utgå för hästar i kommersiellt syfte. Däremot borde det tillåtas att en medlem i ridklubben får ha egen häst i klubbens stall. Prissättningen bör ske i samråd med fritidsnämnden som också erhåller full insyn i kostnaderna. Fritidsnämnden beslutade 1995 om ett högsta bidragsbelopp avseende lokalkostnadsbidraget till Malmö Ridklubb och Örestads Ryttaresällskap till högst kr per år och förening. Ridskoleanläggningar i Malmö

8 Föreningar som äger sin lokal får även medräkna vatten, sotning, sophantering, fastighetsförsäkring och räntor på fastighetslån. Bidrag utgår ej till lokaler på idrottsanläggningar, skolor, fritidsgårdar eller andra anläggningar som subventioneras av kommunen. Eventuella uthyrningsintäkter för lokalen ska redovisas och räknas från ansökt belopp. När det gäller ridföreningarna upplåts ridanläggningar till subventionerade kostnader medan driften och det inre underhållet sköts av föreningarna. Det är svårt att ge en exakt summa på vad drift och inre underhåll kostar ridföreningarna men det extra stöd som de erhåller från kommunen är inte tillräckligt för att en bra standard ska kunna hållas på dessa anläggningar. Ridföreningarna grunduppdrag är att bedriva ridskola vilket också innebär att kompetensen inom föreningen är mer fokuserade på att bedriva verksamhet än på fastighetsskötsel/ underhåll. Tabell 3 Bidrag och anläggningsstöd för ridföreningarna under 2010 Verksamhetsbidrag Lokalkostnadsbidrag (medlem) Lokalkostnadsbidrag (aktivitet i egen lokal) Subventioner för hyra Totalt KRF MCR MR ÖRS Ridskoleanläggningar i Malmö 2011

9 Privathästar Denna utredning fokuserar på ridanläggningar där ridskoleverksamhet bedrivs. På dagens ridskoleanläggningar finns även privat/medlemsägda hästar uppstallade. Utredningen vill belysa detta faktum utifrån likställighetsprincipen. En central frågeställning är om en kommun kan äga en anläggning där privatpersoner uppstalla sina privatahästar? Frågan berör två av målen i direktivet; kostnaden för att bygga en ny ridskoleanläggning och vad det skulle innebära om Malmö stad tar ett större ansvar för mark och byggnader. Tabellen nedan beskriver förhållandet mellan ridskolehästar och privathästar hos ridklubbarna i Malmö. Tabell 4 Antalet stallplatser, ridskolehästar och privathästar på ridföreningarna i Malmö KRF MCR MR ÖRS Antal stallplatser Ridskolehästar Privata hästar Privathästar är idag en naturlig del av ridskolan. I dialog med MRCO har det framkommit att det för föreningarna är viktigt att de har möjlighet att erbjuda sina medlemmar uppstallning av deras hästar. MRCO anser att de privata hästarna genererar ett stort socialt värde, de är förebilder för ridskoleeleverna och fungerar som mentorer för de yngre och mindre erfarna ryttarna i föreningen. För att kunna dra nytta av all samlad erfarenhet och bidra till en bra sammanhållning i föreningen är det önskvärt att det finns möjlighet att stalla upp sin häst på sin gamla ridskola. Det är även bra marknadsföring av ridskolan när privatryttarna är ute och tävlar för föreningen, samtidigt som många av privatryttarna är engagerade i olika sektioner och tävlingsverksamheten på föreningen. En annan fördel för föreningarna med uppstallade privathästar är att när eleverna tar steget upp till egen häst har de möjlighet att stanna kvar inom föreningen. Hästarna är levande varelser som behöver daglig omvårdnad och tillsyn. Inom ridsporten är den egna hästen en dröm för många och att ha en av ridskolans hästar som sin sköthäst alternativt vara medryttare/ skötare på en privathäst är en del av utvecklingen för aktiva inom ridsporten. De fyra ridföreningar skiljer sig åt i hur mycket hyra de tar för uppstallningen av privathästar och vad som ingår i uppstallningen (t.ex. foder, utfodring, lämning och hämtning i hage samt tillgången till ridhus). Hos samtliga föreningar ingår dock inte mockning och skötsel av hästarna i uppstallningsavgiften. Enligt uppgifter från ridföreningarna i Malmö ger uppstallningen i bästa fall ett litet överskott vilket går tillbaka till barn- och ungdomsverksamheten. Det kan uppstå konflikter mellan ridskolan, föreningen och de privata hästägarna om ridhustider, hagtider och träningsmöjligheter. För att öka intäkterna till ridföreningen kan det vara lockande att hyra ut ridhusen till privata ryttare. Det sker dock på bekostnad av den egna ridskoleverksamheten. Till exempel kan föreningen arrangera prova på ridning för att attrahera nybörjare, detta förläggs med fördel på helgerna vilket är samma tid som privata hästägarna oftast önskar träningstid. Tabell 4 Detta ingår i uppstallningen av privathästarna på ridanläggningarna i Malmö RIDFÖRENING Antal privathästar Årshyra/box per häst Foder Utfodring Lämning i hage KRF Nej Morgon och lunch Hämtning i hage Tillgång till ridhus Ja Nej 5 timmar/ vecka MCR Ja Ja Ja Ja Ja MR Nej Vardagar Vardagar Vardagar Ja ÖRS Ja Ja Vardagar Vardagar Ja Ridskoleanläggningar i Malmö

10 RIDKLUBBARNA I MALMÖ Nedan beskrivs de fyra berörda ridföreningarna avseende verksamhet, organisation och ekonomi. Informationen kommer från föreningarna själva samt årsredovisningar. Tabellen nedan visar ridklubbarnas ridtimmar i jämförelse med antalet ridskolehästar. Tabell 6 Antal ridtimmar/uppsittningar hos ridföreningarna i Malmö KRF MCR MR ÖRS Ridskolehästar Ridtimmar 6 totalt per år Varav barn och ungdomar % 71% 72% 64% Uppsittningar/ år och häst 6. Definition ridtimmar: Antal ridlektioner/vecka x 47 veckor x genomsnitt antal ridande/lektionstimme. Normalvärdet för antal ridtimmar/år och häst är 600 uppsittningar/år och häst. Malmö stads ridskolor har som visas i tabellen ovan 40 hästar eller mer och de flesta har drygt 600 uppsittningar/år/häst. Antalet ridtimmar för en häst kan variera kraftigt. Hur många ridtimmar en ridskolehäst kan gå beror på många olika faktorer och det finns begränsningar i hur många timmar ridskolehästarna får gå på lektion. Dessa begränsningar är individuella för varje häst men den övre gränsen för antal uppsittningar/häst är 2,4/dag. KLAGSHAMNS RYTTARFÖRENING Verksamhet Under 25 år har Klagshamns Ryttarförening sin verksamhet förlagd till den gamla cementfabriken på Klagshamnsudden. Hela anläggningen byggdes om under 1986 med hjälp av ideella krafter. KRF:s verksamhet är i första hand att bedriva ridskoleverksamhet, men är också en mötesplats för alla som är intresserade av hästar. Ridskoleverksamheten bedrivs under alla årstider till största delen utomhus. Föreningen bedriver också tävlingsverksamhet och alla som vill tävla får möjlighet att låna hästar och tävla för klubben. KRF ska vara ett stöd för de barn och ungdomar som väljer att rida och/eller vistas på anläggningen. Betydelsen av att finnas med i ett sammanhang och gemenskap har hjälpt många barn med speciella behov att må bättre och få växa. Alla ska kunna känna sig trygga med att vistas i stallet varje dag. Det är en känd och trygg miljö, där barnen kan vara sig själva, vara aktiva och röra på sig. KRF har engagerat sig i olika projekt som idrottslyftet och andra samarbetsparter för att få barn att finna glädjen i att möta djur och natur på nära håll. Närmast ligger ett projekt tillsammans med Röda Korset i Malmö, som syftar till att hjälpa familjer som lever med svåra upplevelser från världens krigszoner, till positiva upplevelser i en annan miljö. Det är ett pilotprojekt som efter utvärdering kommer att utvecklas tillsammans med flera olika parter. Organisation KRF drivs sedan 2007 av en ideell förening som ansvarar för all barn- och ungdomsverksamhet. Under 2007 skrevs ett avtal mellan KRF och Stall Spader ESS (SSE). Avtalet innebär att föreningen driver den största delen av barn- och ungdomsverksamheten medan företaget driver vuxenverksamheten. KRF äger själv endast ett fåtal hästar, övriga ponnyer och stora hästar för ridskoleverksamheten hyrs av Stall Spader Ess (SSE). KRF står för alla kostnader, exklusive de kostnader som tillhör ägandeskapet av hästarna. KRF bär kostnaderna för löpande verksamhet, personal, maskiner, strö och gödsel. SSE är ansvarig för att det finns utrustning och material för alla hästarna och står för kostnaderna för veterinärvård, vaccinationer, hovslagare, försäkringar av djuren, samt allt kraftfoder. Anställd personal på KRF är 9 heltidsanställda, av dessa är 1,5 konsulenttjänster och 4-5 lönebidragsanställda. Anläggningens ägar- och driftförhållande Klagshamns Ryttarförening (KRF) hyr den gamla cementfabriken på Klagshamnsudden utav PEAB. Föreningen står för hyra av lokalerna, drift och underhåll samt försäkring av dessa. PEAB garanterar inte säkerheten i den gamla cementfabriken på lång sikt, 2-4 år. Detta innebär att en lösning på anläggningsproblematiken behöver en långsiktig lösning till Ridskoleanläggningar i Malmö 2011

11 Ekonomi För år 2008 uppvisade föreningen ett negativt resultat om 515 tkr. Genom ökade intäkter och sänkta kostnader under 2009 lyckades föreningen förändra sin ekonomiska situation och uppvisade ett positivt resultat om 419 tkr för år 2009 och 91 tkr för Det egna kapitalet uppgick till 174 tkr per Kassalikviditeten, d.v.s. förmågan att betala sina skulder när de förfaller till betalning, uppgick till 110 % per Anläggningstillgångarna är låga (86 tkr) eftersom föreningen hyr anläggningen av PEAB. Lånebild Föreningens långfristiga skulder uppgick till 12 tkr per MALMÖ CIVILA RYTTAREFÖRENING Verksamhet Malmö Civila Ryttareförening bildades 1925 och har sin verksamhet förlagd till Jägersro Trav och galoppanläggning. I MCR:s verksamhet har det alltid ingått en ridskola där man får den första grundläggande ridutbildningen. Ridskolan har som ett första mål att ge eleverna teoretiska och praktiska ridkunskaper i och hur man hantera hästar på ett säkert självständigt sett i olika miljöer, delta i lättare tävlingar, utridningar etc. i grupp eller enskilt. MCR har en bred tävlingsverksamhet med tävlingsryttare med internationella meriter med bl.a. Olympiska medaljer. MCR är även en av de ledande ridsportsklubbarna i landet när det gäller tävlingsarrangemang (Falsterbo Horse Show). Organisation Koncernen MCR består av en ideell förening Malmö Civila Ryttareförening, MCRs Ridhusförening ekonomisk förening u.p.a. (MCRR) och aktiebolaget MCR. Den ideella föreningen MCR äger i sin helhet MCRR och 100% av aktierna i MCR AB. Aktiebolaget äger hästarna och bedriver ridskoleverksamheten, samt äger 42,5 % av aktierna i Falsterbo Horse Show. Anställd personal på MCR är 9 heltidsanställda, av dessa är 1,5 konsulenttjänster och 1-2 lönebidragsanställda. Anläggningens ägar- och driftförhållande Malmö Civila Ryttareförening (MCR) skrev 2008 under ett nytt hyresavtal för ridhuset med Jägersro Trav och galopp (JTG) som löper ut Malmö stad avrådde föreningen att skriva under avtalet, eftersom hyran var marknadsbaserad trots att statusbesiktning och tillsynsprotokoll visade på stora brister. Avtalet är upprättat så att de brister i lokalen som finns till huvudsak vilar på föreningen att åtgärda. Stallbyggnaden uppfördes 1958 av Hugo Åberg och Ingvar Wehtje och köptes av MCR som ägde byggnaden fram till 1968 då den köptes av Skånska Travsällskapet. MCR tecknade då ett avtal som löper fram till den 31 december Det andra ridhuset 19 x 26 m ägs av MCR och uppfördes år Ridhuset ägs av MCR AB och hyrs av den ideella föreningen MCR. Ridskoleanläggningar i Malmö

12 Ekonomi MCR har den lägsta nettoomsättningen av de kartlagda ridföreningarna. Detta beror på den omstrukturering MRC genomförde under 2007 och 2008, vilket innebar att verksamhet överfördes till det helägda bolaget MCR AB. Resultatet för år 2009 uppgick till 464 tkr och det egna kapitalet till tkr per Föreningens betalningsförmåga är mycket god, kassalikviditeten uppgick till 613 % per Anläggningstillgångarna uppgick till tkr. Lånebild Föreningen erhöll 1986 ett ränte- och amorteringsfritt lån om 600 tkr av Malmö stad. Därutöver har föreningen ett banklån om 1600 tkr, för vilket Malmö stad har gått i borgen för. Detta lån har lagts om under 2010 och har en amorteringstakt på 100 tkr per år. MALMÖ RIDKLUBB Verksamhet Malmö Ridklubb bildades 1920 och har sin verksamhet förlagd till Hyllie Boställe. MR driver en omfattande ridskoleverksamhet för alla åldrar, inkluderande en speciell handikappverksamhet, samt tävlar såväl med lag som individuellt. Inom MR finns även en mycket framgångsrik voltigegrupp samt en husargrupp. Malmö Ridklubb har också ett samarbete med Malmö Praktiska Gymnasiums Naturbruksprogram med inriktning mot hästskötarexamen. Föreningen bedriver tävlingsverksamhet från klubbnivå till regionala i dressyr, hoppning för såväl ponnyer som hästar. Organisation Malmö Ridklubb är en ideell organisation. Föreningen är utformad så att under styrelsen arbetar en anställd verksamhetschef som ansvarar för den totala verksamheten på klubben, en ridskolechef som ansvarar för ridskolan, en kanslichef (klubbens konsulent) som ansvarar för den administrativa funktionen samt en anläggnings/stallchef som ansvarar för anläggningens skötsel. Anställd personal på MR är 12 st, plus minst 12 timanställda instruktörer av dessa är 2 konsulenttjänster och 5-6 lönebidragsanställda. Anläggningens ägar- och driftförhållande Malmö stad äger Hyllie Boställe som förvaltas av fastighetskontoret. Fritidsförvaltningen hyr anläggningen av fastighetskontoret. Hyllie Boställe upplåtes till MR utan kostnad. Fastighetskontoret ansvarar för der yttre underhållet på de byggnader som de äger, medan MR står för det inre underhållet. De två största ridhusen ägs av föreningen. Ekonomi MRs nettoomsättning uppgick till tkr för år Resultatet var negativt -82 tkr, vilket det även var för år 2008 (-146 tkr). Föreningens egna kapital är negativt -196 tkr. Föreningens likvida situation är ansträngd. I bokslut 2009 uppgick de kortfristiga skulderna till tkr medan omsättningstillgångarna uppgick endast till tkr. Kassalikviditeten per uppgick till 37 %. Anläggningstillgångarna är störst hos MR av de kartlagda ridföreningarna och uppgick till per Ridskoleanläggningar i Malmö 2011

13 Lånebild MRs långfristiga skulder uppgick till tkr per , varav tkr avser ett kommunalt ränte- och amorteringsfritt lån. Sedan finns det lån om 637 tkr med Malmö stad som kreditgivare och lån om 146 tkr med bank som kreditgivare. Det senare är utan kommunalt borgensåtagande. Under 2010 har MR ett nytt kommunalt lån om tkr för att klara av en totalrenovering av ridhusets tak. Organisation Örestads Ryttaresällskap har för delar av sin verksamhet bildat ett aktiebolag Örestadsryttarnas AB (ÖRAB). Bolaget (som ägs helt av Örestads Ryttaresällskap) svarar för ridskoleverksamheten, står som ägare till ridskolehästarna. Bolaget svarar för anställningen av hälften av personalen medan föreningen svara för andra hälften av personalen. Föreningen äger ridhusen och är avtalspart i hyres- och arrendefrågor. Anställd personal på ÖRS är 4 heltidsanställda, 4 deltidsanställda, varav 4,5 konsulenttjänster, 2 heltids lönebidragsanställda, 2 deltids lönebidragsanställda och 1 deltids individuell daglig verksamhets plats. Anläggningens ägar- och driftförhållande Malmö stad äger Skogholms gård som förvaltas av fastighetskontoret. Skogholms gård upplåtes till ÖRS utan kostnad. Fastighetskontoret ansvarar för det yttre underhållet medan ÖRS står för det inre underhåller. Fastighetskontoret ansvarar för der yttre underhållet medan ÖRS står för det inre underhållet. Ekonomi ÖRS nettoomsättning uppgick till tkr för 2009 och resultatet var 116 tkr. Året dessförinnan var resultatet negativt -139 tkr. ÖRS egna kapital var negativt, -328 tkr, per Föreningens likvida situation är dock bra utifrån att kassalikviditeten uppgick till 693 % per Lånebild ÖRS långfristiga skulder uppgick till tkr per , varav tkr avser ett kommunalt ränte- och amorteringsfritt lån. Sedan finns det banklån om tkr med Malmö stad som borgensman. Noterbart är att de långfristiga skulderna är mycket större än anläggningstillgångarna. ÖRESTADS RYTTARSÄLLSKAP Verksamhet Örestads Ryttarsällskap bildades 1964 och har sin verksamhet förlagd på Skogholms gård i Fosie industriområde. Föreningen bedriver ridskoleverksamhet för barn och vuxna i olika åldrar, samt ridning för funktionshindrade, ridterapi och voltige samt tävlingsverksamhet med hoppning, dressyr och voltige. ÖRS samarbetar även med Realgymnasiet i Malmö och deras Naturbruksprogram med inriktning mot hästhållning och som har lektioner fyra dagar i veckan. Ridskoleanläggningar i Malmö

14 DELUTREDNING 1: LOKALISERING Utredningens uppdrag var att finna lösningar för ridsporten i den långsiktiga stadsplaneringen. Frågan har aktualiserats då två av dagens ridskoleanläggningar ägs av privata fastighetsägare och anläggningarna är i mycket dåligt skick samt att det i det pågående översiktsplanearbetet behöver reserveras mark för en framtida ridskoleanläggning. Delutredning 1: Lokalisering har varit på remiss till berörda parter och nedan presenteras en sammanställning av synpunkterna och det ställningstagande som utredningen därmed gjort gällande lokaliseringsalternativ för MCR, KRF och en ny framtida ridanläggning. Yttrandena i sin helhet går att läsa i bilaga 2. I följande kapitel presenteras förslag på: Lokalisering för Malmö Civila Ryttareförening (MCR). MCR hyr idag sin anläggning av Jägersro Trav och Galopp (JTG). Det nuvarande hyresavtalet löper ut Hyresavtalet innebär bland annat att ansvaret för de brister som finns i anläggningen i huvudsak vilar på föreningen att åtgärda. Lokalisering för Klagshamns Ryttarförening (KRF). KRF hyr sin anläggning av PEAB. Som fastighetsägare garanterar inte PEAB säkerheten i den gamla cement-fabriken på lång sikt, utan anser att anläggningen håller i cirka 2 4 år till. Lokalisering för en ny framtida ridanläggning. Med anledning av det pågående arbetet med Översiktsplan 2012 behöver mark reserveras för en framtida femte ridanläggning någonstans inom kommunen. Befintliga ridanläggningars lokalisering Den geografiska placering av de ridanläggningar som i dagsläget bedriver ridskoleverksamhet i Malmö visas i kartan nedan. Malmö Civila Ryttareförening är belägen på Jägersro Travbanas område i östra Malmö. Klagshamns Ryttarförening är belägen på Klagshamnsudden i sydvästra Malmö. Malmö Ridklubb är belägen väster om Hyllievång och Örestads Ryttarsällskap är belägen i Fosie Industriområde i södra Malmö. Ridanläggningarna är geografiskt väl fördelade i kommunen. I de olika lokaliseringsförslagen som presenteras har hänsyn tagits till att behålla en god geografisk fördelning samt att låta föreningen vara kvar i ungefär samma upptagningsområde. Dock är kriteriet närhet till ridanläggning inte direkt styrande när man tittar på var respektive ridklubbs medlemmar bor. Tidigare rapporter pekar på att det snarare är föreningarnas kultur som attraherar medlemmen då samtliga föreningar attraherar medlemmar från hela Malmö. KARTA 1 Befintliga ridskoleanläggningar i Malmö. 2 Ridanläggningar i Malmö 2011

15 Kriterier vid lokaliseringen av ridanläggningar När projektgruppen har bedömt olika lokaliseringsalternativ har vissa faktorer och kriterier haft särskild betydelse för val av plats. Några exempel på dessa är närhet till kollektivtrafik, möjlighet att nå det befintliga och planerade ridstigsnätet men också lagar och regler vilka reglerar bland annat skyddsavstånd till en ridanläggning. Nedan beskrivs några i korthet. Närhet till kollektivtrafik är viktigt för att barn och ungdomar med lätthet ska kunna ta sig till och från ridanläggningen. Det är även ur miljösynpunkt att föredra att kollektivtrafik används framför att föräldrar skjutsar sina barn med bil till ridanläggningen. I ridskoleutbildningen ingår det att eleverna lär sig rida ut i landskapet. För att detta ska vara möjligt är det därför viktigt att ridskolorna har tillgång till bra ridstigar i anslutning till ridanläggningen. Ett väl fungerande ridstigsnät anses vara av stor vikt för att bedriva en välfungerande och attraktiv ridskola. Ridstigsnätet utgörs huvudsakligen av gräsremsor i kanten av åkrar och i några fall av grusvägar. När det gäller att finna mark där ridstigar kan anläggas är det lätt att göra det där Malmö stad äger marken. Däremot är det mycket svårare att anlägga nya ridstigar på mark som ägs av privata markägare. Rekommenderat skyddsavstånd mellan en ridanläggning och bebyggelse har över tid varierat presenterade socialstyrelsen ett förslag vilket innebar att det ska vara minst 500 meter mellan bostäder och områden med hästhållning, stall, ridstigar och liknande. Senare publicerade studier tyder dock på att luftburna hästallergener sprids relativt kort sträcka i den yttre miljön och avtar kraftigt efter cirka 50 meter från området där hästar vistas. I vindriktningen kan dock låga halter av allergen förekomma flera hundra meter från källan. Andra kriterier utredningen har beaktat vid tilltänkta placeringar är gällande detaljplan eller möjlighet att ändra detaljplan, utvecklingsmöjligheter, utrymme, omgivningens karaktär, avstånd till allmän väg, konkurrens med annan rekreationsutövning, riksintresse och naturskydd. SAMANSTÄLLNING AV YTTRANDEN Klagshamns Ryttarförening KRF vill stanna kvar på Klagshamnsudden och anser inte att den bästa lokaliseringen är Naffentorp. Argumenten för en lokalisering på udden är den geografiska placeringen, historia (25 år på udden), positiva naturvärden, samt att Naffentorp saknar 8-10 ha. Föreningen vill inte ha en ny anläggning utan vill förbättra, rusta upp och modernisera befintlig anläggning. Malmö Civila Ryttareförening MCR accepterar lokaliseringsalternativet öster om Elisedalsvägen, förutsatt en placering på tomten så att bullret från motorstadion inte stör. MCR föreslår en placering längre österut eller norr om Husievägen. Minst 15 hektar bedöms som nödvändigt och och påpekar vikten av närhet till kollektivtrafik och cykelbanor. MCR behöver en snabb lösning då befintlig anläggningen är i mycket dåligt skick. Malmö Ridklubb MR förordar en placering av KRF på Klagshamnsudden och inte på Naffentorp. MR har inga synpunkter på placering av MCR. Örestads Ryttarsällskap ÖRS stöttar KRF i sin önskan om att vara kvar på Klagshamnsudden. Ser närheten mellan ÖRS och Naffentorp som negativt för ÖRS del om det på Naffentorp byggs en ny anläggning. Inga synpunkter på MCRs lokalisering. Hästhållning kan även medföra olägenheter i form av lukt (gödselhantering, ventilationsluft från stallar samt vissa fodertyper), insekter, skadedjur, buller (djurläten, fläktljud) och förorening av vattentäkter. För att hantera dessa problem arbetades det under 2007 fram en promemoria i Malmö om hästar och bebyggelse som utgick från Länsstyrelsen i Skånes rapport Hästar och bebyggelse från Här framgår att avståndet mellan bebyggelse i form av bostäder, lokaler för barnomsorg och liknande till ridanläggningar med hästar ska vara minst 200 meter, räknat från stall och gödselhantering. Avståndet till hagar och liknande ska vara meter. Ridskoleanläggningar i Malmö

16 HISO Påpekar vikten av tillgänglighet till kommunala färdmedel och att avstånden mellan ridanläggningarna och boende är tillräckliga för att undvika olägenheter för de boende. Väljer att inte kommentera de olika lokaliseringsalternativen. MRCO MRCO stöttar KRF i sin önskan om att vara kvar på Klagshamnsudden och accepterar en placering enligt förslaget för MCR. MISO/MIP Beklagar att MISO/MIP, MRCO och berörda ridklubbar inte varit en aktiv del i utredningsarbetet. MCRs lokalisering öster om Elisedalsvägen är bra förutsatt att bullernivåerna hålls inom föreskrivna gränsvärden för människor och djur. När det gäller KRFs lokalisering så förespråkar föreningen i första hand Klagshamnsudden. Alternativet Naffentorp är inte en acceptabel lösning medan föreningen kan tänka sig alternativet på Sjötorp. Miljönämnden Miljönämnden ställer sig bakom utredningen i sin helhet. Anser att lokaliseringsalternativen utgör en bra kompromiss mellan närhet till boende samt kollektivtrafik och respekt för skyddsavstånd. Stadsbyggnadsnämnden MCRs föreslagna placering öster om Elisedalsvägen kan i framtiden komma i konflikt med andra intressen, då den är belägen innanför yttre ringvägen. Befintlig placering och den i utredningen förslagna alternativa placeringen till KRF överensstämmer med intentionerna som finns i ÖP2012. När det gäller den nya femte ridanläggningen, så är SBN positiva till en placering i nordöstra Malmö, men förespråkar en placering utanför yttre ringvägen. SDF Husie Förordar alternativ med en placering öster om Elisedalsvägen, men eventuella problem med buller från motorstadion behöver utredas. Påpekar vikten av att det även finns möjligheter att uppstalla privathästar. Positiva till en placering vid Ängshög för den framtida nya ridanläggningen. SDF Limhamn/Bunkeflo Förespråkar en lokalisering av KRF i Klagshamn, med beaktande av naturvärdena på Klagshamnsudden. Tekniskanämnden För MCR förordas alternativet med placering på Jägersro trav & galopps område, men det föreslagna alternativet öster om Elisedalsvägen kan också vara av intresse. Lokalisering av KRF förordas vid Naffentorp, men alternativet på Klagshamnsudden är också fullt möjligt. Tävlingar bör förläggas på Limhamnsfältet. När det gäller placeringen av en ny framtida ridanläggning så förordar TN Ängshög. Jägersro trav & galopp AB JTG har inga krav på placering av MCR, men alternativ öster om Elisedalsvägen eller en placering på JTGs område är bättre än de andra. Detta då samarbete mellan JTG och MCR kan fortsätta i båda dessa alternativ. Räddningstjänsten Syd Lokaliseringsalternativet för KRF i Naffentorp är i närheten av Yttre Ringvägen som utgör transportled för farligt gods. Beroende på exakt placering kan detta innebära krav på riskanalys för att utreda att acceptabla risknivåer uppnås. De som valt att inte svara på remissen är: Södra Sallerups Ryttarförening, Peab och Länsstyrelsen i Skåne. 16 Ridskoleanläggningar i Malmö 2011

17 FÖRSLAG TILL LOKALISERING AV MALMÖ CIVILA RYTTAREFÖRENING (MCR) Det lokaliseringsförslag som utredningen anser är det bästa för MCR är i Husie öster om Elisedalsvägen. MCR flyttar öster om Elisedalsvägen och norr om Motorstadion/BMX-banan. Marken ägs av Malmö stad, det finns goda möjligheter att utveckla ridanläggningen och skyddsavståndet till närmsta bebyggelse är meter. I östra Malmö finns ett omfattande ridstigsnät som är lätt att utöka då marken till stor del ägs av Malmö stad. Från den föreslagna lokaliseringen kan det befintliga ridstigsnätet nås via två tunnlar under Yttre Ringvägen. Avståndet till kollektivtrafik är ca 1 kilometer. För att buller från motorstadion inte ska påverka ridanläggningen behöver detta studeras närmare vid exakt placering av ridanläggningen. Föreslagen lokalisering Ett nytt läge öster om Elisedalsvägen, är enligt utredningen den bästa lokaliseringen för MCR med anledning av möjligheterna till att utveckla anläggningen, skyddsavstånd samt det befintliga ridstigsnätet. FÖRSLAG TILL LOKALISERING AV KLAGSHAMNS RYTTARFÖRENING (KRF) Det lokaliseringsförslag som utredningen anser är det bästa för KRF är Naffentorp. Fördelarna med denna lokalisering är att marken kring Naffentorp ägs av Malmö stad, ca 2 x 1 km, vilket innebär att det finns goda möjligheter att utveckla verksamheten. Utredningen menar således att tillgänglig yta på Naffentorp möter KRF:s behov, en åsikt som skiljer sig från KRF:s åsikt, se bilaga 2. Det finns redan goda ridstigsmöjligheter och via en gång-, cykel- och ridtunnel under Yttre Ringvägen nås ett ridstigsystem i Hyllie. Västra delen av ridstigssystemet ligger i grönstråk, medan den östra delen i framtiden kommer att försvinna när Hyllie planeras vidare och byggs ut. Malmö stad äger mycket mark kring Naffentorp vilket ökar möjligheten att anlägga nya ridstigar där. Det är nära till Malmös tätort och Naffentorp har kollektivtrafik med hög turtäthet i Svågertorp. Avståndet till bostadsbebyggelse är ca 600 meter. Föreslagen lokalsiering Ett läge i Naffentorp är enligt utredningen den bästa lokaliseringen för Klagshamns Ryttarförening. Där finns utrymme att utveckla verksamheten, närhet till befintligt ridstigsnät och kollektivtrafik. Utredningen har dock förståelse för att föreningen redan aviserat att de önskar vara kvar på Klagshamnsudden då den verksamhet som bedrivs i dagsläget är hårt knuten till den möjlighet till uteritt som ges där. Om KRF kommer överens med PEAB om att stanna på Klagshamnsudden så har utredningen ingenting emot det. Ur ett för kommunen kostnadseffektivt perspektiv förordar dock utredning Naffentorp alternativet och tror och hoppas att de möjligheter som ges till uteritt med anledning av ridstignätet kompenserar något. KARTA 2 Befintliga ridanläggningar och föreslagen ny lokalisering av Malmö Civila Ryttareföreningen. KARTA 3 Befintlig ridanläggning och föreslagen ny lokalisering av Klagshamns Ryttarförening. Ridskoleanläggningar i Malmö

18 FÖRSLAG TILL LOKALISERING AV EN NY RIDANLÄGGNING Att etablera en helt ny femte ridanläggning ligger ganska långt fram i tiden; år eller mer, men i det pågående översiktsarbetet behöver 4-6 hektar mark reserveras, så att hänsyn tas till den ridanläggningen som kommer att behövas när Malmö växer. Det lokaliseringsförslag som utredningen anser är det bästa är i Ängshög öster om Toftanäs. Fördelen med denna lokalisering är att marken ägs av Malmö stad och att det i dagsläget inte finns någon annan ridanläggning i nordöstra Malmö. Avståndet till framtida bostadsbebyggelse blir ca 100 meter, vilket är på gränsen till acceptabelt. Därför blir utformningen av anläggningen (ex gödselhantering) av stor vikt. Ängshög ligger i anslutning till ett planerat öst-västligt grönstråk, och en ridanläggning kan förbättra detta stråk. En ny förbindelse österut under Yttre Ringvägen krävs för att nå det vittförgrenade ridstigsnätet i östra Malmö. Lämpligt läge kan vara i det grönstråk med förslagen tunnel under Yttre Ringvägen som redovisas i Malmös gällande översiktsplan. KARTA 4 Befintliga ridanläggningar och föreslagen ny lokalisering av en ny femte ridanläggning. Föreslagen lokalsiering Ett läge i Ängshög, är enligt utredningen den bästa lokaliseringen för en ny femte ridanläggning. Dels för att det är önskvärt att tillgodose även nordöstra delen av Malmö med en ridanläggning och dels för att det kommer att ligga nära redan befintligt ridstigsnät. Kollektivtrafiken bör även i en framtid vara väl tillgodosedd, vilket är viktigt framförallt för barn och ungdomar 18 Ridskoleanläggningar i Malmö 2011

19 SLUTSATS Klagshamns Ryttarförening och Malmö Civila Ryttareförening är i akut behov av nya ridanläggningar. Dessutom ska ett läge för en framtida anläggning ska tas fram. Ridutredningen föreslår att: en helt ny ridanläggning för Malmö Civila Ryttareförening uppförs öster om Elisedalsvägen. Kartan nedan visar den geografiska fördelningen av ridskoleanläggningar enligt utredningens förslag. Ett första steg för att lösa lokaliseringsproblematiken är att kommunen beslutar om lokaliseringen och avsätter medel för att realisera en flytt av Malmö Civila Ryttareförening och Klagshamns Ryttarförening. en helt ny ridanläggning för Klagshamns Ryttarförening uppförs vid Naffentorps gård. mark reserveras för en framtida ridanläggning vid gården Ängshög öster om Toftanäs. KARTA 5 Geografisk fördelning av ridskoleanläggningar i Malmö enligt utredningens förslag. Ridskoleanläggningar i Malmö Foto: colourbox.com

20 DELUTREDNING 2: NY RIDSKOLEAN- LÄGGNING I följande kapitel presenteras kostnader för att bygga och hyra en ny ridskoleanläggning. Malmö Civila Ryttareförening (MCR) hyr sin anläggning av Jägersro Trav och Galopp (JTG). Det nuvarande hyresavtalet löper ut Hyresavtalet innebär att ansvaret för att åtgärda de brister som finns i anläggningen i huvudsak vilar på föreningen. Klagshamns Ryttarförening (KRF) hyr sin anläggning av PEAB. Som fastighetsägare garanterar inte PEAB säkerheten i den gamla cementfabriken på lång sikt, utan anser att anläggningen håller i cirka 2-4 år till. Detta innebär att en lösning på föreningarnas anläggningsproblematik brådskar. Då det eventuellt kan bli aktuellt att bygga nya ridanläggningar för MCR och KRF har utredningen tagit fram kostnaderna för att bygga och hyra en ny ridanläggning. En princip för en ridanläggning, bilaga 3, arbetades fram tillsammans med MRCO som ett underlag för att ta fram kostnaderna för en kommande nybyggd ridskoleanläggning. Målet med en princip för en ridanläggning var att den skulle vara generell och i alla delar beskriva de ytor som behövs för att bedriva en ridskola. Principen för en ridanläggning skulle också ta höjd för gällande regler inom bygg, tillgänglighetsanpassning, arbetsmiljö och djurhållning. Det bör påpekas att principen för en ridanläggning är generell och tillgodoser inte den föreningsunika verksamheten. Alternativet att projektera en föreningsunik ridanläggning för berörda föreningar på en plats vilken inte är beslutad har inte varit aktuellt, då Malmö stad ännu inte beslutat om hur finansieringen av en ny anläggning ska se ut. När beslut är tagna i lokaliseringsfrågan och medel är anslagna kan den slutgiltiga projekteringen ta sin början utifrån de förutsättningar som gäller för respektive förening och plats. Malmös ridklubbar har idag ca ridskolehästar vardera. Antalet hästar påverkar inte bara antalet stallplatser utan också hur många ridhus som krävs för att effektivt kunna bedriva ridundervisning. Därför togs två olika storleksalternativ fram för att tydligt belysa kostnaderna. Principen för en ridanläggning delades upp i en så kallad basanläggning för 40 hästar och en utökad för 60 hästar. Ridskolorna arrangerar tävlingar på olika nivåer vilket ställer andra krav på exempelvis ridhus, parkering och utomhusytor. Med anledning av detta togs även ett tävlingsalternativ med som ett separat tillägg. Det är inte tänkt att tävlingsalternativet ska byggas vid varje ridskola utan denna anläggning kan med fördel samutnyttjas av ridklubbarna. 20 Ridskoleanläggningar i Malmö 2011

PLANERING OCH TILLGÄNGLIGHET FÖR RIDNING I DET SKÅNSKA LANDSKAPET

PLANERING OCH TILLGÄNGLIGHET FÖR RIDNING I DET SKÅNSKA LANDSKAPET PLANERING OCH TILLGÄNGLIGHET FÖR RIDNING I DET SKÅNSKA LANDSKAPET En dokumentation av fyra seminarier kring tillgänglighet för ridning 2011 Titel Planering och tillgänglighet för ridning i det skånska

Läs mer

Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på

Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på UTVÄRDERINGSRAPPORT Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på En utvärdering av Arvsfondens lokalstöd 2007-2013 Danielle van der Burgt Kulturgeograf verksam vid Institutionen för pedagogik,

Läs mer

Skolsamverkan och tillgänglighet

Skolsamverkan och tillgänglighet IDROTTSLYFTETS EXTERNA UTVÄRDERING Skolsamverkan och tillgänglighet RAMBÖLL Olov Wolf-Watz, Elin Törner, Steffen Ovdahl STOCKHOLM MARS 2012 ANDRÈN & HOLM AB (16831) FOTO: Bildbyrån Information om Idrottslyftets

Läs mer

Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer

Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer Kultur- och fritidsnämnden Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer Remissförslag 2015-01-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING sid 3 Bakgrund sid 3 Vad innebär ett

Läs mer

Rum för idealism. Utvärdering av Arvsfondens stöd till lokaler 1994 2006. Åsa Bringlöv, etnolog November 2008. Rum för idealism 1

Rum för idealism. Utvärdering av Arvsfondens stöd till lokaler 1994 2006. Åsa Bringlöv, etnolog November 2008. Rum för idealism 1 Rum för idealism Utvärdering av Arvsfondens stöd till lokaler 1994 2006 Åsa Bringlöv, etnolog November 2008 Rum för idealism 1 INNEHÅLL Inledning... 3 1. Utvärderingens upplägg och genomförande.. 4 Syfte

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Parkering för hållbar stadsutveckling

Parkering för hållbar stadsutveckling Parkering för hållbar stadsutveckling Parkering för hållbar stadsutveckling Upplysningar om innehållet: Patrik Wirsenius, patrik.wirsenius@skl.se Sveriges Kommuner och Landsting, 2013 ISBN: 978-91-7164-920-1

Läs mer

Översyn av kultur- och fritidsnämndens samlade stöd till föreningslivet i Falkenbergs kommun

Översyn av kultur- och fritidsnämndens samlade stöd till föreningslivet i Falkenbergs kommun Översyn av kultur- och fritidsnämndens samlade stöd till föreningslivet i Falkenbergs kommun Slutrapport 2014-10-21 Anders Lundkvist Magnus Holmgren Daniel Johansson Utvärderingsringen www.utvarderingsringen.se

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

RidKLUBBEN en resurs för din kommun

RidKLUBBEN en resurs för din kommun RidKLUBBEN en resurs för din kommun Foto: Kajsa Thorén Svensk ridsport är unik i världen. Både när det gäller omfattning och tillgänglighet. Ridklubbar finns över hela landet och i varje kommun finns i

Läs mer

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 1 2 Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 3 Titel: Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Utgivare: Boverket Upplaga:

Läs mer

- SAMMANSTÄLLNING OCH JÄMFÖRANDE ANALYS AV GENOMFÖRDA ENKÄTER TILL LÄNSSTYRELSER OCH KOMMUNER, 2013

- SAMMANSTÄLLNING OCH JÄMFÖRANDE ANALYS AV GENOMFÖRDA ENKÄTER TILL LÄNSSTYRELSER OCH KOMMUNER, 2013 BOVERKET Utvärdering och analys av de nya strandskyddsreglerna - SAMMANSTÄLLNING OCH JÄMFÖRANDE ANALYS AV GENOMFÖRDA ENKÄTER TILL LÄNSSTYRELSER OCH KOMMUNER, 2013 Uppdragsnummer 3831701000 Sweco Architects

Läs mer

HÄSTAR OCH BEBYGGELSE I VELLINGE KOMMUN

HÄSTAR OCH BEBYGGELSE I VELLINGE KOMMUN HÄSTAR OCH BEBYGGELSE I VELLINGE KOMMUN Miljö- och Stadsbyggnadsförvaltningen januari 2006 Denna rapport är framtagen av Miljöoch Stadsbyggnadsförvaltningen i samarbete med landskapsarkitekt Carina Lindeberg.

Läs mer

Analys av träningstider inom föreningsidrotten - en studie av sju lagidrotter sett ur ett ålders- och könsperspektiv

Analys av träningstider inom föreningsidrotten - en studie av sju lagidrotter sett ur ett ålders- och könsperspektiv Analys av träningstider inom föreningsidrotten - en studie av sju lagidrotter sett ur ett ålders- och könsperspektiv FoU-rapport 2007:6 STOCKHOLM DECEMBER 2007 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN FoU-rapporter

Läs mer

Medling i skola samt vid brott

Medling i skola samt vid brott Medling i skola samt vid brott En utredning om medling i Norrbotten Luleå Tekniska Universitet Utredningssociologi Jennie Oja Förord Jag vill först och främst tacka kommunförbundet i Norrbotten som gav

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Boverket. Någonstans att bo

Boverket. Någonstans att bo Boverket Någonstans att bo Någonstans att bo Boverket december 2007 Titel: Någonstans att bo Utgivare: Boverket december 2007 Upplaga: 1 Antal ex: 300 Tryck: Boverket internt ISBN: 978-91-85751-71-6 Sökord:

Läs mer

Finn finansiering. ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin. Samarbetspartners

Finn finansiering. ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin. Samarbetspartners Stockholms läns utvecklingspartnerskap för social ekonomi Finn finansiering ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin Samarbetspartners ABF Stockholm STAR Södertälje TillväxtArena

Läs mer

Idro Idr t o te t ns ro ens r l o l i s ll i samhäl mhä l l et le II t I

Idro Idr t o te t ns ro ens r l o l i s ll i samhäl mhä l l et le II t I II En modell för idrottsgenererade sociala och monetära effekter på samhället FoU-rapport 2008:3 STOCKHOLM FEBRUARI 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: SCANPIX FoU-rapporter 2004:1 Ätstörningar en kunskapsöversikt

Läs mer

Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län

Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län Andrea Franzén Wallberg och Lotta Göthe Miljöbyrån Ecoplan AB På uppdrag av Power Väst, i samarbete med Länsstyrelsen Västra Götalands

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:3. Kvalitet i fritidshem

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:3. Kvalitet i fritidshem Kvalitetsgranskning Rapport 2010:3 Kvalitet i fritidshem Skolinspektionens rapport 2010:3 Diarienummer 40-2009:477 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning Rapport 2010:3 Innehåll Innehållsförteckning

Läs mer

Vräkning och hemlöshet drabbar också barn

Vräkning och hemlöshet drabbar också barn Vräkning och hemlöshet drabbar också barn Slutbetänkande av Utredningen om vräkning och hemlöshet bland barnfamiljer Stockholm 2005 SOU 2005:88 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner

Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner Upplysningar om rapportens

Läs mer

Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län

Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län Handslagsrapport 2007:5 Nr Författare Titel Övrigt 2007:1 Apitzsch Erwin Fysisk aktivitet åt alla elever i skolan Lunds universitet

Läs mer

Redovisning av utredning kring framtida badoch friskvårdsanläggning

Redovisning av utredning kring framtida badoch friskvårdsanläggning TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2015-01-28 KS 2015/0044 Kommunstyrelsen Redovisning av utredning kring framtida badoch friskvårdsanläggning Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Stefan Hanna (C) om hyrcyklar i Uppsala. KSN-2015-1162. Handling

Stefan Hanna (C) om hyrcyklar i Uppsala. KSN-2015-1162. Handling 2upplate KOMMUNFULLMÄKTIGE ANMÄLNINGSLIS TA 25 maj 2015 Anmälningsärenden: Anmäls dom i Mark- och miljödomstolen den 20 maj 2015 avseende överklagande av kommunfullmäktiges beslut den 31 mars 2014, 71,

Läs mer

JAK BANKEN RÄTTVIS EKONOMI

JAK BANKEN RÄTTVIS EKONOMI JAK BANKEN RÄTTVIS EKONOMI ORGANISATIONSANALYS PROJEKTLEDNING HT 2008 Författare: Anna Magnusson Projektledning, JTH Anna Kärner Projektledning, JTH Examinator: Claes Ottne Utskriftsdatum: 2008-12-17 1

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 Riktlinjer och planering av vatten- och avloppsförsörjningen i Köpings kommun utanför nuvarande verksamhetsområde Köpings kommuns VA-grupp 2011-02-21 Antagen av Kommunfullmäktige

Läs mer