RIDSKOLEUTREDNING MALMÖ Fritidsförvaltningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RIDSKOLEUTREDNING MALMÖ 2011. Fritidsförvaltningen"

Transkript

1 RIDSKOLEUTREDNING MALMÖ 2011 Fritidsförvaltningen

2 INLEDNING Ett flertal utredningar har sedan början av 90-talet belyst ridsporten i Malmö Stad. Ridskoleföreningarna och dess medlemmar utövar sin sport på anläggningar som är mycket slitna och föreningarna har ett underhållsansvar vilket kräver stora ideella resurser. Med anledning av fritidsnämndens jämställdhetsarbete och diskussioner kring ridsportens förutsättningar jämfört med andra idrotter i Malmö Stad, samt de svårigheter de fyra ridskoleföreningarna har haft med sina anläggningar tillsatte fritidsnämnden en utredning. Uppdraget var bland annat att se över ridskoleföreningarnas anläggningar och vilka konsekvenser det innebär om Malmö Stad tar ett större ansvar. Sommaren 2009 skrev dåvarande fritidsnämnd till kommunstyrelsen och äskade medel till en utredning avseende ridanläggningar i Malmö. Sommaren 2009 anslog kommunstyrelsen 500 tkr i budget 2010 för att utreda ridanläggningar i Malmö. Den 25 februari 2010 antog fritidsnämnden projektdirektivet för utredningen. Bilaga 1. Över hela Sverige har det på senare år genomförts många utredningar avseende ridsport och hästnäringens betydelse har kommit att belysas. Antalet hästar har på 30 år fyrdubblats i Sverige. Det kan delvis förklaras genom att det vid bottennoteringen 1981 endast redovisades hästar i jordbruket. Det var först 1991 som denna registrering omfattade alla hästar varför stor osäkerhet råder kring hur många hästar som faktiskt fanns före Trenden sedan 1991 är stadigt ökande. Ridsporten i Malmö har således under årens lopp varit föremål för flera utredningar: 1991 gjorde fritidsförvaltningen en samlad redovisning av ridsportens situation i Malmö i Ridklubbarna i Malmö, anläggningar, verksamhet, ekonomi genomförde fritidsförvaltningen i samverkan med fastighetskontoret, stadsbyggnadskontoret och Klagshamns Ryttarförening en utredning för att klargöra förutsättningarna för en ridanläggning till föreningen såväl genom om- och tillbyggnad av cementfabriken på Klagshamnsudden som i form av en ny ridanläggning på annan plats i Klagshamn presenterade fritidsförvaltningen utredningen Ridsport i Malmö vilken beskriver den ridskoleverksamhet som bedrivs i Malmö. Den föreslår ett nytt fördelningssystem för det bidrag som idag bär namnet bidrag till hyror och arrende. Ridsport i Malmö var ute på remiss hos ridföreningarna i Malmö och de remissvar som kom in pekar på att underhållskostnaderna är en väsentlig fråga för föreningarna. Föreningarna var oroliga för framtiden och hade funderingar om hur framtida byggnadsunderhåll kommer att se ut. I det fördelningssystem som föreslås i Ridsport i Malmö ges ingen enhetlig syn från föreningarna utan en fortsatt dialog behövs mellan fritidsförvaltningen och föreningarna. 2 Ridskoleanläggningar i Malmö 2011

3 SYFTE Syftet med denna ridskoeutredning har varit att utreda möjligheterna att det ska finnas fem fungerande ridskoleanläggningar som bedriver ridskoleverksamhet samt uppfyller dagens krav på hästhållning och säkerhet. Utredningens syfte är att ge: förslag på nya lokaliseringar till Malmö Civila Ryttareförening (MCR) och till Klagshamns Ryttarförening (KRF). Dessa ridskoleanläggningarna har stora problem med de anläggningar de nyttjar idag. Malmö Civila Ryttareförening (MCR) har ett hyresavtal med Jägersro Trav och galopp (JTG) som löper ut Avtalet är upprättat så att de brister i lokalen som finns till huvudsak vilar på föreningen att åtgärda. Klagshamns Ryttarförening (KRF) hyr den gamla cementfabriken på Klagshamnsudden utav PEAB. PEAB garanterar inte säkerheten i den gamla cementfabriken på lång sikt, 2-4 år. förslag till lokaliseringen av en framtida femte anläggning samt att detta förslag ska arbetas in i ÖP2012 (Översiktsplan 2012). förslag på vad det kostar att bygga/hyra en ny ridskoleanläggning. förslag på vad det innebär om Malmö stad tar ett större ansvar för mark och byggnader avseende Malmö Ridklubb (MR) och Örestads Ryttarsällskap (ÖRS) anläggningar. Dessa ridskoleanläggningar är i stort behov av upprustning, samtidigt som nya riktlinjer i Djurskyddslagen gör att förändringar kommer att behövas på anläggningarna. Byggnaderna ligger på Malmö Stads mark och byggnaderna ägs dels av kommunen och dels av föreningen. AVGRÄNSNING Utredningen avgränsas till att gälla ridskoleanläggningar i Malmö Stad och tar inget helhetsgrepp på ridverksamheten eller hästnäringen i Malmö Stad eller Skåne. Utredningen avgränsas till att gälla de fyra ridklubbarna vilka bedriver ridskoleverksamhet, Malmö Ridklubb (MR), Malmö Civila Ryttareförening (MCR), Örestads Ryttarsällskap (ÖRS) och Klagshamns Ryttarförening (KRF). Det innebär att Södra Sallerups Ryttarförening och Naffentorps Ryttareförening vilka endast bedriver tävlings- och träningsverksamhet för de med egen häst, Ung Jägersro som i samarbete med Jägersro Trav och Galopp AB bedriver trav- och galoppskola i liten omfattning och Ponnygården Arken vars verksamhet och omfattning kan jämföras med 4H gårdarnas verksamhet inte berörs av denna utredning. I utredningsarbetet har vissa ställningstaganden gjorts utifrån kommunens krav på likställdhet, rättvisa och kostnadseffektivitet. Utredningen har inte utrett det statliga eller kommunala bidragssystemet eller hur eventuella ställningstagande i utredningen påverkar desamma. Beroende på vilka beslut som tas avseende de olika målen i direktivet kan det nuvarande bidragssystemet behöva ses över. PROJEKTGRUPP Bo Sjöström, fritidsförvaltningen, har varit beställarombud. Projektgruppen har bestått av Kristina Json Sjöholm (projektledare) och Gabriella Fricke fritidsförvaltningen, Anna Sohlberg och Åke Lundqvist stadsbyggnadskontoret, Staffan Petersson och Ingela Skoog fastighetskontoret, Sten Göransson gatukontoret, Maria Lööf miljöförvaltningen samt Jenny Pålsson och Rolf Malmström stadsfastigheter. Andra medverkande i utredningen har varit Mikaela Peethre Malthe och Bengt Håkansson stadsfastigheter, Gert-Ove Gren, fritidsförvaltningen. Inom projektgruppen har mindre arbetsgrupper bildats. Dessa har fokuserat på de olika delmålen i direktivet. Fastighetskontoret och stadsfastigheter har arbetat med att ta fram projekteringsunderlaget för en ny ridskoleanläggning. Fastighetskontoret har ansvarat för underhållsplanerna och samarbetat med fritidsförvaltningen med vad det innebär om Malmö stad tar ett större ansvar för Malmö Ridklubb och Örestads Ryttarsällskap. Stadsbyggnadskontoret, fastighetskontoret, gatukontoret och miljöförvaltningen har arbetat med att ta fram nya lokaliseringsalternativ. Fritidsförvaltningen har varit mer eller mindre delaktiga i dessa arbetsgrupper, hållit i de gemensamma mötena inom projektgruppen och mötena med föreningarna, sammanställt materialet samt arbetat fram utredningens resonemang och ställningstagande. Arbetsgrupperna har redovisat på gemensamma möten och hela projektgruppen har varit delaktig i efterföljande diskussioner. Ridskoleanläggningar i Malmö

4 I samband med att utredningen startade har en dialog med samorganisationen Malmö Ridföreningarnas Centralorganisation (MRCO) skett. Ett flertal dialogmöten under tidperioden mars 2010 juni 2011 har bidragit med värdefull information och ett par ställningstagande har gemensamt arbetats fram. Ett exempel på ett sådant ställningstagande är princip för en ridanläggning. Fritidsförvaltningen har under sommaren träffat Malmö Ridklubb och Örestads Ryttarsällskap var för sig för att diskutera på vilket sätt kommunen kan ta ett större ansvar för dessa ridanläggningar. Delutredning 3: Konsekvensanalys vilken belyser vad det innebär om Malmö stad tar ett större ansvar för mark och byggnader? I delutredning 3 presenteras en konsekvensanalys som belyser vad det innebär om Malmö stad tar ett större ansvar för mark och byggnader (ej drift och skötsel) avseende Malmö Ridklubb (MR) och Örestads Ryttarsällskap (ÖRS) anläggningar. Resonemanget kring privathästar vidareutecklas i denna delen. DISPOSITION Utredningen är disponerad så att projektdirektivets olika mål presenteras i tre olika delutredningar. Tanken är att respektive delutredning kan användas var för sig. Bakgrund I bakgrunden presenteras generell bakgrundsinformation, beskrivningar och vissa grundläggande resonemang vilka vidareutvecklas i de olika kapitlen. Här förs också ett resonemang kring frågan om privathästar på en kommunal anläggning vilket vidareutvecklas i delutredning 3. Delutredning 1: Lokalisering Delutredning 1 har under våren varit ute på remiss och presenteras här igen med synpunkter och vissa justeringar med anledning av resmissvaren. I Lokaliseringsdelen presenteras förslag på lokalisering av de två ridföreningar vilka idag hyr anläggningar av annan part än Malmö Stad och vars anläggningar har stora problem med underhåll. Här presenteras också förslaget på var den femte framtida anläggningen ska ligga. I delutredning 1 presenteras: Förslag på lokalisering för Malmö Civila Ryttare förening (MCR). Förslag på lokalisering för Klagshamns Ryttarför ening (KRF). Förslag på en lokalisering av en ny ridskolean läggning De delutredningar som inte tidigare presenterats är: Delutredning 2: Ny ridskoleanläggning I delutredning 2 beskrivs hur en princip för en ridskoleanläggning bör se ut. Denna är framtagen i dialog med bland annat MRCO (Malmö Ridföreningarnas Centralorganisation). Kostnader för att bygga/ hyra en ny anläggning samt projektering av en ny anläggning presenteras såväl som ritningar, kostnader och hyreskostnader för en ny ridskoleanläggning. 4 Ridskoleanläggningar i Malmö 2011

5 Bakgrund Nedan beskrivs ridskolor och ridsporten generellt, men även i jämförelse med andra idrotter på ett nationellt plan. Beskrivning och jämförelser görs också över hur bidragen fördelas mellan ridning och ishockey inom Malmö Stad. Ridskolor Ridskolorna i Sverige är unika. Det kommunala stödet har medfört att idrotten blivit en breddsport i Sverige. Det finns inte i något annat land den möjligheten för allmänheten att lära sig rida på som erbjuds i den svenska ridskolan. Ridskolan fyller en funktion både som utbildningsanläggning i samklang med naturen och som mötesplats för barn och ungdomar. Ridsporten är en idrott som inte bara innebär ridlektioner utan den inkluderar även all annan tid som spenderas på ridanläggningen. Det finns naturligtvis utövare som bara besöker ridanläggningen när det är aktuellt för ridlektioner men merparten av de aktiva barn och ungdomarna tillbringar mycket av sin fritid i stallet. Kontakten mellan människa och djur är ett särdrag för idrotten. Djuren som levande varelser har behov av daglig tillsyn med utfodring, mockning, ryktning, utegång och ridning för att må bra. Detta medför att ridföreningarna har stora krav på sig att få verksamheten att fungera som helhet. Här är den mötesplats och den ideella hjälp som barn och ungdomar ger till stor betydelse för föreningarna. Barn och ungdomar som vistas mycket tillsammans med hästarna lär sig ledarskap, respekt och mod. Den kultur som uppstår i stallet mellan barnen och ungdomarna är lärande och relationsutvecklande. Här kan en fritidsledare vara den motpol som kan behövas för att skapa en mer lärande miljö för barnen och ungdomarna än om de själva hanterar relationerna sinsemellan. Det är ovanligt att det finns tillgång till fritidsledare i ridföreningarna men det finns på ett fåtal platser i landet. Ett exempel på detta är Lund Civila Ryttarförening som har en anställd fritidsledare som driver Fritidsklubben. Fritidsklubben har öppet vardagar mellan (utökat under loven) och verksamheten består av en mix mellan hästaktiviteter och vanlig fritidsverksamhet. Till stor del bekostas fritidsledaren av kommunen. Ridsport i jämförelse med andra idrotter Räknat på antal sammankomster för utbetalat statligt lokalt aktivitetsstöd 2009 (LOK-stöd) är ridsporten Sveriges fjärde största ungdomsidrott efter fotboll, innebandy och ishockey. Räknat på antal utövare är ridsporten den tredje största idrotten bland tjejer efter gymnastik och fotboll. Ridskoleanläggningar i Malmö

6 Ridsporten är en av få sporter där män och kvinnor tävlar på lika villkor och den enda olympiska gren där män och kvinnor i olika åldrar tävlar mot varandra på lika villkor. Ridning är även en aktivitet som förenar stad och land. En ridanläggning tar stora arealer i anspråk vilket innebär att ridanläggningarna ofta ligger mer perifert till stadens centrum än t.ex. ishallen eller idrottsplatsen. Fritidsförvaltningen har tittat närmare på hur det ser ut i Malmö och vilka idrotter som har varit mest aktiva under perioden och registrerats inom RF:s LOK-stödsregister. De största idrotterna utifrån antal deltagartillfällen är fotboll följt av ridning, simning och ishockey. När det gäller procentuell fördelning av deltagartillfällen för flickor är fotbollen störst med 27%, följt av ridning 26%, simning 13% och gymnastik 13%. För pojkar är fotbollen också störst med 59%, följt av ishockey 11%, simning 11%, tennis 11% och basket 11%. Den procentuella fördelningen av deltagartillfällen för pojkar på ridning är 1 %, gymnastik 1 % och friidrott 1 %. Riksidrottsförbundet genomförde 2009 en undersökning i syfte att mäta kostnaderna för barns idrottande i Sverige när det gäller tio av de vanligaste idrotterna. De idrotter som undersöktes var ishockey, ridsport, innebandy, basket, gymnastik, friidrott, simning, golf, tennis och fotboll. Resultatet visar att de idrotter som kostar mest är ishockey och ridsport. Totalkostnaden per år för ishockey är kr och för ridsport kr. De billigaste idrotterna är gymnastik (2 360 kr), golf (3 500 kr) och fotboll (3 700 kr). Den dyraste avgiften tas ut inom ridsport, följt av tennis. På utrustningssidan är ishockey den dyraste idrotten, följt av ridsport, innebandy, golf och friidrott. Kostnaden för resor är störst inom ishockey följt av friidrott. En ishockeyspelare lägger totalt ner kr per år i avgifter, utrustning, resor och övriga kostnader. Den största utgiftsposten för ishockeyspelare är resor, där man årligen lägger ner kr. Efter resor går en del till utrustning (2 500 kr/år) och avgifter (2 100 kr/år). En ridsportare lägger totalt ner kr per år i avgifter, utrustning, resor och på övriga kostnader. Den största utgiftsposten för ridsportare är avgifter, där man årligen lägger ner kr/år. Efter avgifter går en del till resor (1 800 kr/år) och utrustning (1 000 kr/år). Med anledning av att ridning och ishockey har de högsta totalkostnaderna görs nedan en jämförelse av de båda sporterna inom Malmö Stad. Medlemmar Tabellen nedan visar att det totalt finns fler medlemmar i Malmö stads registrerade ridföreningar än vad det finns i ishockeyföreningarna. Båda sporterna är stora ungdomsidrotter där majoriteten av medlemmarna är under 25 år. TABELL 1 Antal medlemmar i ridföreningar och ishockeyföreningar som är registrerade i Malmö RIDSPORT 1 Medlemmar Totalt Medlemmar 4-25 år (%) Totalt kvinnor i % Klagshamns Ryttarförening (67%) 81 % Malmö Civila Ryttareförening (56%) 87 % Malmö Ridklubb (59%) 89 % Örestads Ryttarsällskap (64%) 92 % TOTALT RIDSPORT (61 %) ca 87 % ISHOCKEY Idrottsklubben Pantern (70%) 23 % Limhamn Limburners HC (75%) 9 % Malmö Redhawks (55%) 10 % TOTALT ISHOCKEY (66 %) ca 14 % 1. Uppgifterna för ridningen är från 2010, medan de för ishockeyn är från Generellt är det ingen större skillnad från de båda åren och då vikten av att ha de senaste uppgifterna från ridningen prioriteras är uppgifterna från olika år. 6 Ridskoleanläggningar i Malmö 2011

7 Aktivitetsbidrag och anläggningsstöd För att föreningarna ska kunna hålla nere kostnaderna för utövarna är såväl det kontanta bidragen som anläggningsstödet av stor vikt för ridföreningarna. Kontantstödet från kommunerna i Skåne varierar stort, men Malmö stad är den kommun som ger mest i kontantstöd till idrotten. Aktivitetsbidrag Tabellen nedan beskriver det aktivitetsbidrag som ridföreningarna och ishockeyföreningarna fått från Malmö stad under Tabell 2 Det aktivitetsstöd som ridföreningarna och ishockeyföreningarna erhållit AKTIVITETSBIDRAG RIDSPORT Klagshamns Ryttarförening Malmö Civila Ryttareförening Malmö Ridklubb Örestads Ryttarsällskap TOTALT RIDSPORT AKTIVITETSBIDRAG ISHOCKEY Idrottsklubben Pantern Limhamn Limeburners HC Malmö Redhawks TOTALT ISHOCKEY Anläggningsstöd Totalt fick ridföreningarna under 2010 ett anläggningsstöd på ca 3,8 mkr. Bidragsmässigt får ridföreningarna därmed ett högre stöd än ishockey. Ishockeyföreningarna får inget verksamhets- eller lokalkostnadsbidrag och inga subventioner för hyror. Dock upplåts anläggningar till både fotbolls- och ishockeyföreningar utan några kostnader till föreningarna enligt 0-taxan. 2 Malmö stad står även för drift, skötsel och underhåll på dessa anläggningar. För alla de anläggningar som föreningarna kan hyra av fritidsförvaltningen ingår drifts- och personalkostnader. En beräkning visar att den totala lokalsubvention för alla föreningar, som hyr av fritidsförvaltningen, uppgår till ca 160 mkr fastställde kommunfullmäktige att Malmö stad ska äga eller hyra ridföreningarnas lokaler och att fastighetsnämnden (idag tekniska nämnden) sedan via fritidsnämnden upplåter dessa till ridklubbarna. Den som äger ska underhålla om annat inte överenskommit och uppföljningen ansvarar ägaren för. Ridföreningarna får så kallat verksamhetsbidrag till hyror och arrende och lokalkostnadsbidrag som baseras på dels hur många bidragsberättigade medlemmar föreningen har och dels på hur många aktiviteter föreningen genomfört i egen lokal. 4 Några av ridföreningarna får också hyressubventioner. Verksamhetsbidraget är större för KRF och MCR eftersom de arrenderar sina anläggningar från externa parter, medan MR och ÖRS erhåller subventioner på sin hyra. Ridföreningarna får också lokalkostnadsbidrag som baseras dels på hur många bidragsberättigade medlemmar föreningen har och dels på hur många aktiviteter som föreningen genomfört i egen lokal. Lokalkostnadsbidrag är avsett att underlätta för föreningar att hyra lämpliga kontors- eller verksamhetslokaler för barn- och ungdomsverksamhet samt för personer med funktionsnedsättning. Bidraget utgår med maximalt 75% av godkända hyreskostnader. Som godkända hyreskostnader räknas hyra, värme, el och städning. 2. Malmö stad har sedan 1972 nolltaxa på en stor del av de anläggningar som ägs av kommunen. Nolltaxa innebär att registrerade föreningars barn- och ungdomsverksamhet är kostnadsfri i fritidsförvaltningens bokningsbara anläggningar. 3. Hämtat från utredningen Fritidsnämndens stöd till lokaler för föreningsverksamhet, Ridföreningarna har fått verksamhetsbidrag som är till hyror och arrende sedan beslut i kommunfullmäktige 1972 då ridföreningarna erhöll kompletterande bidrag för sina mark- och lokalkostnader efter en bestämd procentsats (60 %). Vid tillämpningen av bidragsnormerna skulle bidrag inte utgå för hästar i kommersiellt syfte. Däremot borde det tillåtas att en medlem i ridklubben får ha egen häst i klubbens stall. Prissättningen bör ske i samråd med fritidsnämnden som också erhåller full insyn i kostnaderna. Fritidsnämnden beslutade 1995 om ett högsta bidragsbelopp avseende lokalkostnadsbidraget till Malmö Ridklubb och Örestads Ryttaresällskap till högst kr per år och förening. Ridskoleanläggningar i Malmö

8 Föreningar som äger sin lokal får även medräkna vatten, sotning, sophantering, fastighetsförsäkring och räntor på fastighetslån. Bidrag utgår ej till lokaler på idrottsanläggningar, skolor, fritidsgårdar eller andra anläggningar som subventioneras av kommunen. Eventuella uthyrningsintäkter för lokalen ska redovisas och räknas från ansökt belopp. När det gäller ridföreningarna upplåts ridanläggningar till subventionerade kostnader medan driften och det inre underhållet sköts av föreningarna. Det är svårt att ge en exakt summa på vad drift och inre underhåll kostar ridföreningarna men det extra stöd som de erhåller från kommunen är inte tillräckligt för att en bra standard ska kunna hållas på dessa anläggningar. Ridföreningarna grunduppdrag är att bedriva ridskola vilket också innebär att kompetensen inom föreningen är mer fokuserade på att bedriva verksamhet än på fastighetsskötsel/ underhåll. Tabell 3 Bidrag och anläggningsstöd för ridföreningarna under 2010 Verksamhetsbidrag Lokalkostnadsbidrag (medlem) Lokalkostnadsbidrag (aktivitet i egen lokal) Subventioner för hyra Totalt KRF MCR MR ÖRS Ridskoleanläggningar i Malmö 2011

9 Privathästar Denna utredning fokuserar på ridanläggningar där ridskoleverksamhet bedrivs. På dagens ridskoleanläggningar finns även privat/medlemsägda hästar uppstallade. Utredningen vill belysa detta faktum utifrån likställighetsprincipen. En central frågeställning är om en kommun kan äga en anläggning där privatpersoner uppstalla sina privatahästar? Frågan berör två av målen i direktivet; kostnaden för att bygga en ny ridskoleanläggning och vad det skulle innebära om Malmö stad tar ett större ansvar för mark och byggnader. Tabellen nedan beskriver förhållandet mellan ridskolehästar och privathästar hos ridklubbarna i Malmö. Tabell 4 Antalet stallplatser, ridskolehästar och privathästar på ridföreningarna i Malmö KRF MCR MR ÖRS Antal stallplatser Ridskolehästar Privata hästar Privathästar är idag en naturlig del av ridskolan. I dialog med MRCO har det framkommit att det för föreningarna är viktigt att de har möjlighet att erbjuda sina medlemmar uppstallning av deras hästar. MRCO anser att de privata hästarna genererar ett stort socialt värde, de är förebilder för ridskoleeleverna och fungerar som mentorer för de yngre och mindre erfarna ryttarna i föreningen. För att kunna dra nytta av all samlad erfarenhet och bidra till en bra sammanhållning i föreningen är det önskvärt att det finns möjlighet att stalla upp sin häst på sin gamla ridskola. Det är även bra marknadsföring av ridskolan när privatryttarna är ute och tävlar för föreningen, samtidigt som många av privatryttarna är engagerade i olika sektioner och tävlingsverksamheten på föreningen. En annan fördel för föreningarna med uppstallade privathästar är att när eleverna tar steget upp till egen häst har de möjlighet att stanna kvar inom föreningen. Hästarna är levande varelser som behöver daglig omvårdnad och tillsyn. Inom ridsporten är den egna hästen en dröm för många och att ha en av ridskolans hästar som sin sköthäst alternativt vara medryttare/ skötare på en privathäst är en del av utvecklingen för aktiva inom ridsporten. De fyra ridföreningar skiljer sig åt i hur mycket hyra de tar för uppstallningen av privathästar och vad som ingår i uppstallningen (t.ex. foder, utfodring, lämning och hämtning i hage samt tillgången till ridhus). Hos samtliga föreningar ingår dock inte mockning och skötsel av hästarna i uppstallningsavgiften. Enligt uppgifter från ridföreningarna i Malmö ger uppstallningen i bästa fall ett litet överskott vilket går tillbaka till barn- och ungdomsverksamheten. Det kan uppstå konflikter mellan ridskolan, föreningen och de privata hästägarna om ridhustider, hagtider och träningsmöjligheter. För att öka intäkterna till ridföreningen kan det vara lockande att hyra ut ridhusen till privata ryttare. Det sker dock på bekostnad av den egna ridskoleverksamheten. Till exempel kan föreningen arrangera prova på ridning för att attrahera nybörjare, detta förläggs med fördel på helgerna vilket är samma tid som privata hästägarna oftast önskar träningstid. Tabell 4 Detta ingår i uppstallningen av privathästarna på ridanläggningarna i Malmö RIDFÖRENING Antal privathästar Årshyra/box per häst Foder Utfodring Lämning i hage KRF Nej Morgon och lunch Hämtning i hage Tillgång till ridhus Ja Nej 5 timmar/ vecka MCR Ja Ja Ja Ja Ja MR Nej Vardagar Vardagar Vardagar Ja ÖRS Ja Ja Vardagar Vardagar Ja Ridskoleanläggningar i Malmö

10 RIDKLUBBARNA I MALMÖ Nedan beskrivs de fyra berörda ridföreningarna avseende verksamhet, organisation och ekonomi. Informationen kommer från föreningarna själva samt årsredovisningar. Tabellen nedan visar ridklubbarnas ridtimmar i jämförelse med antalet ridskolehästar. Tabell 6 Antal ridtimmar/uppsittningar hos ridföreningarna i Malmö KRF MCR MR ÖRS Ridskolehästar Ridtimmar 6 totalt per år Varav barn och ungdomar % 71% 72% 64% Uppsittningar/ år och häst 6. Definition ridtimmar: Antal ridlektioner/vecka x 47 veckor x genomsnitt antal ridande/lektionstimme. Normalvärdet för antal ridtimmar/år och häst är 600 uppsittningar/år och häst. Malmö stads ridskolor har som visas i tabellen ovan 40 hästar eller mer och de flesta har drygt 600 uppsittningar/år/häst. Antalet ridtimmar för en häst kan variera kraftigt. Hur många ridtimmar en ridskolehäst kan gå beror på många olika faktorer och det finns begränsningar i hur många timmar ridskolehästarna får gå på lektion. Dessa begränsningar är individuella för varje häst men den övre gränsen för antal uppsittningar/häst är 2,4/dag. KLAGSHAMNS RYTTARFÖRENING Verksamhet Under 25 år har Klagshamns Ryttarförening sin verksamhet förlagd till den gamla cementfabriken på Klagshamnsudden. Hela anläggningen byggdes om under 1986 med hjälp av ideella krafter. KRF:s verksamhet är i första hand att bedriva ridskoleverksamhet, men är också en mötesplats för alla som är intresserade av hästar. Ridskoleverksamheten bedrivs under alla årstider till största delen utomhus. Föreningen bedriver också tävlingsverksamhet och alla som vill tävla får möjlighet att låna hästar och tävla för klubben. KRF ska vara ett stöd för de barn och ungdomar som väljer att rida och/eller vistas på anläggningen. Betydelsen av att finnas med i ett sammanhang och gemenskap har hjälpt många barn med speciella behov att må bättre och få växa. Alla ska kunna känna sig trygga med att vistas i stallet varje dag. Det är en känd och trygg miljö, där barnen kan vara sig själva, vara aktiva och röra på sig. KRF har engagerat sig i olika projekt som idrottslyftet och andra samarbetsparter för att få barn att finna glädjen i att möta djur och natur på nära håll. Närmast ligger ett projekt tillsammans med Röda Korset i Malmö, som syftar till att hjälpa familjer som lever med svåra upplevelser från världens krigszoner, till positiva upplevelser i en annan miljö. Det är ett pilotprojekt som efter utvärdering kommer att utvecklas tillsammans med flera olika parter. Organisation KRF drivs sedan 2007 av en ideell förening som ansvarar för all barn- och ungdomsverksamhet. Under 2007 skrevs ett avtal mellan KRF och Stall Spader ESS (SSE). Avtalet innebär att föreningen driver den största delen av barn- och ungdomsverksamheten medan företaget driver vuxenverksamheten. KRF äger själv endast ett fåtal hästar, övriga ponnyer och stora hästar för ridskoleverksamheten hyrs av Stall Spader Ess (SSE). KRF står för alla kostnader, exklusive de kostnader som tillhör ägandeskapet av hästarna. KRF bär kostnaderna för löpande verksamhet, personal, maskiner, strö och gödsel. SSE är ansvarig för att det finns utrustning och material för alla hästarna och står för kostnaderna för veterinärvård, vaccinationer, hovslagare, försäkringar av djuren, samt allt kraftfoder. Anställd personal på KRF är 9 heltidsanställda, av dessa är 1,5 konsulenttjänster och 4-5 lönebidragsanställda. Anläggningens ägar- och driftförhållande Klagshamns Ryttarförening (KRF) hyr den gamla cementfabriken på Klagshamnsudden utav PEAB. Föreningen står för hyra av lokalerna, drift och underhåll samt försäkring av dessa. PEAB garanterar inte säkerheten i den gamla cementfabriken på lång sikt, 2-4 år. Detta innebär att en lösning på anläggningsproblematiken behöver en långsiktig lösning till Ridskoleanläggningar i Malmö 2011

11 Ekonomi För år 2008 uppvisade föreningen ett negativt resultat om 515 tkr. Genom ökade intäkter och sänkta kostnader under 2009 lyckades föreningen förändra sin ekonomiska situation och uppvisade ett positivt resultat om 419 tkr för år 2009 och 91 tkr för Det egna kapitalet uppgick till 174 tkr per Kassalikviditeten, d.v.s. förmågan att betala sina skulder när de förfaller till betalning, uppgick till 110 % per Anläggningstillgångarna är låga (86 tkr) eftersom föreningen hyr anläggningen av PEAB. Lånebild Föreningens långfristiga skulder uppgick till 12 tkr per MALMÖ CIVILA RYTTAREFÖRENING Verksamhet Malmö Civila Ryttareförening bildades 1925 och har sin verksamhet förlagd till Jägersro Trav och galoppanläggning. I MCR:s verksamhet har det alltid ingått en ridskola där man får den första grundläggande ridutbildningen. Ridskolan har som ett första mål att ge eleverna teoretiska och praktiska ridkunskaper i och hur man hantera hästar på ett säkert självständigt sett i olika miljöer, delta i lättare tävlingar, utridningar etc. i grupp eller enskilt. MCR har en bred tävlingsverksamhet med tävlingsryttare med internationella meriter med bl.a. Olympiska medaljer. MCR är även en av de ledande ridsportsklubbarna i landet när det gäller tävlingsarrangemang (Falsterbo Horse Show). Organisation Koncernen MCR består av en ideell förening Malmö Civila Ryttareförening, MCRs Ridhusförening ekonomisk förening u.p.a. (MCRR) och aktiebolaget MCR. Den ideella föreningen MCR äger i sin helhet MCRR och 100% av aktierna i MCR AB. Aktiebolaget äger hästarna och bedriver ridskoleverksamheten, samt äger 42,5 % av aktierna i Falsterbo Horse Show. Anställd personal på MCR är 9 heltidsanställda, av dessa är 1,5 konsulenttjänster och 1-2 lönebidragsanställda. Anläggningens ägar- och driftförhållande Malmö Civila Ryttareförening (MCR) skrev 2008 under ett nytt hyresavtal för ridhuset med Jägersro Trav och galopp (JTG) som löper ut Malmö stad avrådde föreningen att skriva under avtalet, eftersom hyran var marknadsbaserad trots att statusbesiktning och tillsynsprotokoll visade på stora brister. Avtalet är upprättat så att de brister i lokalen som finns till huvudsak vilar på föreningen att åtgärda. Stallbyggnaden uppfördes 1958 av Hugo Åberg och Ingvar Wehtje och köptes av MCR som ägde byggnaden fram till 1968 då den köptes av Skånska Travsällskapet. MCR tecknade då ett avtal som löper fram till den 31 december Det andra ridhuset 19 x 26 m ägs av MCR och uppfördes år Ridhuset ägs av MCR AB och hyrs av den ideella föreningen MCR. Ridskoleanläggningar i Malmö

12 Ekonomi MCR har den lägsta nettoomsättningen av de kartlagda ridföreningarna. Detta beror på den omstrukturering MRC genomförde under 2007 och 2008, vilket innebar att verksamhet överfördes till det helägda bolaget MCR AB. Resultatet för år 2009 uppgick till 464 tkr och det egna kapitalet till tkr per Föreningens betalningsförmåga är mycket god, kassalikviditeten uppgick till 613 % per Anläggningstillgångarna uppgick till tkr. Lånebild Föreningen erhöll 1986 ett ränte- och amorteringsfritt lån om 600 tkr av Malmö stad. Därutöver har föreningen ett banklån om 1600 tkr, för vilket Malmö stad har gått i borgen för. Detta lån har lagts om under 2010 och har en amorteringstakt på 100 tkr per år. MALMÖ RIDKLUBB Verksamhet Malmö Ridklubb bildades 1920 och har sin verksamhet förlagd till Hyllie Boställe. MR driver en omfattande ridskoleverksamhet för alla åldrar, inkluderande en speciell handikappverksamhet, samt tävlar såväl med lag som individuellt. Inom MR finns även en mycket framgångsrik voltigegrupp samt en husargrupp. Malmö Ridklubb har också ett samarbete med Malmö Praktiska Gymnasiums Naturbruksprogram med inriktning mot hästskötarexamen. Föreningen bedriver tävlingsverksamhet från klubbnivå till regionala i dressyr, hoppning för såväl ponnyer som hästar. Organisation Malmö Ridklubb är en ideell organisation. Föreningen är utformad så att under styrelsen arbetar en anställd verksamhetschef som ansvarar för den totala verksamheten på klubben, en ridskolechef som ansvarar för ridskolan, en kanslichef (klubbens konsulent) som ansvarar för den administrativa funktionen samt en anläggnings/stallchef som ansvarar för anläggningens skötsel. Anställd personal på MR är 12 st, plus minst 12 timanställda instruktörer av dessa är 2 konsulenttjänster och 5-6 lönebidragsanställda. Anläggningens ägar- och driftförhållande Malmö stad äger Hyllie Boställe som förvaltas av fastighetskontoret. Fritidsförvaltningen hyr anläggningen av fastighetskontoret. Hyllie Boställe upplåtes till MR utan kostnad. Fastighetskontoret ansvarar för der yttre underhållet på de byggnader som de äger, medan MR står för det inre underhållet. De två största ridhusen ägs av föreningen. Ekonomi MRs nettoomsättning uppgick till tkr för år Resultatet var negativt -82 tkr, vilket det även var för år 2008 (-146 tkr). Föreningens egna kapital är negativt -196 tkr. Föreningens likvida situation är ansträngd. I bokslut 2009 uppgick de kortfristiga skulderna till tkr medan omsättningstillgångarna uppgick endast till tkr. Kassalikviditeten per uppgick till 37 %. Anläggningstillgångarna är störst hos MR av de kartlagda ridföreningarna och uppgick till per Ridskoleanläggningar i Malmö 2011

13 Lånebild MRs långfristiga skulder uppgick till tkr per , varav tkr avser ett kommunalt ränte- och amorteringsfritt lån. Sedan finns det lån om 637 tkr med Malmö stad som kreditgivare och lån om 146 tkr med bank som kreditgivare. Det senare är utan kommunalt borgensåtagande. Under 2010 har MR ett nytt kommunalt lån om tkr för att klara av en totalrenovering av ridhusets tak. Organisation Örestads Ryttaresällskap har för delar av sin verksamhet bildat ett aktiebolag Örestadsryttarnas AB (ÖRAB). Bolaget (som ägs helt av Örestads Ryttaresällskap) svarar för ridskoleverksamheten, står som ägare till ridskolehästarna. Bolaget svarar för anställningen av hälften av personalen medan föreningen svara för andra hälften av personalen. Föreningen äger ridhusen och är avtalspart i hyres- och arrendefrågor. Anställd personal på ÖRS är 4 heltidsanställda, 4 deltidsanställda, varav 4,5 konsulenttjänster, 2 heltids lönebidragsanställda, 2 deltids lönebidragsanställda och 1 deltids individuell daglig verksamhets plats. Anläggningens ägar- och driftförhållande Malmö stad äger Skogholms gård som förvaltas av fastighetskontoret. Skogholms gård upplåtes till ÖRS utan kostnad. Fastighetskontoret ansvarar för det yttre underhållet medan ÖRS står för det inre underhåller. Fastighetskontoret ansvarar för der yttre underhållet medan ÖRS står för det inre underhållet. Ekonomi ÖRS nettoomsättning uppgick till tkr för 2009 och resultatet var 116 tkr. Året dessförinnan var resultatet negativt -139 tkr. ÖRS egna kapital var negativt, -328 tkr, per Föreningens likvida situation är dock bra utifrån att kassalikviditeten uppgick till 693 % per Lånebild ÖRS långfristiga skulder uppgick till tkr per , varav tkr avser ett kommunalt ränte- och amorteringsfritt lån. Sedan finns det banklån om tkr med Malmö stad som borgensman. Noterbart är att de långfristiga skulderna är mycket större än anläggningstillgångarna. ÖRESTADS RYTTARSÄLLSKAP Verksamhet Örestads Ryttarsällskap bildades 1964 och har sin verksamhet förlagd på Skogholms gård i Fosie industriområde. Föreningen bedriver ridskoleverksamhet för barn och vuxna i olika åldrar, samt ridning för funktionshindrade, ridterapi och voltige samt tävlingsverksamhet med hoppning, dressyr och voltige. ÖRS samarbetar även med Realgymnasiet i Malmö och deras Naturbruksprogram med inriktning mot hästhållning och som har lektioner fyra dagar i veckan. Ridskoleanläggningar i Malmö

14 DELUTREDNING 1: LOKALISERING Utredningens uppdrag var att finna lösningar för ridsporten i den långsiktiga stadsplaneringen. Frågan har aktualiserats då två av dagens ridskoleanläggningar ägs av privata fastighetsägare och anläggningarna är i mycket dåligt skick samt att det i det pågående översiktsplanearbetet behöver reserveras mark för en framtida ridskoleanläggning. Delutredning 1: Lokalisering har varit på remiss till berörda parter och nedan presenteras en sammanställning av synpunkterna och det ställningstagande som utredningen därmed gjort gällande lokaliseringsalternativ för MCR, KRF och en ny framtida ridanläggning. Yttrandena i sin helhet går att läsa i bilaga 2. I följande kapitel presenteras förslag på: Lokalisering för Malmö Civila Ryttareförening (MCR). MCR hyr idag sin anläggning av Jägersro Trav och Galopp (JTG). Det nuvarande hyresavtalet löper ut Hyresavtalet innebär bland annat att ansvaret för de brister som finns i anläggningen i huvudsak vilar på föreningen att åtgärda. Lokalisering för Klagshamns Ryttarförening (KRF). KRF hyr sin anläggning av PEAB. Som fastighetsägare garanterar inte PEAB säkerheten i den gamla cement-fabriken på lång sikt, utan anser att anläggningen håller i cirka 2 4 år till. Lokalisering för en ny framtida ridanläggning. Med anledning av det pågående arbetet med Översiktsplan 2012 behöver mark reserveras för en framtida femte ridanläggning någonstans inom kommunen. Befintliga ridanläggningars lokalisering Den geografiska placering av de ridanläggningar som i dagsläget bedriver ridskoleverksamhet i Malmö visas i kartan nedan. Malmö Civila Ryttareförening är belägen på Jägersro Travbanas område i östra Malmö. Klagshamns Ryttarförening är belägen på Klagshamnsudden i sydvästra Malmö. Malmö Ridklubb är belägen väster om Hyllievång och Örestads Ryttarsällskap är belägen i Fosie Industriområde i södra Malmö. Ridanläggningarna är geografiskt väl fördelade i kommunen. I de olika lokaliseringsförslagen som presenteras har hänsyn tagits till att behålla en god geografisk fördelning samt att låta föreningen vara kvar i ungefär samma upptagningsområde. Dock är kriteriet närhet till ridanläggning inte direkt styrande när man tittar på var respektive ridklubbs medlemmar bor. Tidigare rapporter pekar på att det snarare är föreningarnas kultur som attraherar medlemmen då samtliga föreningar attraherar medlemmar från hela Malmö. KARTA 1 Befintliga ridskoleanläggningar i Malmö. 2 Ridanläggningar i Malmö 2011

15 Kriterier vid lokaliseringen av ridanläggningar När projektgruppen har bedömt olika lokaliseringsalternativ har vissa faktorer och kriterier haft särskild betydelse för val av plats. Några exempel på dessa är närhet till kollektivtrafik, möjlighet att nå det befintliga och planerade ridstigsnätet men också lagar och regler vilka reglerar bland annat skyddsavstånd till en ridanläggning. Nedan beskrivs några i korthet. Närhet till kollektivtrafik är viktigt för att barn och ungdomar med lätthet ska kunna ta sig till och från ridanläggningen. Det är även ur miljösynpunkt att föredra att kollektivtrafik används framför att föräldrar skjutsar sina barn med bil till ridanläggningen. I ridskoleutbildningen ingår det att eleverna lär sig rida ut i landskapet. För att detta ska vara möjligt är det därför viktigt att ridskolorna har tillgång till bra ridstigar i anslutning till ridanläggningen. Ett väl fungerande ridstigsnät anses vara av stor vikt för att bedriva en välfungerande och attraktiv ridskola. Ridstigsnätet utgörs huvudsakligen av gräsremsor i kanten av åkrar och i några fall av grusvägar. När det gäller att finna mark där ridstigar kan anläggas är det lätt att göra det där Malmö stad äger marken. Däremot är det mycket svårare att anlägga nya ridstigar på mark som ägs av privata markägare. Rekommenderat skyddsavstånd mellan en ridanläggning och bebyggelse har över tid varierat presenterade socialstyrelsen ett förslag vilket innebar att det ska vara minst 500 meter mellan bostäder och områden med hästhållning, stall, ridstigar och liknande. Senare publicerade studier tyder dock på att luftburna hästallergener sprids relativt kort sträcka i den yttre miljön och avtar kraftigt efter cirka 50 meter från området där hästar vistas. I vindriktningen kan dock låga halter av allergen förekomma flera hundra meter från källan. Andra kriterier utredningen har beaktat vid tilltänkta placeringar är gällande detaljplan eller möjlighet att ändra detaljplan, utvecklingsmöjligheter, utrymme, omgivningens karaktär, avstånd till allmän väg, konkurrens med annan rekreationsutövning, riksintresse och naturskydd. SAMANSTÄLLNING AV YTTRANDEN Klagshamns Ryttarförening KRF vill stanna kvar på Klagshamnsudden och anser inte att den bästa lokaliseringen är Naffentorp. Argumenten för en lokalisering på udden är den geografiska placeringen, historia (25 år på udden), positiva naturvärden, samt att Naffentorp saknar 8-10 ha. Föreningen vill inte ha en ny anläggning utan vill förbättra, rusta upp och modernisera befintlig anläggning. Malmö Civila Ryttareförening MCR accepterar lokaliseringsalternativet öster om Elisedalsvägen, förutsatt en placering på tomten så att bullret från motorstadion inte stör. MCR föreslår en placering längre österut eller norr om Husievägen. Minst 15 hektar bedöms som nödvändigt och och påpekar vikten av närhet till kollektivtrafik och cykelbanor. MCR behöver en snabb lösning då befintlig anläggningen är i mycket dåligt skick. Malmö Ridklubb MR förordar en placering av KRF på Klagshamnsudden och inte på Naffentorp. MR har inga synpunkter på placering av MCR. Örestads Ryttarsällskap ÖRS stöttar KRF i sin önskan om att vara kvar på Klagshamnsudden. Ser närheten mellan ÖRS och Naffentorp som negativt för ÖRS del om det på Naffentorp byggs en ny anläggning. Inga synpunkter på MCRs lokalisering. Hästhållning kan även medföra olägenheter i form av lukt (gödselhantering, ventilationsluft från stallar samt vissa fodertyper), insekter, skadedjur, buller (djurläten, fläktljud) och förorening av vattentäkter. För att hantera dessa problem arbetades det under 2007 fram en promemoria i Malmö om hästar och bebyggelse som utgick från Länsstyrelsen i Skånes rapport Hästar och bebyggelse från Här framgår att avståndet mellan bebyggelse i form av bostäder, lokaler för barnomsorg och liknande till ridanläggningar med hästar ska vara minst 200 meter, räknat från stall och gödselhantering. Avståndet till hagar och liknande ska vara meter. Ridskoleanläggningar i Malmö

16 HISO Påpekar vikten av tillgänglighet till kommunala färdmedel och att avstånden mellan ridanläggningarna och boende är tillräckliga för att undvika olägenheter för de boende. Väljer att inte kommentera de olika lokaliseringsalternativen. MRCO MRCO stöttar KRF i sin önskan om att vara kvar på Klagshamnsudden och accepterar en placering enligt förslaget för MCR. MISO/MIP Beklagar att MISO/MIP, MRCO och berörda ridklubbar inte varit en aktiv del i utredningsarbetet. MCRs lokalisering öster om Elisedalsvägen är bra förutsatt att bullernivåerna hålls inom föreskrivna gränsvärden för människor och djur. När det gäller KRFs lokalisering så förespråkar föreningen i första hand Klagshamnsudden. Alternativet Naffentorp är inte en acceptabel lösning medan föreningen kan tänka sig alternativet på Sjötorp. Miljönämnden Miljönämnden ställer sig bakom utredningen i sin helhet. Anser att lokaliseringsalternativen utgör en bra kompromiss mellan närhet till boende samt kollektivtrafik och respekt för skyddsavstånd. Stadsbyggnadsnämnden MCRs föreslagna placering öster om Elisedalsvägen kan i framtiden komma i konflikt med andra intressen, då den är belägen innanför yttre ringvägen. Befintlig placering och den i utredningen förslagna alternativa placeringen till KRF överensstämmer med intentionerna som finns i ÖP2012. När det gäller den nya femte ridanläggningen, så är SBN positiva till en placering i nordöstra Malmö, men förespråkar en placering utanför yttre ringvägen. SDF Husie Förordar alternativ med en placering öster om Elisedalsvägen, men eventuella problem med buller från motorstadion behöver utredas. Påpekar vikten av att det även finns möjligheter att uppstalla privathästar. Positiva till en placering vid Ängshög för den framtida nya ridanläggningen. SDF Limhamn/Bunkeflo Förespråkar en lokalisering av KRF i Klagshamn, med beaktande av naturvärdena på Klagshamnsudden. Tekniskanämnden För MCR förordas alternativet med placering på Jägersro trav & galopps område, men det föreslagna alternativet öster om Elisedalsvägen kan också vara av intresse. Lokalisering av KRF förordas vid Naffentorp, men alternativet på Klagshamnsudden är också fullt möjligt. Tävlingar bör förläggas på Limhamnsfältet. När det gäller placeringen av en ny framtida ridanläggning så förordar TN Ängshög. Jägersro trav & galopp AB JTG har inga krav på placering av MCR, men alternativ öster om Elisedalsvägen eller en placering på JTGs område är bättre än de andra. Detta då samarbete mellan JTG och MCR kan fortsätta i båda dessa alternativ. Räddningstjänsten Syd Lokaliseringsalternativet för KRF i Naffentorp är i närheten av Yttre Ringvägen som utgör transportled för farligt gods. Beroende på exakt placering kan detta innebära krav på riskanalys för att utreda att acceptabla risknivåer uppnås. De som valt att inte svara på remissen är: Södra Sallerups Ryttarförening, Peab och Länsstyrelsen i Skåne. 16 Ridskoleanläggningar i Malmö 2011

17 FÖRSLAG TILL LOKALISERING AV MALMÖ CIVILA RYTTAREFÖRENING (MCR) Det lokaliseringsförslag som utredningen anser är det bästa för MCR är i Husie öster om Elisedalsvägen. MCR flyttar öster om Elisedalsvägen och norr om Motorstadion/BMX-banan. Marken ägs av Malmö stad, det finns goda möjligheter att utveckla ridanläggningen och skyddsavståndet till närmsta bebyggelse är meter. I östra Malmö finns ett omfattande ridstigsnät som är lätt att utöka då marken till stor del ägs av Malmö stad. Från den föreslagna lokaliseringen kan det befintliga ridstigsnätet nås via två tunnlar under Yttre Ringvägen. Avståndet till kollektivtrafik är ca 1 kilometer. För att buller från motorstadion inte ska påverka ridanläggningen behöver detta studeras närmare vid exakt placering av ridanläggningen. Föreslagen lokalisering Ett nytt läge öster om Elisedalsvägen, är enligt utredningen den bästa lokaliseringen för MCR med anledning av möjligheterna till att utveckla anläggningen, skyddsavstånd samt det befintliga ridstigsnätet. FÖRSLAG TILL LOKALISERING AV KLAGSHAMNS RYTTARFÖRENING (KRF) Det lokaliseringsförslag som utredningen anser är det bästa för KRF är Naffentorp. Fördelarna med denna lokalisering är att marken kring Naffentorp ägs av Malmö stad, ca 2 x 1 km, vilket innebär att det finns goda möjligheter att utveckla verksamheten. Utredningen menar således att tillgänglig yta på Naffentorp möter KRF:s behov, en åsikt som skiljer sig från KRF:s åsikt, se bilaga 2. Det finns redan goda ridstigsmöjligheter och via en gång-, cykel- och ridtunnel under Yttre Ringvägen nås ett ridstigsystem i Hyllie. Västra delen av ridstigssystemet ligger i grönstråk, medan den östra delen i framtiden kommer att försvinna när Hyllie planeras vidare och byggs ut. Malmö stad äger mycket mark kring Naffentorp vilket ökar möjligheten att anlägga nya ridstigar där. Det är nära till Malmös tätort och Naffentorp har kollektivtrafik med hög turtäthet i Svågertorp. Avståndet till bostadsbebyggelse är ca 600 meter. Föreslagen lokalsiering Ett läge i Naffentorp är enligt utredningen den bästa lokaliseringen för Klagshamns Ryttarförening. Där finns utrymme att utveckla verksamheten, närhet till befintligt ridstigsnät och kollektivtrafik. Utredningen har dock förståelse för att föreningen redan aviserat att de önskar vara kvar på Klagshamnsudden då den verksamhet som bedrivs i dagsläget är hårt knuten till den möjlighet till uteritt som ges där. Om KRF kommer överens med PEAB om att stanna på Klagshamnsudden så har utredningen ingenting emot det. Ur ett för kommunen kostnadseffektivt perspektiv förordar dock utredning Naffentorp alternativet och tror och hoppas att de möjligheter som ges till uteritt med anledning av ridstignätet kompenserar något. KARTA 2 Befintliga ridanläggningar och föreslagen ny lokalisering av Malmö Civila Ryttareföreningen. KARTA 3 Befintlig ridanläggning och föreslagen ny lokalisering av Klagshamns Ryttarförening. Ridskoleanläggningar i Malmö

18 FÖRSLAG TILL LOKALISERING AV EN NY RIDANLÄGGNING Att etablera en helt ny femte ridanläggning ligger ganska långt fram i tiden; år eller mer, men i det pågående översiktsarbetet behöver 4-6 hektar mark reserveras, så att hänsyn tas till den ridanläggningen som kommer att behövas när Malmö växer. Det lokaliseringsförslag som utredningen anser är det bästa är i Ängshög öster om Toftanäs. Fördelen med denna lokalisering är att marken ägs av Malmö stad och att det i dagsläget inte finns någon annan ridanläggning i nordöstra Malmö. Avståndet till framtida bostadsbebyggelse blir ca 100 meter, vilket är på gränsen till acceptabelt. Därför blir utformningen av anläggningen (ex gödselhantering) av stor vikt. Ängshög ligger i anslutning till ett planerat öst-västligt grönstråk, och en ridanläggning kan förbättra detta stråk. En ny förbindelse österut under Yttre Ringvägen krävs för att nå det vittförgrenade ridstigsnätet i östra Malmö. Lämpligt läge kan vara i det grönstråk med förslagen tunnel under Yttre Ringvägen som redovisas i Malmös gällande översiktsplan. KARTA 4 Befintliga ridanläggningar och föreslagen ny lokalisering av en ny femte ridanläggning. Föreslagen lokalsiering Ett läge i Ängshög, är enligt utredningen den bästa lokaliseringen för en ny femte ridanläggning. Dels för att det är önskvärt att tillgodose även nordöstra delen av Malmö med en ridanläggning och dels för att det kommer att ligga nära redan befintligt ridstigsnät. Kollektivtrafiken bör även i en framtid vara väl tillgodosedd, vilket är viktigt framförallt för barn och ungdomar 18 Ridskoleanläggningar i Malmö 2011

19 SLUTSATS Klagshamns Ryttarförening och Malmö Civila Ryttareförening är i akut behov av nya ridanläggningar. Dessutom ska ett läge för en framtida anläggning ska tas fram. Ridutredningen föreslår att: en helt ny ridanläggning för Malmö Civila Ryttareförening uppförs öster om Elisedalsvägen. Kartan nedan visar den geografiska fördelningen av ridskoleanläggningar enligt utredningens förslag. Ett första steg för att lösa lokaliseringsproblematiken är att kommunen beslutar om lokaliseringen och avsätter medel för att realisera en flytt av Malmö Civila Ryttareförening och Klagshamns Ryttarförening. en helt ny ridanläggning för Klagshamns Ryttarförening uppförs vid Naffentorps gård. mark reserveras för en framtida ridanläggning vid gården Ängshög öster om Toftanäs. KARTA 5 Geografisk fördelning av ridskoleanläggningar i Malmö enligt utredningens förslag. Ridskoleanläggningar i Malmö Foto: colourbox.com

20 DELUTREDNING 2: NY RIDSKOLEAN- LÄGGNING I följande kapitel presenteras kostnader för att bygga och hyra en ny ridskoleanläggning. Malmö Civila Ryttareförening (MCR) hyr sin anläggning av Jägersro Trav och Galopp (JTG). Det nuvarande hyresavtalet löper ut Hyresavtalet innebär att ansvaret för att åtgärda de brister som finns i anläggningen i huvudsak vilar på föreningen. Klagshamns Ryttarförening (KRF) hyr sin anläggning av PEAB. Som fastighetsägare garanterar inte PEAB säkerheten i den gamla cementfabriken på lång sikt, utan anser att anläggningen håller i cirka 2-4 år till. Detta innebär att en lösning på föreningarnas anläggningsproblematik brådskar. Då det eventuellt kan bli aktuellt att bygga nya ridanläggningar för MCR och KRF har utredningen tagit fram kostnaderna för att bygga och hyra en ny ridanläggning. En princip för en ridanläggning, bilaga 3, arbetades fram tillsammans med MRCO som ett underlag för att ta fram kostnaderna för en kommande nybyggd ridskoleanläggning. Målet med en princip för en ridanläggning var att den skulle vara generell och i alla delar beskriva de ytor som behövs för att bedriva en ridskola. Principen för en ridanläggning skulle också ta höjd för gällande regler inom bygg, tillgänglighetsanpassning, arbetsmiljö och djurhållning. Det bör påpekas att principen för en ridanläggning är generell och tillgodoser inte den föreningsunika verksamheten. Alternativet att projektera en föreningsunik ridanläggning för berörda föreningar på en plats vilken inte är beslutad har inte varit aktuellt, då Malmö stad ännu inte beslutat om hur finansieringen av en ny anläggning ska se ut. När beslut är tagna i lokaliseringsfrågan och medel är anslagna kan den slutgiltiga projekteringen ta sin början utifrån de förutsättningar som gäller för respektive förening och plats. Malmös ridklubbar har idag ca ridskolehästar vardera. Antalet hästar påverkar inte bara antalet stallplatser utan också hur många ridhus som krävs för att effektivt kunna bedriva ridundervisning. Därför togs två olika storleksalternativ fram för att tydligt belysa kostnaderna. Principen för en ridanläggning delades upp i en så kallad basanläggning för 40 hästar och en utökad för 60 hästar. Ridskolorna arrangerar tävlingar på olika nivåer vilket ställer andra krav på exempelvis ridhus, parkering och utomhusytor. Med anledning av detta togs även ett tävlingsalternativ med som ett separat tillägg. Det är inte tänkt att tävlingsalternativet ska byggas vid varje ridskola utan denna anläggning kan med fördel samutnyttjas av ridklubbarna. 20 Ridskoleanläggningar i Malmö 2011

Ridanläggningar i Malmö Projektdirektiv

Ridanläggningar i Malmö Projektdirektiv Upprättad ridanläggningar i malmö projdirektiv Version: Arbetsmaterial Ansvarig: Bo Sjöström Förvaltning: Fritidsförvaltningen Enhet: Driftavdelningen Innehållsförteckning 1. ets omfattning...3 2. Bakgrund...3

Läs mer

Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsplan 2014 Lomma Ridklubb Verksamhetsplan 2014 Lomma Ridklubb Lomma Ridklubb är en aktiv ideell förening som i år firar 40-årsjubileum. Föreningen bedriver en av Svenska Ridsportförbundet certifierad ridskola, för

Läs mer

Taxa för ridanläggningen Erstavik 25:1, Stall Compass

Taxa för ridanläggningen Erstavik 25:1, Stall Compass 2013-06-12 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2012/102 Fritidsnämnden Taxa för ridanläggningen Erstavik 25:1, Stall Compass Förslag till beslut 1. Fritidsnämnden beslutar att hyra anläggningen Erstavik 25:1 för

Läs mer

Ansökan om hyresrabatt för ridverksamheten Stall Compass, Drevinge

Ansökan om hyresrabatt för ridverksamheten Stall Compass, Drevinge 2012-09-11 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2012/102 Fritidsnämnden Ansökan om hyresrabatt för ridverksamheten Stall Compass, Drevinge Förslag till beslut Fritidsnämnden beslutar att avslå ansökan från Compass

Läs mer

SPONSORBLAD FÖR VKRK

SPONSORBLAD FÖR VKRK SPONSORBLAD FÖR VKRK Hur vill ni synas i en av Landskronas största idrottsföreningar och Sveriges bästa ridskola? Viarps kör- och ridklubb är en ideell förening som grundades 1972. Under åren har föreningen

Läs mer

SPONSORBLAD FÖR VKRK

SPONSORBLAD FÖR VKRK SPONSORBLAD FÖR VKRK Hur vill ni stötta och synas i en av Landskronas största idrottsföreningar och Sveriges bästa ridskola? Viarps kör- och ridklubb är en ideell förening som grundades 1972. Under åren

Läs mer

Sammanställning Sölvesborgs kommun Projektledare Maria Hjelm Nilsson

Sammanställning Sölvesborgs kommun Projektledare Maria Hjelm Nilsson Sammanställning Sölvesborgs kommun 2015 Projektledare Maria Hjelm Nilsson Innehållsförteckning 1. Inledning...2 2. Projektperiod...2 3. Kartläggning Sölvesborg..2 3.1 Resultat kartläggning i Sölvesborg...2-3

Läs mer

UPPLANDS-BRO RYTTARFÖRENING EN PLATS FÖR ALLA

UPPLANDS-BRO RYTTARFÖRENING EN PLATS FÖR ALLA UPPLANDS-BRO RYTTARFÖRENING EN PLATS FÖR ALLA AFFÄRSPLAN 2013-2015 1 VISION 3 2 VÄRDEGRUND 3 3 VERKSAMHETSBESKRIVING 3 3.1 PRODUKTPORTFÖLJ 3 3.2 SÄKERHET 4 3.3 GOD HÄSTHÅLLNING 4 3.4 UTBILDNING 4 3.5 PERSONAL

Läs mer

Hyressättning av ridanläggningar

Hyressättning av ridanläggningar Hyressättning av ridanläggningar Mars 2013 Fredrik Eklund, PhD NHG Sweden Ab fredrik.eklund@nhg.se, 0737158632 Om uppdraget 2 NHG Sweden har blivit ombedd av Idrotts- och fritidsenheten i Nacka att ge

Läs mer

Välkomna till Lidköpings Ridklubb

Välkomna till Lidköpings Ridklubb Välkomna till Lidköpings Ridklubb 2015 Välkomna till en av Skandinaviens finaste ridanläggningar! och en ridklubb med stor framtidstro där alla är välkomna och behövs Med stora framgångar genom åren På

Läs mer

LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE. 3. Faktainsamling. en hemläxa för varje ridklubb

LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE. 3. Faktainsamling. en hemläxa för varje ridklubb LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE 3. Faktainsamling en hemläxa för varje ridklubb Varje framgångsrikt påverkansarbete startar med en analys av nuläget. En genomgång av fakta om ridklubbens verksamheter,

Läs mer

Norrbottensgården på Hertsön/Kalvholmen

Norrbottensgården på Hertsön/Kalvholmen Fritidsnämnden 2012-04-18 36 76 Norrbg./Hertsön.p04 Dnr 12.89-81 Norrbottensgården på Hertsön/Kalvholmen Ärendebeskrivning Ridföreningarna verksamma på Hertsön/Kalvholmen; Luleå Ridklubb, Luleå Ryttarförening

Läs mer

Innehåll Fel! Bokmärket är inte definierat.

Innehåll Fel! Bokmärket är inte definierat. Verksamhetsplan Mälaröarnas ridklubb (MäRK) 2013 Innehåll Allmänt... 3 Verksamhetsidé... 4 Mål... 4 Verksamhet 2013... 6 Ridskolan... 6 Anläggning... 6 Utevolt... 6 Parkering... 6 Ridhus... 6 Klubbhus...

Läs mer

Sponsorbrev 2014. Trelleborgs Ryttarförening

Sponsorbrev 2014. Trelleborgs Ryttarförening Sponsorbrev 2014 Trelleborgs Ryttarförening Trelleborgs Ryttarförening är en helt ideell förening som grundades 1971 och driver sin verksamhet på Brosjödals gård, föreningen har ca 350 medlemmar. Vår vision

Läs mer

Kompletterande ridskoleutredning

Kompletterande ridskoleutredning Malmö stad Fritidsförvaltningen Handläggande avd: Ekonomiavdelningen Ärende nr: 2 Datum: 2012-06-07 Ärende: Kompletterande ridskoleutredning Sammanfattning: Ridskoleutredning 2011 behandlades av fritidsnämnden

Läs mer

Antagen Laga Kraft

Antagen Laga Kraft Områdesbestämmelser för del av Stödstorp 2:1 m fl. Vaggeryds kommun Antagen 2015-04-28 79 Laga Kraft 2015-05-27 Bakgrund och syfte Områdets läge framgår av bilden föregående sida. Marken utgörs av tallmo

Läs mer

Ansökan om dispens gällande konsulentbidrag Malmö Ridklubb

Ansökan om dispens gällande konsulentbidrag Malmö Ridklubb SIGNERAD Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (3) Datum 2015-08-04 Vår referens Anna Ingloff Föreningssekreterare anna.ingloff@malmo.se Tjänsteskrivelse Ansökan om dispens gällande konsulentbidrag Malmö Ridklubb

Läs mer

Alternativt förslag till ny ridanläggning i Staffanstorp

Alternativt förslag till ny ridanläggning i Staffanstorp Alternativt förslag till ny ridanläggning i Staffanstorp Alternativt förslag till ny ridanläggning i Staffanstorp Innehåll: Förslagstext Föreningens mål och syfte Markanvändningsplan Detta dokument i PDF

Läs mer

Jönköpings Fältrittklubb Verksamhetsplan 2013

Jönköpings Fältrittklubb Verksamhetsplan 2013 Jönköpings Fältrittklubb Verksamhetsplan 2013 Vår vision Att bli en arena för högkvalitativa tävlingar samt att erbjuda marknadens bästa ridskola. Övergripande mål 2013 Attraktiv anläggning där alla grupper

Läs mer

Djursholm 2:206, Gärdestorp, Om- och tillbyggnad av Djursholms ridhus

Djursholm 2:206, Gärdestorp, Om- och tillbyggnad av Djursholms ridhus 1(6) Fastighetsnämnden Djursholm 2:206, Gärdestorp, Om- och tillbyggnad av Djursholms ridhus Ärendet återredovisar härmed uppdraget Om- och tillbyggnad av Djursholms ridhus i enlighet med kommunstyrelsens

Läs mer

Uppföljning av fritidsnämndens bidrag till föreningar i Vallentuna kommun

Uppföljning av fritidsnämndens bidrag till föreningar i Vallentuna kommun 2012-09-10 SID 1/8 Uppföljning av fritidsnämndens bidrag till föreningar i Vallentuna kommun Årsrapport 2011 Syftet med kommunens bidragsgivning är att stödja och stimulera kommunens ideella ungdomsföreningar

Läs mer

Att arbeta med statistik

Att arbeta med statistik Denna manual är en av fyra som arbetats fram under projektet Regionala forum för hästsektorn - Regionala lärprojekt. Manualen ska underlätta arbetet med att stärka sektorn regionalt. Regionala forum för

Läs mer

Nyköpings Ridsällskap

Nyköpings Ridsällskap Nyköpings Ridsällskap Jag har fått i uppdrag att titta på verksamheten på Nyköpings Ridsällskap ur ekonomiskt perspektiv. Som underlag har jag haft den ekonomiska redovisningen från 2006 till 2009. Jag

Läs mer

INRIKTNINGSBESLUT AVSEENDE BYGGNATION AV EN NY RIDANLÄGGNING I SÄTRA

INRIKTNINGSBESLUT AVSEENDE BYGGNATION AV EN NY RIDANLÄGGNING I SÄTRA IDROTTSFÖRVALTNINGEN PLANERINGSAVDELNINGE N TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR: 125/295/09 SID 1 (6) 2009-03-06 Handläggare: Ulf Sankell Telefon: 08-508 27 919 Till Idrottsnämnden 2009-03-17 Nr 8 INRIKTNINGSBESLUT AVSEENDE

Läs mer

Kent Sjöström VÅR HEMBYGD. Ridskolan Strömsholm

Kent Sjöström VÅR HEMBYGD. Ridskolan Strömsholm Kent Sjöström VÅR HEMBYGD Ridskolan Strömsholm Mars 2015 För oss som är uppvuxna i Kolbäck har ridskolan i Strömsholm alltid funnits. När vi var små, var det Arméns kör- och ridskola, som började sin verksamhet

Läs mer

Särskilt föreningsbidrag för ridsport

Särskilt föreningsbidrag för ridsport 2014-09-08 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2014/150-805 Fritidsnämnden Särskilt föreningsbidrag för ridsport Förslag till beslut 1. Fritidsnämnden beslutar att ett förslag om införande av ett särskilt föreningsbidrag

Läs mer

Bli en samarbetspartner!

Bli en samarbetspartner! Bli en samarbetspartner! Klagshamns Ryttarförening har bedrivit ridskola i den vackra naturen på Klagshamns udde i Malmö i snart 30 år. I dag är KRF en av Skånes största ridklubbar och vår ambition är

Läs mer

Folkets Gård förvaltningsövergripande nystart av minibondgård i Folkets

Folkets Gård förvaltningsövergripande nystart av minibondgård i Folkets Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2015-03-17 Vår referens Katarina Dettmark Controller katarina.dettmark@malmo.se Tjänsteskrivelse Folkets Gård förvaltningsövergripande nystart av minibondgård i Folkets

Läs mer

Utvecklingsplan kommande åren En trygg och säker ridskola för alla

Utvecklingsplan kommande åren En trygg och säker ridskola för alla Utvecklingsplan kommande åren En trygg och säker ridskola för alla Detta är det material som har presenterats för Falköpings kommun och är en arbetsplan för de kommande åren för verksamheten. Vi söker

Läs mer

Bilaga. Beräkningar av kostnader för Idrotts- och fritidsanläggningar 2011

Bilaga. Beräkningar av kostnader för Idrotts- och fritidsanläggningar 2011 Bilaga Beräkningar av kostnader för Idrotts- och fritidsanläggningar 2011 Beräkningar av kostnader för Idrotts- och fritidsanläggningar 2011 Åse & Vistehallen Fastigheten där Åse & Vistehallen finns innehåller

Läs mer

Leksands ridklubb. Att vara medlem i LRK FD Besluts-/Utgivningsdatum Bilagor - Sidor 4. Datum för revisionsändring

Leksands ridklubb. Att vara medlem i LRK FD Besluts-/Utgivningsdatum Bilagor - Sidor 4. Datum för revisionsändring FD 13-04 Utgivare Besluts-/Utgivningsdatum 2013-05-10 Bilagor - Handläggare Revision A Datum för revisionsändring 2015-01-14 Sidor 4 Sändlista Leksands ridklubb Att vara medlem i LRK 2015-01-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (15)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (15) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (15) Plats och tid Mörbyrummet, 08:45 12:00 Beslutande Åke Uddén (C), ordförande Roger Gadde (M) Tommy Eckelöv (S) Övriga närvarande Mats Lennerthsson, fritidschef

Läs mer

Utredning om ridsportens förutsättningar i Varbergs kommun

Utredning om ridsportens förutsättningar i Varbergs kommun UTREDNING 1 (21) 2014-09-29 Dnr: KFN 2014/0053-6 Elin Hallberg, 0340-886 30 Utredning om ridsportens förutsättningar i Varbergs kommun Inledning och bakgrund Kultur- och fritidsnämnden har gett förvaltningen

Läs mer

RF Kommunundersökning Maj 2010 Genomförd av CMA Research AB

RF Kommunundersökning Maj 2010 Genomförd av CMA Research AB RF Kommunundersökning 2010 Maj 2010 Genomförd av CMA Research AB RF Kommunundersökning 2010, sid 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Kommunens totala stöd 4 Föreningsbidrag 12 Lokalt

Läs mer

- Ett modernt hästcentrum som är det självklara valet!

- Ett modernt hästcentrum som är det självklara valet! - Ett modernt hästcentrum som är det självklara valet! Projekt Framtidens ridskola FRAMTIDENS RIDSKOLA Det vi vill är att arbeta fram en ny ridsportanläggning som är anpassad efter våra och samhällets

Läs mer

Intresset växer utvärdering

Intresset växer utvärdering Intresset växer utvärdering Om att bli ponnyägare och ta steget från läktaren till att bli hästskötare. Innehåll: Om att bli ponnyägare och ta steget från läktaren till att bli hästskötare. Målgrupp Varför?

Läs mer

Förslag till en princip för en ridanläggning

Förslag till en princip för en ridanläggning Malmö stad Fritidsförvaltningen 2010-06-17 Förslag till en princip för en ridanläggning För att kunna ta fram kostnader för att bygga/hyra en ridanläggning och projektera en ny ridanläggning har fritidsförvaltningen

Läs mer

Särskilt stöd till ridsporten

Särskilt stöd till ridsporten TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Tina Bågfeldt 2013-06-18 KFN 2013/0047 projektledare Kultur- och fritidsnämnden Särskilt stöd till ridsporten 2013-2015 Förslag till beslut Kultur- och

Läs mer

Framtid för Färgelanda Ridklubb

Framtid för Färgelanda Ridklubb Framtid för Färgelanda Ridklubb Sammandrag Färgelanda Ridklubb startades för 30 år sedan och verksamheten har byggts upp och vuxit avsevärt med åren. Vi känner att vi har en bra verksamhet i dagsläget,

Läs mer

Trolleberg Ridhus Skissförslag 110610. gunilla svensson arkitektkontor ab

Trolleberg Ridhus Skissförslag 110610. gunilla svensson arkitektkontor ab Trolleberg Ridhus Skissförslag 110610 gunilla svensson arkitektkontor ab karl XII gatan 8a 222 20 lund tel: +46 46 15 07 40 www.gunillasvensson.se FÖRSLAG NYTT RIDHUS TROLLEBERG Förslaget innebär en alternativ

Läs mer

Arbetsmaterial Från arbetsgruppen till Varbergs kommun Arbetsmaterial gällande visionsarbete med ny ridanläggning i Varbergs kommun

Arbetsmaterial Från arbetsgruppen till Varbergs kommun Arbetsmaterial gällande visionsarbete med ny ridanläggning i Varbergs kommun Arbetsmaterial gällande visionsarbete med ny ridanläggning i Varbergs kommun Bakgrund Det finns idag 8 stycken registrerade ridklubbar i Varbergs kommun. Dessa är: * Himledalens ridklubb * Skultagårdens

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

Jönköpings Fältrittklubb

Jönköpings Fältrittklubb Jönköpings Fältrittklubb -Klubben, verksamheten och arbetet Verksamhetsplan 2015 JFK är som ridskola och förening en förebild för andra föreningar i landet. Vår verksamhet präglas av god kvalitet, god

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN VÄNERSBORGS RYTTARFÖRENING

VERKSAMHETSPLAN VÄNERSBORGS RYTTARFÖRENING VERKSAMHETSPLAN VÄNERSBORGS RYTTARFÖRENING 2017-2020 VÄRDEGRUND FÖR VÅR FÖRENING Vi visar respekt för häst och människa Det betyder att Vi är goda förebilder som hälsar på varandra, är hjälpsamma och visar

Läs mer

Riktlinjer för bidrag för föreningsverksamhet. Hudiksvalls kommun

Riktlinjer för bidrag för föreningsverksamhet. Hudiksvalls kommun Riktlinjer för bidrag för föreningsverksamhet Hudiksvalls kommun Bidrag till föreningsverksamhet Gäller från och med januari 2014. Innehåll Punkt Inriktning 1 Allmänna bestämmelser 2 Förening... 2 Bidrag

Läs mer

POLICY SKOGSLOTTENS RYTTARFÖRENING

POLICY SKOGSLOTTENS RYTTARFÖRENING POLICY SKOGSLOTTENS RYTTARFÖRENING Gröna tråden Historik Skogslottens Ryttarförening är Norrköpings största och Sveriges femte största ridklubb. Vi har hela 500 medlemmar i veckan som rider lektioner hos

Läs mer

Bidrag till föreningar i Bjuvs kommun från 2014 Dnr KoF

Bidrag till föreningar i Bjuvs kommun från 2014 Dnr KoF Beslutad i KF 2013-09-26 Kultur- och fritidsnämnden Bidrag till föreningar i Bjuvs kommun från 2014 Dnr KoF 2012.0042 Bidragsgrunder Kommunens bidrag till föreningar skall vara enkla, begripliga och uppfattas

Läs mer

OM- OCH TILLBYGGNAD AV DJURSHOLMS RIDHUS. Uppdragsgivare: Fastighetsnämnden. Beslutad 2009-12-16 Tekniska nämnden Danderyds kommun

OM- OCH TILLBYGGNAD AV DJURSHOLMS RIDHUS. Uppdragsgivare: Fastighetsnämnden. Beslutad 2009-12-16 Tekniska nämnden Danderyds kommun 1(10) PROJEKTPLAN OM- OCH TILLBYGGNAD AV DJURSHOLMS RIDHUS Fastighet: Djursholm 2:206 Uppdragsgivare: Fastighetsnämnden PROGRAMSKEDE (Underlag för projektering) Beslutad 2009-12-16 Tekniska nämnden Danderyds

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 86 Svar på motion (DEX) Ridvägsnät i kommunen (KS )

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 86 Svar på motion (DEX) Ridvägsnät i kommunen (KS ) VALLENTUNA KOMMUN Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-05-06 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 86 Svar på motion (DEX) Ridvägsnät i kommunen (KS 2011.075) BESLUT Kommunstyrelsen

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR FALKÖPINGS KOMMUN 96/KS310 805 KFS 1997:1 Bidragsnormer för föreningar med verksamhet inom kultur/fritid/idrott (Antagna av kommunfullmäktige den 27 januari 1997) (Gäller

Läs mer

ARBOGA KOMMUN. Blad 9. Kommunstyrelsen. Ks 14 Ks 6 Au 208. Dnr 247/2012-045

ARBOGA KOMMUN. Blad 9. Kommunstyrelsen. Ks 14 Ks 6 Au 208. Dnr 247/2012-045 ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-02-05 Blad 9 Ks 14 Ks 6 Au 208 Dnr 247/2012-045 Ansökan om borgen mm. från Arboga Ryttarsällskap Arboga Ryttarsällskap har inkommit

Läs mer

AVTAL (MALL) för förening som samverkar med extern ridskola

AVTAL (MALL) för förening som samverkar med extern ridskola 1 AVTAL (MALL) för förening som samverkar med extern ridskola Viktig information Svenska Ridsportförbundet har tagit fram en avtalsmall /typavtal som bygger på LOK-stödsnämndens praxis i liknande ärenden.

Läs mer

Redovisning av andel flickor respektive pojkar som deltar i olika fritidsaktiviteter

Redovisning av andel flickor respektive pojkar som deltar i olika fritidsaktiviteter 2015-02-17 1 (9) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2015/54 Fritidsnämnden Redovisning av andel flickor respektive pojkar som deltar i olika fritidsaktiviteter Förslag till beslut Fritidsnämnden noterar informationen

Läs mer

Leksands Ridklubb. Att vara medlem i LRK

Leksands Ridklubb. Att vara medlem i LRK Leksands Ridklubb Att vara medlem i LRK Innehållsförteckning 1 Inledning 1 2 Förmåner 1 2.1 Medlemstidningen Häst & Ryttare 1 2.2 Olycksfallsförsäkring 1 2.3 Delta i aktiviteter 1 2.4 Nyttja anläggningen

Läs mer

Ansökan om dispens gällande konsulentbidrag Fair Play Tennisklubb

Ansökan om dispens gällande konsulentbidrag Fair Play Tennisklubb SIGNERAD Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (4) Datum 2015-11-19 Vår referens Anna Ingloff Föreningssekreterare anna.ingloff@malmo.se Tjänsteskrivelse Ansökan om dispens gällande konsulentbidrag Fair Play

Läs mer

Ansökan från Degerfors IF

Ansökan från Degerfors IF Ekonomiavdelningen Madelene Hedström 0586-482 67 madelene.hedstrom@degerfors.se TJÄNSTESKRIVELSE 2016-11-01 Ert datum Kommunstyrelsen Referens KS 00211-2016 Er referens 1(5) Ansökan från Degerfors IF Förslag

Läs mer

Kommunen kom överens med föreningarna inom Arenastaden att dessa skulle bli ägare av sina respektive arenor.

Kommunen kom överens med föreningarna inom Arenastaden att dessa skulle bli ägare av sina respektive arenor. Vision Arenastaden Arenastaden i Växjö är ett centrum för idrott, utbildning, ledarskap och evenemang och skapar möten mellan människor. Med så många arenor i nära anslutning till varandra, där 15 olika

Läs mer

datum PLANBESKRIVNING Ändring genom tillägg till del av DP 4136 för södra delen av Toftanäs industriområde i Husie i Malmö

datum PLANBESKRIVNING Ändring genom tillägg till del av DP 4136 för södra delen av Toftanäs industriområde i Husie i Malmö datum 2016-04-08 diarienummer 2013-00346 ÄDp 5375 SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING Ändring genom tillägg till del av DP 4136 för södra delen av Toftanäs industriområde i Husie i Malmö INLEDNING Då planförslaget

Läs mer

Årsredovisning från bostadsrättsföreningen Anden

Årsredovisning från bostadsrättsföreningen Anden Årsredovisning från bostadsrättsföreningen Anden för räkenskapsåret den 1 maj 2013 till och med den 30 april 2014 Ordlista Förvaltningsberättelse: Den del av årsredovisningen som

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos godkänna utfallsprognos 2 och lägga den till handlingarna Vår referens

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos godkänna utfallsprognos 2 och lägga den till handlingarna Vår referens Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (1) Datum 2014-11-03 Vår referens Gert-Ove Gren Ekonomichef gert-ove.gren@malmo.se Tjänsteskrivelse Utfallsprognos 2 2014 FRI-2014-51 Sammanfattning Förvaltningen har

Läs mer

Fritidsbidragen gäller för idrottsföreningar, handikappföreningar, naturföreningar och ideella föreningar.

Fritidsbidragen gäller för idrottsföreningar, handikappföreningar, naturföreningar och ideella föreningar. Information Föreningar som uppfyller Strängnäs kommuns bidragspolicy (http://www.strangnas.se/globalassets/upload/ kommun-och-politik/forfattningssamling/ovriga-styrdokument/policys/bidragspolicy-i-strangnas-kommun.pdf)

Läs mer

Välkommen! Nu skapar vi Skara Hästland! Informationsmöte 31 oktober, Axevalla Travbana. www.skarahastland.se

Välkommen! Nu skapar vi Skara Hästland! Informationsmöte 31 oktober, Axevalla Travbana. www.skarahastland.se Välkommen! Nu skapar vi Skara Hästland! Informationsmöte 31 oktober, Axevalla Travbana Vid februarimötet framkom En arena för stora hästevenemang En modern rid- och träningsanläggning på Skålltorp En plats

Läs mer

Fördelningsprinciper med öppethållande 2015 tillägg gymnastiken

Fördelningsprinciper med öppethållande 2015 tillägg gymnastiken SIGNERAD 2015-03-23 Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (4) Datum 2015-03-20 Vår referens Amir Nuhanovic Föreningssekreterare amir.nuhanovic@malmo.se Tjänsteskrivelse Fördelningsprinciper med öppethållande

Läs mer

Förändrade markeringsavgifter och föreningsbidrag

Förändrade markeringsavgifter och föreningsbidrag uppolfie STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Sten Larsson 2016-09-06 IFN-2016-0113 Idrott- och fritidsnämnden Förändrade markeringsavgifter och föreningsbidrag Förslag till beslut

Läs mer

Riktlinjer för bidrag för föreningsverksamhet. Hudiksvalls kommun

Riktlinjer för bidrag för föreningsverksamhet. Hudiksvalls kommun Riktlinjer för bidrag för föreningsverksamhet Hudiksvalls kommun Bidrag till föreningsverksamhet Gäller från och med januari 2014. Innehåll Punkt Inriktning 1 Allmänna bestämmelser 2 Förening... 2 Bidrag

Läs mer

Hundstallet i Sverige AB

Hundstallet i Sverige AB Årsredovisning för Hundstallet i Sverige AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hundstallet i Sverige AB, får härmed avge årsredovisning för 2014 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Inledande projektplan för utveckling av Sättra Ridanläggning

Inledande projektplan för utveckling av Sättra Ridanläggning Projektplan t.f. Kultur- och fritidschef 2014-11-25 Maria Röstberg 08-590 971 56 Dnr Fax 08-590 733 40 KFN/2014:33 maria.rostberg@upplandsvasby.se KS/2014:128 Inledande projektplan för utveckling av Sättra

Läs mer

Bilaga 1; Sammanställning av kommunala beslut och ingångna avtal

Bilaga 1; Sammanställning av kommunala beslut och ingångna avtal Bilaga 1; Sammanställning av kommunala beslut och ingångna avtal Utöka mångfalden/allmän inriktning 1a. 2002; Utöka möjligheterna för barn och unga gällande kapacitet och fler anläggningar 1b. April 2002

Läs mer

Svenska Ridsportförbundet

Svenska Ridsportförbundet Svenska Ridsportförbundet Stimulera Ridskoleverksamhet Glädje Sport Kunskap LIVSKRAFTIGT HÄSTFÖRETAGANDE Projekt Stimulera ridskoleverksamhet Ridsportens Affärsskola Regionala affärsskolor för förtroendevalda

Läs mer

Mellan Danderyds kommun, nedan kallad Kommunen, och IFK Stocksund (org ), nedan kallad Föreningen, har träffats följande

Mellan Danderyds kommun, nedan kallad Kommunen, och IFK Stocksund (org ), nedan kallad Föreningen, har träffats följande Mellan Danderyds kommun, nedan kallad Kommunen, och IFK Stocksund (org 802429-0408), nedan kallad Föreningen, har träffats följande NYTTJANDERÄTTSAVTAL Markupplåtelse 1 Kommunen upplåter till Föreningen

Läs mer

Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus, garage, gäststuga och stall på fastigheten Sunderbyn 26:27 Ärendenr L

Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus, garage, gäststuga och stall på fastigheten Sunderbyn 26:27 Ärendenr L 218 Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus, garage, gäststuga och stall på fastigheten Sunderbyn 26:27 Ärendenr L 2016 713 Miljö och byggnadsnämndens beslut Miljö och byggnadsnämnden beslutar

Läs mer

Egenföretagaren Torun Hallström

Egenföretagaren Torun Hallström Egenföretagaren Torun Hallström Ridläraren och tränaren Torun Hallström är en målinriktad kvinna som i mitten på 90-talet tog beslutet att starta eget företag i form av en ridskola. Med sin kämparglöd,

Läs mer

VERSION 2012-03-13 N O R M E R FRITIDSFÖRVALTNINGEN. Bidragsnormer. för föreningsverksamhet i Vallentuna

VERSION 2012-03-13 N O R M E R FRITIDSFÖRVALTNINGEN. Bidragsnormer. för föreningsverksamhet i Vallentuna VERSION 2012-03-13 N O R M E R FRITIDSFÖRVALTNINGEN Bidragsnormer för föreningsverksamhet i Vallentuna Fastställda av kommunfullmäktige 2003 Bidragsnormer för föreningsverksamhet i Vallentuna Innehåll

Läs mer

Bestämmelser för kommunala bidrag

Bestämmelser för kommunala bidrag Bestämmelser för kommunala bidrag Fastställda av kommunfullmäktige 2012-09-26 74 Syftet med bidrag Syftet med bidrag till ideella föreningar är att skapa bättre förutsättningar för föreningarnas samhällsnyttiga

Läs mer

FRAMTIDEN FÖR FÄRGELANDA RIDKLUBB. 2013-01-28

FRAMTIDEN FÖR FÄRGELANDA RIDKLUBB. 2013-01-28 Till Politiker och Tjänstemän inom Färgelanda Kommun FRAMTIDEN FÖR FÄRGELANDA RIDKLUBB. 2013-01-28 Som ni redan vet är Slätthult, där Färgelanda ridklubb har sin verksamhet till salu och kommer att säljas

Läs mer

Kommunernas stöd till idrotten. En undersökning våren 2005

Kommunernas stöd till idrotten. En undersökning våren 2005 Kommunernas stöd till idrotten En undersökning våren 2005 Sammanfattning Det stöd landets kommuner ger till idrottsrörelsen, genom såväl kontanta bidrag som stöd till antingen egna eller föreningsdrivna

Läs mer

HÄSTPOLICY. Beslutad av kommunstyrelsen

HÄSTPOLICY. Beslutad av kommunstyrelsen HÄSTPOLICY Beslutad av kommunstyrelsen 2011-10-03 Hästpolicyns syfte Syftet med en kommunal hästpolicy är att tydliggöra hästens betydelse och positiva effekter för människor, samhällsekonomi och levande

Läs mer

Styrelsen för Karlstads ridklubb avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01--2009-12-31

Styrelsen för Karlstads ridklubb avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01--2009-12-31 ÅRSREDOVISNING FÖR KARLSTADS RIDKLUBB räkenskapsåret 2009-01-01--2009-12-31 Styrelsen för Karlstads ridklubb avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01--2009-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Bidragsreglemente Föreningslivet NYKVARNS KOMMUN

Bidragsreglemente Föreningslivet NYKVARNS KOMMUN Bilaga 1. Bidragsreglemente Föreningslivet NYKVARNS KOMMUN Kultur- och fritidsupplevelser av alla slag ger människor en ökad livskraft och därmed förutsättningar för en bättre allmän folkhälsa. Ett varierat

Läs mer

Verksamhetsplan & Budget

Verksamhetsplan & Budget Verksamhetsplan & Budget 2014-2015 Malmö Idrottsföreningars Samorganisation 40 år den 16 oktober 2014 MISO Idrott åt alla MISO stöder Idrottens värdegrund och dess fyra grundpelare Glädje och gemenskap

Läs mer

STÖD OCH BIDRAG FÖR FÖRENINGAR I HÖRBY KOMMUN

STÖD OCH BIDRAG FÖR FÖRENINGAR I HÖRBY KOMMUN Kultur och Fritidsnämnden 2013-01-01 STÖD OCH BIDRAG FÖR FÖRENINGAR I HÖRBY KOMMUN Antagen av kultur och fritidsnämnden den 13/11 2013 och börja gälla 2013-01-01. Hörby kommun 242 80 Hörby Tel: 0415-182

Läs mer

Kiruna kommuns bidragsregler för fritids- och kulturverksamhet. från och med januari 2015

Kiruna kommuns bidragsregler för fritids- och kulturverksamhet. från och med januari 2015 Kiruna kommuns bidragsregler för fritids- och kulturverksamhet från och med januari 2015 Antagen av fritids- och kulturnämnden 2014-12-04 Reviderad av kultur- och utbildningsnämnden 2015-04-23 OLIKA MÅLGRUPPER

Läs mer

Verksamhetsbera ttelse fö r Ridklubben Rimbö Ryttare

Verksamhetsbera ttelse fö r Ridklubben Rimbö Ryttare Verksamhetsbera ttelse fö r Ridklubben Rimbö Ryttare Verksamhetsår: 2014 Bakgrund Ridklubben Rimbo Ryttare startade mycket blygsamt 1989, som ett stöd till den dåvarande ridskolan med ca 40 medlemmar.

Läs mer

Information ang. Extra årsmöte SRF

Information ang. Extra årsmöte SRF Information ang. Extra årsmöte SRF Skogslottens Ryttarförening (SRF) bildades den 8 januari 2000 riktar sig till lektionsryttare och privatryttare på ponny och storhäst i discipliner som hoppning, dressyr,

Läs mer

Styrelsen för Karlstads ridklubb avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen för Karlstads ridklubb avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING FÖR KARLSTADS RIDKLUBB räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31 Styrelsen för Karlstads ridklubb avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. BRF kastanjen 1 5 1/7 2012-30/6 2013 Org. nr. 725000-3576

Årsredovisning. BRF kastanjen 1 5 1/7 2012-30/6 2013 Org. nr. 725000-3576 Årsredovisning BRF kastanjen 1 5 1/7 2012-30/6 2013 Org. nr. 725000-3576 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

Anders Siljelöf 08-523 028 62 Anders.siljelöf@sodertalje.se

Anders Siljelöf 08-523 028 62 Anders.siljelöf@sodertalje.se 1 (4) 2013-02-19 Tjänsteskrivelse Kontor Kultur- och fritidskontoret Handläggare Anders Siljelöf 08-523 028 62 Anders.siljelöf@sodertalje.se Kultur- och fritidsnämnden Placering av hallen för friidrott

Läs mer

R I K TLINJER. Riktlinjer för bidrag speciella ändamål FRITIDSNÄMNDEN. Fastställda av fritidsnämnden 2012-02-23

R I K TLINJER. Riktlinjer för bidrag speciella ändamål FRITIDSNÄMNDEN. Fastställda av fritidsnämnden 2012-02-23 R I K TLINJER FRITIDSNÄMNDEN Riktlinjer för bidrag speciella ändamål Fastställda av fritidsnämnden 2012-02-23 Riktlinjer för bidrag speciella ändamål Innehåll 1. Introduktion... 3 2. Varför lämnar fritidsnämnden

Läs mer

ANLÄGGNINGSARRENDE för VEDA RIDCENTER

ANLÄGGNINGSARRENDE för VEDA RIDCENTER REVIDERAT FÖRSLAG FRITIDSNÄMNDEN Föreslagna ändringar är markerade med fet stil Mellan Vallentuna Fritidsnämnd, nedan kallad Kommunen, och Vallentuna Ridklubb, nedan kallad Ridklubben, har träffats följande

Läs mer

"Vår budget har varit för tuff"

Vår budget har varit för tuff Page 1 of 5 LUDVIKA Publicerad 2015-08-07, 08:20 "Vår budget har varit för tuff" Page 2 of 5 Page 3 of 5 Tongångarna är positiva på Ludvika ridklubb efter kultur- och fritidsnämndens förslag att utöka

Läs mer

Tjänsteskrivelse Malin Midler Norén Planeringssekreterare. Hyra av isträningshall vid Malmö Arena

Tjänsteskrivelse Malin Midler Norén Planeringssekreterare. Hyra av isträningshall vid Malmö Arena Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (3) Datum 2013-04-12 Vår referens Malin Midler Norén Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse Malin.Midler-Noren@malmo.se Hyra av isträningshall vid Malmö Arena FRI-2013-325

Läs mer

Ekonomikontoret Datum:

Ekonomikontoret Datum: ED 1:34 Jordbrons Företagshotell i Dals-Eds kommun Bakgrund Dals-Eds kommun äger en äldre industrifastighet på c:a 6 000 m 2. Under åren 2007 till 2009 byggdes delar av ovanstående fastighet (c:a 800 m

Läs mer

Ansökan om borgensförbindelse gällande SDE Hockeyförening

Ansökan om borgensförbindelse gällande SDE Hockeyförening 1(5) Ansökan om borgensförbindelse gällande SDE Hockeyförening Ärendet SDE Hockeyförening bildades i maj 2010 genom sammanslagning av de tre hockeysektionerna i Danderyds kommun, Stocksunds IF, Danderyds

Läs mer

IDROTTS- ANLÄGGNING FÖR RIDSPORT CHECKLISTA

IDROTTS- ANLÄGGNING FÖR RIDSPORT CHECKLISTA IDROTTS- ANLÄGGNING FÖR RIDSPORT CHECKLISTA 1 En bra anläggning är grunden i en ridsportverksamhet, där både hästar och människor trivs i en säker miljö anpassad efter dagens villkor för arbete- och djurskydd.

Läs mer

Uppförande av kulturhus och bostadshus samt ianspråktagande av befintligt garage på Messingen jämte försäljning av Vilunda Parkering AB (KS/2013:364)

Uppförande av kulturhus och bostadshus samt ianspråktagande av befintligt garage på Messingen jämte försäljning av Vilunda Parkering AB (KS/2013:364) Kommunfullmäktige 2013-10-28 31 11 Uppförande av kulturhus och bostadshus samt ianspråktagande av befintligt garage på Messingen jämte försäljning av Vilunda Parkering AB (KS/2013:364) Ärendebeskrivning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 HSB BRF RUD i Karlstad

ÅRSREDOVISNING 2012 HSB BRF RUD i Karlstad ÅRSREDOVISNING 2012 HSB BRF RUD i Karlstad ÅRSREDOVISNING 2012 HSB BRF RUD i Karlstad Denna årsredovisning är framställd av HSB Värmland i samarbete med bostadsrättsföreningen, enligt tecknat avtal med

Läs mer

Välkommen att stödja Väsby Ridklubb

Välkommen att stödja Väsby Ridklubb Välkommen att stödja Väsby Ridklubb RIDKLUBBEN SOM SÄTTER HÄSTEN OCH ELEVEN I CENTRUM Väsby Ridklubb erbjuder ridutbildning i naturskön miljö vid Mälaren. Vi vänder oss till alla åldrar på olika nivåer.

Läs mer

Föreningsstöd Regler. Fritids- och kulturförvaltningen. Idrotts-, scout-, frilufts- och nykterhetsföreningar, politiska och religiösa föreningar

Föreningsstöd Regler. Fritids- och kulturförvaltningen. Idrotts-, scout-, frilufts- och nykterhetsföreningar, politiska och religiösa föreningar Landskrona stad & Föreningsstöd Regler Idrotts-, scout-, frilufts- och nykterhetsföreningar, politiska och religiösa föreningar Fritids- och kulturförvaltningen Landskrona stad Allmänna bestämmelser 1

Läs mer

REGLER FÖR STÖD TILL FÖRENINGAR I LOMMA KOMMUN Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde Gäller från 2011-01-01

REGLER FÖR STÖD TILL FÖRENINGAR I LOMMA KOMMUN Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde Gäller från 2011-01-01 REGLER FÖR STÖD TILL FÖRENINGAR I LOMMA KOMMUN Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde Gäller från 2011-01-01 Syfte Lomma kommuns stöd till det ideella föreningslivet syftar till att stimulera till ett

Läs mer

Bidragsnormer för det kommunala stödet till barn- och ungdomsverksamhet

Bidragsnormer för det kommunala stödet till barn- och ungdomsverksamhet STYRDOKUMENT 1(7) Beteckning Barn och utbildning Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktig 66 Dnr 609/06 Bidragsnormer för det kommunala stödet till barn- och ungdomsverksamhet Föreliggande bestämmelser för kommunala

Läs mer