Kompletterande ridskoleutredning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kompletterande ridskoleutredning"

Transkript

1 Malmö stad Fritidsförvaltningen Handläggande avd: Ekonomiavdelningen Ärende nr: 2 Datum: Ärende: Kompletterande ridskoleutredning Sammanfattning: Ridskoleutredning 2011 behandlades av fritidsnämnden den 20 september 2011 och nämnden beslöt att ge förvaltningen ett fortsatt utredningsuppdrag avseende bland annat: - konsekvenserna av ridföreningarnas olika organisationsformer - villkoren för uppstallning av privata hästar - verksamhetsstödet till Malmö Ridklubb och Örestads Ryttaresällskap med anledning av övertagande av kostnadsansvar för fastigheterna. I föreliggande rapport presenteras den utredning som gjorts för att svara på ovanstående uppdrag och som ska ligga till grund för de fortsatta förhandlingarna med Malmö Ridklubb och Örestads Ryttaresällskap avseende såväl övertagande av föreningarnas byggnader som upprättandet av upplåtelseavtal med respektive förening. Förvaltningens förslag innebär att ridföreningarnas ekonomiska förutsättningar förbättras. Förslag till beslut: Fritidsnämnden föreslås besluta att att att att reglera Malmö Ridklubbs och Örestads Ryttaresällskaps möjlighet att disponera upplåten ridanläggning till stallplatser för privathästar i upplåtelseavtalet med respektive förening och att årshyran per stallplats uppgår till 20 tkr per år. bidragstypen extra lokalkostnadsbidrag till ridföreningar ersätts med dels ett garanterat driftgrundbidrag om 380 tkr och dels ett driftbidrag som fastställs årligen av nämnden och där bidragsbeloppet är relaterat till respektive ridanläggnings beräknade kapacitet för ridskolehästar. eventuella dotterbolags årsredovisningar ska hädanefter ingå i en registrerad förenings rapporteringsskyldighet. uppdra åt förvaltningen att fullfölja förhandlingarna med Malmö Ridklubb och Örestads Ryttaresällskap enligt utredningsförslaget. kortis ridutredningen ver 2 (2) Bo Sjöström Fritidsdirektör

2 Kompletterande ridskoleutredning Malmö 2012 Fritidsförvaltningen

3 Innehållsförteckning Kompletterande ridskoleutredning... 1 Bakgrund... 3 Organisationsform... 3 Örestads Ryttaresällskap... 3 Malmö Civila Ryttaresällskap... 4 Ekonomiska konsekvenser av verksamhet i bolagsform... 4 Bolagsform förenlig med fritidsnämndens villkor för stöd... 4 Slutsats... 4 Privat uppstallning... 4 Marknadsundersökning... 5 Självkostnadskalkyl... 5 Hyresnivå... 5 Malmö stad tar ett större ansvar för mark och byggnader vid de två kommunala ridanläggningarna... 5 Övertagande av föreningarnas byggnader... 5 Eftersatt underhåll... 6 Till- och ombyggnation... 6 Upplåtelseavtal och uppdelning av anläggningsansvaret... 6 Bidragstöd och ekonomiska konsekvenser... 7 Förändring av bidragsstödet... 7 Ekonomiska konsekvenser för Örestads Ryttaresällskap... 8 Ekonomiska konsekvenser för Malmö Ridklubb... 8 Ekonomiska konsekvenser för Malmö Civila Ryttareförening... 9 Ekonomiska konsekvenser för Klagshamns Ryttarförening Fritidsförvaltningen Malmö 2012

4 Bakgrund Ridskoleutredning Malmö 2011 behandlades av fritidsnämnden i augusti 2011 och den bestod av tre delutredningar. Den första berörde lokaliseringen av nya ridanläggningar. Den andra delen berörde förutsättningarna/principerna för en ny ridskoleanläggning. Slutligen rörde den tredje delen vilka konsekvenser ett ökat ansvarstagande från kommunens sida skulle få gällande mark och byggnader på de två befintliga kommunala ridanläggningarna. Nämnden beslöt att uppdra åt förvaltningen att fullfölja förhandlingarna med Malmö Ridklubb respektive Örestads Ryttaresällskap om övertagandet av kostnadsansvaret för fastigheterna enligt utredningsförslaget. uppdra åt förvaltningen att utreda verksamhetsstödet till Malmö Ridklubb och Örestads Ryttaresällskap med anledning av övertagande av kostnadsansvaret för fastigheterna enligt utredningsförslaget. uppdra åt förvaltningen att utreda konsekvenserna av i första hand Örestads Ryttaresällskap och Malmö Civila Ryttaresällskaps organisationsform. uppdra åt förvaltningen att utreda villkoren för uppstallning av privata hästar. uppdra åt förvaltningen att tillsammans med fastighetskontoret påbörja en förprojektering av en ridskoleanläggning i östra Malmö, som ersättning för Malmö Civila Ryttaresällskaps nuvarande anläggning. uppdra åt förvaltningen att tillsammans med fastighetskontoret inleda överläggningar med PEAB om förutsättningarna att bibehålla ridanläggningen på Klagshamns udde. Föreliggande rapport omfattar de fyra första uppdragen. Organisationsform Fritidsnämnden uppdrog åt förvaltningen att utreda konsekvenserna av i första hand Örestads Ryttaresällskap och Malmö Civila Ryttaresällskaps organisationsform. Frågeställningarna har varit: - vilka ekonomiska konsekvenser blir det när en förening bedriver delar av verksamheten i bolagsform - är organisationslösningen förenlig med de villkor som fritidsnämnden ställer för att den ideella föreningsverksamheten ska vara berättigad till nämndens stöd i olika former Örestads Ryttaresällskap Örestads Ryttaresällskap har, för delar av sin verksamhet, bildat ett aktiebolag, Örestadsryttarnas AB (ÖRAB). Aktiebolaget, som ägs helt av Örestads Ryttaresällskap, svarar för ridskoleverksamheten samt står som ägare till ridskolehästarna. Aktiebolagets nettoomsättning för 2010 uppgick till 4,5 Mkr. 3 Fritidsförvaltningen Malmö 2012

5 Malmö Civila Ryttaresällskap Den ideella föreningen Malmö Civila Ryttareförening (MCR) är moderförening för MCR Ridhusförening u p a med dess dotterbolag Malmö Civila Ryttareförening AB. Aktiebolaget äger hästarna och bedriver ridskoleverksamheten, samt äger 42,5 % av aktierna i Falsterbo Horse Show. Aktiebolagets nettoomsättning för 2010 uppgick till 3,5 Mkr. Ekonomiska konsekvenser av verksamhet i bolagsform Ett bolag är skatteskyldigt till statlig inkomstskatt för det eventuella netto av alla intäkter skattepliktig vinst som verksamheten ger upphov till. Vinsten ska beskattas med 28 %. Hur betungande inkomstskatten blir beror därmed helt och hållet på hur stor vinst bolaget redovisar. För år 2010 redovisade Örestadsryttarnas AB en vinst på 49 tkr och Malmö Civila Ryttareförening AB redovisade en förlust. Bolagen är momsredovisningsskyldiga. Sport- och idrottsområdet är momspliktigt enligt den lägsta momsskattesatsen enligt mervärdesskattelagen, sex (6) procent. En momsredovisningsskyldighet innebär samtidigt full avdragsrätt för ingående moms i bolagets verksamhet. Båda bolagens 25-procentiga avdragsgilla ingående moms överstiger den utgående 6-procentiga momsen. För 2011 uppgick mellanskillnaden till nästan 0,5 Mkr för Malmö Civila Ryttareförening AB och till drygt 0,5 Mkr för Örestadsryttarnas AB. Föreningarnas organisationsform har således bidragit till bättre ekonomiska förutsättningar än att driva all verksamhet i den ideella föreningens regi. Bolagsform förenlig med fritidsnämndens villkor för stöd Bolagsformen har haft konsekvensen att förvaltning och nämnd givits begränsade möjligheter till ekonomisk insyn i föreningens totala ekonomiska förehavanden då endast den ideella föreningens årsredovisning har inrapporterats till förvaltningen. Bolagsform för viss del av verksamheten är förenligt med nämndens villkor för stöd så länge själva föreningsverksamheten bedrivs av den ideella föreningen. Slutsats Bolagsformen ger ridföreningarna ekonomiska fördelar och förvaltningen kan inte se några hinder för detta så länge själva föreningsverksamheten bedrivs av den ideella föreningen. Det är dock respektive förenings ensak att avgöra hur verksamheten ska organiseras. Huruvida föreningarna utnyttjar de ekonomiska fördelarna med ett dotterbolag kommer inte påverka utformningen och tilldelningen av verksamhetsstöd. Förvaltningen föreslår att föreningar med dotterbolag framöver ska inlämna årsredovisningar för dotterbolagen och inte bara för den ideella föreningen. Privat uppstallning Möjligheten till uppstallning av privathästar är viktig för föreningarna för att få ett fungerande föreningsliv på ridanläggningen. Däremot är det inte förenligt med konkurrenslagstiftningen att ha uppstallning av privathästar på en kommunal ridanläggning utan att föreningen erlägger en hyra för möjligheten. 4 Fritidsförvaltningen Malmö 2012

6 Marknadsundersökning 14 ridskoleföreningar som erbjuder möjlighet till privat uppstallning, företrädesvis i storstadsområden, har ingått i marknadsundersökningen. Alla föreningar har knutit tjänster till boxplatsen och har alltså inte kunnat redogöra för kallhyra. Medelhyran per månad för de undersökta föreningarna uppgår till 3575 kr per box och häst. Samtidigt är medianvärdet kr. Skillnaden mellan medelvärde och medianvärde visar på att det finns en stor spridning i hyressättningen och att omfattningen på ingående service varierar. Endast en förening av de undersökta erbjuder boxplats utan några tilläggstjänster och då till en månadshyra om kr per box och häst. Även privata stall i närområdet har kartlagts genom en sökning på Blocket. Denna undersökning omfattar 8 privatstall och medelhyran per månad uppgår till kr per box och plats. Vid dessa stall har hyresgästen inte tillgång till samma faciliteter som en ridanläggning kan erbjuda. Självkostnadskalkyl Som underlag för framtagande av ett hyresförslag för privatuppstallningen har förvaltningen även räknat fram självkostnaden vid respektive anläggning. Beräkningen utgår ifrån den hyra som nämnden kommer att betala till tekniska nämnden och det antal hästar (såväl ridskolehästar som privathästar) respektive anläggning beräknas kunna ha uppstallade efter till- och ombyggnation. Årskostnaden slås ut på 10 månaders uthyrning per år. För Hyllie boställe (Malmö Ridklubb) beräknas självkostnaden uppgå till kr per månad och för Skogsholm (Örestads Ryttaresällskap) beräknas självkostnaden uppgå till kr per månad. Hänsyn bör dock tas till att ridskoleverksamheten prioriteras vid en kommunal ridanläggning och att ägarna till privatuppstallade hästarna inte utnyttjar ridanläggningens faciliteter i samma utsträckning som ridskoledeltagarna. Hyresnivå Mot bakgrund av genomförd marknadsundersökning och beräknad självkostnad föreslår förvaltningen att Örestads Ryttaresällskap och Malmö Ridklubb betalar vardera 340 tkr i årshyra för möjligheten att disponera maximalt 17 stallplatser till privathästar på sina anläggningar. Årshyran är baserad på en månadskostnad på kr per stallplats och 10 månaders utnyttjande. Årshyran föreslås vara fast och inte rörlig i förhållande till hur många av de 17 stallplatserna som utnyttjas till privathästar. Malmö stad tar ett större ansvar för mark och byggnader vid de två kommunala ridanläggningarna Förhandlingar pågår med de två berörda ridföreningarna; Malmö Ridklubb och Örestads Ryttaresällskap. Tidplanen är att förhandlingarna ska bli klara före halvårsskiftet och att de nya förutsättningarna ska gälla fr.o.m Övertagande av föreningarnas byggnader Förvaltningens utgångspunkt i förhandlingarna är att föreningarna överlåter sina byggnader till kommunen utan att kommunen erlägger någon köpeskilling. 5 Fritidsförvaltningen Malmö 2012

7 Kommunen avskriver föreningarnas ränte- och amorteringsfria lån om vardera 1 Mkr. Dessutom innebär ett övertagande att kommunen gör ett omfattande ekonomiskt åtagande för dessa byggnader utan att kräva någon hyra. Kommunen kommer att svara för förbrukningsavgifter, planerat underhåll och tar över reinvesteringsansvaret. För föreningarnas del innebär överlämnandet att de slipper motsvarande kostnader, men att de har att hantera kvarvarande lån och bokfört anläggningsvärde för de aktuella byggnaderna. Örestads Ryttaresällskap kommer att ha kvar att hantera lån om drygt 2 Mkr. Däremot har Örestads Ryttaresällskap inget bokfört anläggningsvärde för byggnaderna. Noterbart är att föreningen har skrivit av anläggningstillgångarna i relativt snabb takt medan amorteringstakten på lånen har varit lägre. Malmö Ridklubb kommer att ha kvar att hantera lån om drygt 0,3 Mkr. Malmö Ridklubb har även att hantera sitt bokförda anläggningsvärde för byggnaderna och de aktuella anläggningstillgångarna per uppgick till 1,7 Mkr. En förutsättning för övertagande av Malmö Ridklubbs byggnader är att föreningen har genomfört reparationen av ridhusets tak som de har erhållit ett särskilt bidrag till. Eftersatt underhåll Kostnaden för att åtgärda det eftersatta underhållet på de två kommunala ridanläggningarna beräknas uppgå till 3,8 Mkr. Detta gäller såväl kommunens byggnader som föreningarnas byggnader. Fastighetskontoret kommer att genomföra underhållsåtgärderna under 2:a halvåret Del av kostnaden täcks genom det budgetanslag om 1,4 Mkr som fritidsnämnden har återlämnat till kommunstyrelsen för avsättning till extraordinärt underhåll av ridanläggningar. Övriga 2,4 Mkr får fritidsnämnden betala inom befintlig budgetram, vilket är beaktat i förvaltningens årsprognos. Till- och ombyggnation Kommunen tar ansvar för nödvändiga till- och ombyggnationer så att anläggningarna har en god standard enligt de regler som finns för djurskydd och arbetsmiljö. Avsikten är att till- och ombyggnationerna ska genomföras under 2013 och tekniska nämnden har begärt investeringsanslag i budget 2013 för detta. Investeringarna kommer innebära en tillkommande hyra för fritidsnämnden uppgående till 0,7 Mkr. Denna tillkommande hyreskostnad är beaktad i internbudget Upplåtelseavtal och uppdelning av anläggningsansvaret De två kommunala ridanläggningarna, Skogsholm och Hyllie Boställe, förvaltas av tekniska nämnden, som sedan i sin tur hyr ut anläggningarna till fritidsnämnden. Förvaltningen har från fastighetskontoret erhållit förslag på nya hyreskontrakt, där fastighetskontoret tar ett utökat ansvar i förhållande till nuläget. De tar ansvar för övertagna byggnader, för planerat underhåll och förbrukningsavgifter. Kontraktens hyresnivå omfattar utrymme för reinvesteringar och intern markupplåtelseavgift. Det senare ska regleras via en kommunbidragsjustering mellan tekniska nämnden och fritidsnämnden. Ansvaret för underhåll, drift och skötsel regleras via en gränsdagningslista (se bilaga) som bifogas hyreskontrakten. Fastighetskontorets hyresförslag uppgår till 4,3 Mkr för 6 Fritidsförvaltningen Malmö 2012

8 de två anläggningarna. Denna hyresnivå är beaktad i fritidsnämndens internbudget Förvaltningen för avtalsförhandlingar med Örestads Ryttaresällskap och Malmö Ridklubb om en upplåtelse av ridanläggningarna med en ansvarfördelning som motsvarar den som finns som förslag mellan tekniska nämnden och fritidsnämnden. Detta skulle innebära att föreningarna kan koncentrera sig mer på att driva ridskoleverksamhet. Kommunen tar hand om den tekniska driften och underhållet. Föreningens fastighetsansvar begränsas till den dagliga skötseln såsom skötsel av hästar, mockning, harvning av manege, klippning av gräs, gödselhantering städning och småreparationer. I upplåtelseavtalet regleras uppstallningen av privata hästar genom att det maximala antalet stallplatser som får disponeras till privathästar anges. Det är dock föreningens ensak i vilken utsträckning detta antal stallplatser utnyttjas till privatuppstallade hästar. Förvaltningens utgångspunkt i förhandlingarna är att ridanläggningarna upplåts till ridföreningarna utan någon hyra, förutom för den privata uppstallningen. Som ersättning för att föreningarna tar hand om den dagliga anläggningsskötseln kommer föreningarna att erhålla ett driftbidrag (se under rubriken Förändring av bidragsstödet). Med tanke på att föreningarna överlämnar byggnader till kommunen och för att garantera en långsiktighet i verksamheten kommer avtalsperioden uppgå till 10 år. Bidragstöd och ekonomiska konsekvenser Förändring av bidragsstödet De fyra stora ridföreningarna, Örestads Ryttaresällskap, Malmö Ridklubb, Malmö Civila Ryttareförening och Klagshamns Ryttarförening, har i nuläget möjlighet att söka lokalkostnadsbidrag enligt de allmänna bidragsvillkoren. Samtliga har även ett extra lokalkostnadsbidrag. När Örestads Ryttaresällskap och Malmö Ridklubb överlåter sina byggnader till kommunen har dessa två föreningar inte längre någon grund för att söka lokalkostnadsbidrag. Extra lokalkostnadsbidraget byts ut mot ett driftbidrag såsom ersättning för att föreningarna tar hand om den dagliga anläggningsskötseln. Det senare gäller även Malmö Civila Ryttareförening och Klagshamns Ryttarförening. Budgetutrymmet för ett driftbidrag till dessa fyra föreningar uppgår till drygt 4,2 Mkr. Fördelningen mellan föreningarna föreslås vara baserad på följande beräkningsprinciper: varje förening får 380 tkr som grund, vilket motsvarar kostnaden för en vaktmästare resterande del av budgetutrymmet fördelas utifrån respektive anläggnings beräknade kapacitet för ridskolehästar. Beloppet per häst uppgår till 16 tkr. 7 Fritidsförvaltningen Malmö 2012

9 Grund Ridskolehästar Fördelning Totalt enhet: tkr driftbidrag Örestads Ryttaresällskap Malmö Ridklubb Malmö Civila Ryttareförening Klagshamns Ryttarförening TOTALT Detta driftbidrag föreslås gälla fr.o.m och att bidragsnivån ligger fast under Därefter föreslås att driftbidragets storlek fastställs årligen av nämnden. Driftbidrag är inte beräknat för Södra Sallerups Ryttarförening och Naffentorps ryttarförening då dessa föreningar bedriver en begränsad ridskoleverksamhet. Budgetutrymmet medger inte heller att ytterligare föreningar erhåller driftbidrag enligt ovanstående beräkningsprinciper. Alla föreningarna har fortsatt möjlighet att söka övriga allmänna bidrag. Ekonomiska konsekvenser för Örestads Ryttaresällskap Förslaget att kommunen tar ökat ansvar för byggnader och mark, upplåtelseavtal med hyra för endast privatuppstallade hästar och förändrat bidragsstöd beräknas ge följande ekonomiska konsekvenser för Örestads Ryttaresällskap: Nettokostnadsförändring e nhe t: tkr Nuläge Förslag Förändring Periodiskt underhållsansvar Kostnad för förbrukninsavgifter Ombyggnation, tilläggshyra Privathästar, hyra Lokalbidrag Driftbidrag (extra lokalkostnadsbidrag) Reinvesteringsansvar för föreningsbyggda anläggningar SUMMA Föreningens ekonomiska förutsättningar förbättras med drygt 0,6 Mkr. Föreningens likvida situation förbättras något mindre då sammanställningen omfattar reinvesteringsansvar och att föreningens faktiska underhållskostnad har understigit underhållsbehovet. Därtill kommer att kommunen avskriver föreningens ränte- och amorteringsfria lån. Kommunen tar ansvar för nödvändiga till- och ombyggnationer så att anläggningarna har en god standard enligt de regler som finns för djurskydd och arbetsmiljö. Ekonomiska konsekvenser för Malmö Ridklubb Förslaget att kommunen tar ökat ansvar för byggnader och mark, upplåtelseavtal med hyra för endast privatuppstallade hästar och förändrat bidragsstöd beräknas ge följande ekonomiska konsekvenser för Malmö Ridklubb: 8 Fritidsförvaltningen Malmö 2012

10 Nettokostnadsförändring e nhe t: tkr Nuläge Förslag Förändring Periodiskt underhållsansvar Kostnad för förbrukninsavgifter Ombyggnation, tilläggshyra Privathästar, hyra Lokalbidrag Driftbidrag (extra lokalkostnadsbidrag) Reinvesteringsansvar för föreningsbyggda anläggningar SUMMA Föreningens ekonomiska förutsättningar förbättras med nästan 1 Mkr. Föreningens likvida situation förbättras något mindre då sammanställningen omfattar reinvesteringsansvar och att föreningens faktiska underhållskostnad har understigit underhållsbehovet. Därtill kommer att kommunen avskriver föreningens ränte- och amorteringsfria lån. Kommunen tar ansvar för nödvändiga till- och ombyggnationer så att anläggningarna har en god standard enligt de regler som finns för djurskydd och arbetsmiljö. Ekonomiska konsekvenser för Malmö Civila Ryttareförening Malmö Civila Ryttareförening kan även fortsättningsvis söka lokalkostnadsbidrag enligt de allmänna bidragsreglerna. För 2011 erhöll föreningen 133 tkr. Under 2011 erhöll föreningen ett extra lokalkostnadsbidrag om 850 tkr och nu är förslaget att detta ersätts med driftbidrag som för Malmö Civila Ryttareförening föreslås uppgå till tkr. En bidragsutökning med 170 tkr. Ekonomiska konsekvenser för Klagshamns Ryttarförening Klagshamns Ryttarförening kan även fortsättningsvis söka lokalkostnadsbidrag enligt de allmänna bidragsreglerna. För 2011 erhöll föreningen 139 tkr. Under 2011 erhöll föreningen ett extra lokalkostnadsbidrag om 600 tkr och nu är förslaget att detta ersätts med driftbidrag som för Klagshamns Ryttarförening föreslås uppgå till tkr. En bidragsutökning med 548 tkr. 9 Fritidsförvaltningen Malmö 2012

11 Bilaga 1 Gränsdragningslista Förklaringar Hg=Hyresgäst ansvarar Hv= Hyresvärd ansvarar Med hyresgästens underhållsansvar menas att föreningarna har tillsynsplikten, underhåll av inre ytskikt ekonomibyggnader, daglig skötsel såsom skötsel av hästar, ridbanor, hagar, grus, gårdsplan, trädgård, städning/rengöring, samt småreparationer. Hyresgästen svarar för skador på grund av åverkan på fönster, dörrar och skyltar såsom glaskross klotter etc. Hyresvärden har allt planerat underhåll där inte Hg är ägare.

12 Ägare Driftansvar Underhållsansvar Anmärkning Mark Byggda delar Banbevattning Hv Hg Hv Banbelysning Hv Hg Hv Banunderlag Hv Hg Hv Övriga ytor Gräs Hv Hg Hv Gårdsplan Hv Hg Hv Asfaltsytor Hv Hg Hv Trädgård Hv Hg Hv Buskar/träd Hv Hg Hv Brunnar/dränering Hv Hg Hv Gödselanläggning Hv Hg Hv Kompletteringar Utemöbler Hg Hg Hg Cykelställ Hg Hg Hg Flaggstänger Hg Hg Hg Staket/grindar människor Hv Hg Hv Hägnad för djur Hg Hg Hg Orienteringstavlor Hg Hg Hg Sopkärl Hg Hg Hg Handikapp ramper Hv Hg Hv Handikapp liftar Hg Hg Hg

13 Ägare Driftansvar Underhållsansvar Anmärkning Byggnader Invändigt kansli Tak/väggar/golv Hv Hg Hv Installationer Hv Hg Hv Vitvaror Hv Hg Hv Inbrottsgaller Hv Hg Hv Ljudabsorbenter Hv Hg Hv Brandredskap Hv Hg Hv Nödutgångsskyltar Hv Hg Hv Utrymningsplaner Hv Hg Hv Sanitäranläggning Hv Hg Hv Möbler Hg Hg Hg Städutrustning Hg Hg Hg För verksamheten Hg Hg Hg nödvändiga rumskompletteringar Utvändigt kansli Fasader Hv Hg Hv Tak Hv Hg Hv Grund Hv Hg Hv Fönster Hv Hg Hv Dörrar Hv Hg Hv Utvändiga brandstegar Hv Hg Hv Stationära stegar Hv Hg Hv

14 Ägare Driftansvar Underhållsansvar Anmärkning Inv. ekonomibyggn. Tak/väggar /golv Hv Hg Hv Box/spiltinredning Hv Hg Hv Ventilation Hv Hg Hv Installationer El/vvs Hv Hg Hv Sanitär anläggning Hv Hg Hv Ljudabsorbenter Hv Hg Hv Brandskyddsåtgärder Hv Hg Hv Belysning Hv Hg Hv Hiss Hv Hg Hv Foderberedning/förvaring Hg Hg Hg Läktare Hv Hg Hv Ridhussarg Hv Hg Hv Ridunderlag 3) Hv Hg Hv Ridhusbevattning Hv Hg Hv Skyltar Hg Hg Hg Möbler Hg Hg Hg Städutrustning Hg Hg Hg För verksamheten Hg Hg Hg nödvändiga rumskompletteringar

15 Ägare Driftansvar Underhållsansvar Anmärkning Utv. Ekonomibyggn. Fasader Hv Hg Hv Tak Hv Hg Hv Grund Hv Hg Hv Fönster Hv Hg Hv Dörrar/portar Hv Hg Hv Utvändiga brandstegar Hv Hg Hv Stationära stegar Hv Hg Hv Tele Rikstelefonnät Hv Hg Hv Datanät Hg Hg Hg Brandlarmsanl. Hv Hg Hv Övrigt Verktyg Hg Hg Hg Redskap Hg Hg Hg Motorfordon Hg Hg Hg

16 Bilaga 2 Disponering av i budgeten avsatt kommunbidrag för ridverksamhet Bidrag/stöd till ridverksamheten tkr Hyra till fastighetskontoret för Hyllie Boställe Hyra till fastighetskontoret för Skogholms gård Driftbidrag till Malmö Ridklubb Driftbidrag till Örestads Ryttarsällskap Driftbidrag till Klagshamns Ryttarförening Driftbidrag till Malmö Civila Ryttareförening Kostnad Kommunbidrag 8485 Resultat 1-10 Tillkommande hyreskostnad -650 Hyresintäkter för privatuppstallning 680 Kommunbidragsjustering för intern markupplåtelse 644 Resultat Oförutsedda kostnader

RIDSKOLEUTREDNING MALMÖ 2011. Fritidsförvaltningen

RIDSKOLEUTREDNING MALMÖ 2011. Fritidsförvaltningen RIDSKOLEUTREDNING MALMÖ 2011 Fritidsförvaltningen INLEDNING Ett flertal utredningar har sedan början av 90-talet belyst ridsporten i Malmö Stad. Ridskoleföreningarna och dess medlemmar utövar sin sport

Läs mer

2011-08-23. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

2011-08-23. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-08-23 FALKENBERG 233 Redovisning av uppdrag former för stöd till idrottsanläggningar. Dnr KS 2011-316 KS, KF

Läs mer

Riskbedömning Stadion/Stadionområdet Kommunstyrelsen Stadskontoret. Fritidsnämnden Fritidsförvaltningen

Riskbedömning Stadion/Stadionområdet Kommunstyrelsen Stadskontoret. Fritidsnämnden Fritidsförvaltningen Riskbedömning Stadion/Stadionområdet Kommunstyrelsen Stadskontoret Fritidsnämnden Fritidsförvaltningen Projektledare: Göran Holmberg Beslutad av revisorskollegiet 2008-01-29 Postadress: Stadshuset, 205

Läs mer

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11.

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. 20 09 innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. Personliga hem 12. Bo Kvar 15. Miljötanke 19. Förvaltningsberättelse 21. Finansiell utveckling 26.

Läs mer

REMISSVERSION: Översyn av kultur- och fritidsnämndens stöd till föreningslivet

REMISSVERSION: Översyn av kultur- och fritidsnämndens stöd till föreningslivet Kultur- och fritidsnämnden Datum 1 (30) Kultur- och fritidsförvaltningen 2012-02-02 Förvaltningsledningen Stina Edqvist, 016-710 2093 KFN/2012:20 Kultur- och fritidsnämnden REMISSVERSION: Översyn av kultur-

Läs mer

Yttrande till Konkurrensverket: Nationalarena i bowling

Yttrande till Konkurrensverket: Nationalarena i bowling Malmö stad Fritidsförvaltningen Handläggande avd: Administrativa avdelningen Ärende nr: 6 Datum: 2012-04-10 Ärende: Yttrande till Konkurrensverket: Nationalarena i bowling Sammanfattning: Konkurrensverket

Läs mer

1 Informationspunkt: Karin Medin, vd på Söderenergi AB BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

1 Informationspunkt: Karin Medin, vd på Söderenergi AB BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [3] Kommunstyrelsen 2014-12-19 Tid 2015-01-07, Kl 16:00 Plats Kommunhuset 2:3 Ärenden Justering 1 Informationspunkt: Karin Medin, vd på Söderenergi AB BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Läs mer

SKRIFTEN ÄR FRAMTAGEN AV FAR I SAMARBETE MED BOSTADSRÄTTERNA, HSB, RIKSBYGGEN OCH SBC.

SKRIFTEN ÄR FRAMTAGEN AV FAR I SAMARBETE MED BOSTADSRÄTTERNA, HSB, RIKSBYGGEN OCH SBC. Om årsredovisningen för Bostadsrättsföreningen Modell Bättre (org nr 700000-0000) Idéskrift 1 Idéer och tankar om åtgärder för att göra en bostadsrättsförenings årsredovisning mer relevant och läsvärd.

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C)

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-02-19 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 24 februari 2015 klockan 10 i Kungsbacka rummet, stadshuset Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare Fredrik

Läs mer

Uppdrag att se över pengsystemet utifrån perspektivet konkurrensneutralitet. Barn- och utbildningsnämnd

Uppdrag att se över pengsystemet utifrån perspektivet konkurrensneutralitet. Barn- och utbildningsnämnd Uppdrag att se över pengsystemet utifrån perspektivet konkurrensneutralitet Barn- och utbildningsnämnd Innehållsförteckning 1 Uppdrag och avgränsning... 3 2 Förvaltningens synpunkter i sammandrag... 3

Läs mer

8 Svar på Tornbergets framställan om kapitalförstärkning. Bilaga 66.15

8 Svar på Tornbergets framställan om kapitalförstärkning. Bilaga 66.15 Beslutande organ Dokumenttyp Sida Kommunstyrelsen Kallelse/dagordning 14 (46) Sammanträdesdatum 2015-04-27 Dnr KS 2015/109 8 Svar på Tornbergets framställan om kapitalförstärkning. Bilaga 66.15 Ärende

Läs mer

Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag

Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Landstingsdirektörens stab Ekonomienheten MISSIV Datum 2014-08-26 Landstingsfullmäktige Sida 1(2) Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Förslag till beslut 1.

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen 2014-12-18 Dnr KS/2014:543

Kommunledningsförvaltningen 2014-12-18 Dnr KS/2014:543 1[11] Kommunledningsförvaltningen 2014-12-18 Dnr KS/2014:543 Referens Rolf Gustafsson Oscar Arnell Mottagare Kommunstyrelsen Kommunal borgen till Tennis och Paddel i Tumba Förvaltning AB samt borgen, övertagande

Läs mer

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun.

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. 2011-11-20 Planum Organisation AB Göran Svensson Inledning... 3 Lagstiftning... 3 Motiv till

Läs mer

Rapport Överlåtelse av försvarsfastigheter och fastställande av avkastningskrav. underlag till Försvarsfastighetsutredningen 2013:33

Rapport Överlåtelse av försvarsfastigheter och fastställande av avkastningskrav. underlag till Försvarsfastighetsutredningen 2013:33 Rapport Överlåtelse av försvarsfastigheter och fastställande av avkastningskrav underlag till Försvarsfastighetsutredningen 2013:33 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter

Läs mer

1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten (KD) 2 Svar på interpellation - Angående sponsring (FP)

1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten (KD) 2 Svar på interpellation - Angående sponsring (FP) KUNGÖRELSE 1 [2] Kommunfullmäktige 2015-01-16 Tid Torsdagen den 29 januari 2015, Kl 17:30 Plats Hallunda folkets hus, Bragesalen Ärenden Justering 1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-08-01 KS-2011/239.119 2 (8)

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-08-01 KS-2011/239.119 2 (8) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-08-01 KS-2011/239.119 1 (8) HANDLÄGGARE Rosborg, Björn bjorn.rosborg@huddinge.se Kommunstyrelsen Nytt kommunhus inriktningsbeslut

Läs mer

Tröskeleffekter och förnybar energi

Tröskeleffekter och förnybar energi 2009-10-29 Dnr 2009/1306 Tröskeleffekter och förnybar energi Författningsförslag EI061 W-1.0 2008-08-21 EI061 W-1.0 2008-08-21 Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Regeringens uppdrag... 5 3. Kostnader för

Läs mer

Handlingar till Kommunfullmäktiges sammanträde den 13 februari 2013

Handlingar till Kommunfullmäktiges sammanträde den 13 februari 2013 Handlingar till Kommunfullmäktiges sammanträde den 13 februari 2013 Sidan 3 av 117 Ärende 1 Sidan 4 av 117 Sidan 5 av 117 Sidan 6 av 117 Ärende 2 Sidan 7 av 117 Sidan 8 av 117 Sidan 9 av 117 Sidan 10

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

STADSKONTORET MARS 2014

STADSKONTORET MARS 2014 Framtida användning av Rosenlunds herrgård och dess omgivning STADSKONTORET l MARS 2014 Stadskontorets utredningsenhet Ansvarig utredare Andreas Zeidlitz 036-10 57 30 andreas.zeidlitz@jonkoping.se Bilaga

Läs mer

Förslag till. Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB

Förslag till. Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB Förslag till Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB Varför finns ett förslag att byta dagens finansieringssystem på Bjäre Golfklubb? Under 2012 har hela golfanläggningen överlåtits

Läs mer

KF 316 10 DEC 2012. Nr 316. Ombildande av fastighetsbolag och försäljning av. fastigheter. KSN-2012-1143

KF 316 10 DEC 2012. Nr 316. Ombildande av fastighetsbolag och försäljning av. fastigheter. KSN-2012-1143 KF 316 10 DEC 2012 Nr 316. Ombildande av fastighetsbolag och försäljning av fastigheter KSN-2012-1143 Kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna

Läs mer

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter 2014-09-19 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-726 Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter Sammanfattning Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som innebär att

Läs mer

Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-01-15 kl. 19:00

Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-01-15 kl. 19:00 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-12-20 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-01-15 kl. 19:00 Ärenden: Enligt bilagda handlingar KOMMUNFULLMÄKTIGE FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum

Läs mer

Micartur AB. Granskning av fastighetsförvaltning, lokalförsörjning och lokalutnyttjande

Micartur AB. Granskning av fastighetsförvaltning, lokalförsörjning och lokalutnyttjande Micartur AB Granskning av fastighetsförvaltning, lokalförsörjning och lokalutnyttjande Maj 2011 Dag Boman Anna Hedlin Mari Månsson Innehåll 1 SAMMANFATTNING... 3 2 GRANSKNINGENS INRIKTNING OCH OMFATTNING...

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier Kombinerad apport- och kontantemission riktad till medlemmarna i Kristianstads Golfklubb i Åhus

Inbjudan till teckning av aktier Kombinerad apport- och kontantemission riktad till medlemmarna i Kristianstads Golfklubb i Åhus Inbjudan till teckning av aktier Kombinerad apport- och kontantemission riktad till medlemmarna i Kristianstads Golfklubb i Åhus Aktiebolaget Kristianstads Golfbana i Åhus (publ) Organisationsnummer: 556046-9669

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Materiella anläggningstillgångar

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Materiella anläggningstillgångar Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Materiella anläggningstillgångar i Inledning Innehåll Sid Introduktion Tillämpning och inriktning 1 Civilrätt och skatterätt 1 Annan svensk normgivning 2 Internationell normgivning

Läs mer

Slutrapport. Skatteplanering bland företag som är i intressegemenskap med skattebefriade verksamheter 1(23) Promemoria 2013-06-25 131-296685-12/113

Slutrapport. Skatteplanering bland företag som är i intressegemenskap med skattebefriade verksamheter 1(23) Promemoria 2013-06-25 131-296685-12/113 1(23) Slutrapport Skatteplanering bland företag som är i intressegemenskap med skattebefriade verksamheter Postadress: 171 94 SOLNA Telefon: 0771-567 567 Epost: huvudkontoret@skatteverket.se www.skatteverket.se

Läs mer