Kompletterande ridskoleutredning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kompletterande ridskoleutredning"

Transkript

1 Malmö stad Fritidsförvaltningen Handläggande avd: Ekonomiavdelningen Ärende nr: 2 Datum: Ärende: Kompletterande ridskoleutredning Sammanfattning: Ridskoleutredning 2011 behandlades av fritidsnämnden den 20 september 2011 och nämnden beslöt att ge förvaltningen ett fortsatt utredningsuppdrag avseende bland annat: - konsekvenserna av ridföreningarnas olika organisationsformer - villkoren för uppstallning av privata hästar - verksamhetsstödet till Malmö Ridklubb och Örestads Ryttaresällskap med anledning av övertagande av kostnadsansvar för fastigheterna. I föreliggande rapport presenteras den utredning som gjorts för att svara på ovanstående uppdrag och som ska ligga till grund för de fortsatta förhandlingarna med Malmö Ridklubb och Örestads Ryttaresällskap avseende såväl övertagande av föreningarnas byggnader som upprättandet av upplåtelseavtal med respektive förening. Förvaltningens förslag innebär att ridföreningarnas ekonomiska förutsättningar förbättras. Förslag till beslut: Fritidsnämnden föreslås besluta att att att att reglera Malmö Ridklubbs och Örestads Ryttaresällskaps möjlighet att disponera upplåten ridanläggning till stallplatser för privathästar i upplåtelseavtalet med respektive förening och att årshyran per stallplats uppgår till 20 tkr per år. bidragstypen extra lokalkostnadsbidrag till ridföreningar ersätts med dels ett garanterat driftgrundbidrag om 380 tkr och dels ett driftbidrag som fastställs årligen av nämnden och där bidragsbeloppet är relaterat till respektive ridanläggnings beräknade kapacitet för ridskolehästar. eventuella dotterbolags årsredovisningar ska hädanefter ingå i en registrerad förenings rapporteringsskyldighet. uppdra åt förvaltningen att fullfölja förhandlingarna med Malmö Ridklubb och Örestads Ryttaresällskap enligt utredningsförslaget. kortis ridutredningen ver 2 (2) Bo Sjöström Fritidsdirektör

2 Kompletterande ridskoleutredning Malmö 2012 Fritidsförvaltningen

3 Innehållsförteckning Kompletterande ridskoleutredning... 1 Bakgrund... 3 Organisationsform... 3 Örestads Ryttaresällskap... 3 Malmö Civila Ryttaresällskap... 4 Ekonomiska konsekvenser av verksamhet i bolagsform... 4 Bolagsform förenlig med fritidsnämndens villkor för stöd... 4 Slutsats... 4 Privat uppstallning... 4 Marknadsundersökning... 5 Självkostnadskalkyl... 5 Hyresnivå... 5 Malmö stad tar ett större ansvar för mark och byggnader vid de två kommunala ridanläggningarna... 5 Övertagande av föreningarnas byggnader... 5 Eftersatt underhåll... 6 Till- och ombyggnation... 6 Upplåtelseavtal och uppdelning av anläggningsansvaret... 6 Bidragstöd och ekonomiska konsekvenser... 7 Förändring av bidragsstödet... 7 Ekonomiska konsekvenser för Örestads Ryttaresällskap... 8 Ekonomiska konsekvenser för Malmö Ridklubb... 8 Ekonomiska konsekvenser för Malmö Civila Ryttareförening... 9 Ekonomiska konsekvenser för Klagshamns Ryttarförening Fritidsförvaltningen Malmö 2012

4 Bakgrund Ridskoleutredning Malmö 2011 behandlades av fritidsnämnden i augusti 2011 och den bestod av tre delutredningar. Den första berörde lokaliseringen av nya ridanläggningar. Den andra delen berörde förutsättningarna/principerna för en ny ridskoleanläggning. Slutligen rörde den tredje delen vilka konsekvenser ett ökat ansvarstagande från kommunens sida skulle få gällande mark och byggnader på de två befintliga kommunala ridanläggningarna. Nämnden beslöt att uppdra åt förvaltningen att fullfölja förhandlingarna med Malmö Ridklubb respektive Örestads Ryttaresällskap om övertagandet av kostnadsansvaret för fastigheterna enligt utredningsförslaget. uppdra åt förvaltningen att utreda verksamhetsstödet till Malmö Ridklubb och Örestads Ryttaresällskap med anledning av övertagande av kostnadsansvaret för fastigheterna enligt utredningsförslaget. uppdra åt förvaltningen att utreda konsekvenserna av i första hand Örestads Ryttaresällskap och Malmö Civila Ryttaresällskaps organisationsform. uppdra åt förvaltningen att utreda villkoren för uppstallning av privata hästar. uppdra åt förvaltningen att tillsammans med fastighetskontoret påbörja en förprojektering av en ridskoleanläggning i östra Malmö, som ersättning för Malmö Civila Ryttaresällskaps nuvarande anläggning. uppdra åt förvaltningen att tillsammans med fastighetskontoret inleda överläggningar med PEAB om förutsättningarna att bibehålla ridanläggningen på Klagshamns udde. Föreliggande rapport omfattar de fyra första uppdragen. Organisationsform Fritidsnämnden uppdrog åt förvaltningen att utreda konsekvenserna av i första hand Örestads Ryttaresällskap och Malmö Civila Ryttaresällskaps organisationsform. Frågeställningarna har varit: - vilka ekonomiska konsekvenser blir det när en förening bedriver delar av verksamheten i bolagsform - är organisationslösningen förenlig med de villkor som fritidsnämnden ställer för att den ideella föreningsverksamheten ska vara berättigad till nämndens stöd i olika former Örestads Ryttaresällskap Örestads Ryttaresällskap har, för delar av sin verksamhet, bildat ett aktiebolag, Örestadsryttarnas AB (ÖRAB). Aktiebolaget, som ägs helt av Örestads Ryttaresällskap, svarar för ridskoleverksamheten samt står som ägare till ridskolehästarna. Aktiebolagets nettoomsättning för 2010 uppgick till 4,5 Mkr. 3 Fritidsförvaltningen Malmö 2012

5 Malmö Civila Ryttaresällskap Den ideella föreningen Malmö Civila Ryttareförening (MCR) är moderförening för MCR Ridhusförening u p a med dess dotterbolag Malmö Civila Ryttareförening AB. Aktiebolaget äger hästarna och bedriver ridskoleverksamheten, samt äger 42,5 % av aktierna i Falsterbo Horse Show. Aktiebolagets nettoomsättning för 2010 uppgick till 3,5 Mkr. Ekonomiska konsekvenser av verksamhet i bolagsform Ett bolag är skatteskyldigt till statlig inkomstskatt för det eventuella netto av alla intäkter skattepliktig vinst som verksamheten ger upphov till. Vinsten ska beskattas med 28 %. Hur betungande inkomstskatten blir beror därmed helt och hållet på hur stor vinst bolaget redovisar. För år 2010 redovisade Örestadsryttarnas AB en vinst på 49 tkr och Malmö Civila Ryttareförening AB redovisade en förlust. Bolagen är momsredovisningsskyldiga. Sport- och idrottsområdet är momspliktigt enligt den lägsta momsskattesatsen enligt mervärdesskattelagen, sex (6) procent. En momsredovisningsskyldighet innebär samtidigt full avdragsrätt för ingående moms i bolagets verksamhet. Båda bolagens 25-procentiga avdragsgilla ingående moms överstiger den utgående 6-procentiga momsen. För 2011 uppgick mellanskillnaden till nästan 0,5 Mkr för Malmö Civila Ryttareförening AB och till drygt 0,5 Mkr för Örestadsryttarnas AB. Föreningarnas organisationsform har således bidragit till bättre ekonomiska förutsättningar än att driva all verksamhet i den ideella föreningens regi. Bolagsform förenlig med fritidsnämndens villkor för stöd Bolagsformen har haft konsekvensen att förvaltning och nämnd givits begränsade möjligheter till ekonomisk insyn i föreningens totala ekonomiska förehavanden då endast den ideella föreningens årsredovisning har inrapporterats till förvaltningen. Bolagsform för viss del av verksamheten är förenligt med nämndens villkor för stöd så länge själva föreningsverksamheten bedrivs av den ideella föreningen. Slutsats Bolagsformen ger ridföreningarna ekonomiska fördelar och förvaltningen kan inte se några hinder för detta så länge själva föreningsverksamheten bedrivs av den ideella föreningen. Det är dock respektive förenings ensak att avgöra hur verksamheten ska organiseras. Huruvida föreningarna utnyttjar de ekonomiska fördelarna med ett dotterbolag kommer inte påverka utformningen och tilldelningen av verksamhetsstöd. Förvaltningen föreslår att föreningar med dotterbolag framöver ska inlämna årsredovisningar för dotterbolagen och inte bara för den ideella föreningen. Privat uppstallning Möjligheten till uppstallning av privathästar är viktig för föreningarna för att få ett fungerande föreningsliv på ridanläggningen. Däremot är det inte förenligt med konkurrenslagstiftningen att ha uppstallning av privathästar på en kommunal ridanläggning utan att föreningen erlägger en hyra för möjligheten. 4 Fritidsförvaltningen Malmö 2012

6 Marknadsundersökning 14 ridskoleföreningar som erbjuder möjlighet till privat uppstallning, företrädesvis i storstadsområden, har ingått i marknadsundersökningen. Alla föreningar har knutit tjänster till boxplatsen och har alltså inte kunnat redogöra för kallhyra. Medelhyran per månad för de undersökta föreningarna uppgår till 3575 kr per box och häst. Samtidigt är medianvärdet kr. Skillnaden mellan medelvärde och medianvärde visar på att det finns en stor spridning i hyressättningen och att omfattningen på ingående service varierar. Endast en förening av de undersökta erbjuder boxplats utan några tilläggstjänster och då till en månadshyra om kr per box och häst. Även privata stall i närområdet har kartlagts genom en sökning på Blocket. Denna undersökning omfattar 8 privatstall och medelhyran per månad uppgår till kr per box och plats. Vid dessa stall har hyresgästen inte tillgång till samma faciliteter som en ridanläggning kan erbjuda. Självkostnadskalkyl Som underlag för framtagande av ett hyresförslag för privatuppstallningen har förvaltningen även räknat fram självkostnaden vid respektive anläggning. Beräkningen utgår ifrån den hyra som nämnden kommer att betala till tekniska nämnden och det antal hästar (såväl ridskolehästar som privathästar) respektive anläggning beräknas kunna ha uppstallade efter till- och ombyggnation. Årskostnaden slås ut på 10 månaders uthyrning per år. För Hyllie boställe (Malmö Ridklubb) beräknas självkostnaden uppgå till kr per månad och för Skogsholm (Örestads Ryttaresällskap) beräknas självkostnaden uppgå till kr per månad. Hänsyn bör dock tas till att ridskoleverksamheten prioriteras vid en kommunal ridanläggning och att ägarna till privatuppstallade hästarna inte utnyttjar ridanläggningens faciliteter i samma utsträckning som ridskoledeltagarna. Hyresnivå Mot bakgrund av genomförd marknadsundersökning och beräknad självkostnad föreslår förvaltningen att Örestads Ryttaresällskap och Malmö Ridklubb betalar vardera 340 tkr i årshyra för möjligheten att disponera maximalt 17 stallplatser till privathästar på sina anläggningar. Årshyran är baserad på en månadskostnad på kr per stallplats och 10 månaders utnyttjande. Årshyran föreslås vara fast och inte rörlig i förhållande till hur många av de 17 stallplatserna som utnyttjas till privathästar. Malmö stad tar ett större ansvar för mark och byggnader vid de två kommunala ridanläggningarna Förhandlingar pågår med de två berörda ridföreningarna; Malmö Ridklubb och Örestads Ryttaresällskap. Tidplanen är att förhandlingarna ska bli klara före halvårsskiftet och att de nya förutsättningarna ska gälla fr.o.m Övertagande av föreningarnas byggnader Förvaltningens utgångspunkt i förhandlingarna är att föreningarna överlåter sina byggnader till kommunen utan att kommunen erlägger någon köpeskilling. 5 Fritidsförvaltningen Malmö 2012

7 Kommunen avskriver föreningarnas ränte- och amorteringsfria lån om vardera 1 Mkr. Dessutom innebär ett övertagande att kommunen gör ett omfattande ekonomiskt åtagande för dessa byggnader utan att kräva någon hyra. Kommunen kommer att svara för förbrukningsavgifter, planerat underhåll och tar över reinvesteringsansvaret. För föreningarnas del innebär överlämnandet att de slipper motsvarande kostnader, men att de har att hantera kvarvarande lån och bokfört anläggningsvärde för de aktuella byggnaderna. Örestads Ryttaresällskap kommer att ha kvar att hantera lån om drygt 2 Mkr. Däremot har Örestads Ryttaresällskap inget bokfört anläggningsvärde för byggnaderna. Noterbart är att föreningen har skrivit av anläggningstillgångarna i relativt snabb takt medan amorteringstakten på lånen har varit lägre. Malmö Ridklubb kommer att ha kvar att hantera lån om drygt 0,3 Mkr. Malmö Ridklubb har även att hantera sitt bokförda anläggningsvärde för byggnaderna och de aktuella anläggningstillgångarna per uppgick till 1,7 Mkr. En förutsättning för övertagande av Malmö Ridklubbs byggnader är att föreningen har genomfört reparationen av ridhusets tak som de har erhållit ett särskilt bidrag till. Eftersatt underhåll Kostnaden för att åtgärda det eftersatta underhållet på de två kommunala ridanläggningarna beräknas uppgå till 3,8 Mkr. Detta gäller såväl kommunens byggnader som föreningarnas byggnader. Fastighetskontoret kommer att genomföra underhållsåtgärderna under 2:a halvåret Del av kostnaden täcks genom det budgetanslag om 1,4 Mkr som fritidsnämnden har återlämnat till kommunstyrelsen för avsättning till extraordinärt underhåll av ridanläggningar. Övriga 2,4 Mkr får fritidsnämnden betala inom befintlig budgetram, vilket är beaktat i förvaltningens årsprognos. Till- och ombyggnation Kommunen tar ansvar för nödvändiga till- och ombyggnationer så att anläggningarna har en god standard enligt de regler som finns för djurskydd och arbetsmiljö. Avsikten är att till- och ombyggnationerna ska genomföras under 2013 och tekniska nämnden har begärt investeringsanslag i budget 2013 för detta. Investeringarna kommer innebära en tillkommande hyra för fritidsnämnden uppgående till 0,7 Mkr. Denna tillkommande hyreskostnad är beaktad i internbudget Upplåtelseavtal och uppdelning av anläggningsansvaret De två kommunala ridanläggningarna, Skogsholm och Hyllie Boställe, förvaltas av tekniska nämnden, som sedan i sin tur hyr ut anläggningarna till fritidsnämnden. Förvaltningen har från fastighetskontoret erhållit förslag på nya hyreskontrakt, där fastighetskontoret tar ett utökat ansvar i förhållande till nuläget. De tar ansvar för övertagna byggnader, för planerat underhåll och förbrukningsavgifter. Kontraktens hyresnivå omfattar utrymme för reinvesteringar och intern markupplåtelseavgift. Det senare ska regleras via en kommunbidragsjustering mellan tekniska nämnden och fritidsnämnden. Ansvaret för underhåll, drift och skötsel regleras via en gränsdagningslista (se bilaga) som bifogas hyreskontrakten. Fastighetskontorets hyresförslag uppgår till 4,3 Mkr för 6 Fritidsförvaltningen Malmö 2012

8 de två anläggningarna. Denna hyresnivå är beaktad i fritidsnämndens internbudget Förvaltningen för avtalsförhandlingar med Örestads Ryttaresällskap och Malmö Ridklubb om en upplåtelse av ridanläggningarna med en ansvarfördelning som motsvarar den som finns som förslag mellan tekniska nämnden och fritidsnämnden. Detta skulle innebära att föreningarna kan koncentrera sig mer på att driva ridskoleverksamhet. Kommunen tar hand om den tekniska driften och underhållet. Föreningens fastighetsansvar begränsas till den dagliga skötseln såsom skötsel av hästar, mockning, harvning av manege, klippning av gräs, gödselhantering städning och småreparationer. I upplåtelseavtalet regleras uppstallningen av privata hästar genom att det maximala antalet stallplatser som får disponeras till privathästar anges. Det är dock föreningens ensak i vilken utsträckning detta antal stallplatser utnyttjas till privatuppstallade hästar. Förvaltningens utgångspunkt i förhandlingarna är att ridanläggningarna upplåts till ridföreningarna utan någon hyra, förutom för den privata uppstallningen. Som ersättning för att föreningarna tar hand om den dagliga anläggningsskötseln kommer föreningarna att erhålla ett driftbidrag (se under rubriken Förändring av bidragsstödet). Med tanke på att föreningarna överlämnar byggnader till kommunen och för att garantera en långsiktighet i verksamheten kommer avtalsperioden uppgå till 10 år. Bidragstöd och ekonomiska konsekvenser Förändring av bidragsstödet De fyra stora ridföreningarna, Örestads Ryttaresällskap, Malmö Ridklubb, Malmö Civila Ryttareförening och Klagshamns Ryttarförening, har i nuläget möjlighet att söka lokalkostnadsbidrag enligt de allmänna bidragsvillkoren. Samtliga har även ett extra lokalkostnadsbidrag. När Örestads Ryttaresällskap och Malmö Ridklubb överlåter sina byggnader till kommunen har dessa två föreningar inte längre någon grund för att söka lokalkostnadsbidrag. Extra lokalkostnadsbidraget byts ut mot ett driftbidrag såsom ersättning för att föreningarna tar hand om den dagliga anläggningsskötseln. Det senare gäller även Malmö Civila Ryttareförening och Klagshamns Ryttarförening. Budgetutrymmet för ett driftbidrag till dessa fyra föreningar uppgår till drygt 4,2 Mkr. Fördelningen mellan föreningarna föreslås vara baserad på följande beräkningsprinciper: varje förening får 380 tkr som grund, vilket motsvarar kostnaden för en vaktmästare resterande del av budgetutrymmet fördelas utifrån respektive anläggnings beräknade kapacitet för ridskolehästar. Beloppet per häst uppgår till 16 tkr. 7 Fritidsförvaltningen Malmö 2012

9 Grund Ridskolehästar Fördelning Totalt enhet: tkr driftbidrag Örestads Ryttaresällskap Malmö Ridklubb Malmö Civila Ryttareförening Klagshamns Ryttarförening TOTALT Detta driftbidrag föreslås gälla fr.o.m och att bidragsnivån ligger fast under Därefter föreslås att driftbidragets storlek fastställs årligen av nämnden. Driftbidrag är inte beräknat för Södra Sallerups Ryttarförening och Naffentorps ryttarförening då dessa föreningar bedriver en begränsad ridskoleverksamhet. Budgetutrymmet medger inte heller att ytterligare föreningar erhåller driftbidrag enligt ovanstående beräkningsprinciper. Alla föreningarna har fortsatt möjlighet att söka övriga allmänna bidrag. Ekonomiska konsekvenser för Örestads Ryttaresällskap Förslaget att kommunen tar ökat ansvar för byggnader och mark, upplåtelseavtal med hyra för endast privatuppstallade hästar och förändrat bidragsstöd beräknas ge följande ekonomiska konsekvenser för Örestads Ryttaresällskap: Nettokostnadsförändring e nhe t: tkr Nuläge Förslag Förändring Periodiskt underhållsansvar Kostnad för förbrukninsavgifter Ombyggnation, tilläggshyra Privathästar, hyra Lokalbidrag Driftbidrag (extra lokalkostnadsbidrag) Reinvesteringsansvar för föreningsbyggda anläggningar SUMMA Föreningens ekonomiska förutsättningar förbättras med drygt 0,6 Mkr. Föreningens likvida situation förbättras något mindre då sammanställningen omfattar reinvesteringsansvar och att föreningens faktiska underhållskostnad har understigit underhållsbehovet. Därtill kommer att kommunen avskriver föreningens ränte- och amorteringsfria lån. Kommunen tar ansvar för nödvändiga till- och ombyggnationer så att anläggningarna har en god standard enligt de regler som finns för djurskydd och arbetsmiljö. Ekonomiska konsekvenser för Malmö Ridklubb Förslaget att kommunen tar ökat ansvar för byggnader och mark, upplåtelseavtal med hyra för endast privatuppstallade hästar och förändrat bidragsstöd beräknas ge följande ekonomiska konsekvenser för Malmö Ridklubb: 8 Fritidsförvaltningen Malmö 2012

10 Nettokostnadsförändring e nhe t: tkr Nuläge Förslag Förändring Periodiskt underhållsansvar Kostnad för förbrukninsavgifter Ombyggnation, tilläggshyra Privathästar, hyra Lokalbidrag Driftbidrag (extra lokalkostnadsbidrag) Reinvesteringsansvar för föreningsbyggda anläggningar SUMMA Föreningens ekonomiska förutsättningar förbättras med nästan 1 Mkr. Föreningens likvida situation förbättras något mindre då sammanställningen omfattar reinvesteringsansvar och att föreningens faktiska underhållskostnad har understigit underhållsbehovet. Därtill kommer att kommunen avskriver föreningens ränte- och amorteringsfria lån. Kommunen tar ansvar för nödvändiga till- och ombyggnationer så att anläggningarna har en god standard enligt de regler som finns för djurskydd och arbetsmiljö. Ekonomiska konsekvenser för Malmö Civila Ryttareförening Malmö Civila Ryttareförening kan även fortsättningsvis söka lokalkostnadsbidrag enligt de allmänna bidragsreglerna. För 2011 erhöll föreningen 133 tkr. Under 2011 erhöll föreningen ett extra lokalkostnadsbidrag om 850 tkr och nu är förslaget att detta ersätts med driftbidrag som för Malmö Civila Ryttareförening föreslås uppgå till tkr. En bidragsutökning med 170 tkr. Ekonomiska konsekvenser för Klagshamns Ryttarförening Klagshamns Ryttarförening kan även fortsättningsvis söka lokalkostnadsbidrag enligt de allmänna bidragsreglerna. För 2011 erhöll föreningen 139 tkr. Under 2011 erhöll föreningen ett extra lokalkostnadsbidrag om 600 tkr och nu är förslaget att detta ersätts med driftbidrag som för Klagshamns Ryttarförening föreslås uppgå till tkr. En bidragsutökning med 548 tkr. 9 Fritidsförvaltningen Malmö 2012

11 Bilaga 1 Gränsdragningslista Förklaringar Hg=Hyresgäst ansvarar Hv= Hyresvärd ansvarar Med hyresgästens underhållsansvar menas att föreningarna har tillsynsplikten, underhåll av inre ytskikt ekonomibyggnader, daglig skötsel såsom skötsel av hästar, ridbanor, hagar, grus, gårdsplan, trädgård, städning/rengöring, samt småreparationer. Hyresgästen svarar för skador på grund av åverkan på fönster, dörrar och skyltar såsom glaskross klotter etc. Hyresvärden har allt planerat underhåll där inte Hg är ägare.

12 Ägare Driftansvar Underhållsansvar Anmärkning Mark Byggda delar Banbevattning Hv Hg Hv Banbelysning Hv Hg Hv Banunderlag Hv Hg Hv Övriga ytor Gräs Hv Hg Hv Gårdsplan Hv Hg Hv Asfaltsytor Hv Hg Hv Trädgård Hv Hg Hv Buskar/träd Hv Hg Hv Brunnar/dränering Hv Hg Hv Gödselanläggning Hv Hg Hv Kompletteringar Utemöbler Hg Hg Hg Cykelställ Hg Hg Hg Flaggstänger Hg Hg Hg Staket/grindar människor Hv Hg Hv Hägnad för djur Hg Hg Hg Orienteringstavlor Hg Hg Hg Sopkärl Hg Hg Hg Handikapp ramper Hv Hg Hv Handikapp liftar Hg Hg Hg

13 Ägare Driftansvar Underhållsansvar Anmärkning Byggnader Invändigt kansli Tak/väggar/golv Hv Hg Hv Installationer Hv Hg Hv Vitvaror Hv Hg Hv Inbrottsgaller Hv Hg Hv Ljudabsorbenter Hv Hg Hv Brandredskap Hv Hg Hv Nödutgångsskyltar Hv Hg Hv Utrymningsplaner Hv Hg Hv Sanitäranläggning Hv Hg Hv Möbler Hg Hg Hg Städutrustning Hg Hg Hg För verksamheten Hg Hg Hg nödvändiga rumskompletteringar Utvändigt kansli Fasader Hv Hg Hv Tak Hv Hg Hv Grund Hv Hg Hv Fönster Hv Hg Hv Dörrar Hv Hg Hv Utvändiga brandstegar Hv Hg Hv Stationära stegar Hv Hg Hv

14 Ägare Driftansvar Underhållsansvar Anmärkning Inv. ekonomibyggn. Tak/väggar /golv Hv Hg Hv Box/spiltinredning Hv Hg Hv Ventilation Hv Hg Hv Installationer El/vvs Hv Hg Hv Sanitär anläggning Hv Hg Hv Ljudabsorbenter Hv Hg Hv Brandskyddsåtgärder Hv Hg Hv Belysning Hv Hg Hv Hiss Hv Hg Hv Foderberedning/förvaring Hg Hg Hg Läktare Hv Hg Hv Ridhussarg Hv Hg Hv Ridunderlag 3) Hv Hg Hv Ridhusbevattning Hv Hg Hv Skyltar Hg Hg Hg Möbler Hg Hg Hg Städutrustning Hg Hg Hg För verksamheten Hg Hg Hg nödvändiga rumskompletteringar

15 Ägare Driftansvar Underhållsansvar Anmärkning Utv. Ekonomibyggn. Fasader Hv Hg Hv Tak Hv Hg Hv Grund Hv Hg Hv Fönster Hv Hg Hv Dörrar/portar Hv Hg Hv Utvändiga brandstegar Hv Hg Hv Stationära stegar Hv Hg Hv Tele Rikstelefonnät Hv Hg Hv Datanät Hg Hg Hg Brandlarmsanl. Hv Hg Hv Övrigt Verktyg Hg Hg Hg Redskap Hg Hg Hg Motorfordon Hg Hg Hg

16 Bilaga 2 Disponering av i budgeten avsatt kommunbidrag för ridverksamhet Bidrag/stöd till ridverksamheten tkr Hyra till fastighetskontoret för Hyllie Boställe Hyra till fastighetskontoret för Skogholms gård Driftbidrag till Malmö Ridklubb Driftbidrag till Örestads Ryttarsällskap Driftbidrag till Klagshamns Ryttarförening Driftbidrag till Malmö Civila Ryttareförening Kostnad Kommunbidrag 8485 Resultat 1-10 Tillkommande hyreskostnad -650 Hyresintäkter för privatuppstallning 680 Kommunbidragsjustering för intern markupplåtelse 644 Resultat Oförutsedda kostnader

Taxa för ridanläggningen Erstavik 25:1, Stall Compass

Taxa för ridanläggningen Erstavik 25:1, Stall Compass 2013-06-12 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2012/102 Fritidsnämnden Taxa för ridanläggningen Erstavik 25:1, Stall Compass Förslag till beslut 1. Fritidsnämnden beslutar att hyra anläggningen Erstavik 25:1 för

Läs mer

Djursholm 2:206, Gärdestorp, Om- och tillbyggnad av Djursholms ridhus

Djursholm 2:206, Gärdestorp, Om- och tillbyggnad av Djursholms ridhus 1(6) Fastighetsnämnden Djursholm 2:206, Gärdestorp, Om- och tillbyggnad av Djursholms ridhus Ärendet återredovisar härmed uppdraget Om- och tillbyggnad av Djursholms ridhus i enlighet med kommunstyrelsens

Läs mer

Ansökan om hyresrabatt för ridverksamheten Stall Compass, Drevinge

Ansökan om hyresrabatt för ridverksamheten Stall Compass, Drevinge 2012-09-11 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2012/102 Fritidsnämnden Ansökan om hyresrabatt för ridverksamheten Stall Compass, Drevinge Förslag till beslut Fritidsnämnden beslutar att avslå ansökan från Compass

Läs mer

Ärendet Förvaltningen har upprättat ett förslag till internbudget för 2014, se bifogad handling.

Ärendet Förvaltningen har upprättat ett förslag till internbudget för 2014, se bifogad handling. Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (3) Datum 2013-12-05 Vår referens Ekonomiavdelning Tjänsteskrivelse Internbudget 2014 FRI-2013-2673 Sammanfattning Förvaltningen har utarbetat förslag till internbudget

Läs mer

Ekonomikontoret Datum:

Ekonomikontoret Datum: ED 1:34 Jordbrons Företagshotell i Dals-Eds kommun Bakgrund Dals-Eds kommun äger en äldre industrifastighet på c:a 6 000 m 2. Under åren 2007 till 2009 byggdes delar av ovanstående fastighet (c:a 800 m

Läs mer

Hyressättning av ridanläggningar

Hyressättning av ridanläggningar Hyressättning av ridanläggningar Mars 2013 Fredrik Eklund, PhD NHG Sweden Ab fredrik.eklund@nhg.se, 0737158632 Om uppdraget 2 NHG Sweden har blivit ombedd av Idrotts- och fritidsenheten i Nacka att ge

Läs mer

godkänna delårsrapport 3 och översända densamma till kommunstyrelsen omedelbart justera paragrafen

godkänna delårsrapport 3 och översända densamma till kommunstyrelsen omedelbart justera paragrafen Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (1) Datum 2013-10-15 Vår referens Ekonomiavdelningen Tjänsteskrivelse Delårsrapport 3 FRI-2013-2480 Sammanfattning Nämndens nettokostnad för perioden januari september

Läs mer

Reviderad budget 2016 (ombudgeteringar från 2015) Kultur- och fritidsnämnd

Reviderad budget 2016 (ombudgeteringar från 2015) Kultur- och fritidsnämnd Reviderad budget 2016 (ombudgeteringar från 2015) Kultur- och fritidsnämnd Innehållsförteckning 1 Ombudgeteringar och tilläggsanslag... 3 1 Ombudgeteringar och tilläggsanslag DRIFTBUDGET Ramförändringar

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2004 Brf Solregnet 1(10) Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningen har

Läs mer

RIDSKOLEUTREDNING MALMÖ 2011. Fritidsförvaltningen

RIDSKOLEUTREDNING MALMÖ 2011. Fritidsförvaltningen RIDSKOLEUTREDNING MALMÖ 2011 Fritidsförvaltningen INLEDNING Ett flertal utredningar har sedan början av 90-talet belyst ridsporten i Malmö Stad. Ridskoleföreningarna och dess medlemmar utövar sin sport

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos godkänna utfallsprognos 2 och lägga den till handlingarna Vår referens

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos godkänna utfallsprognos 2 och lägga den till handlingarna Vår referens Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (1) Datum 2014-11-03 Vår referens Gert-Ove Gren Ekonomichef gert-ove.gren@malmo.se Tjänsteskrivelse Utfallsprognos 2 2014 FRI-2014-51 Sammanfattning Förvaltningen har

Läs mer

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL. mellan. SKL Företag AB. och. [KOMMUN] rörande INERA AB

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL. mellan. SKL Företag AB. och. [KOMMUN] rörande INERA AB Bilaga 1 AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL mellan SKL Företag AB och [KOMMUN] rörande INERA AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND... 1 2. ÖVERLÅTELSE OCH TILLTRÄDE... 1 3. KÖPESKILLING... 1 4. VILLKOR FÖR TILLTRÄDET

Läs mer

FRN-FRI-2012-02824 Oxie Scoutkår - Bidrag som ej omfattas av de allmänna bidragsbestämmelserna 2013

FRN-FRI-2012-02824 Oxie Scoutkår - Bidrag som ej omfattas av de allmänna bidragsbestämmelserna 2013 Malmö stad Fritidsförvaltningen Handläggande avd: Föreningsavdelningen Ärende nr: 3 Datum: 2012-11-28 Ärende: FRN-FRI-2012-02824 Oxie Scoutkår - Bidrag som ej omfattas av de allmänna bidragsbestämmelserna

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 2008-12-16 LS-LED08-707 161 Förslag till Överenskommelse angående framtida lokalutnyttjande och hyresavtal i Gnesta vårdcentral Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen

Läs mer

Tjänsteskrivelse Malin Midler Norén Planeringssekreterare. Hyra av isträningshall vid Malmö Arena

Tjänsteskrivelse Malin Midler Norén Planeringssekreterare. Hyra av isträningshall vid Malmö Arena Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (3) Datum 2013-04-12 Vår referens Malin Midler Norén Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse Malin.Midler-Noren@malmo.se Hyra av isträningshall vid Malmö Arena FRI-2013-325

Läs mer

Norrbottensgården på Hertsön/Kalvholmen

Norrbottensgården på Hertsön/Kalvholmen Fritidsnämnden 2012-04-18 36 76 Norrbg./Hertsön.p04 Dnr 12.89-81 Norrbottensgården på Hertsön/Kalvholmen Ärendebeskrivning Ridföreningarna verksamma på Hertsön/Kalvholmen; Luleå Ridklubb, Luleå Ryttarförening

Läs mer

Förslag till hyror för bostadsrätter för särskilt boende

Förslag till hyror för bostadsrätter för särskilt boende GATU- OCH FASTIGHETSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE GFN 2002-08-20 Handläggare: Kristina Rosqvist Fastighetsförvaltningen AO Sjukhem Tel: 508 270 44 Kristina.rosqvist@gfk.stockholm.se 2002-06-25 Till Gatu- och

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Magne

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Magne Årsredovisning 2013 Bostadsrättsföreningen Magne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Nr 1. Svar på av Jonas-Günter Rosentörn inlämnad motion om Offentliga

Läs mer

Ny förskola i kv. Rosteriet, Liljeholmen

Ny förskola i kv. Rosteriet, Liljeholmen Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning Samhällsplanering Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2014-01-13 Handläggare Helén Örtegren Telefon: 08-508 23 051 Till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd 2014-01-30

Läs mer

Reviderade principer för stadsintern hyressättning avseende bostadsrätter. Genomförandebeslut.

Reviderade principer för stadsintern hyressättning avseende bostadsrätter. Genomförandebeslut. Sida 1 (5) Handläggare Nina Wahlman Fält 08-508 270 93 Nina.wahlman.falt@stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2017-03-14 Reviderade principer för stadsintern hyressättning avseende bostadsrätter. Genomförandebeslut.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 Brf Carlsro i Lund Org nr 745000-3434

ÅRSREDOVISNING 2014 Brf Carlsro i Lund Org nr 745000-3434 ÅRSREDOVISNING 2014 Brf Carlsro i Lund Org nr 745000-3434 ATT LÄSA EN ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNINGEN Från och med år 2014 har årsredovisningarna fått ett delvis nytt utseende. Orsaken

Läs mer

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 1(8) KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 2015-09-01 -- 2016-08-31 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - koncernen 4 Balansräkning - koncernen 5 Kassaflödesanalys - koncernen 7 Tilläggsupplysningar och noter

Läs mer

7. Överlåtelse av inventarier och avtal från Västervik Biogas AB till Västervik Miljö & Energi AB Dnr 2017/

7. Överlåtelse av inventarier och avtal från Västervik Biogas AB till Västervik Miljö & Energi AB Dnr 2017/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 10 (48) 2017-11-27 Kf Ks 380 7. Överlåtelse av inventarier och avtal från Västervik Biogas AB till Västervik Miljö & Energi AB Dnr 2017/236-370 Kommunstyrelsen har

Läs mer

Särskilt stöd till ridsporten

Särskilt stöd till ridsporten TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Tina Bågfeldt 2013-06-18 KFN 2013/0047 projektledare Kultur- och fritidsnämnden Särskilt stöd till ridsporten 2013-2015 Förslag till beslut Kultur- och

Läs mer

Årsredovisning HSB brf Henriksdal i Malmö

Årsredovisning HSB brf Henriksdal i Malmö Årsredovisning HSB brf Henriksdal i Malmö 2008-09-01 2009-08-31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten

Läs mer

Tranås kommuns revisorer. Uppföljning av tidigare granskning avseende Bredstorpsområdet. Revisionsrapport

Tranås kommuns revisorer. Uppföljning av tidigare granskning avseende Bredstorpsområdet. Revisionsrapport Uppföljning av tidigare granskning avseende sområdet Revisionsrapport KPMG Offentlig Sydost Kristian Gunnarsson 2013 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative.

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 Västerås Gävle Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari 2013 Nettoomsättning för perioden uppgick till 21,0 (33,2) MSEK Bruttoresultat för perioden uppgick till 5,9 (9,5)

Läs mer

Gymnastikförbundet Syd. Från Leif Stille, tel 042-297760, 0705-297760. fax 042-297760, e-mail leif.stille@spray.se

Gymnastikförbundet Syd. Från Leif Stille, tel 042-297760, 0705-297760. fax 042-297760, e-mail leif.stille@spray.se P M Datum 2012-09-20 Till Gymnastikförbundet Syd Från Leif Stille, tel 042-297760, 0705-297760 fax 042-297760, e-mail leif.stille@spray.se Momskonsekvenser vid en bolagisering av föreningens ekonomiska

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning 2011 Bostadsrättsföreningen Islandet Adolf

Årsredovisning 2011 Bostadsrättsföreningen Islandet Adolf Årsredovisning 2011 Bostadsrättsföreningen Islandet Adolf Detalj från konstglasfönster Adolf Fredriks Kyrkogata 15. Nytillverkat 2011 med inspiration från originalparti över inre entrédörr. Motiv och djupblästring,

Läs mer

2004-06-10 2.3. Stiftelsen Skånska Landskap stiftelse för skånsk naturoch. Ärendebeskrivning:

2004-06-10 2.3. Stiftelsen Skånska Landskap stiftelse för skånsk naturoch. Ärendebeskrivning: 2004-06-10 2.3 Ärendebeskrivning: Regionfullmäktige beslöt 2002-12-09 10 i samband med beslut om budget att uppdra åt miljö- och naturvårdsnämnden att utarbeta förslag till bildande av stiftelse för regionens

Läs mer

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016 ÅRSREDOVISNING NYSÄTRA FASTIGHETS AB Styrelsen och verkställande direktören för Nysätra Fastighets AB (556584-6077) avger härmed följande årsredovisning för tiden 1 januari 31 december 2016. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

HSB BRF ANNEBERG I MALMÖ

HSB BRF ANNEBERG I MALMÖ HSB BRF ANNEBERG I MALMÖ 2007.05.01-2008.04.30 HSB:BRF ANNEBERG I MALMÖ 746000-5593 DELTAGARANMÄLAN Till Bostadsrättsföreningen Annebergs ordinarie föreningsstämma onsdagen 22 oktober 2008 kl. 19.00.

Läs mer

Ärende 8 Inriktningsbeslut om försäljning av fastigheten Sånnahult 2:3 samt budgetpost för stiftelsen Kurrebo

Ärende 8 Inriktningsbeslut om försäljning av fastigheten Sånnahult 2:3 samt budgetpost för stiftelsen Kurrebo Ärende 8 Inriktningsbeslut om försäljning av fastigheten Sånnahult 2:3 samt budgetpost för stiftelsen Kurrebo TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 2015-10-02 Jörgen Wijk 0477 441-14 jorgen.wijk@tingsryd.se Kommunstyrelsens

Läs mer

Godkännande av aktieförsäljning Parken Zoo i Eskilstuna AB

Godkännande av aktieförsäljning Parken Zoo i Eskilstuna AB Kommunstyrelsen 2016-05-27 Kommunledningskontoret Miljö och samhällsbyggnad KSKF/2016:365 Kristina Birath 1 (4) Kommunstyrelsen Godkännande av aktieförsäljning Parken Zoo i Eskilstuna AB Förslag till beslut

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

Alviks Medborgarhus [Fastighets beteckning är Biografen 2 ]

Alviks Medborgarhus [Fastighets beteckning är Biografen 2 ] Alviks Kulturhus Alviks Medborgarhus [Fastighets beteckning är Biografen 2 ] Ett K-märkt hus som ligger i stadsdelen Bromma Det K-märkta huset ägs idag av Stockholms stad Det K-märkta huset räknas som

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(12) Bostadsrättsföreningen Hedmans Fjällby i Åre Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 -

Läs mer

HSB-s BRF KROKSBÄCK I MALMÖ

HSB-s BRF KROKSBÄCK I MALMÖ HSB-s BRF KROKSBÄCK I MALMÖ Kallelse till Ordinarie Föreningsstämma Onsdagen den 24 oktober 2007 Samt ÅRSREDOVISNING 2006-05-01 2007-04-30 Bussar avgår till stämman från Mobäcksgatan (den västra vändplatsen)

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. Fastigheten försäljs i det skick den är på köpekontraktsdagen. Köparen har själv besiktigat fastigheten och kunnat utröna dess skick.

KÖPEKONTRAKT. Fastigheten försäljs i det skick den är på köpekontraktsdagen. Köparen har själv besiktigat fastigheten och kunnat utröna dess skick. 1(8) KÖPEKONTRAKT 1 PARTER, OBJEKT OCH KÖPESKILLING Nacka kommun, genom dess kommunstyrelse, nedan kallad kommunen försäljer härmed till, Tekno- Bygg i Stockholm AB, orgnr 556544-4113, Box 1139, 131 26

Läs mer

Årsredovisning HSB:s brf Randers i Malmö 2010-09-01 2011-08-31

Årsredovisning HSB:s brf Randers i Malmö 2010-09-01 2011-08-31 Årsredovisning HSB:s brf Randers i Malmö 2010-09-01 2011-08-31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. HSB Brf Berguven i Malmö

ÅRSREDOVISNING. HSB Brf Berguven i Malmö ÅRSREDOVISNING HSB Brf Berguven i Malmö 2007-05-01 2008-04-30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag Beslutade

Läs mer

Ändrade lånevillkor och fortsatt borgensåtagande för lån till Malmö Automobilklubb

Ändrade lånevillkor och fortsatt borgensåtagande för lån till Malmö Automobilklubb SIGNERAD Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (2) Datum 2015-10-02 Vår referens Gert-Ove Gren Ekonomichef gert-ove.gren@malmo.se Tjänsteskrivelse Ändrade lånevillkor och fortsatt borgensåtagande för lån till

Läs mer

FRN-FRI-2012-02710 Hyllie Folkets Hus - Ansökan om kompletterande verksamhetsbidrag för 2012

FRN-FRI-2012-02710 Hyllie Folkets Hus - Ansökan om kompletterande verksamhetsbidrag för 2012 Malmö stad Fritidsförvaltningen Handläggande avd: Föreningsavdelningen Ärende nr: 4 Datum: 2012-11-28 Ärende: FRN-FRI-2012-02710 Hyllie Folkets Hus - Ansökan om kompletterande verksamhetsbidrag för 2012

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/ / HSB BRF BÄRNSTENEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/ / HSB BRF BÄRNSTENEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/9 2009 31/8 2010 HSB BRF BÄRNSTENEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

Förändring av investeringsbudget Falkenbergs Näringsliv AB och Destination Falkenberg AB. KS

Förändring av investeringsbudget Falkenbergs Näringsliv AB och Destination Falkenberg AB. KS kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2017-10-10 305 Förändring av investeringsbudget Falkenbergs Näringsliv AB och Destination Falkenberg AB. KS 2017-466 KS, KF Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Brf Ringaren i Visby

Brf Ringaren i Visby Årsredovisning för Brf Ringaren i Visby Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus.

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GRÄNJESVÅLEN NR 4 Org nr 716456-7583 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gränjesvålen nr 4 får hälmed avge förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 1januari 2005

Läs mer

Uppförande av kulturhus och bostadshus samt ianspråktagande av befintligt garage på Messingen jämte försäljning av Vilunda Parkering AB (KS/2013:364)

Uppförande av kulturhus och bostadshus samt ianspråktagande av befintligt garage på Messingen jämte försäljning av Vilunda Parkering AB (KS/2013:364) Kommunfullmäktige 2013-10-28 31 11 Uppförande av kulturhus och bostadshus samt ianspråktagande av befintligt garage på Messingen jämte försäljning av Vilunda Parkering AB (KS/2013:364) Ärendebeskrivning

Läs mer

- KOMMUNSTRYRELSENS AU

- KOMMUNSTRYRELSENS AU -;... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ~ Sammanträdesdatum TRANAs KOMMUN 2015-06-09 Sida 15 (3B) - KOMMUNSTRYRELSENS AU 141 Dnr 406/15 Sponsring av projekt Ljusslingan Skrivelse har inkommit från Tranås handel (via

Läs mer

1 (2) Kommunstyrelsen Kommunledningskontoret. Ann-Sofi Salomon Kommunstyrelsen

1 (2) Kommunstyrelsen Kommunledningskontoret. Ann-Sofi Salomon Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2017-03-09 Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2017:197 Ann-Sofi Salomon 016-710 50 26 1 (2) Kommunstyrelsen Avveckling av kommanditbolagen Tunavallen Fastighetsförvaltning,

Läs mer

Delårsrapport januari september 2012

Delårsrapport januari september 2012 Tranås Linköping Delårsrapport januari Provinsfastigheter II AB (publ) Stående obligationslån 8,0 % Allokton II 2016 Januari Juli Nettoomsättning för perioden uppgick till 131,6 Nettoomsättning för perioden

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

HAMNSTYREl.SENS SAMMANTRADE ÄRENDE NR:

HAMNSTYREl.SENS SAMMANTRADE ÄRENDE NR: KOPIA ~ GÖTEBORGS HAMN 1982-11-16 AD 259/82 GvB/ELj HAMNSTYREl.SENS SAMMANTRADE ÄRENDE NR: DEN 9 l2 ~06 Göteborgs Hamnstyrelse Inköp av byggnad i Sannegårdshamnen I Sannegårdshamnens sydvästra del lagras

Läs mer

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL 1(5) AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL avseende aktierna i Stockholms Terminal AB 2(5) Detta aktieöverlåtelseavtal ( Avtalet ) har träffats mellan (1) Jernhusen AB, org nr 556584-2027, Box 520, 101 30 Stockholm (

Läs mer

Utökning av förskolan Årstaberg

Utökning av förskolan Årstaberg HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR SAMH ÄLLSPLANERING TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 264-2011-2.6 SID 1 (8) 2011-12-15 Handläggare: Helén Örtegren Telefon: 08-508 23 051 Till Hägersten-Liljeholmens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF RÅDMANNEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF RÅDMANNEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF RÅDMANNEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari 2012 Kvartalet oktober - 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till 126,2 (146,9) MSEK Bruttoresultat

Läs mer

Bolagsordning för Vara Konserthus AB

Bolagsordning för Vara Konserthus AB Bolagsordning för Vara Konserthus AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning Vara Konserthus AB Innehållsförteckning 1 Firma...

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010.

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. 1 Föreningens firma och säte Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö. Organisationsnummer är

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF FOSIETORP I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF FOSIETORP I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF FOSIETORP I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2012 31/8 2013 HSB BRF OXIEGÅRDEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/9 2012 31/8 2013 HSB BRF OXIEGÅRDEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/9 2012 31/8 2013 HSB BRF OXIEGÅRDEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten TENNISTOMTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2010-03-29 ENKELT PLANFÖRFARANDE (SAMRÅDSHANDLING) Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF HILDA I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF HILDA I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF HILDA I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Feltryck ska vara 46 560 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/ / BRF RTB I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/ / BRF RTB I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/1 2015 31/12 2015 BRF RTB I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar den information

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/ / BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/ / BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/1 2014 31/12 2014 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF MYRSTACKEN I OXIE

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF MYRSTACKEN I OXIE ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF MYRSTACKEN I OXIE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och

Läs mer

Medlemsmöte 2014-06-15

Medlemsmöte 2014-06-15 Medlemsmöte 2014-06-15 Program Inledning Presentation av förslag till utvecklingsplan för vår ridanläggning 2014-2016 Tacobuffe Diskussion Beslut Inledning Bakgrund Syfte och mål med mötet Ordningsfrågor

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/ / HSB BRF MUNKHÄTTAN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/ / HSB BRF MUNKHÄTTAN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/9 2015 31/8 2016 HSB BRF MUNKHÄTTAN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/ /

ÅRSREDOVISNING 1/ / ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF ÖRESUNDSDAMMARNA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-08-26

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-08-26 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 26 augusti 2010, kl. 14.00 15.35 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/ /

ÅRSREDOVISNING 1/ / ÅRSREDOVISNING 1/1 2015 31/12 2015 HSB BRF HALLABACKEN I TRELLEBORG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten

Läs mer

Kallelse till Mål- och budgetberedning

Kallelse till Mål- och budgetberedning 1 (1) Datum 2013-04-10 Kommunstyrelseförvaltningen Staben Lisa Sollenborn Catharina Fredriksson Leif Thor Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Jensen Pettersson Charlotte Johansson Magnus Pettersson Lisa

Läs mer

Omprövning av principöverenskommelse med Luleå Hockey angående Coop Arena med träningshallar

Omprövning av principöverenskommelse med Luleå Hockey angående Coop Arena med träningshallar Kommunstyrelsen 2008-06-05 150 389 Arbets- och personalutskottet 2008-06-02 146 348 Dnr 07.775-82 junikf18 Omprövning av principöverenskommelse med Luleå Hockey angående Coop Arena med träningshallar Bilagor:

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning HSB brf Friheten i Malmö

Årsredovisning HSB brf Friheten i Malmö Årsredovisning HSB brf Friheten i Malmö 2008-09-01 2009-08-31 HSB BRF FRIHETEN I MALMÖ 746000-5817 Kallelse Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Friheten kallas härmed till ordinarie föreningsstämma

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/ / HSB BRF FOSIEDAL I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/ / HSB BRF FOSIEDAL I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/9 2014 31/8 2015 HSB BRF FOSIEDAL I MALMÖ ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar den information

Läs mer

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm Bokslut för BRF Morkullan 2003-01-01-2003-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 03-01 - 03-12 01-09 -02-12 Nettoomsättning Not 1 8 277 115 11 221 143 Fastighetskostnader Drift Not 2-4 206 588-5 506 617 Planerat

Läs mer

Renovering av hus A1 vid Akademiska sjukhuset

Renovering av hus A1 vid Akademiska sjukhuset LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2012-11-22 155 Dnr PS 2012-0059 Renovering av hus A1 vid Akademiska sjukhuset Förslag till beslut Produktionsstyrelsen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Skytten i Duvbo

Årsredovisning. Brf Skytten i Duvbo Årsredovisning för Brf Skytten i Duvbo 715200-1280 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Brf Skytten i Duvbo får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Utöver den lagstadgade informationen

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012

FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012 428 Gläntan i Vallentuna Nuvarande årsavgift 722 kr/m2 och år Budgeterad årsavgift 722 kr/m2 och år FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012 kvm bostadsyta 3 489 Styrelsens förslag RÖRELSENS INTÄKTER Budget

Läs mer

Kommunstyrelsens hyressättning av kommunens fastigheter

Kommunstyrelsens hyressättning av kommunens fastigheter Revisionsrapport Kommunstyrelsens hyressättning av kommunens fastigheter Alf Wahlgren, uppdragsledare Bengt-Åke Hägg, projektledare Fredrik Anderberg, projektmedarbetare Klippans kommun Innehållsförteckning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/ /

ÅRSREDOVISNING 1/ / ÅRSREDOVISNING 1/1 2011 31/12 2011 HSB BRF ATLE I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten

Läs mer

Utveckling av förutsättningarna för tennisverksamhet i kommunen

Utveckling av förutsättningarna för tennisverksamhet i kommunen Tjänsteutlåtande Utvecklingsstrateg 2014-05-26 Per-Ola Lindahl 08-590 970 35 Dnr: Per-Ola.Lindahl@upplandsvasby.se KS/2014:75 20561 Kommunstyrelsen Utveckling av förutsättningarna för tennisverksamhet

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Ostindiefararen på N:a Älvstranden. Föreningsstämma 2010-05-26

Bostadsrättsföreningen Ostindiefararen på N:a Älvstranden. Föreningsstämma 2010-05-26 Bostadsrättsföreningen Ostindiefararen på N:a Älvstranden Föreningsstämma 2010-05-26 Dagordning 1) Stämmans öppnande 2) Fastställande av röstlängd 3) Val av ordförande till stämman 4) Anmälan av ordförandens

Läs mer

KALLELSE OCH DAGORDNING

KALLELSE OCH DAGORDNING Malmö stad Fritidsnämnden 1 (7) Sammanträdestid 2013-04-18 Kl.17.00 KALLELSE OCH DAGORDNING Plats Ledamöter Ersättare Övriga deltagare Fritidsförvaltningen Henrik Smithsgatan 13, Studion, vån 6 Frida Trollmyr

Läs mer

Hyra av lokaler för ny fritidsgård i Rissne centrum

Hyra av lokaler för ny fritidsgård i Rissne centrum 2014-10-22 1 (5) Kultur- och fritidsnämnden Hyra av lokaler för ny fritidsgård i Rissne centrum Beslutsunderlag Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse, daterad den 22 oktober 2014 Bilaga hyreskontraktet

Läs mer

Skrivelse från stiftelsen Viktor Rydbergs skolor ang ökade lönekostnader och hyreskompensation

Skrivelse från stiftelsen Viktor Rydbergs skolor ang ökade lönekostnader och hyreskompensation 1(5) Barn- och utbildningsnämnden Skrivelse från stiftelsen Viktor Rydbergs skolor ang ökade lönekostnader och hyreskompensation Ärendet Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor har inkommit med en skrivelse

Läs mer

Röstånga Utvecklings AB (SVB) Org.nr

Röstånga Utvecklings AB (SVB) Org.nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Röstånga Utvecklings AB (SVB) avger härmed följande årsredovisning Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Inhyrning av idrottshall på Skansbrogatan 5B, Folksamhuset

Inhyrning av idrottshall på Skansbrogatan 5B, Folksamhuset Idrottsförvaltningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2014-09-04 IDN 2014-09-23 Handläggare Jan Sågström Telefon: 508 26 238 Till Idrottsnämnden Inhyrning av idrottshall på Skansbrogatan 5B, Folksamhuset Genomförandebeslut

Läs mer

Ridanläggningar i Malmö Projektdirektiv

Ridanläggningar i Malmö Projektdirektiv Upprättad ridanläggningar i malmö projdirektiv Version: Arbetsmaterial Ansvarig: Bo Sjöström Förvaltning: Fritidsförvaltningen Enhet: Driftavdelningen Innehållsförteckning 1. ets omfattning...3 2. Bakgrund...3

Läs mer

Kommittédirektiv. Omstrukturering av statens bestånd av försvarsfastigheter. Dir. 2012:6. Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2012

Kommittédirektiv. Omstrukturering av statens bestånd av försvarsfastigheter. Dir. 2012:6. Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2012 Kommittédirektiv Omstrukturering av statens bestånd av försvarsfastigheter Dir. 2012:6 Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2012 Sammanfattning En särskild utredare ska förbereda och lämna förslag

Läs mer