Kompletterande ridskoleutredning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kompletterande ridskoleutredning"

Transkript

1 Malmö stad Fritidsförvaltningen Handläggande avd: Ekonomiavdelningen Ärende nr: 2 Datum: Ärende: Kompletterande ridskoleutredning Sammanfattning: Ridskoleutredning 2011 behandlades av fritidsnämnden den 20 september 2011 och nämnden beslöt att ge förvaltningen ett fortsatt utredningsuppdrag avseende bland annat: - konsekvenserna av ridföreningarnas olika organisationsformer - villkoren för uppstallning av privata hästar - verksamhetsstödet till Malmö Ridklubb och Örestads Ryttaresällskap med anledning av övertagande av kostnadsansvar för fastigheterna. I föreliggande rapport presenteras den utredning som gjorts för att svara på ovanstående uppdrag och som ska ligga till grund för de fortsatta förhandlingarna med Malmö Ridklubb och Örestads Ryttaresällskap avseende såväl övertagande av föreningarnas byggnader som upprättandet av upplåtelseavtal med respektive förening. Förvaltningens förslag innebär att ridföreningarnas ekonomiska förutsättningar förbättras. Förslag till beslut: Fritidsnämnden föreslås besluta att att att att reglera Malmö Ridklubbs och Örestads Ryttaresällskaps möjlighet att disponera upplåten ridanläggning till stallplatser för privathästar i upplåtelseavtalet med respektive förening och att årshyran per stallplats uppgår till 20 tkr per år. bidragstypen extra lokalkostnadsbidrag till ridföreningar ersätts med dels ett garanterat driftgrundbidrag om 380 tkr och dels ett driftbidrag som fastställs årligen av nämnden och där bidragsbeloppet är relaterat till respektive ridanläggnings beräknade kapacitet för ridskolehästar. eventuella dotterbolags årsredovisningar ska hädanefter ingå i en registrerad förenings rapporteringsskyldighet. uppdra åt förvaltningen att fullfölja förhandlingarna med Malmö Ridklubb och Örestads Ryttaresällskap enligt utredningsförslaget. kortis ridutredningen ver 2 (2) Bo Sjöström Fritidsdirektör

2 Kompletterande ridskoleutredning Malmö 2012 Fritidsförvaltningen

3 Innehållsförteckning Kompletterande ridskoleutredning... 1 Bakgrund... 3 Organisationsform... 3 Örestads Ryttaresällskap... 3 Malmö Civila Ryttaresällskap... 4 Ekonomiska konsekvenser av verksamhet i bolagsform... 4 Bolagsform förenlig med fritidsnämndens villkor för stöd... 4 Slutsats... 4 Privat uppstallning... 4 Marknadsundersökning... 5 Självkostnadskalkyl... 5 Hyresnivå... 5 Malmö stad tar ett större ansvar för mark och byggnader vid de två kommunala ridanläggningarna... 5 Övertagande av föreningarnas byggnader... 5 Eftersatt underhåll... 6 Till- och ombyggnation... 6 Upplåtelseavtal och uppdelning av anläggningsansvaret... 6 Bidragstöd och ekonomiska konsekvenser... 7 Förändring av bidragsstödet... 7 Ekonomiska konsekvenser för Örestads Ryttaresällskap... 8 Ekonomiska konsekvenser för Malmö Ridklubb... 8 Ekonomiska konsekvenser för Malmö Civila Ryttareförening... 9 Ekonomiska konsekvenser för Klagshamns Ryttarförening Fritidsförvaltningen Malmö 2012

4 Bakgrund Ridskoleutredning Malmö 2011 behandlades av fritidsnämnden i augusti 2011 och den bestod av tre delutredningar. Den första berörde lokaliseringen av nya ridanläggningar. Den andra delen berörde förutsättningarna/principerna för en ny ridskoleanläggning. Slutligen rörde den tredje delen vilka konsekvenser ett ökat ansvarstagande från kommunens sida skulle få gällande mark och byggnader på de två befintliga kommunala ridanläggningarna. Nämnden beslöt att uppdra åt förvaltningen att fullfölja förhandlingarna med Malmö Ridklubb respektive Örestads Ryttaresällskap om övertagandet av kostnadsansvaret för fastigheterna enligt utredningsförslaget. uppdra åt förvaltningen att utreda verksamhetsstödet till Malmö Ridklubb och Örestads Ryttaresällskap med anledning av övertagande av kostnadsansvaret för fastigheterna enligt utredningsförslaget. uppdra åt förvaltningen att utreda konsekvenserna av i första hand Örestads Ryttaresällskap och Malmö Civila Ryttaresällskaps organisationsform. uppdra åt förvaltningen att utreda villkoren för uppstallning av privata hästar. uppdra åt förvaltningen att tillsammans med fastighetskontoret påbörja en förprojektering av en ridskoleanläggning i östra Malmö, som ersättning för Malmö Civila Ryttaresällskaps nuvarande anläggning. uppdra åt förvaltningen att tillsammans med fastighetskontoret inleda överläggningar med PEAB om förutsättningarna att bibehålla ridanläggningen på Klagshamns udde. Föreliggande rapport omfattar de fyra första uppdragen. Organisationsform Fritidsnämnden uppdrog åt förvaltningen att utreda konsekvenserna av i första hand Örestads Ryttaresällskap och Malmö Civila Ryttaresällskaps organisationsform. Frågeställningarna har varit: - vilka ekonomiska konsekvenser blir det när en förening bedriver delar av verksamheten i bolagsform - är organisationslösningen förenlig med de villkor som fritidsnämnden ställer för att den ideella föreningsverksamheten ska vara berättigad till nämndens stöd i olika former Örestads Ryttaresällskap Örestads Ryttaresällskap har, för delar av sin verksamhet, bildat ett aktiebolag, Örestadsryttarnas AB (ÖRAB). Aktiebolaget, som ägs helt av Örestads Ryttaresällskap, svarar för ridskoleverksamheten samt står som ägare till ridskolehästarna. Aktiebolagets nettoomsättning för 2010 uppgick till 4,5 Mkr. 3 Fritidsförvaltningen Malmö 2012

5 Malmö Civila Ryttaresällskap Den ideella föreningen Malmö Civila Ryttareförening (MCR) är moderförening för MCR Ridhusförening u p a med dess dotterbolag Malmö Civila Ryttareförening AB. Aktiebolaget äger hästarna och bedriver ridskoleverksamheten, samt äger 42,5 % av aktierna i Falsterbo Horse Show. Aktiebolagets nettoomsättning för 2010 uppgick till 3,5 Mkr. Ekonomiska konsekvenser av verksamhet i bolagsform Ett bolag är skatteskyldigt till statlig inkomstskatt för det eventuella netto av alla intäkter skattepliktig vinst som verksamheten ger upphov till. Vinsten ska beskattas med 28 %. Hur betungande inkomstskatten blir beror därmed helt och hållet på hur stor vinst bolaget redovisar. För år 2010 redovisade Örestadsryttarnas AB en vinst på 49 tkr och Malmö Civila Ryttareförening AB redovisade en förlust. Bolagen är momsredovisningsskyldiga. Sport- och idrottsområdet är momspliktigt enligt den lägsta momsskattesatsen enligt mervärdesskattelagen, sex (6) procent. En momsredovisningsskyldighet innebär samtidigt full avdragsrätt för ingående moms i bolagets verksamhet. Båda bolagens 25-procentiga avdragsgilla ingående moms överstiger den utgående 6-procentiga momsen. För 2011 uppgick mellanskillnaden till nästan 0,5 Mkr för Malmö Civila Ryttareförening AB och till drygt 0,5 Mkr för Örestadsryttarnas AB. Föreningarnas organisationsform har således bidragit till bättre ekonomiska förutsättningar än att driva all verksamhet i den ideella föreningens regi. Bolagsform förenlig med fritidsnämndens villkor för stöd Bolagsformen har haft konsekvensen att förvaltning och nämnd givits begränsade möjligheter till ekonomisk insyn i föreningens totala ekonomiska förehavanden då endast den ideella föreningens årsredovisning har inrapporterats till förvaltningen. Bolagsform för viss del av verksamheten är förenligt med nämndens villkor för stöd så länge själva föreningsverksamheten bedrivs av den ideella föreningen. Slutsats Bolagsformen ger ridföreningarna ekonomiska fördelar och förvaltningen kan inte se några hinder för detta så länge själva föreningsverksamheten bedrivs av den ideella föreningen. Det är dock respektive förenings ensak att avgöra hur verksamheten ska organiseras. Huruvida föreningarna utnyttjar de ekonomiska fördelarna med ett dotterbolag kommer inte påverka utformningen och tilldelningen av verksamhetsstöd. Förvaltningen föreslår att föreningar med dotterbolag framöver ska inlämna årsredovisningar för dotterbolagen och inte bara för den ideella föreningen. Privat uppstallning Möjligheten till uppstallning av privathästar är viktig för föreningarna för att få ett fungerande föreningsliv på ridanläggningen. Däremot är det inte förenligt med konkurrenslagstiftningen att ha uppstallning av privathästar på en kommunal ridanläggning utan att föreningen erlägger en hyra för möjligheten. 4 Fritidsförvaltningen Malmö 2012

6 Marknadsundersökning 14 ridskoleföreningar som erbjuder möjlighet till privat uppstallning, företrädesvis i storstadsområden, har ingått i marknadsundersökningen. Alla föreningar har knutit tjänster till boxplatsen och har alltså inte kunnat redogöra för kallhyra. Medelhyran per månad för de undersökta föreningarna uppgår till 3575 kr per box och häst. Samtidigt är medianvärdet kr. Skillnaden mellan medelvärde och medianvärde visar på att det finns en stor spridning i hyressättningen och att omfattningen på ingående service varierar. Endast en förening av de undersökta erbjuder boxplats utan några tilläggstjänster och då till en månadshyra om kr per box och häst. Även privata stall i närområdet har kartlagts genom en sökning på Blocket. Denna undersökning omfattar 8 privatstall och medelhyran per månad uppgår till kr per box och plats. Vid dessa stall har hyresgästen inte tillgång till samma faciliteter som en ridanläggning kan erbjuda. Självkostnadskalkyl Som underlag för framtagande av ett hyresförslag för privatuppstallningen har förvaltningen även räknat fram självkostnaden vid respektive anläggning. Beräkningen utgår ifrån den hyra som nämnden kommer att betala till tekniska nämnden och det antal hästar (såväl ridskolehästar som privathästar) respektive anläggning beräknas kunna ha uppstallade efter till- och ombyggnation. Årskostnaden slås ut på 10 månaders uthyrning per år. För Hyllie boställe (Malmö Ridklubb) beräknas självkostnaden uppgå till kr per månad och för Skogsholm (Örestads Ryttaresällskap) beräknas självkostnaden uppgå till kr per månad. Hänsyn bör dock tas till att ridskoleverksamheten prioriteras vid en kommunal ridanläggning och att ägarna till privatuppstallade hästarna inte utnyttjar ridanläggningens faciliteter i samma utsträckning som ridskoledeltagarna. Hyresnivå Mot bakgrund av genomförd marknadsundersökning och beräknad självkostnad föreslår förvaltningen att Örestads Ryttaresällskap och Malmö Ridklubb betalar vardera 340 tkr i årshyra för möjligheten att disponera maximalt 17 stallplatser till privathästar på sina anläggningar. Årshyran är baserad på en månadskostnad på kr per stallplats och 10 månaders utnyttjande. Årshyran föreslås vara fast och inte rörlig i förhållande till hur många av de 17 stallplatserna som utnyttjas till privathästar. Malmö stad tar ett större ansvar för mark och byggnader vid de två kommunala ridanläggningarna Förhandlingar pågår med de två berörda ridföreningarna; Malmö Ridklubb och Örestads Ryttaresällskap. Tidplanen är att förhandlingarna ska bli klara före halvårsskiftet och att de nya förutsättningarna ska gälla fr.o.m Övertagande av föreningarnas byggnader Förvaltningens utgångspunkt i förhandlingarna är att föreningarna överlåter sina byggnader till kommunen utan att kommunen erlägger någon köpeskilling. 5 Fritidsförvaltningen Malmö 2012

7 Kommunen avskriver föreningarnas ränte- och amorteringsfria lån om vardera 1 Mkr. Dessutom innebär ett övertagande att kommunen gör ett omfattande ekonomiskt åtagande för dessa byggnader utan att kräva någon hyra. Kommunen kommer att svara för förbrukningsavgifter, planerat underhåll och tar över reinvesteringsansvaret. För föreningarnas del innebär överlämnandet att de slipper motsvarande kostnader, men att de har att hantera kvarvarande lån och bokfört anläggningsvärde för de aktuella byggnaderna. Örestads Ryttaresällskap kommer att ha kvar att hantera lån om drygt 2 Mkr. Däremot har Örestads Ryttaresällskap inget bokfört anläggningsvärde för byggnaderna. Noterbart är att föreningen har skrivit av anläggningstillgångarna i relativt snabb takt medan amorteringstakten på lånen har varit lägre. Malmö Ridklubb kommer att ha kvar att hantera lån om drygt 0,3 Mkr. Malmö Ridklubb har även att hantera sitt bokförda anläggningsvärde för byggnaderna och de aktuella anläggningstillgångarna per uppgick till 1,7 Mkr. En förutsättning för övertagande av Malmö Ridklubbs byggnader är att föreningen har genomfört reparationen av ridhusets tak som de har erhållit ett särskilt bidrag till. Eftersatt underhåll Kostnaden för att åtgärda det eftersatta underhållet på de två kommunala ridanläggningarna beräknas uppgå till 3,8 Mkr. Detta gäller såväl kommunens byggnader som föreningarnas byggnader. Fastighetskontoret kommer att genomföra underhållsåtgärderna under 2:a halvåret Del av kostnaden täcks genom det budgetanslag om 1,4 Mkr som fritidsnämnden har återlämnat till kommunstyrelsen för avsättning till extraordinärt underhåll av ridanläggningar. Övriga 2,4 Mkr får fritidsnämnden betala inom befintlig budgetram, vilket är beaktat i förvaltningens årsprognos. Till- och ombyggnation Kommunen tar ansvar för nödvändiga till- och ombyggnationer så att anläggningarna har en god standard enligt de regler som finns för djurskydd och arbetsmiljö. Avsikten är att till- och ombyggnationerna ska genomföras under 2013 och tekniska nämnden har begärt investeringsanslag i budget 2013 för detta. Investeringarna kommer innebära en tillkommande hyra för fritidsnämnden uppgående till 0,7 Mkr. Denna tillkommande hyreskostnad är beaktad i internbudget Upplåtelseavtal och uppdelning av anläggningsansvaret De två kommunala ridanläggningarna, Skogsholm och Hyllie Boställe, förvaltas av tekniska nämnden, som sedan i sin tur hyr ut anläggningarna till fritidsnämnden. Förvaltningen har från fastighetskontoret erhållit förslag på nya hyreskontrakt, där fastighetskontoret tar ett utökat ansvar i förhållande till nuläget. De tar ansvar för övertagna byggnader, för planerat underhåll och förbrukningsavgifter. Kontraktens hyresnivå omfattar utrymme för reinvesteringar och intern markupplåtelseavgift. Det senare ska regleras via en kommunbidragsjustering mellan tekniska nämnden och fritidsnämnden. Ansvaret för underhåll, drift och skötsel regleras via en gränsdagningslista (se bilaga) som bifogas hyreskontrakten. Fastighetskontorets hyresförslag uppgår till 4,3 Mkr för 6 Fritidsförvaltningen Malmö 2012

8 de två anläggningarna. Denna hyresnivå är beaktad i fritidsnämndens internbudget Förvaltningen för avtalsförhandlingar med Örestads Ryttaresällskap och Malmö Ridklubb om en upplåtelse av ridanläggningarna med en ansvarfördelning som motsvarar den som finns som förslag mellan tekniska nämnden och fritidsnämnden. Detta skulle innebära att föreningarna kan koncentrera sig mer på att driva ridskoleverksamhet. Kommunen tar hand om den tekniska driften och underhållet. Föreningens fastighetsansvar begränsas till den dagliga skötseln såsom skötsel av hästar, mockning, harvning av manege, klippning av gräs, gödselhantering städning och småreparationer. I upplåtelseavtalet regleras uppstallningen av privata hästar genom att det maximala antalet stallplatser som får disponeras till privathästar anges. Det är dock föreningens ensak i vilken utsträckning detta antal stallplatser utnyttjas till privatuppstallade hästar. Förvaltningens utgångspunkt i förhandlingarna är att ridanläggningarna upplåts till ridföreningarna utan någon hyra, förutom för den privata uppstallningen. Som ersättning för att föreningarna tar hand om den dagliga anläggningsskötseln kommer föreningarna att erhålla ett driftbidrag (se under rubriken Förändring av bidragsstödet). Med tanke på att föreningarna överlämnar byggnader till kommunen och för att garantera en långsiktighet i verksamheten kommer avtalsperioden uppgå till 10 år. Bidragstöd och ekonomiska konsekvenser Förändring av bidragsstödet De fyra stora ridföreningarna, Örestads Ryttaresällskap, Malmö Ridklubb, Malmö Civila Ryttareförening och Klagshamns Ryttarförening, har i nuläget möjlighet att söka lokalkostnadsbidrag enligt de allmänna bidragsvillkoren. Samtliga har även ett extra lokalkostnadsbidrag. När Örestads Ryttaresällskap och Malmö Ridklubb överlåter sina byggnader till kommunen har dessa två föreningar inte längre någon grund för att söka lokalkostnadsbidrag. Extra lokalkostnadsbidraget byts ut mot ett driftbidrag såsom ersättning för att föreningarna tar hand om den dagliga anläggningsskötseln. Det senare gäller även Malmö Civila Ryttareförening och Klagshamns Ryttarförening. Budgetutrymmet för ett driftbidrag till dessa fyra föreningar uppgår till drygt 4,2 Mkr. Fördelningen mellan föreningarna föreslås vara baserad på följande beräkningsprinciper: varje förening får 380 tkr som grund, vilket motsvarar kostnaden för en vaktmästare resterande del av budgetutrymmet fördelas utifrån respektive anläggnings beräknade kapacitet för ridskolehästar. Beloppet per häst uppgår till 16 tkr. 7 Fritidsförvaltningen Malmö 2012

9 Grund Ridskolehästar Fördelning Totalt enhet: tkr driftbidrag Örestads Ryttaresällskap Malmö Ridklubb Malmö Civila Ryttareförening Klagshamns Ryttarförening TOTALT Detta driftbidrag föreslås gälla fr.o.m och att bidragsnivån ligger fast under Därefter föreslås att driftbidragets storlek fastställs årligen av nämnden. Driftbidrag är inte beräknat för Södra Sallerups Ryttarförening och Naffentorps ryttarförening då dessa föreningar bedriver en begränsad ridskoleverksamhet. Budgetutrymmet medger inte heller att ytterligare föreningar erhåller driftbidrag enligt ovanstående beräkningsprinciper. Alla föreningarna har fortsatt möjlighet att söka övriga allmänna bidrag. Ekonomiska konsekvenser för Örestads Ryttaresällskap Förslaget att kommunen tar ökat ansvar för byggnader och mark, upplåtelseavtal med hyra för endast privatuppstallade hästar och förändrat bidragsstöd beräknas ge följande ekonomiska konsekvenser för Örestads Ryttaresällskap: Nettokostnadsförändring e nhe t: tkr Nuläge Förslag Förändring Periodiskt underhållsansvar Kostnad för förbrukninsavgifter Ombyggnation, tilläggshyra Privathästar, hyra Lokalbidrag Driftbidrag (extra lokalkostnadsbidrag) Reinvesteringsansvar för föreningsbyggda anläggningar SUMMA Föreningens ekonomiska förutsättningar förbättras med drygt 0,6 Mkr. Föreningens likvida situation förbättras något mindre då sammanställningen omfattar reinvesteringsansvar och att föreningens faktiska underhållskostnad har understigit underhållsbehovet. Därtill kommer att kommunen avskriver föreningens ränte- och amorteringsfria lån. Kommunen tar ansvar för nödvändiga till- och ombyggnationer så att anläggningarna har en god standard enligt de regler som finns för djurskydd och arbetsmiljö. Ekonomiska konsekvenser för Malmö Ridklubb Förslaget att kommunen tar ökat ansvar för byggnader och mark, upplåtelseavtal med hyra för endast privatuppstallade hästar och förändrat bidragsstöd beräknas ge följande ekonomiska konsekvenser för Malmö Ridklubb: 8 Fritidsförvaltningen Malmö 2012

10 Nettokostnadsförändring e nhe t: tkr Nuläge Förslag Förändring Periodiskt underhållsansvar Kostnad för förbrukninsavgifter Ombyggnation, tilläggshyra Privathästar, hyra Lokalbidrag Driftbidrag (extra lokalkostnadsbidrag) Reinvesteringsansvar för föreningsbyggda anläggningar SUMMA Föreningens ekonomiska förutsättningar förbättras med nästan 1 Mkr. Föreningens likvida situation förbättras något mindre då sammanställningen omfattar reinvesteringsansvar och att föreningens faktiska underhållskostnad har understigit underhållsbehovet. Därtill kommer att kommunen avskriver föreningens ränte- och amorteringsfria lån. Kommunen tar ansvar för nödvändiga till- och ombyggnationer så att anläggningarna har en god standard enligt de regler som finns för djurskydd och arbetsmiljö. Ekonomiska konsekvenser för Malmö Civila Ryttareförening Malmö Civila Ryttareförening kan även fortsättningsvis söka lokalkostnadsbidrag enligt de allmänna bidragsreglerna. För 2011 erhöll föreningen 133 tkr. Under 2011 erhöll föreningen ett extra lokalkostnadsbidrag om 850 tkr och nu är förslaget att detta ersätts med driftbidrag som för Malmö Civila Ryttareförening föreslås uppgå till tkr. En bidragsutökning med 170 tkr. Ekonomiska konsekvenser för Klagshamns Ryttarförening Klagshamns Ryttarförening kan även fortsättningsvis söka lokalkostnadsbidrag enligt de allmänna bidragsreglerna. För 2011 erhöll föreningen 139 tkr. Under 2011 erhöll föreningen ett extra lokalkostnadsbidrag om 600 tkr och nu är förslaget att detta ersätts med driftbidrag som för Klagshamns Ryttarförening föreslås uppgå till tkr. En bidragsutökning med 548 tkr. 9 Fritidsförvaltningen Malmö 2012

11 Bilaga 1 Gränsdragningslista Förklaringar Hg=Hyresgäst ansvarar Hv= Hyresvärd ansvarar Med hyresgästens underhållsansvar menas att föreningarna har tillsynsplikten, underhåll av inre ytskikt ekonomibyggnader, daglig skötsel såsom skötsel av hästar, ridbanor, hagar, grus, gårdsplan, trädgård, städning/rengöring, samt småreparationer. Hyresgästen svarar för skador på grund av åverkan på fönster, dörrar och skyltar såsom glaskross klotter etc. Hyresvärden har allt planerat underhåll där inte Hg är ägare.

12 Ägare Driftansvar Underhållsansvar Anmärkning Mark Byggda delar Banbevattning Hv Hg Hv Banbelysning Hv Hg Hv Banunderlag Hv Hg Hv Övriga ytor Gräs Hv Hg Hv Gårdsplan Hv Hg Hv Asfaltsytor Hv Hg Hv Trädgård Hv Hg Hv Buskar/träd Hv Hg Hv Brunnar/dränering Hv Hg Hv Gödselanläggning Hv Hg Hv Kompletteringar Utemöbler Hg Hg Hg Cykelställ Hg Hg Hg Flaggstänger Hg Hg Hg Staket/grindar människor Hv Hg Hv Hägnad för djur Hg Hg Hg Orienteringstavlor Hg Hg Hg Sopkärl Hg Hg Hg Handikapp ramper Hv Hg Hv Handikapp liftar Hg Hg Hg

13 Ägare Driftansvar Underhållsansvar Anmärkning Byggnader Invändigt kansli Tak/väggar/golv Hv Hg Hv Installationer Hv Hg Hv Vitvaror Hv Hg Hv Inbrottsgaller Hv Hg Hv Ljudabsorbenter Hv Hg Hv Brandredskap Hv Hg Hv Nödutgångsskyltar Hv Hg Hv Utrymningsplaner Hv Hg Hv Sanitäranläggning Hv Hg Hv Möbler Hg Hg Hg Städutrustning Hg Hg Hg För verksamheten Hg Hg Hg nödvändiga rumskompletteringar Utvändigt kansli Fasader Hv Hg Hv Tak Hv Hg Hv Grund Hv Hg Hv Fönster Hv Hg Hv Dörrar Hv Hg Hv Utvändiga brandstegar Hv Hg Hv Stationära stegar Hv Hg Hv

14 Ägare Driftansvar Underhållsansvar Anmärkning Inv. ekonomibyggn. Tak/väggar /golv Hv Hg Hv Box/spiltinredning Hv Hg Hv Ventilation Hv Hg Hv Installationer El/vvs Hv Hg Hv Sanitär anläggning Hv Hg Hv Ljudabsorbenter Hv Hg Hv Brandskyddsåtgärder Hv Hg Hv Belysning Hv Hg Hv Hiss Hv Hg Hv Foderberedning/förvaring Hg Hg Hg Läktare Hv Hg Hv Ridhussarg Hv Hg Hv Ridunderlag 3) Hv Hg Hv Ridhusbevattning Hv Hg Hv Skyltar Hg Hg Hg Möbler Hg Hg Hg Städutrustning Hg Hg Hg För verksamheten Hg Hg Hg nödvändiga rumskompletteringar

15 Ägare Driftansvar Underhållsansvar Anmärkning Utv. Ekonomibyggn. Fasader Hv Hg Hv Tak Hv Hg Hv Grund Hv Hg Hv Fönster Hv Hg Hv Dörrar/portar Hv Hg Hv Utvändiga brandstegar Hv Hg Hv Stationära stegar Hv Hg Hv Tele Rikstelefonnät Hv Hg Hv Datanät Hg Hg Hg Brandlarmsanl. Hv Hg Hv Övrigt Verktyg Hg Hg Hg Redskap Hg Hg Hg Motorfordon Hg Hg Hg

16 Bilaga 2 Disponering av i budgeten avsatt kommunbidrag för ridverksamhet Bidrag/stöd till ridverksamheten tkr Hyra till fastighetskontoret för Hyllie Boställe Hyra till fastighetskontoret för Skogholms gård Driftbidrag till Malmö Ridklubb Driftbidrag till Örestads Ryttarsällskap Driftbidrag till Klagshamns Ryttarförening Driftbidrag till Malmö Civila Ryttareförening Kostnad Kommunbidrag 8485 Resultat 1-10 Tillkommande hyreskostnad -650 Hyresintäkter för privatuppstallning 680 Kommunbidragsjustering för intern markupplåtelse 644 Resultat Oförutsedda kostnader

Ansökan om hyresrabatt för ridverksamheten Stall Compass, Drevinge

Ansökan om hyresrabatt för ridverksamheten Stall Compass, Drevinge 2012-09-11 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2012/102 Fritidsnämnden Ansökan om hyresrabatt för ridverksamheten Stall Compass, Drevinge Förslag till beslut Fritidsnämnden beslutar att avslå ansökan från Compass

Läs mer

RIDSKOLEUTREDNING MALMÖ 2011. Fritidsförvaltningen

RIDSKOLEUTREDNING MALMÖ 2011. Fritidsförvaltningen RIDSKOLEUTREDNING MALMÖ 2011 Fritidsförvaltningen INLEDNING Ett flertal utredningar har sedan början av 90-talet belyst ridsporten i Malmö Stad. Ridskoleföreningarna och dess medlemmar utövar sin sport

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2004 Brf Solregnet 1(10) Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(12) Bostadsrättsföreningen Hedmans Fjällby i Åre Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 -

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

2004-06-10 2.3. Stiftelsen Skånska Landskap stiftelse för skånsk naturoch. Ärendebeskrivning:

2004-06-10 2.3. Stiftelsen Skånska Landskap stiftelse för skånsk naturoch. Ärendebeskrivning: 2004-06-10 2.3 Ärendebeskrivning: Regionfullmäktige beslöt 2002-12-09 10 i samband med beslut om budget att uppdra åt miljö- och naturvårdsnämnden att utarbeta förslag till bildande av stiftelse för regionens

Läs mer

Alviks Medborgarhus [Fastighets beteckning är Biografen 2 ]

Alviks Medborgarhus [Fastighets beteckning är Biografen 2 ] Alviks Kulturhus Alviks Medborgarhus [Fastighets beteckning är Biografen 2 ] Ett K-märkt hus som ligger i stadsdelen Bromma Det K-märkta huset ägs idag av Stockholms stad Det K-märkta huset räknas som

Läs mer

- KOMMUNSTRYRELSENS AU

- KOMMUNSTRYRELSENS AU -;... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ~ Sammanträdesdatum TRANAs KOMMUN 2015-06-09 Sida 15 (3B) - KOMMUNSTRYRELSENS AU 141 Dnr 406/15 Sponsring av projekt Ljusslingan Skrivelse har inkommit från Tranås handel (via

Läs mer

Gymnastikförbundet Syd. Från Leif Stille, tel 042-297760, 0705-297760. fax 042-297760, e-mail leif.stille@spray.se

Gymnastikförbundet Syd. Från Leif Stille, tel 042-297760, 0705-297760. fax 042-297760, e-mail leif.stille@spray.se P M Datum 2012-09-20 Till Gymnastikförbundet Syd Från Leif Stille, tel 042-297760, 0705-297760 fax 042-297760, e-mail leif.stille@spray.se Momskonsekvenser vid en bolagisering av föreningens ekonomiska

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av kommunens hantering av fastigheter. Tierps kommun. Per-Erik Waller. mars 2014. Pwc

Revisionsrapport. Granskning av kommunens hantering av fastigheter. Tierps kommun. Per-Erik Waller. mars 2014. Pwc Revisionsrapport Granskning av kommunens hantering av fastigheter Tierps kommun Per-Erik Waller e. Pwc Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Yttrande till Konkurrensverket: Nationalarena i bowling

Yttrande till Konkurrensverket: Nationalarena i bowling Malmö stad Fritidsförvaltningen Handläggande avd: Administrativa avdelningen Ärende nr: 6 Datum: 2012-04-10 Ärende: Yttrande till Konkurrensverket: Nationalarena i bowling Sammanfattning: Konkurrensverket

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

HSB BRF ANNEBERG I MALMÖ

HSB BRF ANNEBERG I MALMÖ HSB BRF ANNEBERG I MALMÖ 2007.05.01-2008.04.30 HSB:BRF ANNEBERG I MALMÖ 746000-5593 DELTAGARANMÄLAN Till Bostadsrättsföreningen Annebergs ordinarie föreningsstämma onsdagen 22 oktober 2008 kl. 19.00.

Läs mer

h) Framläggande av styrelsens årsredovisning RIKSBYGGENS BRF LADUSVALAN I LUND 10

h) Framläggande av styrelsens årsredovisning RIKSBYGGENS BRF LADUSVALAN I LUND 10 h) Framläggande av styrelsens årsredovisning RIKSBYGGENS BRF LADUSVALAN I LUND 10 Genomsnittspris tom april 2009 600 000 kr 500 000 kr 400 000 kr 300 000 kr 200 000 kr 100 000 kr 0 kr 2009 2008 2007 2006

Läs mer

HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ

HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ 2006.05.01-2007.04.30 HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ 746000-5593 Kallelse Medlemmarna i HSB:s Bostadsrättsförening Anneberg i Malmö kallas härmed till ordinarie föreningsstämma

Läs mer

FRN-FRI-2012-02824 Oxie Scoutkår - Bidrag som ej omfattas av de allmänna bidragsbestämmelserna 2013

FRN-FRI-2012-02824 Oxie Scoutkår - Bidrag som ej omfattas av de allmänna bidragsbestämmelserna 2013 Malmö stad Fritidsförvaltningen Handläggande avd: Föreningsavdelningen Ärende nr: 3 Datum: 2012-11-28 Ärende: FRN-FRI-2012-02824 Oxie Scoutkår - Bidrag som ej omfattas av de allmänna bidragsbestämmelserna

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22.

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Brf Killingen 22 1(9) Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning HSB:s brf Randers i Malmö 2010-09-01 2011-08-31

Årsredovisning HSB:s brf Randers i Malmö 2010-09-01 2011-08-31 Årsredovisning HSB:s brf Randers i Malmö 2010-09-01 2011-08-31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Information Ombyggnation av Tillbergaskolan

Information Ombyggnation av Tillbergaskolan Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 2013-09-17 Dnr: 2013/2540-BaUN- 285 Barn- och ungdomsnämnden Information Ombyggnation av Tillbergaskolan Förslag

Läs mer

Trolleberg Ridhus Skissförslag 110610. gunilla svensson arkitektkontor ab

Trolleberg Ridhus Skissförslag 110610. gunilla svensson arkitektkontor ab Trolleberg Ridhus Skissförslag 110610 gunilla svensson arkitektkontor ab karl XII gatan 8a 222 20 lund tel: +46 46 15 07 40 www.gunillasvensson.se FÖRSLAG NYTT RIDHUS TROLLEBERG Förslaget innebär en alternativ

Läs mer

Framtid för Färgelanda Ridklubb

Framtid för Färgelanda Ridklubb Framtid för Färgelanda Ridklubb Sammandrag Färgelanda Ridklubb startades för 30 år sedan och verksamheten har byggts upp och vuxit avsevärt med åren. Vi känner att vi har en bra verksamhet i dagsläget,

Läs mer

Redovisat eget kapital i balansräkningen. 2011 Bengt Bengtsson

Redovisat eget kapital i balansräkningen. 2011 Bengt Bengtsson Redovisat eget kapital i balansräkningen 2011 Bengt Bengtsson Redovisat eget kapital i balansräkningen Företagets skuld till ägaren Skillnaden mellan företagets tillgångar och skulder brukar benämnas företagets

Läs mer

Övertagande av äganderätten till samt driftansvar för Sunderby ishall

Övertagande av äganderätten till samt driftansvar för Sunderby ishall Kommunfullmäktige 2009-10-26 161 380 Kommunstyrelsen 2009-10-12 190 507 Arbets- och personalutskottet 2009-09-14 185 398 Dnr 09.543-825 oktkf11 Övertagande av äganderätten till samt driftansvar för Sunderby

Läs mer

Socialnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2014-09-22 SN-2014/3155.259 1 (4)

Socialnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2014-09-22 SN-2014/3155.259 1 (4) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-09-22 SN-2014/3155.259 1 (4) HANDLÄGGARE Per Claug Tel 08-535 378 22 per.claug@huddinge.se Socialnämnden Beställning avseende

Läs mer

Lån- och borgensram för kommunen och kommunens bolag år 2015, fastställande

Lån- och borgensram för kommunen och kommunens bolag år 2015, fastställande Tjänsteskrivelse 1 (5) Kommunledningskontoret 2015-01-13 Dnr Ks 2015-89 Marcus Wahlström Kommunstyrelsen Lån- och borgensram för kommunen och kommunens bolag år 2015, fastställande FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Bögatan 43. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Styrelsens för Loomis AB (publ) förslag till beslut om införande av ett incitamentsprogram

Styrelsens för Loomis AB (publ) förslag till beslut om införande av ett incitamentsprogram Styrelsens för Loomis AB (publ) förslag till beslut om införande av ett incitamentsprogram Bakgrund och motiv I Loomis AB finns det för närvarande ett löpande incitamentsprogram som beslutades av årsstämmorna

Läs mer

Brf Ringaren i Visby

Brf Ringaren i Visby Årsredovisning för Brf Ringaren i Visby Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Ostindiefararen på N:a Älvstranden. Föreningsstämma 2010-05-26

Bostadsrättsföreningen Ostindiefararen på N:a Älvstranden. Föreningsstämma 2010-05-26 Bostadsrättsföreningen Ostindiefararen på N:a Älvstranden Föreningsstämma 2010-05-26 Dagordning 1) Stämmans öppnande 2) Fastställande av röstlängd 3) Val av ordförande till stämman 4) Anmälan av ordförandens

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Övningsuppgifter till Bokföring av Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Björn Lundén Information AB Box 84 820 64 Näsviken Tel:0650-541400 Fax: 0650-541401 info@blinfo.se www.blinfo.se Del 1

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF RÅDMANNEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF RÅDMANNEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF RÅDMANNEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

Bolagsordning för Vara Konserthus AB

Bolagsordning för Vara Konserthus AB Bolagsordning för Vara Konserthus AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning Vara Konserthus AB Innehållsförteckning 1 Firma...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF FOSIETORP I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF FOSIETORP I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF FOSIETORP I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2012 31/8 2013 HSB BRF OXIEGÅRDEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/9 2012 31/8 2013 HSB BRF OXIEGÅRDEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/9 2012 31/8 2013 HSB BRF OXIEGÅRDEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten

Läs mer

Inledande projektplan för utveckling av Sättra Ridanläggning

Inledande projektplan för utveckling av Sättra Ridanläggning Projektplan t.f. Kultur- och fritidschef 2014-11-25 Maria Röstberg 08-590 971 56 Dnr Fax 08-590 733 40 KFN/2014:33 maria.rostberg@upplandsvasby.se KS/2014:128 Inledande projektplan för utveckling av Sättra

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF MYRSTACKEN I OXIE

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF MYRSTACKEN I OXIE ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF MYRSTACKEN I OXIE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och

Läs mer

Braås Ponny- och ridklubb

Braås Ponny- och ridklubb Braås Ponny- och ridklubb Vattenläcka i tak, pumphus Takbyte stall, gammal del, eternittak Uppriktning av fundament på förråd Ombyggnation stall inkl ventilation S:a : Ny kiosk Ny toalettvagn S:a : ca

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

Punkt 18 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram 2014

Punkt 18 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram 2014 Punkt 18 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram 2014 Bakgrund och skälen för förslaget Styrelsen finner det angeläget och i alla aktieägares intresse att nyckelpersoner

Läs mer

Årsstämma i Saab AB den 15 april 2015

Årsstämma i Saab AB den 15 april 2015 Bilaga 6 Årsstämma i Saab AB den 15 april 2015 Dagordningen punkt 14 Styrelsens förslag till beslut om ett långsiktigt incitamentsprogram 2015 och förvärv samt överlåtelse av egna aktier Bakgrund och skälen

Läs mer

Medlemsmöte 2014-06-15

Medlemsmöte 2014-06-15 Medlemsmöte 2014-06-15 Program Inledning Presentation av förslag till utvecklingsplan för vår ridanläggning 2014-2016 Tacobuffe Diskussion Beslut Inledning Bakgrund Syfte och mål med mötet Ordningsfrågor

Läs mer

Granska årsredovisning - Zingo Djurvård AB

Granska årsredovisning - Zingo Djurvård AB Granska årsredovisning - Zingo Djurvård AB Du ska som revisor granska årsredovisningen för Zingo Djurvård AB för 2014. Bolaget ägs av Lisen Krall som tidigare drev företaget som enskild näringsidkare.

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

ANLÄGGNINGSARRENDE för VEDA RIDCENTER

ANLÄGGNINGSARRENDE för VEDA RIDCENTER REVIDERAT FÖRSLAG FRITIDSNÄMNDEN Föreslagna ändringar är markerade med fet stil Mellan Vallentuna Fritidsnämnd, nedan kallad Kommunen, och Vallentuna Ridklubb, nedan kallad Ridklubben, har träffats följande

Läs mer

Bildande av parkeringsbolag

Bildande av parkeringsbolag FÖRSLAG 1(6) Siv Lejefors, koncernjurist 011-15 11 15, 073 030 1955 Kommunfullmäktige Bildande av parkeringsbolag Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att 1. Godkänna att Norrköping Rådhus AB

Läs mer

I denna skrivelse klargör jag varför samma sak även gäller beslutet för Västerviks Miljö & Energi AB, 556045-6567.

I denna skrivelse klargör jag varför samma sak även gäller beslutet för Västerviks Miljö & Energi AB, 556045-6567. Kenneth Lind Djurgårdsgatan 3 59341 Västervik 2014-04-08 Förvaltningsrätten i Linköping Box 406 581 04 Linköping Mål nr 1959 14. Komplettering av tidigare inlämnat överklagande. Överklagande av Västerviks

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438

Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-01-14 17 Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438 KF Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009 Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009 Active Properties AB info@activeproperties.se www.activeproperties.se Active Properties AB infoactive@properties. s e www.activeproperties.se Affärsidé

Läs mer

2 3 4 5 6 - - - - - - - - 7 Årsredovisning för Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 845000-2871 Räkenskapsåret 2014 8 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr 845000-2871 Styrelsen för Södra Sveriges

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn R0008N Inledande extern redovisning Datum 2013-10-31 Material Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Tentamen Monika Kurkkio G 42; VG 56 58

Läs mer

Ansökan om investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler enligt förordningen (1996:1593) (BFS 2007:10)

Ansökan om investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler enligt förordningen (1996:1593) (BFS 2007:10) Ansökan om investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler enligt förordningen (1996:1593) (BFS 2007:10) Inlämnas i 1 ex till Boverket Box 534 371 23 KARLSKRONA Datum Diarienummer Bidrag söks för standardhöjande

Läs mer

KOSTNADSKALKYL. Riksbyggens Bostadsrättsförening Guldspiran i Malmö

KOSTNADSKALKYL. Riksbyggens Bostadsrättsförening Guldspiran i Malmö KOSTNADSKALKYL Riksbyggens Bostadsrättsförening Guldspiran i Malmö Kostnadskalkyl enligt bostadsrättslagen 1991:614 för Riksbyggens Bostadsrättsförening Guldspiran i Malmö, Malmö kommun, Skåne län Organisationsnummer

Läs mer

Blanketterna är framställda i Excel med formler för snabbare beräkningar. Ladda ner mallarna till datorn först innan du gör beräkningarna.

Blanketterna är framställda i Excel med formler för snabbare beräkningar. Ladda ner mallarna till datorn först innan du gör beräkningarna. Anvisningar till budgetmallar. Blanketterna är framställda i Excel med formler för snabbare beräkningar. Ladda ner mallarna till datorn först innan du gör beräkningarna. 1. Startkapitalbudget. En startkapitalbudget

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010.

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. 1 Föreningens firma och säte Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö. Organisationsnummer är

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Hur går det för vår bostadsrättsförening?

Hur går det för vår bostadsrättsförening? Hur går det för vår bostadsrättsförening? EN ÖVERSIKT OM HUR DU LÄSER ÅRSREDOVISNINGEN Läs bokslutet det handlar om dina pengar Varje år lämnar styrelsen i bostadsrättsföreningen inför ordinarie föreningsstämma

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 1(9) Ideonfonden AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-05-08 Skrivtid: 3 timmar

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-05-08 Skrivtid: 3 timmar MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap Företagsekonomiska ämnesenheten i Sundsvall Ola Uhlin Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp Datum: 2010-05-08 Skrivtid:

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Punkt 17 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram

Punkt 17 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram Punkt 17 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram Bakgrund och skälen för förslaget Styrelsen finner det angeläget och i alla aktieägares intresse att nyckelpersoner

Läs mer

Norra Förmansvägen 24 A-B. butiksfastighet Birsta, Sundsvall

Norra Förmansvägen 24 A-B. butiksfastighet Birsta, Sundsvall Norra Förmansvägen 24 A-B butiksfastighet Birsta, Sundsvall 2/12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 3 Försäljningsprocess 4 Karta och läge 5 Objektsbeskrivning 6 Lokaler 7 Ekonomisk information 8 Bilder

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 1 av 5 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 Antagna 2011-05-17 Ändrade 2015-05-24 1 Föreningen namn Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 2 Ändamål och verksamhet

Läs mer

Förvärva, Utveckla och Förvalta

Förvärva, Utveckla och Förvalta Presentation bolagsstämma 27 april 2007 Förvärva, Utveckla och Förvalta kommersiella fastigheter i regioner med god tillväxt företrädesvis i södra Sverige. Bakgrund Active Properties koncernen bildas i

Läs mer

OM- OCH TILLBYGGNAD AV DJURSHOLMS RIDHUS. Uppdragsgivare: Fastighetsnämnden. Beslutad 2009-12-16 Tekniska nämnden Danderyds kommun

OM- OCH TILLBYGGNAD AV DJURSHOLMS RIDHUS. Uppdragsgivare: Fastighetsnämnden. Beslutad 2009-12-16 Tekniska nämnden Danderyds kommun 1(10) PROJEKTPLAN OM- OCH TILLBYGGNAD AV DJURSHOLMS RIDHUS Fastighet: Djursholm 2:206 Uppdragsgivare: Fastighetsnämnden PROGRAMSKEDE (Underlag för projektering) Beslutad 2009-12-16 Tekniska nämnden Danderyds

Läs mer

Byggnadsdel Skick Anmärkning Bör Uppskattad åtgärdas kostnad exklusive moms

Byggnadsdel Skick Anmärkning Bör Uppskattad åtgärdas kostnad exklusive moms 1 (8) Tak Se separat besiktningsprotokoll på taken avser samtliga tak. 2013 Akuta lagningar 12 000 2014 Bättringsmålning 20 000 gård och gata 63-65 Tak Lilla huset Inga synliga skador Separat syn i samband

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Datum 2014-05-06. Stiftelsen Jälla: Hemställan om ränte- och amorteringsfrihet på del av lån

Datum 2014-05-06. Stiftelsen Jälla: Hemställan om ränte- och amorteringsfrihet på del av lån KS 7 21 MAJ 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Malmberg Jan Datum 2014-05-06 Diarienummer KSN-2014-0192 Kommunstyrelsen Stiftelsen Jälla: Hemställan om ränte- och amorteringsfrihet på del av lån Förslag

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

!"#"$%$&'()*$%'&+&,+&( -./- 00 1/

!#$%$&'()*$%'&+&,+&( -./- 00 1/ !"#"$%$&'()*$%'&+&+&( -./- 00 1/ 22222 #3"4)*%&$&'"5%%'*' "'+*%)%"5&$& )*)&"5&$& %$*5+66*7&$&)" "'4$$8&'"5%%'*' 2! " # $ % & ' ( ) ) ' * ( + ) + ) ' * - #$ $ '. $ * / $+ " * / $ + * / +# & * / & 0* ' &

Läs mer

Tilläggsbudget för år 2015

Tilläggsbudget för år 2015 2014-11-21 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2014/240-241 Kommunstyrelsen för år 2015 Förslag till beslut Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att Nacka kommun ska ingå avtal om överlåtelse av

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2011:59 LS 1105-0669 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Minskning av aktiekapital i AB Storstockholms Lokaltrafik och avveckling av Lidingöbolaget Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Bolag eller inte bolag? det är frågan

Bolag eller inte bolag? det är frågan Anläggningskonferens 2014-11-05 Bolag eller inte bolag? det är frågan Annika Nordqvist, 08-563 072 44 annika.nordqvist@se.gt.com Tomas Rosenqvist, 018-65 81 21 tomas.rosenqvist@se.gt.com Föreningen inskränkt

Läs mer

Årsredovisning. Brf Soleken

Årsredovisning. Brf Soleken Årsredovisning för Brf Soleken Räkenskapsåret 2013 Brf Soleken 1(10) Styrelsen för Brf Soleken, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Mellan hyrestagare : Namn: Adress & Postadress: Telefonnr:

Mellan hyrestagare : Namn: Adress & Postadress: Telefonnr: Mellan hyrestagare : Namn: Adress & Postadress: Telefonnr: och hyresvärden Hammarö Ryttarförening (HRF), organisationsnummer: 873200-8332 har följande kontrakt gällande stallplats i föreningens privatstall

Läs mer

Försäljning av Akelius Spar AB (publ)

Försäljning av Akelius Spar AB (publ) Försäljning av Akelius Spar AB (publ) Inledning Akelius Spar AB (publ), 556156-0383, ( Akelius Spar ) är ett helägt dotterbolag till Akelius Residential Property AB, 556156-0383, ( Akelius Residential

Läs mer

Bolagsordning för Vara Konserthus AB

Bolagsordning för Vara Konserthus AB Bolagsordning för Vara Konserthus AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 GodkändAntagen av kommunfullmäktige 2011-11- 28 71 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Formaterat: Teckensnitt:Verdana Bolagsordning Vara

Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL)

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL) EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL) Extra bolagsstämma i Eniro AB måndagen den 9 mars 2015, klockan 8.00 Dagordningspunkterna 2 och 7 Styrelsens förslag till beslut enligt punkt 2 i förslaget till dagordning

Läs mer

Uppföljning finansiella placeringar per den 31 oktober 2014

Uppföljning finansiella placeringar per den 31 oktober 2014 1 (6) Kommunledningskontoret 20-11-12 Ekonomiavdelningen Uppföljning finansiella placeringar per den 31 oktober 20 Inledning Uppföljning av finansiella placeringar är en förenklad Finansrapport. Uppföljning

Läs mer

Segersbyvägen 15. butiksfastighet eriksberg, Norsborg

Segersbyvägen 15. butiksfastighet eriksberg, Norsborg Segersbyvägen 15 butiksfastighet eriksberg, Norsborg 2/12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 3 Försäljningsprocess 4 Karta och läge 5 Objektsbeskrivning 6 Lokaler 7 Ekonomisk information 8 Bilder 10 Allmänna

Läs mer

Halvårsrapport 2006/07, Keops EjendomsObligationer IX AB

Halvårsrapport 2006/07, Keops EjendomsObligationer IX AB 8 1 e Insänt till Københavns Fondsbørs via Company News Service den 23 maj 2007. Styrelsen i Keops har i dag genomfört styrelsemöte, där koncernens halvårsrapport blev avhandlad. Rapporten bifogas. Sammandrag:

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Ny familjecentral i Karlskoga

Ny familjecentral i Karlskoga Tjänsteskrivelse 1 (6) Handläggare Per Blom Barn- och utbildningsnämnden Ny familjecentral i Karlskoga Sammanfattning Arbetet med att utforma en ny familjecentral i Karlskoga har pågått under de senaste

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport december 2014

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport december 2014 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG - NYEMISSION RIKTAD EMISSION -

STYRELSENS FÖRSLAG - NYEMISSION RIKTAD EMISSION - STYRELSENS FÖRSLAG - NYEMISSION RIKTAD EMISSION - Styrelsen för Kilsta Metallvärden AB (publ), org.nr 556710-2784 ( Bolaget ) föreslår att bolagsstämman beslutar att emittera högst 526.316 nya aktier på

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

dr-n, ...inesuggpopx,e.:övs KOMMUY -3mmune4yreisen ic 2011-04-- ESLÖVS KOMMUN 2011-03-29 011e Börring 0413-62 382 Servicenämnden

dr-n, ...inesuggpopx,e.:övs KOMMUY -3mmune4yreisen ic 2011-04-- ESLÖVS KOMMUN 2011-03-29 011e Börring 0413-62 382 Servicenämnden ESLÖVS KOMMUN 011e Börring 0413-62 382 Sor, 2011. 0075 2011-03-29 Servicenämnden Onr dr-n,...inesuggpopx,e.:övs KOMMUY -3mmune4yreisen ic 2011-04-- 80068 VANDRARHEMMET I GÅRDSTANGA - BRANDSKYDDSATGÄRDER

Läs mer

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Organisationsnummer 769619-1803. Antagna den 7 mars 2011, reviderade 28 november 2012. 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010.

Läs mer

rosengren kommersiella fastigheter Norrtälje edsbro

rosengren kommersiella fastigheter Norrtälje edsbro Rosengren kommersiella fastigheter november 2013 1 rosengren kommersiella fastigheter Norrtälje edsbro Kontorsfastigheter Industrifastigheter Bostadsfastigheter Byggrätter Fastighetsbolag Bostadsrättsombildning

Läs mer

Kallelse till Mål- och budgetberedning

Kallelse till Mål- och budgetberedning 1 (1) Datum 2013-04-10 Kommunstyrelseförvaltningen Staben Lisa Sollenborn Catharina Fredriksson Leif Thor Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Jensen Pettersson Charlotte Johansson Magnus Pettersson Lisa

Läs mer