Fastställd av socialnämnden , 94

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fastställd av socialnämnden 2012-04-18, 94"

Transkript

1 Fastställd av socialnämnden , 94

2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning Bakgrund och mål Verksamheten Antal ärenden Analys av ärenden Kön, ålder och boendeform Hushållets sammansättning Inkomst Betalningsutrymme för skulder Skulder Åtgärder och Avslutningsorsak Åtgärder Avslutningsorsak Förebyggande arbete Slutsats... 12

3 1. Sammanfattning Verksamheten med budget- och skuldrådgivning i Vimmerby kommun bedrivs av en halvtidstjänst och är placerad inom socialtjänsten. Budget- och skuldrådgivningen hjälper enskilda kommuninvånare med sin vardagsekonomi och sin skuldsituation. Budget- och skuldrådgivaren har dessutom följande skyldighet enligt 2 Skuldsaneringslagen: Kommunen skall inom ramen för socialtjänsten eller på annat sätt lämna råd och anvisningar i budget- och skuldfrågor till skuldsatta personer. Denna skyldighet gäller även under skuldsaneringsförfarandet och under löptiden för en betalningsplan enligt 9. Verksamheten dokumenteras med hjälp av något av Konsumentverkets dataprogram HEP eller BOSS. Materialet ur dataprogrammen HEP/BOSS visar på statistik gällande antalet ärenden i verksamheten under år Denna rapport bygger till stor del på den statistiken. BOSS kom under våren 2011 med första utbildningen 1/4. Programmet vidareutvecklades under hösten 2011 och nya utbildningar kommer att hållas våren De allra flesta besökande är ensamstående utan barn och har en låg inkomst. De flesta får sin huvudsakliga inkomst genom låg lön eller sjukförsäkringen. Jämfört med 2010 har en markant ökning skett ang. de som fått hjälp med att ansöka om skuldsanering hos Kronofogdemyndigheten, från 16 ärenden till 25, hjälp efter beslut har varit 3 ärenden och 1 omprövning. Det har tagit utrymme från rådgivningen där antalet ärenden därför minskat från 39 st 2010 till 25 st år Rådgivningen rymmer allt från samtal per telefon där man hänvisar till andra samhällsresurser till långvariga kontakter inför exempelvis en skuldsanering eller förändringsarbete parallellt med bistånd i form av förmedlingsmedel. Kontakterna vid frivilliga uppgörelser kan också bestå under flera år och omfattar både stödjande samtal och konkret praktisk hjälp i pressade ekonomiska situationer. Rådgivningen syftar till ekonomisk rehabilitering och till att förebygga ekonomiska problem i hushållen framöver. Den förebyggande verksamhet som ingår i arbetsuppgifterna har tidigare år bestått av informationstillfällen för långtidsarbetslösa och långtidssjukskrivna i sysselsättning vid Vimmerby arbetsträning(vat). Den verksamheten avvecklades under Tid har varje år avsatt för information vid ungdomsprojekt på uppdrag av arbetsförmedlingen, men under 2011 har Af inte använt denna resurs. Vidare finns ett mål om att informera i skolklasser. För detta ändamål har Konsumentverket tagit fram ett hjälpmedel, ett studiematerial som riktar sig

4 speciellt till ungdomar. Den stora ärendemängden har dock prioriterat sig själv och tid har inte funnits till detta. Informationsbroschyrer om budget- och skuldrådgivningen och tidskrifter som Koll på pengarna har placerats ut på lämpliga ställen i kommunen, så som vårdcentralens väntrum, biblioteket och kommunens olika väntrum. 2. Bakgrund och mål Kommunen har enligt 2 Skuldsaneringslagen en skyldighet att ge råd och anvisningar i budget- och skuldfrågor till skuldsatta personer. Vimmerby kommuns verksamhet med budget- och skuldrådgivning innefattar budgetrådgivning, skuldrådgivning, råd och stöd före, under och efter en skuldsanering. Målet för verksamheten är att rehabilitera skuldsatta personer och att stärka hushållens resurser och öka deras möjligheter att leva ett självständigt liv. Rådgivningen anpassas efter den sökandes behov och kan bestå av allt från telefonsamtal med råd och stöd i ekonomiska frågor till kontakter som sträcker sig över en lång period. När kontakten sker över längre tid gäller det ofta råd och stöd kring avbetalningsplaner och så kallade frivilliga uppgörelser med fordringsägarna. En stor del av arbetet omfattar också hjälp med ansökningar om skuldsanering enligt lagen. Skuldsaneringslagen skall; ge svårt skuldsatta personer möjlighet att lösa sina ekonomiska problem verka förebyggande vara borgenärsgynnande Genom verksamheten med budget- och skuldrådgivning kan man se vinster för kommunen, t.ex. att den enskilde konsumenten blir motiverad att få en egen försörjning. Ytterligare en vinst är att den enskilde konsumenten dessutom åter kan bidra till samhällsekonomin. Målet är att den enskilde konsumenten ska få en ekonomisk rehabilitering på både kort och lång sikt. I de flesta ärenden handlar det om att slutligen hitta långsiktiga lösningar på ekonomiska problem. Lösningarna kan vara av många olika slag alltifrån budgetrådgivning till mer omfattande skuldsanering. En forskningsrapport under år 2011 styrker att tidiga insatser från kommunala budget- och skuldrådgivningen skulle minska risken för att överskuldsatta hamnar i ett socialt utanförskap och att samhället årligen skulle spara miljarder på minskade utgifter för bl.a. sjukersättning och andra välfärdskostnader. En rådgivning av god kvalitet spelar stor roll när det gäller att förbättra livet för överskuldsatta människor. Det är idag kommunerna som svarar för resurserna till Budget- och skuldrådgivningen och kommunerna får en direkt vinst i form av minskade kostnader för socialbidraget men det är framförallt i försäkringssystemet som de

5 största besparingarna görs. Även landstingets vuxenpsykiatri och allmänsjukvård, samt arbetsförmedlingen, rättsväsendet m.fl. har mycket att tjäna. De faktorer som bedöms som särskilt viktiga när det gäller arbetet mot en framtida skuldfrihet för den sökande är att han eller hon är motiverad till förändring och är redo att anpassa sig till de krav som lagstiftningen ställer. Det kan gälla till exempel byte av bostad till en billigare om det är möjligt, att inte ta några nya lån eller krediter eller att reda ut gamla skönstaxeringar. Många skuldsatta är i stort behov av stöd under såväl den utredande processen som under och efter själva skuldsaneringen och det är då betydelsefullt att personen har ett fungerande nätverk omkring sig. Arbetet består till stor del av motiverande och stöttande samtal med de sökande som många gånger är både uppgivna och stressade. Ur ett folkhälsoperspektiv bedöms detta vara viktigt då ekonomisk stress är en faktor som kan påverka hälsan negativt. 3. Verksamheten En rådgivare, halvtid, placerad på Vuxenheten (försörjningsgruppen). I kommunen sorterar verksamheten under socialnämnden och kontoret är placerat i socialtjänstens lokaler. Budgeten är en del av försörjningsgruppens totala budget. Budget- och skuldrådgivningen har en halvtidstjänst. 53 ärenden behandlades av denna under Rekommendationen är 30 ärenden på en heltid, 15 ärenden på en halvtid. Detta för att kunna ha en rimlig arbetssituation och acceptabla väntetider. Max ett nybesök per dag. Jämfört med föregående år har efterfrågan på hjälp med att ansöka om skuldsanering ökat. Detta har inneburit att gamla och nya budgetrådgivningsärenden fick vänta c:a 12 veckor. Akuttider finns alltid för kompletteringar och omprövningar i skuldsaneringsärenden då det finns en process som måste följas. Problemet med långa väntetider hos Budget- och skuldrådgivarna i landet är ofta uppe till debatt i medierna. Trots att verket påtalat problemet har inte kommunerna dimensionerat verksamheten till mängden skuldsatta. Det är fortsatt lång väntetid och i Stockholm där de längsta köerna finns, kan man få vänta upp till två år på att få träffa en budget- och skuldrådgivare. Från verket har man satt 8 veckor som en gräns. Vimmerby kommuns Budget- och skuldrådgivning har ändå under störts delen av 2011 lyckats ligga runt den maximerade väntetiden. Det har dock inneburit att rådgivaren inte kunnat arbeta så mycket med förebyggande verksamhet som skulle behövas. Rådgivaren har inte heller kunnat delta i alla möten, handledningar och utbildningar. Handläggningstiden i varje ärende blir längre. Avslut och arkivering av akter i avslutade ärenden har fått stå

6 tillbaka. Ett arbete som det nu avsatts tid för under våren Dokumentation sker dock löpande i HEP och är intakt. Verksamheten märker av det både Konsumentverket och Kronofogden sa i prognosen 2010 att antalet skuldsatta som söker hjälp hos kommunerna, skulle komma att öka under åren om varslen som lagts då ledde till arbetslöshet och långkonjunkturen håller i sig. Det besannades då det alltid är en fördröjning i effekter av en finanskris. Den nya skuldsaneringslagen trädde i kraft 1/ och blev nu tillgänglig för fler vilket syns i antalet ärenden. Det nya var att skulderna inte behöver vara gamla och att även egna företagare kan ansöka. Många ärenden gäller hjälp att nå en frivillig uppgörelse med sina fordringsägare. 25 stycken skuldsaneringsansökningar har skickats till Kronofogdemyndigheten. Mer utförlig statistik över ärendeslag visas i avsnitt 6. Verksamheten marknadsfördes senast 2009 i kommuntidningen Mer Om Vimmerby Kommun, en tidning utgiven av kommunen som når alla hushåll, men aktuell information finns även på kommunens hemsida samt genom skyltning i biblioteket. Verksamheten har nära samarbete med närliggande kommuners budget- och skuldrådgivare, banker, kronofogdemyndigheten i hela landet, skatteverket, folkbokföringen, konsumentverket, inkassobolag, elleverantörer, ekonomiavd. Vimmerby kommun, försäkringsbolag och advokatbyråer, socialförvaltningens beroendeenhet, socialsekreterare försörjningsgruppen, Social Rehab, samt Vimarhems boendekonsulent. 4. Antal ärenden Under året har 53 ärenden behandlats, 22 nya har påbörjats, 21 pågick från 2010 och 10 ärenden har avslutats under året. Av de 53 ärenden som behandlats var 25 skuldsaneringsärenden. Antal besök var 108 st. Antal besökstimmar 384,5 st. Tidsåtgången kan vara väldigt olika från fall till fall. (Notera att telefonrådgivning inte alltid kommer med i statistiken i HEP däremot i nya programmet BOSS. Detta gäller i de fall en akt inte öppnas i HEP. Ett sådant samtal kan vara 1 timma långt, ibland längre ibland kortare).

7 I flertalet av avslutade ärenden gjordes 1 besök hos rådgivaren. Tidsåtgången var i genomsnitt 4 timmar per avslutat ärende men varierade mellan 1 till 10 timmar. Ärenden där klienten får hjälp med ansökan om skuldsanering är ofta komplicerade och hade längst handläggningstid. Sett i större perspektiv är detta arbete resursbesparande genom att stora vinster görs för samhället och den skuldsatte med ekonomiska problem. De flesta av de sökande fick kontakt med budget- och skuldrådgivningen genom eget initiativ och socialtjänsten men också anhörig eller vän och kronofogdemyndighetens skuldsaneringsenhet. Det var också vanligt att de hänvisades från banker. 5. Analys av ärenden 5.1 Kön, ålder och boendeform Budgetrådgivningen arbetade med sammanlagt 23 ärenden under året. Av dessa var 14 män och 9 kvinnor. De flesta sökande fanns i ålderskategorin år, 30 %. En åldersgrupp som markant ökat är år från 13 % till 21 %. Däremot har minskat från 27 % till 17 %. 75,5 procent bodde i hyresrätt, 0 procent i bostadsrätt och 24,5 procent i villa/radhus. För de som söker rådgivning skiljer sig boendeformen mot genomsnittet i kommunen genom att fler av de sökande bor i lägenhet. Föga överraskande kan konstateras att de som söker den kommunala rådgivningen således i de flesta fall redan realiserat eventuella tillgångar i eget hus eller i bostadsrätt. Inte sällan har de fått sälja sitt hus på exekutiv auktion, till underpris, och söker rådgivningen med anledning av de skulder som återstår efter en förlustförsäljning av fastighet. Detta drabbar främst dom som tvingas sälja hus på små orter i kommunen med en svalare bostadsmarknad. Finanskrisens efterverkningar och de många varsel som råder vid traktens industrier med hög arbetslöshet som följd försvårar nu för dom som försöker sälja sina hus. Det finns stor oro hos klienterna för framtiden. 5.2 Hushållets sammansättning Av de 53 ärendena var 12 ensamstående med hemmavarande barn och 18 ensamstående utan hemmavarande barn. 11 var sambo/gifta med hemmavarande barn och 12 var sambo/gifta utan hemmavarande barn. Liksom för kommunen i övrigt var den vanligaste familjetypen ensamstående utan hemmavarande barn.

8 Siffrorna är en ökning i jämförelse med förra årets statistik. Av de 53 ärendena hade 16 procent underhållsskyldighet för ej hemmavarande barn. De underhållskyldiga var till största delen män, endast 1 kvinna var underhållsskyldig. 5.3 Inkomst Medelinkomsten brutto var kr per månad 2010 men har sjunkit till kr 2011 och har på så sätt fått ännu längre upp till där den låg Beloppet är att jämföra med kr per månad (2010) bland befolkningen i kommunen (källa kommunkansliet). En liten andel om 1,9 % hade försörjningsstöd, att jämföra med 11,5 % ,0 % uppbar arbetslöshetsersättning, att jämföra med 4,3 % Betalningsutrymme för skulder Betalningsutrymmet för skulder är det belopp som den skuldsatte kan erbjuda sina fordringsägare (betalningsförmågan). Det räknas fram på samma sätt som Kronofogdemyndighen beräknar hur mycket som kan mätas ut vid löneutmätning. Betalningsutrymmet var mindre än 500 kr per månad för 6,5 procent men större än 2500 kr per månad i 28,3 procent att jämföra med 20 procent Hela 52,2 procent av de avslutade ärendena saknade den skuldsatte betalningsutrymme helt att jämföra med 54 procent Att så många har lågt eller helt saknar betalningsutrymme försvårar frivilliga uppgörelser med fordringsägarna. Skuldsatta som saknar betalningsutrymme får i allmänhet gå vidare och ansöka om skuldsanering hos Kronofogdemyndigheten. 5.5 Skulder Statistik över skulderna baseras på 46 ärenden. Som skulder räknas lån eller andra fordringar som helt eller delvis inte kan betalas. De flesta har förfallit till betalning och är föremål för utmätning hos Kronofogdemyndigheten.

9 Studielån som inte förfallit till betalning ingår inte och heller inte lån till den egna bostaden om hushållet betalar räntor och amorteringar. Skuldbördan var i genomsnitt kronor och 39,2 procent av de skuldsatta hade skulder på mer än kronor. Antalet skulder är i medeltal 9 stycken. Flest skulder har ungdomar i åldern upp till 19 år och störst skuldbelopp har personer i åldrarna år. De mest förekommande skuldtyperna är i nämnd ordning, tele- och internetskulder, lån utan säkerhet, tv-avgifter, hyresskulder, elskulder, och andra skulder till kommunen (barnomsorg, VA, sophämtning osv), samt sjukvårdsskulder. Ytterligare skulder som ofta förekommer är övriga statliga skulder (CSN, underhållsstöd, bilskatt). Mediciner följer tätt därefter. Här kan man se en förändring de sista åren då det tidigare fanns mer konsumtionsskulder (olika avbetalningsköp och krediter på exempelvis tv, dator, möbler, vitvaror mm), postorderskulder. Kortlån, mobillån, s.k. SMS lån och snabblån har ökat i samband med att de introducerades på marknaden men förekommer ändå bara hos ett fåtal personer. 6. Åtgärder och Avslutningsorsak * I ett ärende ingår oftast flera åtgärder men endast en avslutningsorsak i HEP. Åtgärder är de arbetsinsatser som utförts i ärendet. Avslutningsorsak anger vilket resultat som uppnåtts i rådgivningen. 6.1 Åtgärder Budgetrådgivning I budgetrådgivning kan ingå att lägga upp en hushållsbudget vilket leder fram till en diskussion omkring olika budgetposter och en prövning av vilka ändringar som är möjliga. Dessutom kan ingå information om olika bidrag och hjälp med kontakt med Kronofogdens indrivningsteam angående löneutmätning. I år har 23 procent av de aktuella ärendena fått denna hjälp. De framträder inte tydligt i HEP- statistiken då man vid inrapportering av budgetrådgivning går miste om tidsintervall och nedlagd tid i dessa ärenden om man inte

10 rapporterar dom som skuldrådgivning. Men budgetrådgivning ingår i de flesta ärenden då en fungerande budget är ett krav i en ekonomisk rehabilitering. Skuldrådgivning Här består åtgärden av rådgivning och sammanställning av skulder samt beräkning av betalningsutrymmet. I 24 procent av de avslutade ärendena har den skuldsatte fått denna hjälp. Dellösning Uppgörelse med fordringsägarna av mera tillfälligt slag, exempelvis minskning av amorteringar, räntesänkning, anstånd och delbetalning av skuld. I 2 procent av årets avslutade ärenden har denna åtgärd förekommit. Här ger budget- och skuldrådgivaren praktiska råd ofta i det som kallas ett första samtal på telefon eller besök. Helhetslösning Uppgörelse mellan sökande och samtliga fordringsägare med syfte att betalningsproblemet skall upphöra. Detta innebär en fastställd betalningsplan och angiven tidsperiod. Saneringslån och ackordsuppgörelse kan också vara en helhetslösning. I 2 procent av ärendena har arbetet inriktats på att nå en helhetslösning. Hjälp inför skuldsanering Bistå gäldenären vid ansökan om skuldsanering hos Kronofogdemyndigheten. 47 procent av årets ärenden har fått denna hjälp. Hjälp efter beslut om skuldsanering Stöd vid överklaganden eller annan typ av rådgivning efter beslut om skuldsanering. Beslut gäller både inledande, avslag och beviljad skuldsanering samt hävning och avvisade ärenden. Exempel på stöd är komplettering av ansökan om skuldsanering hos Kronofogden, hjälp vid omprövning av beslut och att bistå vid förhandling i Tingsrätt. 6 procent har fått någon form av stöd efter beslut om skuldsanering.

11 Övrigt Övrigt kan vara information om samhällets stöd i olika frågor, överklagande av myndighetsbeslut, exempelvis bostadsbidrag, underhållsstöd, restskatt och dylikt. Ärenden som inte aktförs och därför inte ingår i statistiken, men kräver sin tid. Erfarenheten visar att de som tar aktiv del i arbetet med sin skuldsanering har störst förutsättning att nå uppgörelser med sina fordringsägare och nå en hållbar lösning på sikt. De som behöver mycket stöd i processen behöver ofta ha kontakt med olika stödpersoner som tillsammans arbetar för en lösning på sikt. 6.2 Avslutningsorsak Som avslutningsorsak menas det resultat som uppnåtts i rådgivningen, t.ex. en frivillig lösning eller en skuldsaneringsansökan. Möjligheten att få igenom en frivillig lösning är ofta starkt beroende av den skuldsattes betalningsutrymme. Under året har 0 procent av ärendena avslutats med en frivillig lösning. Den främsta orsaken till att inte fler ärenden kunnat lösas på frivillig väg är att så stor del som mer än 61 procent hade mycket lågt eller helt saknade betalningsutrymme. Man kan också se en trend hos vissa inkassobolag att man generellt säger nej till frivillig uppgörelse och istället hänvisar till skuldsanering. Det räcker med att en enda fordringsägare säger nej för att hela betalningsplanen skall falla. 47 procent har avslutats med en skuldsaneringsansökan. Rådgivningen kan avbrytas antingen genom att gäldenären själv avbryter. (0 procent av rådgivningarna har avslutats på detta sätt 2011.) Eller genom att rådgivaren avbryter då gäldenären inte medverkar i den utsträckning man kan förvänta och begära, eller om t.ex. god man tillsätts. 4 % av ärendena har avslutas av denna anledning.

12 7. Förebyggande arbete Konsumentverkets informationsfolder om budget- och skuldrådgivning har använts i samband med bekräftelse av tidsbokning. Broschyren har även funnits tillgänglig på kommunens bibliotek och på socialförvaltningen samt på arbetsförmedlingen. Under året har det också skett samarbete med andra budget- och skuldrådgivare i regionala nätverk för att t ex föra fram skuldsättningsproblematiken. Budget- och skuldrådgivaren har genomgått Konsumentverkets utbildning samt deltagit på BUS- föreningens utbildningsdagar alla tidigare år. (På grund av hälsoskäl kunde handläggaren inte delta i 2011 års BUS-dagar). Handläggaren har deltagit i öppna föreläsningar vid Högskolecentrum när ämnet berört tjänsteområdet, t.ex en förläsning vid namn Överskuldsättning. Även deltagit i neuropsykiatrisk utbildning Deltagit på seminarier om budget- och skuldråd vid Mötesplats Kalmar 2009 och Samt under hösten 2009 genomgått utbildning i Treserva där arbetsverktyget förmedlingsmedel ligger. Våren 2011 deltog handläggaren i utbildning i nytt datorverktyg, BOSS. Budget- och skuldrådgivaren har också tidigare under många år deltagit i extern handledning där verktyg ges till mera genomgripande förändringsarbete som det ibland finns behov av. Det är ett arbete som oftast tar lång tid i anspråk, men som också bör få ta den tid som krävs för att förändringarna ska kunna bli bestående. Den som söker rådgivningen är ofta svårt påverkad av sin ekonomiska situation. De som kommer i kontakt med rådgivningen via socialtjänsten lyckas sämre med sin ekonomiska rehabilitering än när kontakten är på eget initiativ. Remittering från socialtjänsten är dock inte meningslös, utan snarare att i denna typ av ärenden är slutförandeprocenten lägre och denna kunskap är värdefull när den kommunala rådgivningen utvärderas lokalt. Att den sökande inte lyckas fullt ut innebär inte att rådgivningen varit bortkastad, den sökande återkommer ofta och då med erfarenheter från tidigare. I de ärenden som är aktuella sedan tidigare går den ekonomiska rehabiliteringen bättre. 8. Slutsats Hur en människa hanterar sina pengar är inte bara en ekonomisk fråga utan speglar också ofta sättet att hantera sitt liv. Det finns med andra ord starka kopplingar mellan ekonomiska och sociala förhållanden. Det är ofta svårt att i praktiken skilja på vad som är orsak och verkan när det gäller sambanden mellan sociala och ekonomiska problem.

13 Erfarenheter från rådgivningsarbete visar att likaväl som sociala problem kan ge upphov till ekonomiska problem, bidrar en trasslig ekonomi till och förstärker olika psykosociala problem. Det handlar ofta om onda cirklar. Men motsatsen gäller också. Egen kontroll och grepp om den egna ekonomin skapar självkänsla som i sin tur kan bidra positivt till att minska sociala problem. Den ekonomiska rådgivningen kan alltså skapa goda cirklar. Staten, genom exempelvis försäkringskassan, landstingen, enskilda företag och kommunerna, drabbas av olika kostnader när enskilda hushåll inte får sin ekonomi att gå ihop. Det gäller inte bara direkta kostnader i form av bidrag och sjukpenning utan även kostnader för administration, utebliven betalning av räkningar för kommunal service samt för vård och behandling av problem i samband med de ekonomiska problemen. Till de rent ekonomiska kostnaderna bör naturligtvis även de sociala och humanitära kostnaderna för den enskilde och dennes närstående läggas, kostnader som är svåra att värdera i pengar. Människor som söker ekonomiskt bistånd (socialbidrag) har ofta skulder av olika slag. Ibland händer det att kommunen tvingas bistå när pengarna inte räcker till mat och hyra eftersom hushållet valt att betala av på sina skulder i första hand. Att se detta bara som en fråga om ekonomiskt bistånd löser inte problemet vare sig för samhället eller för den enskilde. Rådgivningsmöjligheterna utanför kommunen är begränsade och dyra och vad den rådsökande behöver är en professionell neutral part att tala med som kan se till hela den ekonomiska och sociala situationen och som har kunskaper att kunna vägleda den skuldsatte. Det arbete som sker inom den kommunala budget- och skuldrådgivningen är inte formaliserad som handläggningen av skuldsaneringsärenden inom kronofogdemyndigheten. Det finns inga moment av myndighetsutövning, vilket skapar flexibilitet och variation i arbetssätt. Den kommunala budget- och skuldrådgivningen är mycket mer än enbart skuldsanering i en teknisk betydelse. Budget- och skuldrådgivningen i Vimmerby kommun är väl fungerande och statistiken visar att många söker sig till den och blir hjälpta via den.

14 Planer har funnits för framtiden att budget- och skuldrådgivaren skall gå ytterligare utbildningar och påbyggnadskurser i Budget- och skuldrådgivning, fördjupningskurser/ ämneskurser i bl.a. förhandlingsteknik och presentationsteknik vari ingår att utbilda och informera företag, skolor och allmänhet. Trycket på verksamheten ger i dagsläget inget utrymme för den förebyggande uppgiften. Verksamheten är också oerhört sårbar med endast en handläggare halvtid. Vid sjukdom, utbildning och semester ligger verksamheten helt nere och det finns ingen som kan svara på frågor än mindre handlägga ett ärende. Därför har man nu börjat se över möjligheten till en förstärkning på några timmar i veckan. Ann-Marie Brushane Budget- och skuldrådgivare

Kommunal budget- och skuldrådgivning med en ny skuldsaneringslag

Kommunal budget- och skuldrådgivning med en ny skuldsaneringslag Kommunal budget- och skuldrådgivning med en ny skuldsaneringslag Vad innebär en reformerad skuldsaneringslag för den kommunala budget- och skuldrådgivningen? Ny skuldsaneringslag 1 januari 2007 Den första

Läs mer

Kommunal budget- och skuldrådgivning Statistik över ärenden 2008

Kommunal budget- och skuldrådgivning Statistik över ärenden 2008 Rapport 2009:9 Kommunal budget- och skuldrådgivning Statistik över ärenden 2008 Kommunal budget- och skuldrådgivning Statistik över ärenden 2008 Rapport 2009:9 Konsumentverket 2009 2 Sammanfattning Konsumentverket

Läs mer

Går din ekonomi inte ihop? Kommunens budget- och skuldrådgivning ger dig råd och stöd på vägen mot en lösning.

Går din ekonomi inte ihop? Kommunens budget- och skuldrådgivning ger dig råd och stöd på vägen mot en lösning. Går din ekonomi inte ihop? Kommunens budget- och skuldrådgivning ger dig råd och stöd på vägen mot en lösning. 1 Vilken hjälp kan du få? Kommunens budget- och skuldrådgivning ger dig råd och stöd, utifrån

Läs mer

Riktlinjer för budget- och skuldrådgivningen

Riktlinjer för budget- och skuldrådgivningen Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2017-10-17 Handläggare Johanna Lood Telefon: 08-508 25 206 Till Socialnämnden 2017-10-17 Riktlinjer för

Läs mer

Budget- och skuldrådgivning

Budget- och skuldrådgivning Budget- och skuldrådgivning Jonas Persson 046 35 64 64 jonas.persson@lund.se Marie Magnusson 046 35 67 68 marie.magnusson@lund.se Dokumentation och sekretess Inte myndighetsutövning Kostnadsfritt Sekretess

Läs mer

Nya skuldsaneringslagar. så påverkas den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Nya skuldsaneringslagar. så påverkas den kommunala budget- och skuldrådgivningen Nya skuldsaneringslagar så påverkas den kommunala budget- och skuldrådgivningen Den 1 november 2016 träder en ny skuldsaneringslag i kraft (2016:675). Dessutom införs en ny skuldsaneringslag för företagare,

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR ADMINISTRATIV SERVICE 2014

VERKSAMHETSPLAN FÖR ADMINISTRATIV SERVICE 2014 VERKSAMHETSPLAN FÖR ADMINISTRATIV SERVICE 2014 1. Organisatorisk tillhörighet 2014-07-01 Administrativ service är en serviceenhet tillhörande Kommunservice. Till Administrativ service hör verksamheterna

Läs mer

På lättläst svenska Budget- och skuldrådgivning

På lättläst svenska Budget- och skuldrådgivning På lättläst svenska Budget- och skuldrådgivning när du behöver få ordning på din ekonomi 1 kostnadsfri budget- och skuldrådgivning i sveriges kommuner Visste du att det finns budget- och skuldrådgivning

Läs mer

Varbergs kommun. Granskning av kommunens funktion för budget- och skuldrådgivning. Revisionsrapport. Antal sidor:9

Varbergs kommun. Granskning av kommunens funktion för budget- och skuldrådgivning. Revisionsrapport. Antal sidor:9 ABCD Varbergs kommun Granskning av kommunens funktion för budget- och Revisionsrapport Antal sidor:9 Innehåll 1. Bakgrund 2 2. Syfte 2 3. Avgränsning 2 4. Revisionskriterier 2 5. Metod 3 6. Nationell lagstiftning

Läs mer

Kommunal budget- och skuldrådgivning Statistik över ärenden 2007

Kommunal budget- och skuldrådgivning Statistik över ärenden 2007 Rapport 2008:10 Kommunal budget- och skuldrådgivning Statistik över ärenden 2007 Kommunal budget- och skuldrådgivning Statistik över ärenden 2007 Rapport 2008:10 Konsumentverket 2008 2 Sammanfattning Konsumentverket

Läs mer

Skuldsanering Karlshamns kommun

Skuldsanering Karlshamns kommun Har du skulder som du aldrig kommer kunna betala? Kontakta oss! Då kanske skuldsanering är något för dig! Här är en guide om hur du ansöker på egen hand. Budget och skuldrådgivningen KARLSHAMNS KOMMUN

Läs mer

EY Building a better working world. Tjörns kommun. Granskning av kommunens budget- och skuldrådgivning

EY Building a better working world. Tjörns kommun. Granskning av kommunens budget- och skuldrådgivning Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2014 Tjörns kommun Granskning av kommunens budget- och skuldrådgivning EY Innehåll 1. Sammanfattning 2 2. Inledning 3 2.1. Bakgrund 3

Läs mer

Ett steg mot ett enklare och snabbare skuldsaneringsförfarande Remiss av betänkande av Skuldsaneringsutredningen (SOU 2004:81) (2 bilagor)

Ett steg mot ett enklare och snabbare skuldsaneringsförfarande Remiss av betänkande av Skuldsaneringsutredningen (SOU 2004:81) (2 bilagor) Kansliavdelningen S OCIALTJÄNSTFÖRVALTNINGEN Handläggare: Lisbeth Westerlund Tfn: 08-508 25 016 T JÄNSTEUTLÅTANDE 2005-01-12 S OCIALTJÄNSTNÄMNDEN 2005-01-28 DNR 106-636/2004 Till Socialtjänstnämnden Ett

Läs mer

Revisionsrapport Konsument Halmstad Halmstads kommun

Revisionsrapport Konsument Halmstad Halmstads kommun Revisionsrapport Konsument Halmstad Halmstads kommun Rebecca Andersson Carl-Magnus Stensson Innehållsförteckning 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Syfte, revisionsfråga... 1 1.3. Avgränsning och metod... 1 2.1.

Läs mer

Budget- och skuldrådgivning

Budget- och skuldrådgivning Rapport 2011:7 Budget- och skuldrådgivning beskrivning av en viktig verksamhet 1 Budget- och skuldrådgivning beskrivning av en viktig verksamhet Konsumentverket 2011 2 (31) 3 (31) Sammanfattning Budget-

Läs mer

Konsumentrådgivning i Nacka kommun

Konsumentrådgivning i Nacka kommun 2016-02-22 1 (8) TJÄNSTESKRIVELSE AFN 2016/38 Arbets- och företagsnämnden Konsumentrådgivning i Nacka kommun Förslag till beslut 1. Arbets- och företagsnämnden beslutar att fortsätta erbjuda nackaborna

Läs mer

Remissvar till betänkandet SOU 2013:78 Överskuldsättning i kreditsamhället

Remissvar till betänkandet SOU 2013:78 Överskuldsättning i kreditsamhället Vänersborg 2014-04-03 Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Yrkesföreningen för Budget- och skuldrådgivare i Kommunal tjänst Remissvar till betänkandet SOU 2013:78 Överskuldsättning i kreditsamhället

Läs mer

Kommunal budget- och skuldrådgivning

Kommunal budget- och skuldrådgivning Konsumentverket/KO PM 2004:09 Kommunal budget- och skuldrådgivning en beskrivning av verksamheten och statistik över ärenden 2003 Innehåll Innehåll...2 1. Inledning...3 2. Varför budget- och skuldrådgivning?...3

Läs mer

Övrigt försörjningsstöd som kan ansökas om och som inte ingår i riksnorm

Övrigt försörjningsstöd som kan ansökas om och som inte ingår i riksnorm Rätt till ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd Beslutet innebär alltid en bedömning. Försörjningsstödet omfattar det mest grundläggande behoven som mat, boende kostnader, kläder, sjukvårds- och läkemedelskostnader,

Läs mer

Tips och trix för din vardagsekonomi

Tips och trix för din vardagsekonomi Tips och trix för din vardagsekonomi Budget- och hyresrådgivningen i Malmö Inkomster Se till att du har rätt inkomster och bidrag. Saknar du inkomst eller har väldigt låg inkomst? Då kanske du har rätt

Läs mer

Skuldsanering ett sätt att få ordning på sin ekonomi

Skuldsanering ett sätt att få ordning på sin ekonomi Skuldsanering Skuldsanering ett sätt att få ordning på sin ekonomi Ungefär så brukar vi förklara skuldsanering ett sätt för dig som är svårt skuldsatt att få ordning på din ekonomi. Med den här broschyren

Läs mer

Försörjningsstöd & Ekonomiskt bistånd

Försörjningsstöd & Ekonomiskt bistånd k Försörjningsstöd & Ekonomiskt bistånd 2015 YDRE KOMMUN Alla personer som bor i Ydre kommun och som inte kan försörja sig och sin familj eller på något annat sätt tillgodose sin försörjning har rätt att

Läs mer

Ett steg mot ett enklare och snabbare skuldsaneringsförfarande Remiss från kommunstyrelsen dnr /2004

Ett steg mot ett enklare och snabbare skuldsaneringsförfarande Remiss från kommunstyrelsen dnr /2004 Avdelningen Bidrag & Vuxenstöd Maria-Gamla stans stadsdelsförvaltning Handläggare: Kerstin Larsson, Leif Sandberg, Solveig Ängström Tfn: 08-508 12 000 Tjänsteutlåtande sid 1 (6) 2004-12-28 SDN 2005-01-27

Läs mer

Kommunal budget- och skuldrådgivning med en omarbetad. skuldsaneringslag

Kommunal budget- och skuldrådgivning med en omarbetad. skuldsaneringslag Kommunal budget- och skuldrådgivning med en omarbetad skuldsaneringslag Omarbetad skuldsaneringslag 1 juli 2011 Skuldsanering infördes i svensk rätt genom skuldsaneringslagen (1994:334). Den lagen ersattes

Läs mer

Motkrafter FÖR ATT UNDVIKA ÖVERSKULDSÄTTNING

Motkrafter FÖR ATT UNDVIKA ÖVERSKULDSÄTTNING Motkrafter FÖR ATT UNDVIKA ÖVERSKULDSÄTTNING Vem som helst kan få ekonomiska bekymmer. I den här broschyren får du inblick i vilka konsekvenser en skuld sättning får både för enskilda människor och för

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Skuldsaneringslag; utfärdad den 8 juni 2006. SFS 2006:548 Utkom från trycket den 16 juni 2006 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Allmänna bestämmelser 1 Skuldsanering

Läs mer

Av instruktionen för Kronofogdemyndigheten framgår att vi ska motverka överskuldssättning.

Av instruktionen för Kronofogdemyndigheten framgår att vi ska motverka överskuldssättning. 1 Många förknippar Kronofogden främst med att driva in skulder. Det är också Kronofogdens största uppdrag, men vi gör också mycket annat. Några av de saker vi gör utöver att driva in skulder, är att besluta

Läs mer

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på Skuldsanering Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på www.kronofogden.se. Du kan också ringa Kronofogden på

Läs mer

Remissvar till betänkandet F-skuldsanering en möjlighet till nystart för seriösa företagare (SOU 2014:44)

Remissvar till betänkandet F-skuldsanering en möjlighet till nystart för seriösa företagare (SOU 2014:44) Yrkesföreningen för Budget- och skuldrådgivare i kommunal tjänst Justitiedepartementet Remissvar till betänkandet F-skuldsanering en möjlighet till nystart för seriösa företagare (SOU 2014:44) BUS - i

Läs mer

Budget- och skuldrådgivare i kommunal tjänst. Remissvar till betänkandet SOU 2013:72 Ut ur skuldfällan

Budget- och skuldrådgivare i kommunal tjänst. Remissvar till betänkandet SOU 2013:72 Ut ur skuldfällan 1 2014-01-14 Yrkesföreningen för Budget- och skuldrådgivare i kommunal tjänst Justitiedepartementet Remissvar till betänkandet SOU 2013:72 Ut ur skuldfällan BUS - Yrkesföreningen för budget- och skuldrådgivare

Läs mer

Om Försörjningsstöd. Utg 1501

Om Försörjningsstöd. Utg 1501 Om Försörjningsstöd Utg 1501 Vem kan få försörjningsstöd? I socialtjänstlagen 4 Kap. 1 st följande; Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till

Läs mer

Att söka försörjningsstöd

Att söka försörjningsstöd Att söka försörjningsstöd Hos kommunen kan du ansöka om försörjningsstöd om du inte klarar din egen försörjning. Du får samtidigt stöd och vägledning så att du så fort som möjligt kan klara din ekonomi

Läs mer

Februari 2015 Dnr /2015. Lägesrapport. Budget- och skuldrådgivning i Stockholms stad. stockholm.se

Februari 2015 Dnr /2015. Lägesrapport. Budget- och skuldrådgivning i Stockholms stad. stockholm.se Februari 2015 Dnr 3.1.2-28/2015 Lägesrapport Budget- och skuldrådgivning i Stockholms stad stockholm.se Februari 2015 Dnr: 3.1.2-28/2015 Utgivare: Socialförvaltningen Kontaktperson: Malin Eriksson 3 (18)

Läs mer

Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 2010

Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 2010 Sociala divisionen Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 00 Bakgrund Brukarundersökning med samma koncept har genomförts 007 och 008. Budget-

Läs mer

BUS - Yrkesföreningen för budget- och skuldrådgivare i kommunal tjänst

BUS - Yrkesföreningen för budget- och skuldrådgivare i kommunal tjänst BUS - Yrkesföreningen för budget- och skuldrådgivare i kommunal tjänst Vi är viktiga! Vi som arbetar som budget- och skuldrådgivare är viktiga och gör skillnad för de människor vi arbetar med. De vi möter

Läs mer

Strategi mot överskuldsättning

Strategi mot överskuldsättning Promemoria 2015-09-16 Finansdepartementet Finansmarknads- och konsumentministern Strategi mot överskuldsättning En växande kreditmarknad har ökat människors tillgång till krediter, och därmed också ökat

Läs mer

Varning enligt 51 konsumentkreditlagen (2010:1846)

Varning enligt 51 konsumentkreditlagen (2010:1846) Datum 2013-12-18 Dnr 2012/1336 McGreg Invest Box 1187 432 36 Varberg Varning enligt 51 konsumentkreditlagen (2010:1846) Konsumentverkets beslut Konsumentverket meddelar McGreg Invest AB (org.nr. 556756

Läs mer

Ut ur skuldfällan (SOU 2013:72) Remiss från Justitiedepartementet Remisstid den 17 januari 2014

Ut ur skuldfällan (SOU 2013:72) Remiss från Justitiedepartementet Remisstid den 17 januari 2014 PM 2013:16 RI (Dnr 001-1587/2013) Ut ur skuldfällan (SOU 2013:72) Remiss från Justitiedepartementet Remisstid den 17 januari 2014 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. 1.

Läs mer

Budget- och skuldrådgivning

Budget- och skuldrådgivning TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Johnny Lesseur 2015-09-13 SN 2014/0652.03.01 0480-450860 Socialnämnden Budget- och skuldrådgivning Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att uppdra

Läs mer

Kartläggning- Budget och skuldrådgivning. Sollentuna kommun

Kartläggning- Budget och skuldrådgivning. Sollentuna kommun www.pwc.se Promemoria Kartläggning- Budget och skuldrådgivning Per Larsson Sollentuna kommun Maj 2016 Innehåll 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Syfte... 2 1.3. Avgränsning... 3 1.4. Metod... 3

Läs mer

Ideell förening för ekonomisk samverkan i Örebro. Hur kan ohälsa förhindras med hjälp av förebyggande ekonomisk rådgivning?

Ideell förening för ekonomisk samverkan i Örebro. Hur kan ohälsa förhindras med hjälp av förebyggande ekonomisk rådgivning? Ideell förening för ekonomisk samverkan i Örebro Hur kan ohälsa förhindras med hjälp av förebyggande ekonomisk rådgivning? Bakgrund Nätverket för sociala frågor i Örebro Behov av ett komplement till kommunal

Läs mer

Handlingsplan vräkningsförebyggande arbete Skärholmens Stadsdelsförvaltning

Handlingsplan vräkningsförebyggande arbete Skärholmens Stadsdelsförvaltning Handlingsplan vräkningsförebyggande arbete Skärholmens Stadsdelsförvaltning Hyresrådgivare Sofie Jonsson Socialsekreterare Stina Mood Telefon 08-508 24 845 Telefon 08-508 24 272 Vräkningsförebyggande arbete

Läs mer

Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd)

Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) Alla som bor i Sverige och inte kan försörja sig eller bli försörjda på annat sätt har rätt att söka försörjningsstöd. Det betalas ut av kommunens socialförvaltning.

Läs mer

Mars 2011 Svenskarnas skulder hos Kronofogden. Rapport från Soliditet

Mars 2011 Svenskarnas skulder hos Kronofogden. Rapport från Soliditet Mars 2011 Svenskarnas skulder hos Kronofogden Rapport från Soliditet 1 Svenskarnas skulder hos Kronofogden mars 2011 Sammanfattning Svenskarnas samlade skuld hos Kronofogdemyndigheten uppgick i mars 2011

Läs mer

1. Skillnad mellan god man och förvaltare

1. Skillnad mellan god man och förvaltare VÄNERSBORGS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND INFORMERAR ANSÖKAN OM GOD MAN ELLER FÖRVALTARE För att godmanskap eller förvaltarskap skall kunna anordnas och en god man eller förvaltare förordnas krävs att de förutsättningar

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd

Information om ekonomiskt bistånd Information om ekonomiskt bistånd Du är välkommen Till Datum.Kl Om du får förhinder ring återbud, tfn 0144-350 03 eller skicka e-post till ifo@odeshog.se Postadress Besöksadress Ödeshögs kommun Storgatan

Läs mer

Ut ur skuldfällan (SOU 2013:72) - remissvar

Ut ur skuldfällan (SOU 2013:72) - remissvar 2013-12-12 KS-2013/1391.109 1 (8) HANDLÄGGARE Rosborg, Björn 08-535 302 09 bjorn.rosborg@huddinge.se Kommunstyrelsen Ut ur skuldfällan (SOU 2013:72) - remissvar Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut

Läs mer

Uppföljning av arbetsmarknad och arbetsmarknadsinsatser per maj 2013

Uppföljning av arbetsmarknad och arbetsmarknadsinsatser per maj 2013 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Tobias Åström Sinisalo 2013-06-04 UAN-2013-0093 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Uppföljning av arbetsmarknad och arbetsmarknadsinsatser

Läs mer

Budgetsammanställning - till budget- och skuldrådgivningen

Budgetsammanställning - till budget- och skuldrådgivningen Budgetsammanställning - till budget- och skuldrådgivningen Här fyller du i dina personuppgifter och uppgifter om ditt hushåll Förnamn Efternamn Personnummer Gatuadress Postnummer Ort Telefon / Mobiltelefon

Läs mer

Rekommendationer för den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Rekommendationer för den kommunala budget- och skuldrådgivningen Rekommendationer för den kommunala budget- och skuldrådgivningen Rekommendationer för den kommunala budget- och skuldrådgivningen Konsumentverket 2016 Ansvarig handläggare: Helena Olofsson, Johanna Heneryd,

Läs mer

Kronofogdemyndighetens allmänna råd

Kronofogdemyndighetens allmänna råd Kronofogdemyndighetens allmänna råd ISSN 1653-9931 Kronofogdemyndighetens allmänna råd om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön m.m. under 2015 1 ; beslutade den 1 december 2014 i anslutning

Läs mer

Ekonomiskt bistånd. i Lessebo kommun

Ekonomiskt bistånd. i Lessebo kommun Ekonomiskt bistånd i Lessebo kommun Rätten till bistånd Rätten till bistånd (stöd) regleras i 4 kap, 1, Socialtjänstlagen (SoL). Rättigheten förutsätter dock att man inte själv kan tillgodose sina behov

Läs mer

Försörjningsstöd när du inte kan försörja dig själv

Försörjningsstöd när du inte kan försörja dig själv Försörjningsstöd när du inte kan försörja dig själv Försörjningsstöd Om du inte själv kan försörja dig och din familj kan du ansöka om försörjningsstöd. Försörjningsstöd Försörjningsstöd (ofta kallat socialbidrag)

Läs mer

Försörjningsstöd Socialbidrag

Försörjningsstöd Socialbidrag Försörjningsstöd Socialbidrag Vem har rätt till försörjningsstöd? Alla som vistas i kommunen har rätt till försörjningsstöd, om de själva inte kan försörja sig eller tillgodose sina behov på annat sätt.

Läs mer

Alla inkomster påverkar rätten till försörjningsstöd

Alla inkomster påverkar rätten till försörjningsstöd Försörjningsstöd Försörjningsstöd är ett ekonomiskt bistånd som betalas ut av kommunens socialtjänst. Alla som bor i Sverige och inte kan försörja sig själva eller bli försörjda på annat sätt har rätt

Läs mer

Svar på skrivelse om förebyggande insatser mot skuldsättning

Svar på skrivelse om förebyggande insatser mot skuldsättning SKÄRHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING SOCIALTJÄNSTEN TJÄNSTEUTLÅTANDE D-NR 1.6/1374-2011 SID 1 (7) 2012-01-19 Handläggare: Mats Engström Telefon: 08-508 24 836 Till Skärholmens stadsdelsnämnd 2012-02-23 Svar

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd

Information om ekonomiskt bistånd Information om ekonomiskt bistånd Utgiven av: Omsorgsavdelningen Vellinge kommun Uppdaterad 2015-07-03 POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 FAX 040-42 51 49 E-POST vellinge.kommun@vellinge.se

Läs mer

förmedlingsmedel/egna medel

förmedlingsmedel/egna medel RIKTLINJER förmedlingsmedel/egna medel Dokumentets syfte Riktlinjernas syfte är att vara en vägledning för handläggare samt ge information till medborgare. Riktlinjerna innebär inte någon inskränkning

Läs mer

Kartläggning Ekonomiskt bistånd

Kartläggning Ekonomiskt bistånd 2014-05-26 Handläggare Kerstin Wigert Socialkontoret/Arbete och försörjning Kartläggning Ekonomiskt bistånd Ekonomiskt bistånd 1 januari 31mars, 2012, 2013 och 2014 Orsak i % 2010 2011 2012 2013 2014 Arbetslöshet

Läs mer

Kundservice: Besvarar allmänna frågor och vid behov kopplar vidare till rätt handläggande team. Kan också ge stöd/vägledning till personer som inte

Kundservice: Besvarar allmänna frågor och vid behov kopplar vidare till rätt handläggande team. Kan också ge stöd/vägledning till personer som inte Kundservice: Besvarar allmänna frågor och vid behov kopplar vidare till rätt handläggande team. Kan också ge stöd/vägledning till personer som inte har några skulder hos Kronofogden men som är oroliga

Läs mer

Ekonomiskt bistånd. Information från Tranås kommun

Ekonomiskt bistånd. Information från Tranås kommun Ekonomiskt bistånd Information från Tranås kommun Vem har rätt till ekonomiskt bistånd? Rätten till försörjningsstöd bestäms av socialtjänstlagen. Om du eller din familj har svårigheter att klara ekonomin

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) Konsumentnämnden

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) Konsumentnämnden SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kontorshuset Hjorten, kl. 10.00-12.05 Beslutande Övriga deltagande Valter Stenberg (S), ordförande Agda Johansson (C) Ann-Sofi Sehlstedt (S) Carina Lillbacka

Läs mer

Gäldenärs tillgång av fastighet eller bostadsrätt vid skuldsanering

Gäldenärs tillgång av fastighet eller bostadsrätt vid skuldsanering 1(7) Gäldenärs tillgång av fastighet eller bostadsrätt vid skuldsanering Ställningstagandet gäldenärs tillgång i form av fastighet eller bostadsrätt i skuldsaneringsärenden fastställdes 2010. Promemorian

Läs mer

Koll på vardagsekonomin

Koll på vardagsekonomin Koll på vardagsekonomin 2 Inkomster och utgifter är en del av livet. En vardagsekonomi i balans ger dig trygghet inför framtiden, oavsett vad som händer. Med den här broschyren vill vi ge dig råd och tips

Läs mer

Betänkandet Ut ur skuldfällan (SOU 2013:72)- svar på remiss till kommunstyrelsen

Betänkandet Ut ur skuldfällan (SOU 2013:72)- svar på remiss till kommunstyrelsen Enskede-Årsta-Vantör Stadsdelsförvaltning Avdelningen för Individ- och familjeomsorg Vuxna Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2013-11-18 Handläggare Emma Braconier Telefon: 08-508 14 552 Till Enskede-Årsta-Vantör

Läs mer

Riksrevisionens rapport om samhällets stöd till överskuldsatta

Riksrevisionens rapport om samhällets stöd till överskuldsatta Civilutskottets betänkande 2015/16:CU17 Riksrevisionens rapport om samhällets stöd till överskuldsatta Sammanfattning Utskottet föreslår att riksdagen lägger regeringens skrivelse till handlingarna. Utskottet

Läs mer

Lättläst. Försörjningsstöd. Socialbidrag

Lättläst. Försörjningsstöd. Socialbidrag Lättläst Försörjningsstöd Socialbidrag Vad är försörjningsstöd? Försörjningsstöd är pengar som kommunen kan ge till människor som inte själva kan betala sina räkningar eller köpa mat och kläder och annat

Läs mer

Här har vi samlat de vanligaste frågorna vi fått från borgenärer med anledning av nya skuldsaneringslagar.

Här har vi samlat de vanligaste frågorna vi fått från borgenärer med anledning av nya skuldsaneringslagar. 1(8) Här har vi samlat de vanligaste frågorna vi fått från borgenärer med anledning av nya skuldsaneringslagar. Hur blir det med gäldenärer som ansöker om omprövning av en redan befintlig skuldsanering?

Läs mer

Handlingsplan för vräkningsförebyggande

Handlingsplan för vräkningsförebyggande Handlingsplan för vräkningsförebyggande arbete Vräkningsförebyggande arbete var ett av fyra mål i Regeringens strategi 2007 2009 för att motverka hemlöshet 1. Merparten av dem som blir vräkta, cirka 85

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd. - i Hofors kommun

Information om ekonomiskt bistånd. - i Hofors kommun Information om ekonomiskt bistånd - i Hofors kommun Hofors kommun 2009 Rätten till bistånd I 4 kap. 1 Socialtjänstlagen (SoL) regleras den enskildes rätt till bistånd. Ekonomiskt bistånd är inkomst- och

Läs mer

Riktlinjer boendestöd för vuxna

Riktlinjer boendestöd för vuxna Riktlinjer boendestöd för vuxna Bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) 4 kap 1 Riktlinjer antagna av Socialnämnden den 18 december 2012 219 Innehållsförteckning Bakgrund...2 Lagstiftning...2 Målsättning...2

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd

Information om ekonomiskt bistånd Information om ekonomiskt bistånd BILD Ekonomiskt bistånd Socialnämnden Laholms kommun Besöksadress: Lantmannagatan 3 Öppettider reception: måndag-onsdag 10-16, torsdag 10-17 och fredag 10-15. Lunchstängt

Läs mer

SKTFs socialsekreterarundersökning Allt längre köer till socialkontoren

SKTFs socialsekreterarundersökning Allt längre köer till socialkontoren SKTFs socialsekreterarundersökning Allt längre köer till socialkontoren - socialsekreterare möter nya grupper som söker försörjningsstöd efter förändringar i sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen Juni 2009

Läs mer

Skuldsanering. Personuppgifter Namn. Budget- och skuldrådgivare Har du fått råd och stöd hos budget- och skuldrådgivare? Bostadsförhållanden

Skuldsanering. Personuppgifter Namn. Budget- och skuldrådgivare Har du fått råd och stöd hos budget- och skuldrådgivare? Bostadsförhållanden Blanketten ska lämnas till Ansökan Skuldsanering Personuppgifter Namn 1 Siffror inom ring hänvisar till broschyren Skuldsanering KFM 935. Läs broschyren innan du fyller i blanketten. Adress Telefonnummer

Läs mer

PAJALA KOMMUN Socialtjänsten

PAJALA KOMMUN Socialtjänsten PAJALA KOMMUN Socialtjänsten Myndighet Ansökan om Försörjningsstöd/ Ekonomiskt bistånd Vad söker du hjälp till? Försörjningsstöd Annat ekonomiskt bistånd: Ansökan avser: Månad: Period : (ex. del av månad,

Läs mer

Månadsuppföljning 2013 Konsument Uppsala

Månadsuppföljning 2013 Konsument Uppsala KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Frändén Kristina Datum 2013-11-05 Diarienummer UAN-2013-0496 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Månadsuppföljning 2013 Konsument Uppsala Förslag

Läs mer

% KFM A 2013:1 Verkställighet och indrivning

% KFM A 2013:1 Verkställighet och indrivning Kronofogdemyndighetens allmänna råd ISSN 1653-9931 Kronofogdemyndighetens allmänna råd om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön m.m. under 2014 1 ; beslutade den 2 december 2013 i anslutning

Läs mer

Skuldsanering. Personuppgifter (bifoga personbevis) Namn. Budget- och skuldrådgivare Har du fått råd och stöd hos budget- och skuldrådgivare?

Skuldsanering. Personuppgifter (bifoga personbevis) Namn. Budget- och skuldrådgivare Har du fått råd och stöd hos budget- och skuldrådgivare? Blanketten ska lämnas till Ansökan Skuldsanering Personuppgifter (bifoga personbevis) Namn 1 Siffror inom ring hänvisar till broschyren Skuldsanering KFM 935. Läs broschyren innan du fyller i blanketten.

Läs mer

KRISTIANSTAD - STATISTIK 2010

KRISTIANSTAD - STATISTIK 2010 KRISTIANSTAD - STATISTIK 2010 Bilden visar klientflödet i PO - verksamheten. Totalt under 2010 handlade det om 1 98 klienter 2010-01-01 = Totalt antal pågående ärende Pågående från tidigare år = Ärenden

Läs mer

RAPPORT FRÅN KONSULTUPPDRAG VID ARBETE OCH FÖRSÖRJNING VÄRMDÖ KOMMUN

RAPPORT FRÅN KONSULTUPPDRAG VID ARBETE OCH FÖRSÖRJNING VÄRMDÖ KOMMUN RAPPORT FRÅN KONSULTUPPDRAG VID ARBETE OCH FÖRSÖRJNING VÄRMDÖ KOMMUN 2014-11-10 Anne-Maj Tilling UPPDRAGET - Gå igenom samtliga beslut om ekonomiskt bistånd. - Återkoppla till respektive handläggare. -

Läs mer

Handledning till PP-presentation om Ekonomikoll

Handledning till PP-presentation om Ekonomikoll Handledning till PP-presentation om Ekonomikoll Inledning Den här presentationen är framtagen inom Attentions projekt Ekonomikoll. Vi startade Ekonomikoll för att vi vet att många av Attentions medlemmar

Läs mer

Riktlinjer för kommunal hyresgaranti i Håbo kommun

Riktlinjer för kommunal hyresgaranti i Håbo kommun Riktlinjer för kommunal hyresgaranti i Håbo kommun Dokumentansvarig: Socialchef Antaget: KF 2017-04-03 42 RIKTLINJE 2(7) Innehållsförteckning Riktlinjer för kommunal hyresgaranti i Håbo kommun 1 1. Bakgrund

Läs mer

Överförmyndarnämnden Arvode till god man och förvaltare

Överförmyndarnämnden Arvode till god man och förvaltare Överförmyndarnämnden Arvode till god man och förvaltare Fastställd 2006-09-26, reviderad 2010-12-14, reviderad 2014-12-10 2 (6) Innehållsförteckning Rätten till arvode... 3 Vem betalar arvodet...... 3

Läs mer

Studenthäfte. För dig som är student och söker försörjningsstöd vid Umeå Kommun under sommaren

Studenthäfte. För dig som är student och söker försörjningsstöd vid Umeå Kommun under sommaren Studenthäfte För dig som är student och söker försörjningsstöd vid Umeå Kommun under sommaren Information till Studerande som söker försörjningsstöd under sommaren Du som inte har din sysselsättning och

Läs mer

Information från. Askersunds kommun Socialförvaltningen FÖRSÖRJNINGSSTÖD. www.askersund.se

Information från. Askersunds kommun Socialförvaltningen FÖRSÖRJNINGSSTÖD. www.askersund.se Information från Askersunds kommun Socialförvaltningen FÖRSÖRJNINGSSTÖD www.askersund.se Försörjningsstöd vad är det? Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt

Läs mer

Bra att veta om ekonomiskt bistånd

Bra att veta om ekonomiskt bistånd Bra att veta om ekonomiskt bistånd Vad är ekonomiskt bistånd? Ekonomiskt bistånd är tänkt att fungera som ett sista skyddsnät för den som har tillfälliga ekonomiska problem. Du har i första hand eget

Läs mer

Socialsekreterare om sin arbetssituation

Socialsekreterare om sin arbetssituation Socialsekreterare om sin arbetssituation SSR: Stina Andersson Synovate: Arne Modig Marika Lindgren Åsbrink 2008-04-01 S-114862 Synovate 2008 1 Om undersökningen Synovate har på uppdrag av Akademikerförbundet

Läs mer

Information. till dig som ansöker om ersättning från Ersättningsnämnden

Information. till dig som ansöker om ersättning från Ersättningsnämnden Information till dig som ansöker om ersättning från Ersättningsnämnden Information till dig som ansöker om ersättning från Ersättningsnämnden Om du som barn har varit omhändertagen för samhällsvård någon

Läs mer

BILAGA 2 : STATISTISK ANALYS

BILAGA 2 : STATISTISK ANALYS BILAGA 2 : STATISTISK ANALYS Fördelningen av klienter per kommun (sedan start) 2003 Enligt verksamhetsberättelsen för den personliga ombudsverksamheten år 2003 såg fördelningen av klienter per kommun (sedan

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

Svar på skrivelse om individuell behovsbedömning av bistånd till elräkningar

Svar på skrivelse om individuell behovsbedömning av bistånd till elräkningar ENSKEDE ÅRSTA VANTÖR STADSDELSFÖRVALTNING ARBETE OCH BISTÅND TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2008-09-25 Handläggare: Eva Britt Lönnback Telefon: 08-508 14 152 Till Enskede- Årsta- Vantörs stadsdelsnämnd Svar

Läs mer

Riktlinjer Budget- och skuldrådgivning

Riktlinjer Budget- och skuldrådgivning Budget- och skuldrådgivning stockholm.se Budget- och skuldrådgivning Dnr: 3.1.1-291-2017 Utgivare: Socialförvaltningen 3 (24) Innehåll 1. Inledning... 4 Socialtjänstens mål och principer... 4 2. Formella

Läs mer

Bättre möjlighet till skuldsanering

Bättre möjlighet till skuldsanering 2010/11 mnr: C4 pnr: -S83023 Motion till riksdagen 2010/11:C4 av Maryam Yazdanfar m.fl. (S, MP, V) med anledning av prop. 2010/11:31 Bättre möjlighet till skuldsanering Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen

Läs mer

Policy fakturerings- och kravverksamhet

Policy fakturerings- och kravverksamhet Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2/2015 Policy fakturerings- och kravverksamhet 2015-01-25 1. Innehåll 2. Omfattning... 2 3. Syfte... 2 4. Målsättning... 2 5. Organisation och ansvarsfördelning...

Läs mer

EXEMPEL PÅ EN ANSÖKAN

EXEMPEL PÅ EN ANSÖKAN Blanketten ska lämnas till EXEMPEL PÅ EN ANSÖKAN Ansökan Skuldsanering Personuppgifter Namn Adress Telefonnummer E-postadress Har du tidigare beviljats skuldsanering? Om ja, ange hos vilken kronofogdemyndighet

Läs mer

Upprättad: 2015-05-19 Framtagen av: Desiré Törnqvist Fastställd av: Socialutskottet

Upprättad: 2015-05-19 Framtagen av: Desiré Törnqvist Fastställd av: Socialutskottet Riktlinjer boendestöd för vuxna Upprättad: 2015-05-19 Framtagen av: Desiré Törnqvist Fastställd av: Socialutskottet Socialförvaltningen Område: FO, IFO Bakgrund Den svenska psykiatrireformen trädde i kraft

Läs mer

Ung Cancer Myndighetsguide: FÖRSÄKRINGS- KASSAN FÖR NÄRSTÅENDE

Ung Cancer Myndighetsguide: FÖRSÄKRINGS- KASSAN FÖR NÄRSTÅENDE Ung Cancer Myndighetsguide: FÖRSÄKRINGS- KASSAN FÖR NÄRSTÅENDE Försäkringskassan för närstående Här hittar du vanliga frågor och svar om försäkringskassan för dig som är närstående till någon som har drabbats

Läs mer

Information om försörjningsstöd

Information om försörjningsstöd Information om försörjningsstöd Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för

Läs mer

2014-04-07 Justitiedepartementet Konsumentenheten 103 33 STOCKHOLM

2014-04-07 Justitiedepartementet Konsumentenheten 103 33 STOCKHOLM REMISSYTTRANDE Vår referens: 2014/002 Er referens: Ju2014/125/KO 1 (6) 2014-04-07 Justitiedepartementet Konsumentenheten 103 33 STOCKHOLM e-post: ju.ko@regeringskansliet.se Överskuldsättning i kreditsamhället?

Läs mer

INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD

INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för

Läs mer