Kommunal budget- och skuldrådgivning Statistik över ärenden 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunal budget- och skuldrådgivning Statistik över ärenden 2008"

Transkript

1 Rapport 2009:9 Kommunal budget- och skuldrådgivning Statistik över ärenden 2008

2 Kommunal budget- och skuldrådgivning Statistik över ärenden 2008 Rapport 2009:9 Konsumentverket

3 Sammanfattning Konsumentverket har samlat in ärendestatistik från kommunala budget- och skuldrådgivningsverksamheter i 148 kommuner i olika delar av landet. Statistiken avser budget- och skuldrådgivningsärenden under Antalet ärenden uppgår till stycken varav är nytillkomna under året. Ärendenas innehåll varierar från ren budgetrådgivning till stöd vid ansökan av skuldsanering och hjälp till frivilliga överenskommelser med borgenärer mm. Syftet är att ge en bild av innehållet i denna verksamhet. (Telefonrådgivningen och det förebyggande arbetet framgår dock inte av denna statistikrapport.) Statistiken visar fördelning på olika ärendetyper: Hjälp inför skuldsanering. 32 procent av dem som sökte sig till budgetoch skuldrådgivare fick hjälp inför skuldsanering. Exempel på sådan hjälp kan vara ansökan eller komplettering av ansökan. 6 procent fick hjälp efter beslut om skuldsanering - exempelvis hjälp vid överklagan och omprövning. Budget- och skuldrådgivning. Knappt hälften fick budgetrådgivning och 67 procent fick skuldrådgivning. (De sökande kan ha genomgått fler än en åtgärd vilket innebär att summan av procentandelarna blir större än 100 procent.) Frivillig betalningsuppgörelse. 14 procent av ärendena avslutades efter att ha fått hjälp med någon form av frivillig betalningsuppgörelse. Vem söker hjälp? Den genomsnittlige sökande var kvinna eller man år, många var ensamstående utan hemmavarande barn och bodde övervägande i hyresrätt. Han/hon arbetade och hade en lön på brutto kronor i månaden. Antal skulder för den genomsnittlige sökande i åldern år var i genomsnitt 17 och median 11. Skuldstorlek var i medel kronor och median kronor. Könsfördelningen bland dem som sökte hjälp hos kommunal budget- och skuldrådgivare var mycket jämn: 50 procent var kvinnor och 50 procent var män. Relativt få unga söker hjälp. Andelen under 30 år var 7 procent. Var tredje som besökte budget- och skuldrådgivare var i åldern år. Boendeform. Drygt 80 procent av dem som sökte hjälp bodde i hyresrätt. 72 procent var ensamstående. Andelen ensamstående kvinnor med hemmavarande barn var 16 procent. Andelen ensamstående män med hemmavarande barn var 4 procent. 3

4 Underhållsskyldighet. 20 procent av männen hade underhållsskyldighet för ej hemmavarande barn. Motsvarande siffra för kvinnor var 6 procent. Totalt hade 16 procent av alla sökande underhållsskyldighet för ej hemmavarande barn. Inkomst Medelinkomsten per månad var kronor brutto. Drygt 5 procent saknade inkomst. Knappt 16 procent hade en bruttolön som överstiger kronor i månaden. Drygt 40 procent av dem som hade inkomst hade lön som huvudsaklig inkomsttyp. Nästan var tredje hade någon form av ersättning pga. sjukdom som huvudsaklig inkomsttyp. 15,2 procent hade pension och 3,9 procent hade arbetslöshetsersättning. Skulder Det genomsnittliga totala skuldbeloppet var kronor. Drygt var femte hade ett totalt skuldbelopp på mindre än kronor, medan var tionde hade skulder på över kronor. 66,2 procent hade skuld som härrör till lån utan säkerhet och nästan 42 procent hade skulder pga. kortkredit. Var tredje hade Tele- och Internetskulder. Var fjärde hade sjukvårdsskulder och var tionde hade skulder pga. tandvård och medicin. Drygt var femte sökande hade elskulder. Var femte hade även skulder för studiemedelsavgift och trafikförsäkringsavgift. Drygt var tionde hade underhållsskulder och nästan var femte hade hyresskulder. 16,2 procent hade skatteskulder och knappt 20 procent hade övriga statliga fordringar. 11 procent hade skuld efter näringsverksamhet. Drygt var tionde hade någon medlåntagare som var solidariskt betalningsansvarig för en eller flera skulder. Betalningsutrymme 32,1 procent av de som besökte budget- och skuldrådgivare saknade betalningsutrymme, dvs. hade 0 kronor att betala till sina fordringsägare. Drygt var fjärde hade ett betalningsutrymme på mer än kronor per månad. En jämförelse mellan åren 2007 och 2008 visar att antalet skulder har ökat något, medan den genomsnittliga skuldstorleken har minskat. Sjukvårds-, medicin- och tandvårdsskulder har fortsatt ökat medan skatteskulder har minskat. Vad det gäller huvudsaklig inkomsttyp så har arbetslöshetsersättning och pension som huvudsaklig inkomsttyp minskat medan inkomst pga. sjukdom har ökat. Antalet nyinkomna ärenden har minskat från år 2007 till Även ärendehandläggningstiden har minskat något. 4

5 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Vem söker hjälp?... 3 Inkomst... 4 Skulder... 4 Betalningsutrymme... 4 Inledning... 6 Bakgrund... 6 Resultat... 7 Kön och ålder... 7 Boendeform... 8 Familjetyp... 8 Månadsinkomst... 9 Huvudsaklig inkomsttyp... 9 Övriga uppgifter... 9 Totalt skuldbelopp Antal skulder Typ av skulder Typ av hjälp Avslutningsorsaker Kontaktsätt Betalningsutrymme för skulder Handläggningstider Den genomsnittlige sökande Jämförelse Bilaga 1: Kommuner som har skickat in statistik för 2008 ur Hepsystem 2008 Bilaga 2: Rapport 1 Ärendedata Bilaga 3: Rapport 2 Persondata Bilaga 4: Rapport 3 Inkomst Bilaga 5: Rapport 4 Skulder Bilaga 6: Rapport 5 Övriga uppgifter Bilaga 7: Arbetsverktyget Hepsystem 5

6 Inledning Konsumentverket har sedan år 2000 kvantitativt följt upp den kommunala budget- och skuldrådgivningen genom att samla in ärendestatistik från kommunerna. Insamlingen har skett via datorprogrammet Hepsystem som är det ärendehandläggningsverktyg som de kommunala budget- och skuldrådgivarna använder i sitt dagliga arbete. Hepsystem har utarbetats av Konsumentverket (se bilaga 7). I denna rapport redovisas statistik från budget- och skuldrådgivningsverksamheten i 148 av totalt 290 kommuner. Avsikten är att få ett underlag till hur skuldsättningen ser ut och beskriva situationen för dem som söker sig till rådgivningen samt ge en bild av verksamheten i stort. Det stora antalet ärenden och den geografiska spridningen torde borga för att slutsatserna med stor sannolikhet ger en rättvisande bild av dem som söker rådgivning hos budget- och skuldrådgivningen. Underlaget ger inte en helhetsbild av överskuldsättningsproblematiken i dagens Sverige utan visar vad som karaktäriserar de hjälpsökande och vilka ekonomiska problem dessa har. Statistiken bidrar dock till helhetsbilden och visar vissa utvecklingstendenser. Eftersom statistikföringen är frivillig vill Konsumentverket uttrycka sin tacksamhet till de kommuner som har bidragit. Förhoppningen är att ännu fler kommuner ska bidra med statistik för Statistiken är viktig eftersom den ger en översiktlig helhetsbild av vilka som söker hjälp hos budget- och skuldrådgivare samt vilken typ av skuldsättning de har. Genom att kommunala budget- och skuldgivare bidrar med statistik kan även tendenser på utveckling i samhället visas och vilka insatser som bör göras. Bakgrund Enligt skuldsaneringslagen ska kommunernas budget- och skuldrådgivare lämna råd och hjälp till skuldsatta personer. Denna hjälp innefattar bl.a. budgetråd, hjälp till olika former av uppgörelser med fordringsägare och stöd inför och under ett skuldsaneringsförfarande. I lagen slås också fast att Konsumentverket ska stödja budget- och skuldrådgivningen i kommunerna. Rådgivningen är individanpassad utifrån den sökandes problembild. Den sökande kan få råd om hur hushållsbudgeten behöver förändras för att den ska gå ihop, ofta går rådgivaren igenom skuldsättningen och ger information om olika handlingsalternativ. Om det finns en skuldsättning, som den sökande inte klarar av men inte uppfyller kriterierna för att få skuldsanering enligt skuldsaneringslagen, kan rådgivaren försöka att hitta långsiktigt fungerande uppgörelser mellan den skuldsatte och dennes fordringsägare på frivillig väg. En annan central uppgift är att ge bistånd till dem som ansöker om skuldsanering enligt skuldsaneringslagen. Vidare ska rådgivaren ge stöd och råd under hela skuldsaneringsperioden till den som beviljats skuldsanering om han/hon önskar det. 6

7 Resultat Totalt har 148 kommuner skickat in sin statistik ur Hepsystem 2008 till Konsumentverket, vilket är en ökning med 11 kommuner jämfört med Vilka kommuner som har skickat in sin statistik framgår i bilaga 6. Konsumentverket har utifrån kommunernas statistik gjort en sammanställning på riksbasis. De personer som beskrivs i rapporten är de som under perioden 1 januari till 31 december 2008 fick hjälp av budget- och skuldrådgivare i ovan nämnda kommuner. Telefonrådgivningsärenden ingår dock inte i statistiken. Antalet ärenden som ingår i statistiken uppgår till om inte annat anges i respektive tabell. Av dessa ärenden är nyinkomna under året. Se bilagor. Kön och ålder Könsfördelningen bland dem som fick hjälp av kommunala budget- och skuldrådgivare var mycket jämn: 50 procent var män och 50 procent var kvinnor. Det finns däremot skillnader mellan könen när det gäller deras livssituation (se vidare under rubriken Familjetyp). Till den kommunala rådgivningen kommer personer i alla åldrar. Det är emellertid relativt få unga som söker hjälp. Andelen under 30 år var 7 procent. Var tredje var i åldern år. Drygt var fjärde var år och 13 procent var år. Se figur 1 och bilaga 2. Sökandes åldersfördelning Män Kvinnor Totalt Antal Procent Antal Procent Antal Procent - 19 år 18 0% 33 1% 51 0% år 399 6% 442 7% 841 7% år % % % år % % % år % % % år % % % >= 70 år 331 5% 278 4% 609 5% Totalt % % % Bortfall Antal Åldersfördelning för de sökande Kvinnor Män år år år år år år >= 70 år Åldersgrupper Figur 1 Åldersfördelning för de sökande 7

8 Boendeform Drygt 80 procent av de sökande bodde i hyresrätt. 4,3 procent bodde i bostadsrätt medan 6,6 procent bodde i villa eller annan ägd bostad såsom radhus. Boendeform (envalsalternativ) Hyresrätt Bostadsrätt Villa/radhus Annat Bortfall Man Kvinna Totalt Procent 80,9% 4,3% 6,6% 8,2% Figur 2 Boendeform för de sökande Familjetyp 72 procent (39 procent kvinnor och 33 procent män) var ensamstående och resterande 28 procent var sammanboende (sambo eller gifta). Totala andelen ensamstående kvinnor med hemmavarande barn (16 procent) var fler än andelen ensamstående män med hemmavarande barn (4 procent). 23 procent av de ensamstående kvinnorna och 29 procent av de ensamstående männen hade inga hemmavarande barn. Totalt 36 procent av de sökande som fick hjälp av budget- och skuldrådgivare hade hemmavarande barn. Familjetyp Kön Med hemmavarande barn Utan hemmav. barn Totalt Antal Procent Antal Procent Antal Procent Ensamstående Man 513 4% % % Kvinna % % % Delsumma % % % Sambo/gifta Man % 920 7% % Kvinna 803 6% 611 5% % Delsumma % % % Totalt % % % Figur 3 Familjetyp Bortfall Av männen var 20 procent underhållsskyldiga för ej hemmavarande barn. Motsvarande siffra för kvinnor var 6 procent. Sökande med underhållsskyldighet för ej hemmavarande barn Kön Antal Procent av sökande för resp. kön Man Kvinna Totalt 1669 av svar Procent av ej svar 1759 sökande 16 Figur 4 Sökande med underhållsskyldighet för ej hemmavarande barn Könsfördelningen bland dem som fick hjälp av kommunala budget- och skuldrådgivare var som vi tidigare nämnt mycket jämn. Däremot finns det alltså skillnader mellan könen när det gäller deras livssituation Se figur 3 och bilaga 2. 8

9 Månadsinkomst Medelinkomsten per månad för de som sökte hjälp hos kommunal budgetoch skuldrådgivare var kronor brutto. 5,7 procent saknade inkomst och 54 procent hade en bruttoinkomst mellan och kronor. Endast 3,6 procent hade en bruttoinkomst som översteg kronor. Se figur 5 och bilaga 3. Bruttoinkomstfördelning (månadsinkomst) Bruttoinkomst Man Kvinna Totalt antal antal antal procent Medelinkomst kr Inkomst saknas ,7% ,7% ,3% ,7% ,2% ,9% Över ,6% Beräknat på antal ärenden: Bortfall Figur 5 Månadsinkomst (brutto) för de sökande Huvudsaklig inkomsttyp 41,6 procent av de som hade inkomst hade lön som huvudsaklig inkomsttyp och 33,7 procent hade någon form av ersättning pga. sjukdom som huvudsaklig inkomsttyp. 15,2 procent hade pension. 4,6 procent av samtliga sökande uppbär försörjningsstöd helt eller delvis. Se figur 6 och bilaga 3. HUVUDSAKLIG inkomsttyp Inkomsttyp Man Kvinna Totalt antal antal antal procent LÖN ,6% ARBETSLÖSHETSERSÄTTNING ,9% SJUKFÖRSÄKRING ,7% PENSION ,2% ÖVRIG INKOMST ,7% Beräknat på antal ärenden STUDIEMEDEL ,0% (ej Försörjningsstöd) FÖRSÖRJNINGSSTÖD* ,6% Bortfall *Procentberäkningen visar andelen ärenden där den sökande helt eller delvis uppbär försörjningstöd Figur 6 Huvudsaklig inkomsttyp för de sökande Övriga uppgifter Bland alla ärenden som avslutades 2008 var 1 procent näringsidkare medan 11 procent hade skuld efter näringsverksamhet. 8 procent hade skuld efter avyttrad bostad. 2 procent var borgensman för någon annans skuld medan 2 procent hade borgensman. Var tionde hade någon medlåntagare som var solidariskt betalningsansvarig. Se figur 7 och bilaga 5. Övriga uppgifter Övrigt Män Kvinnor Totalt antal antal antal procent* Den sökande är näringsidkare % Den sökande har skuld efter näringsverksamhet % Den sökande har skuld efter avyttrad bostad % Den sökande är borgensman % Den sökande har borgensman % Beräknat på antal ärenden Den sök. är solidariskt betalningsansv./medlåntagare % 9226 * Den sökande kan såväl sakna som passa in på flera av kategorierna. Detta innebär att summan av procentandelarna kan skilja sig från 100% Figur 7 Övriga uppgifter 9

10 Totalt skuldbelopp Drygt var femte hade ett totalt skuldbelopp på mindre än kronor. Var tionde hade skulder på över 1 miljon kronor. Knappt var femte hade skulder mellan och kronor. Sammantaget hade knappt 75 procent ett totalt skuldbelopp under kronor. Sökande i åldersgruppen år hade ett genomsnittligt skuldbelopp på kronor, för åldersgruppen år var motsvarande siffra kronor. Fördelning av skuldsättningsgrad för sökande med skulder Sökandes totala skuldbelopp Man Kvinna Totalt tusen kronor antal antal antal procent Mindre än 101 tkr ,2% tkr ,0% tkr ,9% tkr ,1% tkr ,5% tkr ,2% tkr ,0% tkr ,3% tkr ,2% över tkr ,6% Totalt Ber. på antal ärenden: 6987 Bortfall Figur 8 Skuldbelopp Den genomsnittliga medelskulden var och medianskulden kronor. Se figur 9 och bilaga 4. Den sökandes skulder Beräknat på Antal skulder Beräknat på Genomsnitt skuld i tkr Ålder antal pers. Medel Median antal pers. Medel Median Totalt , Figur 9 Antal skulder per åldersgrupp Antal skulder Medelantalet skulder var 14,5 och medianantalet 10. Flest antal skulder hade åldersgruppen år (17 stycken) och minst antal skulder hade åldersgruppen 65- (9 stycken), men det var ganska jämnt fördelat över åldersgrupperna. Se figur 10 och bilaga 4. Den sökandes skulder Beräknat på Antal skulder Beräknat på Genomsnitt skuld i tkr Ålder antal pers. Medel Median antal pers. Medel Median Totalt , Figur 10 Antal skulder per åldersgrupp 10

11 Typ av skulder 66,2 procent hade lån utan säkerhet som skuld och 41,5 procent hade skulder som härrör till någon form av kortkredit. Drygt var tredje hade tele- och Internetskulder. Mer än var fjärde hade sjukvårdsskulder och drygt var tionde hade skulder pga. tandvård och mediciner. Elskulder hade drygt var femte sökande. Drygt var femte sökande hade skulder som studiemedelsavgift och trafikavgift och var sjätte hade skatteskulder och drygt 19 procent hade övriga statliga skulder. Var tionde hade underhållsskulder och nästan var femte hade hyresskulder. 17,2 procent hade TV-avgift som skuld. De sökande kan ha flera olika typer av skulder vilket innebär att summan av procentandelarna blir större än 100 procent. Se figur 11 och bilaga 4. Typ av skuld (flervalsalternativ) Man Kvinna Totalt antal antal antal procent* LÅN MED SÄKERHET EJ BOLÅN ,3% LÅN UTAN SÄKERHET ,2% BOLÅN ,1% LÅN EFTER AVYTTRAD BOSTAD ,4% KORTKREDIT ,5% AVBETALNINGSKÖP ,0% SKATTESKULDER ,2% TV-AVGIFT ,2% STUDIEMEDELSAVGIFT ,6% TRAFIKFÖRSÄKRINGSAVGIFT ,4% ÖVRIGA STATLIGA FORDRINGAR ,3% UNDERHÅLLSSKULDER ,9% HYRESSKULDER ,3% ELSKULDER ,3% SKULDER TILL KOMMUN ,5% SJUKVÅRDSSKULDER ,1% MEDICINSKULDER ,0% TANDVÅRDSSKULDER ,0% TELE- OCH INTERNETSKULDER ,0% POSTORDERSKULD ,8% ÖVRIGA SKULDER ,7% Ber. på antal ärenden: 6311 Bortfall 757 * De sökande har möjlighet att ha fler än en skuld vilket innebär att summan av procentandelarna kan bli större än 100 procent. Figur 11 Typ av skulder som de sökande har (som är förfallna till betalning) Typ av hjälp 32 procent av dem som sökte sig till budget- och skuldrådgivare fick hjälp inför skuldsanering. Exempel på sådan hjälp kan vara hjälp vid ansökan eller komplettering av ansökan. 6 procent fick hjälp efter beslut om skuldsanering, exempelvis hjälp vid överklagan, omprövning och inbetalningar enligt betalplanen. Knappt hälften fick budgetrådgivning och 67 procent fick skuldrådgivning. De sökande kan ha genomgått fler än en åtgärd vilket innebär att summan av procentandelarna blir större än 100 procent. 7 procent fick hjälp med att genom en frivillig uppgörelse att lösa hela sin skuldsituation likaså fick 7 procent hjälp med någon form av dellösning. Se figur 12 och bilaga 5. Åtgärd: Män Kvinnor Totalt Åtgärd antal antal antal procent* Budgetrådgivning % Skuldrådgivning % Dellösning % Helhetslösning % Hjälp inför skuldsanering % Hjälp efter beslut om skuldsanering % Beräknat på antal ärenden Övrigt % 8923 Bortfall * De sökande kan ha genomgått fler än en åtgärd vilket innebär att summan av procentandelarna blir större än 100 procent. Figur 12 Typ av åtgärd/hjälp för de sökande (avseende avslutade skuldärenden) 11

12 Avslutningsorsaker Anledningarna till att ärenden avslutas hos budget- och skuldrådgivarna är olika. Alla som söker hjälp har inte stora skuldproblem. 11 procent av alla ärenden avslutades genom budgetrådgivning och 22 procent avslutades med skuldrådgivning. 16 procent avslutades pga. att den rådsökande själv har avbrutit rådgivningen. 27 procent av ärendena avslutades med hjälp inför skuldsanering. Se figur 13 och bilaga 5. Avslutningsorsak: Män Kvinnor Totalt Avslutningsorsak antal antal antal procent Budgetrådgivning % Skuldrådgivning % Dellösning % Helhetslösning % Varav: Nedskrivning med betalplan % Varav: Ändrade villkor % Varav: Engångsackord % Varav: Avskrivning % Varav: Annat % Hjälp inför skuldsanering % Varav: Hjälp vid ansökan % Varav: Hjälp vid komplettering % Hjälp efter beslut om skuldsanering % Varav: Hjälp vid överklagan % Varav: Hjälp vid omprövning % Varav: Annat Stöd/Råd % Den sökande har avbrutit % Övrigt % Totalt % Figur 13 Anledningar till att ett ärende avslutas Kontaktsätt 42 procent kom till budget- och skuldrådgivaren på eget initiativ medan 17 procent kom via socialtjänst eller kurator och var tionde sökande via anhörig/vän. 15 procent kom via Kronofogden och 3 procent via fordringsägare. Se figur 14 och bilaga 5. Sökande fick kontakt: Män Kvinnor Totalt antal procent antal procent antal procent Eget initiativ Anhörig/Vän Socialtjänst/Kurator God man/förvaltare Fordringsägare KFM Skuldsanering KFM Indrivning Ärendet aktuellt sedan tidigare Annat Totalt Bortfall Figur 14 Hur den sökande fick kontakt med budget- och skuldrådgivaren 12

13 Betalningsutrymme för skulder En stor del av de sökande, 32,1 procent saknade betalningsutrymme, dvs. hade 0 kr att betala till sina fordringsägare. Knappt var tionde hade ett betalningsutrymme på kronor. Mer än var fjärde hade ett betalningsutrymme på mer än kronor. Se figur 15 och bilaga 4. Betalningsutrymme för skulder Betalningsutrymme Totalt kr antal procent Saknar betalningsutrymme (0) ,1% ,2% ,8% ,6% ,4% ,8% över ,2% Totalt 7065 Bortfall 3 Figur 15 De sökandes betalningsutrymme Handläggningstider Den genomsnittliga tiden från att ärendet kommit in till att budget- och skuldrådgivaren börjat arbeta med ärendet var knappt 2 månader och den genomsnittliga tiden från att ärendet inkommit till att ärendet avslutats var cirka 6,5 månader. Genomsnittlig tid från att ärendet påbörjats till att ärendet avslutats var knappt 5 månader. Se figur 16. Generell ärendedata (inom perioden): Antal inkomna ärenden (med datum): Antal påbörjade ärenden: Antal avslutade ärenden: 7962 st st st. Genomsnittlig tid från att ärenden inkommit till ärenden påbörjats: 7,7 veckor bortfall 461 st ärenden (saknar inkommit-datum) Genomsnittlig tid från att ärenden inkommit till ärenden avslutats: 27,7 veckor bortfall 270 st ärenden (avslutade ärenden) Genomsnittlig tid från att ärenden påbörjats till ärenden avslutats 20 veckor beräknat på 7497 st ärenden (avslutade ärenden) Figur 16 Ärendedata Den vanligaste avslutningsorsaken för ett ärende var hjälp inför skuldsanering och ärendehandläggningstiden för detta är i genomsnitt knappt 5 månader, dvs. från det att ärendet påbörjades till det att det avslutades. Se figur 17 och bilaga 1. Beräknat Beräknat Genomsnittlig tid i på antal Genomsnittlig tid i veckor på antal veckor från påbörjat Avslutningsorsak ärenden från inkommet till påbörjat ärenden till avslutat Budgetrådgivning 803 5, ,0 Skuldrådgivning , ,7 Dellösning 273 5, ,4 Helhetslösning 438 6, ,3 Hjälp inför skuldsanering , ,4 Hjälp efter beslut om skuldsanering 388 3, ,3 Den sökande har avbrutit , ,1 Övrigt 715 7, ,5 För alla avslutningsorsaker , ,0 Figur 17 Tidsintervall (inkommet - påbörjat - avslutat) per avslutningsorsak för avslutade ärenden 13

14 Den genomsnittlige sökande Den typiske sökande var kvinna eller man år, många var ensamstående utan hemmavarande barn och bodde övervägande i hyresrätt. Han/hon arbetade och hade en lön på brutto kronor i månaden. Antal skulder för den typiske sökande i åldern år var i genomsnitt 17 och median 11. Skuldstorlek var i medel kronor och median kronor för den typiske sökande. Jämförelse Om man jämför Konsumentverkets Hep-statistik 2008 med Hep-statistiken ifrån 2006 och 2007så ser man följande skillnader och trender: Antal nyinkomna ärenden ökade från stycken (2006) till stycken (2007) för att sedan minska till stycken (2008). Antalet kommuner som bidragit med statistik har varit ganska konstant: 148 (2006), 137 (2007) och 148 (2008). Ärendehandläggningstiden ökade generellt mellan åren , för att sedan minska något år Det har skett en utjämning mellan könen då andelen kvinnor har ökat från 48 procent (2006) till 50 procent (2007 och 2008), medan andelen män har minskat motsvarande grad. Andelen boende i hyresrätt har ökat från 80,7 procent (2006) till 82,4 procent (2007) för att sedan minska till 80,9 procent (2008). Andelen kvinnor utan hemmavarande barn har ökat från 21 procent (2006) till 23procent (2007 och 2008), medan män utan hemmavarande barn har minskat från 30 procent (2006) till 28 procent (2007) och sedan ökat något till 29 procent (2008). Underhållskyldighet för ej hemmavarande barn har minskat, främst för män som minskade från 23 procent (2006) till 20 procent (2007 och 2008). 14

15 Vad det gäller huvudsaklig inkomsttyp kan vi se att arbetslöshetsersättning har minskat från 6,4 procent till 4,5 procent (2007) och sedan fortsatt minska till 3,9 procent (2008) och att inkomst i form av sjukförsäkring har ökat från 27,2 procent (2006) till 31,9 procent (2007) och sedan fortsatt öka till 33,7 procent (2008). Vad det gäller pension som huvudsaklig inkomsttyp så har den minskat från 19,3 procent (2006) till 16,5 procent (2007) och fortsatt minskat till 15,2 procent (2008). Huvudsaklig inkomsttyp Inkomsttyp Totalt procent 2006 Totalt procent 2007 Totalt procent 2008 LÖN (brutto) 42,3% 42,2% 41,6% ARBETSLÖSHETSERSÄTTNING 6,4% 4,5% 3,9% SJUKFÖRSÄKRING 27,2% 31,9% 33,7% PENSION 19,3% 16,5% 15,2% ÖVRIG INKOMST 3,9% 4,0% 4,7% STUDIEMEDEL 1,0% 0,9% 1,0% FÖRSÖRJNINGSSTÖD* 5,4% 5,0% 4,6% *Procentberäkningen visar andelen ärenden där den sökande helt eller delvis uppbär försörjningstöd Bruttoinkomst: Andelen som saknar inkomst har ökat från 4,9 procent (2006) till 5,7 procent (2008), men även de som har en bruttoinkomst på över har ökat från 10,6 procent (2006) till 15,5 procent (2008). Andelen som saknade betalningsutrymme ökade något från 28,1 procent (2006) till 32,1 procent (2008). Även de som hade betalningsutrymme över ökade från 25,5 procent (2006) till 28,2 procent (2008). Den genomsnittliga skuldstorleken har sedan 2006 ökat för åldersgrupperna: -19, 20-29, 50-59, se tabell nedan. Genomsnitt skuld i tkr Ålder Medel 2006 Medel 2007 Medel * * Extremvärde, enstaka personer hade stora skulder 15

16 Antalet skulder har ökat något. Sedan 2006 kan man tydligt se att antalet skulder per sökande har stadigt ökat. För åldersgrupperna -19 och har antalet skulder ökat mest, med fem respektive fyra skulder. Medans åldersgruppen är den som haft den minsta ökningen med en skuld under denna treårs period. Se tabellen nedan. Antal skulder Ålder Medel 2006 Medel 2007 Medel Sjukvårdsskulder har ökat från 21,5 procent (2006) till 26,1 procent (2008) hade 24,2 procent sjukvårdsskulder. Även medicin- och tandvårdsskulder har ökat. Tandvårdsskulder har ökat med 3,9 procent mellan Andelen sökande som har skuld efter näringsverksamhet har minskat från 17 procent (2006) till 14 procent (2007) och minskat ytterligare, 2008 till 11 procent. Skuld efter avyttrad bostad har minskat från 12 procent (2006) till 8 procent (2008). Andelen sökande som hade någon solidariskt betalningsansvarig har minskat från 13 procent (2006) till 11 procent (2007) och till 10 procent (2008). Andelen sökande som fått hjälp inför skuldsanering har sedan 2006 ökat från 21 procent till 32 procent var det 29 procent av de sökande som fick den hjälpen var det 6 procent av de sökande som fick hjälp efter beslut om skuldsanering, 2007 var siffran densamma, tittar man på 2006 års statistik ser man dock att ökningen är marginell då motsvarande siffra var 5 procent. Översikt bilagor: Bilaga 1: Kommuner som har skickat in statistik för 2008 ur Hepsystem 2008 Bilaga 2: Rapport 1 Ärendedata Bilaga 3: Rapport 2 Persondata Bilaga 4: Rapport 3 Inkomst Bilaga 5: Rapport 4 Skulder Bilaga 6: Rapport 5 Övriga uppgifter Bilaga 7: Hepsystem 16

17 Bilaga 1 Bilaga 1: Kommuner som har skickat in statistik för 2008 ur Hepsystem 2008 Kommun Ale Alingsås Arvika Bengtsfors Boden Bollebygd Bollnäs Borås Botkyrka Boxholm Bromölla Burlöv Degerfors Eda Eksjö Enköping Eskilstuna Fagersta Falköping Falun Filipstad Flen Forshaga Gislaved Gnosjö Gotland Grums Gällivare Gävle Göteborg* Götene Habo Kommentar Köper av Kungälv Köper av Härryda Se lista stadsdelar för vilka stadsdelar som ingår 1

18 Bilaga 1 Kommun Kommentar Hallstahammar Hammarö Haninge Haparanda Heby Hedemora Helsingborg Herrljunga Hofors Huddinge Hudiksvall Hällefors Härryda Högsby Jönköping Kalix Karlskoga Karlskrona Karlstad Katrineholm Kil Knivsta Köper av Uppsala Kramfors Kristianstad Kristinehamn Krokom Kumla Kungälv Köping Landskrona Lekeberg Köper av Karlskoga 2008 Leksand Lerum Lidingö Lidköping Linköping 2

19 Bilaga 1 Kommun Ljungby Ludvika Luleå Lund Lysekil Malmö Malå Mark Mjölby Motala Mullsjö Mönsterås Mörbylånga Nacka Norberg Nordanstig Nordmaling Norrköping Norrtälje Nykvarn Nyköping Nynäshamn Orsa Oskarshamn Oxelösund Partille Robertsfors Sala Sigtuna Simrishamn Skara Skellefteå Skurup Smedjebacken Sollefteå Sollentuna Kommentar Köper av Skellefteå 3

20 Bilaga 1 Kommun Kommentar Sotenäs Stockholm* Se lista stadsdelar för vilka stadsdelar som ingår Storfors Köper av Karlskoga 2008 Sundsvall Sunne Surahammar Söderköping Södertälje Sölvesborg Tibro Tierp Timrå Tomelilla Torsby Tranemo Tranås Uddevalla Ulricehamn Umeå Upplands Väsby Uppsala Vallentuna Vansbro Vara Varberg Vetlanda Vilhelmina Vingåker Köper av Katrineholm Vänersborg Värmdö Växjö Ystad Ånge Årjäng Åtvidaberg Älvsbyn 4

Kommunal budget- och skuldrådgivning Statistik över ärenden 2007

Kommunal budget- och skuldrådgivning Statistik över ärenden 2007 Rapport 2008:10 Kommunal budget- och skuldrådgivning Statistik över ärenden 2007 Kommunal budget- och skuldrådgivning Statistik över ärenden 2007 Rapport 2008:10 Konsumentverket 2008 2 Sammanfattning Konsumentverket

Läs mer

Andel behöriga lärare

Andel behöriga lärare Andel behöriga lärare Svenska Matematik Engelska Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Åtvidaberg 13 100,0 Mariestad 16 100,0 Skellefteå

Läs mer

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1 Kommun (SIP:ar) rörande barn och unga har ni gjort i er många (SIP) rörande barn och unga ni gjort i er (SIP:ar) har ni gjort under Uppskatta hur många (SIP:ar) som ni har gjort under 2012. Vilken modell

Läs mer

Hjälpens utförande. Hjälpens omfattning. Social samvaro

Hjälpens utförande. Hjälpens omfattning. Social samvaro Tabell 3 NKI kvalitetsfaktorernas index, särredovisade för samtliga landets kommuner. Medelvärden. Vad tycker Du om Hemtjänsten? På en skala 1-10 har brukarna för varje fråga kunnat ange hur nöjd man är

Läs mer

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Andel (%) av befolkningen 80+ med Andel (%) av befolkningen 80+ med 10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Kommuner 2010 2011 2010 2011 % % % % Genomsnitt riket 46,9 46,0 31,6 30,4

Läs mer

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking Statistiken är hämtad från Arbetsförmedlingens siffor över hur många hjälpmedel som har skrivits ut under åren 2009-2011 samt hur många med en funktionsnedsättning som har varit inskrivna hos Arbetsförmedlingen

Läs mer

Resultat 02 Fordonsgas

Resultat 02 Fordonsgas Resultat Geografiskt Ale Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors Berg Bjurholm Bjuv Boden Bollebygd Bollnäs Borgholm Borlänge Borås Botkyrka E.ON Boxholm Bromölla

Läs mer

Kommunranking 2011 per län

Kommunranking 2011 per län Kommunranking 2011 per län Stockholms län Södertälje 1 9 27,64 Stockholm 2 18 25,51 Sigtuna 3 27 22,85 Upplands Väsby 4 40 21,32 Botkyrka 5 45 20,99 Sundbyberg 6 49 20,24 Huddinge 7 51 20,21 Nacka 8 60

Läs mer

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Avser: Aktiebolag som har kalenderår som bokslutsperiod och som redovisat sina årsbokslut den

Läs mer

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22)

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22) April 2012 1( 22) 01 0127 Botkyrka 2013 2011 51 x 109 186 67 101 71 22 x 178 272 160 01 0127 Botkyrka 2012 2010 50 x 109 185 70 106 62 23 x 167 253 153 01 0162 Danderyd 2013 2011 17 0 32 39 11 25 9 0 0

Läs mer

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9)

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9) Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3 Stockholms län Botkyrka 142 41-123 -158-12 -20 7 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 -134 Danderyd 114 244 73 9 41-20 -2 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 448

Läs mer

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre.

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre. Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012 Hela riket Hela riket Kommun / Län Andel 55 år och äldre Antal samtliga Antal 55 år och äldre Riket 29% 182840 52130 Stockholms län

Läs mer

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual alt grundskoleindex - - SALSA personal Övrigt Fritidshem Index Kungsör 0,47 1,48 0,23 0,18 2,36 32 276 244 Dals-Ed 0,69 1,25 0,26 0,18 2,38 29 254 225 Älvsbyn 0,51 1,26 0,22 0,24 2,23 65 259 194 Askersund

Läs mer

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0%

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0% Kommun Total årlig elräkning Elkostnad varav elcert Nätavgift Elskatt Moms Skatt+elcert +moms Andel skatt+elcert +moms Blekinge Olofström 30 304 kr 12 288 kr 723 kr 6 365 kr 5 589 kr 6 061 kr 12 373 kr

Läs mer

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET KOMMUN (bokstavsordning) STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET 2013 Statoils Miljöbilsranking baseras på andelen miljöbilar bland de nya bilarna som registrerats i kommunen eller länet under första

Läs mer

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010 * Skatteverket Antal personer som deklarerat elektroniskt per 2 maj 2011 - sista dag för deklaration Bästa kommun i respektive län Stockholm Järfälla 1 70,3% 10 482 11 446 7 878 4 276 938 35 020 49 790

Läs mer

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Bilaga till Helårsstatistik 2009 Fastighetsregistrets allmänna del, innehåll per den 31 december 2009 1(8) Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Antal levande objekt i Fastighetsregistrets

Läs mer

Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012

Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012 Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012 Webbgranskningen genomfördes sommaren 2011. I mars 2012 gjordes uppföljningen på frågan Överklagan. Mer info finns om du klickar på de röda trekanterna

Läs mer

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 1 of 18 * Skatteverket StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare Typ Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 2 of 18 Län Antal köpare Typ Blekinge län

Läs mer

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Förortskommuner till storstäderna 0115 Vallentuna 2 Förortskommuner

Läs mer

Statistik över rutavdraget per län och kommun

Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistiken visar förändringen i antal personer som gjort avdrag för hushållsnära tjänster, så som hemstädning, trädgårdsarbete och barnpassning mellan första

Läs mer

När ska småhusägarna snöröja trottoarerna utmed sina tomtgränser? (Efter avslutat snöfall)

När ska småhusägarna snöröja trottoarerna utmed sina tomtgränser? (Efter avslutat snöfall) småhusägarnas sina Ale 5-10 cm Alingsås Inga snönivåer tillämpas Alvesta Aneby Inga snönivåer tillämpas Arboga 5-10 cm Arjeplog Arvidsjaur Arvika Vid annan snönivå, nämligen: Askersund Inga snönivåer tillämpas

Läs mer

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 2015-11-18 Finansdepartementet Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 Fördelningen mellan kommunerna

Läs mer

Konsumentvägledning 2013

Konsumentvägledning 2013 Konsumentvägledning 2013 Kartläggning gjord av Sveriges Konsumenter och Konsumentvägledarnas förening Saknar konsumentvägledning helt el. under skamgräns Konsumentvägledning över skamgräns Kommunen köper

Läs mer

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar Bilaga 2 Värdefaktorn ortstyp för byggnadskategorierna 17. Byggnadskategori, 14 För värdefaktorn ortstyp ska na indelas enligt följande för byggnadskategorierna 1 oljeraffinaderier eller petrokemiska industrier,

Läs mer

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län Blekinge län 20980 20 24980 25 44680 36 50680 39 72723,5 51 74923,5 52 78923,5 54 Karlshamn 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 Karlskrona 12200 8 13000 9 32700 20 32700 20 32700 20 32700

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Har er kommun något idrottspolitiskt program och/eller någon idrottspolicy (egen eller del av annan policy)?

Har er kommun något idrottspolitiskt program och/eller någon idrottspolicy (egen eller del av annan policy)? Ale NEJ, men det är på gång NEJ, men det är på gång Alingsås NEJ, men det är på gång NEJ, men det är på gång Aneby NEJ NEJ Arboga NEJ NEJ Arjeplog JA NEJ, men det är på gång Arvidsjaur NEJ NEJ Arvika NEJ

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort;

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; beslutade den xx 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 kap. 3 första stycket körkortsförordningen (1998:980). 1

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 Preliminärt utfall

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 Preliminärt utfall Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 3 Tabeller 1. Kommunalekonomisk utjämning för kommuner, utjämningsåret 2013 2. Inkomstutjämning 2013 3. Kostnadsutjämning 2013 Bilagor 1. Kommunalekonomisk

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; ÅFS 2007:2 Utkom

Läs mer

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida Folkbibliotek 2008 Resultat på kommunnivå Börjar på sida Tabell 5:1. Antal bibliotek, bokbussar och övriga utlåningsställen efter kommun. 2 Tabell 5:2. Personal, andel kvinnor och män samt antal årsverken

Läs mer

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden Sida av 8 Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 0 Källa: Kronofogden Blekinge Sölvesborg 0 0 Blekinge Totalt 0 0 Gotland Gotland 0 0 Gävleborg Gävle 0 0 Gävleborg Totalt 0 0 Halland Laholm 0 0

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 1 Höör 3 099 55% 8 700 8 450 7 580 7 008 6 778 5 601 Kraftringen Nät 2 Skövde 2 000 51% 5 885 4 660 4 660 4 335 4 160 3 885 Skövde Elnät 3 Vallentuna 2 234 37% 8 299

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 1 Eda 2 235 23% 12 120 11 465 11 465 10 365 10 365 9 885 Ellevio 2 Forshaga 2 235 23% 12 120 11 465 11 465 10 365 10 365 9 885 Ellevio 3 Grums 2 235 23% 12 120 11 465

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 Nätbolag Kommentar Ale 565 8% 7 720 7 480 7 480 7 480 7 330 7 155 Ale Elförening ek för 98 Alingsås Alingsås Energi Nät Saknar typkunden Alvesta 1 919 28% 8 666 7 820

Läs mer

Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014

Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014 Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014 Kommun n Ranking ant inv Instagramkonto Antal följare Stockholm 1 visitstockholm 4892 Jönköping 10

Läs mer

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Bidragsåret 2013 Tabeller 1 Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2012:B RANK

Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Alla 290 kommuner rankade efter antal nyregistrerade företag per 1000 inv.

Alla 290 kommuner rankade efter antal nyregistrerade företag per 1000 inv. Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2013:B RANK

Nyföretagarbarometern 2013:B RANK Nyföretagarbarometern 2013:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2011 RANK

Nyföretagarbarometern 2011 RANK Nyföretagarbarometern 2011 RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

av sina bostadsföretag och ca 600 (1 000) övertaliga lägenheter återfinns i 4 kommuner (8); Flen, Hultsfred Ludvika och Ydre,.

av sina bostadsföretag och ca 600 (1 000) övertaliga lägenheter återfinns i 4 kommuner (8); Flen, Hultsfred Ludvika och Ydre,. et och minskar ytterligare BKN har under våren uppdragit till SCB att genomföra en inventering av antalet outhyrda i de allmännyttiga bostadsföretagen per mars månad. Upplägget överensstämmer i huvudsak

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Ersättning i maj 2011 för stödinsatser till barn, enligt 11 a förordning (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. Kommun Belopp Antal

Ersättning i maj 2011 för stödinsatser till barn, enligt 11 a förordning (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. Kommun Belopp Antal Ersättning i maj 2011 för stödinsatser till barn, enligt 11 a förordning (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. Kommun Belopp Antal barn ALE KOMMUN 65 449,34 10 ALINGSÅS KOMMUN 51 720,05

Läs mer

Omvärldsfakta. Var tionde 18-24 åring är arbetslös

Omvärldsfakta. Var tionde 18-24 åring är arbetslös Nr 2:2012 Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN ICA, SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OCH SWEDBANK Var tionde 18-24 åring är arbetslös Arbetslöshetsnivåerna har minskat under

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland

Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland Nr 2:2013 1 (6) Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN ICA, SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OCH SWEDBANK Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland Arbetslöshetsnivåerna

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2011:A RANK

Nyföretagarbarometern 2011:A RANK Nyföretagarbarometern 2011:A RANK För publicering 31 augusti 2011 Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2012:A RANK

Nyföretagarbarometern 2012:A RANK Nyföretagarbarometern 2012:A RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Statistiska centralbyrån Juni 2014 Tabell 1 Offentlig ekonomi och Tabell mikrosimuleringar

Statistiska centralbyrån Juni 2014 Tabell 1 Offentlig ekonomi och Tabell mikrosimuleringar Juni 2014 Tabell 1 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2015, preliminär-preliminärt utfall Län Folk- Grund- Personal- Standard- Standardkostnad Utjämnings- Utjämnings- Utjämnings-

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Grundskolans läsårstider 2016/2017

Grundskolans läsårstider 2016/2017 Datum: 2016-02-29 Grundskolans läsårstider 2016/2017 Här finner du en detaljerad sammanställning av grundskolans läsårstider per län och kommun. Skolporten samlar och publicerar läsårstiderna årligen i

Läs mer

Barn berörda av avhysning 2016

Barn berörda av avhysning 2016 Sida 1 av 12 Barn berörda av avhysning 2016 Antal barn berörda av verkställd avhysning uppgick under 2015 till 387 stycken. Det är en minskning med ca 18 procent jämfört med 2015 då antalet uppgick till

Läs mer

kommunerna Bilaga 5: Rangordning av

kommunerna Bilaga 5: Rangordning av Bilaga 5: Rangordning av kommunerna Bilaga 5 innehåller en tabell med värdena för alla indikatorer per kommun. För varje indikator anges kommunens värde på indikatorn och värdets rangordning i förhållande

Läs mer

Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun

Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun Siffror för hela rikets kommuner finns längst ner Huvudman Andel elever som erbjuds läxhjälp Beviljat

Läs mer

Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent

Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent 2014-09-29 Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för augusti 2014 visar följande: A) Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; Utkom från trycket

Läs mer

Barn berörda av avhysning 2014

Barn berörda av avhysning 2014 Sida 1 av 13 Barn berörda av avhysning 2014 Antal barn berörda av verkställd avhysning uppgick under 2014 till 459 stycken. Det är en minskning med ca 9 procent jämfört med 2013 då antalet uppgick till

Läs mer

Tabell 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2014, preliminärt utfall Län

Tabell 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2014, preliminärt utfall Län 1(56) Tabell 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2014, preliminärt utfall Län Folk- Grund- Personal- Är beräk- Standard- Standardkostnad Utjämnings- Utjämnings- Utjämningsmängd

Läs mer

Förändring i kommunal fastighetsavgift

Förändring i kommunal fastighetsavgift 2016-04-29 1 2008-2016 ift 2008 2016 Värden i kronor Kod Namn inv 1/11 2007 Basvärde 2008 1314,52*inv 1/11 2007 2008 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2011 Intäkt av 2011 114 Upplands Väsby 38 027 49 987 184

Läs mer

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Moderaterna Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Förändring män kvinnor Samtliga män kvinnor Samtliga sedan 2009 Antal Antal Antal % % % %-enheter kod kommun typ av nämnd

Läs mer

Vi täcker närmare 200 kommuner med vår rådgivning. Leta upp din hemkommun i listan och kontakta ditt närmaste NyföretagarCentrum idag!

Vi täcker närmare 200 kommuner med vår rådgivning. Leta upp din hemkommun i listan och kontakta ditt närmaste NyföretagarCentrum idag! Vi täcker närmare 200 kommuner med vår rådgivning. Leta upp din hemkommun i listan och kontakta ditt närmaste NyföretagarCentrum idag! Kommun Telefonnummer E-postadress Ale 0520-48 84 41 vast@nyforetagarcentrum.se

Läs mer

LÄN KOMMUN ANTAL Blekinge län Karlshamn 2 Blekinge län Karlskrona 7 Blekinge län Olofström 2 Blekinge län Ronneby 1 Dalarnas län Avesta 7 Dalarnas

LÄN KOMMUN ANTAL Blekinge län Karlshamn 2 Blekinge län Karlskrona 7 Blekinge län Olofström 2 Blekinge län Ronneby 1 Dalarnas län Avesta 7 Dalarnas LÄN KOMMUN ANTAL Blekinge län Karlshamn 2 Blekinge län Karlskrona 7 Blekinge län Olofström 2 Blekinge län Ronneby 1 Dalarnas län Avesta 7 Dalarnas län Borlänge 10 Dalarnas län Falun 26 Dalarnas län Gagnef

Läs mer

Störst prisökning [%] Anm. Billigaste kommun Anm. Dyraste kommun Anm. Kommun med Störst prisökn.

Störst prisökning [%] Anm. Billigaste kommun Anm. Dyraste kommun Anm. Kommun med Störst prisökn. Medel Fjärrvärme 2013 kr/mwh Störst prisökning [%] Anm. Billigaste kommun Anm. Dyraste kommun Anm. Kommun med Störst prisökn. Ranking för län Billigaste Kommun med Län (1 Billigast) kommun Dyraste kommun

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; ÅFS 2010:5 Publiceringsdatum:

Läs mer

Här är företagen som betalar högst snittlön i din kommun

Här är företagen som betalar högst snittlön i din kommun Härärföretagensombetalarhögstsnittlönidinkommun 10 i topplistan Härärkommunernadärföretagenbetalarhögstsnittlön. Källa:affärs ochinformationsföretagetcreditsafe KOMMUN FÖRETAG SNITTLÖNTkr ANSTÄLLDA Malmö

Läs mer

SÅ SEGREGERADE ÄR KOMMUNERNA DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR

SÅ SEGREGERADE ÄR KOMMUNERNA DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR 1 BOTKYRKA 48 51 3 89 422 2 TROLLHÄTTAN 46 50 4 57 095 3 BORLÄNGE 33 50 17 50 989 4 KRISTIANSTAD 44 45 1 82 513 5 LANDSKRONA 43 45 2 43 966 6 GÖTEBORG 43 44 1 548 197 7 ÖREBRO 42 44 2 144 192 8 HUDDINGE

Läs mer

Att återfå resp betala vid månadsavstämning aug 2013 i samband med debitering av slutlig skatt

Att återfå resp betala vid månadsavstämning aug 2013 i samband med debitering av slutlig skatt Sida 1 Stockholms län 0114 UPPLANDS VÄSBY 3 072 24 165 367 3 863 27 906 286 0115 VALLENTUNA 2 178 20 305 787 2 672 33 827 431 0117 ÖSTERÅKER 3 036 29 787 889 3 126 35 355 528 0120 VÄRMDÖ 2 870 29 226 561

Läs mer

HÄR ÖKADE SEGREGATIONEN MEST DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR

HÄR ÖKADE SEGREGATIONEN MEST DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR RESEARCH 1 UPPVIDINGE 7 33 26 9 317 2 VÄNNÄS 12 35 23 8 591 3 NORSJÖ 9 31 22 4 172 4 BERG 14 32 18 7 026 5 ÖVERKALIX 13 31 18 3 398 6 BORLÄNGE 33 50 17 50 989 7 OVANÅKER 15 32 17 11 474 8 AVESTA 15 31

Läs mer

Nya bilar ökar mest på Gotland

Nya bilar ökar mest på Gotland 2014-06-24 Nya bilar ökar mest på Gotland BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för maj 2014 visar följande: A) Nya bilar ökar mest på Gotland B) Supermiljöbilar ökar kraftigt

Läs mer

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår Elever som fått en på grund av ogiltig Blekinge län Karlshamn 1355 74 5,5% 1252 33 2,6% 1148 73 6,4% Karlskrona 2495 163 6,5% 2342 183 7,8% 2180 154 7,1% Olofström 522 92 17,6% 514 44 8,6% 481 32 6,7%

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2012

Biografstatistik per län och kommun 2012 Blekinge Karlshamn 31 179 37 245 3 218 161 843 1,2 Blekinge Karlskrona 61 844 116 167 11 012 837 5 339 1,9 Blekinge Olofström 13 355 8 060 576 570 460 0,6 Blekinge Ronneby 28 443 32 180 2 790 282 830 1,1

Läs mer

Störst ökning av nybilsregistreringarna på Gotland

Störst ökning av nybilsregistreringarna på Gotland 2014-02-26 Störst ökning av nybilsregistreringarna på Gotland BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för januari 2014 visar följande: A) Störst ökning av nybilsregistreringarna

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; Utkom från trycket

Läs mer

Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning enligt LSS 2014. Insamling av uppgifter gjordes 2013.

Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning enligt LSS 2014. Insamling av uppgifter gjordes 2013. Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning enligt LSS 2014. Insamling av uppgifter gjordes 2013. Förklaringar: Län Sortering SKL:s kommuntyp (1-10) Befolkningsg rupp Intern samordning

Läs mer

Medlemsstatistik JAK medlemsbank 2012-11-01

Medlemsstatistik JAK medlemsbank 2012-11-01 Medlemsstatistik JAK medlemsbank 2012-11-01 Innehåll 1 Medlemsutveckling 4 2 Medlemsutveckling i procent från årets början 4 3 Medlemsutveckling - antal medlemmar 12 månaders förändring 5 4 Översikt Lokalavdelningar:

Läs mer

Preliminärt taxeringsutfall och slutavräkning för år 1997

Preliminärt taxeringsutfall och slutavräkning för år 1997 Upplands Väsby 44 023 397 3,00-64 36 368-2 328 Vallentuna 27 675 642 3,89-64 23 621-1 512 Österåker 39 372 169 5,06-64 32 560-2 084 Värmdö 31 908 454 5,82-64 27 189-1 740 Järfälla 75 557 254 2,88-64 58

Läs mer

Omvärldsfakta. En av fyra lämnar gymnasiet utan slutbetyg

Omvärldsfakta. En av fyra lämnar gymnasiet utan slutbetyg Nr 2:2011 Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN ICA, SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OCH SWEDBANK En av fyra lämnar gymnasiet utan slutbetyg 24 procent av de som startade

Läs mer

Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun

Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun Skåne län 4 34 Täby kommun Stockholms län 6 33 Karlstads

Läs mer

PRELIMINÄR KOSTNADSUTJÄMNING ÅR 2000, kronor per invånare Bilaga 2

PRELIMINÄR KOSTNADSUTJÄMNING ÅR 2000, kronor per invånare Bilaga 2 Upplands Väsby 5 500 5 790 2 156 3 190 2 595 122 0 0 41 545 0 0 0 164 0 0 20 103-864 Vallentuna 5 505 6 741 2 286 3 305 1 829 0 0 0 41 545 0 0 0 164 0 0 20 416-551 Österåker 5 140 6 478 2 214 2 886 1 891

Läs mer

Bästa musik- och kulturskolekommun 2012

Bästa musik- och kulturskolekommun 2012 Bollnäs 1 29 11 15 3 1 Hällefors 2 42 19 10 13 2 Ragunda 3 59 36 22 1 3 Ludvika 4 63 21 24 18 9 Kramfors 5 69 4 24 41 6 Strömsund 5 69 33 15 21 7 Ånge 7 76 14 15 47 5 Söderhamn 8 83 24 15 44 29 Piteå 9

Läs mer

Bästa musik- och kulturskolekommun 2011

Bästa musik- och kulturskolekommun 2011 Bollnäs 1 40 20 17 3 5 Hällefors 2 46 24 8 13 1 Ragunda 3 61 30 30 1 30 Norberg 4 71 3 52 15 18 Ånge 5 70 5 22 43 3 Kramfors 6 74 2 32 40 7 Strömsund 7 78 33 22 22 13 Skinnskatteberg 8 84 11 42 30 50 Ludvika

Läs mer

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår Elever som fått en på grund av ogiltig Blekinge län Karlshamn 1422 41 2,9% 1349 74 5,5% 1251 33 2,6% Karlskrona 2589 87 3,4% 2484 163 6,6% 2341 180 7,7% Olofström 575 37 6,4% 522 92 17,6% 513 44 8,6% Ronneby

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Bästa skolkommun 2011

Bästa skolkommun 2011 Bästa skolkommun 2011 Utbildade Lärartäthet Arvidsjaur 1 975 47 13 29 52 131 13 2 15 48 5 16 222 135 205 1 Lomma 2 1042 139 36 203 94 50 68 67 3 28 6 99 4 1 5 6 Piteå 3 1049 47 6 57 162 138 22 67 62 187

Läs mer

Preliminär fördelning av platser för lärlingsutbildning för vuxna bidragsåret 2016

Preliminär fördelning av platser för lärlingsutbildning för vuxna bidragsåret 2016 Till samtliga kommuner Preliminärt besked 2015-11-23 1 (5) Preliminär fördelning av platser för lärlingsutbildning för vuxna bidragsåret 2016 Detta är ett preliminärt besked om tilldelning av platser för

Läs mer

Leveransområden i Kundval- Stöd och matchning (enligt Tillväxtverkets FA-regioner maj 2014)

Leveransområden i Kundval- Stöd och matchning (enligt Tillväxtverkets FA-regioner maj 2014) Leveransområden i Kundval- Stöd och matchning (enligt Tillväxtverkets FA-regioner maj 2014) FA-kod Leveransområden /FAKommunkod Kommun 1 Stockholm 0114 Upplands-Väsby 1 Stockholm 0115 Vallentuna 1 Stockholm

Läs mer

Majblommans kommunenkät 2014

Majblommans kommunenkät 2014 Skollagen är tydlig med att skolan ska vara kostnadsfri för eleverna. Dock får en obetydlig kostnad tas ut vid enstaka tillfällen. Skolinspektionen är också positiv till frivilliga insamlingar. Har din

Läs mer

UTGÅNGSLÄGET OM RÄNTA UPP 1 % OM EL UPP 50 % EN ARBETAR 75 % KVAR ATT LEVA PÅ

UTGÅNGSLÄGET OM RÄNTA UPP 1 % OM EL UPP 50 % EN ARBETAR 75 % KVAR ATT LEVA PÅ Rangordnat efter kvar till övrigt vid den nya förutsättningen. Förändringen anger hur "kvar till övrigt" påverkats av räntehöjning, elkostnadshöjning eller 75 % arbete jämfört med utgångsläget. UTGÅNGSLÄGET

Läs mer

Totala kommunala skattesatser år 2004 Bilaga 3

Totala kommunala skattesatser år 2004 Bilaga 3 0114 Upplands Väsby 31,85 19,58 12,27 0,65 0115 Vallentuna 31,45 19,18 12,27 0,50 0,65 0117 Österåker 32,50 20,23 12,27 0,65 0120 Värmdö 32,73 20,46 12,27 0,65 0123 Järfälla 31,40 19,13 12,27 0,65 0125

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Insamlade däck per län och kommun

Insamlade däck per län och kommun Karlshamn 268 Karlskrona 479 Olofström 205 Ronneby 218 Sölvesborg 188 Blekinge 1 359 Avesta 316 Borlänge 625 Falun 355 Gagnef 38 Hedemora 202 Leksand 124 Ludvika 242 Malung-Sälen 118 Mora 233 Orsa 41 Rättvik

Läs mer

Tabell 2, Boendeskatter 2006

Tabell 2, Boendeskatter 2006 Stockholms län 162 Danderyd 1 892 1 281 986 3 173-694 117 108-577 186 Lidingö 1 390 1 231 985 2 620-941 109 108-832 184 Solna 1 305 1 235 1 012 2 540-905 108 108-797 187 Vaxholm 1 241 1 278 986 2 518-519

Läs mer

Tabell 4a, Kvar att leva på (Tjänstemannafamilj)

Tabell 4a, Kvar att leva på (Tjänstemannafamilj) Stockholms län Norrtälje 32 805 6 468 8 547 884-21 894 Nynäshamn 32 940 7 131 8 019 887-107 984 Södertälje 32 801 7 298 7 713 884-362 1 236 Botkyrka 32 801 7 358 7 653 884-214 1 088 Nykvarn 32 884 7 525

Läs mer

2012 antal bemannade. Förändring

2012 antal bemannade. Förändring Stockholms län 14 568 827 14 704 272 14 776 856 14 555 177-0,1% -1,5% 5 7,2 7,2 7,1 6,8-5,4% -3,1% Botkyrka 525 950 574 390 498 278 494 774-5,9% -0,7% 0 6,5 7,0 5,9 5,7-11,8% -2,5% Danderyd 232 788 256

Läs mer

Kulturverksamhet År 2007, löpande priser. Allmän kulturverksamhet, Andel nettokostnader för kultur. Kommunernas totala nettokostander.

Kulturverksamhet År 2007, löpande priser. Allmän kulturverksamhet, Andel nettokostnader för kultur. Kommunernas totala nettokostander. Stockholms län 89 174 119 285 554 942 366 714 038 185 360 076 925 1 803 175 2,5 37 636 1 949 516 Upplands Väsby 52 1 963 235 8 953 263 10 022 149 5 670 699 26 608 2,0 35 380 38 055 Vallentuna 13 367 97

Läs mer