Offentlig. Anvisning för uppföljningsrapportering av riktade långfristiga refinansieringstransaktioner (TLTRO)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "17.2.2015. Offentlig. Anvisning för uppföljningsrapportering av riktade långfristiga refinansieringstransaktioner (TLTRO)"

Transkript

1 Anvisning 1 (11) Anvisning för uppföljningsrapportering av riktade långfristiga refinansieringstransaktioner (TLTRO) Innehåll 1 Allmänt Avgränsning av TLTRO-rapporteringen TLTRO utestående belopp som ska rapporteras (ingående och utgående balans) TLTRO Godtagbar nettoutlåning Justeringar av utestående belopp av godtagbara lån Konsekvenser för RATI-rapporteringen Allmänt Denna anvisning kompletterar ECB:s riktlinjer om rapportering av riktade långfristiga refinansieringstransaktioner och förklarar samtidigt sambanden mellan MFIstatistikrapporteringen (RATI) och TLTRO-rapporteringen. TLTRO-rapporteringen baserar sig på en beräkningsmetod som tillämpas inom finansräkenskaperna. Till den ingående balansen läggs nettoflöden (bruttoutlåning återbetalningar), omvärderingar och andra justeringar som hänför sig till perioden, vilket ger den utgående balansen för perioden. TLTRO-rapporten kan inte i sin helhet tas fram från RATI-rapporten. TLTROrapporteringen baserar sig till stor del på definitionerna i förordningen om finansinstitutens balansräkningar (ECB/2013/33) och kvalitetskontrollen bygger således på en jämförelse mellan TLTRO- och RATI-rapporten. En rapporteringskalender, där också rapporteringsperioderna är utsatta, läggs ut på Finlands Banks webbplats Kalendern uppdateras när informationen från ECB har preciserats. 2 Avgränsning av TLTRO-rapporteringen TLTRO-rapporteringen gäller lån (i samtliga valutor) till icke-finansiella företag och hushåll (exkl. bostadslån) i euroområdet, som också omfattas av RATI-rapporteringen. Motsvarigheterna mellan rapporteringarna kan illustreras med följande fyra tabeller. 1. TLTRO: instrument TLTRO RATI LD: INSTRUMENT (fält 07) 41 = Penningmarknadsskuldebrev (icke omsättbara) 42 = Revolverande lån (utestående belopp i kreditlinjer) Utlåning 43 = Kontokrediter 44 = Äkta kreditkortskredit

2 Anvisning 2 (11) 45 = Betaltidskredit (oäkta kreditkortskredit) 46 = Omvända repor 47 = Övrig utlåning 2. TLTRO: ändamål TLTRO RATI LD: ÄNDAMÅL (fält 13) C = Konsumtionskredit S = Studielån Utlåning exkl. bostadslån R = Lån för fritidsbostad O = Annat ändamål N = Ospecificerat 3. TLTRO: motpartssektor TLTRO RATI LD: MOTPARTSSEKTOR (fält 19) = a icke-finansiella företag = Nationella privata icke-finansiella företag = Utlandskontrollerade icke-finansiella företag 112 = Bostadsamfund 1121 = Bostadsaktiebolag Icke-finansiella företag = Bostadsaktiebolag, offentliga (inkl. bostadsamfund) = Bostadsaktiebolag, nationella privata = Bostadsaktiebolag, utlandskontrollerade 1122 = Övriga bostadssamfund = Övriga bostadssamfund, offentliga = Övriga bostadssamfund, nationella privata = Övriga bostadssamfund, utlandskontrollerade Hushåll (inkl. hushållens icke-vinstsyftande organisationer) 141 = Arbetgivarhushåll och andra näringsidkarhushåll 143 = Anställda 144 = Mottagare av kapitalinkomster och transfereringsinkomster 1441 = Mottagare av kapitalinkomster 1442 = Mottagare av pensioner 1443 = Mottagare av andra transfereringar 15 = Hushållens icke-vinstsyftande organisationer (HIVSO) Notera att uppgifterna här anges för undersektorerna och inte på minimirapporteringsnivå som i RATI-rapporten.

3 Anvisning 3 (11) TLTRO Euroområdet 4. TLTRO: hemland RATI LD: MOTPARTENS HEMLAND (Fält 24) AT = Österrike AX = Åland BE = Belgien BL = Saint-Barthélemy CY = Cypern DE = Tyskland EE = Estland ES = Spanien FI = Finland FR = Frankrike GF = Franska Guyana GP = Guadaloupe GR = Grekland IE = Irland IT = Italien LT = Litauen (från ) LU = Luxemburg LV = Lettland (från ) *) MC = Monaco MF = Saint-Martin MQ = Martinique MT = Malta NL = Nederländerna PM = Saint-Pierre-et-Miquelon PT = Portugal RE = Réunion SI = Slovenien SK = Slovakien YT = Mayotte *) Notera således att Lettland inte ska räknas till euroområdet i balansräkningen (ingående balans) för perioden 2013M04 och inte heller i flödesuppgifterna i rapporten för perioder 2013M M12, men nog från perioden 2014M01.

4 Anvisning 4 (11) 3 TLTRO utestående belopp som ska rapporteras (ingående och utgående balans) Basidentitet för beräkning av utestående belopp av godtagbara lån för ingående respektive utgående balans (siffrorna i de två första kolumnerna avser radnumren på TLTRO-inrapporteringsblanketten): = Utestående belopp av godtagbara lån för ingående (1.0) resp. utgående (4.0) balans Utestående belopp i balansräkningen Värdepapperiserade/överförda lån som får vara kvar i balansräkningen Nedskrivningar av individuellt/kollektivt värderade lån Från det utestående beloppet i balansräkningen avräknas värdepapperiserade eller överförda lån som får vara kvar i rapportörens balansräkning. Syftet är att begränsa uppföljningen till rapportörens verkliga utlåning. Till den så erhållna skillnaden läggs nedskrivningar av individuellt och kollektivt värderade lån, eftersom det är bruttoutlåningen som är föremål för bedömning. I de flesta euroländerna dras inte nedskrivningar av från det utestående beloppet utan lånen rapporteras till bruttobelopp. Nedskrivningsbeloppet redovisas då på skuldsidan i balansräkningen under posten Eget kapital och reserver. Eftersom utlåningen i Finland i RATI-rapporten redovisas till nettobelopp efter nedskrivningar, ska reserveringar för nedskrivningar redovisas i TLTRO-rapporten. I TLTRO-rapporten redovisas nedskrivningar på det utestående belopp av lån i balansräkningen som inte har varit föremål för värdepapperisering eller annan överföring (dvs. skillnaden mellan raderna 1.1 och 1.2 och skillnaden mellan raderna 4.1 och 4.2). Om det emellertid är omöjligt att rapportera nedskrivningar av individuellt och kollektivt värderade lån, kan fältet lämnas tomt. Det utestående belopp av godtagbara lån som läggs till grund för beräkning av maximitilldelningen från de två första refinansieringstransaktionerna (7 % av den godtagbara utlåningen) minskar då med ett belopp motsvarande nedskrivningarna. Reserveringarna för nedskrivningar ska dock tas upp som en justeringspost avseende nettoutlåningen och redovisas under posten Av- och nedskrivningar (3.2B). Om nedskrivningar inte redovisas, ska detta anges i kommentarfältet.

5 Anvisning 5 (11) Den godtagbara utlåning till icke-finansiella företag och hushåll i euroområdet som ska redovisas i TLTRO-rapporten kan hämtas från RATI-rapporten med följande ytterligare avgränsningar: TLTRO Utestående belopp i balansräkningen (raderna 1.1 och 4.1) Värdepapperiserade/ överförda lån som får vara kvar i balansräkningen (raderna 1.2 och 4.2) Av- och nedskrivningar *) (raderna 1.3 och 4.3) RATI LD (eller IL): Fält 04_Uppdelning på balansposter = A (tillgång) Fält 05_Transaktion = S (utestående belopp) Fält 32_Balansvärde = värde i tusentals euro Fält 04_Uppdelning på balansposter = A (tillgång) Fält 05_Transaktion = S (utestående belopp) Fält 09_Värdepapperisering och.. = SL (värdepapperiserat lån [ej förvaltat]) Fält 32_Balansvärde = värde i tusentals euro Fält 04_Uppdelning på balansposter = A (tillgång) Fält 05_Transaktion = S (utestående belopp) Fält 47_Avskrivningar och nedskrivningar av individuellt värderade lån (LD) **) = värde i tusentals euro Fält 47_Nedskrivningar av kollektivt värderade lån (IL) ***) = värde i tusentals euro *) Såsom ovan nämndes kan fälten för nedskrivningar lämnas tomma och uppgifterna rapporteras tillsammans med avskrivningar under 3.2B, men nedskrivningarna räknas då inte med i det utestående beloppet av godtagbara lån för de två första TLTRO-refinansieringstransaktionerna. **) Endast nedskrivningar av individuellt värderade lån (avskrivningar tas upp i justeringsposten avseende flödesuppgifter under 3.2B). ***) Bland nedskrivningarna av kollektivt värderade lån ska nedskrivningar av lån till icke-finansiella företag och hushåll (exkl. bostadslån) gå att särredovisa. I princip ska alla nedskrivningar av individuellt/kollektivt värderade lån som ingår i det utestående beloppet i den ingående balansen räknas med i de (kumulativa) nedskrivningarna i den ingående balansen (posten 1.3) från och med den tidpunkt då lånen beviljades. Genom att lägga till denna post till den det utestående belopp som i RATI-rapporten redovisats netto erhålls den bruttoutlåning som ska rapporteras i TLTRO-rapporten.

6 Anvisning 6 (11) 4 TLTRO Godtagbar nettoutlåning I RATI-rapporteringen redovisas inte nettoutlåningen uppdelad på poster. För rapporteringen av de enskilda posterna redogörs i ECB:s riktlinjer om TLTROrapportering. TLTRO-rapporten motsvarar därför RATI-rapporten endast i fråga om räckvidden som anges i avsnitt 2 Avgränsning av TLTRO-rapporteringen. 2.0 = Nettoutlåning under perioden Bruttoutlåning Återbetalningar I nettoutlåning (2.0) och justeringar av utestående belopp (3.0) ska i princip alla transaktioner och justeringar som inträffat under rapporteringsperioden ingå. Det är dock tillåtet att under dessa poster rapportera endast transaktioner eller justeringar avseende lån som redovisats i den ingående eller utgående balansen. Om ett deltagande institut inte rapporterar transaktioner och justeringar som inträffat under rapporteringsperioden till fullt belopp, ska detta anges i kommentarfältet. Denna lättnad gäller inte transaktioner som utgör överföringar av lån (posterna 3.1A 3.1C). Omförhandlade låneavtal (RATI-transaktion N02 = Omförhandlade låneavtal) ska redovisas både under bruttoutlåning (rad 2.1) och under återbetalningar (rad 2.2). Om förhandlingarna resulterar i justeringar av det utestående beloppet, ska justeringen rapporteras under posten 3.2. Beträffande kontokrediter (RATI-instrument 43), revolverande lån (RATI-instrument 42) och kreditkortskrediter (RATI-instrument 44 och 45) redovisas positiva belopp under bruttoutlåning och negativa belopp under återbetalningar. Normala upplupna räntor ingår inte i bruttoutlåning, men om obetalda räntor (eller andra serviceavgifter) kapitaliseras, ska den kapitaliserade posten redovisas som bruttouttag.

7 Anvisning 7 (11) 5 Justeringar av utestående belopp av godtagbara lån Justeringar av utestående belopp (och därmed också av nettoflödet) har delats upp på förvärv och avyttring av lån och andra justeringar enligt följande: 3.0 = Justeringar av utestående belopp = Förvärv och avyttring av lån 3.1A + Nettoflöde av värdepapperiserade lån som tagits bort från balansräkningen 3.1B + Nettoflöde av andra överföringar av lån som tagits bort från balansräkningen 3.1C + Nettoflöde av värdepapperiseringar och andra överföringar av lån som får stå kvar i balansräkningen = Andra justeringar 3.2A + Omvärderingar till följd av växelkursförändringar 3.2B + Av- och nedskrivningar 3.2C + Omklassificeringar För förvärv, avyttring och annan överföring av lån finns delvis motsvarande poster i RATI-rapporten. I TLTRO-rapporten ska såsom överföringar av lån också redovisas till exempel låneöverföringar till följd av fusioner eller andra omstruktureringar eller koncerninterna överföringar, som i balansräkningsstatistiken oftast rapporteras som omklassificeringar. I TLTRO-rapporteringen redovisas nettoflöden av värdepapperiserade eller överförda lån såsom förvärv överföringar.

8 Anvisning 8 (11) Avskrivningar eller andra nedskrivningar i samband med överföringar av lån ska rapporteras under 3.2B. TLTRO Nettoflöde av värdepapperiserade lån som tagits bort från balansräkningen (rad 3.1A) Nettoflöde av andra överföringar av lån som tagits bort från balansräkningen (rad 3.1B) Nettoflöde av värdepapperiseringar och andra överföringar av lån som får stå kvar i balansräkningen (rad 3.1C) RATI LD Fält 04_Uppdelning på balansposter = O (post utanför balansräkningen) Fält 05_Transaktion = F (flöde) Fält 09_Värdepapperisering och.. = SL (värdepapperiserat lån [ej förvaltat]) eller SR (värdepapperiserat lån [förvaltat]) Fält 32_Balansvärde = värde i tusentals euro (förtecknet anger förvärv/avyttring) Fält 04_Uppdelning på balansposter = A (tillgång) eller O (post utanför balansräkningen) Fält 05_Transaktion = F (flöde) Fält 09_Värdepapperisering och..= LS (avyttring), LA (förvärv) eller LI (överföring) *) Fält 32_Balansvärde = värde i tusentals euro Fält 04_Uppdelning på balansposter = A (tillgång) Fält 05_Transaktion = F (flöde) Fält 09_Värdepapperisering och.. = SL (värdepapperiserat lån [ej förvaltat]) eller SR (värdepapperiserat lån [förvaltat]) Fält 32_Balansvärde = värde i tusentals euro (förtecknet anger förvärv/avyttring) *) Lån som överförs direkt till exempel till moderbolagets balansräkning utan att tas upp i rapportörens balansräkning redovisas i RATI-rapporten med koden LI. I TLTRO-rapporteringen rapporteras sådana lån inte alls. Med undantag för avskrivningar redovisas inga andra justeringar (omklassificeringar och omvärderingar till följd av växelkursförändringar) i RATI-rapporten. Avskrivningarna motsvaras av följande poster i RATI-rapporteringen. Av- och nedskrivningar (rad 3.2B) Fält 04_Uppdelning på balansposter = A (tillgång) Fält 05_Transaktion = S (utestående belopp) Fält 09_Värdepapperisering och.. = null, SL eller SR Fält 47_Avskrivningar och nedskrivningar av individuellt värderade lån (LD) *) = värde i tusentals euro *) I denna post ska avskrivningar om möjligt särredovisas från nedskrivningar av individuellt värderade lån (se avsnitt 3).

9 Anvisning 9 (11) Omklassificeringar och omvärderingar till följd av växelkursförändringar analyseras för statistiken på Finlands Bank. I samband med omklassificeringar ombes rapportören oftast lämna in kompletterande uppgifter. Omklassificeringar uppkommer bland annat på grund av förändringar i sektorindelningen och i klassificeringen av tillgångar och skulder. Som omklassificeringar redovisas i balansräkningsstatistiken också justeringar på grund av omstruktureringar. I vissa fall kan omklassificeringar användas för korrigering av felrapporteringar. Institut som deltar i de riktade långfristiga refinansieringstransaktionerna ska dock redovisa även omklassificeringar i TLTRO-rapporten. I TLTRO-rapporten redovisas dock justeringar av utestående belopp på grund av omstruktureringar såsom överföringar av lån och inte som omklassificeringar. Ett lån omklassificeras när samma lån ingår i olika kategorier i den ingående och i den utgående balansen. Till exempel redovisas Lettland i balansräkningen för perioden 2013M04 som ett icke-euroland men i balansräkningen för perioden 2014M04 som ett euroland. Om vi antar att rapportören i sin balansräkning tar upp samma lån i euro till Lettland på en miljon euro för hela perioden mellan april 2013 och april 2014, ökar utlåningen till euroområdet i januari 2014 med sammanlagt en miljon euro. Då inget nytt lån lyfts, förklaras ökningen genom redovisning av en post motsvarande en miljon euro med positivt förtecken under omklassificeringar. Under rapporteringsperioden mellan april 2013 och april 2014 inföll den s.k. RATIreformen (i januari 2014) samtidigt som den nya sektorindelningen infördes. I samband med reformen ägde en överföring av lån från den icke-finansiella sektorn till övriga sektorer och vice versa rum. Om rapportören kan använda den nya sektorkoden för klassificering av kunder under hela perioden mellan april 2013 och december 2013, skapar själva övergången till en ny sektorindelning inte något behov av omklassificeringar. I TLTRO-rapporten ska också omvärderingar till följd av växelkursförändringar rapporteras. Växelkursförändringar medför en justering av värdet på lån i andra valutor än euro som räknats om till euro. Kursförändringar ska rapporteras med negativt förtecken om valutakurseffekten minskar balansvärdet och med positivt förtecken om valutakurseffekten höjer balansvärdet. Om uppgifter om växelkursförändringar inte kan hämtas direkt från rapportörens informationssystem, kan följande metod som presenteras i ECB:s balansräkningsmanual användas för att bedöma förändringarna: 1. Det utestående beloppet i euro av valutalån i utgående och ingående balans räknas om i ursprunglig (nominell) valuta enligt valutakurserna för slut- och startdagen. 2. Från det utestående beloppet i nominell valuta som ingår i utgående balans avräknas det utestående beloppet i utländsk valuta som ingår i ingående balans. Denna skillnad i utländsk valuta räknas om i euro enligt genomsnittet för de dagliga valutakurserna för referensperioden.

10 Anvisning 10 (11) 3. Växelkursförändringen för det utestående beloppet erhålls genom att skillnaden i euro under punkt 1 ovan dras av från skillnaden i euro under punkt 2. Förtecken för skillnaden måste bytas. I LD-postens fält 31 Omräkningsvaluta i RATI-rapporten rapporteras lånets nominella valuta före omräkning till euro. I fält 32 i samma post rapporteras balansvärdet och i fält 33 balansvalutan, som alltid är euro (EUR). Nedan följer en numerisk illustration av metoden: Fas 1. Period 31. Omräkningsvaluta Kurs 32. Balansvärde (EUR) Balansvärde (SEK) 2013M04 SEK 8, M04 SEK 9, Fas M M04 Balansvärde (SEK) skillnad Årlig genomsnittskurs Skillnad i euro , Fas 3. Fas M M04 Skillnad = 100 Växelkursförändring = 100 (byt förtecken) 6 Konsekvenser för RATI-rapporteringen TLTRO-rapporteringen har inga direkta konsekvenser för RATI-rapporteringen, men om en motpart deltar i en TLTRO-refinansieringstransaktion, ska det tilldelade beloppet redovisas i RATI-rapporten. Ett lån som lyfts i samband med en TLTRO-refinansieringstransaktion redovisas i RATIrapporten under skulder (LD-postens fält 04 Uppdelning på balansposter = L), och instrumentet är tidsbunden inlåning (LD-postens fält 07 Instrument = 225). Motpart till transaktionen är Finlands Bank (LD-postens fält 19 Sektor = 121) och hemlandet Finland (fält 24 = FI). Ett lån som lyfts i samband med en enskild refinansieringstransaktion rapporteras som nytt avtal (fält 05 = N) och det tilldelade beloppet som utestående belopp (fält 05 = S). Det tilldelade beloppet har fast ränta (fält 41 = F). Såsom överenskommen årlig ränta anges räntan för Eurosystemets huvudsakliga refinansieringstransaktioner vid upplåningstidpunkten. För tidsbunden inlåning ska den ursprungliga löptiden rapporteras. I fråga om TLTROrefinansieringstransaktioner beräknas löptiden enligt återbetalningsdagen för lånet, dvs Om motparten ansöker om och beviljas finansiering från varje TLTRO-

11 Anvisning 11 (11) refinansieringstransaktion, kommer LD-posten med tiden att bestå av flera rader av centralbanksskuld på grund av variationerna i den ursprungliga löptiden.

Kapitel 11 Finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärdet

Kapitel 11 Finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärdet Kapitel 11 Finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärdet Tillämpningsområde 11.1. Detta kapitel ska tillämpas vid redovisning av finansiella instrument av företag som inte har valt att värdera

Läs mer

RR 9 INKOMSTSKATTER REDOVISNINGSRÅDET

RR 9 INKOMSTSKATTER REDOVISNINGSRÅDET RR 9 INKOMSTSKATTER REDOVISNINGSRÅDET JULI 1999 1 Innehållsförteckning INLEDNING 3 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 4 DEFINITIONER 5 Skattemässigt värde 5 AKTUELLA SKATTESKULDER OCH AKTUELLA SKATTEFORDRINGAR 6 UPPSKJUTNA

Läs mer

Kapitel 12 Finansiella instrument värderade enligt 4 kap. 14 a 14 e årsredovisningslagen

Kapitel 12 Finansiella instrument värderade enligt 4 kap. 14 a 14 e årsredovisningslagen Kapitel 12 Finansiella instrument värderade enligt 4 kap. 14 a 14 e årsredovisningslagen Tillämpningsområde Lagtext 4 kap. 14 a första och tredje styckena ÅRL Derivatinstrument och andra finansiella instrument

Läs mer

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödesanalys genom indirekt metod 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödets rekonstruktion Kassaflödesanalys kan i praktiken genomföras på ett flertal sätt. Målet med analysen är dock alltid detsamma, nämligen

Läs mer

Koncernredovisning 2013 Exempel enligt IFRS

Koncernredovisning 2013 Exempel enligt IFRS Koncernredovisning 2013 Eempel enligt IFRS 1 Koncernredovisning 2013 Eempel enligt IFRS har utformats enbart i syfte att ge allmän vägledning i vissa frågor, och kan inte jämställas med professionell rådgivning.

Läs mer

RR 17 NEDSKRIVNINGAR. REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring

RR 17 NEDSKRIVNINGAR. REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring RR 17 NEDSKRIVNINGAR REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring SAMMANFATTNING 1. Denna rekommendation (RR 17) anger hur en nedskrivning av värdet på en tillgång skall beräknas och redovisas samt vilken

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA CENTRALBANKEN, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA CENTRALBANKEN, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 28.11.214 COM(214) 94 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA CENTRALBANKEN, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Då traditionella banker säger Nej! Verkställande direktörens kommentar. Vilka är våra kunder? BlueSteps erbjudande

ÅRSREDOVISNING. Då traditionella banker säger Nej! Verkställande direktörens kommentar. Vilka är våra kunder? BlueSteps erbjudande ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 Verkställande direktörens kommentar Då traditionella banker säger Nej! BlueStep är en engagerad och lösningsorienterad utmanare som erbjuder bostadslån i Sverige

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Årsredovisning 2011 2011 Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse... 4 5 år i sammandrag... 7 Resultaträkning... 9 Rapport över totalresultat... 9 Balansräkning...

Läs mer

URA 30 JUSTERING AV FÖRVÄRVSANALYS PÅ GRUND AV OFULLSTÄNDIGA ELLER ORIKTIGA UPPGIFTER

URA 30 JUSTERING AV FÖRVÄRVSANALYS PÅ GRUND AV OFULLSTÄNDIGA ELLER ORIKTIGA UPPGIFTER UTTALANDE FRÅN REDOVISNINGSRÅDETS AKUTGRUPP URA 30 JUSTERING AV FÖRVÄRVSANALYS PÅ GRUND AV OFULLSTÄNDIGA ELLER ORIKTIGA UPPGIFTER Enligt punkt 9 i RR 22, Utformning av finansiella rapporter får ett företags

Läs mer

Ekonomiska och monetära. unionen och euron. För stabilitet, tillväxt och välstånd INSYN I EU POLITIKEN

Ekonomiska och monetära. unionen och euron. För stabilitet, tillväxt och välstånd INSYN I EU POLITIKEN INSYN I EU POLITIKEN Ekonomiska och monetära För stabilitet, tillväxt och välstånd i hela EU unionen och euron En väl fungerande ekonomisk och monetär union och en stark och stabil euro är grunden för

Läs mer

150 Resultaträkning 151 Rapport över totalresultat 152 Balansräkning 153 Förändringar i eget kapital 154 Kassaflödesanalys

150 Resultaträkning 151 Rapport över totalresultat 152 Balansräkning 153 Förändringar i eget kapital 154 Kassaflödesanalys räkningar MODERBOLAGET 149 Rapporter och noter Moderbolaget 150 Resultaträkning 151 Rapport över totalresultat 152 Balansräkning 153 Förändringar i eget kapital 154 Kassaflödesanalys Inledande noter 155

Läs mer

Dnr 31/05 Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension

Dnr 31/05 Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension ALLMÄNT RÅD (BFNAR 2005:X) 1. Detta allmänna råd skall tillämpas av bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen

Läs mer

22 Expansionsfonder. Sammanfattning

22 Expansionsfonder. Sammanfattning 365 22 Expansionsfonder prop. 1993/94:50 s. 234 f., 245 f. och 315 f ds 1993:28 s. 171 f, 183 f, 279 f prop. 1996/97:12 s. 28 f, 54 f bet. 1997/98:SkU30 s. 8 prop. 1999/2000:2 del 2 s. 407 f Sammanfattning

Läs mer

Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank

Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848. Sportparken i Hudiksvall gör skillnad för ungdomar i bygden Innehållsförteckning VD kommentar 1 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Materiella anläggningstillgångar

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Materiella anläggningstillgångar Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Materiella anläggningstillgångar i Inledning Innehåll Sid Introduktion Tillämpning och inriktning 1 Civilrätt och skatterätt 1 Annan svensk normgivning 2 Internationell normgivning

Läs mer

AVSÄTTNINGAR, ANSVARSFÖRBINDELSER OCH EVENTUALTILLGÅNGAR

AVSÄTTNINGAR, ANSVARSFÖRBINDELSER OCH EVENTUALTILLGÅNGAR RR 16 AVSÄTTNINGAR, ANSVARSFÖRBINDELSER OCH EVENTUALTILLGÅNGAR REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring INLEDNING 1. I denna rekommendation behandlas hur avsättningar, ansvarsförbindelser och eventualtillgångar

Läs mer

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2 GE Money Bank Årsredovisning 2013 Innehåll Kommentarer från VD 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 ens resultaträkning 8 ets resultaträkning 8 ens balansräkning 9 ets balansräkning

Läs mer

Den svenska bolånemarknaden 2013

Den svenska bolånemarknaden 2013 Den svenska bolånemarknaden 213 7 MARS 213 7 mars 213 Dnr 13-2825 Innehåll SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 Beskrivning av undersökningen 4 LÅNTAGARANALYS 7 Belåningsgrader 7 Amorteringstid och amorteringsfrihet

Läs mer

Moms vid utrikeshandel

Moms vid utrikeshandel SKV 560 utgåva 5 Moms vid utrikeshandel Om du handlar med andra länder Broschyren vänder sig i första hand till företag som vill ha en enkel information om reglerna för moms (mervärdesskatt) vid utrikeshandel

Läs mer

Regler för bokföring och årsredovisning i Sveriges riksbank

Regler för bokföring och årsredovisning i Sveriges riksbank Protokollsbilaga B2 Direktionens protokoll 101125, 11 Regel BESLUTSDATUM: 20101125 BESLUT AV: BEFATTNING: ANSVARIG AVDELNING: Direktionen ADM FÖRVALTNINGSANSVARIG: Henrik Gardholm SVERIGES RIKSBANK SE103

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 7831, 103 98 Stockholm. Beställningsadress: Fakta Info Direkt, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning och koncernredovisning Uppdaterad 2014-11-17 Inledning... 8 Lagregler, allmänt råd (BFNAR 2012:1) och kommentarer... 10 Kapitel 1 Tillämpning... 10 Definitioner...

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Uppdaterad 2011-02-14 Inledning... 10 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2008:1)... 11 Avsnitt I Tillämpning och principer... 11 Kapitel

Läs mer

Vidare bedrivs numera även inkassoverksamhet i Östeuropa genom intressebolaget Creditexpress NV.

Vidare bedrivs numera även inkassoverksamhet i Östeuropa genom intressebolaget Creditexpress NV. SVEA EKONOMI AB ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen och verkställande direktören för Svea Ekonomi AB, org nr 556489-2924 avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 2013. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Redovisning av avsättningar och ansvarsförbindelser UTKAST (dec 2003) Innehållsförteckning Inledning... 1 Sammanfattning... 1 Bakgrund... 2 Redovisningsregler... 2 Skatteregler...

Läs mer

En snabbguide i K3. Nytt regelverk för redovisning. kpmg.se

En snabbguide i K3. Nytt regelverk för redovisning. kpmg.se En snabbguide i Nytt regelverk för redovisning kpmg.se i korthet 3 nytt regelverk för redovisning Vad innebär det nya redovisningsregelverket? Hur skiljer det sig från befintlig normgivning och hur påverkar

Läs mer

RR 20 DELÅRSRAPPORTERING REDOVISNINGSRÅDET. AUGUSTI 2000 (inkl. ändring juni 2003)

RR 20 DELÅRSRAPPORTERING REDOVISNINGSRÅDET. AUGUSTI 2000 (inkl. ändring juni 2003) RR 20 DELÅRSRAPPORTERING REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 (inkl. ändring juni 2003) INLEDNING Denna rekommendation behandlar delårsrapportering och gäller för delårsperioder som inleds den 1 januari 2001

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Årsredovisning och koncernredovisning

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Årsredovisning och koncernredovisning Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning och koncernredovisning Inledning... 8 Lagregler, allmänt råd (BFNAR 2012:1) och kommentarer... 10 Kapitel 1 Tillämpning... 10 Definitioner... 10 Vilka företag

Läs mer

REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT NOTER

REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT NOTER REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT NOTER Not 1 Allmän information Oscar Properties Holding AB (publ) med dess dotterföretag, nedan benämnt Oscar Properties eller koncernen, bedriver verksamhet inom fastighetsförvaltning

Läs mer