Offentlig. Anvisning för uppföljningsrapportering av riktade långfristiga refinansieringstransaktioner (TLTRO)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "17.2.2015. Offentlig. Anvisning för uppföljningsrapportering av riktade långfristiga refinansieringstransaktioner (TLTRO)"

Transkript

1 Anvisning 1 (11) Anvisning för uppföljningsrapportering av riktade långfristiga refinansieringstransaktioner (TLTRO) Innehåll 1 Allmänt Avgränsning av TLTRO-rapporteringen TLTRO utestående belopp som ska rapporteras (ingående och utgående balans) TLTRO Godtagbar nettoutlåning Justeringar av utestående belopp av godtagbara lån Konsekvenser för RATI-rapporteringen Allmänt Denna anvisning kompletterar ECB:s riktlinjer om rapportering av riktade långfristiga refinansieringstransaktioner och förklarar samtidigt sambanden mellan MFIstatistikrapporteringen (RATI) och TLTRO-rapporteringen. TLTRO-rapporteringen baserar sig på en beräkningsmetod som tillämpas inom finansräkenskaperna. Till den ingående balansen läggs nettoflöden (bruttoutlåning återbetalningar), omvärderingar och andra justeringar som hänför sig till perioden, vilket ger den utgående balansen för perioden. TLTRO-rapporten kan inte i sin helhet tas fram från RATI-rapporten. TLTROrapporteringen baserar sig till stor del på definitionerna i förordningen om finansinstitutens balansräkningar (ECB/2013/33) och kvalitetskontrollen bygger således på en jämförelse mellan TLTRO- och RATI-rapporten. En rapporteringskalender, där också rapporteringsperioderna är utsatta, läggs ut på Finlands Banks webbplats Kalendern uppdateras när informationen från ECB har preciserats. 2 Avgränsning av TLTRO-rapporteringen TLTRO-rapporteringen gäller lån (i samtliga valutor) till icke-finansiella företag och hushåll (exkl. bostadslån) i euroområdet, som också omfattas av RATI-rapporteringen. Motsvarigheterna mellan rapporteringarna kan illustreras med följande fyra tabeller. 1. TLTRO: instrument TLTRO RATI LD: INSTRUMENT (fält 07) 41 = Penningmarknadsskuldebrev (icke omsättbara) 42 = Revolverande lån (utestående belopp i kreditlinjer) Utlåning 43 = Kontokrediter 44 = Äkta kreditkortskredit

2 Anvisning 2 (11) 45 = Betaltidskredit (oäkta kreditkortskredit) 46 = Omvända repor 47 = Övrig utlåning 2. TLTRO: ändamål TLTRO RATI LD: ÄNDAMÅL (fält 13) C = Konsumtionskredit S = Studielån Utlåning exkl. bostadslån R = Lån för fritidsbostad O = Annat ändamål N = Ospecificerat 3. TLTRO: motpartssektor TLTRO RATI LD: MOTPARTSSEKTOR (fält 19) = a icke-finansiella företag = Nationella privata icke-finansiella företag = Utlandskontrollerade icke-finansiella företag 112 = Bostadsamfund 1121 = Bostadsaktiebolag Icke-finansiella företag = Bostadsaktiebolag, offentliga (inkl. bostadsamfund) = Bostadsaktiebolag, nationella privata = Bostadsaktiebolag, utlandskontrollerade 1122 = Övriga bostadssamfund = Övriga bostadssamfund, offentliga = Övriga bostadssamfund, nationella privata = Övriga bostadssamfund, utlandskontrollerade Hushåll (inkl. hushållens icke-vinstsyftande organisationer) 141 = Arbetgivarhushåll och andra näringsidkarhushåll 143 = Anställda 144 = Mottagare av kapitalinkomster och transfereringsinkomster 1441 = Mottagare av kapitalinkomster 1442 = Mottagare av pensioner 1443 = Mottagare av andra transfereringar 15 = Hushållens icke-vinstsyftande organisationer (HIVSO) Notera att uppgifterna här anges för undersektorerna och inte på minimirapporteringsnivå som i RATI-rapporten.

3 Anvisning 3 (11) TLTRO Euroområdet 4. TLTRO: hemland RATI LD: MOTPARTENS HEMLAND (Fält 24) AT = Österrike AX = Åland BE = Belgien BL = Saint-Barthélemy CY = Cypern DE = Tyskland EE = Estland ES = Spanien FI = Finland FR = Frankrike GF = Franska Guyana GP = Guadaloupe GR = Grekland IE = Irland IT = Italien LT = Litauen (från ) LU = Luxemburg LV = Lettland (från ) *) MC = Monaco MF = Saint-Martin MQ = Martinique MT = Malta NL = Nederländerna PM = Saint-Pierre-et-Miquelon PT = Portugal RE = Réunion SI = Slovenien SK = Slovakien YT = Mayotte *) Notera således att Lettland inte ska räknas till euroområdet i balansräkningen (ingående balans) för perioden 2013M04 och inte heller i flödesuppgifterna i rapporten för perioder 2013M M12, men nog från perioden 2014M01.

4 Anvisning 4 (11) 3 TLTRO utestående belopp som ska rapporteras (ingående och utgående balans) Basidentitet för beräkning av utestående belopp av godtagbara lån för ingående respektive utgående balans (siffrorna i de två första kolumnerna avser radnumren på TLTRO-inrapporteringsblanketten): = Utestående belopp av godtagbara lån för ingående (1.0) resp. utgående (4.0) balans Utestående belopp i balansräkningen Värdepapperiserade/överförda lån som får vara kvar i balansräkningen Nedskrivningar av individuellt/kollektivt värderade lån Från det utestående beloppet i balansräkningen avräknas värdepapperiserade eller överförda lån som får vara kvar i rapportörens balansräkning. Syftet är att begränsa uppföljningen till rapportörens verkliga utlåning. Till den så erhållna skillnaden läggs nedskrivningar av individuellt och kollektivt värderade lån, eftersom det är bruttoutlåningen som är föremål för bedömning. I de flesta euroländerna dras inte nedskrivningar av från det utestående beloppet utan lånen rapporteras till bruttobelopp. Nedskrivningsbeloppet redovisas då på skuldsidan i balansräkningen under posten Eget kapital och reserver. Eftersom utlåningen i Finland i RATI-rapporten redovisas till nettobelopp efter nedskrivningar, ska reserveringar för nedskrivningar redovisas i TLTRO-rapporten. I TLTRO-rapporten redovisas nedskrivningar på det utestående belopp av lån i balansräkningen som inte har varit föremål för värdepapperisering eller annan överföring (dvs. skillnaden mellan raderna 1.1 och 1.2 och skillnaden mellan raderna 4.1 och 4.2). Om det emellertid är omöjligt att rapportera nedskrivningar av individuellt och kollektivt värderade lån, kan fältet lämnas tomt. Det utestående belopp av godtagbara lån som läggs till grund för beräkning av maximitilldelningen från de två första refinansieringstransaktionerna (7 % av den godtagbara utlåningen) minskar då med ett belopp motsvarande nedskrivningarna. Reserveringarna för nedskrivningar ska dock tas upp som en justeringspost avseende nettoutlåningen och redovisas under posten Av- och nedskrivningar (3.2B). Om nedskrivningar inte redovisas, ska detta anges i kommentarfältet.

5 Anvisning 5 (11) Den godtagbara utlåning till icke-finansiella företag och hushåll i euroområdet som ska redovisas i TLTRO-rapporten kan hämtas från RATI-rapporten med följande ytterligare avgränsningar: TLTRO Utestående belopp i balansräkningen (raderna 1.1 och 4.1) Värdepapperiserade/ överförda lån som får vara kvar i balansräkningen (raderna 1.2 och 4.2) Av- och nedskrivningar *) (raderna 1.3 och 4.3) RATI LD (eller IL): Fält 04_Uppdelning på balansposter = A (tillgång) Fält 05_Transaktion = S (utestående belopp) Fält 32_Balansvärde = värde i tusentals euro Fält 04_Uppdelning på balansposter = A (tillgång) Fält 05_Transaktion = S (utestående belopp) Fält 09_Värdepapperisering och.. = SL (värdepapperiserat lån [ej förvaltat]) Fält 32_Balansvärde = värde i tusentals euro Fält 04_Uppdelning på balansposter = A (tillgång) Fält 05_Transaktion = S (utestående belopp) Fält 47_Avskrivningar och nedskrivningar av individuellt värderade lån (LD) **) = värde i tusentals euro Fält 47_Nedskrivningar av kollektivt värderade lån (IL) ***) = värde i tusentals euro *) Såsom ovan nämndes kan fälten för nedskrivningar lämnas tomma och uppgifterna rapporteras tillsammans med avskrivningar under 3.2B, men nedskrivningarna räknas då inte med i det utestående beloppet av godtagbara lån för de två första TLTRO-refinansieringstransaktionerna. **) Endast nedskrivningar av individuellt värderade lån (avskrivningar tas upp i justeringsposten avseende flödesuppgifter under 3.2B). ***) Bland nedskrivningarna av kollektivt värderade lån ska nedskrivningar av lån till icke-finansiella företag och hushåll (exkl. bostadslån) gå att särredovisa. I princip ska alla nedskrivningar av individuellt/kollektivt värderade lån som ingår i det utestående beloppet i den ingående balansen räknas med i de (kumulativa) nedskrivningarna i den ingående balansen (posten 1.3) från och med den tidpunkt då lånen beviljades. Genom att lägga till denna post till den det utestående belopp som i RATI-rapporten redovisats netto erhålls den bruttoutlåning som ska rapporteras i TLTRO-rapporten.

6 Anvisning 6 (11) 4 TLTRO Godtagbar nettoutlåning I RATI-rapporteringen redovisas inte nettoutlåningen uppdelad på poster. För rapporteringen av de enskilda posterna redogörs i ECB:s riktlinjer om TLTROrapportering. TLTRO-rapporten motsvarar därför RATI-rapporten endast i fråga om räckvidden som anges i avsnitt 2 Avgränsning av TLTRO-rapporteringen. 2.0 = Nettoutlåning under perioden Bruttoutlåning Återbetalningar I nettoutlåning (2.0) och justeringar av utestående belopp (3.0) ska i princip alla transaktioner och justeringar som inträffat under rapporteringsperioden ingå. Det är dock tillåtet att under dessa poster rapportera endast transaktioner eller justeringar avseende lån som redovisats i den ingående eller utgående balansen. Om ett deltagande institut inte rapporterar transaktioner och justeringar som inträffat under rapporteringsperioden till fullt belopp, ska detta anges i kommentarfältet. Denna lättnad gäller inte transaktioner som utgör överföringar av lån (posterna 3.1A 3.1C). Omförhandlade låneavtal (RATI-transaktion N02 = Omförhandlade låneavtal) ska redovisas både under bruttoutlåning (rad 2.1) och under återbetalningar (rad 2.2). Om förhandlingarna resulterar i justeringar av det utestående beloppet, ska justeringen rapporteras under posten 3.2. Beträffande kontokrediter (RATI-instrument 43), revolverande lån (RATI-instrument 42) och kreditkortskrediter (RATI-instrument 44 och 45) redovisas positiva belopp under bruttoutlåning och negativa belopp under återbetalningar. Normala upplupna räntor ingår inte i bruttoutlåning, men om obetalda räntor (eller andra serviceavgifter) kapitaliseras, ska den kapitaliserade posten redovisas som bruttouttag.

7 Anvisning 7 (11) 5 Justeringar av utestående belopp av godtagbara lån Justeringar av utestående belopp (och därmed också av nettoflödet) har delats upp på förvärv och avyttring av lån och andra justeringar enligt följande: 3.0 = Justeringar av utestående belopp = Förvärv och avyttring av lån 3.1A + Nettoflöde av värdepapperiserade lån som tagits bort från balansräkningen 3.1B + Nettoflöde av andra överföringar av lån som tagits bort från balansräkningen 3.1C + Nettoflöde av värdepapperiseringar och andra överföringar av lån som får stå kvar i balansräkningen = Andra justeringar 3.2A + Omvärderingar till följd av växelkursförändringar 3.2B + Av- och nedskrivningar 3.2C + Omklassificeringar För förvärv, avyttring och annan överföring av lån finns delvis motsvarande poster i RATI-rapporten. I TLTRO-rapporten ska såsom överföringar av lån också redovisas till exempel låneöverföringar till följd av fusioner eller andra omstruktureringar eller koncerninterna överföringar, som i balansräkningsstatistiken oftast rapporteras som omklassificeringar. I TLTRO-rapporteringen redovisas nettoflöden av värdepapperiserade eller överförda lån såsom förvärv överföringar.

8 Anvisning 8 (11) Avskrivningar eller andra nedskrivningar i samband med överföringar av lån ska rapporteras under 3.2B. TLTRO Nettoflöde av värdepapperiserade lån som tagits bort från balansräkningen (rad 3.1A) Nettoflöde av andra överföringar av lån som tagits bort från balansräkningen (rad 3.1B) Nettoflöde av värdepapperiseringar och andra överföringar av lån som får stå kvar i balansräkningen (rad 3.1C) RATI LD Fält 04_Uppdelning på balansposter = O (post utanför balansräkningen) Fält 05_Transaktion = F (flöde) Fält 09_Värdepapperisering och.. = SL (värdepapperiserat lån [ej förvaltat]) eller SR (värdepapperiserat lån [förvaltat]) Fält 32_Balansvärde = värde i tusentals euro (förtecknet anger förvärv/avyttring) Fält 04_Uppdelning på balansposter = A (tillgång) eller O (post utanför balansräkningen) Fält 05_Transaktion = F (flöde) Fält 09_Värdepapperisering och..= LS (avyttring), LA (förvärv) eller LI (överföring) *) Fält 32_Balansvärde = värde i tusentals euro Fält 04_Uppdelning på balansposter = A (tillgång) Fält 05_Transaktion = F (flöde) Fält 09_Värdepapperisering och.. = SL (värdepapperiserat lån [ej förvaltat]) eller SR (värdepapperiserat lån [förvaltat]) Fält 32_Balansvärde = värde i tusentals euro (förtecknet anger förvärv/avyttring) *) Lån som överförs direkt till exempel till moderbolagets balansräkning utan att tas upp i rapportörens balansräkning redovisas i RATI-rapporten med koden LI. I TLTRO-rapporteringen rapporteras sådana lån inte alls. Med undantag för avskrivningar redovisas inga andra justeringar (omklassificeringar och omvärderingar till följd av växelkursförändringar) i RATI-rapporten. Avskrivningarna motsvaras av följande poster i RATI-rapporteringen. Av- och nedskrivningar (rad 3.2B) Fält 04_Uppdelning på balansposter = A (tillgång) Fält 05_Transaktion = S (utestående belopp) Fält 09_Värdepapperisering och.. = null, SL eller SR Fält 47_Avskrivningar och nedskrivningar av individuellt värderade lån (LD) *) = värde i tusentals euro *) I denna post ska avskrivningar om möjligt särredovisas från nedskrivningar av individuellt värderade lån (se avsnitt 3).

9 Anvisning 9 (11) Omklassificeringar och omvärderingar till följd av växelkursförändringar analyseras för statistiken på Finlands Bank. I samband med omklassificeringar ombes rapportören oftast lämna in kompletterande uppgifter. Omklassificeringar uppkommer bland annat på grund av förändringar i sektorindelningen och i klassificeringen av tillgångar och skulder. Som omklassificeringar redovisas i balansräkningsstatistiken också justeringar på grund av omstruktureringar. I vissa fall kan omklassificeringar användas för korrigering av felrapporteringar. Institut som deltar i de riktade långfristiga refinansieringstransaktionerna ska dock redovisa även omklassificeringar i TLTRO-rapporten. I TLTRO-rapporten redovisas dock justeringar av utestående belopp på grund av omstruktureringar såsom överföringar av lån och inte som omklassificeringar. Ett lån omklassificeras när samma lån ingår i olika kategorier i den ingående och i den utgående balansen. Till exempel redovisas Lettland i balansräkningen för perioden 2013M04 som ett icke-euroland men i balansräkningen för perioden 2014M04 som ett euroland. Om vi antar att rapportören i sin balansräkning tar upp samma lån i euro till Lettland på en miljon euro för hela perioden mellan april 2013 och april 2014, ökar utlåningen till euroområdet i januari 2014 med sammanlagt en miljon euro. Då inget nytt lån lyfts, förklaras ökningen genom redovisning av en post motsvarande en miljon euro med positivt förtecken under omklassificeringar. Under rapporteringsperioden mellan april 2013 och april 2014 inföll den s.k. RATIreformen (i januari 2014) samtidigt som den nya sektorindelningen infördes. I samband med reformen ägde en överföring av lån från den icke-finansiella sektorn till övriga sektorer och vice versa rum. Om rapportören kan använda den nya sektorkoden för klassificering av kunder under hela perioden mellan april 2013 och december 2013, skapar själva övergången till en ny sektorindelning inte något behov av omklassificeringar. I TLTRO-rapporten ska också omvärderingar till följd av växelkursförändringar rapporteras. Växelkursförändringar medför en justering av värdet på lån i andra valutor än euro som räknats om till euro. Kursförändringar ska rapporteras med negativt förtecken om valutakurseffekten minskar balansvärdet och med positivt förtecken om valutakurseffekten höjer balansvärdet. Om uppgifter om växelkursförändringar inte kan hämtas direkt från rapportörens informationssystem, kan följande metod som presenteras i ECB:s balansräkningsmanual användas för att bedöma förändringarna: 1. Det utestående beloppet i euro av valutalån i utgående och ingående balans räknas om i ursprunglig (nominell) valuta enligt valutakurserna för slut- och startdagen. 2. Från det utestående beloppet i nominell valuta som ingår i utgående balans avräknas det utestående beloppet i utländsk valuta som ingår i ingående balans. Denna skillnad i utländsk valuta räknas om i euro enligt genomsnittet för de dagliga valutakurserna för referensperioden.

10 Anvisning 10 (11) 3. Växelkursförändringen för det utestående beloppet erhålls genom att skillnaden i euro under punkt 1 ovan dras av från skillnaden i euro under punkt 2. Förtecken för skillnaden måste bytas. I LD-postens fält 31 Omräkningsvaluta i RATI-rapporten rapporteras lånets nominella valuta före omräkning till euro. I fält 32 i samma post rapporteras balansvärdet och i fält 33 balansvalutan, som alltid är euro (EUR). Nedan följer en numerisk illustration av metoden: Fas 1. Period 31. Omräkningsvaluta Kurs 32. Balansvärde (EUR) Balansvärde (SEK) 2013M04 SEK 8, M04 SEK 9, Fas M M04 Balansvärde (SEK) skillnad Årlig genomsnittskurs Skillnad i euro , Fas 3. Fas M M04 Skillnad = 100 Växelkursförändring = 100 (byt förtecken) 6 Konsekvenser för RATI-rapporteringen TLTRO-rapporteringen har inga direkta konsekvenser för RATI-rapporteringen, men om en motpart deltar i en TLTRO-refinansieringstransaktion, ska det tilldelade beloppet redovisas i RATI-rapporten. Ett lån som lyfts i samband med en TLTRO-refinansieringstransaktion redovisas i RATIrapporten under skulder (LD-postens fält 04 Uppdelning på balansposter = L), och instrumentet är tidsbunden inlåning (LD-postens fält 07 Instrument = 225). Motpart till transaktionen är Finlands Bank (LD-postens fält 19 Sektor = 121) och hemlandet Finland (fält 24 = FI). Ett lån som lyfts i samband med en enskild refinansieringstransaktion rapporteras som nytt avtal (fält 05 = N) och det tilldelade beloppet som utestående belopp (fält 05 = S). Det tilldelade beloppet har fast ränta (fält 41 = F). Såsom överenskommen årlig ränta anges räntan för Eurosystemets huvudsakliga refinansieringstransaktioner vid upplåningstidpunkten. För tidsbunden inlåning ska den ursprungliga löptiden rapporteras. I fråga om TLTROrefinansieringstransaktioner beräknas löptiden enligt återbetalningsdagen för lånet, dvs Om motparten ansöker om och beviljas finansiering från varje TLTRO-

11 Anvisning 11 (11) refinansieringstransaktion, kommer LD-posten med tiden att bestå av flera rader av centralbanksskuld på grund av variationerna i den ursprungliga löptiden.

Möte för rapportörer

Möte för rapportörer Möte för rapportörer 22.11.2012 Beredning av förordningar och riktlinjer För närvarande utvärderas ECB:s nya krav inklusive kostnader av användarna Information om vilka de nya kraven är kommer att ges

Läs mer

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA?

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? 2/09/2008-22/10/2008 Det finns 329 svar, av totalt 329, som motsvarar dina sökvillkor DELTAGANDE Land DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Läs mer

Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt

Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt 15.02.2006-15.03.2006 589 svar Ange inom vilken sektor som företaget huvudsakligen är verksamt D - Tillverkning 141 23,9% G - Partihandel

Läs mer

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan En internationell jämförelse Entreprenörskap i skolan september 2008 Sammanfattning Förhållandevis få svenskar väljer att bli företagare. Trots den nya regeringens ambitioner inom området har inte mycket

Läs mer

Instruktion till Balansstatistik mot utlandet:

Instruktion till Balansstatistik mot utlandet: 1(16) Instruktion till Balansstatistik mot utlandet: specifikation till Balansstatistiken BANKTILLGODOHAVANDEN (FRÅN RAD 101)... 2 Utlandet... 2 Landfördelning... 2 Tusental svenska kronor... 2 Ställningsvärden...

Läs mer

Alla företag i EU ska rapportera sin handel med andra EU-länder. I Sverige ska flödet av varor rapporteras till SCB var månad.

Alla företag i EU ska rapportera sin handel med andra EU-länder. I Sverige ska flödet av varor rapporteras till SCB var månad. Intrastat Alla företag i EU ska rapportera sin handel med andra EU-länder. I Sverige ska flödet av varor rapporteras till SCB var månad. I DSM benämns detta som Intrastat rapportering. Vid Intrastat rapportering

Läs mer

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna IP/08/836 Bryssel den 3 juni 2008 EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna Europeiska kommissionen intensifierar i dag sina ansträngningar för att främja användningen av det kostnadsfria

Läs mer

Diagram 1. MFI:s kortfristiga inlåningsräntor och jämförbar marknadsränta (procent per år; ränta på nya avtal)

Diagram 1. MFI:s kortfristiga inlåningsräntor och jämförbar marknadsränta (procent per år; ränta på nya avtal) Diagram 1. MFI:s kortfristiga inlåningsräntor och jämförbar marknadsränta (procent per år; ränta på nya avtal) 2,5 2,5 1,5 1,5 0,5 0,5 Inlåning från hushåll, över natten Inlåning från hushåll, med överenskommen

Läs mer

Beskrivning av förändringar i rapportering av monetära finansinstituts tillgångar och skulder (MFI)

Beskrivning av förändringar i rapportering av monetära finansinstituts tillgångar och skulder (MFI) Datum 2013-12-20 Beskrivning av förändringar i rapportering av monetära finansinstituts tillgångar och skulder (MFI) Sammanfattning En genomgående förändring i den nya uppdaterade blanketten är den anpassning

Läs mer

Benämningarna SE och E ovan avser tilläggsuppgifter i de befintliga rapportmallarna i den EU-gemensamma tillsynsrapporteringen.

Benämningarna SE och E ovan avser tilläggsuppgifter i de befintliga rapportmallarna i den EU-gemensamma tillsynsrapporteringen. Bilaga 7 Anvisningar till blankett Kompletterande tillsynsrapportering tilläggsuppgifter ECB Begrepp och uttryck i blanketten och anvisningar till denna har samma betydelse som i lagen (1995:1560) om årsredovisning

Läs mer

RAPPORTERINGSANVISNINGAR

RAPPORTERINGSANVISNINGAR 1 (7) ENKÄT OM UTLÄNDSKA FORDRINGAR OCH SKULDER VID SLUTET AV 2011 (SVA-ÅRSENKÄT 2011): RAPPORTERINGS INNEHÅLL 1 Allmänt... 2 2 Användning av rapporteringstjänsten... 2 2.1 Inloggning i rapporteringtjänsten...

Läs mer

Möte för RATI-rapportörer

Möte för RATI-rapportörer Möte för RATI-rapportörer 6.6.2013 6.6.2013 RMTI SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND 1 Beredning av förordningar och riktlinjer ECB:s nya statistikkrav är kända Beredningen av de nya statistikförordningarna

Läs mer

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 2005-05-02 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Redovisning... 3 2.1 Ärenden

Läs mer

Uppföljning av placeringsverksamheten

Uppföljning av placeringsverksamheten Anvisning 1 (5) Senaste ändring 16.1.2012 VI Uppföljning av placeringsverksamheten Genom VI-rapporteringen insamlas uppgifter om försäkringsanstalternas placeringsverksamhet. Uppgifterna används för Finansinspektionens,

Läs mer

Jag befinner mig i Dublinprocessen vad betyder det?

Jag befinner mig i Dublinprocessen vad betyder det? SV Jag befinner mig i Dublinprocessen vad betyder det? B Information om Dublinförordningen för personer som ansöker om internationellt skydd enligt artikel 4 i förordning (EU) nr 604/2013 1 Du har fått

Läs mer

Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte

Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte Vad kan du köpa för tio euro? Kanske två cd-singlar, eller varför inte din favorittidning i en månad? Har du någonsin tänkt på varför det är så? Hur

Läs mer

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA?

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? 14/08/2007-17/09/2007 Det finns 373 svar, av totalt 373, som motsvarar dina sökvillkor Deltagande Land DE - Tyskland 57 (15.3%) PL - Polen 49 (13.1%) DK - Danmark

Läs mer

RAPPORTERINGSANVISNINGAR

RAPPORTERINGSANVISNINGAR 1 (5) RAPPORTERINGSANVISNINGAR Blanketterna fylls i enligt dessa anvisningar. Posterna har i tillämpliga delar definierats i enlighet med VIRATI-dokumentet Klassificeringar och definitioner (18.10.2004)

Läs mer

Budgetöverskott i Sverige. Lars Calmfors Linköping City Airport 24/5-2011

Budgetöverskott i Sverige. Lars Calmfors Linköping City Airport 24/5-2011 Budgetöverskott i Sverige men budgetkris i vår omvärld Lars Calmfors Linköping City Airport 24/5-2011 Finansiellt sparande, procent av BNP 2009 2010 2011 Belgien -6,0-4,2-3,9 Frankrike -7,5-7,0-5,8 Grekland

Läs mer

RAPPORTERINGSANVISNINGAR

RAPPORTERINGSANVISNINGAR 1 (6) ENKÄT OM UTLÄNDSKA FORDRINGAR OCH SKULDER VID SLUTET AV 2009 (SVA -ÅRSENKÄT 2009): RAPPORTERINGS INNEHÅLL 1 Allmänt... 2 2 Användaruppgifter... 2 3 Enkätens uppbyggnad... 3 3.1 Basuppgifter... 3

Läs mer

Koncerner med en balansomslutning större än 1 miljard kronor (mdkr) får lämna uppgifter som är avrundade till närmaste miljontal.

Koncerner med en balansomslutning större än 1 miljard kronor (mdkr) får lämna uppgifter som är avrundade till närmaste miljontal. Remissexemplar 2014-03-26 Bilaga 2 Anvisningar till blankett Standardrapport Företag med utländska filialer ska upprätta rapporten för moderföretaget inklusive dess filialer. Uppgifterna ska överensstämma

Läs mer

BOKSLUTSBASERAD ENKÄT TILL FÖRETAG SOM HAR ETT UTLÄNDSKT MODERFÖRETAG VID UTGÅNGEN AV 2011 (SSS ÅRSENKÄT, Direktinvestering i Finland)

BOKSLUTSBASERAD ENKÄT TILL FÖRETAG SOM HAR ETT UTLÄNDSKT MODERFÖRETAG VID UTGÅNGEN AV 2011 (SSS ÅRSENKÄT, Direktinvestering i Finland) Finlands Bank Rapporteringsanvisning 1 (13) Finansmarknads- och statistikavdelningen BOKSLUTSBASERAD ENKÄT TILL FÖRETAG SOM HAR ETT UTLÄNDSKT MODERFÖRETAG VID UTGÅNGEN AV 2011 (SSS ÅRSENKÄT, Direktinvestering

Läs mer

Resultattavla för innovationsunionen 2014

Resultattavla för innovationsunionen 2014 Resultattavla för innovationsunionen 2014 Innovationsunionens resultattavla för forskning och innovation Sammanfattning SV version Enterprise and Industry Sammanfattning Resultattavlan för innovationsunionen

Läs mer

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005 2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning - fjärde kvartalet 2005 Sidan 2 (10) Innehåll 1. Inledning...5

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2013 Figurer och diagram. 7.2.2014 TULLI Tilastointi 1

Finlands utrikeshandel 2013 Figurer och diagram. 7.2.2014 TULLI Tilastointi 1 Finlands utrikeshandel 213 Figurer och diagram 7.2.214 TULLI Tilastointi 1 IMPORT, EXPORT OCH HANDELSBALANS 199-213 mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 Handelsbalans

Läs mer

Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan?

Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan? SV Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan? A Information om Dublinförordningen för personer som ansöker om internationellt skydd enligt artikel 4 i förordning (EU) nr 604/2013

Läs mer

Föreskrift om rapportering av oreglerade fordringar och övriga fordringar med nollränta

Föreskrift om rapportering av oreglerade fordringar och övriga fordringar med nollränta understrykning 1 (6) Till kreditinstituten Till kreditinstitutens holdingsammanslutningar Föreskrift om rapportering av oreglerade fordringar och övriga fordringar med nollränta Finansinspektionen meddelar

Läs mer

Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan?

Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan? SE Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan? A Information om Dublinförordningen för personer som ansöker om internationellt skydd enligt artikel 4 i förordning (EU) nr 604/2013

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa Privatpersoners användning av datorer och Internet - i Sverige och övriga Europa Undersökningen Görs årligen sedan år Omfattar personer i åldern - år ( och - år) Data samlas in i telefonintervjuer som

Läs mer

Sida 1 av 11. Innan du börjar. Sida 2 av 11. A1 Finansiella tillgångar, per den 31/12 2014. A1 Finansiella anläggnings- och omsättningstillgångar

Sida 1 av 11. Innan du börjar. Sida 2 av 11. A1 Finansiella tillgångar, per den 31/12 2014. A1 Finansiella anläggnings- och omsättningstillgångar KTS Test 4:e kvartalet 2014 Testmyndighet nr 1 TEST Landstingens finansiella tillgångar och skulder Påbörjad, skicka in senast 2014-12-31 Myndighet 1a Sida 1 av 11 Innan du börjar Sidor och frågor i blanketten

Läs mer

BILAGA A till. förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

BILAGA A till. förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.12.2010 KOM(2010) 774 slutlig Bilaga A/kapitel 14 BILAGA A till förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet

Läs mer

Finansräkenskapernas reviderade uppgifter för år 2008 har utkommit

Finansräkenskapernas reviderade uppgifter för år 2008 har utkommit Nationalräkenskaper 2010 Finansräkenskaper Finansräkenskapernas reviderade uppgifter för år har utkommit Finansräkenskapernas årsuppgifter för år har reviderats på basis av kompletterade källuppgifter.

Läs mer

Anna Kinberg Batra. Ordförande i riksdagens finansutskott, gruppledare Moderaterna

Anna Kinberg Batra. Ordförande i riksdagens finansutskott, gruppledare Moderaterna Anna Kinberg Batra Ordförande i riksdagens finansutskott, gruppledare Moderaterna Viktigast för ett ökat sparande - Stabila offentliga finanser - Stabilt finansiellt system - Fler i arbete - Mer pengar

Läs mer

Aktuella risker och utmaningar varuhandel

Aktuella risker och utmaningar varuhandel Aktuella risker och utmaningar varuhandel På vad ska moms redovisas? Huvudregel Omsättning inom landet av skattepliktiga varor och tjänster av en beskattningsbar person Definitioner materiella ting, bland

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

Låg ränta ger stöd åt inflationsuppgången. Riksbankschef Stefan Ingves Bank & Finans Outlook 18 mars 2015

Låg ränta ger stöd åt inflationsuppgången. Riksbankschef Stefan Ingves Bank & Finans Outlook 18 mars 2015 Låg ränta ger stöd åt inflationsuppgången Riksbankschef Stefan Ingves Bank & Finans Outlook 18 mars 2015 Sverige - en liten öppen ekonomi i en osäker omvärld Stora oljeprisrörelser Negativa räntor och

Läs mer

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet Det ekonomiska läget 4 juli Finansminister Anders Borg Det ekonomiska läget Stor internationell oro, svensk tillväxt bromsar in Sverige har relativt starka offentliga finanser Begränsat reformutrymme,

Läs mer

9.2.2015 Fritt för publicering klockan 9.00

9.2.2015 Fritt för publicering klockan 9.00 ÅRSPUBLICERING (preliminära uppgifter): EXPORTEN ÅR 4 NÄSTAN PÅ SAMMA NIVÅ SOM ÅRET INNAN Handeln med Ryssland avtog markant 9..5 Fritt för publicering klockan 9. Värdet på Finlands export av varor år

Läs mer

Barn som ansöker om internationellt skydd

Barn som ansöker om internationellt skydd SV Barn som ansöker om internationellt skydd Information för ensamkommande barn som ansöker om internationellt skydd enligt artikel 4 i förordning (EU) nr 604/2013 1 Vi gav dig den här broschyren eftersom

Läs mer

Anvisningar till blankett Deklaration av gruppbaserad kapitalbas och solvensmarginal

Anvisningar till blankett Deklaration av gruppbaserad kapitalbas och solvensmarginal Remissexemplar 2010-12-14 Bilaga 2 Anvisningar till blankett Deklaration av gruppbaserad kapitalbas och solvensmarginal Samtliga belopp ska anges i tusentals kronor (tkr), utan decimal, och avrundas enligt

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR MFI-RAPPORTERING (RATI- OCH KOTI-RAPPORTER)

ANVISNINGAR FÖR MFI-RAPPORTERING (RATI- OCH KOTI-RAPPORTER) Rapporteringsanvisningar 1 (104) ANVISNINGAR FÖR MFI-RAPPORTERING (RATI- OCH KOTI-RAPPORTER) Version 1.10 () Gäller från 1.1.2014 Rapportering enligt dessa anvisningar börjar med ställningen i januari

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

FINLÄNDSKA PORTFÖLJINVESTERINGAR I UTLANDET 31.12.2003. Tyskland, Frankrike och Sverige viktigaste mottagarländer

FINLÄNDSKA PORTFÖLJINVESTERINGAR I UTLANDET 31.12.2003. Tyskland, Frankrike och Sverige viktigaste mottagarländer MEDDELANDE 27.5.24 FINLÄNDSKA PORTFÖLJINVESTERINGAR I UTLANDET 31.12.23 Finlands Bank samlar in data om finländska portföljinvesteringar 1 i utlandet för betalningsbalansstatistiken. Marknadsvärdet av

Läs mer

Fusioner och delningar över gränserna

Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster INLEDNING Bakgrund Med det här samrådet vill vi

Läs mer

Infrastrukturskulden hur finansierar vi den?

Infrastrukturskulden hur finansierar vi den? JANUARI 2015 Infrastrukturskulden hur finansierar vi den? LARS-JOHAN BLOM SVERIGES BYGGINDUSTRIER Infrastrukturskulden Sverige har en infrastrukturskuld på 300 Mdr kr. Hälften eller 150 Mdr kr är relaterat

Läs mer

Barn som ansöker om internationellt skydd

Barn som ansöker om internationellt skydd SV Barn som ansöker om internationellt skydd Information för ensamkommande barn som ansöker om internationellt skydd enligt artikel 4 i förordning (EU) nr 604/2013 1 Du har fått den här broschyren, eftersom

Läs mer

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602 resultaträkning Januari december, MSEK Not 2006 2005 2004 Fakturering m2 562 1 096 2 598 Kostnader för fakturerade varor och tjänster 285 621 2 238 Bruttomarginal 277 475 360 Försäljningskostnader 1) 206

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

Penningmängds- och bankstatistik. Årsöversikt 2007

Penningmängds- och bankstatistik. Årsöversikt 2007 Penningmängds- och bankstatistik Årsöversikt 7 Nya utbetalda bostadslån 7 7,,,,,, 7 8 9 Finlands Bank Finansmarknads- och statistikavdelningen Statistikenheten..8 Innehåll Aggregerad balansräkning för

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. om implicita förpliktelser som kan påverka de offentliga budgetarna

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. om implicita förpliktelser som kan påverka de offentliga budgetarna EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.6.2015 COM(2015) 314 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om implicita förpliktelser som kan påverka de offentliga budgetarna SV SV RAPPORT

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 * Skatteverkets allmänna råd om reservering för förlustrisker vid export Skatteverket lämnar med stöd av 2 förordningen (2007:780) med instruktion för Skatteverket

Läs mer

Eurokrisen. Lars Calmfors Hässleholms Tekniska Skola 16 april, 2012

Eurokrisen. Lars Calmfors Hässleholms Tekniska Skola 16 april, 2012 Eurokrisen Lars Calmfors Hässleholms Tekniska Skola 16 april, 2012 Bakgrund Euron infördes elektroniskt som gemensam valuta 1999 Euron infördes fysiskt 2002 Ursprungligen 11 länder: Tyskland, Frankrike,

Läs mer

FÖRESKRIFT Nr 306.2 Dnr 44/420/98 1 (5)

FÖRESKRIFT Nr 306.2 Dnr 44/420/98 1 (5) 1 (5) NOTER TILL BOKSLUTET I noter till bokslutet skall redovisas följande: Noter angående upprättandet av bokslutet I noterna skall ingå en beskrivning av redovisningsprinciperna för upprättande av sammanslutningens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om underlag för årsredovisning för staten; SFS 2011:231 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

www.2010againstpoverty.eu 2010againstpoverty@ec.europa.eu

www.2010againstpoverty.eu 2010againstpoverty@ec.europa.eu KE-80-09-930-SV-C www.2010againstpoverty.eu 2010againstpoverty@ec.europa.eu Är du intresserad av publikationerna från generaldirektoratet för sysselsättning, socialpolitik och lika möjligheter? Du kan

Läs mer

Åtta EU-länder före USA med bredbandsutbyggnad enligt kommissionens rapport om telekommunikation

Åtta EU-länder före USA med bredbandsutbyggnad enligt kommissionens rapport om telekommunikation IP/08/40 Bryssel den 19 mars 2008 Åtta EU-länder före USA med bredbandsutbyggnad enligt kommissionens rapport om telekommunikation Danmark, Finland, Nederländerna och Sverige är världsledande vad gäller

Läs mer

RIKTLINJER. med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artiklarna 5.1, 12.1 och 14.

RIKTLINJER. med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artiklarna 5.1, 12.1 och 14. 19.6.2015 L 154/15 RIKTLINJER EURPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE (EU) 2015/948 av den 16 april 2015 om ändring av riktlinje ECB/2013/7 om statistik om värdepappersinnehav (ECB/2015/19) ECB-RÅDET HAR ANTAGIT

Läs mer

Regler för bokföring och årsredovisning i Sveriges riksbank

Regler för bokföring och årsredovisning i Sveriges riksbank Regel BESLUTSDATUM: 2011-12-07 BESLUT AV: BEFATTNING: - ANSVARIG AVDELNING: Direktionen ADM FÖRVALTNINGSANSVARIG: Henrik Gardholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787

Läs mer

Rapporteringsanvisningar för statistiken över kreditbeståndet 2010

Rapporteringsanvisningar för statistiken över kreditbeståndet 2010 Rapporteringsanvisningar för statistiken över kreditbeståndet 2010 i bruk fr.o.m. 30.6.2010 30.6.2010 1 INNEHÅLL 1 RAPPORTERINGSANVISNINGAR... 2 1.1 TABELL 1: KREDITER EFTER KREDITTAGARSEKTOR... 3 1.2

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Koncernredovisning Repetition

Koncernredovisning Repetition Koncernredovisning Repetition Fördjupad finansiell redovisning Handelshögskolan vid Åbo Akademi BokfL 6:7.1 : Koncerninterna poster och minoritetsandelar I koncernbokslutet skall koncernens resultat och

Läs mer

Inledning om penningpolitiken

Inledning om penningpolitiken Inledning om penningpolitiken Riksdagens finansutskott 5 mars 2015 Riksbankschef Stefan Ingves Sverige - en liten öppen ekonomi Stora oljeprisrörelser Negativa räntor och okonventionella åtgärder Centralbanker

Läs mer

Finansiell statistik. Årsöversikt 2009

Finansiell statistik. Årsöversikt 2009 Finansiell statistik Årsöversikt 9 Fondandelsskuld efter fondtyp och nettoflöden totalt under 9 Aktiefonder Blandfonder Hedgefonder Nettoflöden (höger skala) Obligationsfonder Fastighetsfonder Penningmarknadsfonder

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

Uppgifter föreläsning

Uppgifter föreläsning Linköpings universitet 2015-01-16 IEI - Företagsekonomi Gunnar Eriksson / Peter Johansson Externredovisning B 723G36 vt 2015 Föreläsningsuppgifter för vecka 1 IAS (Föreställningsramen), pkt 1-101 ABL (Aktiebolagslagen),

Läs mer

RAPPORTERINGSANVISNINGAR FÖR KAPITALFONDER (SIRA)

RAPPORTERINGSANVISNINGAR FÖR KAPITALFONDER (SIRA) Anvisning Avdelningen för finansiell stabilitet och RAPPORTERINGSANVISNINGAR FÖR KAPITALFONDER (SIRA) Version 1.0 Gäller från 1.3.2015 Anvisning 1(50) Innehåll 1 Inledning... 3 2 Datainsamlingstjänst...

Läs mer

Förändringar publikationen Finansmarknadsstatistik september 2010

Förändringar publikationen Finansmarknadsstatistik september 2010 STATISTISKA CENTRALBYRÅN PM 1(6) Förändringar publikationen Finansmarknadsstatistik september 2010 Nya tabeller 4.5 Bankernas utlåning fördelad på löptid 4.6 Bostadsinstitutens utlåning fördelad på löptid

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land. Uppdaterad juli 2008

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land. Uppdaterad juli 2008 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land Uppdaterad juli 2008 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land INNEHÅLL Lagarna i arbetslandet gäller... 3 Arbetslöshetsförsäkringen i Sverige... 4 Ersättning

Läs mer

Möjligheter och framtidsutmaningar

Möjligheter och framtidsutmaningar Möjligheter och framtidsutmaningar Peter Norman, finansmarknadsminister Terminsstart pension, 8 februari 101 100 Djupare fall och starkare återhämtning av BNP jämfört med omvärlden BNP 101 100 101 100

Läs mer

Periodisk sammanställning via Skatteverkets e-tjänst Filöverföring

Periodisk sammanställning via Skatteverkets e-tjänst Filöverföring * Skatteverket SKV 278 utgåva 5 Periodisk sammanställning via Skatteverkets e-tjänst Filöverföring * Skatteverket SKV 278 utgåva 5. Utgiven i juni 2013. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning... 2 2 Allmänt...

Läs mer

EUROPEISKA CENTRALBANKEN

EUROPEISKA CENTRALBANKEN 26.9.2003 SV Europeiska unionens officiella tidning L 241/1 EUROPEISKA CENTRALBANKEN EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE av den 6 februari 2003 om vissa av Europeiska centralbankens krav på statistikrapportering

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter för 2008

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter för 2008 SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.1.2010 KOM(2009)713 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter

Läs mer

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR 3 januari 215 STATSSKULD Förändring från föregående månad Utestående belopp, kr A. Nominellt belopp, inkl. förvaltningsstillgångar Upplupen inflationskompensation (uppräkningsbelopp) Valutakurseffekter

Läs mer

RAPPORTERINGSANVISNINGAR FÖR INVESTERINGSFONDER (SIRA)

RAPPORTERINGSANVISNINGAR FÖR INVESTERINGSFONDER (SIRA) Rapporteringsanvisningar 1 (35) RAPPORTERINGSANVISNINGAR FÖR INVESTERINGSFONDER (SIRA) Version 1.4.1 Gäller från 1.1.2011 Rapporteringsanvisningar 2 (35) Innehållsförteckning 1 RAPPORTERINGEN I PRAKTIKEN...

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2003O0002 SV 17.02.2005 001.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE av den 6 februari 2003

Läs mer

Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS)

Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) Effekter i moderbolagets redovisning I samband med övergången till redovisning enligt IFRS

Läs mer

Generaldirektoratet för kommunikation Direktorat C - Kontakter med allmänheten Enheten för övervakning och uppföljning av den allmänna opinionen

Generaldirektoratet för kommunikation Direktorat C - Kontakter med allmänheten Enheten för övervakning och uppföljning av den allmänna opinionen Generaldirektoratet för kommunikation Direktorat C - Kontakter med allmänheten Enheten för övervakning och uppföljning av den allmänna opinionen EB71.3 - EU-VALET 2009 24.7.2009 Eftervalsundersökning Första

Läs mer

TARGET2- Suomen Pankki

TARGET2- Suomen Pankki REGLER OM AUTOMATISK KOLLATERALISERING I TARGET 2-SUOMEN PANKKI Definitioner automatisk kollateralisering: intradagskredit som en nationell centralbank i euroområdet beviljar i centralbankspengar till

Läs mer

Reseströmmar en översikt 2000 2012

Reseströmmar en översikt 2000 2012 Reseströmmar en översikt 2000 2012 Innehållsförteckning 15 Sammanfattning 16 Inledning 18 Utländska gästnätter på hotell i Sverige 12 Samband mellan utrikeshandel och gästnätter 16 Samband mellan växelkursens

Läs mer

Information om ansökan per land

Information om ansökan per land Information om ansökan per land OBS! Till ansökan bifogade handlingar skall vara översatta till landets officiella språk, eller, om det är svårt att få till stånd en sådan översättning till engelska eller

Läs mer

11.27 MARIK AB II kassaflödesanalys med indirekt metod

11.27 MARIK AB II kassaflödesanalys med indirekt metod 11.7 MARIK AB II MARIKAB expanderar sin verksamhet 0X9. Nedanstående balansräkning (IB o UB) och resultaträkning gäller för 0X9 och du ska upprätta en ny kassaflödesanalys för 0X9 - med hjälp av nedanstående

Läs mer

Lättläst om svenskt studiestöd

Lättläst om svenskt studiestöd Lättläst om svenskt studiestöd Grundläggande rätt för utländska medborgare 2014/15 1 2 Innehåll Vilka är länderna inom EU och EES?...7 Vilka krav behöver du uppfylla för att få svenskt studiestöd?...8

Läs mer

För dig som söker arbete i annat EU-land. Uppdaterad augusti 2010

För dig som söker arbete i annat EU-land. Uppdaterad augusti 2010 För dig som söker arbete i annat EU-land Uppdaterad augusti 2010 För dig som söker arbete i annat EU-land INNEHÅLL Lagarna i arbetslandet gäller... 3 Arbetslöshetsförsäkringen i Sverige... 3 Ersättning

Läs mer

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Information angående UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Utgiven: juni 2013 Enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster Så här gör du för att få ersättning för besök av utländska patienter/utlandssvenskar

Läs mer

Penningpolitik och makrotillsyn LO 27 mars 2014. Vice riksbankschef Martin Flodén

Penningpolitik och makrotillsyn LO 27 mars 2014. Vice riksbankschef Martin Flodén Penningpolitik och makrotillsyn LO 27 mars 2014 Vice riksbankschef Martin Flodén Översikt Makrotillsyn: ett nytt policyområde växer fram Är penningpolitiken ett lämpligt verktyg för makrotillsynen? Hur

Läs mer

Utsläppsrättspris på Nord Pool

Utsläppsrättspris på Nord Pool Kyotoprotokollet I enlighet med Kyotoprotokollet ska EU minska sina utsläpp med 8% från 1990 till perioden 2008-2012. I enlighet med EU:s sk bördefördelning har Sverige fått möjlighet att öka sina utsläpp

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER GfNA-II-B-Erasmus+_Annex III_mnbeneficiary_Versin 30-07-2014_sv.dc BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Prgrammråde 1 allmänbildande utbildning I. INLEDNING Denna bilaga kmpletterar reglerna

Läs mer

Nordax Finans AB (publ)

Nordax Finans AB (publ) Nordax Finans AB (publ) Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2007-01-01 -- 2007-12-31 Om inte särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Planerat datum för årsstämma är den 16 april 2008.

Läs mer

Svensk export och import har ökat

Svensk export och import har ökat Svensk export och import har ökat utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 2005 2007 Sverige exporterade jordbruksvaror och livsmedel för 41,5 miljarder under 2007 och importerade för 77 miljarder

Läs mer

Direktinvesteringar 1

Direktinvesteringar 1 Direktinvesteringar 1 Direktinvesteringsflöden Diagram 1 och tabell 1 visar värdet på in- och utflöden av direktinvesteringar under 2006-2014. Inflöden redovisas som nettot av de investeringar som utländska

Läs mer

Statsskuldkriserna i vår omvärld hur ska de hanteras? Lars Calmfors Öppen föreläsning Stockholms universitet 19/10 2010

Statsskuldkriserna i vår omvärld hur ska de hanteras? Lars Calmfors Öppen föreläsning Stockholms universitet 19/10 2010 Statsskuldkriserna i vår omvärld hur ska de hanteras? Lars Calmfors Öppen föreläsning Stockholms universitet 19/10 2010 Förändring av offentligt finansiellt sparande 2007-2009, procent av BNP Ungern Schweiz

Läs mer

Rapporteringsanvisningar för uppgifter om kreditbeståndet 2015

Rapporteringsanvisningar för uppgifter om kreditbeståndet 2015 1(16) Rapporteringsanvisningar för uppgifter om kreditbeståndet 2015 2(16) INNEHÅLL 1 RAPPORTERINGSANVISNINGAR... 3 Leverans av uppgifter... 3 Förändringar i verksamheten... 3 Ifyllande av blankettuppgifter...

Läs mer

Rad 9. Kassa, banktillgodohavanden Posten omfattar betalningsmedel, inklusive utländska sedlar och mynt, som kan disponeras fritt.

Rad 9. Kassa, banktillgodohavanden Posten omfattar betalningsmedel, inklusive utländska sedlar och mynt, som kan disponeras fritt. Bilaga 2 Spec A1. Kapitalplaceringar Rad 8. Omvända repor På posten omvända repor redovisas den erlagda köpeskillingen vid äkta återköpsavtal. Omvända repor och repor ska redovisas separat på Spec A1.

Läs mer

Finansräkenskaper 2010

Finansräkenskaper 2010 Nationalräkenskaper 211 Finansräkenskaper Kapitalvinsterna ökade hushållens finansiella tillgångar i fjol I slutet av år uppgick hushållens finansiella tillgångar till 223 miljarder euro. Detta var en

Läs mer

11.26 MARIK AB kassaflödesanalys med indirekt metod

11.26 MARIK AB kassaflödesanalys med indirekt metod 11.26 MARIK AB kassaflödesanalys med indirekt metod MARIKAB redovisar nedanstående balans- och resultaträkning för 20X8. Upprätta en kassaflödesanalys för 20X8 med hjälp av dessa rapporter och upplysningarna

Läs mer