Offentlig. Anvisning för uppföljningsrapportering av riktade långfristiga refinansieringstransaktioner (TLTRO)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "17.2.2015. Offentlig. Anvisning för uppföljningsrapportering av riktade långfristiga refinansieringstransaktioner (TLTRO)"

Transkript

1 Anvisning 1 (11) Anvisning för uppföljningsrapportering av riktade långfristiga refinansieringstransaktioner (TLTRO) Innehåll 1 Allmänt Avgränsning av TLTRO-rapporteringen TLTRO utestående belopp som ska rapporteras (ingående och utgående balans) TLTRO Godtagbar nettoutlåning Justeringar av utestående belopp av godtagbara lån Konsekvenser för RATI-rapporteringen Allmänt Denna anvisning kompletterar ECB:s riktlinjer om rapportering av riktade långfristiga refinansieringstransaktioner och förklarar samtidigt sambanden mellan MFIstatistikrapporteringen (RATI) och TLTRO-rapporteringen. TLTRO-rapporteringen baserar sig på en beräkningsmetod som tillämpas inom finansräkenskaperna. Till den ingående balansen läggs nettoflöden (bruttoutlåning återbetalningar), omvärderingar och andra justeringar som hänför sig till perioden, vilket ger den utgående balansen för perioden. TLTRO-rapporten kan inte i sin helhet tas fram från RATI-rapporten. TLTROrapporteringen baserar sig till stor del på definitionerna i förordningen om finansinstitutens balansräkningar (ECB/2013/33) och kvalitetskontrollen bygger således på en jämförelse mellan TLTRO- och RATI-rapporten. En rapporteringskalender, där också rapporteringsperioderna är utsatta, läggs ut på Finlands Banks webbplats Kalendern uppdateras när informationen från ECB har preciserats. 2 Avgränsning av TLTRO-rapporteringen TLTRO-rapporteringen gäller lån (i samtliga valutor) till icke-finansiella företag och hushåll (exkl. bostadslån) i euroområdet, som också omfattas av RATI-rapporteringen. Motsvarigheterna mellan rapporteringarna kan illustreras med följande fyra tabeller. 1. TLTRO: instrument TLTRO RATI LD: INSTRUMENT (fält 07) 41 = Penningmarknadsskuldebrev (icke omsättbara) 42 = Revolverande lån (utestående belopp i kreditlinjer) Utlåning 43 = Kontokrediter 44 = Äkta kreditkortskredit

2 Anvisning 2 (11) 45 = Betaltidskredit (oäkta kreditkortskredit) 46 = Omvända repor 47 = Övrig utlåning 2. TLTRO: ändamål TLTRO RATI LD: ÄNDAMÅL (fält 13) C = Konsumtionskredit S = Studielån Utlåning exkl. bostadslån R = Lån för fritidsbostad O = Annat ändamål N = Ospecificerat 3. TLTRO: motpartssektor TLTRO RATI LD: MOTPARTSSEKTOR (fält 19) = a icke-finansiella företag = Nationella privata icke-finansiella företag = Utlandskontrollerade icke-finansiella företag 112 = Bostadsamfund 1121 = Bostadsaktiebolag Icke-finansiella företag = Bostadsaktiebolag, offentliga (inkl. bostadsamfund) = Bostadsaktiebolag, nationella privata = Bostadsaktiebolag, utlandskontrollerade 1122 = Övriga bostadssamfund = Övriga bostadssamfund, offentliga = Övriga bostadssamfund, nationella privata = Övriga bostadssamfund, utlandskontrollerade Hushåll (inkl. hushållens icke-vinstsyftande organisationer) 141 = Arbetgivarhushåll och andra näringsidkarhushåll 143 = Anställda 144 = Mottagare av kapitalinkomster och transfereringsinkomster 1441 = Mottagare av kapitalinkomster 1442 = Mottagare av pensioner 1443 = Mottagare av andra transfereringar 15 = Hushållens icke-vinstsyftande organisationer (HIVSO) Notera att uppgifterna här anges för undersektorerna och inte på minimirapporteringsnivå som i RATI-rapporten.

3 Anvisning 3 (11) TLTRO Euroområdet 4. TLTRO: hemland RATI LD: MOTPARTENS HEMLAND (Fält 24) AT = Österrike AX = Åland BE = Belgien BL = Saint-Barthélemy CY = Cypern DE = Tyskland EE = Estland ES = Spanien FI = Finland FR = Frankrike GF = Franska Guyana GP = Guadaloupe GR = Grekland IE = Irland IT = Italien LT = Litauen (från ) LU = Luxemburg LV = Lettland (från ) *) MC = Monaco MF = Saint-Martin MQ = Martinique MT = Malta NL = Nederländerna PM = Saint-Pierre-et-Miquelon PT = Portugal RE = Réunion SI = Slovenien SK = Slovakien YT = Mayotte *) Notera således att Lettland inte ska räknas till euroområdet i balansräkningen (ingående balans) för perioden 2013M04 och inte heller i flödesuppgifterna i rapporten för perioder 2013M M12, men nog från perioden 2014M01.

4 Anvisning 4 (11) 3 TLTRO utestående belopp som ska rapporteras (ingående och utgående balans) Basidentitet för beräkning av utestående belopp av godtagbara lån för ingående respektive utgående balans (siffrorna i de två första kolumnerna avser radnumren på TLTRO-inrapporteringsblanketten): = Utestående belopp av godtagbara lån för ingående (1.0) resp. utgående (4.0) balans Utestående belopp i balansräkningen Värdepapperiserade/överförda lån som får vara kvar i balansräkningen Nedskrivningar av individuellt/kollektivt värderade lån Från det utestående beloppet i balansräkningen avräknas värdepapperiserade eller överförda lån som får vara kvar i rapportörens balansräkning. Syftet är att begränsa uppföljningen till rapportörens verkliga utlåning. Till den så erhållna skillnaden läggs nedskrivningar av individuellt och kollektivt värderade lån, eftersom det är bruttoutlåningen som är föremål för bedömning. I de flesta euroländerna dras inte nedskrivningar av från det utestående beloppet utan lånen rapporteras till bruttobelopp. Nedskrivningsbeloppet redovisas då på skuldsidan i balansräkningen under posten Eget kapital och reserver. Eftersom utlåningen i Finland i RATI-rapporten redovisas till nettobelopp efter nedskrivningar, ska reserveringar för nedskrivningar redovisas i TLTRO-rapporten. I TLTRO-rapporten redovisas nedskrivningar på det utestående belopp av lån i balansräkningen som inte har varit föremål för värdepapperisering eller annan överföring (dvs. skillnaden mellan raderna 1.1 och 1.2 och skillnaden mellan raderna 4.1 och 4.2). Om det emellertid är omöjligt att rapportera nedskrivningar av individuellt och kollektivt värderade lån, kan fältet lämnas tomt. Det utestående belopp av godtagbara lån som läggs till grund för beräkning av maximitilldelningen från de två första refinansieringstransaktionerna (7 % av den godtagbara utlåningen) minskar då med ett belopp motsvarande nedskrivningarna. Reserveringarna för nedskrivningar ska dock tas upp som en justeringspost avseende nettoutlåningen och redovisas under posten Av- och nedskrivningar (3.2B). Om nedskrivningar inte redovisas, ska detta anges i kommentarfältet.

5 Anvisning 5 (11) Den godtagbara utlåning till icke-finansiella företag och hushåll i euroområdet som ska redovisas i TLTRO-rapporten kan hämtas från RATI-rapporten med följande ytterligare avgränsningar: TLTRO Utestående belopp i balansräkningen (raderna 1.1 och 4.1) Värdepapperiserade/ överförda lån som får vara kvar i balansräkningen (raderna 1.2 och 4.2) Av- och nedskrivningar *) (raderna 1.3 och 4.3) RATI LD (eller IL): Fält 04_Uppdelning på balansposter = A (tillgång) Fält 05_Transaktion = S (utestående belopp) Fält 32_Balansvärde = värde i tusentals euro Fält 04_Uppdelning på balansposter = A (tillgång) Fält 05_Transaktion = S (utestående belopp) Fält 09_Värdepapperisering och.. = SL (värdepapperiserat lån [ej förvaltat]) Fält 32_Balansvärde = värde i tusentals euro Fält 04_Uppdelning på balansposter = A (tillgång) Fält 05_Transaktion = S (utestående belopp) Fält 47_Avskrivningar och nedskrivningar av individuellt värderade lån (LD) **) = värde i tusentals euro Fält 47_Nedskrivningar av kollektivt värderade lån (IL) ***) = värde i tusentals euro *) Såsom ovan nämndes kan fälten för nedskrivningar lämnas tomma och uppgifterna rapporteras tillsammans med avskrivningar under 3.2B, men nedskrivningarna räknas då inte med i det utestående beloppet av godtagbara lån för de två första TLTRO-refinansieringstransaktionerna. **) Endast nedskrivningar av individuellt värderade lån (avskrivningar tas upp i justeringsposten avseende flödesuppgifter under 3.2B). ***) Bland nedskrivningarna av kollektivt värderade lån ska nedskrivningar av lån till icke-finansiella företag och hushåll (exkl. bostadslån) gå att särredovisa. I princip ska alla nedskrivningar av individuellt/kollektivt värderade lån som ingår i det utestående beloppet i den ingående balansen räknas med i de (kumulativa) nedskrivningarna i den ingående balansen (posten 1.3) från och med den tidpunkt då lånen beviljades. Genom att lägga till denna post till den det utestående belopp som i RATI-rapporten redovisats netto erhålls den bruttoutlåning som ska rapporteras i TLTRO-rapporten.

6 Anvisning 6 (11) 4 TLTRO Godtagbar nettoutlåning I RATI-rapporteringen redovisas inte nettoutlåningen uppdelad på poster. För rapporteringen av de enskilda posterna redogörs i ECB:s riktlinjer om TLTROrapportering. TLTRO-rapporten motsvarar därför RATI-rapporten endast i fråga om räckvidden som anges i avsnitt 2 Avgränsning av TLTRO-rapporteringen. 2.0 = Nettoutlåning under perioden Bruttoutlåning Återbetalningar I nettoutlåning (2.0) och justeringar av utestående belopp (3.0) ska i princip alla transaktioner och justeringar som inträffat under rapporteringsperioden ingå. Det är dock tillåtet att under dessa poster rapportera endast transaktioner eller justeringar avseende lån som redovisats i den ingående eller utgående balansen. Om ett deltagande institut inte rapporterar transaktioner och justeringar som inträffat under rapporteringsperioden till fullt belopp, ska detta anges i kommentarfältet. Denna lättnad gäller inte transaktioner som utgör överföringar av lån (posterna 3.1A 3.1C). Omförhandlade låneavtal (RATI-transaktion N02 = Omförhandlade låneavtal) ska redovisas både under bruttoutlåning (rad 2.1) och under återbetalningar (rad 2.2). Om förhandlingarna resulterar i justeringar av det utestående beloppet, ska justeringen rapporteras under posten 3.2. Beträffande kontokrediter (RATI-instrument 43), revolverande lån (RATI-instrument 42) och kreditkortskrediter (RATI-instrument 44 och 45) redovisas positiva belopp under bruttoutlåning och negativa belopp under återbetalningar. Normala upplupna räntor ingår inte i bruttoutlåning, men om obetalda räntor (eller andra serviceavgifter) kapitaliseras, ska den kapitaliserade posten redovisas som bruttouttag.

7 Anvisning 7 (11) 5 Justeringar av utestående belopp av godtagbara lån Justeringar av utestående belopp (och därmed också av nettoflödet) har delats upp på förvärv och avyttring av lån och andra justeringar enligt följande: 3.0 = Justeringar av utestående belopp = Förvärv och avyttring av lån 3.1A + Nettoflöde av värdepapperiserade lån som tagits bort från balansräkningen 3.1B + Nettoflöde av andra överföringar av lån som tagits bort från balansräkningen 3.1C + Nettoflöde av värdepapperiseringar och andra överföringar av lån som får stå kvar i balansräkningen = Andra justeringar 3.2A + Omvärderingar till följd av växelkursförändringar 3.2B + Av- och nedskrivningar 3.2C + Omklassificeringar För förvärv, avyttring och annan överföring av lån finns delvis motsvarande poster i RATI-rapporten. I TLTRO-rapporten ska såsom överföringar av lån också redovisas till exempel låneöverföringar till följd av fusioner eller andra omstruktureringar eller koncerninterna överföringar, som i balansräkningsstatistiken oftast rapporteras som omklassificeringar. I TLTRO-rapporteringen redovisas nettoflöden av värdepapperiserade eller överförda lån såsom förvärv överföringar.

8 Anvisning 8 (11) Avskrivningar eller andra nedskrivningar i samband med överföringar av lån ska rapporteras under 3.2B. TLTRO Nettoflöde av värdepapperiserade lån som tagits bort från balansräkningen (rad 3.1A) Nettoflöde av andra överföringar av lån som tagits bort från balansräkningen (rad 3.1B) Nettoflöde av värdepapperiseringar och andra överföringar av lån som får stå kvar i balansräkningen (rad 3.1C) RATI LD Fält 04_Uppdelning på balansposter = O (post utanför balansräkningen) Fält 05_Transaktion = F (flöde) Fält 09_Värdepapperisering och.. = SL (värdepapperiserat lån [ej förvaltat]) eller SR (värdepapperiserat lån [förvaltat]) Fält 32_Balansvärde = värde i tusentals euro (förtecknet anger förvärv/avyttring) Fält 04_Uppdelning på balansposter = A (tillgång) eller O (post utanför balansräkningen) Fält 05_Transaktion = F (flöde) Fält 09_Värdepapperisering och..= LS (avyttring), LA (förvärv) eller LI (överföring) *) Fält 32_Balansvärde = värde i tusentals euro Fält 04_Uppdelning på balansposter = A (tillgång) Fält 05_Transaktion = F (flöde) Fält 09_Värdepapperisering och.. = SL (värdepapperiserat lån [ej förvaltat]) eller SR (värdepapperiserat lån [förvaltat]) Fält 32_Balansvärde = värde i tusentals euro (förtecknet anger förvärv/avyttring) *) Lån som överförs direkt till exempel till moderbolagets balansräkning utan att tas upp i rapportörens balansräkning redovisas i RATI-rapporten med koden LI. I TLTRO-rapporteringen rapporteras sådana lån inte alls. Med undantag för avskrivningar redovisas inga andra justeringar (omklassificeringar och omvärderingar till följd av växelkursförändringar) i RATI-rapporten. Avskrivningarna motsvaras av följande poster i RATI-rapporteringen. Av- och nedskrivningar (rad 3.2B) Fält 04_Uppdelning på balansposter = A (tillgång) Fält 05_Transaktion = S (utestående belopp) Fält 09_Värdepapperisering och.. = null, SL eller SR Fält 47_Avskrivningar och nedskrivningar av individuellt värderade lån (LD) *) = värde i tusentals euro *) I denna post ska avskrivningar om möjligt särredovisas från nedskrivningar av individuellt värderade lån (se avsnitt 3).

9 Anvisning 9 (11) Omklassificeringar och omvärderingar till följd av växelkursförändringar analyseras för statistiken på Finlands Bank. I samband med omklassificeringar ombes rapportören oftast lämna in kompletterande uppgifter. Omklassificeringar uppkommer bland annat på grund av förändringar i sektorindelningen och i klassificeringen av tillgångar och skulder. Som omklassificeringar redovisas i balansräkningsstatistiken också justeringar på grund av omstruktureringar. I vissa fall kan omklassificeringar användas för korrigering av felrapporteringar. Institut som deltar i de riktade långfristiga refinansieringstransaktionerna ska dock redovisa även omklassificeringar i TLTRO-rapporten. I TLTRO-rapporten redovisas dock justeringar av utestående belopp på grund av omstruktureringar såsom överföringar av lån och inte som omklassificeringar. Ett lån omklassificeras när samma lån ingår i olika kategorier i den ingående och i den utgående balansen. Till exempel redovisas Lettland i balansräkningen för perioden 2013M04 som ett icke-euroland men i balansräkningen för perioden 2014M04 som ett euroland. Om vi antar att rapportören i sin balansräkning tar upp samma lån i euro till Lettland på en miljon euro för hela perioden mellan april 2013 och april 2014, ökar utlåningen till euroområdet i januari 2014 med sammanlagt en miljon euro. Då inget nytt lån lyfts, förklaras ökningen genom redovisning av en post motsvarande en miljon euro med positivt förtecken under omklassificeringar. Under rapporteringsperioden mellan april 2013 och april 2014 inföll den s.k. RATIreformen (i januari 2014) samtidigt som den nya sektorindelningen infördes. I samband med reformen ägde en överföring av lån från den icke-finansiella sektorn till övriga sektorer och vice versa rum. Om rapportören kan använda den nya sektorkoden för klassificering av kunder under hela perioden mellan april 2013 och december 2013, skapar själva övergången till en ny sektorindelning inte något behov av omklassificeringar. I TLTRO-rapporten ska också omvärderingar till följd av växelkursförändringar rapporteras. Växelkursförändringar medför en justering av värdet på lån i andra valutor än euro som räknats om till euro. Kursförändringar ska rapporteras med negativt förtecken om valutakurseffekten minskar balansvärdet och med positivt förtecken om valutakurseffekten höjer balansvärdet. Om uppgifter om växelkursförändringar inte kan hämtas direkt från rapportörens informationssystem, kan följande metod som presenteras i ECB:s balansräkningsmanual användas för att bedöma förändringarna: 1. Det utestående beloppet i euro av valutalån i utgående och ingående balans räknas om i ursprunglig (nominell) valuta enligt valutakurserna för slut- och startdagen. 2. Från det utestående beloppet i nominell valuta som ingår i utgående balans avräknas det utestående beloppet i utländsk valuta som ingår i ingående balans. Denna skillnad i utländsk valuta räknas om i euro enligt genomsnittet för de dagliga valutakurserna för referensperioden.

10 Anvisning 10 (11) 3. Växelkursförändringen för det utestående beloppet erhålls genom att skillnaden i euro under punkt 1 ovan dras av från skillnaden i euro under punkt 2. Förtecken för skillnaden måste bytas. I LD-postens fält 31 Omräkningsvaluta i RATI-rapporten rapporteras lånets nominella valuta före omräkning till euro. I fält 32 i samma post rapporteras balansvärdet och i fält 33 balansvalutan, som alltid är euro (EUR). Nedan följer en numerisk illustration av metoden: Fas 1. Period 31. Omräkningsvaluta Kurs 32. Balansvärde (EUR) Balansvärde (SEK) 2013M04 SEK 8, M04 SEK 9, Fas M M04 Balansvärde (SEK) skillnad Årlig genomsnittskurs Skillnad i euro , Fas 3. Fas M M04 Skillnad = 100 Växelkursförändring = 100 (byt förtecken) 6 Konsekvenser för RATI-rapporteringen TLTRO-rapporteringen har inga direkta konsekvenser för RATI-rapporteringen, men om en motpart deltar i en TLTRO-refinansieringstransaktion, ska det tilldelade beloppet redovisas i RATI-rapporten. Ett lån som lyfts i samband med en TLTRO-refinansieringstransaktion redovisas i RATIrapporten under skulder (LD-postens fält 04 Uppdelning på balansposter = L), och instrumentet är tidsbunden inlåning (LD-postens fält 07 Instrument = 225). Motpart till transaktionen är Finlands Bank (LD-postens fält 19 Sektor = 121) och hemlandet Finland (fält 24 = FI). Ett lån som lyfts i samband med en enskild refinansieringstransaktion rapporteras som nytt avtal (fält 05 = N) och det tilldelade beloppet som utestående belopp (fält 05 = S). Det tilldelade beloppet har fast ränta (fält 41 = F). Såsom överenskommen årlig ränta anges räntan för Eurosystemets huvudsakliga refinansieringstransaktioner vid upplåningstidpunkten. För tidsbunden inlåning ska den ursprungliga löptiden rapporteras. I fråga om TLTROrefinansieringstransaktioner beräknas löptiden enligt återbetalningsdagen för lånet, dvs Om motparten ansöker om och beviljas finansiering från varje TLTRO-

11 Anvisning 11 (11) refinansieringstransaktion, kommer LD-posten med tiden att bestå av flera rader av centralbanksskuld på grund av variationerna i den ursprungliga löptiden.

Möte för rapportörer

Möte för rapportörer Möte för rapportörer 22.11.2012 Beredning av förordningar och riktlinjer För närvarande utvärderas ECB:s nya krav inklusive kostnader av användarna Information om vilka de nya kraven är kommer att ges

Läs mer

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 57/34 27.2.2002 RÄTTELSE Rättelse till Europeiska centralbankens förordning (EG) nr 2423/2001 av den 22 november 2001 om konsoliderade balansräkningar för monetära (ECB/2001/13) ( L 333 av den 17 december

Läs mer

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA?

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? 2/09/2008-22/10/2008 Det finns 329 svar, av totalt 329, som motsvarar dina sökvillkor DELTAGANDE Land DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Läs mer

Instruktion till Balansstatistik mot utlandet:

Instruktion till Balansstatistik mot utlandet: 1(16) Instruktion till Balansstatistik mot utlandet: specifikation till Balansstatistiken BANKTILLGODOHAVANDEN (FRÅN RAD 101)... 2 Utlandet... 2 Landfördelning... 2 Tusental svenska kronor... 2 Ställningsvärden...

Läs mer

En del länder utger sitt kort i olika språkversioner och därför finns det flera modellkort för dem.

En del länder utger sitt kort i olika språkversioner och därför finns det flera modellkort för dem. Modeller av europeiska sjukförsäkringskort landsvis Den här bilagan innehåller information om det europeiska sjukförsäkringskortet. Modellkorten har kopierats från webbadressen http://ec.europa.eu/employment_social/healthcard/index_en.htm,

Läs mer

Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt

Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt 15.02.2006-15.03.2006 589 svar Ange inom vilken sektor som företaget huvudsakligen är verksamt D - Tillverkning 141 23,9% G - Partihandel

Läs mer

Diagram 1. MFI:s kortfristiga inlåningsräntor och jämförbar marknadsränta (procent per år; ränta på nya avtal)

Diagram 1. MFI:s kortfristiga inlåningsräntor och jämförbar marknadsränta (procent per år; ränta på nya avtal) Diagram 1. MFI:s kortfristiga inlåningsräntor och jämförbar marknadsränta (procent per år; ränta på nya avtal) 2,5 2,5 1,5 1,5 0,5 0,5 Inlåning från hushåll, över natten Inlåning från hushåll, med överenskommen

Läs mer

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna IP/08/836 Bryssel den 3 juni 2008 EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna Europeiska kommissionen intensifierar i dag sina ansträngningar för att främja användningen av det kostnadsfria

Läs mer

Beskrivning av förändringar i rapportering av monetära finansinstituts tillgångar och skulder (MFI)

Beskrivning av förändringar i rapportering av monetära finansinstituts tillgångar och skulder (MFI) Datum 2013-12-20 Beskrivning av förändringar i rapportering av monetära finansinstituts tillgångar och skulder (MFI) Sammanfattning En genomgående förändring i den nya uppdaterade blanketten är den anpassning

Läs mer

Varumärken 0 - MEDVERKAN

Varumärken 0 - MEDVERKAN Varumärken 29/10/2008-31/12/2008 Det finns 391 svar, av totalt 391, som motsvarar dina sökvillkor 0 - MEDVERKAN Land DE Tyskland 72 (18.4%) PL Polen 48 (12.3%) NL Nederländerna 31 (7.9%) UK Storbritannien

Läs mer

Alla företag i EU ska rapportera sin handel med andra EU-länder. I Sverige ska flödet av varor rapporteras till SCB var månad.

Alla företag i EU ska rapportera sin handel med andra EU-länder. I Sverige ska flödet av varor rapporteras till SCB var månad. Intrastat Alla företag i EU ska rapportera sin handel med andra EU-länder. I Sverige ska flödet av varor rapporteras till SCB var månad. I DSM benämns detta som Intrastat rapportering. Vid Intrastat rapportering

Läs mer

Mini-One-Stop-Shop (MOSS) Deklarationsrader i fil. (för inläsning i e-tjänsten)

Mini-One-Stop-Shop (MOSS) Deklarationsrader i fil. (för inläsning i e-tjänsten) * Skatteverket Mini-One-Stop-Shop (MOSS) Deklarationsrader i fil (för inläsning i e-tjänsten) * Skatteverket SKV 277 utg 1. Utgiven i oktober 2014. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning... 2 2 Allmänt... 2

Läs mer

Mini-One-Stop-Shop (MOSS) Deklarationsrader i fil. (för inläsning i e-tjänsten)

Mini-One-Stop-Shop (MOSS) Deklarationsrader i fil. (för inläsning i e-tjänsten) * Skatteverket Mini-One-Stop-Shop (MOSS) Deklarationsrader i fil (för inläsning i e-tjänsten) * Skatteverket SKV 277 utg 2. Utgiven i december 2015. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning... 2 2 Allmänt... 2

Läs mer

RAPPORTERINGSANVISNINGAR

RAPPORTERINGSANVISNINGAR 1 (7) ENKÄT OM UTLÄNDSKA FORDRINGAR OCH SKULDER VID SLUTET AV 2011 (SVA-ÅRSENKÄT 2011): RAPPORTERINGS INNEHÅLL 1 Allmänt... 2 2 Användning av rapporteringstjänsten... 2 2.1 Inloggning i rapporteringtjänsten...

Läs mer

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan En internationell jämförelse Entreprenörskap i skolan september 2008 Sammanfattning Förhållandevis få svenskar väljer att bli företagare. Trots den nya regeringens ambitioner inom området har inte mycket

Läs mer

RAPPORTERINGSANVISNINGAR

RAPPORTERINGSANVISNINGAR 1 (5) RAPPORTERINGSANVISNINGAR Blanketterna fylls i enligt dessa anvisningar. Posterna har i tillämpliga delar definierats i enlighet med VIRATI-dokumentet Klassificeringar och definitioner (18.10.2004)

Läs mer

RAPPORTERINGSANVISNINGAR

RAPPORTERINGSANVISNINGAR 1 (6) ENKÄT OM UTLÄNDSKA FORDRINGAR OCH SKULDER VID SLUTET AV 2009 (SVA -ÅRSENKÄT 2009): RAPPORTERINGS INNEHÅLL 1 Allmänt... 2 2 Användaruppgifter... 2 3 Enkätens uppbyggnad... 3 3.1 Basuppgifter... 3

Läs mer

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport Martin Flodén, 18 maj

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport Martin Flodén, 18 maj Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2010 Martin Flodén, 18 maj Översikt Finanskris & lågkonjunktur, 2008-2009 Svaga offentliga finanser i omvärlden Den svenska finanspolitiken i nuläget

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2014 Figurer och diagram. 27.2.2015 TULLEN Statistik 1

Finlands utrikeshandel 2014 Figurer och diagram. 27.2.2015 TULLEN Statistik 1 Finlands utrikeshandel 214 Figurer och diagram 27.2.215 TULLEN Statistik 1 IMPORT, EXPORT OCH HANDELSBALANS 199-214 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 Handelsbalans

Läs mer

December: I december 2003 omklassificerade ett institut delar av

December: I december 2003 omklassificerade ett institut delar av 2016-12-13 Sida 1 (8) Del 5, Penningmängd 2003 December: I december 2003 omklassificerade ett institut delar av inlåningen. Inlåning med vissa villkor redovisas numera som avistainlåning. 2009 April: Fr.o.m.

Läs mer

Benämningarna SE och E ovan avser tilläggsuppgifter i de befintliga rapportmallarna i den EU-gemensamma tillsynsrapporteringen.

Benämningarna SE och E ovan avser tilläggsuppgifter i de befintliga rapportmallarna i den EU-gemensamma tillsynsrapporteringen. Bilaga 7 Anvisningar till blankett Kompletterande tillsynsrapportering tilläggsuppgifter ECB Begrepp och uttryck i blanketten och anvisningar till denna har samma betydelse som i lagen (1995:1560) om årsredovisning

Läs mer

YRKESKOMPETENS (YKB) Implementeringstid för YKB

YRKESKOMPETENS (YKB) Implementeringstid för YKB Implementeringstid för YKB Fakta och implementeringstider är hämtade ifrån EUkommissionens dokument: National timetables for implementation of periodic training for drivers with acquired rights deadlines

Läs mer

Benämningarna SE och E ovan avser tilläggsupplysningar enligt blanketterna i den EU-gemensamma tillsynsrapporteringen.

Benämningarna SE och E ovan avser tilläggsupplysningar enligt blanketterna i den EU-gemensamma tillsynsrapporteringen. Bilaga 7 Anvisningar till blankett Kompletterande tillsynsrapportering tilläggsuppgifter ECB Begrepp och uttryck i blanketten och i dessa anvisningar har samma betydelse som i lagen (1995:1560) om årsredovisning

Läs mer

SKV 278 utgåva 2. Teknisk beskrivning för redovisning med ADB MERVÄRDESSKATT. Kvartalsredovisning

SKV 278 utgåva 2. Teknisk beskrivning för redovisning med ADB MERVÄRDESSKATT. Kvartalsredovisning SKV 278 utgåva 2 Teknisk beskrivning för redovisning med ADB MERVÄRDESSKATT Kvartalsredovisning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning... 2 2 Hur redovisningen görs... 2 2.1 Tidpunkter m.m... 2 2.2 Rättelse

Läs mer

Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte

Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte Vad kan du köpa för tio euro? Kanske två cd-singlar, eller varför inte din favorittidning i en månad? Har du någonsin tänkt på varför det är så? Hur

Läs mer

Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det?

Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det? SV Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det? B Dublinförfarandet information till sökande av internationellt skydd som befinner sig i ett Dublinförfarande i enlighet med artikel 4 i förordning

Läs mer

Möte för RATI-rapportörer

Möte för RATI-rapportörer Möte för RATI-rapportörer 6.6.2013 6.6.2013 RMTI SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND 1 Beredning av förordningar och riktlinjer ECB:s nya statistikkrav är kända Beredningen av de nya statistikförordningarna

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2015 Figurer och diagram. 8.2.2016 TULLEN Statistik 1

Finlands utrikeshandel 2015 Figurer och diagram. 8.2.2016 TULLEN Statistik 1 Finlands utrikeshandel 215 Figurer och diagram 8.2.216 TULLEN Statistik 1 IMPORT, EXPORT OCH HANDELSBALANS 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15

Läs mer

SYSSELSÄTTNINGSGRAD 1980-2004 Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15-64 år)

SYSSELSÄTTNINGSGRAD 1980-2004 Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15-64 år) SYSSELSÄTTNINGSGRAD 1980-2004 Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15-64 år) 80 % 75 70 Finland 65 60 55 50 45 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04** 3.11.2003/TL Källa: Europeiska kommissionen

Läs mer

Labour Cost Index. Bakgrund. Jenny Karlsson 25 Kristian Söderholm 25

Labour Cost Index. Bakgrund. Jenny Karlsson 25 Kristian Söderholm 25 Fokus på arbetsmarknad och utbildning Jenny Karlsson 25 Kristian Söderholm 25 Som medlemsland i EU är Sverige, liksom övriga medlemsländer, skyldiga att för varje kvartal leverera ett arbetskostnadsindex,

Läs mer

Uppföljning av placeringsverksamheten

Uppföljning av placeringsverksamheten Anvisning 1 (5) Senaste ändring 16.1.2012 VI Uppföljning av placeringsverksamheten Genom VI-rapporteringen insamlas uppgifter om försäkringsanstalternas placeringsverksamhet. Uppgifterna används för Finansinspektionens,

Läs mer

Budgetöverskott i Sverige. Lars Calmfors Linköping City Airport 24/5-2011

Budgetöverskott i Sverige. Lars Calmfors Linköping City Airport 24/5-2011 Budgetöverskott i Sverige men budgetkris i vår omvärld Lars Calmfors Linköping City Airport 24/5-2011 Finansiellt sparande, procent av BNP 2009 2010 2011 Belgien -6,0-4,2-3,9 Frankrike -7,5-7,0-5,8 Grekland

Läs mer

EUROPEISKA UNIONEN. Ansökan om bindande klassificeringsbesked (BKB) Allmänna uppgifter

EUROPEISKA UNIONEN. Ansökan om bindande klassificeringsbesked (BKB) Allmänna uppgifter EUROPEISKA UNIONEN Ansökan om bindande klassificeringsbesked (BKB) Allmänna uppgifter Läs noggrant igenom följande upplysningar innan ansökan om bindande klassificeringsbesked fylls i. 1. Närmare vägledning

Läs mer

Koncerner med en balansomslutning större än 1 miljard kronor (mdkr) får lämna uppgifter som är avrundade till närmaste miljontal.

Koncerner med en balansomslutning större än 1 miljard kronor (mdkr) får lämna uppgifter som är avrundade till närmaste miljontal. Remissexemplar 2014-03-26 Bilaga 2 Anvisningar till blankett Standardrapport Företag med utländska filialer ska upprätta rapporten för moderföretaget inklusive dess filialer. Uppgifterna ska överensstämma

Läs mer

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 2005-05-02 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Redovisning... 3 2.1 Ärenden

Läs mer

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2010. Lars Calmfors Finansutskottet, 25/5-2010

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2010. Lars Calmfors Finansutskottet, 25/5-2010 Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2010 Lars Calmfors Finansutskottet, 25/5-2010 S2-indikatorn Irland Grekland Luxemburg Storbritann Slovenien Spanien Litauen Rumänien Cypern Slovakien

Läs mer

RIKSDAGENS SVAR 117/2003 rd

RIKSDAGENS SVAR 117/2003 rd RIKSDAGENS SVAR 117/2003 rd Regeringens proposition om godkännande av fördraget om Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning till

Läs mer

PRESSMEDDELANDE FÖRSTA PUBLICERING AV MFI:S RÄNTESTATISTIK FÖR EUROOMRÅDET 1

PRESSMEDDELANDE FÖRSTA PUBLICERING AV MFI:S RÄNTESTATISTIK FÖR EUROOMRÅDET 1 10 december 20033 PRESSMEDDELANDE FÖRSTA PUBLICERING AV MFI:S RÄNTESTATISTIK FÖR EUROOMRÅDET 1 I dag ger Europeiska centralbanken (ECB) ut ny harmoniserad räntestatistik. Med början från referensmånaden

Läs mer

ANTAL UTLANDSSTUDERANDE MED STUDIESTÖD Asut1415.xlsx Sida 1

ANTAL UTLANDSSTUDERANDE MED STUDIESTÖD Asut1415.xlsx Sida 1 ANTAL UTLANDSSTUDERANDE MED STUDIESTÖD 2014-2015 22.3.2016 Asut1415.xlsx Sida 1 gymnasienivå GYMNASIESTUDIER YRKESINRIKTADE STUDIER Till \ Från Danmark Finland Island Norge Sverige Färöar Grönl. Åland

Läs mer

Kvarsättning i europeiska skolor: stora skillnader mellan länderna

Kvarsättning i europeiska skolor: stora skillnader mellan länderna Kvarsättning i europeiska skolor: stora skillnader mellan länderna Rapporten Kvarsättning i europeiska grundskolor: regelverk och statistik jämför hur kvarsättning metoden att låta eleverna gå om ett år

Läs mer

Finansräkenskapernas reviderade uppgifter för år 2008 har utkommit

Finansräkenskapernas reviderade uppgifter för år 2008 har utkommit Nationalräkenskaper 2010 Finansräkenskaper Finansräkenskapernas reviderade uppgifter för år har utkommit Finansräkenskapernas årsuppgifter för år har reviderats på basis av kompletterade källuppgifter.

Läs mer

BOKSLUTSBASERAD ENKÄT TILL FÖRETAG SOM HAR ETT UTLÄNDSKT MODERFÖRETAG VID UTGÅNGEN AV 2011 (SSS ÅRSENKÄT, Direktinvestering i Finland)

BOKSLUTSBASERAD ENKÄT TILL FÖRETAG SOM HAR ETT UTLÄNDSKT MODERFÖRETAG VID UTGÅNGEN AV 2011 (SSS ÅRSENKÄT, Direktinvestering i Finland) Finlands Bank Rapporteringsanvisning 1 (13) Finansmarknads- och statistikavdelningen BOKSLUTSBASERAD ENKÄT TILL FÖRETAG SOM HAR ETT UTLÄNDSKT MODERFÖRETAG VID UTGÅNGEN AV 2011 (SSS ÅRSENKÄT, Direktinvestering

Läs mer

Jag befinner mig i Dublinprocessen vad betyder det?

Jag befinner mig i Dublinprocessen vad betyder det? SV Jag befinner mig i Dublinprocessen vad betyder det? B Information om Dublinförordningen för personer som ansöker om internationellt skydd enligt artikel 4 i förordning (EU) nr 604/2013 1 Du har fått

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2004-12-01 2005-02-28 Koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 12.610 (11.756), en ökning med 7 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 8 procent. Omsättningen

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2016 Figurer och diagram. Tullen Statistik

Finlands utrikeshandel 2016 Figurer och diagram. Tullen Statistik Finlands utrikeshandel 216 Figurer och diagram Tullen Statistik IMPORT, EXPORT OCH HANDELSBALANS 199-216 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 Handelsbalans

Läs mer

Resultattavla för innovationsunionen 2014

Resultattavla för innovationsunionen 2014 Resultattavla för innovationsunionen 2014 Innovationsunionens resultattavla för forskning och innovation Sammanfattning SV version Enterprise and Industry Sammanfattning Resultattavlan för innovationsunionen

Läs mer

KOMPLETTERANDE TILLSYNSRAPPORTERING - FÖRSÄKRINGSFÖRETAG INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER

KOMPLETTERANDE TILLSYNSRAPPORTERING - FÖRSÄKRINGSFÖRETAG INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER Bilaga 6 FFFS 2015:xx KOMPLETTERANDE TILLSYNSRAPPORTERING - FÖRSÄKRINGSFÖRETAG VALUTA INNEHÅLLSFÖRTECKNING Periodicitet A Kompletterande upplysningar, för värdepapper utan ISIN- kod Kvartal B Värdepapper

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2013 Figurer och diagram. 7.2.2014 TULLI Tilastointi 1

Finlands utrikeshandel 2013 Figurer och diagram. 7.2.2014 TULLI Tilastointi 1 Finlands utrikeshandel 213 Figurer och diagram 7.2.214 TULLI Tilastointi 1 IMPORT, EXPORT OCH HANDELSBALANS 199-213 mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 Handelsbalans

Läs mer

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005 2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning - fjärde kvartalet 2005 Sidan 2 (10) Innehåll 1. Inledning...5

Läs mer

Årspublicering (detaljerade uppgifter) EXPORTVOLYMEN MINSKADE 4,7 PROCENT ÅR 2015 Exportpriserna ökade 0,7 procent 24.3.2016

Årspublicering (detaljerade uppgifter) EXPORTVOLYMEN MINSKADE 4,7 PROCENT ÅR 2015 Exportpriserna ökade 0,7 procent 24.3.2016 2.3.216 Årspublicering (detaljerade uppgifter) EXPORTVOLYMEN MINSKADE,7 PROCENT ÅR 21 Exportpriserna ökade,7 procent Enligt Tullens preliminära uppgifter minskade värdet på Finlands varuexport med fyra

Läs mer

Sida 1 av 11. Innan du börjar. Sida 2 av 11. A1 Finansiella tillgångar, per den 31/12 2014. A1 Finansiella anläggnings- och omsättningstillgångar

Sida 1 av 11. Innan du börjar. Sida 2 av 11. A1 Finansiella tillgångar, per den 31/12 2014. A1 Finansiella anläggnings- och omsättningstillgångar KTS Test 4:e kvartalet 2014 Testmyndighet nr 1 TEST Landstingens finansiella tillgångar och skulder Påbörjad, skicka in senast 2014-12-31 Myndighet 1a Sida 1 av 11 Innan du börjar Sidor och frågor i blanketten

Läs mer

Mångfald på arbetsplatsen och mångfaldsarbete i ditt företag

Mångfald på arbetsplatsen och mångfaldsarbete i ditt företag Mångfald på arbetsplatsen och mångfaldsarbete i ditt företag 31/03/2008-28/04/2008 Det finns 371 svar, av totalt 371, som motsvarar dina sökvillkor 0. Medverkan Land DE Tyskland 58 (15.6%) PL Polen 44

Läs mer

Anna Kinberg Batra. Ordförande i riksdagens finansutskott, gruppledare Moderaterna

Anna Kinberg Batra. Ordförande i riksdagens finansutskott, gruppledare Moderaterna Anna Kinberg Batra Ordförande i riksdagens finansutskott, gruppledare Moderaterna Viktigast för ett ökat sparande - Stabila offentliga finanser - Stabilt finansiellt system - Fler i arbete - Mer pengar

Läs mer

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA?

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? 14/08/2007-17/09/2007 Det finns 373 svar, av totalt 373, som motsvarar dina sökvillkor Deltagande Land DE - Tyskland 57 (15.3%) PL - Polen 49 (13.1%) DK - Danmark

Läs mer

Anvisningar till blankett Deklaration av gruppbaserad kapitalbas och solvensmarginal

Anvisningar till blankett Deklaration av gruppbaserad kapitalbas och solvensmarginal Remissexemplar 2010-12-14 Bilaga 2 Anvisningar till blankett Deklaration av gruppbaserad kapitalbas och solvensmarginal Samtliga belopp ska anges i tusentals kronor (tkr), utan decimal, och avrundas enligt

Läs mer

Föreskrift om rapportering av oreglerade fordringar och övriga fordringar med nollränta

Föreskrift om rapportering av oreglerade fordringar och övriga fordringar med nollränta understrykning 1 (6) Till kreditinstituten Till kreditinstitutens holdingsammanslutningar Föreskrift om rapportering av oreglerade fordringar och övriga fordringar med nollränta Finansinspektionen meddelar

Läs mer

BILAGA A till. förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

BILAGA A till. förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.12.2010 KOM(2010) 774 slutlig Bilaga A/kapitel 14 BILAGA A till förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa Privatpersoners användning av datorer och Internet - i Sverige och övriga Europa Undersökningen Görs årligen sedan år Omfattar personer i åldern - år ( och - år) Data samlas in i telefonintervjuer som

Läs mer

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602 resultaträkning Januari december, MSEK Not 2006 2005 2004 Fakturering m2 562 1 096 2 598 Kostnader för fakturerade varor och tjänster 285 621 2 238 Bruttomarginal 277 475 360 Försäljningskostnader 1) 206

Läs mer

SYSSELSÄTTNINGSGRAD Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15-64 år)

SYSSELSÄTTNINGSGRAD Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15-64 år) 8 % SYSSELSÄTTNINGSGRAD 198-25 Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15-64 år 75 7 Finland EU-15 EU-25 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 1.12.24/TL Källa: Europeiska kommissionen 1 SYSSELSÄTTNINGSGRAD

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR MFI-RAPPORTERING (RATI- OCH KOTI-RAPPORTER)

ANVISNINGAR FÖR MFI-RAPPORTERING (RATI- OCH KOTI-RAPPORTER) Rapporteringsanvisningar 1 (117) ANVISNINGAR FÖR MFI-RAPPORTERING (RATI- OCH KOTI-RAPPORTER) Version 1.11 () Gäller från 1.1.2015 Rapportering enligt dessa anvisningar börjar med ställningen i januari

Läs mer

VÄRDET PÅ EXPORTEN SJÖNK ÅR 2015 MED FYRA PROCENT

VÄRDET PÅ EXPORTEN SJÖNK ÅR 2015 MED FYRA PROCENT Fritt för publicering 8.2.216, kl. 9. ÅRSPUBLIKATION: preliminära uppgifter VÄRDET PÅ EXPORTEN SJÖNK ÅR 215 MED FYRA PROCENT Underskottet i handelsbalansen minskade markant på grund av överskottet i handeln

Läs mer

Låg ränta ger stöd åt inflationsuppgången. Riksbankschef Stefan Ingves Bank & Finans Outlook 18 mars 2015

Låg ränta ger stöd åt inflationsuppgången. Riksbankschef Stefan Ingves Bank & Finans Outlook 18 mars 2015 Låg ränta ger stöd åt inflationsuppgången Riksbankschef Stefan Ingves Bank & Finans Outlook 18 mars 2015 Sverige - en liten öppen ekonomi i en osäker omvärld Stora oljeprisrörelser Negativa räntor och

Läs mer

FINLÄNDSKA PORTFÖLJINVESTERINGAR I UTLANDET 31.12.2003. Tyskland, Frankrike och Sverige viktigaste mottagarländer

FINLÄNDSKA PORTFÖLJINVESTERINGAR I UTLANDET 31.12.2003. Tyskland, Frankrike och Sverige viktigaste mottagarländer MEDDELANDE 27.5.24 FINLÄNDSKA PORTFÖLJINVESTERINGAR I UTLANDET 31.12.23 Finlands Bank samlar in data om finländska portföljinvesteringar 1 i utlandet för betalningsbalansstatistiken. Marknadsvärdet av

Läs mer

Inkomstfördelning och välfärd 2016

Inkomstfördelning och välfärd 2016 Översikter och indikatorer 2013:1 Översikter och indikatorer 2016:5 Publicerad: 7-11-2016 Sanna Roos, tel. +358 (0)18 25 495 Inkomstfördelning och välfärd 2016 I korthet - Ålands välfärdsnivå mätt i BNP

Läs mer

Landstingens finansiella tillgångar och skulder

Landstingens finansiella tillgångar och skulder Sida 1 av 13 Delar av blanketten skall inte besvaras av alla. Vilka frågor som skall besvaras bestäms t.ex. av svaren på andra frågor. I webbblanketten visas bara de frågor som är aktuella för dig, här

Läs mer

SYSSELSÄTTNINGSGRAD Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15 64 år)

SYSSELSÄTTNINGSGRAD Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15 64 år) SYSSELSÄTTNINGSGRAD 198 26 Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15 64 år 8 % Finland 75 EU 15 EU 25 7 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 6** 2.5.25/TL Källa: Europeiska kommissionen 1 ARBETSLÖSHETSGRAD

Läs mer

Anvisning 1 (15) Finlands Bank Finansmarknads- och statistikavdelningen Innehållsförteckning

Anvisning 1 (15) Finlands Bank Finansmarknads- och statistikavdelningen Innehållsförteckning Finlands Bank Anvisning 1 (15) Rapporteringsanvisningar av ECBtilläggsupplysningar i samband med Solvens IIrapporteringen Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Innehåll i rapporterade uppgifter (SE.01.01)...

Läs mer

Förordning (2011:443) om Europeiska unionens punktskatteområde

Förordning (2011:443) om Europeiska unionens punktskatteområde Skatter m.m./skatter m.m. 1 Förordning (2011:443) om Europeiska unionens punktskatteområde 1 [2101] Vid tillämpningen av lagen (1994:1563) om tobaksskatt ([3501] o.f.), lagen (1994:1564) om alkoholskatt

Läs mer

Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets meddelanden Skatteverkets meddelanden ISSN 1652-1447 Skatteverkets information om reservering för förlustrisker vid export * I detta meddelande finns information om schabloner för beräkning av förlustrisker i samband

Läs mer

Individuell ofärd, ojämlikhet och socialpolitik

Individuell ofärd, ojämlikhet och socialpolitik Individuell ofärd, ojämlikhet och socialpolitik Sverige i ett bredare europeiskt perspektiv Kenneth Nelson The Swedish Institute for Social Research (SOFI) Stockholm University Syfte: Analysera länken

Läs mer

Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan?

Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan? SE Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan? A Information om Dublinförordningen för personer som ansöker om internationellt skydd enligt artikel 4 i förordning (EU) nr 604/2013

Läs mer

SEXMÅNADERSRAPPORT. Andra kvartalets resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK (2.709), en ökning med 34 procent.

SEXMÅNADERSRAPPORT. Andra kvartalets resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK (2.709), en ökning med 34 procent. SEXMÅNADERSRAPPORT 2004-12-01--2005-05-31 H&M-koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 28.095 (24.981), en ökning med 12 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 13 procent. Resultatet

Läs mer

Infrastrukturskulden hur finansierar vi den?

Infrastrukturskulden hur finansierar vi den? JANUARI 2015 Infrastrukturskulden hur finansierar vi den? LARS-JOHAN BLOM SVERIGES BYGGINDUSTRIER Infrastrukturskulden Sverige har en infrastrukturskuld på 300 Mdr kr. Hälften eller 150 Mdr kr är relaterat

Läs mer

Ekonomiska förutsättningar 20162018

Ekonomiska förutsättningar 20162018 Ekonomiska förutsättningar 20162018 Innehåll Bakåtblick Tillväxt o omvärlden Demografi Ekonomiska effekter Slutsats Jämförelser - Resultat Jämförelser - investeringar Jämförelser - egenfinansiering Jämförelser

Läs mer

Opinionsundersökning en om europeiska arbetsmiljöfrågor

Opinionsundersökning en om europeiska arbetsmiljöfrågor Opinionsundersökning en om europeiska arbetsmiljöfrågor Representativa resultat i de 2 medlemsstaterna i Europeiska unionen Paketet inkluderar resultat för EU2 och för Sverige Avsikten med opinionsundersökning

Läs mer

Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan?

Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan? SV Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan? A Information om Dublinförordningen för personer som ansöker om internationellt skydd enligt artikel 4 i förordning (EU) nr 604/2013

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPEN EUROPEISKA ATOMENERGIGEMENSKAPEN FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 5 TILL BUDGETEN FÖR 2007 SAMLADE INKOMSTER

EUROPEISKA GEMENSKAPEN EUROPEISKA ATOMENERGIGEMENSKAPEN FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 5 TILL BUDGETEN FÖR 2007 SAMLADE INKOMSTER EUROPEISKA GEMENSKAPEN EUROPEISKA ATOMENERGIGEMENSKAPEN FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 5 TILL BUDGETEN FÖR 2007 SAMLADE INKOMSTER TEKNISK BILAGA TILL MOTIVERINGEN UPPRÄTTAD AV RÅDET DEN 13 JULI 2007 11707/07

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

RAPPORTERINGSANVISNINGAR ENKÄT OM UTLÄNDSKA VÄRDEPAPPERSTILLGÅNGAR OCH -SKULDER I ICKE-FINANSIELLA FÖRETAG, FINANSIELLA FÖRETAG OCH STATEN (SAVE)

RAPPORTERINGSANVISNINGAR ENKÄT OM UTLÄNDSKA VÄRDEPAPPERSTILLGÅNGAR OCH -SKULDER I ICKE-FINANSIELLA FÖRETAG, FINANSIELLA FÖRETAG OCH STATEN (SAVE) RAPPORTERINGSANVISNINGAR ENKÄT OM UTLÄNDSKA VÄRDEPAPPERSTILLGÅNGAR OCH -SKULDER I ICKE-FINANSIELLA FÖRETAG, FINANSIELLA FÖRETAG OCH STATEN (SAVE) Version 1.3 Gäller från Rapporteringsanvisningar 2 (36)

Läs mer

RIKTLINJER. med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artiklarna 5.1, 12.1 och 14.

RIKTLINJER. med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artiklarna 5.1, 12.1 och 14. 19.6.2015 L 154/15 RIKTLINJER EURPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE (EU) 2015/948 av den 16 april 2015 om ändring av riktlinje ECB/2013/7 om statistik om värdepappersinnehav (ECB/2015/19) ECB-RÅDET HAR ANTAGIT

Läs mer

FÖRESKRIFT Nr 306.2 Dnr 44/420/98 1 (5)

FÖRESKRIFT Nr 306.2 Dnr 44/420/98 1 (5) 1 (5) NOTER TILL BOKSLUTET I noter till bokslutet skall redovisas följande: Noter angående upprättandet av bokslutet I noterna skall ingå en beskrivning av redovisningsprinciperna för upprättande av sammanslutningens

Läs mer

VERSION 1.3 (21.11.2008)

VERSION 1.3 (21.11.2008) POSTFORMAT ENKÄT OM UTLÄNDSKA VÄRDEPAPPERSTILLGÅNGAR -SKULDER I ICKE-FINANSIELLA FÖRETAG, FINANSIELLA FÖRETAG STATEN (SAVE) VERSION 1.3 (21.11.2008) Gäller från 1.1.2009 Tekniska anvisningar 2 (15) Version

Läs mer

Aktuella risker och utmaningar varuhandel

Aktuella risker och utmaningar varuhandel Aktuella risker och utmaningar varuhandel På vad ska moms redovisas? Huvudregel Omsättning inom landet av skattepliktiga varor och tjänster av en beskattningsbar person Definitioner materiella ting, bland

Läs mer

RESTREINT UE. Strasbourg den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROPEISKA KOMMISSIONEN Strasbourg den 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

H & M HENNES & MAURITZ AB TREMÅNADERSRAPPORT

H & M HENNES & MAURITZ AB TREMÅNADERSRAPPORT H & M HENNES & MAURITZ AB TREMÅNADERSRAPPORT 2006-12-01--2007-02-28 H&M-koncernens omsättning exklusive moms uppgick under verksamhetsårets första tre månader till MSEK 16 772 (15 071), en ökning med 11

Läs mer

Arbetslösa enligt AKU resp. AMS jan 2002 t.o.m. maj 2006,1 000 tal

Arbetslösa enligt AKU resp. AMS jan 2002 t.o.m. maj 2006,1 000 tal AKU Almedalen 2006 AKU-AMS Vem är arbetslös? Arbetslöshet och sysselsättning i ett internationellt perspektiv Inrikes/utrikes födda Verksamhetssektorer i ett internationellt perspektiv Val Arbetslösa enligt

Läs mer

Finansräkenskaper 2015

Finansräkenskaper 2015 Nationalräkenskaper 216 Finansräkenskaper 215 Hushållens nettoförmögenhet steg till 56 miljarder euro år 215 Hushållens finansiella tillgångar uppgick till 281 miljarder euro och övriga tillgångar till

Läs mer

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet Det ekonomiska läget 4 juli Finansminister Anders Borg Det ekonomiska läget Stor internationell oro, svensk tillväxt bromsar in Sverige har relativt starka offentliga finanser Begränsat reformutrymme,

Läs mer

Koncerner med en balansomslutning större än 1 miljard kronor (mdkr) får lämna uppgifter som är avrundade till närmaste miljontal.

Koncerner med en balansomslutning större än 1 miljard kronor (mdkr) får lämna uppgifter som är avrundade till närmaste miljontal. Remissexemplar 2017-06-28 FFFS 2017:xx Bilaga 2 Anvisningar till blankett Standardrapport Företag med utländska filialer ska upprätta rapporten för moderföretaget inklusive dess filialer. Uppgifterna ska

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2012 2011 Nettoomsättning 2 17 852 18 656 Övriga rörelseintäkter 3 621 661 Förändring varulager -34 176 Råvaror och förnödenheter -9 802-10 280

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

Prislista för internetkunder

Prislista för internetkunder Gäller fr o m 1 april 2015 lista för internetkunder Expresspaket DPD Företagspaket DPD Företagspaket 09.00 DPD Företagspaket 12.00 Postpaket Hempaket Postpaket utrikes er vid beställning och betalning

Läs mer

En rapport från Skattebetalarnas Förening. Välfärdsindex. - en kvalitetsjämförelse 2008-10-14

En rapport från Skattebetalarnas Förening. Välfärdsindex. - en kvalitetsjämförelse 2008-10-14 En rapport från Skattebetalarnas Förening Välfärdsindex - en kvalitetsjämförelse 2008-10-14 Box 3319, 103 66 Stockholm, 08-613 17 00, www.skattebetalarna.se, info@skattebetalarna.se 1 Sammanfattning I

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

RAPPORTERINGSANVISNINGAR FÖR INVESTERINGSFONDER (SIRA)

RAPPORTERINGSANVISNINGAR FÖR INVESTERINGSFONDER (SIRA) Rapporteringsanvisningar 1 (35) RAPPORTERINGSANVISNINGAR FÖR INVESTERINGSFONDER (SIRA) Version 1.4.1 Gäller från 1.1.2011 Rapporteringsanvisningar 2 (35) Innehållsförteckning 1 RAPPORTERINGEN I PRAKTIKEN...

Läs mer

RAPPORTERINGSANVISNINGAR FÖR INVESTERINGSFONDER (SIRA)

RAPPORTERINGSANVISNINGAR FÖR INVESTERINGSFONDER (SIRA) Rapporteringsanvisningar 1 (27) RAPPORTERINGSANVISNINGAR FÖR INVESTERINGSFONDER (SIRA) Version 1.3 Gäller från 1.1.2009 Rapporteringsanvisningar 2 (27) Sisällys 1 RAPPORTERINGEN I PRAKTIKEN... 4 2 GRUNDBEGREPP...

Läs mer

CVTS, Undersökning om företagens personalutbildning 2010

CVTS, Undersökning om företagens personalutbildning 2010 Utbildning 2013 CVTS, Undersökning om företagens personalutbildning 2010 Trenderna för personalutbildningen i EU-länderna går i olika riktningar Deltagande i personalutbildning som betalas av företaget

Läs mer