Möte för RATI-rapportörer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Möte för RATI-rapportörer"

Transkript

1 Möte för RATI-rapportörer RMTI SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND 1

2 Beredning av förordningar och riktlinjer ECB:s nya statistikkrav är kända Beredningen av de nya statistikförordningarna (BSI och MIR) är inne på slutrakan de ska godkännas av ECBrådet under tredje kvartalet 2013 Uppdateringen av riktlinjerna har inletts nyligen. Förordningen om statistik om värdepappersinnehav (ECB/2012/24) godkändes den 17 november 2012 den förpliktar de monetära finansinstituten till rapportering värdepapper för värdepapper 2

3 RATI-förändringar Ny sektorindelning Outnyttjade kreditmöjligheter Nya låneavtal: verkliga nya avtal och omförhandlingar Rapportering av förvaltad utlåning Även andra nya krav kommer att ingå i förordningarna, men de påverkar inte RATIrapporteringen. OBS! Rapporteringen av säkerheter ändras inte RMTI SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND 3

4 Ny sektorindelning: minimikrav Icke-finansiella företag, offentliga Icke finansiella företag, nationella privata Icke-finansiella företag, utlandskontrollerade 112 Bostadsbolag 121 Centralbanken 1221 Inlåningsbanker 1222 Övriga kreditinstitut 1223 Övriga monetära finansinstitut, utom kreditinstitut 123 Penningmarknadsfonder 1241 Investeringsfonder (UCITS) 1242 Övriga kollektiva fondföretag 125 Övriga finansinstitut 126 Finansiella serviceföretag 127 Koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag 128 Försäkringsbolag 129 Pensionsinstitut 1311 Staten 1312 Delstatsförvaltning (inte i bruk i Finland) 1313 Lokalförvaltning 1314 Socialskyddsfonder (övriga än Finland) Arbetspensionsanstalter (endast Finland) Övriga socialskyddsfonder (endast Finland) 141 Arbetsgivarhushåll och andra näringsidkarhushåll 143 Anställda 144 Mottagare av kapital- och transfereringsinkomster 15 Hushållens icke-vinstsyftande organisationer Det är tillåtet att rapportera även på en noggrannare nivå RMTI SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND 4

5 Sektorindelning av inhemska enheter - Klassificeringstjänst för insamling av företagsinformation - Statistikcentralen skapar en CSV-fil som rapporterarna kan ladda upp på För att kunna öppna filen behövs ett användarnamn och lösenord som kan begäras på Filen innehåller FO-nummer, företagets namn, SL2000, SL2012 och en tvåsiffrig branschkategori Filen uppdateras minst varje månad En kortfattad beskrivningssida av tjänsten finns på finska, svenska och engelska 5

6 Sektorindelning av utländska enheter (1/2) ECB publicerar listor över monetära finansinstitut, placeringsfonder och företag som är specialiserade på värdepapperisering (FVC) En lista över försäkringsbolag (S.128) finns på EIOPAs webbplats på https://eiopa.europa.eu/publications/register-ofinsurance-undertakings/index.html Listan uppdaterades senast den 1 januari 2012 Pensionsfonder (S.129) är under arbete, tidpunkten för publicering är inte känd LEI (legal entity identifier) i framtiden? För identifiering av parter i finansieringstransaktioner 6

7 Sektorindelning av utländska enheter (2/2) Slutledningskedja för utländsk aktör: Motpartens hemland Motpartens sektor utifrån motpartens hemland Lån beviljat till privat företag som är registrerat i Sverige: Motpartens hemland Sverige (SE) Motpartens sektortillhörighet privat företag (11102) 7

8 Övriga monetära finansinstitut (S.123) indelas i fyra sektorer 1. S.1242 Övriga kollektiva fondföretag Specialplaceringsfonder och kapitalfonder inte så strikta investeringsbegränsningar eller inga begränsningar alls TIPS: Utländska S.1241 Investment fund / UCITS, S1242 Special investment fund / Non - UCITS 2. S.125 Övriga finansinstitut Specialbolag som deltar i värdepapperisering (FVC) Självständiga finansiella enheter som bedriver värdepappershandel för egen räkning Finansiella enheter vars verksamhet utgörs av utlåning (t.ex. köp på avbetalning, köp av kundfordringar, leasing) 3. S.127 Koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag Pantlånekontor, snabblåneföretag Enheter som lånar ut egna eller en uppdragsgivares medel Renodlade holdingbolag i utländsk ägo 4. S.1241 Investeringsfonder (UCITS) Enheter som omfattas av UCITS-fondföretagsdirektivet (2009/65/EG) 8

9 Specialfall Internationella organisationer Organisationer specificeras med hjälp av en täckande förteckning över organisationskoder Organisationskoden rapporteras i fältet för motpartens/emittentens hemlandarallellkoder som möjliggörs av VIRATI-klassificeringspaketet bör avstås Anvisning om RATI-enkät (nu 49/102) delvis här Järjestökoodi RATIkoodi Selite C IMF (International monetary fund) C EIB (European Investment Bank) S ESM (Europian Stability Mechanism) H NIB (Nordic Investment Bank) Y Other International Organisations (financial institutions) A Other International Organisations (financial institutions) Standardiserade derivat Eftersom motparten inte kan identifieras, fastställs följande som motpart: sektor (derivatbörs): 124 => 126 och som hemland anges det land där börsen har sitt säte RMTI SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND 9

10 Avvikande rapportering för rapportörer med förenklade rapporteringskrav På grund av ibruktagandet av den nya sektorindelningen måste kvartalsrapportörerna med förenklade rapporteringskrav undantagsvis rapportera RATIuppgifter även över situationen i januari 2014 Inverkan på beräkning av kassakrav kassakravsbasen som bildas utifrån RATI-rapporten för december ska inte utnyttjas i beräkningen av kassakravet kassakravet för den tredje, fjärde och femte uppfyllandeperioden 2014 beräknas utifrån rapporten för januari

11 Outnyttjade kreditmöjligheter (1/2) Uppgifterna behövs för analyser av den monetära ekonomin för att beskriva bl.a. hur utlåningen har utvecklats Kravet är klassificering enligt sektor och område Kravet kommer att inkluderas i riktlinjerna För närvarande rapporteras Outnyttjade kreditmöjligheter i FI:s P- rapport (P02, rad 30, kolumn 15) ECB önskade ursprungligen en definition enligt CRD men detta godkändes inte av statistikkommittén och därför är den av ECB önskade definitionen tills vidare oklar vi fortsätter med den nuvarande definitionen av P-rapportering: bindande outnyttjade kreditmöjligheter till förmån för kunder RMTI SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND 11

12 Outnyttjade kreditmöjligheter(2/2) Uppgifter samlas in i LD-posten: Uppdelning på balansposter O = post utanför balansräkningen Transaktion P = Outnyttjade kreditmöjligheter C i preliminärt postformat (ändras) Instrumentkoden börjar på 4 Användningssyfte obligatoriskt Sektor är en obligatorisk uppgift Landskod är en obligatorisk uppgift Omräkningsvaluta är en obligatorisk uppgift Uppgiften rapporteras i fältet Balansvärde (32) och innehåller outnyttjat belopp 12

13 Outnyttjade kreditmöjligheter exempel 1 Under månaden har avtal ingåtts om ett bolån på euro till Finland. Under månaden har euro av lånet tagits ut. Uppdelning på balansposter Transaktion Instrument Ändamål Sektor Land Valuta Balansvärde Nytt avtal A N 47 H 143 FI EUR Ny utbetalning A D 47 H 143 FI EUR Stock A S 47 H 143 FI EUR Outnyttjad andel O P 47 H? 143 FI EUR RMTI SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND 13

14 Outnyttjade kreditmöjligheter exempel 2 Ett tyskt privatföretag har ett checkkonto med kredit i euro vars limit är I slutet av månaden t-1 har företaget inte utnyttjat limiten utan har satt in euro på kontot. Taseen jaottelu Taloustoimi Vaade Käyttötarkoitus Sektori Maa Valuutta Tasearvo Stock L S 221 N DE EUR Outnyttjad andel O P 43 N DE EUR I slutet av månaden t har företaget utnyttjat euro av limiten Taseen jaottelu Taloustoimi Vaade Käyttötarkoitus Sektori Maa Valuutta Tasearvo Stock A S 43 N DE EUR Outnyttjad andel O P 43 N DE EUR RMTI SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND 14

15 Nya låneavtal (1/3): verkliga nya avtal och omförhandlingar För mer djupgående analyser av den monetära ekonomin och för stabilitetsanalyser: hur mycket nya lån beviljar MFI-sektorn till företagen och hushållen? Nya låneavtal (nuvarande transaktion N) indelas i två kategorier N01 = Verkliga nya låneavtal N02 = Omförhandlade låneavtal Finlands Bank utför summering (Nuvarande N=N01+N02) Transaktion N behålls som transaktion för nya inlåningsavtal i rapporteringen 15

16 Nya låneavtal (2/3): verkliga nya avtal Verkliga nya låneavtal ökar balansen för MFI-sektorn I verkliga nya låneavtal ingår inte avtal som ingåtts på grund av byte av bank köpta/överförda lån, inkl. lån överförda från annan än MFIsektorn ett nytt avtal som upprättats till följd av sammanslagning av flera avtal omräkning till euro av lån i andra valutor än euro 16

17 Nya låneavtal (3/3): omförhandlade lån Nya eller omförhandlade lån är nya lån enligt gällande definition som har ingått i balansräkningen i slutet av föregående månad Inkluderar även avtal som har ingått i en annan banks/ett annat monetärt finansinstituts balansräkning, samt Lån som tas i syfte att avbetala ett annat lån Nya låneavtal där man samtidigt höjer lånebeloppet, rapporteras i två partier: Förhöjd andel N01 Andel som ingått i balansräkningen i slutet av föregående månad N02 17

18 Information Materialet om ändringarna läggs ut på: uutokset.aspx Vi tar gärna emot frågor och kommentarer! 18

19 Övriga frågor (1/2) Begäran om förlängd tidsfrist Förlängd tidsfrist kan begäras före tjänstetidens utgång den sista inlämningsdagen för rapporten Meddela gärna i förväg om revisioner Stora ändringar i rapporten för föregående månad ska meddelas via e-post Utlåning till Finland och inlåning från Finland publiceras med noggrannare sektorindelning: Inlåning: Utlåning: 19

20 Övriga frågor (2/2) Ändringar i uppgifter om kontaktpersonerna ska meddelas via e-post så att informationen och frågorna om rapporteringen kan förmedlas till rätta personer Uppdatering av kontaktinformationen i Itellas DCS-tjänst, under punkten Uppgifter om användaren Hantering av underanvändarkoder i Itellas DCS-tjänst, under punkten Användarnamn BIS statistik målet är att statistiken ska motsvara tillsynsmyndigheternas uppgifter rapportörsgruppen för KOTI-rapporteringen bör i något skede utvidgas eller RATI-rapporteringen förändras så att den ger de behövliga uppgifterna 20

21 Information E-postmeddelanden ska gärna skickas till I teamet arbetar: Jyrki Lehtinen Hanna Häkkinen Jaakko Suni Essi Tamminen Annamari Pajunen Katja Kelloniemi Markus Aaltonen Peter Halonen 21

Möte för rapportörer

Möte för rapportörer Möte för rapportörer 22.11.2012 Beredning av förordningar och riktlinjer För närvarande utvärderas ECB:s nya krav inklusive kostnader av användarna Information om vilka de nya kraven är kommer att ges

Läs mer

RAPPORTERINGSANVISNINGAR FÖR KAPITALFONDER (SIRA)

RAPPORTERINGSANVISNINGAR FÖR KAPITALFONDER (SIRA) Anvisning Avdelningen för finansiell stabilitet och RAPPORTERINGSANVISNINGAR FÖR KAPITALFONDER (SIRA) Version 1.0 Gäller från 1.3.2015 Anvisning 1(50) Innehåll 1 Inledning... 3 2 Datainsamlingstjänst...

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR MFI-RAPPORTERING (RATI- OCH KOTI-RAPPORTER)

ANVISNINGAR FÖR MFI-RAPPORTERING (RATI- OCH KOTI-RAPPORTER) Rapporteringsanvisningar 1 (104) ANVISNINGAR FÖR MFI-RAPPORTERING (RATI- OCH KOTI-RAPPORTER) Version 1.10 () Gäller från 1.1.2014 Rapportering enligt dessa anvisningar börjar med ställningen i januari

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR MFI-RAPPORTERING

ANVISNINGAR FÖR MFI-RAPPORTERING Rapporteringsanvisningar 1 (94) ANVISNINGAR FÖR MFI-RAPPORTERING Version 1.7 () Gäller från Rapportering enligt dessa anvisningar börjar med ställningen i juni 2010. Rapporteringsanvisningar 2 (94) VERSIONSHISTORIK

Läs mer

17.2.2015. Offentlig. Anvisning för uppföljningsrapportering av riktade långfristiga refinansieringstransaktioner (TLTRO)

17.2.2015. Offentlig. Anvisning för uppföljningsrapportering av riktade långfristiga refinansieringstransaktioner (TLTRO) Anvisning 1 (11) Anvisning för uppföljningsrapportering av riktade långfristiga refinansieringstransaktioner (TLTRO) Innehåll 1 Allmänt... 1 2 Avgränsning av TLTRO-rapporteringen... 1 3 TLTRO utestående

Läs mer

Sektorindelningen 2012. Handböcker 5b

Sektorindelningen 2012. Handböcker 5b Sektorindelningen 2012 Handböcker 5b Handböcker 5b Sektorindelningen 2012 Helsingfors 2012 Förfrågningar: Matti Okko +358 9 17 341 http://tilastokeskus.fi/meta/luokitukset/index_sv.html Ombrytning: Marita

Läs mer

Rapporteringsanvisningar för uppgifter om kreditbeståndet 2015

Rapporteringsanvisningar för uppgifter om kreditbeståndet 2015 1(16) Rapporteringsanvisningar för uppgifter om kreditbeståndet 2015 2(16) INNEHÅLL 1 RAPPORTERINGSANVISNINGAR... 3 Leverans av uppgifter... 3 Förändringar i verksamheten... 3 Ifyllande av blankettuppgifter...

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2003O0002 SV 17.02.2005 001.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE av den 6 februari 2003

Läs mer

EUROPEISKA CENTRALBANKEN

EUROPEISKA CENTRALBANKEN 26.9.2003 SV Europeiska unionens officiella tidning L 241/1 EUROPEISKA CENTRALBANKEN EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE av den 6 februari 2003 om vissa av Europeiska centralbankens krav på statistikrapportering

Läs mer

Beskrivning av förändringar i rapportering av monetära finansinstituts tillgångar och skulder (MFI)

Beskrivning av förändringar i rapportering av monetära finansinstituts tillgångar och skulder (MFI) Datum 2013-12-20 Beskrivning av förändringar i rapportering av monetära finansinstituts tillgångar och skulder (MFI) Sammanfattning En genomgående förändring i den nya uppdaterade blanketten är den anpassning

Läs mer

Finansiell statistik. Årsöversikt 2010

Finansiell statistik. Årsöversikt 2010 Finansiell statistik Årsöversikt 21 Utestående bostadslån efter ursprunglig löptid, 31.12.21 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 % År Finlands Bank Avdelningen för finansiell stabilitet och statistik Statistikenheten

Läs mer

ANVISNINGAR MÅNADSENKÄT OM UTLÄNDSKA FINANSIELLA FORDRINGAR OCH SKULDER I BETALNINGSBALANSEN (BOPM) Version 1.1 Gäller från 1.1.

ANVISNINGAR MÅNADSENKÄT OM UTLÄNDSKA FINANSIELLA FORDRINGAR OCH SKULDER I BETALNINGSBALANSEN (BOPM) Version 1.1 Gäller från 1.1. 4 ANVISNINGAR MÅNADSENKÄT OM UTLÄNDSKA FINANSIELLA FORDRINGAR OCH SKULDER I BETALNINGSBALANSEN (BOPM) Version 1.1 Gäller från 2 (32) Version Datum Giltighet Ändringar 3 (32) INNEHÅLL 1 UPPGIFTER SOM SKA

Läs mer

7.11.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 297/51

7.11.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 297/51 7.11.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 297/51 EUROPEISKA CENTRALBANKENS FÖRORDNING (EU) nr 1072/2013 av den 24 september 2013 om statistik över räntesatser som tillämpas av monetära finansinstitut(omarbetning)

Läs mer

FINANSMARKNADSSTATISTIK

FINANSMARKNADSSTATISTIK FINANSMARKNADSSTATISTIK Enheten för Betalningsbalans- och Finansmarknadsstatistik, SCB Juni. Produceras av SCB på uppdrag av Sveriges riksbank. Publicerad -07-27. Innehållsförteckning 1. Inledning och

Läs mer

RAPPORTERINGSANVISNINGAR ENKÄT OM UTLÄNDSKA SKULDER OCH TILLGÅNGAR I ICKE-FINANSIELLA FÖRETAG, FINANSIELLA FÖRETAG, KOMMUNER OCH STATEN (SV)

RAPPORTERINGSANVISNINGAR ENKÄT OM UTLÄNDSKA SKULDER OCH TILLGÅNGAR I ICKE-FINANSIELLA FÖRETAG, FINANSIELLA FÖRETAG, KOMMUNER OCH STATEN (SV) RAPPORTERINGSANVISNINGAR ENKÄT OM UTLÄNDSKA SKULDER OCH TILLGÅNGAR I ICKE-FINANSIELLA FÖRETAG, FINANSIELLA FÖRETAG, KOMMUNER OCH STATEN (SV) Version 1.1 Gäller från 2 (37) Version Datum Gäller från Ändringar

Läs mer

Säkerheter. 3 Säkerheter. Finlands Banks regler för motparter och kunder. 3.1 Avtal avseende säkerheter. 3.1.1 Pantavtal

Säkerheter. 3 Säkerheter. Finlands Banks regler för motparter och kunder. 3.1 Avtal avseende säkerheter. 3.1.1 Pantavtal 3 3.1 Avtal avseende säkerheter 3.1.1 Pantavtal 3.1.2 Pantavtal om lånefordringar 3.2 Regler för Finlands Banks säkerhetshantering 3.2.1 Godkända tillgångar 3.2.1.1 Krav på tillfredsställande säkerheter

Läs mer

RAPPORTERINGSANVISNINGAR

RAPPORTERINGSANVISNINGAR 1 (7) ENKÄT OM UTLÄNDSKA FORDRINGAR OCH SKULDER VID SLUTET AV 2011 (SVA-ÅRSENKÄT 2011): RAPPORTERINGS INNEHÅLL 1 Allmänt... 2 2 Användning av rapporteringstjänsten... 2 2.1 Inloggning i rapporteringtjänsten...

Läs mer

Säkerheter. 3 Säkerheter. Finlands Banks regler för motparter och kunder. 3.1 Avtal avseende säkerheter. 3.1.1 Pantavtal

Säkerheter. 3 Säkerheter. Finlands Banks regler för motparter och kunder. 3.1 Avtal avseende säkerheter. 3.1.1 Pantavtal 3 3.1 Avtal avseende säkerheter 3.1.1 Pantavtal 3.1.2 Pantavtal om lånefordringar 3.2 Regler för Finlands Banks säkerhetshantering 3.2.1 Godkända tillgångar 3.2.1.1 Krav på tillfredsställande säkerheter

Läs mer

Säkerheter. 3 Säkerheter. Finlands Banks regler för motparter och kunder. 3.1 Avtal avseende säkerheter. 3.1.1 Pantavtal

Säkerheter. 3 Säkerheter. Finlands Banks regler för motparter och kunder. 3.1 Avtal avseende säkerheter. 3.1.1 Pantavtal 3 3.1 Avtal avseende säkerheter 3.1.1 Pantavtal 3.1.2 Pantavtal om lånefordringar 3.2 Regler för Finlands Banks säkerhetshantering 3.2.1 Godkända tillgångar 3.2.1.1 Krav på tillfredsställande säkerheter

Läs mer

Instruktioner för rapportering av MFI-blanketten

Instruktioner för rapportering av MFI-blanketten 2015-04-17 1(59) Instruktioner för rapportering av MFI-blanketten NOVEMBER/DECEMBER 2014 Rapporteringen av finansmarknadsstatistik för monetära finansinstitut (MFI) görs i den så kallade MFI-blanketten.

Läs mer

Rapporteringsanvisningar för statistiken över kreditbeståndet 2010

Rapporteringsanvisningar för statistiken över kreditbeståndet 2010 Rapporteringsanvisningar för statistiken över kreditbeståndet 2010 i bruk fr.o.m. 30.6.2010 30.6.2010 1 INNEHÅLL 1 RAPPORTERINGSANVISNINGAR... 2 1.1 TABELL 1: KREDITER EFTER KREDITTAGARSEKTOR... 3 1.2

Läs mer

Rapporteringsanvisningar för statistiken över kreditbeståndet 2012

Rapporteringsanvisningar för statistiken över kreditbeståndet 2012 Rapporteringsanvisningar för statistiken över kreditbeståndet 2012 29.3.2012 1 INNEHÅLL 1 RAPPORTERINGSANVISNINGAR... 2 1.1 TABELL 1: KREDITER EFTER KREDITTAGARSEKTOR... 3 1.2 TABELL 2: KREDITER EFTER

Läs mer

FINANSMARKNADSSTATISTIK

FINANSMARKNADSSTATISTIK FINANSMARKNADSSTATISTIK Enheten för Betalningsbalans- och Finansmarknadsstatistik, SCB ember Produceras av SCB på uppdrag av Sveriges riksbank 2014-01-29 FM5001 M12 Förändringar Finansmarknadsstatistik

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning L 104/72 SV 8.4.2014 EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 24 februari 2014 om förberedande åtgärder för Europeiska centralbanksystemets insamling av detaljerad data om krediter (ECB/2014/6) (2014/192/EU)

Läs mer

FINANSMARKNADSSTATISTIK

FINANSMARKNADSSTATISTIK FINANSMARKNADSSTATISTIK Enheten för Betalningsbalans- och Finansmarknadsstatistik, SCB i Produceras av SCB på uppdrag av Sveriges riksbank -07-27 FM5001 M06 Uppdaterad Finansmarknadsstatistik september

Läs mer

BILAGA A till. förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

BILAGA A till. förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.12.2010 KOM(2010) 774 slutlig Bilaga A/kapitel 05 BILAGA A till förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet

Läs mer

FINANSMARKNADSSTATISTIK

FINANSMARKNADSSTATISTIK FINANSMARKNADSSTATISTIK Enheten för Betalningsbalans- och Finansmarknadsstatistik, SCB Augusti Produceras av SCB på uppdrag av Sveriges riksbank -09-25 FM5001 M08 Innehållsförteckning (klicka på tabellnamnet

Läs mer

Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik

Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik MIS 2014:1 Standard för institutionell sektorindelning, INSEKT 2014 Standard för indelning efter ägarkontroll 2000, ÄGAR 2000 Indelning

Läs mer

Riksbankens författningssamling

Riksbankens författningssamling Riksbankens författningssamling RBFS 2014:2 ISSN 0349-8344 Riksbankens föreskrifter och allmänna råd (RBFS 2014:2) om instituts rapportering av finansmarknadsstatistik; beslutade den 26 maj 2014. RBFS

Läs mer

FINANSMARKNADSSTATISTIK

FINANSMARKNADSSTATISTIK FINANSMARKNADSSTATISTIK Enheten för Betalningsbalans- och Finansmarknadsstatistik, SCB November Produceras av SCB på uppdrag av Sveriges riksbank 2013-01-03 FM5001 M11 Förändringar Finansmarknadsstatistik

Läs mer