VUXENPSYKIATRI. NYCKELTAL 2016 Rapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VUXENPSYKIATRI. NYCKELTAL 2016 Rapport"

Transkript

1 VUXENPSYKIATRI NYCKELTAL 216 Rapport Juni 217

2 2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 Innehåll Om Nysam...4 Sammanfattning...5 Definitioner...6 Verksamhetsbeskrivning...9 Profildatatabell...9 Verksamhetsbeskrivning med profilgrafer...1 Blekinge...11 Dalarna Gotland Gävleborg Halland Jämtland Jönköping Kalmar Kronoberg Norrbotten... 2 Skåne Stockholm...22 Sörmland...23 Uppsala...24 Värmland...25 Västerbotten...26 Västernorrland...27 Västra Götaland Östergötland Nyckeltalsgrafer...32 Övergripande...32 Öppenvård...72 Heldygnsvård Bilagor Bilaga 1 Nyckeltal, länsnivå Bilaga 2 Nyckeltal, enhetsnivå Bilaga 3 Förteckning över enheter

4 4 OM NYSAM Syftet med Nysam är att med hjälp av data åstadkomma verklig förbättring av hälso- och sjukvården Genom nätverket Nysam har Helseplan under mer än 2 års tid utvecklat svensk sjukvård och omsorg. Vi tar fram nyckeltal för benchmark, erbjuder ett unikt forum för erfarenhetsutbyte samt hjälper våra medlemmar att planera och följa upp förbättringsprojekt. Nysam sammanställer årligen nyckeltalsrapporter med data för ca 3 specialitets- och verksamhetsområden samt samlar mer än 5 chefer från sjukvården två gånger per år för att arbeta med data-driven förbättring. Över 6 verksamheter rapporterar i dagsläget in data, vilket utgör ett unikt underlag för benchmark och möjliggör planering och uppföljning av förbättringsarbeten som verkligen gör skillnad i verksamheterna. Under 216 planerades och initieras fler än 6 förbättringsprojekt genom våra Nysam-grupper. Med hjälp av Nysam kan våra medlemmar: Avgöra om verksamheten bedrivs effektivt får vi våra resurser att räcka till så många som möjligt? Identifiera inom vilka områden som den största potentialen för förbättring finns Få stöd vid planering och genomförande av insatser och projekt för att förbättra verksamheten Följa upp om förbättringsprojekt och verksamhetsförändringar verkligen ger effekt Få tillgång till ett unikt nätverk av chefer för erfarenhetsutbyte och inspiration Stockholm, juni 217 Vill du också delta i nätverk och jämföra din verksamhet? Kontakta: Patrik Holmberg

5 SAMMANFATTNING 5 Sammanfattning Nysams utvecklingsgrupp för vuxenpsykiatri har rapporterat in data sedan Gruppen har ett arbetsutskott som på ett bra sätt stöttar gruppens utveckling. Utvecklingsgruppen arbetar fortlöpande med att förbättra och utveckla nya nyckeltal. I rapporterna redovisas nyckeltal rörande aktiviteter, resurser, produktivitet, kvalitet, utbildningsnivå, personalsammansättning och medicinsk praxis. Utvecklingsgruppen har under åren gjort fördjupningar inom bland annat substitutionsbehandling och läkemedelsförskrivning. Insamlingen inför årets Nysamrapport har gjorts tillsammans med Uppdrag psykisk hälsa på Sveriges Kommuner och Landsting. Projektet, som har fått namnet Benchmark psykiatri, syftar till att fortsätta inspirera till kunskapsutbyte och att bli en del av landstingens analyser och förbättringsarbete inom psykiatrisk specialistvård. I denna rapport publiceras de landstingsgrafer som togs fram inom ramen för Benchmark Psykiatri. Graferna kompletteras här med så kallade enhetsgrafer som visar data nerbruten per enhet. Varje landsting presenteras inledningsvis med hjälp av en verksamhetsbeskrivning som ska ge läsaren en fördjupad inblick i verksamhetens respektive uppdrag, organisation och förutsättningar. Rapporten inkluderar även information om befolkningsunderlag och en profildatatabell. Introduktion Alla data som redovisas i denna rapport avser år 216. Ansvarig för inrapportering av data är verksamhetschefen / motsvarande. Alla nyckeltal som är invånarrelaterade är korrigerade med en utomlänspatientfaktor. Det betyder till exempel att i graf redovisat antal årsarbetande per 1 invånare 18 år och äldre beräknas endast på den produktion som tilldelas de egna patienterna. Ett fåtal andra grafer kan också vara korrigerade med utomlänspatientfaktorn. Till utomlänspatienter räknas också asylsökande. I denna rapport ingår 8 vuxenpsykiatriska verksamheter vars data har aggregerats och redovisas på landstingsnivå. Underlaget bygger på såväl landstingsdrivna som privata verksamheter. I de enskilda graferna redovisas 69 enheter separat. En förteckning över inrapporterande enheter som redovisas separat finns i bilaga 3. Rapportens struktur Denna rapport redovisar olika nyckeltal i grafform. Varje uppslag består av två grafer: En graf som visar en jämförelse på landstingsnivå En graf som visar en jämförelse mellan enheter som har mer än 5 individer per år En graf som visar en jämförelse mellan enheter som har mellan 1 och 5 individer per år En graf som visar en jämförelse mellan enheter som har under 1 individer per år Vid jämförelser mellan grafer på samma sida ska eventuellt olika grafskalor tas i beaktande. Enhetsgraferna är beräknade på enhetens och det kan därför förekomma skillnader mellan samma enhet i två grafer. Vad avser graferna för medelvårdtid anges två olika nyckeltal för landstingsgrafen (graf ID 3831) respektive enhetsgraferna (graf ID 3829, 4112 och 4113). Detta tydliggörs under respektive graf där teckenförklaringen av den blå stapeln anger vilket nyckeltal som redovisas i grafen. Nyckeltalet Antal vårddagar per vårdtillfälle (graf ID 3831) är ett beräknat nyckeltal som baserar sig på olika basvärden som enheterna har rapporterat in medan nyckeltalet Medelvårdtid i dagar (graf ID 3829, 4112 och 4113) är ett basvärde som enheterna själva har rapporterat in. Grafbeskrivningen som finns på varje uppslag kan användas som underlag för att förstå och tolka samtliga grafer. En del av de inrapporterande enheterna har långa namn och dessa har förkortats för att graferna ska bli tydligare. I vissa fall har namnet ändå inte blivit kort nog och är avhugget i grafen. Vi ber om överseende med detta och hänvisar till den förteckning över inrapporterande enheter som finns i bilaga 3 för förtydligande. Här visas i tabellform dels vilken enhet som har vilket namn, dels vilken enhet som finns i vilket individspann.

6 6 DEFINITIONER Definitioner Där det har varit möjligt används Socialstyrelsens termbank för nedanstående definitioner. När ordet landsting används avses såväl landsting som regioner. En generell regel är att två olika slag av prestationer inte kan registreras på samma kalenderdygn om inte den ena insatsen är avslutad dessförinnan. Ett exempel är att ett besök inte kan registreras på patient som samtidigt är inskriven i heldygnsvård. Begreppet patient avser en person som har haft minst ett besök eller vårdtillfälle under året och som har en egen vuxenpsykiatrisk journal. Begreppet individ avser en unik patient. Individen ska vara utskriven ur heldygnsvården. Utomlänspatienter är patienter som har fått vård och som inte är skrivna i det inrapporterande landstinget. Länskod där patienten är mantalsskriven har använts som underlag. Asylsökande räknas som utomlänspatienter. Lagrum LPT avser individer som vårdats enligt LPT (lagen om psykiatrisk tvångsvård) under någon del av vårdtillfället. LRV avser de individer som vårdats enligt LRV (lagen om rättspsykiatrisk vård) under någon del av vårdtillfället. En individ kan endast fyllas i under ett lagrum. Om en individ under ett vårdförlopp vårdats både frivilligt enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och inom LPT anges hen enbart under LPT. Om en individ vårdats enligt både LPT och LRV anges hen enbart under LRV. Besök Med besök menas vårdkontakt inom öppenvård som är ett personligt möte mellan patient och vårdpersonal. Besök ska ha dokumenterats i journal. Inga tidsmässiga preciseringar av besökets längd ska tillämpas. Endast faktisk genomförda besök ska räknas, således ska uteblivna och återbud inte registreras. Observera att i de fall anhörig kommer utan patient räknas anhörig/anhöriga som ett besök. Besök har patient/anhörig som utgångspunkt oavsett antal vårdpersonal som deltar. Nedan ges ett antal exempel för att exemplifiera besöksregistreringen. Vårdpersonal Patient/Anhöriga Antal besök 1 vårdpersonal 1 patient 1 besök 1 vårdpersonal 1 anhörig 1 besök 1 vårdpersonal 1 patient + 2 anhöriga 1 besök 1 vårdpersonal Flera anhöriga till samma patient 1 besök 2 vårdpersonal 1patient 1 besök 2 vårdpersonal 3 patienter/anhöriga till olika patienter 3 besök 1 vårdpersonal 2 patienter/anhöriga till olika patienter 2 besök 1 vårdpersonal 1 patient + 1 anhörig + 1 vårdgranne 1 besök 1 vårdpersonal 1 vårdgranne besök Observera att endast kontakter med patienter eller anhöriga registreras som besök. Kontakter med vårdgrannar eller samarbetspartners i övrigt, externt eller internt ska inte registreras. Konsultationsbesök på andra enheter registreras inte. Dagsjukvård För definition av dagsjukvård används Socialstyrelsens definition: Dagsjukvård är öppen vård som innebär mer omfattande och/eller resurskrävande insatser än vad ett öppenvårdsbesök normalt kräver. För patienten ska det finnas en upprättad vårdplan. Inga tidsmässiga preciseringar ska tillämpas. Endast faktiskt genomförda dagsjukvårdsbesök ska räknas, således ska uteblivna och återbud inte registreras. Vårddag För definition av vårddag används Socialstyrelsens definition: Vårddag: dygn eller del av dygn under ett vårdtillfälle. Varje påbörjat dygn räknas som en vårddag, det vill säga både inskrivningsdag och utskrivningsdag ska ingå. Hela permissionsdygn exkluderas från antalet vårddagar. (Observera skillnaden mellan begreppet vårddag och begreppet vårdtid uttryckt i dagar). Vårdtillfälle För definition av vårdtillfälle används Socialstyrelsens definition: Vårdtillfälle: vårdkontakt i sluten vård. Vårdtillfälle avgränsas av in- och utskrivning inom ett medicinskt verksamhetsområde (klinik/basenhet/motsvarande). Utskrivning ska ligga till grund för beräkning av antal vårdtillfällen under året. Se ytterligare beskrivning och skiss under Kommentar heldygnsvården vårdtillfällen.

7 DEFINITIONER 7 Vårdtid Medelvårdtid och medianvårdtid ska beräknas på alla patienter som har skrivits ut vid kliniken under 216, det vill säga vare sig de har vårdats sedan flera år tillbaka eller enbart under 216. Ska anges i dagar. Ska beräknas på patientens totala vårdtid per vårdtillfälle. Vårdtid beräknas som utskrivningsdatum minus inskrivningsdatum. När in- och utskrivning sker samma dag räknas vårdtiden som dagar. Permissioner ska inkluderas i vårdtid. Vårdtillfälle som är pågående räknas inte. Vårdplats För definition av vårdplats används Socialstyrelsens definition: Fastställd vårdplats är en vårdplats i sluten vård beslutad av huvudman. Ange det totala antalet fastställda vårdplatser vid årets slut. Disponibel vårdplats Med disponibel vårdplats menas fastställd vårdplats som är belagd eller kan beläggas. Disponibla vårdplatser = Möjliga - ej beläggningsbara vårddagar dividerad med 365. Exempel: Så beräknas disponibla vårdplatser En klinik med 6 fastställda vårdplatser har under året haft 3 vårdplatser semesterstängda i 8 veckor = 1 68 vårddagar reducerat för utbildning med 2 vårdplatser i 1 vecka = 14 vårddagar hög vårdtyngd (intagningsstopp) av 5 vårdplatser i 1 dagar = 5 vårddagar 6 fastställda vårdplatser ger 21 9 möjliga vårddagar (6 x 365 = 21 9). Antalet disponibla vårdplatser blir därmed /365 = 54,8 disponibla vårdplatser Patienter under 18 år Det finns personer under 18 år som behandlas inom vuxenpsykiatrin. Beroende på vilken omfattning denna verksamhet har kan man antingen ha både produktion och resurser kvar i vuxenpsykiatrins redovisning (normalt) eller man kan flytta över både prestation och resurs till BUP:s rapportering. Att beräkna arbetade timmar Personalresurserna ska anges i antal arbetade timmar, det vill säga det faktiska antal timmar som disponerats för produktion under året på kliniken. Antalet arbetade timmar kommer att omvandlas till årsarbetare vid databearbetningen. (En årsarbetare = 1 76 arbetade timmar.) Antalet arbetade timmar beräknas enligt nedanstående: placering enligt schema (planerat antal arbetade timmar) eller registrering i stämpelklocka (antal arbetade timmar), aktiv tid under jour- och beredskap, se vidare nedan, övertid och fyllnadstid timanställd personal (timtid) All frånvaro, både betald och obetald, ska inte inkluderas. Exempel på frånvarotyper som ska räknas bort är: semester kompledighet utbildning, se vidare nedan övrig frånvaro med lön sjukfrånvaro Den utbildningstid som ska räknas bort är tiden för utbildningar. Interna fortbildningsaktiviteter såsom seminarier, föreläsningar, yrkesgruppsträffar, planeringsdagar etc är ej frånvarotid. Med aktiv tid under jour- och beredskap menas den tid som enligt avtal ligger till grund för uppräkning.

8 8 DEFINITIONER Så beräknas aktiv jour- och beredskap En anställd gör under jourtid en insats som faktiskt tar 15 minuter minsta enhet som enligt avtalet registreras vid varje störning är 3 minuter denna insats gjordes under tid som renderar ledighet, eller ekonomisk kompensation, med avtalsenlig minsta tid multiplicerat med 2,. I detta fall blir det 6 minuter ledighet eller ekonomisk kompensation. Den aktiva tiden under jour- och beredskap blir enligt beräkningen ovan 3 minuter. Om kliniken inte registrerar den aktiva tiden utan enbart ersätter jour- och beredskap enligt så kallad schablon är det schablonens aktiva tid som ska anges. Timmar som inhyrd personal från så kallade bemanningsföretag tjänstgör på kliniken ska räknas som arbetad tid. Tjänstgöring på annan enhet ska inte räknas som arbetstid på kliniken. Detta oavsett om ekonomisk reglering sker eller inte. Kontakt måste tas med den enhet där aktuell personal är placerad, så att resursen ökas där i motsvarande grad. Tid som AT- och ST-läkare arbetar på kliniken ska räknas som arbetad tid. Detta oavsett var dessa är budgeterade. Om personal har uppdrag åt andra huvudmän än landstinget, till exempel för kommun eller andra landsting, ska detta inte räknas som arbetad tid på kliniken. Detta oavsett om ekonomisk reglering sker eller inte. Generellt gäller regeln att arbetade timmar och produktionen ska redovisas på samma enhet. Att redovisa personalkostnader Den totala personalkostnaden ska anges. Med totala personalkostnader avses lönekostnader och lönebikostnader. Resekostnader, kurskostnader m m ska inte redovisas som personalkostnader. Om personal helt eller delvis tjänstgör på annan enhet inom landstinget ska personalkostnaden i motsvarande grad reduceras på kliniken. Detta oavsett var aktuell personal är budgeterad. Kontakt måste tas med den enhet där aktuell personal är placerad, så att resursen ökas där i motsvarande grad. Om personal har uppdrag åt andra huvudmän än landstinget, ska personalkostnaderna reduceras med den ersättning landstinget erhåller för detta. Ersättningen till så kallat bemanningsföretag ska i sin helhet redovisas som personalkostnad. Personalkostnaden för ATsamt ST-läkare ska redovisas på den klinik där de tjänstgör. Det finns ibland olika sätt att organisera olika personalgrupper, främst paramedicinare och sekreterarpersonal. I de fall någon personalgrupp tillhör annan organisation så ska kostnaderna för dessa köpta tjänster redovisas som personalkostnader på kliniken. Kommentarer heldygnsvården vårdtillfällen: Definition av vårdtillfällen (VTF) är knutet till antal utskrivna patienter (P1). Inom psykiatrin är en andel patienter långliggare. Den traditionella definitionen av VTF ger en begränsad bild av verksamheten. Det har därför beslutat att komplettera heldygnsvårdsstatistiken med patienter inlagda under året och som ej är utskrivna vid årets slut (VTF-P2) och patienter inneliggande både vid årets start och slut (VTF-P3).

9 VERKSAMHETSBESKRIVNING 9 Profildatatabell Landsting Invånare 18 år och äldre Öppenvårdsenhet Slutenvårdsenhet Blekinge Ja Ja Dalarna Ja Ja Gävleborg Ja Ja Gotland Ja Ja Halland Ja Ja Jämtland Ja Ja Jönköping Ja Ja Kalmar Ja Ja Kronoberg Ja Ja Norrbotten Ja Ja Ja Ja Östergötland Ja Ja Skåne Ja Ja Sörmland Ja Ja Stockholm Ja Ja Uppsala Ja Ja Värmland Ja Ja Västerbotten Ja Ja Västernorrland Ja Ja Västmanland Ja Ja Västra Götaland Ja Ja

10 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING Verksamhetsbeskrivning med profilgrafer Landstingsprofilerna ger en samlad överblick kring utfallet för ett urval av nyckeltal. Grafen visar den procentuella avvikelsen utifrån medianen (det mittersta värdet) för respektive nyckeltal. Vid en negativ procentuell avvikelse så är landstingets värde lägre än medianen och vid en positiv procentuell avvikelse är landstingets värde högre än medianen.

11 VERKSAMHETSBESKRIVNING 11 Blekinge Organisation Vuxenpsykiatrin består av tre basenheter: Vuxenpsykiatri Öst med mottagning och mellanvård (inklusive dagpsykiatri) i Karlskrona och Ronneby samt en heldygnsavdelning om fjorton platser i Karlskrona. Vuxenpsykiatri Väst har mottagning och mellanvård (inklusive dagpsykiatri) i Karlshamn och Sölvesborg samt en filialmottagning i Olofström. En heldygnsavdelning med tolv platser finns i Karlshamn. Dessa basenheter utreder och behandlar autism. Den tredje basenheten är länsövergripande och består av mottagningar för äldrepsykiatri, sexologi, ätstörning och beroende inklusive olika heldygnsavdelningar med vårdplatser för beroende, psykiatrisk akutvård och psykiatrisk intensivvård. Personalsituation I dagsläget finns 511 anställda varav 477 är tillsvidareanställda. Pensionsavgångar sker löpande bland skötare och specialistutbildade sjuksköterskor. Verksamheten har många läkarvakanser och en åtgärdsplan är framtagen för att tillgodose läkarförsörjningen. Det finns ett inplanerat hyrläkarstopp i landstinget. Det blir en utmaning att ge nyrekryterad personal tillräcklig utbildning och klinisk erfarenhet för att klara arbetet på ett bra sätt. Att rekrytera steg två-kompetent personal förväntas bli extra svårt och behov av förtidsrekrytering är stor men för detta saknas resurser. Större förändringar/händelser under året Heldygnsvården har under året haft återkommande problem med för få vårdplatser. Däremot klarade förvaltningen att hålla budget, något som framförallt berodde på de stora intäkterna i form av asylbidrag. Karlshamns mottagning fick under 216 nya lokaler. Framtidsplaner/utvecklingsområden Planen inför framtiden är att rusta vården för att bättre möta asyl- och utomlänspatienter. Bemötandeutbildningar ska genomföras inom Nationella självskadeprojektet och neuropsykiatriska utredningar ska kartläggas och tydliggöras för att minska köerna. Ytterligare framtidsplaner inkluderar projektering av nya lokaler i Karlskrona och Ronneby, slutföra och förverkliga samverkansöverenskommelsen mellan psykiatri och primärvård samt implementera personcentrerad vård. Nyckeltal Vuxenpsykiatri länsnivå % - avvikelse från Nysam medianvärde Blekinge -5% -4% -3% -2% -1% % 1% 2% 3% 4% 5% ÖVERGRIPANDE Antal individer per 1 invånare 18år + Antal kvinnor per 1 invånare 18+ Antal män per 1 invånare 18+ Antal årsarbetare totalt per 1 invånare 18 år+ Antal årsarbetande läkare per 1 invånare 18 år+ Personalkostnad i kronor totalt per invånare 18 år+ Andel kostnader för personal i öppenvård 2,6% 3,2% 6,2% 2% 26% 25% 7,7% ÖPPENVÅRD Antal besök per helårsarbetande personal i öppenvården Antal besök inkl dagsjukvård totalt per 1 invånare 18+ % 35% HELDYGNSVÅRD Antal vårdtillfällen totalt per 1 invånare 18 år+ Antal fastställda vårdplatser per 1 invånare 18 år+ Kostnad i kronor per vårddag i heldygnsvården Medelvårdtid i dagar -25,9% -2,2% 71% 11% Graf ID: 2742

12 12 VERKSAMHETSBESKRIVNING Dalarna Organisation Verksamheten bedriver öppenvårdspsykiatri med tre sköterskebemannade mottagningsteam som är geografiskt utspridda i landstinget och en basenhetsgemensam enhet i Mora där det finns ett läkarteam, psykoterapeutiskt team, utredningsteam, akutteam och en administrativ enhet. Organisationen bedriver även konsultverksamhet på ett akutsjukhus och ansvarar för poliklinisk ECT. Målgruppen är patienter med allvarlig psykisk ohälsa och med funktionsnedsättning som följd. Alla förekommande diagnoser inom området utreds, inklusive AST. Verksamheten har ett länsuppdrag för könsdysforipatienter vilket medför kostnader för högspecialiserad vård. Personalsituation VUP Dalarna har svårigheter att rekrytera kompetent personal, vilket gäller majoriteten av alla personalkategorier. Bemanningen är svår att bedöma utifrån uppdrag då alla tjänster inte är tillsatta. Det finns ett stort konstant beroende av inhyrda läkare, något som basenheten, divisionen och landstinget arbetar med övergripande. Större förändringar/händelser under året Under året har en mottagning avvecklats och slagits samman med övrig verksamhet. Sedan 215 har verksamheten genomgått en stor organisatorisk förändring där tre enheter stängts och läkarresurser samt psykoterapeutiska insatser har centraliserats. FACT har implementerats på sköterskemottagningar och både ett DBT-team och beteendeaktiveringsgrupper har startats. Verksamheten står i uppstarten av IMR. Framtidsplaner/utvecklingsområden Verksamheten utvecklas kontinuerligt utifrån prioriterade områden, vilka just nu är missbruk- och beroendevården. Ett övertagande av utredning och behandling av AST från habiliteringen planeras och prioriteras högt. Verksamheten utvecklas mot ett mer FACT anpassat arbetssätt och utvecklar rollen som vård- och stödsamordnare. Målet är att fler patienter ska ha en utsedd, fast vårdkontakt samt vårdplaner upprättade i samråd med anhöriga. Nyckeltal Vuxenpsykiatri länsnivå % - avvikelse från Nysam medianvärde Dalarna ÖVERGRIPANDE -5% -4% -3% -2% -1% % 1% 2% 3% 4% 5% Antal individer per 1 invånare 18år + Antal kvinnor per 1 invånare 18+ Antal män per 1 invånare 18+ Antal årsarbetare totalt per 1 invånare 18 år+ Antal årsarbetande läkare per 1 invånare 18 år+ Personalkostnad i kronor totalt per invånare 18 år+ Andel kostnader för personal i öppenvård -12,2% -3,9% 1% 13% 12% 15% 1,2% ÖPPENVÅRD Antal besök per helårsarbetande personal i öppenvården Antal besök inkl dagsjukvård totalt per 1 invånare ,2% -12,5% HELDYGNSVÅRD Antal vårdtillfällen totalt per 1 invånare 18 år+ Antal fastställda vårdplatser per 1 invånare 18 år+ Medelvårdtid i dagar -11,9% -21,6% % Graf ID: 2742

13 VERKSAMHETSBESKRIVNING 13 Gotland Organisation VUP Gotland har omkring 57 invånare i sitt. Verksamheten omfattar psykiatrisk heldygnsvård, vuxenpsykiatrisk öppenvård, jourmottagning och psykiatrisk beroendevård. Till området tillhör också barn- och ungdomspsykiatrisk verksamhet. Öppenvården ansvarar för neuropsykiatriska utredningar. Vad gäller behandling har öppenvården i uppdrag att behandla ADHD medan personer med autismspektrumstörningar remitteras till habiliteringen. Utöver öppenvårdsteamen finns sedan ett år tillbaka ett psykiatriskt omvårdnadsteam, som ska utgöra ett alternativ till heldygnsvård och ett komplement till sedvanlig öppenvård. Personalsituation Vuxenpsykiatrin har under det senaste året haft svårt att rekrytera psykiatriker, sjuksköterskor, psykologer och psykoterapeuter med många vakanser och längre väntetider som följd. Större förändringar/händelser under året För närvarande håller vuxenpsykiatrin på att bygga om sina befintliga lokaler, varför verksamheten har varit utlokaliserad sedan våren 216. Vanligtvis är all vuxenpsykiatrisk vård samlad under ett tak men under tiden för ombyggnation bedrivs verksamhet i tre olika byggnader. Ombyggnationen beräknas vara klar i september 217. Heldygnsvården bedriver vanligtvis verksamhet på två avdelningar men under tiden för utlokalisering är vårdplatserna samlade på en avdelning. Kvällar och helger sker jourbesök på somatiska akutmottagningen, vilket gör att dessa besök har varit svåra att särskilja i årets rapportering och därmed inte ingår i 216 års data. Framtidsplaner/utvecklingsområden Verksamheten arbetar med tre utvecklingsområden: processinriktad vård för att möta patientens behov bättre; personcentrerad vård som är i linje med patienters önskemål och den nya patentlagen så ska kliniken arbeta med att göra patienten än mer delaktig i sin egen vård; samt vårdutbudet på heldygnsvården där målet är att inneliggande patienter kan få tillgång till kvalificerad psykologisk/psykopedagogisk behandling tidigt i vårdkedjan. Nyckeltal Vuxenpsykiatri länsnivå % - avvikelse från Nysam medianvärde Gotland -5% -4% -3% -2% -1% % 1% 2% 3% 4% 5% ÖVERGRIPANDE Antal individer per 1 invånare 18år + Antal kvinnor per 1 invånare 18+ Antal män per 1 invånare 18+ Antal årsarbetare totalt per 1 invånare 18 år+ Antal årsarbetande läkare per 1 invånare 18 år+ Personalkostnad i kronor totalt per invånare 18 år+ Andel kostnader för personal i öppenvård -4,5% -1,% -4,4% -4,5% -,4% 7,6% % ÖPPENVÅRD Antal besök per helårsarbetande personal i öppenvården Antal besök inkl dagsjukvård totalt per 1 invånare % 5,1% HELDYGNSVÅRD Antal vårdtillfällen totalt per 1 invånare 18 år+ Antal fastställda vårdplatser per 1 invånare 18 år+ Kostnad i kronor per vårddag i heldygnsvården Medelvårdtid i dagar -17,% -8,3% -15,7% 141% Graf ID: 2742

14 14 VERKSAMHETSBESKRIVNING Gävleborg Organisation I landstinget finns sex mottagningar; Hudiksvall, Söderhamn, Bollnäs, Sandviken och Gävle (psykos-, jour- och allmänpsykiatrisk mottagning). Verksamheten utreder AST samt ADHD. Av beroendevården ligger enbart opiatverksamheten inom psykiatrin. Både Hudiksvall och Gävle har två avdelningar för slutenvård, en psykosvårdavdelning och en allmänpsykiatrisk vårdavdelning, inklusive opiatverksamhet och ECT. Personalsituation Vid utgången av 216 var 418 personer tillsvidare- eller visstidsanställda med månadslön. Verksamheten har svårigheter att rekrytera personal med rätt kompetens vad gäller de flesta yrkeskategorier förutom skötare. På flera enheter finns vakanta psykolog- och sjukskötersketjänster. Verksamheten känner av en brist på psykiatriker och på flera enheter råder dessutom en kännbar generationsväxling. Större förändringar/händelser under året Fortsatt ökat inflöde under det senaste året avseende neuropsykiatriska utredningar. ADHD-målgruppen växer lavinartat samtidigt är det svårt att avsluta och remittera ut patienter för uppföljning i primärvården. Ett allt mer komplext missbruk hos en del av målgruppen leder till svåra och hotfulla situationer främst inom heldygnsvården. Verksamheten har avvecklat en mellanvård i Sandviken samt stängt en rehabiliteringsenhet för unga vuxna med psykossjukdom. Vuxenpsykiatrin gjorde ett ekonomiskt plusresultat under 216, dock har regionen satt en alltför hög kostnadsutveckling för 217, något som känns tufft. Framtidsplaner/utvecklingsområden Prioriterade utvecklingsområden är förbättring av standardiserade vårdflöden för att säkerställa en jämlik och evidensbaserad vård och behandling. Verksamheten fortsätter att fokusera på en strukturerad diagnostisk process samt implementering av vårdprogram för psykos. Behovsplanering i öppenvård har genomförts för att kvantifiera vårdbehoven på insats-och funktionsnivå. För att bättre möta länets behov av psykiatrisk heldygnsvård genomför verksamheten en vårdplatsgenomlysning för att ta fram en ny struktur och indelning. Verksamhetsområdet har svårt att hantera vissa patientgrupper, exempelvis dubbeldiagnoser och svårt utagerande patienter på ett bra sätt. Nyckeltal Vuxenpsykiatri länsnivå % - avvikelse från Nysam medianvärde Gävleborg -5% -4% -3% -2% -1% % 1% 2% 3% 4% 5% ÖVERGRIPANDE Antal individer per 1 invånare 18år + Antal kvinnor per 1 invånare 18+ Antal män per 1 invånare 18+ Antal årsarbetare totalt per 1 invånare 18 år+ Antal årsarbetande läkare per 1 invånare 18 år+ Personalkostnad i kronor totalt per invånare 18 år+ Andel kostnader för personal i öppenvård -8,3% -7,8% -4,9% -16,1% -12,5% -11,2% 2,% ÖPPENVÅRD Antal besök per helårsarbetande personal i öppenvården Antal besök inkl dagsjukvård totalt per 1 invånare ,4% -7,8% HELDYGNSVÅRD Antal vårdtillfällen totalt per 1 invånare 18 år+ Antal fastställda vårdplatser per 1 invånare 18 år+ Kostnad i kronor per vårddag i heldygnsvården Medelvårdtid i dagar -24,4% -21,9% 28% 2,8% Graf ID: 2742

15 VERKSAMHETSBESKRIVNING 15 Halland Organisation Psykiatrin i Halland är en egen förvaltning indelad i tre områden, vuxenpsykiatri, öppenvård/heldygnsvård och BUP. I Halland finns ett vårdval för specialistpsykiatri där privata vårdaktörer erbjuder öppenvård utifrån utvalda diagnosgrupper. I dagsläget har psykiatrin inga mellanvårdsformer. Capio Psykiatri är verksam i regionen och deras behandlingskoncept innefattar tre steg där patienten gradvis slussas vidare och tar mer och mer eget ansvar. Patienter med samsjuklighet som till exempel AST behandlas men ingen specifik utredning görs. Personalsituation Öppenvården har generellt ett bra rekryteringsläge för de flesta kategorier. Men det finns två undantag, psykiatriker på alla orter förutom Kungsbacka samt psykologer i södra halvan av länet. Inom heldygnsvården finns vakanser på både på läkarsidan och inom sjuksköterskegruppen. Vakanssituationen för sjuksköterskor har gjort att en vårdavdelning varit stängd under stora delar av 216. Större förändringar/händelser under året Under året har beroendeteam i öppenvården har etablerats och en avdelning för heldygnsvård med beroendefokus har öppnats. Behandlingsmetoden KBT-E började implementeras. På grund av försämrat remissinflöde krävdes nerskärningar inom personalgruppen. Framtidsplaner/utvecklingsområden Psykiatrin Halland har följande prioriterade utvecklingsområde: överföring av vård från slutna vårdformer till mellan- och öppenvårdsformer, och reduktion av antalet återinläggningar. Verksamheten kommer att fortsätta implementeringen av behandlingsmetoden KBT-E. Nyckeltal Vuxenpsykiatri länsnivå % - avvikelse från Nysam medianvärde Halland ÖVERGRIPANDE -5% -4% -3% -2% -1% % 1% 2% 3% 4% 5% Antal individer per 1 invånare 18år + Antal kvinnor per 1 invånare 18+ Antal män per 1 invånare 18+ Antal årsarbetare totalt per 1 invånare 18 år+ Antal årsarbetande läkare per 1 invånare 18 år+ Personalkostnad i kronor totalt per invånare 18 år+ Andel kostnader för personal i öppenvård -19,8% -18,6% -17,9% -26,6% -25,9% -17,% -21,3% ÖPPENVÅRD Antal besök per helårsarbetande personal i öppenvården Antal besök inkl dagsjukvård totalt per 1 invånare ,6% 2,3% HELDYGNSVÅRD Antal vårdtillfällen totalt per 1 invånare 18 år+ Antal fastställda vårdplatser per 1 invånare 18 år+ Medelvårdtid i dagar -22,9% -7,9% 1,4% Graf ID: 2742

16 16 VERKSAMHETSBESKRIVNING Jämtland Organisation Psykiatrin Jämtland har slutenvård och öppenvård men saknar en mellanvårdsform. Verksamheten består av fyra avdelningar med dygnetruntvård. Arbetet pågår i huvudsak i team kring patienten vilket innebär att den enskilde patientens behov styr den kompetensinsats som behövs och därigenom vilka yrkeskategorier som involveras. Psykiatrin utreder och behandlar autismspektrumstörningar. Personalsituation Verksamheten har minskat antalet årsanställda de senaste åren på grund av stängning av en vårdavdelning och överföring av resurser till öppenvård. I samband med detta konverterades personal till yrkeskategorier som är svårrekryterade. Området har många vakanta tjänster inom yrkeskategorierna sjuksköterskor, psykologer och specialistläkare. Det finns också vissa svårigheter att rekrytera medicinska sekreterare. Större förändringar/händelser under året Region Jämtland Härjedalen har ett av de största underskotten per capita i Sverige. Det finns ett ständigt effektiviseringstryck i verksamheten och lokalerna är knappa och begränsar flexibilitet i flödena. Det råder ett fortsatt stort inflöde inom neuropsykiatri. Framtidsplaner/utvecklingsområden Området har påbörjat ett större förbättringsarbete på två avdelningar som handlar om att frigöra tid för vård. Översyn av organisering av öppenvården pågår. Nyckeltal Vuxenpsykiatri länsnivå % - avvikelse från Nysam medianvärde Jämtland -5% -4% -3% -2% -1% % 1% 2% 3% 4% 5% ÖVERGRIPANDE Antal individer per 1 invånare 18år + Antal kvinnor per 1 invånare 18+ Antal män per 1 invånare 18+ Antal årsarbetare totalt per 1 invånare 18 år+ Antal årsarbetande läkare per 1 invånare 18 år+ Personalkostnad i kronor totalt per invånare 18 år+ Andel kostnader för personal i öppenvård 5,1% 3,9% 11% 26% 16% 33% 5,5% ÖPPENVÅRD Antal besök per helårsarbetande personal i öppenvården Antal besök inkl dagsjukvård totalt per 1 invånare ,3% -25,1% HELDYGNSVÅRD Antal vårdtillfällen totalt per 1 invånare 18 år+ Antal fastställda vårdplatser per 1 invånare 18 år+ Kostnad i kronor per vårddag i heldygnsvården Medelvårdtid i dagar -,1% -4,2% 7,6% 39% Graf ID: 2742

17 VERKSAMHETSBESKRIVNING 17 Jönköping Organisation Vuxenpsykiatrin består av öppenvård och heldygnsvård som bedrivs vid länets tre sjukhus. Verksamheten har ett som innefattar invånare, varav är 18 år och äldre. Öppenvården är i olika grad specialiserad på de olika klinikerna. På länssjukhuset i Jönköping finns vissa länsresurser i form av psykiatrisk intensivvård, avgiftningsenhet, rättspsykiatri (heldygns- och öppenvård) liksom psykiatrisk akutmottagning 24/7/365. Neuropsykiatriska utredningar görs i hela länet. Verksamheten saknar mellanvård. Personalsituation Det finns svårigheter att rekrytera inom flera yrkesgrupper. Av läkare och psykologer saknas 3-4 procent, även sjuksköterskor, socionomer och vårdadministratörer är bristyrken. Skötare kan inom en snar framtid också bli ett bristyrke då privata vårdgivare erbjuder högre ersättning än regionen. Utlandsrekrytering av läkare har genomförts och pågår i dagsläget. För att kunna hålla igång verksamheten används hyrläkare. Större förändringar/händelser under året Behandlingshemsenheten (sex vårdplatser under måndag till fredag) i Värnamo lades ner under 216. Jämlik psykiatri - en översyn av länets psykiatri - påbörjades under 216, där syftet var att skapa förutsättningar för en jämlik psykiatrisk vård i länet. Arbetet fortsätter under 217 och i samband med utredningen utarbetas en handlingsplan med en rad förändringar vad gäller arbetsformer. Psykiatrin gick under 216 in i journalen via nätet. Framtidsplaner/utvecklingsområden Planer och beslut finns gällande utökning av verksamheten med en tillnyktringsenhet. Ökat inflöde av BUP-patienter under jourtid visar att lämpliga lokaler för barnpsykiatrisk intensivvård saknas. Fortsatt utveckling av personcentrerad vård och möjligheten att använda telepsykiatri. Planering pågår för ett förändrat arbetssätt gällande psykiatrisk akutvård i form av en intagningsenhet på den psykiatriska intensivvårdsenheten. Inom sydöstra sjukvårdsregionen pågår arbete med standardiserat vårdförlopp inom neuropsykiatri. Nyckeltal Vuxenpsykiatri länsnivå % - avvikelse från Nysam medianvärde Jönköping -5% -4% -3% -2% -1% % 1% 2% 3% 4% 5% ÖVERGRIPANDE Antal individer per 1 invånare 18år + Antal kvinnor per 1 invånare 18+ Antal män per 1 invånare 18+ Antal årsarbetare totalt per 1 invånare 18 år+ Antal årsarbetande läkare per 1 invånare 18 år+ Personalkostnad i kronor totalt per invånare 18 år+ Andel kostnader för personal i öppenvård -6,2% -5,9% -2,5% -27,8% -,8% -14,6% % ÖPPENVÅRD Antal besök per helårsarbetande personal i öppenvården Antal besök inkl dagsjukvård totalt per 1 invånare 18+ 6,% 12% HELDYGNSVÅRD Antal vårdtillfällen totalt per 1 invånare 18 år+ Antal fastställda vårdplatser per 1 invånare 18 år+ Kostnad i kronor per vårddag i heldygnsvården Medelvårdtid i dagar -16,9% 15% 32% 11% Graf ID: 2742

18 18 VERKSAMHETSBESKRIVNING Kalmar Organisation Vuxenpsykiatrin har slutenvård, öppenvård, psykiatrisk rehabilitering samt två behandlingsenheter. I öppenvårdens mottagningsverksamhet arbetar läkare, sjuksköterskor, socionomer, skötare, psykoterapeuter samt psykologer med medicinsk uppföljning, samtalsbehandling, utredning med mera. Den psykiatriska rehabiliteringsenheten (PRE) är en verksamhet som riktar sig till de människor som till följd av psykisk sjukdom har lägst funktionsnivå. PRE-verksamheten är mer mobil och genomför arbete i nära anslutning till patienters hemmiljö/arbetsliv och fokuserar på integrerad psykiatri. Öppenvården genomför basutredningar inom neuropsykiatriska funktionshinder. Det finns också ett sammansatt utredningsteam som gör fördjupad utredning för diagnostik inom AST och NP-problematik. Personalsituation Verksamheten är mitt i en generationsväxling, vilket ställer höga krav i rekryteringssammanhang och kompetensutvecklingssatsningar. Det finns svårigheter att rekrytera psykologer, sjuksköterskor med specialistkompetens samt ST-läkare och specialist/överläkare inom allmänpsykiatri. För närvarande upplevs stora svårigheter med att bära upp en hållbar bakjourslinje med specialistläkare kopplade till den psykiatriska akutmottagningen. Verksamheten klarar av att upprätthålla vårdkvalitetsindikatorer med stöd av hyrläkare, vilket medför vissa brister i personkontinuitet för patienterna. Större förändringar/händelser under året Ett arbete påbörjades i öppenvården för att förbereda en sammanslagning av tre sektoriserade öppenvårdsmottagningar till två likvärdiga större mottagningar, i syfte att ge en mer likvärdig vård till södra länets medborgare. Vid årsskiftet 216/217 blev verksamheten i Nybro, som arbetar med traditionell öppenvård och psykiatrisk rehabilitering, en vårdenhet. Framtidsplaner/utvecklingsområden Under 217 planeras en samlokalisering av öppenvården vid två likvärdiga team i Kalmar, något som också innebär en flytt av de administrativa resurserna på kliniken. Några större projekt kopplade till denna förändring rör remisshantering, införande/uppstart av gruppbehandlingar och utredningsmetodik. Nyckeltal Vuxenpsykiatri länsnivå % - avvikelse från Nysam medianvärde Kalmar -5% -4% -3% -2% -1% % 1% 2% 3% 4% 5% ÖVERGRIPANDE Antal individer per 1 invånare 18år + Antal kvinnor per 1 invånare 18+ Antal män per 1 invånare 18+ Antal årsarbetare totalt per 1 invånare 18 år+ Antal årsarbetande läkare per 1 invånare 18 år+ Personalkostnad i kronor totalt per invånare 18 år+ Andel kostnader för personal i öppenvård -6,% -9,9% -6,9% 23% 2% 32% % ÖPPENVÅRD Antal besök per helårsarbetande personal i öppenvården Antal besök inkl dagsjukvård totalt per 1 invånare % 22% HELDYGNSVÅRD Antal vårdtillfällen totalt per 1 invånare 18 år+ Antal fastställda vårdplatser per 1 invånare 18 år+ Kostnad i kronor per vårddag i heldygnsvården Medelvårdtid i dagar -8,% 7,9% 4,7%,1% Graf ID: 2742

19 VERKSAMHETSBESKRIVNING 19 Kronoberg Organisation Den psykiatriska specialistvården i Kronoberg är samlad i en klinik belägen i Växjö, vuxenpsykiatrin. Dagsjukvård och mottagningsverksamhet finns både i Ljungby och i Växjö, här finns även en psykiatrisk akutmottagning vid akut uppkommen, svår och allvarlig psykiatrisk sjukdom. Verksamheten har en mellanvårdsfunktion och utreder och behandlar AST. En dagvårdsenhet för ätstörningsproblematik har tillskapats som mellanvårdform tillsammans med BUP. Personalsituation Inom de kommande fem åren sker stora pensionsavgångar inom flera yrkeskategorier, specialistläkare, medicinska sekreterare, skötare och sjuksköterskor. Det är svårt att rekrytera specialistläkare, medicinska sekreterare, sjuksköterskor och behandlare. Idag finns tio vakanser, fördelat på yrkeskategorierna specialistläkare, psykoterapeuter, psykologer och kuratorer. Större förändringar/händelser under året Under året utökades uppdraget inom flyktingpsykiatrin och LRV; ett samarbete med BUP utvecklades. Regionens ekonomi går med plus, medan sjukvården och vuxenpsykiatrins ekonomi går med minus. Vuxenpsykiatrin är i ett slutskede av planering kring nya lokaler med byggstart 217. Framtidsplaner/utvecklingsområden Vuxenpsykiatrin kommer framförallt att satsa på arbete med vårdplaner, det vill säga administrativa system och arbetssätt. Andra prioriterade områden är samverkan med BUP och LRV. Nyckeltal Vuxenpsykiatri länsnivå % - avvikelse från Nysam medianvärde Kronoberg -5% -4% -3% -2% -1% % 1% 2% 3% 4% 5% ÖVERGRIPANDE Antal individer per 1 invånare 18år + Antal kvinnor per 1 invånare 18+ Antal män per 1 invånare 18+ Antal årsarbetare totalt per 1 invånare 18 år+ Antal årsarbetande läkare per 1 invånare 18 år+ Personalkostnad i kronor totalt per invånare 18 år+ Andel kostnader för personal i öppenvård -31,6% -29,% -31,8% -,8% 1,9% 9,8% 6,6% ÖPPENVÅRD Antal besök per helårsarbetande personal i öppenvården Antal besök inkl dagsjukvård totalt per 1 invånare ,5% -21,% HELDYGNSVÅRD Antal vårdtillfällen totalt per 1 invånare 18 år+ Antal fastställda vårdplatser per 1 invånare 18 år+ Kostnad i kronor per vårddag i heldygnsvården Medelvårdtid i dagar -9,2% -4,5% -11,8% 24% Graf ID: 2742

20 2 VERKSAMHETSBESKRIVNING Norrbotten Organisation Upptagningsområdet i Norrbotten är cirka 25 invånare, varav drygt 2 är över 18 år. Allmänpsykiatri finns i Sunderbyn, Piteå och Gällivare. Samtliga verksamheter har närpsykiatri på andra orter i länet. Ingen av verksamheterna har idag mellanvård, dagvård finns vid länsenheten ätstörning i t Sunderbyn. Psykiatrin Sunderbyn samt Gällivare har dygnetruntjour; Sunderbyn tar under kvällar, nätter och helger även Piteås. Sluten- och öppenvård samt utredningsmottagning finns hos samtliga kliniker och utreder AST. Slutenvården i Sunderbyn är hårt belastad på grunda av överbeläggningar. I Sunderbyn finns också ett beroendecentrum som fungerar som en länsenhet. Personalsituation Rekryteringssvårigheter för psykiatriker samt psykiatrisjuksköterskor, den senare kategorin i hela länet. Verksamheten är beroende av hyrpersonal vad gäller sjuksköterskor och psykiatriker. En stor generationsväxling pågår och många pensionsavgångar väntar i hela länet. Större förändringar/händelser under året Region Norrbotten har ett stort ekonomiskt underskott varför det sker ständiga förändringar. Arbetssätten har förändrats för att öka andelen direkt patientarbete i hela länet. Sunderbyn har fått medel beviljat till ett nytt psykiatrihus som beräknas vara inflyttningsklart 22. Psykiatrihuset skulle bland annat ge 14 nya slutenvårdsplatser. Framtidsplaner/utvecklingsområden Verksamheten arbetar ständigt med nya arbetssätt, vårdprocesser, patientflöden och flödesorientering utifrån ett patientfokuserat perspektiv. Processerna ska knyta samman den multisjuka patientens behov av vård tillsammans med vårdgrannar och andra instanser samt ge mer teambaserad vård i öppenvården som utgår från patientens funktionsförmåga. Sunderbyn utvecklar trygg vårdövergång en modell av en psykiatriambulans där målet är att förebygga inläggning. Sunderbyn och Gällivare planerar för ett införande av triagering under 217/218. En annan satsning är vård på tråd, en videolänk för behandlingskonferenser, läkarbesök, handledning, teamträffar, APT med mera. Nyckeltal Vuxenpsykiatri länsnivå % - avvikelse från Nysam medianvärde Norrbotten -5% -4% -3% -2% -1% % 1% 2% 3% 4% 5% ÖVERGRIPANDE Antal individer per 1 invånare 18år + Antal kvinnor per 1 invånare 18+ Antal män per 1 invånare 18+ Antal årsarbetare totalt per 1 invånare 18 år+ Antal årsarbetande läkare per 1 invånare 18 år+ Personalkostnad i kronor totalt per invånare 18 år+ Andel kostnader för personal i öppenvård -11,5% -1,8% -8,6% -5,3% -8,5% -,3% 23% ÖPPENVÅRD Antal besök per helårsarbetande personal i öppenvården Antal besök inkl dagsjukvård totalt per 1 invånare ,3% -11,9% HELDYGNSVÅRD Antal vårdtillfällen totalt per 1 invånare 18 år+ Antal fastställda vårdplatser per 1 invånare 18 år+ Kostnad i kronor per vårddag i heldygnsvården Medelvårdtid i dagar -7,2% -3,3% -27,5% 2% Graf ID: 2742

21 VERKSAMHETSBESKRIVNING 21 Skåne Organisation Vuxenpsykiatrin i Skåne erbjuder specialistpsykiatrisk vård till drygt en miljon invånare från 18 år och uppåt. Vuxenpsykiatrin i regionens egen regi är indelat i fyra verksamhetsområden; dessutom finns sex upphandlade verksamheter som bedriver specialistpsykiatrisk öppenvård och en mottagning för krigs- och tortyrskadade som bedrivs av Röda Korset genom ett idéburet offentligt partnerskap. Upphandlade leverantörer svarar för ca 2 procent av den specialistpsykiatriska öppenvården i Skåne. Det finns 4 heldygnsvårdplatser, alla i egen regi. Flera mottagningar är regionövergripande: könsidentitet, ätstörning och dövpsykiatri samt ett team för vuxna med utvecklingsstörning och svåra beteendeproblem samt avdelningar för ätstörning och LARO. Det finns ett framgångsrikt vetenskapscentrum för klinisk psykiatri. I vårdvalet för läkemedelsassisterad rehabilitering vid opioidberoende finns tio privata mottagningar och sju i egen regi. Det finns mellanvårdsenheter inom psykos, ätstörning och allmänpsykiatri. Personalsituation Psykiatri Skåne har ca 3 medarbetare. Mest svårrekryterade är sjuksköterskor inom heldygnsvården, specialistläkare och erfarna psykologer. Inom en femårsperiod väntas många pensionsavgångar. Framgångsfaktorer är god arbetsmiljö, kompetensutveckling, bra utbildning för studenter, kompetensmixarbete etc. Större förändringar/händelser under året Ett regionpolitiskt beslut att införa hyrläkarstopp togs under 216 och infördes fullt ut den 1 februari 217. Förtätning av vårdplatser har gjorts och många forskningsprojekt pågår, exempelvis brukarstyrda inläggningar och ketaminstudien. Verksamheten bedriver integrerade vårdformer med kommunerna i Skåne bland annat inom beroende- och psykosvården. Psykiatrin har en budget i balans men inte regionen totalt. Framtidsplaner/utvecklingsområden För närvarande planeras nybyggnationer för flera verksamheter. Målområde 217 har fokus drivande utvecklingsaktör, patientsäkerhet/medicinsk kvalitet, attraktiv arbetsgivare och långsiktig stark ekonomi. Verksamheten arbetar för att forskning och kliniskt arbete ska gå hand i hand och håller på att ta fram fler standardiserade vårdprocesser. Nyckeltal Vuxenpsykiatri länsnivå % - avvikelse från Nysam medianvärde Skåne -5% -4% -3% -2% -1% % 1% 2% 3% 4% 5% ÖVERGRIPANDE Antal individer per 1 invånare 18år + Antal kvinnor per 1 invånare 18+ Antal män per 1 invånare 18+ Antal årsarbetare totalt per 1 invånare 18 år+ Antal årsarbetande läkare per 1 invånare 18 år+ Personalkostnad i kronor totalt per invånare 18 år+ Andel kostnader för personal i öppenvård -8,5% -,2% 2,1% 4,7% % 7,4% 1,% ÖPPENVÅRD Antal besök per helårsarbetande personal i öppenvården Antal besök inkl dagsjukvård totalt per 1 invånare % 51% HELDYGNSVÅRD Antal vårdtillfällen totalt per 1 invånare 18 år+ Antal fastställda vårdplatser per 1 invånare 18 år+ Kostnad i kronor per vårddag i heldygnsvården Medelvårdtid i dagar -8,% -13,9% 13% 22% Graf ID: 2742

22 22 VERKSAMHETSBESKRIVNING Stockholm Organisation Inför 216 var verksamhetsområdet nytt och omfattar nu psykiatrisk vård för alla åldrar och ger därmed nya möjligheter att skapa en mer sammanhållen vårdkedja för barn, tonåringar och unga vuxna samt att utforma vården efter patienternas komplexa behov. Personalsituation För att åtgärda bristen på specialistläkare har verksamheten satsat på att rekrytera fler ST-läkare. När det gäller sjuksköterskor finns idag fler vakanser än på flera år. Vid vissa enheter är mer än hälften av tjänsterna vakanta vilket medför att de som finns på plats får en besvärlig arbetsmiljö med mycket övertid, som i sin tur leder till ökande sjukfrånvaro och ökad personalomsättning. Psykiatrin har satsat på att anställa fler specialistsjuksköterskor och det arbetas med att skapa utbildningstjänster för redan anställda grundutbildade som väljer att genomgå specialistutbildning. Arbete med att ta fram en kompetensmodell för sjuksköterskor inom psykiatrin har pågått under ett par år och modellen har implementerats under 216. Större förändringar/händelser under året Alla kliniker har infört brukarråd samt patientforum på varje avdelning som ett sätt att öka brukarmedverkan. Egenerfarna personer är rekryterade för att hålla i patientforum. Självvald inläggning tillämpas på fem psykosavdelningar, på Stockholms Centrum för Ätstörningar och på en avdelning för emotionellt instabil personlighetsstörning. Hot- och våldspreventivt arbete (Bergenmodellen), som pågått under närmare tio år i SLSO, har fortsatt på alla heldygnsvårdsavdelningar. Under 216 har särskild satsning gjorts på läkargruppen. Framtidsplaner/utvecklingsområden Pilotprojekt med invånartjänsten webbtidbok har genomförts på ett par enheter. När pilotprojektet utvärderats är planen att webbtidboken ska införas på alla kliniker under 217. Under 217 och 217 genomförs arbetet med att införa journal via nätet i Stockholm. Nyckeltal Vuxenpsykiatri länsnivå % - avvikelse från Nysam medianvärde Stockholm -5% -4% -3% -2% -1% % 1% 2% 3% 4% 5% ÖVERGRIPANDE Antal individer per 1 invånare 18år + Antal kvinnor per 1 invånare 18+ Antal män per 1 invånare 18+ Antal årsarbetare totalt per 1 invånare 18 år+ Antal årsarbetande läkare per 1 invånare 18 år+ Personalkostnad i kronor totalt per invånare 18 år+ Andel kostnader för personal i öppenvård 46% 45% 51% 11% 5% 22% 2,9% ÖPPENVÅRD Antal besök per helårsarbetande personal i öppenvården Antal besök inkl dagsjukvård totalt per 1 invånare % 11% HELDYGNSVÅRD Antal vårdtillfällen totalt per 1 invånare 18 år+ Antal fastställda vårdplatser per 1 invånare 18 år+ Kostnad i kronor per vårddag i heldygnsvården Medelvårdtid i dagar -17,9% -21,7% 61% 2% Graf ID: 2742

23 VERKSAMHETSBESKRIVNING 23 Sörmland Organisation I norra delen av länet finns öppenvård på två platser och slutenvård på en plats. Kliniken har i samverkan med kommunen en utrednings-/sviktenhet för patienter med psykisk ohälsa. Enheten erbjuder sviktplatser, rehabiliteringsplatser samt korttidsplatser. Medicinsk behandling sker inom den psykiatriska öppenvården. Kliniken i länets södra och västra del består av öppenvård som i är placerad på tre geografiska platser, samt slutenvård som är lokaliserad på en plats i länets södra del. Organisatoriskt finns de båda vuxenpsykiatriska enheterna i samma division som habiliteringsverksamheten som idag ansvarar för att utreda AST. Personalsituation I landstinget har rekryteringsläget under året varit besvärligt, framförallt när det gäller sjuksköterskor, särskilt till heldygnsvården inom vårdkedja beroende. Verksamheten har också haft vissa problem med att rekrytera psykologer och därför valt att anställa PTP-psykologer på vakansutrymmen. Läkarbemanning är god och tillväxt sker genom ST-läkare, men alla specialisttjänster är inte tillsatta. Verksamheten använder sig av hyrläkare. Större förändringar/händelser under året Den allmänpsykiatriska öppenvårdsmottagningen i länets norra del har skapat ett team för unga patienter. Psykosmottagningen har arbetat med delat beslutsfattande och med implementering av FACT. Mottagningen har också utformat ett team som arbetar utåt i patientens närmiljö kring unga nyinsjuknade patienter med psykossjukdom. Öppenvården i södra delen av länet står inför att realisera förändringsarbete med målet att öka patientflödet och den tidigare sektorsindelningen övergår till ett mottagningsteam för kortare kontakter och utredningsuppdrag samt fyra behandlingsteam med ansvar för allmänpsykiatrins olika vårdprogram och vårdprocesser. Framtidsplaner/utvecklingsområden Utveckling av slutenvården ligger för kliniken i sydvästra länet. Det finns även planer på ett framtida projekt på PIVA-avdelningen. Öppenvården kommer att få nya lokaler anpassade för organisationen. Nyckeltal Vuxenpsykiatri länsnivå % - avvikelse från Nysam medianvärde Sörmland -5% -4% -3% -2% -1% % 1% 2% 3% 4% 5% ÖVERGRIPANDE Antal individer per 1 invånare 18år + Antal kvinnor per 1 invånare 18+ Antal män per 1 invånare 18+ Antal årsarbetare totalt per 1 invånare 18 år+ Antal årsarbetande läkare per 1 invånare 18 år+ Personalkostnad i kronor totalt per invånare 18 år+ Andel kostnader för personal i öppenvård -2,1% -,4% % 11% 18% 12% 15% ÖPPENVÅRD Antal besök per helårsarbetande personal i öppenvården Antal besök inkl dagsjukvård totalt per 1 invånare ,6% 3,8% HELDYGNSVÅRD Antal vårdtillfällen totalt per 1 invånare 18 år+ Antal fastställda vårdplatser per 1 invånare 18 år+ Kostnad i kronor per vårddag i heldygnsvården Medelvårdtid i dagar -1,% -13,8% 5,6% 15% Graf ID: 2742

Kartläggning Vuxenpsykiatri

Kartläggning Vuxenpsykiatri Kartläggning 2016 Vuxenpsykiatri Innehåll 1. Förord...3 2. Introduktion och definitioner...4 3. Verksamhetsbeskrivning...9 4. Nyckeltalsgrafer...32 5. Nyckeltal, länsnivå...53 6. Förteckning över inrapporterande

Läs mer

Nyckeltal 2014. Rapport Medicinkliniker

Nyckeltal 2014. Rapport Medicinkliniker Nyckeltal 2014 Rapport Medicinkliniker Maj 2015 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2 Faktauppgifter...4 3 Kostnadsdata...7 4 Produktivitetsdata...11 5 Utbildningsnivå...15 6 Nyckeltalsprofiler kliniknivå,

Läs mer

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter mars 2016

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter mars 2016 Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter mars 216 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för att

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSPSYKIATRI. NYCKELTAL 2016 Rapport

BARN- OCH UNGDOMSPSYKIATRI. NYCKELTAL 2016 Rapport BARN- OCH UNGDOMSPSYKIATRI NYCKELTAL 216 Rapport Juni 217 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehåll Om Nysam...3 Sammanfattning...4 Definitioner...5 Verksamhetsbeskrivning...9 Profildatatabell...9 Verksamhetsbeskrivning

Läs mer

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 215 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 2012 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för att mäta överbeläggningar

Läs mer

Nyckeltal 2015. Rapport Barn- och ungdomspsykiatri

Nyckeltal 2015. Rapport Barn- och ungdomspsykiatri Nyckeltal 215 Rapport Barn- och ungdomspsykiatri April 216 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2. Beskrivning och profilgrafer...4 3. Nyckeltalsgrafer...14 4. Fördjupning: Första linjen...34 5. Fördjupning:

Läs mer

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2013

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 2012 använder alla landsting och regioner en gemensam metod

Läs mer

Nyckeltal 2015. Rapport Vuxenpsykiatri

Nyckeltal 2015. Rapport Vuxenpsykiatri Nyckeltal 215 Rapport Vuxenpsykiatri April 216 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2. Vuxenpsykiatri...4 3. Befolkning och jämförelsedata...5 4. Nyckeltalsgrafer...6 5. Fördjupning 215: Beroendevårdens

Läs mer

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter december 2015

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter december 2015 Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter december 215 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2016

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2016 Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 216 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

Kartläggning Barn- och ungdomspsykiatri

Kartläggning Barn- och ungdomspsykiatri Kartläggning 2016 Barn- och ungdomspsykiatri Innehåll 1. Förord...3 2. Introduktion och definitioner...4 3. Verksamhetsbeskrivning...9 4. Nyckeltalsgrafer...32 5. Nyckeltal, länsnivå...55 6. Förteckning

Läs mer

RÄTTSPSYKIATRI. NYCKELTAL 2016 Rapport

RÄTTSPSYKIATRI. NYCKELTAL 2016 Rapport RÄTTSPSYKIATRI NYCKELTAL 216 Rapport Juni 217 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehåll Om Nysam...3 Sammanfattning...4 Definitioner...5 Verksamhetsbeskrivning...8 Profildatatabell...8 Verksamhetsbeskrivning och

Läs mer

Nyckeltal Rapport Logopedi

Nyckeltal Rapport Logopedi Nyckeltal 2015 Rapport Logopedi Maj 2016 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2. Befolkningsdata...4 3. Profil- och verksamhetsbeskrivning...5 4. Nyckeltalsgrafer...6 5. Landstingsprofiler...14 6. Tabellbilaga

Läs mer

Nyckeltal Rapport Ortopedi

Nyckeltal Rapport Ortopedi Nyckeltal 2015 Rapport Ortopedi April 2016 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2. Aktivitetsdata länsnivå...4 3. Resursdata länsnivå...8 4. Aktivitetsdata kliniknivå...12 5. Resursdata kliniknivå...13

Läs mer

Enkät - Vuxenpsykiatrin

Enkät - Vuxenpsykiatrin Nytt avsnitt 1 sidan 1 Enkät - Vuxenpsykiatrin Sveriges kommuner och landsting Dessa uppgifter skrevs ut den : KONTAKTUPPGIFTER till uppgiftslämnaren Landsting/region Klinik Kontaktperson Telefonnummer

Läs mer

Nyckeltal Rapport Barnoch ungdomsmedicin

Nyckeltal Rapport Barnoch ungdomsmedicin Nyckeltal 2014 Rapport Barnoch ungdomsmedicin Oktober 2015 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2. Befolkningsstatistik...4 3. Aktivitetsdata, länsnivå...5 4. Resursdata, länsdata...10 5. Produktivitetsdata,

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsstatistikens termer, begreppsdefinitioner och regelverk (Lf98)

Hälso- och sjukvårdsstatistikens termer, begreppsdefinitioner och regelverk (Lf98) 2002-03-08 Dnr 1(1) s er, begreppsdefinitioner och regelverk (Lf98) Lf 98 är resultatet av ett samlat och gemensamt arbete mellan samtliga regioner och landsting, Gotlands kommun, Socialstyrelsen, Svenska

Läs mer

Nyckeltal Rapport Barn- och ungdomsmedicin

Nyckeltal Rapport Barn- och ungdomsmedicin Nyckeltal 215 Rapport Barn- och ungdomsmedicin Maj 216 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2. Befolkningsstatistik...4 3. Aktivitetsdata länsnivå...5 4. Resursdata länsnivå...1 5. Produktivitetsdata länsninvå...13

Läs mer

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Team Namn Verksamhet/Inriktning Landsting/Region Genombrottsprogram I 1 Södermalms psykiatriska enhet, Allmän Stockholms

Läs mer

Nyckeltal Rapport Klinisk mikrobiologi

Nyckeltal Rapport Klinisk mikrobiologi Nyckeltal 214 Rapport Klinisk mikrobiologi Maj 215 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2 Klinisk mikrobiologi Beskrivning...4 3 Klinisk mikrobiologi Nyckeltalsgrafer...7 4 Klinisk mikrobiologi Länsprofilgrafer...14

Läs mer

Vår ätstörningsvård är åldersobunden och länsövergripande: patientens bostadsort eller ålder ska inte vara ett hinder för en god, sammanhållen vård.

Vår ätstörningsvård är åldersobunden och länsövergripande: patientens bostadsort eller ålder ska inte vara ett hinder för en god, sammanhållen vård. I samtliga sex kommuner i Halland be driver vi öppenvård för både barn och vuxna. Dessutom har vi heldygnsvård för vuxna i Varberg och Halmstad, samt hel dygnsvård för barn och ungdomar i Halmstad. I Kungsbacka,

Läs mer

Periodens resultat -51,9 mkr och en budgetavvikelse på -51,5 mkr, se tabell i bilaga.

Periodens resultat -51,9 mkr och en budgetavvikelse på -51,5 mkr, se tabell i bilaga. 1 Datum Diarienummer Månadsrapport november Verksamhetsområde: Psykiatrin i Halland Period: Januari november 2016 Kort sammanfattning Under oktober månad har ytterligare två vårdplatser öppnat på beroendeavdelningen

Läs mer

Nyckeltal Rapport Kirurgi/urologi

Nyckeltal Rapport Kirurgi/urologi Nyckeltal 2014 Rapport Kirurgi/urologi Maj 2015 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2 Aktivitetsdata, länsnivå...4 3 Resursdata, länsnivå...14 4 Länsprofiler...18 Bilaga 1 Gemensamma definitioner Informationsflik

Läs mer

Psykiatrins utmaning. Kuno Morin Chefsöverläkare

Psykiatrins utmaning. Kuno Morin Chefsöverläkare Psykiatrins utmaning Kuno Morin Chefsöverläkare Förekomnst av psykisk sjukdom 25% av alla människor beräknas under livstiden drabbas av psykisk sjukdom (The World Health Report 2001, WHO, Genève, 2001)

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

Utveckling av psykosvården i Halland

Utveckling av psykosvården i Halland 1(8) Utveckling av psykosvården i Halland Förslag till beslut Driftnämnden beslutar att godkänna det förslag som tagits fram för att förstärka och utveckla psykosvården inom Psykiatrin Halland och att

Läs mer

Läkarbemanning psykiatri oberoende av hyrläkare

Läkarbemanning psykiatri oberoende av hyrläkare Läkarbemanning psykiatri oberoende av hyrläkare Martin Rödholm Överläkare psykiatri, Med.Dr. SKL, Uppdrag Psykisk Hälsa 2015 2015-05-20 SR Ekot 2015-01-07 Varför läkarbemanning oberoende av hyrläkare?

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

Landstingsstyrelsen 31 mars 2015

Landstingsstyrelsen 31 mars 2015 Landstingsstyrelsen 31 mars 2015 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Ragnhild Holmberg 2014-03-31 Landstingsstyrelsen 1 Faktisk väntetid inom 60 dagar HSF HSF Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov

Läs mer

ECT-verksamhet i Sverige

ECT-verksamhet i Sverige Datum: 2015-11-13 Författare: Tove Elvin och Axel Nordenskjöld ECT-verksamhet i Sverige Verksamhetsåret 2014 Nationell sammanställning Inledning Kvalitetsregister ECT skickar årligen en verksamhetsenkät

Läs mer

Framtidsplan för hälso- och sjukvården

Framtidsplan för hälso- och sjukvården Framtidsplan för hälso- och sjukvården Framtidsplan för hälso- och sjukvården Vården står inför stora utmaningar Länet växer med ca 37 000 nya invånare varje år. Ytterligare 380 000 invånare till 2020

Läs mer

Riktlinjer för psykiatrisk öppenvård. PSYKIATRIFÖRVALTNINGEN Box 601, Kalmar

Riktlinjer för psykiatrisk öppenvård. PSYKIATRIFÖRVALTNINGEN Box 601, Kalmar Riktlinjer för psykiatrisk öppenvård V U X E N P SYKIATRI SÖDER F A S TSTÄL L T 2011-06-16 V E R S I O N 2011:1 PSYKIATRIFÖRVALTNINGEN Box 601, 391 26 Kalmar Innehåll Inledning 2 Definition av öppenvård,

Läs mer

Nyckeltal 2015. Rapport Hörselvård

Nyckeltal 2015. Rapport Hörselvård Nyckeltal 2015 Rapport Hörselvård Maj 2016 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2. Definitionslista...4 3. Beskrivning...6 3.1 Generell beskrivning...6 3.2 Profilbeskrivning...8 3.3 Kvalitetsindikatorer...10

Läs mer

Hälso- och sjukvård Delrapport psykiatri

Hälso- och sjukvård Delrapport psykiatri Nyckeltalssamverkan Hälso- och sjukvård Delrapport psykiatri,,,,,,,,, 2003-06-16 Kontaktpersoner landstingen: Operatör Helseplan: Sven-inge Carlson E-post: sven-inge.carlson@lk.dll.se Kontaktperson Dag

Läs mer

Socialstyrelsens patientregister för f

Socialstyrelsens patientregister för f Socialstyrelsens patientregister för f tvångsv ngsvård vad säger s det oss? Herman Holm Emma Björkenstam Svenska Psykiatrikongressen, 14 mars Bakgrund 1 januari 1992: Lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

Läs mer

Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken

Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken Faktaruta Personal: 60 tjänster. Läkare, psykologer, kuratorer, sjuksköterskor, skötare, förskolekonsulent, bildterapeut, behandlingsassistent, läkarsekreterare.

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Personaltäthetsmodellen. Landstingens och regionernas personalresurser inom hälso- och sjukvården

Personaltäthetsmodellen. Landstingens och regionernas personalresurser inom hälso- och sjukvården Landstingens och regionernas personalresurser inom hälso- och sjukvården Landsting och regioner har behov av att hitta bra mått för uppföljning och jämförelser inom personalområdet. Jämförelser mellan

Läs mer

Månadsbokslut Psykiatri och habilitering Maj

Månadsbokslut Psykiatri och habilitering Maj Månadsbokslut Psykiatri och habilitering Maj 2015 1 Psykiatri och habilitering 2015-06-11 Dnr 2015/ Landstingsdirektörens stab Sammanfattning Det kommer bli tufft men förvaltningen räknar med att hålla

Läs mer

Ramavtal kring personer över 18 år med psykisk funktionsnedsättning/ psykisk sjukdom

Ramavtal kring personer över 18 år med psykisk funktionsnedsättning/ psykisk sjukdom Datum 2008-08-06 Ramavtal kring personer över 18 år med psykisk funktionsnedsättning/ psykisk sjukdom Mellan Region Skåne och.. kommun har träffats följande ramavtal om samverkan kring personer över 18

Läs mer

Resultat av remiss för begreppen inskrivning, utskrivning, sluten vård, öppen vård, hemsjukvård

Resultat av remiss för begreppen inskrivning, utskrivning, sluten vård, öppen vård, hemsjukvård Dnr 3875/2012 1(8) Resultat av remiss för begreppen inskrivning, utskrivning,, öppen vård, hemsjukvård Begreppen i denna remiss är resultatet från fortsättningen av det terminologiarbete som är en del

Läs mer

Redovisning personalförsörjning. Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014

Redovisning personalförsörjning. Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014 1 Redovisning personalförsörjning Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014 2 Uppdrag till personalpolitiska beredningen Inhämta kunskap, diskutera och lägga förslag kring landstingets personalrekrytering i syfte

Läs mer

I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare

I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare AKADEMISK SPECIALISTTJÄNSTGÖRING FÖR SJUKSKÖTERSKOR I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare 2015-02-26 Lisbeth Löpare Johansson Sandra Zetterman Innehållsförteckning 1 Brist på specialist... 3

Läs mer

Patientnämnden. Region Östergötland

Patientnämnden. Region Östergötland Patientnämnden Patientnämnden Enligt lag om patientnämndsverksamhet m.m. (1998:1656) ska varje landsting/region och kommun ha en eller flera patientnämnder med uppgift att stödja och hjälpa patienter.

Läs mer

Hälso- och sjukvård Delrapport kvinnosjukvård

Hälso- och sjukvård Delrapport kvinnosjukvård Nyckeltalssamverkan Hälso- och sjukvård Delrapport kvinnosjukvård Blekinge, Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, Sörmland, Uppsala, Västerbotten, Västmanland, Örebro 2003-06-16 Kontaktpersoner landstingen:

Läs mer

Patienter i specialiserad vård 2007

Patienter i specialiserad vård 2007 Patienter i specialiserad vård 2007 Patienter i specialiserad vård 2007 Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00 Fax 08-452 70 50 info@skl.se www.skl.se Upplysningar

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 1 Stockholm i december 2011 Sveriges Kommuner och Landsting Avdelningen för vård och omsorg. Annie Hansen Falkdal 2 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Ledningsrapport april 2017

Ledningsrapport april 2017 Periodens resultat är + 90 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 69 mkr. Nettokostnaderna är oförändrade jämfört med samma period föregående år vilket är 2,2 % lägre än budget (56 mkr). Regionens prognos

Läs mer

Lönestatistik 2014 Individuell löneutveckling landsting

Lönestatistik 2014 Individuell löneutveckling landsting Lönestatistik Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är

Läs mer

Självskadeprojektet för VGR och Örebro

Självskadeprojektet för VGR och Örebro Självskadeprojektet för VGR och Örebro Projektansvarig Lise-Lotte Risö Bergerlind Projektledare Jerry Bergström VGR-Noden Bakgrund I en överenskommelse mellan Sveriges kommuner och landsting (SKL) och

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2012

Kvalitetsbokslut 2012 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2012 Psykiatriska kliniken MSE Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 4 Organisation /

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) föreskriver

Läs mer

Folkhälsoenkät Förekomsten av dålig psykisk hälsa är 16 % för män och 20 % för kvinnor.

Folkhälsoenkät Förekomsten av dålig psykisk hälsa är 16 % för män och 20 % för kvinnor. Folkhälsoenkät 2008 Förekomsten av dålig psykisk hälsa är 16 % för män och 20 % för kvinnor. Den högsta andelen ses bland unga kvinnor i åldern 18-34 år.. Dålig psykisk hälsa är vanligare bland förtidspensionärer,

Läs mer

Utvecklingen av kompetens inom evidensbaserad psykologisk behandling. Redovisning av utbetalda medel till landstingen

Utvecklingen av kompetens inom evidensbaserad psykologisk behandling. Redovisning av utbetalda medel till landstingen Utvecklingen av kompetens inom evidensbaserad psykologisk behandling Redovisning av utbetalda medel till landstingen Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier

Läs mer

Ärende 15. Svar på motion: Samla och utveckla ätstörningsvården (V) PROTOKOLLSUTDRAG Regionstyrelsen. Peder Björn

Ärende 15. Svar på motion: Samla och utveckla ätstörningsvården (V) PROTOKOLLSUTDRAG Regionstyrelsen. Peder Björn PROTOKOLLSUTDRAG Regionstyrelsen Ärende 15 Svar på motion: Samla och utveckla ätstörningsvården (V) Regionstyrelsen tillstyrker regionfullmäktige BESLUTA a t t avslå motionen. Svar på motion: Samla och

Läs mer

Samtliga 21 landsting och regioner

Samtliga 21 landsting och regioner Samtliga 21 landsting och regioner Antal timmar övertid/mertid/fyllnadstid under 2016, samt vad det kostar och motsvarar i tjänster Övertidstimmar: 2 741 964 Snittkostnad/timme 333,19 kronor Totalkostnad:

Läs mer

Plan för verkställande av landstingsfullmäktiges beslut om närsjukvård i Blekinge

Plan för verkställande av landstingsfullmäktiges beslut om närsjukvård i Blekinge Blekingesjukhuset 2016-08-18 Ärendenummer: 2016/00240 Förvaltningsstaben Dokumentnummer: 2016/00240-4 Lars Almroth Till Nämnden för Blekingesjukhuset Plan för verkställande av landstingsfullmäktiges beslut

Läs mer

Resultat oktober 2013 Hur går vi vidare?

Resultat oktober 2013 Hur går vi vidare? Resultat oktober 2013 Hur går vi vidare? Innehåll Resultat Norrbotten Bättre liv för sjuka äldre Förstärkt utskrivning från sjukhus Förstärkt samverkan i öppenvård Framgångsfaktorer Hur går vi vidare 2014?

Läs mer

Samverkan vid utskrivning från psykiatrisk slutenvård indikatorer som stödjer i arbetet med anpassning till ny lagstiftning

Samverkan vid utskrivning från psykiatrisk slutenvård indikatorer som stödjer i arbetet med anpassning till ny lagstiftning Samverkan vid utskrivning från psykiatrisk slutenvård indikatorer som stödjer i arbetet med anpassning till ny lagstiftning Tisdag 13 juni 2017 Jan Olov Strandell Indikator för samverkan vid utskrivning

Läs mer

Kartläggning integrerade verksamheter och arbetssätt

Kartläggning integrerade verksamheter och arbetssätt Kartläggning integrerade verksamheter och arbetssätt Uppdrag Psykisk Hälsa 2015 2016-10-25 Zophia Mellgren 1 Hur är det egentligen? Spridningen av olika modeller? Programtrohets mätningar Hur har det gått

Läs mer

Ärendets beredning Ärendet har beretts i Programberedningen för folkhälsa och psykiatri.

Ärendets beredning Ärendet har beretts i Programberedningen för folkhälsa och psykiatri. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen HÄLSO- OCH 1 (6) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-04-24 P 14 Handläggare: Andreas Falk Förslag till förfrågningsunderlag - upphandling av integrerad psykiatri och beroendevård på

Läs mer

Kömiljarden resultatet. Socialdepartementet

Kömiljarden resultatet. Socialdepartementet Kömiljarden 2009 - resultatet Kömiljarden 2009 - bakgrund Lanserades i Budgetpropositionen i september 2008 450 miljoner att dela på för de landsting som klarar att erbjuda 80 procent av patienterna besök

Läs mer

Nyckeltal 2014. Rapport Hudsjukvård

Nyckeltal 2014. Rapport Hudsjukvård Nyckeltal 2014 Rapport Hudsjukvård Maj 2015 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2 Befolkningsdata...4 3 Profilbeskrivning...5 4 Nyckeltalsgrafer...7 5 Länsprofilgrafer...33 6 Nyckeltal...37 Copyright

Läs mer

FRAMTIDSPLAN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD DALARNA Vuxenpsykiatrin

FRAMTIDSPLAN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD DALARNA Vuxenpsykiatrin FRAMTIDSPLAN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD DALARNA Vuxenpsykiatrin Struktur och samverkan Samarbete mellan primärvård - specialistvård När landstinget har breddad kompetensen inom primärvården för det psykiatriska

Läs mer

Bilaga 3 Datakvalitet, rapportering till kvalitetsregister m m jämförelse av landstingen

Bilaga 3 Datakvalitet, rapportering till kvalitetsregister m m jämförelse av landstingen 26 juni 2006 Bilaga till rapporten Öppna Jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet. Jämförelser mellan landsting 2006 Bilaga 3 Datakvalitet, rapportering till kvalitetsregister m

Läs mer

Riktlinje för Vårdplanering inom psykiatriförvaltningen

Riktlinje för Vårdplanering inom psykiatriförvaltningen Riktlinje för Vårdplanering inom psykiatriförvaltningen Giltighet 2012-11-06 2013-11-06 Egenkontroll, uppföljning och erfarenhetsåterföring Målgrupp Samtliga vårdgivare inom psykiatriförvaltningen Ansvarig

Läs mer

Nyckeltal Rapport Infektion

Nyckeltal Rapport Infektion Nyckeltal 215 Rapport Infektion Maj 216 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2. Aktivitetsdata kliniknivå...4 3. Resursdata kliniknivå...2 4. Produktivitetsdata...26 5. Kompletterande data om vårdtillfällen

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2013

Kvalitetsbokslut 2013 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2013 Psykiatriska kliniken NLN, KSK 2013 Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Verksamhetens uppdrag...

Läs mer

Nytt lagförslag: Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (prop. 2016/17:106)

Nytt lagförslag: Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (prop. 2016/17:106) Nytt lagförslag: Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (prop. 2016/17:106) Överenskommelser om utskrivningsprocessen Ökad tillit och förtroende Bättre samverkan och samordning Gemensamt

Läs mer

Enkät - Rättspsykiatrin

Enkät - Rättspsykiatrin Nytt avsnitt 1 sidan 1 Enkät - Rättspsykiatrin Sveriges kommuner och landsting Dessa uppgifter skrevs ut den : KONTAKTUPPGIFTER till uppgiftslämnaren Landsting/region Klinik Kontaktperson Telefonnummer

Läs mer

Läkarförbundets bemanningsenkät för vårdcentraler 2012 Öppna jämförelser över tillgången till specialistläkare

Läkarförbundets bemanningsenkät för vårdcentraler 2012 Öppna jämförelser över tillgången till specialistläkare Läkarförbundets bemanningsenkät för vårdcentraler 2012 Öppna jämförelser över tillgången till specialistläkare Svante Pettersson Avdelningen för politik och profession Bakgrund Uppdrag från SLF:s fullmäktige

Läs mer

Framtidens Hälso- och sjukvård. Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss

Framtidens Hälso- och sjukvård. Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss 1 Framtidens Hälso- och sjukvård Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss Kompetens Kvalitet Befolkningsförändringar Ojämlik hälsa Folksjukdomar Tio utmaningar för Landstinget Blekinge Global sårbarhet

Läs mer

Verksamhetsberättelse Psykiatripartners i Östergötland 2016

Verksamhetsberättelse Psykiatripartners i Östergötland 2016 Verksamhetsberättelse Psykiatripartners i Östergötland 2016 Verksamhetsområde: Psykiatripartners Resurs AB blev under våren 2013 ett fristående företag som ägs av ledningen för verksamheterna. Psykiatripartners

Läs mer

Läkare inom Barn och ungdomsneurologi med habilitering. SNFP:s bemanningsenkät september 2011

Läkare inom Barn och ungdomsneurologi med habilitering. SNFP:s bemanningsenkät september 2011 Läkare inom Barn och ungdomsneurologi med habilitering SNFP:s bemanningsenkät september 2011 Läkare inom barn-och ungdomsneurologi med habilitering SNPF:s bemanningsenkät sept 2011 Tidigare har 2st enkäter

Läs mer

Allergologi veckor - 2015 veckor-2016 Kommentarer/Krav. Anestesi veckor - 2015 veckor-2016 Kommentarer/Krav Ljungby Torsby

Allergologi veckor - 2015 veckor-2016 Kommentarer/Krav. Anestesi veckor - 2015 veckor-2016 Kommentarer/Krav Ljungby Torsby Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Nyckeltal 2015 - Barn- och ungdomspsykiatri länsnivå Kostnader per invånare 0-17 år

Nyckeltal 2015 - Barn- och ungdomspsykiatri länsnivå Kostnader per invånare 0-17 år Kostnader per invånare -17 år 1 75 1 5 1 25 1 75 5 25 Gotland Södermanland Jämtland VG Kungälv m fl Personalkostnad i kronor per invånare Totala kostnader för köpt slutenvård under året per invånare Totala

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2013

Kvalitetsbokslut 2013 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2013 Psykiatriska kliniken MSE 2013 Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Verksamhetens uppdrag...

Läs mer

UPPDRAGSBESKRIVNING FÖR TERAPIKOLONI- VERKSAMHET

UPPDRAGSBESKRIVNING FÖR TERAPIKOLONI- VERKSAMHET 1(5) FÖR TERAPIKOLONI- VERKSAMHET 1 Mål och inriktning utgör ett kompletterande barn och ungdomspsykiatriskt vårdutbud inom Stockholms läns landsting. Verksamheten ska präglas av en helhetssyn på det enskilda

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

En primär angelägenhet

En primär angelägenhet En primär angelägenhet Kunskapsunderlag för en stärkt primärvård med patienten i centrum HFS nätverket 12 september 2017 Vårdanalys har analyserat förutsättningarna för en jämlik och patientcentrerad primärvård

Läs mer

Uppföljning av tvångsvård - område psykiatri

Uppföljning av tvångsvård - område psykiatri Uppföljning av tvångsvård - område 2013-2015 Områdesstab 2(23) Innehållsförteckning 1 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Tvångsvårdade i förhållande till befolkning 4 1.3 Vårdtillfällen 6 1.4 Kvinnor och män i sluten

Läs mer

B - ÅRLIG RAPPORT OM KLINISK FORSKNING

B - ÅRLIG RAPPORT OM KLINISK FORSKNING B - ÅRLIG RAPPORT OM KLINISK FORSKNING Enkätsvaren skickas in senast den 29 februari. Upplysningar om enkäten Sakinnehåll: Kerstin Sjöberg, 08-452 76 67 eller kerstin.sjoberg@skl.se. Tekniska frågor: Kenneth

Läs mer

Punktprevalensmätning av trycksår 2017 Landstingens resultat

Punktprevalensmätning av trycksår 2017 Landstingens resultat Punktprevalensmätning av trycksår 2017 Landstingens resultat 3 Andel patienter med trycksår (kategori 1-4) 25,0% 2 15,0% 1 5,0% Slutenvård exkl. rättspsykiatri inkl. övrigt Exkl. barn både 2017 och 2016

Läs mer

Förslag till ny vårdplatsdimensionering Visby lasarett HSN

Förslag till ny vårdplatsdimensionering Visby lasarett HSN Förslag till ny vårdplatsdimensionering Visby lasarett HSN 080624 Medicin/rehab/infektion Plan 4 medicinhuset en avdelning med 28 vårdplatser (M2/M3) Plan 2 medicinhuset en avdelning med 20 vårdplatser

Läs mer

Beroendevårdkedja Halland. Hans.Ackerot@regionhalland.se

Beroendevårdkedja Halland. Hans.Ackerot@regionhalland.se Beroendevårdkedja Halland Hans.Ackerot@regionhalland.se Ansvarsfördelning beroende/missbruk Baserat bl.a. på nationella riktlinjer från 2007 och 2014 samt regeringens missbruksutredning 2011. Socialtjänsten

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

Vårdkris Östergötland #24förslag till åtgärder utifrån möten med vårdpersonal och besök i vården under våren 2017

Vårdkris Östergötland #24förslag till åtgärder utifrån möten med vårdpersonal och besök i vården under våren 2017 Linköping den 24 maj 2017 Vårdkris Östergötland #24förslag till åtgärder utifrån möten med vårdpersonal och besök i vården under våren 2017 Bakgrund Sedan en lång tid finns det problem med vårdplatser

Läs mer

Rapportering av ECT-behandling till patientregistret. en kvalitetsstudie

Rapportering av ECT-behandling till patientregistret. en kvalitetsstudie Rapportering av ECT-behandling till patientregistret en kvalitetsstudie Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du

Läs mer

Vad krävs för att klara de svårast sjuka patienterna inom BUP:s heldygnsvård?

Vad krävs för att klara de svårast sjuka patienterna inom BUP:s heldygnsvård? Vad krävs för att klara de svårast sjuka patienterna inom BUP:s heldygnsvård? Björn Axel Johansson, Överläkare Psykiatri Skåne, Division BUP VO Slutenvård, Akutavdelningen BUP:s vårmöte, Tylösand, 2013-04-24

Läs mer

1. Syfte och omfattning. 2. Allmänt. Rutin Diarienr: Ej tillämpligt 1(5)

1. Syfte och omfattning. 2. Allmänt. Rutin Diarienr: Ej tillämpligt 1(5) Rutin Diarienr: Ej tillämpligt 1(5) Dokument ID: 09-110960 Fastställandedatum: 2014-05-30 Giltigt t.o.m.: 2015-05-30 Upprättare: Mats A Porat Fastställare: Berit Fredriksson Samverkan - Vuxenpsykiatri

Läs mer

Hälso- och sjukvård Delrapport medicinsk service klinisk mikrobiologi

Hälso- och sjukvård Delrapport medicinsk service klinisk mikrobiologi Nyckeltalssamverkan Hälso- och sjukvård Delrapport medicinsk service klinisk mikrobiologi Blekinge, Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, Jämtland, Kronoberg, Västmanland, Örebro 2005-05-24 Blekinge-Dalarna-Gotland-Gävleborg-Halland-Sörmland-Uppsala-Värmland-Västerbotten-Västmanland-Västra

Läs mer

Etablering och konkurrens på primärvårdsmarknaden om kvalitetsdriven konkurrens och ekonomiska villkor. Regeringsuppdrag S2013/5937/FS (delvis)

Etablering och konkurrens på primärvårdsmarknaden om kvalitetsdriven konkurrens och ekonomiska villkor. Regeringsuppdrag S2013/5937/FS (delvis) Etablering och konkurrens på primärvårdsmarknaden om kvalitetsdriven konkurrens och ekonomiska villkor Regeringsuppdrag S2013/5937/FS (delvis) Vårt uppdrag Konkurrensverket ska se över hur etablering av

Läs mer

Patienters tillgång till psykologer

Patienters tillgång till psykologer Patienters tillgång till psykologer - en uppföljande kartläggning av landets vårdcentraler 2011 - genomförd av Sveriges Psykologförbund 2011 2011-12-14 Syfte och genomförande Psykologförbundet har gjort

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Psykisk funktionsnedsättning

Psykisk funktionsnedsättning Ärendenr 1 (6) Handlingstyp Överenskommelse Psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan Hälso- och sjukvårdsnämnden och avseende samverkan kring barn, unga och vuxna personer med psykiska funktionsnedsättningar

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

Ökad tillgänglighet och kvalitet i psykiatrisk heldygnsvård. Bipolär vårdkedja Psykiatri Affektiva I Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Ökad tillgänglighet och kvalitet i psykiatrisk heldygnsvård. Bipolär vårdkedja Psykiatri Affektiva I Sahlgrenska Universitetssjukhuset Ökad tillgänglighet och kvalitet i psykiatrisk heldygnsvård Bipolär vårdkedja Psykiatri Affektiva I Sahlgrenska Universitetssjukhuset Agenda 1. Bakgrund till patientgruppen 2. Mål med arbetet 3. Tillvägagångssätt

Läs mer

BESLUT. Nationell tillsyn av hälso- och sjukvården vid Region Halland sommaren

BESLUT. Nationell tillsyn av hälso- och sjukvården vid Region Halland sommaren /(\ BESLUT inspektionen för värd och omsorg 2014-10-29 nr 8.5-13098/2014 1(5) Avdelning sydväst Lisbeth Abrahamsson lisbeth.abrahamsson@ivo.se Region Halland Box 517 301 80 Halmstad Vårdgivare Region Halland

Läs mer

SIKTA- Skånes missbruks- och beroendevård i utveckling Projektledare: Anna von Reis Peter Hagberg

SIKTA- Skånes missbruks- och beroendevård i utveckling Projektledare: Anna von Reis Peter Hagberg Alla dessa planerbegreppsförklaring SIKTA- Skånes missbruks- och Projektledare: Anna von Reis Peter Hagberg Vård och omsorgsplaner Vård och omsorgsplanering Kan resultera i Vård och omsorgsplan Dokumenteras

Läs mer