Kartläggning Vuxenpsykiatri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kartläggning Vuxenpsykiatri"

Transkript

1 Kartläggning 2016 Vuxenpsykiatri

2 Innehåll 1. Förord Introduktion och definitioner Verksamhetsbeskrivning Nyckeltalsgrafer Nyckeltal, länsnivå Förteckning över inrapporterande enheter (68)

3 1. Förord Den psykiska ohälsan är omfattande och påverkar hela samhället. De svårast sjuka och därmed mest utsatta tas omhand inom specialistpsykiatrin. Precis som för all sjukvård är det viktigt att alla invånare erbjuds en jämlik psykiatrisk vård och att resurserna används optimalt. Det förutsätter ett ständigt pågående förbättringsarbete och grundläggande är då att det finns faktaunderlag att utgå ifrån för att kunna jämföra och följa utvecklingen. Uppdrag Psykisk Hälsa inom Sveriges Kommuner och Landsting har sedan 2008 genomfört kartläggningar av psykiatrisk specialistvård omfattande vuxenpsykiatrin, barn- och ungdomspsykiatrin samt rättspsykiatrin. Kartläggningarna har bland annat omfattat landstingens resurser för öppenvård och heldygnsvård i form av vårdplatser, patientbesök, diagnosgrupper, personal samt kostnader, men också vård inom olika lagrum (HSL, LPT, LRV). Syftet med kartläggningarna är att inspirera till kunskapsutbyte och att bli en del av landstingens analyser och förbättringsarbete inom psykiatrisk specialistvård. För 2016 års kartläggning har vi anlitat Helseplan Nysam som har mångårig erfarenhet av kartläggningar för jämförelser inom svensk sjukvård. Kartläggningen speglar likheter och skillnader på landstings-/regionnivå men beskriver inte orsaker. Det är också möjligt att jämföra data på kliniknivå med landsting och riket antingen genom egna analyser eller genom uppdrag till Helseplan Nysam. Vår förhoppning är att kartläggningen ska inspirera, irritera, ge nya insikter och komma till användning för analys och beslut på såväl landstingsnivå som förvaltnings- och kliniknivå., maj 2017 Ing-Marie Wieselgren Projektchef Uppdrag Psykisk Hälsa Sveriges Kommuner och Landsting 3 (68)

4 2. Introduktion och definitioner 2.1 Introduktion Alla data som redovisas i denna rapport avser år Ansvarig för inrapportering av data är verksamhetschefen / motsvarande. Alla nyckeltal som är invånarrelaterade är korrigerade med en utomlänspatientfaktor. Det betyder till exempel att i graf redovisat antal årsarbetande per invånare 18 år och äldre beräknas endast på den produktion som tilldelas de egna patienterna. Ett fåtal andra grafer kan också vara korrigerade med utomlänspatientfaktorn. Till utomlänspatienter räknas också asylsökande. I denna rapport ingår 80 vuxenpsykiatriska verksamheter vars data har aggregerats och redovisas på landstingsnivå. Underlaget bygger på såväl landstingsdrivna som privata verksamheter. En förteckning över inrapporterande enheter finns under avsnitt Definitioner Där det har varit möjligt används Socialstyrelsens termbank för nedanstående definitioner. När ordet landsting används i blanketten avses såväl landsting som regioner. En generell regel är att två olika slag av prestationer inte kan registreras på samma kalenderdygn om inte den ena insatsen är avslutad dessförinnan. Ett exempel är att ett besök inte kan registreras på patient som samtidigt är inskriven i heldygnsvård. Begreppet patient avser en person som har haft minst ett besök eller vårdtillfälle under året och som har en egen vuxenpsykiatrisk journal. Begreppet individ avser en unik patient. Individen ska vara utskriven ur heldygnsvården. Utomlänspatienter är patienter som har fått vård och som inte är skrivna i det inrapporterande landstinget. Länskod där patienten är mantalsskriven har använts som underlag. Asylsökande räknas som utomlänspatienter. Lagrum LPT avser individer som vårdats enligt LPT (lagen om psykiatrisk tvångsvård) under någon del av vårdtillfället. LRV avser de individer som vårdats enligt LRV (lagen om rättspsykiatrisk vård) under någon del av vårdtillfället. En individ kan endast fyllas i under ett lagrum. Om en individ under ett vårdförlopp vårdats både frivilligt enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och inom LPT anges hen enbart under LPT. Om en individ vårdats enligt både LPT och LRV anges hen enbart under LRV. Besök Med besök menas vårdkontakt inom öppenvård som är ett personligt möte mellan patient och vårdpersonal. Besök ska ha dokumenterats i journal. Inga tidsmässiga preciseringar av besökets längd ska tillämpas. Endast faktisk genomförda besök ska räknas, således ska uteblivna och återbud inte registreras. Observera att i de fall anhörig kommer utan patient räknas anhörig/anhöriga som ett besök. Besök har patient/anhörig som utgångspunkt oavsett antal vårdpersonal som deltar. Nedan ges ett antal exempel för att exemplifiera besöksregistreringen. 4 (68)

5 Vårdpersonal Patient/Anhöriga Antal besök 1 vårdpersonal 1 patient 1 besök 1 vårdpersonal 1 anhörig 1 besök 1 vårdpersonal 1 patient + 2 anhöriga 1 besök 1 vårdpersonal Flera anhöriga till samma patient 1 besök 2 vårdpersonal 1patient 1 besök 2 vårdpersonal 3 patienter/anhöriga till olika patienter 3 besök 1 vårdpersonal 2 patienter/anhöriga till olika patienter 2 besök 1 vårdpersonal 1 patient + 1 anhörig + 1 vårdgranne 1 besök 1 vårdpersonal 1 vårdgranne 0 besök Observera att endast kontakter med patienter eller anhöriga registreras som besök. Kontakter med vårdgrannar eller samarbetspartners i övrigt, externt eller internt ska inte registreras. Konsultationsbesök på andra enheter registreras inte. Fjärrkontakt En fjärrkontakt är en kontakt som registreras som och ersätter ett öppenvårdsbesök och som sker med hjälp av att teknikneutralt medium (videolänk, telefon, e-post med mera). Fjärrkontakter som rör överenskommelser om besök, återbud etc ingår ej. Fjärrkontakt räknas inte in under besök utan redovisas enskilt. Uteblivet besök Ett uteblivet besök är när individen har uteblivit från sitt besök. Huvuddiagnos För definition av huvuddiagnos används Socialstyrelsens definition: Huvuddiagnos: det tillstånd som är den huvudsakliga anledningen till en vårdkontakt, fastställd vid vårdkontaktens slut. Det är huvuddiagnosen vid epikris som ska anges. Bidiagnoser anges inte. Dagsjukvård För definition av dagsjukvård används Socialstyrelsens definition: Dagsjukvård är öppen vård som innebär mer omfattande och/eller resurskrävande insatser än vad ett öppenvårdsbesök normalt kräver. För patienten ska det finnas en upprättad vårdplan. Inga tidsmässiga preciseringar ska tillämpas. Endast faktiskt genomförda dagsjukvårdsbesök ska räknas, således ska uteblivna och återbud inte registreras. Vårddag För definition av vårddag används Socialstyrelsens definition: Vårddag: dygn eller del av dygn under ett vårdtillfälle. Varje påbörjat dygn räknas som en vårddag, det vill säga både inskrivningsdag och utskrivningsdag ska ingå. Hela permissionsdygn exkluderas från antalet vårddagar. (Observera skillnaden mellan begreppet vårddag och begreppet vårdtid uttryckt i dagar). Vårdtillfälle För definition av vårdtillfälle används Socialstyrelsens definition: Vårdtillfälle: vårdkontakt i sluten vård. Vårdtillfälle avgränsas av in- och utskrivning inom ett medicinskt verksamhetsområde (klinik/basenhet/motsvarande). Utskrivning ska ligga till grund för beräkning av antal vårdtillfällen under året. Se ytterligare beskrivning och skiss under Kommentar heldygnsvården vårdtillfällen. 5 (68)

6 Vårdtid Medelvårdtid och medianvårdtid ska beräknas på alla patienter som har skrivits ut vid kliniken under 2016, det vill säga vare sig de har vårdats sedan flera år tillbaka eller enbart under Ska anges i dagar. Ska beräknas på patientens totala vårdtid per vårdtillfälle. Vårdtid beräknas som utskrivningsdatum minus inskrivningsdatum. När in- och utskrivning sker samma dag räknas vårdtiden som 0 dagar. Permissioner ska inkluderas i vårdtid. Vårdtillfälle som är pågående räknas inte. Vårdplats För definition av vårdplats används Socialstyrelsens definition: Fastställd vårdplats: vårdplats i sluten vård beslutad av huvudman. Ange det totala antalet fastställda vårdplatser vid årets slut. Disponibel vårdplats Med disponibel vårdplats menas fastställd vårdplats som är belagd eller kan beläggas. Disponibla vårdplatser = Möjliga ej beläggningsbara vårddagar dividerad med 365. Exempel: Så beräknas disponibla vårdplatser En klinik med 60 fastställda vårdplatser har under året haft 30 vårdplatser semesterstängda i 8 veckor = vårddagar reducerat för utbildning med 20 vårdplatser i 1 vecka = 140 vårddagar hög vårdtyngd (intagningsstopp) av 5 vårdplatser i 10 dagar = 50 vårddagar 60 fastställda vårdplatser ger möjliga vårddagar (60 x 365 = ). Antalet disponibla vårdplatser blir därmed /365 = 54,8 disponibla vårdplatser Patienter under 18 år Det finns personer under 18 år som behandlas inom vuxenpsykiatrin. Beroende på vilken omfattning denna verksamhet har kan man antingen ha både produktion och resurser kvar i vuxenpsykiatrins redovisning (normalt) eller man kan flytta över både prestation och resurs till BUP:s rapportering. Att beräkna arbetade timmar Personalresurserna ska anges i antal arbetade timmar, det vill säga det faktiska antal timmar som disponerats för produktion under året på kliniken. Antalet arbetade timmar kommer att omvandlas till årsarbetare vid databearbetningen. (En årsarbetare = arbetade timmar.) Antalet arbetade timmar beräknas enligt nedanstående: placering enligt schema (planerat antal arbetade timmar) eller, registrering i stämpelklocka (antal arbetade timmar), aktiv tid under jour- och beredskap, se vidare nedan, övertid och fyllnadstid timanställd personal (timtid). All frånvaro, både betald och obetald, ska inte inkluderas. Exempel på frånvarotyper som ska räknas bort är: 6 (68)

7 semester kompledighet utbildning, se vidare nedan övrig frånvaro med lön sjukfrånvaro Den utbildningstid som ska räknas bort är tiden för utbildningar. Interna fortbildningsaktiviteter såsom seminarier, föreläsningar, yrkesgruppsträffar, planeringsdagar etc är ej frånvarotid. Med aktiv tid under jour- och beredskap menas den tid som enligt avtal ligger till grund för uppräkning. Så beräknas aktiv jour- och beredskap En anställd gör under jourtid en insats som faktiskt tar 15 minuter minsta enhet som enligt avtalet registreras vid varje störning är 30 minuter denna insats gjordes under tid som renderar ledighet, eller ekonomisk kompensation, med avtalsenlig minsta tid multiplicerat med 2,0. I detta fall blir det 60 minuter ledighet eller ekonomisk kompensation. Den aktiva tiden under jour- och beredskap blir enligt beräkningen ovan 30 minuter. Om kliniken inte registrerar den aktiva tiden utan enbart ersätter jour- och beredskap enligt så kallad schablon är det schablonens aktiva tid som ska anges. Timmar som inhyrd personal från så kallade bemanningsföretag tjänstgör på kliniken ska räknas som arbetad tid. Tjänstgöring på annan enhet ska inte räknas som arbetstid på kliniken. Detta oavsett om ekonomisk reglering sker eller inte. Kontakt måste tas med den enhet där aktuell personal är placerad, så att resursen ökas där i motsvarande grad. Tid som AT- och ST-läkare arbetar på kliniken ska räknas som arbetad tid. Detta oavsett var dessa är budgeterade. Om personal har uppdrag åt andra huvudmän än landstinget, till exempel för kommun eller andra landsting, ska detta inte räknas som arbetad tid på kliniken. Detta oavsett om ekonomisk reglering sker eller inte. Generellt gäller regeln att arbetade timmar och produktionen ska redovisas på samma enhet. Att redovisa personalkostnader Den totala personalkostnaden ska anges. Med totala personalkostnader avses lönekostnader och lönebikostnader. Resekostnader, kurskostnader m m ska inte redovisas som personalkostnader. Om personal helt eller delvis tjänstgör på annan enhet inom landstinget ska personalkostnaden i motsvarande grad reduceras på kliniken. Detta oavsett var aktuell personal är budgeterad. Kontakt måste tas med den enhet där aktuell personal är placerad, så att resursen ökas där i motsvarande grad. 7 (68)

8 Om personal har uppdrag åt andra huvudmän än landstinget, ska personalkostnaderna reduceras med den ersättning landstinget erhåller för detta. Ersättningen till så kallat bemanningsföretag ska i sin helhet redovisas som personalkostnad. Personalkostnaden för AT- samt ST-läkare ska redovisas på den klinik där de tjänstgör. Det finns ibland olika sätt att organisera olika personalgrupper, främst paramedicinare och sekreterarpersonal. I de fall någon personalgrupp tillhör annan organisation så ska kostnaderna för dessa köpta tjänster redovisas som personalkostnader på kliniken. Kommentarer heldygnsvården vårdtillfällen: Definition av vårdtillfällen (VTF) är knutet till antal utskrivna patienter (P1). Inom psykiatrin är en andel patienter långliggare. Den traditionella definitionen av VTF ger en begränsad bild av verksamheten. Det har därför beslutat att komplettera heldygnsvårdsstatistiken med patienter inlagda under året och som ej är utskrivna vid årets slut (VTF-P2) och patienter inneliggande både vid årets start och slut (VTF-P3). inneliggande både vid årets start och slut" (VTF-P3). 8 (68)

9 3. Verksamhetsbeskrivning 3.1 Profildatatabell Landsting Invånare 18 år och äldre Öppenvårdsenhet Slutenvårdsenhet Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 9 (68)

10 3.2 Verksamhetsbeskrivning för varje landsting Landstingsprofilerna ger en samlad överblick kring utfallet för ett urval av nyckeltal. Grafen visar den procentuella avvikelsen utifrån medianen (det mittersta värdet) för respektive nyckeltal. Vid en negativ procentuell avvikelse så är landstingets värde lägre än medianen och vid en positiv procentuell avvikelse är landstingets värde högre än medianen. 10 (68)

11 Organisation Vuxenpsykiatrin består av tre basenheter: Vuxenpsykiatri Öst med mottagning och mellanvård (inklusive dagpsykiatri) i Karlskrona och Ronneby samt en heldygnsavdelning om fjorton platser i Karlskrona. Vuxenpsykiatri Väst har mottagning och mellanvård (inklusive dagpsykiatri) i Karlshamn och Sölvesborg samt en filialmottagning i Olofström. En heldygnsavdelning med tolv platser finns i Karlshamn. Dessa basenheter utreder och behandlar autism. Den tredje basenheten är länsövergripande och består av mottagningar för äldrepsykiatri, sexologi, ätstörning och beroende inklusive olika heldygnsavdelningar med vårdplatser för beroende, psykiatrisk akutvård och psykiatrisk intensivvård. Personalsituation I dagsläget finns 511 anställda varav 477 är tillsvidareanställda. Pensionsavgångar sker löpande bland skötare och specialistutbildade sjuksköterskor. Verksamheten har många läkarvakanser och en åtgärdsplan är framtagen för att tillgodose läkarförsörjningen. Det finns ett inplanerat hyrläkarstopp i landstinget. Det blir en utmaning att ge nyrekryterad personal tillräcklig utbildning och klinisk erfarenhet för att klara arbetet på ett bra sätt. Att rekrytera steg två-kompetent personal förväntas bli extra svårt och behov av förtidsrekrytering är stor men för detta saknas resurser. Större förändringar/händelser under året Heldygnsvården har under året haft återkommande problem med för få vårdplatser. Däremot klarade förvaltningen att hålla budget, något som framförallt berodde på de stora intäkterna i form av asylbidrag. Karlshamns mottagning fick under 2016 nya lokaler. Framtidsplaner/utvecklingsområden Planen inför framtiden är att rusta vården för att bättre möta asyl- och utomlänspatienter. Bemötandeutbildningar ska genomföras inom Nationella självskadeprojektet och neuropsykiatriska utredningar ska kartläggas och tydliggöras för att minska köerna. Ytterligare framtidsplaner inkluderar projektering av nya lokaler i Karlskrona och Ronneby, slutföra och förverkliga samverkansöverenskommelsen mellan psykiatri och primärvård samt implementera personcentrerad vård. % - avvikelse från medianvärde -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% ÖVERGRIPANDE Antal individer per invånare 18år + Antal kvinnor per invånare 18+ Antal män per invånare 18+ Antal årsarbetare totalt per invånare 18 år+ Antal årsarbetande läkare per invånare 18 år+ Personalkostnad i kronor totalt per invånare 18 år+ Andel kostnader för personal i öppenvård 2,6% 3,2% 6,2% 20% 26% 25% 7,7% ÖPPENVÅRD Antal besök per helårsarbetande personal i öppenvården Antal besök inkl dagsjukvård totalt per invånare 18+ 0% 35% HELDYGNSVÅRD Antal vårdtillfällen totalt per invånare 18 år+ Antal fastställda vårdplatser per invånare 18 år+ Kostnad i kronor per vårddag i heldygnsvården Medelvårdtid i dagar -25,9% -2,2% 71% 11% Graf ID: (68)

12 Organisation Verksamheten bedriver öppenvårdspsykiatri med tre sköterskebemannade mottagningsteam som är geografiskt utspridda i landstinget och en basenhetsgemensam enhet i Mora där det finns ett läkarteam, psykoterapeutiskt team, utredningsteam, akutteam och en administrativ enhet. Organisationen bedriver även konsultverksamhet på ett akutsjukhus och ansvarar för poliklinisk ECT. Målgruppen är patienter med allvarlig psykisk ohälsa och med funktionsnedsättning som följd. Alla förekommande diagnoser inom området utreds, inklusive AST. Verksamheten har ett länsuppdrag för könsdysforipatienter vilket medför kostnader för högspecialiserad vård. Personalsituation VUP har svårigheter att rekrytera kompetent personal, vilket gäller majoriteten av alla personalkategorier. Bemanningen är svår att bedöma utifrån uppdrag då alla tjänster inte är tillsatta. Det finns ett stort konstant beroende av inhyrda läkare, något som basenheten, divisionen och landstinget arbetar med övergripande. Större förändringar/händelser under året Under året har en mottagning avvecklats och slagits samman med övrig verksamhet. Sedan 2015 har verksamheten genomgått en stor organisatorisk förändring där tre enheter stängts och läkarresurser samt psykoterapeutiska insatser har centraliserats. FACT har implementerats på sköterskemottagningar och både ett DBT-team och beteendeaktiveringsgrupper har startats. Verksamheten står i uppstarten av IMR. Framtidsplaner/utvecklingsområden Verksamheten utvecklas kontinuerligt utifrån prioriterade områden, vilka just nu är missbruk- och beroendevården. Ett övertagande av utredning och behandling av AST från habiliteringen planeras och prioriteras högt. Verksamheten utvecklas mot ett mer FACT anpassat arbetssätt och utvecklar rollen som vårdoch stödsamordnare. Målet är att fler patienter ska ha en utsedd, fast vårdkontakt samt vårdplaner upprättade i samråd med anhöriga. % - avvikelse från medianvärde -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% ÖVERGRIPANDE Antal individer per invånare 18år + Antal kvinnor per invånare 18+ Antal män per invånare 18+ Antal årsarbetare totalt per invånare 18 år+ Antal årsarbetande läkare per invånare 18 år+ Personalkostnad i kronor totalt per invånare 18 år+ Andel kostnader för personal i öppenvård 10% 13% 12% -12,2% 15% -3,9% 1,2% ÖPPENVÅRD Antal besök per helårsarbetande personal i öppenvården Antal besök inkl dagsjukvård totalt per invånare ,2% -12,5% HELDYGNSVÅRD Antal vårdtillfällen totalt per invånare 18 år+ Antal fastställda vårdplatser per invånare 18 år+ Medelvårdtid i dagar -11,9% -21,6% 0% Graf ID: (68)

13 Organisation VUP har omkring invånare i sitt upptagningsområde. Verksamheten omfattar psykiatrisk heldygnsvård, vuxenpsykiatrisk öppenvård, jourmottagning och psykiatrisk beroendevård. Till området tillhör också barn- och ungdomspsykiatrisk verksamhet. Öppenvården ansvarar för neuropsykiatriska utredningar. Vad gäller behandling har öppenvården i uppdrag att behandla ADHD medan personer med autismspektrumstörningar remitteras till habiliteringen. Utöver öppenvårdsteamen finns sedan ett år tillbaka ett psykiatriskt omvårdnadsteam, som ska utgöra ett alternativ till heldygnsvård och ett komplement till sedvanlig öppenvård. Personalsituation Vuxenpsykiatrin har under det senaste året haft svårt att rekrytera psykiatriker, sjuksköterskor, psykologer och psykoterapeuter med många vakanser och längre väntetider som följd. Större förändringar/händelser under året För närvarande håller vuxenpsykiatrin på att bygga om sina befintliga lokaler, varför verksamheten har varit utlokaliserad sedan våren Vanligtvis är all vuxenpsykiatrisk vård samlad under ett tak men under tiden för ombyggnation bedrivs verksamhet i tre olika byggnader. Ombyggnationen beräknas vara klar i september Heldygnsvården bedriver vanligtvis verksamhet på två avdelningar men under tiden för utlokalisering är vårdplatserna samlade på en avdelning. Kvällar och helger sker jourbesök på somatiska akutmottagningen, vilket gör att dessa besök har varit svåra att särskilja i årets rapportering och därmed inte ingår i 2016 års data. Framtidsplaner/utvecklingsområden Verksamheten arbetar med tre utvecklingsområden: processinriktad vård för att möta patientens behov bättre; personcentrerad vård som är i linje med patienters önskemål och den nya patentlagen så ska kliniken arbeta med att göra patienten än mer delaktig i sin egen vård; samt vårdutbudet på heldygnsvården där målet är att inneliggande patienter kan få tillgång till kvalificerad psykologisk/ psykopedagogisk behandling tidigt i vårdkedjan. % - avvikelse från medianvärde -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% ÖVERGRIPANDE Antal individer per invånare 18år + Antal kvinnor per invånare 18+ Antal män per invånare 18+ Antal årsarbetare totalt per invånare 18 år+ Antal årsarbetande läkare per invånare 18 år+ Personalkostnad i kronor totalt per invånare 18 år+ Andel kostnader för personal i öppenvård -4,5% -1,0% -4,4% -4,5% -0,4% 7,6% 0% ÖPPENVÅRD Antal besök per helårsarbetande personal i öppenvården Antal besök inkl dagsjukvård totalt per invånare % 5,1% HELDYGNSVÅRD Antal vårdtillfällen totalt per invånare 18 år+ Antal fastställda vårdplatser per invånare 18 år+ Kostnad i kronor per vårddag i heldygnsvården Medelvårdtid i dagar -17,0% -8,3% 141% -15,7% Graf ID: (68)

14 Organisation I landstinget finns sex mottagningar; Hudiksvall, Söderhamn, Bollnäs, Sandviken och Gävle (psykos-, jour- och allmänpsykiatrisk mottagning). Verksamheten utreder AST samt ADHD. Av beroendevården ligger enbart opiatverksamheten inom psykiatrin. Både Hudiksvall och Gävle har två avdelningar för slutenvård, en psykosvårdavdelning och en allmänpsykiatrisk vårdavdelning, inklusive opiatverksamhet och ECT. Personalsituation Vid utgången av 2016 var 418 personer tillsvidare- eller visstidsanställda med månadslön. Verksamheten har svårigheter att rekrytera personal med rätt kompetens vad gäller de flesta yrkeskategorier förutom skötare. På flera enheter finns vakanta psykolog- och sjukskötersketjänster. Verksamheten känner av en brist på psykiatriker och på flera enheter råder dessutom en kännbar generationsväxling. Större förändringar/händelser under året Fortsatt ökat inflöde under det senaste året avseende neuropsykiatriska utredningar. ADHD-målgruppen växer lavinartat samtidigt är det svårt att avsluta och remittera ut patienter för uppföljning i primärvården. Ett allt mer komplext missbruk hos en del av målgruppen leder till svåra och hotfulla situationer främst inom heldygnsvården. Verksamheten har avvecklat en mellanvård i Sandviken samt stängt en rehabiliteringsenhet för unga vuxna med psykossjukdom. Vuxenpsykiatrin gjorde ett ekonomiskt plusresultat under 2016, dock har regionen satt en alltför hög kostnadsutveckling för 2017, något som känns tufft. Framtidsplaner/utvecklingsområden Prioriterade utvecklingsområden är förbättring av standardiserade vårdflöden för att säkerställa en jämlik och evidensbaserad vård och behandling. Verksamheten fortsätter att fokusera på en strukturerad diagnostisk process samt implementering av vårdprogram för psykos. Behovsplanering i öppenvård har genomförts för att kvantifiera vårdbehoven på insats-och funktionsnivå. För att bättre möta länets behov av psykiatrisk heldygnsvård genomför verksamheten en vårdplatsgenomlysning för att ta fram en ny struktur och indelning. Verksamhetsområdet har svårt att hantera vissa patientgrupper, exempelvis dubbeldiagnoser och svårt utagerande patienter på ett bra sätt. % - avvikelse från medianvärde -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% ÖVERGRIPANDE Antal individer per invånare 18år + Antal kvinnor per invånare 18+ Antal män per invånare 18+ Antal årsarbetare totalt per invånare 18 år+ Antal årsarbetande läkare per invånare 18 år+ Personalkostnad i kronor totalt per invånare 18 år+ Andel kostnader för personal i öppenvård -8,3% -7,8% -4,9% -16,1% -12,5% -11,2% 2,0% ÖPPENVÅRD Antal besök per helårsarbetande personal i öppenvården Antal besök inkl dagsjukvård totalt per invånare ,4% -7,8% HELDYGNSVÅRD Antal vårdtillfällen totalt per invånare 18 år+ Antal fastställda vårdplatser per invånare 18 år+ Kostnad i kronor per vårddag i heldygnsvården Medelvårdtid i dagar -24,4% -21,9% 28% 2,8% Graf ID: (68)

15 Organisation Psykiatrin i är en egen förvaltning indelad i tre områden, vuxenpsykiatri, öppenvård/heldygnsvård och BUP. I finns ett vårdval för specialistpsykiatri där privata vårdaktörer erbjuder öppenvård utifrån utvalda diagnosgrupper. I dagsläget har psykiatrin inga mellanvårdsformer. Capio Psykiatri är verksam i regionen och deras behandlingskoncept innefattar tre steg där patienten gradvis slussas vidare och tar mer och mer eget ansvar. Patienter med samsjuklighet som till exempel AST behandlas men ingen specifik utredning görs. Personalsituation Öppenvården har generellt ett bra rekryteringsläge för de flesta kategorier. Men det finns två undantag, psykiatriker på alla orter förutom Kungsbacka samt psykologer i södra halvan av länet. Inom heldygnsvården finns vakanser på både på läkarsidan och inom sjuksköterskegruppen. Vakanssituationen för sjuksköterskor har gjort att en vårdavdelning varit stängd under stora delar av Större förändringar/händelser under året Under året har beroendeteam i öppenvården har etablerats och en avdelning för heldygnsvård med beroendefokus har öppnats. Behandlingsmetoden KBT-E började implementeras. På grund av försämrat remissinflöde krävdes nerskärningar inom personalgruppen. Framtidsplaner/utvecklingsområden Psykiatrin har följande prioriterade utvecklingsområde: överföring av vård från slutna vårdformer till mellan- och öppenvårdsformer, och reduktion av antalet återinläggningar. Verksamheten kommer att fortsätta implementeringen av behandlingsmetoden KBT-E. % - avvikelse från medianvärde -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% ÖVERGRIPANDE Antal individer per invånare 18år + Antal kvinnor per invånare 18+ Antal män per invånare 18+ Antal årsarbetare totalt per invånare 18 år+ Antal årsarbetande läkare per invånare 18 år+ Personalkostnad i kronor totalt per invånare 18 år+ Andel kostnader för personal i öppenvård -19,8% -18,6% -17,9% -26,6% -25,9% -17,0% -21,3% ÖPPENVÅRD Antal besök per helårsarbetande personal i öppenvården Antal besök inkl dagsjukvård totalt per invånare 18+ 2,3% -19,6% HELDYGNSVÅRD Antal vårdtillfällen totalt per invånare 18 år+ Antal fastställda vårdplatser per invånare 18 år+ Medelvårdtid i dagar -22,9% -7,9% 1,4% Graf ID: (68)

16 Organisation Psykiatrin har slutenvård och öppenvård men saknar en mellanvårdsform. Verksamheten består av fyra avdelningar med dygnetruntvård. Arbetet pågår i huvudsak i team kring patienten vilket innebär att den enskilde patientens behov styr den kompetensinsats som behövs och därigenom vilka yrkeskategorier som involveras. Psykiatrin utreder och behandlar autismspektrumstörningar. Personalsituation Verksamheten har minskat antalet årsanställda de senaste åren på grund av stängning av en vårdavdelning och överföring av resurser till öppenvård. I samband med detta konverterades personal till yrkeskategorier som är svårrekryterade. Området har många vakanta tjänster inom yrkeskategorierna sjuksköterskor, psykologer och specialistläkare. Det finns också vissa svårigheter att rekrytera medicinska sekreterare. Större förändringar/händelser under året Region Härjedalen har ett av de största underskotten per capita i Sverige. Det finns ett ständigt effektiviseringstryck i verksamheten och lokalerna är knappa och begränsar flexibilitet i flödena. Det råder ett fortsatt stort inflöde inom neuropsykiatri. Framtidsplaner/utvecklingsområden Området har påbörjat ett större förbättringsarbete på två avdelningar som handlar om att frigöra tid för vård. Översyn av organisering av öppenvården pågår. % - avvikelse från medianvärde -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% ÖVERGRIPANDE Antal individer per invånare 18år + Antal kvinnor per invånare 18+ Antal män per invånare 18+ Antal årsarbetare totalt per invånare 18 år+ Antal årsarbetande läkare per invånare 18 år+ Personalkostnad i kronor totalt per invånare 18 år+ Andel kostnader för personal i öppenvård 5,1% 3,9% 11% 26% 16% 33% 5,5% ÖPPENVÅRD Antal besök per helårsarbetande personal i öppenvården Antal besök inkl dagsjukvård totalt per invånare ,3% -25,1% HELDYGNSVÅRD Antal vårdtillfällen totalt per invånare 18 år+ Antal fastställda vårdplatser per invånare 18 år+ Kostnad i kronor per vårddag i heldygnsvården Medelvårdtid i dagar -0,1% -4,2% 7,6% 39% Graf ID: (68)

17 Organisation Vuxenpsykiatrin består av öppenvård och heldygnsvård som bedrivs vid länets tre sjukhus. Verksamheten har ett upptagningsområde som innefattar invånare, varav är 18 år och äldre. Öppenvården är i olika grad specialiserad på de olika klinikerna. På länssjukhuset i finns vissa länsresurser i form av psykiatrisk intensivvård, avgiftningsenhet, rättspsykiatri (heldygns- och öppenvård) liksom psykiatrisk akutmottagning 24/7/365. Neuropsykiatriska utredningar görs i hela länet. Verksamheten saknar mellanvård. Personalsituation Det finns svårigheter att rekrytera inom flera yrkesgrupper. Av läkare och psykologer saknas procent, även sjuksköterskor, socionomer och vårdadministratörer är bristyrken. Skötare kan inom en snar framtid också bli ett bristyrke då privata vårdgivare erbjuder högre ersättning än regionen. Utlandsrekrytering av läkare har genomförts och pågår i dagsläget. För att kunna hålla igång verksamheten används hyrläkare. Större förändringar/händelser under året Behandlingshemsenheten (sex vårdplatser under måndag till fredag) i Värnamo lades ner under Jämlik psykiatri - en översyn av länets psykiatri - påbörjades under 2016, där syftet var att skapa förutsättningar för en jämlik psykiatrisk vård i länet. Arbetet fortsätter under 2017 och i samband med utredningen utarbetas en handlingsplan med en rad förändringar vad gäller arbetsformer. Psykiatrin gick under 2016 in i journalen via nätet. Framtidsplaner/utvecklingsområden Planer och beslut finns gällande utökning av verksamheten med en tillnyktringsenhet. Ökat inflöde av BUP-patienter under jourtid visar att lämpliga lokaler för barnpsykiatrisk intensivvård saknas. Fortsatt utveckling av personcentrerad vård och möjligheten att använda telepsykiatri. Planering pågår för ett förändrat arbetssätt gällande psykiatrisk akutvård i form av en intagningsenhet på den psykiatriska intensivvårdsenheten. Inom sydöstra sjukvårdsregionen pågår arbete med standardiserat vårdförlopp inom neuropsykiatri. % - avvikelse från medianvärde -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% ÖVERGRIPANDE Antal individer per invånare 18år + Antal kvinnor per invånare 18+ Antal män per invånare 18+ Antal årsarbetare totalt per invånare 18 år+ Antal årsarbetande läkare per invånare 18 år+ Personalkostnad i kronor totalt per invånare 18 år+ Andel kostnader för personal i öppenvård -6,2% -5,9% -2,5% -27,8% -0,8% -14,6% 0% ÖPPENVÅRD Antal besök per helårsarbetande personal i öppenvården Antal besök inkl dagsjukvård totalt per invånare 18+ 6,0% 12% HELDYGNSVÅRD Antal vårdtillfällen totalt per invånare 18 år+ Antal fastställda vårdplatser per invånare 18 år+ Kostnad i kronor per vårddag i heldygnsvården Medelvårdtid i dagar -16,9% 15% 32% 11% Graf ID: (68)

18 Organisation Vuxenpsykiatrin har slutenvård, öppenvård, psykiatrisk rehabilitering samt två behandlingsenheter. I öppenvårdens mottagningsverksamhet arbetar läkare, sjuksköterskor, socionomer, skötare, psykoterapeuter samt psykologer med medicinsk uppföljning, samtalsbehandling, utredning med mera. Den psykiatriska rehabiliteringsenheten (PRE) är en verksamhet som riktar sig till de människor som till följd av psykisk sjukdom har lägst funktionsnivå. PRE-verksamheten är mer mobil och genomför arbete i nära anslutning till patienters hemmiljö/arbetsliv och fokuserar på integrerad psykiatri. Öppenvården genomför basutredningar inom neuropsykiatriska funktionshinder. Det finns också ett sammansatt utredningsteam som gör fördjupad utredning för diagnostik inom AST och NP-problematik. Personalsituation Verksamheten är mitt i en generationsväxling, vilket ställer höga krav i rekryteringssammanhang och kompetensutvecklingssatsningar. Det finns svårigheter att rekrytera psykologer, sjuksköterskor med specialistkompetens samt ST-läkare och specialist/överläkare inom allmänpsykiatri. För närvarande upplevs stora svårigheter med att bära upp en hållbar bakjourslinje med specialistläkare kopplade till den psykiatriska akutmottagningen. Verksamheten klarar av att upprätthålla vårdkvalitetsindikatorer med stöd av hyrläkare, vilket medför vissa brister i personkontinuitet för patienterna. Större förändringar/händelser under året Ett arbete påbörjades i öppenvården för att förbereda en sammanslagning av tre sektoriserade öppenvårdsmottagningar till två likvärdiga större mottagningar, i syfte att ge en mer likvärdig vård till södra länets medborgare. Vid årsskiftet 2016/2017 blev verksamheten i Nybro, som arbetar med traditionell öppenvård och psykiatrisk rehabilitering, en vårdenhet. Framtidsplaner/utvecklingsområden Under 2017 planeras en samlokalisering av öppenvården vid två likvärdiga team i, något som också innebär en flytt av de administrativa resurserna på kliniken. Några större projekt kopplade till denna förändring rör remisshantering, införande/uppstart av gruppbehandlingar och utredningsmetodik. % - avvikelse från medianvärde -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% ÖVERGRIPANDE Antal individer per invånare 18år + Antal kvinnor per invånare 18+ Antal män per invånare 18+ Antal årsarbetare totalt per invånare 18 år+ Antal årsarbetande läkare per invånare 18 år+ Personalkostnad i kronor totalt per invånare 18 år+ Andel kostnader för personal i öppenvård -6,0% -9,9% -6,9% 23% 20% 32% 0% ÖPPENVÅRD Antal besök per helårsarbetande personal i öppenvården Antal besök inkl dagsjukvård totalt per invånare % 22% HELDYGNSVÅRD Antal vårdtillfällen totalt per invånare 18 år+ Antal fastställda vårdplatser per invånare 18 år+ Kostnad i kronor per vårddag i heldygnsvården Medelvårdtid i dagar -8,0% 7,9% 4,7% 0,1% Graf ID: (68)

19 Organisation Den psykiatriska specialistvården i är samlad i en klinik belägen i Växjö, vuxenpsykiatrin. Dagsjukvård och mottagningsverksamhet finns både i Ljungby och i Växjö, här finns även en psykiatrisk akutmottagning vid akut uppkommen, svår och allvarlig psykiatrisk sjukdom. Verksamheten har en mellanvårdsfunktion och utreder och behandlar AST. En dagvårdsenhet för ätstörningsproblematik har tillskapats som mellanvårdform tillsammans med BUP. Personalsituation Inom de kommande fem åren sker stora pensionsavgångar inom flera yrkeskategorier, specialistläkare, medicinska sekreterare, skötare och sjuksköterskor. Det är svårt att rekrytera specialistläkare, medicinska sekreterare, sjuksköterskor och behandlare. Idag finns tio vakanser, fördelat på yrkeskategorierna specialistläkare, psykoterapeuter, psykologer och kuratorer. Större förändringar/händelser under året Under året utökades uppdraget inom flyktingpsykiatrin och LRV; ett samarbete med BUP utvecklades. Regionens ekonomi går med plus, medan sjukvården och vuxenpsykiatrins ekonomi går med minus. Vuxenpsykiatrin är i ett slutskede av planering kring nya lokaler med byggstart Framtidsplaner/utvecklingsområden Vuxenpsykiatrin kommer framförallt att satsa på arbete med vårdplaner, det vill säga administrativa system och arbetssätt. Andra prioriterade områden är samverkan med BUP och LRV. % - avvikelse från medianvärde -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% ÖVERGRIPANDE Antal individer per invånare 18år + Antal kvinnor per invånare 18+ Antal män per invånare 18+ Antal årsarbetare totalt per invånare 18 år+ Antal årsarbetande läkare per invånare 18 år+ Personalkostnad i kronor totalt per invånare 18 år+ Andel kostnader för personal i öppenvård -31,6% -29,0% -31,8% 1,9% 9,8% 6,6% -0,8% ÖPPENVÅRD Antal besök per helårsarbetande personal i öppenvården Antal besök inkl dagsjukvård totalt per invånare ,5% -21,0% HELDYGNSVÅRD Antal vårdtillfällen totalt per invånare 18 år+ Antal fastställda vårdplatser per invånare 18 år+ Kostnad i kronor per vårddag i heldygnsvården Medelvårdtid i dagar -9,2% -4,5% -11,8% 24% Graf ID: (68)

20 Organisation Upptagningsområdet i är cirka invånare, varav drygt är över 18 år. Allmänpsykiatri finns i Sunderbyn, Piteå och Gällivare. Samtliga verksamheter har närpsykiatri på andra orter i länet. Ingen av verksamheterna har idag mellanvård, dagvård finns vid länsenheten ätstörning i upptagningsområdet Sunderbyn. Psykiatrin Sunderbyn samt Gällivare har dygnetruntjour; Sunderbyn tar under kvällar, nätter och helger även Piteås upptagningsområde. Sluten- och öppenvård samt utredningsmottagning finns hos samtliga kliniker och utreder AST. Slutenvården i Sunderbyn är hårt belastad på grunda av överbeläggningar. I Sunderbyn finns också ett beroendecentrum som fungerar som en länsenhet. Personalsituation Rekryteringssvårigheter för psykiatriker samt psykiatrisjuksköterskor, den senare kategorin i hela länet. Verksamheten är beroende av hyrpersonal vad gäller sjuksköterskor och psykiatriker. En stor generationsväxling pågår och många pensionsavgångar väntar i hela länet. Större förändringar/händelser under året Region har ett stort ekonomiskt underskott varför det sker ständiga förändringar. Arbetssätten har förändrats för att öka andelen direkt patientarbete i hela länet. Sunderbyn har fått medel beviljat till ett nytt psykiatrihus som beräknas vara inflyttningsklart Psykiatrihuset skulle bland annat ge 14 nya slutenvårdsplatser. Framtidsplaner/utvecklingsområden Verksamheten arbetar ständigt med nya arbetssätt, vårdprocesser, patientflöden och flödesorientering utifrån ett patientfokuserat perspektiv. Processerna ska knyta samman den multisjuka patientens behov av vård tillsammans med vårdgrannar och andra instanser samt ge mer teambaserad vård i öppenvården som utgår från patientens funktionsförmåga. Sunderbyn utvecklar trygg vårdövergång en modell av en psykiatriambulans där målet är att förebygga inläggning. Sunderbyn och Gällivare planerar för ett införande av triagering under 2017/2018. En annan satsning är vård på tråd, en videolänk för behandlingskonferenser, läkarbesök, handledning, teamträffar, APT med mera. % - avvikelse från medianvärde -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% ÖVERGRIPANDE Antal individer per invånare 18år + Antal kvinnor per invånare 18+ Antal män per invånare 18+ Antal årsarbetare totalt per invånare 18 år+ Antal årsarbetande läkare per invånare 18 år+ Personalkostnad i kronor totalt per invånare 18 år+ Andel kostnader för personal i öppenvård -11,5% -10,8% -8,6% -5,3% -8,5% -0,3% 23% ÖPPENVÅRD Antal besök per helårsarbetande personal i öppenvården Antal besök inkl dagsjukvård totalt per invånare ,3% -11,9% HELDYGNSVÅRD Antal vårdtillfällen totalt per invånare 18 år+ Antal fastställda vårdplatser per invånare 18 år+ Kostnad i kronor per vårddag i heldygnsvården Medelvårdtid i dagar -7,2% -3,3% -27,5% 20% Graf ID: (68)

21 Organisation Vuxenpsykiatrin i erbjuder specialistpsykiatrisk vård till drygt en miljon invånare från 18 år och uppåt. Vuxenpsykiatrin i regionens egen regi är indelat i fyra verksamhetsområden; dessutom finns sex upphandlade verksamheter som bedriver specialistpsykiatrisk öppenvård och en mottagning för krigs- och tortyrskadade som bedrivs av Röda Korset genom ett idéburet offentligt partnerskap. Upphandlade leverantörer svarar för ca 20 procent av den specialistpsykiatriska öppenvården i. Det finns 400 heldygnsvårdplatser, alla i egen regi. Flera mottagningar är regionövergripande: könsidentitet, ätstörning och dövpsykiatri samt ett team för vuxna med utvecklingsstörning och svåra beteendeproblem samt avdelningar för ätstörning och LARO. Det finns ett framgångsrikt vetenskapscentrum för klinisk psykiatri. I vårdvalet för läkemedelsassisterad rehabilitering vid opioidberoende finns tio privata mottagningar och sju i egen regi. Det finns mellanvårdsenheter inom psykos, ätstörning och allmänpsykiatri. Personalsituation Psykiatri har ca medarbetare. Mest svårrekryterade är sjuksköterskor inom heldygnsvården, specialistläkare och erfarna psykologer. Inom en femårsperiod väntas många pensionsavgångar. Framgångsfaktorer är god arbetsmiljö, kompetensutveckling, bra utbildning för studenter, kompetensmixarbete etc. Större förändringar/händelser under året Ett regionpolitiskt beslut att införa hyrläkarstopp togs under 2016 och infördes fullt ut den 1 februari Förtätning av vårdplatser har gjorts och många forskningsprojekt pågår, exempelvis brukarstyrda inläggningar och ketaminstudien. Verksamheten bedriver integrerade vårdformer med kommunerna i bland annat inom beroende- och psykosvården. Psykiatrin har en budget i balans men inte regionen totalt. Framtidsplaner/utvecklingsområden För närvarande planeras nybyggnationer för flera verksamheter. Målområde 2017 har fokus drivande utvecklingsaktör, patientsäkerhet/medicinsk kvalitet, attraktiv arbetsgivare och långsiktig stark ekonomi. Verksamheten arbetar för att forskning och kliniskt arbete ska gå hand i hand och håller på att ta fram fler standardiserade vårdprocesser. % - avvikelse från medianvärde -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% ÖVERGRIPANDE Antal individer per invånare 18år + Antal kvinnor per invånare 18+ Antal män per invånare 18+ Antal årsarbetare totalt per invånare 18 år+ Antal årsarbetande läkare per invånare 18 år+ Personalkostnad i kronor totalt per invånare 18 år+ Andel kostnader för personal i öppenvård -8,5% -0,2% 2,1% 4,7% 0% 7,4% 1,0% ÖPPENVÅRD Antal besök per helårsarbetande personal i öppenvården Antal besök inkl dagsjukvård totalt per invånare % 51% HELDYGNSVÅRD Antal vårdtillfällen totalt per invånare 18 år+ Antal fastställda vårdplatser per invånare 18 år+ Kostnad i kronor per vårddag i heldygnsvården Medelvårdtid i dagar -8,0% -13,9% 13% 22% Graf ID: (68)

22 Organisation Inför 2016 var verksamhetsområdet nytt och omfattar nu psykiatrisk vård för alla åldrar och ger därmed nya möjligheter att skapa en mer sammanhållen vårdkedja för barn, tonåringar och unga vuxna samt att utforma vården efter patienternas komplexa behov. Personalsituation För att åtgärda bristen på specialistläkare har verksamheten satsat på att rekrytera fler ST-läkare. När det gäller sjuksköterskor finns idag fler vakanser än på flera år. Vid vissa enheter är mer än hälften av tjänsterna vakanta vilket medför att de som finns på plats får en besvärlig arbetsmiljö med mycket övertid, som i sin tur leder till ökande sjukfrånvaro och ökad personalomsättning. Psykiatrin har satsat på att anställa fler specialistsjuksköterskor och det arbetas med att skapa utbildningstjänster för redan anställda grundutbildade som väljer att genomgå specialistutbildning. Arbete med att ta fram en kompetensmodell för sjuksköterskor inom psykiatrin har pågått under ett par år och modellen har implementerats under Större förändringar/händelser under året Alla kliniker har infört brukarråd samt patientforum på varje avdelning som ett sätt att öka brukarmedverkan. Egenerfarna personer är rekryterade för att hålla i patientforum. Självvald inläggning tillämpas på fem psykosavdelningar, på s Centrum för Ätstörningar och på en avdelning för emotionellt instabil personlighetsstörning. Hot- och våldspreventivt arbete (Bergenmodellen), som pågått under närmare tio år i SLSO, har fortsatt på alla heldygnsvårdsavdelningar. Under 2016 har särskild satsning gjorts på läkargruppen. Framtidsplaner/utvecklingsområden Pilotprojekt med invånartjänsten webbtidbok har genomförts på ett par enheter. När pilotprojektet utvärderats är planen att webbtidboken ska införas på alla kliniker under Under 2017 och 2017 genomförs arbetet med att införa journal via nätet i. % - avvikelse från medianvärde -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% ÖVERGRIPANDE Antal individer per invånare 18år + Antal kvinnor per invånare 18+ Antal män per invånare 18+ Antal årsarbetare totalt per invånare 18 år+ Antal årsarbetande läkare per invånare 18 år+ Personalkostnad i kronor totalt per invånare 18 år+ Andel kostnader för personal i öppenvård 46% 45% 51% 11% 50% 22% 2,9% ÖPPENVÅRD Antal besök per helårsarbetande personal i öppenvården Antal besök inkl dagsjukvård totalt per invånare % 101% HELDYGNSVÅRD Antal vårdtillfällen totalt per invånare 18 år+ Antal fastställda vårdplatser per invånare 18 år+ Kostnad i kronor per vårddag i heldygnsvården Medelvårdtid i dagar -17,9% -21,7% 61% 20% Graf ID: (68)

23 Organisation I norra delen av länet finns öppenvård på två platser och slutenvård på en plats. Kliniken har i samverkan med kommunen en utrednings-/sviktenhet för patienter med psykisk ohälsa. Enheten erbjuder sviktplatser, rehabiliteringsplatser samt korttidsplatser. Medicinsk behandling sker inom den psykiatriska öppenvården. Kliniken i länets södra och västra del består av öppenvård som i är placerad på tre geografiska platser, samt slutenvård som är lokaliserad på en plats i länets södra del. Organisatoriskt finns de båda vuxenpsykiatriska enheterna i samma division som habiliteringsverksamheten som idag ansvarar för att utreda AST. Personalsituation I landstinget har rekryteringsläget under året varit besvärligt, framförallt när det gäller sjuksköterskor, särskilt till heldygnsvården inom vårdkedja beroende. Verksamheten har också haft vissa problem med att rekrytera psykologer och därför valt att anställa PTP-psykologer på vakansutrymmen. Läkarbemanning är god och tillväxt sker genom ST-läkare, men alla specialisttjänster är inte tillsatta. Verksamheten använder sig av hyrläkare. Större förändringar/händelser under året Den allmänpsykiatriska öppenvårdsmottagningen i länets norra del har skapat ett team för unga patienter. Psykosmottagningen har arbetat med delat beslutsfattande och med implementering av FACT. Mottagningen har också utformat ett team som arbetar utåt i patientens närmiljö kring unga nyinsjuknade patienter med psykossjukdom. Öppenvården i södra delen av länet står inför att realisera förändringsarbete med målet att öka patientflödet och den tidigare sektorsindelningen övergår till ett mottagningsteam för kortare kontakter och utredningsuppdrag samt fyra behandlingsteam med ansvar för allmänpsykiatrins olika vårdprogram och vårdprocesser. Framtidsplaner/utvecklingsområden Utveckling av slutenvården ligger för kliniken i sydvästra länet. Det finns även planer på ett framtida projekt på PIVA-avdelningen. Öppenvården kommer att få nya lokaler anpassade för organisationen. % - avvikelse från medianvärde -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% ÖVERGRIPANDE Antal individer per invånare 18år + Antal kvinnor per invånare 18+ Antal män per invånare 18+ Antal årsarbetare totalt per invånare 18 år+ Antal årsarbetande läkare per invånare 18 år+ Personalkostnad i kronor totalt per invånare 18 år+ Andel kostnader för personal i öppenvård -2,1% -0,4% 0% 11% 18% 12% 15% ÖPPENVÅRD Antal besök per helårsarbetande personal i öppenvården Antal besök inkl dagsjukvård totalt per invånare ,6% 3,8% HELDYGNSVÅRD Antal vårdtillfällen totalt per invånare 18 år+ Antal fastställda vårdplatser per invånare 18 år+ Kostnad i kronor per vårddag i heldygnsvården Medelvårdtid i dagar 5,6% 15% -10,0% -13,8% Graf ID: (68)

24 Organisation Psykiatrin i län är organiserad som ett verksamhetsområde vid Akademiska sjukhuset. En privat aktör har ansvar för viss öppenvård i Norduppland. Upptagningsområdet (exklusive privat aktör) är invånare 18 år och äldre. Verksamheten består av heldygnsvård och öppenvård. Öppenvården bedrivs med både vanliga besök, förstärkt öppenvård och dagvård. Personalsituation Vakansläget är stort bland psykiatrisjuksköterskor och allmänsjuksköterskor, och bristen är stor inom både heldygns- och öppenvård. Inom dessa grupper finns en hög personalomsättning som både avser intern och extern rörlighet. ST-försörjningen är god, till följd av en satsning från Större förändringar/händelser under året Det höga trycket på specialistpsykiatrin i Region kan förklaras av en av Sveriges minst utbyggda primärvård samt ett stort antal studenter. Under året tillsattes en ny verksamhetschef och flera nya sektionschefer. Framtidsplaner/utvecklingsområden Fokus framöver är att förbättra arbetsmiljön, tydliggöra och förbättra organisationen samt interna processer. Då psykiatrin tidigare bestod av fem verksamhetsområden med olika rutiner fortsätter ett omfattande utvecklingsarbete för att skapa enhetliga rutiner för registreringar i journalsystemet. Även fortsatt arbete med att utveckla produktionsplanering på mottagningarna och förbättring av standardiserade vårdprocesser samt suicidprevention planeras. % - avvikelse från medianvärde -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% ÖVERGRIPANDE Antal individer per invånare 18år + Antal kvinnor per invånare 18+ Antal män per invånare 18+ Antal årsarbetare totalt per invånare 18 år+ Antal årsarbetande läkare per invånare 18 år+ Personalkostnad i kronor totalt per invånare 18 år+ Andel kostnader för personal i öppenvård 23% 28% 24% -22,6% -0,7% -8,6% 7,2% ÖPPENVÅRD Antal besök per helårsarbetande personal i öppenvården Antal besök inkl dagsjukvård totalt per invånare % 31% HELDYGNSVÅRD Antal vårdtillfällen totalt per invånare 18 år+ Antal fastställda vårdplatser per invånare 18 år+ Kostnad i kronor per vårddag i heldygnsvården Medelvårdtid i dagar 9,8% 0% -11,2% -18,0% Graf ID: (68)

VUXENPSYKIATRI. NYCKELTAL 2016 Rapport

VUXENPSYKIATRI. NYCKELTAL 2016 Rapport VUXENPSYKIATRI NYCKELTAL 216 Rapport Juni 217 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 Innehåll Om Nysam...4 Sammanfattning...5 Definitioner...6 Verksamhetsbeskrivning...9 Profildatatabell...9 Verksamhetsbeskrivning med

Läs mer

Nyckeltal 2014. Rapport Medicinkliniker

Nyckeltal 2014. Rapport Medicinkliniker Nyckeltal 2014 Rapport Medicinkliniker Maj 2015 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2 Faktauppgifter...4 3 Kostnadsdata...7 4 Produktivitetsdata...11 5 Utbildningsnivå...15 6 Nyckeltalsprofiler kliniknivå,

Läs mer

Kartläggning Barn- och ungdomspsykiatri

Kartläggning Barn- och ungdomspsykiatri Kartläggning 2016 Barn- och ungdomspsykiatri Innehåll 1. Förord...3 2. Introduktion och definitioner...4 3. Verksamhetsbeskrivning...9 4. Nyckeltalsgrafer...32 5. Nyckeltal, länsnivå...55 6. Förteckning

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSPSYKIATRI. NYCKELTAL 2016 Rapport

BARN- OCH UNGDOMSPSYKIATRI. NYCKELTAL 2016 Rapport BARN- OCH UNGDOMSPSYKIATRI NYCKELTAL 216 Rapport Juni 217 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehåll Om Nysam...3 Sammanfattning...4 Definitioner...5 Verksamhetsbeskrivning...9 Profildatatabell...9 Verksamhetsbeskrivning

Läs mer

Enkät - Vuxenpsykiatrin

Enkät - Vuxenpsykiatrin Nytt avsnitt 1 sidan 1 Enkät - Vuxenpsykiatrin Sveriges kommuner och landsting Dessa uppgifter skrevs ut den : KONTAKTUPPGIFTER till uppgiftslämnaren Landsting/region Klinik Kontaktperson Telefonnummer

Läs mer

Nyckeltal 2015. Rapport Barn- och ungdomspsykiatri

Nyckeltal 2015. Rapport Barn- och ungdomspsykiatri Nyckeltal 215 Rapport Barn- och ungdomspsykiatri April 216 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2. Beskrivning och profilgrafer...4 3. Nyckeltalsgrafer...14 4. Fördjupning: Första linjen...34 5. Fördjupning:

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsstatistikens termer, begreppsdefinitioner och regelverk (Lf98)

Hälso- och sjukvårdsstatistikens termer, begreppsdefinitioner och regelverk (Lf98) 2002-03-08 Dnr 1(1) s er, begreppsdefinitioner och regelverk (Lf98) Lf 98 är resultatet av ett samlat och gemensamt arbete mellan samtliga regioner och landsting, Gotlands kommun, Socialstyrelsen, Svenska

Läs mer

Vår ätstörningsvård är åldersobunden och länsövergripande: patientens bostadsort eller ålder ska inte vara ett hinder för en god, sammanhållen vård.

Vår ätstörningsvård är åldersobunden och länsövergripande: patientens bostadsort eller ålder ska inte vara ett hinder för en god, sammanhållen vård. I samtliga sex kommuner i Halland be driver vi öppenvård för både barn och vuxna. Dessutom har vi heldygnsvård för vuxna i Varberg och Halmstad, samt hel dygnsvård för barn och ungdomar i Halmstad. I Kungsbacka,

Läs mer

Nyckeltal 2015. Rapport Vuxenpsykiatri

Nyckeltal 2015. Rapport Vuxenpsykiatri Nyckeltal 215 Rapport Vuxenpsykiatri April 216 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2. Vuxenpsykiatri...4 3. Befolkning och jämförelsedata...5 4. Nyckeltalsgrafer...6 5. Fördjupning 215: Beroendevårdens

Läs mer

Psykiatrins utmaning. Kuno Morin Chefsöverläkare

Psykiatrins utmaning. Kuno Morin Chefsöverläkare Psykiatrins utmaning Kuno Morin Chefsöverläkare Förekomnst av psykisk sjukdom 25% av alla människor beräknas under livstiden drabbas av psykisk sjukdom (The World Health Report 2001, WHO, Genève, 2001)

Läs mer

RÄTTSPSYKIATRI. NYCKELTAL 2016 Rapport

RÄTTSPSYKIATRI. NYCKELTAL 2016 Rapport RÄTTSPSYKIATRI NYCKELTAL 216 Rapport Juni 217 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehåll Om Nysam...3 Sammanfattning...4 Definitioner...5 Verksamhetsbeskrivning...8 Profildatatabell...8 Verksamhetsbeskrivning och

Läs mer

Periodens resultat -51,9 mkr och en budgetavvikelse på -51,5 mkr, se tabell i bilaga.

Periodens resultat -51,9 mkr och en budgetavvikelse på -51,5 mkr, se tabell i bilaga. 1 Datum Diarienummer Månadsrapport november Verksamhetsområde: Psykiatrin i Halland Period: Januari november 2016 Kort sammanfattning Under oktober månad har ytterligare två vårdplatser öppnat på beroendeavdelningen

Läs mer

Utveckling av psykosvården i Halland

Utveckling av psykosvården i Halland 1(8) Utveckling av psykosvården i Halland Förslag till beslut Driftnämnden beslutar att godkänna det förslag som tagits fram för att förstärka och utveckla psykosvården inom Psykiatrin Halland och att

Läs mer

Nyckeltal Rapport Ortopedi

Nyckeltal Rapport Ortopedi Nyckeltal 2015 Rapport Ortopedi April 2016 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2. Aktivitetsdata länsnivå...4 3. Resursdata länsnivå...8 4. Aktivitetsdata kliniknivå...12 5. Resursdata kliniknivå...13

Läs mer

Framtidsplan för hälso- och sjukvården

Framtidsplan för hälso- och sjukvården Framtidsplan för hälso- och sjukvården Framtidsplan för hälso- och sjukvården Vården står inför stora utmaningar Länet växer med ca 37 000 nya invånare varje år. Ytterligare 380 000 invånare till 2020

Läs mer

Enkät - Rättspsykiatrin

Enkät - Rättspsykiatrin Nytt avsnitt 1 sidan 1 Enkät - Rättspsykiatrin Sveriges kommuner och landsting Dessa uppgifter skrevs ut den : KONTAKTUPPGIFTER till uppgiftslämnaren Landsting/region Klinik Kontaktperson Telefonnummer

Läs mer

Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken

Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken Faktaruta Personal: 60 tjänster. Läkare, psykologer, kuratorer, sjuksköterskor, skötare, förskolekonsulent, bildterapeut, behandlingsassistent, läkarsekreterare.

Läs mer

FRAMTIDSPLAN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD DALARNA Vuxenpsykiatrin

FRAMTIDSPLAN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD DALARNA Vuxenpsykiatrin FRAMTIDSPLAN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD DALARNA Vuxenpsykiatrin Struktur och samverkan Samarbete mellan primärvård - specialistvård När landstinget har breddad kompetensen inom primärvården för det psykiatriska

Läs mer

Riktlinjer för psykiatrisk öppenvård. PSYKIATRIFÖRVALTNINGEN Box 601, Kalmar

Riktlinjer för psykiatrisk öppenvård. PSYKIATRIFÖRVALTNINGEN Box 601, Kalmar Riktlinjer för psykiatrisk öppenvård V U X E N P SYKIATRI SÖDER F A S TSTÄL L T 2011-06-16 V E R S I O N 2011:1 PSYKIATRIFÖRVALTNINGEN Box 601, 391 26 Kalmar Innehåll Inledning 2 Definition av öppenvård,

Läs mer

UPPDRAGSBESKRIVNING FÖR TERAPIKOLONI- VERKSAMHET

UPPDRAGSBESKRIVNING FÖR TERAPIKOLONI- VERKSAMHET 1(5) FÖR TERAPIKOLONI- VERKSAMHET 1 Mål och inriktning utgör ett kompletterande barn och ungdomspsykiatriskt vårdutbud inom Stockholms läns landsting. Verksamheten ska präglas av en helhetssyn på det enskilda

Läs mer

Nyckeltal Rapport Kirurgi/urologi

Nyckeltal Rapport Kirurgi/urologi Nyckeltal 2014 Rapport Kirurgi/urologi Maj 2015 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2 Aktivitetsdata, länsnivå...4 3 Resursdata, länsnivå...14 4 Länsprofiler...18 Bilaga 1 Gemensamma definitioner Informationsflik

Läs mer

Månadsbokslut Psykiatri och habilitering Maj

Månadsbokslut Psykiatri och habilitering Maj Månadsbokslut Psykiatri och habilitering Maj 2015 1 Psykiatri och habilitering 2015-06-11 Dnr 2015/ Landstingsdirektörens stab Sammanfattning Det kommer bli tufft men förvaltningen räknar med att hålla

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

Nyckeltal Rapport Logopedi

Nyckeltal Rapport Logopedi Nyckeltal 2015 Rapport Logopedi Maj 2016 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2. Befolkningsdata...4 3. Profil- och verksamhetsbeskrivning...5 4. Nyckeltalsgrafer...6 5. Landstingsprofiler...14 6. Tabellbilaga

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) föreskriver

Läs mer

Landstingspolitiskt program för moderaterna i Dalarna.

Landstingspolitiskt program för moderaterna i Dalarna. 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 Landstingspolitiskt program för moderaterna i Dalarna. Landstingets uppdrag. Landstinget Dalarna ska erbjuda en tillgänglig hälso- och sjukvård av högsta kvalitet, en serviceinriktad

Läs mer

Ledningsrapport april 2017

Ledningsrapport april 2017 Periodens resultat är + 90 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 69 mkr. Nettokostnaderna är oförändrade jämfört med samma period föregående år vilket är 2,2 % lägre än budget (56 mkr). Regionens prognos

Läs mer

Redovisning personalförsörjning. Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014

Redovisning personalförsörjning. Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014 1 Redovisning personalförsörjning Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014 2 Uppdrag till personalpolitiska beredningen Inhämta kunskap, diskutera och lägga förslag kring landstingets personalrekrytering i syfte

Läs mer

Verksamhetsberättelse Psykiatripartners i Östergötland 2016

Verksamhetsberättelse Psykiatripartners i Östergötland 2016 Verksamhetsberättelse Psykiatripartners i Östergötland 2016 Verksamhetsområde: Psykiatripartners Resurs AB blev under våren 2013 ett fristående företag som ägs av ledningen för verksamheterna. Psykiatripartners

Läs mer

Ärende 15. Svar på motion: Samla och utveckla ätstörningsvården (V) PROTOKOLLSUTDRAG Regionstyrelsen. Peder Björn

Ärende 15. Svar på motion: Samla och utveckla ätstörningsvården (V) PROTOKOLLSUTDRAG Regionstyrelsen. Peder Björn PROTOKOLLSUTDRAG Regionstyrelsen Ärende 15 Svar på motion: Samla och utveckla ätstörningsvården (V) Regionstyrelsen tillstyrker regionfullmäktige BESLUTA a t t avslå motionen. Svar på motion: Samla och

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2012

Kvalitetsbokslut 2012 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2012 Psykiatriska kliniken MSE Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 4 Organisation /

Läs mer

Fortsatt utveckling av privata driftsformer inom vuxenpsykiatrisk vård

Fortsatt utveckling av privata driftsformer inom vuxenpsykiatrisk vård Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-03-25 1 (6) HSN 1503-0333 Handläggare: Conny Gabrielsson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-04-28, p 5 Fortsatt utveckling av privata driftsformer

Läs mer

Hälso- och sjukvård Delrapport psykiatri

Hälso- och sjukvård Delrapport psykiatri Nyckeltalssamverkan Hälso- och sjukvård Delrapport psykiatri,,,,,,,,, 2003-06-16 Kontaktpersoner landstingen: Operatör Helseplan: Sven-inge Carlson E-post: sven-inge.carlson@lk.dll.se Kontaktperson Dag

Läs mer

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2013

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 2012 använder alla landsting och regioner en gemensam metod

Läs mer

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 2012 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för att mäta överbeläggningar

Läs mer

Nyckeltal Rapport Barn- och ungdomsmedicin

Nyckeltal Rapport Barn- och ungdomsmedicin Nyckeltal 215 Rapport Barn- och ungdomsmedicin Maj 216 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2. Befolkningsstatistik...4 3. Aktivitetsdata länsnivå...5 4. Resursdata länsnivå...1 5. Produktivitetsdata länsninvå...13

Läs mer

Revision av registreringar inom psykiatrisk öppenvård

Revision av registreringar inom psykiatrisk öppenvård Revision av registreringar inom psykiatrisk öppenvård Barn- och ungdomspsykiatri Beroendevård Vuxenpsykiatri Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2011-10-19 Diarienummer: HSN1103-0243

Läs mer

Ärendets beredning Ärendet har beretts i Programberedningen för folkhälsa och psykiatri.

Ärendets beredning Ärendet har beretts i Programberedningen för folkhälsa och psykiatri. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen HÄLSO- OCH 1 (6) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-04-24 P 14 Handläggare: Andreas Falk Förslag till förfrågningsunderlag - upphandling av integrerad psykiatri och beroendevård på

Läs mer

Definition av begrepp vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering

Definition av begrepp vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering Bilaga 1 1 (5) Krav- och kvalitetsbok fysioterapi Definition av begrepp vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering år 2016 Definitioner av begrepp som gäller för vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering

Läs mer

Karin Hallén, Elisabeth Nygren, Björn Vikström SU/Psykiatri Östra Göteborg

Karin Hallén, Elisabeth Nygren, Björn Vikström SU/Psykiatri Östra Göteborg Karin Hallén, Elisabeth Nygren, Björn Vikström SU/Psykiatri Östra Göteborg karin.hallen@vgregion.se elisabeth.nygren@vgregion.se bjorn.vikstrom@vgregion.se SLÖP bakgrund, vad och varför? Psykosvård Öster

Läs mer

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter mars 2016

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter mars 2016 Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter mars 216 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för att

Läs mer

Verktyg för tillämpning av regionalt vårdprogram: schizofreni och andra psykossjukdomar (rev )

Verktyg för tillämpning av regionalt vårdprogram: schizofreni och andra psykossjukdomar (rev ) Verktyg för tillämpning av regionalt vårdprogram: schizofreni och andra psykossjukdomar (rev. 20081122) Syfte: Mål: att underlätta tillämpningen på verksamhetsnivå av det nya (2008) regionala vårdprogrammet

Läs mer

1. Syfte och omfattning. 2. Allmänt. Rutin Diarienr: Ej tillämpligt 1(5)

1. Syfte och omfattning. 2. Allmänt. Rutin Diarienr: Ej tillämpligt 1(5) Rutin Diarienr: Ej tillämpligt 1(5) Dokument ID: 09-110960 Fastställandedatum: 2014-05-30 Giltigt t.o.m.: 2015-05-30 Upprättare: Mats A Porat Fastställare: Berit Fredriksson Samverkan - Vuxenpsykiatri

Läs mer

Ökad tillgänglighet och kvalitet i psykiatrisk heldygnsvård. Bipolär vårdkedja Psykiatri Affektiva I Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Ökad tillgänglighet och kvalitet i psykiatrisk heldygnsvård. Bipolär vårdkedja Psykiatri Affektiva I Sahlgrenska Universitetssjukhuset Ökad tillgänglighet och kvalitet i psykiatrisk heldygnsvård Bipolär vårdkedja Psykiatri Affektiva I Sahlgrenska Universitetssjukhuset Agenda 1. Bakgrund till patientgruppen 2. Mål med arbetet 3. Tillvägagångssätt

Läs mer

Framtidens Hälso- och sjukvård. Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss

Framtidens Hälso- och sjukvård. Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss 1 Framtidens Hälso- och sjukvård Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss Kompetens Kvalitet Befolkningsförändringar Ojämlik hälsa Folksjukdomar Tio utmaningar för Landstinget Blekinge Global sårbarhet

Läs mer

Nyckeltal Rapport Infektion

Nyckeltal Rapport Infektion Nyckeltal 215 Rapport Infektion Maj 216 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2. Aktivitetsdata kliniknivå...4 3. Resursdata kliniknivå...2 4. Produktivitetsdata...26 5. Kompletterande data om vårdtillfällen

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2013

Kvalitetsbokslut 2013 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2013 Psykiatriska kliniken MSE 2013 Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Verksamhetens uppdrag...

Läs mer

Följande statistik skall följas av vårdgivaren och inrapporteras till landstinget på anmodan:

Följande statistik skall följas av vårdgivaren och inrapporteras till landstinget på anmodan: Bilaga 2 I; Uppföljning sida 1 (6) A Uppföljning Avtalad verksamhet kommer att följas upp enligt nedanstående rutiner. Kraven på uppföljningen kan komma att ändras under avtalstiden. Bonus utgår för ställda

Läs mer

Plan för verkställande av landstingsfullmäktiges beslut om närsjukvård i Blekinge

Plan för verkställande av landstingsfullmäktiges beslut om närsjukvård i Blekinge Blekingesjukhuset 2016-08-18 Ärendenummer: 2016/00240 Förvaltningsstaben Dokumentnummer: 2016/00240-4 Lars Almroth Till Nämnden för Blekingesjukhuset Plan för verkställande av landstingsfullmäktiges beslut

Läs mer

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 215 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

Nyckeltal 2015. Rapport Hörselvård

Nyckeltal 2015. Rapport Hörselvård Nyckeltal 2015 Rapport Hörselvård Maj 2016 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2. Definitionslista...4 3. Beskrivning...6 3.1 Generell beskrivning...6 3.2 Profilbeskrivning...8 3.3 Kvalitetsindikatorer...10

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2013

Kvalitetsbokslut 2013 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2013 Psykiatriska kliniken NLN, KSK 2013 Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Verksamhetens uppdrag...

Läs mer

Nyckeltal Rapport Barnoch ungdomsmedicin

Nyckeltal Rapport Barnoch ungdomsmedicin Nyckeltal 2014 Rapport Barnoch ungdomsmedicin Oktober 2015 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2. Befolkningsstatistik...4 3. Aktivitetsdata, länsnivå...5 4. Resursdata, länsdata...10 5. Produktivitetsdata,

Läs mer

Tidig planering för säker och trygg vård i sommar

Tidig planering för säker och trygg vård i sommar PM 2015-04-17 1 (5) Sommarplaneringen i vården 2015 Tidig planering för säker och trygg vård i sommar För att få en bild av hur planeringen av vården och bemanningen av vårdpersonal ser ut inför sommaren

Läs mer

Ramavtal kring personer över 18 år med psykisk funktionsnedsättning/ psykisk sjukdom

Ramavtal kring personer över 18 år med psykisk funktionsnedsättning/ psykisk sjukdom Datum 2008-08-06 Ramavtal kring personer över 18 år med psykisk funktionsnedsättning/ psykisk sjukdom Mellan Region Skåne och.. kommun har träffats följande ramavtal om samverkan kring personer över 18

Läs mer

I Landstinget Dalarna har vi identifierat följande utmaningar:

I Landstinget Dalarna har vi identifierat följande utmaningar: för moderaterna i Dalarna. Landstingets uppdrag. Landstinget Dalarna ska erbjuda en tillgänglig hälso- och sjukvård av högsta kvalitet, en serviceinriktad kollektivtrafik och ett brett kulturutbud. Vi

Läs mer

Samordnade insatser för ett självständigt gott liv - utveckling med individens fokus

Samordnade insatser för ett självständigt gott liv - utveckling med individens fokus Samordnade insatser för ett självständigt gott liv - utveckling med individens fokus Gemensam strategi för framtidens stöd och vård till personer med psykisk funktionsnedsättning 2016-05-25 Maria Andersson

Läs mer

Svar på fråga från Lena Lundberg (FP) om psykiatrin

Svar på fråga från Lena Lundberg (FP) om psykiatrin LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen 2012-02-27 4 (40) Dnr CK 2012-0119 42 Svar på fråga från Lena Lundberg (FP) om psykiatrin Förslag till beslut

Läs mer

SIKTA- Skånes missbruks- och beroendevård i utveckling Projektledare: Anna von Reis Peter Hagberg

SIKTA- Skånes missbruks- och beroendevård i utveckling Projektledare: Anna von Reis Peter Hagberg Alla dessa planerbegreppsförklaring SIKTA- Skånes missbruks- och Projektledare: Anna von Reis Peter Hagberg Vård och omsorgsplaner Vård och omsorgsplanering Kan resultera i Vård och omsorgsplan Dokumenteras

Läs mer

Beroendevårdkedja Halland. Hans.Ackerot@regionhalland.se

Beroendevårdkedja Halland. Hans.Ackerot@regionhalland.se Beroendevårdkedja Halland Hans.Ackerot@regionhalland.se Ansvarsfördelning beroende/missbruk Baserat bl.a. på nationella riktlinjer från 2007 och 2014 samt regeringens missbruksutredning 2011. Socialtjänsten

Läs mer

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2016

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2016 Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 216 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

Formulär för prestationen kring tvångsvård och tvångsåtgärder

Formulär för prestationen kring tvångsvård och tvångsåtgärder 1 (8) Formulär för prestationen kring tvångsvård och Följande underlag är framtaget med anledning av det krav som ställs i 2014 års överenskommelse PRIO Psykisk ohälsa. I överenskommelsen anges att landstingen

Läs mer

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialberedningen Sammanträdesdatum 2014-11-12 64/71 44./. Bilaga. Handlingsplan psykiatrisk ohälsa I Norrbottens län finns sedan hösten 2013 en överenskommelse om samarbete

Läs mer

Riktlinje för Vårdplanering inom psykiatriförvaltningen

Riktlinje för Vårdplanering inom psykiatriförvaltningen Riktlinje för Vårdplanering inom psykiatriförvaltningen Giltighet 2012-11-06 2013-11-06 Egenkontroll, uppföljning och erfarenhetsåterföring Målgrupp Samtliga vårdgivare inom psykiatriförvaltningen Ansvarig

Läs mer

Framtidsplanen. - en av de största satsningarna någonsin på hälso- och sjukvård i Stockholms län

Framtidsplanen. - en av de största satsningarna någonsin på hälso- och sjukvård i Stockholms län Framtidsplanen - en av de största satsningarna någonsin på hälso- och sjukvård i Stockholms län 1 Innehåll Stockholms län växer och vårdutbudet behöver öka Stockholms län växer 3 Vårdnätverket 4 Husläkaren

Läs mer

UPPDRAGSBESKRIVNING FÖR BARN OCH UNGDOMSPSYKIATRISK VERKSAMHET

UPPDRAGSBESKRIVNING FÖR BARN OCH UNGDOMSPSYKIATRISK VERKSAMHET Ärendenr UPPDRAG 2011-09-21 1 (8) UPPDRAGSBESKRIVNING FÖR BARN OCH UNGDOMSPSYKIATRISK VERKSAMHET 1 Mål och inriktning Barn och ungdomspsykiatrin skall uppfylla de förväntningar som ställs på en väl fungerande

Läs mer

Margit Farkas BUP Västmanland E-mail: margit.farkas@ltv.se Svenska BUP-kongressen, 2013 BUP-s akutmottagning; länsövergripande uppdrag BUP vårdavdelning (Avdelning 99) 5 vårdplatser + 1 överbeläggningsplats

Läs mer

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Team Namn Verksamhet/Inriktning Landsting/Region Genombrottsprogram I 1 Södermalms psykiatriska enhet, Allmän Stockholms

Läs mer

Verksamhetsområde psykosvård och rättspsykiatrisk vård

Verksamhetsområde psykosvård och rättspsykiatrisk vård Juni 2013 Verksamhetsområde psykosvård och rättspsykiatrisk vård Verksamhetschef Inga Nigam, 018-611 21 84 Bitr verksamhetschef Else-Marie Brunn, 018-611 20 61 Verksamhetsområdets ledningsgrupp finns på

Läs mer

Psykisk funktionsnedsättning

Psykisk funktionsnedsättning Ärendenr 1 (6) Handlingstyp Överenskommelse Psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan Hälso- och sjukvårdsnämnden och avseende samverkan kring barn, unga och vuxna personer med psykiska funktionsnedsättningar

Läs mer

Missbruksorganisationer i Stockholm Historik

Missbruksorganisationer i Stockholm Historik 1 Missbruksorganisationer i Stockholm Historik Missbrukskliniker inom och utom psykiatrin Olika behandlingstraditioner och personberoende Sjukvård socialtjänst på olika håll Tillnyktring avgiftning behandling

Läs mer

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Personalnämnden Ann-Sofi Bennheden HR-direktör Ann-Sofi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-09-15 Dnr 1502570 1 (5) Personalnämnden Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Ordförandens

Läs mer

Nyckeltal Rapport Infektion

Nyckeltal Rapport Infektion Nyckeltal 2014 Rapport Infektion Maj 2015 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2. Aktivitetsdata, kliniknivå...4 3. Resursdata kliniknivå...20 4. Kompletterande data om vårdtillfällen med infektionsdiagnoser...26

Läs mer

Sid 1 (12) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2008-05-08 HSN 0801-0121 LS 0801-0047 SLL1144 Bilaga 1

Sid 1 (12) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2008-05-08 HSN 0801-0121 LS 0801-0047 SLL1144 Bilaga 1 Sid 1 (12) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2008-05-08 HSN 0801-0121 LS 0801-0047 SLL1144 Bilaga 1 KRAVSPECIFIKATION Psykiatrisk öppenvård för vuxna med geografiskt områdesansvar 1 Mål och inriktning

Läs mer

Kommittédirektiv. Patientens rätt i vården. Dir. 2007:90. Beslut vid regeringssammanträde den 20 juni 2007

Kommittédirektiv. Patientens rätt i vården. Dir. 2007:90. Beslut vid regeringssammanträde den 20 juni 2007 Kommittédirektiv Patientens rätt i vården Dir. 2007:90 Beslut vid regeringssammanträde den 20 juni 2007 Sammanfattning av uppdraget Utredaren skall lämna förslag på hur patientens ställning och inflytande

Läs mer

Vad krävs för att klara de svårast sjuka patienterna inom BUP:s heldygnsvård?

Vad krävs för att klara de svårast sjuka patienterna inom BUP:s heldygnsvård? Vad krävs för att klara de svårast sjuka patienterna inom BUP:s heldygnsvård? Björn Axel Johansson, Överläkare Psykiatri Skåne, Division BUP VO Slutenvård, Akutavdelningen BUP:s vårmöte, Tylösand, 2013-04-24

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan landsting/kommun är reglerad i. HSL (8b) och SoL (5a.9a)

Överenskommelse om samverkan mellan landsting/kommun är reglerad i. HSL (8b) och SoL (5a.9a) Överenskommelse om samverkan mellan landsting/kommun är reglerad i HSL (8b) och SoL (5a.9a) Målgrupper 1. Föräldrar/gravida med missbruk/beroende samt deras barn (inkl. det väntade barnet) 2. Ungdomar

Läs mer

Nytt lagförslag: Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (prop. 2016/17:106)

Nytt lagförslag: Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (prop. 2016/17:106) Nytt lagförslag: Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (prop. 2016/17:106) Överenskommelser om utskrivningsprocessen Ökad tillit och förtroende Bättre samverkan och samordning Gemensamt

Läs mer

Dagens struktur inom Landstinget Dalarnas hälso- och sjukvård

Dagens struktur inom Landstinget Dalarnas hälso- och sjukvård Dagens struktur inom Landstinget Dalarnas hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvården i Dalarnas län är uppbyggt kring länets primärvård och 26 vårdcentraler, öppenvårdsmottagningar, sjukhusen i Säter, Ludvika

Läs mer

2020 SUS Malmö/ BUP Malmö Trelleborg, öppenvård och BUPs Skånes Regionala Heldygnsvård Ålder 0 18 år ca 91000

2020 SUS Malmö/ BUP Malmö Trelleborg, öppenvård och BUPs Skånes Regionala Heldygnsvård Ålder 0 18 år ca 91000 Bilaga 5 Fråga Nuläge 5 år perspektiv 15 år perspektiv 2015 SUS Malmö/ BUP Malmö Trelleborg, öppenvård och BUPs Skånes Regionala Heldygnsvård Ålder 0 18 år drygt 83000 2020 SUS Malmö/ BUP Malmö Trelleborg,

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:01) Dir. 2017:97

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:01) Dir. 2017:97 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:01) Dir. 2017:97 Beslut vid regeringssammanträde den 21 september 2017 Ändring i uppdraget Regeringen beslutade

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag till landstingsdirektören

Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag till landstingsdirektören Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag till landstingsdirektören inför 2008 Hälso- och sjukvårdsnämnden ger följande uppdrag till landstingsdirektören som ytterst ansvarig tjänsteman för hälso- och sjukvården.

Läs mer

Överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa - mellan kommuner och landsting i Norrbottenslän

Överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa - mellan kommuner och landsting i Norrbottenslän Överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa - mellan kommuner och landsting i Norrbottenslän För vem? Barn och unga 0-25 år som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa och sjukdom Personer

Läs mer

Palliativ vård, uppföljning. Landstinget i Halland. Revisionsrapport. Mars 2011. Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor

Palliativ vård, uppföljning. Landstinget i Halland. Revisionsrapport. Mars 2011. Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Palliativ vård, uppföljning Landstinget i Halland Revisionsrapport Mars 2011 Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Metod och genomförande... 4 Granskningsresultat...

Läs mer

Psykiatri i Norr UTBILDNINGSLOGG FÖR ST-LÄKARE I PSYKIATRI

Psykiatri i Norr UTBILDNINGSLOGG FÖR ST-LÄKARE I PSYKIATRI 1 Psykiatri i Norr UTBILDNINGSLOGG FÖR ST-LÄKARE I PSYKIATRI ST-läkare Klinik Handledare Verksamhetschef Studierektor Legitimationsdatum: 2 ALLMÄN INFORMATION Specialisttjänstgöring Den legitimerade läkare

Läs mer

Vård- och behandlingshem Behandling och rehabilitering av psykiskt sjuka och/eller psykiskt funktionshindrade vid vård- och behandlingshem

Vård- och behandlingshem Behandling och rehabilitering av psykiskt sjuka och/eller psykiskt funktionshindrade vid vård- och behandlingshem Vård- och behandlingshem Genomgång --9 Vård- och behandlingshem Behandling och rehabilitering av psykiskt sjuka och/eller psykiskt funktionshindrade vid vård- och behandlingshem Avdelningen för hälso-

Läs mer

Framtidsplan för hälso- och sjukvården - första steget i genomförandet

Framtidsplan för hälso- och sjukvården - första steget i genomförandet Framtidsplan för hälso- och sjukvården - första steget i genomförandet Beskrivning av inriktning för vården och förslag till investeringar för framtidens hälso- och sjukvård i Stockholm. Beslutas i Landstingsfullmäktige

Läs mer

MÅL OCH SYFTE MED SAMVERKAN MÅLGRUPP SEKRETESS ANSVAR 2011-06-27

MÅL OCH SYFTE MED SAMVERKAN MÅLGRUPP SEKRETESS ANSVAR 2011-06-27 2011-06-27 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN KRING VUXNA MED PSYKISK SJUKDOM/FUNKTIONSNEDSÄTTNING MELLAN NACKA KOMMUN, PSYKIATRISK VÅRDENHET NACKA, PSYKIATRI SÖDRA STOCKHOLM OCH CAREMA HJÄRNHÄLSAN NACKA

Läs mer

Hälso- och sjukvårdens utveckling i Landstinget Västernorrland

Hälso- och sjukvårdens utveckling i Landstinget Västernorrland Hälso- och sjukvårdens utveckling i Landstinget Västernorrland 2016-09-20 2(7) 1. Inledning Landstinget Västernorrland driver ett omfattande omställningsarbete för att skapa en ekonomi i balans. Men jämte

Läs mer

Habilitering & Hjälpmedel

Habilitering & Hjälpmedel Bilaga 6 Habilitering & Hjälpmedel Fråga Nuläge 5 år perspektiv 15 år perspektiv Habilitering och Hjälpmedel bedriver mottagningsverksamheter för barn och vuxna i hela Skåne. I Malmö berörs Barn- och ungdomshabiliteringen

Läs mer

SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE

SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE 1(6) version 2010-01-04 SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE Överenskommelsen om samverkan är en lokal överenskommelse mellan socialnämnden i Danderyds kommun genom Socialkontorets vuxenenhet och Stockholms läns

Läs mer

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06 Politisk viljeinriktning för Vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella utvärdering 2013 Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Läs mer

Bakgrundsinformation VG Primärvård. En del av det goda livet

Bakgrundsinformation VG Primärvård. En del av det goda livet Bakgrundsinformation VG Primärvård En del av det goda livet Innehåll: Primärvården... 3 Framtidens vårdbehov... 3 Nytt vårdvalssystem i Sverige... 3 Nytt vårdvalssystem i Västra Götaland VG Primärvård...

Läs mer

Tillsammans utvecklar vi beroendevården. Egentligen ska inte vården bero på tur, utan på att man vet vilken vård som fungerar bäst.

Tillsammans utvecklar vi beroendevården. Egentligen ska inte vården bero på tur, utan på att man vet vilken vård som fungerar bäst. Tillsammans utvecklar vi beroendevården Egentligen ska inte vården bero på tur, utan på att man vet vilken vård som fungerar bäst. En säker och enkel väg till bättre beroendevård Svenskt Beroenderegister

Läs mer

UNGDOMSLOTSAR TILL PSYKIATRI

UNGDOMSLOTSAR TILL PSYKIATRI Förslag om UNGDOMSLOTSAR TILL PSYKIATRI Projekt för utvecklad samverkan kring unga vuxna med allvarlig psykisk ohälsa i Göteborg 2015-02-10 2015-02-06 Styrgruppen för projektet Ordförande Lena Säljö, Göteborgs

Läs mer

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa Information om statliga stimulansmedel aktuella för Kalmar län genom överenskommelser mellan SKL och regeringen 2015 avseende socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Förlängning av avtal om beroendevård för ungdomar med Maria Ungdom (MU), Beroendecentrum Stockholm

Förlängning av avtal om beroendevård för ungdomar med Maria Ungdom (MU), Beroendecentrum Stockholm HSN 2010-02-16 P 10 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning Handläggare: Ewa Korek Förlängning av avtal om beroendevård för ungdomar med Maria Ungdom (MU), Beroendecentrum Stockholm (BCS) Ärendet

Läs mer

Vårdkris Östergötland #24förslag till åtgärder utifrån möten med vårdpersonal och besök i vården under våren 2017

Vårdkris Östergötland #24förslag till åtgärder utifrån möten med vårdpersonal och besök i vården under våren 2017 Linköping den 24 maj 2017 Vårdkris Östergötland #24förslag till åtgärder utifrån möten med vårdpersonal och besök i vården under våren 2017 Bakgrund Sedan en lång tid finns det problem med vårdplatser

Läs mer

Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning arna bästa tänkbara psy kiat risk vård.

Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning arna bästa tänkbara psy kiat risk vård. Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning arna bästa tänkbara psy kiat risk vård. De har många olika sorters kunskap och erfarenheter, vilket

Läs mer