Kvalitetsbokslut 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsbokslut 2012"

Transkript

1 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2012 Psykiatriska kliniken MSE Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet

2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 4 Organisation / Kompetens... 4 Verksamhetens uppdrag... 7 Tillgänglighet... 8 Medicinska resultat... 8 Patientsäkerhetsresultat Patienterfarenheter Måluppfyllelse Ekonomi Aktiviteter Psykiatriska kliniken MSE, Kvalitetsbokslut (15)

3 Inledning ett verksamhetsår i förändringens tecken De psykiatriska mottagningarna Nord och Syd i Eskilstuna sammanslogs till en psykiatrisk mottagning. Enheten går numera under namnet Psykiatrisk mottagning Eskilstuna. Sammanslagningen ger förutsättningar att effektivisera resurserna inom mottagningen. Patienter och övriga besökare fick också en väg att gå för kontakten med den allmänpsykiatriska vården. Mot slutet av 2012 har vi kunnat följa att väntetiderna till vård och behandling har minskat. Effekten av 2011 års omorganisation av den slutna psykiatriska vården med minskat antal vårdplatser; från 58 till 45 har fallit väl ut. Sluten vården har haft toppar med överbeläggningar och detta har varit hanterbart utan att påverka patientsäkerheten eller arbetsmiljön. Vi kan ske att vården har fått en förskjutning till den öppna vården och utvecklingen av klinikens vårdkedjor börjar få en allt tydligare arbetsform internt och i samverkan med andra aktörer såsom socialtjänsten, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Bättre psykosvård Kliniken ingår i projektet Bättre psykosvård i regi av kvalitetsregistret PsykosR. Projektet Bättre psykosvård är en satsning med syfte att hjälpa och stimulera till implementering av de nationella riktlinjerna för psykosociala insatser vid schizofreni, i samverkan med andra landsting. Därutöver har ett arbete inom division påbörjats för att ta fram ett vårdprogram för schizofreni och andra psykossjukdomar. Äldres psykiska ohälsa Äldres psykiska ohälsa har alltmer uppmärksammats nationellt som ett eftersatt område. I samverkan med kommunerna i länet påbörjades en kartläggning av målgruppen äldre med psykisk ohälsa för att öka kunskapen om målgruppens omfattning och behov samt synliggöra behov av samverkansstrukturer och riktlinjer som tillgodoser en säker och trygg vård och omsorg till målgruppen. Bättre vård, mindre tvång Grunden för all psykiatrisk vård är frivillig. Föreskrifterna i hälso- och sjukvårdslagen gäller all psykiatrisk vård. Lagen om psykiatrisk tvångsvård är en lag med kompletterande föreskrifter förenad med frihetsberövande och tvångsvård. Den psykiatriska tvångsvården syftar till att sätta patienten i stånd att frivilligt medverka till nödvändig vård och behandling som han eller hon behöver. För att systematiskt utveckla den slutna vården kommer en vårdavdelning inom kliniken att under 2013 ingå i SKLs och Socialdepartementets satsning för att förbättra vården för personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik. Satsningen Bättre vård, mindre tvång syftar till att minska behovet av tvångsåtgärder i vården. Länsövergripande brukar- och närståenderåd Under året formades ett länsövergripande råd med NSPH på ordförandeposten i samverkan med psykiatriska klinikerna i länet. Vi ser fram emot ett givande samarbete med brukarorganisationerna i utveckling av den psykiatriska vårdens innehåll och Psykiatriska kliniken MSE, Kvalitetsbokslut (15)

4 utformning. Faktaruta Fakta Utfall 2012 Omsättning Antal anställda Antal vårdplatser 200mnkr 230st 45st Organisation / Kompetens Psykiatriska kliniken vid Mälarsjukhuset ansvarar för behandling av psykiska störningar som är så allvarliga att specialistkompetens krävs. Upptagningsområdet utgörs av Eskilstuna och Strängnäs med omnejd och motsvarar norra länsdelen i Landstinget Sörmland. Psykiatriska kliniken består av sex öppenvårdsmottagningar, psykiatrisk akutmottagning, fyra vårdavdelningar samt subspecialiserade behandlingsenheter/team. Sammantaget arbetar drygt 200 personer inom kliniken. Psykiatriska kliniken MSE, Kvalitetsbokslut (15)

5 PSYKIATRISK AKUTVÅRD Psykiatrisk akutmottagning Enheten är en psykiatrisk akutmottagning med tillgänglighet dygnet runt. Här bedöms akuta ärenden samt konsultationer från övriga sjukhuskliniker. I verksamhetens beredskapsuppdrag ingår under jourtid barn och ungdomspsykiatriska ärenden för unga med allvarligare psykiska problem. En underläkarmottagning där patienter kommer för uppföljning efter det akutpsykiatriska besöket. Ett mobilt team utgår från mottagningen under del av dygnet. Teamet arbetar med såväl akuta psykiatriska ärenden som med uppföljningar. Här arbetar läkare, sjuksköterskor, skötare och medicinska sekreterare. VÅRDKEDJA ALLMÄNPSYKIATRI Psykiatrisk mottagning i Eskilstuna Psykiatrisk mottagning i Strängnäs Mottagningarna vänder sig till personer med svårare allmänpsykiatrisk problematik. De erbjuder kvalificerad utredning och behandling. Organiserat under Psykiatrisk mottagning Eskilstuna finns behandlingsenheten Nyckeln, en dagvårdsenhet som vänder sig till personer med personlighetsstörning med skötare och sjuksköterska. Organiserat under Psykiatrisk mottagning Eskilstuna finns rehabiliteringsenheten Enebacken bestående av arbetsterapeuter. Organiserat under Psykiatrisk mottagning Eskilstuna finns ett DBT-team bestående av sjuksköterskor och psykologer. Generellt inom den de öppna mottagningarna arbetar läkare, sjuksköterskor, psykologer, skötare, kuratorer, arbetsterapeuter, rehabkoordinator, sjukgymnast samt medicinska sekreterare. Avdelning 22 Avdelningen har 15 vårdplatser och vänder sig till personer med affektiv sjukdom, ätstörningar samt andra allmänpsykiatriska tillstånd. Avdelningen har ett länsövergripande uppdrag för behandling av personer med ätstörningsproblematik. Organiserat under avdelning 22 finns ECT-teamet bestående av sjuksköterskor. Här arbetar läkare, sjuksköterskor och skötare. Ätstörningscentrum Enheten vänder sig till personer med ätstörningar. Verksamheten drivs i samverkan mellan Psykiatriska kliniken och Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken. Här arbetar läkare, sjuksköterskor, skötare, sjukgymnast och dietist. Psykiatriska kliniken MSE, Kvalitetsbokslut (15)

6 VÅRDKEDJA PSYKOS Psykosmottagningen Mottagningen vänder sig till personer med psykossjukdom. Här arbetar läkare, sjuksköterskor, skötare, psykolog, arbetsterapeuter, kurator och medicinska sekreterare. Socialpsykiatriskt centrum Mottagningen vänder sig till personer boende i Strängnäs kommun med allvarligare psykiska funktionshinder t.ex. psykossjukdom. Verksamheten drivs i samverkan med Strängnäs kommun. Strängnäs kommun är huvudman. Här arbetar läkare, sjuksköterskor, skötare och arbetsterapeuter, biståndshandläggare, boendestödjare, kommunala samordnare. Avdelning 21 Avdelningen har 13 vårdplatser och vänder sig till personer med psykossjukdom. Här arbetar läkare, sjuksköterskor, kurator och skötare. Avdelning 24 Avdelningen har 5 vårdplatser och vänder sig främst till nyinsjuknade och yngre personer med psykosproblematik. Avdelningens arbete innefattar såväl slutenvård fem dagar per vecka som öppenvård. Här arbetar läkare, sjuksköterskor, skötare, psykolog och kurator. Ekebyvägens rehabiliteringsboende Ekebyvägens rehabiliteringsboende är ett särskilt boende i samverkan med Eskilstuna kommun. Eskilstuna kommun är huvudman. Här arbetar beteendevetare, kommun sjuksköterska och skötare. Kliniken bidrar med skötarkompetens. VÅRDKEDJA BEROENDE - MISSBRUK Beroendecentrum Mottagningen vänder sig till personer med beroende och missbruksproblematik med eller utan samtidig psykisk sjukdom. Mottagningen drivs i samverkan mellan Landstinget Sörmland, Eskilstuna kommun och Strängnäs kommun med gemensamma insatser till individen. Frivården arbetar vissa dagar i veckan på mottagningen. Här arbetar läkare, sjuksköterskor, socialsekreterare, psykolog, skötare, medicinska sekreterare, ordningsvakter samt frivårdsinspektör. Avdelning 20 Avdelningen har 12 vårdplatser varav 2 platser för psykiatrisk intensivvård (PIVA). Avdelningen vänder sig till personer med beroende och missbruksproblematik. Psykiatriska kliniken MSE, Kvalitetsbokslut (15)

7 ÖVRIGT Psykiatrisk/psykologisk katastrofledningsgrupp (PKL) Psykiatriska kliniken ingår i Landstingets verksamhet vid katastroftillbud, PKL. Samarbetsavtal Personligt ombud Psykiatriska kliniken representeras i styrgruppen för verksamheten Personligt ombud, samt bidrar årligen ekonomiskt till verksamheten. Eskilstuna kommun är huvudman. Verksamhetens uppdrag Psykiatriska kliniken ska erbjuda specialiserad psykiatrisk vård för vuxna medborgare med svårare psykiatrisk problematik. VERKSAMHETSIDÉ På Psykiatriska kliniken, Mälarsjukhuset arbetar vi för: Medborgarfokus Medborgaren ska känna sig trygg, nöjd och säker i mötet med vården. Grunden för arbetet är evidensbaserad praktik där vetenskapen, erfarenheten från professionen och patienterna utgör en gemensam kunskapsbas och vägledning. Genom individanpassade och flexibla lösningar för medborgaren, aktivt riskförebyggande arbete samt kontinuerlig verksamhetsuppföljning uppnås en vård av hög kvalitet. Engagerat ledarskap För att sätta medborgaren i första rummet krävs ett aktivt, engagerat och synligt ledarskap. Ledaren ska ange riktning för verksamheten, ta tillvara potentialen i medarbetarnas erfarenheter och olikheter samt skapa förutsättningar för medarbetarna och i dialog med dem definiera och följa upp målen. Allas delaktighet Varje medarbetare ska känna sig ha förtroende att utföra och utveckla arbetsuppgifterna. Varje medarbetare måste därför se sin roll i helheten, ha adekvat kompetens, kontinuerligt fortbilda sig och ha klara mål för det arbete denne utför. Ständiga förbättringar Långsiktigt hållbar verksamhetsutveckling med medborgarfokus sker genom ett ständigt och metodiskt förbättringsarbete. Att lära av andra, ta vara på nya idéer och uppmuntra kreativitet är viktiga delar. Samverkan Samverkan internt och externt krävs på flera plan för att kunna erbjuda bästa möjliga vård. Kostnadseffektiv vård God hushållning och balans mellan intäkter och kostnader ska råda. Psykiatriska kliniken MSE, Kvalitetsbokslut (15)

8 Tillgänglighet Väntetider Väntetiderna har försämrats något sedan december Antalet väntande till ett första nybesök är i antal något mindre än samma period föregående år. Bristen på specialister i psykiatri är den främsta orsaken till väntetiderna. Väntetiderna kommer sannolikt att förbättras under 2013 då vi också funnit ett handhavandefel i vårdadministrationen. Ett antal patienter vilka fått ett första nybesök har blivit kvar på väntelistan. Detta fel har nu uppmärksammats vid en mottagning och korrigerande åtgärder har vidtagits. Vårdgaranti 2012 December Totalt antal väntande varav kortare än 90 dagar % Kömiljarden 2012 December Totalt antal väntande varav kortare än 60 dagar % Andel som väntat kortare än 90 dagar Andel som väntat kortare än 60 dagar Medicinska resultat Sluten psykiatrisk tvångsvård - tvångsvårdas alla? Större andelen av sluten psykiatrisk vård sker på frivillig basis och med patientens delaktighet. Vissa psykiatriska tillstånd kan ibland kräva att personer vårdas med stöd av lagen om psykiatrisk tvångsvård. nedanstående bild visar att andelen tvångsvårdade under 2012 motsvarande 11 %. En mindre andel patienter (1 %) vilka tvångsvårdades i den öppna psykiatriska vården, valde att vårdas frivilligt i den slutna vården under kortare vårdtillfällen. Psykiatriska kliniken MSE, Kvalitetsbokslut (15)

9 Tvångsåtgärder vid psykiatrisk tvångsvård Antalet inrapporterade tvångsåtgärder samt antalet tvångsvårdade patienter visar på en nedåtgående trend. När det gäller tvångsmedicinering 2010 och 2011 inrapporterades även tvångsvårdade patienter vilka erhöll injektion av läkemedel fastän de inte var under fastspänning eller fasthållna. Denna inrapportering uppmärksammades av SKL och Socialstyrelsen genom ett förtydligande att det enbart skulle inrapporteras patienter vilka var fasthållna eller fastspända. Kliniken hade sedan flera år tolkat att samtliga alla injektioner som gavs till tvångsvårdade patienter skulle inrapporteras pga ett överhängande tvång via den psykiatriska tvångsvården. Inrapporteringen korrigerades inför 2012 och numera rapporteras enbart läkemedelsadministration som sker under fastspänningen eller fasthållande. Psykiatriska kliniken MSE, Kvalitetsbokslut (15)

10 Individuella vårdplaner Andelen utskrivna patienter där det inrapporterats att en vårdplan upprättats var lågt. Patienter vilka tvångsvårdats där hade 8 % en vårdplan, medan det för frivillig vårdade var ännu lägre (2 %). Kliniken påbörjade under 2012 ett utvecklingsarbete med att ta fram rondrutiner, vilka ska omfatta bl.a. vårdplan i syfte att säkerställa planeringen samt för att öka patienternas delaktig i sin vård. Psykiatriska kliniken MSE, Kvalitetsbokslut (15)

11 Patientsäkerhetsresultat Anmälan om allvarliga vårdskador eller risk för allvarliga vårdskador Anmälningar enligt Lex Maria har över åren varierat i antal. År 2010 anmäldes 12 st självmord till Socialstyrelsen enligt Lex Maria. Samma år kom den första versionen av vårdprogrammet Vård av suicidnära patienter. Huruvida vårdprogrammet därefter påverkade utvecklingen följande år har vi inte kunnat följa, men vi har sett att kunskapen, medvetenheten och systematiska suicidriskbedömningar har ökat över tid. Basala hygienrutiner och klädregler (BHK) Landstinget Sörmland har målet att följsamheten till BHK ska nå minst 80 %. Kliniken kan inte redovisa ett totalt resultat för 2012, då endast en avdelning genomförde punktprevalensmätningen i BHK. Den avdelningen visade ett resultat med 38 % följsamhet. Vid vårens mätning då samtliga deltog, uppnåddes resultatet 65 % följsamhet inom slutenvården och 45 % inom den öppna vården. Det finns alltså fortfarande mycket att göra för att vi ska nå uppsatta mål och därigenom förbättra patientsäkerheten inom detta område. Patienterfarenheter Nationella patientenkäten 2012 Svarsfrekvensen i den öppna psykiatriska vården låg högre än riket, medan den slutna vården ligger under riket. Öppenvård 39,7 % mot riket 36,8 % Slutenvård 30,9 % mot riket, 31,4 % Psykiatriska kliniken MSE, Kvalitetsbokslut (15)

12 Resultat psykiatrisk öppenvård Den patientupplevda kvalitén inom den öppna vården har förbättrats på nästintill samtliga indikatorer sedan mätningen den Upplevelsen av tillgängligheten har försämrats hos patienterna. Förbättringsarbeten som inleds inom den öppna psykiatriska vården kommer under 2013 att fokuseras på tillgänglighet, information och delaktighet. Resultat psykiatrisk slutenvård Patienternas upplevda kvalitet inom den slutna vården har försämrats sedan mätningen Fokusområden för förbättringsarbeten kommer under 2013 att vara information, delaktighet och bemötande. Psykiatriska kliniken MSE, Kvalitetsbokslut (15)

13 Måluppfyllelse Avvikelsehantering Antalet avvikelserapporter har minskat till 253 stycken under 2012, jämfört med 398 föregående år. 51 % står att finna inom kategorin patient och vårdrelaterat och har minskat sedan % finnas inom kategorin arbetsmiljö som under 2012 har ökat. Psykiatriska kliniken MSE, Kvalitetsbokslut (15)

14 Landstinget Sörmland har målet att 75 % av de inrapporterade avvikelserna ska avslutas inom två månader. Klinikens handläggningstid av avvikelser inom 2 månader utgjordes av 27 % under 2012, vilket visar en längre handläggningstid för avvikelser än under Här finns ett förbättringsarbete att göra som under 2013 kommer att prioriteras. Psykiatriska kliniken MSE, Kvalitetsbokslut (15)

15 Ekonomi Psykiatriska kliniken genomförde under 2011 en strukturell omorganisation av den slutna vården, där en avdelning lades ned. Verksamheten gick från 58 vårdplatser till 45 vårdplatser. Den slutna vården är idag koncentrerad inom Mälarsjukhusets område. I samband med denna omorganisation förstärktes personalresurserna inom den öppna och slutna vården vilket har minskat behovet av övertid och korttidsanställningar. Psykiatriska kliniken MSE redovisar ett positivt resultat för år 2012 med tkr. Det ekonomiska resultatet 2012 var mycket god och överskottet utgörs till stor del av högre intäkter för utomlänsvård, lägre kostnader för köpt vård utomläns, lägre kostnader för receptläkemedel i samband med patentutgångar samt lägre övriga kostnader främst i form av lokalhyror. Ett visst underskott på labkostnader internt har lett till en omfördelning av budgetklasser för att klara av 2013 års laboratoriekrav. Aktiviteter 2013 Aktiviteter Projekt med fokus på äldre med psykisk ohälsa i Sörmland Projektet Bättre psykosvård Länsövergripande brukar- och närståenderåd Bättre vård mindre tvång Psykiatriska kliniken MSE, Kvalitetsbokslut (15)

Kvalitetsbokslut 2013

Kvalitetsbokslut 2013 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2013 Psykiatriska kliniken MSE 2013 Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Verksamhetens uppdrag...

Läs mer

Kvalitetsbokslut Psykiatriska kliniken MSE

Kvalitetsbokslut Psykiatriska kliniken MSE Kvalitetsbokslut 2011 Psykiatriska kliniken MSE Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 4 Organisation / Kompetens... 5 Verksamhetens uppdrag... 8 Måluppfyllelse... 9 Tillgänglighet... 11 Medicinska

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2012

Kvalitetsbokslut 2012 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2012 BUP Sörmland Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 3 Organisation / Kompetens...

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2013

Kvalitetsbokslut 2013 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2013 Ögonkliniken Sörmland 2013 Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Verksamhetens uppdrag... 3 Organisation...

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2012

Kvalitetsbokslut 2012 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2012 Ögonkliniken Sörmland Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 3 Organisation / Kompetens...

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2013

Kvalitetsbokslut 2013 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2013 Psykiatriska kliniken NLN, KSK 2013 Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Verksamhetens uppdrag...

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2012

Kvalitetsbokslut 2012 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2012 Ortopedkliniken NLN Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 3 Organisation / Kompetens...

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2013

Kvalitetsbokslut 2013 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2013 Vårdcentralen Nävertorp Katrineholm 2013 Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Verksamhetens

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2013

Kvalitetsbokslut 2013 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2013 Ortopedkliniken NLN 2013 Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Verksamhetens uppdrag... 3 Organisation...

Läs mer

Kvalitetsbokslut Ögonkliniken

Kvalitetsbokslut Ögonkliniken Kvalitetsbokslut 2011 Ögonkliniken Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 4 Organisation / Kompetens... 5 Verksamhetens uppdrag... 6 Måluppfyllelse... 7 Tillgänglighet... 8 Medicinska resultat...

Läs mer

Information Nationell patientenkät specialiserad vård 2012

Information Nationell patientenkät specialiserad vård 2012 PM 1(5) Regionkontoret Kristian Samuelsson, utvecklare VO Hälso- och sjukvårdsutveckling 035 13 48 90 Datum -10-19 Diarienummer HSS AU DN Au samtliga Au Lokala nämnderna AU Patientnämnden Information Nationell

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2012

Kvalitetsbokslut 2012 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2012 Akutkliniken NLN Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 3 Organisation / Kompetens...

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2013

Kvalitetsbokslut 2013 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2013 Vårdcentralen Torshälla 2013 Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Verksamhetens uppdrag... 3

Läs mer

Verksamhetsområde psykosvård och rättspsykiatrisk vård

Verksamhetsområde psykosvård och rättspsykiatrisk vård Juni 2013 Verksamhetsområde psykosvård och rättspsykiatrisk vård Verksamhetschef Inga Nigam, 018-611 21 84 Bitr verksamhetschef Else-Marie Brunn, 018-611 20 61 Verksamhetsområdets ledningsgrupp finns på

Läs mer

Enkät - Vuxenpsykiatrin

Enkät - Vuxenpsykiatrin Nytt avsnitt 1 sidan 1 Enkät - Vuxenpsykiatrin Sveriges kommuner och landsting Dessa uppgifter skrevs ut den : KONTAKTUPPGIFTER till uppgiftslämnaren Landsting/region Klinik Kontaktperson Telefonnummer

Läs mer

Kvalitetsbokslut VC Flen

Kvalitetsbokslut VC Flen Kvalitetsbokslut 2011 VC Flen Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 5 Organisation / Kompetens... 6 Verksamhetens uppdrag... 7 Måluppfyllelse... 8 Tillgänglighet... 9 Medicinska resultat...

Läs mer

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialberedningen Sammanträdesdatum 2014-11-12 64/71 44./. Bilaga. Handlingsplan psykiatrisk ohälsa I Norrbottens län finns sedan hösten 2013 en överenskommelse om samarbete

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2012

Kvalitetsbokslut 2012 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2012 Vårdcentralen Torshälla Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 3 Organisation / Kompetens...

Läs mer

Kvalitetsbokslut Ortopedkliniken NLN

Kvalitetsbokslut Ortopedkliniken NLN Kvalitetsbokslut 2011 Ortopedkliniken NLN Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 4 Organisation / Kompetens... 5 Verksamhetens uppdrag... 6 Måluppfyllelse... 7 Tillgänglighet... 8 Medicinska

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2012

Kvalitetsbokslut 2012 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2012 Psykiatriska kliniken NLN, KSK Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 3 Organisation

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2013

Kvalitetsbokslut 2013 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2013 Vårdcentralen Fröslunda Eskilstuna 2013 Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Verksamhetens uppdrag...

Läs mer

Utveckling av psykosvården i Halland

Utveckling av psykosvården i Halland 1(8) Utveckling av psykosvården i Halland Förslag till beslut Driftnämnden beslutar att godkänna det förslag som tagits fram för att förstärka och utveckla psykosvården inom Psykiatrin Halland och att

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) föreskriver

Läs mer

Ärendets beredning Ärendet har beretts i Programberedningen för folkhälsa och psykiatri.

Ärendets beredning Ärendet har beretts i Programberedningen för folkhälsa och psykiatri. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen HÄLSO- OCH 1 (6) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-04-24 P 14 Handläggare: Andreas Falk Förslag till förfrågningsunderlag - upphandling av integrerad psykiatri och beroendevård på

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2013

Kvalitetsbokslut 2013 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2013 Vårdcentralen Bagaregatan Nyköping 2013 Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Verksamhetens uppdrag...

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2013

Kvalitetsbokslut 2013 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2013 BUP Sörmland 2013 Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Verksamhetens uppdrag... 3 Organisation...

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2013

Kvalitetsbokslut 2013 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2013 Medicinkliniken KSK 2013 Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Verksamhetens uppdrag... 3 Organisation...

Läs mer

Landstingsfullmäktiges mätplan 2018

Landstingsfullmäktiges mätplan 2018 Landstingsfullmäktiges mätplan Om mätplanen Utgår strikt från landstingsplan Avser uppföljningen till landstingsfullmäktige Innehåller främst resultatmått (visar resultatet av insatser) Innehåller även

Läs mer

Hälso och sjukvårdsnämnden Balanserat styrkort 2015

Hälso och sjukvårdsnämnden Balanserat styrkort 2015 1 (6) Hälso och sjukvårdsnämnden Fastställt i Hälso och sjukvårdsnämnden 2014 05 22 Dnr 14HSN372 Hälso och sjukvårdsnämnden 2 (6) Hälso och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) är ansvarig

Läs mer

Lathund för utlokaliseringar inom psykiatrisk öppenvård Reviderat 120330

Lathund för utlokaliseringar inom psykiatrisk öppenvård Reviderat 120330 Lathund för utlokaliseringar inom psykiatrisk öppenvård Reviderat 120330 BUP Barn och ungdomspsykiatri Kontaktperson: Lena Spak (Studierektor BUP), 343 54 49 / 070-785 00 14, lena.spak@vgregion.se. Utifrån

Läs mer

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06 Politisk viljeinriktning för Vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella utvärdering 2013 Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Läs mer

Överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa - mellan kommuner och landsting i Norrbottenslän

Överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa - mellan kommuner och landsting i Norrbottenslän Överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa - mellan kommuner och landsting i Norrbottenslän För vem? Barn och unga 0-25 år som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa och sjukdom Personer

Läs mer

Presentation av Lägesrapport inom patientsäkerhetsområdet 2015

Presentation av Lägesrapport inom patientsäkerhetsområdet 2015 Presentation av Lägesrapport inom patientsäkerhetsområdet 2015 Socialstyrelsens lägesrapporter om patientsäkerhet Socialstyrelsen tar fram lägesrapporter på uppdrag av regeringen. De årliga rapporterna

Läs mer

Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun. Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå.

Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun. Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå. Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå. Vi ska ha respekt för varandras uppdrag! Vilket innebär vi har förtroende

Läs mer

Resursgrupps ACT (RACT)

Resursgrupps ACT (RACT) Korta versionen Resursgrupps ACT (RACT) en flexibel och integrativ metod Ett förslag till ACT-satsning inom PRIO gällande personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik Evidens och NSPH

Läs mer

Psykisk funktionsnedsättning

Psykisk funktionsnedsättning Ärendenr 1 (6) Handlingstyp Överenskommelse Psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan Hälso- och sjukvårdsnämnden och avseende samverkan kring barn, unga och vuxna personer med psykiska funktionsnedsättningar

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2014. Psykiatriska kliniken NLN, KSK

Kvalitetsbokslut 2014. Psykiatriska kliniken NLN, KSK Kvalitetsbokslut 2014 Psykiatriska kliniken NLN, KSK Innehållsförteckning Inledning... 3 Vår verksamhet... 3 Trygga patienter... 5 Patienterfarenheter... 5 Smidig resa genom vården... 5 Tillgänglighet...

Läs mer

Riktlinjer för psykiatrisk öppenvård. PSYKIATRIFÖRVALTNINGEN Box 601, Kalmar

Riktlinjer för psykiatrisk öppenvård. PSYKIATRIFÖRVALTNINGEN Box 601, Kalmar Riktlinjer för psykiatrisk öppenvård V U X E N P SYKIATRI SÖDER F A S TSTÄL L T 2011-06-16 V E R S I O N 2011:1 PSYKIATRIFÖRVALTNINGEN Box 601, 391 26 Kalmar Innehåll Inledning 2 Definition av öppenvård,

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2013

Kvalitetsbokslut 2013 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2013 Vårdcentralen Mariefred 2013 Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Verksamhetens uppdrag... 3

Läs mer

Vår ätstörningsvård är åldersobunden och länsövergripande: patientens bostadsort eller ålder ska inte vara ett hinder för en god, sammanhållen vård.

Vår ätstörningsvård är åldersobunden och länsövergripande: patientens bostadsort eller ålder ska inte vara ett hinder för en god, sammanhållen vård. I samtliga sex kommuner i Halland be driver vi öppenvård för både barn och vuxna. Dessutom har vi heldygnsvård för vuxna i Varberg och Halmstad, samt hel dygnsvård för barn och ungdomar i Halmstad. I Kungsbacka,

Läs mer

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa Information om statliga stimulansmedel aktuella för Kalmar län genom överenskommelser mellan SKL och regeringen 2015 avseende socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014 Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2012-09-05 Avtal 0480 450885 Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Behandling vid samsjuklighet

Behandling vid samsjuklighet Behandling vid samsjuklighet Beroende, missbruk psykisk sjukdom Riktlinjer för missbruk och beroende 2015 Göteborg 160831 Agneta Öjehagen Professor, socionom, leg.psykoterapeut Avdelningen psykiatri Institutionen

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

Överenskommelser om en förbättrad patientsäkerhet

Överenskommelser om en förbättrad patientsäkerhet BILAGA TILL GRANSKNINGSRAPPORT DNR: 31 2013 0103 Bilaga 4. Överenskommelser om en förbättrad patientsäkerhet Patientsäkerhet har staten gett tillräckliga förutsättningar för en hög patientsäkerhet? (RiR

Läs mer

Kvalitetsregister i verksamhetsutveckling - Psykiatri Psykos/SU. Zophia Mellgren september 2013

Kvalitetsregister i verksamhetsutveckling - Psykiatri Psykos/SU. Zophia Mellgren september 2013 Kvalitetsregister i verksamhetsutveckling - Psykiatri Psykos/SU Zophia Mellgren september 2013 Ett helhetstänk Krav utifrån/uppifrån/inifrån NR bevis vårdprogram teori och praktik Långsiktig plan, där

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND DATUM DIARIENR 1999-03-26 VOS 99223 KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND Inledning Denna policy utgör en gemensam grund för att beskriva, följa upp och utveckla kvaliteten,

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2012

Kvalitetsbokslut 2012 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2012 Ortopedkliniken MSE, KSK Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 3 Organisation /

Läs mer

Sjukvårdslagstiftning med relevans för riskbruk, missbruk och beroende

Sjukvårdslagstiftning med relevans för riskbruk, missbruk och beroende Sjukvårdslagstiftning med relevans för riskbruk, missbruk och beroende 2010-10-26 Mats Persson 1 Hälso- och sjukvårdslagen Lagen om rättspsykiatrisk vård Patientsäkerhetslagen 2010-10-26 Mats Persson 2

Läs mer

Rapport PunktPrevalensMätning av VårdRelaterade Infektioner PPM-VRI 16 oktober 2013

Rapport PunktPrevalensMätning av VårdRelaterade Infektioner PPM-VRI 16 oktober 2013 Rapport PunktPrevalensMätning av VårdRelaterade Infektioner PPM-VRI 16 oktober 2013 Vårdrelaterade infektioner Andelen infektioner i landet sjunker till 8,7 procent i den senaste mätningen av vårdrelaterade

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Samordnade insatser vid psykisk sjukdom och missbruk

Samordnade insatser vid psykisk sjukdom och missbruk Samordnade insatser vid psykisk sjukdom och missbruk CM-team för samsjuklighetsgruppen i Jönköpings län med lokala variationer och anpassning även till den lilla kommunen. Aili Sölling, CM i Vetlanda Jennie

Läs mer

Patientsäkerhetssatsning 2012 uppföljning och samlad bedömning av utfall

Patientsäkerhetssatsning 2012 uppföljning och samlad bedömning av utfall 2012-11-09 Dnr 5.2-42980/2012 1(6) Patientsäkerhetssatsning 2012 uppföljning och samlad bedömning av utfall Bakgrund Staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har träffat en överenskommelse, Patientsäkerhetssatsning

Läs mer

Program Patientsäkerhet

Program Patientsäkerhet PROGRAM 1 (5) INLEDNING Landstinget Västmanland arbetar målmedvetet för att öka patientsäkerheten och successivt utveckla en säkerhetskultur, som kännetecknas av hög riskmedvetenhet och ett aktivt riskreducerande

Läs mer

SKL:s arbete för att stödja utvecklingen av vården och omsorgen för personer med psykisk funktionsnedsättning och sjukdom

SKL:s arbete för att stödja utvecklingen av vården och omsorgen för personer med psykisk funktionsnedsättning och sjukdom SKL:s arbete för att stödja utvecklingen av vården och omsorgen för personer med psykisk funktionsnedsättning och sjukdom 2015-08-25 Sektionen för vård och socialtjänst 1 Knivdåd i Norrköping kunde ha

Läs mer

Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning MISSIV 2015-08-28 RJL 2015/1138 Kommunalt forum Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Ledningsgruppen för samverkan Region Jönköpings län och kommun överlämnar bilagd

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2014. Vårdplatsenheten MSE

Kvalitetsbokslut 2014. Vårdplatsenheten MSE Kvalitetsbokslut 2014 Vårdplatsenheten MSE Innehållsförteckning Inledning... 3 Vår verksamhet... 4 Trygga patienter... 5 Patienterfarenheter... 5 Smidig resa genom vården... 7 Tillgänglighet... 7 Patientsäkerhetsresultat...

Läs mer

Ärende 10. Svar på motion: Inför Vårdkontrakt ett sätt att öka patientinflytande inom psykiatrisk tvångsvård (V)

Ärende 10. Svar på motion: Inför Vårdkontrakt ett sätt att öka patientinflytande inom psykiatrisk tvångsvård (V) Ärende 10. Svar på motion: Inför Vårdkontrakt ett sätt att öka patientinflytande inom psykiatrisk tvångsvård (V) Regionstyrelsen tillstyrker regionfullmäktige BESLUTA a t t avslå motionen. Svar på motion:

Läs mer

Sid 1 (12) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2008-05-08 HSN 0801-0121 LS 0801-0047 SLL1144 Bilaga 1

Sid 1 (12) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2008-05-08 HSN 0801-0121 LS 0801-0047 SLL1144 Bilaga 1 Sid 1 (12) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2008-05-08 HSN 0801-0121 LS 0801-0047 SLL1144 Bilaga 1 KRAVSPECIFIKATION Psykiatrisk öppenvård för vuxna med geografiskt områdesansvar 1 Mål och inriktning

Läs mer

Karin Hallén, Elisabeth Nygren, Björn Vikström SU/Psykiatri Östra Göteborg

Karin Hallén, Elisabeth Nygren, Björn Vikström SU/Psykiatri Östra Göteborg Karin Hallén, Elisabeth Nygren, Björn Vikström SU/Psykiatri Östra Göteborg karin.hallen@vgregion.se elisabeth.nygren@vgregion.se bjorn.vikstrom@vgregion.se SLÖP bakgrund, vad och varför? Psykosvård Öster

Läs mer

Spridning av säkrare praxis

Spridning av säkrare praxis Spridning av säkrare praxis Arbetsmaterial VEM? VARFÖR? VAD? NÄR? HUR? Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Besöksadress: Hornsgatan 20 Tel: 08-452 70 00 Fax: 08-452 70 50 E-post: info@skl.se

Läs mer

I huvudet på SKL. Marie Källman SFVH Höstmöte 22 oktober 2014

I huvudet på SKL. Marie Källman SFVH Höstmöte 22 oktober 2014 I huvudet på SKL Marie Källman SFVH Höstmöte 22 oktober 2014 Sveriges Kommuner och Landsting Överenskommelser mellan SKL och regeringen Evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2014

Läs mer

Kvalitetsbokslut VC Oxelösund

Kvalitetsbokslut VC Oxelösund Kvalitetsbokslut 2011 VC Oxelösund Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 4 Organisation / Kompetens... 5 Verksamhetens uppdrag... 6 Måluppfyllelse... 7 Tillgänglighet... 8 Medicinska resultat...

Läs mer

Missbruksorganisationer i Stockholm Historik

Missbruksorganisationer i Stockholm Historik 1 Missbruksorganisationer i Stockholm Historik Missbrukskliniker inom och utom psykiatrin Olika behandlingstraditioner och personberoende Sjukvård socialtjänst på olika håll Tillnyktring avgiftning behandling

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN NÄRVÅRD TIERP 2014

VERKSAMHETSPLAN NÄRVÅRD TIERP 2014 VERKSAMHETSPLAN NÄRVÅRD TIERP 2014 Närvård I Uppsala län definieras närvård som det samverkansarbete inom hälso- och sjukvård och social omsorg som bedrivs mellan lanstinget och kommunerna. Syftet är

Läs mer

Personcentrerad psykiatri i SKL:s handlingsplan

Personcentrerad psykiatri i SKL:s handlingsplan Personcentrerad psykiatri i SKL:s handlingsplan 2012-2016 The 11th Community Mental Health (CMH) conference, Lund 3-4 juni 2013 Mikael Malm, handläggare SKL 2013-06-03 mikael.malm@skl.se 1 Långsiktig och

Läs mer

Beroendecentrum I Norrbotten

Beroendecentrum I Norrbotten 2014-08-22 Beroendecentrum I Norrbotten Invånarna i Norrbotten ska mötas av en missbruks- och beroendevård som är lätt tillgänglig, har hög kvalitet och är effektiv. Vården som utgår från evidensbaserad

Läs mer

Kvalitetsbokslut VC Strängnäs

Kvalitetsbokslut VC Strängnäs Kvalitetsbokslut 2011 VC Strängnäs Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 4 Organisation / Kompetens... 5 Verksamhetens uppdrag... 7 Måluppfyllelse... 8 Tillgänglighet... 9 Medicinska resultat...

Läs mer

Riktlinje för kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal

Riktlinje för kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal Diarienummer NHO-2014-0254 ALN-2014-0436 Riktlinje för kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal Utgår från övergripande styrdokument för hälso- och sjukvård i Uppsala kommun omfattande nämndernas

Läs mer

Kvalitets- och patientsäkerhetsarbete i Landstinget i Kalmar Län

Kvalitets- och patientsäkerhetsarbete i Landstinget i Kalmar Län Kvalitets- och patientsäkerhetsarbete i Landstinget i Kalmar Län Landstingsstyrelsen 2012-02-08 Arbetsplats X, 2011-07-04, Namn Efternamn, www.ltkalmar.se Svensk sjukvård i världsklass Svensk sjukvård

Läs mer

-Stöd för styrning och ledning

-Stöd för styrning och ledning -Stöd för styrning och ledning Första nationella riktlinjerna inom området Lyfter fram evidensbaserade och utvärderade behandlingar och metoder inom vård och omsorg för personer med schizofreni Ett underlag

Läs mer

Palliativ vård uppdragsbeskrivning

Palliativ vård uppdragsbeskrivning 01054 1(5) TJÄNSTESKRIVELSE Regionkontoret Hälso- och sjukvård Datum Diarienummer 2014-04-01 HSS130096 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Palliativ vård uppdragsbeskrivning Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Läs mer

Projekt förstärkt arbetsterapeutmedverkan vid mottagningarna Vetlanda och Eksjö. Kan vi får fler patienter i arbete genom strukturerade insatser?

Projekt förstärkt arbetsterapeutmedverkan vid mottagningarna Vetlanda och Eksjö. Kan vi får fler patienter i arbete genom strukturerade insatser? Projekt förstärkt arbetsterapeutmedverkan vid mottagningarna Vetlanda och Eksjö Kan vi får fler patienter i arbete genom strukturerade insatser? Syfte Förbättra bedömningarna av aktivitets- och arbetsförmåga

Läs mer

Kartläggning av behov ska underlätta planering

Kartläggning av behov ska underlätta planering PRESSINFORMATION Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 17 oktober 2011 Kartläggning av behov ska underlätta planering Behoven av hälso- och sjukvård varierar mellan de olika Hallandskommunerna. För att kunna ge

Läs mer

Verktyg för tillämpning av regionalt vårdprogram: schizofreni och andra psykossjukdomar (rev )

Verktyg för tillämpning av regionalt vårdprogram: schizofreni och andra psykossjukdomar (rev ) Verktyg för tillämpning av regionalt vårdprogram: schizofreni och andra psykossjukdomar (rev. 20081122) Syfte: Mål: att underlätta tillämpningen på verksamhetsnivå av det nya (2008) regionala vårdprogrammet

Läs mer

Många som tar sitt liv har haft kontakt med hälso- och sjukvården - Lex Maria utredning vid suicid. Birgitta Boqvist

Många som tar sitt liv har haft kontakt med hälso- och sjukvården - Lex Maria utredning vid suicid. Birgitta Boqvist Många som tar sitt liv har haft kontakt med hälso- och sjukvården - Lex Maria utredning vid suicid Birgitta Boqvist Suicid som lex Maria anmälts 2014 2015 2016 2017 t.o.m aug 20 år och yngre 1 4 0 0 21-30

Läs mer

PRIO psykisk ohälsa. Regeringens satsning på psykiatrin - vad händer med miljarderna? Kerstin Evelius, ämnessakkunnig, PRIO. Socialdepartementet

PRIO psykisk ohälsa. Regeringens satsning på psykiatrin - vad händer med miljarderna? Kerstin Evelius, ämnessakkunnig, PRIO. Socialdepartementet PRIO psykisk ohälsa Regeringens satsning på psykiatrin - vad händer med miljarderna? Kerstin Evelius, ämnessakkunnig, PRIO Målsättning 2007-2011 Barn, vuxna och äldre med psykisk sjukdom eller psykisk

Läs mer

Formulär för prestationen kring tvångsvård och tvångsåtgärder

Formulär för prestationen kring tvångsvård och tvångsåtgärder 1 (7) Formulär för prestationen kring tvångsvård och tvångsåtgärder Följande underlag är framtaget med anledning av det krav som ställs i 2014 års överenskommelse PRIO Psykisk ohälsa. I överenskommelsen

Läs mer

Handlingsplan Psykiatri Skåne 34 punktslista

Handlingsplan Psykiatri Skåne 34 punktslista Skånevård Sund Datum 2015-12-11 1 (9) Handlingsplan Psykiatri Skåne 34 punktslista Handlingsplan för att utveckla verksamheten inom Psykiatri Skåne presenterad för Sjukvårdsnämnd Sund 2015 12 11. Minska

Läs mer

Norrtälje kommun en tredjedel av Stockholms län. 56 000 invånare. Under sommaren ca 180 000 inv

Norrtälje kommun en tredjedel av Stockholms län. 56 000 invånare. Under sommaren ca 180 000 inv Norrtälje kommun en tredjedel av Stockholms län 56 000 invånare Under sommaren ca 180 000 inv Orter: Norrtälje stad Rimbo uppländsk jordbruksbygd Älmsta vid väddö kanal Hallstavik - huvudort i norra delen

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelsen år 2014 Landstinget Blekinge

Patientsäkerhetsberättelsen år 2014 Landstinget Blekinge 1 Patientsäkerhetsberättelsen år 2014 Landstinget Blekinge 2 3 Smittskydd (2) Vårdhygien (3) Patientsäkerhetsavdelningen Läkemedelskommitté (1,5) Läkemedelssektion (4) STRAMA (0,3) Patientsäkerhetssamordnare

Läs mer

Överenskommelse om samverkan kring personer med psykiska funktionshinder och/eller beroendeproblematik

Överenskommelse om samverkan kring personer med psykiska funktionshinder och/eller beroendeproblematik Överenskommelse om samverkan kring personer med psykiska funktionshinder och/eller beroendeproblematik 1 Mål och syfte med samverkan Målet för samverkan mellan de båda huvudmännen är att det för den enskilde

Läs mer

Den bärande idén för den Rättspsykiatriska vården i Västra Götaland. Vård och rehabilitering Ett liv utan återfall i brott. Frances Hagelbäck Hansson

Den bärande idén för den Rättspsykiatriska vården i Västra Götaland. Vård och rehabilitering Ett liv utan återfall i brott. Frances Hagelbäck Hansson Den bärande idén för den Rättspsykiatriska vården i Västra Götaland Vård och rehabilitering Ett liv utan återfall i brott Frances Hagelbäck Hansson Bakgrund 1998 2004 omfattande utredning om rättspsykiatri

Läs mer

SNau 147. Kristinehamns kommun. Nävaplatser. Arbetsutskottets förslag till beslut. Ärende. Protokoll. Socialnämndens arbetsutskott

SNau 147. Kristinehamns kommun. Nävaplatser. Arbetsutskottets förslag till beslut. Ärende. Protokoll. Socialnämndens arbetsutskott Kristinehamns kommun Socialnämndens arbetsutskott Protokoll Sammanträdesdatum 2015-11-05 Sida 15(18) SNau 147 Nävaplatser Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden tackat föl informationen Ärende

Läs mer

Formulär för prestationen kring tvångsvård och tvångsåtgärder

Formulär för prestationen kring tvångsvård och tvångsåtgärder 1 (7) Formulär för prestationen kring tvångsvård och tvångsåtgärder Följande underlag är framtaget med anledning av det krav som ställs i 2014 års överenskommelse PRIO Psykisk ohälsa. I överenskommelsen

Läs mer

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2013

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 2012 använder alla landsting och regioner en gemensam metod

Läs mer

Slutrapport Sollentuna psykiatriska öppenvård Mottagningsteam och behandlingsteam är modellen!

Slutrapport Sollentuna psykiatriska öppenvård Mottagningsteam och behandlingsteam är modellen! Slutrapport Sollentuna psykiatriska öppenvård Mottagningsteam och behandlingsteam är modellen! Nytorps gård, gården revs cirka 1973 för att ge plats åt Sollentuna sjukhus. Sammanfattning: I den givna organisationen

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2014. Ögonkliniken Sörmland

Kvalitetsbokslut 2014. Ögonkliniken Sörmland Kvalitetsbokslut 2014 Ögonkliniken Sörmland Innehållsförteckning Inledning... 3 Vår verksamhet... 4 Trygga patienter... 5 Patienterfarenheter... 5 Smidig resa genom vården... 5 Tillgänglighet... 5 Patientsäkerhetsresultat...

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag till landstingsdirektören

Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag till landstingsdirektören Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag till landstingsdirektören inför 2008 Hälso- och sjukvårdsnämnden ger följande uppdrag till landstingsdirektören som ytterst ansvarig tjänsteman för hälso- och sjukvården.

Läs mer

Specifik uppföljning. 1 Uppföljning

Specifik uppföljning. 1 Uppföljning LS 1112-165 Specifik uppföljning 1 Uppföljning 1.1 Beställarens uppföljning I Allmänna villkor beskrivs uppföljningen. Den innebär att Beställaren löpande följer att Vårdgivare uppfyller sitt Åtagande

Läs mer

Granskning av Delårsrapport 2 2015

Granskning av Delårsrapport 2 2015 Landstingets revisorer 2015-10-14 Rev/15036 Revisionskontoret Karin Selander Anders Marmon Johan Magnusson Granskning av Delårsrapport 2 2015 Rapport 4-15 1 Granskning av måluppfyllelsen i Delårsrapport

Läs mer

Lokal överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa mellan Piteå kommun och Piteå närsjukvårdsområde 2015 2017

Lokal överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa mellan Piteå kommun och Piteå närsjukvårdsområde 2015 2017 Lokal överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa mellan Piteå kommun och Piteå närsjukvårdsområde 2015 2017 Norrbottens läns landsting och Norrbottens 14 kommuner har sedan 2013/2014 gemensamma

Läs mer

Ärende 15. Svar på motion: Samla och utveckla ätstörningsvården (V) PROTOKOLLSUTDRAG Regionstyrelsen. Peder Björn

Ärende 15. Svar på motion: Samla och utveckla ätstörningsvården (V) PROTOKOLLSUTDRAG Regionstyrelsen. Peder Björn PROTOKOLLSUTDRAG Regionstyrelsen Ärende 15 Svar på motion: Samla och utveckla ätstörningsvården (V) Regionstyrelsen tillstyrker regionfullmäktige BESLUTA a t t avslå motionen. Svar på motion: Samla och

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2011 BUP NLN, KSK

Kvalitetsbokslut 2011 BUP NLN, KSK Kvalitetsbokslut 2011 BUP NLN, KSK Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 4 Organisation / Kompetens... 5 Verksamhetens uppdrag... 7 Måluppfyllelse... 9 Tillgänglighet... 10 Medicinska resultat...

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse. för Läkarhuset Roslunda AB.

Patientsäkerhetsberättelse. för Läkarhuset Roslunda AB. Patientsäkerhetsberättelse för Läkarhuset Roslunda AB. År 2012 Datum 2013-03-01 Camilla Nilsson, vårdcentralchef Innehållsförteckning Inledning 3 Struktur för inrapportering, uppföljning och utvärdering

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB

Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB År 2013 2014-02-09 Helene Stolt Psykoterapeut, socionom Verksamhetsansvarig Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Verksamhetens

Läs mer

Dålig psykisk hälsa är vanligare bland förtidspensionärer, arbetslösa och studerande än bland personer som arbetar. Andelen med dålig psykisk hälsa

Dålig psykisk hälsa är vanligare bland förtidspensionärer, arbetslösa och studerande än bland personer som arbetar. Andelen med dålig psykisk hälsa Referat av föredrag från konferens 110412 i Lund arrangerad av Schizofreniföreningen i Skåne i samarbete med Vuxenskolan i Skåne. Anders Åkesson (Mp) Regionråd, vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden

Läs mer

Vård i samverkan kommuner och landsting i Uppsala län

Vård i samverkan kommuner och landsting i Uppsala län Vård i samverkan kommuner och landsting i Uppsala län Utarbetad av Utvecklingsgruppen Vårdkedjan somatik Ersätter Riktlinjer till överenskommelse om vårdkedjan i Uppsala län somatik, 2008-11-14 Version

Läs mer

Varför bältar vi så mycket?

Varför bältar vi så mycket? Varför bältar vi så mycket? Sammanställning av tvångsvården i Sverige Martin Rödholm Överläkare psykiatri, Med.Dr. SKL, Uppdrag Psykisk Hälsa 2016 Svenska psykiatrikongressen 2016-03-17 Eller bältar vi

Läs mer

Formulär för prestationen kring tvångsvård och tvångsåtgärder

Formulär för prestationen kring tvångsvård och tvångsåtgärder 1 (8) Formulär för prestationen kring tvångsvård och Följande underlag är framtaget med anledning av det krav som ställs i 2014 års överenskommelse PRIO Psykisk ohälsa. I överenskommelsen anges att landstingen

Läs mer