Innehåll. Organisation... 3 Verksamhetsåret Ärendestatistik... 5 Hänt på energimarknaderna... 7 Informationsverksamhet...

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Organisation... 3 Verksamhetsåret 2014... 4 Ärendestatistik... 5 Hänt på energimarknaderna... 7 Informationsverksamhet..."

Transkript

1 Verksamheten 2014

2 Innehåll Organisation... 3 Verksamhetsåret Ärendestatistik... 5 Hänt på energimarknaderna... 7 Informationsverksamhet

3 Organisation Styrelse Ledamöter utsedda av Konsumentverket: Bertil Elenius (ordförande) t o m mars Joachim Allard Peter Vikström (vice ordf) fr o m april Gabriella Fenger-Krog (suppleant) Ledamöter utsedda av Energimarknadsinspektionen: Thomas Björkström Sara Sundberg (ordförande) fr o m april Sara Näselius (suppleant) t o m juni Marie Larsson (suppleant) fr o m juli Ledamot utsedd av Energimyndigheten: Daniel Lundqvist Ledamöter utsedda av Svensk Energi: Anders Richert Jan Andhagen Annica Lindahl (suppleant och sekreterare) t o m oktober Louise Marcelius (suppleant) fr o m november Ledamöter utsedda av Energigas Sverige: Lars Larsson Maria Malmkvist (suppleant) Kansli Bo Hesselgren, VD Martin Bengtsson, jurist/rådgivare Susanne Torén, kommunikatör/rådgivare Gösta Bladh, rådgivare Ekonomiska uppgifter Bolagets medel har tillskjutits av Svensk Energi, Svensk Fjärrvärme, Energigas Sverige samt Energimarknadsinspektionen. Kostnaderna har under året uppgått till 4700 kkr. Styrelseledamöterna har inte uppburit något arvode. Närmare ekonomiska uppgifter återfinns i bolagets årsredovisning. Ledamöter utsedda av Svensk Fjärrvärme: Cecilia Öhman Patrik Holmström (suppleant) 3

4 Verksamhetsåret 2014 Verksamheten har avsett information och vägledning till konsumenter i frågor som rört el, gas och fjärrvärme. Inom elmarknaden kännetecknades året av låga elpriser. Det rörliga spotpriset på Nordpool var på samma låga nivåer som det var under år Terminspriserna fortsatte vara på en historiskt låg nivå, den lägsta sedan Andelen kunder som tecknade avtal om sitt elpris fortsatte att öka. Även andelen bland dessa som valde avtal om rörligt pris ökade under året. På vår webbplats noterade vi besök under året. Antalet direktkontakter till Energimarknadsbyrån var ungefär Klagomålen till byrån var ca stycken i antal. Flertalet klagomål till byrån rörde elprisavtal. Problem för konsumenterna härrör ofta från uppsökande försäljning av elavtal, såväl försäljning genom elhandelsföretag som genom förmedlingsföretag. Klagomålen rörde ofta att konsumenter ansåg att de inte tecknat avtal om byte till nytt elhandelsföretag utan snarare sagt ja till att få information om billiga alternativa elprisavtal. Genom klagomål om krav och frånkoppling av el har byrån uppmärksammat att det förekommer att företag kräver konsumenter på kostnader på ett otillåtet sätt eller att rimligheten i krävda kostnader kan ifrågasättas. Konsumentskyddet behöver här förbättras. Byråns kontakter med företagen har i ett antal fall lett till att konsumentens invändningar accepterats, t.ex. genom att felaktiga byten stoppats eller att krav återtagits. Inom fjärrvärme och gas har klagomålen varit få. De har främst avsett pris- eller fakturafrågor. Debitering efter faktisk förbrukning har endast delvis genomförts inom fjärrvärme och gas, vilket medfört en del klagomål och frågor kring avstämningsfakturor och den aktuella förbrukningen. Under kommande år införs debitering efter faktisk förbrukning även inom dessa områden. Under året ändrade vi namn på vår jämförelse där konsumenter kan jämföra prisavtal för naturgas. Det nya namnet är Gaspriskollen. Jämförelsen syftar till att få fler konsumenter att upptäcka att det finns pengar att spara genom att jämföra gasprisavtal samt eventuellt byta gashandelsföretag. Aktiviteten bland konsumenter är betydligt lägre inom naturgas jämfört med el och antalet gashandelsföretag är få. Enligt bytesstatistik för 2014 ökade antalet byten för hushållskunder i jämförelse med tidigare år. Under året beslutades att gasnätet i Stockholm från och med 2015 ska omfattas av reglerna i naturgaslagen, vilket i slutet av 2014 medförde frågor från stadsgaskunder om möjligheten att byta gashandlare efter årsskiftet. Under året deltog byrån i arbetet med att förbereda Konsumentverkets nya vägledningstjänst, Hallå Konsument. Tjänsten startar våren 2015 och innebär ett samarbete mellan Konsumentverket och konsumentbyråerna samt ett antal informationsansvariga myndigheter. Verksamheten har bedrivits genom ett samarbetsavtal mellan byråns sex huvudmän. Innan år 2014 sade en av huvudmännen, Svensk Fjärrvärme, upp avtalet. Under året kom de kvarvarande fem huvudmännen överens om ett nytt samarbetsavtal. Uppsägningen och det nya avtalet innebär att fjärrvärmefrågor inte ingår i byråns verksamhet från och med Bo Hesselgren, VD 4

5 Ärendestatistik Energimarknadsbyrån tog under år 2014 emot cirka frågor och klagomål. Året innan var antalet ärenden cirka Klagomålen var under året nästan stycken. Det var något fler än då klagomålen var 900 stycken. 41 procent av frågorna till byrån rörde frågor inför bland annat olika val av avtal. Klagomålen stod för 54 procent av byråns ärenden. Flertalet klagomål rörde elhandel. Klagomålen mot företag som förmedlar byten och elavtal ökade jämfört med tidigare år. Flertalet konsumenter, 81 procent, kontaktade byrån per telefon. 18 procent av konsumenterna valde att kontakta byrån via vår webbplats där det finns möjlighet att skicka in sin fråga via ett formulär. Ett fåtal ärenden kom in via e-post eller brev. Bland de klagomål som byrån tog emot rörde 66 procent avtal, 12 procent krav, 9 procent avbrott, 7 procent fakturaproblem och 4 procent förbrukning. 1% 4% 54% 41% Information Klagomål Energirådgivning Övrigt Ärendefördelning under år

6 Klagomål 1% 1% 18% Elhandel 2% 52% Elnät Fjärrvärme Förmedlare Gas 26% Övrigt Klagomålens fördelning över olika områden % 2% 9% Avbrott Elavtal 12% Faktura Fjärrvärmeavtal 1% 4% 1% 7% 54% Förbrukning Gasavtal Krav Nätavtal Övrigt Klagomålens fördelning över olika ämnesområden

7 Hänt på energimarknaderna Låga priser på elmarknaden Inom elmarknaden noterades mycket låga prisnivåer under året. Det genomsnittliga spotpriset på Nordpool var för Sveriges elområden på lika låg nivå som under år Även terminspriserna var på en mycket låg nivå, den lägsta som noterats sen år Bakgrunden var bland annat låg efterfrågan och låga bränslepriser. Utvecklingen mot fler aktiva kunder fortsatte. I slutet av året hade nästan 85 procent av kunderna ett avtal om sitt elpris, en ökning med flera procentenheter under året. Andelen kunder som valde rörligt elpris fortsatte att öka som en följd av det långvarigt låga spotpriset. I slutet av året hade ungefär 41 procent av kunderna ett rörligt börsanknutet prisavtal medan ungefär lika många hade ett tidsbundet avtal. Även om priserna för kunder utan prisavtal sjönk under året var skillnaderna i pris mellan avtalade priser och så kallat tillsvidarepris fortsatt stora, vilket gjorde det fortsatt lönsamt att teckna avtal. Prisskillnaderna mellan landets fyra elområden minskade något. Prisskillnaden för spotpriset på Nordpool var i genomsnitt endast 0,6 öre per kwh mellan det billigaste och dyraste elområdet. Information, rådgivning och klagomål Behovet av information och råd har varit stort. Under året besökte många vår webbplats, där de fick underlag för att göra aktiva val och även agera med stöd av konsumenträtten inom el, fjärrvärme och gas. öre/kwh 120 Avtal om rörligt pris Tillsvidarepris års avtal 2-års avtal 80 3-års avtal jan-04 okt-04 jul-05 apr-06 jan-07 okt-07 jul-08 apr-09 jan-10 okt-10 jul-11 apr-12 jan-13 okt-13 jul-14 Utveckling av elhandelspris för olika avtalsformer Priset gäller för småhus med elvärme kwh exklusive nätavgifter och skatter. Med tillsvidarepris avses elpris för kunder utan prisavtal. Källa: SCB, Svensk Energi. 7

8 I de fall konsumenterna kontaktade oss direkt, ofta per telefon, var anledningen att diskutera ett klagomål eller få mer information. Byrån har bidragit till att klagomålen snabbt återförts till företagen och, i de flesta fall, kunnat lösas på ett regelrätt och kundvänligt sätt. Konsumenterna informeras i förekommande fall om möjligheten att anmäla eller begära prövning av sitt ärende hos ansvarig tillsynsmyndighet eller Allmänna reklamationsnämnden. Antalet beslut från Allmänna reklamationsnämnden i tvister om el, gas eller fjärrvärme har varit lågt under året. Klagomål på mätning och elförbrukning eller försenade avstämningsfakturor fortsatte att minska. De tidigare stora problemen med mätvärden och fakturering har minimerats efter att månadsavläsning och debitering grundad på uppmätta mätvärden infördes på elmarknaden. Direktkontakterna från konsumenter inom fjärrvärme och gas var få. De frågor och klagomål som noterats har bland annat gällt prishöjning/information, avstämningsfakturor, förbrukning och avtalsproblem samt frågor om bytesmöjligheter. Elhandelsavtal - uppsökande försäljning och förmedlare Merparten av klagomål som har inkommit till byrån har rört elprisavtal. Klagomålen har handlat om oklara eller orimliga avtalsvillkor eller problem i samband med uppsökande försäljning. Klagomål med koppling till byte av elhandelsföretag och elhandelsföretagens lösenavgifter utgör den största andelen av klagomål i kategorin elavtal. Konsumenter har känt sig vilseledda av säljares information och byrån har även noterat att regler om prisoch ångerrättsinformation inte har följts av företagen. Vi har noterat en fortsatt ökning av antalet klagomål efter att konsumenter kontaktas av företag (förmedlare) som jämför prisavtal och förmedlar byten av elhandelsföretag. Byrån har sedan tidigare år en etablerad kontakt och kontinuerlig dialog med de mest aktiva förmedlarna. I undantagsfall har byrån kontaktat förmedlare för information i enskilda klagomål, men i de flesta fall hänvisas konsumenten till att själv ta kontakt med förmedlaren angående sitt klagomål. De vanligaste klagomålen mot förmedlare är att konsumenten hävdar att det inte finns något avtal mellan konsumenten och förmedlaren, att förmedlarens uppdrag inte bestod i att genomföra ett byte eller att konsumenten inte har fått avtalsbekräftelse eller ångerrättsinformation samt att förmedlaren av olika anledningar har nekat konsumenten att ångra elavtalet. Användning av fullmakter, ofta inte tidsbegränsade, gör det svårt för konsumenten att överblicka konsekvenserna av ett avtal. Det ökar risken för att konsumenten omedvetet bryter ingångna avtal i förtid och krävs på ersättning från elhandelsföretaget. Detta gäller både när elavtal ingås vid uppsökande försäljning av elhandelsföretag och när elavtal ingås via en förmedlare. Vi har noterat en viss ökning av klagomål som handlar om konsekvenserna av att elhandelsföretaget, eller den som elhandelsföretaget har anlitat, tecknar avtal med konsumenter som inte har elnätsavtal. Fler frågor om elavbrott Antalet frågor och klagomål om elavbrott ökade något jämfört med föregående år. Vi har bland annat fått klagomål på flera elnätsföretag som har beslutat att jämka avbrottsersättningen till 0 (noll) kr. Det finns fall där elnätsföretagen inte har motiverat jämkningsbesluten eller inte varit tillräckligt tydliga i motiveringen. Byrån har uppmanat konsumenterna till en fortsatt diskussion med sitt elnätsföretag och i an- 8

9 nat fall hänvisat till en prövning i Allmänna reklamationsnämnden. Timprisavtal för el och timmätning Vi har inte noterat någon påtaglig förändring av antalet frågor eller klagomål om elhandelsföretagens timprisavtal. I förekommande fall har konsumenternas frågor handlat om oklarheter i redovisning på elhandelsfakturan. Enstaka elnätsföretag har under året övergått till timmätning av hushållskunder och infört effekttariff. Kundernas frågor och klagomål har bl.a. handlat om vad effekttariffen innebär för kundens sammanlagda elnätskostnader och om effekttariffen är tillåten enligt lag. Egen elproduktion I juni presenterade utredningen om nettodebitering av el sitt betänkande. Utredningen föreslog, i stället för nettodebitering, en skattereduktion (cirka kronor per år) till mikroproducenter av förnybar el som har en säkring om högst 63 ampere. Utredningen föreslog även att skattskyldighet för energi bör flyttas till elnätsföretagen. Slutligen föreslog utredningen en ändring i energibeskattningen i syfte att minska konkurrenssnedvridningar mellan olika produktionsslag. I slutet av året beslutade riksdagen om nya regler från och med Dessa innebär att en mikroproducent kan få skattereduktion med upp till kronor per år. Byrån har endast fått ett fåtal frågor kring området egen el och nettodebitering. Det finns ett antal elnäts- och elhandelsföretag som erbjuder olika former av lösningar för kunder med egen elproduktion. Krav och frånkoppling av el Under året har vi fått ett drygt hundratal klagomål rörande krav- och frånkopplingsåtgärder samt tillhörande kostnader. Klagomålen har inkommit direkt från konsumenterna eller via kommunala konsumentvägledare samt budget- och skuldrådgivare. I de flesta fallen har elföretaget eller inkassoföretaget vidtagit både inkasso- och frånkopplingsåtgärder i ärendet. Klagomålen har bland annat handlat om att elföretaget har fortsatt med frånkopplingsåtgärder trots att konsumenten har betalt kapitalskulden. Andra klagomål har rört att frånkopplingsåtgärder genomförts trots att konsumenten enbart hade obetalda kostnader för krav- och frånkopplingsåtgärder. Vidare har byrån mottagit klagomål om att frånkopplingsåtgärder skett trots att avtalsbrottet inte kunde anses vara väsentligt, exempelvis när fordran avsåg väldigt små belopp. Det förekom även klagomål om att delgivning eller frånkoppling har skett utan att socialnämnden har mottagit något meddelande om den aktuella frånkopplingssituationen. Enligt klagomål förekom det även att krav- och frånkopplingsåtgärder genomförts på konsumentens nya bostadsadress för skuld avseende förbrukning i tidigare bostad, liksom att inkassoföretag har gjort felaktig avräkning av inbetalning, med hot om frånkoppling som följd. Klagomålen som vi har mottagit visar att konsumentskyddet i den befintliga lagstiftningen inte är tillräckligt för att förhindra att de aktuella situationerna uppstår. Det finns anledning att undersöka möjligheterna att förtydliga och förstärka de konsumentskyddande reglerna, samt att utreda hur en effektiv myndighetstillsyn kan utformas. Nya lagregler för el och gas Den 1 juni trädde nya bestämmelser i kraft i ellagen och naturgaslagen som en anpassning till EU s energieffektiviseringsdirektiv. De nya bestämmelserna innebär ett förbud mot fakturaavgift och avgift för faktureringsinformation. Förbudet gäller för både nät- och handelsföretag. 9

10 Handelsföretagets debitering ska avse uppmätta mängder och fakturan ska innehålla viss information för att uppfylla lagens krav på tydlighet. Fakturering ska ske åtminstone varje kvartal och fakturering ska erbjudas i elektronisk form. Det har införts nya informationskrav om energieffektivisering för både nät- och handelsföretagen. Avslutningsvis ska elnätsföretaget lämna lämplig information i samband med installation av nya mätare. Den 13 juni ersattes Distans- och hemförsäljningslagen av Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Lagen innebär att försäljning exempelvis i gallerior och på gatan numer omfattas av ångerrätten enligt lagen. Den nya lagen innebär att det ställs nya och ändrade informationskrav på näringsidkaren vid distansavtal och avtal utanför affärslokaler samt att avtal om el och naturgas uttryckligen och tydligt omfattas av lagen. Fjärrvärme De frågor och klagomål vi fått inom fjärrvärme har till exempel rört prishöjning eller otillräcklig information, försenade eller felaktiga avstämningsfakturor samt förbrukning. Klagomål på avstämningsfakturor och misstankar om fel i mätning av förbrukning är, precis som tidigare på elmarknaden, förknippade med preliminär debitering av förbrukning. Från och med år 2015 gäller nya regler som innebär att fjärrvärmeföretags debitering ska grundas på uppmätt förbrukning. För medling kan fjärrvärmekunder vända sig till Fjärrvärmenämnden. Byrån har deltagit i nämnden genom en ledamot respektive suppleant. Naturgas och stadsgas Energimarknadsbyråns jämförelse för naturgaskonsumenter lanserades på byråns webbplats under Under 2014 ändrade vi namn på jämförelsen, den heter numera Gaspriskollen. Byrån har noterat omkring ett par hundra besök per månad på Gaspriskollen. Jämförelsen syftar till att få fler konsumenter att upptäcka att det finns pengar att spara genom att jämföra gasprisavtal samt eventuellt byta gashandelsföretag. Aktiviteten bland konsumenter är lägre inom naturgas jämfört med el och antalet gashandelsföretag är få. Enligt bytesstatistik för 2014 ökade antalet byten för hushållskunder i jämförelse med tidigare år. Under året beslutades att gasnätet i Stockholm från och med år 2015 ska omfattas av reglerna i naturgaslagen och därmed även av allmänna avtalsvillkor för naturgas. Dessa förändringar medförde i slutet av 2014 frågor och synpunkter från stadsgaskunder om möjligheten att byta gashandlare efter årsskiftet. Flertalet frågor kom från s.k. spisgaskunder som undrade vilka gashandlare de kunde byta till och vilka prisavtal som erbjöds. Vid årsskiftet verkade det inte finnas någon gashandlare som erbjöd avtal för andra spisgaskunder än anvisade kunder i sitt eget geografiska område. 10

11 Informationsverksamhet En av byråns huvuduppgifter är att fånga upp konsumentproblem inom energimarknadsområdet samt att sammanställa och redovisa dessa för myndigheter och företag. Återföringen sker bland annat genom regelbunden information till vår styrelse. Vi har under året även haft återkommande kontakter med våra huvudmän, myndigheter och organisationer. Syftet med dessa kontakter har varit att få bästa möjliga underlag för information och råd samt att åstadkomma förbättringar för konsumenterna inom energimarknadsområdet. Energimarknadsbyrån är av Energimarknadsinspektionen (Ei) utsedd att vara gemensam kontaktpunkt för el- ochh gaskonsumenter. Funktionen som kontaktpunkt har bland annat medfört en frekevent dialog med Ei. Under året har vi medverkat i flera referensgrupper. Dels referensgruppen för Elpriskollen (Ei) och dels grupperna för kommunikation och kunskapsspridning respektive kundinflytande (Smarta elnät). Förutom nämnda grupper har byrån även haft en representant i EU-kommissionens arbetsgrupp för konsumenter på energimarknaden. Byrån har vidare en ledamot i Fjärrvärmenämnden samt i Samordningsrådet för smarta elnät, som avslutade sitt arbete under Under hösten besökte byråns styrelse och medarbetare Helsingborg för att inhämta information och kunskaper om aktuellt arbete inom el- och gasmarknaderna. Kontakter med företagen Inom ramen för den dagliga rådgivningen har vi haft konstruktiva återkommande kontakter med de enskilda företagens kontaktpersoner. Kontakterna har oftast rört klagomålsärenden. Förutom dessa kontakter har byrån haft erfarenhetsutbyte med företrädare för flera företag. Utbytet har handlat om både allmänna konsumentfrågor och specifika frågor rörande det aktuella företagets kundklagomål. Byrån har under året också haft frekventa kontakter med energiföretagens kundombudsmän. Vi har vid behov tagit fram fördjupad företagsspecifik statistik och genom denna gett företagen en tydligare bild över de frågor och klagomål som byrån tagit emot. Genom kontakterna med företagen och de särskilda kontaktpersonerna har många klagomål kunnat redas ut och lösas på ett snabbt och effektivt sätt. I många fall, där konsumenten klagat över bristande tillgänglighet eller besked från företaget, har byråns kontakter lett till en påskyndad återkoppling från företaget till konsumenten. Hallå Konsument Under året har byrån deltagit i Konsumentverkets arbete med att förbereda den nya vägledningstjänsten Hallå Konsument. Tjänsten startar våren 2015 och innebär ett samarbete mellan Konsumentverket och konsumentbyråerna samt ett antal informationsansvariga myndigheter. Den nya tjänsten kommer att medföra återkommande kontakter mellan byrån och 11

12 Hallå Konsument, bland annat när det gäller hänvisningar till byrån samt uppdatering av information på Hallå Konsuments webbplats. En särskild överenskommelse om samverkan mellan Konsumentverket och konsumentbyråerna har tagits fram. Byrån har även deltagit i Konsumentverkets allmänna samrådsgrupp om Hallå Konsument samt i arbetsgrupper rörande kommunikation respektive innehåll. Samarbete med kommunala rådgivare Byrån har fortsatt haft regelbundna kontakter med konsumentvägledare, budget- och skuldrådgivare samt energi- och klimatrådgivare i kommunerna. Vi medverkar till exempel i Konsumentverkets frågedatabas. Genom databasen kan vi snabbt ge vägledarna svar i aktuella konsumentfrågor genom att frågorna och svaren är sökbara. Informationen kan därmed nå flera hundra vägledare samtidigt, vilket medför en arbetsbesparing och effektivisering av såväl vår som vägledarnas rådgivning. Kommunikation Massmedias intresse för elmarknaden är fortsatt stort och vi har haft ett antal kontakter med journalister. Kontakterna har medfört såväl rikstäckande som regionala inslag i både radio, TV och tidningar. Under året har inslagen i media bland annat rört elpriser, prisavtal samt uppsökande försäljning. Vår webbplats Vi hade besök på webbplatsen. Förutom sökfunktioner på Internet är en bidragande orsak till besöken de länkar som finns från webbplatser hos våra huvudmän och kommunala rådgivare samt hos många av energiföretagen. Även portalen har bidragit till besöken. Portalen är en gemensam ingång för Energimarknadsbyrån, Bank- och finansbyrån, Försäkringsbyrån samt Telekområdgivarna. På webbplatsen informerar vi om vår verksamhet, hur energimarknaden fungerar samt om rättigheter och skyldigheter för konsumenter på energimarknadsområdet. Fördjupad information finns att läsa i faktablad och vi länkar dessutom till andra relevanta webbplatser. Som nämts ovan finns även vår prisjämförelse inom gas, Gaspriskollen, på vår webbplats. Många konsumenter efterfrågar prisstatistik över olika elhandelsavtal. Under avsnittet Priser och avtal finns diagram över nät- och elkostnader i löpande priser, elhandelspris för olika avtalsformer samt kundernas fördelning per avtalstyp. Vi redovisar även varje månad medelpriset för elspothandeln på den nordiska elbörsen samt prisexempel som visar totalpriset för kunden. Prisstatistiken tillsammans med Energimarknadsinspektionens elprisjämförelser (Elpriskollen) och Gaspriskollen har varit en hjälp för den konsument som står i begrepp att välja avtalsform. Detta har gjort att Energimarknadsbyrån avlastats telefonsamtal som rör jämförelse av priser. Möjligheten finns att ställa frågor till oss genom ett formulär på vår webbplats. Många frågor når oss via webbplatsen, särskilt under tider då telefonrådgivningen inte är öppen. Drygt 300 frågor kom under året in till byrån via vår webbplats, vilket motsvarade 18 procent av det totala antalet kontakter. Webbformuläret har effektiviserat rådgivningen eftersom många frågor har kunnat besvaras på ett likartat sätt och genom att de frågor som hamnat fel, till exempel om energirådgivning och elinstallationer, snabbt har kunnat hänvisas till rätt instans. På vår webbplats publicerar vi referat över beslut i Allmänna reklamationsnämnden. 12

13 Referaten ger en överblick över tillämpningen av energimarknadens regler. Dessa är ett stöd i klagomålsärenden för både konsumenterna och företagen på energimarknaden. Under rubriken Nyheter informerar vi om förändringar inom energimarknadsområdet. Information och utbildning Foldrar med information om vår verksamhet distribueras på begäran till konsumentvägledare, budget- och skuldrådgivare, samhällsvägledare samt till kommunala energi- och klimatrådgivare. Genom att använda detta material kan de sprida kunskapen om att vi finns och hur vi kan hjälpa konsumenten. Genom att använda en särskild distributionskanal för lärare har vi bidragit till att kunskapen, inom skolvärlden, om byråns rådgivning inom el, fjärrvärme och gas kan öka. Under 2014 distribuerades foldrar den vägen. Vi har fortsatt att ge ut konsumentbyråernas gemensamma nyhetsbrev, Byrålådan. Nyhetsbrevet, som distribueras till alla konsumentvägledare, samhällsvägledare samt budget- och skuldrådgivare, informerar om aktuella konsumentproblem inom respektive byrås område och ges ut tre till fyra gånger per år. Byråns informationsmaterial används ibland även av energiföretag, myndigheter, media, studerande och olika organisationer. Vi medverkar dessutom som föreläsare i Konsumentverkets grundutbildning för konsumentvägledare samt budget- och skuldrådgivare. Under året genomförde Konsumentverket en utbildning ( En dag hos byråerna ) för vägledare i samarbete med de fyra konsumentbyråerna - energimarknadsbyrån, bank- och finansbyrån, försäkringsbyrån och telekområdgivarna, samt etiska rådet för betalteletjänster. 13

14 Konsumenternas energimarknadsbyrå är en självständig byrå som kostnadsfritt informerar och ger råd samt vägledning i frågor som rör energimarknaden. Huvudmän för byrån har under året varit Konsumentverket, Energimarknadsinspektionen och Energimyndigheten samt branschorganisationerna Svensk Energi, Energigas Sverige och Svensk fjärrvärme. Energimarknadsbyrån har telefontid vardagar mellan kl och på telefonnummer Vi besvarar även frågor via formulär på Postadress: Konsumenternas energimarknadsbyrå Box STOCKHOLM

Ei R2013:09. Enklare för kunden. förslag som ökar förutsättningarna för en nordisk slutkundsmarknad

Ei R2013:09. Enklare för kunden. förslag som ökar förutsättningarna för en nordisk slutkundsmarknad Ei R2013:09 Enklare för kunden förslag som ökar förutsättningarna för en nordisk slutkundsmarknad Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2013:09 Författare: Marielle

Läs mer

Särredovisning av elcertifikatskostnaden. elkundens faktura ER 2012:18

Särredovisning av elcertifikatskostnaden. elkundens faktura ER 2012:18 Särredovisning av elcertifikatskostnaden på elkundens faktura ER 2012:18 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505 933 99 e-post:

Läs mer

Ei R2014:16. Informationshanteringsmodell på den framtida svenska elmarknaden

Ei R2014:16. Informationshanteringsmodell på den framtida svenska elmarknaden Ei R2014:16 Informationshanteringsmodell på den framtida svenska elmarknaden Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014:16 Författare: Daniel Norstedt, Marielle

Läs mer

underbara resa genom Sverige - e n a v g i f t s s t u d i e f ö r 2 0 1 3

underbara resa genom Sverige - e n a v g i f t s s t u d i e f ö r 2 0 1 3 Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige - e n a v g i f t s s t u d i e f ö r 2 0 1 3 Rapport måndagen den 11 november 2013 Bild: Hans Thoursie FÖRORD Värme, varmvatten, vatten och avlopp,

Läs mer

Ei R2014:06. Regelförändringar som möjliggör nordisk balansavräkning

Ei R2014:06. Regelförändringar som möjliggör nordisk balansavräkning Ei R2014:06 Regelförändringar som möjliggör nordisk balansavräkning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014:06 Författare: Daniel Norstedt, Petra Lindmark

Läs mer

Konsumentskyddet på finansmarknaden

Konsumentskyddet på finansmarknaden Konsumentskyddet på finansmarknaden 15 MAJ 2014 15 maj 2014 Dnr 14-4986 INNEHÅLL FÖRORD 3 SAMMANFATTNING 4 Spara och placera 4 Låna 5 Pensionsspara 6 FI OCH KONSUMENTSKYDDET 7 Konsumenterna behöver skyddas

Läs mer

Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter

Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter AD 1638/2012 Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter N2012/311/ENT Slutrapport Datum: 2013-11-29 Version: 1.0 Upprättad av: Monica Ljungmark Åfeldt Mattias Ekhem Jimmy Everitt Viktoria

Läs mer

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN sid 2 Dina valmöjligheter när det gäller el sid 4 Din elanvändning (fakta om mätaravläsning) sid 6 Du ska flytta in (så gör du med dina elavtal) sid 8 Du ska flytta ut (så gör

Läs mer

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Resultatet i korthet Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent

Läs mer

Låna inte mer än du behöver!

Låna inte mer än du behöver! Lån upp till 150 000 utan säkerhet Få din låneansökan beviljad inom ett par minuter! Extrapengar! Låna upp till 25 000:- Låna inte mer än du behöver! Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån

Läs mer

Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån av Sveriges Konsumenter

Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån av Sveriges Konsumenter Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån av Sveriges Konsumenter Innehåll 1. Inledning sid 5 2. Sammanfattning sid 7 3. Bakgrund sid 11 3.1 Den ökade skuldsättningen i samhället sid 11 3.1.

Läs mer

Att kränga krediter till utsatta

Att kränga krediter till utsatta Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån 2009 Behöver du låna pengar och har bråttom? 1 Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån av Sveriges Konsumenter 2009 1. Inledning sid

Läs mer

SMS-lån En kartläggning av unga vuxnas erfarenheter

SMS-lån En kartläggning av unga vuxnas erfarenheter Rapport 2007:17 SMS-lån En kartläggning av unga vuxnas erfarenheter Förord Kronofogdemyndigheten och Konsumentverket har under det senaste året noga följt utvecklingen samt uppmärksammat olika problem

Läs mer

Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 Stockholm

Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 Stockholm Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 Stockholm Telefon: 08-58 00 15 00 E-post: registrator@inspsf.se

Läs mer

Fakulteten för Ekonomi, Kommunikation och IT. Anna Söderberg Mattias Wedel. Sms-lån. Företagsekonomi C-uppsats. Karlstads universitet 651 88 Karlstad

Fakulteten för Ekonomi, Kommunikation och IT. Anna Söderberg Mattias Wedel. Sms-lån. Företagsekonomi C-uppsats. Karlstads universitet 651 88 Karlstad Fakulteten för Ekonomi, Kommunikation och IT Anna Söderberg Mattias Wedel Sms-lån - Snabbt Men Svindyrt Företagsekonomi C-uppsats Datum/Termin: VT-08 Handledare: Lars Haglund Examinator: Margareta Bjurklo

Läs mer

Hur länge ska man behöva vänta?

Hur länge ska man behöva vänta? Hur länge ska man behöva vänta? En uppföljning av rapporteringsskyldighet och särskild avgift i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du får gärna citera Inspektionen

Läs mer

Dnr 2013-667 2014-02-14 D 14

Dnr 2013-667 2014-02-14 D 14 Dnr 2013-667 2014-02-14 D 14 D 14 1 Inledning Sedan Revisorsnämnden (RN) tagit del av uppgifter i bl.a. media rörande ett aktiebolag, här benämnt elbolaget eller bolaget, beslutade myndigheten att ställa

Läs mer

Sorgen finns det inga ord för

Sorgen finns det inga ord för 2014:19 Sorgen finns det inga ord för Om utredningar av vissa dödsfall MISSIV DATUM DIAR ENR 2014-09-18 2012/123-5 ERT DATUM ER BETECKN NG 2012-05-24 S2012/3862/FST (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden ? Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA Så talar vi med kunden Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat elhandelsföretag

Läs mer

Elbolagens marginaler mot ickevals-kunder. En rapport från Villaägarnas Riksförbund med underlag från Econ Pöyry

Elbolagens marginaler mot ickevals-kunder. En rapport från Villaägarnas Riksförbund med underlag från Econ Pöyry Elbolagens marginaler mot ickevals-kunder En rapport från Villaägarnas Riksförbund med underlag från Econ Pöyry Sammanfattning Ett vanligt svenskt villahushåll som använder 20 000 kwh per år och inte gjort

Läs mer

Kortanalys. Utvecklingen för åtalsunderlåtelser under 2000-talet

Kortanalys. Utvecklingen för åtalsunderlåtelser under 2000-talet Kortanalys Utvecklingen för åtalsunderlåtelser under 2000-talet Utvecklingen för åtalsunderlåtelser under 2000-talet Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet (Brå)

Läs mer

I väsentligen oförändrat skick Tillämpning av ångerrättsreglerna i distans- och hemförsäljningslagen

I väsentligen oförändrat skick Tillämpning av ångerrättsreglerna i distans- och hemförsäljningslagen UPPSALA UNIVERSITET Företagsekonomiska Institutionen - Handelsrätt I väsentligen oförändrat skick Tillämpning av ångerrättsreglerna i distans- och hemförsäljningslagen Datum: 2012-06-05 Kandidatuppsats

Läs mer

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt

Läs mer

Konsekvenser av kvotplikt för energieffektivisering

Konsekvenser av kvotplikt för energieffektivisering Konsekvenser av kvotplikt för energieffektivisering Kan ett svenskt kvotpliktssystem ge mindre energianvändning? ER 2012:07 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Elreformen som gick snett?

Elreformen som gick snett? Elreformen som gick snett? Bättre konkurrens, billigare elpriser och mer kundinflytande. Det var målen med avregleringen av svensk elmarknad. Men dagens ägarkoncentration, höga elpriser och krångliga elräkningar

Läs mer

Nya regler om leksakers säkerhet. Rapport 2014:6

Nya regler om leksakers säkerhet. Rapport 2014:6 Rapport 2014:6 Nya regler om leksakers säkerhet samordning av myndigheters tillsynsansvar samt utbildning, information och kontroll av de nya reglerna 2014:6 Nya regler om leksakers säkerhet Konsumentverket

Läs mer

Den finansiella elmarknaden

Den finansiella elmarknaden RAPPORT DEN 10 MAJ 2005 DNR 05-2584-601 2005 : 6 Den finansiella elmarknaden SAMMANFATTNING 1 INLEDNING 4 VARFÖR HAR FI TILLSYN ÖVER ELBOLAGEN? 6 DEN FINANSIELLA ELMARKNADEN 8 Riskhantering och portföljförvaltning

Läs mer

Värt att veta om frivillig revision

Värt att veta om frivillig revision Värt att veta om frivillig revision Publicerad av Frivision AB i april 2011 www.frivision.se Frivision AB, Box 53057, 400 14 Göteborg FÖRFATTARE Tobias Rybeg, VD Frivision (tobias.ryberg@frivision.se)

Läs mer

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan?

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? Rapport 360 2011 Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? En rapport om det kommunala informationsansvaret (uppföljningsansvaret) Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm

Läs mer

Herr Ober zahlen bitte! Om gränsöverskridande betalningar på Europas inre marknad

Herr Ober zahlen bitte! Om gränsöverskridande betalningar på Europas inre marknad YTTRANDE Enheten för inre marknaden Dnr 100-180-04 För kännedom Se sändlista Utrikesdepartementet Enheten för exportfrämjande och inre marknaden Herr Ober zahlen bitte! Om gränsöverskridande betalningar

Läs mer