Innehåll. Organisation... 3 Verksamhetsåret Ärendestatistik... 5 Hänt på energimarknaderna... 7 Informationsverksamhet...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Organisation... 3 Verksamhetsåret 2013... 4 Ärendestatistik... 5 Hänt på energimarknaderna... 7 Informationsverksamhet..."

Transkript

1 Verksamheten 2013

2 Innehåll Organisation... 3 Verksamhetsåret Ärendestatistik... 5 Hänt på energimarknaderna... 7 Informationsverksamhet

3 Organisation Styrelse Ledamöter utsedda av Konsumentverket: Bertil Elenius (ordförande) Joachim Allard Anders Dölling (suppleant) t o m nov Gabriella Fenger-Krog (suppleant) fr o m dec Ledamöter utsedda av Energimarknadsinspektionen: Thomas Björkström Sara Sundberg (vice ordförande) Sara Näselius (suppleant) Ledamot utsedd av Energimyndigheten: Daniel Lundqvist Ledamöter utsedda av Svensk Energi: Anders Richert Joakim Borén t o m juni Jan Andhagen fr o m juli Annica Lindahl (suppleant och sekreterare) Ledamöter utsedda av Svensk Fjärrvärme: Cecilia Öhman Patrik Holmström (suppleant) Ledamöter utsedda av Energigas Sverige: Lars Larsson Hans Åkesson (suppleant) t o m april Maria Malmkvist (suppleant) fr o m maj Kansli Bo Hesselgren, VD Martin Bengtsson, jurist/rådgivare Susanne Torén, kommunikatör/rådgivare Gösta Bladh, rådgivare Ekonomiska uppgifter Bolagets medel har tillskjutits av Svensk Energi, Svensk Fjärrvärme, Energigas Sverige samt Energimarknadsinspektionen. Kostnaderna har under året uppgått till 4800 kkr. Styrelseledamöterna har inte uppburit något arvode. Närmare ekonomiska uppgifter återfinns i bolagets årsredovisning. 3

4 Verksamhetsåret 2013 Energimarknadsbyråns verksamhet år 2013 präglades bland annat av att vi lanserade Gasprisguiden. Guiden är en jämförelse där konsumenter kan jämföra prisavtal för naturgas. Marknaden för naturgas är i Sverige relativt begränsad. Aktiviteten bland konsumenter är betydligt lägre inom naturgas jämfört med el och antalet gashandelsföretag är få. Guiden hade några hundra besökare varje månad under Förhoppningsvis kan guiden få fler konsumenter att upptäcka att det finns pengar att spara genom att jämföra de prisavtal som erbjuds samt eventuellt byta gashandelsföretag. Elmarknaden kännetecknades under året av låga priser. Det rörliga spotpriset på Nordpool var visserligen högre än året innan, men var ändå relativt lågt. Terminspriserna gick ned under året, till den lägsta nivån sen år Andelen kunder som tecknade avtal om sitt elpris fortsatte att öka. Andelen som valde avtal om rörligt pris ökade under året till samma nivå som de som sammantaget valt ett-, två- eller treårsavtal. Klagomålen till byrån fortsatte glädjande nog att minska och understeg för första gången i byråns 12-åriga historia i antal. Klagomål som avsåg felaktiga fakturor eller elförbrukning fortsatte att minska. En majoritet av klagomålen avsåg istället problem förknippade med uppsökande försäljning av elavtal, såväl försäljning direkt genom elhandelsföretag som indirekt genom förmedlingsföretag. Klagomålen rörde ofta att konsumenter ansåg att de inte tecknat avtal om byte till nytt elhandelsföretag utan snarare sagt ja till att få information om billiga alternativa elprisavtal. I ett antal fall hade byte även genomförts trots att konsumenten hade ett tidsbundet prisavtal som ännu inte löpt ut. I många av fallen har reglerna om information om ångerrätt m.m. inte följts av företagen. Byråns kontakter med företagen har i ett antal fall lett till att konsumentens invändningar accepterats genom att anmälda byten stoppats i förväg eller att konsumenten utan kostnad har kunnat ångra avtal efter att byte genomförts. Inom fjärrvärme och gas har klagomålen varit få. De har främst avsett pris-, faktura eller förbrukningsfrågor. Debitering efter faktisk förbrukning har endast delvis genomförts inom fjärrvärme och gas, vilket medfört en del klagomål och frågor kring avstämningsfakturor och den aktuella förbrukningen. Under kommande år införs debitering efter faktisk förbrukning även inom dessa områden. Regeringen föreslog under året att även naturgassystem utanför Västsverige ska omfattas av naturgaslagen, vilket i sådant fall kommer leda till en omreglerad marknad för stadsgaskunder framöver. Bo Hesselgren, VD Energimarknadsbyråns medarbetare - från vänster Bo Hesselgren, Susanne Torén, Martin Bengtsson och Gösta Bladh. 4

5 Ärendestatistik Energimarknadsbyrån tog under år 2013 emot cirka frågor och klagomål. Året innan var antalet ärenden cirka Klagomålen var under året drygt 900 stycken. Det var betydligt färre än då klagomålen var stycken. 43 procent av frågorna till byrån rörde frågor inför bland annat olika val av avtal. Klagomålen stod för 50 procent av byråns ärenden. Bland de klagomål som byrån tog emot rörde 71 procent avtal, 8 procent fakturaproblem och 9 procent krav. Endast 4 procent var klagomål om förbrukning. På samma nivå hamnade klagomålen som rörde avbrott. Flertalet klagomål rörde elhandel. Klagomålen mot företagen som förmedlar byten och elavtal ökade jämfört med tidigare år. Flertalet konsumenter, 83 procent, kontaktade byrån per telefon. 16 procent av konsumenterna valde att kontakta byrån via vår webbplats där det finns möjlighet att skicka in sin fråga via ett formulär. Ett fåtal ärenden kom in via e-post eller brev. Energirådgivning 2% Övrigt 5% Klagomål 50% Information 43% Ärendefördelning under år

6 Klagomål Naturgas 1% Stadsgas 1% Övrigt 3% Förmedlare 15% Fjärrvärme3% Elhandel53% Elnät 24% Klagomålens fördelning över olika områden 2013 Förbrukning 4% Faktura 8% Krav 9% Övrigt 4% Avbrott 4% Avtal 71% Klagomålens fördelning över olika ämnesområden

7 Hänt på energimarknaderna Prisavtal på låg nivå på elmarknaden Spotpriset på elbörsen var på låg nivå under år 2013, även om prisnivån var något högre än året innan. Terminspriserna var på en mycket låg nivå, den lägsta som noterats sen år Bakgrunden var bland annat låg efterfrågan samt god tillgång på vatten- och kärnkraft. Utvecklingen mot fler aktiva kunder fortsatte. I slutet av året hade 83 procent ett avtal om sitt elpris, en ökning med 1,5 procentenheter under året. Andelen kunder som valde rörligt elpris fortsatte att öka som en följd av det långvarigt låga spotpriset. I slutet av året hade nära 38 procent av kunderna ett rörligt börsanknutet prisavtal medan ungefär lika många hade ett tidsbundet avtal. Även om priserna för kunder utan prisavtal sjönk under året var skillnaderna i pris mellan avtalade priser och så kallat tillsvidarepris fortsatt stora, vilket gjorde det fortsatt lönsamt att teckna avtal. Prisskillnaderna mellan landets fyra elområden minskade, det gällde särskilt rörligt elpris, där prisskillnaden på elbörsen Nordpool i genomsnitt endast uppgick till 0,6 öre per kwh mellan det billigaste och dyraste elområdet. Information, rådgivning och klagomål Behovet av information och råd har varit stort. Under året besökte många vår webbplats, där de fick underlag för att öre/kwh 120 Avtal om rörligt pris Tillsvidarepris års avtal 2-års avtal 80 3-års avtal jan-04 sep-04 maj-05 jan-06 sep-06 maj-07 jan-08 sep-08 maj-09 jan-10 sep-10 maj-11 jan-12 sep-12 maj-13 Utveckling av elhandelspris för olika avtalsformer Priset gäller för småhus med elvärme kwh exklusive nätavgifter och skatter. Med tillsvidarepris avses elpris för kunder utan prisavtal. Källa: SCB, Svensk Energi. 7

8 göra aktiva val och agera med stöd av konsumenträtten inom el, fjärrvärme och gas. I flertalet fall, då konsumenterna kontaktade oss direkt, var anledningen klagomål eller information. Byrån har bidragit till att klagomålen snabbt återförts till företagen och, i de flesta fall, kunnat lösas på ett regelrätt och kundvänligt sätt. Konsumenterna informeras i förekommande fall om möjligheten att begära prövning av sitt ärende hos ansvarig tillsynsmyndighet eller Allmänna reklamationsnämnden. Antalet beslut från Allmänna reklamationsnämnden i tvister om el, gas eller fjärrvärme har varit relativt lågt under året. Klagomål på mätning och elförbrukning eller försenade avstämningsfakturor fortsatte att minska. De tidigare problemen med mätvärden och fakturering verkar ha blivit lösta efter att månadsavläsning infördes på elmarknaden. Direktkontakterna från konsumenter inom fjärrvärme och gas har hittills varit få. De frågor och klagomål som noterats har bland annat gällt prishöjning/information, avstämningsfakturor, förbrukning och avtalsproblem. Elhandelsavtal - uppsökande försäljning och förmedlare Merparten av klagomål som har inkommit till byrån har rört elprisavtal. Klagomålen har handlat om oklara eller orimliga prisoch avtalsvillkor eller problem i samband med eller till följd av uppsökande försäljning. Konsumenter har känt sig vilseledda av säljares information och byrån har även noterat att regler om pris- och ångerrättsinformation inte har följts av företagen. Allt fler konsumenter kontaktas av företag (förmedlare) som jämför prisavtal och förmedlar byten av elhandelsföretag. Antalet aktiva förmedlare har ökat. Byrån har arbetat med att etablera kontakt med de olika förmedlarna för att inhämta information om förmedlarnas erbjudanden och information rörande enskilda kundklagomål. Klagomålen mot förmedlingsföretag har ofta gällt att konsumenten inte uppfattat att ett byte av elhandelsföretag kommer att genomföras, utan snarare att endast ett förslag till avtal kommer att presenteras. I en del fall har de förmedlade avtalen även innehållit överraskande eller avvikande avtalsvillkor, utan att det gjorts tydligt för konsumenten. Användning av fullmakter, ofta inte tidsbegränsade, gör det svårt för konsumenten att överblicka konsekvenserna av ett avtal. Det ökar risken för att konsumenten omedvetet bryter ingångna avtal i förtid och krävs på ersättning från elhandelsföretaget. Detta gäller både när elavtal ingås vid uppsökande försäljning av elhandelsföretaget och när elavtal ingås via en förmedlare. En snabbare information från elnätsföretaget till kunden om att ett byte av elhandelsföretag anmälts kan vara ett sätt att minska problemen med oönskade byten och skadeståndskrav. Kundens klagomål initieras vanligtvis genom att kunden får information från sitt elnätsföretag om bytet, slutfaktura från sitt tidigare elhandelsföretag eller den första fakturan från det nya elhandelsföretaget. Elnätsföretagets information om bytet är den enda informationen, av dessa tre, som tidsmässigt kan komma konsumenten till handa innan bytet har genomförts. Färre frågor om elavbrott Antalet frågor och klagomål om elavbrott minskade jämfört med föregående år. Antalet klagomål om avbrott år 2013 uppgick till 55 stycken, medan motsvarande siffra för år 2012 var 151 stycken. En ändring i ellagen beslutades under år Enligt denna får kunderna rätt till 8

9 avbrottsersättning även vid så kallade fasfel. Ändringen trädde ikraft den 1 januari Elhandelsföretaget Voltia i konkurs Elhandelsföretaget Voltia ansökte under året om att försättas i konkurs. Vid konkurs ska, enligt ellagen, elhandelsföretagets kunder anvisas ett elhandelsföretag av elnätsföretaget. Ett antal kunder kontaktade byrån efter att ha mottagit en slutfaktura med krav på lösenavgift för avtalsbrott från Voltia. Byrån uppmanade kunderna att bestrida kravet på lösenavgift i avvaktan på att Voltia gav besked om vad avtalsbrottet skulle bestå i. Kunderna har inte återkommit till byrån i dessa ärenden. Byrån har också i några fall hänvisat klagomål vidare till konkursboförvaltaren. Timprisavtal för el och timmätning De nya timprisavtalen har även under 2013 fortsatt att långsamt få genomslag i allt fler elhandelsföretags produktutbud. I förekommande fall har konsumenternas frågor handlat om oklarheter i redovisning på elhandelsfakturan. Vi har genom kundernas frågor och klagomål fått information om att några elnätsföretag har övergått till timmätning för samtliga hushållskunder och samtidigt ändrat elnätstariffen från energi- till effekttariff. Kundernas frågor och klagomål har bland annat handlat om vad effekttariffen innebär för kundens kostnader och om effekttariffen är tillåten enligt lag. Fjärrvärme De frågor och klagomål vi fått inom fjärrvärme har till exempel rört försenade eller felaktiga avstämningsfakturor, förbrukning samt klagomål på prishöjning eller otillräcklig information. Klagomål på avstämningsfakturor och misstankar om felaktig mätning är, precis som tidigare på elmarknaden, förknippade med preliminär debitering av förbrukning. På uppdrag av regeringen utredde Energimarknadsinspektionen frågan om prisändringsprövning av fjärrvärme. För medling kan fjärrvärmekunder vända sig till Fjärrvärmenämnden. Byrån har deltagit i nämnden genom en ledamot respektive suppleant. Naturgas och stadsgas Energimarknadsbyråns Gasprisguide för naturgaskonsumenter lanserades på byråns webbplats i slutet av maj. Samtidigt informerades om lanseringen i ett pressmeddelande. Byrån har noterat ett par hundra besök varje månad på Gasprisguiden. Huruvida Gasprisguiden lett till en ökad aktivitet bland naturgaskonsumenter är för tidigt att uttala sig om. Enligt SCB:s bytesstatistik är antalet byten fortfarande få till antalet. Konsumentverket och Energigas Sverige har under året förhandlat fram nya allmänna avtalsvillkor för försäljning av stadsgas och leverans i ledning till konsument. I maj träffades en överenskommelse om nya avtalsvillkor för konsumenter, Stadsgas 2013 K. Överenskommelsen trädde i kraft den 1 juni 2013 och gäller tills vidare. De nya allmänna avtalsvillkoren var avsedda att börja tillämpas senast den 1 september Villkoren innebär i vissa delar en anpassning till de allmänna avtalsvillkoren för gashandels- och gasnätsverksamhet, GAS 2013 K och GASNÄT 2013 K. De nya villkoren innefattar ett förstärkt skydd för konsumenterna. Inom stadsgas har klagomålen till byrån bland annat avsett prishöjning samt efterkrav i samband med inflyttning. Klagomålen har inom naturgas avsett avstämningsfakturor, förbrukning respektive uppsägning. 9

10 Egen el I juni presenterade utredningen om nettodebitering av el sitt betänkande. Utredningen föreslog, i stället för nettodebitering, en skattereduktion (cirka kronor per år) till mikroproducenter av förnybar el som har en säkring om högst 63 ampere. Utredningen föreslog även att skattskyldighet för energi bör flyttas till elnätsföretagen. Slutligen föreslog utredningen en ändring i energibeskattningen i syfte att minska konkurrenssnedvridningar mellan olika produktionsslag. Utredningens förslag överlämnades till regeringen som hösten 2013 föreslog en högre skattereduktion motsvarande ungefär kr per år. Byrån har endast fått ett fåtal frågor kring området egen el och nettodebitering. Det finns ett antal elnätsföretag som erbjuder olika former av lösningar för kunder med egen elproduktion. Informationsverksamhet En av byråns huvuduppgifter är att fånga upp konsumentproblem inom energimarknadsområdet samt att sammanställa och redovisa dessa för myndigheter och företag. Återföringen sker bland annat genom regelbunden information till vår styrelse. Vi har under året även haft återkommande kontakter med våra huvudmän, myndigheter och organisationer. Syftet med dessa kontakter har varit att få bästa möjliga underlag för information och råd samt att åstadkomma förbättringar för konsumenterna inom energimarknadsområdet. Under året har vi medverkat i flera referensgrupper. Dels referensgruppen för Elpriskollen (Ei) och dels grupperna kommunikation och kunskapsspridning samt kundinflytande (Smarta elnät). Förutom nämnda grupper har byrån bland annat deltagit i möten vid NordREG om nordisk slutkundsmarknad. Byrån har även haft en representant i EU-kommissionens arbetsgrupp rörande e-faktura samt behandling av kunders energidata. Byrån har vidare en ledamot i Fjärrvärmenämnden samt i Samordningsrådet för smarta elnät. Under hösten besökte byråns styrelse och medarbetare EU:s samarbetsorgan för nätmyndigheter i Ljubljana för att inhämta information och kunskaper om aktuellt arbete inom el- och gasmarknaderna. Kontakter med företagen Inom ramen för den dagliga rådgivningen har vi haft konstruktiva återkommande kontakter med de enskilda företagens kontaktpersoner. Kontakterna har oftast rört hantering av klagomålsärenden. Förutom dessa kontakter har byrån haft erfarenhetsutbyte med företrädare för flera företag. Utbytet har handlat om både allmänna konsumentfrågor och specifika frågor rörande det aktuella företagets kundklagomål. Byrån har under året också haft frekventa kontakter med energiföretagens kundombudsmän. 10

11 Vi har även kunnat erbjuda en fördjupad företagsspecifik statistik och genom denna gett företagen en tydligare bild över de frågor och klagomål som byrån tagit emot. Genom kontakterna med företagen och de särskilda kontaktpersonerna har många klagomål kunnat redas ut och lösas på ett snabbt och effektivt sätt. I många fall, där konsumenten klagat över bristande tillgänglighet eller besked från företaget, har byråns kontakter lett till en påskyndad återkoppling från företaget till konsumenten. Samarbete med kommunala rådgivare Byrån har fortsatt haft regelbundna kontakter med konsumentvägledare, budget- och skuldrådgivare samt energi- och klimatrådgivare i kommunerna. Vi medverkar till exempel i Konsumentverkets frågedatabas. Genom databasen kan vi snabbt ge vägledarna svar i aktuella konsumentfrågor genom att frågorna och svaren är sökbara. Informationen kan därmed nå flera hundra vägledare samtidigt, vilket medför en arbetsbesparing och effektivisering av vår rådgivning. Kommunikation Massmedias intresse för elmarknaden är fortsatt stort och vi har haft många kontakter med journalister. Kontakterna har medfört såväl rikstäckande som regionala inslag i både radio, TV och tidningar. Under året har inslagen i media bland annat rört elpriser, prisavtal samt uppsökande försäljning. Vår webbplats Vi hade liksom föregående år ca besök på webbplatsen. Förutom sökfunktioner på Internet är en bidragande orsak till besöken de länkar som finns från webbplatser hos våra huvudmän och kommunala rådgivare samt hos många av energiföretagen. Även portalen har bidragit till besöken. Portalen är en gemensam ingång för Energimarknadsbyrån, Bank- och finansbyrån, Försäkringsbyrån samt Telekområdgivarna. På webbplatsen informerar vi om vår verksamhet, hur energimarknaden fungerar samt om rättigheter och skyldigheter för konsumenter på energimarknadsområdet. Fördjupad information finns att läsa i faktablad och vi länkar dessutom till andra relevanta webbplatser. Ett flertal konsumenter efterfrågar prisstatistik över olika elhandelsavtal. Under avsnittet Priser och avtal finns diagram över nät- och elkostnader i löpande priser, elhandelspris för olika avtalsformer samt kundernas fördelning per avtalstyp. Vi redovisar även varje månad medelpriset för elspothandeln på den nordiska elbörsen samt prisexempel som visar totalpriset för kunden. Prisstatistiken tillsammans med Energimarknadsinspektionens elprisjämförelser (Elpriskollen) har varit en hjälp för den konsument som står i begrepp att välja avtalsform. Detta har gjort att Energimarknadsbyrån avlastats många telefonsamtal som rör jämförelse av elpriser. Möjligheten finns att ställa frågor till oss genom ett formulär på vår webbplats. Många frågor når oss via webbplatsen, särskilt under tider då telefonrådgivningen inte är öppen. Cirka 300 frågor kom under året in till byrån via vår webbplats, vilket motsvarade 16 procent av det totala antalet kontakter. Webbformuläret har effektiviserat rådgivningen eftersom många frågor har kunnat besvaras på ett likartat sätt och genom att de frågor som hamnat fel, till exempel 11

12 om energirådgivning och elinstallationer, snabbt har kunnat hänvisas till rätt instans. På vår webbplats publicerar vi referat över beslut i Allmänna reklamationsnämnden. Referaten ger en överblick över tillämpningen av energimarknadens regler. Dessa är ett stöd i klagomålsärenden för både konsumenterna och företagen på energimarknaden. Under rubriken Nyheter informerar vi om förändringar inom energimarknadsområdet. Information och utbildning Foldrar med information om vår verksamhet distribueras på begäran till konsumentvägledare, budget- och skuldrådgivare, samhällsvägledare samt till kommunala energi- och klimatrådgivare. Genom att använda detta material kan de sprida kunskapen om att vi finns och hur vi kan hjälpa konsumenten. Genom att använda en särskild distributionskanal för lärare har vi bidragit till att kunskapen, inom skolvärlden, om byråns rådgivning inom el, fjärrvärme och gas kan öka. Vi har fortsatt att ge ut konsumentbyråernas gemensamma nyhetsbrev, Byrålådan. Nyhetsbrevet, som distribueras till alla konsumentvägledare, samhällsvägledare samt budget- och skuldrådgivare informerar om aktuella konsumentproblem inom respektive byrås område och ges ut tre till fyra gånger per år. Byråns informationsmaterial används ibland även av energiföretag, myndigheter, media, studerande och olika organisationer. Vi har under året medverkat vid ett flertal externa konferenser, utbildningar och informationsaktiviteter. Som exempel på konferenser kan nämnas de årligen återkommande Elmarknadsdagarna som arrangeras av Svensk Energi. Ett annat exempel är Svenska Kraftnäts Ediel- och avräkningskonferens. Representanter för byrån har även medverkat i EU-konferenser om konsumentskydd på energimarknaderna (CEER i Bryssel). Vi medverkar dessutom som föreläsare vid de utbildningar som Svensk Energi erbjuder kundservicepersonal hos sina medlemsföretag samt i Konsumentverkets grundutbildning för konsumentvägledare samt budget- och skuldrådgivare. Under året genomförde Konsumentverket två utbildningstillfällen för vägledare i samarbete med de fyra konsumentbyråerna - energimarknadsbyrån, bank- och finansbyrån, försäkringsbyrån och telekområdgivarna, samt etiska rådet för betalteletjänster. 12

13

14 Konsumenternas energimarknadsbyrå är en självständig byrå som kostnadsfritt informerar och ger råd samt vägledning i frågor som rör energimarknaden. Huvudmän för byrån är Konsumentverket, Energimarknadsinspektionen och Energimyndigheten samt branschorganisationerna Svensk Energi, Energigas Sverige och Svensk fjärrvärme. Energimarknadsbyrån har telefontid vardagar mellan kl och på telefonnummer Vi besvarar även frågor via formulär på Postadress: Konsumenternas energimarknadsbyrå Box STOCKHOLM

Innehåll. Organisation... 3 Verksamhetsåret 2012... 4 Ärendestatistik... 5 Hänt på energimarknaderna... 6 Informationsverksamhet...

Innehåll. Organisation... 3 Verksamhetsåret 2012... 4 Ärendestatistik... 5 Hänt på energimarknaderna... 6 Informationsverksamhet... Verksamheten 2012 Innehåll Organisation... 3 Verksamhetsåret 2012... 4 Ärendestatistik... 5 Hänt på energimarknaderna... 6 Informationsverksamhet... 10 2 Organisation Styrelse Ledamöter utsedda av Konsumentverket:

Läs mer

Innehåll. Organisation... 3 Verksamhetsåret 2014... 4 Ärendestatistik... 5 Hänt på energimarknaderna... 7 Informationsverksamhet...

Innehåll. Organisation... 3 Verksamhetsåret 2014... 4 Ärendestatistik... 5 Hänt på energimarknaderna... 7 Informationsverksamhet... Verksamheten 2014 Innehåll Organisation... 3 Verksamhetsåret 2014... 4 Ärendestatistik... 5 Hänt på energimarknaderna... 7 Informationsverksamhet... 11 2 Organisation Styrelse Ledamöter utsedda av Konsumentverket:

Läs mer

Innehåll. Organisation... 3 Verksamhetsåret Ärendestatistik... 5 Hänt på energimarknaderna... 7 Informationsverksamhet...

Innehåll. Organisation... 3 Verksamhetsåret Ärendestatistik... 5 Hänt på energimarknaderna... 7 Informationsverksamhet... Verksamheten 2015 Innehåll Organisation... 3 Verksamhetsåret 2015... 4 Ärendestatistik... 5 Hänt på energimarknaderna... 7 Informationsverksamhet... 11 2 Organisation Styrelse Ledamöter utsedda av Konsumentverket:

Läs mer

Innehåll. Organisation. Verksamhetsåret 2010. Ärendestatistik. Dyrare fakturor men färre klagomål. Erfarenhetsåterföring och kommunikation

Innehåll. Organisation. Verksamhetsåret 2010. Ärendestatistik. Dyrare fakturor men färre klagomål. Erfarenhetsåterföring och kommunikation Verksamheten 2010 Innehåll Text: Konsumenternas elrådgivningsbyrå Layout: Susanne Torén Foto: Gösta Bladh, Ber l Elenius, Susanne Torén och Ma Vene Organisation Verksamhetsåret 2010 Ärendestatistik Dyrare

Läs mer

Beskrivningar av el- och naturgasmarknadens aktörer

Beskrivningar av el- och naturgasmarknadens aktörer ETT FAKTABLAD FRÅN ENERGIMARKNADSINSPEKTIONEN Uppdaterad 2015 01 08 Beskrivningar av el- och naturgasmarknadens aktörer Beskrivningarna i detta faktablad ska göra det enklare för dig som kund att förstå

Läs mer

Beskrivningar av eloch naturgasmarknadens aktörer

Beskrivningar av eloch naturgasmarknadens aktörer 2012:04 Beskrivningar av eloch naturgasmarknadens aktörer Energimarknadsinspektionen har från regeringen fått i uppdrag att sammanställa och offentliggöra rollbeskrivningar för elmarknadens och naturgasmarknadens

Läs mer

Överenskommelse mellan Konsumentverket och Svensk Energi om riktlinjer för uppsökande försäljning av el till konsument

Överenskommelse mellan Konsumentverket och Svensk Energi om riktlinjer för uppsökande försäljning av el till konsument Överenskommelse mellan Konsumentverket och Svensk Energi om riktlinjer för uppsökande försäljning av el till konsument DEL 1 Relevant lagstiftning A. INLEDNING 1. Ange tydlig avsändare Enligt 3 kap. 23

Läs mer

Överenskommelse mellan Konsumentverket och Energiföretagen Sverige om riktlinjer för uppsökande försäljning av el till konsument

Överenskommelse mellan Konsumentverket och Energiföretagen Sverige om riktlinjer för uppsökande försäljning av el till konsument Överenskommelse mellan Konsumentverket och Energiföretagen Sverige om riktlinjer för uppsökande försäljning av el till konsument Del 1 Relevant lagstiftning A. Inledning Med uppsökande försäljning av el

Läs mer

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden ? Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA Så talar vi med kunden Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat elhandelsföretag

Läs mer

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden ? Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA Så talar vi med kunden Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat elhandelsföretag

Läs mer

Energikonsumenternas. checklista

Energikonsumenternas. checklista Datum 1 Energikonsumenternas checklista Frågor och svar elmarknaden Datum 2 Datum 3 Innehåll 1 Jag har frågor om elmarknaden 4 1.1 Priser för elhandel... 4 1.2 Priser för elnät... 5 1.3 Avtal & villkor...

Läs mer

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden ? Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA Så talar vi med kunden Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat elhandelsföretag

Läs mer

Mätar- och avläsningsfrågor: Mätar- och avläsningsfrågor: Avläst månadsförbrukning: Avläst månadsförbrukning:

Mätar- och avläsningsfrågor: Mätar- och avläsningsfrågor: Avläst månadsförbrukning: Avläst månadsförbrukning: MANUAL CHECKLISTA Min elförbrukning Mätar- och avläsningsfrågor: Varför elnätsföretaget måste få uppgifterna? För att mäta förbrukad el under en period För att ligga till grund för faktura Hur avläsning

Läs mer

ORDLISTA Så talar vi med kunden

ORDLISTA Så talar vi med kunden ORDLISTA Så talar vi med kunden Huvudsäkring? Elberedskapsavgift? Anläggnings id? Elhandelsföretag? Avläsning? Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat

Läs mer

ORDLISTA Så talar vi med kunden

ORDLISTA Så talar vi med kunden ORDLISTA Så talar vi med kunden Huvudsäkring? Elberedskapsavgift? Anläggnings id? Inflyttningsavgift? Tariff? Abonnemang Allmänna Avtalsvillkoren Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat

Läs mer

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN Sid 3 sid 2 Dina valmöjligheter när det gäller el Sid sid 54 Din elförbrukning (fakta om mätaravläsning) Sid 7 sid 6 Du ska flytta in (så gör du med dina elavtal) Sid 9 sid

Läs mer

Energikonsumenternas. checklista

Energikonsumenternas. checklista Datum 1 Energikonsumenternas checklista Frågor och svar gasmarknaden Datum 2 Datum 3 Innehåll 1 Jag har frågor om naturgas 4 1.1 Priser för gashandel... 4 1.2 Priser för gasnät... 5 1.3 Avtal & villkor...

Läs mer

ORDLISTA Så talar vi med kunden

ORDLISTA Så talar vi med kunden ORDLISTA Så talar vi med kunden Huvudsäkring? Elberedskapsavgift? Anläggnings id? Elhandelsföretag? Avläsning? Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat

Läs mer

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN sid 2 Dina valmöjligheter när det gäller el sid 4 Din elanvändning (fakta om mätaravläsning) sid 6 Du ska flytta in (så gör du med dina elavtal) sid 8 Du ska flytta ut (så gör

Läs mer

Din kontakt med elföretagen

Din kontakt med elföretagen Din kontakt med elföretagen sid 2 Dina valmöjligheter när det gäller el sid 4 Din elförbrukning (fakta om mätaravläsning) sid 6 Du ska flytta in (så gör du med dina elavtal) sid 8 Du ska flytta ut (så

Läs mer

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN Dina valmöjligheter när det gäller el DU HAR TVÅ AVTAL ELNÄT OCH ELHANDEL Som kund har du två olika avtal. Det ena är ett elnätsavtal, med det elnätsföretag som äger elnätet

Läs mer

Enkelhet för kunden. Elhandlarcentrisk modell

Enkelhet för kunden. Elhandlarcentrisk modell Enkelhet för kunden Elhandlarcentrisk modell I Sverige och i Norden har kunden en relation med elnätsföretaget och en med elhandelsföretaget. I vissa andra europeiska länder (Tyskland, Frankrike och England)

Läs mer

Föreläggande om debitering och konsumentinformation

Föreläggande om debitering och konsumentinformation me em i Energimarknadsinspektionen wie Swedish Energy Markets Inspectorate BESLUT Datum Dlarienr 1(8) Borås Elhandel BOX 373 501 13 Borås Föreläggande om debitering och konsumentinformation Beslut 1. Energimarknadsinspektionen

Läs mer

VÅRA KUNDER ÄR DET VIKTIGASTE VI HAR

VÅRA KUNDER ÄR DET VIKTIGASTE VI HAR VÅRA KUNDER ÄR DET VIKTIGASTE VI HAR Utan våra kunder skulle vi inte finnas. Så enkelt är det. Det är därför vårt ansvar att stå på deras sida och ta ställning för en tryggare elmarknad. Sören Blomqvist,

Läs mer

Informationsplikt till konsument

Informationsplikt till konsument Informationsplikt till konsument Informationsskyldighet för elhandelföretag Informationsskyldighet vid upphörande av avtal 8 kap. 5 En elleverantör som levererar el till en elanvändare i en viss uttagspunkt

Läs mer

e Energimarknadsinspektionen le= Swedish Energy Markets lnspectorate

e Energimarknadsinspektionen le= Swedish Energy Markets lnspectorate 1~1 e Energimarknadsinspektionen le= Swedish Energy Markets lnspectorate BESLUT Datum Diarienr 1(9) Stockholms Elbolag AB Profilvägen 4 246 43 Löddeköping Föreläggande avseende debitering och konsumentinformation

Läs mer

Föreläggande mot Fortum Markets AB med anledning av bristfällig information till konsumenter

Föreläggande mot Fortum Markets AB med anledning av bristfällig information till konsumenter EI2000, W-3.1, 2013-01-30 BESLUT 1 (6) Fortum Markets AB 115 77 Stockholm Föreläggande mot Fortum Markets AB med anledning av bristfällig information till konsumenter Beslut Energimarknadsinspektionen

Läs mer

Undersökning av elavtals särskilda villkor

Undersökning av elavtals särskilda villkor Undersökning av elavtals särskilda villkor Bakgrund har under många år fått ett stort antal klagomål på elleverantörer. Klagomålens karaktär har varierat och olika typer av problem på marknaden har dominerat

Läs mer

Uppföljning av timmätningsreformen

Uppföljning av timmätningsreformen Ei R2013:05 Uppföljning av timmätningsreformen - en delrapport Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2013:05 Författare: Therese Lager och Sara Näselius Copyright:

Läs mer

Avtal och information till anvisade kunder

Avtal och information till anvisade kunder Ei R2014:19 Avtal och information till anvisade kunder - en uppföljning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014:19 Författare: Elin Brodin och Johan Nilsson

Läs mer

Nordisk försäkringstidskrift 2/2014. Berättelsen om Konsumenternas Försäkringsbyrå. www.nft.nu. Allmänna principer för rådgivningen

Nordisk försäkringstidskrift 2/2014. Berättelsen om Konsumenternas Försäkringsbyrå. www.nft.nu. Allmänna principer för rådgivningen Berättelsen om Konsumenternas Försäkringsbyrå Statens konsumentråd avgav 1972 betänkandet Konsumentupplysning om försäkringar (SOU 1972:29). I betänkandet konstaterades bl a att det fanns behov av en aktiverande

Läs mer

Kort om oss. en ny myndighet sedan 1/1 2008. för el, naturgas och fjärrvärme. och lokalkontor i Stockholm. leveranssäkra nät samt aktiva kunder

Kort om oss. en ny myndighet sedan 1/1 2008. för el, naturgas och fjärrvärme. och lokalkontor i Stockholm. leveranssäkra nät samt aktiva kunder Nettodebitering Energiutblick den 16 mars 2011 Tommy Johansson Kort om oss Energimarknadsinspektionen (EI) är en ny myndighet sedan 1/1 2008 Tillsynsmyndighet över marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme

Läs mer

Reglering av elnätsmonopol i Sverige. Rebecka Thuresson Energimarknadsinspektionen 2010-01-22

Reglering av elnätsmonopol i Sverige. Rebecka Thuresson Energimarknadsinspektionen 2010-01-22 Reglering av elnätsmonopol i Sverige Rebecka Thuresson Energimarknadsinspektionen 2010-01-22 Presentation Rebecka Thuresson Biträdande avdelningschef Avdelningen för tillstånd och prövning jurist 016-16

Läs mer

Konsumentens rättigheter enligt 11 kap. ellagen. 11 kap. Särskilda bestämmelser om överföring och leverans av el till konsumenter

Konsumentens rättigheter enligt 11 kap. ellagen. 11 kap. Särskilda bestämmelser om överföring och leverans av el till konsumenter Konsumentens rättigheter enligt 11 kap. ellagen 11 kap. Särskilda bestämmelser om överföring och leverans av el till konsumenter Inledande bestämmelser 1 Detta kapitel gäller överföring och leverans av

Läs mer

Vill du veta mer om el och elmarknaden?

Vill du veta mer om el och elmarknaden? Vill du veta mer om el och elmarknaden? På vår webbplats boraselnat.se finns ytterligare information liksom hos: Konsumenternas Energimarknadsbyrå, www.energimarknadsbyran.se, tel 08-522 789 50 Elpriskollen.se,

Läs mer

Krav för certifierade elhandelsföretag

Krav för certifierade elhandelsföretag Energiföretagen Sverige 2016-05-31 1(9) Krav för certifierade elhandelsföretag Energiföretagen Sverige, branschföreningen för elförsörjningsföretag i Sverige, arbetar för att elhandelsföretagen är tydliga

Läs mer

Utveckling av elnätsavgifter 2011-2012

Utveckling av elnätsavgifter 2011-2012 212:3 Utveckling av elnätsavgifter 211-212 Sammanfattning PM:et visar den reala prisutvecklingen av nätavgifterna. Det aggregerade värdet för samtliga elnätsföretag är ett medelvärde som är viktat på antal

Läs mer

En kontakt och en faktura

En kontakt och en faktura En kontakt och en faktura Övergripande Inledningsvis vill Oberoende Elhandlare (OE) framhålla att vi länge verkat för en gemensam nordisk slutkundsmarknad och stöder NordREGs förslag att införa en supplier

Läs mer

Krav för certifierade elhandelsföretag

Krav för certifierade elhandelsföretag 1 (10) Krav för certifierade elhandelsföretag Energiföretagen Sverige, branschföreningen för elförsörjningsföretag i Sverige, arbetar för att elhandelsföretagen är tydliga och ärliga i sin försäljning

Läs mer

Datum 2011-12-05 1(7)

Datum 2011-12-05 1(7) 1(7) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL TILL KONSUMENT ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi efter överenskommelse med Konsumentverket. 1 Inledande bestämmelser 1.1 Dessa allmänna

Läs mer

Svensk Energis enkät om anvisningsavtal

Svensk Energis enkät om anvisningsavtal SVE100 v2.0 2008-04-09 SVENSK ENERGI - SWEDENERGY - AB Handel & Försäljning Magnus Thorstensson +46-8-677 2806 +46-733-92 57 61 Datum 2014-02-17 1 (10) Svensk Energis enkät om anvisningsavtal I november

Läs mer

Elnätet vår livsnerv. -Hur funkar det och vad betalar jag för? Fortum och Karlstad Elnät reder ut begreppen och svarar på dina frågor

Elnätet vår livsnerv. -Hur funkar det och vad betalar jag för? Fortum och Karlstad Elnät reder ut begreppen och svarar på dina frågor Elnätet vår livsnerv -Hur funkar det och vad betalar jag för? Fortum och Karlstad Elnät reder ut begreppen och svarar på dina frågor Vad är det för skillnad mellan elnät och elhandel? Avregleringen av

Läs mer

Höga elpriser. Yvonne Fredriksson. GD Energimarknadsinspektionen. Energiledargruppen

Höga elpriser. Yvonne Fredriksson. GD Energimarknadsinspektionen. Energiledargruppen Höga elpriser Yvonne Fredriksson GD Energimarknadsinspektionen Energiledargruppen Stockholm onsdag den 23 februari 2011 Agenda EI:s uppdrag Marknadsprissättning på Nord Pool Prisutvecklingen på Nord Pool

Läs mer

EN 24 SM 1402, korrigerad version Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten, första kvartalet 2014 Korrigering 2014-06-17

EN 24 SM 1402, korrigerad version Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten, första kvartalet 2014 Korrigering 2014-06-17 EN 24 SM 1402, korrigerad version Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten, första kvartalet 2014 Energy prices and switching of suppliers, 1th quarter 2014 I korta drag Korrigering 2014-06-17

Läs mer

Systemet med anvisad elhandlare

Systemet med anvisad elhandlare EI R2012:07 Systemet med anvisad elhandlare översyn och förslag till åtgärder Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen EI R2012:07 Författare: Anna Berr och Johan

Läs mer

Elkundavtal. 1. Bakgrund och syfte med detta elkundavtal ( Elkundavtalet ).

Elkundavtal. 1. Bakgrund och syfte med detta elkundavtal ( Elkundavtalet ). Elkundavtal 1. Bakgrund och syfte med detta elkundavtal ( Elkundavtalet ). ELIDAG`s affärsidè är att under avtalad tid företräda elkunder ( Elkunder ), konsumenter och näringsidkare, med val av Elhandelsföretag

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL TILL KONSUMENT

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL TILL KONSUMENT ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL TILL KONSUMENT ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi efter överenskommelse med Konsumentverket. 1. Inledande bestämmelser 1.1 Dessa allmänna avtalsvillkor

Läs mer

EL 2012 K (rev) 1(5) 2015-02-27

EL 2012 K (rev) 1(5) 2015-02-27 EL 2012 K (rev) 1(5) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL TILL KONSUMENT ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi efter överenskommelse med Konsumentverket. 1. Inledande bestämmelser

Läs mer

Förslag om skattereduktion för förnybar mikroproducerad el. Helena Laurell, Svensk Energi 15 oktober 2013

Förslag om skattereduktion för förnybar mikroproducerad el. Helena Laurell, Svensk Energi 15 oktober 2013 Förslag om skattereduktion för förnybar mikroproducerad el Helena Laurell, Svensk Energi 15 oktober 2013 Nettodebiteringsutredningen Uppdraget var bland annat att: Ta fram förslag om införandet av ett

Läs mer

Föreläggande mot Skellefteå Kraft AB med anledning av bristfällig information till konsumenter

Föreläggande mot Skellefteå Kraft AB med anledning av bristfällig information till konsumenter BESLUT 1 (5) Skellefteå Kraft Kanalgatan 71 931 80 Skellefteå Föreläggande mot Skellefteå Kraft AB med anledning av bristfällig information till konsumenter Beslut Energimarknadsinspektionen (Ei) förelägger

Läs mer

KVALITETSDEKLARATION

KVALITETSDEKLARATION 2017-02-23 1 (9) KVALITETSDEKLARATION Priser på elenergi och på överföring av el(nättariffer) Ämnesområde Energi Statistikområde Prisutvecklingen inom energiområdet Produktkod EN0301 Referenstid 2017 2017-02-23

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för försäljning av el till konsument

Allmänna avtalsvillkor för försäljning av el till konsument EL 2012 K (rev) 1(5) Allmänna avtalsvillkor för försäljning av el till konsument Allmänna avtalsvillkor utarbetade av Svensk Energi efter överenskommelse med Konsumentverket. 1. Inledande bestämmelser

Läs mer

ARVIKA TEKNIK AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-12-20 165

ARVIKA TEKNIK AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-12-20 165 Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger kl. 8.30-12.10 2011-12-20 165 Beslutande Ledamöter Anders Söderström, ordförande Lisa Levin, vice ordförande Uno Eriksson, vice ordförande Hans Forsell, tjänstgörande

Läs mer

Förslag från Oberoende Elhandlares expertgrupp för införandet av Supplier Centric Model (SCM) och combined billing i Sverige.

Förslag från Oberoende Elhandlares expertgrupp för införandet av Supplier Centric Model (SCM) och combined billing i Sverige. 2013-03-26 Energimarknadsinspektionen Marielle Liikanen Förslag från Oberoende Elhandlares expertgrupp för införandet av Supplier Centric Model (SCM) och combined billing i Sverige. Oberoende Elhandlare

Läs mer

El kan köpas på många sätt. Ett av dem är bäst för dig.

El kan köpas på många sätt. Ett av dem är bäst för dig. www.eon.se 020 22 24 24 Ny energi Inom E.ON tar vi hand om 35 miljoner kunder, vilket gör oss till Europas största privatägda energiföretag. I Sverige levererar vi el, gas och värme och tack vare vår långa

Läs mer

Energimarknaderna behöver spelregler. Vi ser till att de följs.

Energimarknaderna behöver spelregler. Vi ser till att de följs. Energimarknaderna behöver spelregler. Vi ser till att de följs. 210x250_omslag_2.indd 1 2013-01-25 08.20 Sverige behöver energi för att fungera Energimarknadsinspektionen arbetar för att Sverige långsiktigt

Läs mer

EL 2009 N 1(5) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL SOM ANVÄNDS I NÄRINGSVERKSAMHET ELLER ANNAN LIKARTAD VERKSAMHET

EL 2009 N 1(5) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL SOM ANVÄNDS I NÄRINGSVERKSAMHET ELLER ANNAN LIKARTAD VERKSAMHET EL 2009 N 1(5) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL SOM ANVÄNDS I NÄRINGSVERKSAMHET ELLER ANNAN LIKARTAD VERKSAMHET ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi. 1. Inledande bestämmelser

Läs mer

1. Inledande bestämmelser. EL 2012 K (rev) Datum 2015-02-27

1. Inledande bestämmelser. EL 2012 K (rev) Datum 2015-02-27 1(8) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL TILL KONSUMENT ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi efter överenskommelse med Konsumentverket. 1. Inledande bestämmelser 1.1 Dessa allmänna

Läs mer

BESLUT. Datum. Beslut 1. Energimarknadsinspektionen (Ei) förelägger 220 Energia OY (220 Energi), FOnummer

BESLUT. Datum. Beslut 1. Energimarknadsinspektionen (Ei) förelägger 220 Energia OY (220 Energi), FOnummer em Energimarknadsinspektionen we1 Swedish Energy Markets Inspectorate BESLUT Datum Diarienr 2014-10-30 2014-101908, 1(10) 220 Energia Oy Sörnäistenkatu 15 C 00580 Helsinki Finland Föreläggande med anledning

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL SOM ANVÄNDS I NÄRINGSVERKSAMHET ELLER ANNAN LIKARTAD VERKSAMHET

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL SOM ANVÄNDS I NÄRINGSVERKSAMHET ELLER ANNAN LIKARTAD VERKSAMHET 1(5) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL SOM ANVÄNDS I NÄRINGSVERKSAMHET ELLER ANNAN LIKARTAD VERKSAMHET ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi. 1. Inledande bestämmelser 1.1 Dessa

Läs mer

El kan köpas på många sätt. Ett av dem är bäst för företaget.

El kan köpas på många sätt. Ett av dem är bäst för företaget. www.eon.se 020 22 99 00 Ny energi Inom E.ON tar vi hand om 35 miljoner kunder, vilket gör oss till Europas största privatägda energiföretag. I Sverige levererar vi el, gas och värme och tack vare vår långa

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i ellagen (1997:857); SFS 2011:712 Utkom från trycket den 17 juni 2011 utfärdad den 9 juni 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om ellagen (1997:857)

Läs mer

2013-04-22. Fjärrvärmedagarna Borlänge. Mätning, rapportering och debitering. Företagskategorier och antal företag. 17 april 2013

2013-04-22. Fjärrvärmedagarna Borlänge. Mätning, rapportering och debitering. Företagskategorier och antal företag. 17 april 2013 Fjärrvärmedagarna Borlänge 17 april 2013 EI R2010:02 Fakturering efter faktisk förbrukning och reglering av mätperiodens längd avseende fjärrvärme. Lagen gäller från 1 januari 2015 Mätning månadsvis Rapportering

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL SOM ANVÄNDS I NÄRINGSVERKSAMHET ELLER ANNAN LIKARTAD VERKSAMHET

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL SOM ANVÄNDS I NÄRINGSVERKSAMHET ELLER ANNAN LIKARTAD VERKSAMHET 1(5) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL SOM ANVÄNDS I NÄRINGSVERKSAMHET ELLER ANNAN LIKARTAD VERKSAMHET ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi. 1. Inledande bestämmelser 1.1 Dessa

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL TILL KONSUMENT

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL TILL KONSUMENT EL 2012 K (rev) 2015-02-27 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL TILL KONSUMENT ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi efter överenskommelse med Konsumentverket. 1. Inledande bestämmelser

Läs mer

Vi övervakar energimarknaden

Vi övervakar energimarknaden Vi övervakar energimarknaden Vi finns till för dig. Energimarknadsinspektionen arbetar för att stärka energikundernas ställning och strävar efter att marknaderna för el, fjärrvärme och naturgas ska fungera

Läs mer

www.aleel.se 449 14 Alafors 1

www.aleel.se 449 14 Alafors 1 Ale Els Särskilda avtalsvillkor (K) Giltiga fr.o.m. 2015-07-01 1. Allmänt Ale El Elhandel AB:s (elhandelsföretaget) Särskilda villkor för elleverans till Konsument kompletteras med branschens vid var tid

Läs mer

Ei R2013:17. Anvisade elavtal. nuläget och framtida utveckling

Ei R2013:17. Anvisade elavtal. nuläget och framtida utveckling Ei R2013:17 Anvisade elavtal nuläget och framtida utveckling Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2013:17 Författare: Marielle Liikanen, Elin Brodin och Johan

Läs mer

Priser på elenergi och på överföring av el (nättariffer) 2013 EN0301

Priser på elenergi och på överföring av el (nättariffer) 2013 EN0301 RM/ET 2013-02-20 1(8) Priser på elenergi och på överföring av el (nättariffer) 2013 EN0301 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter

Läs mer

Vägledning om information vid anvisningsavtal och annat leveransskyldighetsavtal m m

Vägledning om information vid anvisningsavtal och annat leveransskyldighetsavtal m m SVE100 v2.0 2008-04-09 SVENSK ENERGI - SWEDENERGY - AB Juridik Louise Marcelius 08-6772827, 0701644421 louise.marcelius@svenskenergi.se Datum 2014-04-23 1 (5) Vägledning om information vid anvisningsavtal

Läs mer

Välkommen som kund hos Borås Elnät AB

Välkommen som kund hos Borås Elnät AB Välkommen som kund hos Borås Elnät AB Borås Elnät AB ansvarar för elnätet fram till fastigheterna i Borås centralort. Det är ett uppdrag som vi haft sedan 1894, då Borås Stads Elektricitetsverk grundades.

Läs mer

Byten och attityder på den svenska elmarknaden

Byten och attityder på den svenska elmarknaden Byten och attityder på den svenska elmarknaden 13-015 Svensk Energi: Kalle Karlsson Ipsos: Fredrik Borg Datum: 2013-10-11 Innehållsförteckning Fakta om undersökningen & bakgrund 3 Sammanfattning Resultatredovisning

Läs mer

Priser på elenergi och på överföring av el (nättariffer) 2014 EN0301

Priser på elenergi och på överföring av el (nättariffer) 2014 EN0301 RM/ET 2014-02-11 1(8) Priser på elenergi och på överföring av el (nättariffer) 2014 EN0301 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter

Läs mer

Ei R2014:05. Uppföljning av timmätningsreformen

Ei R2014:05. Uppföljning av timmätningsreformen Ei R2014:05 Uppföljning av timmätningsreformen Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014:05 Författare: Johan Nilsson, Johan Leymann och Sara Näselius Copyright:

Läs mer

Tillsvidarepriser för el

Tillsvidarepriser för el Tillsvidarepriser för el - En dyr avtalsform En rapport från Villaägarnas Riksförbund Innehåll SAMMANFATTNING... 3 TILLSVIDAREPRISER EN DYR AVTALSFORM... 4 INLEDNING... 4 SÅ HÄR GENOMFÖRDES STUDIEN...

Läs mer

Beskattningsregler för solenergi och vindkraft 18 mars 2015

Beskattningsregler för solenergi och vindkraft 18 mars 2015 Beskattningsregler för solenergi och vindkraft 18 mars 2015 Kort om Lindahl En av Sveriges största advokatbyråer med ca 400 medarbetare varav två tredjedelar är jurister Bred kapacitet samt lång och gedigen

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL SOM ANVÄNDS I NÄRINGSVERKSAMHET ELLER ANNAN LIKARTAD VERKSAMHET

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL SOM ANVÄNDS I NÄRINGSVERKSAMHET ELLER ANNAN LIKARTAD VERKSAMHET ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL SOM ANVÄNDS I NÄRINGSVERKSAMHET ELLER ANNAN LIKARTAD VERKSAMHET ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi. 1. Inledande bestämmelser 1.1 Dessa allmänna

Läs mer

Prisutveckling på energi samt leverantörsbyten, tredje kvartalet 2015. Rörliga elpriset historiskt lågt

Prisutveckling på energi samt leverantörsbyten, tredje kvartalet 2015. Rörliga elpriset historiskt lågt EN 24 SM 1504 Prisutveckling på energi samt leverantörsbyten, tredje kvartalet 2015 Energy prices and switching of suppliers, 3rd quarter 2015 I korta drag Rörliga elpriset historiskt lågt Elhandelspriserna

Läs mer

Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM

Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Stockholm 2005-07-07 Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissvar på Regelutredningen SOU 2005:4 Branschföreningen Oberoende Elhandlare (OE) vill härmed lämna sitt remissvar rörande den del av utredningen

Läs mer

Gasbranschens rekommendationer till genomförandet av Energieffektiviseringsdirektivet med avseende på mätning och fakturering 2014

Gasbranschens rekommendationer till genomförandet av Energieffektiviseringsdirektivet med avseende på mätning och fakturering 2014 Gasbranschens rekommendationer till genomförandet av Energieffektiviseringsdirektivet med avseende på mätning och fakturering 2014 Dokumentets syfte, tillvägagångssätt samt bilagor SYFTE Syftet med detta

Läs mer

Elhandlarcentrisk modell

Elhandlarcentrisk modell Elhandlarcentrisk modell morgondagens svenska elmarknad Johan Öhnell Senior advisor EG Utility Agenda Den svenska elmarknaden imorgon En faktura till kunden Tillsvidarepriserna försvinner Egenproduktion

Läs mer

Nya regler påverkar branschens fakturor och annan informationsgivning till kunder

Nya regler påverkar branschens fakturor och annan informationsgivning till kunder SVE100 v2.0 2008-04-09 SVENSK ENERGI - SWEDENERGY - AB Juridik Louise Marcelius 08-6772827, 0701644421 louise.marcelius@svenskenergi.se Datum 2014-05-13 1 (8) Nya regler påverkar branschens fakturor och

Läs mer

AVTALSVILLKOR FÖRETAG

AVTALSVILLKOR FÖRETAG AVTALSVILLKOR FÖRETAG Generella villkor 1. Dessa avtalsvillkor avser elleverans till företagskund och utgör en integrerad del av kundens avtal med Telge Energi AB (nedan Telge Energi). De generella villkoren

Läs mer

KUNDAVTAL AVSEENDE STAMÅSEN- EL

KUNDAVTAL AVSEENDE STAMÅSEN- EL KUNDAVTAL AVSEENDE STAMÅSEN- EL 1 Parter 11 Statkraft SCA Vind AB, orgnr 556706-3507, med adress c/o Statkraft Sverige AB, Hitech Building 92, 101 52 Stockholm (nedan Vindkraftsparksinnehavaren ); 12 Dalakraft

Läs mer

Priser på elenergi och på överföring av el (nättariffer) 2012 EN0301

Priser på elenergi och på överföring av el (nättariffer) 2012 EN0301 RM/ET 2012-02-21 1(7) Priser på elenergi och på överföring av el (nättariffer) 2012 EN0301 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik.

Läs mer

Energimarknadsinspektionens rapport Enklare faktura

Energimarknadsinspektionens rapport Enklare faktura SVENSK ENERGI - SWEDENERGY - AB REMISSVAR Louise Marcelius Datum 08-677 28 27, 070-164 44 21 louise.marcelius@svenskenergi.se 2014-09-30 Beteckning N2014/2590/E 1 (6) Näringsdepartementet per e-post n.registrator@regeringskansliet.se

Läs mer

Frågor och svar om el

Frågor och svar om el Frågor och svar om el Fråga: Varför ser fakturan annorlunda ut nu? Istället för en räkning från Söderhamn NÄRA så har jag fått två? Du som har Källmärkt el från Söderhamn NÄRA elhandel undrar kanske varför

Läs mer

Uppföranderegler för avtal om abonnemang för tv, telefoni och bredband

Uppföranderegler för avtal om abonnemang för tv, telefoni och bredband Uppföranderegler Gäller från 1 juli 2017 Uppföranderegler för avtal om abonnemang för tv, telefoni och bredband Om uppförandereglerna: Uppförandereglerna tillämpas när en operatör som är med i Telekområdgivarna

Läs mer

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Årsrapport 2013

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Årsrapport 2013 Konsumentklagomål på telefoni och bredband Årsrapport 2013 Författare: Anna Wikström, Chef för enheten för konsumenträttigheter Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678 55 00 pts@pts.se

Läs mer

Gäller vid försäljning av abonnemang för TV, telefoni och bredband.

Gäller vid försäljning av abonnemang för TV, telefoni och bredband. 2013-10-21 Uppföranderegler Gäller vid försäljning av abonnemang för TV, telefoni och bredband. Om uppförandereglerna Uppförandereglerna tillämpas när operatör som är med och finansierar Telekområdgivarna

Läs mer

Bo har intervjuats i Second Opinion om hur elmarknaden fungerar. Bo deltog i ett remissmöte den 20 februari om EU:s klimat- och energiramverk.

Bo har intervjuats i Second Opinion om hur elmarknaden fungerar. Bo deltog i ett remissmöte den 20 februari om EU:s klimat- och energiramverk. OE aktiviteter 2014 Bo har intervjuats i Second Opinion om hur elmarknaden fungerar. Johan och Bo hade den 23 januari ett möte med tjänstemännen på Näringsdepartementets Energienhet och diskuterade då

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2016-06-22 Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Agneta Bäcklund. Anvisade elavtal Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

Prisutveckling på energi samt leverantörsbyten, första kvartalet 2015

Prisutveckling på energi samt leverantörsbyten, första kvartalet 2015 EN 24 SM 1502 Prisutveckling på energi samt leverantörsbyten, första kvartalet 2015 Energy prices and switching of suppliers, 1st quarter 2015 I korta drag Allmänt om publikationen I detta kvartalsvisa

Läs mer

Handbok för ELin. Systemet för inrapportering till Elpriskollen

Handbok för ELin. Systemet för inrapportering till Elpriskollen Handbok för ELin Systemet för inrapportering till Elpriskollen Innehåll 1 Ansökan om behörighet... 3 1.1 E-legitimation...3 Hur skaffar du en personlig e-legitimation?...3 1.2 E-tjänster...3 Behörighetsansökan

Läs mer

Prisområdesfrågan. Nordisk slutkundsmarknad

Prisområdesfrågan. Nordisk slutkundsmarknad Aktiviteter under 2012 Oberoende Elhandlare har under 2012 fortsatt att arbeta aktivt med att driva de för oss strategiska frågorna hos riksdag, departement och myndigheter. Prisområdesfrågan OE har fortsatt

Läs mer

Priser på elenergi. Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (9) EN0301. Innehåll

Priser på elenergi. Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (9) EN0301. Innehåll Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (9) Priser på elenergi 2013 EN0301 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer

Statens energimyndighets författningssamling

Statens energimyndighets författningssamling Statens energimyndighets författningssamling Utgivare: Fredrik Selander (verksjurist) ISSN 1650-7703 Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om information avseende avbrottsersättning respektive

Läs mer

Prisområdesfrågan. Nordisk slutkundsmarknad

Prisområdesfrågan. Nordisk slutkundsmarknad Aktiviteter under 2011 Oberoende Elhandlare har under 2011 fortsatt att arbeta aktivt med att driva de för oss strategiska frågorna hos riksdag, departement och myndigheter. Prisområdesfrågan OE har fortsatt

Läs mer

Priser på elenergi och på överföring av el (nättariffer) 2011 EN0301

Priser på elenergi och på överföring av el (nättariffer) 2011 EN0301 RM/ET 2011-02-11 1(7) Priser på elenergi och på överföring av el (nättariffer) 2011 EN0301 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik.

Läs mer

Timmätning för aktiva elkonsumenter

Timmätning för aktiva elkonsumenter Näringsutskottets betänkande 2011/12:NU21 Timmätning för aktiva elkonsumenter Sammanfattning I detta betänkande behandlar utskottet proposition 2011/12:98 om timmätning för aktiva elkonsumenter tillsammans

Läs mer