WWFs yttrande på Förslag på ändringar av föreskrifter och allmänna råd till skogsvårdslagen 30 samt process och bakgrundsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "WWFs yttrande på Förslag på ändringar av föreskrifter och allmänna råd till skogsvårdslagen 30 samt process och bakgrundsrapport"

Transkript

1 Världsnaturfonden WWF Ulriksdals Slott Solna Tel: Fax: Allmänt: Hemsida: Ulriksdals Slott den 31 maj, 2013 Skogsstyrelsen Att: Gunilla Kock Hansson Referens: 2011/4510 WWFs yttrande på Förslag på ändringar av föreskrifter och allmänna råd till skogsvårdslagen 30 samt process och bakgrundsrapport Sammanfattande synpunkter - WWF vill se en ändrad skogspolitik som utgår från kunskap om behov av skydd, hänsyn samt verktyg för att åstadkomma hållbara skogslandskap där arter och naturtyper har gynnsam bevarandestatus. - WWF anser att Skogsstyrelsen i samråd med Naturvårdsverket borde ha utrett frågan om artskydd och åtaganden enligt EUs direktiv inför arbetet i referensgruppen. Att så inte gjordes resulterade i oklarhet och ineffektivitet i processen samt att många frågor kvarstår. - WWF anser att nuvarande skogspolitik även med föreslagna ändringar i 30 inte kommer att klara de skogliga miljömålen och kan därför inte stödja förslagen. - WWF anser att prioritering av hänsyn i förslaget brister med avseende till hänsyn av arter. Identifierbara arter med koppling till livsmiljö och substrat utgör det bästa beviset på funktionell hänsyn för att bevara biologisk mångfald. Därför ger WWF förslag på alternativ prioritering: 1. Livsmiljöer och substrat där det förekommer fågelarter eller arter som är markerade med N eller n i bilaga 1 till artskyddsförordningen 2. Livsmiljöer och substrat där det förekommer arter som betecknas som akut hotade, starkt hotade, sårbara eller nära hotade. 3. Övriga hänsynskrävande biotoper 4. Skyddszoner mot vattendrag 5. Övriga gamla och/eller grova träd, äldre döda träd, samt äldre lövträd i barrdominerade bestånd 6. Skyddszoner mot sjöar, våtmarker och hänsynskrävande biotoper 7. Övrig hänsyn i 30 föreskrifter Stiftelsens ordförande: Hans Majestät Konungen Registrerat som: Världsnaturfonden WWF Org. Nr Postgiro Bankgiro

2 - WWF anser att behovet av diken visar på att ett ståndortsanpassat skogsbruk ej tillämpas. Att åtgärda felaktigt avslutade diken löser inte detta problem men minskar förhoppningsvis skadeverkningarna av diken. Allmänna råd bör tydliggöras att åtgärdandet av felaktiga avslutade diken gäller vid skyddsdikning och dikesrensning. - WWF anser det som helt oacceptabelt att återställande av skada ska kunna inräknas i intrånget. - Föreskrifterna och de allmänna råden bör ses över för att undvika otydligt språk som leder till godtycklig tillämpning alternativt utveckla allmänna råd för att förtydliga vad som menas. - Problem med artskyddet i skogen kommer kvarstå med aktuellt förslag. Därför förväntar sig WWF att Skogsstyrelsen tar en proaktiv roll för att dessa frågor snarast bereds av relevant instans. Exempel på sådana frågor är uppdatering av artlistan i artskyddsförordningen, tillämpning av rödlistan i skogsbruket och samordning av ansvar mellan myndigheter. Om svensk skogspolitik, intrånget och artskydd WWF vill se en ändrad skogspolitik som utgår från kunskap om behov av skydd, hänsyn samt verktyg för att åstadkomma hållbara skogslandskap med gynnsam bevarandestatus för arter och naturtyper. WWF anser att svensk skogpolitik idag har så allvarliga brister att det måste ske en genomgripande förändring. Dagens politik ställer stora förväntningar på att skogen ska bidra till samhällets omställning mot en förnybar och grön ekonomi, men kan inte hantera de negativa konsekvenser på biologisk mångfald och miljön som det samlade ökade trycket på skogsekosystemen kan leda till och behovet att därför stärka skyddet och hänsynen. Sverige brister sedan många år tillbaka i implementering av EUs art- och habitatdirektiv samt fågeldirektiv. En helhetsanalys saknas som kan ge vägledning i hur mycket som krävs av formellt skydd, frivilligt skydd och hänsyn inom skogsbruket samt fördelningen där i mellan för att arter och skogstyper kan bedömas ha gynnsam bevarande status. Vidare finns idag oklarheter i ansvarförhållanden mellan myndigheter och implementering i lagstiftning av direktiven. Sverige kan idag inte anses leva upp till sitt åtagande inom EU avseende dessa direktiv. Dagens skogsvårdslag är idag en minimilag som i sig inte kan åstadkomma lagens portalparagraf, det vill säga en balans mellan produktion och miljön. Lagen kan bara ställa krav upp till en nivå där pågående markanvändning inte försvåras. Skogsägare förväntas sedan frivilligt att lämna mer hänsyn inom ramen för sektorsansvaret. Vad en markägare ska tåla för att inte pågående markanvändning ska försvåras, dvs intrångskurvan, riskerar få följande konsekvenser: - Att befintliga naturvärden huggs bort lagligt efter prioritering - Att det stimulerar till större hyggen med mindre hänsyn i skogen - Att det diskriminerar gentemot små avverkningar och därmed ofta mindre markägare (genom att kräva mer hänsyn än stora avverkningar)

3 - Att det uppstår oklarheter och skillnader i krav inom ett hyggesfritt skogsbruk jmf med trakthyggesbruk Om processen WWF anser att Skogsstyrelsen i samråd med Naturvårdsverket borde ha utrett frågan om artskydd och åtaganden enligt EUs direktiv inför en process med referensgrupp. Referensgruppens arbete hade blivit mer effektivt om myndigheterna först presenterat ett bättre genomarbetat underlag om myndighetsansvar och lagkrav samt syfte... Världsnaturfonden WWF har deltagit i referensgruppen för framtagandet av förslag på ändringar av föreskrifter och allmänna råd till skogsvårdslagen 30. Detta arbete har ingått i dialog om miljöhänsyn som letts av Skogsstyrelsen. WWF valde att i oktober 2012 kliva av övriga referensgrupper inom dialogprocessen förutom 30 vilket brevledes kommunicerades till Skogsstyrelsen. Orsakerna till detta ställningstagande var att dialogprocessen var resurskrävande med oklart syfte och mål samt att det fanns en obalans i intressentdeltagande. WWF valde att sitta kvar i 30 -gruppen eftersom vi anser att införlivandet av EUs art- och habitatdirektiv och fågeldirektiv i lagstiftningen liksom artskyddet i skogsvårdslagen är nyckelfrågor och då gruppens arbete hade direkt bäring på regelverket. Utifrån processen och resultatet hitintills avseende ändringar i skogsvårdslagen 30 kan WWF konstatera att frågan om artskydd i Skogsvårdslagen fortfarande till del är olöst och liggande förslag är otillräckligt. En starkt bidragande orsak till detta är att det saknas ett helhetsgrepp hur Sverige ska implementera EUs art- och habitatdirektiv samt fågeldirektiv inom skogsbruk. Även ansvarförhållanden mellan myndigheter och implementering i lagstiftning av direktiven är inte utrett. Det i sig skapade en osäker grund för dialogen i 30 -referensgruppen och bidrog till onödiga diskussioner och ineffektivitet i processen. Det innebär också att en rad frågor ännu är olösta vilket bör beaktas inför beslut om liggande förslag. Om förslaget på ändringar i 30 WWF anser att nuvarande skogspolitik även med ändringar i 30 inte kommer att klara de skogliga miljömålen och kan därför inte stödja förslagen. Givet detta vill WWF ändå framföra synpunkter på aktuellt förslag på ändrade föreskrifter och allmänna råd. 30 föreskrifter om skydd av arter & prioritering WWF anser att prioritering av hänsyn i förslaget brister med avseende till hänsyn av arter. Identifierbara arter med koppling till livsmiljö och substrat utgör det bästa beviset på funktionell hänsyn för att bevara biologisk mångfald. Därför ger WWF förslag på alternativ prioritering nedan.

4 Skogsvårdslagen måste vara proaktiv och framåtsyftande gällande naturhänsyn och skydd av arter. Eventuella oklarheter gällande den praktiska efterlevnaden kan hanteras genom utveckling av olika verktyg såsom tillgänglig information, rådgivning, anmälningsförfarande, skogsbruksplaner med mera. Det liggande förslaget på föreskrifter gällande skydd av arter är fortsatt otydlig och WWF stödjer inte prioriteringen. WWF anser att skrivningen om hänsyn till arter som det är uttryckt under 19 är bra eftersom man lyfter fram att hänsyn måste tas till livsmiljöer och på substrat där det förekommer arter som omfattas av bilaga 1 till artskyddsförordningen (2007:845) eller som betecknas som akut hotade, starkt hotade, sårbara eller nära hotade. Men vid prioriteringen som kan komma att göras av markägaren på grund av tolkningen av intrånget under 33 a har akut hotade, starkt hotade, sårbara eller nära hotade arter fallit bort. Endast en liten del av dessa arter ingår i artskyddsförordningen och därmed anser WWF att hänsynen till arter försämras med det nya förslaget. Vidare så är det oklart hur arter markerade med N eller n på bilaga 1 till artskyddsförordningen ska prioriteras i förhållande till övrig hänsyn. Hur den uppräknade hänsynen under 33a ska prioriteras ifall det inte ryms inom intrånget framgår inte. Med förbehållet att prioritering inte borde behövas med en högre intrångströskel föreslår WWF följande alternativa skrivning: 33 a En prioritering får endast göras om det inte är möjligt att inom intrångsbegränsningen ta all den hänsyn som föreskrifterna kräver. I syfte att bidra till genomförandet av fågeldirektivet, art- och habitatdirektivet samt vattendirektivet prioriteras hänsynen enligt följande: 1. Livsmiljöer och substrat där det förekommer fågelarter eller arter som är markerade med N eller n i bilaga 1 till artskyddsförordningen 2. Livsmiljöer och substrat där det förekommer arter som betecknas som akut hotade, starkt hotade, sårbara eller nära hotade. 3. Övriga hänsynskrävande biotoper 4. Skyddszoner mot vattendrag 5. Övriga gamla och/eller grova träd, äldre döda träd, samt äldre lövträd i barrdominerade bestånd 6. Skyddszoner mot sjöar, våtmarker och hänsynskrävande biotoper 7. Övrig hänsyn i 30 föreskrifter Diken, skyddsdikning och dikesrensning i 30 WWF stödjer inte nuvarande tillämpning av dikesrensning och skyddsdikning. Behovet visar på att ett ståndortsanpassat skogsbruk ej tillämpas. Att åtgärda felaktigt avslutade diken löser inte detta problem men minskar förhoppningsvis skadeverkningarna av diken.

5 Övergripande anser WWF att diken, skyddsdiken och dikesrensning ofta är ett resultat av bristande ståndsortsanpassat skogsbruk. WWF anser att det vetenskapliga stödet för dikesrensningens positiva effekter på produktionen är svagt samtidigt som det finns underlag kring hur åtgärden kan ge negativa effekter på biologisk mångfald, vattenkvalitet samt utsläpp av växthusgaser. Detta bör återspeglas i Skogsstyrelsens kommunikation kring dikesrensning. WWF anser även att det ska krävas anmälan och samråd vid skyddsdikning för att säkerställa att det endast sker där det saknas alternativ, ur produktionshänseende är motiverat och inte ger negativa miljöeffekter. Vidare föreslår WWF att man under 34 punkt 5 ändrar texten Felaktigt avslutade diken som orsakar skadlig slamtransport ska åtgärdas till Felaktigt avslutade diken och skyddsdiken, ska åtgärdas för att undvika skadlig slamtransport. Vid dikesrensning av äldre diken ska felaktigt avslutade diken även åtgärdas Återställande av skada WWF anser det som helt oacceptabelt att återställande av skada ska kunna inräknas i intrånget. Det är anmärkningsvärt och oacceptabelt att återställande av skada som föreskrivs i 30 ska rymmas inom intrånget och vilket medför att markägare kan avverka tidigare lämnad hänsyn. Detta belyser återigen hur svag den svenska skogsvårdslagen är i att värna naturvärden och varför miljörörelsen kräver en ändrad skogspolitik. Otydligt och godtyckligt språk i ändrade 30 texter Föreskrifterna & allmänna råd bör ses över för att undvika otydligt språk som leder till godtycklig tillämpning alternativt utveckla allmänna råd för att förtydliga vad som menas. Exempel är; 8 Allmänna råd lämnas kvar så att dessa värden så långt som möjligt bevaras Vad menas med så långt som möjligt? WWF föreslår att endast skriva lämnas kvar 8 Allmänna råd Äldre sandskogar med påtagligt inslag av gamla träd När ska man anse att det föreligger ett påtagligt inslag? Vad är gränsvärdet? 8 Allmänna råd Träd som på grund av vidtagen skötsel av skog riskerar att falla och därmed orsaka skador bör tas bort från kulturlämningar såvida dessa träd inte har mycket höga naturvärden Hur skiljer man på träd som har höga respektive mycket höga naturvärden? Förslag är att endast skriva höga naturvärden.

6 Om rapporten Konsekvensutredningen 2. Beskrivning av alternativa lösningar för det man vill uppnå och vilka effekterna blir om någon regel inte kommer till stånd. Konsekvensutredning tar inte upp möjligheten till att ompröva och höja intrångströskeln som en alternativ lösning på problemet med prioritering av hänsyn. WWF bedömer att en rimlig nivåhöjning skulle kunna införas utan att pågående markanvändning avsevärt skulle försvåras med resultat att befintliga naturvärden lagligen skulle skyddas, förutom i undantagsfall, utan behov av prioritering. 5. Bedömning av om regleringen överensstämmer med eller går utöver de skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till Europeiska unionen. WWF saknar en analys av i vilken grad ändringarna bidrar till att uppfylla direktiven, alternativt, om detta inte är möjligt utrycka behovet om en samlad analys av åtgärder som görs inklusive frivilligt och formellt skydd. 6. Bedömning av om särskilda hänsyn behöver tas när det gäller tidpunkten för ikraftträdande och om det finns behov av speciella informationsinsatser Här överskattar Skogsstyrelsen tydligheten i liggande förslag på ändringar. Det finns en fortsatt otydlighet gällande prioritering men också hur markägare ska åstadkomma hänsyn i förhållande till relevanta arter i bilaga 1 i artskyddsförordningen samt akut hotade, starkt hotade, sårbara eller nära hotadearter. Här behövs kraftfulla insatser för att tillgängliggöra information och uppgifter om arter i skogslandskapet till skogsägare. 9. Beskrivning av vilka andra kostnader den föreslagna regleringen medför för företagen och vilka förändringar i verksamheten som företagen kan behöva vidta till följd av den föreslagna regleringen. Stryk meningen Skogsvårdslagen anger en miniminivå för vilken hänsyn som ska tas till naturoch kulturmiljövårdens intressen vid skötsel av skog. De flesta markägare ligger redan i dag över denna miniminivå

7 Meningen tillför inget till frågeställningen utan är snarast provocerande eftersom för många avverkningar ligger under lagnivån. 12. Beskrivning av om särskilda hänsyn behöver tas till små företag vid reglernas utformning Regeländringen i sig kommer sannolikt inte ändra något i praktiken för varken större eller mindre markägare vilket är problemet med ändringen. Skogsstyrelsen bör tydligare lyfta frågan om behov att utforma tillgänglig information och uppgifter av arter i skogslandskapet så som det indikeras på sid 68 i rapporten, dvs Ett bra hjälpmedel vore också ett system som på ett tillförlitligt sätt kunde ge information om artförekomster med angivelse av var de finns. På så sätt skulle en markägare/verksamhetsutövare på ett bättre sätt kunna leva upp till ställda krav Hänsyn enligt 30 SvL Föreskrifterna Sid 19 Stryk eller omformulera meningen " Avsnittet om Hänsyn till arter ska därmed fånga upp det som inte kan anses fångas upp under andra avsnitt " eftersom det är ett bakvänt resonemang; Arters närvaro är den bästa indikationen på att livsmiljöer och substrat är värda att spara. Inte tvärtom! Ändra meningen i detta fall vattendirektivet, fågeldirektivet samt art- och habitatdirektivet. Enligt framtagen statistik kommer en prioritering inte att bli aktuell i mer än % av avverkningarna, d v s i de allra flesta fall kommer det att vara möjligt att lämna all hänsyn som finns upptagen i föreskrifterna. WWF anser att 20-25% utgör en betydande andel av alla avverkningar och är en hög siffra med tanke på den naturvårdsskuld som Sverige har. Med andra ord är risken stor att naturvärden även fortsatt kommer att huggas bort. Artskydd i skogen Inledning Sid 22 Avsnittet saknar en analys i vilken grad och omfattning olika verktyg levererar artskydd i enlighet med internationella åtaganden. Därmed är det oklart vad Skogsstyrelsen avser med sitt erkännande att det finns mer att göra. Det bör förtydligas vad som behöver göras. Vidare ställer sig WWF avvaktande till hur de nu föreslagna föreskrifterna och den efterföljande implementeringen kommer att bidra på ett bra sätt....

8 Tillsyn i det enskilda fallet Sid 24 WWF undrar vad Skogsstyrelsen menar med meningen bedöms den planerade åtgärden inte vara tillståndspliktig hanteras ärendet enligt normala rutiner? Ingår inte tillståndsprövning där det är aktuellt i de normala rutinerna? Skogsvårdslagen Sid 26 Här skriver man Då prioritering av hänsyn behöver göras så ska hänsyn i första hand tas till de arter som enligt Naturvårdsverkets beslut den 28 april 2010 är rödlistade i kategorierna akut hotad, starkt hotade, sårbara eller nära hotade. Hänsynen till naturvårdens intressen ska utformas så, att den biologiska mångfalden gynnas så mycket som möjligt. Men det är ju denna prioritering man föreslår att ändra och försämra i det nu liggande förslaget. Med andra ord harmoniserar inte analysen av artskydd avseende Skogsvårdslagen i rapporten med liggande förslag. Inventeringar:Nyckelbiotoper Sid 27 Här måste texten kompletteras med att det i skogslandskapet finns nyckelbiotoper som inte har identifierats och dokumenterats. Det vill säga att det finns behov av fördjupade inventeringar i stora delar av skogslandskapet. Där så har skett, exempelvis inom biosfärsområdet Östra Vätternbranten, har behovet av detta tydligt framgått. Dessutom bör Skogsstyrelsens uppskattning på årligen avverkade areal nyckelbiotoper framgå. Enligt uppgift har Skogsstyrelsen nya analyser som tyder på att det är fler nyckelbiotoper som avverkas än man tidigare ha trott. Kommentarer Sid 28 Här skriver man I dagsläget pågår också ett arbete inom miljödepartementet med uppdateringar av artskyddsförordningen Det är mycket angeläget att detta arbete, som pågår sedan två år tillbaka, slutförs. WWF föreslår att Skogsstyrelsen tillsammans med Naturvårdsverket uppmärksammar behovet av en sådan uppdatering i sin dialog med Miljödepartementet.

9 Enkät till länsstyrelserna om deras arbete med artskydd i skogen Kommentarer Sid 30 Utifrån enkätundersökningen konstaterar man att frågan om artskydd riskerar att hamna mellan Skogsstyrelsens och Länsstyrelsernas stolar. Det hade varit önskvärt att förtydliga hur Skogsstyrelsen i samverkan med Naturvårdsverket avser att arbeta för att så inte sker. Artskydd generellt Inledning Sid 31 Här skriver man att rödlistan har ingen direkt legal status utan är som sagt ett verktyg, med sina begränsningar. I dagsläget finns glapp mellan de arter som finns i artskyddsförordningen och de som finns i rödlistan, d v s arter som kanske är hotade har inget legalt skydd Ändå finns kategorierna akut hotade, starkt hotade, sårbara eller nära hotade... med i föreskrifterna. Detta stämmer inte heller med det som citeras på sid 38 dvs Den legala grunden för rödlistan är den som Skogsstyrelsen givit den i sina föreskrifter och allmänna råd till 30 skogsvårdslagen. Hur hänger detta ihop? WWF menar att det arbete som Artdatabanken har påbörjat om rödlistan som verktyg inom ramen för översyn av 30 måste fortsätta. Även om rödlistan idag inte är ett perfekt verktyg måste det få behålla sin legala status. Vidare saknar WWF rapporten från Artdatabanken som bilaga i denna remiss. Svensk rätt sid 38 Gällande meningen Den legala grunden för rödlistan är den som Skogsstyrelsen givit den i sina föreskrifter och allmänna råd till 30 skogsvårdslagen. se synpunkt ovan. Kontrollstationen 30 Inkomna förslag Kommentar sid 43

10 WWF stödjer införandet av de föreslagna två undantagen angående Skogsskydd och undrar om införandet in sker nu, hur Skogsstyrelsen avser att hantera dem. Föreskrifterna Överväganden och ställningstaganden Sid 49 Här skriver man Skogsstyrelsen är medveten om att alla arter som kan kräva skydd inte finns med i artskyddsförordningen men hoppas på en uppdatering av denna så snart som möjligt Med tanke på frågans betydelse så föreslår WWF att Skogsstyrelsen i samverkan med Naturvårdsverket aktualiserar frågan hos miljödepartementet. Prioritering av hänsynen Sid Modellen för prioritering där grupp 1 aldrig får prioriteras bort inom intrånget löser ju bara en del av problemet. Det löser inte frågan om hur man ska prioritera när hänsyn inom grupp 1 inte ryms inom intrånget. Därmed kvarstår en otydlighet vilket bör framgå i rapporten. Sid 53 WWF noterar att arbete kvarstår med att ta fram en lista på de fågelarter som avses med prioriterade fågelarter och att detta ska ske under remisstiden. WWF ser med intresse framemot denna lista och hur detta kommer speglas i föreskrifterna. Intrångsbegränsning och värdering av hänsyn I denna del av rapporten anser WWF att Skogsstyrelsen borde ha problematiserat mer kring pågående markanvändning, intrångskurvan och den begränsning som detta medför att befintliga naturvärden skyddas i skogslandskapet. Som redovisas i rapporten så utgår intrångkurvan som markägaren måste acceptera från regeringsformen 2 kap 15, bostadsutskottets betänkande 1986/1987:1, samt ett antal domar. Detta har sedan lett till praxis hos Skogsstyrelsen att det intrång i hänsyn som markägaren ska kunna tåla vid en avverkning är 10% upp till kr av rot netto, 5% mellan kr och kr samt 2% över kr. För att jämföra den konsekvensen med denna tolkning kan man jämföra två extremer exempelvis små avverkningar i 10 olika bestånd på i snitt kr rotnetto och en stor avverkning med ett rotnetto på kr. Det sammanlagda rotnetto blir densamma i bägge fallen, men konsekvensen blir att en markägare som gör de små avverkningarna måste lämna befintlig hänsyn i upp till ett värde av kr eller i volym 625 m3 (400 kr/m3) jämfört med en

11 markägare som gör ett enda stort hygge endast måste lämna hänsyn för ett värde av kr eller i volym ca 306 m3. Några konsekvenser som dagens intrångskurva riskerar få: - Att befintliga naturvärden huggs bort lagligt efter prioritering - Att det stimulerar till större hyggen med mindre hänsyn i skogen - Att det diskriminerar gentemot små avverkningar och därmed ofta mindre markägare (genom att kräva mer hänsyn än vid stora avverkningar) - Att det uppstår oklarheter och skillnader i krav inom ett hyggesfritt skogsbruk jämfört med trakthyggesbruk Skogsstyrelsen bör belysa denna problembild i rapporten. Intrånget Sid 64 Återställande av skada ska ske enligt föreskrifterna i 30. WWF noterar dock det anmärkningsvärda och oacceptabla att återställande av skada ska rymmas inom intrånget och att markägare därmed kan avverka tidigare lämnad hänsyn. Skulle detta exempelvis i praktiken kunna innebära att åtgärdandet av felaktigt avslutade diken skulle kunna räknas in i intrånget och lämnad hänsyn avverkas? Detta belyser återigen hur svag den svenska skogsvårdslagen är i att värna naturvärden och varför miljörörelsen kräver en ändrad skogspolitik. Det är också ologiskt då förhindrande av skada inte ska rymmas inom intrånget. Detta innebär i praktiken att en markägare kan strunta i att förhindra en skada och sedan byta återställandet med avverkning av lämnad hänsyn. Rimlighetsavvägning Sid 67 Här står följande Ytterligare en utmaning när det gäller hänsyn till natur- och kulturmiljövärden är att kunskapsnivån hos dem som verkar i skogen är ojämn, även om denna blivit bättre med åren WWF undrar vad Skogsstyrelsen har för objektivt underlag som bekräftar påståendet att kunskapsnivå har höjts avseende hänsyn till natur- och kulturmiljövärden? WWF föreslår att en referens till studie eller dylikt som bekräftar detta läggs till. I annat fall bör påståendet om höjning av kunskapsnivå strykas. Utestående frågeställningar Sid 68

12 WWF anser att de utestående frågeställningarna ska lyftas fram till början av rapporten och med en tydlighet om hur dessa ska hanteras och av vem. Skogsstyrelsen måste tydligt ta ansvar som sektorsmyndighet i dessa frågor. Lovisa Hagberg Peter Roberntz Stf Naturvårdschef Skogs- och bioenergihandläggare

Artskydd i skogen Handläggning av artskyddsärenden i skogsbruket

Artskydd i skogen Handläggning av artskyddsärenden i skogsbruket Artskydd i skogen Handläggning av artskyddsärenden i skogsbruket Webbinarium augusti 2016 Om du behöver teknisk hjälp: ring Carmela tel. 076-1151674 Program Regelverk, tillsyn Frågor Riktlinjerna Frågor

Läs mer

Seminarium i riksdagen, 13 jan 2016 Jan Terstad, skogs- och naturvårdschef

Seminarium i riksdagen, 13 jan 2016 Jan Terstad, skogs- och naturvårdschef Seminarium i riksdagen, 13 jan 2016 Jan Terstad, skogs- och naturvårdschef Hållbart skogsbruk en nyckelfråga Miljödimensionen = riksdagens miljökvalitetsmål, inklusive regeringens preciseringar av dessa

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND REMISSYTTRANDE Er ref 2011/3281 Ert datum 2013-04-05 Skogsstyrelsen Enh f policy och analys, Svante Claesson 551 83 Jönköping skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se Remiss av Målbilder

Läs mer

Skogsstyrelsen och vatten. Daniel Palm, Johan Baudou

Skogsstyrelsen och vatten. Daniel Palm, Johan Baudou Skogsstyrelsen och vatten Daniel Palm, Johan Baudou Aktuell statistik Problem (Skogsstyrelsen) Skogsstyrelsens arbete Andel av avverkad areal där transport över vattendrag förekommer % 45 40 35 30 25 20

Läs mer

Remissyttrande om delbetänkande Långsiktigt hållbar markanvändning del 1 (SOU 2013:43)

Remissyttrande om delbetänkande Långsiktigt hållbar markanvändning del 1 (SOU 2013:43) 1(10) SLU.dha.2013.5.5 84. ArtDatabanken Håkan Berglund REMISSYTTRANDE 2013-09-30 Miljödepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande om delbetänkande Långsiktigt hållbar markanvändning del 1 (SOU 2013:43)

Läs mer

Översyn av föreskrifter och allmänna råd för 30 SvL - Del 2

Översyn av föreskrifter och allmänna råd för 30 SvL - Del 2 2013-03-18 REMISSVERSION Författare Gunilla Kock Hansson Projektledare Gunilla Kock Hansson Översyn av föreskrifter och allmänna råd för 30 SvL - Del 2 Innehåll Sammanfattning 5 Bakgrund 7 Författningsförslag

Läs mer

Meddelande Översyn av föreskrifter och allmänna råd till 30 SvL. Del 2. Gunilla Kock Hansson

Meddelande Översyn av föreskrifter och allmänna råd till 30 SvL. Del 2. Gunilla Kock Hansson Meddelande 1 2014 Översyn av föreskrifter och allmänna råd till 30 SvL Del 2 Gunilla Kock Hansson Skogsstyrelsen, Mars 2014 Författare Gunilla Kock Hansson Omslagsbild Helen Vilhelmsson Projektledare Gunilla

Läs mer

Bevarandeplan för Natura 2000-området Norra Petikträsk

Bevarandeplan för Natura 2000-området Norra Petikträsk 1(5) Bevarandeplan för Natura 2000-området Norra Petikträsk Åkerbär. Foto: Länsstyrelsen Västerbotten Fastställd av Länsstyrelsen: 2016-12-12 Namn och områdeskod: Norra Petikträsk, SE0810422 Kommun: Norsjö

Läs mer

Miljöhänsyn vid föryngringsavverkning resultat från Skogsstyrelsens Polytaxinventering (P1), avverkningssäsong 1998/ /2010

Miljöhänsyn vid föryngringsavverkning resultat från Skogsstyrelsens Polytaxinventering (P1), avverkningssäsong 1998/ /2010 PM 1(8) Datum 2011-04-11 Diarienr 2011/1993 Skogsenheten Skogsavdelningen Malin Andersson, Naturvårdsspecialist malin.andersson@skogsstyrelsen.se Tfn 0451-383 107, 070-345 83 25 Miljöhänsyn vid föryngringsavverkning

Läs mer

Översyn av föreskrifter och allmänna råd för 30 skogsvårdslagen

Översyn av föreskrifter och allmänna råd för 30 skogsvårdslagen Översyn av föreskrifter och allmänna råd för 30 skogsvårdslagen Fotograf/Copyright : Michael Ekstrand, Skogsstyrelsen Agenda Bakgrund och förutsättningar Övergripande mål Arbetssätt & Process Kort om förslagen

Läs mer

Naturvårdsarter. Naturinformation. Rapport 2015:1

Naturvårdsarter. Naturinformation. Rapport 2015:1 Naturinformation Rapport 2015:1 Naturvårdsarter, Park och naturförvaltningen, januari 2015 Rapport, sammanställning och kartproduktion: Ola Hammarström Foton: och Uno Unger Layout: Ola Hammarström Denna

Läs mer

Riktlinjer för skogsbruk inom vattenskyddsområde för Lygnern vattentäkt. Inledning. TJÄNSTESKRIVELSE. Nämnden för Teknik Kungsbacka kommun

Riktlinjer för skogsbruk inom vattenskyddsområde för Lygnern vattentäkt. Inledning. TJÄNSTESKRIVELSE. Nämnden för Teknik Kungsbacka kommun TJÄNSTESKRIVELSE Nämnden för Teknik Kungsbacka kommun Riktlinjer för skogsbruk inom vattenskyddsområde för Lygnern vattentäkt. 1 (6) Datum 2014-02-21 Inledning. Lygnern- Fjärås Bräcka vattentäkt är Kungsbacka

Läs mer

Arbetet med biologisk mångfald måste fortsätta

Arbetet med biologisk mångfald måste fortsätta Pressmeddelande 67/2017 2017-05-18 Miljö- och energidepartementet Hanna Björnfors Pressekreterare hos miljöminister Karolina Skog 072-500 92 11 Arbetet med biologisk mångfald måste fortsätta Regeringen

Läs mer

ansvaret för friheten?

ansvaret för friheten? Att hitt ätt till V h Att hitta rätt tillsammans Vem har ansvaret för friheten? Ett handslag eller hårdare reglering? Översyn och framtagande av nya nationella skogliga sektorsmål under 2010 och 2011 Regeringsuppdrag

Läs mer

- Utgångspunkten för skogsproduktion måste vara att denna bedrivs inom ekosystemets ramar.

- Utgångspunkten för skogsproduktion måste vara att denna bedrivs inom ekosystemets ramar. Vårt Dnr: Till Skogsstyrelsen Jönköping Stockholm 2015-04-13 Kunskapsplattform för skogsproduktion Naturskyddsföreningens remissvar Sammanfattning av Naturskyddsföreningens synpunkter Föreningen anser

Läs mer

Beslutas att Policy för hyggesfritt skogsbruk, version 1.0, ska börja tillämpas fr.o.m. den 15 september 2010.

Beslutas att Policy för hyggesfritt skogsbruk, version 1.0, ska börja tillämpas fr.o.m. den 15 september 2010. PROTOKOLL Nr 111 1(1) Datum 2010-08-19 Närvarande: Monika Stridsman Johan Wester Håkan Wirtén Generaldirektör, beslutande Enhetschef Avdelningschef Handläggare, föredragande Justeras Monika Stridsman 1

Läs mer

Tillämpning av skogsvårdslagen och tillgång till. rättslig prövning - Joanna Cornelius, miljöjurist

Tillämpning av skogsvårdslagen och tillgång till. rättslig prövning - Joanna Cornelius, miljöjurist Tillämpning av skogsvårdslagen och tillgång till rättslig prövning - Joanna Cornelius, miljöjurist Vikten av allmänhetens deltagande och rätt att föra talan Århuskonventionen som är angelägna om att allmänheten,

Läs mer

VÄLKOMMEN. Till kurs om fridlysning och dispenser enligt Artskyddsförordningen. Naturvårdsverket

VÄLKOMMEN. Till kurs om fridlysning och dispenser enligt Artskyddsförordningen. Naturvårdsverket VÄLKOMMEN Till kurs om fridlysning och dispenser enligt Artskyddsförordningen Naturvårdsverket Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 1 Inledning Deltagare från Naturvårdsverket Dagens

Läs mer

Skogsstyrelsens författningssamling

Skogsstyrelsens författningssamling Skogsstyrelsens författningssamling ISSN 0347-5212 Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om anmälningsskyldighet för samråd enligt 12 kap. 6 miljöbalken avseende skogsbruksåtgärder beslutade den

Läs mer

Sveriges Ornitologiska Förening BirdLife Sverige

Sveriges Ornitologiska Förening BirdLife Sverige Sveriges Ornitologiska Förening BirdLife Sverige Naturvårdsverket 2016-02-29 registrator@naturvardsverket.se Dnr NV-08573-15 Gemensamma riktlinjer för handläggning av Artskyddsärenden i skogsbruket Sveriges

Läs mer

Tvärvillkor för Miljö - Biologisk mångfald

Tvärvillkor för Miljö - Biologisk mångfald Tvärvillkor för Miljö - Biologisk mångfald Helene Lindahl Naturvårdsverket Skypekurs den 20 sep 2017 2017-09-25 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 1 Upplägg De aktuella direktivens

Läs mer

Ekologisk kompensation vid tillämpning av miljöbalken Linn Åkesson Jörgen Sundin

Ekologisk kompensation vid tillämpning av miljöbalken Linn Åkesson Jörgen Sundin Ekologisk kompensation vid tillämpning av miljöbalken Linn Åkesson Jörgen Sundin Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2017-01-03 1 Ekologisk kompensation- definition Gottgörelse genom

Läs mer

Skogsutredningen 2004 slutbetänkande Mervärdesskog (SOU 2006:81)

Skogsutredningen 2004 slutbetänkande Mervärdesskog (SOU 2006:81) YTTRANDE Sida 1/5 Datum 2007-01-09 Ert datum 2006-11-07 Beteckning 500-18544-06 Er beteckning N2006/6984/HU B Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Patrik Wandin Naturavdelningen Områdesskydd

Läs mer

Miljömålberedningens delbetänkande Långsiktigt Hållbar Markanvändning, del 1, SOU 2013:42

Miljömålberedningens delbetänkande Långsiktigt Hållbar Markanvändning, del 1, SOU 2013:42 Stockholm den 30 september 2013 Regeringskansliet Miljödepartementet Remissyttrande M2013/1659/Nm Miljömålberedningens delbetänkande Långsiktigt Hållbar Markanvändning, del 1, SOU 2013:42 Sveaskog har

Läs mer

Strategi för formellt skydd av skog i Gotlands län

Strategi för formellt skydd av skog i Gotlands län www.i.lst.se Strategi för formellt skydd av skog i Gotlands län Bilaga 1: Sammanfattning av den nationella strategin Sammanfattning Nationell strategi för formellt skydd av skog Detta dokument redovisar

Läs mer

Bevarandeplan för Natura 2000-området Rabnabäcken

Bevarandeplan för Natura 2000-området Rabnabäcken 1(5) Bevarandeplan för Natura 2000-området Rabnabäcken Fjällviol. Foto: Andreas Garpebring Fastställd av Länsstyrelsen: 2016-12-12 Namn och områdeskod: Rabnabäcken, SE0810426 Kommun: Sorsele Skyddsstatus:

Läs mer

Med miljömålen i fokus

Med miljömålen i fokus Bilaga 2 Med miljömålen i fokus - hållbar användning av mark och vatten Delbetänkande av Miljömålsberedningen Stockholm 2014 SOU 2014:50 Begrepp som rör miljömålssystemet Miljömålssystemet Generationsmålet

Läs mer

Bilaga 1 Biotopkartering och naturvärdesbedömning

Bilaga 1 Biotopkartering och naturvärdesbedömning Bilaga 1 Biotopkartering och naturvärdesbedömning Biotopkartering Syfte Biotopkartering är en väl beprövad metod för inventering och värdering av skyddsvärda naturmiljöer. Syftet är att med en rimlig arbetsinsats

Läs mer

Synpunkterna är framarbetade vid en workshop i Falun den 17 april, där merparten av distriktets personal medverkade.

Synpunkterna är framarbetade vid en workshop i Falun den 17 april, där merparten av distriktets personal medverkade. Distrikt Södra Dalarnas synpunkter på remiss Ändringar av föreskrifter och allmänna råd till 30 skogsvårdslagen samt remiss Målbilder för god miljöhänsyn. Synpunkterna är framarbetade vid en workshop i

Läs mer

Skogsstyrelsen för frågor som rör skog

Skogsstyrelsen för frågor som rör skog Skogsstyrelsen för frågor som rör skog Skogsstyrelsen är Sveriges skogliga myndighet. Vår uppgift är att bidra till ett hållbart skogsbruk med god miljöhänsyn. mer information finns på www.skogsstyrelsen.se

Läs mer

LRF Skogsägarnas synpunkter på myndigheterna prioriteringar vid skydd av skog, projekt Värdefulla skogar

LRF Skogsägarnas synpunkter på myndigheterna prioriteringar vid skydd av skog, projekt Värdefulla skogar LRF SKOGSÄGARNA YTTRANDE Skogsstyrelsen Naturvårdsverket LRF Skogsägarnas synpunkter på myndigheterna prioriteringar vid skydd av skog, projekt Värdefulla skogar LRF Skogsägarna vill ge följande synpunkter

Läs mer

Grunderna för skyddsjakt

Grunderna för skyddsjakt Grunderna för skyddsjakt SÅ FUNKAR DET Konventioner Varför samarbeta om naturen? Naturvårdsdirektiv Jaktlagstiftningen Undantag från fredning Skyddsjakt Delegering av beslutanderätt till Länsstyrelserna

Läs mer

WWFs arbete utifrån EU:s handlingsplan mot olaglig handel med vilda djur och växter:

WWFs arbete utifrån EU:s handlingsplan mot olaglig handel med vilda djur och växter: Världsnaturfonden WWF Ulriksdals Slott 170 81 Solna Växel: 08 624 74 00 Direkt: 08 624 74 00 Fax: 08 85 13 29 Allmänt: info@wwf.se www.wwf.se Miljö- och energidepartementet 103 33 Stockholm m.registrator@regeringskansliet.se

Läs mer

Världsnaturfonden WWF:s remissvar angående förvaltningsplan för Lapplands världsarv Laponia (drn )

Världsnaturfonden WWF:s remissvar angående förvaltningsplan för Lapplands världsarv Laponia (drn ) Världsnaturfonden WWF Ulriksdals Slott 170 81 Solna Tel: 08-624 74 00 Fax: 08-851329 Allmänt: info@wwf.se Hemsida: www.wwf.se Stockholm den 17 augusti, 2010 Länsstyrelsen i Norrbottens län 971 86 Luleå

Läs mer

Levande skogar. omgivande förkastningssluttningar och Tylöskogen-Tiveden i söder.

Levande skogar. omgivande förkastningssluttningar och Tylöskogen-Tiveden i söder. Miljömålet Levande skogar Skogens och skogsmar kens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt som den biolo giska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden vär nas. Sist i

Läs mer

Konsekvensutredning med anledning av föreslagna ändringar i Skogsstyrelsens föreskrifter om en gemensam inlämningsfunktion för skogsägare

Konsekvensutredning med anledning av föreslagna ändringar i Skogsstyrelsens föreskrifter om en gemensam inlämningsfunktion för skogsägare Datum 2015-10-12 Diarienr 2015/2400 1(10) Tillsynsenheten Mats Herling Konsekvensutredning med anledning av föreslagna ändringar i Skogsstyrelsens föreskrifter om en gemensam inlämningsfunktion för skogsägare

Läs mer

Ny kapitelindelning behövs för ökad transparens

Ny kapitelindelning behövs för ökad transparens 1(7) SLU.dha.2013.5.5 65. ArtDatabanken Lena Tranvik YTTRANDE 2013-05-30 Skogsstyrelsen 551 83 Jönköping Yttrande om Skogsstyrelsens remiss 2011/3281 2011/3281: Kravspecifikation för hänsynsuppföljning

Läs mer

Det är skillnad på spår och spår

Det är skillnad på spår och spår Det är skillnad på spår och spår 1. Skogsmark med särskilda värden Stor försiktighet är nödvändigt 2. Vanlig skogsmark - terränglådan Här kan vi tillåta oss att ta ut svängarna lite i samförstånd med skogsägaren

Läs mer

Angående remissen om målbilder för god miljöhänsyn vid skogsbruk

Angående remissen om målbilder för god miljöhänsyn vid skogsbruk Stockholm den 18 maj 2017 Ärendenummer Dnr 2014/2973 Skogsstyrelsen Angående remissen om målbilder för god miljöhänsyn vid skogsbruk Sveaskog anser att det skogliga dialogarbetet runt målbilder är viktigt

Läs mer

7. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Skogsstyrelsen ska

7. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Skogsstyrelsen ska Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2077 av Anders Forsberg m.fl. (SD) Skogen Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att den svenska modellen med

Läs mer

Formellt skydd av skog införande av en kompletterande arbetsmetod

Formellt skydd av skog införande av en kompletterande arbetsmetod 1 (9) PM Förslag 2014-12-12 Ärendenr: NV-06416-14 SKS 2014/2313 Formellt skydd av skog införande av en kompletterande arbetsmetod 1. Bakgrund 1.1. Övergripande mål 1.1.1. Konventionen om biologisk mångfald

Läs mer

Mark- och miljööverdomstolen avstyrker föreslagen ändring i 30 skogsvårdslagen.

Mark- och miljööverdomstolen avstyrker föreslagen ändring i 30 skogsvårdslagen. SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen YTTRANDE 2013-09-26 Stockholm Dnr 430/13 Miljödepartementet m.registrator@regeringskansliet.se michael.lofroth@regeringskansliet.se Remiss av betänkandet Långsiktigt

Läs mer

Yttrande över Naturvårdsverkets förslag till föreskrifter om användande av fångstredskap

Yttrande över Naturvårdsverkets förslag till föreskrifter om användande av fångstredskap Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Världsnaturfonden WWF

Världsnaturfonden WWF Världsnaturfonden WWF Ulriksdals Slott 170 81 Solna Tel: 08 624 74 00 Fax: 08 85 13 29 Allmänt: info@wwf.se Hemsida: www.wwf.se Naturvårdsverket Anders Bergkvist 103 33 Stockholm Ulriksdal den 10 Juni

Läs mer

Översyn av Naturvårdsverkets föreskrifter om förvaltning av björn, varg, järv, lo och kungsörn - konsekvensutredning

Översyn av Naturvårdsverkets föreskrifter om förvaltning av björn, varg, järv, lo och kungsörn - konsekvensutredning Naturvårdsverket Diarienummer NV-03359-14 Översyn av Naturvårdsverkets föreskrifter om förvaltning av björn, varg, järv, lo och kungsörn - konsekvensutredning A Allmänt Beskrivning av problemet och vad

Läs mer

Skogsstyrelsens åtgärder för att bidra till att miljömålen nås

Skogsstyrelsens åtgärder för att bidra till att miljömålen nås 1(8) Datum 2016-02-24 Diarienr 2016/335 Skogsstyrelsens åtgärder för att bidra till att miljömålen nås De åtgärder som tas upp i denna åtgärdslista svarar mot regeringsuppdraget om att bistå Miljömålsrådet

Läs mer

Anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 miljöbalken

Anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 miljöbalken Anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 miljöbalken 1(6) Mottagare Skogsstyrelsen Samrådsanmälan Box 7 351 03 Växjö Enligt 12 kap 6 miljöbalken ska skogsbruksåtgärder som kan komma att väsentligt ändra naturmiljön

Läs mer

Remissyttrande över Miljömålsberedningens delbetänkande Hållbar markanvändning, Del 1, SOU 2013:43

Remissyttrande över Miljömålsberedningens delbetänkande Hållbar markanvändning, Del 1, SOU 2013:43 SVEBIO Svenska Bioenergiföreningen /Sofia Backéus 2013-09- 30 REMISSYTTRANDE M2013/1659/Nm Till Miljödepartementet 103 33 Stockholm m.registrator@regeringskansliet.se michael.lofroth@regeringskansliet.se

Läs mer

Formellt skydd av skog införande av en kompletterande arbetsmetod

Formellt skydd av skog införande av en kompletterande arbetsmetod 1 (9) ANVISNINGAR 2015-03-26 Ärendenr: NV-06416-14 SKS 2014/2313 Formellt skydd av skog införande av en kompletterande arbetsmetod 1. Bakgrund 1.1. Övergripande mål 1.1.1. Konventionen om biologisk mångfald

Läs mer

Förslag till ändringar i Skogsstyrelsens föreskrifter (SKSFS 2011:7) och allmänna råd till skogsvårdslagen och i skogsvårdsförordningen (1993:1096)

Förslag till ändringar i Skogsstyrelsens föreskrifter (SKSFS 2011:7) och allmänna råd till skogsvårdslagen och i skogsvårdsförordningen (1993:1096) Vårt Dnr: 2015/027 Till Skogsstyrelsen Jönköping Stockholm 2015-08-21 Förslag till ändringar i Skogsstyrelsens föreskrifter (SKSFS 2011:7) och allmänna råd till skogsvårdslagen och i skogsvårdsförordningen

Läs mer

Hur ser artskyddsreglerna ut och varför?

Hur ser artskyddsreglerna ut och varför? Hur ser artskyddsreglerna ut och varför? Helene Lindahl Naturvårdsverket KSLA den 8 dec 2015 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-12-11 1 Presentationens innehåll Syftet med artskyddet

Läs mer

FAQ om Länsstyrelsen i Gotlands läns förslag till nya och utvidgade Natura 2000-områden den 31 mars 2016

FAQ om Länsstyrelsen i Gotlands läns förslag till nya och utvidgade Natura 2000-områden den 31 mars 2016 Datum 2016-03-31 Dnr 511-1375-15 1(5) FAQ om Länsstyrelsen i Gotlands läns förslag till nya och utvidgade Natura 2000-områden den 31 mars 2016 1. Vilken omfattning har förslaget? De nya områdena och de

Läs mer

EU:s 7:e miljöhandlingsprogram Att leva gott inom planetens gränser

EU:s 7:e miljöhandlingsprogram Att leva gott inom planetens gränser 2013-02-20 Miljödepartementet EU:s 7:e miljöhandlingsprogram Att leva gott inom planetens gränser Svenska Jägareförbundet får härmed lämna följande yttrande över rubricerat förslag till program. Generellt

Läs mer

Bevarandeplan Natura 2000 Mörtsjöbäcken

Bevarandeplan Natura 2000 Mörtsjöbäcken Dnr 511-7956-05 00-001-064 Bevarandeplan Natura 2000 Mörtsjöbäcken Upprättad: 2005-08-12 Namn: Mörtsjöbäcken Områdeskod: SE0630202 Områdestyp: SCI (Art- och habitatdirektivet) Area: 0,5 ha Skyddsform:

Läs mer

1 Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Datum 2015-04-14

1 Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Datum 2015-04-14 samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Enheten för farliga ämnen Narges Teimore 0102405402 Narges.teimore@msb.se Konsekvensutredning avseende förslag till myndigheten för samhällskydd och

Läs mer

Hållbarhet, skog och frihet under ansvar. Linda Berglund, Världsnaturfonden WWF 23 februari 2011

Hållbarhet, skog och frihet under ansvar. Linda Berglund, Världsnaturfonden WWF 23 februari 2011 Hållbarhet, skog och frihet under ansvar Linda Berglund, Världsnaturfonden WWF 23 februari 2011 Slaget om den svenska skogen Biologisk mångfald Vatten Virke Bioenergi Rennäring Topic can go here Presentation

Läs mer

Tjänsteskrivelse Remissvar Miljömålsberedningens delbetänkande Med miljömålen i fokus hållbar användning av mark och vatten

Tjänsteskrivelse Remissvar Miljömålsberedningens delbetänkande Med miljömålen i fokus hållbar användning av mark och vatten ANNA EDHOLM SID 1/5 KOMMUNPLANERARE ANNA.WINNERSJO-EDHOLM@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Remissvar Miljömålsberedningens delbetänkande Med miljömålen i fokus hållbar användning av mark

Läs mer

Remiss fördjupad utvärdering av Levande skogar 2015 (Dnr. 2013/3340)

Remiss fördjupad utvärdering av Levande skogar 2015 (Dnr. 2013/3340) 2015-02-20 1(6) Skogsstyrelsen 551 83 JÖNKÖPING Remiss fördjupad utvärdering av Levande skogar 2015 (Dnr. 2013/3340) Bergvik Skog AB har beretts tillfälle att avge ett yttrande på rubricerad remiss och

Läs mer

Vilken hänsyn tas till miljö- och naturvårdsintressena? Joanna Cornelius, miljöjurist

Vilken hänsyn tas till miljö- och naturvårdsintressena? Joanna Cornelius, miljöjurist Vilken hänsyn tas till miljö- och naturvårdsintressena? Joanna Cornelius, miljöjurist Vad ska jag ta upp? Regelverk särskilt om Skyddade områden (Natura 2000) & Artskydd Domstolspraxis vindkraft och vattenkraft

Läs mer

Naturhänsyn vid avverkningsuppdrag

Naturhänsyn vid avverkningsuppdrag Naturhänsyn vid avverkningsuppdrag SCA SKOG www.scaskog.com Hur mycket naturhänsyn vill du lämna? Vid alla avverkningar måste man följa de bestämmelser om naturhänsyn som finns i skogsvårdslagen. Men kanske

Läs mer

Nyckelbiotoper. unika skogsområden

Nyckelbiotoper. unika skogsområden unika skogsområden @ Skogsstyrelsen, 2007 Grafisk form Annika Fong Ekstrand Fotografer Michael Ekstrand sid 4 Svante Hultengren Sid 11 Johan Nitare övriga Repro Scannerteknik AB, Motala Förlag Skogsstyrelsen

Läs mer

2011-03-29. Länsstyrelsen i Skåne län. Miljö/naturvårdsenheterna Kungsgatan 13 205 15 Malmö

2011-03-29. Länsstyrelsen i Skåne län. Miljö/naturvårdsenheterna Kungsgatan 13 205 15 Malmö 1 2011-03-29 Länsstyrelsen i Skåne län Miljö/naturvårdsenheterna Kungsgatan 13 205 15 Malmö Begäran om tillsynsåtgärder enligt miljöbalken (MB) samt miljötillsynsförordningen Jag är ombud för Norrvikens

Läs mer

Minnesanteckningar från informationsmötet i Othem bygdegård angående länsstyrelsens förslag till nya och utvidgade Natura områden

Minnesanteckningar från informationsmötet i Othem bygdegård angående länsstyrelsens förslag till nya och utvidgade Natura områden MINNESANTECKNINGAR Datum 2016-02-19 Dnr 511-1375-15 1(6) Ingrid Thomasson Naturvårdsenheten Tfn: 010-223 92 94 Minnesanteckningar från informationsmötet i Othem bygdegård 2016-02- 16 angående länsstyrelsens

Läs mer

Så skyddas värdefull skog den nationella strategin för formellt skydd av skog

Så skyddas värdefull skog den nationella strategin för formellt skydd av skog Så skyddas värdefull skog den nationella strategin för formellt skydd av skog Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post: natur@cm.se Postadress: CM-Gruppen, Box 110 93, 161 11

Läs mer

Minimera reservatsarealen Om kostnadseffektiva vägar att nå miljömålet i skogen

Minimera reservatsarealen Om kostnadseffektiva vägar att nå miljömålet i skogen Minimera reservatsarealen Om kostnadseffektiva vägar att nå miljömålet i skogen Magnus Nilsson 2013-03-22 Den svenska skogen Skogsmark, 1000 ha Skyddad skogsmark, 1000 ha Andel skyddad skogsmark (%) Produktiv

Läs mer

Remiss Fördjupad utvärdering av Levande Skogar

Remiss Fördjupad utvärdering av Levande Skogar LRF SKOGSÄGARNA REMISSYTTRANDE Dnr 2015/7077 Er ref 2013/3340 Skogsstyrelsen Remiss Fördjupad utvärdering av Levande Skogar LRF och Skogsägarföreningarna Södra, Mellanskog, Norrskog och Norra Skogsägarna,

Läs mer

Yttrande till Miljö- och energidepartementet över remiss M2015/2406/R - Underlag för genomförande av EU-förordning om invasiva främmande arter

Yttrande till Miljö- och energidepartementet över remiss M2015/2406/R - Underlag för genomförande av EU-förordning om invasiva främmande arter Tjänsteutlåtande Utfärdat 2015-10-01 Diarienummer 07734/15 Stadsmiljö Karolina Källstrand Telefon 031-368 38 78 E-post: karolina.kallstrand@miljo.goteborg.se Yttrande till Miljö- och energidepartementet

Läs mer

Konsekvensutredning inför ändring av SJVFS 2013:19 Statens jordbruksverks föreskrifter om producentorganisationer för frukt och grönsaker

Konsekvensutredning inför ändring av SJVFS 2013:19 Statens jordbruksverks föreskrifter om producentorganisationer för frukt och grönsaker KONSEKVENS- Dnr 3.5.16-11350/14 UTREDNING 2014-11-10 Stödkommunikationsenheten Konsekvensutredning inför ändring av SJVFS 2013:19 Statens jordbruksverks föreskrifter om producentorganisationer för frukt

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdrag om toleransavdrag vid naturvårdsavtal

Redovisning av regeringsuppdrag om toleransavdrag vid naturvårdsavtal Datum 2014-03-27 Diarienr 2014/2 1(6) Enheten för lag och områdesskydd Johan Åberg Redovisning av regeringsuppdrag om toleransavdrag vid naturvårdsavtal Sammanfattning Beräkningsgrunder för ersättning

Läs mer

Vi kräver ett stopp för Skogssällskapets utförsäljning av Svartedalens naturreservat och Natura 2000- område!

Vi kräver ett stopp för Skogssällskapets utförsäljning av Svartedalens naturreservat och Natura 2000- område! Vi kräver ett stopp för Skogssällskapets utförsäljning av Svartedalens naturreservat och Natura 2000- område! Stiftelsen Skogssällskapet lockar i annonser (se bl.a. GP 12 och 14 september) till köp av

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND Sydost

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND Sydost LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND Sydost REMISSYTTRANDE Till: vattenmyndigheten.kalmar@lansstyrelsen.se Synpunkter på förslag till miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och förvaltningsplan för Södra Östersjöns

Läs mer

Remiss - förslag till föreskrifter om anmälan av allvarliga vårdskador (lex Maria)

Remiss - förslag till föreskrifter om anmälan av allvarliga vårdskador (lex Maria) 2015-09-28 Dnr 2.8-19505/2015 1(1) Avdelningen för verksamhetsstöd och styrning Marie Hansson marie.hansson@ivo.se Enligt sändlista Remiss - förslag till föreskrifter om anmälan av allvarliga vårdskador

Läs mer

Samråd om EU:s fågel- och art- och habitatdirektiv för att se om de fortfarande är ändamålsenliga ('fitness check') (SV)

Samråd om EU:s fågel- och art- och habitatdirektiv för att se om de fortfarande är ändamålsenliga ('fitness check') (SV) Case Id: c4eb27bd-ac07-4d43-99e8-0914fc9dc5df Date: 02/07/2015 09:00:28 Samråd om EU:s fågel- och art- och habitatdirektiv för att se om de fortfarande är ändamålsenliga ('fitness check') (SV) Fält märkta

Läs mer

Konsekvensutredning till föreskrifter om ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:49)

Konsekvensutredning till föreskrifter om ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:49) 2016-05-04 Dnr 4.4.16-1619/16 Miljöregelenheten Magnus Sandström Tfn: 036-15 89 34 E-post: magnus.sandstrom@jordbruksverket.se Konsekvensutredning till föreskrifter om ändring av Statens jordbruksverks

Läs mer

Mottagare. Fastighetsbeteckning Kommun Församling. Eksjö. Höreda Områdets mittpunktskoordinater X/N 6383715 Y/E 490635. Namn Telefon Mobil

Mottagare. Fastighetsbeteckning Kommun Församling. Eksjö. Höreda Områdets mittpunktskoordinater X/N 6383715 Y/E 490635. Namn Telefon Mobil Anmälan om avverkning m.m. 1(4) Plats för streckkodsetikett Mottagare Skogsstyrelsen Avverkningsanmälan/-ansökan Box 7 351 03 Växjö A 40816-2012 Anmälan ska göras minst 6 veckor innan avverkning som omfattar

Läs mer

Konsekvensutredning. Boverkets föreskrifter om stöd till nationella projekt för utveckling av tillämpning av planoch bygglagen (2010:900)

Konsekvensutredning. Boverkets föreskrifter om stöd till nationella projekt för utveckling av tillämpning av planoch bygglagen (2010:900) Konsekvensutredning Boverkets föreskrifter om stöd till nationella projekt för utveckling av tillämpning av planoch bygglagen (2010:900) Titel: Konsekvensutredning - Boverkets föreskrifter om stöd till

Läs mer

Förslag till färdplan för utökad dialog om miljöhänsyn

Förslag till färdplan för utökad dialog om miljöhänsyn PM 1(9) Datum 2011-08-11 Diarienr 2011/3281 Enheten för policy och analys Svante Claesson svante.claesson@skogsstyrelsen.se Tfn 036-359368 Förslag till färdplan för utökad dialog om miljöhänsyn Syftet

Läs mer

Natura 2000 och art- och habitatdirektivet aktuella frågor

Natura 2000 och art- och habitatdirektivet aktuella frågor Natura 2000 och art- och habitatdirektivet aktuella frågor Anna Lindhagen, Naturvårdsverket Sälen 10 september 2013-09-25 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 1 U p p l ä g g Bakgrund,

Läs mer

Världsnaturfonden WWF och vattendirektivet

Världsnaturfonden WWF och vattendirektivet Världsnaturfonden WWF och vattendirektivet Omslag: Text: Vattendirektivets logotyp Lennart Gladh och Lennart Henrikson January 2006 Världsnaturfonden WWF Världsnaturfonden WWF och Vattendirektivet Om vattendirektivet

Läs mer

VÄLKOMMEN STRATEGI FÖR SKYDD AV VÄRDEFULLA SKOGAR

VÄLKOMMEN STRATEGI FÖR SKYDD AV VÄRDEFULLA SKOGAR VÄLKOMMEN STRATEGI FÖR SKYDD AV VÄRDEFULLA SKOGAR 2017-03-20 Programmet för dagen Inledning Regeringsuppdraget och genomförande Grunderna i strategin Förändringar Bensträckare Arealfördelning och mål Frågor

Läs mer

Remissyttrande över Oljekommissionens rapport På väg mot ett oljefritt Sverige

Remissyttrande över Oljekommissionens rapport På väg mot ett oljefritt Sverige Världsnaturfonden WWF Ulriksdals Slott 170 81 Solna Tel: 08-624 74 00 Fax: 08-851329 Allmänt: info@wwf.se Hemsida: www.wwf.se Ulriksdal den 16 maj 2007 Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissyttrande

Läs mer

Remiss om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2009:5 om registrering av beslut enligt 7 kap. miljöbalken

Remiss om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2009:5 om registrering av beslut enligt 7 kap. miljöbalken 1(5) Remiss om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2009:5 om registrering av beslut enligt 7 kap. miljöbalken Sammanställning av remissvar Totalt inkom 27 svar på remissen. Inga synpunkter Länsstyrelsen

Läs mer

KORT OM WWF +100 +5000 +5M. WWF finns i över 100 länder, på 5 kontinenter. WWF har över 5,000 anställda i världen. WWF grundades 1961, Sverige 180 000

KORT OM WWF +100 +5000 +5M. WWF finns i över 100 länder, på 5 kontinenter. WWF har över 5,000 anställda i världen. WWF grundades 1961, Sverige 180 000 Skog, ekologisk hållbarhet, och frihet under ansvar Linda Berglund, Världsnaturfonden WWF 7 april 2011 KORT OM WWF +100 WWF finns i över 100 länder, på 5 kontinenter +5000 WWF har över 5,000 anställda

Läs mer

Vanliga frågor och svar om Natura 2000

Vanliga frågor och svar om Natura 2000 Vanliga frågor och svar om Natura 2000 Vad är Natura 2000? Natura 2000 är EU s nätverk av skyddade naturområden. Alla medlemsstater är skyldiga att peka ut en viss areal av varje naturtyp som finns representerad

Läs mer

Svenska Jägareförbundet får härmed lämna följande yttrande över rubricerad remiss.

Svenska Jägareförbundet får härmed lämna följande yttrande över rubricerad remiss. 2013-05-31 Skogsstyrelsen Remissvar Översyn av föreskrifter och allmänna råd för 30 SvL Svenska Jägareförbundet får härmed lämna följande yttrande över rubricerad remiss. Sammanfattningsvis välkomnar Svenska

Läs mer

Konsekvensutredning av förslag till ändring i följande föreskrifter:

Konsekvensutredning av förslag till ändring i följande föreskrifter: Statens Jordbruksverk Diarienummer 19-11947/12 Konsekvensutredning av förslag till ändring i följande föreskrifter: - Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2011:16) om rutiner

Läs mer

DOM 2014-06-05 meddelad i Stockholm

DOM 2014-06-05 meddelad i Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060109 DOM 2014-06-05 meddelad i Stockholm Mål nr M 11569-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-12-03 i mål nr M 4639-13, se bilaga A KLAGANDE

Läs mer

A Allmänt. KONSEKVENS- Dnr 3.4.16-9306/13 UTREDNING 2013-11-06. Stödkommunikationsenheten

A Allmänt. KONSEKVENS- Dnr 3.4.16-9306/13 UTREDNING 2013-11-06. Stödkommunikationsenheten KONSEKVENS- Dnr 3.4.16-9306/13 UTREDNING 2013-11-06 Stödkommunikationsenheten Konsekvensutredning med anledning av ändringar i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:90) om ansökan om vissa jordbrukarstöd

Läs mer

Enkelt att ta ansvar FSC -anpassad avverkning

Enkelt att ta ansvar FSC -anpassad avverkning Enkelt att ta ansvar FSC -anpassad avverkning Sveaskog skapar värden för framtiden Sveaskog är Sveriges största skogsägare. Vi fokuserar på att utveckla skogens alla värden. Vi vill öka användningen av

Läs mer

Världsnaturfondens yttrande över Utredningen om miljömålssystemets betänkande Miljömålen i nya perspektiv SOU 2009:83

Världsnaturfondens yttrande över Utredningen om miljömålssystemets betänkande Miljömålen i nya perspektiv SOU 2009:83 Världsnaturfonden WWF Ulriksdals Slott 170 81 Solna Tel: 08 624 74 00 Direkt: 08 624 74 00 Fax: 08 85 13 29 adress@wwf.se Allmänt: info@wwf.se Hemsida: www.wwf.se Ulriksdal, 24 november 2009 Världsnaturfondens

Läs mer

Ansökan om tillstånd till avverkning i fjällnära skog m.m.

Ansökan om tillstånd till avverkning i fjällnära skog m.m. Ansökan om tillstånd till avverkning i fjällnära skog m.m. 1(6) Mottagare Plats för streckkodsetikett Skogsstyrelsen Avverkningsanmälan/-ansökan Box 7 351 03 Växjö Ansökan om tillstånd till avverkning

Läs mer

Morakärren SE0110135

Morakärren SE0110135 1 Naturvårdsenheten BEVARANDEPLAN Datum 2007-02-05 Beteckning 511-2005-071404 Morakärren SE0110135 Bevarandeplan för Natura 2000-område (enligt 17 förordningen (1998:1252) om områdesskydd) Inledning Bevarandeplanen

Läs mer

Svenska pärlor Världsnaturfonden WWF

Svenska pärlor Världsnaturfonden WWF TNS Sifo 8 maj 205 53233 Svenska pärlor Världsnaturfonden WWF Del 2 Skydd av svensk natur Innehåll. OM UNDERSÖKNINGEN 03 2. SAMMANFATTNING 04 3. RESULTAT 06 Oro och ansvar 07 Skydd av naturen 3 Resurser

Läs mer

ANMÄLAN 1(6) Mottagare

ANMÄLAN 1(6) Mottagare ANMÄLAN 1(6) Mottagare Plats för streckkodsetikett Skogsstyrelsen Avverkningsanmälan/-ansökan Box 7 351 03 Växjö Anmälan om avverkning m.m. Den här blanketten använder du för att anmäla om avverkning.

Läs mer

Ansökan om tillstånd till avverkning

Ansökan om tillstånd till avverkning Ansökan om tillstånd till avverkning i ädellövskog m.m. 1(6) Mottagare Plats för streckkodsetikett Skogsstyrelsen Avverkningsanmälan/-ansökan Box 7 351 03 Växjö Ansökan om tillstånd till avverkning Den

Läs mer

Artskydd lunchseminarium Oscar Alarik

Artskydd lunchseminarium Oscar Alarik Artskydd lunchseminarium Oscar Alarik Olika former av naturskydd i miljöbalken Riksintressen & hushållningsregler MB 3 & 4:e kap. Områdesskydd MB 7 kap. Artskydd MB 8 kap. Artskyddsförordningen 2 Svenska

Läs mer

Vattenförvaltning i Europa. God status i Europas: -Sjöar - Vattendrag - Grundvatten - Kustområden

Vattenförvaltning i Europa. God status i Europas: -Sjöar - Vattendrag - Grundvatten - Kustområden Vattenförvaltning i Europa God status i Europas: -Sjöar - Vattendrag - Grundvatten - Kustområden Vattenråd som förvaltingsform? Avgränsning Frivillighet Lokal förankring Finansiering av Vattenråd: - Startstöd

Läs mer

Bedömning av prövningsnivån vid återvinning av schaktmassor i anläggningsändamål

Bedömning av prövningsnivån vid återvinning av schaktmassor i anläggningsändamål Bedömning av prövningsnivån vid återvinning av schaktmassor i anläggningsändamål Inledning Detta handläggarstöd är tänkt som en hjälp i bedömningen av när en anläggning där schaktmassor (avfall) återvinns

Läs mer

Remiss om Bevarande av biologisk mångfald instrument och omfattning

Remiss om Bevarande av biologisk mångfald instrument och omfattning Regeringskansliet Miljödepartementet M2013/408Nm REMISSYTTRANDE 2013-05 06 Remiss avseende redovisningar av regeringsuppdragen om bevarande av biologisk mångfald, NV-05326-12 (Naturvårdsverket), Dnr 2012/2980

Läs mer

Hej! Här kommer rådgivningskvittot digitalt. Jag skickar brochyr också men de kommer med post nästa vecka.

Hej! Här kommer rådgivningskvittot digitalt. Jag skickar brochyr också men de kommer med post nästa vecka. Stockholms distrikt Stefan Eklund Galgbacksvägen 5, 18630 VALLENTUNA stefan.eklund@skogsstyrelsen.se Tfn 08-51451462 Fastighet VÄRMDÖ-EVLINGE 9:1 Kommun Värmdö Församling Värmdö Kopia för kännedom 1(2)

Läs mer