Formellt skydd av skog införande av en kompletterande arbetsmetod

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Formellt skydd av skog införande av en kompletterande arbetsmetod"

Transkript

1 1 (9) ANVISNINGAR Ärendenr: NV SKS 2014/2313 Formellt skydd av skog införande av en kompletterande arbetsmetod 1. Bakgrund 1.1. Övergripande mål Konventionen om biologisk mångfald Inom Konventionen för biologisk mångfald betonas vikten av ekosystemtjänster. Den strategiska planen för biologisk mångfald från Nagoya 2010, med de så kallade Aichi-målen, har t.ex. flera delmål om ekosystemtjänster: att bibehålla och utveckla ekosystemtjänster, restaurera degraderade ekosystem, integrera grön infrastruktur i fysisk planering, kartläggning och värdering av ekosystemtjänsternas ekonomiska betydelse EU:s strategi för biologisk mångfald EU:s strategi för biologisk mångfald har delmål - som i stora drag följer besluten från Nagoya - om att hejda förlusten av arter och livsmiljöer, grön infrastruktur i fysisk planering, mål för areella näringar och fiske, invasiva främmande arter, samt en global dimension Nationella miljökvalitetsmål Riksdagens definition av miljökvalitetsmålet Levande skogar är att Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas.. Regeringen har fastställt bl.a. följande preciseringar av miljökvalitetsmålet: Skogens biologiska mångfald är bevarad i samtliga naturgeografiska regioner och arter har möjlighet att sprida sig inom sina naturliga utbredningsområden som en del i en grön infrastruktur. Naturtyper och naturligt förekommande arter knutna till skogslandskapet har gynnsam bevarandestatus och tillräcklig genetisk variation inom och mellan populationer. Hotade arter har återhämtat sig och livsmiljöer har återställts i värdefulla skogar. Natur- och kulturmiljövärden i skogen är bevarade och förutsättningarna för fortsatt bevarande och utveckling av värdena finns. Skogens värden för friluftslivet är värnade och bibehållna. NATURVÅRDSVERKET, STOCKHOLM, TEL: SKOGSSTYRELSEN, JÖNKÖPING, TEL:

2 2(9) Regeringen har fastställt 1 etappmål som bl.a. innebär att det formella skyddet av skogsmark har ökat med cirka hektar nedan gränsen för fjällnära skog till år 2020, räknat från Nollvision och värdebaserad ansats Naturvårdsverkets och Skogsstyrelsens gemensamma målbild innehåller en nollvision om att inga skogsbiologiska värdekärnor ska skadas. Skogsbrukets åtaganden inom de marknadsstyrda certifieringsåtagandena innehåller liknande nollvisioner. Detta ansluter väl till att Regeringen har en tydlig ambition att skyddsvärda skogar inte ska avverkas utan bevaras antingen genom formellt skydd eller frivilliga avsättningar. Stora ansträngningar bör göras av såväl staten som skogsbruket för att skyddsvärda skogar inte avverkas. (Prop. 2014/15:1, Utgiftsområde 20, s ). Målbilden innehåller även en värdebaserad ansats i arbetet med formellt skydd av skog, vilken bl.a. innebär att områden med mycket höga värden på beståndsnivå prioriteras, liksom områden som genom sin storlek och belägenhet i värdetrakt har goda förutsättningar att bibehålla sina naturvärden och därigenom bidrar till funktionella nätverk på landskapsnivå (grön infrastruktur), skogstyper som Sverige har ett internationellt ansvar att bevara samt att de värdefullaste skogarna skyddas först Samverkan Bred samverkan med berörda aktörer är en viktig förutsättning i arbetet med att nå miljökvalitetsmålen. Myndigheterna har en positiv förväntan på de frivilliga avsättningarna och bekräftar de frivilliga avsättningarna som en viktig komponent i arbetet med att nå miljökvalitetsmålen. Markägare och brukare är viktiga samarbetspartners för myndigheterna och det finns ett behov av att utveckla samarbetet. Som ett led i denna strävan inleddes Kometprogrammet 2010 av Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen Skåne på uppdrag av regeringen. Kometprogrammet skulle utforma metoder för ett kompletterande arbetssätt som skulle öka möjligheterna att nå miljökvalitetsmålen. Ett syfte var att ta tillvara markägarnas intresse att bidra till naturvården. Uppdraget slutredovisades i juni Den kompletterande arbetsmetoden innebär, enligt tidigare rapporter från myndigheterna till regeringen, att satsningar på information till markägare behöver göras, såväl nationellt som regionalt. Myndigheterna förutsätter samverkan med markägarnas företrädare kring detta. 1 Regeringsbeslut (M2014/593/Nm) : Etappmål för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. 2 Naturvårdsverket & Skogsstyrelsen Nationell strategi för formellt skydd av skog. Naturvårdsverket & Skogsstyrelsen. 3 Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen & Länsstyrelsen Skåne Kometprogrammet Slutredovisning av regeringsuppdrag om att påbörja ett samverkansprogram med markägare med kompletterande metoder för skydd av natur. Rapport Naturvårdsverket.

3 3(9) 2. Införande av en kompletterande arbetsmetod för skydd av värdefull skog Naturvårdsverkets, Skogsstyrelsens och länsstyrelsernas verksamhet med formellt skydd av skog kompletteras så att förutsättningarna förbättras för att ta tillvara markägarnas intresse att bidra till naturvården, konkret i form av att de till myndigheterna anmäler intresse för formellt skydd. Den kompletterande arbetsmetoden innebär i huvudsak att satsningar på information till markägare görs, såväl nationellt som regionalt, och att det underlättas för markägare att föreslå områden för formellt skydd. Myndigheterna välkomnar samverkan med skogsägarnas företrädare om detta. Informationen går primärt ut på att informera om vilka skogstyper som i första hand prioriteras för formellt skydd (naturreservat, biotopskyddsområde, naturvårdsavtal) och där myndigheterna särskilt välkomnar initiativ från markägare om möjliga områden för formellt skydd. Införandet sker successivt och med början Verksamheten med formellt skydd av skog, inklusive den kompletterande arbetsmetoden, sammanställs årligen och följs upp i en kontrollstation, senast år Införandet av den kompletterande arbetsmetoden rapporteras årligen till regeringen 4. Samverkan, både nationellt och regionalt, mellan olika intressenter är viktigt för den kompletterande arbetsmetodens införande. Den regionala samverkan kan lösas på olika sätt i länen, t.ex. genom lokala samverkansgrupper eller sektorsråd. För frågor av generell och principiell karaktär kan den nationella referensgruppen, se nedan, vara ett lämpligt forum. 3. Resurser Införandet av den kompletterande arbetsmetoden sker inom ramen för befintliga resurser (myndighetsanslag, anslag för ersättning till markägare) Ersättning till markägare Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen avser att se till att det i respektive budget för ersättningar till markägare finns utrymme så att även områden som föreslås av skogsägarna kan ersättas Länsstyrelsernas arbete Naturvårdsverket utgår från att myndighetens regleringsbrev medger att anslaget Skydd av värdefull natur (1:16) kommer att kunna användas för bidrag till länsstyrelserna för införandet. Bidraget avser en resursförstärkning för det merarbete i form av handläggning av inkomna intresseanmälningar samt till samverkan med intressenter som metoden innebär. Bidragen bör inte belasta anslaget med mer än högst 5 miljoner kronor årligen. Beslut om bidrag fattas i särskild ordning Skogsstyrelsens arbete Skogsstyrelsen avser att från ordinarie budget förstärka distriktens handläggarresurser med sammanlagt 1,5 miljoner kronor under 2015, vilket i 4 Regeringsuppdrag (M2014/2010/Nm) till Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen att årligen rapportera om arbetet med att införa en kompletterande arbetsmetod för skydd av värdefull natur.

4 4(9) genomsnitt per distrikt innebär omkring kronor. Därutöver finns resurser avsatta för nationellt stöd. 4. Anvisningar/riktlinjer Nedan lämnas riktlinjer för den kompletterande arbetsmetoden på både nationell och regional nivå Information och marknadsföring Central/nationell information Den information till markägare som finns på Naturvårdsverkets och Skogsstyrelsens respektive externa hemsidor bör länkas från länsstyrelsernas egna hemsidor och Skogsstyrelsens distrikts lokala sidor. Myndigheterna förutsätter samverkan med markägarnas företrädare i informations- och marknadsföringsinsatserna till skogsägare. De nationella hemsidorna ska innehålla information om bakgrund och mål med införandet av den kompletterande arbetsmetoden. Här framhålls den nationella skogsskyddsstrategin som utgångspunkt för myndigheternas arbete med formellt skydd av skog. Strategins prioriteringsmodell redovisas och preciseras till vilka värdegrupper av skogsbiologiska värdekärnor som prioriteras för formellt skydd. De nationella hemsidorna hänvisar i sin tur till länsstyrelsernas hemsidor respektive Skogsstyrelsens distrikts lokala sidor för regionalt anpassad information Regional information Den regionala informationen på respektive hemsida bör utgå från de regionala strategierna för formellt skydd av skog. Det gäller exempelvis i vilka värdetrakter som formellt skydd prioriteras liksom vilka skogstyper som där bör skyddas i första hand. Informationen bör utarbetas i samråd med regionala intressenter. För markägares anmälan av intresse för formellt skydd hänvisas till den kommande myndighetsgemensamma inlämningsfunktionen för skogliga frågor, men kan också lämnas till respektive myndighet. Informationen bör vara ett enkelt och attraktivt utformat material med beskrivning av skyddsformerna och de skogstyper som myndigheterna prioriterar för formellt skydd. Skyddsformen naturvårdsavtal bör framhållas som ett alternativ till områdesskydd enligt miljöbalken. Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen tillhandahåller ett nationellt informationsmaterial till länsstyrelserna och Skogsstyrelsens distrikt. Den bör innehålla övergripande information om den kompletterande arbetsmetoden, t.ex. i form av ett bildspel. Myndigheterna förutsätter samverkan med markägarnas företrädare i informations- och marknadsföringsinsatserna till skogsägare. Riktad information

5 5(9) till markägare, t.ex. via olika typer av postala utskick, kan övervägas. Det kan exempelvis avse markägare i en värdetrakt. Sådan information lämnas i regel i samverkan mellan länsstyrelsen och berört distrikt hos Skogsstyrelsen Intresseanmälan För markägares anmälan av intresse för formellt skydd hänvisas till den kommande myndighetsgemensamma inlämningsfunktionen för skogliga frågor. Skriftlig intresseanmälan lämnas i första hand genom den kommande myndighetsgemensamma inlämningsfunktionen för skogliga frågor, men kan också lämnas till berörd länsstyrelse eller Skogsstyrelsens distrikt. En blankett för intresseanmälan bör finnas tillgänglig på myndigheternas hemsidor tillsammans med information om vilka uppgifter som behövs för vidare handläggning Handläggning När intresseanmälan har inkommit, diarieförs den. I det fall intresseanmälan avser ett område som inte uppfyller grundkraven, se vidare avsnitt och 4.5.3, bör ärendet normalt inte handläggas vidare. Anmälaren informeras om detta. Om ett område inte uppfyller grundkraven avslutas ärendet men intresseanmälan ska ingå i den löpande redovisningen, se vidare avsnitt Om intresseanmälan överlämnas för handläggning av annan myndighet avslutas ärendet och ett nytt ärende öppnas vid den mottagande myndigheten. Intresseanmälningar som uppfyller grundkraven men som inte prioriteras för formellt skydd bör kvarstå till kommande budgetår. Det är i sammanhanget viktigt att Länsstyrelsens och Skogsstyrelsens berörda distrikts samarbete innefattar även arbetet med handläggningen av intresseanmälningarna. De närmare formerna för och omfattningen av detta samarbete får utvecklas regionalt Gällande bestämmelser De områden som prioriteras för formellt skydd hanteras enligt de regler som gäller för respektive skyddsform. Vid bildande av naturreservat och biotopskyddsområde följs bestämmelserna i miljöbalken med dess förordningar. I tillämpliga delar gäller också bestämmelserna i övrig lagstiftning, t.ex. förvaltningslagen, liksom myndigheternas föreskrifter, allmänna råd och annan vägledning. Ersättning till markägare i samband med bildande av naturreservat eller biotopskyddsområde följer miljöbalkens ersättningsbestämmelser. Vid tecknande av naturvårdsavtal följs Naturvårdsverkets och Skogsstyrelsens gemensamma riktlinjer liksom i tillämpliga delar myndigheternas gemensamma PM om naturvårdsavtal grundat på ett områdes höga sociala värden. Beträffande intresseanmälda områden som inte prioriteras för formellt skydd, gäller fortsatt att lagar och förordningar för markanvändningen, t.ex. skogsvårdslagens regler för skogsbruk, och miljöbalkens samrådsplikt 5 gäller i 5 12 kap. 6 miljöbalken.

6 6(9) tillämpliga delar för dessa områden. Områden som uppfyller kriterierna för nyckelbiotop registreras av Skogsstyrelsen. Val av skyddsform i det enskilda fallet utgår från markägarens önskemål och myndigheternas bedömning utifrån de juridiska krav som gäller, myndigheternas riktlinjer för respektive skyddsform samt tillgängliga resurser. Om markägaren istället för formellt skydd vill göra en frivillig avsättning utan ersättning bör det välkomnas Prioriteringar Myndigheternas öppna ärenden om formellt skydd liksom akuta hot bör prioriteras framför såväl nya förslag från markägare som egna initiativ samtidigt som det är viktigt att nya initiativ från markägare kan tas om hand. Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen avser att se till att det i respektive budget för ersättningar till markägare finns utrymme så att även områden som föreslås av skogsägarna kan ersättas Påbörjade ärenden Ärenden där samrådsprocessen med fastighetsägare redan har inletts och i synnerhet där ekonomiska överenskommelser har träffats (köp, intrångsersättning) bör prioriteras högst. Regeringen har i prop. 2014/15:1 (Utgiftsområde 20, s. 59) sagt att Genom de förstärkningar som nu sker för att ersätta markägare förutsätter regeringen att länsstyrelserna arbetar proaktivt och ökar takten i arbetet med att fatta beslut om bildande av naturreservat Förslag från markägare För att ett intresseanmält område ska kunna komma i fråga för formellt skydd ska det motsvara de grundkrav som anges i Nationell strategi för formellt skydd av skog. Det innebär bl.a. att skyddet utgår från en skogsbiologisk värdekärna 6, känd (t.ex. nyckelbiotop eller objekt med naturvärde) eller tidigare okänd Riktlinjer för bedömning Den arbetsgång i tre steg som beskrivs i Nationell strategi för formellt skydd av skog tillämpas. I första hand prioriteras områden i värdegrupperna 1 eller 2. Intresseanmälda områden som understiger minimiarealen, se nedan, eller inte bedöms vara i någon av värdegrupperna 1 eller 2, handläggs endast undantagsvis vidare i enlighet med strategin. En minsta sammanhängande areal produktiv skogsmark bör finnas som riktlinje för om en intresseanmälan prioriteras för vidare handläggning, se tabell 2 och figur 1 nedan. 6 En värdekärna är ett sammanhängande skogsområde som av länsstyrelsen och Skogsstyrelsen bedöms ha en stor betydelse för fauna och flora och/eller för en prioriterad skogstyp. Värdekärnor kan utgöras av delar av bestånd eller flera bestånd. Storleken varierar från enstaka hektar till i sällsynta fall flera hundra hektar. I första hand avses ett område som med avseende på bestånds-, struktur- och artdata bedömts ha stor betydelse för rödlistade arter, signalarter och andra skyddsvärda arter. Nyckelbiotoper och naturvärdesobjekt ingår normalt som en delmängd i begreppet värdekärna.

7 7(9) Tabell 2. Riktlinje för minsta sammanhängande areal produktiv skogsmark för vidare handläggning. Region 7 Minimiareal (hektar) Nordboreal 3 Sydboreal 3 Boreonemoral 2 Nemoral 1 Figur 1. Regionindelning: 1. Fjällregion. 2. Nordboreal region. 3. Sydboreal region. 4. Boreonemoral region. 5. Nemoral region Redovisning, statistik Redovisning till regeringen Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen ska årligen rapportera om arbetet med att införa en kompletterande arbetsmetod för skydd av värdefull natur. Myndigheterna ska redovisa arbetet gemensamt till regeringen senast den 31 mars årligen från 2015 till Den första redovisningen gäller anvisningarna till det fortsatta arbetet. Redovisningarna bör innehålla statistik över omfattningen och arten av markägares intresseanmälningar, dvs. antal, areal och skyddsvärde. Vidare bör redovisas hur många av dessa som har lett till formellt skydd per myndighet och skyddsform liksom dess areal. Större informationsinsatser som har gjorts på såväl nationell som regional nivå redovisas liksom vilka aktörer som har medverkat i arbetet. Redovisningarna bör även innehålla en jämförande redogörelse för myndigheternas arbete i övrigt med formellt skydd av skog. 7 Se Nationell strategi för formellt skydd av skog.

8 8(9) Redovisning till Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen Länsstyrelserna och Skogsstyrelsens distrikt redovisar var för sig till Naturvårdsverket respektive Skogsstyrelsen (Skogsavdelningen) senast den 20 januari årligen uppgifter enligt nedan. Skogsstyrelsens distrikt kvalitetssäkrar uppgifterna i Navet (för intresseanmälningar och formellt skydd) respektive Agresso (för administrationskostnader) och Skogsstyrelsen (Skogsavdelningen) sammanställer sedan dessa utifrån uppgifterna i Navet och Agresso. mottagna intresseanmälningar (antal som uppfyller respektive inte uppfyller grundkrav, se avsnitt och 4.5.3, areal produktiv skogsmark, värdegrupp) beslut/avtal som intresseanmälningarna lett till (antal, areal, värdegrupp, skyddsform, kostnad för ersättning till markägare) tidredovisning enligt kodplanen i ekonomihandboken Länsstyrelserna rapporterar sammanställt per län mottagna intresseanmälningar (antal som uppfyller respektive inte uppfyller kraven i avsnitt och 4.5.3, total areal produktiv skogsmark, genomsnittlig värdegrupp) beslut/avtal som intresseanmälningarna lett till (antal, areal, genomsnittlig värdegrupp, skyddsform, total kostnad för ersättning till markägare) tidredovisning Naturvårdsverket sammanställer sedan detta utifrån de uppgifter som länsstyrelserna redovisat. Utöver den standardiserade redovisningen behöver även ett antal mjukare frågor behandlas och utvärderas: Större informationsinsatser, såväl myndigheternas som skogssektorns Har samarbetsklimatet, dialogen mellan markägare och myndighet, förändrats och i så fall hur? Eventuella övriga iakttagelser eller underlag som kan bidra till den årliga nationella rapporteringen. Länsstyrelserna samordnar och sammanställer uppgifter om genomförda större informationsinsatser, upplevt samarbetsklimat och övrigt för respektive län. Inkomna intresseanmälningar redovisas av den myndighet som tar emot intresseanmälan oavsett vilken myndighet svarar för den slutliga handläggningen. En standardiserad blankett i digital form (MS Excel) för länsstyrelsernas redovisning tas fram. På sikt avses handläggarstödet VIC Natur kompletteras så att vissa av uppgifterna ovan kan registreras där.

9 9(9) 4.7. Nationell organisation Beställare Naturvårdsverket (Ac Avdelningen för uppdrag, Ac Avdelningen för genomförande) Skogsstyrelsen (Ac Skogsavdelningen) Styrgrupp Naturvårdsverket (Sektionen för vägledning om värdefull natur) Skogsstyrelsen (Enheten för områdesskydd och ekonomiska stöd) Projektarbetsgrupp Naturvårdsverket (Sektionen för vägledning om värdefull natur) Skogsstyrelsen (Enheten för områdesskydd och ekonomiska stöd) Länsstyrelserna (en utsedd länsstyrelse adjungeras vid behov) Referensgrupp Länsstyrelserna (Stockholm, Skåne, Västra Götaland, Örebro, Västerbotten) Skogsstyrelsens distrikt (Södra Jämtland, Dalarna, Skåne) Skogsägarföreningar LRF Skogsägarna Virkesköpare Miljöorganisationer

Formellt skydd av skog införande av en kompletterande arbetsmetod

Formellt skydd av skog införande av en kompletterande arbetsmetod 1 (9) PM Förslag 2014-12-12 Ärendenr: NV-06416-14 SKS 2014/2313 Formellt skydd av skog införande av en kompletterande arbetsmetod 1. Bakgrund 1.1. Övergripande mål 1.1.1. Konventionen om biologisk mångfald

Läs mer

Plan för uppföljning och utvärdering av Komet samt frågeformulär

Plan för uppföljning och utvärdering av Komet samt frågeformulär Plan uppföljning och utvärdering av Komet Datum 2010-06-11 Diarienr 1(2) Plan för uppföljning och utvärdering av Komet samt frågeformulär Bakgrund Kometprogrammet ska innehålla riktad information och marknadsföring

Läs mer

Strategi för formellt skydd av värdefulla skogar i Gävleborgs län

Strategi för formellt skydd av värdefulla skogar i Gävleborgs län Sammanfattning av Länsstyrelsens och Skogsstyrelsens gemensamma skogsskyddsstrategi Strategi för formellt skydd av värdefulla skogar i Gävleborgs län 2 Strategi för formellt skydd av skog i Gävleborgs

Läs mer

Kometprogrammet fas 2, kompletterande metoder vid skydd av skog

Kometprogrammet fas 2, kompletterande metoder vid skydd av skog 1 januari 2012-31 december 2014 Kometprogrammet fas 2, kompletterande metoder vid skydd av skog Version Ändring Ansvarig 1.0 Beslutad 2010-01-22 Projektbeställare 2.0 Beslutad 2010-06-14 Projektbeställare

Läs mer

Nyckelbiotoper. unika skogsområden

Nyckelbiotoper. unika skogsområden unika skogsområden @ Skogsstyrelsen, 2007 Grafisk form Annika Fong Ekstrand Fotografer Michael Ekstrand sid 4 Svante Hultengren Sid 11 Johan Nitare övriga Repro Scannerteknik AB, Motala Förlag Skogsstyrelsen

Läs mer

Minimera reservatsarealen Om kostnadseffektiva vägar att nå miljömålet i skogen

Minimera reservatsarealen Om kostnadseffektiva vägar att nå miljömålet i skogen Minimera reservatsarealen Om kostnadseffektiva vägar att nå miljömålet i skogen Magnus Nilsson 2013-03-22 Den svenska skogen Skogsmark, 1000 ha Skyddad skogsmark, 1000 ha Andel skyddad skogsmark (%) Produktiv

Läs mer

ett rikt växt- och djurliv

ett rikt växt- och djurliv Ett rikt växt- och djurliv Hur är det idag? Den biologiska mångfalden är grunden för allt mänskligt liv, den spelar en avgörande roll för människors överlevnad och välfärd och är därmed en förutsättning

Läs mer

Kometprogrammet. avrapportering 2011

Kometprogrammet. avrapportering 2011 Kometprogrammet avrapportering 2011 rapport 6468 NOVEMBER 2011 Kometprogrammet avrapportering 2011 Delredovisning av regeringsuppdrag om att påbörja ett samverkansprogram med markägare med kompletterande

Läs mer

Naturvärden i nordvästra Sverige

Naturvärden i nordvästra Sverige Naturvärden i nordvästra Sverige Området nordvästra Sverige Fjällnära skog Detaljbild över området Analys Jämförelse av uppgifter mellan nordvästra Sverige och övriga landet Gammal skog 120% Beståndsålder

Läs mer

Verksamhetsstrategi FÖR SKOGSSTYRELSEN

Verksamhetsstrategi FÖR SKOGSSTYRELSEN Verksamhetsstrategi FÖR 2014 Foto: Josefina Sköld Innehåll Inledning 5 Vårt uppdrag 6 Bruka utan att förbruka 6 Skogsriket med värden för världen 7 Skogspolitiska mål 7 Produktionsmålet 7 Miljömålet 7

Läs mer

En samlande kraft Landskapsstrategi för Jönköpings län. Väddsandbi Foto Niklas Johansson

En samlande kraft Landskapsstrategi för Jönköpings län. Väddsandbi Foto Niklas Johansson En samlande kraft Landskapsstrategi för Jönköpings län Väddsandbi Foto Niklas Johansson Arbetssätt Arbetet ska ske i samverkan med andra regionala aktörer. Mål att ta fram en strategi för hur biologisk

Läs mer

Kometprogrammet. avrapportering 2013

Kometprogrammet. avrapportering 2013 Kometprogrammet avrapportering 2013 Delredovisning av regeringsuppdrag om att påbörja ett samverkansprogram med markägare med kompletterande metoder för skydd av natur rapport 6587 oktober 2013 Kometprogrammet

Läs mer

Regeringskansliet Miljödepartementet 103 33 Stockholm

Regeringskansliet Miljödepartementet 103 33 Stockholm 1 SW E D I SH E N V IR O N M EN T AL P R OT E C T IO N AG E NC Y SKRIVELSE 2012-03-30 Ärendenr: NV-00477-12 Regeringskansliet Miljödepartementet 103 33 Stockholm Sveriges arbete med bevarande av biologisk

Läs mer

Naturreservat som verktyg för att bevara den biologiska mångfalden

Naturreservat som verktyg för att bevara den biologiska mångfalden UMEÅ UNIVERSITET Juridiska institutionen Juris kandidatprogrammet Examensarbete 30 hp Handledare: Signe Lagerkvist ht 2008 Naturreservat som verktyg för att bevara den biologiska mångfalden Therese Flodin

Läs mer

Åtgärdsprogram för Levande skogar i Gävleborgs län

Åtgärdsprogram för Levande skogar i Gävleborgs län Åtgärdsprogram för Levande skogar i Gävleborgs län I arbetsgruppen för att ta fram ett nytt åtgärdsprogram för miljömålet Levande skogar i Gävleborgs län har följande deltagare medverkat. Jonas Geholm

Läs mer

Förslag på indikatorer

Förslag på indikatorer Datum 2013-03-27 1(8) Förslag på indikatorer I nedanstående underlag ges ett antal förslag för att följa upp förenklingsarbetet på Skogsstyrelsen i enlighet med vad som anges i regleringsbrevet för budgetåret

Läs mer

Bilaga 12 Riktlinjer för etablering av vindkraft

Bilaga 12 Riktlinjer för etablering av vindkraft Bilaga 12 Riktlinjer för etablering av vindkraft Riktlinjerna för etablering av vindkraft på FSC-certifierad mark i Sverige består av riktlinjer för markomvandling respektive för riktlinjer tidig dialog.

Läs mer

Nationell hearing om Svenska LifeWatch

Nationell hearing om Svenska LifeWatch Nationell hearing om Svenska LifeWatch Reflektioner Hannah Östergård Enheten för natur och biologisk mångfald Anders Foureaux Enheten för integrerad miljödataförsörjning Naturvårdsverket Swedish Environmental

Läs mer

Svensk standard för naturvärdesinventering NVI

Svensk standard för naturvärdesinventering NVI Svensk standard för sinventering NVI Lättare att upphandla Lättare att granska Lättare att jämföra Lättare att sammanställa Bättre naturvård Vilka är med och tar fram standarden? Trafikverket har initierat

Läs mer

Inkomna remisser januari december 2013

Inkomna remisser januari december 2013 Inkomna remisser januari december 2013 1. Länsstyrelsen i Stockholms län Remiss av förslag till beslut om utvidgat strandskydd för Nacka kommun (511-39835-2012) 2. Länsstyrelsen i Stockholms län Remiss

Läs mer

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14 Hållbar utveckling Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos Datum: 2010-01-14 2 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 1.1 Uppdraget... 4 1.2 Organisation... 4 1.3 Arbetsformer...

Läs mer

Etappmål för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. 1 Inledning. Bilaga

Etappmål för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. 1 Inledning. Bilaga Bilaga Etappmål för biologisk mångfald och ekosystemtjänster 1 Inledning Riksdagen beslutade våren 2010 om flera förändringar i miljömålssystemet. Förändringarna beskrivs i propositionen Svenska miljömål

Läs mer

Ersättningsmark för skydd av natur en bra affär. Resultat av markbyten 2013 2015

Ersättningsmark för skydd av natur en bra affär. Resultat av markbyten 2013 2015 Ersättningsmark för skydd av natur en bra affär Resultat av markbyten 2013 2015 Resultat i korthet + 450 nya naturreservat: Totalt omfattar de värdefulla områden som nu ges långsiktig skydd en yta om drygt

Läs mer

RAPPORT. Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet. Resultat från enkätundersökning våren 2012. Analys & Strategi 2012-06-14

RAPPORT. Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet. Resultat från enkätundersökning våren 2012. Analys & Strategi 2012-06-14 RAPPORT Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet Resultat från enkätundersökning våren 2012 2012-06-14 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet

Läs mer

Ekologisk kompensation ett verktyg för hållbarare samhälle? Anders Enetjärn Enetjärn Natur AB

Ekologisk kompensation ett verktyg för hållbarare samhälle? Anders Enetjärn Enetjärn Natur AB Ekologisk kompensation ett verktyg för hållbarare samhälle? Anders Enetjärn Enetjärn Natur AB Kort om Enetjärn Natur Start 2001 Ekologkonsult > 20 medarbetare (biologer, jägm, miljövetare, disputerade)

Läs mer

Genresursarbete i Sverige. Vårt nationella kulturarv

Genresursarbete i Sverige. Vårt nationella kulturarv Genresursarbete i Sverige Vårt nationella kulturarv Varför bevara genetisk mångfald? Den genetiska variationen bland domesticerade djur och odlade växter är viktig att bevara i ett långsiktigt perspektiv

Läs mer

Översyn av föreskrifter om registrering av beslut enligt 7 kap. miljöbalken Konsekvensutredning

Översyn av föreskrifter om registrering av beslut enligt 7 kap. miljöbalken Konsekvensutredning 1(6) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Emma Thulin Johansson Tel: 010-698 11 57 emma.thulin-johansson @naturvardsverket.se 2015-05-05 Ärendenr: NV-07199-14 Översyn av föreskrifter om registrering

Läs mer

2007-11-22 Fi2007/xxxx Fi2007/8545 Fi2007/8523. Länsstyrelserna

2007-11-22 Fi2007/xxxx Fi2007/8545 Fi2007/8523. Länsstyrelserna Koncept Regeringsbeslut xx Finansdepartementet Hans Timan hans.timan@finance.ministry.se 08-4052026 2007-11-22 Fi2007/xxxx Fi2007/8545 Fi2007/8523 Länsstyrelserna Ändring av regleringsbrev för budgetåret

Läs mer

Naturen i Motala. Naturvårdsprogrammet faktaunderlag, strategier & åtgärder i kommunens naturvårdsarbete

Naturen i Motala. Naturvårdsprogrammet faktaunderlag, strategier & åtgärder i kommunens naturvårdsarbete Naturen i Motala Naturvårdsprogrammet faktaunderlag, strategier & åtgärder i kommunens naturvårdsarbete Värdefull natur i Motala I Motala kommun finner du många värdefulla naturområden. Här finns rika

Läs mer

Strategi för formellt skydd av skog i Södermanlands län

Strategi för formellt skydd av skog i Södermanlands län ISSN 1400-0792 Nr 2006:7 Strategi för formellt skydd av skog i Södermanlands län Titel Kontaktperson Beställningsadress Strategi för formellt skydd av skog i Södermanlands län Cecilia Nygren, Länsstyrelsen

Läs mer

Samrådsyttrande angående planerad vindkraftspark vid Fjällberg, Lycksele och Åsele kommuner

Samrådsyttrande angående planerad vindkraftspark vid Fjällberg, Lycksele och Åsele kommuner Yttrande Datum 2012-09-19 Ärendebeteckning 551-3619-2012 Arkivbeteckning 2400-51-128 1(4) Nordisk Vindkraft AB Sanna Lindqvist Sanna.Lindqvist@nordiskvindkraft.se Samrådsyttrande angående planerad vindkraftspark

Läs mer

KS/2012-0039, TN 2012-0085 Ks 101 Au 151 Svar på motion från Bengt Bivrin och Anita Rylander (MP) om krav på hyggesfritt skogsbruk vid upphandling

KS/2012-0039, TN 2012-0085 Ks 101 Au 151 Svar på motion från Bengt Bivrin och Anita Rylander (MP) om krav på hyggesfritt skogsbruk vid upphandling STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 16 (33) Sammanträdesdatum 2012-09-12 KS/2012-0039, TN 2012-0085 Ks 101 Au 151 Svar på motion från Bengt Bivrin och Anita Rylander (MP) om krav på hyggesfritt

Läs mer

Largen, Alceahuset, Äkersberga. Enligt bifogad närvarolista. Ann-Christine Furustrand 2015-09-29-2015-10-19. Kommunstyrelsen 2015-09-28

Largen, Alceahuset, Äkersberga. Enligt bifogad närvarolista. Ann-Christine Furustrand 2015-09-29-2015-10-19. Kommunstyrelsen 2015-09-28 0 Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen Tid Plats Närvarande Utses att justera, I 1:2 Måndagen den 28 september 2015, kl 15.00-16.30 Largen, Alceahuset, Äkersberga Enligt bifogad närvarolista

Läs mer

Översyn av Naturvårdsverkets föreskrifter om förvaltning av björn, varg, järv, lo och kungsörn - konsekvensutredning

Översyn av Naturvårdsverkets föreskrifter om förvaltning av björn, varg, järv, lo och kungsörn - konsekvensutredning Naturvårdsverket Diarienummer NV-03359-14 Översyn av Naturvårdsverkets föreskrifter om förvaltning av björn, varg, järv, lo och kungsörn - konsekvensutredning A Allmänt Beskrivning av problemet och vad

Läs mer

Fungerande naturvård i skogen

Fungerande naturvård i skogen Fungerande naturvård i skogen Magnus Nilsson 1. Fastslagna politiska mål är helt OK Den biologiska mångfalden och den genetiska variationen skall säkerställas. Växt och djursamhällen bevaras så att i landet

Läs mer

Uppdrag till Strandskyddsdelegationens arbetsgrupper

Uppdrag till Strandskyddsdelegationens arbetsgrupper 2013-12-18 Dnr: S2013:05/2013/31 1(10) Strandskyddsdelegationen - nationell arena för samverkan S 2013:05 Uppdrag till Strandskyddsdelegationens arbetsgrupper STRANDSKYDDSDELEGATIONEN TEL 08 405 10 00

Läs mer

16 Natur- och kulturmiljövård

16 Natur- och kulturmiljövård 16 Natur- och kulturmiljövård Natur- och kulturmiljövård är i många fall nära förbundna med och beroende av varandra. Människans bruk av de nyttor som naturen förmedlar ska ske på ett sådant sätt att arters

Läs mer

Överlämnande av rätt att besluta om skyddsjakt efter varg till länsstyrelserna i det Norra rovdjursförvaltningsområdet

Överlämnande av rätt att besluta om skyddsjakt efter varg till länsstyrelserna i det Norra rovdjursförvaltningsområdet 1 (9) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Göte Hamplin Tel: 010-698 13 16 gote.hamplin @naturvardsverket.se BESLUT 2012-01-12 Ärendenr NV-12739-11 Enligt sändlista Överlämnande av rätt att besluta

Läs mer

Kommunikationssatsning om ekosystemtjänster 2014-2017

Kommunikationssatsning om ekosystemtjänster 2014-2017 Kommunikationssatsning om ekosystemtjänster 2014-2017 Foto: Karolina Hedenmo Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-10-28 1 Regeringsuppdrag om kommunikation Naturvårdsverket ska

Läs mer

God bebyggd miljö - miljömål.se

God bebyggd miljö - miljömål.se Sida 1 av 6 Start Miljömålen Sveriges Generationsmålet Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö Ingen övergödning Levande sjöar och

Läs mer

En samlande kraft. Landskapsstrategi för Jönköpings län

En samlande kraft. Landskapsstrategi för Jönköpings län En samlande kraft Landskapsstrategi för Jönköpings län Syfte Syftet har varit att ta fram en strategi för hur biologisk mångfald och de ekosystemtjänster som mångfalden bidrar med, på landskapsnivå ska

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets allmänna råd om miljöbedömningar av planer och program [till 6 kap. miljöbalken samt förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar]

Läs mer

Projektplan för Optimal tillsynsplan, antagen av styrgruppen 2010-06-08

Projektplan för Optimal tillsynsplan, antagen av styrgruppen 2010-06-08 Projektplan för Optimal tillsynsplan, antagen av styrgruppen 2010-06-08 Uppdrag Bakgrund Länsrådsgrupp 6 har gett i uppdrag åt miljövårdsdirektörernas tillsynsgrupp att driva Miljösamverkan Sverige och

Läs mer

MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV

MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV Lektionsupplägg: Faller en, faller alla? Varför är det så viktigt med en mångfald av arter? Vad händer i ett ekosystem om en art försvinner? Låt eleverna upptäcka detta

Läs mer

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Foto Charlotte Gawell/Folio Produktion Näringsdepartementet Tryck Elanders Artikelnummer N2015.22 Maritim strategi Inriktning

Läs mer

Uppdrag att följa och utvärdera satsningen på att korta väntetiderna i cancervården

Uppdrag att följa och utvärdera satsningen på att korta väntetiderna i cancervården Regeringsbeslut III:5 2015-03-05 S2015/1659/FS Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag att följa och utvärdera satsningen på att korta väntetiderna i cancervården Regeringens beslut

Läs mer

Uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området psykisk ohälsa

Uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området psykisk ohälsa Regeringsbeslut I:6 2013-02-28 S2013/1667/FS (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området

Läs mer

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden 1 Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden ÄNDRING FÖR FASTIGHETERNA GNARPS-BÖLE 3:86 OCH NORRFJÄRDEN 14:1. Planens syfte Planen syftar till att öka den sammanlagda byggrätten

Läs mer

Rådgivning inom projektet Klimatanpassat skogsbruk och vatten

Rådgivning inom projektet Klimatanpassat skogsbruk och vatten RÅDGIVNINGSKVITTO 1(7) Datum 2014-02-21 Ärendenr R 390-2014 Stefan Eklund Stockholms distrikt Galgbacksvägen 5, 18630 VALLENTUNA stefan.eklund@skogsstyrelsen.se 08-51451462 Värmdö-Evlinge fast ägare för.

Läs mer

Enkätundersökning om länsstyrelsens roll i kommunal avfallsplanering

Enkätundersökning om länsstyrelsens roll i kommunal avfallsplanering Bilaga 4 PM Enkätundersökning om länsstyrelsens roll i kommunal avfallsplanering 1 Bakgrund Naturvårdsverket arbetar med revidering av föreskrifter och allmänna råd om innehållet i kommunal avfallsplan.

Läs mer

Länsstyrelsernas klimatanpassningsarbete

Länsstyrelsernas klimatanpassningsarbete Länsstyrelsernas klimatanpassningsarbete Agenda 1. Länsstyrelsernas uppdrag och verksamhetsområden 2. Samordnarnas nätverksstruktur och arbetsgrupper 3. Redovisning av länsstyrelsernas arbete 4. Exempel

Läs mer

Sammanfattning. 1. Inledning

Sammanfattning. 1. Inledning Nationell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation 2012 2015 Sammanfattning Den nationella strategin för arbetet

Läs mer

Förslag till ändringar i skogsvårdslagstiftningen - utökat ansvar och egenkontroll m.m.

Förslag till ändringar i skogsvårdslagstiftningen - utökat ansvar och egenkontroll m.m. Dnr 2014 /1025 Förslag till ändringar i skogsvårdslagstiftningen - utökat ansvar och egenkontroll m.m. 2015-04-21 Arbetsgrupp och författare Mathias Westergaard-Nielsen Christel Magnusson Jörgen Ringagård

Läs mer

Bevara Sommens nedströmslekande öring

Bevara Sommens nedströmslekande öring 1 Bevara Sommens nedströmslekande öring Projektbeskrivning Laxberg Version 2012-09-19 Mål med projektet Att återskapa fria vandringsvägar för fisk för att öka reproduktionen hos Sommens nedströmslekande

Läs mer

Strategi för formellt skydd av skog i Södermanlands län

Strategi för formellt skydd av skog i Södermanlands län ISSN 1400-0792 Nr 2006:7 Strategi för formellt skydd av skog i Södermanlands län Titel Kontaktperson Beställningsadress Strategi för formellt skydd av skog i Södermanlands län Cecilia Nygren, Länsstyrelsen

Läs mer

SKL och klimatanpassningsarbetet. Emilie Gullberg Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad

SKL och klimatanpassningsarbetet. Emilie Gullberg Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad SKL och klimatanpassningsarbetet Emilie Gullberg Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) SKL är en politiskt styrd arbetsgivar- och intresseorganisation för landets

Läs mer

Viltmyndigheten- jakt och viltförvaltning i en ny tid

Viltmyndigheten- jakt och viltförvaltning i en ny tid Viltmyndigheten- jakt och viltförvaltning i en ny tid -ett delbetänkande från (SOU 2013:71) Särskild utredare Håkan Larsson Särskild utredare Håkan Larsson Sekreterare Nina Nordengren (jurist) och Jens

Läs mer

FÖRSTUDIE - SAMLAD FASTIGHETSSPECIFIK INFORMATION

FÖRSTUDIE - SAMLAD FASTIGHETSSPECIFIK INFORMATION FÖRSTUDIE - SAMLAD FASTIGHETSSPECIFIK INFORMATION Ett samverkansprojekt mellan Länsstyrelsen i Jönköping, Kronoberg och Kalmar län samt Skogsstyrelsen Genomförs i samarbete med Lantmäteriet, Jordbruksverket,

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:141

Regeringens proposition 2013/14:141 Regeringens proposition 2013/14:141 En svensk strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster Prop. 2013/14:141 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 mars 2014

Läs mer

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland 1 (9) 1 BAKGRUND 1.1 Förordningen om regionalt tillväxtarbete Detta dokument beskriver hur den framtida regionkommunen i Västmanland kan hantera det styrande strategidokumentet Regionalt utvecklingsprogram

Läs mer

hydrologiska och biologiska egenskaper och processer är bibehållna. GYNNSAM BEVARANDESTATUS OCH GENETISK VARIATION: Naturtyper och naturligt

hydrologiska och biologiska egenskaper och processer är bibehållna. GYNNSAM BEVARANDESTATUS OCH GENETISK VARIATION: Naturtyper och naturligt LEVANDE SKOGAR ANSVARIG MYNDIGHET: SKOGSSTYRELSEN Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala

Läs mer

Bildande av Trolleflods naturreservat i Motala kommun. Naturreservatets namn ska vara Trolleflods naturreservat.

Bildande av Trolleflods naturreservat i Motala kommun. Naturreservatets namn ska vara Trolleflods naturreservat. LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND BESLUT 2002-04-26 1(5) 0511-12899-01 0583-217 dk Naturvårdsverket Bildande av Trolleflods naturreservat i Motala kommun Länsstyrelsens beslut Länsstyrelsen beslutar med stöd

Läs mer

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Ert datum Er referens Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Michael Lindstedt 010-2405242 michael.lindstedt@msb.se

Läs mer

Skogsägares drivkrafter för klimatanpassning

Skogsägares drivkrafter för klimatanpassning Skogsägares drivkrafter för klimatanpassning Karin André, SEI Research Fellow karin.andre@sei-international.org Klimatanpassning Sverige 23 september 2015 Forskning om anpassningsprocesser Projektets syfte

Läs mer

Rädda Våneviks gammelskog!

Rädda Våneviks gammelskog! Foto: Marit Stigsdotter Rädda Våneviks gammelskog! En gammal artrik, strandnära skog hotas av Oskarshamns kommuns planer på att exploatera delar av den för villabebyggelse. Skogen är en nyckelbiotop hemvist

Läs mer

Myndighetsgemensam strategi för miljödatahantering. Datavärdsträff 2-3 dec Johan Westman Naturvårdsverket

Myndighetsgemensam strategi för miljödatahantering. Datavärdsträff 2-3 dec Johan Westman Naturvårdsverket Myndighetsgemensam strategi för miljödatahantering Datavärdsträff 2-3 dec Johan Westman Naturvårdsverket Syfte Informera om arbetet Få synpunkter på innehållet 2014-12-08 2 gemensam strategi för miljödatahantering

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Respektive aktör tar själv beslut om åtgärderna skall utföras och i vilken omfattning detta ska ske. Åtgärder märkta med *

Läs mer

Sammanställning av Länsstyrelserna bredbandsrapportering avseende 2011

Sammanställning av Länsstyrelserna bredbandsrapportering avseende 2011 PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2012-04-27 PTS-ER-2012:18 1(6) Konsumentmarknadsavdelningen Anna Wibom Tina Stukan Bilaga 1 Sammanställning av Länsstyrelserna bredbandsrapportering avseende 2011 Följande

Läs mer

YTTRANDE. Sammanfattning av synpunkter

YTTRANDE. Sammanfattning av synpunkter SLU.dha.2013.5.5.- 100 ArtDatabanken YTTRANDE 2013-12-06 Yttrande över remiss avseende redovisning av regeringsuppdraget marint områdesskydd inom regleringsbrevet för budgetåret 2013 avseende Havsoch vattenmyndigheten.

Läs mer

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140 Kommittédirektiv Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Dir. 2014:140 Beslut vid regeringssammanträde den 30 oktober 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag

Läs mer

PEFC Skogscertifiering. Vi tar ansvar i skogen

PEFC Skogscertifiering. Vi tar ansvar i skogen PEFC Skogscertifiering Vi tar ansvar i skogen Det är en bra känsla att vara certifierad, dels miljömässigt för att det känns bra i hjärtat, men också ekonomiskt för att vi får mer betalt för virket. BIRGITTA

Läs mer

Redovisning av genomförandet av program för skydd av tätortsnära natur i Västra Götalands län

Redovisning av genomförandet av program för skydd av tätortsnära natur i Västra Götalands län Sid 1(7) Naturavdelningen Jennifer Hood Regeringen Miljö- och energidepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av genomförandet av program för skydd av tätortsnära natur i Västra Götalands län Uppdraget

Läs mer

Skog norr om Våmhus, Mora

Skog norr om Våmhus, Mora Skog norr om Våmhus, Mora MORA ÖSTRA STORBYN 85:1 Obebyggd skogsfastighet om 55 hektar belägen i södra Blecksberget norr om Våmhus i Mora kommun. Den produktiva skogsmarksarealen är uppmätt till 54,4 hektar

Läs mer

Länsstyrelsernas redovisning av insatser för fisketillsyn 2013

Länsstyrelsernas redovisning av insatser för fisketillsyn 2013 1/5 PM Datum Dnr Mottagare 2014-12-05 586-14 Länsstyrelserna Handläggare Direkt Stig Thörnqvist 010-698 62 65 Avdelningen för Fiskförvaltning stig.thornqvist@havochvatten.se Länsstyrelsernas redovisning

Läs mer

Välkommen till kick-off för Skånska åtgärder för miljömålen

Välkommen till kick-off för Skånska åtgärder för miljömålen Välkommen till kick-off för Skånska åtgärder för miljömålen Skånska åtgärder för miljömålen Regionalt åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen 2012-2015 Tommy Persson, miljöstrateg Miljö- och vattenstrategiska

Läs mer

Därför är vissa träd mer värdefulla än andra

Därför är vissa träd mer värdefulla än andra Därför är vissa träd mer värdefulla än andra Projektet Värna skyddsvärda träd ska öka kunskapen om trädens värde. Sexton kommuner i Västra Götaland och Halland vill gemensamt visa hur träden är en del

Läs mer

ansvaret för friheten?

ansvaret för friheten? Att hitt ätt till V h Att hitta rätt tillsammans Vem har ansvaret för friheten? Ett handslag eller hårdare reglering? Översyn och framtagande av nya nationella skogliga sektorsmål under 2010 och 2011 Regeringsuppdrag

Läs mer

Synliggöra värdet av ekosystemtjänster - Åtgärder för välfärd genom biologisk mångfald och ekosystemtjänster

Synliggöra värdet av ekosystemtjänster - Åtgärder för välfärd genom biologisk mångfald och ekosystemtjänster Synliggöra värdet av ekosystemtjänster - Åtgärder för välfärd genom biologisk mångfald och ekosystemtjänster Maria Schultz Utredare Lars Berg - Huvudsekreterare Louise Hård af Segerstad & Thomas Hahn -

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen; SFS 2010:598 Utkom från trycket den 18 juni 2010 utfärdad den 10 juni 2010. Enligt riksdagens beslut 1

Läs mer

Temagruppernas ansvarsområde

Temagruppernas ansvarsområde Temagruppernas ansvarsområde För att förtydliga respektive temagrupps ansvarsområde har jag använt de utvidgade preciseringarna från miljömålssystemet som regeringen presenterade under 2011. na utgör en

Läs mer

Välkommen till informationsmöte gällande ny kraftledning Ygne-Stenkumla

Välkommen till informationsmöte gällande ny kraftledning Ygne-Stenkumla Välkommen till informationsmöte gällande ny kraftledning Ygne-Stenkumla Kvällens program Inledning och presentation av föredragande Information om GEAB Teknisk presentation av projektet Tillståndsprocessen

Läs mer

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset)

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) PLANBESKRIVNING detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) Antagandehandling 008-05- Stadsbyggnadsavdelningen 008-0-4 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av

Läs mer

Levande hav, sjöar och vattendrag 2011-12-01 1

Levande hav, sjöar och vattendrag 2011-12-01 1 Levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla Björn Risingeri KSLA 30 nov 2011 2011-12-01 1 Den nya myndigheten Havs- och vattenmyndigheten Förkortas HaV På webben: www.havochvatten.se

Läs mer

Anser ert parti att man ska följa översiktsplanen och inte bygga i de markområden som ligger i en grön kil?

Anser ert parti att man ska följa översiktsplanen och inte bygga i de markområden som ligger i en grön kil? SAMMANSTÄLLNING ENKÄT OM GRÖNA FRÅGOR INFÖR VALET 2014 Nätverket Ny Grön Våg består av ett 30-tal natur-, miljö-, och friluftsorganisationer i sområdet. Bland dessa ingår Naturskyddsföreningen i s län,

Läs mer

Vilken hänsyn tas till miljö- och naturvårdsintressena? Joanna Cornelius, miljöjurist

Vilken hänsyn tas till miljö- och naturvårdsintressena? Joanna Cornelius, miljöjurist Vilken hänsyn tas till miljö- och naturvårdsintressena? Joanna Cornelius, miljöjurist Vad ska jag ta upp? Regelverk särskilt om Skyddade områden (Natura 2000) & Artskydd Domstolspraxis vindkraft och vattenkraft

Läs mer

Inbjudan och program

Inbjudan och program Till länsstyrelserna i Södra Östersjöns vattendistrikt och i Västerhavets vattendistrikt (m.fl.) Inbjudan och program Inom ramen för projekten Kulturmiljö och vattenförvaltning i Södra Östersjöns vattendistrikt

Läs mer

FISKE2020. På väg mot en ekosystembaserad fiskeriförvaltning

FISKE2020. På väg mot en ekosystembaserad fiskeriförvaltning FISKE2020 På väg mot en ekosystembaserad fiskeriförvaltning FISKE 2020 Fiskeriverkets framtidsvision Hav i balans och levande kust och skärgård samt Levande sjöar och vattendrag är två av de nationella

Läs mer

Vattenförvaltning i Europa. God status i Europas: -Sjöar - Vattendrag - Grundvatten - Kustområden

Vattenförvaltning i Europa. God status i Europas: -Sjöar - Vattendrag - Grundvatten - Kustområden Vattenförvaltning i Europa God status i Europas: -Sjöar - Vattendrag - Grundvatten - Kustområden Vattenråd som förvaltingsform? Avgränsning Frivillighet Lokal förankring Finansiering av Vattenråd: - Startstöd

Läs mer

Ansökan om skyddsjakt efter varg inom Vilhelmina södra sameby

Ansökan om skyddsjakt efter varg inom Vilhelmina södra sameby 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY VÄRDS«VERKET Göte Hamplin Tel: 010-698 13 16 Gote.Hamplin @natiirvardsverket.se BESLUT 2012-12-13 Ärendenr: NV-10367-12 Vilhehnina södra sameby Tomas Nejne

Läs mer

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2014-07-04 Ju2014/4445/KRIM Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 Remissen till Statskontoret omfattar

Läs mer

Plan för tillsynsvägledning dammsäkerhet 2014-2016

Plan för tillsynsvägledning dammsäkerhet 2014-2016 SVENSKA KRAFTNÄT 2014-09-10 Dnr: 2014/814 Plan för tillsynsvägledning dammsäkerhet 2014-2016 Förord Svenska kraftnät har tagit fram en reviderad plan för tillsynsvägledning dammsäkerhet för att tydliggöra

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-834 Naturvårdsverkets föreskrifter om statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt NFS 004:19 Utkom från trycket den december 004 beslutade den 8 december

Läs mer

Avverkning som berör höga naturvärden

Avverkning som berör höga naturvärden MISSIV 1(1) Datum 2014-09-22 Ärendenr A 47755-2014 Lennart Hamrin Kalmars distrikt Norra vägen 2G 38237 NYBRO lennart.hamrin@skogsstyrelsen.se Tfn 0481-48257 Fastighet VEDBORM 1:81 Kommun Borgholm Församling

Läs mer

Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet Svenska Filminstitutet Enhet le.ciw^vq Rafl-dar. 2011-12- 2 7 Regeringsbeslut 67 REGERINGEN DnrSFI SO f ( - 2011-12-15 Ku2011/1960/RFS (delvis) Kulturdepartementet Stiftelsen Svenska Filminstitutet Box

Läs mer

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 BEHOVSBEDÖMNING Bedömning av behovet att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning enligt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-09-12 1(5)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-09-12 1(5) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-09-12 1(5) Innehållsförteckning Fördjupad översiktsplan för Mariestads tätort, samrådsyttrande... 3 Upphävande av beslut 162... 4 Information... 5 1 Kommunstyrelsens

Läs mer

SMHI/SGI-seminarium. Länsstyrelsernas möjliga samarbetsområden inom klimatanpassning. Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010

SMHI/SGI-seminarium. Länsstyrelsernas möjliga samarbetsområden inom klimatanpassning. Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010 SMHI/SGI-seminarium Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010 Länsstyrelsernas nätverk om klimatanpassning Diskussion och workshop om framtida samarbetsområden Klimatanpassningssamordnarnas

Läs mer