Formellt skydd av skog införande av en kompletterande arbetsmetod

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Formellt skydd av skog införande av en kompletterande arbetsmetod"

Transkript

1 1 (9) PM Förslag Ärendenr: NV SKS 2014/2313 Formellt skydd av skog införande av en kompletterande arbetsmetod 1. Bakgrund 1.1. Övergripande mål Konventionen om biologisk mångfald Inom Konventionen för biologisk mångfald betonas vikten av ekosystemtjänster. Den strategiska planen för biologisk mångfald från Nagoya 2010, med de så kallade Aichi-målen, har t.ex. flera delmål om ekosystemtjänster: att bibehålla och utveckla ekosystemtjänster, restaurera degraderade ekosystem, integrera grön infrastruktur i fysisk planering, kartläggning och värdering av ekosystemtjänsternas ekonomiska betydelse EU:s strategi för biologisk mångfald EU:s strategi för biologisk mångfald har delmål - som i stora drag följer besluten från Nagoya - om att hejda förlusten av arter och livsmiljöer, grön infrastruktur i fysisk planering, mål för areella näringar och fiske, invasiva främmande arter, samt en global dimension Nationella miljökvalitetsmål Riksdagens definition av miljökvalitetsmålet Levande skogar är att Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas.. Regeringen har fastställt bl.a. följande preciseringar av miljökvalitetsmålet: Skogens biologiska mångfald är bevarad i samtliga naturgeografiska regioner och arter har möjlighet att sprida sig inom sina naturliga utbredningsområden som en del i en grön infrastruktur. Naturtyper och naturligt förekommande arter knutna till skogslandskapet har gynnsam bevarandestatus och tillräcklig genetisk variation inom och mellan populationer. Hotade arter har återhämtat sig och livsmiljöer har återställts i värdefulla skogar. Natur- och kulturmiljövärden i skogen är bevarade och förutsättningarna för fortsatt bevarande och utveckling av värdena finns. Skogens värden för friluftslivet är värnade och bibehållna. NATURVÅRDSVERKET, STOCKHOLM, TEL: SKOGSSTYRELSEN, JÖNKÖPING, TEL:

2 2(9) Regeringen har fastställt 1 etappmål som bl.a. innebär att det formella skyddet av skogsmark har ökat med cirka hektar nedan gränsen för fjällnära skog till år 2020, räknat från Nollvision och värdebaserad ansats Naturvårdsverkets och Skogsstyrelsens gemensamma målbild innehåller en nollvision om att inga skogsbiologiska värdekärnor ska skadas. Skogsbrukets åtaganden inom de marknadsstyrda certifieringsåtagandena innehåller liknande nollvisioner. Detta ansluter väl till att Regeringen har en tydlig ambition att skyddsvärda skogar inte ska avverkas utan bevaras antingen genom formellt skydd eller frivilliga avsättningar. Stora ansträngningar bör göras av såväl staten som skogsbruket för att skyddsvärda skogar inte avverkas. (Prop. 2014/15:1, Utgiftsområde 20, s ). Målbilden innehåller även en värdebaserad ansats i arbetet med formellt skydd av skog, vilken bl.a. innebär att områden med mycket höga värden på beståndsnivå prioriteras, liksom områden som genom sin storlek och belägenhet i värdetrakt har goda förutsättningar att bibehålla sina naturvärden och därigenom bidrar till funktionella nätverk på landskapsnivå (grön infrastruktur), skogstyper som Sverige har ett internationellt ansvar att bevara samt att de värdefullaste skogarna skyddas först Samverkan Bred samverkan med berörda aktörer är en viktig förutsättning i arbetet med att nå miljökvalitetsmålen. Myndigheterna har en positiv förväntan på de frivilliga avsättningarna och bekräftar de frivilliga avsättningarna som en viktig komponent i arbetet med att nå miljökvalitetsmålen. Markägare och brukare är viktiga samarbetspartners för myndigheterna och det finns ett behov av att utveckla samarbetet. Som ett led i denna strävan inleddes Kometprogrammet 2010 av Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen Skåne på uppdrag av regeringen. Kometprogrammet skulle utforma metoder för ett kompletterande arbetssätt som skulle öka möjligheterna att nå miljökvalitetsmålen. Ett syfte var att ta tillvara markägarnas intresse att bidra till naturvården. Uppdraget slutredovisades i juni Den kompletterande arbetsmetoden innebär, enligt tidigare rapporter från myndigheterna till regeringen, att satsningar på information till markägare behöver göras, såväl nationellt som regionalt. Myndigheterna förutsätter samverkan med markägarnas företrädare kring detta. Vi har en förväntan om att skogsbrukets företrädare och aktörer, t.ex. virkesköpare, inom ramen för sitt sektorsansvar tar aktivt och ekonomiskt ansvar för arbetsmetoden och är beredda att ta ett betydande ansvar för nödvändiga informationsinsatser till markägare. Medverkan från skogsbrukets aktörer med informationsinsatser är en förutsättning för en fortsatt framgångsrik och kostnadseffektiv verksamhet. 1 Regeringsbeslut (M2014/593/Nm) : Etappmål för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. 2 Naturvårdsverket & Skogsstyrelsen Nationell strategi för formellt skydd av skog. Naturvårdsverket & Skogsstyrelsen. 3 Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen & Länsstyrelsen Skåne Kometprogrammet Slutredovisning av regeringsuppdrag om att påbörja ett samverkansprogram med markägare med kompletterande metoder för skydd av natur. Rapport Naturvårdsverket.

3 3(9) 2. Införande av en kompletterande arbetsmetod för skydd av värdefull skog Naturvårdsverkets, Skogsstyrelsens och länsstyrelsernas verksamhet med formellt skydd av skog kompletteras så att förutsättningarna förbättras för att ta tillvara markägarnas intresse att bidra till naturvården, konkret i form av att de till myndigheterna anmäler intresse för formellt skydd. Den kompletterande arbetsmetoden innebär att satsningar på information till markägare görs, såväl nationellt som regionalt. Myndigheterna välkomnar samverkan med skogsägarnas företrädare om detta. Informationen går primärt ut på att informera om vilka skogstyper som i första hand prioriteras för formellt skydd (naturreservat, biotopskyddsområde, naturvårdsavtal) och där myndigheterna särskilt välkomnar initiativ från markägare om möjliga områden för formellt skydd. Införandet sker successivt och med början Verksamheten med formellt skydd av skog, inklusive den kompletterande arbetsmetoden, sammanställs årligen och följs upp i en kontrollstation, senast år Införandet av den kompletterande arbetsmetoden rapporteras årligen till Regeringskansliet 4. Samverkan, både nationellt och regionalt, mellan olika intressenter viktigt för den kompletterande arbetsmetodens införande. Den regionala samverkan kan lösas på olika sätt i länen, t.ex. genom befintliga lokala samverkansgrupper, befintliga sektorsråd eller på annat sätt. För frågor av generell och principiell karaktär kan den nationella referensgruppen, se nedan, vara ett lämpligt forum. 3. Resurser Införandet av den kompletterande arbetsmetoden sker inom ramen för befintliga resurser (myndighetsanslag, anslag för ersättning till markägare) Ersättning till markägare Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen avser att var för sig se till att utrymme i budgeten för ersättningar till markägare reserveras så att även områden som föreslås av skogsägarna kan ersättas Länsstyrelsernas administration Naturvårdsverket utgår från att myndighetens regleringsbrev medger att anslaget Skydd av värdefull natur (1:16) kommer att kunna användas för bidrag till länsstyrelserna för införandet. Bidraget avser en resursförstärkning för det merarbete i form av handläggning och administration av inkomna intresseanmälningar samt till samverkan med intressenter som metoden innebär. Bidragen bör inte belasta anslaget med mer än högst 5 miljoner kronor årligen. Beslut om bidrag fattas i särskild ordning. 4 Regeringsuppdrag (M2014/2010/Nm) till Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen att årligen rapportera om arbetet med att införa en kompletterande arbetsmetod för skydd av värdefull natur.

4 4(9) 3.3. Skogsstyrelsens administration Skogsstyrelsen avser att från ordinarie budget förstärka distriktens handläggarresurser med sammanlagt 1,5 miljoner kronor under 2015, vilket i genomsnitt per distrikt innebär omkring kronor. Därutöver finns resurser avsatta för nationellt stöd. 4. Anvisningar/riktlinjer Nedan lämnas riktlinjer för den kompletterande arbetsmetoden på både nationell och regional nivå Information och marknadsföring Central/nationell information Den information till markägare som finns på Naturvårdsverkets och Skogsstyrelsens respektive externa hemsidor bör hänvisas till (länkas) från länsstyrelsernas egna hemsidor och Skogsstyrelsens distrikts lokala sidor. Myndigheterna förutsätter samverkan med markägarnas företrädare i informations- och marknadsföringsinsatserna till skogsägare. Vi har en förväntan om att skogsbrukets företrädare och aktörer, t.ex. virkesköpare, inom ramen för sitt sektorsansvar tar aktivt och ekonomiskt ansvar för att bidra till en framgångsrik verksamhet och till en rimlig kostnad för myndigheterna. De nationella hemsidorna innehåller information om bakgrund och mål med införandet av den kompletterande arbetsmetoden. Här framhålls den nationella skogsskyddsstrategin som utgångspunkt för myndigheternas arbete med formellt skydd av skog. Strategins prioriteringsmodell redovisas och preciseras till vilka värdegrupper av skogsbiologiska värdekärnor som prioriteras för formellt skydd. De nationella hemsidorna hänvisar i sin tur till länsstyrelsernas hemsidor respektive Skogsstyrelsens distrikts lokala sidor för regionalt anpassad information Regional information Den regionala informationen på respektive hemsida bör utgå från de regionala strategierna för formellt skydd av skog. Det gäller exempelvis i vilka värdetrakter som formellt skydd prioriteras liksom vilka skogstyper som där bör skyddas i första hand. Informationen bör utarbetas i samråd med regionala intressenter. För markägares anmälan av intresse för formellt skydd hänvisas till den myndighetsgemensamma inlämningsfunktionen för skogliga frågor. Informationen bör vara ett enkelt och attraktivt utformat material med beskrivning av skyddsformerna och de skogstyper som myndigheterna prioriterar för formellt skydd. Skyddsformen naturvårdsavtal bör tydligt framhållas som ett alternativ till områdesskydd enligt miljöbalken. Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen tillhandahåller ett nationellt informationsmaterial till länsstyrelserna och Skogsstyrelsens distrikt. Den bör

5 5(9) innehålla övergripande information om den kompletterande arbetsmetoden, t.ex. i form av ett bildspel. Riktad information till markägare, t.ex. via olika typer av postala utskick, kan övervägas. Det kan exempelvis avse markägare i en värdetrakt. Sådan information lämnas i regel i samverkan mellan länsstyrelsen och berört distrikt hos Skogsstyrelsen. Myndigheterna förutsätter samverkan med markägarnas företrädare i informations- och marknadsföringsinsatserna till skogsägare. Vi har en förväntan om att skogsbrukets företrädare och aktörer, t.ex. virkesköpare, inom ramen för sitt sektorsansvar tar aktivt och ekonomiskt ansvar för att bidra till en framgångsrik verksamhet och till en rimlig kostnad för myndigheterna Intresseanmälan För markägares anmälan av intresse för formellt skydd hänvisas till den myndighetsgemensamma inlämningsfunktionen för skogliga frågor. Skriftlig intresseanmälan lämnas i första hand genom den kommande myndighetsgemensamma inlämningsfunktionen för skogliga frågor, men kan också lämnas till berörd länsstyrelse eller Skogsstyrelsens distrikt. En blankett för intresseanmälan bör finnas tillgänglig på myndigheternas hemsidor tillsammans med information om vilka uppgifter som behövs för vidare handläggning Handläggning När intresseanmälan har inkommit, diarieförs den på den myndighet som tar emot den. I det fall intresseanmälan avser ett område som inte uppfyller grundkraven bör ärendet normalt inte handläggas vidare, men intresseanmälan ska ingå i den löpande redovisningen, se vidare avsnitt Om ett område inte uppfyller grundkraven, se vidare avsnitt och 4.5.3, avslutas ärendet. Intresseanmälningar som uppfyller grundkraven men som inte prioriteras för formellt skydd bör kvarstå till kommande budgetår. Det är i sammanhanget viktigt att Länsstyrelsens och Skogsstyrelsens berörda distrikts samarbete innefattar även arbetet med handläggningen av intresseanmälningarna. De närmare formerna för detta samarbete får utvecklas under hand och omfattningen avgörs regionalt Gällande bestämmelser De områden som prioriteras för formellt skydd hanteras enligt de regler som gäller för respektive skyddsform. Vid bildande av naturreservat och biotopskyddsområde följs bestämmelserna i miljöbalken med dess förordningar. I tillämpliga delar gäller också bestämmelserna i övrig lagstiftning, t.ex. förvaltningslagen, liksom myndigheternas föreskrifter, allmänna råd och annan vägledning. Ersättning till markägare i samband med bildande av naturreservat eller biotopskyddsområde följer miljöbalkens ersättningsbestämmelser. Vid tecknande av naturvårdsavtal följs Naturvårdsverkets och Skogsstyrelsens gemensamma riktlinjer.

6 6(9) Beträffande intresseanmälda områden som inte prioriteras för formellt skydd, gäller fortsatt att lagar och förordningar för markanvändningen, t.ex. skogsvårdslagens regler för skogsbruk, och miljöbalkens samrådsplikt 5 gäller i tillämpliga delar för dessa områden. Val av skyddsform i det enskilda fallet utgår från markägarens önskemål och myndigheternas bedömning utifrån de juridiska krav som gäller, myndigheternas riktlinjer för respektive skyddsform samt tillgängliga resurser. Om markägaren istället för formellt skydd vill göra en frivillig avsättning utan ersättning bör det välkomnas, men innebär ingen ytterligare hantering Prioriteringar Myndigheternas öppna ärenden om formellt skydd liksom akuta hot bör prioriteras framför såväl nya förslag från markägare som egna initiativ samtidigt som det är viktigt att initiativ från dessa kan tas om hand. Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen avser att var för sig se till att utrymme i budgeten för ersättningar till markägare reserveras så att även områden som föreslås av dessa kan ersättas, se vidare avsnitt Påbörjade ärenden Ärenden där samrådsprocessen med fastighetsägare redan har inletts och i synnerhet där ekonomiska överenskommelser har träffats (köp, intrångsersättning) bör prioriteras högst. Regeringen har i prop. 2014/15:1 (Utgiftsområde 20, s. 59) sagt att Genom de förstärkningar som nu sker för att ersätta markägare förutsätter regeringen att länsstyrelserna arbetar proaktivt och ökar takten i arbetet med att fatta beslut om bildande av naturreservat Förslag från markägare För att ett intresseanmält område ska kunna komma i fråga för formellt skydd ska det motsvara de grundkrav som anges i Nationell strategi för formellt skydd av skog. Det innebär bl.a. att skyddet utgår från en skogsbiologisk värdekärna 6, känd (t.ex. nyckelbiotop eller objekt med naturvärde) eller tidigare okänd Riktlinjer för bedömning Den arbetsgång i tre steg som beskrivs i Nationell strategi för formellt skydd av skog tillämpas. I första hand prioriteras områden i värdegrupperna 1 eller 2. Intresseanmälda områden som understiger minimiarealen, se nedan, eller inte bedöms vara i någon av värdegrupperna 1 eller 2, handläggs endast undantagsvis vidare i enlighet med strategin. En minsta sammanhängande areal produktiv skogsmark bör finnas som riktlinje för om en intresseanmälan prioriteras för vidare handläggning, se tabell 2 och figur 1 nedan kap. 6 miljöbalken. 6 En värdekärna är ett sammanhängande skogsområde som av länsstyrelsen och Skogsstyrelsen bedöms ha en stor betydelse för fauna och flora och/eller för en prioriterad skogstyp. Värdekärnor kan utgöras av delar av bestånd eller flera bestånd. Storleken varierar från enstaka hektar till i sällsynta fall flera hundra hektar. I första hand avses ett område som med avseende på bestånds-, struktur- och artdata bedömts ha stor betydelse för rödlistade arter, signalarter och andra skyddsvärda arter. Nyckelbiotoper och naturvärdesobjekt ingår normalt som en delmängd i begreppet värdekärna.

7 7(9) Tabell 2. Riktlinje för minsta sammanhängande areal produktiv skogsmark för vidare handläggning. Region 7 Minimiareal (hektar) Nordboreal 3 Sydboreal 3 Boreonemoral 2 Nemoral 1 Figur 1. Regionindelning: 1. Fjällregion. 2. Nordboreal region. 3. Sydboreal region. 4. Boreonemoral region. 5. Nemoral region Redovisning, statistik Redovisning till Regeringskansliet Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen ska årligen rapportera om arbetet med att införa en kompletterande arbetsmetod för skydd av värdefull natur. Myndigheterna ska redovisa arbetet gemensamt till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 31 mars årligen från 2015 till Den första redovisningen gäller anvisningarna till det fortsatta arbetet. Redovisningarna bör innehålla statistik över omfattningen och arten av markägares intresseanmälningar, dvs. antal, areal och skyddsvärde. Vidare bör redovisas hur många av dessa som har lett till formellt skydd per myndighet och skyddsform liksom dess areal. Större informationsinsatser som har gjorts på såväl nationell som regional nivå redovisas liksom vilka aktörer som har medverkat i arbetet. Redovisningarna bör även innehålla en jämförande redogörelse för myndigheternas arbete i övrigt med formellt skydd av skog. 7 Se Nationell strategi för formellt skydd av skog.

8 8(9) Redovisning till Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen Länsstyrelserna och Skogsstyrelsens distrikt redovisar var för sig till Naturvårdsverket respektive Skogsstyrelsen (centralt) senast den 20 januari årligen uppgifter enligt nedan. Skogsstyrelsens distrikt kvalitetssäkrar uppgifterna i Navet respektive Agresso om mottagna intresseanmälningar (antal som uppfyller respektive inte uppfyller grundkrav, se avsnitt 4.5.2,och 4.5.3, areal produktiv skogsmark, värdegrupp) beslut/avtal som intresseanmälningarna lett till (antal, areal, värdegrupp, skyddsform, kostnad för ersättning till markägare) tidredovisning enligt kodplanen i ekonomihandboken Skogsstyrelsen (centralt) sammanställer sedan detta utifrån uppgifterna i Navet (för intresseanmälningar och skydd) och Agresso (för administrationskostnader) Länsstyrelserna rapporterar sammanställt per län mottagna intresseanmälningar (antal som uppfyller respektive inte uppfyller kraven i avsnitt och 4.5.3, areal produktiv skogsmark, genomsnittlig värdegrupp) beslut/avtal som intresseanmälningarna lett till (antal, areal, genomsnittlig värdegrupp, skyddsform, total kostnad för ersättning till markägare) tidredovisning Naturvårdsverket sammanställer sedan detta utifrån de uppgifter som länsstyrelserna redovisat. Utöver den standardiserade redovisningen behöver även ett antal mjukare frågor behandlas och utvärderas: större informationsinsatser, såväl myndigheternas som skogssektorns Har samarbetsklimatet, dialogen mellan markägare och myndighet, förändrats och i så fall hur? Eventuella övriga iakttagelser eller underlag som kan bidra till den årliga nationella rapporteringen. Länsstyrelserna samordnar och sammanställer uppgifter om genomförda större informationsinsatser, upplevt samarbetsklimat och övrigt för respektive län. Inkomna intresseanmälan redovisas av den myndighet som tar emot intresseanmälan oavsett vilken myndighet svarar för den slutliga handläggningen. En standardiserad blankett i digital form (MS Excel) för länsstyrelsernas redovisning tas fram. På sikt avses handläggarstödet VIC Natur kompletteras så att vissa av uppgifterna ovan kan registreras där.

9 9(9) 4.7. Nationell organisation Beställare Naturvårdsverket (Ac Avdelningen för uppdrag, Ac Avdelningen för genomförande) Skogsstyrelsen (Ac Skogsavdelningen) Styrgrupp Naturvårdsverket (Enheten för regeringsuppdrag och remisser, Sektionen för vägledning om värdefull natur) Skogsstyrelsen (Enheten för lag och områdesskydd) Projektarbetsgrupp Naturvårdsverket (Enheten för regeringsuppdrag och remisser, Sektionen för vägledning om värdefull natur) Skogsstyrelsen (Enheten för lag och områdesskydd) Referensgrupp Länsstyrelserna (Stockholm, Skåne, Västra Götaland, Örebro, Västerbotten) Skogsstyrelsens distrikt (Södra Jämtland, Dalarna, Skåne) Skogsägarföreningar Virkesköpare Miljöorganisationer

SKRIVMALL för redovisning av miljökvalitetsmål i FU15

SKRIVMALL för redovisning av miljökvalitetsmål i FU15 SKRIVMALL 2014-06-26 Nr NV-01846-14 SKRIVMALL för redovisning av miljökvalitetsmål i FU15 Miljökvalitetsmål: Levande skogar Datum: 20150114 Status (utkast eller slutlig): REMISSVERSION utkast Ansvarig

Läs mer

Rapport 5 2014. Förstudie systemtillsyn och systemdialog. Objekttillsyn

Rapport 5 2014. Förstudie systemtillsyn och systemdialog. Objekttillsyn Rapport 5 2014 Förstudie systemtillsyn och systemdialog 1 Inventeringar Riskbaserad tillsynsplan 1 1 2 1 2 2 Anmälningar från civilsamhället Systemtillsyn/ systemdialog 3 Objekttillsyn Anna-Clara Sjöström,

Läs mer

Översyn av föreskrifter och allmänna råd för 30 SvL - Del 2

Översyn av föreskrifter och allmänna råd för 30 SvL - Del 2 2013-03-18 REMISSVERSION Författare Gunilla Kock Hansson Projektledare Gunilla Kock Hansson Översyn av föreskrifter och allmänna råd för 30 SvL - Del 2 Innehåll Sammanfattning 5 Bakgrund 7 Författningsförslag

Läs mer

det är inte möjligt att nå miljökvalitetsmålet till 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

det är inte möjligt att nå miljökvalitetsmålet till 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:210

Regeringens proposition 2008/09:210 Regeringens proposition 2008/09:210 En ny rovdjursförvaltning Prop. 2008/09:210 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 28 maj 2009 Fredrik Reinfeldt Andreas Carlgren (Miljödepartementet)

Läs mer

MINIMERA RESERVATSAREALEN!

MINIMERA RESERVATSAREALEN! Generella hänsyn reservatsbehov kostnad (principbild) Stort Reservatsbehov Minimum ej funktionella naturhänsyn + ej optimal reservatsstruktur funktionella naturhänsyn Lägsta kostnad för att nå naturvårdsmålen

Läs mer

Bilaga 1. Inledning. Bakgrund

Bilaga 1. Inledning. Bakgrund Datum 2011-02-28 Dnr 301-3954-2010 Samverkansmyndigheter och organisationer Svar från: Energimyndigheten Boverket Skogsstyrelsen Länsstyrelserna Naturvårdsverket Jordbruksverket Västra Götalandsregionen

Läs mer

ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV

ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV ANSVARIG MYNDIGHET: NATURVÅRDSVERKET ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida generationer.

Läs mer

RAPPORT 5 2013. Elisabet Andersson, Malin Andersson, Ylva Birkne, Svante Claesson, Oskar Forsberg, Göran Lundh

RAPPORT 5 2013. Elisabet Andersson, Malin Andersson, Ylva Birkne, Svante Claesson, Oskar Forsberg, Göran Lundh RAPPORT 5 2013 Elisabet Andersson, Malin Andersson, Ylva Birkne, Svante Claesson, Oskar Forsberg, Göran Lundh Innehåll Förord 1 Sammanfattning 2 Sammanfattning av de olika kapitlen 3 1. Bakgrund 5 Genomförande

Läs mer

Kombination av styrmedel till natur- och kulturmiljövärden i odlings- och skogslandskapet. Möjligheter och begränsningar

Kombination av styrmedel till natur- och kulturmiljövärden i odlings- och skogslandskapet. Möjligheter och begränsningar Kombination av styrmedel till natur- och kulturmiljövärden i odlings- och skogslandskapet Möjligheter och begränsningar Kombination av styrmedel till natur- och kulturmiljövärden i odlings- och skogslandskapet

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende länsstyrelserna

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende länsstyrelserna Regeringsbeslut IV:15 Socialdepartementet 2013-12-19 S2012/2774/SFÖ S2013/1408/SFÖ S2013/8584/SAM länsstyrelserna Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende länsstyrelserna 5bilagor Riksdagen har beslutat

Läs mer

Rapport Ny vår för skogen. Naturskyddsföreningens förslag till ny skogspolitik och rättsliga förstärkningar

Rapport Ny vår för skogen. Naturskyddsföreningens förslag till ny skogspolitik och rättsliga förstärkningar Rapport Ny vår för skogen Naturskyddsföreningens förslag till ny skogspolitik och rättsliga förstärkningar Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 1 Utgångspunkter 5 1.1 Inledning och syfte 5 1.1.2 Avgränsning

Läs mer

Om skogsindustrins arbete för att bevara den biologiska mångfalden

Om skogsindustrins arbete för att bevara den biologiska mångfalden Om skogsindustrins arbete för att bevara den biologiska mångfalden Innehåll Så bevarar vi artrikedomen i skogen - 2 Utmaningen - 4 Det svenska skogsbruket - 8 De politiska målen - 14 Miljömålen - 16 SKOGSINDUSTRINS

Läs mer

God havsmiljö 2020. Marin strategi för Nordsjön och Östersjön Del 4: Åtgärdsprogram för havsmiljön

God havsmiljö 2020. Marin strategi för Nordsjön och Östersjön Del 4: Åtgärdsprogram för havsmiljön God havsmiljö 2020 Marin strategi för Nordsjön och Östersjön Del 4: Åtgärdsprogram för havsmiljön Havs- och vattenmyndighetens remissversion 2015-02-01 Dnr 3563-14 Havs- och vattenmyndigheten Datum: 2015-02-01

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:155 Svenska miljömål för ett effektivare miljöarbete 2009/10:155

Regeringens proposition 2009/10:155 Svenska miljömål för ett effektivare miljöarbete 2009/10:155 Regeringens proposition 2009/10:155 Svenska miljömål för ett effektivare miljöarbete Prop. 2009/10:155 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 mars 2010 Fredrik Reinfeldt

Läs mer

En dörr in för skogsägare

En dörr in för skogsägare En dörr in för skogsägare Del 2 - Slutrapport En dörr in för ansökningar och anmälningar Förstudie om samordnad ärendehantering i frågor som rör skog 2011-07-07 Länsstyrelsen Blekinge län Ulf Lundgren

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:178

Regeringens proposition 2012/13:178 Regeringens proposition 2012/13:178 En tydligare lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar Prop. 2012/13:178 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 juni 2013 Fredrik

Läs mer

Efterbehandling av förorenade områden. Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering

Efterbehandling av förorenade områden. Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering Efterbehandling av förorenade områden Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering Manual efterbehandling utgåva 6 2014 1 2 Kvalitetsmanualen är ett levande

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

Styrningen och arbetet inom miljömålssystemet

Styrningen och arbetet inom miljömålssystemet 2014:10 Styrningen och arbetet inom miljömålssystemet slutrapport MISSIV DATUM DIAR ENR 2014-03-10 2013/29-5 ERT DATUM ER BETECKN NG 2013-01-24 M2013/234/Ma Regeringen Miljödepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Kartläggning m.m. av strandskyddsbestämmelserna

Kartläggning m.m. av strandskyddsbestämmelserna Kartläggning m.m. av strandskyddsbestämmelserna Redovisning av ett regeringsuppdrag Rapport 5185 april 2002 KARTLÄGGNING M.M. AV STRANDSKYDDSBESTÄMMELSERNA Beställningsadress: Naturvårdsverket Kundtjänst

Läs mer

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål 2008 miljömålen nu är det bråttom! Det var en bra bäck. Klar och brun dansade den över tussar av fjolårslöv och genom kvarglömda

Läs mer

ett rikt växt- och djurliv

ett rikt växt- och djurliv Ett rikt växt- och djurliv Hur är det idag? Den biologiska mångfalden är grunden för allt mänskligt liv, den spelar en avgörande roll för människors överlevnad och välfärd och är därmed en förutsättning

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

Regeringsuppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk strategi

Regeringsuppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk strategi Promemoria Datum Diarienummer 2010-12-13 10139-2440/2010 Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Regeringsuppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk strategi

Läs mer

RiR 2010:8. Sveaskog AB och dess uppdrag

RiR 2010:8. Sveaskog AB och dess uppdrag RiR 2010:8 Sveaskog AB och dess uppdrag ISBN 978 91 7086 209 0 RiR 2010:8 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2010 Till regeringen Näringsdepartementet Datum: 2010-05-03 Dnr: 33-2008-1415 Riksrevisionen

Läs mer

FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012. Steg på vägen tre fokusområden för politiken

FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012. Steg på vägen tre fokusområden för politiken FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012 Steg på vägen tre fokusområden för politiken 1 Naturvårdsverkets förslag till fokusområden för politiken Vi har i samverkan med myndigheter och organisationer utvärderat

Läs mer

Lokalt arbete med miljömål

Lokalt arbete med miljömål Guide till Lokalt arbete med miljömål Guiden ska ge stöd och inspiration i det lokala arbetet med miljömål. Guiden riktar sig till dig som är kommunal miljöstrateg, men även till andra kommunala tjänstemän

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:214

Regeringens proposition 2013/14:214 Regeringens proposition 2013/14:214 Strandskyddet vid små sjöar och vattendrag Prop. 2013/14:214 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 3 april 2014 Fredrik Reinfeldt Eskil

Läs mer

Beslut om att bilda naturreservat innehåll och utformning

Beslut om att bilda naturreservat innehåll och utformning PROCESSBESKRIVNING BILDANDE AV NATURRESERVAT BESLUTETS INNEHÅLL OCH UTFORMNING Beslut om att bilda naturreservat innehåll och utformning Här vägleder Naturvårdsverket om vad ett beslut om att bilda naturreservat

Läs mer