Förslag till landstingsfullmäktiges

Save this PDF as:
Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag till landstingsfullmäktiges"

Transkript

1 Ledningsenheten (7) Förslag till landstingsfullmäktiges finansplan 2005 (07)

2 LANDSTINGET KRONOBERG (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramarna föreslås grundat på nedan angivna förutsättningar. 1.1 Den samhällsekonomiska utvecklingen Den svenska ekonomin har utvecklats starkare än väntat i år. Det är främst exporten som har ökat mycket starkt. Men även hushållens efterfrågan utvecklas i relativt god takt och investeringarna ökar nu för första gången på många år. Landstingsförbundet prognostiserar därför en starkare tillväxt i år jämfört med tidigare bedömning. BNP väntas öka med nära 3 ½ procent i år. En del av den kraftiga ökningstakten förklaras dock av att det är ett år med extra många arbetsdagar. Justerat för detta blir tillväxten ca ½ procent lägre. Dessvärre utvecklas den för skatteunderlagstillväxten så viktiga arbetsmarknaden fortfarande svagt. Sysselsättningen har fallit med ca personer i år och arbetslösheten har ökat. Arbetslösheten som årsgenomsnitt väntas blir 5,6 procent i år. Nästa år bedöms den sjunka till 5,3 procent och falla ytterligare ner mot 4,5 procent åren därpå. 1.2 Nya utgiftsposter Med anledning av den prognos för 2005 som redovisats för budgetberedningen budgeteras 66 Mkr för merkostnader/ej genomförda delar av åtgärdsprogrammet under landstingsgemensamt. Landstingsstyrelsen föreslår även att 20 Mkr avsätts för högspecialiserad vård. Justeringar jämfört med beslutade ramar i juni har dessutom gjorts med anledning av ny överenskommelse för läkemedelsförmånen, merkostnader i samband med försäljning av Solvändan mm. 1.3 Prognosantaganden Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige fastställa prognosantaganden, skattesats, taxor och avgifter samt resultat-, finans-, och balansbudget, enligt redovisning nedan. Landstingsförbundets antaganden om prisförändringar ska gälla för Landstinget Kronoberg. Undantag görs för personalkostnadsökningar som räknas upp med 2,4 %, patientavgifter som räknas upp med 0 % samt för prisökningar när det gäller region- och utomlänsvård, som räknas upp enligt Landstingsförbundets sammanvägda kostnadsindex. Avtal om regionala priser och ersättningar för Södra sjukvårdsregionen 2005 har ännu inte träffats. Avvikelser från det sammanvägda kostnadsindexet kommer att behandlas i samband med tilläggsbudget d5

3 LANDSTINGET KRONOBERG (7) Utgångsvärde för Budget Personalkostnader Budget ,4% 3,6% 3,7% 3,7% 3,7% Arbetsgivaravgifter Procent på löner & kontant ersättningar 43,10% 43,10% 43,10% 43,10% 43,10% Vårdavtal Reg/utoml.vård, budget ,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% Reg.vård Lund MAS, budget ,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% Patientavgifter Budget ,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Övriga driftkostnader Budget ,4% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% Statsbidrag, Dagmar Budget ,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%, Övriga Budget ,4% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% Regionvårdsintäkter Budget ,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% Övriga intäkter Budget ,4% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% Investeringar 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% Ränta på lån 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% Ränta på likvida medel 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% Ränta på pensionsskuld 4,2% 4,2% 4,2% 3,9% 3,7% Uppräkningsfaktor 1,0350 1,0380 1,0440 1,0430 1,0380 Antal invånare november år Utdebitering, kr/skkr (2003 9;79, ;79) 10,20 10,20 10,20 10,20 10, Finansiering (2009) Delposterna inom finansieringsbudgeten för 2005 och plan (2009) framgår av sammanställningen nedan. Verksamhetsområde (Mkr) Preliminär skatt 2 622, , , , ,4 Kollektiv avräkning -8,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa skatteintäkter 2 614, , , , ,4 Utjämningsbidrag 364,6 373,3 353,5 374,3 374,3 Kostnadsutjämning -105,7-106,0-106,4-106,8-106,8 Strukturbidrag 41,0 41,1 41,3 41,4 41,4 Regleringsbidrag/avgift -29,4-22,5 10,6 1,6 1,6 Läkemedelsförmånen (momsdelen) 6,1 6,4 6,7 7,0 7,3 Tillskott 15,1 15,1 15,1 15,1 Tillskott för nytt utj.system 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 Sysselsättningsstöd 39,3 35,8 41,4 41,4 41,4 Summa statsbidrag 329,4 356,7 375,7 387,5 387,8 Ränteintäkter 26,0 34,0 40,5 47,6 54,7 Summa finansiella intäkter 26,0 34,0 40,5 47,6 54,7 Räntekostnader -8,1-8,1-8,1-8,1-8,1 Ränta intjänandedel ny pensionsskuld -15,0-18,3-21,9-23,9-25,9 Summa finansiella kostnader -23,1-26,4-30,0-32,0-34,0 FINANSIERINGEN TOTALT 2 946, , , , ,9

4 LANDSTINGET KRONOBERG (7) Skatteintäkter Preliminär skatt för 2005 budgeteras enligt prognos för det slutliga skatteunderlaget 2003, uppräknat till 2005 års nivå. Uppräkningsfaktorerna för 2004 och 2005 har fastställts i regeringens budgetproposition. Skattesatsen har antagits till 10,20 kronor per skattekrona under planperioden, dvs en höjning med 41 öre jämfört med Den höjda skattesatsen innebär att intäkterna ökar med ca 105 Mkr per år. I samband med att uppräkningsfaktorerna fastställs kan en prognos för den kollektiva avräkningen göras. Denna utgörs av differensen mellan regeringens och Landstingsförbundets bedömningar av skatteunderlagets utveckling Statsbidrag och utjämning Budget och plan för statsbidrag och utjämning grundas på uppgifter från Landstingsförbundet. Ett nytt utjämningssystem införs fr.o.m Förslag i regeringens budgetproposition Följande förslag påverkar landstingens statsbidrag inom denna ram. Regeringen föreslår att det tillfälliga sysselsättningsstödet för överförs till bidraget Kommunalekonomisk utjämning För Landstinget Kronoberg beräknas det innebära 39 Mkr I 2004 års vårproposition aviserades vidare en höjning av statsbidragen med 3 miljarder kronor som ett generellt tillskott fr.o.m utan att någon fördelning mellan kommuner och landsting angavs. Detta ger 15,1 Mkr för Landstinget Kronberg fr.o.m Även tillskottet för att mildra omfördelningar i det nya utjämningssystemet har aviserats tidigare, vilket betyder 13,5 Mkr. För införandet av en nationell vårdgaranti avsätts 700 miljoner kronor 2005 och 500 miljoner kronor per år från och med Regeringen avser att under hösten 2004 teckna en permanent överenskommelse med Landstingsförbundet om tillgänglighet och införandet av en nationell vårdgaranti från och med den 1 november Eftersom överenskommelsen inte är känd, och sannolikt förenad med kostnader, budgeteras inte detta tillskott. Medlen kommer att lyftas från balansräkningen i den takt resurser förbrukas. Regeringen föreslår att 400 miljoner kronor 2005 och 100 miljoner kronor 2006 avsätts för satsningar på vård, sysselsättning och boende för personer med psykisk sjukdom och/eller psykiskt funktionshinder. Regeringen kommer att i ett särskilt beslut närmare reglera hur medlen ska användas och fördelas. Med anledning av detta budgeteras inte dessa intäkter.

5 LANDSTINGET KRONOBERG (7) Läkemedelsförmånen Ett särskilt bidrag som gäller kostnaden för läkemedelsförmånen betalas ut. En ny överenskommelse har träffats mellan staten och Landstingsförbundet inför Bidraget avser kostnad inklusive moms, vilket innebär att den del som motsvarar moms budgeteras under finansieringen, medan bidrag och kostnad exklusive moms budgeteras under verksamhetens nettokostnader Finansiella intäkter och kostnader Finansiella intäkter har för åren (09) budgeterats på genomsnittliga likvida medel respektive år inklusive kapitalförvaltning. Finansiella kostnader har för åren (09) budgeterats till räntekostnaden på den genomsnittliga långfristiga upplåningen, utnyttjad checkkredit respektive år samt förvaltningskostnad för kapitalförvaltningen. Till detta kommer den finansiella kostnaden för intjänandedelen på pensionsskulden. 1.5 Resultat-, finans- och balansbudget RESULTATBUDGET (Mkr) Bokslut Budget Prognos Budget Plan Plan Kalkyl Kalkyl Majoritetens förslag Verksamhetens intäkter 805,6 792,8 820,0 807,6 837,6 861,4 887,7 915,1 Verksamhetens kostnader , , , , , , , ,7 Avskrivningar -143,6-151,1-151,1-162,2-172,9-183,1-191,5-201,7 Verksamhetens nettokostnader , , , , , , , ,3 Skatteintäkter 2 334, , , , , , , ,4 Generella statsbidr & utjämning 202,9 273,1 260,8 323,3 350,3 369,0 380,5 380,5, sjukv.ersättningar 26,2 21,5 28,0 6,1 6,4 6,7 7,0 7,3 Räntekostnad intjänandedel ny p-skuld -9,9-11,9-11,9-15,0-18,3-21,9-23,9-25,9 Finansiella kostnader 14,6-8,1-8,1-8,1-8,1-8,1-8,1-8,1 Finansiella intäkter 28,5 28,6 29,1 26,0 34,0 40,5 47,6 54,7 Resultat före extraordinära -68,2 10,2-145,0 35,2 61,7 82,9 81,3 72,6 poster Årets resultat -68,2 10,2-145,0 35,2 61,7 82,9 81,3 72,6 FINANSIERINGSBUDGET (Mkr) DRIFT Verksamhetens intäkter 805,6 792,8 820,0 807,6 837,6 861,4 887,7 915,1 Verksamhetens kostnader , , , , , , , ,7 Avskrivningar -143,6-151,1-151,1-162,2-172,9-183,1-191,5-201,7 Verksamhetens nettokostnad , , , , , , , ,3 Skatter/generella statsbidrag o utjäm 2 563, , , , , , , ,2 Finansiella intäkter 28,5 28,6 29,1 26,0 34,0 40,5 47,6 54,7 Finasiella kostnader 4,7-20,0-20,0-23,1-26,4-30,0-32,0-34,0 Justering av rörelsekap föränd drift 156,6 218,9 218,9 244,2 266,9 277,7 291,5 307,1 Pensionsavsättning 35,7 46,8 46,8 57,7 66,1 62,6 65,6 68,6 Räntedel i årets pensionskostnad 9,9 11,9 11,9 15,0 18,3 21,9 23,9 25,9 Ersättningsreserv 7,8 9,0 9,0 9,3 9,6 10,0 10,4 10,8 Avskrivningar 143,6 151,1 151,1 162,2 172,9 183,1 191,5 201,7 Nedskrivningar -30,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 reavinster försäljn fast/inv -10,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 reaförluster försäljn fast/inv 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Driftsnetto 88,4 229,1 73,9 279,4 328,6 360,6 372,8 379,7

6 LANDSTINGET KRONOBERG (7) INVESTERINGAR Inköp mask o inv -77,2-166,8-195,2-114,8-116,7-118,6-120,6-122,6 Investeringsbidrag inventarie 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Avyttrade mask o inv 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Inköp fastigh o anläggn -20,7-34,6-59,5-29,1-29,3-29,3-29,5-29,7 Investeringsbidrag fastigheter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Avyttrade fastigh o anläggn 10,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Investeringsnetto -86,1-201,4-254,7-143,9-146,0-147,9-150,1-152,3 FINANSIERING Förändring av långfristiga fordr. 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Amorteringar -40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nya lån 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Justering av rörelsekap. föränd. finans 129,5 12,6 10,9 109,6 0,1 0,5-0,1-0,8 Finansnetto 90,9 12,6 10,9 109,6 0,1 0,5-0,1-0,8 Förändring likvida medel 93,3 40,3-169,9 245,1 182,7 213,2 222,6 226,6 BALANSBUDGET (Mkr) Tillgångar Anläggningstillgångar 1 215, , , , , , , ,3 Fonderade medel 410,8 379,3 416,9 307,3 307,2 306,7 306,8 307,6 Omsättningstillgångar 368,9 391,3 198,9 444,0 626,7 839, , ,0 S:a tillgångar 1 994, , , , , , , ,8 Eget kapital, Avsättningar och Skulder Eget kapital 1 028, ,7 883,8 919,0 980, , , ,5 Avsatt till pensioner 264,4 315,7 323,2 395,9 480,3 564,9 654,5 749,1 Ersättningsreserv 70,5 79,8 79,5 88,8 98,4 108,4 118,8 129,6 Långfristiga skulder 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kortfristiga skulder 630,8 645,9 647,8 647,8 647,8 647,8 647,8 647,8 S:a skulder, avsättn och eget kapital 1 994, , , , , , , ,1 Ansvarsförbindelse 2 179, , , , , , , ,7 LIKVIDA MEDEL (UB), (Mkr) 124,0 58,3-45,9 199,2 381,9 595,1 817, ,2 SOLIDITET 51,6% 52,3% 45,7% 44,8% 44,4% 44,6% 44,6% 44,4% 2 Finansiella mål och balanskravet Landstingsfullmäktige fattade 2002 beslut om finansiella mål för perioden Syftet var att skapa en verksamhet med ekonomi i balans samt ett finansiellt handlingsutrymme. Den finansplan som nu föreslås innebär att såväl de finansiella målen eller kravet på ekonomisk balans kommer att kunna uppnås.

7 LANDSTINGET KRONOBERG (7) Resultat (Mkr) Resultatmål enl LTF nov 2002 Beslutad Rationalisering/Kostnadsred LS 03/03 29 Prognos 3 Landstingsfullmäktiges beslut Med hänvisning till vad som redovisats ovan och i bifogade underlag föreslår landstingsstyrelsen landstingsfullmäktige besluta: att godkänna förslag till budget för år 2005 för Främmande verksamhet att godkänna förslag till balanserade styrkort för respektive driftenhets åtagande att godkänna förslag avseende förändringar av taxor och avgifter samt uppdra till landstingsdirektören att utarbeta tydliga och lättfattliga tillämpningsanvisningar att fastställa skattesatsen till 10,20 kronor per skattekrona för år 2005 att fastställa prognosantaganden, resultat-, finansierings- och balansbudget för år 2005 Landstingsfullmäktige den 29 november 2004

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Landstingets kansli (11) Finansplan 2010 (12)

Landstingets kansli (11) Finansplan 2010 (12) Landstingets kansli 2009-10-25 1 (11) Finansplan 2010 (12) LANDSTINGET KRONOBERG 2009-10-26 2 (11) 1 Finansiella ramar Landstingets samlade intäkter sätter gränser för hur stora kostnaderna kan tillåtas

Läs mer

Finansiella ramar Invånarantalet i kommunen som ligger till grund för de finansiella ramarna är 6720.

Finansiella ramar Invånarantalet i kommunen som ligger till grund för de finansiella ramarna är 6720. Dnr 9016/129.109 Budget 2017 och plan 2018 2019 Utdebitering Skattesatsen för år 2017 fastställs till kronor 23:15 per skattekrona God ekonomisk hushållning Finansiella mål Att de löpande intäkterna täcker

Läs mer

RESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni 2015 2015 2016 2017 2018

RESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni 2015 2015 2016 2017 2018 RESULTATBUDGET 2015 2015 2016 2017 2018 NÄMNDERNAS NETTOKOSTNADER -2 794,6-3 091,6-3 080,5-3 169,8-3 285,6 Avskrivningar -155,0-162,4-161,0-167,0-174,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -2 949,6-3 254,0-3 241,5-3

Läs mer

Finansplan 2011, plan 2012-2013

Finansplan 2011, plan 2012-2013 Landstingets kansli, ekonomiavdelningen 2010-11-01 1 (14) Finansplan 2011, plan 2012-2013 LANDSTINGET KRONOBERG 2010-11-01 2 (14) 1 Finansiella ramar Den övergripande finansiella inriktningen är att uppnå

Läs mer

Finansiell analys kommunen

Finansiell analys kommunen Finansiell analys kommunen Årets resultat budgeteras till 1, mkr och nettoinvesteringarna uppgår till 15,9 mkr varav ombudgetering 59,8 mkr. Årets resultat motsvarar 1,4 procent av skatteintäkter och generella

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Finansplan 2014 2016 Tjänstemannaförslag 2013 10 21 Innehåll 1. Inledning 2 2. Ekonomi 2 3. Utdebitering 2 4. Balanskrav 2 5. Ekonomiska förutsättningar

Läs mer

Finansiell analys kommunen

Finansiell analys kommunen Finansiell analys kommunen Budget 2010, plan 2011-2013 Årets resultat 2010 budgeteras till 19,3 mkr och nettoinvesteringarna inklusive beräknad ombudgetering uppgår till 123,6 mkr. Årets resultat motsvarar

Läs mer

Finansplan 2014-2016 Landstingsstyrelsen 31 oktober 2013

Finansplan 2014-2016 Landstingsstyrelsen 31 oktober 2013 Finansplan 2014-2016 Landstingsstyrelsen 31 oktober 2013 1 Inledning Landstingsfullmäktige fastställde i juni 2013 en strategisk plan med tre årsbudget för åren 2014-2016. I treårs planen anges landstingets

Läs mer

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001 Resultaträkning/kommunen Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 142 626 135.383 134.026 Verksamhetens kostnader NOT 1-635 228-619.231-570.550 Avskrivningar -26 518-25.691-24.651 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

RESULTATBUDGET. Budgetberedningens förslag. Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak besl. juni

RESULTATBUDGET. Budgetberedningens förslag. Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak besl. juni RESULTATBUDGET tak 2019 2018 besl. juni 2018 2019 2020 2021 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -3 347,0-3 507,3-3 512,9-3 688,9-3 819,5 Avskrivningar -206,0-205,0-215,0-228,0-240,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

RESULTATBUDGET. Förslag till Budget/plan (M)(L)(C)(MP)(KD)

RESULTATBUDGET. Förslag till Budget/plan (M)(L)(C)(MP)(KD) RESULTATBUDGET tak 2019 2018 besl. juni 2018 2019 2020 2021 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -3 347,0-3 507,3-3 507,2-3 660,5-3 784,4 Avskrivningar -206,0-205,0-215,0-228,0-240,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2015.

Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2015. LSF 16/14 Intäkter 3 230 3 519 3 847 3 836 5 135 33,9 % 33,5 % 6 337 7 154 7 253 varav landstings-bidrag 2 499,3 2 739,9 2 910,8 2 928,6 4 135,0 41,2 % 42,1 % 5 250,6 6 166,8 6 389,9 Kostnader -3 207-3

Läs mer

Finansiell analys - kommunen

Finansiell analys - kommunen Finansiell analys - kommunen Vara kommuns årsresultat budgeteras till 6,2 mkr år, 11,1 mkr år, 11,6 mkr år och 11,8 mkr år. Nettoinvesteringarna år uppgår till 80,5 mkr inklusive beräknad ombudgetering

Läs mer

Landstingets finanser

Landstingets finanser 5 Landstingets finanser Landstingets finanser Avsnittet behandlar lanstingets ekonomi. I tabellerna har i vissa fall en uppdelning skett mellan landstinget och hela landstingskoncernen där samtliga landstingsägda

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020 Budget 2018, plan 2019 och 2020 Innehåll God ekonomisk hushållning i Storumans kommun 2018... 1 Resultat- och balansräkning... 2 Driftbudget... 3 Finansieringsanalys/Kassaflödesanalys... 4 God ekonomisk

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Budget 2018 och plan

Budget 2018 och plan Budget 2018 och plan 2019 2021 7.1 OFÖRÄNDRAD SKATTESATS Verksamhetsplanen 2018 2021 bygger på en oförändrad skattesats på 21:87 kr. 7.2 SKATTEPROGNOS FÖR ALE KOMMUN Ale kommuns skatteprognos för åren

Läs mer

Finansplan 2013, plan

Finansplan 2013, plan Finansplan 2013, plan 2014-2015 FINANSPLAN 2013 1 (11) 2012-11-27 Innehållsförteckning 1 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR... 2 2 DEN SAMHÄLLSEKONOMISKA UTVECKLINGEN... 2 3 FÖRUTSÄTTNINGAR I LANDSTINGET KRONOBERG...

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat

Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat Datum 2015-09-29 Handläggare Jan Öhlin Direkttelefon 0380-51 88 61 E-postadress jan.ohlin@nassjo.se Kommunstyrelsen Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat Sammanfattning

Läs mer

Finansplan 2016-2018. Till Landstingsfullmäktige 18-19 november 2015. Styrande dokument Måldokument Plan. Sida 1 (13)

Finansplan 2016-2018. Till Landstingsfullmäktige 18-19 november 2015. Styrande dokument Måldokument Plan. Sida 1 (13) Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (13) Finansplan 2016-2018 Till Landstingsfullmäktige 18-19 november 2015 Sida 2 (13) Inledning Landstingsfullmäktige fastställde i juni 2015 en strategisk plan

Läs mer

Delårsrapport. Januari-augusti /Regionstab Ekonomi 1

Delårsrapport. Januari-augusti /Regionstab Ekonomi 1 Delårsrapport Januari-augusti 2016 2016-09-27/Regionstab Ekonomi 1 Resultatrapport Region Gävleborg Januari-augusti 2016, mnkr Utfall Budget Avvikelse Föregående år Förändring % Verksamhetens intäkter

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Budget 2019 samt plan 2020 och Budget 2019, plan 2020 och 2021

Budget 2019 samt plan 2020 och Budget 2019, plan 2020 och 2021 Budget 2019, plan 2020 och 2021 Innehåll God ekonomisk hushållning i Storumans kommun 2019... 1 Resultat- och balansräkning... 2 Driftbudget... 3 Finansieringsanalys/Kassaflödesanalys... 4 God ekonomisk

Läs mer

Budget 2011 Plan 2012-2014

Budget 2011 Plan 2012-2014 Alliansens och DSPs Finansplan 2011 Plan 2012-2014 Landstingsstyrelsen 8 nov 2010 Sid 1 Innehållsförteckning Driftbudget, tkr.ii II t II,_ " III II II'II II 3 Resultatbudget, mkr 7 Finansieringsbudget,

Läs mer

Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN

Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN 2017-2018 Innehåll Sida Sammanställning Kommunstyrelsens ändringar 2 Resultatbudget, total verksamhet 3 Finansieringsbudget, total verksamhet

Läs mer

LERUM BUDGET lerum.sd.se

LERUM BUDGET lerum.sd.se LERUM BUDGET 2019 lerum.sd.se Det som överskuggar hela budgeten är att få en välfungerande kärnverksamhet (skola barn- och äldreomsorg). För att möjliggöra detta och skapa en långsikt stark ekonomi krävs

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0

Läs mer

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr FFö Förslag till LSG Dnr Finansplan

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr FFö Förslag till LSG Dnr Finansplan Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2011-036 FFö Förslag 2011-11-22 till LSG Dnr 2011-36 2011-10-25 Finansplan 2012 2014 2011-11-07 LiÖ 2011-36 1 Innehållsförteckning BILAGOR Bilaga 1. Resultaträkning,

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Preliminärt bokslut Region Örebro län December 2017

Preliminärt bokslut Region Örebro län December 2017 Preliminärt bokslut Region Örebro län December 2017 Sammanfattning Årets resultat 150 mnkr (budget 20 mnkr) Nettokostnadsökning 5,7 % (3,9 %) Verksamhetsresultat -139 mnkr (31 mnkr) Lönekostnadsökning

Läs mer

Datum 2014-05-26 Datu 1400315 EKONOMIRAPPORT EFTER FÖRSTA TERTIALET 2014

Datum 2014-05-26 Datu 1400315 EKONOMIRAPPORT EFTER FÖRSTA TERTIALET 2014 Koncernkontoret Åke Andersson Chefcontroller 040-6753637 ake.andersson@skane.se Datum 2014-05-26 Datu 1400315 1 (13) EKONOMIRAPPORT EFTER FÖRSTA TERTIALET 2014 Sammanfattning Periodresultatet för första

Läs mer

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 KOMMUNSTYRELSE Intäkter -1 898-2 419-2 026 Kostnader 36 984 37 273 35 497 Nettokostnader 35 086 34 854 33 471 SERVICEAVDELNING Intäkter -7 945-8

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Allians för Jämtlands län. Finansplan för 2016 2018

Allians för Jämtlands län. Finansplan för 2016 2018 Finansplan för 2016 2018 Samverkan för maktskifte 2018 1 Innehåll 1 FINANSPLAN 2016-2108... 3 FINANSPLANENS INNEHÅLL... 3 2 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR... 3 Skattesats... 3 Befolkningsutveckling... 3 OMVÄRLDEN...

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

8 Kommunal ekonomi. 8.1 Inledning

8 Kommunal ekonomi. 8.1 Inledning 8 Kommunal ekonomi 8 Kommunal ekonomi 8.1 Inledning De senaste åren har antalet kommuner och landsting som redovisar underskott ökat. Det är nödvändigt att vända denna negativa utveckling, inte minst

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

LERUM BUDGET lerum.sd.se

LERUM BUDGET lerum.sd.se LERUM BUDGET 2019 lerum.sd.se Det som överskuggar budgeten är att få en välfungerande kärnverksamhet / skola barnäldreomsorg. För att möjliggöra en stark ekonomi krävs följande åtgärder: Vi ser idag att

Läs mer

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista

Läs mer

Film i Väst AB Bokslutsdokument RR KF BR (tkr)

Film i Väst AB Bokslutsdokument RR KF BR (tkr) Film i Väst AB Bokslutsdokument RR KF BR (tkr) Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning

Läs mer

Regionkommuner i norra Sverige. Rapportbilaga till utredning av ansökningar från landstingen i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland

Regionkommuner i norra Sverige. Rapportbilaga till utredning av ansökningar från landstingen i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland Regionkommuner i norra Sverige Rapportbilaga till utredning av ansökningar från landstingen i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland Regionkommuner i norra Sverige Rapportbilaga till utredning

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 298 33 562 Verksamhetens kostnader 2-2 624 004-2 462 301 Avskrivningar och nedskrivningar

Läs mer

bokslutskommuniké 2011

bokslutskommuniké 2011 bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2011 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018

Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018 Ärendebeskrivning 1 (9) Enheten för Ekonomistyrning Handläggare Datum Diarienummer Agneta Gustavsson Veronica Hedlund Lundgren 2015-11-30 LK/152610 Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018

Läs mer

Definitioner till tabellerna Bokslut 2009. Tabell 1 Resultaträkning 2009

Definitioner till tabellerna Bokslut 2009. Tabell 1 Resultaträkning 2009 STATISTISKA CENTRALBYRÅN DOKUMENTTYP 1(7) till tabellerna Bokslut 2009 Tabell 1 Resultaträkning 2009 En resultaträkning visar årets resultat med fördelning på olika slag av intäkter och kostnader. I tabellen

Läs mer

STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(5) NR/OEM Monica Leonardsson

STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(5) NR/OEM Monica Leonardsson STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(5) SCBFS 2015:29 Bilaga 3 Nedan följer en beskrivning av de variabler som efterfrågas i undersökningen om Räkenskapssammandrag för kommunalförbund och samordningsförbund.

Läs mer

Sverigedemokraterna i Mölndals förslag till budget och plan

Sverigedemokraterna i Mölndals förslag till budget och plan Sverigedemokraterna i Mölndals förslag till budget och plan 2019-2021 Sverigedemokraternas budget i ett par punkter: SD Mölndal satsar på en skola där alla barn får samma elevpeng oavsett föräldrarnas

Läs mer

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 31201 Såld vård, sjukhusvård övrigt, externt 38933

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

För att förbättra service och tillgänglighet i plan- bygg och miljöfrågor inrättas en särskild reception på samhällsbyggnadsförvaltningen.

För att förbättra service och tillgänglighet i plan- bygg och miljöfrågor inrättas en särskild reception på samhällsbyggnadsförvaltningen. BUDGETEN I SAMMANDRAG Resultat Det budgeterade resultatet uppgår till 8,8 mkr varav 3,8 mkr avser intäkter från exploateringsverksamheten. Resultatet är tillräckligt för att nå kommunens övergripande ekonomiska

Läs mer

Resultat 4,6 0,0-0,1 4,6

Resultat 4,6 0,0-0,1 4,6 1 (1) ASSR Årsredovisning sammanställning RR 728 Resultaträkning (mnkr) Årsvärden Avvikelse Förändring Utfall Budget Utfall budget/ utfall/utfall 1512 1512 1412 utfall % Regioninternt såld vård, avtal

Läs mer

FÖRSLAG 2016:102 LS Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Anmälan av slutlig budget 2017 för Stockholms läns landsting

FÖRSLAG 2016:102 LS Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Anmälan av slutlig budget 2017 för Stockholms läns landsting FÖRSLAG 2016:102 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Anmälan av slutlig budget 2017 för Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting 58 Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 9/2016 Tisdagen den 22

Läs mer

Anmälan av slutlig budget 2017 för Stockholms läns landsting

Anmälan av slutlig budget 2017 för Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2016-11-16 Landstingsstyrelsen Anmälan av slutlig budget 2017 för Stockholms läns landsting Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138

Läs mer

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 2012-11-08 Dnr TN 2012-49 Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 - årsbudget - 2012-11-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING _Toc340145143 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Årsbudget... 4 Bilaga 1: Resultaträkning,

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

Resultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003

Resultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003 BILAGA 1 Resultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003 Specialdestinerade statsbidrag 2 126 2 146 2 202 2 259 Övriga intäkter 3 289 3 296 3 348 3 401 Verksamhetens intäkter 5 415 5 442 5 550 5 660 Personalkostnader

Läs mer

Delårsbokslut 2010 Januari - juni med helårsprognos

Delårsbokslut 2010 Januari - juni med helårsprognos 2010-08-24 Delårsbokslut 2010 Januari - juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Sammanfattning Delårsbokslutet är en uppföljning av resultatet under januari-juni 2010 med helårsprognos. Kommunens

Läs mer

Bokslutskommuniké 2017

Bokslutskommuniké 2017 Bokslutskommuniké 2017 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen i april 2018.

Läs mer

5. Bokslutsdokument och noter

5. Bokslutsdokument och noter 5. Bokslutsdokument och noter Bokslutsdokument RR KF BR Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd Resultaträkning 1708 1608 Verksamhetens intäkter 1 187 055 108 619 Verksamhetens kostnader 2-6 473 945-5 934

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2014

Delårsrapport tertial 1 2014 Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...

Läs mer

Månadsrapport mars 2013

Månadsrapport mars 2013 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4

Läs mer

Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar

Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar Bokslutsdokument RR KF BR Kungälvs sjukhus 2017-01-18 16:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1612 1512 Verksamhetens intäkter 1 1 274 610 1 196 250 Verksamhetens kostnader 2-1 265 736-1 196 368 Avskrivningar

Läs mer

Majoritetens förslag till Driftbudget 2016

Majoritetens förslag till Driftbudget 2016 Majoritetens förslag till Driftbudget 2016 Kompl. Budget 2015 pris/lön Just. Volym Verks.för. Budget 2016 Kommunstyrelsen -46 186-1 198 1 580-45 804 Tekniska nämnden -27 587-921 750-27 758 Miljö- och byggnadsnämnden

Läs mer

Delårsrapport per augusti 2013 för Koncernfinansiering

Delårsrapport per augusti 2013 för Koncernfinansiering Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen SKRIVELSE -11-06 i (i) LS 1309-1095 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelser) 1 3-11- 1 9 0001 3 * Delårsrapport per augusti för Koncernfinansiering Föredragande

Läs mer

REKOMMENDATION R2. Intäkter. November 2018

REKOMMENDATION R2. Intäkter. November 2018 REKOMMENDATION R2 Intäkter November 2018 1 Innehåll Denna rekommendation ska tillämpas vid redovisning av intäkter från avgifter, ersättningar, försäljningar, skatter och bidrag. Rekommendationen gäller

Läs mer

bokslutskommuniké 2013

bokslutskommuniké 2013 Ärende 29 bokslutskommuniké 2013 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2013 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

BUDGET Kommunstyrelsens budgetberednings förslag

BUDGET Kommunstyrelsens budgetberednings förslag Kommunledningskontoret 2005-05-04 BUDGET 2006 Komplement Kommunstyrelsens budgetberednings förslag Driftbudget 2006 Investeringsbudget 2006-2010 BESLUTSORDNING Kommunstyrelsen 2005-05-31 Kommunfullmäktige

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015

Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2015 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2013 2014 2015 2016 2017 2018 BNP* 1,3 1,9 2,9 3,2 2,3 1,9 Sysselsättning, timmar* 0,4 2,1 1,5 1,1 0,7 0,4 Öppen

Läs mer

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att

Läs mer

Bokslutskommuniké 2016

Bokslutskommuniké 2016 Bokslutskommuniké 2016 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen i april 2017.

Läs mer

Månadsrapport oktober

Månadsrapport oktober Månadsrapport oktober Resultat jan-okt 58,1 mkr Årsprognos 31,9 mkr (1,5%) Årsprognos sept 27,7 mkr (1,7%) Budget 41,2 mkr (2,2 %) Avvikelse -9,3 mkr Prognos investeringar 214 mkr (69 % av budget 312 mkr)

Läs mer

Finansplan 2014, plan 2015-2016

Finansplan 2014, plan 2015-2016 Finansplan 2014, plan 2015-2016 FINANSPLAN 2014 1 (11) 2013-11-05 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 2 2 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR... 3 2.1 DEN SAMHÄLLSEKONOMISKA UTVECKLINGEN... 3 2.2 LANDSTINGSSEKTORNS

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning

Not Utfall Utfall Resultaträkning Bokslutsdokument RR KF BR Not Utfall Utfall Resultaträkning 1708 1608 Verksamhetens intäkter 1 412 018 398 661 Verksamhetens kostnader 2-419 307-400 438 Avskrivningar och nedskrivningar 4-5 856-5 129 Verksamhetens

Läs mer

Periodrapport. Februari

Periodrapport. Februari Periodrapport Februari 2015 Ekonomi l Resultat januari februari -11 mnkr (21mnkr) l Nettokostnadsökning 6,2 % (4,1 %) l Skatter och statsbidrag 3,7 % (4,8 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning

:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning Bokslutsdokument RR KF BR Miljönämnden 2019-09-13 11:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1908 1808 Verksamhetens intäkter 1 2 488 1 505 Verksamhetens kostnader 2,3-56 384-60 393 Avskrivningar och nedskrivningar

Läs mer

Finansplan 2015-2017

Finansplan 2015-2017 Finansplan 2015-2017 Landstingsfullmäktige den 19-20 november 2014 1 Inledning Landstingsfullmäktige fastställde i juni 2014 en strategisk plan med tre årsbudget för åren 2015-2017. I treårsplanen anges

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE KONCERNFINANSIERING ÅRSBOKSLUT 2004 SAMMANFATTNING AV DET GÅNGNA ÅRET

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE KONCERNFINANSIERING ÅRSBOKSLUT 2004 SAMMANFATTNING AV DET GÅNGNA ÅRET 1 KONCERNFINANSIERING 2005-02-15 LS 0501-0193 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE KONCERNFINANSIERING ÅRSBOKSLUT SAMMANFATTNING AV DET GÅNGNA ÅRET I koncernfinansiering redovisas poster av landstingsövergripande karaktär.

Läs mer

:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning

:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning Bokslutsdokument RR KF BR Naturbruksstyrelsen 2018-04-19 07:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1803 1703 Verksamhetens intäkter 69 173 71 871 Verksamhetens kostnader -71 142-84 165 Avskrivningar och

Läs mer

Finansplan 2013-2015

Finansplan 2013-2015 Finansplan 2013-2015 Finansplan 2013-2015 Förord Vår finansplan lägger grunden för att alla solidariskt ska vara med och finansiera hälsooch sjukvården och kollektivtrafiken. Där ingen ska kännas mer värd

Läs mer

Entreprenörskap- och affärsutveckling. 15 hp (varav skriftlig tentamen 6 hp) Provmoment: Skriftlig Tentamen Ladokkod: TPA012 Tentamen ges för: TPU13

Entreprenörskap- och affärsutveckling. 15 hp (varav skriftlig tentamen 6 hp) Provmoment: Skriftlig Tentamen Ladokkod: TPA012 Tentamen ges för: TPU13 Entreprenörskap- och affärsutveckling Provmoment: Skriftlig Tentamen Ladokkod: TPA012 Tentamen ges för: TPU13 15 hp (varav skriftlig tentamen 6 hp) Namn (KOD): (Ifylles av student) Tentamensdatum: 150324

Läs mer

:05 Not Utfall Utfall Resultaträkning

:05 Not Utfall Utfall Resultaträkning Bokslutsdokument RR KF BR 2018-04-16 17:05 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1803 1703 Verksamhetens intäkter 222 723 216 418 Verksamhetens kostnader -226 723-217 797 Avskrivningar och nedskrivningar -1

Läs mer

:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning

:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning Bokslutsdokument RR KF BR 2017-09-19 07:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1708 1608 Verksamhetens intäkter 580 198 566 129 Verksamhetens kostnader -559 281-532 977 Avskrivningar och nedskrivningar -3

Läs mer

FINANSIERINGSBUDGET 2017 med fleårsplan

FINANSIERINGSBUDGET 2017 med fleårsplan FINANSIERINGSBUDGET 2017 med fleårsplan 2018--2019 Budg.beredn 2016-09-07 54 FINANSIERINGSBUDGET BELOPP I KKR TILLFÖRDA MEDEL Bok Bok Bok Budg Rev budg Budg Budg Budg 2013 2014 2015 2016 2016 2017 2018

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning

Not Utfall Utfall Resultaträkning Bokslutsdokument RR KF BR Not Utfall Utfall Resultaträkning 1803 1703 Verksamhetens intäkter 1 169 071 157 996 Verksamhetens kostnader 2-176 078-163 092 Avskrivningar och nedskrivningar 4-2 399-2 153 Verksamhetens

Läs mer

:09 Not Utfall Utfall Resultaträkning

:09 Not Utfall Utfall Resultaträkning Bokslutsdokument RR KF BR Habilitering & Hälsa 2017-04-20 16:09 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1703 1603 Verksamhetens intäkter 216 418 208 792 Verksamhetens kostnader -217 797-207 086 Avskrivningar

Läs mer

Bilaga 2 Bokslutsdokument och noter

Bilaga 2 Bokslutsdokument och noter Sida 23(28) Bilaga 2 Bokslutsdokument och noter Bokslutsdokument RR KF BR Not Utfall Utfall Resultaträkning 1712 1612 Verksamhetens intäkter 1 119 194 89 192 Verksamhetens kostnader 2-5 213 230-5 026 834

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013

Bokslutskommuniké 2013 Bokslutskommuniké 2013 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer