Finansplan 2014, plan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Finansplan 2014, plan 2015-2016"

Transkript

1 Finansplan 2014, plan

2 FINANSPLAN (11) Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR DEN SAMHÄLLSEKONOMISKA UTVECKLINGEN LANDSTINGSSEKTORNS EKONOMI FÖRUTSÄTTNINGAR I LANDSTINGET KRONOBERG LANDSTINGETS FINANSIERING SKATTEINTÄKTER - SKATTEHÖJNING UTJÄMNINGSSYSTEMET GENERELLA STATSBIDRAG FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER ÄNDRAD NETTOKOSTNADSRAM VERKSAMHETENS EKONOMISKA RAMAR NETTOKOSTNADSUTVECKLINGEN OFÖRÄNDRAD INVESTERINGSRAM FINANSIELLA MÅL RESULTATNIVÅ ENLIGT MÅL BALANSKRAVET UPPFYLLS RESULTAT - OCH BALANSBUDGET... 11

3 FINANSPLAN (11) 1 Sammanfattning Jämfört med förutsättningarna enligt landstingsfullmäktiges beslut i juni 2013, har det skett förändringar som innebär justeringar för nettokostnadsramen år 2014 och även för planperioden För att uppfylla resultatmål och finansiera stora investeringsvolymer, höjs skatten med ytterligare fyra öre till totalt 56 öre för att uppnå en resultatnivå på 100 miljoner kronor. Det innebär en total skattesats med 11,21 kronor från och med Förändringen för 2014 är ett budgeterat resultat på 100 miljoner kronor istället för 104 miljoner kronor, se tabellen nedan. Kostnader för patientrörlighetsdirektivet och papperslösa samt omklassificering av sjukskrivningsmiljarden påverkar inte resultatet. Motsvarande effekter finns på finansieringen. Sänkning av vårdersättningen för Vårdval Kronoberg görs med anledning av fortsatt lägre kostnader för allmänläkemedel, se särskilt beslut i landstingsfullmäktige. De förväntade ökade kostnaderna för andra typer av läkemedel, beror på beslut om nya behandlingsmetoder som blivit aktuella efter sommaren. Det gäller behandling av prostatacancer och dyra läkemedel för behandling av svårt sjuka barn. De i övrigt ökade kostnader avser förväntade nya satsningar för de kommande åren och ytterligare ökade kostnader för nya läkemedel och behandlingsmetoder. Ökningen av finansieringen kan framförallt hänföras till ytterligare höjning av skatten med 4 öre. Förbättrad finansiering i och med hösten nya skatteunderlag och förändringar i utjämningssystemet, tas ut av försämrat statsbidrag för läkemedelsförmånen och förändrad klassificering av sjukskrivningsmiljarden. TABELL: Förändring jämfört med förutsättningarna i juni 2013 Resultatjustering (miljoner kronor) Resultatprognos enligt LF i juni Förändring finansieringen (intäkter) Skatteunderlagsprognos och utjämning (SKL okt-13) (varav reglering för patientrörlighetsdirektivet samt hälso- och sjukvård papperslösa) Effekt nytt utjämningssystem Minskat statsbidrag läkemedelsförmånen Ytterligare skattehöjning med 4 öre till 0, Omklassificering generellt statsbidrag sjukskrivningsmiljarden Förändring nettokostnader Kostnader patientrörlighetsdirektivet och papperslösa Sänkt vårdersättning vårdval Kronoberg lägre läkemedelskostnader Förväntade nya satsningar och ytterligare ökade läkemedelskostnader Omklassificering generellt statsbidrag sjukskrivningsmiljarden Budgeterat resultat Inkluderar besparingskrav med följande

4 FINANSPLAN (11) 2 Planeringsförutsättningar Den övergripande finansiella inriktningen är att uppnå en stabil ekonomi som kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet. Landstingets samlade intäkter sätter gränser för hur stora kostnaderna kan tillåtas vara. Anpassning till angivna ekonomiska ramar är övergripande vid en eventuell målkonflikt med verksamhetens omfattning. Utgångspunkten är att varje generation ska bära kostnaderna för den service den själv beslutar om. I juni 2013 fastställde landstingsfullmäktige 1 bland annat total driftram och investeringsram för I finansplanen ska fullmäktige fastställa finansiella ramar, skattesats samt resultat- och balansbudget. För att uppfylla resultatmål och finansiera stora investeringsvolymer, höjs skatten med 56 öre. Det ger en skattesats på 11,21. Utifrån ändrade förutsättningar efter sommaren 2013, justeras även driftramen. Finansiering av 2014 års verksamhet och förändringen av driftkostnadsramarna grundas på nedan angivna förutsättningar. 2.1 Den samhällsekonomiska utvecklingen Starkare konjunktur framöver Den ekonomiska utvecklingen har under 2013 varit fortsatt svag såväl internationellt som i Sverige. Förhoppningarna om en stabilare tillväxt har gradvis stärkts och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, bedömer 2 att konjunkturen blir starkare framöver. Återhämtningen kommer dock initialt att bli svag. SKL bedömer att svensk BNP 2013 växer med 0,8 procent. Framförallt exporten, men även investeringarna och hushållens konsumtion har påverkats negativt av de försämrade förutsättningarna. De kommande åren bedöms en starkare internationell utveckling och en ökad tillförsikt hos svenska företag och hushåll leda till en bättre tillväxt. SKL bedömer att BNP år 2014 kan öka med 2,7 procent. Från och med 2015 bedömer SKL att det blir en fortsatt återhämtning och bättre fart i svensk ekonomi. Bedömningen utgår från att resursutnytt- jande i den svenska ekonomin normaliseras och att arbetslösheten gradvis tar sig ner till strax under 7,5 procent från 8 procent SKL bedömer att ekonomin når jämvikt 2016 och arbetsmarknadsläget och löneutvecklingen då är i samklang med en inflation på 2 procent. Förbättrat skatteunderlag efter 2014 Hushållens inkomster är grunden till det kommunala skatteunderlaget, som i sin tur är landstingens största intäktspost. Måttliga löneökningar gör att SKL bedömer att skatteunderlaget 2014 växer med 3,3 procent nominellt. Efter avdrag för prisoch löneökningar, motsvarar det knappt 1 procent realt. Det innebär en avtagande tillväxt trots förväntade större lönehöjningar och sysselsättningsökning i samma storleksordning som Det förklaras främst av den automatiska balanseringen av allmänna pensioner som bidrar till att pensionsinkomsterna knappt ökar alls. Åren anser SKL att skatteunderlaget växer med över 2 procent i reala termer. Den starka tillväxten är ett resultat av den återhämtning som beräknas ske på arbetsmarknaden. 2.2 Landstingssektorns ekonomi Resultatet påverkas av tillfälliga poster De senaste åren är det framförallt tillfälliga tillskott från AFA Försäkring som bidragit till hyggliga resultat i sektorn. Undantas kostnadseffekt för sänkt diskonteringsränta pensioner, uppgår prognosen för landstingens resultat 2013 till 5 miljarder kronor 3. Resultatnivån ger inte en rättvisande bild av det ekonomiska läget som råder i flertalet landsting. Återbetalningen av AFA-premierna 2013 påverkar landstingets resultat positivt med nästan 3 miljarder kronor. Enligt SKL har hälso- och sjukvårdens kostnader i Sverige i genomsnitt ökat med cirka 1 procent utöver demografiska betingade resursbehov. SKL bedömer att sjukvårdsutgifterna fortsätter att växa, om än inte i samma takt som åren innan finanskrisen. 1 Landstingsfullmäktige 78, Se Ekonominytt 15/13, , SKL. 3 Se Ekonominytt 16/13, , SKL och Ekonomirapporten. Om kommunernas och landstingens ekonomi oktober 2013, SKL.

5 FINANSPLAN (11) Ökade kostnader för pensioner Med nuvarande pensionssystem betalar landstingen dubbla pensionskostnader för tjänstepensioner. Dels belastas verksamhetens ekonomi av dagens intjänande av tjänstepensioner, dels belastas ekonomin av utbetalningarna på den gamla pensionsskulden. Den historiska skulden avser intjänade pensioner före 1998 som belastas som en kostnad vid själva pensionsutbetalningen. I och med ny princip från och med 1998, uppstår kostnaden direkt vid intjänandet. De senaste åren har stora årskullar anställda gått i pension. De har ett betydande intjänande i det gamla pensionsavtalet. Kostnaden för pensionsutbetalningar har därför ökat kraftigt och fortsätter att göra så i ytterligare ett par år. I landstingen har pensionsutbetalningarna på gamla pensionsskulden fördubblats mellan 2003 och Relaterat till skatteintäkter så motsvarar det en ökning av landstingsskatten med 10 öre 4. Ännu inget avtal om läkemedelsbidraget Det finns ännu ingen överenskommelse mellan staten och SKL om nivå och inriktning på läkemedelsbidraget för Ambitionen är att komma överens om ett avtal för Läkemedelsområdet berörs av flera stora omvärldsförändringar som kan komma att spela roll i förhandlingarna. I regeringens höstproposition inför 2014, redogörs för en modell, som innebär en överenskommelse med läkemedelsindustrin om en takprismodell för äldre läkemedel. Det råder också stor osäkerhet om kostnadsutvecklingen både för förmåns- och rekvisitionsläkemedel. Läkemedelsbidraget ska i huvudsak spegla kostnadsnivån för förmånsläkemedel. Skatteunderlagets tillväxt inte tillräckligt för ökade behov Betydande utmaningar som ökade investeringar, kraftigt ökade behov på grund av befolkningsförändringar och växande förväntningar stundar kommande år. SKL bedömer att intäkterna från skatteunderlagets tillväxt inte räcker till. Enligt SKL är fortsatt ökade statsbidrag och skattehöjningar nödvändiga för att bygga ut kollektivtrafiken och möta medborgarnas förväntningar om en vård med god kvalitet och hög tillgänglighet. Nytt utjämningssystem I regeringens Budgetproposition 2014, föreslås ett reviderat utjämningssystem som införs från Den nya utjämningen ger betydande omfördelningseffekter. Effekterna orsakas i första hand av förändringar i delmodellen för hälsooch sjukvård till följd av att utjämningen för vårdtunga grupper slopas. Grunden för detta var framförallt registrering av diagnoser. Skulle den föreslagna utjämningen (allt annat lika), ges fullt genomslag på utdebiteringen, skulle, enligt SKL, skillnaden i skattesats mellan landsting med högst skatt och det med lägst skatt, minska motsvarande 24 öre. 2.3 Förutsättningar i Landstinget Kronoberg Befolkningsutveckling Prognos för den framtida befolkningsutvecklingen visar på en fortsatt ökning, men ökningstakten minskar. Den demografiska sammansättningen har inneburit att andelen äldre ökat, och med det ett ökat behov av hälso- och sjukvård. Inkomstutjämningsbidraget (se avsnitt Utjämningssystemet längre fram) fördelas mellan landstingen baseras på antal invånare 1 november föregående år. En förutsättning för en positiv utveckling av bidraget är att relationen mellan länets invånarantal och rikets förändras positivt, det vill säga länets befolkning måste procentuellt öka mer än rikets för att inte de invånarrelaterade bidragen ska urholkas. Tabellen nedan visar antal invånare i Kronobergs län och riket 1 november föregående år (år-1), samt procentuell förändring mellan åren. Av tabellen framgår det att förändringen är lägre i Kronoberg jämfört med riket vilket påverkar inkomstutjämningsbidraget negativt för landstinget. År 2013 motsvarar Kronoberg 1,94 procent av landets totala befolkning. I prognoser har andelen sjunkit till 1,92 procent år Se Ekonomirapporten. Om kommunernas och landstingens ekonomi april 2013, SKL.

6 FINANSPLAN (11) TABELL: Kronoberg läns befolkningsutveckling i förhållande till riket. Antal inv 1 nov år Kronoberg Riket Förändring, -Kronoberg 0,53% 0,43% 0,38% 0,61% 0,72% 0,83% 0,77% -Riket 0,89% 0,82% 0,72% 0,74% 0,96% 1,07% 1,02% Källa: Prognos enligt SKL i oktober Landstingets finansiering Delposterna inom finansieringsbudgeten för 2014 och plan framgår av sammanställningen nedan och utgår ifrån aktuella förutsättningar i oktober Jämfört med prognos på finansieringen för 2014 i juni 2013, har finansieringen totalt förbättrats med 14 miljoner kronor. Ökningen kan framförallt hänföras till ytterligare höjning av skatten med 4 öre. Förbättrad finansiering i och med hösten nya skatteunderlag och förändringar i utjämningssystemet, tas ut av försämrat statsbidrag för läkemedelsförmånen och förändrad klassificering av sjukskrivningsmiljarden. TABELL: Förändring finansiering 2014 jämfört med förutsättningar i juni 2013 Förändring finansiering 2014 Prognos finansiering 2014 LF i juni Skatteunderlagsprognos och utjämning per oktober Effekt nytt utjämningssystem 3 Ytterligare skattehöjning med 4 öre till höjning totalt 0,56 14 Lägre preliminärt statsbidrag läkemedelsförmånen -17 Omklassificering sjukskrivningsmiljarden till specialdestinerat statsbidrag -10 Summa finansiering I kommande avsnitt beskrivs mer ingående de olika delposterna inom finansieringen och dess budget för år TABELL: Finansiering , jämfört med utfall 2012 och prognos 2013 Finansiering (miljoner kronor) Utfall Prognos Budget Plan Plan Skatteintäkter, varav: *Preliminärskatt *Avräkning skatteintäkter Utjämningsystemet, varav: *Inkomstutjämningsbidrag *Kostnadsutjämningsavgift *Strukturbidrag *Regleringsavgift Generella statsbidrag, varav: *Bidrag läkemedelsförmånen *Övriga generella statsbidrag S:a skatteintäkter och generella statsbidrag Finansiella inäkter och kostnader Årets finansiella kostnad pensioner Avkastning pensionsförvaltningen Övrigt finansnetto Total finansiering

7 FINANSPLAN (11) 3.1 Skatteintäkter - skattehöjning Skatteintäkterna motsvarar två tredjedelar av landstingets totala intäkter. Skatteintäkterna är beroende av samhällsekonomins utveckling samt den skattesats som fastställs av landstingets förtroendevalda. För att kunna uppfylla landstingsfullmäktiges resultatmål och kunna genomföra planerade stora investeringsvolymer, krävs en resultatnivå på drygt 100 miljoner kronor. För att nå denna resultatnivå, krävs en skattehöjning med 0,56 kronor. Det innebär en skattesats på 11,21 för planperioden. Jämfört med förutsättningarna i juni 2013 är det en höjning med 4 öre. Preliminär skatt för 2014 budgeteras enligt prognos för det slutliga skatteunderlaget 2012, uppräknat till 2013 års nivå. Budget för preliminärskatt och avräkning utgår utifrån regeringens fastställda uppräkningsfaktorer i oktober 2013 och enligt SKLs prognos. Med en skattehöjning ger det en total nivå för skatteintäkter med miljoner kronor för Det är en ökning med 277 miljoner kronor jämfört med prognosen för 2013, varav 193 miljoner kronor är en effekt av skattehöjningen. 3.2 Utjämningssystemet I de ekonomiska förutsättningarna för planperioden, har hänsyn tagits till effekter enlig förslag till nytt utjämningssystem. Utgångpunkten är preliminära uppgifter i oktober Det slutliga utfallet av utjämningen 5 för år 2014 kommer att fastställas i december Totalt för 2014 erhålls preliminärt 539 miljoner kronor för utjämningen. Det är en ökning med 57 miljoner kronor jämfört med Alla delar inom 5 Landstinget Kronoberg har en skattekraft som understiger garantinivån. Genom ett inkomstutjämningsbidrag garanteras landstinget 115 procent av en uppräknad medelskattekraft. Kostnadsutjämningen syftar till att utjämna för strukturella behovs- och kostnadsskillnader. Systemet ska däremot inte utjämna för kostnader som beror på skillnader i vald servicenivå, avgiftssättning och effektivitet. Strukturbidraget är det bidrag som tidigare benämndes kompensation till små landsting. Nettot av hela utjämningssystemet jämförs med statens anslag för den kommunalekonomiska utjämningen. Om nettobeloppet överstiger anslaget ska en regleringsavgift erläggas av alla landsting. utjämningen påverkas av det nya systemet. Utjämningen för 2014 påverkas dock till största delen av landstingets förändringar i skatteunderlag, kostnadsstrukturen och förslag enligt regeringens budgetproposition. Den totala förändringen kan hänföras till följande: 18 mnkr i kostnadsutjämningen avseende utveckling av strukturkostnaden. 16 mnkr i kompensation för lägre skatteintäkter som en följd av sänkt skatt för pensionärer genom ett förhöjt grundavdrag. 9 mnkr som effekt av skatteunderlagets utveckling. 9 mnkr i och med landstingens nya ansvar för hälso- och sjukvård för person som vistas i landet utan tillstånd. 3 mnkr i nettoeffekt i nytt utjämningssystem. 2 mnkr i och med ny lagstiftning enligt patientrörlighetsdirektivet 6 För Landstinget Kronoberg innebär det nya utjämningssystemet totalt ett ökat bidrag med cirka 21 miljoner kronor (motsvarar 111 kronor per invånare). Total effekt erhålls inte fullt ut förrän Det beror på en införandekostnad 7 som avtar över tid. Landstinget Kronobergs nettoeffekt av det nya systemet är 3 miljoner kronor för år För år 2015 blir nettoeffekten cirka 12 miljoner kronor, år 2016 cirka 16 miljoner kronor och så vidare, för att nå full effekt först år Jämfört med tidigare uppgifter om Landstingets Kronobergs effekter av det nya utjämningssystemet, har effekten i det slutliga förslaget blivit mycket lägre. Minskningen beror framförallt på att Kronoberg utifrån nu aktuella beräkningar, vinner mycket mindre på hälso- och sjukvårdsmodellens förändring och dess borttag av vårdtunga grupper. Eftersom den gamla modellen grundade sig på registrering av diagnoser och Kronoberg blivit bättre på detta över tid, blir effekten så mycket mindre, än hur det såg ut för några år sedan som de första beräkningarna utgår ifrån. 6 Genom patientrörlighetsdirektivet får landstingen kostnadsansvar för vissa ersättningar (betalas ut via Försäkringskassan) för gränsöverskridande vård som har betalats ut till personer som vid tiden för den vård som ersättningen avser var bosatta inom landstinget. 7 Alla vinnande landsting har en införandekostnad de första åren för att finansiera de förlorande landstingen. Förlorarna är de som förlorar mer än 250 kronor per invånare i det nya systemet. För 2014 är införandekostnaden 95 kr per invånare, vilket gör att Kronoberg endast erhåller 16 kronor per invånare som en effekt av nytt utjämningssystem Det motsvarar 3 miljoner kronor.

8 FINANSPLAN (11) 3.3 Generella statsbidrag Bidrag läkemedelsförmånen Eftersom det ännu inte finns någon överenskommelsen mellan SKL och staten om nivån och inriktning på läkemedelsbidraget för år 2014, är det en osäker post. Statsbidraget för läkemedelsförmånen för Landstinget Kronoberg budgeteras år 2014 till 398 miljoner kronor. Det motsvarar 2013 års prognos för bidragets nivå, med hänsyn tagen till statens beslut om utbetalningar för årets tio första månader. Den lägre nivån på utbetalningarna grundar sig på socialstyrelsens bedömning av den minskade kostnaden för läkemedelskostnader inom förmånen. Övriga generella statsbidrag Sjukskrivningsmiljarden är till och med 2013 att betrakta som ett generellt statsbidrag. Förändrad hantering och inriktning av bidraget, gör att det från 2014 omklassificeras till ett specialdestinerat statsbidrag 8. Förändringen av sjukskrivningsmiljarden får ingen effekt på resultatet, utan budgeteras istället som en verksamhetens intäkt och påverkar nettokostnaden positivt. För 2014 och planperioden, budgeteras i likhet med tidigare år, 10 miljoner kronor för sjukskrivningsmiljarden. Bidraget finansierar del av vårdvalets vårdersättning inom rehabiliteringsverksamheten samt landstingsövergripande insatser för att uppnå en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess. 3.4 Finansiella intäkter och kostnader Budgeten för finansiella kostnader åren avser till största delen KPA:s prognostiserade finansiella kostnad för intjänandedelen på pensionsskulden för respektive år. Den finansiella kostnaden för pensioner består av ränte- och basbeloppsuppräkningar. För 2014 budgeteras den finansiella kostnaden för pensioner till 24 miljoner kronor. Den låga nivån 2014, beror på det låga basbeloppet 2014 (beroende på låg inflation och låg tillväxt) vilket innebär en mycket lägre uppräkning. 8 Ändring av Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) rekommendation RKR 18 Intäkter från avgifter, bidrag och försäljning, augusti Ändringen innebär att Statsbidrag för minskad sjukfrånvaro i samhället, inte anges som exempel på övrigt generellt bidrag från staten. Avkastning för placerade medel för att säkra utbetalningar för kommande pensioner, är budgeterade till 6 miljoner kronor för Övrigt finansnetto avser framförallt ränteintäkter på likvida medel, avkastning överlikviditetsförvaltningen och ränta revers gällande Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag, LÖF. Realisationsvinster- och förluster samt nedskrivningar och eventuell återföring av pensionsförvaltningens tillgångar budgeteras inte. 4 Ändrad nettokostnadsram Landstinget Kronobergs budgetprocess utgår från att i så god tid som möjligt ge verksamheterna besked om vilka riktlinjer och ramar som gäller för verksamheten kommande år. Detta får till följd att de beslutade ekonomiska ramarna baseras på prognoser våren innan verksamhetsåret, vilket ökar graden av osäkerhet. Efter landstingsfullmäktiges beslut i juni har vissa förutsättningar ändrats, vilket innebär en ökning av nettokostnaderna, det vill säga driftramen för 2014 med 18 miljoner kronor, se tabell nedan: TABELL: Förändring driftram 2014 jämfört med förutsättningar i juni 2013 Justerad driftram 2014 (miljoner kr) Beslutad nettokostnadsram enligt LF i juni Kostnader för patientrörlighetsdirektiv och papperslösa 8 Sänkt vårdersättning vårdval Kronoberg lägre läkemedelskostnader -8 Ökade läkemedelskostnader specifikt nya behandlingar 18 Förväntade nya satsningar och ytterligare ökade läkemedelskostnader 10 Omklassificering sjukskrivningsmiljarden -10 Justerad driftram budget Kostnader för patientrörlighetsdirektivet och papperslösa samt omklassificering av sjukskrivningsmiljarden påverkar inte resultatet. Motsvarande effekter finns på finansieringen, se tidigare avsnitt. Sänkningen av vårdersättningen för Vårdval Kronoberg görs med anledning av fortsatt lägre kostnader för allmänläkemedel, se särskilt beslut i landstingsfullmäktige. De ökade läkemedelskostnaderna beror på beslut om nya behand-

9 FINANSPLAN (11) lingsmetoder som blivit aktuella efter sommaren. Det gäller behandling av prostatacancer och dyra läkemedel för behandling av svårt sjuka barn. De i övrigt ökade kostnader avser förväntade nya satsningar för de kommande åren och ytterligare ökade kostnader för nya läkemedel och behandlingsmetoder. 4.1 Verksamhetens ekonomiska ramar 2014 I början på oktober 2013 lämnade centrumen in sina verksamhetsplaner för år I december beräknas överenskommelser om respektive centrums ram vara klara. Den totala driftramen som fastställdes av landstingsfullmäktige i juni 2013 har ökat med 18 miljoner kronor (se avsnittet ovan). Fördelningen av den totala driftramen 2014 ser därmed ut enligt följande. I och med de uppräkningar och resursförändringar som ligger i budgeten för 2014, blir nettokostnadsutvecklingen 3,2 procent jämfört med prognosen I förutsättningarna ingår besparingskrav för 2014 på 47 miljoner kronor samt ytterligare besparingskrav på 28 miljoner kronor för 2015 respektive 26 miljoner kronor för Diagrammet nedan illustrerar nettokostnadsutvecklingen i kronor i förhållande till utvecklingen av skatteintäkter och generella statsbidrag (inklusive utjämningen). I diagrammet framgår nettokostnadsutvecklingen med de besparingskrav som finns med i budget 2014 och för planperioden. TABELL: Utveckling av nettokostnader samt skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag TABELL: Total driftram 2014 Total driftram 2014 (miljoner kronor) Förändring Hälso- och sjukvård inklusive stödfunktioner 4 463,8 234,0 Bidrag Kulturinstitutioner 28,8 0,7 Regionförbundet södra Småland 44,2 1,0 Länstrafiken Kronoberg 120,1 12,2 Övriga bidrag 19,1 0,1 Summa driftram ,0 248,0 Jämfört med 2013 har driftramen ökat med totalt 248 miljoner kronor. Ökningen beror på uppräkning, nya satsningar, resurstillskott men inkluderar även besparingskrav, se mer i landstingsfullmäktige i juni 2013 fastställda budget Nettokostnadsutvecklingen En förutsättning för en långsiktig stabil ekonomi är en långsiktig stabil låg utveckling av nettokostnaderna. Utvecklingen av nettokostnaden ökat kraftigt 2012 men har under 2013 stabiliserats. Prognosen för år 2013 per september är en nettokostnadsutveckling på 1,7 procent 9. Den lägre nettokostnadsutvecklingen 2013, beror både på den höga nivån på nettokostnaden 2012 och på dämpad kostnadsutveckling Resultatprognosen för 2013 exklusive engångsposter, uppgår per oktober till minus 49 miljoner kronor. I det ingår positiv avvikelse för finansieringen med 36 miljoner kronor. Med ett budgeterat resultat på 20 miljoner kronor, innebär det att nettokostnaderna för 2013 är 105 miljoner kronor högre än budgeterat. Skattehöjningen 2014 och planerade fortsatta kostnadsreduceringar, bidrar till att trenden kan vända och nettokostnaderna därmed understiger skatteintäkter och generella statsbidrag. 9 Engångseffekter avseende återbetalda AFA-premier, realisationsvinster vid försäljning av fastigheter och effekt sänkt diskonteringsränta pensioner är exkluderade.

10 FINANSPLAN (11) 5 Oförändrad investeringsram Vid landstingsfullmäktiges sammanträde i juni 2013 fastställdes investeringsramarna för 2014 till 355 miljoner kronor. I det pågående generalplansarbetet för våra tre sjukhusområden, är en avgörande fråga var vuxenpsykiatrin ska placeras i framtiden. De båda alternativen centrallasarettet i Växjö eller Sigfridsområdet, påverkar möjligheterna för och får konsekvenser för resterande delar av området. Innan beslut är fattat om placeringsinriktning, kan de större investeringsprojekten i den långsiktiga investeringsplaneringen inte påbörjas. Detaljplanering av 2014 års investeringar kommer att behandlas av landstingsstyrelsen i Investeringsplanen i början på Skillnaden i investeringsvolymen mellan de båda alternativen för vuxenpsykiatrin är miljoner kronor. Påverkan för 2014 års utfall är marginell oavsett vilket alternativ som väljs, därför görs ingen justering av investeringsramen i detta läge. Investeringsnivån för planperioden visar på stora investeringar den närmaste femårsperioden. Det påverkar avskrivningarna som då ökar och utgör en större andel av verksamhetens nettokostnad. Planerad nivå på resultatet och avskrivningar för de tre åren, ger en finansieringsgrad i genomsnitt på 77 procent. Det långsiktiga målet är självfinansiering 10, det vill säga en finansieringsgrad på 100 procent. Resultatutvecklingen de kommande åren är därför avgöranden för att de finansiella lånekostnaderna inte ska bli för stora. En resultatnivå på miljoner kronor de kommande åren är därför nödvändig 6 Finansiella mål Antaganden om den samhällsekonomiska utvecklingen ligger till grund för den ekonomiska planeringen. Ofta avviker dessa antaganden, både på kostnads- och intäktssidan, från det verkliga utfallet. Därför måste den finansiella planeringen innehålla en marginal för att finansiellt och resul- tatmässigt kunna stå emot de svängningar i konjunkturerna som alltid inträffar. Landstinget måste också ha en förmåga att klara finansieringen av en långsiktig investeringsnivå utan extern upplåning. Landstingsfullmäktige har fattat ett generellt beslut om att resultatet ska uppgå till minst 2 procent av skatter och statsbidrag. För 2014 föreslås fullmäktige fastställa Riktlinjer för god ekonomisk hushållning, som även innehåller finansiella mål för självfinansieringsgrad investeringar, genomsnittslikviditet och avkastning pensionsförvaltningen. 7 Resultatnivå enligt mål Landstingsfullmäktiges i juni fastställda budget år 2014 visade ett prognostiserat resultat på 104 miljoner kronor. Utifrån ändrade förutsättningar som redovisats ovan, framförallt ytterligare skattehöjning och även ändrad driftram, uppgår istället ett prognostiserat resultat för år 2014 till 100 miljoner kronor. Förändringarna har även påverkat 2015 och 2016, se tabellen nedan: TABELL: Förändring resultat jämfört med förutsättningar i juni 2013 Resultatjustering (miljoner kronor) Resultatprognos enligt LF i juni Skatteunderlagsprognos och utjämning (SKL okt-13) Effekt nytt utjämningssystem Minskat statsbidrag läkemedelsförmånen Ytterligare skattehöjning med 4 öre till 0, Kostnader patientrörlighetsdirektivet och papperslösa Sänkt vårdersättning vårdval Kronoberg lägre kostnader allmänläkemedel Förväntade nya satsningar och ytterligare ökade läkemedelskostnader Budgeterat resultat Förändringen mellan åren, anger ökning för respektive år. Exempelvis skatteunderlaget och utjämningens effekt för 2016 på 86 miljoner kronor, är summan av ökningen 2014 med 24, tillsammans med ytterligare ökning 23 miljoner kronor år 2015 och ytterligare 39 miljoner kronor år Budgeterat resultat för 2014 jämfört med budget 2013 framgår i tabellen nedan: 10 Med självfinansiering avses att inte behöva ta av befintliga bankmedel eller låna. Det innebär en investeringsnivå som motsvarar årets avskrivningar tillsammans med utrymme i resultatet.

11 FINANSPLAN (11) TABELL: Nettokostnad och finansiering 2014 miljoner kronor Budget nettokostnad Generell uppräkning 92 Volymförändringar inklusive besparingskrav 156 Nettokostnad Budget finansiering Ökade skatteintäkter och övrig finansiering 328 Prognos finansiering Prognos resultat som skattehöjningen bidrar med och som förbättrar resultatnivån, förutsätter dock att den obalans som kvarstår för 2013 åtgärdas och att planerade besparingskrav för på totalt 100 miljoner kronor verkställs. Diagrammet i nästa spalt visar resultatutveckling för planperioden utifrån förutsättningar i oktober TABELL: Resultatutveckling I tabellerna nedan framgår planen för 2015 och Volymförändringarna som anges, avser den ökning som blir för respektive år utöver redan tidigare års volymförändringar. TABELL: Nettokostnad och finansiering 2015 miljoner kronor Budget nettokostnad Generell uppräkning 94 Volymförändringar inklusive besparingskrav 64 Nettokostnad Prognos finansiering Ökade skatteintäkter och övrig finansiering 158 Prognos finansiering Prognos resultat TABELL: Nettokostnad och finansiering 2016 Proc för miljoner kronor Plan nettokostnad Generell uppräkning 82 Volymförändringar inklusive besparingskrav 125 Nettokostnad Prognos finansiering Ökade skatteintäkter och övrig finansiering 211 Prognos finansiering Prognos resultat Budgeterat resultat år 2014 på 100 miljoner kronor jämfört med prognostiserat resultat för år 2013 på minus 49 miljoner kronor 11 visar en resultatförbättring på 149 miljoner kronor. Det nya resurstillskott 11 Prognostiserat resultat år 2013 grundar sig på helårsprognosen per september 2013 exklusive engångseffekter. Jämfört med Delårsrapport augusti ( =-59), är det en förändring med 10 miljoner kronor. Förändring avser 9 mnkr lägre prognos statsbidrag läkemedelsförmånen och 19 mnkr bättre resultat för verksamheterna. Resultatnivån för 2014 och planperioden visar att fullmäktiges resultatmål uppfylls. 8 Balanskravet uppfylls Enligt kommunallagen ska budgeten upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Om kostnaderna ett visst räkenskapsår överstiger intäkterna, ska det negativa resultatet regleras inom de närmast följande tre åren, det så kallade balanskravet. Undantag från detta får dock göras om det finns synnerliga skäl. Prognosen för 2013 års justerat resultat enligt balanskravet uppgår till 11 miljoner kronor. Tillsammans med 2012 års negativa resultat enligt balanskravet på minus 88, återstår 77 miljoner kronor att återställa, se sammanställningen nedan. 12 Effekten av sänkt diskonteringsränta pensioner och dess påverkan på resultatet är borttagen både för 2011 (-102 mnkr) och 2013 (-150 mnkr).

12 FINANSPLAN (11) TABELL: Balanskravsutredning Balanskravsutredning Budget 2014, miljoner kronor Prognos årets faktiska resultat -104 Sänkt effekt diskonteringsänta pensioner 150 Realisationsvinster försäljning fastigheter -35 Prognos årets justerade resultat enligt balanskravet 11 Balanskravsresultat från tidigare år -88 Prognos balanskravsresultat att reglera -77 Resultatnivån för planperioden visar att det negativa resultatet kan återställas år Det innebär att återställandet för 2012 års negativa resultat sker inom lagkravet på tre år. 9 Resultat - och balansbudget Resultaträkningen visar samtliga intäkter och kostnader (exklusive interna poster) samt hur det egna kapitalet förändras under räkenskapsåret. Landstinget Kronobergs budget för år 2014 ger ett resultat på 100 miljoner kronor, se resultatbudget för planperioden. TABELL: Resultatbudget jämfört med 2012 och 2013 RESULTATBUDGET (miljoner kronor) Utfall Budget Prognos Budget Plan Plan Verksamhetens intäkter och kostnader, netto Avskrivningar VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader* SUMMA FINANSIERING ÅRETS RESULTAT* Justeringsposter avstämning enligt balanskravet JUSTERAT RESULTAT enligt balanskravet * Prognos 2013 är exklusive effekt sänkt diskonteringsränta pensioner Balansräkningen redovisar i sammandrag landstingets samtliga tillgångar, avsättningar och skulder samt eget kapital på dagen för räkenskapsårets utgång (balansdagen). Ansvarsförbindelser tas upp inom linjen. Ansvarsförbindelsen avser i stort sett pensionsförmåner intjänade före år Budgeterade resultat för år 2014 framgår i balansräkningen som förändringen av eget kapital jämfört med föregående år (prognos 2013) och uppgår alltså till 100 miljoner kronor, se balansbudget för planperioden nedan. TABELL: Balansbudget jämfört med 2012 och 2013 BALANSBUDGET (miljoner kr) Bokslut Prognos BUDGET Plan Plan Tillgångar Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Summa Eget kapital, Avsättningar och Skulder Ingående eget kapital Årets resultat* Summa eget kapital Avsatt till pensioner Ersättningsreserv LÖF Övriga långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa Ansvarsförbindelse pensioner Övriga ansvarsförbindelser * Årets resultat 2013 avser prognos inklusive effekt sänkt diskonteringsränta pensioner med 150 mnkr.

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Finansplan 2015, plan 2016-2017

Finansplan 2015, plan 2016-2017 Finansplan 2015, plan 2016-2017 FINANSPLAN 2015 1 (11) 2014-11-04 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 2 2 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR... 3 2.1 DEN SAMHÄLLSEKONOMISKA UTVECKLINGEN... 3 2.2 BEFOLKNINGSUTVECKLING...

Läs mer

Finansplan 2011, plan 2012-2013

Finansplan 2011, plan 2012-2013 Landstingets kansli, ekonomiavdelningen 2010-11-01 1 (14) Finansplan 2011, plan 2012-2013 LANDSTINGET KRONOBERG 2010-11-01 2 (14) 1 Finansiella ramar Den övergripande finansiella inriktningen är att uppnå

Läs mer

Finansplan 2013, plan

Finansplan 2013, plan Finansplan 2013, plan 2014-2015 FINANSPLAN 2013 1 (11) 2012-11-27 Innehållsförteckning 1 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR... 2 2 DEN SAMHÄLLSEKONOMISKA UTVECKLINGEN... 2 3 FÖRUTSÄTTNINGAR I LANDSTINGET KRONOBERG...

Läs mer

Finansplan 2014-2016 Landstingsstyrelsen 31 oktober 2013

Finansplan 2014-2016 Landstingsstyrelsen 31 oktober 2013 Finansplan 2014-2016 Landstingsstyrelsen 31 oktober 2013 1 Inledning Landstingsfullmäktige fastställde i juni 2013 en strategisk plan med tre årsbudget för åren 2014-2016. I treårs planen anges landstingets

Läs mer

Landstingets kansli (11) Finansplan 2010 (12)

Landstingets kansli (11) Finansplan 2010 (12) Landstingets kansli 2009-10-25 1 (11) Finansplan 2010 (12) LANDSTINGET KRONOBERG 2009-10-26 2 (11) 1 Finansiella ramar Landstingets samlade intäkter sätter gränser för hur stora kostnaderna kan tillåtas

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 EKONOMISK SAMMANFATTNING 2009-2012 Sammandrag driftbudget 2009-2012 Belopp netto tkr Bokslut Budget Budget Budget Plan Plan 2007 2008 2009 2010

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018

Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018 Ärendebeskrivning 1 (9) Enheten för Ekonomistyrning Handläggare Datum Diarienummer Agneta Gustavsson Veronica Hedlund Lundgren 2015-11-30 LK/152610 Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018

Läs mer

Finansplan 2016-2018. Till Landstingsfullmäktige 18-19 november 2015. Styrande dokument Måldokument Plan. Sida 1 (13)

Finansplan 2016-2018. Till Landstingsfullmäktige 18-19 november 2015. Styrande dokument Måldokument Plan. Sida 1 (13) Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (13) Finansplan 2016-2018 Till Landstingsfullmäktige 18-19 november 2015 Sida 2 (13) Inledning Landstingsfullmäktige fastställde i juni 2015 en strategisk plan

Läs mer

Förslag till landstingsfullmäktiges

Förslag till landstingsfullmäktiges Ledningsenheten 2004-11-09 1 (7) Förslag till landstingsfullmäktiges finansplan 2005 (07) LANDSTINGET KRONOBERG 2004-11-09 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramarna

Läs mer

Regionkommuner i norra Sverige. Rapportbilaga till utredning av ansökningar från landstingen i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland

Regionkommuner i norra Sverige. Rapportbilaga till utredning av ansökningar från landstingen i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland Regionkommuner i norra Sverige Rapportbilaga till utredning av ansökningar från landstingen i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland Regionkommuner i norra Sverige Rapportbilaga till utredning

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Månadsrapport mars 2013

Månadsrapport mars 2013 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4

Läs mer

Finansiell analys kommunen

Finansiell analys kommunen Finansiell analys kommunen Budget 2010, plan 2011-2013 Årets resultat 2010 budgeteras till 19,3 mkr och nettoinvesteringarna inklusive beräknad ombudgetering uppgår till 123,6 mkr. Årets resultat motsvarar

Läs mer

bokslutskommuniké 2011

bokslutskommuniké 2011 bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2011 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Finansplan 2014 2016 Tjänstemannaförslag 2013 10 21 Innehåll 1. Inledning 2 2. Ekonomi 2 3. Utdebitering 2 4. Balanskrav 2 5. Ekonomiska förutsättningar

Läs mer

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Jan Lorichs Ekonomichef Kommunstyrelsen Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015

Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2015 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista

Läs mer

Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport. Landstinget i Värmland

Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport. Landstinget i Värmland Granskningsrapport Carin Hultgren Lars Dahlin Anette Fagerholm Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport 2015 Landstinget i Värmland Granskning av delårsrapport 2015 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande

Läs mer

Allians för Jämtlands län. Finansplan för 2016 2018

Allians för Jämtlands län. Finansplan för 2016 2018 Finansplan för 2016 2018 Samverkan för maktskifte 2018 1 Innehåll 1 FINANSPLAN 2016-2108... 3 FINANSPLANENS INNEHÅLL... 3 2 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR... 3 Skattesats... 3 Befolkningsutveckling... 3 OMVÄRLDEN...

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

Månadsrapport juli 2014

Månadsrapport juli 2014 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat

Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat Datum 2015-09-29 Handläggare Jan Öhlin Direkttelefon 0380-51 88 61 E-postadress jan.ohlin@nassjo.se Kommunstyrelsen Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat Sammanfattning

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Kompletterande budgetunderlag 2013-2015 April 2012. Västra Götalandsregionen

Kompletterande budgetunderlag 2013-2015 April 2012. Västra Götalandsregionen Kompletterande budgetunderlag 2013-2015 April 2012 Västra Götalandsregionen Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 2 2 Vårpropositionen... 2 2.1 Regeringens bedömning av den samhällsekonomiska utvecklingen...

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 POLICY för god ekonomisk hushållning 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 2/8 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1 Avgränsning... 4 3.2 Politiska

Läs mer

MÅNADSRAPPORT 2013 MAJ

MÅNADSRAPPORT 2013 MAJ MÅNADSRAPPORT Månadsrapport januari maj Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-maj visar ett överskott på 6 mkr, vilket är 49 mkr bättre än budget.

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 2013-01-28 Bokslutskommuniké 2012 Landstingets kompletta årsredovisning 2012 behandlas av landstingsfullmäktige den 23 april 2013 Ökad efterfrågan på vård ger ett minusresultat för 2012 Landstinget Kronoberg

Läs mer

Periodrapport Juli 2015

Periodrapport Juli 2015 Periodrapport Juli 2015 Ekonomi l Resultat januari juli 194 mnkr (213 mnkr) l Nettokostnadsökning 6,9 % (3,3 %) l Skatter och statsbidrag 4,3 % (5,8 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013

Bokslutskommuniké 2013 Bokslutskommuniké 2013 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen

Läs mer

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.23) Riktlinjer för resultatutjämningsreserv Avsättning för åren 2010-2012 Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Ekonomi - Resultatutjämningsreserv Ägare/ansvarig Elisabet Persson

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1 Kf 164/2013 Dnr KS 2013/310 Reglemente för resultatutjämningsreserv (RUR) Bakgrund Enligt kommunallagen 8 kap 1 ska fullmäktige besluta om riktlinjer

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv (RUR)

Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv (RUR) VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2013-10-04 DNR KS 2013.392 MARIE WALLIN SID 1/2 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032 MARIE.WALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren (KF)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren (KF) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 25 november 2013 21 Paragraf Diarienummer KS-2013/1409.189 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att

Läs mer

Månadsrapport November 2010

Månadsrapport November 2010 Månadsrapport Månadsrapport januari-november Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet för perioden januari-november visar ett överskott på 174 mkr före finansiella poster, vilket är 93 mkr bättre

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Innehållsförteckning Riktlinjer för god ekonomisk hushållning... 3 Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Självfinansieringsnivå för nya investeringar 5 Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell Månadsrapport Februari För beslut i landstingsstyrelsen -05-05 2 (8) Perioden januari februari i korthet Resultatet för perioden uppgår till 407 miljoner

Läs mer

Moderaternas förslag till Finansplan 2016-2018

Moderaternas förslag till Finansplan 2016-2018 Sida 1 (11) Moderaternas förslag till Finansplan 2016-2018 Sjukvården är, enligt moderaterna, samhällets viktigaste funktion. Eftersom alla människor någon gång är beroende av vården så måste den vara

Läs mer

Finansplan 2015-2017

Finansplan 2015-2017 Finansplan 2015-2017 Landstingsfullmäktige den 19-20 november 2014 1 Inledning Landstingsfullmäktige fastställde i juni 2014 en strategisk plan med tre årsbudget för åren 2015-2017. I treårsplanen anges

Läs mer

Periodrapport. Februari

Periodrapport. Februari Periodrapport Februari 2015 Ekonomi l Resultat januari februari -11 mnkr (21mnkr) l Nettokostnadsökning 6,2 % (4,1 %) l Skatter och statsbidrag 3,7 % (4,8 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2013 2014 2015 2016 2017 2018 BNP* 1,3 1,9 2,9 3,2 2,3 1,9 Sysselsättning, timmar* 0,4 2,1 1,5 1,1 0,7 0,4 Öppen

Läs mer

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

Delårsrapport. Januari-augusti /Regionstab Ekonomi 1

Delårsrapport. Januari-augusti /Regionstab Ekonomi 1 Delårsrapport Januari-augusti 2016 2016-09-27/Regionstab Ekonomi 1 Resultatrapport Region Gävleborg Januari-augusti 2016, mnkr Utfall Budget Avvikelse Föregående år Förändring % Verksamhetens intäkter

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Vad är prognosen för 2014

Vad är prognosen för 2014 Vad är prognosen för 2014 Annika Wallenskog Tillväxt 2 BNP i Sverige, säsongrensad Miljarder kronor i 2011 års priser resp. procentuell förändring från föregående kvartal i årstakt Källa: SCB och Sveriges

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen 2015 Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell Månadsrapport Mars 2015 För beslut i landstingsstyrelsen 2015-06-02 2 (8) Perioden januari mars i korthet Resultatet för perioden uppgår till

Läs mer

Månadsrapport mars 2015

Månadsrapport mars 2015 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 91,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 91,1 miljoner. I resultatet ingår realisationsvinster från

Läs mer

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut 1 Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun 2017 - beslut 2 Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 2015 2016 2017 2018 2019

Läs mer

Regionstyrelsen 81-91

Regionstyrelsen 81-91 PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsen 81-91 Tid: 2015-05-12, kl 13:00-16:00 Plats: Regionens hus, sal A 86 Dnr RJL2015 /268 Budget 2015 revidering Beslut Regionsstyrelsen föreslår regionfullmäktige revidera

Läs mer

Riktlinjer för God ekonomisk hushållning

Riktlinjer för God ekonomisk hushållning Riktlinjer för God ekonomisk hushållning Antagna av KF 2013-11-19 107 2016-11-15 xx Maria Åhström 2016-10-20 Kommunstyrelsens förvaltning Bakgrund Enligt kommunallagen 8 kap 1 ska kommunfullmäktige besluta

Läs mer

BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR BUDGET 2016, PLAN

BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR BUDGET 2016, PLAN DALS-EDS KOMMUN BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR BUDGET 2016, PLAN 2017-2018 BOKSLUTS- OCH BUDGETDIALOG 2015-03-18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Skatteunderlagsprognos... 3 Befolkningsprognos... 4 Skatteintäkter, generella

Läs mer

Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering

Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering Stockholms läns landsti ang Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-05-20 LS 2015-0569 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 101-117 Tid: 2016-06-27 kl. 13:00-1:30 Plats: Regionens hus, sal A Budget 2016 - revidering Diarienummer: RJL 2016/740 Beslut Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 BNP* 2,9 1,3 0,9 2,7 3,6 3,8 2,9 Sysselsättning, timmar* 2,0 0,7 0,4 0,6 1,4

Läs mer

Landstingets uppdrag. Hälso- och sjukvård inklusive tandvård. Regional utveckling. Kultur

Landstingets uppdrag. Hälso- och sjukvård inklusive tandvård. Regional utveckling. Kultur Landstingets uppdrag Hälso- och sjukvård inklusive tandvård Regional utveckling Kultur Uppdraget styrs av Kommunallagen Hälso- och sjukvårdslagen och tandvårdslagen Kollektivtrafiklagen Norrbotten Politisk

Läs mer

Månadsrapport SEPTEMBER

Månadsrapport SEPTEMBER Månadsrapport SEPTEMBER Inledning I Stockholmsregionen bor en femtedel av Sveriges befolkning och antalet invånare i länet beräknas fortsätta att öka med 35 000-40 000 personer årligen. Det är landstingets

Läs mer

Stockholms läns landsting 1(2)

Stockholms läns landsting 1(2) Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-11-18 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per september 2015 för Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebesjkrivning

Läs mer

Budgetprognos 2004:1. Tema. Utjämning av kostnader och inkomster mellan kommuner en statlig affär. Budgetprognos 2004:1

Budgetprognos 2004:1. Tema. Utjämning av kostnader och inkomster mellan kommuner en statlig affär. Budgetprognos 2004:1 Budgetprognos 2004:1 Tema Utjämning av kostnader och inkomster mellan kommuner en statlig affär 1 Utjämning av kostnader och inkomster mellan kommuner en statlig affär Utgifterna för kommunsektorn uppgår

Läs mer

Ekonomikontoret Datum: Lars Hustoft D.nr: Beslut KF , 55

Ekonomikontoret Datum: Lars Hustoft D.nr: Beslut KF , 55 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv Bakgrund Från och med den 1 januari 2013 finns det i kommunallagen en möjlighet att under vissa villkor reservera delar

Läs mer

Utbildning ekonomi i Oxelösunds kommun

Utbildning ekonomi i Oxelösunds kommun Utbildning ekonomi i Oxelösunds kommun Utbildning för förtroendevalda 2 februari 2015 Vem är Magnus Pettersson? Ekonomichef sedan februari 2009 Innan Oxelösund arbetade jag i Gnesta Kommun på samma position

Läs mer

Eslövs kommun Granskning av delårsrapport per 2012-07-31

Eslövs kommun Granskning av delårsrapport per 2012-07-31 Eslövs kommun Granskning av delårsrapport per 2012-07-31 2012-10-10 Anders Löfgren Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen i Eslövs kommun gjort en översiktlig granskning

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv 1 (10) Kommunledningskontoret 2013-04-10 Dnr Ks 2013- Ekonomiavdelningen Birgitta Hammar Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

Lägesrapport ekonomi Ls 1 juni 2015

Lägesrapport ekonomi Ls 1 juni 2015 bllaga ls ~'i JAGrA ks 2015-06-01 c:w.arna Lägesrapport ekonomi Ls 1 juni 2015 Utfall per april (mars) 2015 Likviditet Status osäkra poster Prognos 2015 Resultat Likviditet c:w.arna Ekonomi 2015 Läget

Läs mer

Tertialrapport per april 2016 för Koncernfinansiering

Tertialrapport per april 2016 för Koncernfinansiering Stockholms läns landsting i (i) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2016-08-10 LS 2016-0302 Landstingsstyrelsen Tertialrapport per april 2016 för Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

God ekonomisk hushållning Planering och uppföljning Hur finansieras landstingets verksamhet? Kostnader och kostnadsutveckling.

God ekonomisk hushållning Planering och uppföljning Hur finansieras landstingets verksamhet? Kostnader och kostnadsutveckling. God ekonomisk hushållning Planering och uppföljning Hur finansieras landstingets verksamhet? Kostnader och kostnadsutveckling 11 maj 2015 Målstyrning i landstinget Landstingets övergripande mål Medborgare

Läs mer

Månadsrapport januari februari

Månadsrapport januari februari Månadsrapport januari februari Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-februari visar ett överskott på 21 mkr, vilket är 25 mkr bättre än budget. Grafen

Läs mer

Bokslutskommuniké 2011

Bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommuniké 2011 Bokslut 2011, preliminärt (Landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige behandlar det slutgiltiga bokslutet i mars/april) Ekonomi Större budgetavvikelser Landstinget Sörmland redovisar

Läs mer

Ändrat huvudmannaskap för kollektivtrafiken i Dalarna

Ändrat huvudmannaskap för kollektivtrafiken i Dalarna PM 1 (6) Ändrat huvudmannaskap för kollektivtrafiken i Dalarna En dokumentation av skatteväxlingsberäkningen Måns Norberg 2017-03-05 2017-03-05 2 (6) Utjämningssystemet I Sverige har det sedan länge funnits

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv KS-2013/421

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv KS-2013/421 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2013/421 2013-05-27 Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv

Läs mer

Månadsrapport per juli 2015, Koncernfinansiering

Månadsrapport per juli 2015, Koncernfinansiering Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-09-16 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per juli 2015, Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2012

Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2012 1 (6) e Ekonomiavdelningen, LLK -08-22 Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2 (6) Ekonomi Trots förvärrad skuldkris i Sydeuropa och tecken på en försvagad konjunktur på flera andra håll i världen

Läs mer

Cirkulärnr: 2001:38 Diarienr: 2001/0715 Nyckelord: Bokslut Handläggare: Anders Nilsson Sektion/Enhet: Sektionen för ekonomistyrning Datum:

Cirkulärnr: 2001:38 Diarienr: 2001/0715 Nyckelord: Bokslut Handläggare: Anders Nilsson Sektion/Enhet: Sektionen för ekonomistyrning Datum: Cirkulärnr: 2001:38 Diarienr: 2001/0715 Nyckelord: Bokslut Handläggare: Anders Nilsson Sektion/Enhet: Sektionen för ekonomistyrning Datum: 2001-03-28 Mottagare: Ekonomi/Finans Kansli Revision Rubrik: Kommunernas

Läs mer

Datum 2014-05-26 Datu 1400315 EKONOMIRAPPORT EFTER FÖRSTA TERTIALET 2014

Datum 2014-05-26 Datu 1400315 EKONOMIRAPPORT EFTER FÖRSTA TERTIALET 2014 Koncernkontoret Åke Andersson Chefcontroller 040-6753637 ake.andersson@skane.se Datum 2014-05-26 Datu 1400315 1 (13) EKONOMIRAPPORT EFTER FÖRSTA TERTIALET 2014 Sammanfattning Periodresultatet för första

Läs mer

Budget 2015 samt Långtidsplan i Arvidsjaurs kommun

Budget 2015 samt Långtidsplan i Arvidsjaurs kommun Budget 2015 samt Långtidsplan 2016 2018 i Arvidsjaurs kommun Om arbetet med att omsätta resurser till mänskliga syften Antagen av kommunfullmäktige 2014 11 24 177 God ekonomisk hushållning (Kommunallagen

Läs mer

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se Månadsrapport Beslutas i landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Styrning och ekonomi Koncernfinansiering MÅNADSRAPPORT per juli 2

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

=y Vt Stockholms läns landsting i (2) Landstingsrådsberedningen LS

=y Vt Stockholms läns landsting i (2) Landstingsrådsberedningen LS 1 =y Vt Stockholms läns landsting i (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2015-08-19 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per maj 2015 Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeslaiviiiiig

Läs mer

Månadsrapport juli 2012

Månadsrapport juli 2012 Månadsrapport juli 2012 Tillgänglighet till specialiserad vård Vårdgaranti och kömiljard Under semestermånaderna har färre verksamheter nått målen för vårdgaranti och kömiljard. Flera förbättringsarbeten

Läs mer

Foto: Anna Molander, Tymon H. Pigon/whiteboxstudios.se, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen

Foto: Anna Molander, Tymon H. Pigon/whiteboxstudios.se, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen 2015 Foto: Anna Molander, Tymon H. Pigon/whiteboxstudios.se, Sune Fridell Månadsrapport Maj 2015 För beslut i landstingsstyrelsen 2015-09-01 Stockholms läns landsting Månadsrapport per maj 2015 Dokumenttyp

Läs mer

Skatter & bidrag för landsting 2015

Skatter & bidrag för landsting 2015 Skatter & bidrag för landsting 2015 Så funkar det! Frågor besvaras av: Mona Fridell, telefon 08-452 79 10 e-post: mona.fridell@skl.se Måns Norberg, telefon 08-452 77 99 e-post: mans.norberg@skl.se Modellen

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer