Finansplan 2014, plan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Finansplan 2014, plan 2015-2016"

Transkript

1 Finansplan 2014, plan

2 FINANSPLAN (11) Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR DEN SAMHÄLLSEKONOMISKA UTVECKLINGEN LANDSTINGSSEKTORNS EKONOMI FÖRUTSÄTTNINGAR I LANDSTINGET KRONOBERG LANDSTINGETS FINANSIERING SKATTEINTÄKTER - SKATTEHÖJNING UTJÄMNINGSSYSTEMET GENERELLA STATSBIDRAG FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER ÄNDRAD NETTOKOSTNADSRAM VERKSAMHETENS EKONOMISKA RAMAR NETTOKOSTNADSUTVECKLINGEN OFÖRÄNDRAD INVESTERINGSRAM FINANSIELLA MÅL RESULTATNIVÅ ENLIGT MÅL BALANSKRAVET UPPFYLLS RESULTAT - OCH BALANSBUDGET... 11

3 FINANSPLAN (11) 1 Sammanfattning Jämfört med förutsättningarna enligt landstingsfullmäktiges beslut i juni 2013, har det skett förändringar som innebär justeringar för nettokostnadsramen år 2014 och även för planperioden För att uppfylla resultatmål och finansiera stora investeringsvolymer, höjs skatten med ytterligare fyra öre till totalt 56 öre för att uppnå en resultatnivå på 100 miljoner kronor. Det innebär en total skattesats med 11,21 kronor från och med Förändringen för 2014 är ett budgeterat resultat på 100 miljoner kronor istället för 104 miljoner kronor, se tabellen nedan. Kostnader för patientrörlighetsdirektivet och papperslösa samt omklassificering av sjukskrivningsmiljarden påverkar inte resultatet. Motsvarande effekter finns på finansieringen. Sänkning av vårdersättningen för Vårdval Kronoberg görs med anledning av fortsatt lägre kostnader för allmänläkemedel, se särskilt beslut i landstingsfullmäktige. De förväntade ökade kostnaderna för andra typer av läkemedel, beror på beslut om nya behandlingsmetoder som blivit aktuella efter sommaren. Det gäller behandling av prostatacancer och dyra läkemedel för behandling av svårt sjuka barn. De i övrigt ökade kostnader avser förväntade nya satsningar för de kommande åren och ytterligare ökade kostnader för nya läkemedel och behandlingsmetoder. Ökningen av finansieringen kan framförallt hänföras till ytterligare höjning av skatten med 4 öre. Förbättrad finansiering i och med hösten nya skatteunderlag och förändringar i utjämningssystemet, tas ut av försämrat statsbidrag för läkemedelsförmånen och förändrad klassificering av sjukskrivningsmiljarden. TABELL: Förändring jämfört med förutsättningarna i juni 2013 Resultatjustering (miljoner kronor) Resultatprognos enligt LF i juni Förändring finansieringen (intäkter) Skatteunderlagsprognos och utjämning (SKL okt-13) (varav reglering för patientrörlighetsdirektivet samt hälso- och sjukvård papperslösa) Effekt nytt utjämningssystem Minskat statsbidrag läkemedelsförmånen Ytterligare skattehöjning med 4 öre till 0, Omklassificering generellt statsbidrag sjukskrivningsmiljarden Förändring nettokostnader Kostnader patientrörlighetsdirektivet och papperslösa Sänkt vårdersättning vårdval Kronoberg lägre läkemedelskostnader Förväntade nya satsningar och ytterligare ökade läkemedelskostnader Omklassificering generellt statsbidrag sjukskrivningsmiljarden Budgeterat resultat Inkluderar besparingskrav med följande

4 FINANSPLAN (11) 2 Planeringsförutsättningar Den övergripande finansiella inriktningen är att uppnå en stabil ekonomi som kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet. Landstingets samlade intäkter sätter gränser för hur stora kostnaderna kan tillåtas vara. Anpassning till angivna ekonomiska ramar är övergripande vid en eventuell målkonflikt med verksamhetens omfattning. Utgångspunkten är att varje generation ska bära kostnaderna för den service den själv beslutar om. I juni 2013 fastställde landstingsfullmäktige 1 bland annat total driftram och investeringsram för I finansplanen ska fullmäktige fastställa finansiella ramar, skattesats samt resultat- och balansbudget. För att uppfylla resultatmål och finansiera stora investeringsvolymer, höjs skatten med 56 öre. Det ger en skattesats på 11,21. Utifrån ändrade förutsättningar efter sommaren 2013, justeras även driftramen. Finansiering av 2014 års verksamhet och förändringen av driftkostnadsramarna grundas på nedan angivna förutsättningar. 2.1 Den samhällsekonomiska utvecklingen Starkare konjunktur framöver Den ekonomiska utvecklingen har under 2013 varit fortsatt svag såväl internationellt som i Sverige. Förhoppningarna om en stabilare tillväxt har gradvis stärkts och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, bedömer 2 att konjunkturen blir starkare framöver. Återhämtningen kommer dock initialt att bli svag. SKL bedömer att svensk BNP 2013 växer med 0,8 procent. Framförallt exporten, men även investeringarna och hushållens konsumtion har påverkats negativt av de försämrade förutsättningarna. De kommande åren bedöms en starkare internationell utveckling och en ökad tillförsikt hos svenska företag och hushåll leda till en bättre tillväxt. SKL bedömer att BNP år 2014 kan öka med 2,7 procent. Från och med 2015 bedömer SKL att det blir en fortsatt återhämtning och bättre fart i svensk ekonomi. Bedömningen utgår från att resursutnytt- jande i den svenska ekonomin normaliseras och att arbetslösheten gradvis tar sig ner till strax under 7,5 procent från 8 procent SKL bedömer att ekonomin når jämvikt 2016 och arbetsmarknadsläget och löneutvecklingen då är i samklang med en inflation på 2 procent. Förbättrat skatteunderlag efter 2014 Hushållens inkomster är grunden till det kommunala skatteunderlaget, som i sin tur är landstingens största intäktspost. Måttliga löneökningar gör att SKL bedömer att skatteunderlaget 2014 växer med 3,3 procent nominellt. Efter avdrag för prisoch löneökningar, motsvarar det knappt 1 procent realt. Det innebär en avtagande tillväxt trots förväntade större lönehöjningar och sysselsättningsökning i samma storleksordning som Det förklaras främst av den automatiska balanseringen av allmänna pensioner som bidrar till att pensionsinkomsterna knappt ökar alls. Åren anser SKL att skatteunderlaget växer med över 2 procent i reala termer. Den starka tillväxten är ett resultat av den återhämtning som beräknas ske på arbetsmarknaden. 2.2 Landstingssektorns ekonomi Resultatet påverkas av tillfälliga poster De senaste åren är det framförallt tillfälliga tillskott från AFA Försäkring som bidragit till hyggliga resultat i sektorn. Undantas kostnadseffekt för sänkt diskonteringsränta pensioner, uppgår prognosen för landstingens resultat 2013 till 5 miljarder kronor 3. Resultatnivån ger inte en rättvisande bild av det ekonomiska läget som råder i flertalet landsting. Återbetalningen av AFA-premierna 2013 påverkar landstingets resultat positivt med nästan 3 miljarder kronor. Enligt SKL har hälso- och sjukvårdens kostnader i Sverige i genomsnitt ökat med cirka 1 procent utöver demografiska betingade resursbehov. SKL bedömer att sjukvårdsutgifterna fortsätter att växa, om än inte i samma takt som åren innan finanskrisen. 1 Landstingsfullmäktige 78, Se Ekonominytt 15/13, , SKL. 3 Se Ekonominytt 16/13, , SKL och Ekonomirapporten. Om kommunernas och landstingens ekonomi oktober 2013, SKL.

5 FINANSPLAN (11) Ökade kostnader för pensioner Med nuvarande pensionssystem betalar landstingen dubbla pensionskostnader för tjänstepensioner. Dels belastas verksamhetens ekonomi av dagens intjänande av tjänstepensioner, dels belastas ekonomin av utbetalningarna på den gamla pensionsskulden. Den historiska skulden avser intjänade pensioner före 1998 som belastas som en kostnad vid själva pensionsutbetalningen. I och med ny princip från och med 1998, uppstår kostnaden direkt vid intjänandet. De senaste åren har stora årskullar anställda gått i pension. De har ett betydande intjänande i det gamla pensionsavtalet. Kostnaden för pensionsutbetalningar har därför ökat kraftigt och fortsätter att göra så i ytterligare ett par år. I landstingen har pensionsutbetalningarna på gamla pensionsskulden fördubblats mellan 2003 och Relaterat till skatteintäkter så motsvarar det en ökning av landstingsskatten med 10 öre 4. Ännu inget avtal om läkemedelsbidraget Det finns ännu ingen överenskommelse mellan staten och SKL om nivå och inriktning på läkemedelsbidraget för Ambitionen är att komma överens om ett avtal för Läkemedelsområdet berörs av flera stora omvärldsförändringar som kan komma att spela roll i förhandlingarna. I regeringens höstproposition inför 2014, redogörs för en modell, som innebär en överenskommelse med läkemedelsindustrin om en takprismodell för äldre läkemedel. Det råder också stor osäkerhet om kostnadsutvecklingen både för förmåns- och rekvisitionsläkemedel. Läkemedelsbidraget ska i huvudsak spegla kostnadsnivån för förmånsläkemedel. Skatteunderlagets tillväxt inte tillräckligt för ökade behov Betydande utmaningar som ökade investeringar, kraftigt ökade behov på grund av befolkningsförändringar och växande förväntningar stundar kommande år. SKL bedömer att intäkterna från skatteunderlagets tillväxt inte räcker till. Enligt SKL är fortsatt ökade statsbidrag och skattehöjningar nödvändiga för att bygga ut kollektivtrafiken och möta medborgarnas förväntningar om en vård med god kvalitet och hög tillgänglighet. Nytt utjämningssystem I regeringens Budgetproposition 2014, föreslås ett reviderat utjämningssystem som införs från Den nya utjämningen ger betydande omfördelningseffekter. Effekterna orsakas i första hand av förändringar i delmodellen för hälsooch sjukvård till följd av att utjämningen för vårdtunga grupper slopas. Grunden för detta var framförallt registrering av diagnoser. Skulle den föreslagna utjämningen (allt annat lika), ges fullt genomslag på utdebiteringen, skulle, enligt SKL, skillnaden i skattesats mellan landsting med högst skatt och det med lägst skatt, minska motsvarande 24 öre. 2.3 Förutsättningar i Landstinget Kronoberg Befolkningsutveckling Prognos för den framtida befolkningsutvecklingen visar på en fortsatt ökning, men ökningstakten minskar. Den demografiska sammansättningen har inneburit att andelen äldre ökat, och med det ett ökat behov av hälso- och sjukvård. Inkomstutjämningsbidraget (se avsnitt Utjämningssystemet längre fram) fördelas mellan landstingen baseras på antal invånare 1 november föregående år. En förutsättning för en positiv utveckling av bidraget är att relationen mellan länets invånarantal och rikets förändras positivt, det vill säga länets befolkning måste procentuellt öka mer än rikets för att inte de invånarrelaterade bidragen ska urholkas. Tabellen nedan visar antal invånare i Kronobergs län och riket 1 november föregående år (år-1), samt procentuell förändring mellan åren. Av tabellen framgår det att förändringen är lägre i Kronoberg jämfört med riket vilket påverkar inkomstutjämningsbidraget negativt för landstinget. År 2013 motsvarar Kronoberg 1,94 procent av landets totala befolkning. I prognoser har andelen sjunkit till 1,92 procent år Se Ekonomirapporten. Om kommunernas och landstingens ekonomi april 2013, SKL.

6 FINANSPLAN (11) TABELL: Kronoberg läns befolkningsutveckling i förhållande till riket. Antal inv 1 nov år Kronoberg Riket Förändring, -Kronoberg 0,53% 0,43% 0,38% 0,61% 0,72% 0,83% 0,77% -Riket 0,89% 0,82% 0,72% 0,74% 0,96% 1,07% 1,02% Källa: Prognos enligt SKL i oktober Landstingets finansiering Delposterna inom finansieringsbudgeten för 2014 och plan framgår av sammanställningen nedan och utgår ifrån aktuella förutsättningar i oktober Jämfört med prognos på finansieringen för 2014 i juni 2013, har finansieringen totalt förbättrats med 14 miljoner kronor. Ökningen kan framförallt hänföras till ytterligare höjning av skatten med 4 öre. Förbättrad finansiering i och med hösten nya skatteunderlag och förändringar i utjämningssystemet, tas ut av försämrat statsbidrag för läkemedelsförmånen och förändrad klassificering av sjukskrivningsmiljarden. TABELL: Förändring finansiering 2014 jämfört med förutsättningar i juni 2013 Förändring finansiering 2014 Prognos finansiering 2014 LF i juni Skatteunderlagsprognos och utjämning per oktober Effekt nytt utjämningssystem 3 Ytterligare skattehöjning med 4 öre till höjning totalt 0,56 14 Lägre preliminärt statsbidrag läkemedelsförmånen -17 Omklassificering sjukskrivningsmiljarden till specialdestinerat statsbidrag -10 Summa finansiering I kommande avsnitt beskrivs mer ingående de olika delposterna inom finansieringen och dess budget för år TABELL: Finansiering , jämfört med utfall 2012 och prognos 2013 Finansiering (miljoner kronor) Utfall Prognos Budget Plan Plan Skatteintäkter, varav: *Preliminärskatt *Avräkning skatteintäkter Utjämningsystemet, varav: *Inkomstutjämningsbidrag *Kostnadsutjämningsavgift *Strukturbidrag *Regleringsavgift Generella statsbidrag, varav: *Bidrag läkemedelsförmånen *Övriga generella statsbidrag S:a skatteintäkter och generella statsbidrag Finansiella inäkter och kostnader Årets finansiella kostnad pensioner Avkastning pensionsförvaltningen Övrigt finansnetto Total finansiering

7 FINANSPLAN (11) 3.1 Skatteintäkter - skattehöjning Skatteintäkterna motsvarar två tredjedelar av landstingets totala intäkter. Skatteintäkterna är beroende av samhällsekonomins utveckling samt den skattesats som fastställs av landstingets förtroendevalda. För att kunna uppfylla landstingsfullmäktiges resultatmål och kunna genomföra planerade stora investeringsvolymer, krävs en resultatnivå på drygt 100 miljoner kronor. För att nå denna resultatnivå, krävs en skattehöjning med 0,56 kronor. Det innebär en skattesats på 11,21 för planperioden. Jämfört med förutsättningarna i juni 2013 är det en höjning med 4 öre. Preliminär skatt för 2014 budgeteras enligt prognos för det slutliga skatteunderlaget 2012, uppräknat till 2013 års nivå. Budget för preliminärskatt och avräkning utgår utifrån regeringens fastställda uppräkningsfaktorer i oktober 2013 och enligt SKLs prognos. Med en skattehöjning ger det en total nivå för skatteintäkter med miljoner kronor för Det är en ökning med 277 miljoner kronor jämfört med prognosen för 2013, varav 193 miljoner kronor är en effekt av skattehöjningen. 3.2 Utjämningssystemet I de ekonomiska förutsättningarna för planperioden, har hänsyn tagits till effekter enlig förslag till nytt utjämningssystem. Utgångpunkten är preliminära uppgifter i oktober Det slutliga utfallet av utjämningen 5 för år 2014 kommer att fastställas i december Totalt för 2014 erhålls preliminärt 539 miljoner kronor för utjämningen. Det är en ökning med 57 miljoner kronor jämfört med Alla delar inom 5 Landstinget Kronoberg har en skattekraft som understiger garantinivån. Genom ett inkomstutjämningsbidrag garanteras landstinget 115 procent av en uppräknad medelskattekraft. Kostnadsutjämningen syftar till att utjämna för strukturella behovs- och kostnadsskillnader. Systemet ska däremot inte utjämna för kostnader som beror på skillnader i vald servicenivå, avgiftssättning och effektivitet. Strukturbidraget är det bidrag som tidigare benämndes kompensation till små landsting. Nettot av hela utjämningssystemet jämförs med statens anslag för den kommunalekonomiska utjämningen. Om nettobeloppet överstiger anslaget ska en regleringsavgift erläggas av alla landsting. utjämningen påverkas av det nya systemet. Utjämningen för 2014 påverkas dock till största delen av landstingets förändringar i skatteunderlag, kostnadsstrukturen och förslag enligt regeringens budgetproposition. Den totala förändringen kan hänföras till följande: 18 mnkr i kostnadsutjämningen avseende utveckling av strukturkostnaden. 16 mnkr i kompensation för lägre skatteintäkter som en följd av sänkt skatt för pensionärer genom ett förhöjt grundavdrag. 9 mnkr som effekt av skatteunderlagets utveckling. 9 mnkr i och med landstingens nya ansvar för hälso- och sjukvård för person som vistas i landet utan tillstånd. 3 mnkr i nettoeffekt i nytt utjämningssystem. 2 mnkr i och med ny lagstiftning enligt patientrörlighetsdirektivet 6 För Landstinget Kronoberg innebär det nya utjämningssystemet totalt ett ökat bidrag med cirka 21 miljoner kronor (motsvarar 111 kronor per invånare). Total effekt erhålls inte fullt ut förrän Det beror på en införandekostnad 7 som avtar över tid. Landstinget Kronobergs nettoeffekt av det nya systemet är 3 miljoner kronor för år För år 2015 blir nettoeffekten cirka 12 miljoner kronor, år 2016 cirka 16 miljoner kronor och så vidare, för att nå full effekt först år Jämfört med tidigare uppgifter om Landstingets Kronobergs effekter av det nya utjämningssystemet, har effekten i det slutliga förslaget blivit mycket lägre. Minskningen beror framförallt på att Kronoberg utifrån nu aktuella beräkningar, vinner mycket mindre på hälso- och sjukvårdsmodellens förändring och dess borttag av vårdtunga grupper. Eftersom den gamla modellen grundade sig på registrering av diagnoser och Kronoberg blivit bättre på detta över tid, blir effekten så mycket mindre, än hur det såg ut för några år sedan som de första beräkningarna utgår ifrån. 6 Genom patientrörlighetsdirektivet får landstingen kostnadsansvar för vissa ersättningar (betalas ut via Försäkringskassan) för gränsöverskridande vård som har betalats ut till personer som vid tiden för den vård som ersättningen avser var bosatta inom landstinget. 7 Alla vinnande landsting har en införandekostnad de första åren för att finansiera de förlorande landstingen. Förlorarna är de som förlorar mer än 250 kronor per invånare i det nya systemet. För 2014 är införandekostnaden 95 kr per invånare, vilket gör att Kronoberg endast erhåller 16 kronor per invånare som en effekt av nytt utjämningssystem Det motsvarar 3 miljoner kronor.

8 FINANSPLAN (11) 3.3 Generella statsbidrag Bidrag läkemedelsförmånen Eftersom det ännu inte finns någon överenskommelsen mellan SKL och staten om nivån och inriktning på läkemedelsbidraget för år 2014, är det en osäker post. Statsbidraget för läkemedelsförmånen för Landstinget Kronoberg budgeteras år 2014 till 398 miljoner kronor. Det motsvarar 2013 års prognos för bidragets nivå, med hänsyn tagen till statens beslut om utbetalningar för årets tio första månader. Den lägre nivån på utbetalningarna grundar sig på socialstyrelsens bedömning av den minskade kostnaden för läkemedelskostnader inom förmånen. Övriga generella statsbidrag Sjukskrivningsmiljarden är till och med 2013 att betrakta som ett generellt statsbidrag. Förändrad hantering och inriktning av bidraget, gör att det från 2014 omklassificeras till ett specialdestinerat statsbidrag 8. Förändringen av sjukskrivningsmiljarden får ingen effekt på resultatet, utan budgeteras istället som en verksamhetens intäkt och påverkar nettokostnaden positivt. För 2014 och planperioden, budgeteras i likhet med tidigare år, 10 miljoner kronor för sjukskrivningsmiljarden. Bidraget finansierar del av vårdvalets vårdersättning inom rehabiliteringsverksamheten samt landstingsövergripande insatser för att uppnå en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess. 3.4 Finansiella intäkter och kostnader Budgeten för finansiella kostnader åren avser till största delen KPA:s prognostiserade finansiella kostnad för intjänandedelen på pensionsskulden för respektive år. Den finansiella kostnaden för pensioner består av ränte- och basbeloppsuppräkningar. För 2014 budgeteras den finansiella kostnaden för pensioner till 24 miljoner kronor. Den låga nivån 2014, beror på det låga basbeloppet 2014 (beroende på låg inflation och låg tillväxt) vilket innebär en mycket lägre uppräkning. 8 Ändring av Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) rekommendation RKR 18 Intäkter från avgifter, bidrag och försäljning, augusti Ändringen innebär att Statsbidrag för minskad sjukfrånvaro i samhället, inte anges som exempel på övrigt generellt bidrag från staten. Avkastning för placerade medel för att säkra utbetalningar för kommande pensioner, är budgeterade till 6 miljoner kronor för Övrigt finansnetto avser framförallt ränteintäkter på likvida medel, avkastning överlikviditetsförvaltningen och ränta revers gällande Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag, LÖF. Realisationsvinster- och förluster samt nedskrivningar och eventuell återföring av pensionsförvaltningens tillgångar budgeteras inte. 4 Ändrad nettokostnadsram Landstinget Kronobergs budgetprocess utgår från att i så god tid som möjligt ge verksamheterna besked om vilka riktlinjer och ramar som gäller för verksamheten kommande år. Detta får till följd att de beslutade ekonomiska ramarna baseras på prognoser våren innan verksamhetsåret, vilket ökar graden av osäkerhet. Efter landstingsfullmäktiges beslut i juni har vissa förutsättningar ändrats, vilket innebär en ökning av nettokostnaderna, det vill säga driftramen för 2014 med 18 miljoner kronor, se tabell nedan: TABELL: Förändring driftram 2014 jämfört med förutsättningar i juni 2013 Justerad driftram 2014 (miljoner kr) Beslutad nettokostnadsram enligt LF i juni Kostnader för patientrörlighetsdirektiv och papperslösa 8 Sänkt vårdersättning vårdval Kronoberg lägre läkemedelskostnader -8 Ökade läkemedelskostnader specifikt nya behandlingar 18 Förväntade nya satsningar och ytterligare ökade läkemedelskostnader 10 Omklassificering sjukskrivningsmiljarden -10 Justerad driftram budget Kostnader för patientrörlighetsdirektivet och papperslösa samt omklassificering av sjukskrivningsmiljarden påverkar inte resultatet. Motsvarande effekter finns på finansieringen, se tidigare avsnitt. Sänkningen av vårdersättningen för Vårdval Kronoberg görs med anledning av fortsatt lägre kostnader för allmänläkemedel, se särskilt beslut i landstingsfullmäktige. De ökade läkemedelskostnaderna beror på beslut om nya behand-

9 FINANSPLAN (11) lingsmetoder som blivit aktuella efter sommaren. Det gäller behandling av prostatacancer och dyra läkemedel för behandling av svårt sjuka barn. De i övrigt ökade kostnader avser förväntade nya satsningar för de kommande åren och ytterligare ökade kostnader för nya läkemedel och behandlingsmetoder. 4.1 Verksamhetens ekonomiska ramar 2014 I början på oktober 2013 lämnade centrumen in sina verksamhetsplaner för år I december beräknas överenskommelser om respektive centrums ram vara klara. Den totala driftramen som fastställdes av landstingsfullmäktige i juni 2013 har ökat med 18 miljoner kronor (se avsnittet ovan). Fördelningen av den totala driftramen 2014 ser därmed ut enligt följande. I och med de uppräkningar och resursförändringar som ligger i budgeten för 2014, blir nettokostnadsutvecklingen 3,2 procent jämfört med prognosen I förutsättningarna ingår besparingskrav för 2014 på 47 miljoner kronor samt ytterligare besparingskrav på 28 miljoner kronor för 2015 respektive 26 miljoner kronor för Diagrammet nedan illustrerar nettokostnadsutvecklingen i kronor i förhållande till utvecklingen av skatteintäkter och generella statsbidrag (inklusive utjämningen). I diagrammet framgår nettokostnadsutvecklingen med de besparingskrav som finns med i budget 2014 och för planperioden. TABELL: Utveckling av nettokostnader samt skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag TABELL: Total driftram 2014 Total driftram 2014 (miljoner kronor) Förändring Hälso- och sjukvård inklusive stödfunktioner 4 463,8 234,0 Bidrag Kulturinstitutioner 28,8 0,7 Regionförbundet södra Småland 44,2 1,0 Länstrafiken Kronoberg 120,1 12,2 Övriga bidrag 19,1 0,1 Summa driftram ,0 248,0 Jämfört med 2013 har driftramen ökat med totalt 248 miljoner kronor. Ökningen beror på uppräkning, nya satsningar, resurstillskott men inkluderar även besparingskrav, se mer i landstingsfullmäktige i juni 2013 fastställda budget Nettokostnadsutvecklingen En förutsättning för en långsiktig stabil ekonomi är en långsiktig stabil låg utveckling av nettokostnaderna. Utvecklingen av nettokostnaden ökat kraftigt 2012 men har under 2013 stabiliserats. Prognosen för år 2013 per september är en nettokostnadsutveckling på 1,7 procent 9. Den lägre nettokostnadsutvecklingen 2013, beror både på den höga nivån på nettokostnaden 2012 och på dämpad kostnadsutveckling Resultatprognosen för 2013 exklusive engångsposter, uppgår per oktober till minus 49 miljoner kronor. I det ingår positiv avvikelse för finansieringen med 36 miljoner kronor. Med ett budgeterat resultat på 20 miljoner kronor, innebär det att nettokostnaderna för 2013 är 105 miljoner kronor högre än budgeterat. Skattehöjningen 2014 och planerade fortsatta kostnadsreduceringar, bidrar till att trenden kan vända och nettokostnaderna därmed understiger skatteintäkter och generella statsbidrag. 9 Engångseffekter avseende återbetalda AFA-premier, realisationsvinster vid försäljning av fastigheter och effekt sänkt diskonteringsränta pensioner är exkluderade.

10 FINANSPLAN (11) 5 Oförändrad investeringsram Vid landstingsfullmäktiges sammanträde i juni 2013 fastställdes investeringsramarna för 2014 till 355 miljoner kronor. I det pågående generalplansarbetet för våra tre sjukhusområden, är en avgörande fråga var vuxenpsykiatrin ska placeras i framtiden. De båda alternativen centrallasarettet i Växjö eller Sigfridsområdet, påverkar möjligheterna för och får konsekvenser för resterande delar av området. Innan beslut är fattat om placeringsinriktning, kan de större investeringsprojekten i den långsiktiga investeringsplaneringen inte påbörjas. Detaljplanering av 2014 års investeringar kommer att behandlas av landstingsstyrelsen i Investeringsplanen i början på Skillnaden i investeringsvolymen mellan de båda alternativen för vuxenpsykiatrin är miljoner kronor. Påverkan för 2014 års utfall är marginell oavsett vilket alternativ som väljs, därför görs ingen justering av investeringsramen i detta läge. Investeringsnivån för planperioden visar på stora investeringar den närmaste femårsperioden. Det påverkar avskrivningarna som då ökar och utgör en större andel av verksamhetens nettokostnad. Planerad nivå på resultatet och avskrivningar för de tre åren, ger en finansieringsgrad i genomsnitt på 77 procent. Det långsiktiga målet är självfinansiering 10, det vill säga en finansieringsgrad på 100 procent. Resultatutvecklingen de kommande åren är därför avgöranden för att de finansiella lånekostnaderna inte ska bli för stora. En resultatnivå på miljoner kronor de kommande åren är därför nödvändig 6 Finansiella mål Antaganden om den samhällsekonomiska utvecklingen ligger till grund för den ekonomiska planeringen. Ofta avviker dessa antaganden, både på kostnads- och intäktssidan, från det verkliga utfallet. Därför måste den finansiella planeringen innehålla en marginal för att finansiellt och resul- tatmässigt kunna stå emot de svängningar i konjunkturerna som alltid inträffar. Landstinget måste också ha en förmåga att klara finansieringen av en långsiktig investeringsnivå utan extern upplåning. Landstingsfullmäktige har fattat ett generellt beslut om att resultatet ska uppgå till minst 2 procent av skatter och statsbidrag. För 2014 föreslås fullmäktige fastställa Riktlinjer för god ekonomisk hushållning, som även innehåller finansiella mål för självfinansieringsgrad investeringar, genomsnittslikviditet och avkastning pensionsförvaltningen. 7 Resultatnivå enligt mål Landstingsfullmäktiges i juni fastställda budget år 2014 visade ett prognostiserat resultat på 104 miljoner kronor. Utifrån ändrade förutsättningar som redovisats ovan, framförallt ytterligare skattehöjning och även ändrad driftram, uppgår istället ett prognostiserat resultat för år 2014 till 100 miljoner kronor. Förändringarna har även påverkat 2015 och 2016, se tabellen nedan: TABELL: Förändring resultat jämfört med förutsättningar i juni 2013 Resultatjustering (miljoner kronor) Resultatprognos enligt LF i juni Skatteunderlagsprognos och utjämning (SKL okt-13) Effekt nytt utjämningssystem Minskat statsbidrag läkemedelsförmånen Ytterligare skattehöjning med 4 öre till 0, Kostnader patientrörlighetsdirektivet och papperslösa Sänkt vårdersättning vårdval Kronoberg lägre kostnader allmänläkemedel Förväntade nya satsningar och ytterligare ökade läkemedelskostnader Budgeterat resultat Förändringen mellan åren, anger ökning för respektive år. Exempelvis skatteunderlaget och utjämningens effekt för 2016 på 86 miljoner kronor, är summan av ökningen 2014 med 24, tillsammans med ytterligare ökning 23 miljoner kronor år 2015 och ytterligare 39 miljoner kronor år Budgeterat resultat för 2014 jämfört med budget 2013 framgår i tabellen nedan: 10 Med självfinansiering avses att inte behöva ta av befintliga bankmedel eller låna. Det innebär en investeringsnivå som motsvarar årets avskrivningar tillsammans med utrymme i resultatet.

11 FINANSPLAN (11) TABELL: Nettokostnad och finansiering 2014 miljoner kronor Budget nettokostnad Generell uppräkning 92 Volymförändringar inklusive besparingskrav 156 Nettokostnad Budget finansiering Ökade skatteintäkter och övrig finansiering 328 Prognos finansiering Prognos resultat som skattehöjningen bidrar med och som förbättrar resultatnivån, förutsätter dock att den obalans som kvarstår för 2013 åtgärdas och att planerade besparingskrav för på totalt 100 miljoner kronor verkställs. Diagrammet i nästa spalt visar resultatutveckling för planperioden utifrån förutsättningar i oktober TABELL: Resultatutveckling I tabellerna nedan framgår planen för 2015 och Volymförändringarna som anges, avser den ökning som blir för respektive år utöver redan tidigare års volymförändringar. TABELL: Nettokostnad och finansiering 2015 miljoner kronor Budget nettokostnad Generell uppräkning 94 Volymförändringar inklusive besparingskrav 64 Nettokostnad Prognos finansiering Ökade skatteintäkter och övrig finansiering 158 Prognos finansiering Prognos resultat TABELL: Nettokostnad och finansiering 2016 Proc för miljoner kronor Plan nettokostnad Generell uppräkning 82 Volymförändringar inklusive besparingskrav 125 Nettokostnad Prognos finansiering Ökade skatteintäkter och övrig finansiering 211 Prognos finansiering Prognos resultat Budgeterat resultat år 2014 på 100 miljoner kronor jämfört med prognostiserat resultat för år 2013 på minus 49 miljoner kronor 11 visar en resultatförbättring på 149 miljoner kronor. Det nya resurstillskott 11 Prognostiserat resultat år 2013 grundar sig på helårsprognosen per september 2013 exklusive engångseffekter. Jämfört med Delårsrapport augusti ( =-59), är det en förändring med 10 miljoner kronor. Förändring avser 9 mnkr lägre prognos statsbidrag läkemedelsförmånen och 19 mnkr bättre resultat för verksamheterna. Resultatnivån för 2014 och planperioden visar att fullmäktiges resultatmål uppfylls. 8 Balanskravet uppfylls Enligt kommunallagen ska budgeten upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Om kostnaderna ett visst räkenskapsår överstiger intäkterna, ska det negativa resultatet regleras inom de närmast följande tre åren, det så kallade balanskravet. Undantag från detta får dock göras om det finns synnerliga skäl. Prognosen för 2013 års justerat resultat enligt balanskravet uppgår till 11 miljoner kronor. Tillsammans med 2012 års negativa resultat enligt balanskravet på minus 88, återstår 77 miljoner kronor att återställa, se sammanställningen nedan. 12 Effekten av sänkt diskonteringsränta pensioner och dess påverkan på resultatet är borttagen både för 2011 (-102 mnkr) och 2013 (-150 mnkr).

12 FINANSPLAN (11) TABELL: Balanskravsutredning Balanskravsutredning Budget 2014, miljoner kronor Prognos årets faktiska resultat -104 Sänkt effekt diskonteringsänta pensioner 150 Realisationsvinster försäljning fastigheter -35 Prognos årets justerade resultat enligt balanskravet 11 Balanskravsresultat från tidigare år -88 Prognos balanskravsresultat att reglera -77 Resultatnivån för planperioden visar att det negativa resultatet kan återställas år Det innebär att återställandet för 2012 års negativa resultat sker inom lagkravet på tre år. 9 Resultat - och balansbudget Resultaträkningen visar samtliga intäkter och kostnader (exklusive interna poster) samt hur det egna kapitalet förändras under räkenskapsåret. Landstinget Kronobergs budget för år 2014 ger ett resultat på 100 miljoner kronor, se resultatbudget för planperioden. TABELL: Resultatbudget jämfört med 2012 och 2013 RESULTATBUDGET (miljoner kronor) Utfall Budget Prognos Budget Plan Plan Verksamhetens intäkter och kostnader, netto Avskrivningar VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader* SUMMA FINANSIERING ÅRETS RESULTAT* Justeringsposter avstämning enligt balanskravet JUSTERAT RESULTAT enligt balanskravet * Prognos 2013 är exklusive effekt sänkt diskonteringsränta pensioner Balansräkningen redovisar i sammandrag landstingets samtliga tillgångar, avsättningar och skulder samt eget kapital på dagen för räkenskapsårets utgång (balansdagen). Ansvarsförbindelser tas upp inom linjen. Ansvarsförbindelsen avser i stort sett pensionsförmåner intjänade före år Budgeterade resultat för år 2014 framgår i balansräkningen som förändringen av eget kapital jämfört med föregående år (prognos 2013) och uppgår alltså till 100 miljoner kronor, se balansbudget för planperioden nedan. TABELL: Balansbudget jämfört med 2012 och 2013 BALANSBUDGET (miljoner kr) Bokslut Prognos BUDGET Plan Plan Tillgångar Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Summa Eget kapital, Avsättningar och Skulder Ingående eget kapital Årets resultat* Summa eget kapital Avsatt till pensioner Ersättningsreserv LÖF Övriga långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa Ansvarsförbindelse pensioner Övriga ansvarsförbindelser * Årets resultat 2013 avser prognos inklusive effekt sänkt diskonteringsränta pensioner med 150 mnkr.

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 EKONOMISK SAMMANFATTNING 2009-2012 Sammandrag driftbudget 2009-2012 Belopp netto tkr Bokslut Budget Budget Budget Plan Plan 2007 2008 2009 2010

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 2013-01-28 Bokslutskommuniké 2012 Landstingets kompletta årsredovisning 2012 behandlas av landstingsfullmäktige den 23 april 2013 Ökad efterfrågan på vård ger ett minusresultat för 2012 Landstinget Kronoberg

Läs mer

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.23) Riktlinjer för resultatutjämningsreserv Avsättning för åren 2010-2012 Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Ekonomi - Resultatutjämningsreserv Ägare/ansvarig Elisabet Persson

Läs mer

Utbildning ekonomi i Oxelösunds kommun

Utbildning ekonomi i Oxelösunds kommun Utbildning ekonomi i Oxelösunds kommun Utbildning för förtroendevalda 2 februari 2015 Vem är Magnus Pettersson? Ekonomichef sedan februari 2009 Innan Oxelösund arbetade jag i Gnesta Kommun på samma position

Läs mer

Månadsrapport mars 2015

Månadsrapport mars 2015 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 91,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 91,1 miljoner. I resultatet ingår realisationsvinster från

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Ekonomi Nytt. Nummer 13/2015 2015-08-17. Dnr SKL 15/3862 Mona Fridell m.fl. 08-452 79 10

Ekonomi Nytt. Nummer 13/2015 2015-08-17. Dnr SKL 15/3862 Mona Fridell m.fl. 08-452 79 10 Ekonomi Nytt Nummer 13/2015 2015-08-17 Dnr SKL 15/3862 Mona Fridell m.fl. 08-452 79 10 Landsting och regioner Ekonomidirektörer Lt Budgetdirektörer Lt Redovisningsdirektörer Lt Finansdirektörer Lt Landstingsekonomer

Läs mer

Pajala kommun. Årsbudget 2011. Verksamhetsplan 2012-2013. Investeringsbudget

Pajala kommun. Årsbudget 2011. Verksamhetsplan 2012-2013. Investeringsbudget Pajala kommun Årsbudget 2011 Verksamhetsplan 2012-2013 Investeringsbudget SAMMANFATTNING...5 Allmänt...5 Driftverksamhet 2011-2013...5 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR...6 Omvärldsanalys...6 Regeringens bedömning

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning)

Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning) Kommunstyrelsen 1 (6) Kommunledningskontoret Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning) 1. Allmänt Sveriges kommuner står inför två mandatperioder av demografiska

Läs mer

Månadsrapport juli 2015

Månadsrapport juli 2015 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 265,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 265,5 miljoner. Resultatet för motsvarande period 2014 var

Läs mer

Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden.

Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden. Revisionsrapport Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden. Mjölby kommun Annika Hansson Certifierad kommunal revisor 12 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Bakgrund

Läs mer

Preliminärt bokslut 2013

Preliminärt bokslut 2013 Preliminärt bokslut 2013 Kommunstyrelsen 2014-02-04 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2013... 3 Preliminärt bokslut 2013... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 Åstorps kommun Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 2013-09-16 Anders Löfgren Sven Ekelund, ordf Tord Sturesson, 1:e v ordf Bengt Joehns, 2:e v ordf Kristoffer Glinka Nils

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Innehållsförteckning Riktlinjer för god ekonomisk hushållning... 3 Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Självfinansieringsnivå för nya investeringar 5 Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

Revisionsrapport. Pensionsåtagande. Jämtlands läns landsting. Oktober 2008 Allan Andersson Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Pensionsåtagande. Jämtlands läns landsting. Oktober 2008 Allan Andersson Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Pensionsåtagande Jämtlands läns landsting Oktober 2008 Allan Andersson Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till åtgärder...3 2. Revisionsfråga...4

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Preliminärt bokslut 2014

Preliminärt bokslut 2014 Preliminärt bokslut Kommunstyrelsen 2015-02-03 Innehållsförteckning En tillbakablick på... 3 Preliminärt bokslut... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering

Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering Stockholms läns landsti ang Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-05-20 LS 2015-0569 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till KPMG att granska bokslut och årsredovisning per 2013-12-31, se bifogad rapport.

Läs mer

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Oxelösunds kommun 2007-09-26 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2

Läs mer

RUR i praktiken Resultatutjämningsreserv Balanskravsutredning

RUR i praktiken Resultatutjämningsreserv Balanskravsutredning RUR i praktiken Resultatutjämningsreserv Balanskravsutredning Skriften kan laddas ned från http://www.skl.se/vi_arbetar_med/ekonomi/publikationerekonomi/rur-i-praktiken Syftet med RUR i lagstiftningen

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Inkomstförändringar i utjämningssystemet 2010

Inkomstförändringar i utjämningssystemet 2010 PM Sida 2010-04-13 1 (15) Avdelningen för ekonomi och styrning Sektionen för ekonomisk analys Derk de Beer Tfn direkt 08-452 77 42 EJ Inkomstförändringar i utjämningssystemet 2010 Grundtanken med utjämningssystemet

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

52 Resultathantering bokslut 2006, LF. Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige

52 Resultathantering bokslut 2006, LF. Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2007-04-02 LS-LED07-235 52 Resultathantering bokslut 2006, LF Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige 1. Det ackumulerade resultatet för landstingets

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport April 2011 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionsfråga och metod... 4 3 Granskningsresultat...

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-01-01 2013/586 040 Antagen: kommunstyrelsen 2013-11-18 139. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Se bilaga 1(5) Datum 2013-05-29 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Budget 2011 Plan 2012-2014

Budget 2011 Plan 2012-2014 Alliansens och DSPs Finansplan 2011 Plan 2012-2014 Landstingsstyrelsen 8 nov 2010 Sid 1 Innehållsförteckning Driftbudget, tkr.ii II t II,_ " III II II'II II 3 Resultatbudget, mkr 7 Finansieringsbudget,

Läs mer

Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden.

Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden. Revisionsrapport Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden. Motala kommun Annika Hansson Certifierad kommunal revisor 7 februari 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Granskning av bokslut 2014-12-31 Building a hette Innehåll 1. Inledning 2 1.1. Måluppföljning 3 1.2. Bedömning

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

Finansplan 2013-2015

Finansplan 2013-2015 Finansplan 2013-2015 Finansplan 2013-2015 Förord Vår finansplan lägger grunden för att alla solidariskt ska vara med och finansiera hälsooch sjukvården och kollektivtrafiken. Där ingen ska kännas mer värd

Läs mer

Budgetramar 2015-2017

Budgetramar 2015-2017 Dnr KS-2013-651 Dpl 10 sid 1 (7) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- och verksamhetsstyrning Tjänsteyttrande 2013-12-09 Ingemar Granath, 054-5401047 ingemar.granath@karlstad.se Budgetramar 2015-2017 Dnr KS-2013-651

Läs mer

Pensioner och pengar 24/3 2011

Pensioner och pengar 24/3 2011 Pensioner och pengar 24/3 2011 Varför pensioner? Kostnaden för pensioner till landstinget anställda ökar kraftigt det närmaste decenniet. Det förekommer ofta missförstånd kring pensioner. Fullmäktige beslutar

Läs mer

Revisionsrapport. Pensionsåtagandet. Östersunds kommun. 20 oktober 2009. Allan Andersson, Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Pensionsåtagandet. Östersunds kommun. 20 oktober 2009. Allan Andersson, Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Pensionsåtagandet Östersunds kommun 20 oktober 2009 Allan Andersson, Certifierad kommunal revisor 2009-10-20 Anneth Nyqvist, uppdragsledare Allan Andersson, projektledare Innehållsförteckning

Läs mer

Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag

Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Landstingsdirektörens stab 2014-10-22 Dnr 2014/0626 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Styrelseordföranden i Landstingen

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2007

Granskning av årsredovisning 2007 Revisionsrapport* Granskning av årsredovisning 2007 Orsa kommun 2008-05-06 Hans Stark Certifierad kommunal revisor Johan Skeri *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4

Läs mer

Resultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003

Resultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003 BILAGA 1 Resultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003 Specialdestinerade statsbidrag 2 126 2 146 2 202 2 259 Övriga intäkter 3 289 3 296 3 348 3 401 Verksamhetens intäkter 5 415 5 442 5 550 5 660 Personalkostnader

Läs mer

Årsrapport 2014 och intern kontroll- och åtgärdsplan 2015 för Koncernfinansiering

Årsrapport 2014 och intern kontroll- och åtgärdsplan 2015 för Koncernfinansiering Stockholms läns landsti ing 1(2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2015-03-25 LS 1412-1468 Landstingsstyrelsen Årsrapport och intern kontroll- och åtgärdsplan 2015 för Koncernfinansiering Föredragande

Läs mer

Budget år 2015 och ekonomisk plan för 2016 2017

Budget år 2015 och ekonomisk plan för 2016 2017 Landstingsdirektörens ledningsstab Agneta Kalnins David Larsson Christer Rosenquist 2014-05-26 Dnr 2013/0100 Landstingsstyrelsen Budget år 2015 och ekonomisk plan för 2016 2017 Inledning Utgångspunkt för

Läs mer

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen!

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014 Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Beslutspunkter Skattesats Finansiell mål och verksamhetsmål för GEH

Läs mer

I budgetförslaget för perioden 2013-2015 finns ett flertal satsningar på verksamhetsutveckling, som presenteras nedan.

I budgetförslaget för perioden 2013-2015 finns ett flertal satsningar på verksamhetsutveckling, som presenteras nedan. Landstingsdirektörens ledningsstab Jonny Olsson Christer Rosenquist Agneta Kalnins 2012-05-25 Dnr 2012/0100 Landstingsstyrelsen Budget år 2013 2015 Inledning Omvärldsbevakningen visar allt fler tecken

Läs mer

Gnosjö kommun. Ekonomisk 3-årsplan 2012-2014

Gnosjö kommun. Ekonomisk 3-årsplan 2012-2014 Gnosjö kommun Ekonomisk 3-årsplan 2012-2014 Antagen av fullmäktige 2011-12-20 148 Innehållsförteckning Inledning... 3 Höstpropositionen... 3 Regeringens bild av den samhällsekonomiska utvecklingen... 3

Läs mer

Pensionsfonden övergripande mål och strategi. Mora kommun

Pensionsfonden övergripande mål och strategi. Mora kommun Pensionsfonden övergripande mål och strategi Mora kommun Beslutad av Kommunfullmäktige 2009-12-14 116 Diarienr: KF 2009/346 024 1(7) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Kommunens

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Öckerö kommun Granskning av bokslut 2014-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING... 2 2. BALANSKRAVET... 2 3. GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING VERKSAMHETSMÄSSIGA-

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Ekonomiskt utfall och ställning i korthet

Ekonomiskt utfall och ställning i korthet Finansiell analys Ekonomiskt utfall och ställning i korthet I koncernen Karlstads kommun ingår förutom kommunen även de helägda bolagen inom Stadshuskoncernen samt delägda bolag, stiftelser och kommunalförbund

Läs mer

Månadsuppföljning 2012 - helår

Månadsuppföljning 2012 - helår 2013-02-19 LJ 2013/168 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Månadsuppföljning 2012 - helår Bakgrund Landstingets utgångspunkt för styrning är att tillgängliga resurser används så att en god hushållning

Läs mer

FLERÅRSPLAN 2016-2018 2015-03-31

FLERÅRSPLAN 2016-2018 2015-03-31 FLERÅRSPLAN 2016-2018 2015-03-31 Preliminära beräkningar inför budgetdialogen 2015 FLERÅRSPLAN OCH BUDGET 2016-2018 EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR Sammanfattning Här beskrivs de ekonomiska förutsättningar

Läs mer

Ekonomi Nytt. Nummer 08/13 2013-04-19. Dnr SKL 13/2679 Siv Stjernborg 08-452 77 51

Ekonomi Nytt. Nummer 08/13 2013-04-19. Dnr SKL 13/2679 Siv Stjernborg 08-452 77 51 Ekonomi Nytt Nummer 08/13 2013-04-19 Dnr SKL 13/2679 Siv Stjernborg 08-452 77 51 Landstingsstyrelsen Landstingsdirektörer Ekonomidirektörer Lt Diskonteringsräntan i pensionskuldsberäkningen samt rekommenderad

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om underlag för årsredovisning för staten; SFS 2011:231 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Månadsrapport Januari-april 2013

Månadsrapport Januari-april 2013 Månadsrapport Januari-april 2013 Innehåll Månadsuppföljning... 1 Ekonomi... 2 Resultaträkning perioden januari - april 2013... 2 Kommunens resultatutveckling 2013, 2012 och 2011.... 2 Driftredovisning

Läs mer

ÖVERSIKTLIG FINANSIELL ANALYS AV REGION SKÅNE

ÖVERSIKTLIG FINANSIELL ANALYS AV REGION SKÅNE Revisionskontoret ÖVERSIKTLIG FINANSIELL ANALYS AV REGION SKÅNE samt förenklad jämförelse med Västra Götalandsregionen och Stockholms läns landsting Granskningsrapport nr 43/2008 NP Magnusson, Fredrik

Läs mer

I ~ landstinget II DALARNA. :e~hjfsljn~ejl~ ~9A Landstingsstyrelsen. Budget 2015. Finansplan 2015-2018. Ordförandens förslag.

I ~ landstinget II DALARNA. :e~hjfsljn~ejl~ ~9A Landstingsstyrelsen. Budget 2015. Finansplan 2015-2018. Ordförandens förslag. I ~ landstinget II DALARNA Central förvaltning Ekonomienhet :e~hjfsljn~ejl~ ~9A Landstingsstyrelsen Datum 2014-06-02 Sida 1 (3) Dnr LD14/01315 Uppdnr 776 2014-06-02 Landstingsstyrelsen 2014-06-16--17 Landstingsfullmäktige

Läs mer

Ekonomi Utbildning för politiker 2015-03-03 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen

Ekonomi Utbildning för politiker 2015-03-03 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen Ekonomi Utbildning för politiker 2015-03-03 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen Upplägg Allmänt om kommunens ekonomi Intäkter och kostnader Tillgångar och skulder Ekonomiska kretsloppet

Läs mer

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Maria Andersson Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Högsby Län: Kalmar län (ovägt medel) Kommungruppering: Pendlingskommuner (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen

Läs mer

Revisionsrapport Lysekils kommun Granskning av årsredovisning 2014

Revisionsrapport Lysekils kommun Granskning av årsredovisning 2014 Revisionsrapport Lysekils kommun Håkan Olsson, Certifierad kommunal yrkesrevisor Henrik Bergh Gunvor Johansson Granskning av årsredovisning 2014 Mars 2015 Innehåll 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2

Läs mer

NOTER (Mkr) Region Skåne Koncernen Region Skåne till resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys 2004 2003 2003

NOTER (Mkr) Region Skåne Koncernen Region Skåne till resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys 2004 2003 2003 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Bidrag för läkemedelsförmånen öppen vård 2 551 2 438 2 438 Patientavgifter hälso- och sjukvård 377 350 336 Patientavgifter tandvård 353 332 332 Försäljning av hälso- och sjukvård/tandvård

Läs mer

2004-08-23. 5.5. Avsättning av pensionsbehållningen. Ärendebeskrivning: 1998--1999 (RF) RS/030358

2004-08-23. 5.5. Avsättning av pensionsbehållningen. Ärendebeskrivning: 1998--1999 (RF) RS/030358 2004-08-31 5.5 Ärendebeskrivning: I samband med behandlingen av budget för 2005 samt plan för åren 2006 2007 beslöt regionfullmäktige 2004-06-28 29, 39, bland annat att uppdra åt regionstyrelsen att göra

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

Bilaga 5: Antalet insatser enligt LSS 2006 och 2007

Bilaga 5: Antalet insatser enligt LSS 2006 och 2007 Cirkulärnr: 08:32 Diarienr: 08/1814 Handläggare: Måns Norberg m.fl. Avdelning: Ekonomi & Styrning Sektion/Enhet: Ekonomisk analys Datum: 2008-04-29 Mottagare: Kommunstyrelsen Ekonomi/finans Rubrik: Budgetförutsättningar

Läs mer

I Landstinget DDDDDD DDDDDDD D DO - DDDDDDD -_.~- -"-~. Finansplan 2013-2016 Budget 2013. ~ f7%b täl. A DALARNA

I Landstinget DDDDDD DDDDDDD D DO - DDDDDDD -_.~- --~. Finansplan 2013-2016 Budget 2013. ~ f7%b täl. A DALARNA Landstinget DALARNA Finansplan 2013-2016 Budget 2013 D DO - DDDDDDD -_.~- -"-~. DDDDDD DDDDDDD,. ~L ' : c.---- ~.~,~ _ ~ f7%b täl. A moderaterna, i ;;'iii"'wrnt FolkpartietUberalerna ~ Oalarnllllju kv

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Ekonomi & strategiberedningen

Ekonomi & strategiberedningen Ekonomi & strategiberedningen Beredningen har en uppföljande roll och arbetar med de långsiktiga ekonomiska förutsättningarna såsom utvecklingen av kommunkoncernens egna kapital och skuldsättning, investeringsnivåer

Läs mer

Svar på 2013 års revisionsberättelse

Svar på 2013 års revisionsberättelse Landstingsdirektörens stab 2014-05-12 Dnr 2014/0295 Ekonomienheten Maria Gotthardsson Landstingsstyrelsens arbetsutskott Svar på 2013 års revisionsberättelse Landstingsstyrelsen har tagit del av 2013 års

Läs mer

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 2012-04-20 Kommunstyrelsen Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 Ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information månatligen om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos över

Läs mer

Investera i skola, vård och omsorg i Stockholms län

Investera i skola, vård och omsorg i Stockholms län Investera i skola, vård och omsorg i Stockholms län November 2013 Innehåll Inledning... 2 Välfärdens verksamheter i kommuner och landsting... 3 Hur finansierar kommuner och landsting sin verksamhet?...

Läs mer

Granskning av bokslut 2012 RappOIi

Granskning av bokslut 2012 RappOIi Värmlands läns Vårdförbund Granskning av bokslut 01 RappOIi Audjt KPMGAB Antal sidor: 6 II Rapport 0 1 V årdförbundet.docx 013 KPMG AB, a Swedish limited liahility company and a member firm oflhe KPMG

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2014-12-31 Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område.

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Conny Erkheikki Auktoriserad revisor mars 2015 Granskning av årsredovisning 2014 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Älmhult Län: Kronobergs län (ovägt medel) Kommungruppering: Kommuner i tätbefolkad region (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun-

Läs mer

REKOMMENDATION 17. Värdering av och upplysningar om pensionsförpliktelser

REKOMMENDATION 17. Värdering av och upplysningar om pensionsförpliktelser REKOMMENDATION 17 Värdering av och upplysningar om pensionsförpliktelser December 2007 RKR 17 Värdering av och upplysningar om pensionsförpliktelser Innehåll Denna rekommendation anger hur pensionsförpliktelser

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2007

Granskning av årsredovisning 2007 Revisionsrapport* Granskning av årsredovisning 2007 Krokoms kommun 2008-04-07 Hans Stark Kjell Pettersson Maj-Britt Åkerström Certifierade kommunala revisorer *connectedthinking Innehållsförteckning 1

Läs mer

Region Skåne. Granskning av årsredovisning 2014 Revisionsrapport. Offentlig Sektor KPMG AB 15 april 2015 Antal sidor:11

Region Skåne. Granskning av årsredovisning 2014 Revisionsrapport. Offentlig Sektor KPMG AB 15 april 2015 Antal sidor:11 Revisionsrapport Offentlig Sektor KPMG AB 15 april 2015 Antal sidor:11 2014 Revisionsrapport Årsredovisning.docx and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-09-16 62 (Dnr KS 2013/269)

Kommunfullmäktige 2013-09-16 62 (Dnr KS 2013/269) Kommunfullmäktige 2013-09-16 62 (Dnr KS 2013/269) Innehållsförteckning Utvecklings- och översiktplan för Vansbro kommun... 2 Uppdraget... 2 Balanskravet och god ekonomisk hushållning... 3 Vansbro kommuns

Läs mer

Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 Revisionsrapport

Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning Revisionsrapport Advisory KPMG AB 27 mars 2015 Antal sidor: 13 Rapport beträffande årsredovisning KTM 2014-12-31.docx Innehåll 1. Sammanfattning 2 1.1 Räkenskaperna

Läs mer

Ekonomiska tabeller, redovisningsprinciper och noter

Ekonomiska tabeller, redovisningsprinciper och noter 2015-03-05 1 (13) Ekonomiska tabeller, redovisningsprinciper och noter Resultaträkning POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, 131 81 Nacka Stadshuset, Granitvägen 15 08-718

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av årsredovisning 2013 www.pwc.se Emil Forsling Auktoriserad revisor Malin Liljeblad Auktoriserad revisor Mars 2014 Granskning av årsredovisning 2013 Landstinget Dalarna Innehållsförteckning 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga

Läs mer