Projektplan för klusterinitiativet High Voltage Valley för perioden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektplan för klusterinitiativet High Voltage Valley för perioden 2011-2014"

Transkript

1 Projektplan för klusterinitiativet High Voltage Valley för perioden Inledning High Voltage Valley (HVV) är ett klusterinitiativ med de unika förutsättningar som finns runt ABB i Ludvika med alla de entreprenörer, leverantörer, företagare, kommuner, universitet och offentliga aktörer som medverkar i och stöder initiativet. HVV har sin utgångspunkt i ett världsledande företag och den kraftiga utveckling som förväntas inom det nya teknikområde som klustret har identifierat inte minst vad gäller utvecklingen och potentialen i de miljötekniska tillämpningarna. Under föregående projektperiod har en genomgripande förändring skett av HVV. Engagemanget från intressenterna har ökat, fler företag är delaktiga i HVV och flera spännande projekt/förstudier har startats. HVV är dock fortfarande i en uppbyggnads- och etableringsfas varför fortsatt offentligt stöd är nödvändigt för att etablera och skapa ett långsiktigt hållbart HVV. Det är också viktigt att poängtera att detta också innebär ett processinriktat arbetssätt som är svårt att planera i detalj. Det handlar om att vidareutveckla strategier, konkretisera handlingsplaner, och genomföra pilotprojekt, där strategiska vägval kan testas. Projektplanen hålls därför på ett övergripande plan med exempel på aktiviteter och pilotprojekt som vi i dagsläget ser som intressanta. 2. Allmänna förutsättningar för klusterutveckling 2.1. Företagen och företagandet är utgångspunkten Kluster- och innovationssystem bygger på den kommersiella potential som finns inom företagen och företagandet. Forskning visar att innovationer sällan eller aldrig skapas av en enskild individ eller ett enskilt företag. Innovationer uppstår i samverkan mellan en rad olika aktörer. Det kan handla om forskare, företagare, kunder, offentliga aktörer, riskkapitalister och industrialister. Det är inte heller bara den formella utbildningen som är avgörande för innovationernas utveckling och tillväxteffekt, den erfarenhetsbaserade kunskapen spelar en betydande roll. Den traditionella kunskapsöverföringen har setts som något som sker från universitet och högskolor till företag. Detta är dock en liten del av den kunskapsöverföring som är viktig för innovationer. Utbyte sker hela tiden mellan företag eller individer genom bl.a. affärsmässigt samarbete och när arbetskraften byter arbetsgivare Klusterinitiativen som arena/mötesplats Utvecklings- och förändringsarbetet bedrivs idag i allt större utsträckning i gränssnittet mellan de olika sfärer som högskola/forskning, näringsliv och samhälle utgör. Klusterorganisationerna är ett exempel på detta vars uppgift är att fungera som katalysatorer, gränsgångare och animatörer som påskyndar förändringstrycket och bidrar till ökad tillväxt i sina respektive regioner. De fungerar som en neutral arena eller mötesplats mellan privat och offentlig sektor och medverkar till att skapa nya allianser och nätverk för att påskynda en förändringsprocess i det näringsliv och den närmiljö som den är verksam. De bidrar till nya arbetsmetoder och att nya konstellationer skapas genom att de är gränsöverskridande och bygger nätverk och relationer i nya former, men bidrar också till förnyelse, lärande och utveckling i klustret. 1

2 2.3. Gemensamt synsätt och regional förankring En avgörande faktor för att kluster- och innovationssystemen ska utvecklas är att identifiera de olika aktörer som på något sätt är involverade i satsningen och arbeta för att dessa omfattas av och är förankrade i det koncept som klustret representerar. Att skapa och förmedla ett gemensamt sysätt och en tydlig bild av klustret innebär att många kommer att bli delaktiga. För att nå hit måste processledningen för klustret utarbeta strategier för hur budskapet ska utformas och kommuniceras. Ett viktigt led i en sådan process är den personliga relationsmarknadsföring som syftar till att förmedla budskapet om klustret och dess innehåll och ambitioner. Men förutsättningarna för att klustret ska kunna utvecklas bygger också på att initiativet har en bred regional och lokal förankring. Förankringen är nödvändig för att skapa legitimitet hos företagen, akademin och de offentliga aktörerna och utgår från förmågan att leverera resultat i utlovade aktiviteter. Därför måste klusterinitiativet genomföra konkreta aktiviteter och projekt som gör verklig och synbar nytta för aktörerna. Det gäller inte minst för att få de mindre företagens erkännande Klustrens utvecklingsfaser och framgångsfaktorer Varje kluster bygger på sina förutsättningar beroende på bransch, storlek på företag, regionala förutsättningar eller på i vilken utvecklingsfas som klustret befinner sig. I de inledande skedena har de offentliga aktörerna ofta en större betydelse, inte minst då det gäller att skapa de finansiella förutsättningarna. Innan ett kluster är förankrat och etablerat och har visat förmågan att leverera kan det offentliga stödet vara helt avgörande. För att ett kluster ska nå framgång brukar framhållas att följande förutsättningar ska finnas; En bärkraftig klusteridé som anger vem/vilka som är medlemmar i klustret och vad de erbjuds. Drivkraft och engagemang genom att det finns eldsjälar och engagerade medlemmar. Aktiviteter som skapar nytta för medlemmarna i klustret. Kritisk massa i klustret som anser att det är viktigt med de aktiviteter som genomförs. En organisation som koordinerar och utvecklar klustret och som säkrar klustrets långsiktiga överlevnad. Kluster och innovationssystem byggs inte utan samverkan och ett bra nätverkande på såväl den inhemska som den internationella marknaden Att lära av vad man gör Ett väsentligt inslag i utvecklingsprocessen av ett klusterinitiativ är att hålla reda på vad man gör, varför och hur man ska tolka de resultat som uppnås. Därför är det avgörande att man i någon form mäter, återkopplar och lär av effekterna av insatserna. Bra system för detta måste vara kopplade till initiativen, inte minst för att kunna visa uppdragsgivarna och finansiärerna vad som sker och vad som levereras. Men det fyller också en viktig funktion för de närmast involverade företagen och aktörerna. Det ger ett underlag till att förstå vad som sker, att medverka i initiativets utveckling och därmed skapa underlag för fortsatta prioriteringar och beslut och bidrar därmed till att styra och utveckla den innovativa miljö där klustret verkar. 2

3 3. Projektplan High Voltage Valley Bakgrund Under de senaste 1,5 åren har en stor del av processledarens arbete kretsat kring, att tillsammans med klusterinitiativets intressenter, skapa en gemensam bild av vad vi vill få ut av att samarbeta inom ramen för HVV. Det är ett arbete som är tidskrävande men nödvändigt. För finns inte den gemensamma bilden, viljan och visionen för satsningen är det svårt, för att inte säga omöjligt, att skapa ett framgångsrikt klusterinitiativ/innovationssystem. Inom ramen för HVV har vi dock lyckats och nedan följer några konkreta exempel: Intressenterna (näringsliv, akademi och offentliga aktörer) har enats om en strategi, vision och affärsidé för HVV. En ny organisation med styrgrupp och arbetsgrupper har etablerats. En besluts- och ansvarsordning har också arbetats fram för att tydligöra ansvar och mandat mellan projektägare, processledare, styr- och arbetsgrupper. En kommunikationsplattform som tydliggör hur det gemensamma varumärket HVV ska kommuniceras har arbetats fram. Ett webbaserat verktyg för att mäta klusterinitiativets resultat och effekter har utvecklats. Två nya nationella projekt har startat. Ett projekt inom ramen för Vinnovas program Framtidens Miljöinnovationer och ett annat inom ramen för Tillväxtverkets nationella klusterprogram. I och med ovan nämnda exempel finns det en bred förankring kring HVV och det är viktigt att tydliggöra att HVV utgår från företagens behov, intresse och engagemang. Vilket innebär att förutsättningar att vidareutveckla HVV från ett klusterinitiativ i uppbyggnads- och etableringsfasen till ett moget klusterinitiativ som vill stärka sin internationella konkurrenskraft bedöms vara mycket goda 3.2 Syfte HVV:s uppdrag är att vidareutveckla och stärka regionens världsledande ställning inom elkraftteknik. Syftet med det här projektet är att utveckla den innovativa miljön, bestående av företag, universitet och offentliga aktörer, som ligger till grund för den världsledande positionen. 3.3 Mål Effektmål HVV är en stark och framgångsrik innovativ miljö där morgondagens teknik och företag inom elkraftteknik utvecklas. Samarbetet med Uppsala Universitet, KTH och Högskolan Dalarna har resulterat i ett flertal framgångsrika utvecklingsprojekt. Studenter som varit delaktiga i utvecklingsprojekt/examensarbeten väljer att arbeta och bo i regionen. Ungdomarna i regionen visar ett ökat intresse för branschen. Förnyelseförmågan hos både nya och befintliga företag har resulterat i ett flertal nya tjänster och produkter på marknaden. Nya företag som kompletterar och stärker det befintliga näringslivet har etablerats i regionen. Klusterinitiativet har expanderat genom att samarbeta med andra klusterinitiativ inom andra branschområden eller sektorer. En korsbefruktning som har resulterat i ett flertal nya innovationer. 3

4 Arbetet med varumärket har bidragit till att kännedomen om HVV har ökat vilket i sin tur resulterat i att regionen uppfattas som en attraktiv region att arbeta och bo i Resultatmål 10 nya företag 25 nya arbetstillfällen 1 samverkansprojekt mellan näringsliv/högskola/offentlig sektor 5 projekt inriktade mot forskning och teknisk utveckling 5 samarbetsprojekt mellan företag och forskningsinstitut 7 projekt inriktade mot produkt- och processutveckling 15 mötesplatser har arrangerats 3.4 Intressenter, samarbetspartners och målgrupper Intressenter som står bakom HVV och som deltagare i styr- och arbetsgrupper aktivt medverkar och är engagerade i att utveckla klusterinitiativet är ABB, STRI, VB Energi, Lemont, Nyx security, Väsman Invest, KTH, Uppsala Universitet, SERC Högskolan Dalarna, Ludvika kommun, Falun Borlänge regionen AB och AB Samarkand2015. De representerar näringsliv, akademi och offentliga aktörer och bildar därmed en Triple Helix samverkan. HVV:s samarbetspartners är i första hand IUC Dalarna, Väsman Invest, IDA (Invest in Dalarna Agency), Företagsinkubatorn vid Stiftelsen Teknikdalen, Nyföretagarcentrum och ABB Corporate Research. Dessa bidrar med och kompletterar High Voltage Valley med värdefulla kompetenser. HVV har i det nuvarande utvecklingsarbetet därutöver identifierat de tre viktiga kluster- och innovationsmiljöerna Triple Steelix, Fiber Optic Valley och Robotdalen som bidrar med kunskap och erfarenhet från framgångsrikt arbetet inom andra branscher. De viktigaste målgrupperna är regionens små och medelstora företag inom energi- och elkraftbranschen samt leverantörer till branschen, branschorganisationer (Power Circle, Svensk Energi etc.), nationella aktörer (Vinnova, Energimyndigheten, Elforsk etc.), högskolor och universitet och finansiärer. HVV ingår som ett av de definierade klusterinitiativen i det pågående samverkansprojektet mellan de tre regionerna Värmland, Dalarna och Gävleborg som går under benämningen SLIM 2 Systemledning och lärande kring klusterprocesser/innovativa miljöer i Norra Mellansverige. Projektet har fokus på de tre delprojekten processtöd, policylärande och effektmätning, vilka är en viktig källa för erfarenhets- och kunskapsutbyte. HVV ingår också, sedan år 2010, i Tillväxtverkets nationella klusterprogram Organisation Alla organisationsformer och strukturer har sina för- och nackdelar. Formen för organiseringen har egentligen inte en avgörande betydelse för verksamheten, men det behövs likväl en tydlig och effektiv organisation med en dokumenterad struktur som skapar legitimitet åt initiativet. En besluts- och ansvarsordning har därför utarbetats och beslutats. Den tydliggör ansvar, befogenheter och beslutsordning mellan projektägare, processledare, styr- och arbetsgrupper Projektägare Projektet ägs av det regionala utvecklingsbolaget AB Samarkand2015. Ägare till bolaget är Ludvika Kommun, Smedjebackens Kommun, Landstinget, ABB och Ovako. 4

5 Styrgruppen Projektägaren har tillsatt en särskild styrgrupp som representerar akademin, näringsliv och offentliga aktörer. Gruppens uppdrag är att initiera och stödja det strategiska utvecklingsarbetet inom HVV liksom samarbete och nätverksbyggande. Gruppen ska också ge stöd och råd till HVV:s ledning. Styrgruppen träffas fem ggr/år och består av följande personer: Carl-johan Linér, platschef ABB i Ludvika (ordförande) Bo Sörberg, vd VB Energi (vice ordförande) Staffan Andersson, affärsutvecklingsansvarig HVDC, ABB Peter Berglund, vd FalunBorlänge regionen Maria Pettersson, Kommunstyrelsens ordförande i Ludvika Kommun, ordf. i Samarkand2015 Jan Pettersson, vd Väsman Invest Dan Wikström, vd STRI Marcus Lindahl, universitetslektor Uppsala universitet Tomas Olofsson, vd Lemont Lars-Åke Josefsson, näringslivschef Ludvika Kommun Jörgen Fältsjö, verksamhetsledare Dalacampus Högskolan Dalarna Lars Lindblom, vd Samarkand2015 Ytterligare en styrgrupp finns för HVV:s forskningsprojekt SmartGrid Energilager som finansieras av Vinnova, ABB, STRI, VB Elnät, KTH, Uppsala Universitet och AB Samarkand2015. Projektet pågår åren och har en budget på 30 miljoner kr Arbetsgrupper Till klusterinitiativet är också två arbetsgrupper kopplade. En för arbetet med varumärket HVV och en Expertpanel med uppdrag att medverka i projektutveckling och att ge expertstöd till HVV:s ledning inom elkraftsområdet. Arbetsgrupperna träffas, vardera, åtta ggr/år Processledningen Processledare för HVV och projektledare för det här projektet är Kathrine Abrahamsen. Processledarens roll är att vara gränsgångare mellan de olika aktörerna och den som ska medverka för att påskynda förändringsprocesserna. I uppdraget ingår att under styrgruppen ansvara för att innehållet i verksamheten utvecklas på det sätt och i den inriktning som beslutats. För att arbeta med delprojekten industriell tillämpning och innovationsstöd har vi anställt en projektledare, Mikael Carlsson.. För marknadsföring och administration svarar Erika Jansson, som har jobbat med de uppgifterna under tidigare projekt i HVV. Utöver det planerar vi att anställa Karin Adolfsson, Samarkand2015, för administration/ekonomitjänster 8 timmar/v Konsulttjänster Genom de aktiviteter som HVV ska genomföra under den kommande treårsperioden kommer konsulter att anlitas för medverkan i utarbetandet av förstudier, marknadsföringsinsatser, affärsmässiga bedömningar, följeforskning, upphandling, m.m. 5

6 4. Klusterinitiativets fem strategiska delprojekt Under den kommande treårsperioden kommer HVV att kraftsamla inom fem strategiskt viktiga utvecklingsområden. Samtliga är kopplade och utgår från den övergripande visionen och syftet med klusterinitiativet HVV. De fem strategiska delprojekten är; 4.1 Kompetensförsörjning HVV:s uppdrag är att vidareutveckla den världsledande position regionen har inom elkraftteknik. En nyckelfråga för att nå dit är tillgången på kompetent och kvalificerad personal. För har man det innebär det i sin tur att förutsättningar skapas för att företagen ökar både sina investeringar och blir mer attraktiva för nyrekrytering. Klustret och regionen behöver därför samarbeta för att attrahera de bästa och kunnigaste medarbetarna inom området och för att nå de uppsatta målen om ökad sysselsättning och konkurrenskraft på sikt. För att klara detta är det nödvändigt för HVV att bidra till att öka samverkan mellan näringslivet och högskolor/universitet, såväl nationellt som internationellt, de regionala offentliga aktörerna och statliga verk som Vinnova, Tillväxtverket, m.fl. som har kunskap, kompetens och erfarenhet i dessa frågor. Kunskapsutveckling genom utbildning, forskning och entreprenörskunnande är viktiga faktorer för detta. Men ett hinder kan vara att de mindre företagen har fokus på den dagliga verksamheten eller saknar resurser, kunskap eller en strukturerad planering för hur detta ska gå till. Här spelar HVV en viktig roll. I de större företagen är förutsättningarna ofta annorlunda. För att långsiktigt säkra tillgång på kvalificerad arbetskraft i de företag som finns inom klusterinitiativet HVV, kommer en strategi för kompetensutveckling tas fram, metoder utvecklas och resurser avsättas för att bidra till att kompetensförsörjningen i de medverkande företagen förstärks och utvecklas. I projektägaren AB Samarkands uppdrag ingår också att hitta jobb åt medflyttare samt att arbeta med högskoleutveckling områden som på ett bra sätt kompletterar klusterinitiativets arbete med kompetensförsörjning. Nedan följer exempel på aktiviteter som kommer att genomföras: Utveckla samarbetet med KTH, Uppsala Universitet och Högskolan Dalarna. Knyta studenter/doktorander till utvecklingsprojekt/examensarbeten hos företagen i klusterinitiativet. Marknadsföra/synliggöra företagen inom klusterinitiativet på mässor/events som anordnas av de högskolor och universitet HVV samarbetar med. Inspirera och informera ungdomar om framtidsmöjligheterna inom branschen. Med kompetensutvecklingsinsatser stärka och utveckla företagen i klusterinitiativet. Genomföra en studie som syftar till att få en bild av hur kvinnor ser på och väljer att utbilda sig och jobba inom branschen. Resultat av studien ska kunna användas som ett verktyg i vårt jämställdhetsarbete. 4.2 Industriell tillämpning genom ökat samarbete mellan SMF och FoU Innovations- och kompetensutveckling av SMF är en central fråga. Det handlar om att identifiera dessa företag och deras behov av ett ökat samarbete med FoU eller andra aktörer inom innovationssystemet. Universitet och högskolor kan spela en viktig roll i detta genom att förmedla kunskap och kompetens. Även aktörer som IUC Dalarna är viktiga samarbetspartners i detta arbete. 6

7 Ett ökat fokus på industriella tillämpningar kan bidra till att komplettera regionens näringsliv med nya företag som tillför ny kompetens och/eller ökar regionens konkurrens- och attraktionskraft. Men frågan är vilka dessa företag är och vilka företag som saknas inom energi- och elkraftsområdet för att HVV ska bli ett världsledande kluster. Utgångspunkten för detta strategiska arbete bör vara att handfast lista presumtiva brister och samordna det med företagen, akademin och offentliga aktörer för att identifiera tänkbara industriella tillämpningar. Ett ökat fokus inom detta strategiska område ska leda till etableringar av företag som kan komplettera bl.a. befintliga företag/nätverk så att den samlade konkurrenskraften i exempelvis leverantörssystem till stora internationella kunder ökar. Även direkt tillförsel av leverantörsföretag till större företag i regionen skulle kunna bli ett resultat av detta. Inom klustret kan det också finnas behov av flera typer av privata tjänsteföretag med hög specialisering och internationellt gångbar kompetens. I ett tidigare pågående projekt finansierat av Tillväxtverket utarbetades en förstudie som belyser såväl identifierade brister som behov. Projektet avslutades år Med utgångspunkt från denna förstudie kommer en handlingsplan för nyetableringar att utarbetas. Detta gäller både etableringar av befintliga företag utanför regionen och helt nya företag. Nedan följer exempel på aktiviteter som kommer att genomföras: En fördjupad analys över företagen som tydliggör vilka av de verktyg som HVV erbjuder (examensarbeten, FoU projekt, kompetensförsörjning, innovationsstöd etc.) som passar vilken målgrupp inom elkraftsbranschen (teknisk konsultverksamhet, leverantörer till elkraftsbranschen, tillverkning och installation av elektronik m.fl.) Pilotprojekt med fem SMF och FoU där olika modeller och metoder ska testas. Genomföra ett sommardesignkontor, eller liknande koncept. Utarbeta en aktivitets- och handlingsplan för nyetableringar samt arbeta strategiskt med tre nya etableringar. Initiera fem nya projekt inriktade mot forskning och teknisk- och affärsutveckling och lika många samarbetsprojekt mellan företag och forskningsinstitut. 4.3 Innovationsstöd För företagare eller entreprenörer kan det vara centralt att ha tillgång till konkreta och tydliga stödinsatser vid kommersialisering av produkter och tjänster, vid framtagning av nya idéer eller i kontakter med andra tillväxtföretag, riskkapitalister eller vid uppstart av en prototypframtagning. HVV har i dag, som klusterinitiativ, i uppdrag att vara ingången till ett regionalt innovationssystem som kan svara upp med stöd i olika former som efterfrågas. Exempel på dessa är ALMI, IUC Dalarna, Väsman Invest eller Företagsinkubatorn. HVV:s ambition inom ramen för projektet är inte är att genomföra aktiviteter som andra aktörer inom innovationssystemet redan gör. Utan det handlar om att hitta ett bra samarbete där vi nyttjar de processer och metoder som andra aktörer har upparbetat och där vi kan bidra med den spetskompetens vi besitter inom elkraftteknikområdet. På det viset möjliggör vi för att företagen inom HVV får ett större utbyte än i dag av de stödinsatser som finns tillgängliga. Därmed ska rutiner utarbetas för kontakterna och samarbetet med aktörerna inom innovationssystemet som klustret har tillgång till. Det kommer i sin tur att leda till resultat i form av fler nya produkter och tjänster. Forskning har också visat att det i första hand inte är marknadskrafter, kapital eller entreprenöriella företag eller genier som skapar innovation och framsteg. Hemligheten bakom 7

8 stora prestationer och högpresterande miljöer är istället korsbefruktning av idéer och kunskaper från olika kulturer, och att sådan korsbefruktning sker vid speciella former av möten. Genom att etablera och organisera mötesplatser och kreativa arenor, som ovan nämnda aktörer är delaktiga i men även andra klusterinitiativ, byggs också förutsättningarna för kommersiella möten. Nedan följer exempel på aktiviteter som kommer att genomföras: Organisera femton mötesplatser och kreativa arenor för att möjliggöra för korsbefruktning av nya idéer. Initiera sju nya projekt för produkt- och processutveckling. Paketera erbjudandet om innovationsstöd så att det uppfattas som attraktivt för klusterinitiativets målgrupper. 4.4 a)internationalisering En bit in i påbörjad projektperiod står det klart att klusterinitiativet inte befinner sig i den fas som gör det moget att ta steget ut på den internationella arenan. Större fokus kommer att läggas under kvarvarande projekttid på att etablera klusterinitiativet på den regionala och nationella arenan. Vi kommer givetvis att agera som stöd för de SMF inom initiativet som känner sig redo att påbörja sin internationaliseringsprocess genom att förmedla kontakter till stödinsatser som bl.a. Exportrådet. 4.4 b) Etablera och visualisera den fysiska arenan High Voltage Valley I High Voltage Valley s uppdrag ingår att utveckla nya innovationer, driva forskningsprojekt, arbeta med utveckling av befintliga leverantörer till elkraftsbranschen samt att attrahera nyetableringar i regionen. Sist men inte minst ska HVV också arbeta för att säkerställa branschens behov av kompetensförsörjning. HVV ska alltså främja en miljö där ny teknik och nya företag inom och i anslutning till elkraftbranschen utvecklas, detta för att uppnå den övergripande visionen för HVV. Energiomställning och energieffektivisering är en av vårt samhälles viktigaste utmaningar. Jordens resurser är begränsade och de fossila bränslena måste ersättas med förnybar energi. Nya lösningar behövs för att ta hand om, lagra och överföra denna energi. HVV ska lyfta fram och synliggöra den forskning och utveckling som bedrivs i regionen som är världsledande inom elkraftteknik. Vi ska bidra till att nya företag och nya jobb inom energibranschen ger avtryck och gynnar tillväxten i regionen. Det är några av de viktigaste frågorna som klusterinitiativet HVV har att arbeta med under projekttiden. HVV har därför för avsikt att etablera och visualisera en fysisk arena för att stimulera till idéutbyte och innovation. Syftet är också att stärka och vidareutveckla regionens position som möjliggörare för energiomställning och energieffektivisering. Skapandet och utvecklandet av den fysiska arenan ska genomföras tillsammans med regionen SMF och i samarbete med akademi och offentliga aktörer med syfte att skapa nya affärsmöjligheter och innovationer. För att genomföra en visualisering av HVV planerar vi att etablera en energipromenad (High Voltage Valley Walk) i Ludvika med installationer och stationer längs med promenaden som har tydlig koppling till det regionala näringslivet och den spetskompetens inom elkraftteknik som finns är. Promenaden kommer att kopplas ihop med den gång- och cykelbro som Ludvika kommun har planerat för över spårområdet i Ludvika. Vi planerar att genomföra detta i en rad olika delaktiviteter. Dessa specificeras i en separat projektbeskrivning. Nedan följer exempel på aktiviteter som kommer att genomföras: 8

9 Utmärkande av den faktiska promenadvägen med informationsskyltar och vägvisare. Koppla avgränsade separata utvecklings- och pilotprojekt till promenaden där SMF involveras (som t.ex. SolarBikesharing). Undersöka de olika alternativen kring hur promenaden ska leva kvar även efter projektets slut och hur service och underhåll ska skötas. Skapa en fysisk miljö där man upptäcka och experimentera kring temat energi och elkraft. Detta för att inspirera till och väcka ett intresse hos ungdomar och vuxna i regionen att utbilda sig och arbeta inom branschen. Visa upp exempel på hur el och förnybar energi är ett hållbart och långsiktigt substitut mot fossila bränslen när det gäller elförsörjning och transport, ex. elfordon. 4.5 Marknadsföring Intressenterna bakom HVV har enats om en kommunikationsplattform som tydliggör hur det gemensamma varumärket HVV ska kommuniceras. Kommunikationsplattformen har också arbetats fram tillsammans med intressenterna vilket har bidragit till att skapa engagemang, delaktighet och en gemensam bild. Därmed finns det och en bra grund för arbetet framåt. Syftet med kommunikationen är att påverka uppfattningen om och fördjupa kunskapen om HVV samt att den ska leda till handlingskraft och beslut hos nyckelaktörer. Kommunikationen ska också göra HVV känt och skapa en positiv inställning och ambassadörer hos intressenter, samarbetspartners och målgrupper. Vidare ska kommunikation kännetecknas av kreativitet och nytänkande och budskapen ska särskilja HVV så att varumärket sticker ut. I och med det nya strategiska delområdet (visualisering av HVV) kommer marknadsföringen att få en central roll för att ge ett lyckat resultat och bidra till att målen uppfylls. Det yttersta syftet med kommunikationen är bidra till att HVV:s mål uppnås. Kommunikationsbehovet i en klusterorganisation kan delas in i följande faser beroende på i vilken utvecklingsfas klustret befinner sig: 1. Kommunicera vision och få en delaktighet i satsningen 2. Medlemskommunikation, utveckla erbjudanden, utveckla mötesplatser 3. Internationell bearbetning, branschkommunikation HVV som är i en uppbyggnads- och etableringsfas har de senaste 1,5 åren arbetat med att kommunicera visionen och få en delaktighet i satsningen. Arbetet med medlemskommunikation och att utveckla mötesplatser har också påbörjats, det finns dock fortfarande en del arbete kvar att göra. Den kommande treårsperioden kommer HVV därför att fokusera kommunikationen på att utveckla verktyg och aktiviteter inom ramen för fas två samt att påbörja arbetet med fas tre, branschkommnuikation. Exempel på verktyg och aktiviteter är texter i fackpress, seminarier och aktiviteter på temat teknikspridning, riktade insatser mot tillväxtföretag, uppsökande aktiviteter, mässbesök, mässdeltagande, nätverksaktiviteter och studiebesök. Betydelsen av en väl fungerande arena/mötesplats framhålls också som central om kluster och innovationssystemen ska kunna utvecklas framgångsrikt. Att arrangera värdeskapande mötesplatser är därmed en aktivitet som planeras. Den personliga marknadsföringen relationsmarknadsföring spelar också en central roll. Ett uppdrag som inte enbart ska gälla processledaren utan även övriga aktörer inom klusterinitiativet för att de också ska förmedla det budskap som ska kommuniceras. Nedan följer exempel på aktiviteter som kommer att genomföras: 9

10 Utarbeta en pr strategi. Utarbeta en marknads- och marknadsföringsplan åren Utveckla nya verktyg för att kommunicera HVV med utgångspunkt från den fysiska arenan. Utveckla verktyg för att intressenterna ska bli delaktiga i kommunikationen av HVV. 6. Projektavgränsning Projektet ägs av det regionala utvecklingsbolaget Samarkand2015. Ägare till bolaget är Ludvika Kommun, Smedjebackens Kommun, Landstinget, ABB och Ovako. I bolagets uppdrag ingår att arbeta med jobb åt medflyttare, högskoleutveckling och strategiskt utvecklingsarbete. Verksamhetsområden som på ett bra sätt kompletterar och stärker projektets verksamhet. Dock finns en tydlig uppdelning mellan Samarkands verksamhet och HVV:s verksamhet. Bl.a. då de personer som arbetar på Samarkand2015 inte arbetar i projektet, med ett undantag. Projektet planerar att anställa Karin Adolfsson, Samarkand2015, för adm./ekonomitjänster 8 timmar/v. 7. Koppling till det regionala näringslivet Det finns inget självändamål att driva ett HVV utan det måste utgå från att företagen vill det och också ges möjlighet att vara med och påverka verksamhetens innehåll. Därför har vi skapat en organisation med styr- och arbetsgrupper, där företagen ingår, samt utarbetat en besluts- och ansvarsordning som tydliggör ansvar, befogenheter och beslutsordning mellan projektägare, processledare, styr- och arbetsgrupper. I och med det utgår HVV tydligt från företagens behov, intresse och engagemang och det finns en stark förankring i det regionala näringslivet. Det syns inte minst på den tid de lägger för deltagandet i styr- och arbetsgrupper. Samt i framtagandet av strategier, handlingsplaner, kommunikationsplaner etc. Elkraftbranschen är ett begrepp som innefattar flera områden. Nedan följer en kartläggning av branschen som tydliggör vilken typ av företag som är delaktiga i klusterinitiativet HVV. Framställning och distribution av elektricitet Aktörer inom området för energiomställning och generering av förnybar energi. Teknisk konsultverksamhet Leverantörer till elkraftsbranschen Tillverkning och installation av elektronik Värme/kyla arbeten 8. Koppling till andra projekt/insatser Att lära av andra med liknande eller andra erfarenheter är mycket väsentligt i den utvecklingsprocess som HVV befinner sig i. Samarbetet med aktörer som Fiber Optic Valley, Triple Steelix och Robotdalen kommer att fortsätta att utvecklas och på det regionala planet finns bl.a. ALMI, IUC Dalarna, ITS Dalarna, Clean Production Center, Väsman Invest, Svenska institutet, IDA (Invest in Dalarna Agency), Företagsinkubatorn och Design- och utvecklingskontoret i norra Västmanland samt ytterligare regionala aktörer som kan vara till nytta för projektet. På den nationella planet är en fortsatt samverkan med Vinnova och Tillväxtverket naturligt, inte minst genom de projekt som drivs med nationellt stöd. Dessa aktörer har en djup och bred kunskap och erfarenhet med tillgång till nationella och internationella nätverk. I SLIM-projektet bedrivs ett omfattande kluster- och innovationsarbete där HVV kan hämta lärdom och erfarenhet men också få tillgång till väl upparbetade internationella och nationella kontakter. I SLIM-projektet finns, förutom ovan nämnda kluster, också ett flertal mer eller mindre mogna kluster som också kan bidra med lärande och erfarenheter. 10

11 9. Resultatspridning Arbetet med varumärket HVV är viktigt och prioriterat. I och med det kommer vi inom ramen för projektet att lägga stor vikt på att kommunicera resultaten till de målgrupper som identifierats som viktiga för klusterinitiativet. Vi kommer också att sprida projektets resultat till våra kollegor inom ramen för SLIM projektet samt Tillväxtverkets nationella klusterprogram. De verktyg som ska användas är bland annat pr, nyhetsbrev, hemsida och sociala medier. I nystarten av HVV har vi fått möjlighet att ta del av erfarenheter och lärdomar från Triple Steelix, Robotdalen och Fiber Optic Valley och därför är vi angelägna att dela med oss av projektets resultat till kollegor och andra som är intresserade. 10. Utvärdering och lärande HVV har inom ramen för tidigare strukturfondsprojekt följt upp resultat och effekter med hjälp av det webbaserade projektuppföljningsverktyget ANIDO. Med hjälp av det kan man kontinuerligt följa upp att projektet fortlöper enligt tids- och aktivitetsplanen, fortlöpande identifiera risker samt mäta resultat och effekter. Arbetet med att mäta effekter behöver dock utvecklas ytterligare genom att utveckla en egen enkel modell för årliga mätningar som också ska bli en del i de årliga utvärderingarna och ge svar på frågor om företagens roll, medverkan och syn på klusterinitiativet, samverkan med aktörerna i Triple-Helix modellen, genomförda ex-jobb, styrelsemöten, genomförda seminarier, marknadsföringsinsatser, m.fl. aktiviteter. För att stärka arbetet med utvärdering kommer HVV inom ramen för projektet också att anlita en följeforskare. I SLIM-projektet som HVV omfattas av genomförs regelbundet mätningar för att förstå vad insatsen har gett och levererat, men också att förstå den inverkan satsningen har på samspelet mellan aktiviteterna och resultaten. Mätningarna skapar underlag för att lära nytt och att styra rätt och ger också beslutsfattare och finansiärer möjlighet att ta del av satsningens resultat i förhållande till insatta resurser. De blir också ett väsentligt inslag i utvärderingarna av insatserna. HVV är ett klusterinitiativ som stöds av flera regionala och nationella finansiärer. Med detta har HVV påtagit sig att medverka till utveckling av de kluster- och innovationssystem som dessa satsningar är avsedd för. Processtöd och policylärande är en del av detta. Efter flera års erfarenhet av processtöd inom kluster- och innovationssystemen kan konstateras att stödet bygger på de behov av handlingsbaserad kunskap som processledare behöver för att leda sitt klusterinitiativ. Ett av de viktiga kännetecknen för detta är interaktiviteten och att lärande ska ske i realtid. Idén med en arena/mötesplats är att den ska bidra med lärande, utveckla samarbetet och att öka kontaktytorna mellan klustret och de olika nyckelaktörer som finns i klustrets närhet. Kraven på processledarens i denna uppgift är specifik och kräver olika former av utvecklingsstöd och kunskapsutveckling för att hålla igång och driva klusterprocessen. Det kan gälla frågor om bl.a. omvärldsanalys, finansieringsfrågor, internationalisering, ledarskapsutveckling, kommunikation eller strategifrågor av olika slag. I kluster- och innovationssystemen syftar policylärandet till att ge ökad förståelse för behovet av långsiktiga satsningar som ska bidra till att skapa strukturella förändringar och förnyelse av regionens näringsliv. Policylärandet har fokus på kluster, innovationer och entreprenörskap och den betydelse dessa har för regionens utveckling. För ett initiativ som HVV är det väsentligt att förmedla kunskapen om dessa samband för att öka förståelsen för och betydelsen av kluster- och innovationssystemens roll i regionens strukturella förändring. I den fortsatta utvecklingen av klusterinitiativet HVV kommer ledning och styrgrupp att definiera behovet av kompetensutveckling och det stöd som processledaren samt styr- och arbetsgrupper kommer att ha behov av för det fortsatta utvecklingsarbetet. 11

12 11. Jämställdhet, miljö och integration 11.1 Jämställdhet Den bransch som HVV representerar har varit och är traditionellt mansdominerad. För den offentliga finansiering som är nödvändig för den fortsatta utvecklingen ställs självklara krav att klusterinitiativet ska verka för ökad jämställdhet att män och kvinnor har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Utöver frågor som rör könsfördelning i den egna projektorganisationen samt att ha ett genusperspektiv i projektets kommunikation/marknadsföring har HVV under år 2010 påbörjat ett mer strategiskt arbete kring jämställdhetsfrågan. Detta då jämställdhet identifierats som en prioriterad fråga för att HVV ska bidra till hållbar tillväxt. Under år 2010 har HVV fått finansiering för ett projekt inom ramen för Tillväxtverkets nationella klusterprogram och i det projektet har framtagandet av en jämställdhetsstrategi för HVV påbörjats. I arbetet har HVV anlitat Marita Svensson som mycket framgångsrikt arbetat med genusfrågor i innovationssystemet Fiber Optic Valley. Jämställdhetsstrategin, inklusive aktivitetsoch handlingsplan, ska vara klar i samband med att projektet avslutas år Därmed är den klar att användas i samband med starten av det här projektet, vilket är positivt då det innebär arbetet med jämställdhet kommer att starta på en hög nivå. Utöver ovan nämnda har Vinnova och Tillväxtverket gett Fiber Optic Valley i uppdrag att genomföra en förstudie över genusperspektiv inom svenska kluster och innovationssystem. Förstudien Från ickefråga till tillväxtfråga är klar och i den föreslår man att nästa steg för att fler kluster och innovationssystem ska arbeta strategiskt med genusperspektiv är att starta ett pilotprojekt med fem till åtta kluster/innovationssystem. HVV kommer att ingå i det pilotprojektet och vi ser det som ytterligare en aktivitet som på ett bra vis kompletterar och stärker arbetet med jämställdhet även i det här projektet. Se även aktiviteter under delprojektet Kompetensförsörjning Miljö När det gäller miljöfrågan är HVV ett klusterinitiativ i en bransch, elkraftteknik, där den är högst central. Redan i dag har HVV genomfört förstudier och driver forskningsprojekt som på ett tydligt sätt bidrar till att de nationella klimat- och miljömålen uppnås. Detta är ett arbete vi planerar att växla upp ytterligare i det här projektet. Detta genom att utöka antalet projekt/förstudier som genomförs tillsammans med företagen i klusterinitiativet och högskolor/universitet för att utveckla ny kunskap och teknik inom området grön energi. Även arbetet med att utveckla nya miljöinnovativa varor och tjänster kommer att växlas upp där målsättningen är att bidra till att fler nya varor och tjänster kommer ut på marknaden. Parallellt med det här projektet driver HVV under åren forskningsprojektet SmartGrid Energilager. Projektet ingår i Vinnovas program Framtidens Miljöinnovationer. Målet är att projektet ska utveckla ny kunskap och teknik som bidrar både till att utveckla svensk kompetens för grön energi och energieffektivisering med SmartGrid lösningar. Ytterligare ett mål är att säkerställa regionens världsledande ställning inom elkraftområdet och skapa affärsmässiga produkter och tjänster. Den totala budgeten är 30 miljoner, och utöver Vinnovas 15 miljoner kommer övrig finansiering från ABB, STRI, VB Elnät, Uppsala Universitet, KTH och AB Samarkand

13 11.3 Integration Det internationella näringsliv som präglar Ludvika regionen innebär att regionen i många avseenden är internationell, varför mångfald är ett naturligt inslag i regionen. I branschen är det vanligt med studenter, doktorander och anställda som kommer från andra länder. Att det ser ut så speglar också av sig exempelvis på HVV:s styrgrupp men också i projekt som drivs. 13

erksamhets erättelse 011 high voltage valley

erksamhets erättelse 011 high voltage valley erksamhets erättelse 011 high voltage valley bakgrund High Voltage Valley bildades i slutet av 2005 och initiativtagare var det regionala utvecklingsbolaget AB Samarkand2015 i samarbete med ABB, STRI,

Läs mer

Strategi och handlingsplan High Voltage Valley 2009-2010

Strategi och handlingsplan High Voltage Valley 2009-2010 Strategi och handlingsplan High Voltage Valley 2009-2010 1. Bakgrund och nuläge High Voltage Valley startade sin verksamhet i slutet av år 2005. Målsättningen var främst att skapa en forskarby och under

Läs mer

Kluster nytta för regionen? Innovations- och förändringsarbete i Dalarna

Kluster nytta för regionen? Innovations- och förändringsarbete i Dalarna Kluster nytta för regionen? Innovations- och förändringsarbete i Dalarna Förr startade man företag där det fanns en fors. Idag där det finns kunskapskällor Kort tillbakablick Klusterutveckling i ett regionalt

Läs mer

Handbok för klusterutveckling

Handbok för klusterutveckling Handbok för klusterutveckling Om verktyget Denna handbok är till för kluster som har eller vill ta en aktiv regional roll. Syftet med verktyget är att hjälpa till att leda processen framåt och att underlätta

Läs mer

VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010 HIGH VOLTAGE VALLEY

VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010 HIGH VOLTAGE VALLEY VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010 HIGH VOLTAGE VALLEY Organisation Påbörjande av framtagning av handlingsdokument för hur High Voltage Valley ska arbeta strategiskt inom områdena; Genus- och jämställdhet, kunskapsoch

Läs mer

Klusterutveckling. Reglab Årskonferens, workshop 2 februari 2011

Klusterutveckling. Reglab Årskonferens, workshop 2 februari 2011 Klusterutveckling Reglab Årskonferens, workshop 2 februari 2011 Samverkan kring kluster 4Kluster för Innovation och Tillväxt VINNOVA och Tillväxtverket 4Kluster för Regional Utveckling Region Dalarna 4Lärprojektet

Läs mer

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013 Monica Rönnlund 1. Inledning Bakgrunden till projektet är att gränserna mellan den kommunala ideella och privata sektorn luckras upp, vilket ställer krav på

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor!

Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor! Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor! Var finns prylarna? Med milslånga lagerytor hos många företag är den frågan idag dessvärre alldeles för vanlig. Utan ett snabbt och korrekt svar blir

Läs mer

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT SVENSKA GENDER MANAGEMENT MODELLEN STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT VINNOVA Utmaningsdriven innovation Konkurrenskraftig produktion Gender & Company Ansökan till Projektform B Fiber Optic Valley är en

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning

Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning PM 2015:79 RI (Dnr 138-723/2015) Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

Läs mer

STUNS VERKSAMHETSPLAN 2012. STUNS Verksamhetsplan 2012 1(1)

STUNS VERKSAMHETSPLAN 2012. STUNS Verksamhetsplan 2012 1(1) STUNS VERKSAMHETSPLAN 2012 STUNS Verksamhetsplan 2012 1(1) VERKSAMHETSPLAN FÖR STUNS 2012 STUNS roll i Uppsalaregionen Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle STUNS

Läs mer

Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor!

Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor! Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor! Var finns prylarna? Med milslånga lagerytor hos många företag är den frågan idag dessvärre alldeles för vanlig. Utan ett snabbt och korrekt svar blir

Läs mer

Nationella kluster konferensen

Nationella kluster konferensen Sammanställning från den Nationella kluster konferensen i Gävle den 23 24 februari Kluster som plattform för innovationer Kluster som plattform för innovationer. Det var temat på den nationella klusterkonferensen

Läs mer

Tillägg till Avtal om Samhällskontraktet som MDH, Västerås och Eskilstuna ingått i oktober 2013.

Tillägg till Avtal om Samhällskontraktet som MDH, Västerås och Eskilstuna ingått i oktober 2013. TILLÄGGSAVTAL SAMHÄLLSKONTRAKTET Tillägg till Avtal om Samhällskontraktet som MDH, Västerås och Eskilstuna ingått i oktober 2013. 1 Parter 1. Mälardalens högskola, org.nr. 202100-2916 ( MDH ) 2. Västerås

Läs mer

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020 Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020 Programförslag Att tänka på / nyheter 2014-11-06 1 Senaste nytt! Programbeslut 15 dec. 2014??

Läs mer

Vision: Triple Steelix skall med stålet som bas verka för ökad tillväxt och attraktionskraft i Bergslagen.

Vision: Triple Steelix skall med stålet som bas verka för ökad tillväxt och attraktionskraft i Bergslagen. Vår verksamhet 2007 Vision: Triple Steelix skall med stålet som bas verka för ökad tillväxt och attraktionskraft i Bergslagen. Underlättar för innovationer och nytänkande Det är i mötet mellan olika kompetenser

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Sammanfattande beskrivning

Sammanfattande beskrivning Projektnamn: DRIV i Blekinge Programområde: Skåne-Blekinge Ärende ID: 20200450 Sammanfattande beskrivning Under 2014 har ett energikluster i Blekinge byggts upp bestående av företag, offentliga aktörer

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken

Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken Swedish Incubators & Science Parks - den nationella medlemsorganisationen för Sveriges regionala innovationsmiljöer Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken Nyttja SISP- medlemmarnas

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Projektplan High Voltage Valley Walk

Projektplan High Voltage Valley Walk Projektplan High Voltage Valley Walk Bakgrund Vid 1900-talets början var staden Ludvika i stort sett bara en järnvägsknutpunkt. Runt om i Västerbergslagen blomstrade bruksorterna med gruv- och järndrift.

Läs mer

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland 2013 Innehåll 1. Bakgrund och uppdrag... 2 2. Varför en lärandeplan för tillväxtarbetet i Halland?... 2 3. Utgångsläget... 3 4. Förutsättningar

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Avsiktsförklaring. Bakgrund

Avsiktsförklaring. Bakgrund Avsiktsförklaring Denna avsiktsförklaring har idag träffats mellan Jönköpings kommun och Stiftelsen Högskolan i Jönköping, var för sig även kallad part och gemensamt kallade parterna. Bakgrund Syftet med

Läs mer

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel En ny vara eller tjänst En ny process för att producera en vara eller tjänst En ny form för industriell organisering En ny marknad eller sätt att nå

Läs mer

Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer

Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer Sammanställning från den nationella klusterkonferensen i Karlstad 8 9 februari, 2011 Dialog om en svensk innovationsstrategi

Läs mer

Genusperspektiv. ett måste för innovativa kluster

Genusperspektiv. ett måste för innovativa kluster Bild 1 Genusperspektiv ett måste för innovativa kluster 11 september 2012 Marita Svensson Fiber Optic Valley Bild 4 För tre år sen förstod jag att jag inte förstod jag hade ju ändå varit pappaledig men

Läs mer

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 Mälardalens högskola Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 MDH En nationell högskola som verkar i en region - med en innovativ och internationell profil MDH i siffror 1977 MDH

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013

VERKSAMHETSPLAN 2013 VERKSAMHETSPLAN 2013 STUNS Verksamhetsplan 2013 1(6) VERKSAMHETSPLAN FÖR STUNS 2013 1. STUNS roll i Uppsalaregionen Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle STUNS

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Ulla Höglund 2011-11-0306-14 LK/110273 Internationell strategi 2011 2014 Landstinget i Värmland påverkas alltmer av sin omvärld. EU-direktiv och förordningar, rörligheten för

Läs mer

Fördjupad Projektbeskrivning

Fördjupad Projektbeskrivning Fördjupad Projektbeskrivning 8.1 Bakgrundsbeskrivning, skäl för projektet Kreativa näringar/kulturnäringar Internationellt sett talas det idag mycket om den Kreativa klassen och dess betydelse för framförallt

Läs mer

I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen.

I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen. 1 Näringslivsplan för Melleruds Kommun 2015-2018 I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen. Syfte och mål

Läs mer

Region Dalarna, Region Värmland och Region Gävleborg presenterar

Region Dalarna, Region Värmland och Region Gävleborg presenterar Region Dalarna, Region Värmland och Region Gävleborg presenterar Nationella klusterkonferensen 2013 Resultat och effekter. Det var temat på den femte och sista nationella klusterkonferensen i Borlänge

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

identifiera www.iuc.se

identifiera www.iuc.se Vi delar din vardag Som företagare lever du mitt i nuet. Massor av möjligheter väntar på att förverkligas. Samtidigt skymmer dina vardagssysslor alltför ofta sikten framåt. Vi på IUC möter dig som företagare

Läs mer

Klusterstrategin Värmlandsmodellen 2.0

Klusterstrategin Värmlandsmodellen 2.0 Klusterstrategin Värmlandsmodellen 2.0 och kommunikation som verktyg JanErik Odhe, Stål & Verkstad Anders Olsson Region Värmland Kommunikation som verktyg Tydlighet i förväntan från regionen? Hur uppkom

Läs mer

Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten

Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten 1 Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten Innehåll: 1. Projektbeskrivning & information sid 3 2. Aktiviteter för intressenter/finansiärer sid 4 2.1 Regional referensgrupp

Läs mer

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Projektägare: Landstinget i Värmland Projektperiod: 2014 09 01 2015 12 31 1. Bakgrund Ohälsotalet är högre än

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

STRATEGIPLAN

STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2016-2018 VISION STRATEGIPLAN 2016-2018 ÅRLIGA VERKSAMHETSPLANER 1. OMFATTNING & SYFTE Detta dokument omfattar en beskrivning av s strategiplan för 2016-2018. Det innehåller en övergripande

Läs mer

3. Gävle kommun skapar de bästa förutsättningarna för företagande i jämförelse med andra kommuner i Stockholmsregionen

3. Gävle kommun skapar de bästa förutsättningarna för företagande i jämförelse med andra kommuner i Stockholmsregionen Sid 1 (5) Tjänsteskrivelse 2016-09-07 Näringslivsprogram Näringslivsprogrammet utgår från det kommunövergripande målet Gävle kommun bidrar till att skapa goda förutsättningar för företagande och arbetstillfällen.

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Annika Westerberg Tillväxtverket

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Annika Westerberg Tillväxtverket Annika Westerberg Tillväxtverket 1 2 5 Nio program i Sverige Åtta regionala strukturfondsprogram Ett nationellt regionalfondsprogram 23 Fyra Insatsområden 1. Att stärka forskning, teknisk utveckling och

Läs mer

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se Venture Cup Det börjar alltid med en idé! Venture Cup är Sveriges ledande tävling för dig som vill utveckla din affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept och starta företag. Vi tar dig som tävlande

Läs mer

Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande. Larissa Godlewski 2013-03-19

Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande. Larissa Godlewski 2013-03-19 Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande Larissa Godlewski 2013-03-19 Barns lek och lärande - jämställdhetspolitisk arena - för de invandrakvinnor som vill och kan arbeta

Läs mer

Initiativ för att stärka handeln. En strategisk forskningsagenda

Initiativ för att stärka handeln. En strategisk forskningsagenda Initiativ för att stärka handeln En strategisk forskningsagenda Om Handelsrådet Handelsrådet är en kollektivavtalsstiftelse med övergripande syfte att förena parterna inom handeln i en strävan att stärka

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE BRYSSEL Denna verksamhetsplan presenterar verksamhetsinriktning, arbetsmetod och prioriteringar under 2014-.2015 för Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation.

Läs mer

Projektansökan 2011-10-20

Projektansökan 2011-10-20 Projektansökan 2011-10-20 Projektidé Vad skall ni göra för vem och varför? Beskriv i en till två meningar. Etablera IFS Rådgivning inom Almi Företagspartner Halland för företagarrådgivning till utlandsfödda

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund Projekt Skånsk Nätverkskraft Mål Att via nätverksbyggande och föreläsningar stimulera de deltagande företagens affärsutveckling. Syfte Att genom projektet få kunskap om kompetensbehovet land företagare

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Blomstrande näringsliv

Blomstrande näringsliv Blomstrande näringsliv i Hudiksvalls kommun En gemensam näringslivsstrategi framtagen i samverkan mellan näringsliv och offentlig sektor. Samhällstjänster av högsta kvalitet Attraktiv och hållbar livsmiljö

Läs mer

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet Inom projektet Golden Rules, som Tillväxtverket driver, finns det nu möjlighet att söka pengar för projekt som syftar

Läs mer

Slutrapport av verksamheten inom projektet Entrecoop i Dalarna

Slutrapport av verksamheten inom projektet Entrecoop i Dalarna Slutrapport av verksamheten inom projektet Entrecoop i Dalarna . SAMMANFATTNING Entrecoop i Dalarna har under projektperioden bidragit till att 7 företag bildats och där associationsformen är ekonomisk

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Information Nationella Regionalfondsprogrammet

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Information Nationella Regionalfondsprogrammet Information Nationella Regionalfondsprogrammet 1 1 Regionalfonden 2014-2020 Nio program i Sverige 6 2 3 4 5 Åtta regionala strukturfondsprogram 1. Övre Norrland 2. Mellersta Norrland 3. Norra Mellansverige

Läs mer

Rådet för Innovation och Företagande 2015-08-28

Rådet för Innovation och Företagande 2015-08-28 Rådet för Innovation och Företagande 2015-08-28 1 Dalarna 2020 Vägval: Innovativa miljöer och entreprenörskap Betydelsen av näringslivets förändrings- och konkurrensförmåga. Utveckla kluster och öppna

Läs mer

VÅRT ERBJUDANDE Internationella affärer Finansierings- guide Affärs- Besöks- nätverk program Kompetens- utveckling Synliggör ert företag

VÅRT ERBJUDANDE Internationella affärer Finansierings- guide Affärs- Besöks- nätverk program Kompetens- utveckling Synliggör ert företag VÅRT ERBJUDANDE till miljöteknikföretag Besöksprogram Finansieringsguide Internationella affärer Kompetensutveckling Affärsnätverk Synliggör ert företag Affärsrådgivning för miljöteknikföretag Introduktion

Läs mer

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 VINNOVA Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 Kort om oss Så fördelas pengarna Vad vi erbjuder Vi investerar 2,7 MILJARDER KRONOR varje år i runt 2400 FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSPROJEKT.

Läs mer

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv Projektbeskrivning: Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv 1. Sammanfattande projektidé Syftet med projektet är att undersöka hur samspelet mellan det regionala tillväxtarbetet och det

Läs mer

Strukturfonderna Östra Mellansverige. ERUF program Regional handlingsplan för Socialfonden Östra Mellansverige 2014-2020.

Strukturfonderna Östra Mellansverige. ERUF program Regional handlingsplan för Socialfonden Östra Mellansverige 2014-2020. ERUF program Regional handlingsplan för Socialfonden Östra Mellansverige 2014-2020 Örebro 2014-10-13 Ny programperiod! Nya förutsättningar! Börjar med program och plan ÖMS Regionalfonden 2014-2020 ERUF

Läs mer

Kommunikationsplan för Projekt Level Up för ungdomar, med ungdomar!

Kommunikationsplan för Projekt Level Up för ungdomar, med ungdomar! Kommunikationsplan för Projekt Level Up för ungdomar, med ungdomar! Samordningsförbundet, Västra Skaraborg 1. Sammanfattning Level Up är ett treårigt projekt som drivs av Samordningsförbundet Västra Skaraborg

Läs mer

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNOVA Information VI 2006:10 OM VINNVINN vinnvinn är ett initiativ för tillväxt i regionala innovationssystem. Nya affärsmöjligheter

Läs mer

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB BESLUTSUNDERLAG 1/2 Kompetensförsörjning och företagande Malin Thunborg 2015-07-06 Dnr: RUN 2015-257 Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB Region Östergötland och den nationella

Läs mer

Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland

Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland Besök www.leadergastrikebygden.se eller bli ett fan på www.facebook.com/leadergastrikebygden sidan 1 Fisketurism i Gästrikland - Projektplan Vad Vi satsar

Läs mer

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö Enheten för regional tillväxt Energikontor Värmland Dag Hallén 11 tematiska mål 1. Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation. 2. Öka

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Avsiktsförklaring för strategiskt partnerskap ett universitet, två städer

Avsiktsförklaring för strategiskt partnerskap ett universitet, två städer TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2016-12-06 KS 2016/1203 Kommunstyrelsen Avsiktsförklaring för strategiskt partnerskap ett universitet, två städer Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Stockholm, 19 mars 2013 Malin Lindbergforskare vid Luleå tekniska universitet Vad är innovation? Nya varor, tjänster, metoder, relationer... som kommit

Läs mer

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Dnr: UmU 100-394-12 Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Umeå universitet 2020 Vision och mål Fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå

Läs mer

din väg in till Högskolan i Skövde

din väg in till Högskolan i Skövde Externa relationer din väg in till Högskolan i Skövde Externa relationer är den naturliga ingången till Högskolan i skövde och våra ögon och öron utåt Externa relationer är en del av avdelningen Externa

Läs mer

Innovation i södra Småland

Innovation i södra Småland Innovation i södra Småland Vad är INNOVATION? Införandet eller genomförandet av en ny eller väsentligt förbättrad vara, tjänst eller process, nya marknadsföringsmetoder, eller nya sätt att organisera affärsverksamhet,

Läs mer

Lokal näringslivsutveckling

Lokal näringslivsutveckling Lokal näringslivsutveckling Insatser för lokalt utvecklingsarbete Åsa Bjelkeby Enhetschef Regionala miljöer 1 Kort om Tillväxtverket 370 medarbetare på 9 orter Arjeplog, Gävle, Göteborg, Jönköping, Luleå,

Läs mer

160 miljoner i EU stöd till tolv projekt i Östra Mellansverige

160 miljoner i EU stöd till tolv projekt i Östra Mellansverige Strukturfondspartnerskapet Östra Mellansverige PRESSINFORMATION Datum 10 juni 2015 Dnr Till media i Uppsala, Örebro, Södermanland, Västmanland och Östergötlands län 160 miljoner i EU stöd till tolv projekt

Läs mer

Lokala energistrategier

Lokala energistrategier Lokala energistrategier Kommunens roll att stimulera och främja en hållbar energianvändning och tillförsel på lokal nivå Presentationen Varför energi är en strategisk fråga för en kommun? Hur kan den omsättas

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa KVINNORS VÄXTKRAFT Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa Kalmar län behöver fler företagare och fler kvinnor som driver företag. Med fler kvinnor som företagare kommer fler affärsidéer fram och

Läs mer

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation ÖSTERGÖTLAND EN VÄRDESKAPANDE REGION 1. Uppdraget Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation 2. Arbetet 1. Inventera nuläget (vad är gjort hittills och varför, gällande strategier och

Läs mer

NDHC. Nordic Digital Health Center

NDHC. Nordic Digital Health Center NDHC Nordic Digital Health Center NDHC förprojekt 2016 Samhällsutmaningen Vi lever allt längre och efterfrågan på välfärdstjänster kommer att öka drastiskt i takt med att vi förväntar oss att ha en hög

Läs mer

0DUNQDGVNRPPXQLNDWLRQ

0DUNQDGVNRPPXQLNDWLRQ VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 4 MARKNADSKOMMUNIKATION Svår men spännande utmaning att särskilja sig 6 MARKNADSKOMMUNIKATION PR-arbete för relationer, reaktioner och rykten PR HANDLAR

Läs mer

Strategisk forsknings- och innovationsagenda Sverige som internationellt centrum för life science (SILS) 1

Strategisk forsknings- och innovationsagenda Sverige som internationellt centrum för life science (SILS) 1 Strategisk forsknings- och innovationsagenda Sverige som internationellt centrum för life science (SILS) 1 Vad betyder SILS-agendan för dig? Du som företagare får bättre tillgång till forskningsresurser

Läs mer

Forskning och utbildning inom ITS-området

Forskning och utbildning inom ITS-området Forskning och utbildning inom ITS-området Jan Lundgren, Linköpings universitet 2016-06-23 Inledning I arbetet med en nationell strategi och handlingsplan för användning av ITS betonas vikten av samarbete

Läs mer

Ägardirektiv ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB

Ägardirektiv ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB 1 (2) Landstingsstyrelsens förvaltning Tillväxt, miljö och regionplanering TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-10-29 LS 1209-1261 Handläggare: Roland Engkvist Landstingsstyrelsens arbetsutskott Ägardirektiv ALMI Företagspartner

Läs mer

Att vara styrman. Ledning av klusterinitiativ och regionala samhandlingsprocesser. Träningsprogram för Reglab 2012-09-11--12

Att vara styrman. Ledning av klusterinitiativ och regionala samhandlingsprocesser. Träningsprogram för Reglab 2012-09-11--12 Att vara styrman Ledning av klusterinitiativ och regionala samhandlingsprocesser Träningsprogram för Reglab 2012-09-11--12 Peter Kempinsky, Björn Eriksson Edith Andresen, Marita Svensson Inledning Syfte

Läs mer

Regionalfonden Västsverige

Regionalfonden Västsverige Regionalfonden Västsverige 2014-2020 Kort om Tillväxtverket Arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Genom kunskap, nätverk och finansiering skapar vi bättre förutsättningar för befintliga och

Läs mer

Hur utvärderar man innovativa miljöer? En strategi för strategiskt lärande i VINNVÄXT-programmet. Göran Andersson

Hur utvärderar man innovativa miljöer? En strategi för strategiskt lärande i VINNVÄXT-programmet. Göran Andersson Hur utvärderar man innovativa miljöer? En strategi för strategiskt lärande i VINNVÄXT-programmet Göran Andersson Två grundstenar Effeklogik för programmet Utvärdering, Uppföljning och Processtöd hänger

Läs mer

Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande

Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande Tjänsteskrivelse 1(1) 2016-11-28 Dnr: KS 2016/327 Kommunstyrelsen Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Strategi för EU-arbetet i Kävlinge kommun

Läs mer

samverkan i fokus Med Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj?

samverkan i fokus Med Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj? 2. Med samverkan i fokus Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj? Rapport från lärprojektet Formaliserad samverkan mellan akademi och

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Finansiering och samarbetsavtal med Uppsala innovation centre

Finansiering och samarbetsavtal med Uppsala innovation centre KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Dahlmann Christian Linder Cecilia Datum 2016-11-14 Diarienummer KSN-2016-2333 Kommunstyrelsen Finansiering och samarbetsavtal med Uppsala innovation centre 2017-2019

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

VINNVINN konceptdokument

VINNVINN konceptdokument Konceptdokument VINNVINN05 1 VINNVINN konceptdokument Syftet med dokumentet är att lägga fast förutsättningarna för fortsättningen och utvidgningen för VINNVINN-projekten för 2005-2006. VINNVINN är ett

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Medlemmar. VÄSTSVENSKA Kemi- och Materialklustret

Medlemmar. VÄSTSVENSKA Kemi- och Materialklustret Medlemmar Vi vill. Utveckla och stärka samarbetet mellan aktörer från näringslivet, akademi/institut och det offentliga. Initiera innovations- och utvecklingsprojekt inom prioriterade områden. Styrka Klustrets

Läs mer

Genus och innovation Trender, Teori, Tillväxt

Genus och innovation Trender, Teori, Tillväxt Genus och innovation Trender, Teori, Tillväxt 15 nov 2012 Malin Lindberg, forskare vid Luleå tekniska universitet Ny politik för tillväxt & innovation Globalt (OECD) Europa (EU2020) Sverige (SNIS) Regionalt

Läs mer