Strategi och handlingsplan High Voltage Valley

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Strategi och handlingsplan High Voltage Valley 2009-2010"

Transkript

1 Strategi och handlingsplan High Voltage Valley Bakgrund och nuläge High Voltage Valley startade sin verksamhet i slutet av år Målsättningen var främst att skapa en forskarby och under åren byggdes ett nära samarbete med universiteten (KTH, Chalmers och Uppsala universitet) ABB och STRI upp. Verksamheten finansierades delvis av regeringen som bidrog med totalt nio miljoner kronor under dessa år och aktiviteterna som genomfördes var på ett eller annat vis forskningsanknutna. Avsikten med att samla näringsliv, akademi och offentliga aktörer kring High Voltage Valley var att stärka den världsledande position regionen har inom elkraftteknik. Under uppstartsåren genomförde High Voltage Valley bland annat en internationell forskarskola "Graduate School in High Voltage Engineering" och ett antal doktorander från olika delar av världen var kopplade till verksamheten i Ludvika. High Voltage Valley var, och är också i dag, koordinatorer i ett forskningsprojekt, SafePowNet, med stöd från Europeiska Kommissionen DGJLS. Projektet drivs i samarbete med KTH, samt partners i Litauen och Holland. Från och med år 2009 tar vi nästa steg i utvecklingen av High Voltage Valley. Målsättningen är att få små och medelstora företag (SMF) delaktiga i den neutrala samverkansplattformen för att kunna skapa ett framgångsrikt klusterinitiativ. SMF har under tidigare år inte har varit delaktiga i någon större utsträckning. Deras medverkan är en viktig förutsättning för regional tillväxt och utveckling. Strategin och handlingsplanen baseras på dialog och samarbete med de aktörer som ingår i High Voltage Valley samt med SMF i regionen undre våren och sommaren Vår inspiration till att utveckla High Voltage Valley i denna riktning hämtar vi från framgångsrika initiativ i regionen och näraliggande branscher såsom Triple Steelix, Robotdalen och Fiber Optic Valley. 2. Förutsättningar för High Voltage Valley Ludvika är Sveriges ingenjörstätaste stad och anledningen till det är att ABB-koncernens centrum för kraftöverföring finns här. I Ludvika utvecklar och tillverkar man produkter och system som gör det möjligt att överföra elkraft korta och långa sträckor. Och ABB som är världsledande utvecklar ständigt sin forsknings och utvecklingsverksamhet för att behålla sin världsledande ställning. Utöver ABB finns det också många framgångsrika små och medelstora som bidrar till den positiva utveckling vi ser i regionen. 3. Inriktning för High Voltage Valley 3.1 Affärsidé Klusterinitiativet High Voltage Valley är en neutral samverkansplattform där företag, Sveriges ledande tekniska högskolor och offentliga aktörer samverkar för att höja regionens attraktivitet, attrahera viktig kompetens och bidra till utveckling av befintliga företag, nya innovationer och företag. Syftet är att säkerställa och vidareutveckla regionens världsledande position inom elkraftteknik. 1

2 3.2 Vision High Voltage Valley ska erbjuda Europas bästa miljö för utveckling av innovationer och företag inom elbaserad energiförsörjning 3.3 Målgrupp High Voltage Valley är ett klusterinitiativ och en neutral samverkansplattform som vänder sig till företag som har en koppling till den utveckling som sker runt ABB i Ludvika. 3.4 Framtida scenario, kortsiktiga mål och konkreta åtgärder Nedan beskrivs framtida scenario, kortsiktiga mål och konkreta åtgärder för High Voltage Valley. Dessa är kopplade till verksamhetsområden/strategiska inriktningar som beskrivs under punkt 4. För arbetet har följande framtida scenario formulerats: Regionen har fått flera nya konsulter/företag inom exempelvis isolationskoordination, el kvalitet och tillförlitlighet. Regionen har fått flera nya leverantörer av komponenter/system till elkraftindustrin. Ett flertal nya innovationer har utvecklats till bärkraftiga företag. Regionen har ett gediget utbildningsprogram i elkraftteknik och närliggande ämnen. Ett småskaligt högspänningslaboratorium och verkstad är igång där företag från regionen arbetar med koncept- och produktutveckling i samarbete med högskolor och där det finns en tät kontakt mellan regionens skolor för studiebesök, laborationer etc. För har följande kortsiktiga mål och konkreta åtgärder identifierats: High Voltage Valley ska ha bidragit till att 1 nytt företag har startat 5 företag ska vara delaktiga i utvecklingsprojekt 1 strategiskt forskningsprojekt ska ha startats 5 examensarbeten ska ha förmedlats 1 internationell samarbetspartner ska ha identifierats En strategi och handlingsplan för åren ska tas fram En långsiktig strategi och handlingsplan för åren 2011 och framåt ska tas fram En EU ansökan (regionala strukturfonderna) för åren ska tas fram Verktyg för att mäta verksamhetens resultat ska utvecklas 3.5 Uppföljning av målen Målen och de konkreta åtgärderna följs kontinuerligt upp av projektledaren. Hon rapporterar i sin tur till styrgruppen. I projektledarens uppdrag ingår också att årligen ta fram en verksamhetsberättelse där måluppföljningen är en central del. Verksamhetsberättelsen är också ett dokument som ska kommuniceras externt. 2

3 4. Strategi och verksamhet för åren Långsiktiga projekt med fokus på kunskapsutveckling och kortsiktiga projekt med fokus på innovation och utveckling av produkter och tjänster Inom ramen för High Voltage Valley drivs projekt av olika karaktär. Det handlar dels om strategiska forskningsprojekt (3-5 år) där ett konkret exempel är det projekt som i dag drivs inom elektromagnetisk kompabilitet. Men också om kortare behovsmotiverade och industrinära projekt (<1 år) med fokus på att utveckla innovationer samt produkter och tjänster. Konkret arbetar vi kontinuerligt med att scanna av vilka potentiella projekt som finns inom ABB och hos små och medelstora företag, att skapa mötesplatser mellan dessa projekt och akademin, samt offentliga aktörer, så att nya projektidéer kan kreeras. När ett projekt har identifierats, söker vi finansiering för det samt tillsätter kompetens utefter det behov som finns. Detta innebär att High Voltage Valley ska ha kunskap om de finansieringskällor som finns tillgängliga samt ha kompetens att söka medel och administrera projekt. I det fall ett projekt rör sig om kommersialisering av en ny produkt samarbetar vi med aktörer som kan bidra med relevant kompetens, exempelvis Företagsinkubatorn. Fokus i nuläget är att starta projekt som ger snabba konkreta resultat. Det är viktigt bland annat för att attrahera små och medelstora företag. Viktigt att förtydliga är dock att High Voltage Valley inte startar projekt för projektens skull utan att det alltid är med fokus på att skapa tillväxt. Nedan följer en beskrivning över verksamhets- respektive kompetensområden som ovan nämnda projekt kan drivas inom. Verksamhetsområden Kompetensområden System Drift System Konstruktion Apparater Komponenter Artiklar Grund forskning Konsultation Utbildning R & D Tillverkning Produktion Logistik (SCM) Installation och Idrifttagning Underhåll Drift Källa: Petter Nilsson, ABB Konkreta åtgärder som ska genomföras: 20 företagsbesök ska genomföras, år företagsbesök ska genomföras, år nationella aktörer/potentiella finansiärer ska besökas, år 2009 Finansiering ska sökas för identifierade utvecklingsprojekt, åren Administration av utvecklingsprojekt, åren

4 4.2 Kommunikation/marknadsföring av HVV som plattform och varumärke En stor utmaning för att säkerställa och vidareutveckla den position som regionen har inom elkraftteknik är att personer ska välja att bo, arbeta, skapa nya innovationer och starta nya företag i regionen. High Voltage Valley:s roll är att bidra till att skapa den attraktiva miljön och också att kommunicera detta till omvärlden. Initialt riktar High Voltage Valley sin kommunikation internt till deltagarna i klusterinitiativet samt externt mot i första hand regionala och nationella aktörer/finansiärer och akademin. I ett längre perspektiv kommer High Voltage Valley även att arbeta utifrån ett internationellt perspektiv. Att konkretisera vilka målgrupperna är samt vilka verktyg vi ska använda när High Voltage Valley kommuniceras är ett uppdrag för arbetsgruppen för kommunikation, i samarbete med en reklambyrå, att arbeta fram. Konkreta åtgärder: Framtagande av en kommunikationsplattform, år 2009 Framtagande av en marknadsplan, år Utveckla nätverk/mötesplatser för samverkan mellan aktörerna En utmaning och en framgångsfaktor i att skapa ett framgångsrikt klusterinitiativ är att skapa mötesplatser mellan ABB, små och medelstora företag, akademin, offentliga och andra aktörer. Syftet är att skapa förutsättningar för förtroendefulla relationer mellan de olika aktörerna och därigenom möjliggöra för framtida samverkan. Det är i gränslandet mellan olikheter som de nya idéerna kreeras och de nya innovationerna skapas. High Voltage Valley:s roll i detta sammanhang är att arrangera mötesplatserna samt att vara länken mellan de olika aktörerna. Konkreta åtgärder: 5 mötesplatser ska arrangeras, åren större konferenser ska genomföras, år Utveckla kunskaps- och kompetensförsörjning för regionens företag High Voltage Valley ska tillsammans med ABB vara en länk mellan små och medelstora företag i regionen och akademin. Konkret handlar det om att förmedla kontakter/vara en länk när det gäller forskning, problemlösning och examensarbeten. High Voltage Valley kan också tillhandahålla en fysisk arbetsplats till studenter/forskare som arbetar med ett projekt kopplat till näringslivet i regionen. High Voltage Valley ska också i samarbete med akademin och näringslivet arbeta för att studenter redan under sin högskoleutbildning kopplas till konkreta projekt i regionen. Syftet är att högskolestuderande redan under sin utbildning ska få en koppling till regionen och en insikt i vilka möjligheter som finns om man väljer att bo och arbeta i regionen. I framtiden ska High Voltage Valley, för att säkra det rekryteringsbehov som finns inom branschen, utveckla arbetet när det gäller kompetensförsörjning. Det handlar om att arbeta systematiskt från grundskolan till universitet. Byggutbildning STAR är ett lyckat exempel där man hittat ett framgångsrikt koncept för att säkerställa det behov av kompetens som branschen har. 4

5 Deltagande högskolor och universitet ska i samarbete med High Voltage Valley erbjuda seminarier/utbildningar som främst vänder sig till aktörerna inom ramen för High Voltage Valley. Konkreta åtgärder: 5 kompetenshöjande seminarier/kurser ska genomföras, åren examensjobb ska genomföras hos företag i region (exkl. ABB), år 2010 Världens häftigaste examensarbete ska formuleras och erbjudas till studenterna, år 2010 Möjligheterna att i en kurs koppla studenter till konkreta projekt i regionen ska utredas, 2009 Ett konkret förslag på hur vi ska arbeta med kompetensförsörjning ska tas fram, Organisation High Voltage Valley drivs i dag som ett projekt inom ramen för det regionala utvecklingsbolaget AB Samarkand2015. High Voltage Valley har en egen styrgrupp samt arbetsgrupper. I samband med att nya projekt startas skapas också en särskild organisation kring det projektet. Den ska bestå av den kompetens som bedöms som nödvändig för just det specifika projektet. I de fall det är nödvändigt (exempelvis beroende på projektets storlek) skaps också en delprojektstyrgrupp som rapporterar till, och organisatoriskt sorterar under, styrgruppen. Styrgruppen har det övergripande ansvaret för utvecklingen av High Voltage Valley och beslutar om strategiskt viktiga frågor. Beslut av ekonomisk karaktär, som ligger uanför High Voltage Valleys fastställda budget, ska dock fattas av styrelsen för AB Samarkand2015. Utöver styrgruppen har också två arbetsgrupper formats. De bidrar med viktig kompetens till styrgruppen och rapporterar också till, och sorterar under, densamma. 5.1 Styrgrupp Johan Söderström, platschef ABB i Ludvika Staffan Andersson, ABB Monica Rönnlund, vd Falun Borlänge regionen Maria Pettersson, Kommunstyrelsens ordförande i Ludvika Kommun tillika ordf. i AB Samarkand2015 Janne Pettersson, vd Väsman Invest Dan Wikström, vd STRI Bo Sörberg, vd VB Energi Rajeev Thottappillil, professor KTH Marcus Lindahl, Uppsala universitet 5.2 Arbetsgrupper Expertpanel: Den här arbetsgruppen är i dagsläget inte formad utan styrgruppens har i uppdrag att besluta om vilka personer som bör ingå. Syftet med arbetsgruppen är att samla viktiga tekniska kompetenser som har kunskap att bedöma vilka projektidéer som är lämpliga att satsa på inom ramen för High Voltage Valley. Två personer från arbetsgruppen är adjungerade i styrgruppen där de föredrar expertpanelens förslag. Styrgruppen fattar sedan det formella beslutet. Kommunikation: Arbetsgruppen för Kommunikation har i uppdrag att arbeta med varumärket High Voltage Valley och är delaktiga i arbetet med att ta fram en kommunikationsplattform som bland annat kommer att tydligöra hur High Voltage Valley ska synas och vilka verktyg som ska användas. I 5

6 arbetsgruppen ingår förutom projektledaren, Kristina Holmström Matses som är Kommunikationschef för divisionerna Power Products och Power Systems ABB i Sverige samt Ann- Louise Skoglund som är Marknadschef på Falun Borlänge regionen. 5.3 Delprojektstyrgrupper Dessa inrättas vid behov. 5.4 Projektledning I verksamheten finns en projektledare anställd på 100 %, Linda Nilsson, och ytterligare en person ska anställas på 50 % för att arbeta med administration i projektet. Projektledarens huvudsakliga arbetsuppgifter är att ansvarara för att projektets planerade aktiviteter genomförs, följa upp och mäta de mål som har fastställts samt att ansvara för att söka finansiering för verksamheten. Utöver ovannämnda lägger Karin Adolfsson, assistent/ekonom hos AB Samarkand2015, 16 timmar i månaden på ekonomihanetring. Monica Rönnlund, som ingår i High Voltage Valleys styrgrupp, och också har en bred kunskap om regionala klusterinitiativ och innovationssystem (bland annat från uppbyggnaden av innovationssytemet Triple Steelix) arbetar nära projektledaren för att säkerställa att projektet fortlöper i rätt riktning. Monica lägger 8 timmar/vecka i projektet. 6. Samarbetspartners Nedan följer en kort beskrivning av olika externa aktörer vi samarbetar med: Väsman Invest: Är ett lokalt investmentbolag som ska stimulera och stödja livskraftiga företagsidéer som tryggar befintliga arbetstillfällen och skapar nya inom Ludvika Kommun. Nyföretagarcentrum: Erbjuder konfidentiell, oberoende och kostnadsfri rådgivning och stöd till nyföretagare. Företagsinkubatorn: Hjälper företag med en tydlig tillväxtpotential att utvecklas genom att erbjuda följande utvecklingsprogram; Business start, Business Lab och Business Accelerator. Driv Eget: Ska inspirera fler att bli företagare i Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika, Säter och Smedjebacken. Projektet är inriktat både på nyföretagande och på övertagande av befintliga företag. Power Circle: Är en branschorganisation som skall verka för att elen och eltekniken stärker och stödjer en positiv och hållbar samhällsutveckling. IDA (Invest in Dalarna Agency): Hjälper utländska investerare att etablera sig i Dalarna. Ett företag som planerar att etablera eller investera i Dalarna erhåller kostnadsfri information och assistans. Triple Steelix: Är en regional utvecklingssatsning som arbetar med att göra stål- och verkstadsindustrin i Bergslagen ännu starkare. Corporate Research: i Västerås är ABB:s största centrala forskningsenhet. 6

7 7. Finansiering Under åren har High Voltage Valley totalt följande finansiering för basverksamheten. Intäkter (i kontanta medel, eget arbete och lokaler) Ludvika Kommun kr Smedjebackens kommun kr FalunBorlänge regionen kr Region Dalarna kr Europeiska regionala utvecklingsfonden kr Kostnader (faktiska kostnader och offentliga bidrag i annat än pengar) Personalkostnader Externa tjänster Övriga kostnader Offentliga bidrag i annat än pengar kr kr kr kr Den totala finansieringen under dessa två år är därmed kr ( kr/år). Målsättning är att utöka finansieringen med nationella medel samt EU medel. En ny ansökan om regionala strukturfondsmedel ska lämnas in för åren Privata aktörer kommer också att bidra med finansiering i de projekt de är aktiva inom och de bidrar redan idag i form av eget arbete i och med deltagandet i både styr- och arbetsgrupper. Externa projekt kring FoU och innovationer kräver egen extern finansiering och ryms inte inom ramen för arbetet med att utveckla samverkansplattformen High Voltage Valley. /Linda Nilsson, High Voltage Valley 7

erksamhets erättelse 011 high voltage valley

erksamhets erättelse 011 high voltage valley erksamhets erättelse 011 high voltage valley bakgrund High Voltage Valley bildades i slutet av 2005 och initiativtagare var det regionala utvecklingsbolaget AB Samarkand2015 i samarbete med ABB, STRI,

Läs mer

Fokus InnoWent Högskolan Dalarna en infrastuktur för näringslivets kompetensbehov, förnyelse och hållbar tillväxt Projektbeskrivning 2010-08-30

Fokus InnoWent Högskolan Dalarna en infrastuktur för näringslivets kompetensbehov, förnyelse och hållbar tillväxt Projektbeskrivning 2010-08-30 Fokus InnoWent Högskolan Dalarna en infrastuktur för näringslivets kompetensbehov, förnyelse och hållbar tillväxt Projektbeskrivning 2010-08-30 2 Innehåll Sammanfattning... 4 Bakgrundsbeskrivning, skäl

Läs mer

Movexum regional företagsinkubator Gävleborg

Movexum regional företagsinkubator Gävleborg Fördjupad projektbeskrivning Movexum regional företagsinkubator Gävleborg Fas 2 2011-07-01 -- 2013-12-31 Bilaga till ansökan om regionala projektmedel hos Region Gävleborg 2011-2013 Innehåll 1. Sammanfattande

Läs mer

VR 2010:05. - Reflektioner och lärdomar

VR 2010:05. - Reflektioner och lärdomar VINNOVA Rapport VR 2010:05 VINNVÄXT i halvtid - Reflektioner och lärdomar Göran Andersson, Kristina Larsen & Anna Sandström Titel : VINNVÄXT i halvtid - Reflektioner och lärdomar Författare: Göran Andersson,

Läs mer

Swedish Incubators & Science Parks. Inspel till Forsknings- och Innovationspolitiska propositionen respektive Den Nationella Innovationsstrategin

Swedish Incubators & Science Parks. Inspel till Forsknings- och Innovationspolitiska propositionen respektive Den Nationella Innovationsstrategin Swedish Incubators & Science Parks - den nationella medlemsorganisationen för Sveriges kunskapsintensiva innovationsmiljöer Inspel till Forsknings- och Innovationspolitiska propositionen respektive Den

Läs mer

Styrning och uppföljning av näringslivsverksamheten

Styrning och uppföljning av näringslivsverksamheten Revisionsrapport Styrning och uppföljning av näringslivsverksamheten Sandvikens kommun Mars 2012 Louise Cedemar Micaela Hedin Innehållsförteckning Sammanfattning 2 1 Inledning 4 1.1 Bakgrund, revisionskriterier

Läs mer

Uppdaterad 14-04-10. Verksamhetsplan Gnosjöregionens Näringslivsråd 2014-2017. Konkurrenskraft

Uppdaterad 14-04-10. Verksamhetsplan Gnosjöregionens Näringslivsråd 2014-2017. Konkurrenskraft Uppdaterad 14-04-10 Verksamhetsplan Gnosjöregionens Näringslivsråd 2014-2017 Konkurrenskraft Verksamhetsplan Inriktning 2014-2017 Under gällande verksamhetsperiod är denna plan vårt interna styrdokument.

Läs mer

VINNOVA INFORMATION VI 2014:03 GLOBALT LEDANDE INNOVATIONSKRAFT HÅLLBAR TILLVÄXT ÅRSREDOVISNING HÖGTEKNOLOGISK ÅTERVINNING SMÅFÖRETAG VINNOVA

VINNOVA INFORMATION VI 2014:03 GLOBALT LEDANDE INNOVATIONSKRAFT HÅLLBAR TILLVÄXT ÅRSREDOVISNING HÖGTEKNOLOGISK ÅTERVINNING SMÅFÖRETAG VINNOVA VINNOVA INFORMATION VI 2014:03 INNOVATIONSKRAFT HÅLLBAR TILLVÄXT ARBETSLIV FORSKNING TRANSPORT HÄLSA GLOBALT LEDANDE INDIVIDER OCH INNOVATIONSMILJÖER KUNSKAPSTRIANGELN ÅRSREDOVISNING HÖGTEKNOLOGISK ÅTERVINNING

Läs mer

innovationer och entreprenörskap

innovationer och entreprenörskap The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 innovationer och entreprenörskap Regional handlingsplan för örebroregionen regional handlingsplan för innovationer och entreprenörskap 2012-2013 1 Att göra! Innehåll

Läs mer

Innehåll. Summering. inkubatorns roll inkubatorns samverkan med andra aktörer inkubatorns innehåll inkubatorns finansiering inkubatorföretagens profil

Innehåll. Summering. inkubatorns roll inkubatorns samverkan med andra aktörer inkubatorns innehåll inkubatorns finansiering inkubatorföretagens profil Förstudie i-lift Summering Denna rapport sammanfattar den förstudie som bedrivits i regi av Lunds NyföretagarCentrum under våren och hösten 2014 i syfte om att utreda och utvärdera behovet och möjligheten

Läs mer

AVESTA 2020. Bil. 2. År 2020 ska vi vara 25 000 invånare! * * * * *

AVESTA 2020. Bil. 2. År 2020 ska vi vara 25 000 invånare! * * * * * Bil. 2 AVESTA 2020 År 2020 ska vi vara 25 000 invånare! För att Avesta år 2020 skall vara en dynamisk tillväxtregion, krävs ett breddat näringsliv som är hållbart förankrat både lokalt och regionalt. Satsningar

Läs mer

Fördjupad Projektbeskrivning GISTECH. 8.1 Bakgrund skäl till projektet

Fördjupad Projektbeskrivning GISTECH. 8.1 Bakgrund skäl till projektet Bilaga 1 1 Fördjupad Projektbeskrivning GISTECH 8.1 Bakgrund skäl till projektet Regionen behöver nya drivkrafter för att skapa tillväxt utifrån de förutsättningar och utmaningar vi står inför. En viktig

Läs mer

Beviljade ansökningar Universitets och högskolors strategiska utveckling av samverkan och verifiering 2014

Beviljade ansökningar Universitets och högskolors strategiska utveckling av samverkan och verifiering 2014 1 (16) Beviljade ansökningar Universitets och högskolors strategiska utveckling av samverkan och verifiering 2014 Utlysningen fick in 16 ansökningar på totalt 135,5 Mkr 15 ansökningar beviljades för del

Läs mer

VI 2010:09. No wrong door. alla ingångar leder dig rätt. Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag

VI 2010:09. No wrong door. alla ingångar leder dig rätt. Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag VINNOVA Information VI 2010:09 No wrong door alla ingångar leder dig rätt Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag Karin Nygård Skalman Titel: NO WRONG DOOR Alla ingångar

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

ENA. Entreprenörskap Nätverk Arena. Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten

ENA. Entreprenörskap Nätverk Arena. Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten ENA Entreprenörskap Nätverk Arena Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten Genom att skapa en dynamisk och hållbar plattform där samhällets

Läs mer

vidareutveckling av Dalastrategins vägval underlag till handlingsprogram

vidareutveckling av Dalastrategins vägval underlag till handlingsprogram vidareutveckling av Dalastrategins vägval underlag till handlingsprogram 1 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Dalarna i världen utvecklingsförutsättningar och drivkrafter... 5 2.1 Ökad regionalisering...6

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Kronoberg som innovativ miljö. Samverkan för konkurrenskraft och tillväxt

Kronoberg som innovativ miljö. Samverkan för konkurrenskraft och tillväxt Regionförbundet södra Småland Kronoberg som innovativ miljö Samverkan för konkurrenskraft och tillväxt 2 Regionförbundet södra Småland KRONOBERG SOM INNOVATIV MILJÖ Innehåll Innehåll... 3 1. Förord...

Läs mer

Verksamhetsåret 2014 samt budget

Verksamhetsåret 2014 samt budget DEL 2 Verksamhetsåret 2014 samt budget I denna del finns en ettårsbudget och beskrivningar av vår verksamhet för att belysa vår roll och insatser inom olika projekt och områden. Denna del innehåller: sid:

Läs mer

Värmlands klusterinitiativ-värdering av samverkan för utveckling och tillväxt

Värmlands klusterinitiativ-värdering av samverkan för utveckling och tillväxt När kunskap ger resultat --- Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland och NUTEK Värmlands klusterinitiativ-värdering av samverkan för utveckling och tillväxt 11 april 2008 Ref Version Datum Godkänd Kontroll

Läs mer

Slutrapport U 2020. en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län

Slutrapport U 2020. en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län Slutrapport U 2020 en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län Förstudien U2020 är finansierad av EU:s regionala fond, Mål 2 Östra Mellansverige,

Läs mer

Lägesrapport. Grunden i projektets verksamhet börjar kännas väldigt bra och stabil då anställningar och upphandlingar varit väldigt lyckade.

Lägesrapport. Grunden i projektets verksamhet börjar kännas väldigt bra och stabil då anställningar och upphandlingar varit väldigt lyckade. Lägesrapport Projektnamn Livskraftigt företagande/ Driveget Sökande Utvecklingsbolaget MittDalarna AB Ärende ID 27459 Tidsperiod 1/5-08 31/5-08 Rapport nr. 3 Åtgärd 1.2 Bilaga nr.(till ansökan om utbetalning)

Läs mer

innovation och entreprenörskap

innovation och entreprenörskap The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 innovation och entreprenörskap handlingsplan för örebroregionen 2014-2016 innovation och entreprenörskap handlingsplan för Örebroregionen 2014 2016 1 Innehåll 1.

Läs mer

Dagordning för Strukturfondspartnerskapets möte 2012-06-15

Dagordning för Strukturfondspartnerskapets möte 2012-06-15 Strukturfondspartnerskapet Dagordning 1(1) i Västsverige 212-6-1 Dagordning för Strukturfondspartnerskapets möte 212-6-15 1. Sammanträdets öppnande, med upprop 2. Godkännande av dagordning 3. Val av justerare

Läs mer

Samhällskontraktet. Högskolan + kommunerna = sant

Samhällskontraktet. Högskolan + kommunerna = sant Samhällskontraktet Högskolan + kommunerna = sant FAKTA KARIN RÖDING Karin Röding är sedan våren 2011 rektor vid Mälardalens högskola. Hon har tidigare varit bland annat chef för Universitets- och högskoleenheten

Läs mer

Projektet Strängnäs Växer

Projektet Strängnäs Växer Utvärderingsrapport av : Projektet Strängnäs Växer European Minds Utvärderare: John Gunnarsson www.europeanminds.se INNEHÅLL KAP 1. Sammanfattning 3 KAP 2. Bakgrund till projektet 4 KAP 3. Utvärderarens

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

Innovationsslussar- Nya samverkansmiljöer och. kommersialisering av innovationer inom hälso- och sjukvården

Innovationsslussar- Nya samverkansmiljöer och. kommersialisering av innovationer inom hälso- och sjukvården 1 (13) Elisabet Nielsen, 08/473 3107 2014-07-03 Elisabet.Nielsen@VINNOVA.se 2008-04049 N2008/7291/FIN Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Innovationsslussar- Nya samverkansmiljöer och kommersialisering

Läs mer

UTVECKLINGSPROGRAM 2006 DELPROCESS SAMVERKAN

UTVECKLINGSPROGRAM 2006 DELPROCESS SAMVERKAN UTVECKLINGSPROGRAM 2006 DELPROCESS SAMVERKAN SAMMANFATTNING AV NULÄGESANALYSEN 28 FEBRUARI 2003, Projektsamordnare: Gudrun Boström Projektgrupp: Jonas Ehrling, Christina Skogberg och Niclas Forsling INLEDNING

Läs mer