Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken"

Transkript

1 Swedish Incubators & Science Parks - den nationella medlemsorganisationen för Sveriges regionala innovationsmiljöer Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken Nyttja SISP- medlemmarnas nätverk av etablerade noder i regionala innovationssystem som intermediärer, projektägare och utförare! Till Näringsdepartementet och Utbildningsdepartementet Stockholm

2 1 Inledning Svenskt näringslivs förmåga att konkurrera på en global marknad kräver ett ständigt nyttiggörande av kunskap, forskningsrön och hållbara affärsidéer. Regeringen, departement och myndigheter har i de kommande EU- programformerna Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken en stor möjlighet att skapa förutsättningarna för en närmare och effektivare samverkan mellan akademi och näringsliv samt stimulans och stöd för näringslivsutveckling. Detta möter behovet av hållbar tillväxt, jobbskapande och framtida välstånd, vilket är i linje med bärande idéer i Regeringens nationella innovationsstrategi med syftet att utveckla ett innovationssystem i världsklass. Swedish Incubators & Science Parks (SISP) företräder Sveriges nationellt täckande nätverk av 32 science parks (forsknings- /teknikparker) och 43 företagsinkubatorer, samtliga med triple helix- förankring. Detta innebär att SISP representerar en stor del av Sveriges noder i de regionala innovationssystemen samt direkt eller indirekt en betydande del av landets klusterverksamhet. Likaså driver SISP- medlemmarna en majoritet av Sveriges affärsängelnätverk respektive ett tiotal lokala såddkapitalfonder. Kopplingen till landets lärosäten är givetvis stark, ofta organisatoriskt, men också innehålls- och konceptmässigt. Dessa regionalt förankrade innovationsmiljöer bidrar till nyföretagande, näringslivsförnyelse i befintliga företag och konkurrenskraftig tillväxt. Nu planeras också ett närmare samarbete med instituten vilket bedöms ha stor potential med komplementerande funktioner. Inkubatorer och science parks är stimulerande och utvecklande miljöer för kunskapsintensiva företag. Inkubatorer erbjuder idébärare och nya tillväxtföretag affärsutvecklingsstöd samt nätverk till finansiering. En science park är en aktör som driver mötesplats mellan människor, idéer och kunskap samt utgör en plattform för utvecklingsprocesser och kluster. På senare tid har också attraktionsprocesser blivit allt viktigare, dvs. konkreta insatser för att attrahera etableringar, kapital och inte minst kompetent arbetskraft. Effekten av inkubatorer och science parks är ett tydligt bidrag till kunskapsintensivt nyföretagande och förnyelse av det befintliga näringslivet inklusive att utveckla den svenska förmågan att producera industriella produkter. Gemensamt är alltid närhet till universitet, högskola eller forskningsinstitut. I dessa innovationsmiljöer finns idag omfattande erfarenhet av operativt arbete med kunskapsintensiva företag, en utveckling som har gått mycket snabbt. Flera svenska science parks är idag internationellt välrenommerade och kända som starka innovationsmiljöer och klusteraktörer. Science parks och inkubatorer utgör således en sammanhängande del av infrastrukturen i Sveriges innovationssystem. Verksamheterna är under snabb utveckling och många av dessa utvecklar nya funktioner och får utvidgade uppgifter som centrala aktörer, mötesplatser och operatörer i innovationssystemet. 1

3 2 Erfarenheter och förutsättningar Mot bakgrund av ovanstående önskar vi här inkomma med synpunkter och förslag inför den nationella organiseringen av Sveriges deltagande i kommande EU- program Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken. SISPs 65 medlemmar utgör med sina regionala innovationsmiljöer och kommersialiseringsprocesser redan idag en viktig genomförandekraft för svensk medverkan i dessa EU- program. Tillväxtverkets följeforskning och resultatuppföljning av de pågående regionala strukturfondsprogrammen indikerar att Sveriges science parks och inkubatorers tillhör de mest framgångsrika när det gäller att stödja växande innovativa företag. I de kommande EU- programmen läggs tydligare fokus utifrån nyttiggörandeperspektiv - på kommersialisering, på innovationsbaserade snabbväxande företag samt att i högre grad engagera befintligt näringsliv. Smart specialisering förordas, dvs. fokusering på särskilda kompetens- och branschområden. Samtidigt rekommenderas också tvärsektoriell samverkan. I Horisont 2020 förordas också systematiskt samarbete genom intermediärer. Ovanstående prioriteringar välkomnar vi varmt. I nationella strukturfondsprogrammet introduceras också riskkapital som central insats. Dessa fokusområden är redan idag uppdrag till och kärnkompetenser hos SISPs medlemmar vilket kan ge en kort startsträcka och effektivt genomförande av insatser i EU- programmen. I SISP- medlemmarnas innovationsmiljöer sker kontinuerlig innovation och näringslivsutveckling. En fördel är att här utbyts idéer, kunskap och kontakter mellan akademi, institut och företag åt båda hållen. Detta är en viktig förutsättning för konkret samverkan och nyttiggörande. SISPs samlade erfarenhet talar för att insatser för innovationsbaserad tillväxt, inklusive forskningsbaserat, i praktiken med fördel kan samorganiseras med insatser för tillväxt ur ett bredare perspektiv. Viktiga framgångsfaktorer är kontinuitet, konkret triple helix- engagemang, nätverk och kritisk massa samt affärsutvecklingskompetens, vilka idag redan finns i SISPs strukturer men har stor potential att stärkas. I SISP har också medlemmarna ett kansli med ett gemensamt utvecklings- och utförarbolag som har till uppgift att driva branschgemensamma projekt och uppdrag. Sammantaget utgör detta en unik infrastruktur en nationell kontaktpunkt och koordinator med regionala utförare och intermediärer - för svenskt genomförande av EU- programformerna inom ramen för Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken (strukturfonderna). 2

4 3 Konkreta synpunkter och förslag Nedan följer ett antal generella synpunkter och förslag i punktform, samt specifika inspel på Sveriges nationella organisation för Horisont 2020, COSME respektive Strukturfonderna. Självklart önskar vi gärna presentera dessa mer ingående samt diskutera analys och optimalt genomförande. SISP- medlemmar = inkubatorer respektive science parks, SISP = ideella branschföreningen med gemensamt utförarbolag, SISP- strukturen = medlemmarna tillsammans med SISP, dvs. regional förankring, nationell kontaktpunkt och internationella nätverk. Generella synpunkter för Horisont 2020, COSME respektive Strukturfonderna Den nationella innovationsstrategin förordar insatser till nya och befintliga snabbväxande, innovativa företag - vilket också är den givna målgruppen för SISP- medlemmarna. Då SISP- medlemmarnas uppdrag är kontinuerliga och oftast fokuserade på generell näringslivsutveckling med särskilda branschinsatser utgör de utmärkta plattformar för kluster och reellt tvärsektoriella insatser. Genom att nyttja denna befintliga struktur kan insatser initieras och genomföras mer resurseffektivt. Genom att nyttja den befintliga SISP- strukturen kan koppling mellan de nationella programmen och de regionalt fokuserade strukturfonderna stärkas. Vi ser sammantaget en mycket stor potential i att fokuserat nyttja SISP- strukturen i de tre aktuella EU- programformerna, dvs. använd SISP- medlemmarnas befintliga organisatoriska plattformar för att utveckla och genomföra insatser och projekt. De har redan idag regional förankring, utvecklingsprocesser, förtroendekapital, nätverk i akademi och industri samt internationellt nätverk. SISP erbjuder sig att ta en samlad nationell roll att bistå i arbete med lärande och kunskapsutveckling, för att koordinera utförande, för uppföljning samt för kommunikation. På så sätt skapas en nationell utvecklingsplattform med direktkontakt till regional utförarnivå såväl som samverkansstöd departement och myndigheter. De regionala såddkapitalfonder som drivs av eller nära SISP- medlemmarna bör användas som struktur för en del av det nationella riskkapitalet, förslagsvis genom investeringar i fonderna samt kostnadstäckning för drift av fonder och affärsängelnätverk. 3

5 4 Specifikt Horisont 2020: En ökad fokusering på nyttjande av och samverkan med SISP- strukturen, framförallt medlemmarna men även den gemensamma nationella funktionen, skulle vara väl i linje med Horisont 2020, särskilt med tanke på det ökade fokus på forskningsnära kommersialisering och på engagemang av små och medelstora företag (vilket rekommenderas i Utbildningsdepartementets utredning om nationell organisering av Horisont 2020, Ds 2013:52). Vi menar att ett nyttjande av SISP- strukturen också är relevant för programprioritet II Industriellt ledarskap. Vi delar också arbetsgruppens rekommendation (Ds 2013:52) om att EU- organisationen skall utveckla ett systematiskt samarbete med intermediärer. Utifrån vår tolkning menar vi att SISP- strukturen är en given organisation för detta. Den har redan idag nationell spridning, regional förankring, unik struktur med fysiska innovationsmiljöer, breda företagsnätverk, affärsutvecklingsprocesser samt etablerade attraktionsvärden. Detta kan bland annat ske i samverkan med nationella NCP- organisationen. Vi föreslår att SISP- medlemmarna engageras som EEN- noder, förslagsvis i samorganisering med ledande forskningsinstitut i syfte att skapa ett nationellt nätverk med kompletterande funktioner. Därjämte erbjuder sig SISP en aktiv roll i den nationella koordineringen av EEN. Specifikt COSME: SISP- medlemmarnas innovationsmiljöer är en utmärkt grund för att utveckla till de förordade miljöer för företagande och tillväxt samt stimulans för entreprenörskap som förordas i COSME. Särskilt talar här önskat fokus på små och medelstora företag i ett bredare tillväxtperspektiv för nyttjande av de regionala innovationsmiljöerna. Vi föreslår att SISP- medlemmarna och särskilt deras befintliga lokala såddkapitalfonder övervägs som del av organiseringen av de kommande finansieringsinstrumenten. Vi förordar en distribution uppdelat nationellt (VINNOVA och/eller ALMI) respektive regionalt (SISP- medlemmarna). Specifikt Strukturfonderna (regionalfonderna): SISP- medlemmarna - Sveriges inkubatorer och science parks - är lämpliga och effektiva ägare och utförare av strukturfondernas insatser. Följaktligen framhåller vi att SISP- medlemmarna bör nyttjas som centrala plattformar och utförare i kommande regionala strukturfonds- och socialfondsprogramperiod Detta skulle sannolikt också stärka innovationslogiken och måluppfyllelse. SISP erbjuder sig att ta en samlad nationell roll att bistå i arbete med lärande och kunskapsutveckling, för att koordinera utförande, för uppföljning samt för kommunikation. På så sätt skapas en nationell utvecklingsplattform med direktkontakt till regional utförarnivå såväl som samverkansstöd departement och myndigheter. 4

6 5 Vi bedömer också att Socialfonden med fördel delvis kan nyttja SISP- medlemmarna för genomförande, dvs. som del i den lokala och regionala kompetensförsörjningen. Vi föreslår att SISP- medlemmarna och särskilt deras befintliga lokala såddkapitalfonder nyttjas som del av organiseringen av de kommande finansieringsinstrumenten. Vi förordar en distribution uppdelat nationellt (VINNOVA och/eller ALMI) respektive regionalt (SISP- medlemmarna). Med detta brev önskar vi bjuda in till dialog och gemensamt utvecklingsarbete för en effektiv och resultatrik programperiod. Vi ser fram emot en konkret utvecklingsdialog och effektivt genomförande! Stockholm 22 september 2013 SISP genom Magnus Lundin, Vd Swedish Incubators & Science Parks 1. Kontaktuppgifter Magnus Lundin, VD Christian Berger, Ordförande Swedish Incubators & Science Parks Waterfront Klarabergsviadukten Stockholm 5

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 INNEHÅLL En strategi för lika villkor.... 5 Vem är strategin till för?... 7 Lika villkor grundläggande för hållbar tillväxt...

Läs mer

Den nationella innovationsstrategin

Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin Produktion: Näringsdepartementet Illustrationer: Johan Hallnäs/Svenska Grafikbyrån Foto Elliot Elliot/Johnér, omslag, Morgan Karlsson/Johnér, s 4, Kari Kohvakka/Johnér,

Läs mer

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Uppdraget 5 3. Vad är Life Science-sektorn? 6 4. Om företagen 7 5. Demografisk utveckling 9 6. Hur har vi utfört uppdraget

Läs mer

Vad har vi lärt i halvtid?

Vad har vi lärt i halvtid? Vad har vi lärt i halvtid? Vad har vi lärt i halvtid är en i vissa avseenden ovanlig rapport. Den utgör ett försök till en syntes av ett stort antal utvärderingar och följeforskningsinsatser. Dessa är

Läs mer

identifiera www.iuc.se

identifiera www.iuc.se Vi delar din vardag Som företagare lever du mitt i nuet. Massor av möjligheter väntar på att förverkligas. Samtidigt skymmer dina vardagssysslor alltför ofta sikten framåt. Vi på IUC möter dig som företagare

Läs mer

UPPDRAG KOMPETENSFÖRSÖRJNING ROLLEN SOM INTERMEDIÄR

UPPDRAG KOMPETENSFÖRSÖRJNING ROLLEN SOM INTERMEDIÄR UPPDRAG KOMPETENSFÖRSÖRJNING ROLLEN SOM INTERMEDIÄR Gerry Andersson, Mats Holmquist, Erik Jakobsson, Fredrik Jönsson, Henrik Kock, Malin Ljungzell, Andreas Wallo, Carina Åberg Redaktör: Malin Ljungzell

Läs mer

Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer VINNOVA

Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer VINNOVA Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer av VINNOVA Förord VINNOVA har i regleringsbrevet för budgetåret 2011 fått i uppdrag att analysera behoven av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer

Läs mer

FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016

FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016 FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016 FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016 Underlag till forsknings- och innovationsproposition från Vetenskapsrådet, VINNOVA,

Läs mer

Nordiskt samarbetsprogram för innovationsoch näringspolitiken 2014-2017

Nordiskt samarbetsprogram för innovationsoch näringspolitiken 2014-2017 Nordiskt samarbetsprogram för innovationsoch näringspolitiken 2014-2017 Innehåll 1 Förord...2 2 Möta framtidens utmaningar...3 3 Inriktning på samarbetet 2014-2017... 5 4 Temaområden och fyrtornsprojekt...

Läs mer

Rapport 2009:33 R. Kartläggning av utbildning inom entreprenörskap och innovation

Rapport 2009:33 R. Kartläggning av utbildning inom entreprenörskap och innovation Rapport 2009:33 R Kartläggning av utbildning inom entreprenörskap och innovation Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se

Läs mer

Alla vinner. genom samverkan inom den kliniska forskningen! Slutrapport från Delegationen för samverkan inom den kliniska forskningen

Alla vinner. genom samverkan inom den kliniska forskningen! Slutrapport från Delegationen för samverkan inom den kliniska forskningen Alla vinner genom samverkan inom den kliniska forskningen! Slutrapport från Delegationen för samverkan inom den kliniska forskningen Innehåll Alla vinner utan att någon förlorar 4 Kommittédirektiv 6 Röster

Läs mer

Handlingsplan för svensk miljöteknik

Handlingsplan för svensk miljöteknik Handlingsplan för svensk miljöteknik 1 innehåll Förord... 5 Sammanfattning...7 1 Ett framtidsområde... 10 1.1 Ett nytt näringsliv behöver ta plats... 11 1.2 Miljöteknikområdet...12 1.3 Swentecs uppdrag...15

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

Ex ante- bedömning av de regionala tillväxtprogrammen. ITPS sammanfattande rapport till Näringsdepartementet

Ex ante- bedömning av de regionala tillväxtprogrammen. ITPS sammanfattande rapport till Näringsdepartementet Ex ante- bedömning av de regionala tillväxtprogrammen ITPS sammanfattande rapport till Näringsdepartementet ITPS, Institutet för tillväxtpolitiska studier Studentplan 3, 831 40 Östersund Telefon 063 16

Läs mer

insatser för unga inom Finsam

insatser för unga inom Finsam insatser för unga inom Finsam en studie om samordnat stöd till unga Joakim Tranquist December 2014 [ Tranquist Utvärdering Insatser för unga inom Finsam] 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi. Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi

Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi. Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi Rapport utarbetad på uppdrag av regeringen av Formas i samråd med VINNOVA och Energimyndigheten Rapport: R2:2012 ISBN 978-91-540-6067-2 Grafisk design: Lupo Design Omslagsbild: Magnus Rietz Bilder i inlagan:

Läs mer

1 (2) Förslag till beslut. Kommunstyrelsen. Uthållig kommun. trafikstrategier, delta. temaområden. Dnr: 2011/386-KS. Delges. ID: Tjänsteskrivelse

1 (2) Förslag till beslut. Kommunstyrelsen. Uthållig kommun. trafikstrategier, delta. temaområden. Dnr: 2011/386-KS. Delges. ID: Tjänsteskrivelse Stadsledningskontoret Anna Jungmarker Telefon: 021-39 23 97 E-post: anna.jungmarker@vasteras.se Delges Energimyndigheten TJÄNSTESKRIVELSE Dnr: 2011/386-KS Kommunstyrelsen 1 (2) Uthållig kommun- etappp

Läs mer

FLER KAN EXPORTERA MER

FLER KAN EXPORTERA MER FLER KAN EXPORTERA MER TEKNIKFÖRETAGENS SYN PÅ EXPORTFRÄMJANDET KREATIVITETEN ÄR SVERIGES STYRKA KONTAKT Jennie Cato Ansvarig för handelsfrämjande på Teknikföretagen 08-782 09 06 jennie.cato@teknikforetagen.se

Läs mer

Dnr 012-2007-4248. Programförslag för fler och växande sociala företag

Dnr 012-2007-4248. Programförslag för fler och växande sociala företag Dnr 012-2007-4248 Programförslag för fler och växande sociala företag Programförslag för fler och växande sociala företag Dnr 012-2007-4248 Har du frågor om denna publikation, kontakta: Eva Johansson

Läs mer

IUC Sverige det operativa innovationsnätverket

IUC Sverige det operativa innovationsnätverket IUC Sverige det operativa innovationsnätverket IUC är ett fungerande innovationsnätverk för utveckling IUC Sverige bidrar tillsammans med kompletterande regionala och nationella organisationer till att

Läs mer

Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser

Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser en nulägesbeskrivning av MSB:s stöd METOD TEKNIK KOMPETENS Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser en nulägesbeskrivning

Läs mer

Kvinnors företagande och den regionala intäktsbasen

Kvinnors företagande och den regionala intäktsbasen Kvinnors företagande och den regionala intäktsbasen Förstudie kring Främja Kvinnors Företagande för Region Blekinge Stockholm 2012-08-29 Innehåll 1. Om uppdraget... 4 1.1 Bakgrund och syfte... 4 1.2 Att

Läs mer

Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016

Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016 Överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och staten - om utvecklingen och finansieringen av Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016 1 1. Stort värde i

Läs mer

En digital agenda i människans tjänst

En digital agenda i människans tjänst En digital agenda i människans tjänst en ljusnande framtid kan bli vår Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen Stockholm 2014 SOU 2014:13 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Ungas Idétåg - en turné för att stimulera ungas innovationskraft SAMMANFATTNING FRÅN DE REGIONALA SAMTALEN

Ungas Idétåg - en turné för att stimulera ungas innovationskraft SAMMANFATTNING FRÅN DE REGIONALA SAMTALEN Ungas Idétåg - en turné för att stimulera ungas innovationskraft SAMMANFATTNING FRÅN DE REGIONALA SAMTALEN INLEDNING Sammanfattande nulägesanalys Innehåll 4. Malmö 6. Kalmar 8. Jönköping 10. Norrköping

Läs mer

Arbetsplatsutveckling genom projekt

Arbetsplatsutveckling genom projekt Arbetsplatsutveckling genom projekt En syntes av kunskap om och från nio ESF-projekt Slutrapport Louise Svensson Christina Ehneström Per-Erik Ellström Arbetsplatslärande och omställning (A&O) Sammanfattning

Läs mer

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ETT INNOVATIONSPOLITISKT RAMVERK

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ETT INNOVATIONSPOLITISKT RAMVERK FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ETT INNOVATIONSPOLITISKT RAMVERK En forskningsöversikt INNOVATION FÖR TILLVÄXT 1 KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och

Läs mer

FORSKNING FÖR DET 21:A ÅRHUNDRADET

FORSKNING FÖR DET 21:A ÅRHUNDRADET FORSKNING FÖR DET 21:A ÅRHUNDRADET Slutrapport från IVA-projektet Agenda för forskning Agenda för FORSKNING KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska

Läs mer

HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER?

HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER? HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER? Ett studie inom IVAs projekt Agenda för forskning KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående

Läs mer