Ringhals 1-4: Redovisning av åtgärdsplan enligt SSM beslut SSM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ringhals 1-4: Redovisning av åtgärdsplan enligt SSM beslut SSM2011-2065-15"

Transkript

1 Vår referens Vår handläggare Jegebäck Matts PRR34L Reinsjö Magnus PRRC Er referens SSM Vårt datum Ert datum Strålsäkerhetsmyndigheten STOCKHOLM STRÅLSÄKERHETS MYNblGHETEN Er handläggare ssm %'>Ъ'Г-1(/ Ringhals 1-4: Redovisning av åtgärdsplan enligt SSM beslut SSM Bakgrund Under 2011 genomförde (RAB) så kallade stresstester [1] enligt SSM föreläggande [2] och [3] vilka senare granskades av SSM och ENSREG som båda lämnade kommentarer och förslag på förbättringsåtgärder. Utöver detta har RAB deltagit i internationella konferenser i frågan och även mottagit kommentarer från branschorganet WANO (World Association of Nuclear Operators). WANO sprider erfarenheter mellan medlemmarna i organisationen via så kallade SOER (Significant Operating Experience Report). April 2012 beslutade SSM [4] att förelägga RAB att redovisa bolagets planer för åtgärder i syfte att ytterligare förstärka tåligheten mot jordbävning, översvämning och extrema väderförhållanden samt långvarig förlust av elförsörjning och värmesänka. Enligt [4] ska RAB även redovisa planer för att ytterligare förstärka beredskap och förberedda åtgärder för att ta hand om svåra haveriförlopp. RAB har nu ingående värderat resultaten från stresstesterna tillsammans med övriga erhållna uppgifter och tagit ställning till vilka åtgärder som planeras genomföras, vilket har resulterat i här redovisad åtgärdsplan tillsammans med grunderna för de utpekade åtgärderna. Händelsen i Fukushima var utmanande på flera olika sätt, dels översteg den Tsunami som drabbade kusten anläggningarnas konstruktionsförutsättningar, dels drabbades alla blocken på anläggningsplatsen på en gång och därtill slogs infrastrukturen i området runt anläggningarna ut. Konsekvensen blev att anläggningsplatsen förlorade elkraftsförsörjning och tillgång till kylvatten från havet. Runt om i världen pågår för tillfället analyser och åtgärder i syfte att förstärka befintliga anläggningar mot liknande händelser. De aktiviteter som pågår eller är genomförda varierar beroende på de nationella förutsättningarna, anläggningarnas konstruktion och förläggningsplatser men det finns också gemensamma drag i det pågående arbetet. Ett sådant gemensamt drag är införskaffande av mobila utrustningar som ett komplement till de fast installerade säkerhetssystemen för att kunna hantera oförutsedda extrema händelser. Resultat av stresstest De av RAB genomförda stresstesterna har konfirmerat anläggningarnas robusthet men också samtidigt medfört att förbättringsmöjligheter identifierats i flera avseenden. Bland det som bidrar till att anläggningarna är robusta är dels anläggningamas grundkonstruktion och dels de säkerhetshöjande åtgärder som successivt genomförts under åren. I grundkonstruktionen märks framför allt att RAB's fyra anläggningar är försedda med ångdrivna system för resteffektkylning Kopia till: Papperskopia: Arkivet Adress: Väröbacka Besök: Ringhals Telefon: Fax: E post: Org.nr Adress: Väröbacka - Besök: Ringhals Telefon: Fax: E-post: Org.nr

2 220^4^ vilka är oberoende av elkraftförsörjning.oet som främst bidrartill robustheten för extrema händelser är de konsekvenslindrande systemen med haverifilter,kallatrmr, som infördesialla svenska anläggningar under19^0 talet som en följd av olyckanithreemile Island.Ide konsekvenslindrande systemen ingår mobil utrustning med oberoende kraftmatning vilket är en tillgång om detyttrekraftnätetfallerar.konstruktionsgrund för de konsekvenslindrande systemen är just förlust av elförsörjning och värmesänka som orsakade problemenifukushima.oe konsekvenslindrande systemen är dock inte fullt ut konstruerade för extrema väderförhållanden som ären trolig orsak till bortfall av elförsörjning och värmesänka. Anläggningarnas skydd mot yttre hot kan beskrivasiform av tre barriärer: Byggnader som utgör ett yttre skal skyddar säkerhetssystemen mot yttre hot Så länge byggnaderna förblir intakta kommer säkerhetssystemen att fungera Oe ångdrivna systemen som skyddar härdenifall övriga säkerhetssystemen eller elkraftförsörjningen fallerar av någon anledning Oe ångdrivna systemen är diversifierade delar av den normala resteffektkylningen och fungerar utan elkraft. Oe konsekvenslindrande systemen som förhindrar stora okontrollerade utsläpp om alla de ordinarie säkerhetssystemen trots allt skulle fallera Bland de förbättringsområden som identifierats under arbetetvill RAB peka på följand Ringhals1:Oet ångdrivna systemet kan inte användasisyfte att föra bort resteffekt från inneslutningen Ringhals 2-4: Oe ångdrivna systemen kan inte användas för bortförsel av resteffekt under avställningsdrift då reaktorkylkretsen är öppen Ringhals 1 4: Kylsystemen för bränslebassängerna är beroende av elförsörjning för att fullgöra sin funktion Konsfroktionsgrundochhänd^seklassnmg RAB har under året värderat resultaten från det egna analysarbetet samt uppgifterfrån andra källorför att identifiera vidare åtgärder och analyserisyfte att förstärka anläggningarnas robusthet Innan slutliga åtgärder beslutas behöver grundförutsättningar, som exempelvis händelseklassning, fastställas så att syfte och konstruktionsförutsättningar blirtydliga för respektive åtgärd.ifigurlvisas schematiskt den ursprungliga konstruktionsgrunden tillsammans med några säkerhetshöjande åtgärder som successivt införts. Förväntade händelser Ej förväntade händelser Osannolika händelser Mycket osannolika händelser I1ГУ Extremt osannolika händelser Ursprung Ursprunglig konstruktion Gap 2 Gap 1 Utvidgning Utvidgad hantering av yttre händelser (SSMFS ) Inneslutning och PMR tal H5 förhallande Anläggning F/gur 1; Hände/seWassn/ng, umdgnmg av ^onsfwfrf/onsgmnd och päyerfran pä an/äggnmg Ringhals anläggningar dimensionerades ursprungligen för belastningar som kan uppstå i samband med yttre händelser som förväntades inträffa vart 100:e till 1000:e år och med Adress: Väröbacka Besök: Ringhals Telefon: Fax: E post: Org.nr

3 220^^ åhörande säke^ för belastningarisamband med inre händelser som stor kylmedelsförlust vilket ger en mycket god tålighet mot yttre händelser. Isamband med den successiva säkerhetsutvecklingen har den ursprungliga konstruktionsgrunden utvecklats.som omnämnts ovan infördes krav på konsekvenslindrande system (RMR) efter händelsenithreemile Island viket representeras av Gaplifigurl.Konstruktionsgrund för RMR var de tillkommande fallen med antagande om fullständigt bortfall av elförsörjning och värmesänka vilket kom att bli grunden för den nya händelseklassen FI5. loch med införande av SSMFS 200^:17infördes mer stringenta krav på hanteringen avyttre händelservilket inneburit en utökning av konstruktionsgrunden för byggnadervilket representeras av Gap^ifigurl.RAB genomförde då ett arbete för att verifiera att ordinarie anläggningar tål extrema yttre händelser upp till och med händelseklass FI4. FländelseniFukushima visar återigen att det oväntade kan inträffa.även om system dimensioneras för kända extrema förhållanden kan oväntade kombinationer av mindre belastningar orsaka värre konsekvenser Baserat på resonemanget ovan har RAB utvecklat ett åtgärdsprogram som bygger på följande fyra säkerhetsmål: A Förstärkta byggnader: ^idta åtgärder och verifiera att befintliga byggnadertål yttre händelser till och med händelseklass 8 Förstärkt möjlighet att kyla med ångdrivna system: Beakta händelserna långvarig förlust av elförsörjning och ordinarie värmesänka så som de definieratsistresstester.åtgärder för att förstärka de befintliga systemen harvidtagits eller kommer att vidtas med anledning av analyserna O För händelser med lägre sannolikhet kommer de konsekvenslindrande systemen att reducera utsläpp till omgivningen. Åtgärder kommer att vidtas för att förstärka även denna funktion 0 Förstärkt spädmatning av bränslebassänger Som ett komplement till den utvidgade konstruktionsgrunden med permanent installerade säkerhetssystem och som en förstärkning av djupförsvaret arbetar RAB enligt strategin att införa flexibla mobila system på samma sätt som många andra tillståndshavare världen över Genom att införa förberedda och instruktionsstyrda mobila system skapas en flexibilitet och uthållighet som gerytterligarerobusthetiskyddet mot extrema yttre händelser Oe mobila systemen ska ersätta eller komplettera dagens mobila utrustning för de konsekvenslindrande systemen inom händelseklass FI5 men också komplettera de permanenta säkerhetssystemen. Organisationen för haveriberedskap ska också förstärkas för att kunna hantera händelser där hela förläggningsplatsen drabbats Åtg^der RAB har utvecklat ett åtgärdsprogram som sträcker sig över tre faser, genomförda, pågående och planerade.isamband med stresstesterna under 2011genomförde RAB en rad mindre åtgärder som redovisasi^j.efter bearbetning av resultaten från SSM och ENSREG granskningar startade RAB en rad enklare åtgärder som redovisasipunkt^nedan.med anledning av ^j har RAB mer ingående värderat alla identifierade förbättringsåtgärder och tagit ställning till vilka som planeras genomföras vilket är grunden för åtgärdsprogrammet nedan RAB bedömer att följande åtgärder krävs för att nå de fyra säkerhetsmålen ovan och skapa en större robusthet mot alla situationer som kan uppstå till följd av extrema yttre händelser: 1 RAB: Införande av mobil utrustning, samordnas med förstärkning av haveriberedskapen (alla situationer oavsett initierande händelse) 2 R14:Rekvalificeringav byggnaderför händelser inom FI4. Innebär såväl fysiska åtgärder som verifierande analyser och utredningar (alla yttre händelser) 3 R14:Kvalificering av inneslutning och RMR-byggnad för händelser inom FI5 (främst jordbävning) 4 R34:Otökad batterikapacitet (förlust av elförsörjning) 5 R1-4: Förstärk möjlighet att ladda befintliga batterier (förlust av elförsörjning) ^h8^a8 Ad^5s:4^85Väröback8^8^ök:R^gh8i5 T^o^ ^8^ ^E^^ Org^r ^7038^ www^5^of8^5^ngh5i5

4 6. R2-4: Införande av nya tätningar för tryckvattenreaktorernas reaktorkylpumpar (förlust av elförsörjning) 7. R2-4: Införande av stagning av styrstavsledhusen (jordbävning) 8. R1-4: Åtgärder för förstärkt spädmatning av bränslebassänger (alla yttre händelser) 9. R1-4: Pågående enklare åtgärder som initierades direkt efter stresstesterna (alla yttre händelser) Åtgärderna beskrivs närmare i bilaga 1 med en kort förklaring av bakgrund och syfte. För punkterna 1-8 ovan kommer RAB att färdigställa en tidplan för planerade utredningar och åtgärder under första halvåret 2013 som tar hänsyn till samordning med de åtgärder som planeras inom övergångsplanerna. De pågående åtgärderna enligt punkt 9 beräknas vara färdiga senast under Värdering av målanläggning De fyra säkerhetsmålen A-D som beskrivs ovan bidrar alla till en anläggningsutformning med förstärkta möjligheter att motstå extrema yttre händelser och därmed förbättrad förmåga att undvika radiologisk olycka. I kommande stycken diskuteras målanläggningens styrkor och svagheter vilket utgör grund för RAB säkerhetsvärdering. Säkerhetsmål A: Förstärkta byggnader. Ringhals byggnader konstruerades för att tåla laster som förväntades inträffa var 100:e till var 1000:e år. Målet är att visa att byggnaderna klara laster som kan uppstå vid yttre händelser som förväntas inträffa var :e år. De utredningar som hittills utförts har tillsammans med stresstesterna visat att detta är möjligt men anläggningarna kommer att ha kvar några svaga punkter. En svaghet hänger samman med att alla byggnader står på berggrund nedsänkta under marknivå. Dräneringen av byggnaderna upprätthålls med aktiva system som faller bort vid totalt elbortfall varvid det inte kan uteslutas att vatten kan tränga in bakvägen i byggnaderna. Detta bedöms som en långsam händelse varför manuella åtgärder kan förutsättas vara verksamma för att förhindra problem. Säkerhetsmål B: Förstärkt möjlighet att kyla med ångdrivna system. Reaktorerna i Ringhals konstruerades ursprungligen med ångdrivna komponenter för resteffektkylning vilka utgör diversifiering till de eldrivna komponenterna vid bortfall av elförsörjning. De nya händelserna som ska tillföras där långvarig förlust av all växelspänning ansätts kommer att utvärderas mot acceptansvärdet att härden skall förbli kyld (vattentäckt) och i kylbart skick i ett utdraget förlopp. De åtgärder som genomförs bedöms ge goda förutsättningar att undvika en radiologisk olycka i samband med förlust av elförsörjning. Ringhals anläggningar står i förbindelse med havet (den slutliga värmesänkan) via intagsbyggnad och kylvattenkanaler. Kanalerna kan vid behov isoleras från havet och den innestängda vattenvolymen kan användas som värmesänka genom intern cirkulation. Tillgång till den slutliga värmesänka som kanalerna utgör har därmed säkrats så långt som rimligen möjligt. För Ringhals 1 uppmärksammade RAB i förarbetena till övergångsplanerna för SSMFS 2008:17 problemet med värmebortförsel från inneslutningen vid bortfall av elförsörjning. De åtgärder som redan vidtagits med avseende på övergångsplanerna innehåller därför utrustning konstruerad för att möta problemet med fullständigt bortfall av växelspänning i ordinarie station. Den införda lösningen har dock inte uttryckligen hanterat långvarigt bortfall av ordinarie värmesänka. RAB bedömer att den lösning som installerats möter intentionen i kravet som beskrivs för säkerhetsmål B ovan eftersom kylning antingen kommer att kunna fortgå så länge som kylvattenkanalerna är tillgängliga eller kommer att kunna upprätthållas via PMR-filtret. Notera att härden hålls vattentäckt i bägge dessa scenarier, varför filterfunktionen i PMR inte behövs. Det är också värt att notera att de elkraftaggregat som krävs för resteffektkylningen är luftkylda. Under vissa delar av avställningsdriften av RAB tryckvatten reaktorer, då reaktorkylkretsen är öppen, finns inte möjlighet till resteffektkylning med ångdrivna system via ånggeneratorema. Adress: Väröbacka Besök: Ringhals Telefon: Fax: E-post: Org.nr

5 Under vissa korta perioder, då vatteninnehållet i reaktorkylkretsen dessutom är reducerat, blir rådrumstiden för manuella insatser kort. Under huvuddelen av avställningsdriften finns dock mycket vatten tillgängligt varför rådrumstiden för manuella insatser bedöms tillräcklig. RAB bedömer att det är tillräckligt att använda mobil utrustning för att klara kylningen av härden under dessa korta perioder. RAB kommer att utvärdera händelsen förlust av ordinarie värmesänka mot acceptansvärdet att härden skall förbli kyld (vattentäckt) och i kylbart skick i ett utdraget förlopp. Detta för att visa att det finns goda förutsättningar att undvika en radiologisk olycka i samband med förlust av ordinarie värmesänka. Säkerhetsmål C: Förstärkta konsekvenslindrande system I samband med identifiering av förstärkningarna av de konsekvenslindrande systemen har RAB inte identifierat några svagheter som bör värderas. Säkerhetsmål D: Förstärk spädmatning av bränslebassänger Bränslet ska skyddas för att undvika radiologisk olycka oavsett om bränslet befinner sig i reaktortanken eller i bränslebassängerna. Så länge som bränslet hålls vattentäckt i bassängema undviks bränsleskador. Så länge bassängema förblir intakta kommer inte vattnet att läcka ut eftersom det inte finns några anslutningar under vattennivå. RAB ska verifiera att bassängema och den omgivande byggnaden klarar en extrem jordbävning och dessutom införa förberedda fasta ledningar för spädmatning med hjälp av mobila system. Trots att det finns en risk för kokning i bassängema under extrema förhållanden anser RAB att de planerade åtgärderna är rimliga. Inom arbetet med övergångsplanerna pågår en översyn av kravbilden för bränslebassängernas kylsystem som kan leda till ytterligare åtgärder. Utredningen ska vara klar Ringhals säkerhetsvärdering RAB bedömer att genomförda, pågående och planerade förbättringsåtgärder förebygger fel som kan uppstå under extrema yttre händelser och därmed leda till radiologisk olycka. RAB bedömer vidare att tåligheten mot yttre händelser har förstärkts och kommer att förstärkas med stöd av erfarenheter från händelsen i Fukushima och utvecklingen vid andra anläggningar i världen. Åtgärdsplanen har föredragits i Ringhals säkerhetskommitté. Övrigt i ärendet RAB ser positivt på en dialog med SSIVI kring det fortsatta arbetet, inte minst vad gäller kravbild och förutsättningar som ska styra åtgärdsbehoven; av denna redovisning framgår indirekt RAB arbetshypotes och förslag till hur en sådan kravbild kan komma att se ut. RAB ser gärna att berörda handläggare hos SSM och RAB träffas för en detaljerad genomgång av den presenterade åtgärdsplanen och bakgrunden till denna. Med vänlig hälsning Eva Halidén Verkställande direktör Annette Lövefors Daun Kvalitet, Säkerhet och Miljö genom Johan Börjesson Biträdande avdelningschef RQ Adress: Väröbacka - Besök: Ringhals Telefon: Fax: E-post: Org.nr

6 Referenser 1. "R1-R4 ENSREG Stress Test-Summary", RAB id , "Förnyade säkerhetsvärderingar av tålighet mot vissa händelser", SSM beslut SSM , RAB id "Ringhals Förnyade säkerhetsvärderingar av tålighet mot extrema väderförhållanden", SSM beslut SSM , RAB id "Redovisning av planer för åtgärder i syfte att ytterligare stärka anläggningarnas tålighet mot vissa händelser", SSM beslut SSM , RAB id "Ringhals 1-4: Redovisning av genomförda åtgäder enligt SSM ". RAB id , "Diverse and Flexible Coping Strategies (FLEX) Implementation Guide", Nuclear Energy Institute NEI 12-06, Maj RAB id "Ringhals FLEX Equipment Cost Estimate Summary Report", Westinghouse LTR-FSE-12-11, July 6, RAB id "Ringhals 1 - Övergripande bedömning av förutsättningar att tillämpa FLEX strategi", Vattenfall Research & Development AE-NN 12-58, RAB id "Near-Term Actions to Adress an Extended Loss of All AC Power", WANO SOER , December RAB id Bilagor 1. Beskrivning av pågående och planerade åtgärder. Adress: Väröbacka Besök: Ringhals Telefon: Fax: E-post: Org.nr

7 BILAGA 1 BILAGA 1: BESKRIVNING AV PÅGÅENDE OCH PLANERADE ÅTGÄRDER Åtgärd 1: R1-4 Mobil utrustning Det amerikanska Nuclear Energy Institute har utvecklat en guide [6] för implementering av diversifierad och flexibel utrustning, kallat FLEX. Syftet med utrustningen är att stärka djupförsvaret för händelser som går bortom anläggningarnas konstruktion. Metodiken som beskrivs i guiden består av fyra delar: - Mobil utrustning och förberedda inkopplingsmöjligheter för kylning och elförsörjning - Skydd av den mobila utrusningen för händelser som överstiger H4 - Instruktioner och procedurer för hantering av utrustningen. - Procedurer för driftklarhetsverifiering och underhåll RAB har genomfört en första studie [7] av vilken utrustning som kan bli aktuell vid tillämpningen av NEl-guiden vilket redovisas i tabell 1 nedan. RAB har också utfört en studie för att klarställa att NEl-guiden är tillämplig även för R1 [8]. Antalet komponenter av varje slag avgörs av det så kallade N+1-kriteriet för att skapa robusthet, det vill säga en extra utöver antalet anläggningar på platsen. Skyddet av den mobila utrustningen ska utformas efter de specifika förutsättningar som råder på aktuell anläggningsplats. En viktig förutsättning för att FLEX ska fungera i en utsatt situation är att det finns tillräckligt rådrum för inkoppling av den mobila utrusningen. Övriga utpekade åtgärder i den redovisade planen ska förstärka anläggningarnas skydd mot extrema händelser och samtidigt skapa detta rådrum, tillräckligt med tid för inkoppling. För att skapa bästa möjliga förutsättningar för utnyttjandet av den mobila utrustningen bör införandet samordnas med andra förbättringsmöjligheter såsom: - Utveckling av haveriberedskapen för att klara flera block samtidigt - Byggnadsförstärkningar - Förstärkning av den mobila utrustningen för PMR Den metodik som beskrivs i FLEX-guiden svara upp emot de kommentarer som WANO lämnar i SOER [9]. Åtgärden bidrar till säkerhetsmål B, C och D. Tabell 1: Exempel på mobil utrustning för tryckvattenreaktorer Utrustning Kapacitet Antal* Pump för spädmatning av RCPB 2,5 I/s, 104 bar 4 Pump för spädmatning av ÅG 19 I/s, 22 bar 4 Pump för kylning av inneslutning 76 I/s, 15 bar 4 Pump för spädmatning av bränslebassäng 6,3-13 I/s, 4,5 bar 7 Dieselgenerator för pumpar 500 kw, 600 V 7 Dieselgenerator för kommunikation kw, 48 V DC 4 Dieselgenerator för övriga behov 7,5 kw, enfas 4 Ventilationsfläktar Anläggningsberoende, avgörs senare IVIanöverkraft, luftkompressorer mm Anläggningsberoende, avgörs senare Transportfordon Anläggningsberoende, avgörs senare Kommunikationsutrustning, radio, sattelittel. Anläggningsberoende, avgörs senare * Antalet är inklusive N+1, dvs 3 anläggningar + en extra enhet. Adress: Väröbacka - Besök: Ringhals Telefon: Fax: E-post: Org.nr (4)

8 BILAGA 1 Åtgärd 2: R1-4 Rekvalificera byggnader Byggnader utgör det så kallade yttre skalet som skyddar säkerhetssystemen från yttre händelser. Så länge byggnaderna förblir intakta kommer säkerhetssystemen att upprätthålla sin funktion. Byggnaderna ska visas klara händelser inom H4.1 detta arbete ingår att uppdatera tidigare arbete med erfarenheter från stresstesterna, som exempelvis isstorm och kombinationer av naturfenomen, samt vissa förstärkningar av byggnader. Åtgärden bidrar till säkerhetsmål A. Åtgärd 3: R1-4 Kvalificera inneslutnlng och PMR för händelser inom H5 Inom arbetet med att uppfylla SSMFS 2008:17 verifieras att anläggningarna tål den belastning som uppstår i samband med en så kallad svensk jordbävning med inträffandefrekvens på 10" 5 /år. För att visa att anläggningarna är robusta och kan hantera händelser som överstiger gällande konstruktionsförutsättningarna kommer RAB att verifiera att inneslutning, reaktorkylkretsens tryckbärande skal (RCPB) och PMR kan motstå en mycket kraftigare jordbävning med inträffandefrekvens på 10" 7 /år. Om barriärerna och PMR förblir intakta efter en jordbävning finns förutsättning att klara kylningen av härden, antingen med ordinarie system eller med mobila enheter, och därmed undvika stora okontrollerade utsläpp. I arbetet ingår att verifiera att strukturer i inneslutningarna som bär upp RCPB håller för belastningarna. Åtgärden bidrar till säkerhetsmål C. Åtgärd 4: R3-4 Utökad batterikapacitet Som omnämnts tidigare så kan de ångdrivna systemen fungera utan elförsörjning, de drivs av ånga från de system som ska kylas. Dock behöver driftpersonalen kunna övervaka och styra systemen via instrument och manöverutrustning. Anläggningarna är försedda med separata batterisäkrade nät som klarar detta i fall elkraftförsörjningen fallerar. Den tid som batterierna klarar varierar mellan anläggningarna och Ringhals 3 och 4 har i dag de kortaste tiderna. De nuvarande tiderna bedöms tillräckliga då elkraftförsörjningen är diversifierad och det finns möjlighet att ladda batterierna via den mobila utrustningen för PMR. De nu ansatta händelserna för bortfall av elkraftförsörjningen går längre än tidigare ansatser och förutsätter att diversifierade utrustningar är utslagna och att infrastrukturen på anläggningsplatsen inte fungerar. För att klara dessa nya ansatser och skapa tid för att hinna koppla in mobila enheter behöver batterikapaciteten för Ringhals 3 och 4 förstärkas. Åtgärden bidrar till säkerhetsmål B. Åtgärd 5: R1-4 Förstärkt möjlighet att ladda batterier Det finns i dag förberedda möjligheter att ladda batterier men i en begränsad omfattning. Möjligheten att ladda batterier ska förstärkas så att de båda redundanta sidorna av systemen kan laddas av mobila enheter. Åtgärden bidrar till säkerhetsmål B. Åtgärd 6: R2-4 Tätningar för reaktorkylpumpar Reaktorkylpumparna är en del av barriären reaktorkylkretsens tryckbärande skal (RCPB) där de roterande pumpaxlarnas tätningar är den känsligaste delen. Axlarna är försedda med hydrodynamiska tätningar i tre steg och tätningsfunktionen är beroende av tätningsvatten från laddningssytemet. Tätningsvattnet introduceras i tätningarna och strömmar in i reaktorkylflödet och kyler samtidigt tätningarna. Vid bortfall av elkraftförsörjningen faller även tätningsvattnet bort vilket får till följd att reaktorkylmediet börjar tränga ut genom tätningarna. Nyligen utförda analyser visar att det tar tre dygn till härden börjar friläggas på grund av läckaget. RAB planerar att byta eller komplettera de befintliga tätningarna för att minska eller eliminera läckaget. Studier av olika tekniska alternativ pågår för tillfället. Åtgärden bidrar till säkerhetsmål B. Adress: Väröbacka Besök: Ringhals Telefon: Fax: E-post: Org.nr (4)

9 BILAGA 1 Åtgärd 7: R2-4 Stagning av styrstavs led hus RCPB omsluts i sin helhet av inneslutningen och bedöms därför inte påverkas av yttre händelser undantaget jordbävning. Den känsligaste delen av RCPB för jordbävning är styrstavsledhusen som är monterade ovan på reaktortankens lock. Styrstavsledhusen är långa och kan börja svänga under en jordbävning så att infästningssvetsen i tanklocket skadas. Analyser pågår för tillfället för att utreda om det krävs åtgärder för att klara en 1 ГУ jordbävning. RAB studerar också parallellt att införa stöd för den struktur som håller samman styrstavsledhusen i dag Åtgärden bidrar till säkerhetsmål C. Åtgärd 8: R1-4 Förstärkt spädmatning av bränslebassänger De befintliga kylsystemen för bränslebassängerna är beroende av elkraft och faller därför bort vid förlust av elkraftsystem. När kylningen faller bort kommer vattnet i bassängema att värmas upp av bränslets resteffekt varvid förångningen ökar och till sist inträder kokning. Vid kraftig förångning kommer vattennivån i bassängema att minska. I samband med stresstestarbete runt om i världen har analyser utförts som visar att så länge som bränslet som förvaras i bassängema är täckt av vatten så uppstår inga bränsleskador. För att hålla bränslet vattentäckt behöver bassängema kunna spädmatas från utsidan. Det är i dag möjligt via den mobila utrustningen för PMR men det kräver slangförläggning i bränslebyggnaden vilket har bedömts acceptabelt med den tid till insatts som antagits tillgänglig. I en extrem situation där infrastrukturen har drabbats är det rimligt att ansätta att de manuella insatserna kommer att ta längre tid att förbereda. I så fall kommer ångbildningen att vara kraftigare i byggnaden och spädmatning måste då kunna ske från utsidan. Spädmatning bör också ske genom sprinkling för att minska mängden ånga. RAB planerar därför att genomföra åtgärder som gör det möjligt att enkelt spädmata från utsidan och dessutom installera mätsystem för reglering av vattennivån. Åtgärderna kommer att samordnas med införandet av FLEX eftersom den mobila utrustningen ska kunna användas. RAB planerar dessutom att uppdatera nuvarande utsläppsanalyser för att visa att eventuell kokning i bassängema inte leder till oacceptabla utsläpp. Åtgärden bidrar till säkerhetsmål D. Åtgärd 9: R1-4 Pågående åtgärder Inom RAB pågår för närvarande arbete med att förbereda och införa enklare åtgärder som initierades direkt efter stresstesterna. Åtgärderna som bedömdes som enkla beräknas vara färdiga senast under En lista över dessa åtgärder redovisas nedan med hänvisning till vilket säkerhetsmål som de bidrar till. Åtgärder som bidrar till säkerhetsmål A: Åtgärder som förhindrar att vatten tränger in i byggnader vid hög havsvattennivå o sarg runt trappöppning i R1 intagsbyggnad o pågjutning av vägg i byggnad mellan R1 och R2 Översyn av instruktioner för agerande efter jordbävning och vid olika typer av extrema väderförhållanden Åtgärder som bidrar till säkerhetsmål B: Instruktioner som stöd för att spänningssätta anläggningarna i fall batterierna har blivit urladdade Adress: Väröbacka - Besök: Ringhals Telefon: Fax: E-post: Org.nr (4)

10 BILAGA 1 Åtgärder som bidrar till säkerhetsmål C: - Anskaffning av övergångar mellan olika typer av brandsprutor och de befintliga mobila enheterna för de konsekvenslindrande systemen - Utveckla instruktioner som stöd för påfyllning av bränsle med mera till ordinarie dieslar på R1 och R2 samt till de befintliga mobila enheterna. - Åtgärder inom haveriorganisationen o Utveckla övningar med flera block inblandade och med störningar i infrastrukturen, exempelvis telefoni eller datakommunikation o Utveckla fler funktionsövningar o Ta fram instruktioner som stöd för att bryta anläggningsplatsens isolering vid samband med extremt snöfall o Förbättra möjligheten för matleverans vid långvariga störningar Åtgärder som bidrar till säkerhetsmål D: - Framtagning av instruktioner och utbildning som stöd för öppning av portar mellan bassängema i bränslebyggnaderna för förbättrad cirkulation - Anskaffning av övergångar mellan olika typer av brandsprutor och de befintliga mobila enheterna för spädmatning av bränslebassänger Adress: Väröbacka - Besök: Ringhals Telefon: Fax: E-post: Org.nr (4)

Utfallet av stresstesterna av de svenska anläggningarna

Utfallet av stresstesterna av de svenska anläggningarna Utfallet av stresstesterna av de svenska anläggningarna SSM Stresstester - Bakgrund Ministermöte i Bryssel Överenskommelse om stresstester, 24 mars ENSREG beslutade om omfattningen Regeringen gav SSM uppdraget

Läs mer

Sammanfattning av säkerhetsutvärderingar (stresstester) av svenska kärntekniska anläggningar

Sammanfattning av säkerhetsutvärderingar (stresstester) av svenska kärntekniska anläggningar Sida: 1/66 Promemoria Dokument: SSM 2010/1557-11 Datum: 2012-11-15 Samråd: Anders Hallman Författare: Lovisa Wallin Fastställd: Lars Skånberg Sammanfattning av säkerhetsutvärderingar (stresstester) av

Läs mer

Handbok för nukleära byggnadskonstruktioner HNB

Handbok för nukleära byggnadskonstruktioner HNB Handbok för nukleära byggnadskonstruktioner HNB - 2012 Strålsäkerhetsmyndighetens forskningsdagar 2013 Proj.ledare Ola Jovall Presentatör Björn Thunell URSPRUNGLIGA REGELVERK FÖR BYGGNADER Bakgrund Historik

Läs mer

Beslut om att förelägga OKG Aktiebolag att genomföra utredningar och analyser samt att komplettera säkerhetsredovisningen för reaktorn Oskarshamn 3

Beslut om att förelägga OKG Aktiebolag att genomföra utredningar och analyser samt att komplettera säkerhetsredovisningen för reaktorn Oskarshamn 3 Sida: 1/5 OKG Aktiebolag 572 8 Oskarshamn BESLUT Vårt datum: 2009-09-10 Vår referens: SSM 2009/2089 Er referens: 2009-24916 Ert datum: 2009-08-1 Beslut om att förelägga OKG Aktiebolag att genomföra utredningar

Läs mer

Fukushimas påverkan i Sverige. NFO-konferens 2015-02-03

Fukushimas påverkan i Sverige. NFO-konferens 2015-02-03 Fukushimas påverkan i Sverige NFO-konferens Om Strålsäkerhetsmyndigheten sorterar under Miljödepartementet GD Mats Persson budget cirka 400 miljoner kronor 300 anställda kontor i Solna Kenneth Broman 2014-11-26

Läs mer

Beslut om senareläggning av åtgärder i Ringhals 2 4

Beslut om senareläggning av åtgärder i Ringhals 2 4 Ringhals AB 432 85 Väröbacka Beslut Vårt datum: 2013-11-28 Er referens: 2229844 Diarienr: SSM2013-4007 Handläggare: Lars Bennemo Telefon: +46 8 799 41 99 Beslut om senareläggning av åtgärder i Ringhals

Läs mer

Uppföljning av erfarenheter från kärnkraftsolyckan i Fukushima

Uppföljning av erfarenheter från kärnkraftsolyckan i Fukushima Delredovisning Uppföljning av erfarenheter från kärnkraftsolyckan i Fukushima 15 december 2011 2011-12-15 Dok nr: Sammanfattande bedömning SSM har granskat de stresstester som de svenska tillståndshavarna

Läs mer

Beslut om ytterligare redovisning efter branden på Ringhals 2

Beslut om ytterligare redovisning efter branden på Ringhals 2 BESLUT 2012-06-29 Ringhals AB 432 85 Väröbacka Handläggare: Siv Larsson Telefon: +46 8 799 4191 Vår referens: Objekt: Ringhals 2 Beslut om ytterligare redovisning efter branden på Ringhals 2 Strålsäkerhetsmyndighetens

Läs mer

Säkerhetsförbättringar av kärnkraftsreaktorer

Säkerhetsförbättringar av kärnkraftsreaktorer Dokumentstatus: Godkänt Promemoria Datum: 2015-10-30 Diarienr: SSM2015-4772 Handläggare: Lars Bennemo Fastställd: Fredrik Hassel Säkerhetsförbättringar av kärnkraftsreaktorer Uppdraget Strålsäkerhetsmyndigheten

Läs mer

Förbättringar av säkerheten i äldre reaktorer baserat på nya kunskaper och säkerhetsutveckling

Förbättringar av säkerheten i äldre reaktorer baserat på nya kunskaper och säkerhetsutveckling UTREDNINGSRAPPORT 2012-10-31 Dok nr: Utredningsgrupp: Lars Bennemo, Wiktor Frid, Anders Hallman, Tomas Jelinek, Gustaf Löwenhielm, Lovisa Wallin Författare: Anders Hallman Fastställd: Lars Skånberg Förbättringar

Läs mer

Handläggare Tina Johansson. Er referens Björn Gustafsson. Kvalitetssäkring Kommentar

Handläggare Tina Johansson. Er referens Björn Gustafsson. Kvalitetssäkring Kommentar Handläggare Tina Johansson Er referens Björn Gustafsson Kvalitetssäkring 2016-10-28 2016-10-28 Kommentar Ert datum 2016-07-01 Sanna Nyström (Kvalitetsgranskning) Peter Larsson (Godkänd) 1(6) Svar till

Läs mer

Beslut om återstart av Ringhals 2 efter brand i inneslutningen

Beslut om återstart av Ringhals 2 efter brand i inneslutningen BESLUT 2012-01-27 Ringhals AB 432 85 Väröbacka Handläggare: Siv Larsson Telefon: +46 8 799 4191 Vår referens: Er referens: 2174777 Objekt: Ringhals 2 Beslut om återstart av Ringhals 2 efter brand i inneslutningen

Läs mer

Utredningar och forskning till följd av Fukushima Dai-ichi olyckan Delprojekt 1, etapp 5, inom utredning av den långsiktiga säkerhetsutvecklingen

Utredningar och forskning till följd av Fukushima Dai-ichi olyckan Delprojekt 1, etapp 5, inom utredning av den långsiktiga säkerhetsutvecklingen Sida: 1/12 PROMEMORIA Datum: 2012-09-28 Vår referens: SSM2010-1557 Författare: Gustaf Löwenhielm Fastställd: Lars Skånberg Utredningar och forskning till följd av Fukushima Dai-ichi olyckan Delprojekt

Läs mer

Förnyade säkerhetsvärderingar av tåligheten mot vissa händelser - Stresstest

Förnyade säkerhetsvärderingar av tåligheten mot vissa händelser - Stresstest Forsmarks Kraftgrupp Dokumenttyp / Document type Rapport Klassificering / Classification Företagsintern Författare / Author Granskad av / Checked by Dok nr / Doc no Rev Ferm Jonas cftt FT-2011-3953 2 Fastställd

Läs mer

Granskning av analyser, utredningar och åtgärdsplaner avseende obehörigt intrång

Granskning av analyser, utredningar och åtgärdsplaner avseende obehörigt intrång TILLSYNSRAPPORT 2011-01-25 Process: Tillsyn Vår referens: SSM 2010/2367, 2010/2673, 2010/2674, Tillståndshavare: FKA, OKG, RAB, SNAB, SKB och WSE Objekt: Forsmarksverket, Oskarshamnsverket, Ringhalsverket,

Läs mer

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Ert datum Er referens Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Michael Lindstedt 010-2405242 michael.lindstedt@msb.se

Läs mer

Beslut om utökad provning av reaktortryckkärl

Beslut om utökad provning av reaktortryckkärl BESLUT 2012-08-24 Ringhals AB 432 85 Väröbacka Handläggare: Richard Sundberg Telefon: +46 8 799 4488 Vår referens: Er referens: Objekt: Ringhals 2 Beslut om utökad provning av reaktortryckkärl i Ringhals

Läs mer

Förnyade säkerhetsvärderingar av tåligheten mot vissa händelser - stresstest

Förnyade säkerhetsvärderingar av tåligheten mot vissa händelser - stresstest Forsmarks Kraftgrupp Dokumenttyp / Document type Rapport Klassificering / Classification Företagsintern Författare / Author Granskad av / Checked by Dok nr / Doc no Rev Sundin Ellen cftt FT-2011-3868 0

Läs mer

Svar till SSM på begäran om komplettering rörande kriticitet

Svar till SSM på begäran om komplettering rörande kriticitet Strålsäkerhetsmyndigheten Att: Ansi Gerhardsson 171 16 Stockholm DokumentID 1417733 Ärende Handläggare Fredrik Johansson Er referens SSM2011-2426-63 Kvalitetssäkrad av Ulrika Broman Helene Åhsberg Godkänd

Läs mer

Lokala säkerhetsnämnden

Lokala säkerhetsnämnden Lokala säkerhetsnämnden Sammanträdesprotokoll vid Ringhals kärnkraftverk 2014-02-21 1 Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum A1, kl. 09.00-11.00 Beslutande Jana Nilsson (S) Birgit Hagebrand (M) Gunnel

Läs mer

Dispens för svetsade komponenter och reservdelar i förråd vid Oskarshamns kärnkraftverk

Dispens för svetsade komponenter och reservdelar i förråd vid Oskarshamns kärnkraftverk Dokumentstatus: Godkänt Sida 1 (7) OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Beslut Vårt datum: 2016-02-11 Er referens: 2015-30768 Diarienr: SSM2015-5219 Handläggare: Erik Strindö Telefon: +46 8 799 44 93 Dispens

Läs mer

Föreläggande om redovisning av OKG:s förbättringsarbete

Föreläggande om redovisning av OKG:s förbättringsarbete OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Beslut Vårt datum: 2013-10-07 Er referens: Diarienr: SSM2012-5780 Handläggare: Per-Olof Hägg Telefon: +46 8 799 4337 Föreläggande om redovisning av OKG:s förbättringsarbete

Läs mer

Inspektionsrapport avvikelsehantering Ringhals 1-4

Inspektionsrapport avvikelsehantering Ringhals 1-4 TILLSYNSRAPPORT 2011-05-02 Process: Inspektion Vår referens: Tillståndshavare: Ringhals AB Objekt: Ringhals AB Förrättningsdatum: 2011-02-08 2011-02-09 Arbetsgrupp: Karoline Gotlén KD, Per-Olof Hägg KD

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

Delredovisning av uppdrag

Delredovisning av uppdrag BESLUT 2011-01-27 Handläggare: Stig Isaksson Telefon: 08-799 4186 Miljödepartementet 103 33 Stockholm Vår referens: SSM 2010/2632 Er referens: M2010/3091/Mk Ert datum: 2010-07-01 Delredovisning av uppdrag

Läs mer

Beslut om godkännande av förnyad säkerhetsredovisning, start laddning och att påbörja provdrift efter modernisering av Ringhals 2

Beslut om godkännande av förnyad säkerhetsredovisning, start laddning och att påbörja provdrift efter modernisering av Ringhals 2 Sida: 5trälsäkerhetsmyndigheten Swedish Radiation Saftlty Authoritv 1/7 RinghalsAB BESLUT 430 22 Väröbacka Vårt datum: 2010-01-27 Vår referens: 88M 2008/1573 DOC8#75514v2 Er referens: 205004/2030657 Ert

Läs mer

Projektgodkänt. Intern. Status. Anna Borg/ENT. Hélène Gunnarsson/GAI/2011-10-28. Björn Gustafsson/VDS/2011-10-28. Nej. Nej

Projektgodkänt. Intern. Status. Anna Borg/ENT. Hélène Gunnarsson/GAI/2011-10-28. Björn Gustafsson/VDS/2011-10-28. Nej. Nej 3. Rapport - Allmän 20-23596 Utfärdad 20-0-9 Titel Projekt Kent - Sammanfattning av stresstester på OKG Utfärdare Skriv- och språkkontroll Anna Borg/ENT Hélène Gunnarsson/GAI/20-0-28 Gäller fr o m Sakgranskning

Läs mer

TILLSYNSKOMMUNIKATION

TILLSYNSKOMMUNIKATION TILLSYNSKOMMUNIKATION DESS OLIKA FASER OCH BEHOV AV VERIFIKAT SSM s forskningsdagar 23-24 oktober 2013 Anna Borg Anna Borg, BorgA Konsult AB, Helsingborg Civ.Ing Teknisk Fysik Studier i ekonomi, psykologi,

Läs mer

Granskningsrapport Datum: 2011-05-27 Vår referens: SSM 2011/1821 Tillståndshavare: Ringhals AB Objekt: Ringhals 2

Granskningsrapport Datum: 2011-05-27 Vår referens: SSM 2011/1821 Tillståndshavare: Ringhals AB Objekt: Ringhals 2 Sida: 1/13 Granskningsrapport Datum: 2011-05-27 Vår referens: SSM 2011/1821 Tillståndshavare: Ringhals AB Objekt: Ringhals 2 Granskningsgrupp: Tomas Almberger, Tage Eriksson Författare: Tomas Almberger,

Läs mer

Läget för telekommunikationerna den 17 januari 2005 med anledning av stormen den 8 och 9 januari 2005

Läget för telekommunikationerna den 17 januari 2005 med anledning av stormen den 8 och 9 januari 2005 PROMEMORIA DATUM VÅR REFERENS 17 januari 2005 05-000379 HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Roland Svahn Avdelningen för nätsäkerhet 08-678 55 47 roland.svahn@pts.se Läget för telekommunikationerna

Läs mer

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök Göteborgs universitet 2007-06-26 Intern miljörevision Exempel på frågor vid platsbesök Nedan finns exempel på frågor som kan ställas vid platsbesök inom den interna miljörevisionen. Ytterligare följdfrågor

Läs mer

SSM:s tillsyn av SVAFO år Lokala säkerhetsnämnden den 11. december 2015

SSM:s tillsyn av SVAFO år Lokala säkerhetsnämnden den 11. december 2015 SSM:s tillsyn av SVAFO år 2015 Lokala säkerhetsnämnden den 11 december 2015 Innehåll - Samlad strålsäkerhetsvärdering för 2012-2014 - SSM:s tillsyn 2015 - Rapporterade händelser - Några viktiga beslut

Läs mer

Hur har nybyggnationen påverkats? Tekniskt perspektiv Elforsk Perspektiv på Fukushima,

Hur har nybyggnationen påverkats? Tekniskt perspektiv Elforsk Perspektiv på Fukushima, Hur har nybyggnationen påverkats? Tekniskt perspektiv Elforsk Perspektiv på Fukushima, 2012-01-24 Claes Halldin Manager Nuclear Safety E.ON Kärnkraft Sverige AB, Malmö Kärnkraftreaktorer- Utveckling Antal

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN:

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om undantag från kravet på godkännande

Läs mer

TT - Metodik för inventering och urval av yttre händelser

TT - Metodik för inventering och urval av yttre händelser Företagsintern Rapport DokumentID 1535376 Författare Tina Johansson Version 1.0 Kvalitetssäkrad av Henric Eriksson (Sakgranskning) Johan Eriksson (Sakgranskning) Godkänd av Magnus Westerlind (Godkänd)

Läs mer

RASK - Ringhals 1 ej driftklar I- isoleringskedja, 516

RASK - Ringhals 1 ej driftklar I- isoleringskedja, 516 Sida: 1/10 RASKRAPPORT Datum: 2009-04-02 Vår referens: SSM 2009/35 Tillståndshavare: Ringhals AB Objekt: R1 Dokumentnummer: #72473 Deltagare: Mats Häggblom, KD, Pia Jacobsson, KM, Siv Larsson, KD Författare:

Läs mer

Kärnkraftsolyckan i Japan. Jan Johansson Avdelningen för Strålskydd Enheten för Beredskap

Kärnkraftsolyckan i Japan. Jan Johansson Avdelningen för Strålskydd Enheten för Beredskap Kärnkraftsolyckan i Japan Jan Johansson Avdelningen för Strålskydd Enheten för Beredskap Innehåll Olycksförlopp Konsekvenser Åtgärder Lärdomar Japan Invånare: 128 miljoner. Yta: 378 000 km 2. Indelat i

Läs mer

Händelser från verkligheten Fukushima. Jan Johansson Avdelningen för Strålskydd Enheten för Beredskap

Händelser från verkligheten Fukushima. Jan Johansson Avdelningen för Strålskydd Enheten för Beredskap Händelser från verkligheten Fukushima Jan Johansson Avdelningen för Strålskydd Enheten för Beredskap Innehåll Olycksförlopp Konsekvenser och åtgärder Japan Invånare: 128 miljoner. Yta: 378 000 km 2. Indelat

Läs mer

Säkerhetsledning. Ringhals AB 2006-08-28

Säkerhetsledning. Ringhals AB 2006-08-28 Säkerhetsledning 1 Säkerhetsledning Vad är det? 2 Syftet med denna presentation Informera chefer och medarbetare om hur säkerhetsledning inom Ringhals tillämpas Kan även användas för att: visa för omgivning

Läs mer

Regeringen, Miljö- och energidepartementet 103 33 Stockholm

Regeringen, Miljö- och energidepartementet 103 33 Stockholm Regeringen, Miljö- och energidepartementet 103 33 Stockholm Datum: 2015-05-12 Er referens: M2015/1161/Ke Diarienr: SSM2015-2278 Yttrande över Greenpeace Nordens överklagande av beslut om godkännande av

Läs mer

Föreläggande om att vidta åtgärder rörande kvalitetsrevisionsverksamheten,

Föreläggande om att vidta åtgärder rörande kvalitetsrevisionsverksamheten, OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Beslut Vårt datum: 2012-12-19 Er referens: Diarienr: SSM2012-1681 Handläggare: Anna Bärjegård Telefon: +46 8 799 4354 Föreläggande om att vidta åtgärder rörande kvalitetsrevisionsverksamheten,

Läs mer

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 I checklistan gäller det att instämma med de påståenden som anges i listan för att vara säker på att verksamhetens miljöledningssystem

Läs mer

Beslut om dispens från kravet på återkommande kontroll av vissa komponenter för Oskarshamn 1

Beslut om dispens från kravet på återkommande kontroll av vissa komponenter för Oskarshamn 1 Dokumentstatus: Godkänt OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Beslut Vårt datum: 2016-05-04 Er referens: 2016-04390 Diarienr: SSM2016-1324 Handläggare: Giselle García Roldán Telefon: +46 8 799 42 55 Beslut

Läs mer

Föreläggande om ny helhetsbedömning av Oskarshamn 1

Föreläggande om ny helhetsbedömning av Oskarshamn 1 Dokumentstatus: Godkänt OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Beslut Vårt datum: 2015-07-07 Er referens: 2011-23518, 2014-10416 Diarienr: SSM2012-1889 Handläggare: Charlotte Lager Telefon: + 46 8 799 4491 Föreläggande

Läs mer

Säkerhet FÖR FASTIGHETER

Säkerhet FÖR FASTIGHETER Säkerhet FÖR FASTIGHETER Risker All verksamhet är förknippad med risker och har behov av effektiv riskhantering. Riskprofilen skiljer sig kraftigt mellan olika verksamheter men är lika viktig att ta hänsyn

Läs mer

Granskningsrapport - Ringhals 4 - Anmälan av ändringar till följd av utbyte av backventiler i säkerhetsinsprutningsledningarna

Granskningsrapport - Ringhals 4 - Anmälan av ändringar till följd av utbyte av backventiler i säkerhetsinsprutningsledningarna Ringhals AB 432 85 Väröbacka Tillsynsrapport Datum: 2013-01-16 Er referens: 2212275 Diarienr: SSM2012-4297 Förrättningsdatum: Klicka här för att skriva datum. Ansvarig handläggare: Tomas Almberger KS Arbetsgrupp:

Läs mer

Beslut om åtgärd med klämförband i lockkylkrets

Beslut om åtgärd med klämförband i lockkylkrets BESLUT 2012-08-16 OKG Aktiebolag Handläggare: Kostas Xanthopoulos Telefon: +46 8 799 4260 Vår referens: Er referens: 2012-15645 572 83 Oskarshamn Beslut om åtgärd med klämförband i lockkylkrets i Oskarshamn

Läs mer

Genomförda moderniseringsåtgärder i svensk kärnkraft för att uppfylla kraven i SSMFS 2008:17 samt säkerhetsbetydelsen av dessa åtgärder

Genomförda moderniseringsåtgärder i svensk kärnkraft för att uppfylla kraven i SSMFS 2008:17 samt säkerhetsbetydelsen av dessa åtgärder PROMEMORIA 2012-09-26 Dok nr: Arbetsgrupp: Lars Bennemo KS, Tomas Jelinek KS, Hans Blomström KS, Lars Gunsell KS, Tomas Almberger KS Författare: Lars Bennemo KS Fastställd Jan Hanberg cks Genomförda moderniseringsåtgärder

Läs mer

Kontrollhandbok - utföra offentlig livsmedelskontroll. FÖRDJUPNING HACCP-principerna

Kontrollhandbok - utföra offentlig livsmedelskontroll. FÖRDJUPNING HACCP-principerna Kontrollhandbok - utföra offentlig livsmedelskontroll FÖRDJUPNING HACCP-principerna De sju HACCP-principerna Här följer en genomgång av de sju HACCP-principerna som finns angivna i lagstiftningen 1. Alla

Läs mer

Inga krav utöver ISO 14001

Inga krav utöver ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS utgår från kraven i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

Malungs IF Skidor. En utredning av det mobila snökanonssystemet vid Malungs skidstadium. Tel.nr. 08-550 102 10 Tel.nr.

Malungs IF Skidor. En utredning av det mobila snökanonssystemet vid Malungs skidstadium. Tel.nr. 08-550 102 10 Tel.nr. Malungs IF Skidor En utredning av det mobila snökanonssystemet vid Malungs skidstadium Jörgen Rogstam Mattias Dahlberg jorgen.rogstam@ekanalys.se mattias.dahlberg@ekanalys.se Tel.nr. 08-550 102 10 Tel.nr.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor; SFS 1999:381 Utkom från trycket den 14 juni 1999 utfärdad den 27 maj 1999. Enligt riksdagens

Läs mer

Föreläggande om att prova och utvärdera provstavar

Föreläggande om att prova och utvärdera provstavar OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Beslut Vårt datum: 2013-01-28 Er referens: 2012-02076 Diarienr: SSM2012-209 Handläggare: Peter Ekström Telefon: +46 8 799 41 76 Föreläggande om att prova och utvärdera

Läs mer

Störningar i elförsörjningen

Störningar i elförsörjningen Störningar i elförsörjningen Scenario Under de senaste månaderna har diskussioner om elmarknaden varit framträdande i samhällsdebatten. Det är kallt och det kommer att fortsätta vara det den närmaste tiden.

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. som bifogas. Förslag till rådets direktiv

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. som bifogas. Förslag till rådets direktiv EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13.6.2013 SWD(2013) 200 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN som bifogas Förslag till rådets direktiv om ändring

Läs mer

Avbrott i bredbandstelefonitjänst

Avbrott i bredbandstelefonitjänst BESLUT 1(7) Datum Vår referens Aktbilaga 2013-10-17 Dnr: 12-9626 37 Nätsäkerhetsavdelningen Karin Lodin 073-644 56 04 karin.lodin@pts.se Avbrott i bredbandstelefonitjänst Saken Tillsyn enligt 7 kap. 1

Läs mer

BAKGRUND. Boverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och ett antal räddningstjänster har också uppmärksammat problematiken.

BAKGRUND. Boverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och ett antal räddningstjänster har också uppmärksammat problematiken. BRANDSKYDD I RADHUS Sommaren 2014 började Räddningstjänsten Syd att undersöka brandskyddet i radhus. Du får denna information eftersom du bor i ett radhus i en av våra medlemskommuner (Malmö, Burlöv, Lund,

Läs mer

Granskning av anmälan av tekniska ändringar, chockdämpare i lyftschakt

Granskning av anmälan av tekniska ändringar, chockdämpare i lyftschakt Sida: 1/9 GRANSKNINGSRAPPORT Datum: 2011-06-10 Vår ref: SSM 2011/305, 2011/1122 Tillståndshavare: OKG Aktiebolag Objekt: Oskarshamn 2 Granskningsgrupp: Björn Brickstad Författare: Björn Brickstad Samråd:

Läs mer

Boverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och ett antal räddningstjänster har också uppmärksammat problematiken.

Boverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och ett antal räddningstjänster har också uppmärksammat problematiken. BRANDSKYDD I RADHUS Mälardalens Brand-och Räddningsförbund informerar om brandskydd i radhus. Du får denna broschyr eftersom du bor i ett radhus i en av våra medlemskommuner (Västerås, Hallstahammar och

Läs mer

Funktion. Katastrofskyddet är ett sk. självövervakande katastrofskydd med en redundant, elektronisk tvåkanalskonstruktion.

Funktion. Katastrofskyddet är ett sk. självövervakande katastrofskydd med en redundant, elektronisk tvåkanalskonstruktion. Drift- och skötselanvisning. Katastrofskydd ERK-S Självövervakande katastrofskydd typ ERK-S. Apparatskåp. Apparatskåpet är i plug-in-utförande, för vägg eller panelmontage (litet rack). Det består av strömförsörjningsenhet

Läs mer

Granskning av OKG uppfyllande av 20 SSMFS 2008:17 - RÖP

Granskning av OKG uppfyllande av 20 SSMFS 2008:17 - RÖP TILLSYNSRAPPORT 2011-06-23 Process: Granska i tillsyn Vår referens: Tillståndshavare: OKG Objekt: Arbetsgrupp: Johan Enkvist Författare: Johan Enkvist Samråd: Lars Bennemo, Yvonne Johansson, Klas Idehaag

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling

Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN: 2000-0987 SSMFS 2008:17 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om konstruktion och utförande av kärnkraftsreaktorer Strålsäkerhetsmyndighetens

Läs mer

Svar till SSM på begäran om tidplan för kvarstående kompletteringar av Miljökonsekvensbeskrivningen

Svar till SSM på begäran om tidplan för kvarstående kompletteringar av Miljökonsekvensbeskrivningen Strålsäkerhetsmyndigheten Att: Ansi Gerhardsson 171 16 Stockholm DokumentID 1431235 Ärende Handläggare Mikael Gontier Er referens SSM2011-2426-163 Kvalitetssäkrad av Godkänd av Kommentar Sida 1(5) Datum

Läs mer

KBM föreslår att regeringen, i sin översyn av de transportpolitiska målen, även beaktar samhällets behov av robusthet i transportinfrastrukturen.

KBM föreslår att regeringen, i sin översyn av de transportpolitiska målen, även beaktar samhällets behov av robusthet i transportinfrastrukturen. Sid 1 (6) Yttrande Dnr 2007-10-08 Er ref N2007/6036/IR Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Inriktningsunderlag inför den långsiktiga infrastrukturplaneringen för perioden 2010-2019 (N2007/6036/IR) Regeringen

Läs mer

MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD

MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD Glasfasad Skjutdörr S70 Santex System AB, Montörgatan 9, 301 80 Halmstad, Sverige Tel. +46 35 17 23 00 Fax +46 35 12 50 23 e-mail: info@santex.se - 1 - INNEHÅLL Avsnitt

Läs mer

Sida 2 (93) SSM 2010/1557-10

Sida 2 (93) SSM 2010/1557-10 UTREDNINGSRAPPORT 2012-10-31 Dok nr: Arbetsgrupp: Författare: Fastställd Björn Brickstad, Anna Franzén, Anders Hallman, Lars Skånberg Lars Skånberg Mats Persson Utredning avseende den långsiktiga säkerhetsutvecklingen

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys samt elberedskapsåtgärder, SvK. EI Seminarium om risk- och sårbarhetsanalys 26/11

Risk- och sårbarhetsanalys samt elberedskapsåtgärder, SvK. EI Seminarium om risk- och sårbarhetsanalys 26/11 Risk- och sårbarhetsanalys samt elberedskapsåtgärder, SvK EI Seminarium om risk- och sårbarhetsanalys 26/11 Innehåll > Elberedskapslagen (1997:288) > Risk- och sårbarhetsanalys > Föreskrifter > Process

Läs mer

Samverkansplattform, en metod

Samverkansplattform, en metod Samverkansplattform, en metod Vid en extra ordinär händelse är det viktigt att det finns en accepterad och fastställd rutin för hur händelsen ska hanteras. Det går självklart inte att säga att så här kommer

Läs mer

Ivar Rönnbäck Avdelningschef. Avdelningen för utbildning, övning och beredskap

Ivar Rönnbäck Avdelningschef. Avdelningen för utbildning, övning och beredskap Ivar Rönnbäck Avdelningschef Avdelningen för utbildning, övning och beredskap Ett år med MSB Varför MSB? Att bilda en ny myndighet Vad blev nytt? Var står vi nu? MSB vision och verksamhetsidé Vision Ett

Läs mer

Avseende förslagens konsekvenser för krisberedskapen både för berörda myndigheter som för vård- och omsorgssektorn i sin helhet

Avseende förslagens konsekvenser för krisberedskapen både för berörda myndigheter som för vård- och omsorgssektorn i sin helhet MSB-108.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap REMISSVAR 1 (5) Ert datum 2012-06-12 Er referens S2012/3890/FS Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Michael Lindstedt 010-240 52

Läs mer

Samma krav gäller som för ISO 14001

Samma krav gäller som för ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS är samma som ingår i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

Beslut om ändrat datum för inlämnande av kompletteringar enligt tidigare SSM-beslut 2008/981

Beslut om ändrat datum för inlämnande av kompletteringar enligt tidigare SSM-beslut 2008/981 Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Box 250 101 24 Stockholm Beslut Vårt datum: 2013-09-19 Er referens: 1400216 Diarienr: SSM2013-4406 Handläggare: Elisabet Höge Telefon: +46 8 799 4430 Beslut om ändrat

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Thomas Hall 2013-05-07 KSN-2012-0584

Handläggare Datum Diarienummer Thomas Hall 2013-05-07 KSN-2012-0584 KS 6 22 MAJ 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Thomas Hall 2013-05-07 KSN-2012-0584 Kommunstyrelsen Gasturbin för reservkraft Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta

Läs mer

LEX SARAH RIKTLINJE GÄLLANDE LEX SARAH ENLIGT SOL OCH LSS

LEX SARAH RIKTLINJE GÄLLANDE LEX SARAH ENLIGT SOL OCH LSS LEX SARAH RIKTLINJE GÄLLANDE LEX SARAH ENLIGT SOL OCH LSS KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Ledningsstaben Ansvarig: Vård- och omsorgsförvaltningen, socialt ansvarig samordnare Gäller fr o m: 2015-06-24 Uppdateras

Läs mer

Föreläggande om åtgärder avseende anläggningsändring DUKA-SILO - SFR

Föreläggande om åtgärder avseende anläggningsändring DUKA-SILO - SFR BESLUT 2011-07-08 Svensk Kärnbränslehantering AB Box 250 101 24 Stockholm Handläggare: Flavio Lanaro Telefon: +46 8 799 4492 Vår referens: SSM2011-577-8 Er referens: SKB ärende 500272 Objekt: Föreläggande

Läs mer

Björn Brickstad, Bo Liwång, Lovisa Wallin

Björn Brickstad, Bo Liwång, Lovisa Wallin Sida: 1/20 GRANSKNINGSRAPPORT Datum: 2011-06-23 Vår referens: SSM 2010-4615 Tillståndshavare: Forsmarks Kraftgrupp AB Objekt: Forsmark 1, 2 och 3 Granskningsgrupp: Björn Brickstad, Bo Liwång, Lovisa Wallin

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap

Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap Antagen av kommunfullmäktige 2009-06-15 114 Diarienummer 09KS226 Sid 2 (8) Ersätter Plan för samordning av verksamheten

Läs mer

Beslut om anmärkning och straffavgift

Beslut om anmärkning och straffavgift 2010-05-24 BESLUT ABG Sundal Collier AB FI Dnr 10-4311 Att. Verkställande direktören Delgivning nr 1 Box 7269 Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm 103 89 STOCKHOLM [Brunnsgatan 3] Tel +46

Läs mer

INCIDENTRAPPORT FÖR DRIFTSTÖRNING VÄSTBERGA DATACENTER, ZON 1

INCIDENTRAPPORT FÖR DRIFTSTÖRNING VÄSTBERGA DATACENTER, ZON 1 1/5 INCIDENTRAPPORT Falkenberg 2014-10-28 INCIDENTRAPPORT FÖR DRIFTSTÖRNING VÄSTBERGA DATACENTER, ZON 1 Nedan följer information om vad som orsakade det omfattande driftavbrottet i Zon 1 av Västberga Datacenter

Läs mer

Plan för extraordinära händelser i Värmdö kommun

Plan för extraordinära händelser i Värmdö kommun Plan för extraordinära händelser i Värmdö kommun 1 Krisledning vid extraordinära händelser Enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och

Läs mer

Mark- och miljödomstolens mål nr: Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt. SERO Remissvar slutförvarsprocess 30 mars 2016

Mark- och miljödomstolens mål nr: Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt. SERO Remissvar slutförvarsprocess 30 mars 2016 Mark- och miljödomstolens mål nr: 1333-11 Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt Box 1104 131 26 Nacka Strand NACKA TINGSRÄTT Avdelning 4 INKOM: 2016-03-31 MÅLNR: M 1333-11 AKTBIL: 377 mmd.nacka@dom.se

Läs mer

Information till kunderna

Information till kunderna Göteborg 2015-01-29 Information till kunderna Vi har under en tid haft en del kvalitetsproblem med delar av tjänsteutbudet i vissa bredbandsnät. Nu har vi tillsammans med våra tjänsteleverantörer en konkret

Läs mer

Lagstadgad plan. Plan för hantering av extraordinära händelser 2011-06-20. Diarienummer KS-345/2011. Beslutad av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lagstadgad plan. Plan för hantering av extraordinära händelser 2011-06-20. Diarienummer KS-345/2011. Beslutad av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lagstadgad plan 2011-06-20 Plan för hantering av extraordinära händelser Diarienummer KS-345/2011 Beslutad av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Ersätter Program för hantering av extraordinära händelser,

Läs mer

Granskning av GE-14 för Oskarshamn 1

Granskning av GE-14 för Oskarshamn 1 TILLSYNSRAPPORT 2012-04-11 Process: Granska i tillsyn Vår referens: Tillståndshavare: OKG Aktiebolag Objekt: Oskarshamn 1 Arbetsgrupp: - Författare: Jan In de Betou Samråd: Per-Olof Hägg Fastställd: Lars

Läs mer

Föreläggande efter inspektion

Föreläggande efter inspektion BESLUT 2012-03-30 Södersjukhuset AB Sjukhusbacken 10 118 83 Stockholm Handläggare: Richard Odh Telefon: 08 799 44 78 Vår referens: SSM 2011-3992 Er referens: Objekt: Södersjukhuset AB Föreläggande efter

Läs mer

EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning

EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning SWEDAC DOC 12:1 2012-05-10 Utgåva 1 Inofficiell översättning av EA 2/15 M:2008 EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15

Läs mer

Arbetsdokumentnr: SU Dokumentnamn: Miljöriskbedömning för institutionen MMK Utfärdat av: Baltzar Stevensson Godkänt av: Gunnar Svensson

Arbetsdokumentnr: SU Dokumentnamn: Miljöriskbedömning för institutionen MMK Utfärdat av: Baltzar Stevensson Godkänt av: Gunnar Svensson Sida 1 (6) Miljöriskbedömning Sammanställd mängd miljörisker Kemiska: 4200 kg kemikalier varav 1400 kg brandfarlig och 400 kg miljöfarlig varav 10 kg är ozonnedbrytande. 2000 L gas varav 160 L brandfarlig.

Läs mer

Överklagande. Prövningstillstånd. Kammarrätten i Jönköping Box 2203 550 02 Jönköping. Klagande Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm

Överklagande. Prövningstillstånd. Kammarrätten i Jönköping Box 2203 550 02 Jönköping. Klagande Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm Överklagande Diarienr 1 (7) 2015-05-13 918-2015 Kammarrätten i Jönköping Box 2203 550 02 Jönköping Överklagande Klagande Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm Motpart N.N Överklagat avgörande Förvaltningsrätten

Läs mer

Konsekvensanalys samhällsviktig verksamhet

Konsekvensanalys samhällsviktig verksamhet Konsekvensanalys samhällsviktig verksamhet Konsekvenser av en översvämning i Mälaren Johanna Farelius uppdragsledare 2012-03-07 Arbetspaket 1 Historisk analys av översvämningen 2000/2001 Arbetspaket 2

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens roll och skyddskrav

Strålsäkerhetsmyndighetens roll och skyddskrav Strålsäkerhetsmyndighetens roll och skyddskrav Kärnavfallsrådets seminarium om strålningsrisker Stockholm den 3 november 2015 Anders Wiebert Disposition UNSCEAR, ICRP, EU och SSM SSM:s slutförvarsföreskrifter

Läs mer

TIAP-metoden för statusbestäming

TIAP-metoden för statusbestäming TIAP-metoden för statusbestäming Höjer lönsamheten på din anläggning Anna Pernestål, anna.pernestal@tiap.se, Life Cycle Profit och TIAP-metoden TIAP-metoden bygger på helhetssyn av drift och underhåll

Läs mer

Säkerhetsteknikcentralen K4-2006

Säkerhetsteknikcentralen K4-2006 Säkerhetsteknikcentralen K4-2006 TUKES-anvisning 3.10.2006 HANDLING ÖVER SÄKERHETSPRINCIPERNA 1. INLEDNING Enligt förordningen om industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier (59/1999) skall

Läs mer

Före. 25 oktober 2005

Före. 25 oktober 2005 Före. ..och efter Gudrun! Ibland händer det oförutsedda Erfarenheter från stormen Post- och telestyrelsen, PTS Gudrun och övning Samvete 2005 Avdelningen för nätsäkerhet Robusthet i elektroniska kommunikationer

Läs mer

Nuvarande MSBFS 2009:10 Förslag till ny föreskrift Tillämpningsområde Tillämpningsområde 1 1 första stycket 2 1 andra stycket 3 2 första stycket

Nuvarande MSBFS 2009:10 Förslag till ny föreskrift Tillämpningsområde Tillämpningsområde 1 1 första stycket 2 1 andra stycket 3 2 första stycket 15-12-07 1/6 Tillämpningsområde 1 Denna författning innehåller bestämmelser om myndigheternas arbete med informationssäkerhet och deras tillämpning av standarder i sådant arbete. 2 Författningen gäller

Läs mer

SVERIGE. UTLÄGGNINGSSKRIFT nr 366 139

SVERIGE. UTLÄGGNINGSSKRIFT nr 366 139 SVERIGE UTLÄGGNINGSSKRIFT nr 366 139 Int Cl G 21 c 13/00 PATENT- OCH REGISTRERINGSVERKET P.ans. nr 3285/65 Giltighetsdag den Ans. allmänt tillgänglig den Ans. utlagd och utläggningsskriften publicerad

Läs mer

Dispens för provning av baffelskruvar på Ringhals AB

Dispens för provning av baffelskruvar på Ringhals AB Dokumentstatus: Godkänt Ringhals AB 432 85 Väröbacka Beslut Vårt datum: 2016-08-18 Er referens: 2354133 Diarienr: SSM2016-2554 Handläggare: Giselle García Roldán Telefon: +46 8 799 42 55 Dispens för provning

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens kravbild gällande organisation och slutförvar

Strålsäkerhetsmyndighetens kravbild gällande organisation och slutförvar Strålsäkerhetsmyndighetens kravbild gällande organisation och slutförvar Organisation, ledning och styrning, säkerhetskultur Krav kring organisation Lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet 13 Den som

Läs mer

Inriktning avseende referensvärden för nya kärntekniska anläggningar och ESS

Inriktning avseende referensvärden för nya kärntekniska anläggningar och ESS Datum: 2013-11-04 Diarienr: SSM2013-5169 Inriktning avseende referensvärden för nya kärntekniska anläggningar och ESS Inledning Två ansökningar angående nya kärntekniska anläggningar liksom en ansökan

Läs mer

Haveri Mavapump 64P0102

Haveri Mavapump 64P0102 Skadegruppens Temadag 17 november 2011 Jozef Kowalkowski Haveri Mavapump 64P0102 Rapport från grundorsaksanalys Innehåll Förutsättningar haveridagen Körfilosofi Tidslinje Grundorsaksanalys Sannolikt haveriförlopp

Läs mer

Hur kan olika typer av riskanalyser stödja informationssäkerhetsarbetet i din verksamhet? EBITS, 2013 11 13

Hur kan olika typer av riskanalyser stödja informationssäkerhetsarbetet i din verksamhet? EBITS, 2013 11 13 Hur kan olika typer av riskanalyser stödja informationssäkerhetsarbetet i din verksamhet? henrik.christiansson@sakerhetspolisen.se Enheten för InformationsSäkerhet och Bevissäkring i IT-miljö (ISBIT) EBITS,

Läs mer