264. Revidering av VA-taxan och allmänna bestämmelser för den kommunala VA-anläggningen 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "264. Revidering av VA-taxan och allmänna bestämmelser för den kommunala VA-anläggningen 2013"

Transkript

1 K U N G Ö R E L S E Kommunfullmäktige i Nynäshamn kallas att sammanträda i Folkets Hus Nynäshamn, Mysingen, onsdagen den 12 december 2012, kl 19.00, varvid följande ärenden behandlas: 258. Upprop och anmälningar om förhinder 259. Kungörelse av fullmäktigesammanträdet 260. Justering av sammanträdets protokoll 261. Interpellationsbehandling 262. Upphandlingspolicy för kommunerna Nynäshamn och Haninge 263. Ändringar i renhållningstaxan för år Revidering av VA-taxan och allmänna bestämmelser för den kommunala VA-anläggningen Kommunala begravningsofficianter 266. Svar på motion om upphandling och inköp till bäst förvaltade skattekronor 267. Svar på motion om en kommunal pensionärs- och handikappombudsman 268. Svar på motion om byggande av gång- och cykelväg utmed väg 225 från Spångbro till Frölunda 269. Svar på motion om installation av alkobom vid utfart från hamnområdet 270. Svar på motion om inrättande av alkobom vid utfart från Nicksta camping 271. Svar på medborgarförslag om viltvård av fåglar vintertid 272. Svar på medborgarförslag - bygg en trottoar utmed Frejgatan Inkomna ärenden Inkomna medborgarförslag Meddelanden Avsägelser Valärenden

2 Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunstyrelseförvaltningen, Nämndhuset, Stadshusplatsen 1, Nynäshamn, tel Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Allmänheten är därför välkommen att höra på debatten. Nynäshamn den 29 november 2012 Tommy Söderblom Kommunfullmäktiges ordförande Lina Pennlert Kommunfullmäktiges sekreterare

3 1(45) Plats och tid Folkets Hus, Nynäshamn kl Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Yvonne Lundin (S) och Rolf Åberg (SN) Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Kommunstyrelseförvaltningen, Kansliavdelningen kl Eva Ryman Paragrafer Ordförande Tommy Söderblom (S) Justerande Yvonne Lundin (S) Rolf Åberg (SN) BEVIS Organ Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelseförvaltningen, Kansliavdelningen Underskrift Eva Ryman

4 2(45) Beslutande Tommy Söderblom (S), ordförande Maj-Britt Augustsson (S), tjänstgör för Ilija Batljan (S) Jan Rundkvist (M), tjänstgör för Malin Friberg (M) Anna Ljungdell (S) Bodil Toll (M) Lars Lindberg (S), tjänstgör för Liselotte Vahermägi (S) Harry Bouveng (M) Daniel Adborn (FP) Gunnel Jonsson (M), tjänstgör för Agneta Tjärnhammar 258- del av 268 ej beslut Agneta Tjärnhammar (M) fr o m kl fr o m del av 268 beslut Birgitta Alkvist (S) Eva Dannstedt Branting (MP) Sverre Launy (V) Marianne Jonsson (M) Tore Åkerbäck (S) Lena Dafgård (SN) Åsa Karlsson (S) Helene A Jonsson (M) Pirjo Koski (KD) Parwana Sohrabi (S), tjänstgör för Gunnar Karlsson (S) Dick Larsson (C) Mikael Widengren (M) Ola Hägg (S) Leif Stenquist (FP) Georgios Tsiouras (M) Helen Sellström Edberg (S) Matilda Rosenqvist (M) Magnus Hollstensson (MP) Jörgen Måhlgren (S) Miriam-Irene Malm (V) Maria Strömkvist (S) Göran Briving (M) Whille Karlsson (S) Ivar Sjöberg (M) Rolf Åberg (SN) Yvonne Lundin (S) Lars Malmlöf (M) Johan Augustsson (S) Helena Göransson (FP) Morgan Karlsson (-), tjänstgör för Turid Rosenlund (-)

5 3(45) Ej tjänstgörande ersättare Gunnel Jonsson (M), tjänstgör t o m del av 268 Curt Lewén (M), fr o m kl Holger Ekecrantz (M) Ralf Kullman (M) Maria Gard Günster (C) Kaisa Persson (FP) Antonella Pirrone (KD) Eva-Lena Nordberg (KD) Ove Forsberg (S) Gill Lagerberg (S) Roland Junerud (S) Birgitta Pettersson Launy (V) Carina Kornefalk (V) Bengt Holwaster (MP) Helén Axelsson (PP) Övriga Birgitta Elvås, kommunchef Eva Ryman, sekreterare

6 4(45) Kf 258 Upprop och anmälningar om förhinder Upprop förrättas. Kommunfullmäktige består av 39 ledamöter.

7 5(45) Kf 259 Kungörelse av fullmäktigesammanträdet Kungörelse av fullmäktigesammanträdet anslogs på kommunens anslagstavla den 30 november Kungörelsen infördes i Nynäshamns Posten den 4 december Kallelse utsändes till fullmäktiges ledamöter den 3 december Kommunfullmäktige konstaterar att sammanträdet har utlysts i behörig ordning.

8 6(45) Kf 260 Justering av sammanträdets protokoll Rolf Åberg (SN) och Yvonne Lundin (S) utses att jämte ordföranden Tommy Söderblom (S) justera sammanträdets protokoll. Justeringen kommer att ske på kommunstyrelseförvaltningen, kansliavdelningen, den 17 december 2012 kl

9 7(45) Rolf Åberg Ks ordf Kf 261 2/ Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående obekväma medarbetare Vid kommunfullmäktige sammanträdet den 13 november väckte Rolf Åberg (SN) en interpellation angående obekväma medarbetare till kommunstyrelsens ordförande. Svar har inkommit från kommunstyrelsens ordförande den 29 november Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är färdigbehandlad.

10 8(45) Upphandlingsnämnden Samtliga nämnder Ekonomichefen Kf / Upphandlingspolicy för kommunerna Haninge och Nynäshamn Ärendebeskrivning Från och med den 1 oktober 2012 samverkar Haninge och Nynäshamns kommuner i upphandlingsverksamhet i en gemensam nämnd, Södertörns upphandlingsnämnd. I underlaget för beslutet att bilda en gemensam nämnd fanns det skrivningar om att ett förslag till en gemensam upphandlingspolicy bör utarbetas för de bägge kommunerna för att underlätta framtagningen av gemensamma kravspecifikationer och förfrågningsunderlag. I beslutet om att bilda Södertörns upphandlingsnämnd beslutade kommunstyrelsen i Haninge och i Nynäshamn att: kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att snarast utarbeta ett förslag till upphandlingspolicy som ska vara gemensam för kommunerna Haninge och Nynäshamn. Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 29 oktober 2012 Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige besluta, att anta ny upphandlingspolicy som ska gälla fr o m Upphandlingspolicyn ersätter tidigare antagen upphandlingspolicy i Nynäshamns kommun antagen 13 maj 2009, 87 som därmed upphör att gälla. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 21 november 2012, 271.

11 9(45) Kf 262 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta, att anta ny upphandlingspolicy som ska gälla fr o m Upphandlingspolicyn ersätter tidigare antagen upphandlingspolicy i Nynäshamns kommun antagen 13 maj 2009, 87 som därmed upphör att gälla. Yrkande Eva Dannstedt Branting (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägget att punkterna miljö, etiska krav och social hänsyn revideras och att det ställs etiska krav kring djurhållning och även djuretik nämns i policyn. Anna Ljungdell (S) och Dick Larsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Propositionsordning Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning. 1. Bifall eller avslag till kommunstyrelsens förslag. 2. Bifall eller avslag till Eva Dannstedt Brantings yrkande om tillägg. Proposition 1 Ordföranden Tommy Söderblom (S) ställer proposition på bifall eller avslag till kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige har beslutat att bifalla förslaget. Proposition 2 Ordföranden (S) ställer proposition på bifall eller avslag till Eva Dannstedt Brantings (MP) yrkande om tillägg och finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå yrkandet.

12 10(45) Kf 262 Kommunfullmäktige beslutar att anta ny upphandlingspolicy som ska gälla fr o m Upphandlingspolicyn ersätter tidigare antagen upphandlingspolicy i Nynäshamns kommun antagen 13 maj 2009, 87 som därmed upphör att gälla.

13 11(45) SRV återvinning AB Msn Kf / Ändringar i renhållningstaxan för år 2013 Ärendebeskrivning SRV återvinning AB har lämnat ett förslag till renhållningstaxa för år 2012 till de fem ägarkommunerna, Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Salem. Förslaget innebär en generell höjning av renhållningstaxan med två procent från 1 januari Ärendet redovisas i SRV återvinnings skrivelse daterad 18 juni En korrigerad bilaga till renhållningstaxan daterad den 14 september 2012 har inkommit, i bilagan har ett skrivfel korrigerats. Kommunfullmäktige har den 17 september 2012, 211, beslutat att återremittera ärendet med syftet att behandla taxeändringen vid samma tillfälle som kommande förslag om begräsning av antal fria besök vid återvinningscentralerna. Ett förslag till begränsningar av antal fria besök vid återvinningscentralerna har inkommit från SRV återvinning den 30 oktober Ett samråd med övriga ägarkommuner kommer att äga rum. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att förslaget till begränsningar av antal fria besök vid återvinningscentralerna behandlas som ett separat ärende och att förvaltningen avvaktar med att lämna förslag till beslut till efter samrådet. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa förändring av renhållningstaxan enligt SRV återvinnings förslag till ändringar i renhållningstaxan för år Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 21 november 2012, Ks 273. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa förändring av renhållningstaxan enligt SRV återvinnings förslag till ändringar i renhållningstaxan för år 2013.

14 12(45) Kf 263 Kommunfullmäktige beslutar att fastställa förändring av renhållningstaxan enligt SRV återvinnings förslag till ändringar i renhållningstaxan för år 2013.

15 13(45) Msn Kf / Revidering av VA-taxan och allmänna bestämmelser för den kommunala VA-anläggningen 2013 Ärendebeskrivning Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har den 18 oktober 2012, 216, beslutat att föreslå kommunfullmäktige besluta att höja VA-taxans samtliga ingående delar för bruknings- och anläggningsavgifter med 10 % samt att anta de föreslagna ändringarna för ersättning av onyttigförklarade anläggningar. Beslutet ska börja gälla från och tills vidare. I miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse redogörs för bakgrunden till förslaget till taxehöjning och för förslaget till ändring av ersättning för onyttigförklarad anläggning. Kommunstyrelseförvaltningen gör ingen annan bedömning av förslaget från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta i enlighet med miljö- och samhällsbyggnadsnämndens förslag. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att höja VA-taxans samtliga ingående delar för bruknings- och anläggningsavgifter med 10 %, samt att anta de föreslagna ändringarna för ersättning av onyttigförklarade anläggningar. Beslutet ska börja gälla från och tills vidare. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 21 november 2012, Ks 274. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att höja VA-taxans samtliga ingående delar för bruknings- och anläggningsavgifter med 10 %, samt att anta de föreslagna ändringarna för ersättning av onyttigförklarade anläggningar. Beslutet ska börja gälla från och tills vidare. Kommunfullmäktige beslutar att höja VA-taxans samtliga ingående delar för bruknings- och anläggningsavgifter med 10 %, samt att anta de föreslagna ändringarna för ersättning av onyttigförklarade anläggningar. Beslutet ska börja gälla från och tills vidare.

16 14(45) Ksf, Telefoni- och reception Kf / Kommunala begravningsofficianter Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslutade den 29 juni 1972, 88 att två personer ska utses vara borgerliga begravningsförrättare samt att uppdra till lönenämnden att fastställa ersättning till begravningsförrättare. Motiveringen var bl.a. att de som inte önskar kyrklig begravning ska ha lika enkel och kostnadsfri service som den församlingen erbjuder bosatta inom församlingen. Kommunstyrelsen har senast den 24 februari 1988, 170, förordnat en officiant. Kommunstyrelsen har därefter den 18 augusti 2010, 187, beslutat att tidsbegränsa förordnanden för officianter. En ersättare har under vissa tider funnits förordnad, men efter det att kommunstyrelsen entledigat ersättaren den 19 oktober 2005, 260, har någon ny ersättare inte förordnats. Gällande ersättningsregler antogs av kommunstyrelsens arbetsutskott den 21 april 1999, 65. Begravningsavgift till församlingar i Svenska kyrkan (eller annan huvudman för begravningsverksamhet) är obligatorisk och betalas i samband med att skatt betalas. Begravningsavgiften bekostar bl.a. gravplatser, gravsättning och lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler, men inte begravningsofficiant. Medlem i begravningsförsamlingen har tillgång till präst som begravningsofficiant utan kostnad. Denna service betalas via kyrkoavgift (tidigare kyrkoskatt) av dem som är medlemmar i församlingen. Vid begravning i annan församling kan dödsboet få betala för präst som begravningsofficiant. Många är idag inte längre medlemmar i Svenska kyrkan. De betalar därmed inte kyrkoavgift, som bl.a. bekostar löner till präster. Vid kommunfullmäktiges beslut 1972 fanns det anledning att ifrågasätta rimligheten i att först tvingas betala kyrkoskatt och att sedan bli tvungen att anlita och betala en borgerlig begravningsofficiant om man inte önskade en kyrklig begravning.

17 15(45) Kf 265 Kommunstyrelseförvaltningen gör bedömningen att situationen idag är förändrad mot 1972 och att det idag inte är skäligt att de som betalar kyrkoavgift även ska bidra med kommunala skattepengar till borgerliga begravningsofficianter. Det finns inte något krav på att en begravningsofficiant ska vara förordnad på visst sätt, utan de efterlevande har rätt att avgöra hur begravningen ska anordnas och vem som ska leda den. Efterlevande som själv inte önskar leda en borgerlig begravning kan få förslag på officiant från en begravningsbyrå och även annan hjälp i samband med begravningen. Förvaltningen förordar därför att kommunens inblandning i borgerliga begravningar upphör. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att verksamheten med kommunalt förordnade begravningsofficianter upphör i och med utgången av 2012 och att kommunen inte ska utge kommunalt stöd till borgerliga begravningar hållna efter den 31 december Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 21 november 2012, Ks 282. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att verksamheten med kommunalt förordnade begravningsofficianter upphör i och med utgången av 2012 och att kommunen inte ska utge kommunalt stöd till borgerliga begravningar hållna efter den 31 december Kommunfullmäktige beslutar att verksamheten med kommunalt förordnade begravningsofficianter upphör i och med utgången av 2012 och att kommunen inte ska utge kommunalt stöd till borgerliga begravningar hållna efter den 31 december 2012.

18 16(45) Matti Söderlund Roland Dehlin Kf / Svar på motion om upphandling och inköp till bäst förvaltade skattekronor Ärendebeskrivning Matti Söderlund och Roland Dehlin (M) har den 20 april 2010 kommit in med en motion om upphandling och inköp till bäst förvaltade skattekronor. Syftet med motionen är att centralisera inköpen i Nynäshamns kommun för att få ett produktivare och mer kostnadseffektivt inköp, och även att för att +samordna leveranser för att minska miljöpåverkan. Från och med den 1 oktober 2012 samverkar Haninge och Nynäshamns kommuner i upphandlingsverksamhet i en gemensam nämnd, Södertörns upphandlingsnämnd. Syftet med inrättandet av den nya upphandlingsorganisationen är bl a att ytterligare höja kvalitén och effektiviteten i kommunernas upphandlingar, genom att samordna inköpen, koncentrera resurser och kompetens, effektivare följa upp avtalstroheten, kvalitén i leveranser mm. Ansvarsfördelningen mellan Kommunstyrelseförvaltningen och övriga förvaltningar är reglerad i Kommunens upphandlingspolicy. Det är kommunstyrelsens ansvar att följa upp att upphandlingspolicyn följs. Med hänvisning till ovanstående förslår kommunstyrelseförvaltningen att motionen anses besvarad. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 21 november 2012, Ks 272. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad.

19 17(45) Kf 266 Yrkanden Harry Bouveng (M) yrkar bifall till motionen. Anna Ljungdell (S) och Sverre Launy (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Propositionsordning Kommunfullmäktige godkänner att de båda yrkandena ställs mot varandra. Proposition Ordföranden Tommy Söderblom (S) ställer proposition på bifall till kommunstyrelsens förslag eller bifall till motionen och finner att kommunfullmäktige beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad.

20 18(45) Turid Rosenlund Socialnämnden Kf / Svar på motion angående en kommunal pensionärsoch handikappombudsman Ärendebeskrivning Turid Rosenlund (-) har i en motion föreslagit att kommunfullmäktige verkar för att det inrättas en kommunal pensionärs- och handikappsombudsman i Nynäshamns kommun. Med detta avses en serviceinriktad och politiskt neutral person som inte är knuten till någon nämnd eller förvaltning inom kommunen. Ombudsmannen ska fungera som ett starkt stöd och hjälp för äldre och handikappade gentemot den kommunala inrättningarna. Pensionärspartiet har tidigare skrivit motioner om inrättande av en kommunal pensionärsombudsman år: 1999, 2002 och Motionerna har i samtliga fall avslagits av kommunfullmäktige. I den aktuella motionen har motionären utökat uppdraget till att även omfatta funktionshindrade i kommunen. Pensionärsorganisationerna i Nynäshamn: PRO, SKPF och SPF har alla inkommit med remissvar där de understryker att de inte ändrat åsikt sedan tidigare motioner i ämnet och att resurser inte bör gå till att avlöna en enskild tjänsteman utan bör användas till personalförstärkningar i verksamheterna. De handikappades riksförbund (DHR) Nynäshamnsavdelning, skriver i sitt remissvar att det är en god idé med en ombudsman men tycker att det bör vara två ombudsmän eftersom det är skilda tjänster. Socialnämnden beslutade den 28 augusti 2012 att anta socialförvaltningens yttrande som sitt eget och föreslår att motionen avslås. Kommunstyrelseförvaltningen instämmer i socialnämndens yttrande och föreslår att motionen avslås. Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 18 oktober Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen avslås. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 21 november 2012, Ks 267. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen avslås.

21 19(45) Kf 267 Kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås.

22 20(45) Kf / Lena Dafgård Msn Svar på motion om byggande av gång och cykelväg utmed väg 225 från Spångbro till Frölunda Ärendebeskrivning I en motion till kommunfullmäktige från Lena Dafgård (Sorundanet), daterad den 7 februari 2011, föreslås att Nynäshamns kommun tar ansvar för att det byggs en gång- och cykelväg utmed väg 225 från Spångbro till Frölunda samt att kommunen arbetar mer aktivt för att finna lösningar på finansieringen av en sådan gång- och cykelväg alternativt står för kostnaderna själv. Motionären framhåller att ökad säkerhet på sträckan, mindre beroende av biltransporter för barn och vuxna och att gång- och cykelvägen skulle vara del i främjandet av folkhälsoarbetet. Vidare kan projektet ingå i Hållbart resande i samhällsplaneringen tillsammans med Botkyrka och Huddinge samt anknyta till de cykelbanor vilka Sorundanet tidigare motionerat om; sträckorna Spångbro-Ösmo samt Sunnerby-Grödby. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kom in med ett remissvar den 28 april Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att motionen avslås. Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 18 oktober Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att motionen avslås. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 21 november 2012, Ks 284. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen avslås. Yrkande Lena Dafgård (SN) yrkar bifall till motionen.

23 21(45) Kf 268 Yrkanden Anna Ljungdell (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Lena Dafgård (SN) yrkar bifall till motionen. Propositionsordning Kommunfullmäktige godkänner att de båda yrkandena ställs mot varandra. Proposition Ordföranden Tommy Söderblom (S) ställer proposition på bifall till kommunstyrelsens förslag eller bifall till motionen och finner att kommunfullmäktige beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås. Reservation Lena Dafgård (SN) reserverar sig mot beslutet.

24 22(45) Lena Dafgård Msn Kf / Svar på motion om installation av alkobom vid hamnområdet Ärendebeskrivning I en motion till kommunfullmäktige från Lena Dafgård, Sorundanet, som inkom 18 augusti 2010, föreslås att kommunen förhandlar med Stockholms hamnar om att alkobom installeras vid utfart från hamnområdet för färjor från utlandet samt att Stockholms hamnar står för kostnaderna. Motionären påtalar att onyktra lastbilsförare från färjor är ett stort problem och att det hänt flera olyckor i Nynäshamns kommun, där det framkommit att lastbilsförarna varit onyktra. Trelleborgs hamn har som första hamn i världen installerat alkobom år 2006 och fler hamnar överväger att göra det. En alkobom är en bom som kopplas ihop med ett instrument som mäter mängden alkohol i utandningsluften. Fordonsföraren kör fram till bommen, blåser i instrumentet och är fordonsföraren nykter öppnas bommen. I dag finns teknik där det räcker med en lätt pust, vilket medför att tiden för provtagningen minskar. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 24 januari 2012, 22 att anta miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens synpunkter som sitt yttrande. Kommunstyrelseförvaltningen instämmer i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden uppfattning att det förebyggande arbetet för att förhindra rattonykterhet bör bygga på ett samarbete mellan berörda parter. Efter inhämtande av synpunkter från berörda parter har det framkommit att det för närvarande inte är aktuellt att driva frågan om att installera alkobom i hamnområdet i Nynäshamn. Därmed föreslår kommunstyrelseförvaltningen att motionen avslås. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 21 november 2012, Ks 285. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen avslås. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen avslås. Yrkanden Lena Dafgård (SN) yrkar bifall till motionen.

25 23(45) Kf 269 Anna Ljungdell (S) och Johan Augustsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Propositionsordning Kommunfullmäktige godkänner att de båda yrkandena ställs mot varandra. Proposition Ordföranden Tommy Söderblom (S) ställer proposition på bifall till kommunstyrelsens förslag eller bifall till motionen och finner att kommunfullmäktige beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås. Reservationer Lena Dafgård (SN) och Rolf Åberg (SN) reserverar sig mot beslutet.

26 24(45) Lena Dafgård Msn Kf / Svar på motion om inrättande av alkobom vid Nicksta camping Ärendebeskrivning I en motion till kommunfullmäktige från Lena Dafgård, Sorundanet, som inkom 18 augusti 2010 föreslås att alkobom i form av blåsstation installeras vid utfart från Nicksta camping. Motionären påtalar att det ibland blir festande och alkoholförtäring på campingplatser, men att bilkörning och alkohol inte hör ihop. En alkobom skulle öka trafiksäkerheten samt säkerställa att inga onyktra förare kör ut från Nicksta camping. En alkobom är en bom som kopplas ihop med ett instrument som mäter mängden alkohol i utandningsluften. Fordonsföraren kör fram till bommen, blåser i instrumentet och är fordonsföraren nykter öppnas bommen. I dag finns teknik där det räcker med en lätt pust, vilket medför att tiden för provtagningen minskar. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 24 januari 2012, 23 att anta miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens synpunkter som sitt yttrande. Kommunstyrelseförvaltningen har ingen annan uppfattning än vad som framkommit i miljö- och samhällsbyggnadsnämndens yttrande, samt polisens synpunkter att det idag inte finns något behov. Därmed föreslår kommunstyrelseförvaltningen att motionen avslås. Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 15 oktober Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen avslås. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 21 november 2012, Ks 286. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen avslås.

27 25(45) Kf 270 Yrkanden Sverre Launy (V), Anna Ljungdell (S), Lars Lindberg (S) och Whille Karlsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Lena Dafgård (SN) yrkar bifall till motionen. Propositionsordning Kommunfullmäktige godkänner att de båda yrkandena ställs mot varandra. Proposition Ordföranden Tommy Söderblom (S) ställer proposition på bifall till kommunstyrelsens förslag eller bifall till motionen och finner att kommunfullmäktige beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås. Reservationer Lena Dafgård (SN) och Rolf Åberg (SN) reserverar sig mot beslutet.

28 26(45) Marianne Andersson Fagerberg Msn Kf / Svar på medborgarförslag om viltvård av fåglar vintertid Ärendebeskrivning Marianne Andersson Fagerberg kom in med ett medborgarförslag den 30 september 2011 som föreslår att kommunen ska underlätta för de vilda fåglarna vintertid. Förslagsställaren vill att det ordnas med utfordringsplats och tillgång till öppet vatten för fåglarna vintertid. Hon föreslår även att kommunen utfordrar fåglarna. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 22 mars 2012, 77 att anta förvaltningens bedömning som sitt yttrande. Nämnden konstaterar att förvaltningen redan har ordnat en plats för fågelmatning i anslutning till den stora kranen på Frejas holme. En pump kommer att hålla vattnet öppet när det är minusgrader. Där kommer det att finnas möjlighet för intresserade att mata fåglarna. Däremot är det inte rimligt att kommunen ska bekosta anskaffning av fågelmat. Kommunstyrelseförvaltningen har ingen annan uppfattning än vad som framkommit i miljö- och samhällsnämndens yttrande. Förvaltningen föreslår att förslaget om iordningsställande av matningsplats anses besvarad och förslaget att kommunen föreslås bekosta fågelmaten avslås. Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 22 oktober Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1. Förslaget om iordningsställande av matningsplats anses besvarad 2. Förslaget att kommunen föreslås bekosta fågelmaten avslås. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 21 november 2012, Ks 287. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1. Förslaget om iordningsställande av matningsplats anses besvarad 2. Förslaget att kommunen föreslås bekosta fågelmaten avslås

29 27(45) Kf 271 Kommunfullmäktige beslutar 1. Förslaget om iordningsställande av matningsplats anses besvarad 2. Förslaget att kommunen föreslås bekosta fågelmaten avslås

30 28(45) Lillemor Kf Kålbäck 272 Nyberg Msn Kf / Svar på medborgarförslag- Bygg en trottoar utmed Frejgatan Ärendebeskrivning Lillemor Kålbäck Nyberg har i ett medborgarförslag daterat den 11 januari 2012, föreslagit att det anläggs en trottoar utmed Frejgatan från Idunvägen och söderut fram till befintliga gångbanor. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 22 mars att anta miljöoch samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning som sitt yttrande Kommunstyrelseförvaltningen har ingen annan uppfattning än vad som framkommit i miljö- och samhällsbyggnadsnämndens yttrande och föreslår att medborgarförslaget anses besvarat. Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 29 oktober Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget anses besvarat. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 21 november 2012, Ks 288. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget anses besvarat. Yrkanden Rolf Åberg (SN) yrkar bifall till medborgarförslaget. Anna Ljungdell (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Propositionsordning Kommunfullmäktige godkänner att de båda yrkandena ställs mot varandra.

31 29(45) Kf 272 Proposition Ordföranden Tommy Söderblom (S) ställer proposition på bifall till kommunstyrelsens förslag eller bifall till medborgarförslaget och finner att kommunfullmäktige beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget anses besvarat. Reservationer Pirjo Koski (KD), Rolf Åberg (SN) och Lena Dafgård (SN) reserverar sig mot beslutet.

32 30(45) Kf / Harry Bouveng Ralf Kullman Kc Rättelse av 241/2012 Kommunfullmäktige har den 13 november 2012, 241, behandlat svar på motion om näringslivschef i Nynäshamns kommun. Enligt protokollet har kommunfullmäktige beslutat att motionen anses besvarad. Kommunfullmäktige beslutar om rättelse av protokollet så att motionen ska anses bifallen. Rättad lydelse av 241/2012: Ärendebeskrivning Harry Bouveng (M) och Ralf Kullman (M) har i en motion daterad den 10 maj 2012 föreslagit att kommunstyrelsen ges i uppdrag att inrätta en tjänst som näringslivschef, samt att ta fram en kravspecifikation/arbetsbeskrivning för dennes tjänst i enlighet med motionens anda. I förslaget till mål- och budget för 2013 finns en uttalad målsättning att fortsätta utveckla och samorda näringslivsarbetet samt utveckla besöksnäringen i kommunen. I den målsättningen ingår att utöka näringslivsresurserna med en tjänst som näringslivschef. Inför rekryteringen av en näringslivschef kommer en kravprofil för tjänsten tas fram. Kommunstyrelseförvaltningen anser att motionen därmed kan anses besvarad. Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 1 oktober Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 24 oktober 2012, 252. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad.

33 31(45) Kf 273 Yrkanden Daniel Adborn (FP) och Harry Bouveng (M) yrkar bifall till motionen Sverre Launy (V) yrkar avslag till motionen Propositionsordning Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: Bifall eller avslag till motionen. Proposition Ordföranden (S) ställer proposition på bifall eller avslag till motionen och finner att kommunfullmäktige beslutat att bifalla motionen. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.

34 32(45) Kf 274 Inkomna ärenden 240/ Avgifter för mat gällande personer med korttidsvistelse utanför det egna hemmet och personer med placering utanför det egna hemmet inom funktionshinderområdet. Kommunfullmäktige beslutar att lägga ärendet till handlingarna.

35 33(45) Kf / Msn Son Inkomna medborgarförslag 2574/2012 Medborgarförslag från Per Georén om att utsmycka rondellen vid gymnasiet. Medborgarförslaget överlämnas till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för beslut. 2597/2012 Medborgarförslag från Karl Staben om att hemtjänstpersonal ska ha ett väl synligt fotoidentitetskort. Medborgarförslaget överlämnas till socialnämnden för beslut. Förslag till beslut Följande medborgarförslag har inkommit till kommunfullmäktige t o m den 30 november Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunfullmäktiges arbetsordning 29 a att överlämna medborgarförslagen till respektive nämnd för beslut. Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunfullmäktiges arbetsordning 29 a att överlämna medborgarförslagen till respektive nämnd för beslut i enlighet med kommunstyrelseförvaltningens förslag.

36 34(45) Kf 276 Meddelanden 253/ Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har lämnat rapport om granskning av anläggningsredovisningen. 12/ Kommunförbundet Stockholms Län informerar om gemensamt programpris inom gymnasieskolan. 43/ Socialnämnden har den 27 november 2012, 140, beslutat att överlämna förvaltningens rapport till kommunfullmäktige om ej verkställda beslut enligt 9 och rapportering enligt 28 f lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). 43/ Socialnämnden har den 27 november 2012, 141, beslutat att överlämna rapport till kommunfullmäktige om ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 och rapportering till Socialstyrelsen enligt 16 kap 6 f socialtjänstlagen; gäller ÄO, FO och IFO. Kommunfullmäktige beslutar att lägga meddelandena till handlingarna.

37 35(45) Kf Länsstyrelsen Leif Stenquist Eva Dannstedt Branting Leif Branting Saija Winsa Lars Borghem Magnus Hollstensson Bo Persson Msn Ks Kfn Bun Troman Arbetsgivaravdelningen Avsägelser Leif Stenquist (FP) har begärt entledigande från sina uppdrag som kommunalråd, miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande samt ersättare i kommunstyrelsen fr o m den 31 december Eva Dannstedt Branting (MP) har avsagt sig platsen i kommunfullmäktige från den 31 december Leif Branting (MP) har avsagt sig platsen som ersättare i kultur- och fritidsnämnden från den 31 december Saija Winsa (V) har hemställt om att bli befriad från vice ordförandeskap i kultur- och fritidsnämnden från med den 31 december 2012, avsägelsen avser inte uppdraget som ledamot i kultur- och fritidsnämnden. Lars Borghem (S) har hemställt om att bli entledigad från uppdragen som ledamot i barn- och utbildningsnämnden och som ersättare i kultur- och fritidsnämnden fr o m den 1 januari Manus Hollstensson (MP) har avsagt sig uppdraget som ledamot i barn- och utbildningsnämnden. Bo Persson (FP) har hemställt om att bli befriad från uppdraget som ersättare i kultur- och fritidsnämnden fr o m den 31 december Kommunfullmäktige beslutar att 1. Befria Leif Stenquist (FP) från uppdragen som kommunalråd, miljöoch samhällsbyggnadsnämndens ordförande och ersättare i kommunstyrelsen fr o m den 31 december Befria Eva Dannstedt Branting (MP) från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige fr o m den 31 december Befria Leif Branting (MP) från uppdraget som ersättare i kultur- och fritidsnämnden fr o m den 31 december Befria Saija Winsa (V) från uppdraget som vice ordförande i kulturoch fritidsnämnden fr o m den 31 december Befria Lars Borghem (S) från uppdragen som ledamot i barn- och utbildningsnämnden och som ersättare i kultur- och fritidsnämnden fr o m den 1 januari 2013.

38 36(45) Kf Befria Magnus Hollstensson (MP) från uppdraget som ledamot i barnoch utbildningsnämnden. 7. Befria Bo Persson (FP) från uppdraget som ersättare i kultur- och fritidsnämnden fr o m den 31 december 2012.

39 37(45) Daniel Adborn Msn Förtroendemannareg Arbetsgivaravdelningen Kf 278 9/ Val av ordförande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tillika kommunalråd (heltidsengagerad) Leif Stenquist (FP) har under 277 entledigats från uppdraget som ordförande och ledamot i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tillika kommunalråd fr o m den 31 december Valberedningen har behandlat ärendet den 11 december 2012, 4. Harry Bouveng (M), vice ordförande i valberedningen föredrar valberedningens förslag. Valberedningens förslag till kommunfullmäktige Valberedningen föreslår kommunfullmäktige att utse Daniel Adborn (FP) till ordförande och ledamot i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tillika heltidsengagerat kommunalråd från och med den 1 januari 2013 till och med den 31 december Kommunfullmäktige beslutar att utse Daniel Adborn (FP) till ordförande och ledamot i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tillika heltidsengagerat kommunalråd från och med den 1 januari 2013 till och med den 31 december 2014.

40 38(45) Miriam Irene Malm Förtroendemannareg Arbetsgivaravd Kf 279 9/ Val av oppositionsråd Kommunfullmäktige har den 8 december 2010, 226, till oppositionsråd (deltidsengagerad) valt Eva Dannstedt Branting (MP) för tiden från och med den 1 januari 2011 till och med den 31 december Valberedningen har behandlat ärendet den 11 december 2012, 5. Harry Bouveng (M), vice ordförande i valberedningen föredrar valberedningens förslag. Valberedningens förslag till kommunfullmäktige Valberedningen föreslår kommunfullmäktige att utse Miriam Irene Malm (V) Durkvägen 16, Nynäshamn, till oppositionsråd (deltidsengagerad) från och med den 1 januari 2013 till och med den 31 december Kommunfullmäktige beslutar att utse Miriam Irene Malm (V), Durkvägen 16, Nynäshamn, till oppositionsråd (deltidsengagerad) från och med den 1 januari 2013 till och med den 31 december 2014.

41 39(45) Kf 280 9/ Leif Stenquist Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund Förtroendemannareg Val av ordförande i Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund Kommunfullmäktige har den 8 december 2010, 245, valt Leif Stenquist (FP) till vice ordförande i Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund för tiden 1 januari 2011 till och med 31 december Enligt 5 förbundsordning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund ska den som innehaft posten som vice ordförande, nästkommande period inneha ordförandeposten. Valberedningen har behandlat ärendet den 11 december 2012, 6. Harry Bouveng (M), vice ordförande i valberedningen föredrar valberedningens förslag. Valberedningens förslag till kommunfullmäktige Valberedningen föreslår kommunfullmäktige att utse Leif Stenquist (FP) till ordförande till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund för tiden 1 januari 2013 till och med 31 december Kommunfullmäktige beslutar att utse Leif Stenquist (FP) till ordförande i Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund för tiden 1 januari 2013 till och med 31 december 2014.

42 40(45) Waldemar Olsson Kfn Förtroendemannareg Arbetsgivaravd Kf 281 9/ Val av vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden Saija Winsa (MP) har under 277 befriats från uppdraget som vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden fr o m den 31 december Saija Winsa har inte befriats från uppdraget som ledamot i kultur- och fritidsnämnden. Valberedningen har behandlat ärendet den 11 december 2012, 7. Harry Bouveng (M), vice ordförande i valberedningen föredrar valberedningens förslag. Valberedningens förslag till kommunfullmäktige Valberedningen föreslår kommunfullmäktige att utse Waldemar Olsson (V) till vice ordförande kultur- och fritidsnämnden för tiden 1 januari 2013 till och med 31 december Kommunfullmäktige beslutar att utse Waldemar Olsson (V) till vice ordförande kultur- och fritidsnämnden för tiden 1 januari 2013 till och med 31 december 2014.

43 41(45) Bo Persson Ks Arbetsgivaravd Förtroendemannareg Kf 282 9/ Val av ersättare i kommunstyrelsen Ärendebeskrivning Leif Stenquist (FP) har under 277 befriats från uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen fr o m den 31december Daniel Adborn (FP) föreslår att kommunfullmäktige utser Bo Persson (FP) till ny ersättare i kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige beslutar att fr o m den 1 januari 2013 i stället för Leif Stenquist (FP) och för hans återstående mandattid välja Bo Persson (FP), Eldstigen 12, Sorunda, till ersättare i kommunstyrelsen.

44 42(45) Panagiota Pontikis Kfn Arbetsgivaravd Förtroendemannareg Kf 283 9/ Val av ersättare i kultur- och fritidsnämnden Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige har under 277 beslutat att befria Bo Persson (FP) från uppdraget som ersättare i kultur- och fritidsnämnden fr o m den 31 december Daniel Adborn (FP) föreslår att kommunfullmäktige beslutar att välja Panagiota Pontikis (FP) till ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden. Kommunfullmäktige beslutar att fr o m den 1 januari 2013 i stället för Bo Persson (FP) och för hans återstående mandattid välja Panagiota Pontikis (FP) till ersättare i kultur- och fritidsnämnden.

45 43(45) Kf 284 9/ Nicholas Nikander Msn Arbetsgivaravd Förtroendemannareg Val av ersättare i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige har under 278 fr o m den 1 januari 2013 valt Daniel Adborn (FP) till ledamot och ordförande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Daniel Adborn är ersättare i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Daniel Adborn (FP) föreslår att kommunfullmäktige fr o m den 1 januari 2013 väljer Nicholas Nikander (FP) till ny ersättare i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Kommunfullmäktige beslutar att i stället för Daniel Adborn (FP) och för hans återstående mandattid fr o m den 1 januari 2013 välja Nicholas Nikander (FP) till ersättare i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

46 44(45) Jan Olov Härnvall Kfn Arbetsgivaravd Förtronendemananreg Kf 285 9/ Val av ersättare i kultur- och fritidsnämnden Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige har under 277 beslutat att befria Leif Branting (MP) från uppdraget som ersättare i kultur- och fritidsnämnden fr o m den 31 december Eva Dannstedt Branting (MP) föreslår att kommunfullmäktige i stället för Leif Branting väljer Jan Olov Härnvall till ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden. Kommunfullmäktige beslutar att i stället för Leif Branting (MP) och för hans återstående mandattid fr o m den 1 januari 2013 välja Jan Olov Härnvall (MP) till ersättare i kultur- och fritidsnämnden.

47 45(45) Kerstin Allergren Bun Arbetsgivaravd Förtroendemananreg Kf 286 9/ Val ledamot i barn- och utbildningsnämnden Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige har under 277 beslutat att befria Magnus Hollstensson (MP) från uppdraget som ledamot i barn- och utbildningsnämnden. Eva Dannstedt Branting (MP) föreslår att kommunfullmäktige väljer Kerstin Allergren (MP) till ny ledamot i barn- och utbildningsnämnden. Kommunfullmäktige beslutar att i stället för Magnus Hollstensson (MP) och för hans återstående mandattid välja Kerstin Allergren (MP), till ledamot i barn- och utbildningsnämnden.

K U N G Ö R E L S E. 4. Mål och budget 2013-2016 samt ekonomisk plan för 2014-2016

K U N G Ö R E L S E. 4. Mål och budget 2013-2016 samt ekonomisk plan för 2014-2016 K U N G Ö R E L S E Kommunfullmäktige i Nynäshamn kallas att sammanträda i Folkets Hus Nynäshamn, Mysingen, onsdagen den 14 november 2012, kl 15.00, varvid följande ärenden behandlas: 1. Upprop och anmälningar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Anna Ljungdell (S) och Harry Bouveng (M)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Anna Ljungdell (S) och Harry Bouveng (M) 1(13) Plats och tid Folkets Hus, Nynäshamn kl. 19.00-20:55 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Anna Ljungdell (S) och Harry Bouveng (M) Justeringens plats

Läs mer

K U N G Ö R E L S E. 7. Svar på medborgarförslag om att flytta gångbron vid Lidatorp i Ösmo

K U N G Ö R E L S E. 7. Svar på medborgarförslag om att flytta gångbron vid Lidatorp i Ösmo K U N G Ö R E L S E Kommunfullmäktige i Nynäshamn kallas att sammanträda i Folkets Hus Nynäshamn, Mysingen, onsdagen den 16 januari 2013, kl 19.00, varvid följande ärenden behandlas: 1. Upprop och anmälningar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Helen Sellström-Edberg (S) och Jörgen Måhlgren (S)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Helen Sellström-Edberg (S) och Jörgen Måhlgren (S) 1(14) Plats och tid Folkets hus, Nynäshamn kl 15.00-20.10 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Helen Sellström-Edberg (S) och Jörgen Måhlgren (S) Justeringens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Miriam- Irene Malm (V) och Yvonne Lundin (S)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Miriam- Irene Malm (V) och Yvonne Lundin (S) 1(17) Plats och tid Folkets hus, Nynäshamn kl 15.00-19:15 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Miriam- Irene Malm (V) och Yvonne Lundin (S) Justeringens

Läs mer

K U N G Ö R E L S E. 240. Förvärv av fyrtionio fastigheter i Nynäshamn från Stockholms kommun

K U N G Ö R E L S E. 240. Förvärv av fyrtionio fastigheter i Nynäshamn från Stockholms kommun K U N G Ö R E L S E Kommunfullmäktige i Nynäshamn kallas att sammanträda i Folkets Hus Nynäshamn, Mysingen, tisdagen den 13 november 2012, kl 19.00, varvid följande ärenden behandlas: 235. Upprop och anmälningar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Daniel Adborn (FP) och Harry Bouveng (M)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Daniel Adborn (FP) och Harry Bouveng (M) 1(6) Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn lokal: Landsort, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera och Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Kommunstyrelseförvaltningen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Roland Dehlin (M) och Daniel Adborn (FP)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Roland Dehlin (M) och Daniel Adborn (FP) 1(8) Plats och tid Nämndhuset, sammanträdeslokal: Landsort kl 08.30-11.55 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Roland Dehlin (M) och Daniel Adborn (FP) Justeringens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Enligt förteckning. Enligt förteckning

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Enligt förteckning. Enligt förteckning 1(25) Plats och tid Folkets Hus, Nynäshamn kl 19.00-21:15 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Kommunstyrelseförvaltningen,

Läs mer

K U N G Ö R E L S E. 26. Svar på medborgarförslag om anläggande av grus- eller asfaltsgångväg på Vanstaskolans område

K U N G Ö R E L S E. 26. Svar på medborgarförslag om anläggande av grus- eller asfaltsgångväg på Vanstaskolans område K U N G Ö R E L S E Kommunfullmäktige i Nynäshamn kallas att sammanträda i Folkets Hus Nynäshamn, Mysingen, onsdagen den 13 februari 2013, kl 19.00, varvid följande ärenden behandlas: 18. Upprop och anmälningar

Läs mer

K U N G Ö R E L S E. 41. Revidering av förbundsordning för Samordningsförbundet Östra Södertörn

K U N G Ö R E L S E. 41. Revidering av förbundsordning för Samordningsförbundet Östra Södertörn K U N G Ö R E L S E Kommunfullmäktige i Nynäshamn kallas att sammanträda i Folkets Hus Nynäshamn, Mysingen, onsdagen den 13 mars 2013, kl 19.00, varvid följande ärenden behandlas: 37. Upprop och anmälningar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Anna Ljungdell (S) och Jan Rundquist (M)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Anna Ljungdell (S) och Jan Rundquist (M) 1(47) Plats och tid Folkets hus, Nynäshamn kl 19.00-21.45 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Anna Ljungdell (S) och Jan Rundquist (M) Justeringens plats

Läs mer

i Nynäshamns kommun Nynäshamns kommun NYNÄSHAMN Stadshusplatsen 1 Floravägen

i Nynäshamns kommun Nynäshamns kommun NYNÄSHAMN Stadshusplatsen 1 Floravägen i Nynäshamns kommun Nynäshamns kommun 149 81 NYNÄSHAMN Stadshusplatsen 1 Floravägen 6 08-520 680 00 kommunstyrelsen@nynashamn.se www.nynashamn.se Innehållsförteckning över förtroendevalda AB Nynäshamnsbostäder...

Läs mer

Sammanträdesdatum Yvonne Lundin (S) och Miriam Irene Malm (V) Kommunstyrelseförvaltningen, Kansliavdelningen, den 18 november kl.

Sammanträdesdatum Yvonne Lundin (S) och Miriam Irene Malm (V) Kommunstyrelseförvaltningen, Kansliavdelningen, den 18 november kl. 1(30) Plats och tid Folkets Hus, Nynäshamn kl 19:00-21:00 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Yvonne Lundin (S) och Miriam Irene Malm (V) Justeringens plats

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS. Anna Ljungdell (S), ordförande Daniel Adborn (FP) Roland Dehlin (M)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS. Anna Ljungdell (S), ordförande Daniel Adborn (FP) Roland Dehlin (M) 1(20) Plats och tid Nämndhuset lokal: Viksten, kl 08.30-12.05 Beslutande Anna Ljungdell (S), ordförande Daniel Adborn (FP) Roland Dehlin (M) Övriga närvarande Jan Heimdal, t f kommunchef Staffan Lundquist,

Läs mer

Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-02-12 kl. 19:00

Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-02-12 kl. 19:00 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-02-03 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, kl. 19:00 Ärenden: Enligt bilagda handlingar 1(36) Plats och tid Folkets Hus, Nynäshamn kl 19.00-22:25

Läs mer

Slutlig rösträkning och mandatfördelning

Slutlig rösträkning och mandatfördelning 1/1 PROTOKOLL 2010-09-20 09-30 Slutlig rösträkning och mandatfördelning Val till kommunfullmäktige 2010-09-19 Kommun: NYNÄSHAMN Plats: Länsstyrelsens sammanräkningslokal Dnr: 201-10-12888 Rösträkningen

Läs mer

Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-04-09 kl. 19:00

Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-04-09 kl. 19:00 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-03-31 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, kl. 19:00 Ärenden: Enligt bilagda handlingar 1(15) Kf 49 Kf 49 Upprop och anmälningar om förhinder

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-11-07

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-11-07 1(33) Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Örngrund kl 08.30-09.10 Beslutande Anna Ljungdell (S), ordförande Daniel Adborn (FP) Harry Bouveng (M) Övriga närvarande Utses att justera Birgitta Elvås,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-03-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-03-16 1(11) Plats och tid Beslutande Nämndhuset Nynäshamn, sammanträdesrummet på Kansliavdelningen, kl 10.00-12.05 Catrine Ek (MP), ordförande Daniel Adborn (FP) Thomas Johansson (S) Bodil Toll (M) Harry Bouveng

Läs mer

PROTOKOLL Sida 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

PROTOKOLL Sida 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum PROTOKOLL Sida 1 Sammanträdesdatum 2017-11-01 Plats och tid Nämndhuset Nynäshamn, sammanträdesrum Landsort, 2017-11-01 kl. 13:00-13.25 Beslutande Patrik Isestad (S), ordförande Daniel Adborn (L) Thomas

Läs mer

PROTOKOLL Sida 1 Valnämnden Sammanträdesdatum Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Bedarön kl. 10: ,

PROTOKOLL Sida 1 Valnämnden Sammanträdesdatum Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Bedarön kl. 10: , PROTOKOLL Sida 1 Sammanträdesdatum 2017-08-22 Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Bedarön 2017-08-22 kl. 10:00-12.00, 13.00-13.55 Beslutande Yvonne Lorentzson (S) ordförande Bengt Holwaster (MP)

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen KOMMUNFULLMÄKTIGE 2004-09-0 Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen Meddelande 2 Ägardirektiv för Vårgårda bostäder AB 3 Svar på motion, besparingsåtgärder avseende förtroendevaldas

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2009-03-30 Sida 1 av 15 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 19.55 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Annika

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2010-11-24 205 Plats och tid Nora Stadshotell 2010-11-24 kl 18.00-19.00 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Roland Dehlin (M) och Daniel Adborn (FP)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Roland Dehlin (M) och Daniel Adborn (FP) 1(36) Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort kl 08.30-13.00 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Roland Dehlin (M) och Daniel Adborn (FP) Justeringens

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag KYRKOFULLMÄKTIGE 2013-11-07 1 (7) Plats och tid Åkersberga Kyrkliga Centrum torsdag den 7 november kl. 19.30 20.20 Ledamöter enligt bilaga 313 Tjänstgörande ers enligt bilaga 313 Ersättare enligt bilaga

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

i Nynäshamns kommun Nynäshamns kommun NYNÄSHAMN Stadshusplatsen 1 Floravägen

i Nynäshamns kommun Nynäshamns kommun NYNÄSHAMN Stadshusplatsen 1 Floravägen Nynäshamns kommun 149 81 NYNÄSHAMN Stadshusplatsen 1 Floravägen 6 08-520 680 00 kommunstyrelsen@nynashamn.se www.nynashamn.se Senast reviderad 2015-11-19 i Nynäshamns kommun Innehållsförteckning över förtroendevalda

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2011-11-22 203

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2011-11-22 203 2011-11-22 203 Plats och tid Häggenäs Sjukhem, kl 18.00 21.00 Beslutande Övriga deltagare Utses justera Henrik Kvennberg, (m), ordförande Ingrid Håkansson, (m), ledamot Jessica Ashworth, (m) ledamot Knut

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003--05 Undertecknande av handlingar 2 Alkohol- och drogpolitiskt program 3 Riktlinjer för att uppnå en ansvarsfull alkoholhantering vid serveringstillstånd 4 Förvärv, Vårgården 5 Sammanträdesplan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1(15) Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Örngrund kl 08.30-09.30 Beslutande Daniel Adborn (FP), ordförande Jörgen Måhlgren (S), tjänstgör för Anna Ljungdell (S) Harry Bouveng (M) Övriga närvarande

Läs mer

Kommunkontoret kl 14.00 16.25

Kommunkontoret kl 14.00 16.25 1(10) Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 16.25 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Lina Löfberg, (M) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Kim Svitzer, (PF) ledamot Marianne

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 1(14) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrummet, Landsort, nämndhuset, torsdagen den 22 januari Kl 15.00-17.30 Anna Ljungdell Kaisa Persson Ola Lundgren Maj Björnholdt Thomas Rugeland Helen Sellström

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Folkets hus, Amazon, Flen

Folkets hus, Amazon, Flen 198 Plats och tid Folkets hus, Amazon, Flen Kl 17.00-17.05 Beslutande Övriga deltagare Anders Berglöv (S), ordförande Lars Falk (A2), 1:e vice ordförande Björn Zetterqvist (M), 2:e vice ordförande Stefan

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2009-02-25 1 Plats och tid Församlingshemmet, 2009-02-25 kl 19.00-19.15 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-04-27

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-04-27 1(10) Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn, sammanträdesrum B-huset plan 1, kl 10.00-11.55 Beslutande Catrine Ek (MP), ordförande Harry Bouveng (M) Daniel Adborn (FP) Thomas Johansson (S) Övriga närvarande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen :15-10:00

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen :15-10:00 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen 2014-04-09 8:15-10:00 Beslutande Kristina Svensson Lotta Husberg Veronica Almroth Lars-Åke Gustavsson Sven Olsson Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att

Läs mer

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist.

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist. 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 19-19.35 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Gunnar Wiglöv (s), ordförande Anders Lundberg (c), 1:e vice ordförande Bo Westermark (v), 2:e vice ordförande

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Korallen, Arken, kl 13:00-14:45

Plats och tid Sammanträdesrum Korallen, Arken, kl 13:00-14:45 Omsorgsnämnden 2007-09-14 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrum Korallen, Arken, kl 13:00-14:45 Beslutande Christina Karlsson (s) Anna-Lena Holmström (c) Gunnar Holmberg (s) Sofia Olsson (c) Lillemor Edlund

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-23 1 (6) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD)

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-23 1 (6) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD) 2015-06-23 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 14.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M)

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1 Socialnämnden 2008-02-05 1 Plats och tid Svegs Hälsocentral, kl 09.00-14.10 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Stig Holm (c) kl 09.00-14.00

Läs mer

Sammanträdesrum Önnerup

Sammanträdesrum Önnerup Sammanträdesdatum s. 1 (6) Plats Sammanträdesrum Önnerup Tid Torsdagen den 2 februari 2012, kl. 08.30-10.25 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) Göran Tufvesson (M) Barbro Söderberg (S) Lena Forsberg (M)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Sida 1(28) PROTOKOLL Kommunfullmäktige. Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl

Sida 1(28) PROTOKOLL Kommunfullmäktige. Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 1(28) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-20.45 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson, kommunchef Susan Elmlund,

Läs mer

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej KOMMUNFULLMÄKTIGE Nya hyrestaxor för kommunens idrottsanläggningar 2 Åtgärder för att få budget i balans 200 3 Kommunbidrag 2002, kommunfullmäktige och revisionen 4 Exploateringsavtal, Västra Degrabo 5

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida * Medborgarförslag angående nedläggning av Västbygdens skola och finansiering av skolans driftkostnader, 108...2-3 * Medborgarförslag angående nedläggning av

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-03-05 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.30-17.40 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C)

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C) Sida 1/8 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige

Protokoll. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 115-121 2 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige - Johanna Frisk (V)... 5 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ledamot av kommunfullmäktige - Annika Qarlsson (C)...

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Tord Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare. Anna Hed och Mats-Gunnar Eriksson Kanslienheten, 2011-02-21

Tord Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare. Anna Hed och Mats-Gunnar Eriksson Kanslienheten, 2011-02-21 Kommunfullmäktige 2011-02-14 Sammanträdesdatum Sida 1-13 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 14 februari 2011,, kl. 18.30-19.35 ande Ordförande Bengt Jernhall samt 29 ordinarie ledamöter och 11

Läs mer

Onsdagen den 26 oktober 2011 i Kommunfullmäktiges sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20

Onsdagen den 26 oktober 2011 i Kommunfullmäktiges sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20 Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Onsdagen den 26 oktober 2011 i s sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20 Beslutande Anders Ohlsson (S), ordförande Maria Karlsson (S),2:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kumla Folkets hus, Husaren måndagen den 24 februari 1997 kl 18.30-19.10 Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjg ersättare Börje Pettersson (s) Carina Andersson (s) Sigbritt Collin (s) Johan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret Stora Tjörnsalen Tid kl Gullan Eriksson sekr. och Kristina Christiansson förvaltningschef

Plats och tid Kommunkontoret Stora Tjörnsalen Tid kl Gullan Eriksson sekr. och Kristina Christiansson förvaltningschef TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Blad Plats och tid Kommunkontoret Stora Tjörnsalen Tid kl. 14.00 15.00 Beslutande Hans Kristensson (fp), ordf. Karl-Erik Persson (ka), vice ordf. Benny Andersson (s)

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/16 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30-16.30 Ajournering 14.45-15.00 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Karl-Erik Kruse (S), ordförande Eva Olofsson (C), vice ordförande Ingrid

Läs mer

Upprop och anmälningar om förhinder

Upprop och anmälningar om förhinder 1(12) Kf 1 Kf 1 Upprop och anmälningar om förhinder 2(12) Kf 2 Kf 2 Kungörelse av fullmäktigesammanträdet Kungörelse av fullmäktigesammanträdet anslogs på kommunens anslagstavla den 22 december 2014. Kallelse

Läs mer

Benny Nilsson, kanslichef, sekreterare Staffan Olofsson, nämndsadministratör

Benny Nilsson, kanslichef, sekreterare Staffan Olofsson, nämndsadministratör 1 (8) Plats och tid Älvkullen, onsdagen den 15 oktober 2014 kl. 19:00 20.00 ande Anders Netterheim (M), ålderspresident 61-64, ordförande 65-66 Övriga beslutande, se bilagda sammanträdeslista Övriga Benny

Läs mer

Anslag/Bevis , kl 11:00-12:30. Paragrafer Beslutande Se sidan 2. Övriga deltagande Se sidan 2. Underskrift sekreterare

Anslag/Bevis , kl 11:00-12:30. Paragrafer Beslutande Se sidan 2. Övriga deltagande Se sidan 2. Underskrift sekreterare Plats och tid Kommunhuset, Torup 2016-09-19, kl 11:00-12:30 Paragrafer 25-26 Beslutande Se sidan 2 Övriga deltagande Se sidan 2 Underskrift sekreterare Ingrid Kjellberg Underskrift ordförande Christer

Läs mer

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl 1 (13) Plats och tid Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl. 18.00 19.40 Beslutande Carl-Göran Svensson (C) Lars Ragnarsson (M) tjänstgör för Madli-Ann Pohla (M) Fredric Strömberg (FP) Christer

Läs mer

Sammanträdesdatum. Övriga deltagande: Lars Öfverström (m) Monika Bondesson, förvaltningschef Gerhard Bernhardsson (s), 166 Susanne Lundell, ekonom

Sammanträdesdatum. Övriga deltagande: Lars Öfverström (m) Monika Bondesson, förvaltningschef Gerhard Bernhardsson (s), 166 Susanne Lundell, ekonom TJÖRNS KOMMUN Plats och tid: Tjörnshuvudet kl. 17.00 18.40 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Beslutande: Reidun Lorentzon (kd) ordf. Lars-Erik Lennartsson (ka) Ingela Jönsson (ka) Maria Hult (c) Mats Kristensson (c)

Läs mer

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Datum 2003-04-22 Plats och tid för sammanträdet Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 22 april 2003 kl 17:00-19:00 Jerker Sjögren

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Beslutsärenden

KOMMUNSTYRELSEN Beslutsärenden KOMMUNSTYRELSEN 2004-01-21 Beslutsärenden KS 1 Internbudget 2004 2 Optionsavtal, Trivselhus AB 3 Markanvändning, Grindvaktaren 8 och 9 4 Riktlinjer för anställda i Vårgårda kommun vid hantering av IT-system

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-02-20

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-02-20 1(38) Plats och tid Nämndhuset, lokal: Landsort kl 08.30-11.55 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Daniel Adborn (FP) och Harry Bouveng (M) Justeringens

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) 1(12) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Övriga närvarande

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2012-08-28, kl 13:15 Beslutande: Anders Malm (M) tj ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Tony Asp (S) tj ersättare för Gun-Inger Sjögren

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering Kultur- och fritidsnämnden Omedelbar justering 46 Kultur- och fritidsnämnden sammanträde 46. Angående laglighetsprövning enligt kommunallagen av beslut 2010-02-23, 16; Besparingar 2009-2011 på kultur-

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-03-16 Sida 1 (7)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-03-16 Sida 1 (7) 1 (7) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 16 mars 2015 klockan 18.00 18.40 Christina Waster Jansson (S),Ordf, Tobias Nordlander (S) Chatarina Ståhl (S) Johanna Skottman

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

i Nynäshamns kommun

i Nynäshamns kommun Nynäshamns kommun 149 81 NYNÄSHAMN Stadshusplatsen 1 Floravägen 6 08-520 680 00 kommunstyrelsen@nynashamn.se www.nynashamn.se 2016-11-21 i Nynäshamns kommun Innehållsförteckning över förtroendevalda AB

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2009-01-27 Socialnämnden Plats och tid Kumlarummet, 2009-01-27, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Anette Friman (C) Lise-Lott Lidström (S) Raymonda Kourie (KD) Sölve Persson (S) Kerstin Lundqvist-Eriksson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2008-09-24 76 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 19.00 Beslutande Övriga delt Bertil Nilsson (m), ordförande Margaretha Schneider Persson (m) Ulla Svensson (c) Annelie

Läs mer

Datum Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Maria Rangefil, kanslichef

Datum Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Maria Rangefil, kanslichef 1(7) Plats och tid Peter Rosholms tjänsterum, onsdagen den 14 januari, klockan 8.00-8.25 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Tid och plats för justering Peter Rosholm (S) Peter

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Lars-Eric Nilsson Lars Antonsson. Ingrid Noord-Silversten. Lars-Eric Nilsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Lars-Eric Nilsson Lars Antonsson. Ingrid Noord-Silversten. Lars-Eric Nilsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-11-19 Plats och tid Högskolecentrum, hörsalen kl. 13.15-14.55 Beslutande Övriga deltagare Ingrid Noord-Silversten (S) Kerstin Rosenkvist (S) Sune Gustavsson (OPA) Christina

Läs mer

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189 Barn- utbildning- och kulturnämnden 2009-12-14 1 Plats och tid Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, måndagen den 14 december 2009, kl 08.15-09.30 Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40 Beslutande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2016-04-26 1 (9) Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 14.00 15.10 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Kjell Ivemyr

Läs mer

159 Motionssvar, Låt barn och ungdomar göra sig hörda

159 Motionssvar, Låt barn och ungdomar göra sig hörda Kommunfullmäktige 2016-09-26 1 (6) 159 Motionssvar, Låt barn och ungdomar göra sig hörda Kst/2016:82 Bakgrund/Ärendet Föreligger motion daterad den 8 februari 2016 från Bror Wallström (L) och Lena Jonsson

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden

Protokoll. Socialnämnden Socialnämnden 4-7 2 4 Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd - Harrys Alingsås...4 5 Ansökan om utvecklingsmedel för insatser mot våld i nära relationer...5 6 Ansökan om statsbidrag för verksamhet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-06-19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-06-19 1(7) Plats och tid Nämndhuset, lokal: Landsort, kl 8.15-8.25 Beslutande Bo Persson (FP), ordförande, tjänstgör för Daniel Adborn (FP) Daniel Adborn (FP), deltar inte i handläggningen på grund av jäv 82-84

Läs mer