Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, kl. 19:00

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-04-09 kl. 19:00"

Transkript

1 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, kl. 19:00 Ärenden: Enligt bilagda handlingar

2 1(15) Kf 49 Kf 49 Upprop och anmälningar om förhinder

3 2(15) Kf 50 Kf 50 Kungörelse av fullmäktigesammanträdet Kungörelse av fullmäktigesammanträdet anslogs på kommunens anslagstavla den 27 mars Kallelse utsändes till fullmäktiges ledamöter den 31 mars Kungörelsen infördes i Nynäshamns Posten den 1 april 2014.

4 3(15) Kf 51 Kf 51 Justering av sammanträdets protokoll

5 4(15) Kf 52 Kf 52 Interpellationsbehandling Harry Bouveng (M) har den 19 mars 2014 inkommit med en interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande Anna Ljungdell (S) avseende kollektivavtal för sommarjobben. Agneta Tjärnhammar (M) har den 31 mars 2014 inkommit med en interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande Anna Ljungdell (S) om ombudsersättare. Vid sammanträdet den 12 mars 2014 väcktes interpellationer från: Harry Bouveng (M) har den 18 februari 2014 inkommit med en interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande Anna Ljungdell (S) avseende för stort vinstuttag från Nynäshamnsbostäder. Lena Dafgård (SN) har den 3 mars 2014 inkommit med en interpellation ställd till miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande Daniel Adborn (FP) om centrumutvecklingen i Ösmo. Lena Dafgård (SN) har den 3 mars 2014 inkommit med en interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande Anna Ljungdell (S) om kommunens mål om folkökning på 1-2%.

6 5(15) Kf 53 Kf 53 Revisionsberättelse för år 2013 och ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och övriga nämnder Revisorerna har i en revisionsberättelse daterad den 25 mars 2014 tillstyrkt att styrelsen och de övriga nämnderna och de förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet

7 6(15) Kf 54 Kf 54 55/ Årsredovisning 2013 Ärendebeskrivning Ekonomiavdelningen har upprättat Nynäshamns kommuns årsredovisning för år Kommunstyrelsen har tillsammans med respektive nämnd analyserat det ekonomiska och verksamhetsmässiga resultatet vid temadagar den 5 och 6 mars Externredovisningens resultat Balanskrav Enligt kommunallagen och lagen om kommunal redovisning är ett minimikrav för god ekonomisk hushållning att intäkterna ska överstiga kostnaderna och att realisationsvinster inte ska inräknas i intäkterna då avstämning mot detta balanskrav görs. Om underskott uppstår ska det egna kapitalet enligt balansräkningen återställas inom tre år. För 2013 uppfyller kommunen balanskravet. Resultatet redovisas till 22,4 mnkr, varav VA-verksamheten utgör 3,9 mnkr. Det justerade balanskravsresultatet innebär ett överskott med 25,2 mkr. Detta innebär att de negativa balanskravsresultaten med -7,1 mnkr 2011 och -7,1 mnkr 2012 därmed har återställts. Däremot medger inte resultatet 2013 någon avsättning till resultatutjämningsreserven. Ombudgetering av investeringsanslag 2013 till 2014 I samband med bokslutet ombudgeteras ej utnyttjade anslag för pågående investeringar 2013 till Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna årsredovisningen för år 2013 samt att VA-verksamhetens resultat på 3,9 mnkr balanseras i internredovisningen för år Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna årsredovisningen för år 2013 samt att VA-verksamhetens resultat på 3,9 mnkr balanseras i internredovisningen för år Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 19 mars

8 7(15) Kf 55 Kf 55 24/ Utökad borgensram, SRV Återvinning AB Ärendebeskrivning SRV Återvinning AB (SRV) ägs gemensamt av fem kommuner på Södertörn (Huddinge, Haninge, Salem, Nynäshamn och Botkyrka) varav Nynäshamns kommuns andel är 2.25 procent. Bolagets styrelse har beslutat att hemställa (bilaga 1) hos ägarna om kommunal borgen för 69 mnkr för köp av den mark som bolaget för närvarande arrenderar av Huddinge kommun. Nynäshamns kommun och övriga ägarkommuner går sedan tidigare i borgen för SRV:s bankfinansiering. Utestående belopp uppgår för närvarande till totalt 52 mnkr. I syfte att öppna för möjligheten att SRV också ska kunna låna av Kommuninvest behöver ett nytt övergripande borgensbeslutet tas och formuleras enligt det ovan föreslagna. Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för SRV Återvinning AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om kr, jämte därpå löpande ränta. 2. Borgensavgift skall årligen utgå på utestående belopp motsvarande Nynäshamns kommuns ägarandel och i enlighet med vid för var tid gällande beslut om borgensavgifter i Nynäshamns kommun. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 19 mars 2014, 48. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för SRV Återvinning AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om kr, jämte därpå löpande ränta. 2. Borgensavgift skall årligen utgå på utestående belopp motsvarande Nynäshamns kommuns ägarandel och i enlighet med vid för var tid gällande beslut om borgensavgifter i Nynäshamns kommun.

9 Kommunstyrelseförvaltningen Sid 1 (1) Ärendenummer: Handläggare: Peter Björebo Kommunstyrelsen Utökad borgensram, SRV Återvinning AB Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för SRV Återvinning AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om kr, jämte därpå löpande ränta. 2. Borgensavgift skall årligen utgå på utestående belopp motsvarande Nynäshamns kommuns ägarandel och i enlighet med vid för var tid gällande beslut om borgensavgifter i Nynäshamns kommun. Ärendebeskrivning SRV Återvinning AB (SRV) ägs gemensamt av fem kommuner på Södertörn (Huddinge, Haninge, Salem, Nynäshamn och Botkyrka) varav Nynäshamns kommuns andel är 2.25 procent. Bolagets styrelse har beslutat att hemställa (bilaga 1) hos ägarna om kommunal borgen för 69 mnkr för köp av den mark som bolaget för närvarande arrenderar av Huddinge kommun Nynäshamns kommun och övriga ägarkommuner går sedan tidigare i borgen för SRV:s bankfinansiering. Utestående belopp uppgår för närvarande till totalt 52 mnkr. I syfte att öppna för möjligheten att SRV också ska kunna låna av Kommuninvest behöver ett nytt övergripande borgensbeslutet tas och formuleras enligt det ovan föreslagna. Birgitta Elvås kommunchef Peter Björebo ekonomichef Bilagor Hemställan om köp av mark samt kommunal borgen för lån för finansiering av markköpet från SRV Återvinning AB, daterad Postadress Besöksadress Leveransadress Telefon Telefax Bankgiro PlusGiro Receptionen NYNÄSHAMN Stadshusplatsen 1 Floravägen vx

10 8(15) Kf 56 50/ Kf 56 Godkännande av fusionsplan för AB Nynäshamnsbostäder och AB Telegrafen i Nynäshamn Ärendebeskrivning AB Telegrafen är ett dotterbolag till AB Nynäshamnsbostäder. AB Telegrafen är ett inaktivt bolag som aldrig har bedrivit någon verksamhet. Bolaget bildades i samband med planeringen av byggande av ungdomsbostäder i Nynäshamns kommun. Styrelserna i AB Nynäshamnsbostäder ( moderbolaget ) och AB Telegrafen i Nynäshamn ( dotterbolaget ) har beslutat att dotterbolaget ska fusioneras upp i moderbolaget. Fusionen genomförs för att det inte finns någon planering för att ha någon verksamhet i bolaget och för att förenkla koncernens struktur och organisation. Därigenom kan en mer kostnadseffektiv förvaltning uppnås, vilket gör koncernen mer konkurrenskraftig. Moderbolaget äger samtliga aktier i dotterbolaget. Moderbolaget ägs av Nynäshamns kommun som därmed ska godkänna och underteckna fusionsplanen i egenskap av aktieägare. Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1.Godkänna fusionsplanen för moderbolaget AB Nynäshamnsbostäder och dotterbolaget AB Telegrafen i Nynäshamn. 2. Som ägare av moderbolaget AB Nynäshamnsbostäder, ska behöriga firmatecknare underteckna fusionsplanen. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 19 mars 2014, 49. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1.Godkänna fusionsplanen för moderbolaget AB Nynäshamnsbostäder och dotterbolaget AB Telegrafen i Nynäshamn. 2. Som ägare av moderbolaget AB Nynäshamnsbostäder, ska behöriga firmatecknare underteckna fusionsplanen

11 Ärendenummer: Godkännande av fusionsplan för AB Nynäshamnsbostäder och AB Telegrafen i Nynäshamn Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Godkänna fusionsplanen för moderbolaget AB Nynäshamnsbostäder och dotterbolaget AB Telegrafen i Nynäshamn. 2. Som ägare av moderbolaget AB Nynäshamnsbostäder, ska behöriga firmatecknare underteckna fusionsplanen. Ärendebeskrivning AB Telegrafen förvärvades av AB Nynäshamnsbostäder i samband med köp av mark vid fastigheten Telegrafen 12. En förutsättning för markförvärvet var att Nynäshamnsbostäder köpte bolaget. AB Telegrafen har aldrig bedrivit någon verksamhet, utan enbart innefattat ägande av fastigheten. Under 2013 har AB Nynäshamnsbostäder påbörjat byggande av bostäder på den aktuella fastigheten. AB Nynäshamnsbostäders styrelse har därför fattat beslut om att avveckla bolaget. Avvecklingen görs i form av en fusion, där dotterbolaget fusioneras upp i moderbolaget. Moderbolaget äger samtliga aktier i dotterbolaget. Moderbolaget ägs av Nynäshamns kommun som därmed ska godkänna och underteckna fusionsplanen i egenskap av aktieägare. Birgitta Elvås kommunchef Peter Björebo ekonomichef Postadress Besöksadress Leveransadress Telefon Telefax Bankgiro PlusGiro NYNÄSHAMN Stadshusplatsen 1 Floravägen vx

12 9(15) Kf 57 Kf 57 49/ Rapport över obesvarade motioner Ärendebeskrivning Enligt 29 kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. Rapporten omfattar motioner som har kommit in till och med den 21 februari Följande motioner är inte färdigberedda av kommunstyrelsen: 87/ Harry Bouveng (M) har den 25 april 2013 inkommit med motion om införande av utmaningsrätt i Nynäshamn. Kommunfullmäktige beslutade den 15 januari 2014, 10, att återremittera motionen. Motionen bereds av kommunstyrelseförvaltningen. 156/ Turid Rosenlund (-) har den 15 augusti 2013 inkommit med en motion om presenter och julklappar som hjälper. Motionen bereds av kommunstyrelseförvaltningen. 194/ Antonella Pirrone (KD) har den 13 november 2013 inkommit med en motion Det ska vara lätt att göra det rätt om källsortering. Yttrande över motionen har inkommit från AB Nynäshamnsbostäder. Motionen bereds av kommunstyrelseförvaltningen. 1/ Lena Dafgård (SN) har den 30 december 2013 inkommit med en motion om revidering av policy för representation. Motionen bereds av kommunstyrelseförvaltningen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att överlämna rapporten till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 19 mars 2014, 57. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att överlämna rapporten till kommunfullmäktige.

13 10(15) Kf 58 Kf 58 49/ Rapport obesvarade medborgarförslag Ärendebeskrivning Enligt 29 a kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger om året redovisa de medborgarförslag som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. Rapporten omfattar medborgarförslag som kommunfullmäktige fattat beslut om att delegera beslutanderätt för t o m den 12 februari Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 24 februari Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att överlämna rapporten till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 19 mars 2014, 58. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att överlämna rapporten till kommunfullmäktige.

14 11(15) Kf 59 Kf 59 Inkomna ärenden 161/ Migrationsverket har inkommit med överenskommelse om mottagande av samt anordnande av boende för barn utan legal vårdnadshavare i Sverige, s.k. ensamkommande barn. 5/ Länsstyrelsen har inkommit med ny sammanräkning för socialdemokraternas ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige där Parwana Sohrabi (S) är ny ledamot och Margareta Björnsson (S) är ny ersättare.

15 12(15) Kf 60 Kf 60 Inkomna medborgarförslag Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att: 1. Delegera beslutanderätten för medborgarförslag om att omfördela budgetpengar till drift- och underhåll av övriga kommundelar, samt att återskapa en vattenreserv i Ösmo till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 2. Delegera beslutanderätten för medborgarförslag om att kommunen genom ett politiskt beslut skjuter till mer pengar så att upphandling av paviljonger på Estö IP kan ske till barn- och utbildningsnämnden. Inkomna medborgarförslag till och med den 28 mars /2014 Medborgarförslag har inkommit från Bo Carlsson om att omfördela budgetpengar till drift och underhåll av övriga kommundelar, inte bara tätorten Nynäshamn, samt att återskapa en vattenreserv för Ösmo. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att delegera beslutanderätten för medborgarförslaget till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Fler bilagor till ärendet finns på kommunstyrelseförvaltningen. 465/2014 Medborgarförslag har inkommit från Carl Einerfors om att kommunen genom ett politiskt beslut skjuter till mer pengar så att upphandling av paviljonger på Estö IP kan ske. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att delegera beslutanderätten för medborgarförslaget till barn- och utbildningsnämnden.

16 13(15) Kf 61 Kf 61 Meddelanden 2/ Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 24 februari 2014 att bordlägga medborgarförslaget om att bredda boulebanan i Ösmo för att lyfta frågan i kommunstyrelsen. 2/ Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 24 februari 2014 att anse medborgarförslaget om ny kommunal badplats i Ösmo besvarat. 2/ Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 4 mars 2014 att avslå medborgarförslaget om trafiksäkra busshållsplatser i Ösmo. 2/ Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 4 mars 2014 att avslå medborgarförslaget om toalett i Svandammsparken. 2/ Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 4 mars 2014 om medborgarförslaget om att ersätta de trappor som ansluter Trollvägen med Vikgatan och Estövägen med en asfalterad gång- och cykelväg. Åtgärden att ersätta trapporna på Apstigen med en asfalterad gång- och cykelväg tas med på förvaltningens lista åtgärder som finns upptagna i kommunens tillgänglighetsplan och gång- och cykelplan ska fortsatt prioriteras i första hand. 2/ Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 4 mars 2014 att anse medborgarförslaget om att anlägga en cykelväg mellan Vanstastallet och Spångbro besvarat. 2/ Kommunstyrelsen beslutade den 19 mars 2014 att bifalla medborgarförslaget angående uppvaktning av 100-åringar. 2/ Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 27 mars 2014 att anse medborgarförslaget om att förlänga trottoaren mellan Björn Barkmans väg och Sköndalsvägen besvarat. 2/ Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 27 mars 2014 att avslå medborgarförslaget om att enkelrikta Järnvägsgatan vid Svandammsskolan.

17 14(15) Kf 62 Kf 62 Avsägelser Morgon Karlsson (PP) har i en skrivelse den 18 mars 2014 begärt entledigande från sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige med omedelbar verkan. Hanna Lind (KD) har i en skrivelse den 27 mars 2014 begärt entledigande från sitt uppdrag som ersättare i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden med omedelbar verkan.

18 15(15) Kf 63 Kf 63 Valärenden Inga valärenden inkomna t. o. m den 31 mars 2014.

Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-01-15 kl. 19:00

Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-01-15 kl. 19:00 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-12-20 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-01-15 kl. 19:00 Ärenden: Enligt bilagda handlingar KOMMUNFULLMÄKTIGE FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Enligt förteckning. Enligt förteckning

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Enligt förteckning. Enligt förteckning 1(25) Plats och tid Folkets Hus, Nynäshamn kl 19.00-21:15 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Kommunstyrelseförvaltningen,

Läs mer

K U N G Ö R E L S E. 4. Mål och budget 2013-2016 samt ekonomisk plan för 2014-2016

K U N G Ö R E L S E. 4. Mål och budget 2013-2016 samt ekonomisk plan för 2014-2016 K U N G Ö R E L S E Kommunfullmäktige i Nynäshamn kallas att sammanträda i Folkets Hus Nynäshamn, Mysingen, onsdagen den 14 november 2012, kl 15.00, varvid följande ärenden behandlas: 1. Upprop och anmälningar

Läs mer

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-02-20 KS-2014/141 185 1 (2) HANDLÄGGARE Fredrik Berg 08-535 301 39 fredrik.berg@huddinge.se Kommunstyrelsen Utökad borgensram, SRV

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Miriam- Irene Malm (V) och Yvonne Lundin (S)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Miriam- Irene Malm (V) och Yvonne Lundin (S) 1(17) Plats och tid Folkets hus, Nynäshamn kl 15.00-19:15 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Miriam- Irene Malm (V) och Yvonne Lundin (S) Justeringens

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Kallelse till Kommunstyrelsen

Kallelse till Kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE SIDA 1 (3) Kallelse till Kommunstyrelsen Tid Måndag den 27 januari 2014, klockan 18:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28 Ärenden Diarienummer 0 Val av justerare 1

Läs mer

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-10 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30 Ärenden: Enligt föredragningslistan Kommunstyrelsen FÖREDRAGNINGSLISTA

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

Närvarande för fullmäktige tjänstgörande ersättare, se bilaga. Närvarande ej tjänstgörande ersättare, se bilaga. Anita Sjösvärd, kommunsekreterare

Närvarande för fullmäktige tjänstgörande ersättare, se bilaga. Närvarande ej tjänstgörande ersättare, se bilaga. Anita Sjösvärd, kommunsekreterare Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, Gamla kommunalhuset, Åtvidaberg kl 18.00-19.55 Beslutande Kommunfullmäktiges samtliga ledamöter med undantag för Marita Dahlgren, Claes Drougge. Kerstin Gustavsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens

Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens 1(7) Kommunfullmäktige Tid Måndagen den 15 juni 2015 kl. 10:00 Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens Förhinder att närvara meddelas i första hand till respektive parti, i andra hand

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 89-99. Hanna Evelyndotter (MP) Thomas Johnsson (M) Mikaela Brentel (M)

Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 89-99. Hanna Evelyndotter (MP) Thomas Johnsson (M) Mikaela Brentel (M) Kommunfullmäktige 2015-06-1616 1(18) Plats och tid Thalia, Folkets Hus i Alvesta 16 juni 2015 kl. 09.00 13.00 Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 Justerade paragrafer 89-99

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Kallelse Till detta sammanträde har utfärdats kallelse enligt bilaga 27 till detta protokoll.

Kallelse Till detta sammanträde har utfärdats kallelse enligt bilaga 27 till detta protokoll. 2 Kf 78 Kallelse Till detta sammanträde har utfärdats kallelse enligt bilaga 27 till detta protokoll. 3 Kf 79 04/66 Inkomna handlingar Kommunrevisionens revisionsrapport Granskning av kvalitet i redovisningsmaterial

Läs mer

Revisionsberättelse för budgetåret 2014 - prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen

Revisionsberättelse för budgetåret 2014 - prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-04-01 KS-2015/620.912 1 (4) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunfullmäktige Revisionsberättelse

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (37) Kommunfullmäktige 2010-10-13 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 90-105. Niklas Thelin.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (37) Kommunfullmäktige 2010-10-13 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 90-105. Niklas Thelin. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (37) Plats och tid Rådsalen Cupan, kl 17.00-21.30 Beslutande Mayvor Lundberg (S) Jan Widegren (M) Sten Nordlander (M) Bjarne Westerlund (S) Birger Svensson (S) Luiza Kaminska

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Sessionssalen i kommunalhuset.

Sessionssalen i kommunalhuset. SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 13 april 2015 KS-2015/30 1 (45) Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdag 13 april 2015 Tid Klockan 17:00 22:45 Plats Beslutande Närvarande ej tjänstgörande ersättare Utses

Läs mer

Se bilagd närvarolista

Se bilagd närvarolista Kommunfullmäktige 2009-01-12 1 (1-16) Hofors Folkets Hus, sal Valhall, kl 17.30-21.45 Se bilagd närvarolista Börje Sjöberg, sekreterare Eira Källgren, kommunchef Olle Borg, Brottsofferjouren Västra Gästrikland,

Läs mer

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KALLELSE/ UNDERRÄTTELSE Tid: Måndagen den 10 augusti 2015, kl. 08.30 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd Ledamöter kallas Ersättare underrättas

Läs mer

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(30) Plats och tid Beslutande Almdalen, Apotekshuset, Krokom, tisdagen den, kl 08.30-16.20 Ledamöter Lisa Sallin, M, ordf Göte W Swén, M, tjg ers för Maria Söderberg, C Rolf Lilja,

Läs mer

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 79-109 Göran Lidström

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 79-109 Göran Lidström VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(56) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 29 augusti 2011 10.00-10.55 Beslutande Övriga deltagande K G Abramsson, ordf. Viveka Abramsson Åke Nilsson Tony Mannelqvist Tommy

Läs mer

Kungörelse. Kommunfullmäktiges sammanträde

Kungörelse. Kommunfullmäktiges sammanträde Kungörelse Kommunfullmäktiges sammanträde Måndagen den 25 juni 2012 VIMMERBY KOMMUN Kanslienheten Therese Jigsved, kanslichef KUNGÖRELSE 2012-06-13 1(3) Art Kommunfullmäktiges sammanträde Tid Måndagen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus Plats Atriumsalen, Utvandrarnas hus Tid Kl. 14:00 22:05 Beslutande Ledamöter Nils Posse, ordförande M Lars Edqvist MP Bo Svensson MP Tobias Adersjö MP Örjan Mossberg V Wirginia Bogatic V 66 68, 70-86 Hossein

Läs mer

Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00

Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00 KOMMUNSTYRELSEN 2014-12-17 Sidan 1(30) Plats och tid Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:50 Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 237/2013. Datum: 2013-11-26 Klockan: 14:15 14:40 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 237/2013. Datum: 2013-11-26 Klockan: 14:15 14:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 237/2013 Kommunstyrelsen Datum: 2013-11-26 Klockan: 14:15 14:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S) Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin (S) Fisun

Läs mer