Sammanträdesdatum Yvonne Lundin (S) och Miriam Irene Malm (V) Kommunstyrelseförvaltningen, Kansliavdelningen, den 18 november kl.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesdatum Yvonne Lundin (S) och Miriam Irene Malm (V) Kommunstyrelseförvaltningen, Kansliavdelningen, den 18 november kl."

Transkript

1 1(30) Plats och tid Folkets Hus, Nynäshamn kl 19:00-21:00 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Yvonne Lundin (S) och Miriam Irene Malm (V) Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen, Kansliavdelningen, den 18 november kl. 14:00 Underskrifter Sekreterare David Oskarsson Paragrafer Ordförande Tommy Söderblom (S) Justerande Yvonne Lundin (S) Miriam Irene Malm (V) Organ Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelseförvaltningen, Kansliavdelningen Underskrift David Oskarsson

2 2(30) Beslutande Lars Lindberg (S) tjänstgör istället för Ilija Batljan (S) Malin Friberg (M) Anna Ljungdell (S) Bodil Toll (M) Liselott Vahermägi (S) Tommy Söderblom (S), ordförande Daniel Adborn (FP) Agneta Tjärnhammar (M) Birgitta Alkvist (S) Bengt Holwaster (MP) Sverre Launy (V) Marianne Jonsson (M) Tore Åkerbäck (S) Lena Dafgård (SN) Jan Rundqvist (M) Helene A Jonsson (M) Antonella Pirrone (KD) Gunnar Karlsson (S) Dick Larsson (C) Curt Lewén (M) Ola Hägg (S) Leif Stenquist (FP) Georgios Tsiouras (M) Helene Sällström-Edberg (S) Matilda Rosenqvist (M) Catrine Ek (MP) Jörgen Måhlgren (S) Miriam-Irene Malm (V) Maria Schneider (S) Göran Briving (M) Ivar Sjöberg (M) Rolf Åberg (SN) Yvonne Lundin (S) Gunnel Jonsson (M) tjänstgör istället för Lars Malmlöf (M) Johan Augustsson (S) Helena Göransson (FP) Maj-Britt Augustsson (S) Christer Dahl (S) tjänstgör istället för Whille Karlsson (S) Morgan Carlsson (PP) tjänstgör istället för Turid Rosenlund (-)

3 3(30) Ej tjänstgörande ersättare Eivor Sjöberg (M) Curt Lewén (M) Ralf Kullman (M) Margaretha Gustavsson (M) Christina Bergendahl (C) Kaisa Persson (FP) Ove Forsberg (S) Gill Lagerberg (S) Roland Junerud (S) Göran Karlsson (S) Birgitta Pettersson - Launy (V) Araya German (MP) Övriga Birgitta Elvås, kommunchef David Oskarsson, nämnd- och utredningssekreterare

4 4(30) Kf 141 Upprop och anmälningar om förhinder Upprop förrättas. Kommunfullmäktige består av 39 ledamöter.

5 5(30) Kf 142 Kungörelse av fullmäktigesammanträdet Kungörelse av fullmäktigesammanträdet anslogs på kommunens anslagstavla den 30 oktober Kungörelsen infördes i Nynäshamns Posten den 5 november Kallelse utsändes till fullmäktiges ledamöter den 4 november Kommunfullmäktige konstaterar att sammanträdet har utlysts i behörig ordning.

6 6(30) Kf 143 Justering av sammanträdets protokoll Miriam Malm (V) och Yvonne Lundin (S) utses att jämte ordföranden Tommy Söderblom (S) justera sammanträdets protokoll. Justeringen kommer att ske på kommunstyrelseförvaltningen, kansliavdelningen, den 18 november 2013, kl 14:00.

7 7(30) Kf 144 KS-ordf. Lena Dafgård H. Bouveng A. Pirrone Akten Interpellationsbehandling Lena Dafgård (SN) har den 2 november 2013 inkommit med en interpellation angående demokratiska brister beträffande små partiers förutsättningar för budgetarbetet till kommunstyrelsens ordförande Anna Ljungdell (S). Harry Bouveng (M) har den 7 november 2013 inkommit med en interpellation avseende hantering av upplåning, ränte- och andra finansiella risker etc. till kommunstyrelsens ordförande Anna Ljungdell (S). Antonella Pirrone (KD) har den 7 november 2013 inkommit med en interpellation om bolag som köper kommuninvånares telefonnummer till kommunstyrelsens ordförande Anna Ljungdell (S). Kommunfullmäktige beslutar att godkänna att interpellationen från Lena Dafgård (SN), Harry Bouveng (M) och Antonella Pirrone (M) väcks och att dessa kommer att besvaras av kommunstyrelsens ordförande skriftligen till nästa ordinarie kommunfullmäktigesammanträde.

8 8(30) Ekonomichef Bun Son Msn Kfn Kc Ks Akten Kf / Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2013 Ärendebeskrivning Kommunstyrelseförvaltningen har med ledning av nämndernas och de kommunala företagens uppföljningsrapporter upprättat en delårsrapport för verksamheten som bedrivits under perioden januari till augusti Rapporten innehåller en redovisning av periodens resultat jämfört med motsvarande period 2012 för kommunen och en motsvarande sammanställd redovisning för koncernen Nynäshamns kommun. I rapporten ingår också en prognos för utfallet för helåret Resultatet totalt för delårsbokslutet är 6,3mkr. Investeringsverksamheten för perioden är 303,5 mkr, varav köp av den så kallade Stockholmsmarken uppgår till 255 mnkr. Prognosen för helåret 2013 är ett resultat på 4,3 mkr. Det beräknade resultatet är 6,7 mkr sämre än budget. De kommunala bolagens verksamhet och ekonomi Nynäshamnsbostäder visar efter perioden ett resultat på 9,1 mkr. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta 1. Godkänna delårsrapporten för1 januari 31 augusti Samtliga nämnder som beräknar ett underskott jämfört med budget uppmanas att vidta åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans med budgeten. Kommunstyrelsen beslutar att: - Bevilja barn- och utbildningsnämnden ett tilläggsanslag om 1,9 mnkr för ökade lönekostnader, vilket finansieras ur kommunstyrelsens ofördelade medel Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 23 oktober 2013, 206

9 9(30) Kf 145 Yrkanden Anna Ljungdell (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslutar att 1. Godkänna delårsrapporten för1 januari 31 augusti Samtliga nämnder som beräknar ett underskott jämfört med budget uppmanas att vidta åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans med budgeten.

10 10(30) Msn Ks Son Bun Kfn Akten Kf / Förslag till nytt internhyresavtal i Nynäshamns kommun och finansiering av detsamma Ärendebeskrivning I samband med arbetet med Mål- och budget för år 2013, tog Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens Fastighetsavdelning fram ett förslag till nytt internhyresavtal för Nynäshamns kommun. Efter att ett remissförfarande påbörjats gjordes bedömningen att förslaget till nytt internhyresavtal ytterligare måste analyseras. Detta bl a för att fastställa de ekonomiska konsekvenserna av ett nytt avtal. Beslut fattades att skjuta införandet till budgetåret Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 1 oktober Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 1. godkänna förslaget på nytt internhyresavtal. 2. ge nämnderna uppdrag att anpassa respektive delegationsordning till det nya internhyresavtalet. 3. godkänna kommunstyrelseförvaltningens förslag till finansiering av ett nytt internhyresavtal i Nynäshamns kommun, budgetåret Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 23 oktober 2013, 208. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 1. godkänna förslaget på nytt internhyresavtal. 2. ge nämnderna uppdrag att anpassa respektive delegationsordning till det nya internhyresavtalet. 3. godkänna kommunstyrelseförvaltningens förslag till finansiering av ett nytt internhyresavtal i Nynäshamns kommun, budgetåret 2014.

11 11(30) Kf 146 Yrkanden Daniel Adborn (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt att kommunstyrelsen får i uppdrag att utvärdera internhyresavtalet inom 18 månader. Harry Bouveng (M) tillstyrker kommunstyrelsens förslag och Daniel Adborns (FP) tilläggsyrkande. kommunfullmäktige beslutar att: 1. godkänna förslaget på nytt internhyresavtal. 2. ge nämnderna uppdrag att anpassa respektive delegationsordning till det nya internhyresavtalet. 3. godkänna kommunstyrelseförvaltningens förslag till finansiering av ett nytt internhyresavtal i Nynäshamns kommun, budgetåret Kommunstyrelsen uppdras att utvärdera internhyresavtalet inom 18 månader.

12 12(30) Msn Akten Kf / Ändringar i renhållningstaxan fr o m den 1 januari 2014 Ärendebeskrivning Ärendet redovisas i miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse den 21 augusti Kommunstyrelseförvaltningen har inte några ytterligare synpunkter. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslaget till ny renhållningstaxa för Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 23 oktober 2013, 209 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslaget till ny renhållningstaxa från och med 1 januari Yrkanden Bengt Holwaster (MP) yrkar att en kompostrabatt ska tilläggas. Tore Åkerbäck (S), Harry Bouveng (M), Dick Larsson (C) och Anna Ljungdell (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Propositionsordning Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: Bifall till kommunstyrelsens förslag eller bifall till Bengt Holwasters tilläggsyrkande om kompostrabatt. Proposition Ordföranden ställer proposition på bifall till kommunstyrelsens förslag eller bifall till Bengt Holwasters tilläggsyrkande om kompostrabatt och finner att kommunfullmäktige beslutat att godkänna kommunstyrelsens förslag till beslut.

13 13(30) Kf 147 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslaget till ny renhållningstaxa från och med 1 januari 2014.

14 14(30) Kf / Son Bun Länsstyrelsen Akten Mottagande av nyanlända Ärendebeskrivning Socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag från kommunstyrelseförvaltningen att se över det framtida mottagandet av nyanlända i Nynäshamns kommun. Ett förslag till avtal gällande fördelning av mottagande av nyanlända för Stockholms län 2013 har inkommit från Länsstyrelsen. Länsstyrelsen har gett två förslag på mottagande av nyanlända till Nynäshamns kommun, den ena gällande ensamkommande barn och den andra gällande övriga nyanlända. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att kommunen tecknar avtal med Migrationsverket om ett utökat mottagande av nyanlända enligt följande: 1. Ensamkommande barn, sex platser som utökas enligt en trappstegsmodell till fyra platser från och med , fem platser från och med och sex platser från och med Nynäshamns kommun åtar sig att ta emot 7-15 nyanlända med uppehållstillstånd per år genom att de anvisas plats för bosättning i kommunen av Arbetsförmedlingen eller Migrationsverket. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 23 oktober 2013, 210. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att kommunen tecknar avtal med Migrationsverket om ett utökat mottagande av nyanlända enligt följande: 1. Ensamkommande barn, sex platser som utökas enligt en trappstegsmodell till fyra platser från och med , fem platser från och med och sex platser från och med Nynäshamns kommun åtar sig att ta emot 7-15 nyanlända med uppehållstillstånd per år genom att de anvisas plats för bosättning i kommunen av Arbetsförmedlingen eller Migrationsverket.

15 15(30) Kf 148 Yrkanden Dick Larsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag punkt 1 och avslag på punkt 2. Anna Ljungdell (S), Sverry Launy (V) och Harry Bouveng (M), Matilda Rosenqvist (M), Catrine Ek (MP), Johan Augustsson (S), Rolf Åberg (SN), Morgan Karlsson (PP), Agneta Tjärnhammar (M) och Antonella Pirrone (KD) tillstyrker kommunstyrelsens förslag. Propositiosordning Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning; bifall till kommunstyrelsens förslag i sin helhet eller bifall till Dick Larssons (C ) yrkande på bifall till punkt 1 och avslag till punkt 2 i förslaget. Proposition Ordföranden ställer proposition på bifall till kommunstyrelsens förslag eller bifall till Dick Larssons (C) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat att godkänna kommunstyrelsens förslag till beslut i sin helhet. Kommunfullmäktige beslutar att kommunen tecknar avtal med Migrationsverket om ett utökat mottagande av nyanlända enligt följande: 1. Ensamkommande barn, sex platser som utökas enligt en trappstegsmodell till fyra platser från och med , fem platser från och med och sex platser från och med Nynäshamns kommun åtar sig att ta emot 7-15 nyanlända med uppehållstillstånd per år genom att de anvisas plats för bosättning i kommunen av Arbetsförmedlingen eller Migrationsverket.

16 16(30) G. Tsiouras H. Bouveng Akten Kf / Svar på motion om kommunal servicegaranti Ärendebeskrivning I en motion till kommunfullmäktige från Harry Bouveng (M) och Georigous Tsiouras (M) daterad den 29 maj 2012, föreslås att Nynäshamns kommun ska införa en kommunal servicegaranti som talar om vad kommuninvånarna kan förvänta sig av kommunens service och tjänster. Motionärerna framhåller att servicegarantin kan formuleras på olika sätt och tar upp Tyresö kommuns kvalitetsgaranti för service och bemötande som exempel. I Tyresös kvalitetsgaranti ingår bl.a. att man ska svara på brev och fax inom 2 veckor, e-post inom 2 arbetsdagar och att man enbart ska behöva ringa ett samtal till kommunen för att komma i kontakt med den person som bäst kan hjälpa dig i ditt ärende. Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 2 september Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 23 oktober 2013, 214 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad. Yrkanden Harry Bouveng (M), Lena Dafgård (SN), Dick Larsson (C), Agneta Tjärnhammar (M), Morgan Carlsson (PP), Antonella Pirrone (KD) och Catrine Ek (MP) yrkar bifall till motionen. Anna Ljungdell (S) och Sverre Launy (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

17 17(30) Kf 149 Propositionsordning Kommunfullmäktige godkänner följande propsitionsordning; bifall till kommunstyrelsens förslag eller bifall till motionen. Proposition Ordföranden ställer proposition på bifall till kommunstyrelsens förslag eller bifall till motionen och finner att kommunfullmäktige beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag. Omröstning Omröstning begärd. Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsproposition: Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag och nej-röst för bifall till motionen. Med 20 ja-röster mot 19 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut. Omröstningsresultatet läggs till protokollet som bilaga A. Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad.

18 149 VOTERINGSLISTA BILAGA A Nr Tjänstgörande ordinarie ledamöter Ja Nej 1 Lindberg, Lars (S) X 2 Friberg Malin, led (M) X 3 Ljungdell Anna, led (S) X 4 Toll Bodil, led (M) X 5 Vahermägi Liselott, led (S) X 6 Bouveng Harry, led (M) X 7 Söderblom Tommy, ordf (S) X 8 Adborn Daniel, led (FP) X 9 Tjärnhammar Agneta, led (M) X 10 Alkvist Birgitta, led (S) X 11 Holwaster Holwaster, led (MP) X 12 Launy Sverre, led (V) X 13 Jonsson Marianne, 1:e v ordf (M) X 14 Åkerbäck Tore, 2:e v ordf (S) X 15 Dafgård Lena, led (SN) X 16 Augstsson Maj-Britt, led (S) X 17 Rundqvist Jan, led (M) X 18 Pirrone Antonella, led (KD) X 19 Karlsson Gunnar, led (S) X 20 Larsson Dick, led (C) X 21 Tsiouras Georgious, led (M) X 22 Hägg Ola, led (S) X 23 Stenquist Leif, led (FP) X 24 Rosenqvist Matilda (M) X 25 Sellström-Edberg Helene (S) X 26 Gunnel Jonsson, (M) X 27 Ek Catrine, led (MP) X 28 Dahl Christer led (S) X 29 Malm Miriam Irene (V) X 30 Schneider Maria, led (S) X 31 Briving Göran, led (M) X 32 Jonsson A Helene (M) X 33 Sjöberg Ivar, led (M) X 34 Åberg Rolf, led (SN) X 35 Lundin Yvonne (S) X 36 Augustsson Johan led (S) X 37 Måhlgren Jöregn (S) X 38 Göransson Helena (FP) X 39 Carsslon Morgan (PP) X Totalt 20 19

19 18(30) P Koski A.Pirrone Son Akten Kf / Svar på motion om utveckling och utökning av tjänsten som förenings- och frivilligsamordnare Ärendebeskrivning I en motion från Pirjo Koski (KD) och Antonella Pirrone (KD) som inkom 3 oktober 2012, föreslås att tjänsten som förenings- och frivilligsamordnare implementeras som en fast del av kommunens folkhälsoarbete efter årsskiftet och utökas till 50 procent av en heltidsanställning. Motionärerna menar att människor i alla åldrar vill göra nytta i samhället och inte bara är bra för den som får hjälp utan även lika viktig för den som ger hjälp, vilket forskning vid Ersta Högskola visar. Vidare hänvisar motionen till socialtjänstlagen som uttalar vikten av kommunens samverkan med föreningar och att socialnämnden ska samarbeta med andra samhällsorgan när det gäller samhällsplanering. Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 22 augusti Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 23 oktober 2013, 215 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad. Yrkanden Tommy Söderblom (S) ordförande, yrkar att motionen bordläggs. Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga motionen.

20 19(30) Kf / T.Rosenlund Msn Akten Svar på motion om att uppvakta Trafikverket för sänkning av hastigheten på väg 225 förbi Ottersta Ärendebeskrivning I en motion från Turid Rosenlund (-) som inkom 1 juni 2012, föreslås att kommunen uppvaktar Trafikverket för att påskynda/verkställa en sänkning av hastigheten på väg 225 förbi Ottersta. Motionären påpekar att väg 225 är en av de farligaste vägarna i Sverige, enligt en undersökning som Trafikverket genomfört, varför det brådskar med att få ned hastigheten vid Ottersta. Hastigheten genom Spångbro är begränsad till 50 km/tim men kommer man från Porthus är det en lång raksträcka och en liten upphöjning av vägen vilket gör att bilisterna inte ser att det snart blir hastighetsbegränsning till 50 km/tim. Detta medför inbromsningar med allt vad det innebär. Motionären önskar att hastighetsbegränsningen förlängs förbi krönet, ca meter, men helst fram till Porthus. Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 13 september Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 23 oktober 2013, 216 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad. Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad.

21 20(30) Kf / C.Letsch Kfn Msn Akten Svar på medborgarförslag om inköp av gatukonst Ärendebeskrivning Claus Letsch har i ett medborgarförslag daterat den 15 mars 2010 föreslagit att kommunen, nu när det kommer att byggas en del i Nynäshamn, slår ett slag för den offentliga gatukonsten och att kommunen inköper konstverk av Jean Tinguely, Alexander Calder eller verk i samma anda (kinetisk skulptur). Ansvaret för den konstnärliga utsmyckningen regleras dels av reglementena för kultur- och fritidsnämnden (2 ) och miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (5 och 12 ), dels av kommunfullmäktige antagna riktlinjer för konstnärlig utsmyckning. Kultur- och fritidsnämnden har den 25 mars 2010, 38, yttrat bl a att frågan om konstnärlig utsmyckning i samband med nybyggnation helt faller utanför kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har den 16 juni 2013, 88, föreslagit att kommunfullmäktige uppdrar till kommunchefen att göra en översyn av riktlinjer för konstnärlig utsmyckning i utemiljön och utreda hur kommunens insatser för att få till stånd sådan utsmyckning bättre kan samordnas och utvecklas. Av nämndens protokoll framgår att miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen anser att gränssnittet mellan kultur- och fritidsnämndens ansvar för konst i offentlig miljö och kommunstyrelsens/miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ansvar för konst i samma miljö är oklar. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 1. uppdra till kommunstyrelsen att i samband med pågående reglementsöversyn även se över reglerna för konstnärlig utsmyckning i syfte att kommunens insatser för att få till stånd att sådan utsmyckning bättre samordnas och utvecklas 2. medborgarförslaget därmed anses vara besvarat. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 23 oktober 2013, 217

22 21(30) Kf 152 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 1. uppdra till kommunstyrelsen att i samband med pågående reglementsöversyn även se över reglerna för konstnärlig utsmyckning i syfte att kommunens insatser för att få till stånd att sådan utsmyckning bättre samordnas och utvecklas 2. medborgarförslaget därmed anses vara besvarat. kommunfullmäktige beslutar att 1. uppdra till kommunstyrelsen att i samband med pågående reglementsöversyn även se över reglerna för konstnärlig utsmyckning i syfte att kommunens insatser för att få till stånd att sådan utsmyckning bättre samordnas och utvecklas 2. medborgarförslaget därmed anses besvarat.

23 22(30) Kf / Msn Son Bun Kfn Ksf Ks Akten Sammanträdesdagar 2014 för kommunfullmäktige Ärendebeskrivning Kommunstyrelseförvaltningen har utarbetat ett förslag till sammanträdesdagar för kommunfullmäktige Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunfullmäktiges sammanträden 2014 skall hållas följande dagar, budgetsammanträdet den 19 november börjar kl övriga sammanträden börjar kl 19.00: 15 januari 12 februari 12 mars 9 april 14 maj 11 juni 10 september 8 oktober 12 november, val av ordförande m m 18 november 19 november, budget 10 december Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 23 oktober 2013, 218 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunfullmäktiges sammanträden 2014 skall hållas följande dagar, budgetsammanträdet den 19 november börjar kl övriga sammanträden börjar kl 19.00: 15 januari 12 februari 12 mars 9 april 14 maj 11 juni 10 september 8 oktober 12 november, val av ordförande m m 18 november 19 november, budget 10 december

24 23(30) Yrkanden Anna Ljungdell (S) yrkar att kommunfullmäktiges första sammanträde för mandatperioden ändras till den 29 oktober 2014, i stället för den 12 november Kommunfullmäktige beslutar att kommunfullmäktiges sammanträden 2014 skall hållas följande dagar, budgetsammanträdet den 19 november börjar kl övriga sammanträden börjar kl 19.00: 15 januari 12 februari 12 mars 9 april 14 maj 11 juni 10 september 8 oktober 29 oktober, val av ordförande m m 18 november 19 november, budget 10 december

25 24(30) Kf 154 Meddelanden 9/ Länsstyrelsen har den 15 oktober 2013 kommit med en ny sammanställning över nya ledamöter/ ersättare i kommunfullmäktige från och med den 15 oktober 2013 till och med den 31 oktober / Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har den 10 oktober , avslagit medborgarförslaget avseende övertäckning av gallerövergång. 2013/ Lekmannarevisor Göran Palmedal har den 3 oktober 2013 inkommit med granskningsrapport för Alkärrsplan AB. Länsstyrelsen har den 30 oktober 2013 inkommit med ny sammanräkning: Göran Karlsson (S) är ny ersättare i kommunfullmäktige istället för avgången ersättare Annica Nero (S). Bengt Holwaster (MP) är ny ledamot i kommunfullmäktige istället för avgången ledamot Magnus Holstensson (MP) och German Araya (MP) har trätt in som ny ersättare istället för Bengt Holwaster (MP). Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna.

26 25(30) Msn Kfn KS K. Staben P. Georen S. Andersson Akten Kf 155 2/ Inkomna medborgarförslag Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att 1. delegera beslutanderätten för medborgarförslag om att gratulera de invånare som fyller 100 år från Nynäshamns kommun till kommunstyrelsen, 2. delegera beslutanderätten för medborgarförslag om utsmyckningen av cirkulationsplatsen vid Konsul Johnssons väg till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 3. delegera beslutanderätten för medborgarförslag om breddning och upprustning av boulebanan i Ösmo centrum till kultur- och fritidsnämnden. Inkomna medborgarförslag till och med den 28 oktober /2013 Medborgarförslag har inkommit från Karl Stabén om att gratulera de invånare som fyller 100 år från Nynäshamns kommun. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att delegera beslutanderätten för medborgarförslaget till kommunstyrelsen. 1905/2013 Medborgarförslag har inkommit från Per Georén om utsmyckningen av cirkulationsplatsen vid Konsul Johnsons väg. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att delegera beslutanderätten för medborgarförslaget till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 1997/2013 Medborgarförslag har inkommit från Sven Andersson om breddning och upprustning av boulebanan i Ösmo centrum. Kommunstyrelseförvaltningen förelår att kommunfullmäktige beslutar att delegera beslutanderätten för medborgarförslaget till kultur- och fritidsnämnden.

27 26(30) Kf 155 Kommunfullmäktige beslutar att 1. delegera beslutanderätten för medborgarförslag om att gratulera de invånare som fyller 100 år från Nynäshamns kommun till kommunstyrelsen, 2. delegera beslutanderätten för medborgarförslag om utsmyckningen av cirkulationsplatsen vid Konsul Johnssons väg till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 3. delegera beslutanderätten för medborgarförslag om breddning och upprustning av boulebanan i Ösmo centrum till kultur- och fritidsnämnden.

28 27(30) Länsstyrelsen A.Lindeberg G. Tsioruas Troman Arbetsgiv.avd Akten Kf 156 Avsägelser Anders Lindeberg (MP) har i en skrivelse den 10 oktober 2013 begärt entledigande från sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige. Georgios Tsiouras (M) har i en skrivelse den 14 oktober 2013 begärt entledigande från sitt uppdrag som ledamot i kultur- och fritidsnämnden. Kommunfullmäktige beslutar att befria - Anders Lindeberg (MP) från sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige - Georgios Tsiouras (M) från sitt uppdrag som ledamot i kultur- och fritidsnämnden.

29 28(30) Ec Planchef Mex G.Palmedahl S-E Nilsson Troman Akten Kf 157 Val av vice ordförande, styrelsesuppleant, lekmannarevisor och suppleant för lekmannarevisor i Letupa AB Kommunfullmäktige har den 11 september 2013, 110, beslutat att utse mark- och exploateringschefen till ordförande och ekonomichefen till styrelseledamot i Letupa AB. Valet behöver kompletteras med val av vice ordförande, styrelsesuppleant, lekmannarevisor och suppleant för lekmannarevisor. Valperiod: t o m den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Valberedningens förslag till kommunfullmäktige Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att välja ekonomichef Peter Björebo som vice ordförande och planeringschef Anna Eklund som styrelsesuppleant. Som lekmannarevisor föreslås Göran Palmedal (M) och som suppleant för lekmannarevisor Sven-Erik Nilsson (S). Valberedningen har behandlat ärenden den 12 november 2013, Vb 1. Yrkanden Harry Bouveng (M) nominerar i enlighet med valberedningens förslag, ekonomichef Peter Björebo som vice ordförande och planeringschef Anna Eklund som styrelsesuppleant. Som lekmannarevisor föreslås Göran Palmedal (M) och som suppleant för lekmannarevisor Sven-Erik Nilsson (S). Kommunfullmäktige beslutar att utse ekonomichef Peter Björebo som vice ordförande och planeringschef Anna Eklund som styrelsesuppleant. Som lekmannarevisor föreslås Göran Palmedal (M) och som suppleant för lekmannarevisor Sven-Erik Nilsson (S).

30 29(30) Bun Kfn Ksf Troman Arbetsgiv.avd Helene Eng M. Recksen G.Eriksson T. Cumzelius J.Gegerfeldt Akten Kf 158 Valärenden Agneta Tjärnhammar (M) nominerar - Helene Eng (M), till ledamot i barn- och utbildningsnämnden istället för Malin Friberg (M). - Mårten Recksen (M), till ersättare i barn och utbildningsnämnden istället för Helene Eng (M) - Ginger Eriksson (M), till ledamot och gruppledare i kultur - och fritidsnämnden istället för Georgious Tsiouras (M). - Jacob Gegerfeldt (M), till ersättare i kultur - och fritidsnämnden istället för Ginger Eriksson (M), - Tommy Cumzelius (M), till ledamot i kommunfullmäktiges arvodesberedning istället för Mikael Widengren (M). Kommunfullmäktige beslutar att utse - Helene Eng (M), till ledamot i barn- och utbildningsnämnden istället för Malin Friberg (M). - Mårten Recksen (M),till ersättare i barn och utbildningsnämnden istället för Helene Eng (M) - Ginger Eriksson (M), till ledamot och gruppledare i kultur - och fritidsnämnden istället för Georgious Tsiouras (M).

31 30(30) Kf Jacob Gegerfeldt (M), till ersättare i kultur - och fritidsnämnden istället för Ginger Eriksson (M), - Tommy Cumzelius (M), till ledamot i kommunfullmäktiges arvodesberedning istället för Mikael Widengren (M).

K U N G Ö R E L S E. 4. Mål och budget 2013-2016 samt ekonomisk plan för 2014-2016

K U N G Ö R E L S E. 4. Mål och budget 2013-2016 samt ekonomisk plan för 2014-2016 K U N G Ö R E L S E Kommunfullmäktige i Nynäshamn kallas att sammanträda i Folkets Hus Nynäshamn, Mysingen, onsdagen den 14 november 2012, kl 15.00, varvid följande ärenden behandlas: 1. Upprop och anmälningar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Anna Ljungdell (S) och Harry Bouveng (M)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Anna Ljungdell (S) och Harry Bouveng (M) 1(13) Plats och tid Folkets Hus, Nynäshamn kl. 19.00-20:55 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Anna Ljungdell (S) och Harry Bouveng (M) Justeringens plats

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Enligt förteckning. Enligt förteckning

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Enligt förteckning. Enligt förteckning 1(25) Plats och tid Folkets Hus, Nynäshamn kl 19.00-21:15 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Kommunstyrelseförvaltningen,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Miriam- Irene Malm (V) och Yvonne Lundin (S)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Miriam- Irene Malm (V) och Yvonne Lundin (S) 1(17) Plats och tid Folkets hus, Nynäshamn kl 15.00-19:15 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Miriam- Irene Malm (V) och Yvonne Lundin (S) Justeringens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Helen Sellström-Edberg (S) och Jörgen Måhlgren (S)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Helen Sellström-Edberg (S) och Jörgen Måhlgren (S) 1(14) Plats och tid Folkets hus, Nynäshamn kl 15.00-20.10 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Helen Sellström-Edberg (S) och Jörgen Måhlgren (S) Justeringens

Läs mer

K U N G Ö R E L S E. 7. Svar på medborgarförslag om att flytta gångbron vid Lidatorp i Ösmo

K U N G Ö R E L S E. 7. Svar på medborgarförslag om att flytta gångbron vid Lidatorp i Ösmo K U N G Ö R E L S E Kommunfullmäktige i Nynäshamn kallas att sammanträda i Folkets Hus Nynäshamn, Mysingen, onsdagen den 16 januari 2013, kl 19.00, varvid följande ärenden behandlas: 1. Upprop och anmälningar

Läs mer

K U N G Ö R E L S E. 26. Svar på medborgarförslag om anläggande av grus- eller asfaltsgångväg på Vanstaskolans område

K U N G Ö R E L S E. 26. Svar på medborgarförslag om anläggande av grus- eller asfaltsgångväg på Vanstaskolans område K U N G Ö R E L S E Kommunfullmäktige i Nynäshamn kallas att sammanträda i Folkets Hus Nynäshamn, Mysingen, onsdagen den 13 februari 2013, kl 19.00, varvid följande ärenden behandlas: 18. Upprop och anmälningar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Roland Dehlin (M) och Daniel Adborn (FP)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Roland Dehlin (M) och Daniel Adborn (FP) 1(8) Plats och tid Nämndhuset, sammanträdeslokal: Landsort kl 08.30-11.55 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Roland Dehlin (M) och Daniel Adborn (FP) Justeringens

Läs mer

K U N G Ö R E L S E. 240. Förvärv av fyrtionio fastigheter i Nynäshamn från Stockholms kommun

K U N G Ö R E L S E. 240. Förvärv av fyrtionio fastigheter i Nynäshamn från Stockholms kommun K U N G Ö R E L S E Kommunfullmäktige i Nynäshamn kallas att sammanträda i Folkets Hus Nynäshamn, Mysingen, tisdagen den 13 november 2012, kl 19.00, varvid följande ärenden behandlas: 235. Upprop och anmälningar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Daniel Adborn (FP) och Harry Bouveng (M)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Daniel Adborn (FP) och Harry Bouveng (M) 1(6) Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn lokal: Landsort, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera och Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Kommunstyrelseförvaltningen

Läs mer

K U N G Ö R E L S E. 41. Revidering av förbundsordning för Samordningsförbundet Östra Södertörn

K U N G Ö R E L S E. 41. Revidering av förbundsordning för Samordningsförbundet Östra Södertörn K U N G Ö R E L S E Kommunfullmäktige i Nynäshamn kallas att sammanträda i Folkets Hus Nynäshamn, Mysingen, onsdagen den 13 mars 2013, kl 19.00, varvid följande ärenden behandlas: 37. Upprop och anmälningar

Läs mer

Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-02-12 kl. 19:00

Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-02-12 kl. 19:00 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-02-03 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, kl. 19:00 Ärenden: Enligt bilagda handlingar 1(36) Plats och tid Folkets Hus, Nynäshamn kl 19.00-22:25

Läs mer

i Nynäshamns kommun Nynäshamns kommun NYNÄSHAMN Stadshusplatsen 1 Floravägen

i Nynäshamns kommun Nynäshamns kommun NYNÄSHAMN Stadshusplatsen 1 Floravägen i Nynäshamns kommun Nynäshamns kommun 149 81 NYNÄSHAMN Stadshusplatsen 1 Floravägen 6 08-520 680 00 kommunstyrelsen@nynashamn.se www.nynashamn.se Innehållsförteckning över förtroendevalda AB Nynäshamnsbostäder...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Anna Ljungdell (S) och Jan Rundquist (M)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Anna Ljungdell (S) och Jan Rundquist (M) 1(47) Plats och tid Folkets hus, Nynäshamn kl 19.00-21.45 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Anna Ljungdell (S) och Jan Rundquist (M) Justeringens plats

Läs mer

Slutlig rösträkning och mandatfördelning

Slutlig rösträkning och mandatfördelning 1/1 PROTOKOLL 2010-09-20 09-30 Slutlig rösträkning och mandatfördelning Val till kommunfullmäktige 2010-09-19 Kommun: NYNÄSHAMN Plats: Länsstyrelsens sammanräkningslokal Dnr: 201-10-12888 Rösträkningen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-03-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-03-16 1(11) Plats och tid Beslutande Nämndhuset Nynäshamn, sammanträdesrummet på Kansliavdelningen, kl 10.00-12.05 Catrine Ek (MP), ordförande Daniel Adborn (FP) Thomas Johansson (S) Bodil Toll (M) Harry Bouveng

Läs mer

264. Revidering av VA-taxan och allmänna bestämmelser för den kommunala VA-anläggningen 2013

264. Revidering av VA-taxan och allmänna bestämmelser för den kommunala VA-anläggningen 2013 K U N G Ö R E L S E Kommunfullmäktige i Nynäshamn kallas att sammanträda i Folkets Hus Nynäshamn, Mysingen, onsdagen den 12 december 2012, kl 19.00, varvid följande ärenden behandlas: 258. Upprop och anmälningar

Läs mer

Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-04-09 kl. 19:00

Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-04-09 kl. 19:00 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-03-31 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, kl. 19:00 Ärenden: Enligt bilagda handlingar 1(15) Kf 49 Kf 49 Upprop och anmälningar om förhinder

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

PROTOKOLL Sida 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

PROTOKOLL Sida 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum PROTOKOLL Sida 1 Sammanträdesdatum 2017-11-01 Plats och tid Nämndhuset Nynäshamn, sammanträdesrum Landsort, 2017-11-01 kl. 13:00-13.25 Beslutande Patrik Isestad (S), ordförande Daniel Adborn (L) Thomas

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

ÖVERKALIX KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

ÖVERKALIX KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2014-10-27 71 Tid och plats Måndagen den 27 oktober 2014 kl. 14.00-14.45 Sessionssalen, förvaltningsbyggnaden Beslutande Övriga deltagare Se bifogad deltagar-/ uppropslista Bilaga 1 Maria

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2009-03-30 Sida 1 av 15 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 19.55 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Annika

Läs mer

Datum Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Maria Rangefil, kanslichef

Datum Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Maria Rangefil, kanslichef 1(7) Plats och tid Peter Rosholms tjänsterum, onsdagen den 14 januari, klockan 8.00-8.25 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Tid och plats för justering Peter Rosholm (S) Peter

Läs mer

i Nynäshamns kommun Nynäshamns kommun NYNÄSHAMN Stadshusplatsen 1 Floravägen

i Nynäshamns kommun Nynäshamns kommun NYNÄSHAMN Stadshusplatsen 1 Floravägen Nynäshamns kommun 149 81 NYNÄSHAMN Stadshusplatsen 1 Floravägen 6 08-520 680 00 kommunstyrelsen@nynashamn.se www.nynashamn.se Senast reviderad 2015-11-19 i Nynäshamns kommun Innehållsförteckning över förtroendevalda

Läs mer

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson, socialchef 74. Kommunkontoret 2013-12-11 ANSLAG/BEVIS

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson, socialchef 74. Kommunkontoret 2013-12-11 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.10, 19.25-20.20. 1 (9) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson,

Läs mer

Tord Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare. Anna Hed och Mats-Gunnar Eriksson Kanslienheten, 2011-02-21

Tord Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare. Anna Hed och Mats-Gunnar Eriksson Kanslienheten, 2011-02-21 Kommunfullmäktige 2011-02-14 Sammanträdesdatum Sida 1-13 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 14 februari 2011,, kl. 18.30-19.35 ande Ordförande Bengt Jernhall samt 29 ordinarie ledamöter och 11

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen KOMMUNFULLMÄKTIGE 2004-09-0 Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen Meddelande 2 Ägardirektiv för Vårgårda bostäder AB 3 Svar på motion, besparingsåtgärder avseende förtroendevaldas

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2010-11-24 205 Plats och tid Nora Stadshotell 2010-11-24 kl 18.00-19.00 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej KOMMUNFULLMÄKTIGE Nya hyrestaxor för kommunens idrottsanläggningar 2 Åtgärder för att få budget i balans 200 3 Kommunbidrag 2002, kommunfullmäktige och revisionen 4 Exploateringsavtal, Västra Degrabo 5

Läs mer

Benny Nilsson, kanslichef, sekreterare Staffan Olofsson, nämndsadministratör

Benny Nilsson, kanslichef, sekreterare Staffan Olofsson, nämndsadministratör 1 (8) Plats och tid Älvkullen, onsdagen den 15 oktober 2014 kl. 19:00 20.00 ande Anders Netterheim (M), ålderspresident 61-64, ordförande 65-66 Övriga beslutande, se bilagda sammanträdeslista Övriga Benny

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-28

Socialnämnden 2014-11-28 Socialnämnden 2014-11-28 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.00, 10.30-11.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS. Anna Ljungdell (S), ordförande Daniel Adborn (FP) Roland Dehlin (M)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS. Anna Ljungdell (S), ordförande Daniel Adborn (FP) Roland Dehlin (M) 1(20) Plats och tid Nämndhuset lokal: Viksten, kl 08.30-12.05 Beslutande Anna Ljungdell (S), ordförande Daniel Adborn (FP) Roland Dehlin (M) Övriga närvarande Jan Heimdal, t f kommunchef Staffan Lundquist,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida * Medborgarförslag angående nedläggning av Västbygdens skola och finansiering av skolans driftkostnader, 108...2-3 * Medborgarförslag angående nedläggning av

Läs mer

Folkets hus, Amazon, Flen

Folkets hus, Amazon, Flen 198 Plats och tid Folkets hus, Amazon, Flen Kl 17.00-17.05 Beslutande Övriga deltagare Anders Berglöv (S), ordförande Lars Falk (A2), 1:e vice ordförande Björn Zetterqvist (M), 2:e vice ordförande Stefan

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2014-09-23 86-90

Protokoll. Socialnämnden 2014-09-23 86-90 Socialnämnden 86-90 2 86 Information om målgruppsanalys inom beroende och missbruk...5 87 Information om handlingsplan för ej verkställda beslut...6 88 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete...7

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

i Nynäshamns kommun

i Nynäshamns kommun Nynäshamns kommun 149 81 NYNÄSHAMN Stadshusplatsen 1 Floravägen 6 08-520 680 00 kommunstyrelsen@nynashamn.se www.nynashamn.se 2016-11-21 i Nynäshamns kommun Innehållsförteckning över förtroendevalda AB

Läs mer

PROTOKOLL Kommunfullmäktige

PROTOKOLL Kommunfullmäktige PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2016-10-25 Sida 1 (13) Paragrafer 85-92 Plats och tid Musikskolans lokaler, Storgatan 9, Klippan, tisdag 25 oktober 2016 kl.19.00-20.20 Beslutande Enligt till

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003--05 Undertecknande av handlingar 2 Alkohol- och drogpolitiskt program 3 Riktlinjer för att uppnå en ansvarsfull alkoholhantering vid serveringstillstånd 4 Förvärv, Vårgården 5 Sammanträdesplan

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

(6) Ragnar Sandberg (M)

(6) Ragnar Sandberg (M) 2010-06-07 1 (6) Plats Vargön Holmen Paper AB, Huvudkontoret Tid Måndag den 7 juni kl. 13.30 15.30 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-01-13 0 Innehållsförteckning Ärende 1 Information från barn- och ungdomssamordnaren... 2 2 Yttrande angående laglighetsprövning enligt kommunallagen angående socialnämndens beslut Överenskommelse

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Socialkontoret, kl.15.00-16.30

Socialkontoret, kl.15.00-16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) 2015-01-02 Plats och tid Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.30 Lena Nilsson (S) ordförande Sven-Erik Andersson (C) 1:e

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 1(9) PROTOKOLL Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 Beslutande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Paula Örn

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-12-18 1(13) Plats och tid Åsele Folkets Hus 08 00 10 20 Beslutande Peter Lindström(s) ordf Egon Persson(åkl) vice ordf Urban Lindström(s) Tommy Danielsson(s) Peter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Stadshuset Fyrkanten kl 09:30 Beslutande Se sida 2 Övriga deltagare Se sida 2 Utses att justera Karl-Erik Jonsson Justeringens tid och plats Samhällsbyggnad stab Paragrafer 119 Sekreterare

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-18.20 Protokoll 1 Beslutande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Yvonne Westerlund, ekonomichef Sten Ekström, revisionens ordförande

Läs mer

20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn

20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn Sida 1 av 5 Ärendeförteckning 20 20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn Östra Göinge kommun Storgatan 4, 280 60 Broby Växel: 044 775 60 00 Plusgiro: 84600-6 Bankgiro: 265-9399 Mail:

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Roland Dehlin (M) och Daniel Adborn (FP)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Roland Dehlin (M) och Daniel Adborn (FP) 1(36) Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort kl 08.30-13.00 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Roland Dehlin (M) och Daniel Adborn (FP) Justeringens

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret Stora Tjörnsalen Tid kl Gullan Eriksson sekr. och Kristina Christiansson förvaltningschef

Plats och tid Kommunkontoret Stora Tjörnsalen Tid kl Gullan Eriksson sekr. och Kristina Christiansson förvaltningschef TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Blad Plats och tid Kommunkontoret Stora Tjörnsalen Tid kl. 14.00 15.00 Beslutande Hans Kristensson (fp), ordf. Karl-Erik Persson (ka), vice ordf. Benny Andersson (s)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kumla Folkets hus, Husaren måndagen den 24 februari 1997 kl 18.30-19.10 Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjg ersättare Börje Pettersson (s) Carina Andersson (s) Sigbritt Collin (s) Johan

Läs mer

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist.

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist. 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 19-19.35 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Gunnar Wiglöv (s), ordförande Anders Lundberg (c), 1:e vice ordförande Bo Westermark (v), 2:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl. 08.13-08.25 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Urban Widmark (M) ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18 Socialnämnden 2015-01-22 1 (12) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-01-22, kl. 9.30-12.05 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 2008-01-22. Joachim Nordlund (v)... Anne-Marie Skölin.... Arne Persson

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 2008-01-22. Joachim Nordlund (v)... Anne-Marie Skölin.... Arne Persson SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Skolkansliet, kl 08.30 10.10 Beslutande Arne Persson (kd) ordf Sven-Erik Carlsson (c) v ordf Margareta Skalin (s) Stephan Bergman-Paul (s) Tjänstgörande

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (13) 2014-10-01. Kommunhuset, Västervik 1 oktober kl. 09.00 11.

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (13) 2014-10-01. Kommunhuset, Västervik 1 oktober kl. 09.00 11. 1 (13) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Västervik 1 oktober kl. 09.00 11.20 Peter Johansson (M) ordf. Malin Sjölander (M) Tanja Pålsson (M) tjg.ers Marianne Båtman (M) Ronny Pettersson (S) tjg.ers

Läs mer

PROTOKOLL Sida 1 Valnämnden Sammanträdesdatum Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Bedarön kl. 10: ,

PROTOKOLL Sida 1 Valnämnden Sammanträdesdatum Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Bedarön kl. 10: , PROTOKOLL Sida 1 Sammanträdesdatum 2017-08-22 Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Bedarön 2017-08-22 kl. 10:00-12.00, 13.00-13.55 Beslutande Yvonne Lorentzson (S) ordförande Bengt Holwaster (MP)

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-02-18 1. Se bifogad närvarolista! Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-7

Kommunfullmäktige 2010-02-18 1. Se bifogad närvarolista! Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-7 Kommunfullmäktige 2010-02-18 1 Plats och tid Forum, Hyltebruk, kl 18.30-20.30 Beslutande Se bifogad närvarolista! Övriga deltagande Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare Utses att justera Bengt

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige

Protokoll. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 115-121 2 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige - Johanna Frisk (V)... 5 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ledamot av kommunfullmäktige - Annika Qarlsson (C)...

Läs mer

Sofia Vikström, Migrationsverket 44

Sofia Vikström, Migrationsverket 44 Nr xx Kommunfullmäktige 2015-05-20 1(14) Tid och plats Onsdagen den 20 maj 2015, klockan 18.00 19.40, i Tingshuset Beslutande Ledamöter Enligt närvarolista Tjänstgörande ersättare Enligt närvarolista Övriga

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 41 Kommunfullmäktige 2011-05-25

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 41 Kommunfullmäktige 2011-05-25 Plats och tid Kommunhuset i Sjöbo, onsdagen den 25 maj 2011 kl. 19.00-19.40, ajournering kl. 19.10-19.25 för utdelning av utmärkelsen Årets ambassadör. Beslutande Thomas Quist, ordförande Roger Karlsson

Läs mer

Onsdagen den 26 oktober 2011 i Kommunfullmäktiges sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20

Onsdagen den 26 oktober 2011 i Kommunfullmäktiges sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20 Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Onsdagen den 26 oktober 2011 i s sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20 Beslutande Anders Ohlsson (S), ordförande Maria Karlsson (S),2:e vice ordförande

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-04-27

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-04-27 1(10) Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn, sammanträdesrum B-huset plan 1, kl 10.00-11.55 Beslutande Catrine Ek (MP), ordförande Harry Bouveng (M) Daniel Adborn (FP) Thomas Johansson (S) Övriga närvarande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Datum Christian Bagan, kommunsekreterare. Inga-Lill Andersson Hjelm (S) och Marcus Stacke (M)

Datum Christian Bagan, kommunsekreterare. Inga-Lill Andersson Hjelm (S) och Marcus Stacke (M) 1(12) Plats och tid Kommunhuset, Lokal: Gnosjösalen, kl. 18.30 19.30 Beslutande Ledamöter Sture Jonsson (M), ordf Lizbeth Johansson (C), 1:e vice ordf Stig Axelsson (S), 2:e vice ordf Ingmar Johansson

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 27 november 2006 kl. 19:00. 1. Upprop, val av justerare jämte

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-30 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-30 1 Kommunstyrelsen 2014-09-30 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 09.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Carina Albertsson (S) Sofia Söderström (S) Bengt Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18. Vänerparken 5, Vänersborg. Marika Isetorp

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18. Vänerparken 5, Vänersborg. Marika Isetorp Plats Vänerparken 5, Vänersborg Tid Tisdagen den 18 juni 2013, kl 13.00-17.15 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid 2 Ärendelista

Läs mer

Göran Johansson, KPMG Carina Wikström, enhetschef Vuxenenheten 23-26 Pia Wahltersson, enhetschef Mottagning och utredning 0-20 år 23-26

Göran Johansson, KPMG Carina Wikström, enhetschef Vuxenenheten 23-26 Pia Wahltersson, enhetschef Mottagning och utredning 0-20 år 23-26 PROTOKOLL 1(11) Plats och tid: Alerummet, kl 08:30-12:15 Närvarande ledamöter Irene Hellkant (S) ordf Kjell Stensson (S) Birgit Hansson (KD) Daniel Höglund (FP) Leif Andersson(C) Uno Claesson (S) Leif

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2007-03-22 1 Plats och tid Torsdag 22 mars 2007 kl 19.00-19.50 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.35 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-08-29 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf Tommy Nilsson (s) 2:e v

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-02-20

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-02-20 1(38) Plats och tid Nämndhuset, lokal: Landsort kl 08.30-11.55 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Daniel Adborn (FP) och Harry Bouveng (M) Justeringens

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kumla Folkets hus, måndagen den 13 december 1999, klockan 18.30-18.55 Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjänstgörande ersättare Dan-Åke Moberg Carl-Gustav Thunström Kjell Hellberg Johan

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Socialkontoret, Baldersgatan 17, Norrtälje, tisdagen den 10 november 2009

Socialkontoret, Baldersgatan 17, Norrtälje, tisdagen den 10 november 2009 NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2009-11-05 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.05, 11.05-11.50 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson,

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Nr Sida (12)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Nr Sida (12) 2014-11-06 4 1 (12) Plats och tid Aulan, Åre gymnasieskola, Järpen kl 18.00 18.30. Beslutande Thomas Hägg, S, ordförande Övriga, se deltagarförteckning, sida 2 Övriga närvarande Richard Högström kommunchef

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25 Kultur- fritidsnämnden 20-25 Kulturfritidsnämnden 2 20 Information överläggningar...5 21 Delegering av arbetsmiljöuppgifter...6 22 Meddelande 2015...7 23 Delegation 2015...8 24 Informationsuppdrag till

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2011-01-03 1. Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl 19.00 20.30

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2011-01-03 1. Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl 19.00 20.30 2011-01-03 1 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl 19.00 20.30 Beslutande Henrik Kvennberg, (m), ordförande Ingrid Håkansson, (m), ledamot Jessica Ashworth, (m), ledamot Birgitta Krüger

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer