SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Anna Ljungdell (S) och Jan Rundquist (M)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Anna Ljungdell (S) och Jan Rundquist (M)"

Transkript

1 1(47) Plats och tid Folkets hus, Nynäshamn kl Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Anna Ljungdell (S) och Jan Rundquist (M) Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Kommunstyrelseförvaltningen kl Sebastian Furén Paragrafer Ordförande Tommy Söderblom (S) Justerande Anna Ljungdell (S) Jan Rundquist (M) BEVIS Organ Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelseförvaltningen Underskrift Sebastian Furén

2 2(47) Beslutande Lars Lindberg (S) Malin Friberg (M) Anna Ljungdell (S) Jan Rundquist (M), tjänstgör istället för Bodil Toll (M) Liselott Vahermägi (S) Harry Bouveng (M) Tommy Söderblom (S), ordförande Daniel Adborn (FP) Agneta Tjärnhammar (M) Birgitta Alkvist (S) Eva Dannstedt Branting (MP) Sverre Launy (V) Marianne Jonsson (M) Tore Åkerbäck (S) Lena Dafgård (SN) Åsa Karlsson (S) Parwana Shorabi (S), tjänstgör för Gunnar Karlsson och för Åsa Karlsson Helene A Jonsson (M) Patric Lindgren (KD) Gunnar Karlsson (S), från och med 85 Dick Larsson (C) Mikael Widengren (M) Ola Hägg (S) Leif Stenquist (FP) Georgios Tsiouras (M) Helen Sellström- Edberg (S) Matilda Rosenqvist (M) Catrine Ek (MP), tjänstgör för Magnus Hollstensson (MP) Maj-Britt Augustsson (S), tjänstgör för Jörgen Måhlgren (S) Miriam-Irene Malm (V) Maria Strömkvist (S) Göran Briving (M) Whille Karlsson (S) Ivar Sjöberg (M) Rolf Åberg (SN) Christer Dahl (S), tjänstgör för Yvonne Lundin (S) Helge Rooth (M) Johan Augustsson (S) Helena Göransson (FP) Turid Rosenlund (PP)

3 3(47) Ersättare Gunnel Jonsson (M) Eivor Sjöberg (M) Curt Lewén (M) Holger Ekecrantz (M) Kaisa Persson (FP) Magnus Lindberg (FP) Pirjo Koski (KD) Antonella Pirrone (KD) Parvaneh Ahmadi (S) Ove Forsberg (S) Gill Lagerberg (S) Roland Junerud (S) Birgitta Pettersson Launy (V) Bengt Holwaster (MP) Per Ranch (SN) Morgan Karlsson (-), lämnade sammanträdet kl Helén Aelson (PP) Övriga Birgitta Elvås, kommunchef Sebastian Furén, sekreterare

4 4(47) Kf 81 Upprop och anmälningar om förhinder Upprop förrättas. Kommunfullmäktige består av 39 ledamöter.

5 5(47) Kf 82 Kungörelse av fullmäktigesammanträdet Kungörelse av fullmäktigesammanträdet anslogs på kommunens anslagstavla 23 februari Kungörelsen infördes i Nynäshamns Posten 28 februari Kallelse utsändes till fullmäktige ledamöterna 24 februari Kommunfullmäktige konstaterar att sammanträdet utlysts i behörig ordning.

6 6(47) Kf 83 Justering av sammanträdets protokoll Anna Ljungdell (S) och Jan Rundquist (M) utses att jämte Tommy Söderblom (S), ordföranden, justera sammanträdets protokoll. Justeringen kommer att ske på kommunstyrelseförvaltningen 12 mars 2012, kl

7 7(47) Kf 84 10/ Anna Ljungdell Leif Stenquist Miriam-Irene Malm Lena Dafgård Interpellationsbehandling Interpellationssvar 1 Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 14 december 2011, 217, ställde Miriam-Irene Malm (V) en interpellation till ordföranden i barn- och utbildningsnämnden om barngrupper i förskolan. Interpellationssvar 2 Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 14 december 2011, 217, ställde Miriam-Irene Malm (V) en interpellation till ordföranden i barn- och utbildningsnämnden om fritidshemmen i Nynäshamns kommun. Hemställan om interpellation Kommunfullmäktige bifaller Rolf Åbergs (SN) hemställan om att ställa en interpellation till miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande om tomställda lokaler och fastigheter inom Nynäshamns kommun. Hemställan om fråga Kommunfullmäktige bifaller Lena Dafgård (SN) hemställan om att ställa en fråga till kommunstyrelsens ordförande om aktieägaravtalet för Allkärrsplans Utvecklings AB. Kommunfullmäktige beslutar att 1. interpellationerna ställda av Miram-Irene Malm är färdigbehandlade samt att 2. hemställan om interpellation från Rolf Åberg (SN) samt hemställan om fråga från Lena Dafgård (SN) godkänns och att dessa kommer att besvaras av miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande, respektive kommunstyrelsens ordförande vid nästa sammanträde.

8 8(47) Kc Ec Haninge kommun Författnings. samling Kf / Samverkan inom upphandlingsverksamheten mellan kommunerna Haninge och Nynäshamn, förslag till avtal om gemensam nämnd samt förslag till reglemente för gemensam nämnd Ärendebeskrivning Kommunstyrelserna i Haninge, Nynäshamns och Tyresö kommuner har gett sina kommunstyrelseförvaltningar i uppdrag att utreda och lämna förslag till upphandlingssamverkan i en gemensam organisation för kommunerna Haninge, Nynäshamn och Tyresö. Beslut om uppdraget togs i Haninge , 238, i Nynäshamn , 280, och i Tyresö , 205. Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Bifogat förslag till avtal om gemensam nämnd för upphandlingsverksamheten, varigenom Södertörns upphandlingsnämnd inrättas fr.o.m. den 1 oktober 2012, godkänns. 2. Bifogat förslag till reglemente för den gemensamma nämnden godkänns och skall gälla fr.o.m. den 1 oktober Södertörns upphandlingsnämnds verksamhet skall utvärderas tre år efter verksamhetens start. 4 I Nynäshamns kommunstyrelses reglemente utgår 4, 2:a st, punkt 2 fr.o.m. den 1 oktober I Nynäshamns Gemensamt reglemente för nämnder i Nynäshamns kommun utgår ovan angiven tet i 12 fr.o.m. den 1 oktober 2012.

9 9(47) Kf 85 Yrkanden Anna Ljundell (S), Harry Bouveng (M) och Daniel Adborn (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Eva Dannstedt Branting (MP), Lena Dafgård (SN) och Sverre Launy (V) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut. Proposition Ordföranden (S) konstaterar att det föreligger två förslag till beslut. Ordföranden (S) ställer proposition på bifall eller avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut. Omröstning Omrösning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsproposition: Ja- röst för att bifalla kommunstyrelsens förslag. Nej- röst för att avslå kommunstyrelsens förslag. Med 31 Ja-röster för att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut. 7 Nejröster för att avslå kommunstyrelsens förslag och 1 röst som avstår, beslutar kommunfullmäktige i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut. Omröstningsresultatet finns bifogat i protokollet som bilaga A. 1. Bifogat förslag till avtal om gemensam nämnd för upphandlingsverksamheten, varigenom Södertörns upphandlingsnämnd inrättas fr.o.m. den 1 oktober 2012, godkänns. 2. Bifogat förslag till reglemente för den gemensamma nämnden godkänns och skall gälla fr.o.m. den 1 oktober Södertörns upphandlingsnämnds verksamhet skall utvärderas tre år efter verksamhetens start.

10 10(47) Kf 85 4 I Nynäshamns kommunstyrelses reglemente utgår 4, 2:a st, punkt 2 fr.o.m. den 1 oktober I Nynäshamns Gemensamt reglemente för nämnder i Nynäshamns kommun utgår teten Nämnd svarar för upphandling av varor och tjänster inom sitt verksamhetsområde utom sådan upphandling som är nämndövergrippande i 12 fr.o.m. den 1 oktober Reservationer Eva Dannstedt Branting (MP), Lena Dafgård (SN), Sverre Launy (V), Magnus Hollstensson (MP), Miriam-Irene Malm (V), Rolf Åberg (SN) och Turid Rosenlund (PP) reserverar sig mot beslutet.

11 Kommunfullmäktige , Bilaga A, 85 Ja Nej Avstår Lars Lindberg (S) Malin Friberg (M) Anna Ljungdell (S) Jan Rundquist (M) Liselott Vahermägi (S) Harry Bouveng (M) Daniel Adborn (FP) Agneta Tjärnhammar (M) Birgitta Alkvist (S) Eva Dannstedt Branting (MP) Sverre Launy (V) Marianne Jonsson (M) Tore Åkerbäck (S) Lena Dafgård (SN) Parwana Shorabi (S) Helene A Jonsson (M) Patric Lindgren (KD) Gunnar Karlsson (S) Dick Larsson (C) Mikael Widengren (M) Ola Hägg (S) Leif Stenquist (FP) Georgios Tsiouras (M) Helen Sellström-Edberg (S) Matilda Rosenqvist (M) Catrin Ek (MP) Maj-Britt Augustsson (S) Irene-Miriam Malm (V) Maria Strömkvist (S) Göran Briving (M) Whille Karlsson (S) Ivar Sjöberg (M) Rolf Åberg (SN) Christer Dahl (S) Helge Rooth (M) Johan Augustsson (S) Helena Göransson (FP) Turid Rosenlund (PP) Tommy Söderblom (S) Totalt

12 11(47) Kf 86 77/ Bun Författnings. samling Lokala styrelser inom skolväsendet, ändring av barnoch utbildningsnämndens reglemente Ärendebeskrivning Barn- och utbildningsnämnden har den 17 februari 2011, 19, beslutat att föreslå kommunfullmäktige besluta att barn- och utbildningsnämnden får delegation att - inrätta lokala styrelser inom skolväsendet, - uppdra åt en styrelse att helt eller delvis sköta driften av en viss anläggning eller en viss institution, - uppdra åt en styrelse att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 1. Bifalla barn- utbildningsnämndens hemställan den 17 februari 2011, 19 om delegation i barn- och utbildningsnämndens reglemente tillförs ett nytt sjunde stycke med följande lydelse: Nämnden får inrätta lokala styrelser inom de delar av skolväsendet där kommunen är huvudman, uppdra åt en styrelse eller helt eller delvis sköta driften av en viss anläggning eller en viss institution, uppdra åt en styrelse att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden, 3. Ändringen av reglementet träder i kraft den 1 april Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 1. Bifalla barn- utbildningsnämndens hemställan den 17 februari 2011, 19 om delegation.

13 12(47) Kf i Barn- och utbildningsnämndens reglemente tillförs ett nytt sjunde stycke med följande lydelse: Nämnden får inrätta lokala styrelser inom de delar av skolväsendet där kommunen är huvudman, uppdra åt en styrelse att helt eller delvis sköta driften av en viss anläggning eller en viss institution, uppdra åt en styrelse att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden, 3. Ändringen av reglementet träder i kraft den 1 april Yrkanden Liselott Vahermägi (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Lena Dafgård (SN) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut. Proposition Ordföranden (S) konstaterar att det föreligger två förslag till beslut. Ordföranden (S) ställer proposition på bifall eller avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut. 1. Bifalla barn- utbildningsnämndens hemställan den 17 februari 2011, 19 om delegation i Barn- och utbildningsnämndens reglemente tillförs ett nytt sjunde stycke med följande lydelse: Nämnden får inrätta lokala styrelser inom de delar av skolväsendet där kommunen är huvudman, uppdra åt en styrelse att helt eller delvis sköta driften av en viss anläggning eller en viss institution, uppdra åt en styrelse att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden,

14 13(47) Kf Ändringen av reglementet träder i kraft den 1 april Reservationer Lena Dafgård (SN) och Rolf Åberg (SN) reserverar sig mot beslutet till förmån för Lena Dafgårds (SN) yrkande.

15 14(47) Kf 87 34/ Kc Författnings. Samling Samtliga nämnder Kommunikationspolicy för Nynäshamns kommun Ärendebeskrivning På initiativ av informationsrådet och därefter på uppdrag av kommunledningsgruppen, har ett förslag till Kommunikationspolicy för Nynäshamns kommun tagits fram inom kommunstyrelseförvaltningen. Förslaget har under arbetets gång diskuterats i kommunledningsgruppen. Till kommunikationspolicyn kommer riktlinjer för arbetet med kommunikationsarbetet i kommunen tas fram. Dessa riktlinjer kommer följas upp och revideras löpande utifrån förändringar och behov. Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget till Kommunikationspolicy för Nynäshamns kommun. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget till Kommunikationspolicy för Nynäshamns kommun. Kommunfullmäktige antar förslaget till Kommunikationspolicy för Nynäshamns kommun.

16 15(47) Kf / Son Valfrihetssystem för korttidsvistelse utanför det egna hemmet enligt LSS Ärendebeskrivning Den första januari 2009 infördes Lag Om Valfrihetssystem, LOV. Lagen är avsedd att fungera som ett frivilligt verktyg för de kommuner och landsting som vill konkurrenspröva verksamhet som drivs i egen regi för att därigenom överlåta valet av utförare till brukaren. Valfrihetssystem inom hemtjänsten för brukare över 65 år har tillämpats i Nynäshamns kommun sedan 1 mars Kommunfullmäktige beslutade om valfrihet även för daglig verksamhet enligt LSS samt för hemtjänst under 65 år 15 juni Införandet planerades under hösten Socialnämnden har vid sitt sammanträde den 22 december 2011, 196, föreslagit att kommunfullmäktige beslutar om införande av valfrihetssystem inom funktionshinderområdet, insatsen korttidsvistelse, enligt lag om valfrihetssystem (LOV). Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter Kommunstyrelseförvaltningen gör ingen annan bedömning än den gjord av socialnämnden. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om införande av valfrihetssystem inom funktionshinderområdet, insatsen korttidsvistelse, enligt lag om valfrihetssystem (LOV). Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om införande av valfrihetssystem inom funktionshinderområdet, insatsen korttidsvistelse, enligt lag om valfrihetssystem (LOV).

17 16(47) Kf 88 Yrkanden Agneta Tjärnhammar (M) och Ola Hägg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Miriam-Irene Malm (V) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut. Proposition Ordföranden (S) konstaterar att det föreligger två förslag till beslut. Ordföranden (S) ställer proposition på bifall eller avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut. Kommunfullmäktige beslutar om införande av valfrihetssystem inom funktionshinderområdet, insatsen korttidsvistelse, enligt lag om valfrihetssystem (LOV). Reservation Miriam-Irene Malm (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt egna yrkande.

18 17(47) Lena Dafgård Msn Kf / Svar på motion om att införa ISA-systemet i kommunens fordon Ärendebeskrivning Lena Dafgård (SN) har den 6 september 2009 lämnat in en motion om att Nynäshamns kommun inför ISA-systemet i kommunens fordon. ISA-systemet hjälper föraren att hålla hastighetsbegräsningarna genom att fordonets förare på något sätt uppmärksammas på om hastigheten blir för hög. ISA-system är ett samlingsnamn på tekniska system som underlättar att hålla hastigheten vid bilkörning och systemet kan utformas på flera olika sätt. Syftet med att införa ISA-systemet är att: hjälpa förare av kommunens fordon att hålla hastighetsbegränsningarna kommunen aktivt ska medverka till en bättre miljö kommunen ska minska bränsleförbrukningen kommunen ska medverka till ökad trafiksäkerhet minska risken att kommunmärkta fordon kör för fort och därmed ger kommunen dålig PR kommunen kan påverka samarbetspartners att också införa ISA för en bättre trafiksäkerhet Enligt ett mejl från motionären som inkom 21 november 2011 är det huvudsakliga syftet med motionen att brukarna av kommunens tjänstebilar skulle få hjälp att hålla hastighetsbegräsningarna. Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta avslå motionen. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta avslå motionen. Yrkanden Lena Dafgård (SN) yrkar bifall till motionen. Dick Larsson (C) och Leif Stenquist (FP) yrkar avslag till motionen.

19 18(47) Kf 89 Proposition Ordföranden (S) konstaterar att det föreligger två förslag till beslut. Ordföranden (S) ställer proposition på bifall eller avslag till motionen och finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. Reservationer Lena Dafgård (SN) och Rolf Åberg (SN) reserverar sig mot beslutet till förmån för Lena Dafgårds (SN) yrkande.

20 19(47) Roland Dehlin Malin Friberg Kfn Kf / Svar på motion om nolltaa för barn- och ungdomar 0-18 år Ärendebeskrivning Roland Dehlin (M) och Malin Friberg (M) har i en motion daterat den 5 maj 2011 föreslagit att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra en nolltaa för barn och ungdomar 0-18 år i enlighet med motionens syfte och intention. Motionärerna framhåller att nolltaa för barn och ungdomsverksamhet behövs i Nynäshamn med anledning av bland annat den socioekonomiska strukturen som finns i kommunen. Vidare bedömer motionärerna att det är av mycket stor vikt att det finns aktiviteter som barn och ungdomar kan använda sig av utan att det ska finnas alltför stora hinder i form av medlems- och spelaravgifter. Motionärerna bedömer att införandet av nolltaa kan leda till bättre fysiskt och psykiskt hälsotillstånd hos kommuninvånarna i Nynäshamn. Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. Yrkanden Malin Friberg (M) och Harry Bouveng (M) yrkar bifall till motionen. Lena Dafgård (SN), Sverre Launy (V) och Maria Strömkvist (S) yrkar avslag till motionen.

21 20(47) Kf 90 Proposition Ordföranden (S) konstaterar att det föreligger två förslag till beslut. Ordföranden (S) ställer proposition på bifall eller avslag till motionen och finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. Reservationer Malin Friberg (M) och Harry Bouveng (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för sina egna yrkanden.

22 21(47) Lena Pettersson Msn Kf / Svar på medborgarförslag om bänkar och bord på Malmtorget samt anläggande av boulebanor Ärendebeskrivning Lena Pettersson har i ett medborgarförslag daterat den 21 september 2010 föreslagit uppsättande av bord och bänkar samt anläggande av boulebanor på Malmtorget för att återskapa en livligare mötesplats för alla. Remiss Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 15 december 2011 att anta miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens synpunkter som sitt yttrande. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att medborgarförslaget ska anses besvarat eftersom stora satsningar kommer att göras på Stadsparken under Stadsparken ligger ca 160 meter nordväst om Malmtorget och ska öppnas upp och göras tillgänglig med lekplats, nya bord och bänkar och bland annat boulebanor. Förvaltningen gör bedömningen att detta kommer att täcka behovet av boulebanor i norra delen av Nynäshamn. Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter Kommunstyrelseförvaltningen har ingen annan uppfattning än vad som framkommit i miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande. Mot bakgrund av ovanstående föreslår kommunstyrelseförvaltningen att medborgarförslaget ska anses besvarat. Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att medborgarförslaget ska anses besvarat. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att medborgarförslaget ska anses besvarat.

23 22(47) Kf 91 Yrkanden Lena Dafgård (SN) yrkar bifall till medborgarförslaget. Leif Stenquist (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att medborgarförslaget ska anses besvarat. Proposition Ordföranden (S) konstaterar att det föreligger två förslag till beslut. Ordföranden (S) ställer proposition på bifall till medborgarförslaget eller bifall till kommunstyrelsens förslag att medborgarförslaget anses besvarat och finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag att medborgarförslaget anses besvarat. Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget ska anses besvarat.

24 23(47) Msn Kf / Svar på medborgarförslag om anläggande av grus- eller asfaltsgångväg på Vanstaskolans område Ärendebeskrivning Veronica Karlsson har i ett medborgarförslag som kom in den 8 maj 2008 föreslagit att kommunen anlägger grus- eller asfalt på den spontangångväg som går från parkeringen vid Vansta förskola i norr till Vanstaskolans område i söder. En karta över området bifogas som bilaga 2. Kommunstyrelsen beslöt den 18 februari 2009 att återremittera ärendet till kommunstyrelseförvaltningen för ytterligare utredning av konsekvenserna av att iordningsställa gångvägen enligt medborgarförslaget, i relation till andra gångvägar i området och påverkan på skoltomten. Då det inkommit totalt fyra medborgarförslag med likvärdig innebörd ges samtliga ärenden samma hantering. Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarförslaget. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarförslaget. Yrkanden Leif Stenquist (FP) yrkar att ärendet återremitteras till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i syfte att utreda en moped- och cykelfälla i norra delen av Vanstaskolans skolgård (vid stängslen). Proposition Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag till återremiss av ärendet och finner att kommunfullmäktige beslutat att återremittera ärendet.

25 24(47) Kf 92 Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i syfte att utreda en moped- och cykelfälla i norra delen av Vanstaskolans skolgård (vid stängslen).

26 25(47) Kf / Msn Svar på medborgarförslag om asfaltering av gångväg, Vanstaskolan Ärendebeskrivning Anders Johansson har i ett medborgarförslag daterat den 10 juni 2008 föreslagit att kommunen iordningställer en gångbana med grus eller asfalt från Vanstaskolan upp mot Musköten-Breddalsvägen-Trastvägen. En karta över området bifogas som bilaga 2. Kommunstyrelsen beslöt den 18 februari 2009 att återremittera ärendet till kommunstyrelseförvaltningen för ytterligare utredning av konsekvenserna av att iordningsställa gångvägen enligt medborgarförslaget, i relation till andra gångvägar i området och påverkan på skoltomten. Då det inkommit totalt fyra medborgarförslag med likvärdig innebörd ges samtliga ärenden samma hantering. Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarförslaget. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarförslaget. Yrkanden Leif Stenquist (FP) yrkar att ärendet återremitteras till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i syfte att utreda en moped- och cykelfälla i norra delen av Vanstaskolans skolgård (vid stängslen). Proposition Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag till återremiss av ärendet och finner att kommunfullmäktige beslutat att återremittera ärendet.

27 26(47) Kf 93 Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i syfte att utreda en moped- och cykelfälla i norra delen av Vanstaskolans skolgård (vid stängslen).

28 27(47) Msn Kf / Svar på medborgarförslag om asfalterad eller grusad gångväg mellan Musköten och Vanstaskolan Ösmo Ärendebeskrivning Gerd Jansson har i ett medborgarförslag daterat den 1 april 2009 föreslagit att kommunen asfalterar eller grusar den spontangångväg som går från Musköten till Vanstaskolan i Ösmo. En karta över området bifogas som bilaga 2. Det har inkommit totalt fyra medborgarförslag med likvärdig innebörd som detta och alla ges samma hantering. Kommunstyrelsen beslöt den 18 februari 2009 att återremittera de två första likalydande medborgarförslagen från 2008 (158/ och 198/ ) till kommunstyrelseförvaltningen för ytterligare utredning av konsekvenserna av att iordningsställa gångvägen enligt medborgarförslaget, i relation till andra gångvägar i området och påverkan på skoltomten. Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarförslaget. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarförslaget. Yrkanden Leif Stenquist (FP) yrkar att ärendet återremitteras till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i syfte att utreda en moped- och cykelfälla i norra delen av Vanstaskolans skolgård (vid stängslen). Proposition Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag till återremiss av ärendet och finner att kommunfullmäktige beslutat att återremittera ärendet.

29 28(47) Kf 94 Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i syfte att utreda en moped- och cykelfälla i norra delen av Vanstaskolans skolgård (vid stängslen).

30 29(47) Msn Kf / Svar på medborgarförslag om gång- eller cykelbana från Musköten till Vanstaskolan i Ösmo Ärendebeskrivning Christina Sönnergren har i ett medborgarförslag som kom in den 16 augusti 2011 föreslagit att kommunen asfalterar och belyser den spontangångväg som går från Musköten till Vanstaskolan för att vägen ska bli tryggare för skolbarnen. Förslagsställaren bifogar en kartbild över området och gångstigen. En karta över området bifogas som bilaga 2. Det har inkommit totalt fyra medborgarförslag med likvärdig innebörd som detta och alla ges samma hantering. Kommunstyrelsen beslöt den 18 februari 2009 att återremittera de två första likalydande medborgarförslagen från 2008 (158/ och 198/ ) till kommunstyrelseförvaltningen för ytterligare utredning av konsekvenserna av att iordningsställa gångvägen enligt medborgarförslaget, i relation till andra gångvägar i området och påverkan på skoltomten. Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarförslaget. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarförslaget Yrkanden Leif Stenquist (FP) yrkar att ärendet återremitteras till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i syfte att utreda en moped- och cykelfälla i norra delen av Vanstaskolans skolgård (vid stängslen). Proposition Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag till återremiss av ärendet och finner att kommunfullmäktige beslutat att återremittera ärendet.

31 30(47) Kf 95 Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i syfte att utreda en moped- och cykelfälla i norra delen av Vanstaskolans skolgård (vid stängslen).

32 31(47) Msn Elisabet Broman Kf 96 83/ Svar på medborgarförslag om att sätta upp fler soptunnor för hundpåsar Ärendebeskrivning Elisabet Broman har i ett medborgarförslag daterat den 23 mars 2010 föreslagit att i Ösmo sätta upp fler soptunnor för hundpåsar. Hon föreslår ett antal platser för sådana behållare i Ösmo. Remiss Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 15 december att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden konstaterar i sitt yttrande att det idag finns 19 tunnor för hundavfall i Ösmo på följande platser (inom parentes antalet tunnor): Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarförslaget. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarförslaget. Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget.

33 32(47) Kf / Kfn Msn Elisabet Broman Svar på medborgarförslag om informationstavla samt inhägnat område för hundar på Lövhagen Ärendebeskrivning Elisabet Broman har i ett medborgarförslag daterat den 8 april 2010 lämnat två förslag: 1) sätta upp en informationstavla vid Lövhagens parkering rörande rekreationsområdet 2) inhägna ett område för frigående hundar på ängen i början av Lövhagens område. Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att 1. Bifalla förslaget att sätta upp en informationstavla över Lövhagens rekreationsområde och uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att genomföra det. 2. Avslå förslaget att inhägna ett område för frigående hundar på ängen i början av Lövhagens område. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 1. Bifalla förslaget att sätta upp en informationstavla över Lövhagens rekreationsområde och uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att genomföra det. 2. Avslå förslaget att inhägna ett område för frigående hundar på ängen i början av Lövhagens område. Yrkanden Sverre Launy (V) yrkar bifall till medborgarförslaget i sin helhet. Dick Larsson (C) och Anna Ljungdell (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

34 33(47) Kf 97 Proposition Ordföranden (S) konstaterar att det föreligger två förslag till beslut. Ordföranden (S) ställer proposition på bifall till medborgarförslaget i sin helhet eller bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut. Kommunfullmäktige beslutar att 1. Bifalla förslaget att sätta upp en informationstavla över Lövhagens rekreationsområde och uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att genomföra det. 2. Avslå förslaget att inhägna ett område för frigående hundar på ängen i början av Lövhagens område.

35 34(47) Msn Elisabet Broman Kf / Svar på medborgarförslag om rastgårdar för hundar i Ösmo Ärendebeskrivning Elisabet Broman har i ett medborgarförslag daterat den 7 april 2010 föreslagit att befintlig rastgård för hundar på Björn Barkmans väg tas bort då hon anser att den är för liten och ohygienisk. Hon föreslår att den ersätts med ett nytt större inhägnat grönområde, eempelvis vid den nya badviken vid Muskan eller på ängen bakom Vanstaskolan. Remiss Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 15 december att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. Anledningen är att nämnden bedömer att den befintliga rastgården för hundar på Björn Barkmans väg underhålls och är tillräcklig. Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter Kommunstyrelseförvaltningen har ingen annan uppfattning än miljö- och samhällsbyggnadsnämndens yttrande och föreslår att medborgarförslaget avslås. Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarförslaget. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarförslaget. Yrkanden Dick Larsson (C) och Daniel Adborn (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

36 35(47) Kf 98 Proposition Ordföranden (S) konstaterar att det föreligger ett förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut. Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförlaget.

37 36(47) Msn Elin Schönning Jacobsson Kf / Svar på medborgarförslag om att anlägga en parklek med djurhållning i Nynäshamn Ärendebeskrivning Elin Schönning Jacobsson har i ett medborgarförslag daterat den 25 augusti 2011 föreslagit att kommunen ska anlägga en parklek i Nynäshamn, till eempel vid Estös lekplats eller ut mot Lövhagen. Som förebild anger förslagsställaren Parkleken Gulsippan i Stockholm. Parken bör ha djurhållning och bemanning och det ska finnas ett hus för att kunna fika/äta mellanmål vid regn. Parken ska också vara tillgänglig för barn/ungdomar med funktionsnedsättning och gärna uppdelad i ålder med t.e. en inhägnad småbarnsavdelning. Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget avslås. Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 1 februari 2012, 26. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget avslås. Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförlaget.

38 37(47) Msn Kfn Terje Klausen Kf / Svar på medborgarförslag om att spola Estö idrottsplats för skridskoåkning nu i vinter Ärendebeskrivning Terje Klausen har 9 november 2010 lämnat in ett medborgarförslag om att spola Estö idrottsplats för skridskoåkning. Förslagsställaren bedömer att Svandammen inte är säkert, Viaskolans lilla fotbollsplan spolas inte regelbundet och att istiderna i ishallen inte räcker till för att tillgodose invånarnas krav på bra och billig fysisk träning under vinterhalvåret. Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att 1. Bifalla medborgarförslaget. 2. Uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att inrätta Estö idrottsplats som naturisbana på vintern istället för naturisbanan lilla Gröndal. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 1. Bifalla medborgarförslaget. 2. Uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att inrätta Estö idrottsplats som naturisbana på vintern istället för naturisbanan lilla Gröndal. Kommunfullmäktige beslutar att 1. Bifalla medborgarförslaget. 2. Uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att inrätta Estö idrottsplats som naturisbana på vintern istället för naturisbanan lilla Gröndal.

39 38(47) Ab Nynäshamns bostäder Helena Lindgren Kf / Svar på medborgarförslag gör om tomma lokaler vid Telegrafen till Studenbostäder Ärendebeskrivning Helena Lindgren har i ett medborgarförslag daterat 9 september 2011 föreslagit att tomma lokaler vid Telegrafen görs om till studentbostäder på grund av ett skriande behov av sådana bostäder. Förslagsställaren menar att kommunen skulle få ett tillskott av unga personer, vilket vore ett lyft för hela kommunen. Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anse medborgarförslaget besvarat. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse medborgarförslaget besvarat. Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförlaget ska anses besvarat.

40 39(47) Kf 102 Inkomna ärenden Ärendet utgår.

41 40(47) Kf 103 Meddelanden Ärendet utgår.

42 41(47) Länsstyrelsen Alkärsplans AB Nynäshamn Offshore AB Lantmäterimyndigheten Bun Arbetsgivaravdelningen Förtr.manna registret Arbetsgivar avd. Kf / Avsägelser Helge Rooth (M) anhåller om att bli entledigad från samtliga sina uppdrag. Helge Rooth har följande uppdrag: ersättare för ombud i Alkärrsplan AB, god man enligt fastighetsbildningslagen, ledamot i kommunfullmäktige och ersättare för ombud i Nynäshamn Offshore AB från och med den 1:a april Anneli Hansson (M) anhåller om att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i barn- och utbildningsnämnden. Kommunfullmäktige beslutar att befria 1. Helge Rooth (M) från samtliga sina uppdrag från och med den 1:a april Anneli Hansson (M) från sitt uppdrag som ersättare i barn- och utbildningsnämnden.

43 42(47) Alkärrsplan Utvecklings AB Anna Ljungdell Förtr.manna registret Arbetsgivar avd. Kf 105 9/ Valärende - Ledamot Alkärrsplan Utveckling AB Liselott Vahermägi (S) yrkar att istället för Ilija Batljan (S) som ledamot i Alkärrsplans Utveckling AB väljs Anna Ljungdell (S). Kommunfullmäktige beslutar att istället för Ilija Batljan (S) som ledamot i Alkärrsplans Utveckling AB för hans återstående mandattid välja Anna Ljungdell (S)

44 43(47) Bun Lars Borghem Farid Aramiden Förtr.manna registret Arbetsgivar avd. Kf 106 9/ Valärende - Ordinarie och ersättare i barn- och utbildningsnämnden Liselott Vahermägi (S) yrkar att Lars Borghem (S) väljs som ledamot i barnoch utbildningsnämnden och att Farid Aramiden (S) väljs som ersättare i barn- och utbildningsnämnden istället för Lars Borghem (S). Kommunfullmäktige beslutar att för deras återstående mandattid välja Lars Borghem (S) som ordinarie ledamot i barn- och utbildningsnämnden Lars Borghem (S) och Farid Aramiden (S) som ersättare i barn- och utbildningsnämnden

45 44(47) Matilda Rosenqvist Ks Förtr.manna registret Arbetsgivar avd. Kf 107 9/ Valärende Ersättare i kommunstyrelsen Agneta Tjärnhammar (M) yrkar att istället för Tommy A Lekenmyr (M) som ersättare i kommunstyrelsen väljs Matilda Rosenqvist (M). Kommunfullmäktige beslutar att istället för Tommy A Lekenmyr (M) som ersättare i kommunstyrelsen för dennes återstående mandattid välja Matilda Rosenqvist (M)

46 45(47) Agneta Tjärnhammar Nynäshamns stadskärne förening Förtr.manna registret Arbetsgivar avd. Kf 108 9/ Valärende Ersättare för ombud i Nynäshamns stadskärneförening Agneta Tjärnhammar (M) yrkar att istället för Aneta Widengren (M) som ersättare för ombud i Nynäshamns stadskärneförening väljs Agneta Tjärnhammar (M). Kommunfullmäktige beslutar att istället för Aneta Widengren (M) som ersättare för ombud i Nynäshamns stadskärneförening för dennes återstående mandattid välja Agneta Tjärnhammar (M)

47 46(47) Bodil Toll AB Nynäshamnsbostäder Förtr.manna registret Arbetsgivar avd. Kf 109 9/ Valärende Suppleant i Nynäshamnsbostäder AB Agneta Tjärnhammar (M) yrkar att istället för Matilda Rosenqvist (M) som suppleant i AB Nynäshamnsbostäder väljs Bodil Toll (M). Kommunfullmäktige beslutar att istället för Matilda Rosenqvist (M) som suppleant i AB Nynäshamnsbostäder för dennes återstående mandattid välja Bodil Toll (M)

48 47(47) Helene A Jonsson Kf arvodesberedning Förtr.manna registret Arbetsgivar avd. Kf 110 9/ Valärende Kommunfullmäktiges arvodesberedning Agneta Tjärnhammar (M) yrkar att istället för Harry Bouveng (M) som ledamot i kommunfullmäktiges arvodesberedning väljs Helene A Jonsson (M). Kommunfullmäktige beslutar att istället för Harry Bouveng (M) som ledamot i kommunfullmäktiges arvodesberedning för dennes återstående mandattid välja Helene A Jonsson

K U N G Ö R E L S E. 4. Mål och budget 2013-2016 samt ekonomisk plan för 2014-2016

K U N G Ö R E L S E. 4. Mål och budget 2013-2016 samt ekonomisk plan för 2014-2016 K U N G Ö R E L S E Kommunfullmäktige i Nynäshamn kallas att sammanträda i Folkets Hus Nynäshamn, Mysingen, onsdagen den 14 november 2012, kl 15.00, varvid följande ärenden behandlas: 1. Upprop och anmälningar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Helen Sellström-Edberg (S) och Jörgen Måhlgren (S)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Helen Sellström-Edberg (S) och Jörgen Måhlgren (S) 1(14) Plats och tid Folkets hus, Nynäshamn kl 15.00-20.10 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Helen Sellström-Edberg (S) och Jörgen Måhlgren (S) Justeringens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Enligt förteckning. Enligt förteckning

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Enligt förteckning. Enligt förteckning 1(25) Plats och tid Folkets Hus, Nynäshamn kl 19.00-21:15 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Kommunstyrelseförvaltningen,

Läs mer

K U N G Ö R E L S E. 26. Svar på medborgarförslag om anläggande av grus- eller asfaltsgångväg på Vanstaskolans område

K U N G Ö R E L S E. 26. Svar på medborgarförslag om anläggande av grus- eller asfaltsgångväg på Vanstaskolans område K U N G Ö R E L S E Kommunfullmäktige i Nynäshamn kallas att sammanträda i Folkets Hus Nynäshamn, Mysingen, onsdagen den 13 februari 2013, kl 19.00, varvid följande ärenden behandlas: 18. Upprop och anmälningar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Roland Dehlin (M) och Daniel Adborn (FP)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Roland Dehlin (M) och Daniel Adborn (FP) 1(8) Plats och tid Nämndhuset, sammanträdeslokal: Landsort kl 08.30-11.55 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Roland Dehlin (M) och Daniel Adborn (FP) Justeringens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Miriam- Irene Malm (V) och Yvonne Lundin (S)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Miriam- Irene Malm (V) och Yvonne Lundin (S) 1(17) Plats och tid Folkets hus, Nynäshamn kl 15.00-19:15 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Miriam- Irene Malm (V) och Yvonne Lundin (S) Justeringens

Läs mer

i Nynäshamns kommun Nynäshamns kommun NYNÄSHAMN Stadshusplatsen 1 Floravägen

i Nynäshamns kommun Nynäshamns kommun NYNÄSHAMN Stadshusplatsen 1 Floravägen i Nynäshamns kommun Nynäshamns kommun 149 81 NYNÄSHAMN Stadshusplatsen 1 Floravägen 6 08-520 680 00 kommunstyrelsen@nynashamn.se www.nynashamn.se Innehållsförteckning över förtroendevalda AB Nynäshamnsbostäder...

Läs mer

K U N G Ö R E L S E. 41. Revidering av förbundsordning för Samordningsförbundet Östra Södertörn

K U N G Ö R E L S E. 41. Revidering av förbundsordning för Samordningsförbundet Östra Södertörn K U N G Ö R E L S E Kommunfullmäktige i Nynäshamn kallas att sammanträda i Folkets Hus Nynäshamn, Mysingen, onsdagen den 13 mars 2013, kl 19.00, varvid följande ärenden behandlas: 37. Upprop och anmälningar

Läs mer

K U N G Ö R E L S E. 240. Förvärv av fyrtionio fastigheter i Nynäshamn från Stockholms kommun

K U N G Ö R E L S E. 240. Förvärv av fyrtionio fastigheter i Nynäshamn från Stockholms kommun K U N G Ö R E L S E Kommunfullmäktige i Nynäshamn kallas att sammanträda i Folkets Hus Nynäshamn, Mysingen, tisdagen den 13 november 2012, kl 19.00, varvid följande ärenden behandlas: 235. Upprop och anmälningar

Läs mer

Slutlig rösträkning och mandatfördelning

Slutlig rösträkning och mandatfördelning 1/1 PROTOKOLL 2010-09-20 09-30 Slutlig rösträkning och mandatfördelning Val till kommunfullmäktige 2010-09-19 Kommun: NYNÄSHAMN Plats: Länsstyrelsens sammanräkningslokal Dnr: 201-10-12888 Rösträkningen

Läs mer

Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-02-12 kl. 19:00

Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-02-12 kl. 19:00 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-02-03 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, kl. 19:00 Ärenden: Enligt bilagda handlingar 1(36) Plats och tid Folkets Hus, Nynäshamn kl 19.00-22:25

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS. Anna Ljungdell (S), ordförande Daniel Adborn (FP) Roland Dehlin (M)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS. Anna Ljungdell (S), ordförande Daniel Adborn (FP) Roland Dehlin (M) 1(20) Plats och tid Nämndhuset lokal: Viksten, kl 08.30-12.05 Beslutande Anna Ljungdell (S), ordförande Daniel Adborn (FP) Roland Dehlin (M) Övriga närvarande Jan Heimdal, t f kommunchef Staffan Lundquist,

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-04-09 kl. 19:00

Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-04-09 kl. 19:00 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-03-31 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, kl. 19:00 Ärenden: Enligt bilagda handlingar 1(15) Kf 49 Kf 49 Upprop och anmälningar om förhinder

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-03-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-03-16 1(11) Plats och tid Beslutande Nämndhuset Nynäshamn, sammanträdesrummet på Kansliavdelningen, kl 10.00-12.05 Catrine Ek (MP), ordförande Daniel Adborn (FP) Thomas Johansson (S) Bodil Toll (M) Harry Bouveng

Läs mer

i Nynäshamns kommun Nynäshamns kommun NYNÄSHAMN Stadshusplatsen 1 Floravägen

i Nynäshamns kommun Nynäshamns kommun NYNÄSHAMN Stadshusplatsen 1 Floravägen Nynäshamns kommun 149 81 NYNÄSHAMN Stadshusplatsen 1 Floravägen 6 08-520 680 00 kommunstyrelsen@nynashamn.se www.nynashamn.se Senast reviderad 2015-11-19 i Nynäshamns kommun Innehållsförteckning över förtroendevalda

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-04-27

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-04-27 1(10) Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn, sammanträdesrum B-huset plan 1, kl 10.00-11.55 Beslutande Catrine Ek (MP), ordförande Harry Bouveng (M) Daniel Adborn (FP) Thomas Johansson (S) Övriga närvarande

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida * Medborgarförslag angående nedläggning av Västbygdens skola och finansiering av skolans driftkostnader, 108...2-3 * Medborgarförslag angående nedläggning av

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(5) Sammanträdesdatum

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(5) Sammanträdesdatum PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(5) Plats och tid Pajala Folkets Hus, 2015-04-27, kl 1300 1545 Beslutande Harry Rantakyrö, S Jenny Eriksson, S Agneta Heikki, FP Britt-Inger Fagervall, S Britta Tervaniemi,

Läs mer

i Nynäshamns kommun

i Nynäshamns kommun Nynäshamns kommun 149 81 NYNÄSHAMN Stadshusplatsen 1 Floravägen 6 08-520 680 00 kommunstyrelsen@nynashamn.se www.nynashamn.se 2016-11-21 i Nynäshamns kommun Innehållsförteckning över förtroendevalda AB

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-02-03, kl 0900-1200 ande Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi,

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 1(14) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrummet, Landsort, nämndhuset, torsdagen den 22 januari Kl 15.00-17.30 Anna Ljungdell Kaisa Persson Ola Lundgren Maj Björnholdt Thomas Rugeland Helen Sellström

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Äppelkriget i kommunhuset, den, kl. 13.00-13.30 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunsekreterare Pamela Lindqvist Socialchef Madeleine Moberg Utses att justera Tommy Falk (SD)

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 18 juni 2012, klockan 08:00 09:00. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Mari-Teres Ögren (S),

Läs mer

Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU)

Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) Ks 2010:149 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Tjänstledighet

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-18.20 Protokoll 1 Beslutande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Yvonne Westerlund, ekonomichef Sten Ekström, revisionens ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-02-20

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-02-20 1(38) Plats och tid Nämndhuset, lokal: Landsort kl 08.30-11.55 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Daniel Adborn (FP) och Harry Bouveng (M) Justeringens

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-23 1 (6) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD)

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-23 1 (6) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD) 2015-06-23 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 14.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-02-10 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Upprop och anmälningar om förhinder

Upprop och anmälningar om förhinder 1(12) Kf 1 Kf 1 Upprop och anmälningar om förhinder 2(12) Kf 2 Kf 2 Kungörelse av fullmäktigesammanträdet Kungörelse av fullmäktigesammanträdet anslogs på kommunens anslagstavla den 22 december 2014. Kallelse

Läs mer

Benny Nilsson, kanslichef, sekreterare Staffan Olofsson, nämndsadministratör

Benny Nilsson, kanslichef, sekreterare Staffan Olofsson, nämndsadministratör 1 (8) Plats och tid Älvkullen, onsdagen den 15 oktober 2014 kl. 19:00 20.00 ande Anders Netterheim (M), ålderspresident 61-64, ordförande 65-66 Övriga beslutande, se bilagda sammanträdeslista Övriga Benny

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2013-04-18 Sturup Airport Hotel, kl 07.15-16.20 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223 Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 16.30 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s) ers Annica Blomgren (s) Ove Torpman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-06-19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-06-19 1(7) Plats och tid Nämndhuset, lokal: Landsort, kl 8.15-8.25 Beslutande Bo Persson (FP), ordförande, tjänstgör för Daniel Adborn (FP) Daniel Adborn (FP), deltar inte i handläggningen på grund av jäv 82-84

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 20.53 1 (14) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2007-03-22 1 Plats och tid Torsdag 22 mars 2007 kl 19.00-19.50 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-03-16 Sida 1 (7)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-03-16 Sida 1 (7) 1 (7) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 16 mars 2015 klockan 18.00 18.40 Christina Waster Jansson (S),Ordf, Tobias Nordlander (S) Chatarina Ståhl (S) Johanna Skottman

Läs mer

Tord Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare. Anna Hed och Mats-Gunnar Eriksson Kanslienheten, 2011-02-21

Tord Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare. Anna Hed och Mats-Gunnar Eriksson Kanslienheten, 2011-02-21 Kommunfullmäktige 2011-02-14 Sammanträdesdatum Sida 1-13 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 14 februari 2011,, kl. 18.30-19.35 ande Ordförande Bengt Jernhall samt 29 ordinarie ledamöter och 11

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik. kommunsekreterare Birigtta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Justerare Justeringens

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2009-03-30 Sida 1 av 15 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 19.55 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Annika

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

PROTOKOLL Kommunfullmäktige

PROTOKOLL Kommunfullmäktige PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2016-10-25 Sida 1 (13) Paragrafer 85-92 Plats och tid Musikskolans lokaler, Storgatan 9, Klippan, tisdag 25 oktober 2016 kl.19.00-20.20 Beslutande Enligt till

Läs mer

Hans-Olof Hake (ersättare Jan Hansson) Malin Sjöberg. Ordförande Irja Gustavsson. Justerare... Hans-Olof Hake

Hans-Olof Hake (ersättare Jan Hansson) Malin Sjöberg. Ordförande Irja Gustavsson. Justerare... Hans-Olof Hake Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 11.05-11.20 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Irja Gustavsson (S) ordförande Linda Svahn (S) Margareta Ahlm (S) Hans-Olof

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-12 137 Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 ande Yttrande gällande Kungörelse om granskning (Ny förskola vid Ringvägen) Övriga deltagande Detaljplan för del av

Läs mer

Kommunkontoret kl. 14.00 17.30

Kommunkontoret kl. 14.00 17.30 1 Plats och tid Kommunkontoret kl. 14.00 17.30 Beslutande Övriga deltagande Kent Holmer, (S) ordförande Kim Svitzer, (PF) ledamot Boel Rosdahl, (S) ledamot Catharina Tann, (S) ledamot Leif Andersson, (V)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

(6) Ragnar Sandberg (M)

(6) Ragnar Sandberg (M) 2010-06-07 1 (6) Plats Vargön Holmen Paper AB, Huvudkontoret Tid Måndag den 7 juni kl. 13.30 15.30 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista,

Läs mer

Motion om avgiftsfri förskola och grundskola. (AU 15) KS

Motion om avgiftsfri förskola och grundskola. (AU 15) KS kommunstyrelsen i Falkenberg 2016-02-02 62 Motion om avgiftsfri förskola och grundskola. (AU 15) KS 2015-301 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag Arbetsutskottets förslag

Läs mer

Onsdagen den 26 oktober 2011 i Kommunfullmäktiges sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20

Onsdagen den 26 oktober 2011 i Kommunfullmäktiges sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20 Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Onsdagen den 26 oktober 2011 i s sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20 Beslutande Anders Ohlsson (S), ordförande Maria Karlsson (S),2:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-02-17 1 (7) Spiskupan, Bergagården, Hunneberg, Vargön ANSLAG/BEVIS. Plats

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-02-17 1 (7) Spiskupan, Bergagården, Hunneberg, Vargön ANSLAG/BEVIS. Plats 2011-02-17 1 (7) Plats Spiskupan, Bergagården, Hunneberg, Vargön Tid Torsdagen den 17 februari 2011, kl 08,30-16.00. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering Kultur- och fritidsnämnden Omedelbar justering 46 Kultur- och fritidsnämnden sammanträde 46. Angående laglighetsprövning enligt kommunallagen av beslut 2010-02-23, 16; Besparingar 2009-2011 på kultur-

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(15) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 13.00 14.10 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) Övriga närvarande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-28

Socialnämnden 2014-11-28 Socialnämnden 2014-11-28 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.00, 10.30-11.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Malin Svan (C) ANSLAG/BEVIS

Malin Svan (C) ANSLAG/BEVIS Barn- och ungdomsnämnden 2015-05-06 1 (7) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Hörsalen Kl. 17:00-17:45 Maria Hedin (S) ordförande Mensur Dushi (S) 1:e vice ordförande Malin Svan (C) 2:e vice ordförande

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Denny Lawrot (c), 2:e vice ordförande. Rune Haagel (s)

Denny Lawrot (c), 2:e vice ordförande. Rune Haagel (s) Plats och tid Hotell de Geer, kl. 13.00 13.30 2008-04-15 1 (6) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v), vice ordförande Denny Lawrot (c), 2:e vice ordförande Birgit Svärd (s) Rune Haagel

Läs mer

Marie-Louise Bäckman (KD)

Marie-Louise Bäckman (KD) 2016-10-19 1 (6) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Onsdagen den 19 oktober 2016, kl 16.30-18.40 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga

Läs mer

Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30

Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30 Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30 Paragrafer 87-90 BESLUTANDE Ledamöter Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick (S) Christer Cunow

Läs mer

Motion om anläggande av hundrastgårdar. KS

Motion om anläggande av hundrastgårdar. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-12 136 Motion om anläggande av hundrastgårdar. KS 2015-20 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

44 FÖREDRAGNINGSLISTA

44 FÖREDRAGNINGSLISTA 44 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum Sida 2015-04-16 16 (20) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2014/278 11 Svar på motion Om förändring av VAtaxan från Anette Bächi (MP) Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar Avslå

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (7)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (7) Sida 1 (7) Plats och tid Kvarnkullen, 4 september 2014, kl. 15:00-15:30 Beslutande Anders Holmensköld (M) Ordförande Tommy Ohlsson (M) 1:e vice ordförande Miguel Odhner (S) 2:e vice ordförande Mikael Wintell

Läs mer

Protokoll för kommunfullmäktige

Protokoll för kommunfullmäktige 1(9) Protokoll för kommunfullmäktige Plats: Kommunhusets sessionssal, Skutskär Datum och tid: 2014-10-22 kl. 18.30-19.25 Justering Plats: Kommunhuset, Skutskär Datum och tid: 2014-10-28 kl. 15.00 Paragrafer:

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16) Plats och tid Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Skärfläckan/Betan, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00-21:15 Inger Borgenberg (S),

Läs mer

288 Motion om att inrätta ett integrationsråd. Miljöpartiet de gröna

288 Motion om att inrätta ett integrationsråd. Miljöpartiet de gröna PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2016-09-26 1 (2) KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Dnr KSF 2016/156 288 Motion om att inrätta ett integrationsråd. Miljöpartiet de gröna Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Slutlig rösträkning och mandatfördelning

Slutlig rösträkning och mandatfördelning 1/1 Länsstyrelsen i Stockholms län Slutlig rösträkning och mandatfördelning PROTOKOLL 2006-09-20 09-27 Dnr: 201-06-72156 Val till kommunfullmäktige 2006-09-17 Kommun: NYNÄSHAMN Plats: Tegen Konferens,

Läs mer

Beslutande Göran Dahl, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare

Beslutande Göran Dahl, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare 2015-09-21 1(5) Plats och tid Forum, Vindeln, den 21 september 2015. Beslutande Göran Dahl, (s) Christer Lundgren, (c) Dan-Olov Andersson, (s), tj ers Marianne Hörnberg, (c) Dan Oskarsson, (s) Caroline

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande 2013-01-17, Kommunhuset, Sk Fagerhultsrummet Kl. 15.00-16.35 Björn Zorec (FP) - ordförande Arne Silfvergren (S) - andre vice ordförande

Läs mer

Protokoll 1 (19) Se nästa sida. Martin Kalén. Göran Pettersson (MP) Camilla Westerdahl (S) Anslag/bevis

Protokoll 1 (19) Se nästa sida. Martin Kalén. Göran Pettersson (MP) Camilla Westerdahl (S) Anslag/bevis Protokoll 1 (19) Plats och tid Beslutande Kommunhuset - Sammanträdesrum Mårten, 2015-03-10, kl. 17.30 20.30 Se nästa sida. Övriga närvarande Lena Axelsson, Kommunfullmäktiges ordförande, 15-27 Eva Bergstrand,

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2009-02-25 1 Plats och tid Församlingshemmet, 2009-02-25 kl 19.00-19.15 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 8 (37) Kommunfullmäktige 2015-12-17 Kf 140 Kf 125 KS/2015-0486 Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården Kommunfullmäktiges presidium

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl 1 (13) Plats och tid Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl. 18.00 19.40 Beslutande Carl-Göran Svensson (C) Lars Ragnarsson (M) tjänstgör för Madli-Ann Pohla (M) Fredric Strömberg (FP) Christer

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum Samhällsbyggnadsutskottet 2013 11 18 1 (8) Plats och tid: Astrakanen, kommunkontoret i Båstad kl 13.00 14.55. Beslutande: Thomas Andersson (FP), ordförande Pelle Höglund (M), ledamot

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (16)

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (16) Protokoll 1 (16) Mötesdatum Innehåll 11 Val av justerare samt datum, tid och plats för justering 12 Informationsärenden 13 Delegationsärenden 14 Anmälningsärenden 15 Övrigt 16 Årsanalys 2013 17 Uppföljning

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-02-18 1. Se bifogad närvarolista! Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-7

Kommunfullmäktige 2010-02-18 1. Se bifogad närvarolista! Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-7 Kommunfullmäktige 2010-02-18 1 Plats och tid Forum, Hyltebruk, kl 18.30-20.30 Beslutande Se bifogad närvarolista! Övriga deltagande Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare Utses att justera Bengt

Läs mer