K U N G Ö R E L S E Förvärv av fyrtionio fastigheter i Nynäshamn från Stockholms kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "K U N G Ö R E L S E. 240. Förvärv av fyrtionio fastigheter i Nynäshamn från Stockholms kommun"

Transkript

1 K U N G Ö R E L S E Kommunfullmäktige i Nynäshamn kallas att sammanträda i Folkets Hus Nynäshamn, Mysingen, tisdagen den 13 november 2012, kl 19.00, varvid följande ärenden behandlas: 235. Upprop och anmälningar om förhinder 236. Kungörelse av fullmäktigesammanträdet 237. Justering av sammanträdets protokoll 238. Interpellationsbehandling 239. Delårsrapport 1 januari - 31 augusti Förvärv av fyrtionio fastigheter i Nynäshamn från Stockholms kommun 241. Svar på motion om näringslivschef i Nynäshamns kommun 242. Svar på motion angående Demens ABC-webbutbildning i nationella riktlinjer för god vård och omsorg vid demenssjukdom 243. Svar på medborgarförslag om att bygga nya hyreslägenheter och rusta kommunens gamla bestånd 244. Svar på medborgarförslag om övergångsställe mellan Sorunda kyrka och Kyrkskolan 245. Svar på medborgarförslag om övergångsställe och gångvägar till Kvarnängens IP 246. Svar på medborgarförslag om gång och cykelvägar på Estö 247. Svar på medborgarförslag om att byta namn på Backluravägen till Nickstahöjdsvägen 248. Svar på medborgarförslag om Estöområdet i Nynäshamns stad 249. Svar på medborgarförslag om sänkt hastighet på Frejgatan med till exempel vägbulor 250. Svar på medborgarförslag om säkrare skolväg från Frejgatan, Heimdalsvägen och Idunvägen 251. Svar på medborgarförslag handsprit i receptionerna på biblioteken i kommunen Inkomna ärenden och medborgarförslag

2 Meddelanden Avsägelser Valärenden Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunstyrelseförvaltningen, Nämndhuset, Stadshusplatsen 1, Nynäshamn, tel Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga, allmänheten är därför välkommen att höra på debatten. Nynäshamn den 2 november 2012 Tommy Söderblom Kommunfullmäktiges ordförande Lina Pennlert Kommunfullmäktiges sekreterare

3 1(29) Plats och tid Folkets hus, Nynäshamn kl :45 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Miriam- Irene Malm (V) och Göran Briving (M) Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Kommunstyrelseförvaltningen kl Lina Pennlert Paragrafer Ordförande Tommy Söderblom (S) Justerande Miriam- Irene Malm (V) Göran Briving (M) BEVIS Organ Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelseförvaltningen Underskrift Lina Pennlert

4 2(29) Beslutande Ilija Batljan (S) t.om 21:10 Maj-Britt Augustsson tjänstgör istället för Ilja Batljan fr.o.m. kl 21:10 Jan Rundqvist (M) tjänstgör istället för Malin Friberg (M) Anna Ljungdell (S) Bodil Toll (M) Liselott Vahermägi (S) Harry Bouveng (M) Tommy Söderblom (S), ordförande Daniel Adborn (FP) Agneta Tjärnhammar (M) Birgitta Alkvist (S) Eva Dannstedt - Branting (MP) t.om kl 21:10 Bengt Holwaster (MP) tjänstgör istället för Eva Dannstedt-Branting (MP) fr.o.m. kl 21:10 Sverre Launy (V) Marianne Jonsson (M) Tore Åkerbäck (S) Lena Dafgård (SN) Åsa Karlsson (S) Helene A Jonsson (M) Antonella Pirrone (KD) tjänstgör istället för Pirjo Koski (KD) Gunnar Karlsson (S) Dick Larsson (C) Jan Rundqvist (M) tjänstgör istället för Mikael Widengren (M) Ola Hägg (S) Leif Stenquist ((FP) Georgios Tsiouras (M) Helen Sellström- Edberg (S) Matilda Rosenqvist (M) Magnus Hollstensson (MP) Jörgen Måhlgren (S) Miriam-Irene Malm (V) Maria Strömkvist (S) tjänstgör t.om kl 21:25 Lars Lindberg (S) tjänstgör istället för Maria Strömkvist fr.o.m. kl 21:25 Göran Briving (M) Whille Karlsson (S) Ivar Sjöberg (M) Per Ranch tjänstgör istället för Rolf Åberg (SN) Yvonne Lundin (S) Lars Malmlöf (M) Johan Augustsson (S) Kaisa Persson (FP) tjänstgör istället för Helena Göransson (FP) Turid Rosenlund (-)

5 3(29) Ersättare Maj-Britt Augustsson (S) tjänstgör istället för Ilija Batljan fr.om 21:10 Parvaneh Ahmadi (S) Parwana Sohrabi (S) Eivor Sjöberg (M) Curt Lewen (M) Ove Forsberg (S) Gill Lagerberg (S) Roland Junerud (S) Lars Lindberg (S) tjänstgör istället för Maria Strömkvist fr. om. kl 21:25 Birgitta Pettersson Launy (V) Catrine Ek (MP) Eva-Lena Nordberg (KD) Christer Dahl (S) Bengt Holwaster (MP) tjänstgör istället för Eva-Dannstedt - Branting (MP) fr om 21:10 Morgan Karlsson (-) Övriga närvarande: Birgitta Elvås, Kommunchef Lina Pennlert, Sekreterare

6 4(29) Kf 2 Kf 235 Upprop och anmälningar om förhinder Upprop förrättas. Kommunfullmäktige består av 39 ledamöter.

7 5(29) Kf 236 Kf 236 Kungörelse av fullmäktigesammanträdet Kungörelse av fullmäktigesammanträdet anslogs på kommunens anslagstavla den 2 november Kungörelsen infördes i Nynäshamns Posten den 6 november Kallelse utsändes till fullmäktiges ledamöter den 5 november Kommunfullmäktige konstaterar att sammanträdet har utlysts i behörig ordning.

8 6(29) Kf 237 Justering av sammanträdets protokoll Miriam- Irene Malm (V) och Göran Briving (M) utses att tillsammans med ordföranden Tommy Söderblom (S) justera sammanträdets protokoll. Justeringen kommer att ske på kommunstyrelseförvaltningen kansliet den 23/11 kl

9 7(29) Ks Ordf Rolf Åberg Kf 238 Interpellationsbehandling Inkomna interpellationer Rolf Åberg (SN) har lämnat in en interpellation angående obekväma medarbetare till kommunstyrelsens ordförande. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna att interpellationen från Rolf Åberg (SN) väcks och att denna kommer att besvaras av kommunstyrelsens ordförande vid nästa sammanträde.

10 8(29) Ksf KC Son Bun Msn Kfn Ks Kf / Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012 Ärendebeskrivning Kommunstyrelseförvaltningen har med ledning av nämndernas och de kommunala företagens uppföljningsrapporter upprättat en delårsrapport för den verksamhet som bedrivits under perioden januari till augusti Rapporten innehåller en redovisning av periodens resultat jämfört med motsvarande period 2011 för kommunen och en motsvarande sammanställd redovisning för koncernen Nynäshamns kommun. I rapporten ingår också en prognos för helårsutfallet Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar 1. Delårsrapporten 1 januari 31 augusti 2012 godkänns. 2. Samtliga nämnder som beräknar ett underskott jämfört med budget uppmanas att vidta åtgärder för att uppnå Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna den muntliga rapporteringen. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 24 oktober 2012, 244. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar 1. Delårsrapporten 1 januari 31 augusti 2012 godkänns. 2. Samtliga nämnder som beräknar ett underskott jämfört med budget uppmanas att vidta åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans med budgeten.

11 9(29) Kf 239 Yrkanden Anna Ljungdell (S), Harry Bouveng (M) och Agneta Tjärnhammar (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslutar att 1. Delårsrapporten 1 januari 31 augusti 2012 godkänns. 2. Samtliga nämnder som beräknar ett underskott jämfört med budget uppmanas att vidta åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans med budgeten.

12 10(29) Mex Stockholm Stad Kf / Förvärv av fyrtionio fastigheter i Nynäshamn från Stockholms kommun Bakgrund Stockholms kommunfullmäktige har beslutat att i huvudsak avyttra den mark som kommunen äger utanför den egna kommungränsen. Nynäshamns kommun har erbjudits möjligheten att förvärva huvuddelen av Stockholms kommuns nuvarande markinnehav i Nynäshamn. En förhandlingsdelegation med Antonio Ameijenda, mark- och exploateringschef, och Jan-Ove Östbrink, miljö- och samhällsbyggnadschef har genomfört förhandlingarna för kommunens del. Parterna har överenskommit en köpeskilling om 255 mnkr med utgångspunkt i externa värderingar. Den 3 maj träffade Stockholms kommun och Nynäshamns kommun ett avtal avseende överlåtelse av fyrtionio fastigheter med en sammanlagd areal om cirka hektar. Marken berörs inte av områdes- eller detaljplanebestämmelser. Avtalet (köpekontrakt) är villkorat av att såväl Stockholms som Nynäshamns kommunfullmäktige senast den 31 december 2012 godkänner avtalet och att besluten vinner laga kraft. Annars förfaller köpekontraktet till alla delar. Stockholms kommunfullmäktige har godkänt köpekontraktet den 24 september Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens, mark- och exploatering skrivelse den 15 oktober Kommunstyrelseförvaltningensförslag till beslut: godkänna köpekontrakt av den 3 maj 2012 avseende förvärv av fyrtionio fastigheter i Nynäshamn från Stockholms kommun för en köpeskilling om 255 miljoner kronor uppdra åt kommunstyrelsens mark och exploatering att fullfölja förvärvet

13 11(29) Kf 240 uppdra åt mark- och exploateringschefen att teckna köpebrev för fullbordande av förvärv av de fyrtionio fastigheterna föra de fyrtionio fastigheterna till kommunstyrelsens balansräkningsenhet mark och exploatering finansiering av markförvärvet ska ske genom att ianspråkta 255 mnkr av de investeringsmedel i 2012 års budget som kommunfullmäktige har avsatt till kommunstyrelsens mark och exploatering. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 24 oktober 2012, 245. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige godkänna köpekontrakt av den 3 maj 2012 avseende förvärv av fyrtionio fastigheter i Nynäshamn från Stockholms kommun för en köpeskilling om 255 miljoner kronor uppdra åt kommunstyrelsens mark och exploatering att fullfölja förvärvet uppdra åt mark- och exploateringschefen att teckna köpebrev för fullbordande av förvärv av de fyrtionio fastigheterna föra de fyrtionio fastigheterna till kommunstyrelsens balansräkningsenhet mark och exploatering finansiering av markförvärvet ska ske genom att ianspråkta 255 mnkr av de investeringsmedel i 2012 års budget som kommunfullmäktige har avsatt till kommunstyrelsens mark och exploatering Yrkanden Anna Ljungdell (S), Eva Dannstedt - Branting (MP), Ilija Batljan (S), Sverre Launy (V), Leif Stenquist (FP), Dick Larsson (C), Gunnar Karlsson (S) Turid Rosenlund (-) och Catrine Ek (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Harry Bouveng (M), Lena Dafgård (SN), och Antonella Pirrone (KD) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag.

14 12(29) Kf 240 Propositionsordning Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: Bifall eller avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut. Bifall eller avslag till avslagsyrkandet. Proposition Ordförande ställer proposition på bifall eller avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut och på bifall eller avslag till avslagsyrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna köpekontrakt av den 3 maj 2012 avseende förvärv av fyrtionio fastigheter i Nynäshamn från Stockholms kommun för en köpeskilling om 255 miljoner kronor uppdra åt kommunstyrelsens mark och exploatering att fullfölja förvärvet uppdra åt mark- och exploateringschefen att teckna köpebrev för fullbordande av förvärv av de fyrtionio fastigheterna föra de fyrtionio fastigheterna till kommunstyrelsens balansräkningsenhet mark och exploatering finansiering av markförvärvet ska ske genom att ianspråkta 255 mnkr av de investeringsmedel i 2012 års budget som kommunfullmäktige har avsatt till kommunstyrelsens mark och exploatering Reservationer: Ledamöterna från Moderaterna, Kristdemokraterna och Sorundanet reserverar sig mot beslutet. Protokollsanteckning från Sorundanet läggs till protokollet som bilaga A. Ilija Batljan (S) och Eva Dannstedt-Branting (MP) lämnar sammanträdet kl 21:10. Maj-Britt Augustsson (S) och Bengt Holwaster (MP) träder i tjänst kl 21:10.

15 13(29) Harry Bouveng Ralf Kullman Ksf Ks Kf / Svar på motion om näringslivschef i Nynäshamns kommun Ärendebeskrivning Harry Bouveng (M) och Ralf Kullman (M) har i en motion daterad den 10 maj 2012 föreslagit att kommunstyrelsen ges i uppdrag att inrätta en tjänst som näringslivschef, samt att ta fram en kravspecifikation/arbetsbeskrivning för dennes tjänst i enlighet med motionens anda. I förslaget till mål- och budget för 2013 finns en uttalad målsättning att fortsätta utveckla och samorda näringslivsarbetet samt utveckla besöksnäringen i kommunen. I den målsättningen ingår att utöka näringslivsresurserna med en tjänst som näringslivschef. Inför rekryteringen av en näringslivschef kommer en kravprofil för tjänsten tas fram. Kommunstyrelseförvaltningen anser att motionen därmed kan anses besvarad. Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 1 oktober Förslag till beslut motionen anses besvarad. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 24 oktober 2012, 252. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige motionen anses besvarad. Yrkanden Daniel Adborn (FP) och Harry Bouveng (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Sverre Launy (V) yrkar avslag till motionen

16 14(29) Kf 241 Propositionsordning Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut eller avslag till motionen. Proposition Ordföranden (S) ställer proposition på bifall till kommunstyrelsens förslag eller avslag till motionen och finner att kommunfullmäktige beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut. Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad.

17 15(29) Patric Lindgren Son Kf / Svar på motion angående Demens ABC-webbutbildning i nationella riktlinjer för god vård och omsorg vid demenssjukdom Ärendebeskrivning Patrik Lindgren (KD) har i en motion föreslagit att 1. alla anställda inom äldreomsorgen skall beredas möjlighet att få genomföra webbutbildningen Demens ABC. Eftersom att kunskapen och vårdkvaliteten inom äldreomsorgen måste höjas. 2. Motionären anser också att webbutbildningen ska vara ett krav vid anställning inom äldreomsorgen. Demens ABC är en webbutbildning baserad på Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom. Demens ABC riktar sig framförallt till personal inom vård och omsorg. Utbildningen är avgiftsfri och öppen för alla. Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 10 september Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut motionen bifalls i motionärens första yrkande: att alla anställda inom äldreomsorgen i Nynäshamns kommun ska beredas möjlighet att genomföra webbutbildningen ABC och att motionärens andra yrkande: att webbutbildningen ska vara ett krav vid nyanställning, avslås. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 24 oktober 2012, Ks 253.

18 16(29) Kf 242 och att motionärens andra yrkande: att webbutbildningen ska vara ett krav vid nyanställning, avslås. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige motionen bifalls i motionärens första yrkande: att alla anställda inom äldreomsorgen i Nynäshamns kommun ska beredas möjlighet att genomföra webbutbildningen Demens ABC och att motionärens andra yrkande: att webbutbildningen ska vara ett krav vid nyanställning, avslås. Yrkanden Antonella Pirrone (KD) och Lena Dafgård (SN) yrkar bifall till hela motionen. Ola Hägg (S) och Miriam- Irene Malm (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Propositionsordning Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: Bifall eller avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut eller bifall till hela motionen. Proposition Ordföranden (S) ställer proposition på bifall eller avslag till kommunstyrelsens förslag eller bifall till hela motionen och finner att kommunfullmäktige beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut. Kommunfullmäktige beslutar att motionen bifalls i motionärens första yrkande: att alla anställda inom äldreomsorgen i Nynäshamns kommun ska beredas möjlighet att genomföra webbutbildningen Demens ABC och att motionärens andra yrkande: att webbutbildningen ska vara ett krav vid nyanställning, avslås.

19 17(29) Kf 242 Reservationer Kristdemokraterna och Sorundanet reserverar sig mot beslutet. Maria Strömkvist (S) lämnar sammanträdet kl 21:25 Lars Lindberg träder in i tjänst.

20 18(29) Mia Maria Rosenqvist Nynäshamns Bostäder Msn Kf / Svar på medborgarförslag om att bygga nya hyreslägenheter och rusta kommunens gamla bestånd Ärendebeskrivning Mia Maria Rosenqvist har i ett medborgarförslag daterat den 24 maj 2011 föreslagit att Nynäshamns kommun ska bygga fler nya hyreslägenheter och börja rusta upp det gamla beståndet. Kommunfullmäktige beslutade 15 februari 2012, 54 att återremittera ärendet till kommunstyrelseförvaltningen för att inhämta yttrande från AB Nynäshamnsbostäder. Yttrande har inkommit från AB Nynäshamnsbostäder. Förslag till beslut medborgarförslaget anses besvarat. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 24 oktober 2012, 254. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige medborgarförslaget anses besvarat. Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget anses besvarat.

21 19(29) Casper Bergendahl Msn Kf / Svar på medborgarförslag om övergångsställe mellan Sorunda kyrka och Kyrkskolan Ärendebeskrivning Casper Bergendahl har i ett medborgarförslag som kom in den 16 januari 2009 lämnat ett förslag om att anlägga ett övergångsställe på Kyrkgatan mellan Sorunda kyrka och Kyrkskolan i Sorunda. Förslagsställaren vill kunna gå till skolan själv från sin bostad söder om Sorunda kyrka. Trafikverket är väghållare för Kyrkgatan eller väg 542. Det aktuella vägavsnittet är på en raksträcka som sedan övergår i en kurvig väg med kyrkan på öster sida och skolan på väster. Hastighetsbegränsningen har nyligen sänkts till 40 km/h med tidbegränsad 30 km/h på vardagar utom vardag före söndag eller helgdag. Vägen trafikeras av ca fordon/dygn enligt Trafikverkets uppgifter från Kommunfullmäktige beslutade 13 juni 2012, 64, att återremittera ärendet till kommunstyrelseförvaltningen för att invänta och utreda Trafikverkets nya uppgifter om förslaget. Förslag till beslut medborgarförslaget anses besvarat. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 24 oktober 2012, 255. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige medborgarförslaget anses besvarat. Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget anses besvarat.

22 20(29) Malin Edman Msn Kf / Svar på medborgarförslag om övergångsställe och gångvägar till Kvarnängens IP Ärendebeskrivning Malin Edman har i ett medborgarförslag daterat den 16 mars 2012 föreslagit att kommunen bör besluta om att anlägga ett övergångsställe på Nynäsvägen vid Kvarnvägens IP samt att utgöra en trottoar/gångbana utmed Kvarnängsvägen. Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 25 maj Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut medborgarförslaget anses besvarat. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 24 oktober 2012, 256. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige medborgarförslaget anses besvarat. Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget anses besvarat.

23 21(29) Helena Gudmundsson Msn Kf / Svar på medborgarförslag om gång och cykelvägar på Estö Ärendebeskrivning Helena Gudmundsson har i ett medborgarförslag daterat den 20 mars 2012 föreslagit att gång och cykelvägar på Estö bör rustas upp. Förslagsställaren anser att de dåliga gång- och cykelvägarna medför negativ reklam för kommunen. Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 25 maj Förslag till beslut anse medborgarförslaget besvarat. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 24 oktober 2012, 257. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige anse medborgarförslaget besvarat. Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget anses besvarat.

24 22(29) Laila S Grahn Pia Lardeus Msn Kf / Svar på medborgarförslag om att byta namn på Backluravägen till Nickstahöjdsvägen Ärendebeskrivning Laila Söderqvist Grahn och Pia Lardeus har i ett medborgarförslag daterat den 28 mars 2012 föreslagit att namnet Backluravägen byts ut mot Nickstahöjdsvägen. Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 24 maj Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut medborgarförslaget avslås. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 24 oktober 2012, 258. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige medborgarförslaget avslås. Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget avslås.

25 23(29) Johan Sturesson Msn Kf / Svar på medborgarförslag om Estöområdet i Nynäshamns stad Ärendebeskrivning Johan Sturesson har i ett medborgarförslag daterat den 25 mars 2011 angett flera förslag till markanvändning och utformning av området på och kring gamla Estö IP. Mer specifikt föreslår förslagsställaren bland annat att Litteraturhuset Gnistan ges en tidsenlig inramning och rekonstruktion i korsningen Änggatan. Vidare föreslår förslagsställaren att tänkt parkområde (IP) får en utomhusscen och att kvarteret Sjöorren blir nya parkeringsplatser för besökande samt att Estövägen 5 rivs för att ge rum för två nya passivhus på höjden. Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 20 september Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut anse medborgarförslaget besvarat. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 24 oktober 2012, 259. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige anse medborgarförslaget besvarat. Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget anses besvarat.

26 24(29) Lillemor K- Nyberg Msn Kf / Svar på medborgarförslag om sänkt hastighet på Frejgatan med till exempel vägbulor Ärendebeskrivning Lillemor Kålbäck Nyberg har i ett medborgarförslag daterat den 25 april 2012 föreslagit att göra Frejgatan mellan Heimdalsvägen och Idunvägen säkrare för gångtrafikanter genom att anlägga farthinder, t ex vägbulor, eftersom det är en mycket trafikerad väg och att flera barn använder den som skolväg. Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 4 september Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut medborgarförslaget anses besvarat. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 24 oktober 2012, 260. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige medborgarförslaget anses besvarat. Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget anses besvarat.

27 25(29) Lars Bohman Msn Kf / Svar på medborgarförslag om säkrare skolväg från Frejgatan, Heimdalsvägen och Idunvägen Ärendebeskrivning Lars Bohman har i ett medborgarförslag daterat den 3 maj 2012 föreslagit att göra Frejgatan och Heimdalsvägen, mellan Frejgatan och Idunvägen, säker för gångtrafikanter. Förslagsställaren föreslår att det bör ske genom att anlägga t ex farthinder eftersom det är en mycket trafikerad väg och att flera barn använder den som skolväg. Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 5 september Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut medborgarförslaget anses besvarat. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 24 oktober 2012, 261. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige medborgarförslaget anses besvarat. Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget anses besvarat.

28 26(29) Catherine Linderholm Biblioteken KSF Kf / Svar på medborgarförslag handsprit i receptionerna på biblioteken i kommunen Ärendebeskrivning Catherine Linderholm har i ett medborgarförslag daterat den 6 mars 2012 föreslagit att det ska finnas handsprit till hands i receptionerna på biblioteken i kommunen. Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 3 maj Förslag till beslut medborgarförslaget bifalls. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 24 oktober 2012, 262. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige medborgarförslaget bifalls. Yrkanden Anna Ljungdell (S) och Sverre Launy (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Lena Dafgård (SN) yrkar avslag till medborgarförslaget. Propositionsordning Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: Bifall eller avslag till medborgarförslaget. Proposition Ordföranden (S) ställer proposition på bifall eller avslag till medborgarförslaget och finner att kommunfullmäktige beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut. Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget bifalls.

29 27(29) Kfn msn Kf 252 Inkomna ärenden och medborgarförslag Inkomna motioner 255/ Motion angående utveckling och utökning av tjänsten Förenings- och frivilligsamordnare i Nynäshamns kommun. Inkomna medborgarförslag till och med den 1 november 2012: 2374/2012 Medborgarförslag från Lars Modig om anordnande av en samlingslokal. Medborgarförslaget föreslås att överlämnas till kultur- och fritidsnämnden för beslut. 2503/2012 Medborgarförslag från Bo Carlsson om att bygga en gång- och cykelväg utmed sydvästra sidan av väg 540, Väggarövägen. Medborgarförslaget föreslås att överlämnas till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för beslut. Förslag till beslut Följande medborgarförslag har inkommit till kommunfullmäktige t o m den 1 november Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunfullmäktiges arbetsordning 29 a att överlämna medborgarförslagen till respektive nämnd för beslut. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslagen till respektive nämnd för beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag. att lägga inkomna informationen till handlingarna.

30 28(29) Södertörns miljö- och hälsoskydd Södertörns överförmyndarnämnd Kf 252 Meddelanden 1983/2012 Södertörns milö- och hälsoskyddsförbund har beslutat anta Budget för 2013 den /2012 Södertörns överförmyndarnämnd har lämnat in delårsrapport Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna.

31 29(29) Valärenden Gabriella Sloot Åke Jonsson Bun Msn Troman Arbetsgivaravd. Miriam-Irene Malm (V) nominerar Gabriella Sloot (V) som ersättare istället i barn-och utbildningsnämnden. AgnetaTjärnhammar (M) nominerar Åke Jonsson (M) som ersättare i Miljöoch samhällsbyggnadsnämnden. Kommunfullmäktige beslutar att utse Gabriella Sloot (V) som ersättare i barn- och utbildningsnämnden istället för Anneli Hanson (V). att utse Åke Jonsson (M) som ersättare i miljö-och samhällbyggnadsnämnden i stället för Patric Lindgren (KD) för återstoden av deras uppdragstid.

K U N G Ö R E L S E. 4. Mål och budget 2013-2016 samt ekonomisk plan för 2014-2016

K U N G Ö R E L S E. 4. Mål och budget 2013-2016 samt ekonomisk plan för 2014-2016 K U N G Ö R E L S E Kommunfullmäktige i Nynäshamn kallas att sammanträda i Folkets Hus Nynäshamn, Mysingen, onsdagen den 14 november 2012, kl 15.00, varvid följande ärenden behandlas: 1. Upprop och anmälningar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Anna Ljungdell (S) och Harry Bouveng (M)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Anna Ljungdell (S) och Harry Bouveng (M) 1(13) Plats och tid Folkets Hus, Nynäshamn kl. 19.00-20:55 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Anna Ljungdell (S) och Harry Bouveng (M) Justeringens plats

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Enligt förteckning. Enligt förteckning

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Enligt förteckning. Enligt förteckning 1(25) Plats och tid Folkets Hus, Nynäshamn kl 19.00-21:15 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Kommunstyrelseförvaltningen,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Miriam- Irene Malm (V) och Yvonne Lundin (S)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Miriam- Irene Malm (V) och Yvonne Lundin (S) 1(17) Plats och tid Folkets hus, Nynäshamn kl 15.00-19:15 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Miriam- Irene Malm (V) och Yvonne Lundin (S) Justeringens

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum 1(26) Plats och tid Nämndhuset Nynäshamn, lokal: Örngrund kl 08.30-09.30 Beslutande Anna Ljungdell (S), ordförande Daniel Adborn (FP) Harry Bouveng (M) Övriga närvarande Birgitta Elvås, kommunchef Bertil

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Helen Sellström-Edberg (S) och Jörgen Måhlgren (S)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Helen Sellström-Edberg (S) och Jörgen Måhlgren (S) 1(14) Plats och tid Folkets hus, Nynäshamn kl 15.00-20.10 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Helen Sellström-Edberg (S) och Jörgen Måhlgren (S) Justeringens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Roland Dehlin (M) och Daniel Adborn (FP)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Roland Dehlin (M) och Daniel Adborn (FP) 1(8) Plats och tid Nämndhuset, sammanträdeslokal: Landsort kl 08.30-11.55 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Roland Dehlin (M) och Daniel Adborn (FP) Justeringens

Läs mer

K U N G Ö R E L S E. 26. Svar på medborgarförslag om anläggande av grus- eller asfaltsgångväg på Vanstaskolans område

K U N G Ö R E L S E. 26. Svar på medborgarförslag om anläggande av grus- eller asfaltsgångväg på Vanstaskolans område K U N G Ö R E L S E Kommunfullmäktige i Nynäshamn kallas att sammanträda i Folkets Hus Nynäshamn, Mysingen, onsdagen den 13 februari 2013, kl 19.00, varvid följande ärenden behandlas: 18. Upprop och anmälningar

Läs mer

K U N G Ö R E L S E. 7. Svar på medborgarförslag om att flytta gångbron vid Lidatorp i Ösmo

K U N G Ö R E L S E. 7. Svar på medborgarförslag om att flytta gångbron vid Lidatorp i Ösmo K U N G Ö R E L S E Kommunfullmäktige i Nynäshamn kallas att sammanträda i Folkets Hus Nynäshamn, Mysingen, onsdagen den 16 januari 2013, kl 19.00, varvid följande ärenden behandlas: 1. Upprop och anmälningar

Läs mer

K U N G Ö R E L S E. 41. Revidering av förbundsordning för Samordningsförbundet Östra Södertörn

K U N G Ö R E L S E. 41. Revidering av förbundsordning för Samordningsförbundet Östra Södertörn K U N G Ö R E L S E Kommunfullmäktige i Nynäshamn kallas att sammanträda i Folkets Hus Nynäshamn, Mysingen, onsdagen den 13 mars 2013, kl 19.00, varvid följande ärenden behandlas: 37. Upprop och anmälningar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Daniel Adborn (FP) och Harry Bouveng (M)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Daniel Adborn (FP) och Harry Bouveng (M) 1(6) Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn lokal: Landsort, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera och Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Kommunstyrelseförvaltningen

Läs mer

Slutlig rösträkning och mandatfördelning

Slutlig rösträkning och mandatfördelning 1/1 PROTOKOLL 2010-09-20 09-30 Slutlig rösträkning och mandatfördelning Val till kommunfullmäktige 2010-09-19 Kommun: NYNÄSHAMN Plats: Länsstyrelsens sammanräkningslokal Dnr: 201-10-12888 Rösträkningen

Läs mer

Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-02-12 kl. 19:00

Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-02-12 kl. 19:00 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-02-03 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, kl. 19:00 Ärenden: Enligt bilagda handlingar 1(36) Plats och tid Folkets Hus, Nynäshamn kl 19.00-22:25

Läs mer

Sammanträdesdatum Yvonne Lundin (S) och Miriam Irene Malm (V) Kommunstyrelseförvaltningen, Kansliavdelningen, den 18 november kl.

Sammanträdesdatum Yvonne Lundin (S) och Miriam Irene Malm (V) Kommunstyrelseförvaltningen, Kansliavdelningen, den 18 november kl. 1(30) Plats och tid Folkets Hus, Nynäshamn kl 19:00-21:00 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Yvonne Lundin (S) och Miriam Irene Malm (V) Justeringens plats

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Anna Ljungdell (S) och Jan Rundquist (M)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Anna Ljungdell (S) och Jan Rundquist (M) 1(47) Plats och tid Folkets hus, Nynäshamn kl 19.00-21.45 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Anna Ljungdell (S) och Jan Rundquist (M) Justeringens plats

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-03-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-03-16 1(11) Plats och tid Beslutande Nämndhuset Nynäshamn, sammanträdesrummet på Kansliavdelningen, kl 10.00-12.05 Catrine Ek (MP), ordförande Daniel Adborn (FP) Thomas Johansson (S) Bodil Toll (M) Harry Bouveng

Läs mer

Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-04-09 kl. 19:00

Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-04-09 kl. 19:00 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-03-31 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, kl. 19:00 Ärenden: Enligt bilagda handlingar 1(15) Kf 49 Kf 49 Upprop och anmälningar om förhinder

Läs mer

264. Revidering av VA-taxan och allmänna bestämmelser för den kommunala VA-anläggningen 2013

264. Revidering av VA-taxan och allmänna bestämmelser för den kommunala VA-anläggningen 2013 K U N G Ö R E L S E Kommunfullmäktige i Nynäshamn kallas att sammanträda i Folkets Hus Nynäshamn, Mysingen, onsdagen den 12 december 2012, kl 19.00, varvid följande ärenden behandlas: 258. Upprop och anmälningar

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida * Medborgarförslag angående nedläggning av Västbygdens skola och finansiering av skolans driftkostnader, 108...2-3 * Medborgarförslag angående nedläggning av

Läs mer

i Nynäshamns kommun Nynäshamns kommun NYNÄSHAMN Stadshusplatsen 1 Floravägen

i Nynäshamns kommun Nynäshamns kommun NYNÄSHAMN Stadshusplatsen 1 Floravägen i Nynäshamns kommun Nynäshamns kommun 149 81 NYNÄSHAMN Stadshusplatsen 1 Floravägen 6 08-520 680 00 kommunstyrelsen@nynashamn.se www.nynashamn.se Innehållsförteckning över förtroendevalda AB Nynäshamnsbostäder...

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS. Anna Ljungdell (S), ordförande Daniel Adborn (FP) Roland Dehlin (M)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS. Anna Ljungdell (S), ordförande Daniel Adborn (FP) Roland Dehlin (M) 1(20) Plats och tid Nämndhuset lokal: Viksten, kl 08.30-12.05 Beslutande Anna Ljungdell (S), ordförande Daniel Adborn (FP) Roland Dehlin (M) Övriga närvarande Jan Heimdal, t f kommunchef Staffan Lundquist,

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2010-11-24 205 Plats och tid Nora Stadshotell 2010-11-24 kl 18.00-19.00 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen KOMMUNFULLMÄKTIGE 2004-09-0 Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen Meddelande 2 Ägardirektiv för Vårgårda bostäder AB 3 Svar på motion, besparingsåtgärder avseende förtroendevaldas

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej KOMMUNFULLMÄKTIGE Nya hyrestaxor för kommunens idrottsanläggningar 2 Åtgärder för att få budget i balans 200 3 Kommunbidrag 2002, kommunfullmäktige och revisionen 4 Exploateringsavtal, Västra Degrabo 5

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Slutlig rösträkning och mandatfördelning

Slutlig rösträkning och mandatfördelning 1/1 Länsstyrelsen i Stockholms län Slutlig rösträkning och mandatfördelning PROTOKOLL 2006-09-20 09-27 Dnr: 201-06-72156 Val till kommunfullmäktige 2006-09-17 Kommun: NYNÄSHAMN Plats: Tegen Konferens,

Läs mer

Onsdagen den 26 oktober 2011 i Kommunfullmäktiges sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20

Onsdagen den 26 oktober 2011 i Kommunfullmäktiges sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20 Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Onsdagen den 26 oktober 2011 i s sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20 Beslutande Anders Ohlsson (S), ordförande Maria Karlsson (S),2:e vice ordförande

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1 Plats och tid Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 23 juni 2014 klockan 19.00 19.45 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Gunilla Andersson (KD), Ludwig Axelsson (KD), Hugo

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-23 1 (6) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD)

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-23 1 (6) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD) 2015-06-23 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 14.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M)

Läs mer

PROTOKOLL Sida 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

PROTOKOLL Sida 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum PROTOKOLL Sida 1 Sammanträdesdatum 2017-11-01 Plats och tid Nämndhuset Nynäshamn, sammanträdesrum Landsort, 2017-11-01 kl. 13:00-13.25 Beslutande Patrik Isestad (S), ordförande Daniel Adborn (L) Thomas

Läs mer

(6) Ragnar Sandberg (M)

(6) Ragnar Sandberg (M) 2010-06-07 1 (6) Plats Vargön Holmen Paper AB, Huvudkontoret Tid Måndag den 7 juni kl. 13.30 15.30 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-04-27

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-04-27 1(10) Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn, sammanträdesrum B-huset plan 1, kl 10.00-11.55 Beslutande Catrine Ek (MP), ordförande Harry Bouveng (M) Daniel Adborn (FP) Thomas Johansson (S) Övriga närvarande

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Beslutsärenden

KOMMUNSTYRELSEN Beslutsärenden KOMMUNSTYRELSEN 2004-01-21 Beslutsärenden KS 1 Internbudget 2004 2 Optionsavtal, Trivselhus AB 3 Markanvändning, Grindvaktaren 8 och 9 4 Riktlinjer för anställda i Vårgårda kommun vid hantering av IT-system

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003--05 Undertecknande av handlingar 2 Alkohol- och drogpolitiskt program 3 Riktlinjer för att uppnå en ansvarsfull alkoholhantering vid serveringstillstånd 4 Förvärv, Vårgården 5 Sammanträdesplan

Läs mer

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-18.20 Protokoll 1 Beslutande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Yvonne Westerlund, ekonomichef Sten Ekström, revisionens ordförande

Läs mer

PROTOKOLL Kommunfullmäktige

PROTOKOLL Kommunfullmäktige PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2016-10-25 Sida 1 (13) Paragrafer 85-92 Plats och tid Musikskolans lokaler, Storgatan 9, Klippan, tisdag 25 oktober 2016 kl.19.00-20.20 Beslutande Enligt till

Läs mer

2015-05-26. Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Susanne Glans, ekonomichef 38. Tisdagen den 2 juni, klockan 8.

2015-05-26. Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Susanne Glans, ekonomichef 38. Tisdagen den 2 juni, klockan 8. 1(5) Plats och tid Tisdagen den 26 maj, klockan 8.00-11.00 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Tjänstemän Tid och plats för justering Emma Isfeldt (S) Christer Johansson (M) Anders Einarsson, kommunchef

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-06-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-06-04 1(20) Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Örngrund kl 8.30-9.00 Beslutande Daniel Adborn (FP), ordförande Harry Bouveng (M) Övriga närvarande Utses att justera Birgitta Elvås, kommunchef Bertil

Läs mer

Upprop och anmälningar om förhinder

Upprop och anmälningar om förhinder 1(12) Kf 1 Kf 1 Upprop och anmälningar om förhinder 2(12) Kf 2 Kf 2 Kungörelse av fullmäktigesammanträdet Kungörelse av fullmäktigesammanträdet anslogs på kommunens anslagstavla den 22 december 2014. Kallelse

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

PROTOKOLL Sida 1 Valnämnden Sammanträdesdatum Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Bedarön kl. 10: ,

PROTOKOLL Sida 1 Valnämnden Sammanträdesdatum Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Bedarön kl. 10: , PROTOKOLL Sida 1 Sammanträdesdatum 2017-08-22 Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Bedarön 2017-08-22 kl. 10:00-12.00, 13.00-13.55 Beslutande Yvonne Lorentzson (S) ordförande Bengt Holwaster (MP)

Läs mer

Tommy Rosenkvist (M) Sabine Noresson (MP) Bengt Björkman (SD) Leif Lindqvist (V) Helene Cranser (S) Johan Tolinsson (S)

Tommy Rosenkvist (M) Sabine Noresson (MP) Bengt Björkman (SD) Leif Lindqvist (V) Helene Cranser (S) Johan Tolinsson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Kl. 17:00 måndagen den 14 december 2015, Övergransalen, Kommunhuset, Bålsta Carina Lund (M), Ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2009-03-30 Sida 1 av 15 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 19.55 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Annika

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum PLATS OCH TID KilArena, torsdag 27 augusti 2015, 19.00 19.30 ANDE LEDAMÖTER Rita Gunnarsson (S), ordförande Torbjörn Tuback (M), 1:e vice ordförande Maj-Britt Tibo (S), 2:e vice ordförande Mikael Johansson

Läs mer

Jan Holmqvist, kommunchef, sekreterare Jan Fransson, Mediacenter Jönköping 98. Bruno Poulsen (S) och Mats Hermansson (M)

Jan Holmqvist, kommunchef, sekreterare Jan Fransson, Mediacenter Jönköping 98. Bruno Poulsen (S) och Mats Hermansson (M) Plats och tid Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 19 oktober 2015 klockan 19.00 20.30 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Gunilla Andersson (KD), Marie Svensson (C), Lena Persson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223 Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 16.30 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s) ers Annica Blomgren (s) Ove Torpman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-02-20

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-02-20 1(38) Plats och tid Nämndhuset, lokal: Landsort kl 08.30-11.55 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Daniel Adborn (FP) och Harry Bouveng (M) Justeringens

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 1(14) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrummet, Landsort, nämndhuset, torsdagen den 22 januari Kl 15.00-17.30 Anna Ljungdell Kaisa Persson Ola Lundgren Maj Björnholdt Thomas Rugeland Helen Sellström

Läs mer

Socialkontoret, Norrtälje, kl , Socialkontoret, Baldersgatan 17, Norrtälje, tisdagen den 15 september 2009

Socialkontoret, Norrtälje, kl , Socialkontoret, Baldersgatan 17, Norrtälje, tisdagen den 15 september 2009 NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL Socialnämnden 2009-09-10 Plats och tid Beslutande Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.10, 11.10-11.30 Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson,

Läs mer

PROTOKOLL 2014-05-22. Tid och plats. Beslutande. Övriga närvarande. Kommunfullmäktige

PROTOKOLL 2014-05-22. Tid och plats. Beslutande. Övriga närvarande. Kommunfullmäktige Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Torsdag 22 maj 2014 kl.18.00-20.09 i konferenssal Qulturum Sländan, Nykvarns kommunhus. Effe Östman (M), ordförande Leif Zetterberg

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Ida Nilsson (C), ersättare för Ola Persson (C) Lena Gynnemo. Agneta Carlsson (S), ej 126 på grund av jäv Lars-Erik Hedlund (V)

Ida Nilsson (C), ersättare för Ola Persson (C) Lena Gynnemo. Agneta Carlsson (S), ej 126 på grund av jäv Lars-Erik Hedlund (V) 1 (5) Plats och tid Kommunkontoret, Sunne, kl 17:00-17:10 Paragrafer Beslutande Ida Nilsson (C), ersättare för Ola Persson (C) Lena Gynnemo (C) Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin (C) Åsa Rådhström (M),

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Korallen, Arken, kl 13:00-14:45

Plats och tid Sammanträdesrum Korallen, Arken, kl 13:00-14:45 Omsorgsnämnden 2007-09-14 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrum Korallen, Arken, kl 13:00-14:45 Beslutande Christina Karlsson (s) Anna-Lena Holmström (c) Gunnar Holmberg (s) Sofia Olsson (c) Lillemor Edlund

Läs mer

Åsa Johansson (S) 1:e vice Ordförande... Peter Göthblad (FP) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Åsa Johansson (S) 1:e vice Ordförande... Peter Göthblad (FP) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2015-06-04 1 (6) Plats Konf.rum 522, 4:e vån Kommunhuset, Sundsgatan 29 Tid Torsdagen den 4 juni, 2015 Kl: 09:00 09:15 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid 2

Läs mer

PROTOKOLL 1(15) 2008-02-11. Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare. Justerare: Anita Backman Eilert Isaksson

PROTOKOLL 1(15) 2008-02-11. Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare. Justerare: Anita Backman Eilert Isaksson PROTOKOLL 1(15) Tid: Kl 13:00-13:40 Plats: Forsen (A-Salen) Ledamöter: Se närvarolista Övriga: Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare Justeringsdag: 2008-02-18 Paragrafer:

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden Kultur- fritidsnämnden 1-5 2 1.Information överläggningar... 5 2. Kultur- fritidsnämndens flerårsstrategi 2017-2019... 6 3. Inriktning för Alingsås museum... 8 4. Fyllnadsval av ordförande vice ordförande

Läs mer

Tommy Bernevång-Forsberg (KD) ordförande Åke Johansson (C) Mikael Rydberg (S) 2:e vice ordf. Shahram Behrouz (S), tjg. ersä.

Tommy Bernevång-Forsberg (KD) ordförande Åke Johansson (C) Mikael Rydberg (S) 2:e vice ordf. Shahram Behrouz (S), tjg. ersä. JÖNKÖPINGS KOMMUN Valnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2017-05-29 1 Plats och tid Kajutan, Rådhuset, Jönköping, kl. 10.00 11.22 Beslutande Tommy Bernevång-Forsberg (KD) ordförande Åke Johansson (C) Mikael

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kumla Folkets hus, måndagen den 13 december 1999, klockan 18.30-18.55 Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjänstgörande ersättare Dan-Åke Moberg Carl-Gustav Thunström Kjell Hellberg Johan

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Roland Dehlin (M) och Daniel Adborn (FP)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Roland Dehlin (M) och Daniel Adborn (FP) 1(36) Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort kl 08.30-13.00 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Roland Dehlin (M) och Daniel Adborn (FP) Justeringens

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn

20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn Sida 1 av 5 Ärendeförteckning 20 20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn Östra Göinge kommun Storgatan 4, 280 60 Broby Växel: 044 775 60 00 Plusgiro: 84600-6 Bankgiro: 265-9399 Mail:

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : 1 av 5 Plats och tid Brösarps skola, den, kl. 18.15-18.20 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Samhällsbyggnadschef Jörgen Prahl Kanslichef Christian Björkqvist Utses att justera Mats Andersson (M)

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering Kultur- och fritidsnämnden Omedelbar justering 46 Kultur- och fritidsnämnden sammanträde 46. Angående laglighetsprövning enligt kommunallagen av beslut 2010-02-23, 16; Besparingar 2009-2011 på kultur-

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2004-12-02 1 Plats och tid Norra Station, sal 1, kl 15.00-15.35, information -16.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-01-19 1. ( 5 ) KS040119

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-01-19 1. ( 5 ) KS040119 Kommunstyrelsen 2004-01-19 1. ( 5 ) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 17.15 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s), ers för Annica Blomgren (s) Ahti

Läs mer

Göran Johansson, KPMG Carina Wikström, enhetschef Vuxenenheten 23-26 Pia Wahltersson, enhetschef Mottagning och utredning 0-20 år 23-26

Göran Johansson, KPMG Carina Wikström, enhetschef Vuxenenheten 23-26 Pia Wahltersson, enhetschef Mottagning och utredning 0-20 år 23-26 PROTOKOLL 1(11) Plats och tid: Alerummet, kl 08:30-12:15 Närvarande ledamöter Irene Hellkant (S) ordf Kjell Stensson (S) Birgit Hansson (KD) Daniel Höglund (FP) Leif Andersson(C) Uno Claesson (S) Leif

Läs mer

Sida 1(28) PROTOKOLL Kommunfullmäktige. Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl

Sida 1(28) PROTOKOLL Kommunfullmäktige. Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 1(28) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-20.45 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson, kommunchef Susan Elmlund,

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 1(12) Plats och tid Svedala kommunhus, Naverlönnsalen, onsdagen den 8 februari 2017 kl 18:30 ande Ledamöter Se närvarolista på sida 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista på sida 2 Övriga närvarande

Läs mer

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl Barn- och utbildningsnämnden 12 maj 2015 1(8) Plats och tid: Ferlinrummet kl 9.00 11.10, mötet ajourneras kl 10.30-10.40. Beslutande: Torbjörn Parling (S), ordförande Patrik Fornander (M) Olle Engström

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Göran Strömqvist och Lilian Stenqvist. Kommunsekreterarens rum torsdag

Göran Strömqvist och Lilian Stenqvist. Kommunsekreterarens rum torsdag Kommunstyrelsen 2009-02-24 1 (6) Plats och tid Folkets Hus, Hällefors, kl. 12.30 12.45 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Se bilagd förteckning Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-03-16 Sida 1 (7)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-03-16 Sida 1 (7) 1 (7) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 16 mars 2015 klockan 18.00 18.40 Christina Waster Jansson (S),Ordf, Tobias Nordlander (S) Chatarina Ståhl (S) Johanna Skottman

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

Kommunhuset, administrativ service

Kommunhuset, administrativ service 1(4) Plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl. 16.30-16.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga Justeringens plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl.18.00

Läs mer

Upprop och anmälningar om förhinder

Upprop och anmälningar om förhinder 1(18) Kf 37 Kf 37 Upprop och anmälningar om förhinder 2(18) Kf 38 Kf 38 Kungörelse av fullmäktigesammanträdet Kungörelse av fullmäktigesammanträdet anslogs på kommunens anslagstavla den 1 mars 2013. Kungörelsen

Läs mer

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C)

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C) Sida 1/8 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 1(9) PROTOKOLL Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 Beslutande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Paula Örn

Läs mer

Kommunkontoret kl 14.00 16.25

Kommunkontoret kl 14.00 16.25 1(10) Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 16.25 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Lina Löfberg, (M) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Kim Svitzer, (PF) ledamot Marianne

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-28

Socialnämnden 2014-11-28 Socialnämnden 2014-11-28 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.00, 10.30-11.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-02-23 Sida 1 av 7

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-02-23 Sida 1 av 7 Kommunstyrelsen 2009-02-23 Sida 1 av 7 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 16.05-16.30 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S), ordf. Birgitta Höijer (C) Bjarne Rasmussen (S) Annika Engelbrektsson (S) Roland

Läs mer

Protokoll 1 (19) Se nästa sida. Martin Kalén. Göran Pettersson (MP) Camilla Westerdahl (S) Anslag/bevis

Protokoll 1 (19) Se nästa sida. Martin Kalén. Göran Pettersson (MP) Camilla Westerdahl (S) Anslag/bevis Protokoll 1 (19) Plats och tid Beslutande Kommunhuset - Sammanträdesrum Mårten, 2015-03-10, kl. 17.30 20.30 Se nästa sida. Övriga närvarande Lena Axelsson, Kommunfullmäktiges ordförande, 15-27 Eva Bergstrand,

Läs mer

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll 2015-06-15. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, 2015-06-15, kl. 17.30 17.45 Beslutande

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll 2015-06-15. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, 2015-06-15, kl. 17.30 17.45 Beslutande Sida 1/6 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv,, kl. 17.30 17.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Birgitta Jönsson (S), ordförande Fredrik Jönsson (C) Olof Röstin (M), 1:e vice ordförande Teddy Nilsson

Läs mer

Benny Nilsson, kanslichef, sekreterare Staffan Olofsson, nämndsadministratör

Benny Nilsson, kanslichef, sekreterare Staffan Olofsson, nämndsadministratör 1 (8) Plats och tid Älvkullen, onsdagen den 15 oktober 2014 kl. 19:00 20.00 ande Anders Netterheim (M), ålderspresident 61-64, ordförande 65-66 Övriga beslutande, se bilagda sammanträdeslista Övriga Benny

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige

Protokoll. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 115-121 2 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige - Johanna Frisk (V)... 5 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ledamot av kommunfullmäktige - Annika Qarlsson (C)...

Läs mer

Grand Konferens Folkets Hus Sibberön kl Se bifogad deltagarförteckning

Grand Konferens Folkets Hus Sibberön kl Se bifogad deltagarförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(6) Kommunstyrelsen 2006-06-20 Plats och tid Beslutande Grand Konferens Folkets Hus Sibberön kl 14.00-14.35 Se bifogad deltagarförteckning Utses att justera Bosse Pettersson Gunnar

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35 Kommunstyrelsen 30 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35 Beslutande Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Marie-Louise Löwenbeck

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 1(6) Tid och plats 2014-06-17 - i Kommunhuset klockan 13.00. Beslutande Madeleine Roos, (M) - ordförande Björn Zorec, (FP) - förste vice ordförande Patric Carlsson, (S) - andre vice ordförande Lennart

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer