SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Roland Dehlin (M) och Daniel Adborn (FP)

Save this PDF as:
Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Roland Dehlin (M) och Daniel Adborn (FP)"

Transkript

1 1(36) Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort kl Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Roland Dehlin (M) och Daniel Adborn (FP) Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Kommunstyrelseförvaltningen kl Eva Ryman Paragrafer Ordförande Anna Ljungdell (S) Justerande Roland Dehlin (M) Daniel Adborn (FP) BEVIS Organ Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelseförvaltningen Underskrift Eva Ryman

2 2(36) Beslutande Anna Ljungdell (S) ordförande Jörgen Måhlgren (S) Åsa Karlsson (S) Thomas Johansson (S) Anita Hägg (S) Daniel Adborn (FP) Roland Dehlin (M) Malin Friberg (M) t o m kl Tommy Lekenmyr (M), tjänstgör för Malin Friberg 156, Harry Bouveng (M) Aneta Widengren (M) Sverre Launy (V) Ej tjänstgörande ersättare Adriana Haxhimustafa (S) Roland Junerud (S) Parvaneh Ahmadi (S) Dick Larsson (C) Leif Stenquist (FP) Bodil Toll (M) Tommy Lekenmyr (M), tjänstgör del av sammanträdet Agneta Tjärnhammar (M) Georgios Tsiouras (M) Bengt Holwaster (MP), t o m kl Övriga Jan Heimdahl, t f kommunchef Bertil Lindberg, planeringschef Sirpa Slotte, t f ekonomichef Eva Dannstedt Branting (MP), oppositionsråd Maria Strömstedt (S), ordförande kultur- och fritidsnämnden Liselott Vahermägi (S), ordförande barn- och utbildningsnämnden Ola Hägg (S), ordförande socialnämnden Jan-Ove Östbrink, miljö- och samhällsbyggnadschef Ritva Widgren, förbundschef Samordningsförbundet Sydöstra Södertörn 154 Kenneth Kollberg, säkerhetssamordnare 155 Johan Färm och Elin Richarz, Business Risk Management Europe AB, 155 Eva Ryman, sekreterare Paragraferna behandlades i följande ordning: , , , , 156, 162 och 169.

3 3(36) Ärenden vid kommunstyrelsens sammanträde 151. Näringslivsfrågor 152. Rapport från kommunstyrelsens ledamöter 153. Rapport om Södertörnssamarbetet 154. Information om Samordningsförbundet Sydöstra Södertörn, förbundschef Ritva Widgren 155. Krisledningsnämndens roll - Business Risk Management Europe AB leder krisledningsseminariet 156. Ny plan- och bygglovtaxa 157. Avtal med Kommuninvest 158. Yttrande över revisionsrapport granskning av rutiner för redovisning av moms 159. Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomifunktion 160. Finansrapport 161. Tillgänglighetsplan för utemiljön i Nynäshamns kommun 162. Ändring av kommunfullmäktiges arbetsordning 163. Valfrihetssystem inom hemtjänsten för personer under 65 år i Nynäshamns kommun 164. Valfrihetssystem inom funktionshinderområdet, insatsen daglig verksamhet, enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) 165. Detaljplan för Nynäshamn 2:143 m fl bostäder vid Strandvägen i Nynäshamn, beslut om avslut 166. Ansökan om planändring för Trehörningen 25

4 4(36) 167. Svar på medborgarförslag om tillgängligheten av tobaksvaror i kommunen 168. Svar på motion om avgiftsfria larm 169. Västerby Bygdegårdsförenings ansökan till Boverket om investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler 170. Anmälan av delegationsbeslut 171. Skrivelser och beslut 172. Cirkulär

5 5(36) Ks 151 Näringslivsfrågor Planeringschefen informerar om följande: Den 20 juli-5 augusti 2012 uppmärksammar Nynäshamn hundraårsminnet av de seglingstävlingar som var en del av OS i Stockholm Jubileumsregattan 2012 arrangeras av Nynäshamns kommun i samarbete med Nynäshamns segelsällskap och Föreningen Sveriges klassiska fritidsbåtar. Information om arrangemanget kommer att lämnas den 26 maj 2011 kl på Folkets Hus, informationen vänder sig till allmänheten och företagare. En inbjudan till dialog om Svenskt Näringslivs rankningslista över företagsklimatet i landets kommuner har sänts ut till företagarna. Mötet äger rum den 9 juni på Skärgårdshotellet.

6 6(36) Ks 152 Rapport från kommunstyrelsens ledamöter Ordföranden (S) rapporterar från Nynäshamns rådslag som hölls på Utö den 2-3 maj. Jörgen Måhlgren (S) rapporterar från Svenskt Vattens årsmöte. Agneta Tjärnhammar (M) rapporterar från Pensionärsrådets och Handikapprådets möten. Liselott Vahermägi (S) informerar om att hon kommer att återkomma med rapporter från rådens möten till kommunstyrelsen.

7 7(36) Ks 153 Rapport om Södertörnssamarbetet Inga rapporter lämnades.

8 8(36) Ks 154 Information om Samordningsförbundet Sydöstra Södertörn Förbundschef Ritva Widgren informerar om Samordningsförbundet Sydöstra Södertörns arbete. Förbundet har följande medlemmar: Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Stockholms läns landsting och kommunerna Haninge, Tyresö och Nynäshamn. Syftet med förbundet är att uppnå en effektiv resursanvändning och att stärka samverkan och att utveckla nya metoder. Förbundet ska även främja kunskapsöverföring och utbildning i syfte att ytterligare förbättra samverkan. Målgruppen är personer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser från flera av de samverkande myndigheterna för att uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete.

9 9(36) Ks 155 Akten Krisledningsnämndens roll Nynäshamns kommun har tecknat ett samarbetsavtal med Business Risk Management Europe AB, BRM, genom avtalet utgör BRM ett stöd till kommunen. Avtalet syftar till att genom säkerhetssamordnaren Kenneth Kollberg ge stöd och hjälp till berörda chefer. Målet är att stärka kommunens krishanteringsförmåga. Johan Färm och Elin Richarz, Business Risk Management Europe AB informerar kommunstyrelsen om lagstiftningen på området och det ansvar kommunstyrelsen har enligt lag. Säkerhetssamordnare Kenneth Kollberg informerar om det fortsatta arbetet med kommunens risk- och krishantering under mandatperioden.

10 10(36) Ks / Msn Akten Ny plan- och bygglovtaxa Ärendebeskrivning Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har den 24 mars 2011, 46, beslutat att anta förslag till ny plan- och bygglovtaxa. Arbetsutskottet beslutade den 4 maj 2011, 91, att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 6 maj Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsens beslut 1 Upphäva gällande plan- och bygglovtaxa 2 Anta förslag till ny plan- och bygglovtaxa (bilaga 1) 3 Den nya taxan träder i kraft den 1 juli Faktor N beräknas till 1,2 5 Avgiften för planbesked fastställs till kr för ett negativt besked och kr för ett positivt besked. Yrkanden Ordföranden (S) yrkar följande: Ärendet återremitteras till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för att lägga till kostnadsjämförelser med Södertörnskommunerna på typhus och carport, N-faktorn och kostnad för negativt och positivt planbesked. Roland Dehlin (M) instämmer i yrkandet.

11 11(36) Ks 156 Proposition Ordföranden (S) ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutat att bifalla yrkandet. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för att lägga till kostnadsjämförelser med Södertörnskommunerna på typhus och carport, N-faktorn och kostnad för negativt och positivt planbesked.

12 12(36) Ks / Akten Avtal med Kommuninvest Ärendebeskrivning Medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening beslutade vid stämman 2011 att medlemmarna ska ingå dels ett förtydligat regressavtal som ersätter nuvarande regressavtal, dels ett garantiavtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat. Ärendet redovisas i sin helhet i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 25 april Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige - att med Kommuninvest ekonomisk förening och medlemmarna i föreningen samt Kommuninvest i Sverige AB ingå nytt regressavtal - att regressavtalet ska ersätta nuvarande regressavtal, benämnt Avtal, daterat den 3 november att med Kommuninvest i Sverige AB ingå avtal gällande Nynäshamns kommuns ansvar för Kommuninvest i Sverige AB:s motpartsexponeringar avseende derivat - att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande och kommunchef i förening att underteckna ovan angivna avtal för Nynäshamns kommuns räkning. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 maj 2011, 92. Arbetsutskottet beslutade att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

13 13(36) Ks 157 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige - att med Kommuninvest ekonomisk förening och medlemmarna i föreningen samt Kommuninvest i Sverige AB ingå nytt regressavtal - att regressavtalet ska ersätta nuvarande regressavtal, benämnt Avtal, daterat den 3 november att med Kommuninvest i Sverige AB ingå avtal gällande Nynäshamns kommuns ansvar för Kommuninvest i Sverige AB:s motpartsexponeringar avseende derivat - att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande och kommunchef i förening att underteckna ovan angivna avtal för Nynäshamns kommuns räkning.

14 14(36) Ks / Revisorerna Ec Akten Yttrande över revisionsrapport - granskning av rutiner för redovisning av moms Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 15 april Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att överlämna kommunstyrelseförvaltningens yttrande till revisorerna som svar på revisorernas skrivelse Granskning av rutiner för redovisning av moms. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 4 maj 2011, 99. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Arbetsutskottet förslår kommunstyrelsen besluta att överlämna kommunstyrelseförvaltningens yttrande till revisorerna som svar på revisorernas skrivelse Granskning av rutiner för redovisning av moms. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att överlämna kommunstyrelseförvaltningens yttrande till revisorerna som svar på revisorernas skrivelse Granskning av rutiner för redovisning av moms.

15 15(36) Ks / Revisorerna Ec Akten Yttrande över revisionsrapport granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomifunktion Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 25 april Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att överlämna kommunstyrelseförvaltningens yttrande till revisorerna som svar på revisionsskrivelse Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 maj 2011, 100. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att överlämna kommunstyrelseförvaltningens yttrande till revisorerna som svar på revisionsskrivelse Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att överlämna kommunstyrelseförvaltningens yttrande till revisorerna som svar på revisionsskrivelse Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion.

16 16(36) KS / Akten Finansrapport Finansrapport för april delas ut vid sammanträdet. Föredragning Ekonomichefen föredrar rapporten. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att lägga rapporten med godkännande till handlingarna.

17 17(36) Ks / Msf Akten Tillgänglighetsplan för utemiljön i Nynäshamns kommun Ärendebeskrivning Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i Nynäshamns kommun har av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden fått i uppdrag att arbeta fram en tillgänglighetsplan för kommunens utemiljö. Tillgänglighetsplanen ska belysa vilka krav som finns på utemiljöns tillgänglighet enligt lag, vilka ytterligare riktlinjer kommunen arbetar efter samt ge en aktuell bild över fysiska hinder och nödvändiga åtgärder för dessa. Arbetet med tillgänglighetsplan för Nynäshamns kommun påbörjades under hösten Före den 1 april ansvarade tekniska utskottet för de i Tillgänglighetsplanen föreslagna åtgärder, därefter ligger ansvaret på miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 26 april Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar för egen del - att anta förslaget till tillgänglighetsplan för utemiljön i Nynäshamns kommun. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 maj 2011, 93. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar för egen del att anta förslaget till tillgänglighetsplan för utemiljön i Nynäshamns kommun. Yrkanden Ordföranden (S) yrkar att återremittera ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskott för att korrigera förslaget, bl a på sidan 35 där skall ersättas med bör.

18 18(36) Ks 161 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskott för korrigering av beslutsunderlaget, bl a på sid 35 där skall ersätts med bör.

19 19(36) Ks / Ksf Kf:s ordförande Akten Ändring av kommunfullmäktiges arbetsordning Ärendebeskrivning Kommunstyrelseförvaltning har av kommunstyrelsen den 16 juni 2010, 174 fått uppdraget att se över reglerna i kommunfullmäktiges arbetsordning, om när interpellationer väcks och i vilken tid svar ska ges till interpellanten samt regler i arbetsordningen för sammanträdets längd. Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag på ändringar i arbetsordningen 3, 30 och 31. Kommunstyrelseförvaltningen föreslås följande ändringar: 30 och 31 Kommunstyrelseförvaltningen har sett över hela 30 och 31 i arbetsordningen som reglerar förfarandet gällande interpellationer och frågor överlämnar ett förslag till ändringar, bilaga 2. Gällande text för paragraferna i arbetsordning, bilaga 1. 3 Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att 3 första stycket får följande lydelse: Tills presidievalen har förrättats, tjänstgör som ordförande den som har längst sammanlagd tid som ledamot i kommunfullmäktige (ålderspresident). Gällande text för paragrafen i arbetsordning, bilaga 1. I arbetsordningen finns det inget som reglerar sammanträdets längd, inte heller hur lång tid en interpellant får ta i anspråk vid sammanträdet. Kommunstyrelseförvaltningens bedömning är att sammanträdets längd inte bör regleras i arbetsordningen. Istället föreslår kommunstyrelseförvaltningen att partierna gör en gemensam överenskommelse som reglerar både sammanträdets längd och hur lång tid en interpellant får ta i anspråk vid sammanträdet.

20 20(36) Ks 162 Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen, föreslå kommunfullmäktige besluta att - Ändra samtliga punkter i 30 och 31 i den föreslagna arbetsordningen. - Ändra 3 enligt följande - Tills presidievalen har förrättats, tjänstgör som ordförande den som har längst sammanlagd tid som ledamot i kommunfullmäktige (ålderspresident). - Besluta om en gemensam partiöverenskommelse beträffande sammanträdets längd och hur lång tid en interpellant får ta i anspråk vid sammanträdet. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 maj 2011, 94 Arbetsutskottet beslutade att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. Yrkanden Roland Dehlin (M) yrkar följande: 30 punkt 1 föreslagen arbetsordning Mening 2 borttages. Tilläggsyrkande: Tid för kommunfullmäktige är mellan klockan och Kommunfullmäktige äger dock rätt att vid sammanträde förlänga tiden om kommunfullmäktige så beslutar. Interpellationsdebatter och frågedebatter äger rum klocka samma dag som kommunfullmäktige har sammanträde. Kommunfullmäktiges ledamöter kallas även till dessa debatter på likartat sätt som till kommunfullmäktiges sammanträden. Ordföranden (S) yrkar att förslaget att tidigarelägga kommunfullmäktiges sammanträde och interpellationsdebatter och frågedebatter överlämnas till gruppledarträff för kommunfullmäktige för diskussion.

21 21(36) Ks 162 Propositionsordning 1. Bifall eller avslag till Roland Dehlins (M) yrkande om att mening två utgår i föreslagen ny lydelse av 30, punkt Bifall eller avslag till Roland Dehlins (M) tilläggsyrkande om att tiden för kommunfullmäktiges sammanträden kl ska inarbetas i arbetsordningen. 3. Bifall till ordförandens (S) yrkande att överlämna frågan om att tidigarelägga kommunfullmäktiges sammanträden för interpellationsdebatter till gruppledarträff med kommunfullmäktige eller bifall till Roland Dehlins (M) yrkande om tid för interpellationsdebatter och frågedebatter. Proposition 1 Ordföranden (S) ställer propositionen enligt 1 och finner att kommunstyrelsen beslutat att bifalla yrkandet. Proposition 2 Ordföranden (S) ställer proposition enligt 2 och finner att kommunstyrelsen beslutat att bifalla yrkandet. Proposition 3 Ordföranden (S) ställer proposition enligt 3 och finner att kommunstyrelsen beslutat att bifalla ordförandens (S) yrkande.

22 22(36) Ks 162 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att återremitera förslaget till kommunstyrelseförvaltningen för utarbetande av nytt förslag till ändring av kommunfullmäktiges arbetsordning. I förslaget ska inarbetas en tidsgräns för kommunfullmäktiges sammanträden mellan kl Kommunfullmäktige äger dock rätt att vid sammanträde förlänga tiden om kommunfullmäktige så beslutar. I 30, punkt 1 ska andra meningen utgå. Kommunstyrelsen beslutar vidare att överlämna frågan om tidigareläggande av interpellationsdebatten och kommunfullmäktiges sammanträde till gruppledarträff med kommunfullmäktige för diskussion.

23 23(36) Ks / Akten Valfrihetssystem inom hemtjänsten för personer under 65 år, i Nynäshamns kommun Ärendebeskrivning Lag om valfrihetssystem, LOV, är avsedd att fungera som ett frivilligt verktyg för de kommuner och landsting som vill konkurrenspröva verksamhet genom att överlåta valet av utförare till brukaren/invånaren. Detta innebär att kommuner och landsting själva väljer om de vill köpa tjänster som omfattas av LOV eller enligt Lag om offentlig upphandling, LOU. För att brukare under 65 år ska få samma möjligheter att välja utförare inom hemtjänsten som brukare över 65 år förslås det från socialförvaltningen nu att valfrihetssystem införs inom hemtjänsten för brukare under 65 år. En utredning av socialförvaltningen ligger till grund för förslaget. Socialnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 29 mars 2011, 54, att föreslå kommunfullmäktige att införa valfrihetssystem inom hemtjänsten för personer under 65 år, enligt Lag om valfrihetssystem. Socialnämnden bifaller även utredarens förslag för införande. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besluta att införa valfrihetssystem inom hemtjänsten för personer under 65 år, enligt Lag om valfrihetssystem samt att bifalla utredarens förslag för införande. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 maj 2011, 95. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besluta att införa valfrihetssystem inom hemtjänsten för personer under 65 år, enligt Lag om valfrihetssystem samt att bifalla utredarens förslagsinförande.

24 24(36) Ks 163 Yrkande Roland Dehlin (M) yrkar bifall till förslaget med den ändringen att valfrihetssystem bör införas även inom nattpatrullen. Sverre Launy (V) yrkar avslag till arbetsutskottets förslag. Ordföranden (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Propositionsordning Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 1. Bifall eller avslag till arbetsutskottets förslag. 2. Därefter ställs proposition på bifall eller avslag till Roland Dehlins (M) tilläggsyrkande. Proposition 1 Ordföranden (S) ställer proposition på bifall eller avslag till arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat att bifalla arbetsutskottets förslag. Proposition 2 Ordföranden (S) ställer proposition på bifall eller avslag till Roland Dehlins (M) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat att avslå yrkandet. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att införa valfrihetssystem inom hemtjänsten för personer under 65 år, enligt Lag om valfrihetssystem i enlighet med socialnämndens förslag.

25 25(36) Ks 163 Reservationer Sverre Launy (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande. Roland Dehlin (M), Tommy Lekenmyr (M), Harry Bouveng (M) och Aneta Widengren (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för Roland Dehlins (M) yrkande.

26 26(36) Ks / Akten Valfrihetssystem inom funktionshinderområdet, insatsen daglig verksamhet, enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Ärendebeskrivning Lag om valfrihetssystem, LOV, är avsedd att fungera som ett frivilligt verktyg för de kommuner och landsting som vill konkurrenspröva verksamhet genom att överlåta valet av utförare till brukaren/invånaren. Detta innebär att kommuner och landsting själva väljer om de vill köpa tjänster som omfattas av LOV eller enligt Lag om offentlig upphandling, LOU. För att öka valmöjligheterna för brukare med rätt till daglig verksamhet föreslås det från socialförvaltningen nu att valfrihetssystem införs inom funktionshinderområdet, insatsen daglig verksamhet, i Nynäshamns kommun. En utredning av socialförvaltningen ligger till grund för förslaget. Socialnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 29 mars 2011, 53, att föreslå kommunfullmäktige att införa valfrihetssystem inom funktionshinderområdet, insatsen daglig verksamhet, enligt Lag om valfrihetssystem. Socialnämnden bifaller även utredarens förslag för införande. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besluta att införa valfrihetssystem inom funktionshinderområdet, insatsen daglig verksamhet, enligt Lag om valfrihetssystem samt att bifalla utredarens förslag för införande. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 maj 2011, 96. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att införa valfrihetssystem inom funktionshinderområdet, insatsen daglig verksamhet, enligt Lag om valfrihetssystem samt att bifalla utredarens förslag för införande.

27 27(36) Ks 164 Yrkande Roland Dehlin (M) yrkar bifall till förslaget med den ändringen att valfrihetssystem bör införas inom alla områden inom funktionshinderområdet. Sverre Launy (V) yrkar avslag till arbetsutskottets förslag. Ordföranden (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Propositionsordning Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 1. Bifall eller avslag till arbetsutskottets förslag. 2. Därefter ställs proposition på bifall eller avslag till Roland Dehlins (M) tilläggsyrkande. Proposition 1 Ordföranden (S) ställer proposition på bifall eller avslag till arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat att bifalla arbetsutskottets förslag. Proposition 2 Ordföranden (S) ställer proposition på bifall eller avslag till Roland Dehlins (M) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat att avslå yrkandet. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att införa valfrihetssystem inom funktionshinderområdet, insatsen daglig verksamhet, enligt Lag om valfrihetssystem i enlighet med socialnämndens förslag. Reservationer Sverre Launy (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande. Roland Dehlin (M), Tommy Lekenmyr (M), Harry Bouveng (M) och Aneta Widengren (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för Roland Dehlins (M) yrkande.

28 28(36) Ks / Msf, plan Planeringschefen Akten Detaljplan för Nynäshamn 2:143 m fl bostäder vid Strandvägen i Nynäshamn, beslut om avslut Ärendebeskrivning Ärendet beskrivs i miljö- och samhällsbyggnadsnämndes beslutspunkt Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att avsluta ärendet, detaljplan för Nynäshamn 2:143 m fl, bostäder vid Strandvägen. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 maj 2011, 97. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att avsluta ärendet, detaljplan för Nynäshamn 2:143 m fl, bostäder vid Strandvägen. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att avsluta ärendet, detaljplan för Nynäshamn 2:143 m fl, bostäder vid Strandvägen.

29 29(36) Ks / Akten Ansökan om planändring för Trehörningen 25 Ärendet utgår.

30 30(36) Ks / Akten Svar på medborgarförslag om tillgängligheten av tobaksvaror i kommunen Ärendebeskrivning Per Larsson har i ett medborgarförslag daterat den 9 december 2009 föreslagit att kommunen ska införa ett förbud mot exponering av tobaksvaror i butikerna samt att kontrollen av inköp av tobaksvaror skärps. Syftet ska vara att minska konsumtionen av tobaksvaror för unga i kommunen. Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 12 april Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens föreslår kommunstyrelsens föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 maj 2011, 101. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarförslaget. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.

31 31(36) Ks / Utredaren Akten Svar på motion om kostnadsfria trygghetslarm Ärendebeskrivning Turid Rosenlund (PP) har i en motion daterad den 2 maj 2008 föreslagit att Nynäshamns kommuns ansvariga verkar för att det trygghetslarm, som är tillgängligt för äldre personer i behov av ett sådant, blir avgiftsfritt så att alla som behöver ett larm kan få det utan kostnad. Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 26 april Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen förslå kommunfullmäktige att avslå motionen. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 maj 2011, 102. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att avslå motionen. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att återremittera motionen till kommunstyrelse förvaltningen för komplettering med aktuella uppgifter om kostnader för larm.

32 32(36) Ks / Västerby Bygdegårdsförening Ksf Akten Västerby Bygdegårdsförenings ansökan till Boverket om investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler Ärendebeskrivning Västerby bygdegårdsförening har hos Boverket ansökt om investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler. Ansökan avser medel för nyborrning av brunn, alternativt vattenfilter. För att ansökan ska beviljas krävs en medfinansiering av kommunen med minst 30 %. Föreningen har reviderat sin ursprungliga ansökan och ansökan avser nu enbart medel för vattenfilter, alternativt nyborrning av brunn. Den ursprungliga ansökan hade en totalkostnad på kr och innefattade även en ansökan om bergvärme. Totalkostnaden är nu kr, sökta medel från Boverket är kr, föreningen betalar kr. Kommunens bidrag med 30 % motsvarar i den reviderade ansökan kr. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att bidra med 30 % av det bidragsunderlag som Boverket fastställer i ärendet. Kommunens yttrande är brådskande då ansökningar om bidrag för 2011 beslutas av Boverket den 26 maj Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar under förutsättning att Boverket beviljar ansökan bidra med 30 % av det bidragsunderlag som Boverket fastställer i ärendet, högst kr. Bidraget finansieras av kommunstyrelseförvaltningens konto för stöd till samlingslokaler. Yrkanden Roland Dehlin (M) och ordföranden (S) yrkar avslag till Västerby Bygdegårdsförenings ansökan. Ordföranden (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att utarbeta riktlinjer för bidrag till samlingslokaler.

33 33(36) Ks 169 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att 1. avslå Västerby bygdegårdsföreningens ansökan om investeringsbidrag, 2. uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att utarbeta riktlinjer för bidrag till samlingslokaler.

34 34(36) Ks 170 1/ Akten Anmälan av delegationsbeslut Arbetsutskottets protokoll Tillfällig ledighet med lön 7 LFF, beslut under tiden , ks handlnr 1386 och 15465/2011. Fullmakt utfärdad för ombud, vid fastighetsbestämning, avstyckning ect från Torp 10:1, ks handlnr 1564/2011. Beslut om bidrag till föreningen Röda Korset, Ösmo ks handlnr 1519/2011. Beslut om förordnande av vikarierande kommunchef, ks handlnr 1380/2011. Lokala kollektivavtal träffade av seniorrådgivaren under tiden med stöd av kommunstyrelsens delegation. Ks handlnr 1502/2011. Kommunchefens beslut om tillfällig stabsorganisation inom kommunstyrelseförvaltningen. Ks handlnr 1462/2011. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen om delegationsbesluten till handlingarna.

35 35(36) Ks 171 Skrivelser och beslut Energimyndigheten - Revidering Riksintresse vindbruk under Länsstyrelsens beslut Tillstånd till allmän kameraövervakning vid AGA GAS terminal, Nynäshamn Beslut att inte ta upp medborgarförslag till prövning Ansvarsfriheten Tillfällig stabsorganisation inom kommunstyrelseförvaltningen Regionalt cykelstråk sträckan Kvarnängen - Älgviken, utökning av beviljade investeringsmedel. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att lägga skrivelserna och besluten till handlingarna.

36 36(36) Ks 172 Cirkulär 11:14 Vårpropositionen för år :16 Kommunal fastighetsavgift 2011 och :21 Budgetförutsättningar för åren :23 Konsekvenser av skärpta behörighetsregler och legitimation för lärare och förskollärare 11:24 Preliminär kostnads- och LSS-utjämning 2012 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att lägga cirkulären till handlingarna.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS. Anna Ljungdell (S), ordförande Daniel Adborn (FP) Roland Dehlin (M)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS. Anna Ljungdell (S), ordförande Daniel Adborn (FP) Roland Dehlin (M) 1(20) Plats och tid Nämndhuset lokal: Viksten, kl 08.30-12.05 Beslutande Anna Ljungdell (S), ordförande Daniel Adborn (FP) Roland Dehlin (M) Övriga närvarande Jan Heimdal, t f kommunchef Staffan Lundquist,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Roland Dehlin (M) och Daniel Adborn (FP)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Roland Dehlin (M) och Daniel Adborn (FP) 1(8) Plats och tid Nämndhuset, sammanträdeslokal: Landsort kl 08.30-11.55 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Roland Dehlin (M) och Daniel Adborn (FP) Justeringens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Daniel Adborn (FP) och Harry Bouveng (M)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Daniel Adborn (FP) och Harry Bouveng (M) 1(6) Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn lokal: Landsort, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera och Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Kommunstyrelseförvaltningen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Agneta Tjärnhammar (M) och Tore Åkerbäck (S)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Agneta Tjärnhammar (M) och Tore Åkerbäck (S) 1(22) Plats och tid Folkets Hus Nynäshamn, Mysingen 15 juni 2011, kl 19.00-20.50 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Agneta Tjärnhammar (M) och Tore Åkerbäck

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-03-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-03-16 1(11) Plats och tid Beslutande Nämndhuset Nynäshamn, sammanträdesrummet på Kansliavdelningen, kl 10.00-12.05 Catrine Ek (MP), ordförande Daniel Adborn (FP) Thomas Johansson (S) Bodil Toll (M) Harry Bouveng

Läs mer

PROTOKOLL Sida 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

PROTOKOLL Sida 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum PROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn lokal: Landsort, kl. 08.30-12.20, 13.20-16.15 Beslutande Anna Ljungdell (S) ordförande Nicholas Nikander (L) tjänstgör för Daniel Adborn under f m Daniel

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Helen Sellström-Edberg (S) och Jörgen Måhlgren (S)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Helen Sellström-Edberg (S) och Jörgen Måhlgren (S) 1(14) Plats och tid Folkets hus, Nynäshamn kl 15.00-20.10 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Helen Sellström-Edberg (S) och Jörgen Måhlgren (S) Justeringens

Läs mer

K U N G Ö R E L S E. 4. Mål och budget 2013-2016 samt ekonomisk plan för 2014-2016

K U N G Ö R E L S E. 4. Mål och budget 2013-2016 samt ekonomisk plan för 2014-2016 K U N G Ö R E L S E Kommunfullmäktige i Nynäshamn kallas att sammanträda i Folkets Hus Nynäshamn, Mysingen, onsdagen den 14 november 2012, kl 15.00, varvid följande ärenden behandlas: 1. Upprop och anmälningar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1(10) Plats och tid Nämndhuset Nynäshamn, lokal: Örngrund, kl 08.30-09.00 Beslutande Daniel Adborn (FP), ordförande Harry Bouveng (M) Övriga närvarande Utses att justera Birgitta Elvås, kommunchef Johan

Läs mer

PROTOKOLL Sida 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

PROTOKOLL Sida 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum PROTOKOLL Sida 1 Sammanträdesdatum 2017-11-01 Plats och tid Nämndhuset Nynäshamn, sammanträdesrum Landsort, 2017-11-01 kl. 13:00-13.25 Beslutande Patrik Isestad (S), ordförande Daniel Adborn (L) Thomas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Daniel Adborn (FP) och Roland Dehlin (M)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Daniel Adborn (FP) och Roland Dehlin (M) 1(40) Plats och tid Nämndhuset, lokal: Landsort kl 08.30-11.15 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Daniel Adborn (FP) och Roland Dehlin (M) Justeringens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Anna Ljungdell (S) och Harry Bouveng (M)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Anna Ljungdell (S) och Harry Bouveng (M) 1(13) Plats och tid Folkets Hus, Nynäshamn kl. 19.00-20:55 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Anna Ljungdell (S) och Harry Bouveng (M) Justeringens plats

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum :00-17:00

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum :00-17:00 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2011-08-31 14:00-17:00 Beslutande Roger Hansson Gunilla Josefsson 14:00-15:30 32-33 Veronica Almroth Claes Nordevik 15:30-17:00 34-35 Ingrid Cassel Bengt Johansson

Läs mer

PROTOKOLL Sida 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

PROTOKOLL Sida 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum PROTOKOLL Sida 1 Sammanträdesdatum 2019-05-29 Plats och tid Nämndhuset Nynäshamns kommun, lokal Landsort, 2019-05-29 kl. 08:30-11:58 Mötet ajournerades 10:07-10:20 och 11:38-11:46. Beslutande Harry Bouveng

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-04-27

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-04-27 1(10) Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn, sammanträdesrum B-huset plan 1, kl 10.00-11.55 Beslutande Catrine Ek (MP), ordförande Harry Bouveng (M) Daniel Adborn (FP) Thomas Johansson (S) Övriga närvarande

Läs mer

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-02-03, kl 0900-1200 ande Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi,

Läs mer

Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-05-04 1 (20) Plats och tid Rådhusets 2:a våning kl 10.00 Beslutande Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-06-19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-06-19 1(7) Plats och tid Nämndhuset, lokal: Landsort, kl 8.15-8.25 Beslutande Bo Persson (FP), ordförande, tjänstgör för Daniel Adborn (FP) Daniel Adborn (FP), deltar inte i handläggningen på grund av jäv 82-84

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Miriam- Irene Malm (V) och Yvonne Lundin (S)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Miriam- Irene Malm (V) och Yvonne Lundin (S) 1(17) Plats och tid Folkets hus, Nynäshamn kl 15.00-19:15 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Miriam- Irene Malm (V) och Yvonne Lundin (S) Justeringens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-02-20

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-02-20 1(38) Plats och tid Nämndhuset, lokal: Landsort kl 08.30-11.55 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Daniel Adborn (FP) och Harry Bouveng (M) Justeringens

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden

Protokoll. Socialnämnden Socialnämnden 4-7 2 4 Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd - Harrys Alingsås...4 5 Ansökan om utvecklingsmedel för insatser mot våld i nära relationer...5 6 Ansökan om statsbidrag för verksamhet

Läs mer

27 ordinarie ledamöter jämte 7 tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Jan Norlund, kommunchef Eva R Stensson, kommunsekreterare

27 ordinarie ledamöter jämte 7 tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Jan Norlund, kommunchef Eva R Stensson, kommunsekreterare Kommunfullmäktige 2009-05-27 65 Plats och tid Församlingshemmet, 2009-05-27 kl 19.00-19.30 Beslutande 27 ordinarie ledamöter jämte 7 tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Övriga deltagande

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Folkets hus i Torsås, 2017-11-28, 17.00 17.30 Beslutande Henrik Nilsson Bokor, S ordförande Roland Swedestam, S Susanne Rosén, S Roger Isberg,

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Harry Bouveng (M) och Adriana Haxhimustafa (S)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Harry Bouveng (M) och Adriana Haxhimustafa (S) 1(44) Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn, lokal Landsort kl 08.30-11.30 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Harry Bouveng (M) och Adriana Haxhimustafa

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-06-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-06-04 1(20) Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Örngrund kl 8.30-9.00 Beslutande Daniel Adborn (FP), ordförande Harry Bouveng (M) Övriga närvarande Utses att justera Birgitta Elvås, kommunchef Bertil

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (9) Plats Lomma kommunhus, Önnerup Tid 2018-04-04, kl. 08:00-11:33 Sammanträdesdatum s. 1 (9) Beslutande Övriga deltagare Robert Wenglén (M) Christian Idström (M) Remco Andersson (L) Lisa Bäck (S) Lennart

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (12)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (12) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (12) Plats och tid Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna, Kl. 19.00-19.53 ande Ersättare Övriga närvarande Raimo Vuojärvi (M) ordförande, Hans Heneby (M), Jenny

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2007-03-22 1 Plats och tid Torsdag 22 mars 2007 kl 19.00-19.50 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-01-22

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-01-22 1(36) Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort, kl 08.30-12.00, 13.00-16.30 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Daniel Adborn (FP) och Harry

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

PROTOKOLL Sida 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Kommunhuset Nynäshamn, sammanträdesrum Landsort, kl

PROTOKOLL Sida 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Kommunhuset Nynäshamn, sammanträdesrum Landsort, kl PROTOKOLL Sida 1 Sammanträdesdatum 2018-10-03 Plats och tid Kommunhuset Nynäshamn, sammanträdesrum Landsort, 2018-10-03 kl. 08.30-15.30 Beslutande Patrik Isestad (S), Ordförande Thomas Johansson Inger

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

PROTOKOLL Sida 1 Valnämnden Sammanträdesdatum

PROTOKOLL Sida 1 Valnämnden Sammanträdesdatum PROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunhuset Nynäshamn, kl. 14.00-15.00 Beslutande Yvonne Lorentzson (S), ordförande Bengt Holwaster (MP) Bo Persson (L) Margaretha Gustavson (M) Per Malmsten (M) Icke tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Anna Ljungdell (S) och Jan Rundquist (M)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Anna Ljungdell (S) och Jan Rundquist (M) 1(47) Plats och tid Folkets hus, Nynäshamn kl 19.00-21.45 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Anna Ljungdell (S) och Jan Rundquist (M) Justeringens plats

Läs mer

Kommunkontoret Djurås , kl. 14:

Kommunkontoret Djurås , kl. 14: Kommunstyrelsen 2018-11-08 1 (17) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13:00-13:30 Beslutande Ledamöter Fredrik Jarl (C), ordförande Kerstin Stenquist (C) Erik Warg (C) Irene Homman (S) Tomas Fredén

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset i Kinna, klockan 08.30-11.50. Paus klockan 09.45-10.00. Beslutande S Lisa Dahlberg L Niklas Herneryd C Lena Ferm Hansson M Tomas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Enligt förteckning. Enligt förteckning

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Enligt förteckning. Enligt förteckning 1(25) Plats och tid Folkets Hus, Nynäshamn kl 19.00-21:15 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Kommunstyrelseförvaltningen,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-09-14

Sammanträdesdatum 2011-09-14 1(16) Plats och tid Nämndhuset, lokal: Landsort kl 08.30-09.55 Beslutande Anna Ljungdell (S), ordförande Daniel Adborn (FP) Roland Dehlin (M) Övriga närvarande Utses att justera Jan Heimdahl, tf kommunchef

Läs mer

SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammantradesdatum

SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammantradesdatum 15,s14-4.-.z eso 1(9) Plats och tid Beslutande Namndhuset, Nynashamn, lokal: Bedaron, kl 10.00-12.05 Catrine Ek (MP), ordforande Bodil Toll (M) Daniel Adborn (FP) Thomas Johansson (S) Ovriga narvarande

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-24

Sammanträdesdatum 2011-05-24 1(14) Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort kl. 08.30-09.00 Beslutande Daniel Adborn (FP) ordf. Roland Dehlin (M) Jörgen Måhlgren (S) Övriga närvarande Sebastian Furén, sekreterare Jan Heimdahl,

Läs mer

Ajournering

Ajournering 1(11) Plats och tid Sammanträdesrummet Roten, Kommunhuset, Svalöv, kl 16.30-17.15 Ajournering 16.50-16.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Jan Zielinski (S), ordförande Fredrik Jönsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (11) Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (11) Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Hässleholms kommun, Kommunfullmäktige Sammanträdesdag Datum då anslaget 2010-10-08 sätts

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5)

PROTOKOLL 1 (5) PROTOKOLL 1 (5) 2016-09-13 Kommunstyrelsen Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl. 09.45 09.55 Beslutande Lorents Burman (S), ordförande Agneta Hansson (V) Andreas Löwenhöök (M), ej 404 Andreas

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Kommunfullmäktige Enligt sammanträdeslista, bilaga A

Kommunfullmäktige Enligt sammanträdeslista, bilaga A Sammanträdesdatum 18 Plats och tid Björnekullaskolan, Åstorp kl 19.00-20.30 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Övriga deltagare Yngve Olsson, ersättare Kjell Malmgren, ersättare Bertil Göransson,

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Nr Sida (5)

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Nr Sida (5) 2013-06-14 6 1(5) Plats och tid Fröågruva, Åre, sammanträdeslokal Gruvvinden kl 13.30 14.00 Beslutande Leif Nord, M, ordförande Egon Eriksson, M Daniel Danielsson, C Åke Granlöv, C Gunnar Söderberg, FP

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

Folkets hus, Amazon, Flen

Folkets hus, Amazon, Flen 198 Plats och tid Folkets hus, Amazon, Flen Kl 17.00-17.05 Beslutande Övriga deltagare Anders Berglöv (S), ordförande Lars Falk (A2), 1:e vice ordförande Björn Zetterqvist (M), 2:e vice ordförande Stefan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2018-12-12 227 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 19.00-20.20. Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av: Samuel Wigenstam, Kristina Taimi, Marcus

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

Plats och tid. Beslutande. PROTOKOLL Sida 1 Kommunstyrelsens landsbygdsutskott Sammanträdesdatum Övriga deltagare.

Plats och tid. Beslutande. PROTOKOLL Sida 1 Kommunstyrelsens landsbygdsutskott Sammanträdesdatum Övriga deltagare. PROTOKOLL Sida 1 Sammanträdesdatum 2018-03-12 Plats och tid Folkets Hus Nynäshamn, lokal: Ejdern Svanen 2018-03-12 kl. 09:00-12.05 Beslutande Daniel Adborn (L), ordförande 5-7, närvarande t o m 11.50 del

Läs mer

Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn lokal: Örngrund kl

Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn lokal: Örngrund kl PROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn lokal: Örngrund kl. 08.30-09.45 Beslutande Patrik Isestad (S), ordförande Catrine Ek (MP), tjänstgör för Daniel Adborn (L) Harry Bouveng (M) Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Lomma kommunhus, sammanträdesrum Alnarp Tid 2018-09-17, kl. 18:34-19.27 Sammanträdesdatum s. 1 (7) Beslutande Övriga deltagare Alf Michelsen (M) Lennart Månsson (M) Rune Netterlid (S) Monica Thomhave

Läs mer

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2015-01-13, kl 0900-1130 ande Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V Anna

Läs mer

PROTOKOLL 1(19) Sammanträdesdatum

PROTOKOLL 1(19) Sammanträdesdatum 1(19) Plats och tid: Mötesrum Hövdingasalen, kl 08:30-09:20 Beslutande och tjänstgörande ersättare: Närvarande ersättare och övriga deltagande: Mikael Berglund (S), ordf Dan Björk (M) Isabell Korn (M)

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2009-02-25 1 Plats och tid Församlingshemmet, 2009-02-25 kl 19.00-19.15 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 17 Socialnämnden Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 17 Socialnämnden Sammanträdesdatum Plats och sammanträdestid Närvarande ledamöter Kommunfullmäktigesalen 09:00 11:45 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 17 Anna Lena Carlsson (C), ordförande Britt-Marie Winberg (MP), 1:e vice ordförande Leif

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-02-23 Sida 1 av 7

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-02-23 Sida 1 av 7 Kommunstyrelsen 2009-02-23 Sida 1 av 7 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 16.05-16.30 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S), ordf. Birgitta Höijer (C) Bjarne Rasmussen (S) Annika Engelbrektsson (S) Roland

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Plats och tid Norra Bergens äldreboende, Askersund, den 22 februari 2010 kl 13.00-17.10 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen :15-10:00

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen :15-10:00 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen 2014-04-09 8:15-10:00 Beslutande Kristina Svensson Lotta Husberg Veronica Almroth Lars-Åke Gustavsson Sven Olsson Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Hotell Gässlingen, Skanör Tid Tis-onsdagen den 29-30 september 2015 kl. 09.00-17.30, 09.00-14.30 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-01-19 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-01-19 1 (6) Kommunledningsutskottet 2012-01-19 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 11.50 Beslutande Kent Ingvarsson (M), ordförande Hans Sabelström (C) Malin Hedberg (S) Anette Håkansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (-) Stig Gerdin (Alt) Peter Svensson (S) Gudrun Bengtsson (SD)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (-) Stig Gerdin (Alt) Peter Svensson (S) Gudrun Bengtsson (SD) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen kl. 09:00-11:50 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (-) Stig Gerdin (Alt) Peter Svensson (S) Gudrun Bengtsson (SD)

Läs mer

IP Malung-Sälens kommun

IP Malung-Sälens kommun IP Malung-Sälens kommun ID 1 Plats och tid Beslutande Orrskogen, Malung, kl. 16:00-16:30 Kurt Podgorski (S), ordförande Christin Löfstrand (V) Lars-Erik Bech (V) Pär Kindlund (C) Bitte Lindberg-Ås (S)

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare

Kommunstyrelsen. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare 1(6) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 17.30 18.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordförande Fredrik Jönsson (C) Stefan Pettersson (M), tjg ers för Olof

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Lars Rundgren

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden Socialnämnden Sammanträdesdag 2015-04-07 Innehåll 55 Tillkommande/utgående ärenden och godkännande av föredragningslista... 67 56 Redovisning av delegationsbeslut... 68 57 Anmälan av utskottsprotokoll...

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 22 Socialnämnden Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 22 Socialnämnden Sammanträdesdatum Plats och sammanträdestid Närvarande ledamöter Frånvarande ledamöter Närvarande ersättare Tjänstgörande ersättare Frånvarande ersättare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Roland Dehlin (M) och Daniel Adborn (FP)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Roland Dehlin (M) och Daniel Adborn (FP) 1(61) Plats och tid Nämndhuset, lokal: Landsort kl 08.30-13.30 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Roland Dehlin (M) och Daniel Adborn (FP) Justeringens

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred 11 september 2018 kl. 08:30-11.35 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Rosie Folkesson, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande Lars

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Socialkontoret, Norrtälje, kl , Enligt förteckning

Socialkontoret, Norrtälje, kl , Enligt förteckning NORRTÄLJE KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL 2014-06-13 Plats och tid ande Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-09.50, 10.30-11.00 Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1(15) Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Örngrund kl 08.30-09.30 Beslutande Daniel Adborn (FP), ordförande Jörgen Måhlgren (S), tjänstgör för Anna Ljungdell (S) Harry Bouveng (M) Övriga närvarande

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

Marlen Jensen (SD) ersättare Göran Granberg (SD) ersättare

Marlen Jensen (SD) ersättare Göran Granberg (SD) ersättare Sammanträdesprotokoll Sida 1 (6) Plats och tid Stadshuset, 19.10-19.20 Beslutande Johan Andersson (S) ordförande Henrik Wöhlecke (M) 1:e vice ordförande Annette Linander (C) 2:e vice ordförande Fredrik

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Stefan Yngstrand (FP)

Stefan Yngstrand (FP) Kommunstyrelsen 2015-03-12 1 (6) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kl. 08:30-11:00 (ajournering 09:00-10:10) Beslutande Ronny Löfquist (S) ordförande Håkan Bengtsson (C) tjg.ers. Marie-Louice Lindström

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15 Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 februari 2015, klockan 15:00-17.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Ulla Eriksson Berg

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Plats och tid Nämndhuset Nynäshamn, lokal: Bedarön kl. 09:00-11:25. Beslutande

Plats och tid Nämndhuset Nynäshamn, lokal: Bedarön kl. 09:00-11:25. Beslutande PROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Nämndhuset Nynäshamn, lokal: Bedarön kl. 09:00-11:25 Beslutande Catrine Ek (MP), ordförande Daniel Adborn (L) Harry Bouveng (M) Bodil Toll (M) Thomas Johansson (S) Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Harry Bouveng (M) och Daniel Adborn (FP)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Harry Bouveng (M) och Daniel Adborn (FP) 1(34) Plats och tid Nämndhuset, lokal: Landsort kl 08.30-10.40 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Harry Bouveng (M) och Daniel Adborn (FP) Justeringens

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1 Socialnämnden 2008-02-05 1 Plats och tid Svegs Hälsocentral, kl 09.00-14.10 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Stig Holm (c) kl 09.00-14.00

Läs mer

Sida Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sida Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Sammanträdesdatum 2011-01-11 1 Plats och tid Skinnskattebergs kommunhus, kl 13.15-16.20 ande Agneta Fleismark, ordförande, Landstinget Västmanland Henry Komulainen, vice ordförande, Försäkringskassan

Läs mer