SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Enligt förteckning. Enligt förteckning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Enligt förteckning. Enligt förteckning"

Transkript

1 1(25) Plats och tid Folkets Hus, Nynäshamn kl :15 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Kommunstyrelseförvaltningen, Kansliavdelningen fredagen 17 januari kl 13:00 Lina Pennlert Paragrafer 1-17 Ordförande Tommy Söderblom (S) Justerande Lars Lindberg (S) Kaisa Persson (FP) BEVIS Organ Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelseförvaltningen, Kansliavdelningen Underskrift Lina Pennlert

2 2(25) Beslutande Parvaneh Ahmadi (S) tjänstgör istället för Ilija Batljan (S) Malin Friberg (M) Anna Ljungdell (S) Eivor Sjöberg (M) tjänstgör istället för Bodil Toll (M) Liselotte Vahermägi (S) Harry Bouveng (M) Tommy Söderblom (S), ordförande Daniel Adborn (FP) Gunnel Jonsson (M) tjänstgör istället för Agneta Tjärnhammar (M) Lars Lindberg (S) Bengt Holwaster (MP) Sverre Launy (V) Miriam-Irene Malm (V) Marianne Jonsson (M) Tore Åkerbäck (S) Lena Dafgård (SN) Maj-Britt Augustsson (S) Antonella Pirrone (KD) Christer Dahl (S) tjänstgör istället för Gunnar Karlsson (S) Dick Larsson (C) Jan Rundquist (M) Ola Hägg (S) Magnus Lindberg (FP) tjänstgör istället för Leif Stenquist (FP) Georgios Tsiouras (M) Helen Sellström- Edberg (S) Matilda Rosenqvist (M) Jörgen Måhlgren (S) Catrine Ek (MP) Helen A Jonsson (M) 1-11 Curt Leven (M) tjänstgör istället för Helen A Jonsson Maria Schneider (S) Göran Briving (M) Whille Karlsson (S) Ivar Sjöberg (M) Rolf Åberg (SN) Yvonne Lundin (S) Johan Augustsson (S) Kaisa Persson (FP) tjänstgör för Helena Göransson (FP) Turid Rosenlund (-) Lars Malmlöf (M)

3 3(25) Ersättare Curt Lewen (M) (tjänstgör 12-17) German Araya de Castilla (MP) Margaretha Gustavsson (M) Ove Forsberg (S) Gill Lagerberg (S) Göran Karlsson (S) Roland Junerud (S) Birgitta Pettersson Launy (V) Robert Norberg (PP) Morgan Karlsson (PP) Övriga Birgitta Elvås, kommunchef Lina Pennlert, sekreterare

4 4(25) Kf 1 Upprop och anmälningar om förhinder Upprop förrättas. Kommunfullmäktige består av 39 ledamöter.

5 5(25) Kf 2 Kungörelse av fullmäktigesammanträdet Kungörelse av fullmäktigesammanträdet anslogs på kommunens anslagstavla den 20 december Kungörelsen infördes i Nynäshamns Posten den 7 januari Kallelse utsändes till fullmäktiges ledamöter den 3 januari Kommunfullmäktige konstaterar att sammanträdet har utlysts i behörig ordning.

6 6(25) Kf 3 Justering av sammanträdets protokoll Lars Lindberg (S) och Kaisa Persson (FP) utses att jämte ordföranden Tommy Söderblom (S) justera sammanträdets protokoll. Justeringen kommer att ske på kommunstyrelseförvaltningen, kansliavdelningen, den 17 januari 2014 kl 13:00.

7 7(25) B. Toll H. Bouveng L.Dafgård Ks-ordf Msn-ordf Akten Kf 4 20/2014 Interpellationsbehandling Vid sammanträdet den 11 december 2013 väcktes interpellationer från: Lena Dafgård (SN) angående workshop om väg 225 till kommunstyrelsens ordförande Anna Ljungdéll (S). Bodil Toll (M) och Harry Bouveng (M) angående regelverket för torghandel till miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande Interpellationerna debatteras. Kommunfullmäktige beslutar att interpellationerna från Lena Dafgård (SN), Harry Bouveng (M) och Bodil Toll (M) är färdigbehandlade.

8 8(25) Kf 5 201/ KC EC Alkärrspl.AB T. Nynäs AB Nynäs.- Offshore AB Akten Översyn av Nynäshamns helägda kommunala bolag Ärendebeskrivning Kommunstyrelsens arbetsutskott har i beslut den 21 december 2010 gett kommunchefen i uppdrag att ta fram en översyn över ägardirektiv för samtliga helägda bolag. Dessutom har kommunstyrelsen den 21 augusti 2013 beslutat att kommunstyrelseförvaltningen ska genomföra en översyn över ändamålen och förbättrad kontroll av kommunens helägda bolag. Översynen ska vara klar för beslut under Nynäshamns kommun innehar sju aktiebolag där kommunen direkt eller indirekt innehar samtliga aktier. Nedan redogörs närmare för de tre som är av intresse för förslaget till beslut. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningen förslår kommunstyrelsen besluta att avveckla bolagen Alkärrsplan AB, Turist Nynäs AB och Nynäshamns Offshore AB och att kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att genomföra avvecklingen under år Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 25 november Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 1. avveckla bolagen Alkärrsplan AB, Turist Nynäs AB och Nynäshamns Offshore AB 2. ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att genomföra avvecklingen under år Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 18 december 2013, 250.

9 9(25) Kf 5 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 1. avveckla bolagen Alkärrsplan AB, Turist Nynäs AB och Nynäshamns Offshore AB 2. ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att genomföra avvecklingen under år Yrkanden Anna Ljungdell yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Kommunfullmäktige beslutar att 1. avveckla bolagen Alkärrsplan AB, Turist Nynäs AB och Nynäshamns Offshore AB 2. ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att genomföra avvecklingen under år 2014.

10 10(25) Kf 6 86/ EC Akten Delårsrapport 2013 för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund Ärendebeskrivning Södertörns Miljö- och Hälsoskyddsförbund har översänt delårsrapport för år Miljö- och Hälsoskyddsförbundets utfall per sista augusti ligger tkr över budget. Intäkterna för tillsyn och ärendehandläggning är 104 tkr lägre än budget och kostnaderna är tkr lägre än budget. Prognosen för år 2013 är ett underskott mot budget på tkr. Det prognostiserade underskottet har sin grund i ökade kostnader i samband med en översyn av förbundets styrning samt utbyte av datorer och uppdatering och ompaketering av dataprogram, som inte är budgeterade. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna delårsrapport 2013 för Södertörns Miljö- och Hälsoskyddsförbund. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 18 december 2013, 247 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna delårsrapport 2013 för Södertörns Miljö- och Hälsoskyddsförbund. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapport 2013 för Södertörns Miljö- och Hälsoskyddsförbund.

11 11(25) Mex BoKlok Housing Akten Kf 7 142/ Markanvisningsavtal för utveckling av del av Nickstadalen etapp II Ärendebeskrivning 2008 antogs en detaljplan för Nickstadalen etapp II. Detaljplanens syfte var att möjligöra ny bostadsbebyggelse i Nickstadalen. Som en följd av detaljplanen för Nickstadalen etapp II skrev Nynäshamns kommun 2008 ett exploateringssavtal med Skanska Mark och Exploatering Nya Hem AB, nedan kallad Skanska. I avtalet förvärvade Skanska av kommunen del av fastigheten Nynäshamn 2:1, den kvartersmark som omfattas av detaljplanen. Skanska överlät år 2011 avtalet till sitt helägda dotterbolag BoKlok Housning AB. Nynäshamns kommun och Boklok har senare kommit överens om att försäljningen av exploateringsområdet ska återgå. Kommunen har nu tecknat ett avtal om upphörande av exploateringsavtal med Boklok samt ett markanvisningsavtal med en ny exploatör. BoKlok har genom ett exploateringssavtal förvärvat den mark som i detaljplan för Nickstadalen etapp II är utlagd som kvartersmark. Den kvartersmark som förvärvades bestod av tre lotter, lotten A, B resp. C, se bifogad karta bilaga 1. Kommunen och Boklok har kommit överens om att låta försäljningen återgå. Kommunen har träffat ett markansvisningsavtal med Balder 2012 AB som är ett bolag inom koncernen Fastighets AB Balder. Markanvisningsavtalet reglerar markköp av lotterna B och C samt genomförandefrågor till följd av exploateringen. Balder ska vara ägare av fastigheten och K-fastigheter ska förvalta fastigheten. Exploatören avser bebygga området med cirka 10 bostadshus med cirka 88 hyreslägenheter. Bebyggelsen avses påbörjas så snart som möjligt och enligt en preliminär tidplan påbörjas markarbeten under våren Kommunen är, i enligt med gällande detaljplan, huvudman för allmänna platser och ansvarar för projektering och utbyggnad av och densamma. Allmänna anläggningar som är en följd av denna exploatering är en ny lokalgata (Tangostigen). Den, ombyggnad av Nickstabadsvägen (inklusive ombyggnad av VAanläggningar), som planerades i samband med exploateringen av Nickstadalen etapp I, aktualiseras och ska genomföras vid exploateringen av Nickstadalen etapp II Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 20 november 2013.

12 12(25) Kf 7 Förslag till beslut: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 1 godkänna undertecknat avtal om upphörande av exploateringsavtal avseende del av fastigheten Nickstadalen 2:1 (Nickstadalen etapp II) 2 godkänna undertecknat markanvisningsavtal för utveckling av del av Nickstadalen etapp II Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 18 december 2013, 251 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 1 godkänna undertecknat avtal om upphörande av exploateringsavtal avseende del av fastigheten Nickstadalen 2:1 (Nickstadalen etapp II) 2 godkänna undertecknat markanvisningsavtal för utveckling av del av Nickstadalen etapp II. Yrkanden Anna Ljungdell (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslutar att 1 godkänna undertecknat avtal om upphörande av exploateringsavtal avseende del av fastigheten Nickstadalen 2:1 (Nickstadalen etapp II) 2 godkänna undertecknat markanvisningsavtal för utveckling av del av Nickstadalen etapp II.

13 13(25) Kf 8 255/ A.Pirrone P.Koski Kfn Akten Svar på motion om utveckling och utökning av tjänsten som förenings- och frivilligsamordnare Ärendebeskrivning I en motion från Pirjo Koski (KD) och Antonella Pirrone (KD) som inkom 3 oktober 2012, föreslås att tjänsten som förenings- och frivilligsamordnare implementeras som en fast del av kommunens folkhälsoarbete efter årsskiftet och utökas till 50 procent av en heltidsanställning. Motionärerna menar att människor i alla åldrar vill göra nytta i samhället och inte bara är bra för den som får hjälp utan även lika viktig för den som ger hjälp, vilket forskning vid Ersta Högskola visar. Vidare hänvisar motionen till socialtjänstlagen som uttalar vikten av kommunens samverkan med föreningar och att socialnämnden ska samarbeta med andra samhällsorgan när det gäller samhällsplanering. Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 22 augusti Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 23 oktober 2013, 215 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad. Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet den 12 november 2013 att bordlägga motionen. Yrkanden Antonella Pirrone (KD) yrkar bifall till motionen. Maria Schneider (S) och Anna Ljungdell (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Propositionsordning Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: Bifall till kommunstyrelsens förslag eller bifall till motionen.

14 14(25) Kf 8 Proposition Ordföranden ställer proposition på bifall till kommunstyrelsens förslag eller bifall till motionen och finner att kommunfullmäktigt beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad. Reservation Antonella Pirrone (KD) reserverar sig mot beslutet.

15 15(25) R.Dehlin A.Widengren Msn Bun Kfn Akten Kf 9 156/ Svar på motion om multifunktionsarenor Ärendebeskrivning Roland Dehlin och Aneta Widengren (M) har den 6 maj 2011 kommit in med en motion om att anskaffa multifunktionsarenor som placeras intill skolor. Syftet är att öka kommuninvånarnas hälsa. Multifunktionsarenorna bör placeras intill skolor och förskolor i såväl staden Nynäshamn som i Ösmo, Sunnerby, Stora Vika och Segersäng. De skulle därmed vara en lösning för såväl idrottsutbildning som fritidsverksamheten för barn och ungdomar. Kommunfullmäktige beslutade 12 september 2012, 185, att återremittera motionen i syfte att utreda finansiella förutsättningar. Vidare anser kommunfullmäktige att förslag på potentiella platser för arenorna ska ges och att ärendet kopplas till den utredning som pågår. Den utredning som åsyftas är den miljö- och samhällsbyggnadsnämnden hänvisar till i sitt yttrande den 22 mars 2012, 79. Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 25 november Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 1. byggnation av multifunktionsarenor regelmässigt bör utredas i samband med nybyggnation eller omfattande ombyggnation av skolor eller förskolor, 2. motionen anses besvarad. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 18 december 2013, 256. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 1. byggnation av multifunktionsarenor regelmässigt bör utredas i samband med nybyggnation eller omfattande ombyggnation av skolor eller förskolor 2. motionen anses besvarad.

16 16(25) Yrkanden Harry Bouveng (M) och Sverre Launy (V) yrkar bifall till motionen. Anna Ljungdell (S) och Dick Larsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Kf 9 Propositionsordning Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: Bifall till kommunstyrelsens förslag eller bifall till motionen. Proposition Ordföranden ställer proposition på bifall till kommunstyrelsens förslag eller bifall till motionen och finner att kommunfullmäktige beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslutar att 1. byggnation av multifunktionsarenor regelmässigt bör utredas i samband med nybyggnation eller omfattande ombyggnation av skolor eller förskolor 2. motionen anses besvarad. Reservation Vänsterpartiet och Moderaterna reserverar sig mot beslutet.

17 17(25) H.Bouveng KS Akten Kf 10 87/ Svar på motion om införande av utmaningsrätt Ärendebeskrivning I en motion till kommunfullmäktige från Harry Bouveng (M) daterad den 25 april 2013, föreslås att Nynäshamns kommun ska införa utmaningsrätt inom områden som finansieras genom skatteuttag. Motionären framhåller i motionen att utmaningsrätten är ett sätt att få svar på om verksamheter bedrivs effektivt eller om alternativa lösningar finns för att göra verksamheter mer effektiva. Utmaningsrätten skulle också vara en väg att jämföra kommunala verksamheter med andra. Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 25 november Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 18 december 2013, 257. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. Yrkanden Anna Ljungdell (S), Miriam- Irene Malm (V), Dick Larsson (C), Daniel Adborn (FP), Kaisa Persson (FP), Ola Hägg (S) och Sverre Launy (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Rolf Åberg (SN) och Harry Bouveng (M) yrkar på återremiss av motionen med syftet att utveckla kostnadsanalysen och kvalitetskonsekvenserna i utredningen. Propositionsordning Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: Bifall eller avslag till återremissyrkandet. I den händelse fullmäktige beslutar bifalla återremissyrkandet ställs inte kommunstyrelsens förslag under proposition.

18 18(25) Kf 10 Proposition Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på återremissyrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå återremissyrkandet. Omröstning Omröstning begärd. Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsproposition: Ja-röst för avslag till återremissyrkandet och nej-röst för bifall till återremissyrkandet, vinner nej med minst en tredjedel av rösterna har fullmäktige beslutat att återremittera ärendet. Med 23 ja-röster och 16 nej-röster beslutar fullmäktige att återremittera motionen. Omröstningsresultatet fogas till protokollet som bilaga A. Kommunfullmäktige beslutar att återremittera motionen.

19 10 VOTERINGSLISTA BILAGA A Nr Tjänstgörande ordinarie ledamöter Ja Nej 1 Ahmadi, Parvaneh (S) X 2 Friberg Malin, led (M) X 3 Ljungdell Anna, led (S) X 4 Sjöberg Eivor, led (M) X 5 Vahermägi Liselott, led (S) X 6 Bouveng Harry, led (M) X 7 Söderblom Tommy, ordf (S) X 8 Adborn Daniel, led (FP) X 9 Jonsson Gunnel, led (M) X 10 Lindberg Lars, led (S) X 11 Holwaster Bengt, led (MP) X 12 Launy Sverre, led (V) X 13 Jonsson Marianne, 1:e v ordf (M) X 14 Åkerbäck Tore, 2:e v ordf (S) X 15 Dafgård Lena, led (SN) X 16 Augstsson Maj-Britt, led (S) X 17 Rundqvist Jan, led (M) X 18 Pirrone Antonella, led (KD) X 19 Dahl Christer, led (S) X 20 Larsson Dick, led (C) X 21 Tsiouras Georgious, led (M) X 22 Hägg Ola, led (S) X 23 Lindberg Magnus, led (FP) X 24 Rosenqvist Matilda (M) X 25 Sellström-Edberg Helene (S) X 26 Malmlö Lars (M) X 27 Ek Catrine, led (MP) X 28 Måhlgren Jörgen led (S) X 29 Malm Miriam Irene (V) X 30 Schneider Maria, led (S) X 31 Briving Göran, led (M) X 32 Jonsson A Helene (M) X 33 Sjöberg Ivar, led (M) X 34 Åberg Rolf, led (SN) X 35 Lundin Yvonne (S) X 36 Augustsson Johan led (S) X 37 Måhlgren Jörgen (S) X 38 Persson Kaisa (FP) X 39 Rosenlund Turid (-) X Totalt 23 16

20 19(25) Kf 11 Inkomna ärenden Inga inkomna ärenden

21 20(25) Kf 12 A.Johansson Msn Akten Inkomna medborgarförslag Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att delegera beslutanderätten för medborgarförslag om att skynda på processen att förtäta Ösmo genom att erbjuda tomter för eget byggande till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Inkomna medborgarförslag till och med den 28 november /2013 Medborgarförslag har inkommit från Anders Johansson om att skynda på processen att förtäta Ösmo genom att erbjuda tomter för eget byggande. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att delegera beslutanderätten för medborgarförslaget till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Kommunfullmäktige beslutar att delegera beslutanderätten för medborgarförslag om att skynda på processen att förtäta Ösmo genom att erbjuda tomter för eget byggande till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

22 21(25) Kf 13 Troman Meddelanden Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 12 december 2013, 220, att avsluta ärendet Detaljplan del av Lövhagen 1:10 m fl, Hamnvik, ny stadsdel i Nynäshamn. Länsstyrelsen har den 8 januari 2014 inkommit med en ny sammanräkning över ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige. Lars Lindberg (S) är ny ledamot och Cathrin Nord (S) ny ersättare. Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna.

23 22(25) M.Rosenquist Länsstyrelsen Troman Arbetsgivaravd. Akten Kf 14 3/2014 Avsägelser Matilda Rosenquist (M) har den 7 januari 2014 begärt entledigande från sitt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige från och med den 15 januari Kommunfullmäktige beslutar att befria Matilda Rosenquist (M) från sitt uppdrag som ledamot i Kommunfullmäktige fr om den 15 januari 2014.

24 23(25) Kf 15 Valärenden Inga valärenden inkomna

25 24(25) M-I Malm Ks-ordf Akten Kf 16 20/2014 Fråga om skatteplanering i anslutning till fastighetsaffärer Miriam-Irene Malm (V) har inkommit med en fråga till kommunstyrelsens ordförande (S): Anser du att det är etiskt och moraliskt försvarbart om kommunala bolag väljer att ägna sig åt avancerad skatteplanering i anslutning till en större fastighetsaffär? Kommunstyrelsens ordförande (S) besvarar frågan. Kommunfullmäktige beslutar att frågan är färdigbehandlad.

26 25(25) Kf 17 20/2014 C. Ek Ks-ordf Akten Fråga om avvikelse från ägardirektiv Catrine Ek (MP) har inkommit med en fråga till kommunstyrelsens ordförande (S): Är kommunalrådet och därmed socialdemokraterna beredda att frångå ägardirektivet där man tillåts sälja 5 % av beståndet och istället låta Nynäshamnsbostäder sälja ut drygt 20 % av beståndet till en privat aktör? Kommunstyrelsens ordförande (S) besvarar frågan. Kommunfullmäktige beslutar att frågan är färdigbehandlad.

K U N G Ö R E L S E. 4. Mål och budget 2013-2016 samt ekonomisk plan för 2014-2016

K U N G Ö R E L S E. 4. Mål och budget 2013-2016 samt ekonomisk plan för 2014-2016 K U N G Ö R E L S E Kommunfullmäktige i Nynäshamn kallas att sammanträda i Folkets Hus Nynäshamn, Mysingen, onsdagen den 14 november 2012, kl 15.00, varvid följande ärenden behandlas: 1. Upprop och anmälningar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Miriam- Irene Malm (V) och Yvonne Lundin (S)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Miriam- Irene Malm (V) och Yvonne Lundin (S) 1(17) Plats och tid Folkets hus, Nynäshamn kl 15.00-19:15 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Miriam- Irene Malm (V) och Yvonne Lundin (S) Justeringens

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

Olle Ytterberg och Jonas Stenzelius

Olle Ytterberg och Jonas Stenzelius Kommunfullmäktige 2009-11-26 Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl 18.00-20.55 Beslutande Övriga deltagare Olle Ytterberg (s), Ingrid Noord-Silversten (s), Agneta Bode (s), Kjell Persson (s), Seija Tasala

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Se bifogade deltagarförteckning

Se bifogade deltagarförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2008-02-28 1 (21) Plats och tid Grand Konferens, Hörsalen, kl 18.30 20.45 Beslutande Se bifogade deltagarförteckning Övriga deltagare Stadssekreteraren Bo Wennström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus Plats Atriumsalen, Utvandrarnas hus Tid Kl. 14:00 22:05 Beslutande Ledamöter Nils Posse, ordförande M Lars Edqvist MP Bo Svensson MP Tobias Adersjö MP Örjan Mossberg V Wirginia Bogatic V 66 68, 70-86 Hossein

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 NÄRVAROLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE Beslutande Parti Namn Parti Namn s Björn Jönsson s Lars Schultz m Gunilla Nordgren sd Lena Thörnquist s Gull-Britt Jönsson m Göran

Läs mer

Kommunsekreterarens rum, 2014-11-25 13.00. Ida Frödén. Ordförande... Jonas Kleber 186-187 och Bengt Storbacka 188-209

Kommunsekreterarens rum, 2014-11-25 13.00. Ida Frödén. Ordförande... Jonas Kleber 186-187 och Bengt Storbacka 188-209 Plats och tid Lindesberg arena, Aktiviteten, kl. 17.00-20.00 ande Se bilaga Övriga deltagande Ida Frödén, sekreterare Anna Nilsson, nämndsekreterare Gunilla Sandgren, ekonomichef Christer Lenke, kommunchef

Läs mer

Torsdag den 6 mars 2014 kl. 15.30, kansliet, kommunhuset. Malin Sjöberg. Ordförande Bengt Storbacka. Justerare... Hans-Olof Hake

Torsdag den 6 mars 2014 kl. 15.30, kansliet, kommunhuset. Malin Sjöberg. Ordförande Bengt Storbacka. Justerare... Hans-Olof Hake Plats och tid Storåskolan, Storå, kl. 17:00-20:20 ande Se bilaga Övriga deltagande Utses att justera Malin Sjöberg, sekreterare Christer Lenke, kommunchef Anna Nilsson, nämndsekreterare Ayse Mertoglu,

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-20:50 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Björn Brink (C) ordf Stina Michelson (S) 59-66 Olle Fack (C) Örjan Fridner (S) Helena Brink (C) Jenny

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Bengt Sävström (S) tjg ersättare för BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson

Läs mer

Närvarande för fullmäktige tjänstgörande ersättare, se bilaga. Närvarande ej tjänstgörande ersättare, se bilaga. Anita Sjösvärd, kommunsekreterare

Närvarande för fullmäktige tjänstgörande ersättare, se bilaga. Närvarande ej tjänstgörande ersättare, se bilaga. Anita Sjösvärd, kommunsekreterare Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, Gamla kommunalhuset, Åtvidaberg kl 18.00-19.55 Beslutande Kommunfullmäktiges samtliga ledamöter med undantag för Marita Dahlgren, Claes Drougge. Kerstin Gustavsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30 Kommunfullmäktige Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 30 mars 2015, kl 18:30-21:15 Beslutande Ordföranden Peter Helander samt 36 ledamöter och 3 tjänstgörande

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Beslutande: Lars Nyander (S) Stig Andersson (EP) Robin Holmberg (M) Arne Jönsson (S) Christer Hansson (S) Åsa Larsson (S) Susanne Jönsson

Läs mer

Se bilagd närvarolista

Se bilagd närvarolista Kommunfullmäktige 2009-01-12 1 (1-16) Hofors Folkets Hus, sal Valhall, kl 17.30-21.45 Se bilagd närvarolista Börje Sjöberg, sekreterare Eira Källgren, kommunchef Olle Borg, Brottsofferjouren Västra Gästrikland,

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(30) Plats och tid Beslutande Almdalen, Apotekshuset, Krokom, tisdagen den, kl 08.30-16.20 Ledamöter Lisa Sallin, M, ordf Göte W Swén, M, tjg ers för Maria Söderberg, C Rolf Lilja,

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 4 122 (152)

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 4 122 (152) KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 4 122 (152) Sammanträde den 2 maj Rådhussalen, Rådhuset Kommunfullmäktige består av 51 ledamöter jämte ersättare enligt den på nästföljande sida återgivna förteckningen.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-03-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-03-16 1(11) Plats och tid Beslutande Nämndhuset Nynäshamn, sammanträdesrummet på Kansliavdelningen, kl 10.00-12.05 Catrine Ek (MP), ordförande Daniel Adborn (FP) Thomas Johansson (S) Bodil Toll (M) Harry Bouveng

Läs mer

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13.

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13. Plats och tid Sal Balder, Valhall, kl. 18.30-22.00 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80 Per-Inge Pettersson Lizette

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00. Närvarande

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00. Närvarande Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00 Kommunfullmäktige Närvarande Ledamöter GunMarie Stenström (M) ordf Stig Agnåker (C) 1:e v ordf Marcelle Farjallah (S) 2:e v ordf

Läs mer

Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Gunnar Nilsson, kommunsekreterare Tomas Rikse, kommunchef

Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Gunnar Nilsson, kommunsekreterare Tomas Rikse, kommunchef Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Tid och plats: ande: Onsdagen den 18 juni kl 18-21, Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad. Se bifogad närvarolista Övriga närvarande: Gunnar Nilsson, kommunsekreterare

Läs mer

Datum 2015-04-14. Ersättare Ulrika Jonsson (M), ej tjänstgörande kl 13-18.20 Göran Strömqvist (M), ej tjänstgörande kl 13-18.30

Datum 2015-04-14. Ersättare Ulrika Jonsson (M), ej tjänstgörande kl 13-18.20 Göran Strömqvist (M), ej tjänstgörande kl 13-18.30 1(73) Plats och tid Folkets Hus, Hällefors, kl. 13.00-19.00 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Ulrika Jonsson (M), ej tjänstgörande kl 13-18.20 Göran Strömqvist (M), ej tjänstgörande

Läs mer