Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, kl. 19:00

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-01-15 kl. 19:00"

Transkript

1 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, kl. 19:00 Ärenden: Enligt bilagda handlingar

2 KOMMUNFULLMÄKTIGE FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum Sida 1(17) Kf 1 Kf 1 Upprop och anmälningar om förhinder

3 KOMMUNFULLMÄKTIGE FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum Sida 2(17) Kf 2 Kf 2 Kungörelse av fullmäktigesammanträdet Kungörelse av fullmäktigesammanträdet anslogs på kommunens anslagstavla den 20 december Kungörelsen infördes i Nynäshamns Posten den 7 januari Kallelse utsändes till fullmäktiges ledamöter den 3 januari 2014.

4 KOMMUNFULLMÄKTIGE FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum Sida 3(17) Kf 3 Kf 3 Justering av sammanträdets protokoll

5 KOMMUNFULLMÄKTIGE FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum Sida 4(17) Kf 4 Kf 4 Interpellationsbehandling Vid sammanträdet den 11 december 2013 väcktes interpellationer från: Bodil Toll (M) och Harry Bouveng (M) angående regelverket för torghandel till miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande. Lena Dafgård (SN) angående workshop om väg 225 till kommunstyrelsens ordförande Anna Ljungdéll (S).

6 KOMMUNFULLMÄKTIGE FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum Sida 5(17) Kf 5 Kf 5 201/ Översyn av Nynäshamns helägda kommunala bolag Ärendebeskrivning Kommunstyrelsens arbetsutskott har i beslut den 21 december 2010 gett kommunchefen i uppdrag att ta fram en översyn över ägardirektiv för samtliga helägda bolag. Dessutom har kommunstyrelsen den 21 augusti 2013 beslutat att kommunstyrelseförvaltningen ska genomföra en översyn över ändamålen och förbättrad kontroll av kommunens helägda bolag. Översynen ska vara klar för beslut under Nynäshamns kommun innehar sju aktiebolag där kommunen direkt eller indirekt innehar samtliga aktier. Nedan redogörs närmare för de tre som är av intresse för förslaget till beslut. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningen förslår kommunstyrelsen besluta att avveckla bolagen Alkärrsplan AB, Turist Nynäs AB och Nynäshamns Offshore AB och att kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att genomföra avvecklingen under år Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 25 november Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 1. avveckla bolagen Alkärrsplan AB, Turist Nynäs AB och Nynäshamns Offshore AB 2. ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att genomföra avvecklingen under år Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 18 december 2013, 250.

7 KOMMUNFULLMÄKTIGE FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum Sida 6(17) Kf 5 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 1. avveckla bolagen Alkärrsplan AB, Turist Nynäs AB och Nynäshamns Offshore AB 2. ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att genomföra avvecklingen under år 2014.

8 Kommunstyrelseförvaltningen Kansliavdelningen Sid 1 (4) Ärendenummer: Handläggare: Kommunstyrelsen Översyn av Nynäshamns helägda kommunala bolag Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 1. avveckla bolagen Alkärrsplan AB, Turist Nynäs AB och Nynäshamns Offshore AB 2. ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att genomföra avvecklingen under år Bakgrund Kommunstyrelsens arbetsutskott har i beslut den 21 december 2010 gett kommunchefen i uppdrag att ta fram en översyn över ägardirektiv för samtliga helägda bolag. Dessutom har kommunstyrelsen den 21 augusti 2013 beslutat att kommunstyrelseförvaltningen ska genomföra en översyn över ändamålen och förbättrad kontroll av kommunens helägda bolag. Översynen ska vara klar för beslut under Nynäshamns kommun innehar sju aktiebolag där kommunen direkt eller indirekt innehar samtliga aktier. Nedan redogörs närmare för de tre som är av intresse för förslaget till beslut. Turist Nynäs AB Turist Nynäs AB är ett helägt bolag till Nynäshamns kommun vars verksamhet under år 2012 har varit vilande. Bolaget har till föremål för sin verksamhet att med iakttagande av kommunal likställighets- och självkostnadsprincip bedriva verksamhet inom och främja besöksnäringen samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Bolaget har varit vilande fr.o.m. verksamhetsåret 2006 och har under de efterföljande åren endast haft kostnader för revision samt intäkter i form av ränta. Bolaget har per bankmedel uppgående till kr. Postadress Besöksadress Leveransadress Telefon Telefax Bankgiro PlusGiro NYNÄSHAMN Stadshusplatsen 1 Floravägen vx Receptionen

9 2(4) Nynäshamn Offshore AB Nynäshamn Offshore AB registrerades i februari Ändamålet med bolagets verksamhet är att genom verksamheten främja användningen av miljöel i Nynäshamns kommun. Under år 2012 har ingen verksamhet bedrivits. Bolaget har sedan starten 2009 endast haft kostnader i form av bankavgifter på ca kr per år. Bolaget har per bankmedel på kr. Alkärrsplan AB Alkärrsplan AB är sedan april 2010 ett helägt bolag till Nynäshamns kommun. Bolaget ska uppföra eller förvärva, förvalta och försälja fastigheter samt utveckla Nynäshamns stadskärna. Verksamheten ska bedrivas enligt självkostnadsprincipen utan vinstsyfte för aktieägaren. Verksamheten har under år 2012 bestått i att förvalta den av bolaget ägda fastigheten Studiegården 1. Bolaget har inte haft några intäkter sedan verksamhetsåret 2010 och då blygsamma sådana från främst Alkärrsplan Utveckling AB. Efterföljande år har bolaget haft kostnader i form av underhåll för fastigheten och under 2012 även extra kostnader för planerad uthyrning av lokaler i fastigheten. Under 2012 har fastigheten skrivits upp i enlighet med extern värdering. Utan intäkter i bolaget kommer dock denna förbättring av bolagets ställning inom 1-2 år ätas upp av underhållskostnader och dylikt. Bolaget har per bankmedel uppgående till kr samt en skuld till Nynäshamns kommun på totalt kr. Aktuella bestämmelser Av 3 kap. kommunallagen framgår bl.a. att om en kommun eller ett landsting lämnar över vården av en kommunal angelägenhet till ett aktiebolag där kommunen eller landstinget direkt eller indirekt innehar samtliga aktier ska fullmäktige fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten, se till att det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten anges i bolagsordningen, utse samtliga styrelseledamöter och se till att det anges i bolagsordningen att fullmäktige får ta ställning innan beslut som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. Fullmäktige ska också utse minst en lekmannarevisor i aktiebolag där kommunen eller landstinget direkt eller indirekt innehar samtliga aktier. Av 6 kap. 1 a kommunallagen framgår att kommunstyrelsen i årliga beslut ska pröva om verksamheten som bolaget bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.

10 3(4) Syftet med reglerna i 3 kap. 17 och reglerna för styrelsen i 6 kap. är att säkra fullmäktiges och nämndernas kontroll över de kommunalt helägda bolagen så att de i allt väsentligt uppfyller sitt i bolagsordningen med viss tydlighet beskrivna kommunala ändamål och håller sin verksamhet inom ramen för de uppdrag som kommunen har lämnat dem. Vad som kan krävas av det närmare innehållet i bolagsordningen beror på omständigheterna i varje enskilt fall och påverkas bl.a. av föremålet för bolagets verksamhet. Någon gång kan hänvisning till kommunalrättsliga eller andra legala förhållanden vara motiverad. Exempel på ärenden som normalt bör kräva ställningstagande av fullmäktige är ändringar i bolagsordningen, förändringar av kapital eller andelsförhållanden, företagsfusion, förvärv eller bildande av dotterföretag, förvärv och försäljning av fast egendom över en viss beloppsgräns samt införande och ändring av avgiftstaxor. Föreskrifterna i 17 är inte något ingrepp i aktiebolagsrätten och får inte uppfattas så att fullmäktige skulle ha någon formell vetorätt i företaget. Motiv för avveckling av vissa kommunala bolag Verksamheten i Turist Nynäs AB och Nynäshamns Offshore AB har varit vilande sedan en tid tillbaka varför någon verksamhet som är till gagn för kommunen eller dess invånare för närvarande inte bedrivs. Bolagens redovisningar indikerar inte heller att någon verksamhet kommer att bedrivas på kort eller på medellång sikt. Alkärrsplan AB:s verksamhet har bestått i att förvalta den fastighet bolaget är ägare av. Någon annan verksamhet har inte varit aktuell de senaste åren. Inte heller för detta bolag finns några planer att på sikt bedriva ytterligare verksamhet. Det är kommunstyrelseförvaltningens uppfattning, efter kontakter med fastighetsavdelningen på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, att fastigheten skulle kunna förvaltas till samma eller lägre kostnad genom kommunens egen försorg. En sådan lösning skulle också kunna öppna för möjligheten att utnyttja fastigheten i större utsträckning än för närvarande. Ett aktiebolag ådrar sig förvaltningskostnader och ianspråktar personella resurser oavsett om verksamhet bedrivs eller inte; det senare utan direkt mervärde för kommunen. Vidare har kommunens revisorer reflekterat över de olika bolagens åtaganden och indirekt hur kommunen följt dess verksamhet. En renodling av antalet kommunala bolag skulle inte ha någon negativ verkan i detta avseende utan ytterligare öka möjligheten att bedriva ett än mer aktivt ägarskap.

11 4(4) Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningen förslår kommunstyrelsen besluta att avveckla bolagen Alkärrsplan AB, Turist Nynäs AB och Nynäshamns Offshore AB och att kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att genomföra avvecklingen under år Birgitta Elvås Peter Björebo Annika Fri kommunchef ekonomichef kanslichef

12 KOMMUNFULLMÄKTIGE FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum Sida 7(17) Kf 6 86/ Kf 6 Delårsrapport 2013 för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund Ärendebeskrivning Södertörns Miljö- och Hälsoskyddsförbund har översänt delårsrapport för år Miljö- och Hälsoskyddsförbundets utfall per sista augusti ligger tkr över budget. Intäkterna för tillsyn och ärendehandläggning är 104 tkr lägre än budget och kostnaderna är tkr lägre än budget. Prognosen för år 2013 är ett underskott mot budget på tkr. Det prognostiserade underskottet har sin grund i ökade kostnader i samband med en översyn av förbundets styrning samt utbyte av datorer och uppdatering och ompaketering av dataprogram, som inte är budgeterade. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna delårsrapport 2013 för Södertörns Miljö- och Hälsoskyddsförbund. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 18 december 2013, 247 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna delårsrapport 2013 för Södertörns Miljö- och Hälsoskyddsförbund.

13 KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN Sid 1 (1) Referens Kommunstyrelsen Delårsrapport 2013 för Södertörns Miljö- och Hälsoskyddsförbund Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Godkänna delårsrapport 2013 för Södertörns Miljö- och Hälsoskyddsförbund. Södertörns Miljö- och Hälsoskyddsförbund har översänt delårsrapport för år Miljö- och Hälsoskyddsförbundets utfall per sista augusti ligger tkr över budget. Intäkterna för tillsyn och ärendehandläggning är 104 tkr lägre än budget och kostnaderna är tkr lägre än budget. Prognosen för år 2013 är ett underskott mot budget på tkr. Det prognostiserade underskottet har sin grund i ökade kostnader i samband med en översyn av förbundets styrning samt utbyte av datorer och uppdatering och ompaketering av dataprogram, som inte är budgeterade. Birgitta Elvås kommunchef Peter Björebo ekonomichef

14 KOMMUNFULLMÄKTIGE FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum Sida 8(17) Kf 7 Kf 7 142/ Markanvisningsavtal för utveckling av del av Nickstadalen etapp II Ärendebeskrivning 2008 antogs en detaljplan för Nickstadalen etapp II. Detaljplanens syfte var att möjligöra ny bostadsbebyggelse i Nickstadalen. Som en följd av detaljplanen för Nickstadalen etapp II skrev Nynäshamns kommun 2008 ett exploateringssavtal med Skanska Mark och Exploatering Nya Hem AB, nedan kallad Skanska. I avtalet förvärvade Skanska av kommunen del av fastigheten Nynäshamn 2:1, den kvartersmark som omfattas av detaljplanen. Skanska överlät år 2011 avtalet till sitt helägda dotterbolag BoKlok Housning AB. Nynäshamns kommun och Boklok har senare kommit överens om att försäljningen av exploateringsområdet ska återgå. Kommunen har nu tecknat ett avtal om upphörande av exploateringsavtal med Boklok samt ett markanvisningsavtal med en ny exploatör. BoKlok har genom ett exploateringssavtal förvärvat den mark som i detaljplan för Nickstadalen etapp II är utlagd som kvartersmark. Den kvartersmark som förvärvades bestod av tre lotter, lotten A, B resp. C, se bifogad karta bilaga 1. Kommunen och Boklok har kommit överens om att låta försäljningen återgå. Kommunen har träffat ett markansvisningsavtal med Balder 2012 AB som är ett bolag inom koncernen Fastighets AB Balder. Markanvisningsavtalet reglerar markköp av lotterna B och C samt genomförandefrågor till följd av exploateringen. Balder ska vara ägare av fastigheten och K-fastigheter ska förvalta fastigheten. Exploatören avser bebygga området med cirka 10 bostadshus med cirka 88 hyreslägenheter. Bebyggelsen avses påbörjas så snart som möjligt och enligt en preliminär tidplan påbörjas markarbeten under våren Kommunen är, i enligt med gällande detaljplan, huvudman för allmänna platser och ansvarar för projektering och utbyggnad av och densamma. Allmänna anläggningar som är en följd av denna exploatering är en ny lokalgata (Tangostigen). Den, ombyggnad av Nickstabadsvägen (inklusive ombyggnad av VAanläggningar), som planerades i samband med exploateringen av Nickstadalen etapp I, aktualiseras och ska genomföras vid exploateringen av Nickstadalen etapp II Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 20 november 2013.

15 KOMMUNFULLMÄKTIGE FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum Sida 9(17) Kf 7 Förslag till beslut: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 1 godkänna undertecknat avtal om upphörande av exploateringsavtal avseende del av fastigheten Nickstadalen 2:1 (Nickstadalen etapp II) 2 godkänna undertecknat markanvisningsavtal för utveckling av del av Nickstadalen etapp II Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 18 december 2013, 251 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 1 godkänna undertecknat avtal om upphörande av exploateringsavtal avseende del av fastigheten Nickstadalen 2:1 (Nickstadalen etapp II) 2 godkänna undertecknat markanvisningsavtal för utveckling av del av Nickstadalen etapp II.

16 Sid. 1 (3) KOMMUNSTYRELSE- TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTNINGEN MARK OCH EXPLOATERING Sara Hagelin Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige Markanvisningsavtal för utveckling av del av Nickstadalen etapp II Förslag till beslut: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 1 godkänna undertecknat avtal om upphörande av exploateringsavtal avseende del av fastigheten Nickstadalen 2:1 (Nickstadalen etapp II) 2 godkänna undertecknat markanvisningsavtal för utveckling av del av Nickstadalen etapp II Bakgrund 2008 antogs en detaljplan för Nickstadalen etapp II. Detaljplanens syfte var att möjligöra ny bostadsbebyggelse i Nickstadalen. Som en följd av detaljplanen för Nickstadalen etapp II skrev Nynäshamns kommun 2008 ett exploateringssavtal med Skanska Mark och Exploatering Nya Hem AB, nedan kallad Skanska. I avtalet förvärvade Skanska av kommunen del av fastigheten Nynäshamn 2:1, den kvartersmark som omfattas av detaljplanen. Skanska överlät år 2011 avtalet till sitt helägda dotterbolag BoKlok Housning AB. Nynäshamns kommun och Boklok har senare kommit överens om att försäljningen av exploateringsområdet ska återgå. Kommunen har nu tecknat ett avtal om upphörande av exploateringsavtal med Boklok samt ett markanvisningsavtal med en ny exploatör. Ärendebeskrivning BoKlok har genom ett exploateringssavtal förvärvat den mark som i detaljplan för Nickstadalen etapp II är utlagd som kvartersmark. Den

17 Sid. 2 (3) kvartersmark som förvärvades bestod av tre lotter, lotten A, B resp. C, se bifogad karta bilaga 1. Kommunen och Boklok har kommit överens om att låta försäljningen återgå. Kommunen har träffat ett markansvisningsavtal med Balder 2012 AB som är ett bolag inom koncernen Fastighets AB Balder. Markanvisningsavtalet reglerar markköp av lotterna B och C samt genomförandefrågor till följd av exploateringen. Balder ska vara ägare av fastigheten och K-fastigheter ska förvalta fastigheten. Exploatören avser bebygga området med cirka 10 bostadshus med cirka 88 hyreslägenheter. Bebyggelsen avses påbörjas så snart som möjligt och enligt en preliminär tidplan påbörjas markarbeten under våren Kommunen är, i enligt med gällande detaljplan, huvudman för allmänna platser och ansvarar för projektering och utbyggnad av och densamma. Allmänna anläggningar som är en följd av denna exploatering är en ny lokalgata (Tangostigen). Den, ombyggnad av Nickstabadsvägen (inklusive ombyggnad av VA-anläggningar), som planerades i samband med exploateringen av Nickstadalen etapp I, aktualiseras och ska genomföras vid exploateringen av Nickstadalen etapp II. Ekonomiska konsekvenser Vid Nynäshamns kommuns återköp av mark från Boklok (lotterna A-C) ska kommunen den 17 februari 2014 återbetala den köpeskilling som Boklok tidigare har erlagt om tio miljoner kronor. Exploatören ska erlägga en markersättning (lotterna A och B) till kommunen om kronor. Om den slutliga bebyggelsen överstiger en fastställd bruttoarea ska exploatören erlägga en tillägglikvid. Utbyggnad av vatten- och avloppsanläggningar Exploateringsområdet befinner sig inom verksamhetsområdet för kommunalt vatten och avlopp. Kommunen bekostar utbyggnad av anläggningar för VA (inklusive dagvatten) fram till fastighetsgräns. Utbyggnaden finansieras genom att exploatören betalar full anslutningsavgift i enlighet med vid anslutningstidpunkten gällande VAtaxa. Utbyggnad av allmänna gator Kommunen är huvudman för allmänna platser och därmed ansvarig för utbyggnad, drift- och skötsel. Exploatören har åtagit sig att stå för kostnader för projektering samt utbyggnad av Tangostigen, och därmed får kommunen inga kapitalkostnader för investeringen. Kommunen bekostar delvis ombyggnad av Nickstabadsvägen, finansiering för ombyggnad av Nickstabadsvägen ingår i den köpeskilling exploatören erlägger till kommunen.

18 Sid. 3 (3) Efter genomförandet av exploateringen kommer kommunen få utökade drift- och underhållskostnader för Tangostigen. Förskola/skola Exploateringens behov av förskole- och skolplatser finns med i den utredning som just nu pågår avseende befintliga förskolor och skolor i kommunen ( skolutredningen ). Birgitta Elvås Kommunchef Antonio Ameijenda Mark- och exploateringschef

19

20

21 FÖRKLARINGAR MÅTT I MM PLUSHÖJD I METER PLUSHÖJDER NYA BYGGNADER ÄR UNDER UTREDNING OCH SKALL SES SOM PRELIMINÄRA. SOM KARTUNDERLAG HAR ANVÄNTS GRUNDKARTA NICKSTADALEN V8 FRÅN KOMMUNEN, DATERAD EGENSKAPSGRÄNS ANVÄNDNINGSGRÄNS ANVÄNDNINGSGRÄNS TILLIKA DETALJPLANEGRÄNS BEF BYGGNAD NY BYGGNAD HUSTYP 1 TRÄFASAD, 2-PLAN NY BYGGNAD HUSTYP 2a+b TRÄFASAD, 2-PLAN U NY BYGGNAD HUSTYP 3 PUTSAD FASAD, 2-PLAN U U NY KOMPLEMENTSBYGGNAD SOPHUS SAMMANSTÄLLNING NYBYGGNAD BOSTÄDER ANTAL LÄGENHETER TOT: 88 ST 2 ROK - 28ST 3 ROK- 41 ST 4 ROK- 19 ST BTA HUS: 7262 M² [EXKL LOFTGÅNGAR] BTA FRD: 12x6,5M² + 28x 5,5M²= 232M² BTA SOPHUS: 54,6M² ANTAL PARKERINGSPLATSER: 67 ST KANTSTENSPARKERING ALLMÄN PLATSMARK: 9 ST

22 FASAD MOT GATA GAVELFASAD SEKTION A-A MÖTE MED NÄSTA HUSKROPP FASAD MOT GÅRD GAVELFASAD 4 RoK= 88,5M² 3 RoK= 74,8M² 2 RoK= 59,1M² 2 RoK= 59,1M² PLAN 1 TAKPLAN

23 HUSTYP 2a MÖTE MED NÄSTA HUSKROPP FASAD MOT GATA GAVELFASAD SEKTION A-A MÖTE MED NÄSTA HUSKROPP FASAD MOT TRÄDGÅRD GAVELFASAD 2RoK= 59,14 M² 3RoK= 72,8 M² 2RoK= 59,14 M² 2RoK= 59,14 M² PLAN 1 MUR H 700 PLAN 2 TAKPLAN

24 HUSTYP 2b FASAD MOT GATA GAVELFASAD SEKTION A-A FASAD MOT TRÄDGÅRD GAVELFASAD LGH 4RoK= 88,5 M² LGH 3RoK= 74,8 M² LGH 2RoK= 59,1M² LGH 2RoK= 59,1M² FRD FRD FRD FRD MUR H=700 PLAN 1 PLAN 2 TAKPLAN

25 HUSTYP 3 TAKPLAN LGH 3RoK 74,8 M² LGH 3RoK 75,8 M² LGH 3RoK 75,8 M² LGH 3RoK 74,8 M² FRD FRD FRD FRD PLAN 2 LGH 4RoK 88,5 M² LGH 3RoK 75,8 M² LGH 3RoK 75,8 M² LGH 4RoK 88,5 M² FRD FRD FRD FRD PLAN 1 MUR H=700

26 HUSTYP 3 FASADER FASAD MOT GATA GAVELFASAD FASAD MOT TRÄDGÅRD GAVELFASAD SEKTION A-A

27 KOMMUNFULLMÄKTIGE FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum Sida 10(17) Kf 8 Kf 8 255/ Svar på motion om utveckling och utökning av tjänsten som förenings- och frivilligsamordnare Ärendebeskrivning I en motion från Pirjo Koski (KD) och Antonella Pirrone (KD) som inkom 3 oktober 2012, föreslås att tjänsten som förenings- och frivilligsamordnare implementeras som en fast del av kommunens folkhälsoarbete efter årsskiftet och utökas till 50 procent av en heltidsanställning. Motionärerna menar att människor i alla åldrar vill göra nytta i samhället och inte bara är bra för den som får hjälp utan även lika viktig för den som ger hjälp, vilket forskning vid Ersta Högskola visar. Vidare hänvisar motionen till socialtjänstlagen som uttalar vikten av kommunens samverkan med föreningar och att socialnämnden ska samarbeta med andra samhällsorgan när det gäller samhällsplanering. Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 22 augusti Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 23 oktober 2013, 215 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad. Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet den 12 november 2013 att bordlägga motionen.

28 Kommunstyrelseförvaltningen Sid 1 (2) Ärendenummer: 255/ Handläggare: Susanne Wallgren Kommunstyrelsen Svar på motion om utveckling och utökning av tjänsten som förenings- och frivilligsamordnare Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad. Ärendebeskrivning I en motion från Pirjo Koski och Antonella Pirrone (Kd) som inkom 3 oktober 2012, föreslås att tjänsten som förenings- och frivilligsamordnare implementeras som en fast del av kommunens folkhälsoarbete efter årsskiftet och utökas till 50 procent av en heltidsanställning. Motionärerna menar att människor i alla åldrar vill göra nytta i samhället och inte bara är bra för den som får hjälp utan även lika viktig för den som ger hjälp, vilket forskning vid Ersta Högskola visar. Vidare hänvisar motionen till socialtjänstlagen som uttalar vikten av kommunens samverkan med föreningar och att socialnämnden ska samarbeta med andra samhällsorgan när det gäller samhällsplanering. Remiss Motionen har remitterats till kultur- och fritidsnämnden, som 10 december 2012, 77, beslutade att anta förvaltningens skrivelse som sitt yttrande till kommunstyrelsen. Nämnden anser i sitt yttrande att det är viktigt att hjälpa andra. Nämnden och dess förvaltning har i ett folkhälsoprojekt arbetat med frivilligverksamhet som en del av projektet. Under 2012 har frivilligsamordnaren arbetat för att en särskild volontär- och frivilligförening bildas. Ett arbete som burit frukt och som är byggd helt på ideella krafter, men som kommer att kunna söka ekonomiskt stöd från såväl socialförvaltningen som kommunstyrelseförvaltningens folkhälsomedel. Den andra delen av folkhälsoprojektet, föreningssamordning, riktar sig främst mot de föreningar inom kommunen som bedriver verksamhet för barn och ungdomar. Nämnden konstaterar att föreningssamordningen implementerats som en fast del inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde från och med årsskiftet 2012/2013. Postadress Besöksadress Leveransadress Telefon Telefax Bankgiro PlusGiro NYNÄSHAMN Stadshusplatsen 1 Floravägen vx Receptionen

29 2(2) Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter Kommunstyrelseförvaltningen har fått uppdaterad information i ärendet från kultur- och fritidschefen och den tidigare förenings- och frivilligsamordnaren. I början av år 2013 anställdes en fritidsekreterare/föreningssamordnare på 50 procent vid kultur- och fritidsförvaltningen. Därmed har den del som handlar om föreningssamordning implementerats som en fast del i kommunen. Den del som innebar frivilligsamordning lades ned efter folkhälsoprojektets slut vid årsskiftet 2012/13. Projektet hade pågått sedan 2009 och syftet var att nå alla kommuninvånare som anser sig var i behov av volontärinsatser. Projektet innebar bland annat en webbaserad volontärförmedling i kombination med att mobil frivilligcentral startades. Enligt den tidigare förenings- och frivilligsamordnarens erfarenheter finns det ungefär lika stort intresse i kommunen för att arbeta ideellt som volontär som det finns efterfrågan på frivilligtjänster. Erfarenheterna från projektet visar att det finns ett behov av att samordna och stötta frivillig- och volontärtjänster i kommunen. Vidare innebär det samhällsekonomiska vinster både när det gäller psykisk och fysisk hälsa för såväl volontärer som brukare. Ett resultat av projektarbetet med frivilligsamordning var att en ideell volontärförening, Fjärilen, bildades (se bifogad slutrapport). Volontärföreningar kan, liksom andra ideella föreningar, ansöka om folkhälsomedel och medel från socialförvaltningen för att kunna driva sin verksamhet. Föreningen Fjärilen planerar att komma igång med sin verksamhet med att samordna uppdragsgivare och volontärer med varandra hösten Med hänvisning till ovanstående föreslår kommunstyrelseförvaltningen motionen anses besvarad. Birgitta Elvås Kommunchef Susanne Wallgren Utredare Bilagor: 1. Motionen, Kultur- och fritidsnämndens beslut, , Förenings- och frivilligsamordning, slutrapport 2012

30 KOMMUNFULLMÄKTIGE FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum Sida 11(17) Kf 9 Kf 9 156/ Svar på motion om multifunktionsarenor Ärendebeskrivning Roland Dehlin och Aneta Widengren (M) har den 6 maj 2011 kommit in med en motion om att anskaffa multifunktionsarenor som placeras intill skolor. Syftet är att öka kommuninvånarnas hälsa. Multifunktionsarenorna bör placeras intill skolor och förskolor i såväl staden Nynäshamn som i Ösmo, Sunnerby, Stora Vika och Segersäng. De skulle därmed vara en lösning för såväl idrottsutbildning som fritidsverksamheten för barn och ungdomar. Kommunfullmäktige beslutade 12 september 2012, 185, att återremittera motionen i syfte att utreda finansiella förutsättningar. Vidare anser kommunfullmäktige att förslag på potentiella platser för arenorna ska ges och att ärendet kopplas till den utredning som pågår. Den utredning som åsyftas är den miljö- och samhällsbyggnadsnämnden hänvisar till i sitt yttrande den 22 mars 2012, 79. Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 25 november Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 1. byggnation av multifunktionsarenor regelmässigt bör utredas i samband med nybyggnation eller omfattande ombyggnation av skolor eller förskolor, 2. motionen anses besvarad. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 18 december 2013, 256. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 1. byggnation av multifunktionsarenor regelmässigt bör utredas i samband med nybyggnation eller omfattande ombyggnation av skolor eller förskolor 2. motionen anses besvarad.

31 Kommunstyrelseförvaltningen Sid 1 (3) Ärendenummer: 156/ Handläggare: Susanne Wallgren Kommunstyrelsen Svar på motion om multifunktionsarenor Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 1. byggnation av multifunktionsarenor regelmässigt bör utredas i samband med nybyggnation eller omfattande ombyggnation av skolor eller förskolor, 2. motionen anses besvarad. Ärendebeskrivning Roland Dehlin och Aneta Widengren (M) har den 6 maj 2011 kommit in med en motion om att anskaffa multifunktionsarenor som placeras intill skolor. Syftet är att öka kommuninvånarnas hälsa. Multifunktionsarenorna bör placeras intill skolor och förskolor i såväl staden Nynäshamn som i Ösmo, Sunnerby, Stora Vika och Segersäng. De skulle därmed vara en lösning för såväl idrottsutbildning som fritidsverksamheten för barn och ungdomar. Kommunfullmäktige beslutade 12 september 2012, 185, att återremittera motionen i syfte att utreda finansiella förutsättningar. Vidare anser kommunfullmäktige att förslag på potentiella platser för arenorna ska ges och att ärendet kopplas till den utredning som pågår. Den utredning som åsyftas är den miljö- och samhällsbyggnadsnämnden hänvisar till i sitt yttrande den 22 mars 2012, 79. Remiss Ärendet har remitterats till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden. Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslutade den 21 november 2013, 197, att anta förvaltningens yttrande och föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad. Nämnden ställer sig positiv till multifunktionsarenor eftersom de stimulerar fysisk aktivitet. Kostnaden för en stor multifunktionsarena om 20 x 40 meter uppskattas till cirka 1 miljon kronor. Beräknad livslängd är år Postadress Besöksadress Leveransadress Telefon Telefax Bankgiro PlusGiro NYNÄSHAMN Stadshusplatsen 1 Floravägen vx Receptionen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Enligt förteckning. Enligt förteckning

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Enligt förteckning. Enligt förteckning 1(25) Plats och tid Folkets Hus, Nynäshamn kl 19.00-21:15 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Kommunstyrelseförvaltningen,

Läs mer

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-10 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30 Ärenden: Enligt föredragningslistan Kommunstyrelsen FÖREDRAGNINGSLISTA

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-12-02 KS-2014/1532.109 1 (13) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Prövning av om den verksamhet som kommunens heloch delägda bolag bedrivit under föregående

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-18 1(31) Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn. lokal: Landsort kl. 08:30-09:35 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Harry Bouveng (M) och Daniel Adborn (FP)

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

Ajournering för gruppmöten (ca 09:30)

Ajournering för gruppmöten (ca 09:30) KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(5) Kommunstyrelsen Tid Tisdagen den 3 mars 2015 kl. 8:00 Plats Sammanträdesrum Magistern Enligt uppdrag Jonas Sverkén Föredragningslista Val av protokollsjusterare 1. Genomgång

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

Ägardirektiv för Karlshamns kommuns helägda aktiebolag

Ägardirektiv för Karlshamns kommuns helägda aktiebolag Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: lagakraftvunnet beslut Antagen: KF 70, 2014-05-05 och fastställt av respektive dotterbolags bolagsstämma 2014-05-21. Ersätter tidigare gällande

Läs mer

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M)

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[18] Kommunstyrelsen 2011-11-07 Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 Beslutande Enligt bilaga Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör),

Läs mer

upp,elki KF 60 15 JUNI 2015

upp,elki KF 60 15 JUNI 2015 upp,elki KF 60 15 JUNI 2015 Kommunfullmäktige Nr 60. Inrättande av en bostadsförmedling i Uppsala KSN-2014-1585 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att inrätta en bostadsfönnedling

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Kallelse till Kommunstyrelsen

Kallelse till Kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE SIDA 1 (3) Kallelse till Kommunstyrelsen Tid Måndag den 27 januari 2014, klockan 18:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28 Ärenden Diarienummer 0 Val av justerare 1

Läs mer

Peterson-Berger Hallen, OSD, Krondikesvägen 93, Östersund ÄRENDEFÖRTECKNING. 4. Fullmäktiges presidiums information

Peterson-Berger Hallen, OSD, Krondikesvägen 93, Östersund ÄRENDEFÖRTECKNING. 4. Fullmäktiges presidiums information Kallelse/Föredragningslista 1(54) Samordningskansliet 2015-04-02 Charlotte Funseth Tfn: 063-14 75 51 E-post: charlotte.funseth@regionjh.se ORGAN: Regionfullmäktige DATUM: 2015-04-14--15 PLATS: Peterson-Berger

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Bengt Sävström (S) tjg ersättare för BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson

Läs mer

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458)

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) PROTOKOLLSUTDRAG 1[3] Kommunstyrelsen 2013-11-04 Dnr KS/2013:458 201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att 1. Fastställa kommunstyrelsens

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

18 Införande av ett in houseundantag

18 Införande av ett in houseundantag 18 Införande av ett in houseundantag i svensk rätt I bedömningen av om det finns ett behov av att ett in houseundantag enligt EU-domstolens praxis införs permanent i svensk rätt, generellt eller sektoriellt,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 13:15-14:40 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Susanne Berger (S) Johan Thomasson (M) Jan-Åke Andersson (S), ersättare

Läs mer

1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum. 2 Årsredovisning 2014 - Tekniska nämnden * Handlingar skickas ut senare

1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum. 2 Årsredovisning 2014 - Tekniska nämnden * Handlingar skickas ut senare KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Tekniska nämnden 2015-03-05 Tid 2015-03-16, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, plan 2, rum 3 Ärenden Justering 1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum

Läs mer

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun.

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. 2011-11-20 Planum Organisation AB Göran Svensson Inledning... 3 Lagstiftning... 3 Motiv till

Läs mer

Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010

Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010 Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010 Sammanfattning 1 Sammanfattning Utmaningsrätt är en initiativrätt till upphandling eller i vissa fall försäljning av kommunal eller landstingskommunal

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 61 Godkännande av förvärv av mark samt borgensåtagande - SRV Återvinning AB Ärendet utgår

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 61 Godkännande av förvärv av mark samt borgensåtagande - SRV Återvinning AB Ärendet utgår INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] 57 Infopunkt - Medarbetarundersökningen BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 58 Evakueringspaviljonger i norra Botkyrka 59 Begäran om investeringsmedel för ombyggnation av förskolan

Läs mer

Handlingar till Kommunfullmäktiges sammanträde den 13 februari 2013

Handlingar till Kommunfullmäktiges sammanträde den 13 februari 2013 Handlingar till Kommunfullmäktiges sammanträde den 13 februari 2013 Sidan 3 av 117 Ärende 1 Sidan 4 av 117 Sidan 5 av 117 Sidan 6 av 117 Ärende 2 Sidan 7 av 117 Sidan 8 av 117 Sidan 9 av 117 Sidan 10

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) 2013-10-09 Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, 2013-10-16 kl. 8:30 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Florence Johansson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

8 Svar på Tornbergets framställan om kapitalförstärkning. Bilaga 66.15

8 Svar på Tornbergets framställan om kapitalförstärkning. Bilaga 66.15 Beslutande organ Dokumenttyp Sida Kommunstyrelsen Kallelse/dagordning 14 (46) Sammanträdesdatum 2015-04-27 Dnr KS 2015/109 8 Svar på Tornbergets framställan om kapitalförstärkning. Bilaga 66.15 Ärende

Läs mer

Yttrande över betänkandet Krav på privata aktörer i välfärden (SOU 2015:7)

Yttrande över betänkandet Krav på privata aktörer i välfärden (SOU 2015:7) Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-05-20 LS 2015-0383 Landstingsstyrelsen Yttrande över betänkandet Krav på privata aktörer i välfärden (SOU 2015:7) Föredragande landstingsråd:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sessionssalen och sammanträdesrum Yxningen, kl 09.00 16.10 Beslutande Ledamöter Elisabet Edlund (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Thomas Lidberg (S) Mira Wedenberg (M) Joakim

Läs mer

KALLELSE Datum 2009-12-22. . Allmänhetens frågestund. 2. Sammanträdets laga tilkomst. 2 5. Interpellation med svar om KF AB:s insatser för klimatet

KALLELSE Datum 2009-12-22. . Allmänhetens frågestund. 2. Sammanträdets laga tilkomst. 2 5. Interpellation med svar om KF AB:s insatser för klimatet IZatrineholms kommun "- KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KALLELSE Datum 2009-12-22 Sammanträdande organ Tid Plats Kommunfullmäktige Måndagen den 18 januari 2010 kl. 18.00 Safiren, Drottninggatan 19 i Katrineholm

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer