SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Harry Bouveng (M) och Daniel Adborn (FP)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Harry Bouveng (M) och Daniel Adborn (FP)"

Transkript

1 1(34) Plats och tid Nämndhuset, lokal: Landsort kl Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Harry Bouveng (M) och Daniel Adborn (FP) Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Kommunstyrelseförvaltningen kl Eva Ryman Paragrafer , 108, Ordförande Anna Ljungdell (S) Justerande Harry Bouveng (M) Daniel Adborn (FP) BEVIS Organ Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen , 108, Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelseförvaltningen Underskrift Eva Ryman

2 2(34) Plats och tid Nämndhuset, lokal: Landsort kl Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Harry Bouveng (M) och Daniel Adborn (FP) Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Kommunstyrelseförvaltningen Eva Ryman Paragrafer 107, 109 Ordförande Anna Ljungdell (S) Justerande Harry Bouveng (M) Daniel Adborn (FP) BEVIS Organ Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 107, 109 Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelseförvaltningen Underskrift Eva Ryman

3 3(34) Beslutande Anna Ljungdell (S), ordförande Jörgen Måhlgren (S) Åsa Karlsson (S) Thomas Johansson (S) Adriana Haxhimustafa (S), tjänstgör för Anita Hägg (S) Daniel Adborn (FP) Harry Bouveng (M) Malin Friberg (M) Bodil Toll (M) Agneta Tjärnhammar (M) Sverre Launy (V) Ej tjänstgörande ersättare Roland Junerud (S) Parvaneh Ahmadi (S) Leif Stenquist (FP) Marianne Jonsson (M) Helén A Jonsson (M) Matilda Rosenqvist (M) Georgios Tsiouras (M) Bengt Holwaster (MP) Övriga Birgitta Elvås, kommunchef Bertil Lindberg, planeringschef Maria Strömkvist (S), ordförande kultur- och fritidsnämnden Eva Dannstedt Branting (MP), oppositionsråd , Yvonne Westling Dahl, folkhälsoprojektledare 102 Jörgen Bodner, folkhälsoprojektledare 102 Catherine Forsberg, folkhälsosamordnare 102 Sirpa Slotte, controller ekonomiavd 114 Eva Ryman, sekreterare

4 4(34) Beslutande 107 och 109 Anna Ljungdell (S), ordförande Jörgen Måhlgren (S) Åsa Karlsson (S) Thomas Johansson (S) Adriana Haxhimustafa (S), tjänstgör för Anita Hägg (S) Daniel Adborn (FP) Harry Bouveng (M) Malin Friberg (M) Bodil Toll (M) Agneta Tjärnhammar (M) Sverre Launy (V) Ej tjänstgörande ersättare Roland Junerud (S) Parvaneh Ahmadi (S) Leif Stenquist (FP) Marianne Jonsson (M) Helén A Jonsson (M) Matilda Rosenqvist (M) Georgios Tsiouras (M) Bengt Holwaster (MP) Övriga Birgitta Elvås, kommunchef Bertil Lindberg, planeringschef Maria Strömkvist (S), ordförande kultur- och fritidsnämnden Eva Ryman, sekreterare

5 5(34) Ärenden vid kommunstyrelsens sammanträde 18 april Näringslivsfrågor 100. Rapport från kommunstyrelsens ledamöter 101. Rapport om Södertörnssamarbetet 102. Information om demokratiprojektet 103. Yttrande över remiss Detaljplan för Runsten 1:1, Haninge kommun, utställning 104. Yttrande över remiss på åtgärdsprogram för att klara miljökvalitets normerna för kvävedioxid och PM 10 i Stockholms län 105. Yttrande över remiss besöksnäringsstrategi för Haninge kommun 106. Gemensamt yttrande från Södertörnskommunerna över remiss om Stockholms läns regionala trafikförsörjningsprogram 107. Yttrande över AGA Gas AB ang utökad verksamhet vid bolagets anläggning för flytande naturgas på fastigheten Nynäshamn Kalvö 1: Samverkansavtal mellan kommunen och Förpacknings- och Tidningsinsamlingen AB (FTI) 109. Ansökan från Skolgrunden AB om godkännande som huvudman för en fristående grundskola i Nynäshamns kommun 110. Ändring av kommunstyrelsens delegationsordning 111. Svar på motion om trafiksituationen i Spångbro, Sorunda 112. Svar på motion om byggande av gång- och cykelbana utmed väg 542 mellan Grödby och Sunnerby 113. Svar på medborgarförslag Uppdelning och tydlig markering med symboler på gång- och cykelbanor 114. Resultatrapport

6 6(34) 115. Anmälan av delegationsbeslut 116. Skrivelser och beslut 117. Kurser och konferenser 117. Cirkulär

7 7(34) Ks 99 Näringslivsfrågor Planeringschef Bertil Lindberg informerar om när besked kan väntas om Norviks hamn.

8 8(34) Ks 100 Rapport från kommunstyrelsens ledamöter Jörgen Måhlgren (S) rapporterar från konferens Avlopp och kretslopp Vid konferensen behandlades bl a frågan om omvandlingsområden. Dokumentation från konferensen finns på nätet.

9 9(34) Ks 101 Rapport om Södertörnssamarbetet Kommunchef Birgitta Elvås informerar om sammanträde med Södertörns samarbetskommitté. Preliminär slutrapport för Matchning Södertörn lämnades, projektet kommer att avslutas 30 april.

10 10(34) Ks 102 Information om demokratiprojektet Projektledarna för folkhälsoprojektet folkhälsa demokrati Jörgen Bodner och Yvonne Westling Dahl, informerar om innehållet i projektets olika delar: Uppdrag omvärldsbevakning Uppdraget möjligheternas kör Uppdraget berättarverksamheten. Konsulterna informerar om planerna för kommande aktiviteter i kommundelarna, bl a kommer Rumbadagarna anordnas i Nynäshamn, kulturvecka i oktober, berättaraktiviteter i skolorna, berättarverksamhet på kaféet Radiokakan, Sorunda festival m m.

11 11(34) Ks / Haninge kommun Plc Msf Yttrande över remiss Detaljplan för Runsten 1:1, Haninge kommun, utställning Ärendebeskrivning Nynäshamns kommun har beretts möjlighet att yttra sig över detaljplan för Runsten 1:1 i Haninge kommun. Haninge kommun vill ha synpunkter senast den 22 april Ärendet redovisas i miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse den 4 april Nynäshamns kommun avstyrker förslaget då kommunen anser att hänsyn inte har tagits till mellankommunala och regiongemensamma intressen och då den föreslagna utbyggnaden inte bedöms vara förenlig med en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsens beslut anta förvaltningens yttrande som sitt eget. Föredragning Miljö- och samhällsbyggnadschef Jan-Ove Östbrink och planarkitekt Ida Olén föredrar ärendet. Yrkanden Ordföranden (S) och Sverre Launy (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Harry Bouveng (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att uttala sig positivt till detaljplaneförslaget och inger ett skriftligt yrkande/reservation som fogas till protokollet som bilaga A.

12 12(34) Ks 103 Propositionsordning Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: Bifall till arbetsutskottets förslag eller bifall till Harry Bouvengs (M) yrkande att kommunstyrelsen uttalar sig positivt till detaljplaneförslaget. Proposition Ordföranden (S) ställer proposition på bifall till arbetsutskottets förslag eller bifall till Harry Bouvengs (M) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat att bifalla arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att anta miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande som sitt eget. Reservation Harry Bouveng (M), Malin Friberg (M), Bodil Toll (M) och Agneta Tjärnhammar (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för Harry Bouvengs yrkande. Skriftlig reservation fogas till protokollet som bilaga A.

13 Yrkande /reservation avs. Kommunstyrelsen 103 Yttrande över remiss Detaljplan för Runsten 1:1, Haninge Kommun. Vi moderater har läst Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till yttrande och har med anl. därav och eget besök på plats en del synpunkter. Vi tycker att det är lite beklagligt att det insmugit sig faktafel i yttrandet, avs. sakuppgifter om avstånd till samhällen och dagligvaruhandel, då dessa ju är enkelt kontrollerbara och borde ha faktasäkrats. Sedan finner vi även vissa slutsatser, lite märkliga som att å ena sidan ange att den angivna BDT-hanteringen bedöms utgöra en acceptabel lösning, samtidigt som man å andra sidan anger ökad belastning på Hammerstaåns vattenförekomster. Beskrivningen av naturen i allmänhet och Hanvedsmossen i synnerhet ger sken av att man beskriver något annat än dagens verklighet, där det faktiskt är så att huvudparten av mossen inte kan sägas ha något naturvärde alls, då den utgör en kombination av torvtäkt och avfallsdeponi och ett trafikflöde med flera tunga lastbilskombinationer i minuten under stor del av dygnets ljusa timmar. Att en enskild kollektivtrafiklösning inte skulle kunna accepteras strider mot intentionerna i den nya kollektivtrafiklagen och är därför även den irrelevant. Vi moderater värnar företagande och entreprenörskap liksom moderna alternativ för de gröna näringarna och friluftsliv, där vi anser att det detaljplaneförslaget beskriver utgör ett gott exempel på lantlig, livskraftig verksamhet som stärker landsbygden och på ett föredömligt sätt möter framtidens krav. Med hänvisning till detta och planbeskrivningen yrkar vi att kommunstyrelsen beslutar att yttra sig positivt till detaljplaneförslaget. Nynäshamn För nya moderaterna Harry Bouveng Moder at er na I Nynäshamn Cent r al gat an NYNÄSHAMN Tel at. se www. moder at er na. net / nynashamn

14 13(34) Länsstyrelsen Msf Plc Akten Ks / Yttrande över förslag till åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och PM10 i Stockholms län Ärendebeskrivning Länsstyrelsen har på regeringens uppdrag upprättat ett förslag till revidering av åtgärdsprogrammet för att kunna uppnå/klara miljökvalitetsnormerna för kvädioxid (NO2) samt PM10 (partiklar) i Stockholms län. Åtgärdsprogrammet omfattar de åtgärder och styrmedel som ska vidtas av myndigheter och kommuner och som leder till att miljökvalitetsnormerna följs på de platser där överskridanden sker idag och riskerar att ske i framtiden. Revideringen har utförts av Länsstyrelsen i nära samarbete med berörda kommuner, KSL, SL och Trafikverket. Ärendet redovisas i miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse den 26 mars Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningen föreslås besluta att anta denna skrivelse som sitt yttrande. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 april 2012, 52. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att anta miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse den 26 mars 2012 som sitt yttrande. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att anta miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse den 26 mars 2012 som sitt yttrande.

15 14(34) Haninge kommun Plc Akten Ks / Svar på remiss Besöksnäringsstrategi Haninge kommun Ärendebeskrivning Haninge kommun har i en remiss till Nynäshamns kommun efterfrågat synpunkter på en ny Besöksnäringsstrategi för Haninge kommun. Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter Nynäshamns kommun ser mycket positivt på den nya Besöksnäringsstrategin och ser fram emot att ta del av det fortsatta arbetet i form av ett nära samarbete i frågor som rör destinationsutveckling. Det faktum att besökare som ska till Haninges södra skärgård passerar Nynäshamn gör att samverkan över kommungränserna är viktig och en förutsättning för att kunna locka fler besökare. Till hösten 2012 påbörjar Nynäshamns kommun ett liknande strategiarbete. Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att anta kommunstyrelseförvaltningens synpunkter som sitt yttrande. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 april 2012, 53. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att anta kommunstyrelseförvaltningens synpunkter som sitt yttrande Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att anta kommunstyrelseförvaltningens synpunkter som sitt yttrande.

16 15(34) AB Storstockholms lokaltrafik Plc Akten Ks / Gemensamt yttrande från Södertörnskommunerna över remiss om Stockholms läns regionala trafikförsörjningsprogram Ärendebeskrivning Den nya kollektivtrafiklagen trädde ikraft den 1 januari Enligt lagen ska varje län ha en regional kollektivtrafikmyndighet, där det i Stockholms län är Stockholms läns landsting som axlar detta ansar. En central uppgift för myndigheten är att besluta om ett regionalt trafikförsörjningsprogram, vilket är det strategiska styrdokument som ska gälla för regionens kollektivtrafikförsörjning. Nynäshamns kommun har i likhet med övriga Södertörnskommuner fått förslaget på remiss för yttrande senast den 30 april Södertörnskommunernas samarbetskommitté har utarbetat ett gemensamt yttrande över förslaget, daterad den 30 mars Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 2 april Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till yttrande från Södertörnskommunerna över Stockholms läns regionala trafikförsörjningsprogram med följande tillägg. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 april 2012, 54. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna förslaget till yttrande från Södertörnskommunerna över Stockholms läns regionala trafikförsörjningsprogram med följande tillägg enligt kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 2 april 2012.

17 16(34) Ks 106 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till yttrande från Södertörnskommunerna över Stockholms läns regionala trafikförsörjningsprogram med följande tillägg enligt kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 2 april Kollektivtrafiken som en samhällsresurs och servicetjänst oavsett plats I flera avsnitt av programförslaget skrivs det om kostnadseffektivitet och naturligtvis kommer den kommersiella kollektivtrafiken endast trafikera sträckor som är tillräckligt lönsamma att trafikera. Därför är det väldigt viktigt att den allmänna trafiken är tillräckligt attraktiv oavsett var i länet man befinner sig. För att uppnå klimatmålen och skapa ett hållbart transportsystem är det nödvändigt att det finns kollektivtrafik som inte är vinstdrivande. I vissa landsbygdsområden kommer kollektivtrafiken kanske aldrig bli vinstdrivande, men det är viktigt att kollektiva resmöjligheter finns även där. Om den allmänna trafiken inte är tillräckligt attraktiv på landsbygden och på mindre orter riskerar dessa områden att bli ännu mer bilberoende än vad de idag är. Möjligheterna till kollektivtrafikresor kan inte vara lika stora i alla delar av länet, men bristande kollektivtrafik får inte bli ett hinder i landsbygdsutvecklingen. Betydelsen av taxor och prissystem Kopplat till kollektivtrafikens betydelse för landsbygdsområden är biljett- och prissystemet för kollektivtrafiken. I programmet nämns att möjligheterna att etablera kommersiell kollektivtrafik höjs om taxenivån på SL-trafiken höjs jämfört med nuvarande taxenivå. En risk med en sådan utveckling är att boende i områden som inte är aktuella för kommersiell trafik får betala ett högre biljettpris för att invånare i mer tättbebyggda områden ska kunna erbjudas snabbare och bekvämare kollektivtrafik. Oavsett om taxenivån för SL-trafiken höjs eller inte är det mycket viktigt att kollektivtrafiken har ett gemensamt biljettsystem. En tilläggsavgift för vissa linjer, men samma biljettsystem måste vara möjligt. Likaså måste informationssystemet kunna visa information om alla linjer, oavsett om det är allmän eller kommersiell trafik. Förslag till riktlinjer för kollektivtrafikens utbudsstandard För kommuner utanför Storstockholm (enligt programförslaget Norrtälje, Nynäshamn, Nykvarn och Södertälje landsbygd) innebär de rekommenderade lägsta turtätheterna ingen förbättring jämfört med dagens tidtabeller. Det är ett problem om kollektivtrafikmyndigheten ämnar öka kollektivtrafikandelen.

18 17(34) Mark- och miljödomstolen, Nacka tingsrätt Msf Plc Akten Ks / Yttrande över AGA Gas AB ang utökad verksamhet vid bolagets anläggning för flytande naturgas på fastigheten Nynäshamn Kalvö 1:22 Ärendebeskrivning Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt förelägger Nynäshamns kommun att inkomma med skriftligt yttrande över aktbilaga 21 med bilagor. Ärendet redovisas i miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse den 26 mars Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att anta denna skrivelse som sitt yttrande. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 april 2012, 56. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Arbetsutskottets föreslår kommunstyrelsen besluta att anta miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse den 26 mars 2012 som sitt yttrande. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att anta miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse den 26 mars 2012 som sitt yttrande. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

19 18(34) Ks / Mex, msf FTI Akten Samverkansavtal mellan kommunen och Förpackningsoch Tidningsinsamlingen AB (FTI) Ärendebeskrivning Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse en 26 mars Bakgrund Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) har tillsammans med Svenska Förpacknings- och Tidningsinsamlingen AB (FTI) och Stockholmsregionens avfallsråd (STAR) tagit fram ett normalavtal för upplåtelse av mark och etablering av återvinningsstationer på kommunal mark. KSL rekommenderar att detta avtal ska användas mellan Stockholms läns kommuner och FTI. Syftet med avtalet är att skapa en gemensam struktur och goda förutsättningar för att lösa de frågor som uppstår kring insamlingssystemet. Nynäshamns kommun saknar i dagsläget ett avtal med FTI. Förslag till beslut: Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslå Kommunstyrelsen besluta att uppdra åt mark- och exploateringschefen att för kommunens räkning teckna samverkansavtal med Svenska Förpacknings- och Tidningsinsamlingen AB (FTI) i huvudsaklig överensstämmelse med nedan beskrivet normalavtal. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 april 2012, 57. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att uppdra åt mark- och exploateringschefen att för kommunens räkning teckna samverkansavtal med Svenska Förpacknings- och Tidningsinsamlingen AB (FTI) i huvudsaklig överensstämmelse med nedan beskrivet normalavtal.

20 19(34) Ks 108 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt mark- och exploateringschefen att för kommunens räkning teckna samverkansavtal med Svenska Förpacknings- och Tidningsinsamlingen AB (FTI) i huvudsaklig överensstämmelse med beskrivet normalavtal i i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse en 26 mars 2012.

21 20(34) Skolinspektionen Bun Akten Ks / Remissyttrande över ansökan från Skolgrunden AB om godkännande som huvudman för en fristående grundskola i Nynäshamns kommun, (Dnr ) Ärendebeskrivning Skolgrunden AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en fristående grundskola i Nynäshamns kommun med start läsåret 2013/2014. Den planerade skolan avser åk 6-9 och kommer fullt utbyggd 2015/2017, att ha en verksamhet för 20 elever. Läsåret 2013/2+014 räknar skolan med totalt 11 elever i åk 6 till 9. Barn- och utbildningsnämnden har behandlat ärendet den 29 mars 2012, 45. Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att överlämna förvaltningens förslag till remissvar till kommunstyrelsen. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att avge yttrande över ansökan i enlighet med barn- och utbildningsnämndens förslag. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 april 2012, 58. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att avge yttrande över ansökan i enlighet med barn- och utbildningsnämndens förslag. Yrkande Harry Bouveng (M) yrkar bifall till förslaget med tillägg enligt protokollsanteckning Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att avge yttrande över ansökan i enlighet med barn- och utbildningsnämndens förslag. Protokollsanteckning De ledamöter som representerar moderata samlingspartiet ser mycket positivt på att denna skola vill etablera sig i denna kommun. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

22 21(34) Samtliga avd ksf Författningsamling Akten Ks / Ändringar i delegationsordning för kommunstyrelsen Ärendebeskrivning Kommunstyrelseförvaltningen har gjort en översyn av delegationsordningens personalärenden. Ändringar föreslås som innebär krav på samråd före beslut i vissa ärendegrupper De ändringar som föreslås redovisas nedan: Ändringar under ärendegrupp 2 Personalärenden som tillkommer kommunstyrelsen som arbetsgivare enligt gemensamt reglemente Ändringen avser krav på samråd med kommunstyrelsens arbetsgivaravdelning före beslut i vissa arbetsgivarfrågor enligt 2.1; 2.2.5; Häri inbegrips organisationsfrågor, bisysslor, avstängning, skriftlig varning, uppsägning och avsked. MBL-förhandling i ärendet har ägt rum den 30 mars Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att 1. anta bifogad ändring i delegationsordning för kommunstyrelsen enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag, bilaga 1 till förvaltningens skrivelse , 2. beslutet träder i kraft den 1 maj Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 april 2012, 51. Arbetsutskottets förslag till kommuntyrelsen Kommunstyrelsen beslutar att 1. anta bifogad ändring i delegationsordning för kommunstyrelsen enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag, bilaga 1 till förvaltningens skrivelse , 2. beslutet träder i kraft den 1 maj 2012.

23 22(34) Ks 110 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att 1. anta bifogad ändring i delegationsordning för kommunstyrelsen enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag, bilaga 1 till förvaltningens skrivelse , 2. beslutet träder i kraft den 1 maj 2012.

24 23(34) Akten Ks / Svar på motion om trafiksituationen i Spångbro, Sorunda Ärendebeskrivning I en motion från Dick Larsson, Centerpartiet, som inkom 27 augusti 2010, föreslås att kommunen bygger en rondell i korsningen i Spångbro (väg 225- väg 542) alternativt en gång- och cykeltunnel under väg 225. Motionären påpekar att trafiken ökar på länsväg 225 och långtradarekipagen genom Spångbro börjar bli besvärande. För att stävja genomfartstrafiken förslås en rondell i korsningen väg 225 och väg 542 som påverkar hastigheten och valet av väg. Vidare föreslår motionären en gång- och cykeltunnel under väg 225, vilket möjliggör att gång- och cykeltrafiken kan passera trafiksäkert men inte påverkar antalet fordon. Remiss Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 24 januari 2012, 19 att anta miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens synpunkter som sitt yttrande. I yttrandet konstateras att många olyckor har genom åren skett på det statliga vägnätet i kommunen, främst på väg 73 och väg 225. Då trafiksäkerheten på gator och vägar är mycket viktig uppmärksammar kommunen Trafikverket om säkerhetsbrister i de fall sådana inte redan är kända av verket. Trafiksäkerhetsåtgärder utmed det statliga vägnätet är i första hand en uppgift för Trafikverket. Större projekt prioriteras och finns med i Nationell plan för infrastrukturinvesteringar och Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län. Prioritering görs av Trafikverket och länsstyrelsen i samråd med länets kommuner. De åtgärder som motionären föreslår finns inte med i nuvarande statliga planer som gäller för åren Motsvarande prioritering för åtgärder på och utmed det kommunala vägnätet finns i kommunens Trafikplan, Gång- och cykelplan och Tillgänglighetsplan som finns att läsa på Nynäshamns kommuns webbplats: Kommunen bör i första hand åtgärda de brister och behov som finns på och utmed det kommunala vägnätet utifrån den prioritering som finns i gällande planer.

25 24(34) Ks 111 Kommunen har härutöver en kontinuerlig dialog med Trafikverket för att möjliggöra olika trafiksäkerhetshöjande åtgärder, bland annat utmed väg 225 och finansiering av dessa. Överenskommelse har nyligen träffats om att utreda hur trafiksäkerheten utmed väg 225 förbi Ösmo kan förbättras. Föreslagna åtgärder förbi Spångbro får övervägas vid överläggningar och prioritering av kommande förbättringsåtgärder på det statliga och kommunala vägnätet i Nynäshamn. Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter Kommunstyrelseförvaltningen instämmer i miljö- och samhällsbyggnadsnämndens yttrande och föreslår att motionen ska anses besvarad. Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 april 2012, 65. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att instämma i miljö- och samhällsbyggnadsnämndens yttrande och föreslå att motionen ska anses besvarad. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen beslutar att instämma i miljö- och samhällsbyggnadsnämndens yttrande och föreslå att motionen ska anses besvarad.

26 25(34) Akten Ks / Svar på motion om byggande av gång- och cykelbana utmed väg 542 mellan Grödby och Sunnerby Ärendebeskrivning I en motion till kommunfullmäktige från Lena Dafgård, Sorundanet, daterad 9 augusti 2010, föreslås att Nynäshamns kommun tar ansvar för att det byggs gång- och cykelbana utmed länsväg 542 mellan Grödby och Sunnerby samt att kommunen i första hand arbetar aktivt för att hitta lösningar på finansiering genom t ex Trafikverket, EU-bidrag alternativt att kommunen finansierar en utbyggnad. Motionären påpekar att trafiken ökar på länsväg 542 och fordonstrafikanterna ofta kör för fort. Enligt motionären medför trafiken inskränkningar i rörligheten för oskyddade trafikanter som bor och rör sig i området. Motionären anser att kommunen måste ta initiativ till att bygga en gång- och cykelbana mellan Grödby och Sunnerby. Remiss Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 24 januari 2012, 21 att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att motionen anses besvarad och att förvaltningen får i uppdrag att kontakta markägare längs den aktuella sträckan samt att utreda förutsättningarna för att bygga en gång och cykelväg utmed länsväg 542 mellan Grödby och Sunnerby. Nämnden konstaterar att trafiksäkerheten på gator och vägar i kommunen är mycket viktig oavsett vägtyp, väghållare och vägens läge. I kontakt med Trafikverket påtalar kommunen kontinuerligt säkerhetsbrister, i de fall de inte redan är kända, diskuterar olika utformningar och finansieringar. Kommunen söker varje år medfinansiering från Trafikverket för olika trafiksäkerhetshöjande objekt på det kommunala vägnätet.

27 26(34) Ks 112 Gång- och cykelbanor är viktiga och bidrar förutom till förbättrad trafiksäkerhet och miljö till ökad tillgänglighet och rörlighet för oskyddade trafikanter. I första hand bör stråk som gäller barns skol- och fridsresor samt vuxnas arbetsresor prioriteras. Sträckor som är utpekade som regionala stråk har också hög prioritet. Utbyggnad av gång- och cykelbanor utmed det statliga vägnätet är i första hand en uppgift för Trafikverket. Önskemålen är många, i Nynäshamns kommun och övriga kommuner i länet. Prioritering görs i samråd med Trafikverket, kommunerna och länsstyrelsen och prioriterade objekt tas upp i Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län. Motsvarande prioritering för åtgärder längs kommunens gatunät finns i kommunens Gångoch cykelplan och Tillgänglighetsplan som finns att läsa på Nynäshamns kommuns webbplats: Kommunen bör i första hand åtgärda och finansiera de brister och behov som finns på det kommunala vägnätet utifrån den prioritering som finns i kommunen gångoch cykelplan samt tillgänglighetsplan. Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter Kommunstyrelseförvaltningen har ingen annan uppfattning än miljö- och samhällsbyggnadsnämndens bedömning. Därmed föreslår förvaltningen att motionen ska anses besvarad och att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att kontakta markägare längs den aktuella sträckan samt att utreda förutsättningarna för att bygga en gång- och cykelväg utmed länsväg 542 mellan Grödby och Sunnerby. Barn- och utbildningsnämnden har behandlat ärendet den 29 mars 2012 och beslutat Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 1. Uppdra miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att kontakta markägare längs den aktuella sträckan samt att utreda förutsättningarna för att bygga en gång och cykelväg utmed länsväg 542 mellan Grödby och Sunnerby. 2. Motionen anses besvarad.

28 27(34) Ks 112 Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 april 2012, 66. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 1. Uppdra miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att kontakta markägare längs den aktuella sträckan samt att utreda förutsättningarna för att bygga en gång och cykelväg utmed länsväg 542 mellan Grödby och Sunnerby. 2. Motionen anses besvarad. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1. Uppdra miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att kontakta markägare längs den aktuella sträckan samt att utreda förutsättningarna för att bygga en gång och cykelväg utmed länsväg 542 mellan Grödby och Sunnerby. 2. Motionen anses besvarad. Protokollsanteckning Ordföranden (S) lämnar följande protokollsanteckning: Vi vill göra fullmäktige uppmärksamma på att kontakter togs med fastighetsägarna redan 2005 i ärendet, men att det vid det tillfället inte gick att komma överens med samtliga fastighetsägare.

29 28(34) Akten Ks / Svar på medborgarförslag Uppdelning och tydlig markering med symboler på gång- och cykelbanor Ärendebeskrivning Lars Arnerup har kommit in med ett medborgarförslag den 7 oktober 2010 om att gång- och cykelbanor ska delas och att varje del tydligt markeras med symboler t.ex. fotsteg för gångbana och cykel för cykelbana. Remiss Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 24 januari 2012, 18 att anta miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens synpunkter som sitt yttrande. Nämnden pekar på att behovet att separera gående och cyklister från varandra bedöms bland annat utifrån gång- och cykelflödets storlek och sammansättning samt cyklisternas hastighet. Där cykeltrafiken är stor (mer än 200 cyklister/timme) och hastigheten hög är separering viktigt för cyklisternas bekvämlighet och tillgänglighet. Behov av separering kan även finnas vid platser som har särskilda behov t ex där antalet mindre barn är större än normalt. På sådana platser ska det märkas ut med vägmärke, banorna bör utformas med olika material för respektive bana och symboler för cykel och gående kan användas. Gång- och cykelbanor bör ha en bredd på minst 4 meter för att ge god utrymmesstandard. Vid separering på smalare banor kommer cyklister och gående att använda varandras banor med ökad olycksrisk som följd. Smalare banor där gående och cyklister får samsas om utrymmet förutsätter ett samspel mellan trafikantgrupperna vilket medför lägre hastighet för cyklisterna. Kommunens gång- och cykelbanor är övervägande smalare än 4 meter och antalet cyklister är inte så stort att separering krävs. Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter Kommunstyrelseförvaltningen har ingen annan uppfattning än vad som framkommit i miljö- och samhällsnämndens yttrande och föreslår att medborgarförslaget avslås. Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget avslås. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 april 2012, 67.

30 29(34) Ks 113 Yrkande Ordföranden (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att uppdra till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att se över märkningar av gång- och cykelbanor och därmed anse medborgarförslaget besvarat. Proposition Ordföranden (S) ställer proposition på bifall eller avslag till sitt eget yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat att bifalla yrkandet. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att uppdra till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att se över märkningar av gång- och cykelbanor och därmed anse medborgarförslaget besvarat.

31 30(34) Ec Akten Ks / Resultatrapport Sirpa Slotte ekonomiavdelningen, informerar om resultatrapporten för mars Ordföranden (S) önskar uppgift om köp av tjänster i kommande rapporter. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att lägga rapporten till handlingarna.

32 31(34) Akten Ks 115 1/ Anmälan av delegationsbeslut Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll Personalchefen har fattat beslut om pensionsgrundande lön under tjänstledighet och särskild avtalspension, besluten finns förtecknade på en lista, ks handlingsnr 745/2012. PA-konsult EME har fattat beslut om tillfällig ledighet med lön 7 LFF. Besluten finns förtecknade på en lista, ks handlingsnr 890/2012. Lokala kollektivavtal träffade av senior rådgivaren under tiden med stöd av kommunstyrelsens delegation - anmälan 1. Lokal tvisteförhandling rörande påstått brott mot samverkansavtalet/mbl, med Lärarnas Riksförbund, Lokal tvisteförhandling rörande påstått brott mot samverkansavtalet/mbl, med Lärarförbundet, Lokalt kollektivavtal för anställda i hemtjänstens resursteam, med Kommunal, Lokalt kollektivavtal för viss personal inom barnomsorgsverksamheten, med Kommunal, Lokalt avtal om mentorskap och om introduktionsperiod för nyutexaminerade lärare och förskollärare, med Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund, Lokal tvisteförhandling om påstått brott mot anställningsskyddslagen och mot god sed på arbetsmarknaden i samband med uppsägning på grund av personliga förhållanden, med Kommunal, Lokalt avtal om facklig tid enligt AFF 76, med Akademikerförbundet SSR, Säkerhetsansvarig har avgett yttrande till hemvärnet, ks handlingsnr 794/2012. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen om delegationsbesluten till handlingarna.

33 32(34) Ks 116 Skrivelser och beslut Länsstyrelsens beslut om överklagande i fråga om detaljplan för Himmelsö 1:6 del av, Marina, Nynäshamns kommun Länsstyrelsens beslut om tillstånd till allmän kameraövervakning i bussar Sveriges kommuner och Landsting - Ett koncept framtaget av SKL - En utvecklingsdag för fullmäktige Revisorerna - Revisionsrapport - Granskning av fastighetsorganisationen Skolinspektionens beslut - Ansökan om godkännande av IT Gymnasiet Sverige AB som huvudman för gymnasieskola i Huddinge kommun. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att lägga skrivelserna och besluten till handlingarna.

34 33(34) Ks 117 Kurser och konferenser Kurs 4 Inkom Anordnare Regionförbundet Södra Småland Ämne Fyra faktorer som påverkar din kommun Tid och plats 31 maj 2012 Hotel Tylösand Halmstad Anmälan 20 april 2012, Kurs 5 Inkom Anordnare SIPU Ämne Leda kommunala sammanträden Tid och plats 27 april, 29 maj Anmälan Kurs 6 Inkom Anordnare Regionförbundet Södra Småland Ämne Entreprenörskap för alla - en förutsättning för tillväxt Tid och plats 31 maj 2012 Hotel Tylösand Anmälan 11 maj 2012 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att lägga kurserna och konferenserna till handlingarna.

35 34(34) Ks 118 Cirkulär Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten överenskommelse för år 2012 mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att lägga cirkuläret till handlingarna.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Roland Dehlin (M) och Daniel Adborn (FP)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Roland Dehlin (M) och Daniel Adborn (FP) 1(8) Plats och tid Nämndhuset, sammanträdeslokal: Landsort kl 08.30-11.55 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Roland Dehlin (M) och Daniel Adborn (FP) Justeringens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Daniel Adborn (FP) och Harry Bouveng (M)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Daniel Adborn (FP) och Harry Bouveng (M) 1(6) Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn lokal: Landsort, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera och Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Kommunstyrelseförvaltningen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS. Anna Ljungdell (S), ordförande Daniel Adborn (FP) Roland Dehlin (M)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS. Anna Ljungdell (S), ordförande Daniel Adborn (FP) Roland Dehlin (M) 1(20) Plats och tid Nämndhuset lokal: Viksten, kl 08.30-12.05 Beslutande Anna Ljungdell (S), ordförande Daniel Adborn (FP) Roland Dehlin (M) Övriga närvarande Jan Heimdal, t f kommunchef Staffan Lundquist,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-06-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-06-04 1(20) Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Örngrund kl 8.30-9.00 Beslutande Daniel Adborn (FP), ordförande Harry Bouveng (M) Övriga närvarande Utses att justera Birgitta Elvås, kommunchef Bertil

Läs mer

K U N G Ö R E L S E. 4. Mål och budget 2013-2016 samt ekonomisk plan för 2014-2016

K U N G Ö R E L S E. 4. Mål och budget 2013-2016 samt ekonomisk plan för 2014-2016 K U N G Ö R E L S E Kommunfullmäktige i Nynäshamn kallas att sammanträda i Folkets Hus Nynäshamn, Mysingen, onsdagen den 14 november 2012, kl 15.00, varvid följande ärenden behandlas: 1. Upprop och anmälningar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-03-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-03-16 1(11) Plats och tid Beslutande Nämndhuset Nynäshamn, sammanträdesrummet på Kansliavdelningen, kl 10.00-12.05 Catrine Ek (MP), ordförande Daniel Adborn (FP) Thomas Johansson (S) Bodil Toll (M) Harry Bouveng

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-02-20

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-02-20 1(38) Plats och tid Nämndhuset, lokal: Landsort kl 08.30-11.55 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Daniel Adborn (FP) och Harry Bouveng (M) Justeringens

Läs mer

Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. KS 2014-239

Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. KS 2014-239 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-10-21 308 Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. KS 2014-239 KS KF Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-04-27

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-04-27 1(10) Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn, sammanträdesrum B-huset plan 1, kl 10.00-11.55 Beslutande Catrine Ek (MP), ordförande Harry Bouveng (M) Daniel Adborn (FP) Thomas Johansson (S) Övriga närvarande

Läs mer

Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. (AU 308) KS 2014-239

Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. (AU 308) KS 2014-239 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 266 Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. (AU 308) KS 2014-239 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-09-14

Sammanträdesdatum 2011-09-14 1(16) Plats och tid Nämndhuset, lokal: Landsort kl 08.30-09.55 Beslutande Anna Ljungdell (S), ordförande Daniel Adborn (FP) Roland Dehlin (M) Övriga närvarande Utses att justera Jan Heimdahl, tf kommunchef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Harry Bouveng (M) och Adriana Haxhimustafa (S)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Harry Bouveng (M) och Adriana Haxhimustafa (S) 1(44) Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn, lokal Landsort kl 08.30-11.30 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Harry Bouveng (M) och Adriana Haxhimustafa

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS. Anna Ljungdell (S), ordförande Daniel Adborn (FP) Roland Dehlin (M) Ersättare: Jörgen Måhlgren (S)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS. Anna Ljungdell (S), ordförande Daniel Adborn (FP) Roland Dehlin (M) Ersättare: Jörgen Måhlgren (S) 1(19) Plats och tid Nämndhuset, lokal: Örngrund kl 08.30-10.30 Beslutande Anna Ljungdell (S), ordförande Daniel Adborn (FP) Roland Dehlin (M) Ersättare: Jörgen Måhlgren (S) Övriga närvarande Utses att

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-06-19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-06-19 1(7) Plats och tid Nämndhuset, lokal: Landsort, kl 8.15-8.25 Beslutande Bo Persson (FP), ordförande, tjänstgör för Daniel Adborn (FP) Daniel Adborn (FP), deltar inte i handläggningen på grund av jäv 82-84

Läs mer

PROTOKOLL Sida 1 Valnämnden Sammanträdesdatum Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Bedarön kl. 10: ,

PROTOKOLL Sida 1 Valnämnden Sammanträdesdatum Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Bedarön kl. 10: , PROTOKOLL Sida 1 Sammanträdesdatum 2017-08-22 Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Bedarön 2017-08-22 kl. 10:00-12.00, 13.00-13.55 Beslutande Yvonne Lorentzson (S) ordförande Bengt Holwaster (MP)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-01-22

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-01-22 1(36) Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort, kl 08.30-12.00, 13.00-16.30 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Daniel Adborn (FP) och Harry

Läs mer

Elisabeth Rydström(c), ordförande Jörgen Hellberg (fp), vice ordförande Ing-Marie Elfström (s), ledamot

Elisabeth Rydström(c), ordförande Jörgen Hellberg (fp), vice ordförande Ing-Marie Elfström (s), ledamot Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-09-30 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Rolands rum, Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna,

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16 Utbildningsnämnden 2009-01-29 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40 Beslutande Elisabeth Rydström (c),ordförande Jörgen

Läs mer

Ann-Sophie Nygren. Birgitta Luoto Ferry Hagi Björn Johansson Joakim Sandström Anna-Maija Alajoki Agneta Höglander. Evert Melander

Ann-Sophie Nygren. Birgitta Luoto Ferry Hagi Björn Johansson Joakim Sandström Anna-Maija Alajoki Agneta Höglander. Evert Melander Sammanträdesprotokoll Blad 1 (7) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 13.15-14.10 Beslutande Jimmy Gustafsson Ann-Sophie Nygren Jan Widegren (M) Birgitta Luoto Ferry Hagi Björn Johansson (MP) Joakim Sandström

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden 1 (20) Plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna, kl 19.00-21.00. Beslutande Ersättare Övriga närvarande Raimo Vuojärvi (M), ordförande, Malin Karlsson (FP), Irene Öman (M), Hans Heneby (M),

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida * Medborgarförslag angående nedläggning av Västbygdens skola och finansiering av skolans driftkostnader, 108...2-3 * Medborgarförslag angående nedläggning av

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Roland Dehlin (M) och Daniel Adborn (FP)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Roland Dehlin (M) och Daniel Adborn (FP) 1(36) Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort kl 08.30-13.00 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Roland Dehlin (M) och Daniel Adborn (FP) Justeringens

Läs mer

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M)

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M) - DEMOKRATIBEREDNINGEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 12.00 Beslutande Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson

Läs mer

Datum 2011-04-19. Motion från Ingmar Jansson (C) om att bygga cykelvägen vid väg 272 fram till Brobykorset och sedan Ulva

Datum 2011-04-19. Motion från Ingmar Jansson (C) om att bygga cykelvägen vid väg 272 fram till Brobykorset och sedan Ulva KS 19 18 MAJ 2011 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Kihlberg Jenny Datum 2011-04-19 Diarienummer KSN-2010-0533 Kommunstyrelsen Motion från Ingmar Jansson (C) om att bygga cykelvägen vid väg 272 fram till

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Daniel Adborn (FP) och Roland Dehlin (M)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Daniel Adborn (FP) och Roland Dehlin (M) 1(40) Plats och tid Nämndhuset, lokal: Landsort kl 08.30-11.15 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Daniel Adborn (FP) och Roland Dehlin (M) Justeringens

Läs mer

Anslag Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. Beslutsinstans: Samhällsbyggnadsnämnden

Anslag Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. Beslutsinstans: Samhällsbyggnadsnämnden PROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, kl. 09:00-11:45, ajournering 09:45-10:00 Beslutande Mathias R Karlsson (S), ordförande Frida Bergvall (S) Joakim Rylin (S) Matti Wahlström (V) Elisabeth

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Helen Sellström-Edberg (S) och Jörgen Måhlgren (S)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Helen Sellström-Edberg (S) och Jörgen Måhlgren (S) 1(14) Plats och tid Folkets hus, Nynäshamn kl 15.00-20.10 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Helen Sellström-Edberg (S) och Jörgen Måhlgren (S) Justeringens

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll Tid och plats Tisdagen den 21 februari 2012, kl 18.00 19.45 i Dialogen Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Lena Gerby (M), ordförande Mats Ahlbom (M) Gunnel Bergström (FP) Ove Wallin (C) Hanna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

arbetsutskott 2013-06-04 59 2

arbetsutskott 2013-06-04 59 2 Sammanträdesdatum: Sida: 2013-06-04 1 (12) arbetsutskott Plats och tid Snickaren, Kommunalkontoret, Skillingaryd 4 juni 2013 klockan 13.00 17.30 Beslutande Roger Ödebrink (S) ordförande Gunnel Elg (KD)

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNNJMNJNT= = =NJP

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNNJMNJNT= = =NJP = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNNJMNJNT= = =NJP Utbildningsnämnden sammanträde 1. Val av ledamöter och ersättare till utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-2014 2. Val av representanter till skolkonferens,

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s)

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sammanträdesrummet Björnidet, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister

Läs mer

Louise Branting (C), ordförande Roland Brodin (M) Sören Forslund (M) Catharina Erdtman (S) Ulla Bratt (S)

Louise Branting (C), ordförande Roland Brodin (M) Sören Forslund (M) Catharina Erdtman (S) Ulla Bratt (S) 1(12) Plats och tid Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00-15.00 ande Ledamöter Louise Branting (C), ordförande Roland Brodin (M) Sören Forslund (M) Catharina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-02-17 1 (7) Spiskupan, Bergagården, Hunneberg, Vargön ANSLAG/BEVIS. Plats

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-02-17 1 (7) Spiskupan, Bergagården, Hunneberg, Vargön ANSLAG/BEVIS. Plats 2011-02-17 1 (7) Plats Spiskupan, Bergagården, Hunneberg, Vargön Tid Torsdagen den 17 februari 2011, kl 08,30-16.00. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Protokoll KS 3, 5 16 2015 01 22

Protokoll KS 3, 5 16 2015 01 22 3, 5 16 Innehåll 3 Fastställande av föredragningslista och val av justerare... 4 4 Upphandling av entreprenör för drift av linfärja mellan Vaxön och Vaxholms kastell... 5 5 Utökat bebyggelseavstånd från

Läs mer

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll Barn- och ungdomsnämnden 2017-04-19 1(9) Plats och tid Nymansgatan 23, 19 april 2017 kl 09:00 Beslutande Ledamöter Tove Bergman (MP), Ordförande Krissi Johansson (S), Vice ordförande Christofer Lundholm

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-08-27 1 [7] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunkontoret kl 18.30 20.30 Beslutande Förteckning enligt bilaga Övriga närvarande Bo Svensson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag NORRTÄLJE Barn- och skolnämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL 2012-03-26 Plats och tid Norrtäijesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 14:00-16.30 Beslutande Enligt förteckning sid 2 övriga deltagande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2009-03-30 Sida 1 av 15 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 19.55 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Annika

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Miriam- Irene Malm (V) och Yvonne Lundin (S)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Miriam- Irene Malm (V) och Yvonne Lundin (S) 1(17) Plats och tid Folkets hus, Nynäshamn kl 15.00-19:15 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Miriam- Irene Malm (V) och Yvonne Lundin (S) Justeringens

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2009-02-25 1 Plats och tid Församlingshemmet, 2009-02-25 kl 19.00-19.15 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7) 2011-03-09 1 (7) Plats och tid Onsdag den 9 mars kl. 08.50 09.00 Plats ande Ledamöter Glasriket, Videum Science Park, P G Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée (m) ordförande Carina Bengtsson (c) Suzanne

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Birgitta Evensson, Kommunchef, T.o.m 17:30 Robin Karlsson (L), ej tjänstgörande ersättare, Fr.o.m 16:35

Birgitta Evensson, Kommunchef, T.o.m 17:30 Robin Karlsson (L), ej tjänstgörande ersättare, Fr.o.m 16:35 1 (10) Plats och tid Silen, 16.00 17.55 Beslutande Övriga närvarande Therése Gustafsson, Ordförande (L) Daniel Markstedt, V Ordförande (S) Bo Eriksson (L) Jörgen Berglund (M) Ulla-Britt Svensson (S) Lena

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-03-25 1 Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl. 14.00-14.50 Louise Branting (C), ordförande Roland Brodin (M),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) klockan Bertil Persson (M) Pia Jönsson (S) Berit Lagergren (M)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) klockan Bertil Persson (M) Pia Jönsson (S) Berit Lagergren (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) 2011-04-04 Tekniska nämndens arbetsutskott Plats och tid Rådhuset, Särslöv, måndagen den 4 april 2011, klockan 08.30-11.20 Beslutande Bertil Persson (M) Pia Jönsson (S) Berit

Läs mer

Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Bror Sterner Agneta Rönn

Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Bror Sterner Agneta Rönn Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Beslutande Britta Bergström Bror Sterner Agneta Rönn Monica Lantz Thomas Uppman Stefan Ohlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

PROTOKOLL Sida 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

PROTOKOLL Sida 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum PROTOKOLL Sida 1 Sammanträdesdatum 2017-11-01 Plats och tid Nämndhuset Nynäshamn, sammanträdesrum Landsort, 2017-11-01 kl. 13:00-13.25 Beslutande Patrik Isestad (S), ordförande Daniel Adborn (L) Thomas

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Anna Ljungdell (S) och Harry Bouveng (M)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Anna Ljungdell (S) och Harry Bouveng (M) 1(13) Plats och tid Folkets Hus, Nynäshamn kl. 19.00-20:55 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Anna Ljungdell (S) och Harry Bouveng (M) Justeringens plats

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1 Socialnämnden 2008-02-05 1 Plats och tid Svegs Hälsocentral, kl 09.00-14.10 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Stig Holm (c) kl 09.00-14.00

Läs mer

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-02-03, kl 0900-1200 ande Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi,

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (7)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (7) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-04-23 1(7) Plats och tid Lejonet, kommunhuset Öckerö, klockan 17.00 19.35 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän

Läs mer

Protokoll. Byggnadsnämnden

Protokoll. Byggnadsnämnden Byggnadsnämnden 133-134 Byggnadsnämnden Sida 2 Byggnadsnämndens sammanträde 133 Delårsrapport per 2010-06-30 134 Remiss Ändring av reglementen, nya regler för strandskydd och prövning av vindkraft Byggnadsnämnden

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Datum 2014-10-05. Hotell Aveny, Umeå. Anita Drugge (S) Christer Bergman (M) Carmen Lundkvist (FP) Torbjörn Hellström (SVP)

Datum 2014-10-05. Hotell Aveny, Umeå. Anita Drugge (S) Christer Bergman (M) Carmen Lundkvist (FP) Torbjörn Hellström (SVP) Nämnden för tillväxt och regional utveckling Tid 17.15 18.05 Plats Hotell Aveny, Umeå Närvarande Ledamöter Carina Holm (S) ordförande Kenneth Nilshem (C) Tommy Ljung (M) Annika Huber (S) Ers. f Åke Bertils

Läs mer

Tommy Rosenkvist (M) Sabine Noresson (MP) Bengt Björkman (SD) Leif Lindqvist (V) Helene Cranser (S) Johan Tolinsson (S)

Tommy Rosenkvist (M) Sabine Noresson (MP) Bengt Björkman (SD) Leif Lindqvist (V) Helene Cranser (S) Johan Tolinsson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Kl. 17:00 måndagen den 14 december 2015, Övergransalen, Kommunhuset, Bålsta Carina Lund (M), Ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1(15) Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Örngrund kl 08.30-09.30 Beslutande Daniel Adborn (FP), ordförande Jörgen Måhlgren (S), tjänstgör för Anna Ljungdell (S) Harry Bouveng (M) Övriga närvarande

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden Sbn 069 Yttrande över budget

Samhällsbyggnadsnämnden Sbn 069 Yttrande över budget Samhällsbyggnadsnämnden 2014-04-23 Sbn 069 Yttrande över budget 2015...2 Samhällsbyggnadsnämnden 2014-04-23 1 Plats och tid Tekniska kontoren sammanträdesrum kl 10.30-10.55 Beslutande Lotta Bergstrand

Läs mer

Stefan Luukkonen (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Paragrafer 44-51. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Stefan Luukkonen (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Paragrafer 44-51. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 2013-12-10 1 Plats och tid Rum 611, AVA-huset, Katrineholm kl 08.15 9.30 ande Erik Liljencrantz ordförande (M), Marie-Louise Karlsson (S) vice ordförande, Göran Ivarsson (C)

Läs mer

Folkets hus, Amazon, Flen

Folkets hus, Amazon, Flen 198 Plats och tid Folkets hus, Amazon, Flen Kl 17.00-17.05 Beslutande Övriga deltagare Anders Berglöv (S), ordförande Lars Falk (A2), 1:e vice ordförande Björn Zetterqvist (M), 2:e vice ordförande Stefan

Läs mer

Kommunstyrelsesalen, kl 09:00 10:30. Dag Segrell, kommunchef, Hanna Hammarlund. Patrik Hjalmarsson. Ordförande Cecilia Vilhelmsson

Kommunstyrelsesalen, kl 09:00 10:30. Dag Segrell, kommunchef, Hanna Hammarlund. Patrik Hjalmarsson. Ordförande Cecilia Vilhelmsson Arbetsutskott 2015-08-10 1 (8) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 09:00 10:30 Beslutande Cecilia Vilhelmsson, S ordförande, Birgitta Gunnarsson, C, Monika Gideskog, M Ersättare Övriga deltagande Dag

Läs mer

Elisabeth Rydström(C), ordförande Karin Unnerstad (FP), ledamot Agneta Westerberg (S), ledamot

Elisabeth Rydström(C), ordförande Karin Unnerstad (FP), ledamot Agneta Westerberg (S), ledamot Utbildningsnämndens arbetsutskott 2010-03-24 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Vargmötet, Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (8) 2008-01-31 1 (8) Plats och tid Onsdag den 31 januari kl. 08.30 09.00 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Kunskapen, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2007-03-22 1 Plats och tid Torsdag 22 mars 2007 kl 19.00-19.50 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-28

Socialnämnden 2014-11-28 Socialnämnden 2014-11-28 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.00, 10.30-11.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(16) Plats och tid Alléskolan, kl.13.30-16.30 Beslutande Ledamöter Mira Wedenberg, M, ordförande Sirvan Mostafaey, S, vice ordförande Emmelie Rexhell, S Astrid-Marie Jonsson,

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189 Barn- utbildning- och kulturnämnden 2009-12-14 1 Plats och tid Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, måndagen den 14 december 2009, kl 08.15-09.30 Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40 Beslutande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-05-20

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-05-20 1(28) Plats och tid Nämndhuset, lokal: Landsort, kl 08.30-11.45, 13.00-15.00 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Agneta Tjärnhammar (M) och Thomas Johansson

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2016-04-26 1 (9) Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 14.00 15.10 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Kjell Ivemyr

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13 Socialnämnden 6-13 2 6 Information från förvaltningschef och avdelningschefer...5 7 Flerårsstrategi för Socialnämnden 2015-2017...6 8 Samverkansavtal mellan Föreningen Kvinnojouren Olivia och Alingsås

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-24

Sammanträdesdatum 2011-05-24 1(14) Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort kl. 08.30-09.00 Beslutande Daniel Adborn (FP) ordf. Roland Dehlin (M) Jörgen Måhlgren (S) Övriga närvarande Sebastian Furén, sekreterare Jan Heimdahl,

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildnings- Sammanträdesdatum 2012-09-18 Sida 1 (12) nämnden

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildnings- Sammanträdesdatum 2012-09-18 Sida 1 (12) nämnden Barn- och utbildnings- Sammanträdesdatum 2012-09-18 Sida 1 (12) nämnden Plats och tid Lilla Sess, kl. 19:00 20:15 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

26 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 27 Förutsättningar inför arbetet med budgetramarna för år 2013.

26 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 27 Förutsättningar inför arbetet med budgetramarna för år 2013. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2012-03-28 24 Meddelanden. 25 Anmälan om delegationsbeslut. 26 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 27 Förutsättningar inför arbetet med budgetramarna för

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2012-04-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2012-04-26 1(8) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset klockan 16.00-16.05 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Ann-Sofie Wågström (S), tjänstgörande ersättare Mikael Edlund (S) Johan Nilsson (S) Magnus

Läs mer

Barnomsorgsförvaltningen, Vallentuna. Elisabeth Fagerlund (c) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barnomsorgsnämnden

Barnomsorgsförvaltningen, Vallentuna. Elisabeth Fagerlund (c) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barnomsorgsnämnden AB VALLENTUNA KOMMUN Barnomsorgsnämnden 1998-01-20 1 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera senast 1998-02-03 Justeringens plats Bällstarummet, Kommunalhuset, Tuna

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden 1 (5) Plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset, Vallentuna. Kl 18.00-18.40 ande Ersättare Övriga närvarande Elwe Nilsson (M), ordförande, Erika Nordell (C), Lage Jansson (M), Ewa Thorin (M), Ragnar Dahl

Läs mer

Samhällsbyggnadsutskottet

Samhällsbyggnadsutskottet Sida 1/14 Plats och tid Svalöv, Industrigatan 6, kl 13.30-16.15 Ajournering 14.30-14.45 Beslutande Övriga deltagare Charlotte Wachtmeister (M), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Bengt Jönsson (S) Lennart

Läs mer

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej KOMMUNFULLMÄKTIGE Nya hyrestaxor för kommunens idrottsanläggningar 2 Åtgärder för att få budget i balans 200 3 Kommunbidrag 2002, kommunfullmäktige och revisionen 4 Exploateringsavtal, Västra Degrabo 5

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 30 Godkännande av ärendelista... 41 31 Budget 2017... 42 32 Statusrapport över pågående ärenden i barn- och utbildningsnämnden... 43 33 Ansökan om bidrag för Miljö & Naturboken... 44 34 Hur blir

Läs mer

Kommunkontoret kl 14.00 17.25

Kommunkontoret kl 14.00 17.25 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 17.25 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Lina Löfberg, (M) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (C) ledamot Marianne Zackrisson,

Läs mer