SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Harry Bouveng (M) och Adriana Haxhimustafa (S)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Harry Bouveng (M) och Adriana Haxhimustafa (S)"

Transkript

1 1(44) Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn, lokal Landsort kl Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Harry Bouveng (M) och Adriana Haxhimustafa (S) Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Kommunstyrelseförvaltningen kl Eva Ryman Paragrafer 71-83,86-98 Ordförande Daniel Adborn (FP) Justerande Harry Bouveng (M) Adriana Haxhimustafa (S) BEVIS Organ Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 71-83, Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelseförvaltningen Underskrift Eva Ryman

2 2(44) Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn, lokal Landsort kl Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Harry Bouveng (M) och Adriana Haxhimustafa (S) Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Kommunstyrelseförvaltningen Eva Ryman Paragrafer 84,85 Ordförande Daniel Adborn (FP) Justerande Harry Bouveng (M) Adriana Haxhimustafa (S) BEVIS Organ Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 84, 85 Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelseförvaltningen Underskrift Eva Ryman

3 3(44) Beslutande Daniel Adborn (FP), ordförande Adriana Haxhimustafa (S), tjänstgör för Anna Ljungdell (S) Roland Junerud (S), tjänstgör för Jörgen Måhlgren (S) Åsa Karlsson (S) Leif Stenquist (FP), tjänstgör för Thomas Johansson (S) Anita Hägg (S) Harry Bouveng (M) Malin Friberg (M) Bodil Toll (M) Agneta Tjärnhammar (M) Bengt Holwaster (MP), tjänstgör för Sverre Launy (V) Ej tjänstgörande ersättare Dick Larsson (C) Marianne Jonsson (M) Helen A Jonsson (M) Georgios Tsiouras (M) Övriga Birgitta Elvås, kommunchef Bertil Lindberg, planeringschef Jan-Ove Östbrink, miljö- och samhällsbyggnadschef Anu Henriksson, vik eu- och näringslivssamordnare Susanne Ortmanns, verksamhetsledare Leader Uross 71 Heidi Ekberg, marknads- och turistchef Nina Munters, projektledare jubileumsregattan Eva Dannstedt Branting (MP), oppositionsråd Liselott Vahermägi (S), ordförande barn- och utbildningsnämnden Eva Ryman, sekreterare

4 4(44) Beslutande 84 och 85 Daniel Adborn (FP), ordförande Adriana Haxhimustafa (S), tjänstgör för Anna Ljungdell (S) Roland Junerud (S), tjänstgör för Jörgen Måhlgren (S) Åsa Karlsson (S) Leif Stenquist (FP), tjänstgör för Thomas Johansson (S) Anita Hägg (S) Harry Bouveng (M) Malin Friberg (M) Bodil Toll (M) Agneta Tjärnhammar (M) Bengt Holwaster (MP), tjänstgör för Sverre Launy (V) Ej tjänstgörande ersättare Dick Larsson (C) Marianne Jonsson (M) Helen A Jonsson (M) Georgios Tsiouras (M) Övriga Birgitta Elvås, kommunchef Bertil Lindberg, planeringschef Jan-Ove Östbrink, miljö- och samhällsbyggnadschef Anu Henriksson, vik eu- och näringslivssamordnare Eva Dannstedt Branting (MP), oppositionsråd Liselott Vahermägi (S), ordförande barn- och utbildningsnämnden Eva Ryman, sekreterare

5 5(44) Ärenden vid kommunstyrelsens sammanträde 21 mars Information från Leader Uross 72. Marknadsföring- och jubileumsregattan 73. Näringslivsfrågor 74. Rapport från kommunstyrelsens ledamöter 75. Rapport om Södertörnssamarbetet 76. Årsredovisning Projektplan för 2011 års nyckeltalsarbete i Södertörnskommuner 78. Placering i pensionsobligation för framtida pensionsutbetalningar 79. Yttrande över revisionsrapport granskning av kundfakturering 80. Ändring av kommunfullmäktiges arbetsordning förenklad hantering av medborgarförslag 81. En samlad detaljplan för kvarteren Telegrafen och Vaktberget 82. Yttrande över M om Nynas AB verksamhet vid oljeraffinaderiet 83. Yttrande över remiss av Trafikverkets kapacitetsutredning 84. Yttrande över vattenplan för Haninge kommun 85. Yttrande över remiss Ändrad tidpunkt för vissa krav på legitimation för lärare och förskollärare 86. Svar på medborgarförslag om att göra Stadshusplatsen till ett mer levande torg 87. Svar på medborgarförslag om cykelbana från Ösmo station till infarten på Nynäshamns golfklubb och Körunda järnåldershus 88. Svar på medborgarförslag om upprustning av Kvarnängsbacken 89. Svar på medborgarförslag om felanmälan av belysningsstolpar

6 6(44) 90. Svar på medborgarförslag om att frukt bör ingå i lunchen som serveras till äldre 91. Svar på medborgarförslag om att ge alla skolbarn minst en kravmärkt måltid varje vecka 92. Rapport över obesvarade motioner 93. Rapport över obesvarade medborgarförslag 94. Resultatrapport 95. Anmälan av delegationsbeslut 96. Skrivelser och beslut 97. Cirkulär 98. Yttrande över remiss - En senare tillämpning av vissa bestämmelser om särskild utbildning för vuxna

7 7(44) Ks 71 Information om Leader Uross Verksamhetsledare Susanne Ortmanns, informerar om Leader UROSS verksamhet. Leader UROSS är en ideell förening som bedriver landsbygdsutveckling mellan Östhammar i norr och Nynäshamn i söder. Utvecklingsarbetet syftar till att förbättra förutsättningarna för sysselsättning och boende på landsbygden samt att stimulera till innovativa och hållbara miljösatsningar. Programmet omfattar hela kommunen utom tätorterna Nynäshamn och Ösmo. Nynäshamn har fyra projekt, Mötesplats Norra Sorunda, Polhemsspelet i Sorunda, Vågklimatstudie Landsort och Utvecklingsprogam Landsort.

8 8(44) Plc Akten Ks 72 Marknadsföring- och jubileumsregattan Heidi Ekberg, marknads- och turistchef informerar om marknadsplan för Nynäshamns kommun Nina Munters, projektledare för jubileumsregattan informerar om planeringen inför jubileumsregattan 20 juli 5 augusti Kommunchef Birgitta Elvås informerar om samarbetet med Malmö stad i samband med jubileumsregattan. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelseförvaltningen att löpande informera kommunstyrelsen om ekonomin för jubileumsregattan.

9 9(44) Ks 73 Näringslivsfrågor Planeringschef Bertil Lindberg presenterar Anu Henriksson som är vik eu- och näringslivssamordnare.

10 10(44) Ks 74 Rapport från kommunstyrelsens ledamöter Harry Bouveng (M) informerar om att han tillsammans med kommunstyrelsens ordförande träffat infrastrukturministern i samband med Södertörns rådslag den 20 mars.

11 11(44) Ks 75 Rapport om Södertörnssamarbetet Planeringschef Bertil Lindberg rapporter från Södertörns rådslag den 20 mars i Nynäshamn. Nynäshamns kommun tillsammans med övriga Södertörnskommuner, Företagarna, Stockholms Handelskammare, Södertörns högskola och KTH inbjöd till rådslaget. 130 personer deltog vid rådslaget. Syftet med årets rådslag var att belysa infrastrukturens och logistikens betydelse för utveckling av effektiva processer för kommun, näringsliv och högskola.

12 12(44) Akten Ks 76 61/ Årsredovisning 2011 Ärendebeskrivning Ekonomichefen och redovisningschefen har med ledning av nämndernas och de kommunala företagens drift- respektive årsredovisningar upprättat Nynäshamns kommuns årsredovisning och sammanställda redovisning för Kommunstyrelsen har tillsammans med respektive nämnd och företag analyserat det ekonomiska och verksamhetsmässiga resultatet vid en bokslutsberedning den 24 februari Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 14 mars Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 1. Godkänna årsredovisningen för Godkänna den sammanställda redovisningen för Balansera VA-förvaltningens ekonomiska resultat, - 3,9 mkr, i internredovisningen till Att från Socialnämndens resultat avräkna ökade kostnader för försörjningsstöd med 11,4 mkr. Balanserat resultat till internredovisningen 2012 blir 15,1 mkr. 5. Att från Gatu- och väghållnings resultat avräkna ökade kostnader för snöröjning. Balanserat resultat till internredovisningen 2012 blir 2,4 mkr. 6. Att från Mark och exploateringsavdelningens resultat avräkna överskottet för finansiella kostnader för ej genomförda investeringar. Balanserat resultat till internredovisningen blir 0 mkr. 7. Ombudgetera ej utnyttjade anslag för pågående investeringar till 2012

13 13(44) Ks 76 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 1. Godkänna årsredovisningen för Godkänna den sammanställda redovisningen för Balansera VA-förvaltningens ekonomiska resultat, - 3,9 mkr, i internredovisningen till Att från Socialnämndens resultat avräkna ökade kostnader för försörjningsstöd med 11,4 mkr. Balanserat resultat till internredovisningen 2012 blir 15,1 mkr. 5. Att från Gatu- och väghållnings resultat avräkna ökade kostnader för snöröjning. Balanserat resultat till internredovisningen 2012 blir 2,4 mkr. 6. Att från Mark och exploateringsavdelningens resultat avräkna överskottet för finansiella kostnader för ej genomförda investeringar. Balanserat resultat till internredovisningen blir 0 mkr. 7. Ombudgetera ej utnyttjade anslag för pågående investeringar till 2012

14 14(44) Akten Ks 77 52/ Projektplan för 2011 års nyckeltalsarbete i Södertörnskommunerna Ärendebeskrivning Södertörnskommunerna har sedan mitten av 1990-talet bedrivit ett gemensamt arbete med att ta fram jämförande nyckeltal för kommunernas verksamheter. Arbetet har efterhand utvecklats till att omfatta fler verksamhetsområden och fått ökad inriktning mot att jämföra kvalitet och service, inte bara kostnader. Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter För att få en ökad tydlighet i nyckeltalsarbetet bör projektplanen fastställas av kommunstyrelsen i respektive kommun. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Bifogad projektplan för 2011 års nyckeltalsarbete i Södertörnskommunerna godkänns. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Bifogad projektplan för 2011 års nyckeltalsarbete i Södertörnskommunerna godkänns. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att bifogad projektplan för 2011 års nyckeltalsarbete i Södertörnskommunerna godkänns.

15 15(44) Ec Akten Ks 78 95/ Placering i pensionsobligation för framtida pensionsutbetalningar Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen har den 23 mars 2011, (95/ ) fattat beslut om att placera 150 mkr i en strukturerad pensionsobligation utgiven av Nordea. Kommunstyrelseförvaltningen fick uppdraget att återkomma med förslag på placering av resterande medel i den tidigare pensionsfonden. Medlen uppgår till 30 mkr. Kommunstyrelseförvaltningen har utrett frågan och föreslår att de ytterligare 30 miljonerna placeras i en strukturerad pensionsobligation utgiven av Nordea. Obligationen kallas Räntestrategiobligation Sverige, har en löptid på 5 år och är 100% kapitalskyddad. Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att de ytterligare 30 miljonerna placeras i en strukturerad pensionsobligation utgiven av Nordea. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att de ytterligare 30 miljonerna placeras i en strukturerad pensionsobligation utgiven av Nordea. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att de ytterligare 30 miljonerna placeras i en strukturerad pensionsobligation utgiven av Nordea.

16 16(44) Revisionen Ec Akten Ks / Revisionsrapport granskning av internkontroll avseende kundfakturering Ärendebeskrivning Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 27 februari PricewaterhouseCoopers har av de förtroendevalda revisorerna fått i uppdrag att granska och bedöma huruvida Kommunstyrelsen och nämnderna har en tillräcklig intern kontroll avseende kundfaktureringen. Syftet med undersökningen har varit att besvara frågan: Har Kommunstyrelsen och nämnderna en tillräcklig intern kontroll avseende kundfaktureringen? Efter genomförd granskning bedöms kommunens interna kontroll avseende kundfaktureringen i huvudsak tillräcklig. Men utifrån granskningens resultat och de bedömningar revisorerna gjort lämnas ett antal rekommendationer som kommunstyrelseförvaltningen nu kommenterar. Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen överlämnar kommunstyrelseförvaltningens yttrande till revisorerna som svar på revisorernas skrivelse Granskning av kundfakturering. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen överlämna kommunstyrelseförvaltningens yttrande till revisorerna som svar på revisorernas skrivelse Granskning av kundfakturering. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att överlämna kommunstyrelseförvaltningens yttrande till revisorerna som svar på revisorernas skrivelse Granskning av kundfakturering.

17 17(44) Akten Ks / Förslag till förenklad hantering av medborgarförslag, ändring av kommunfullmäktiges arbetsordning Ärendebeskrivning Enligt 5 kap. 23 kommunallagen kan den som är folkbokförd i kommunen väcka ärenden genom medborgarförslag om kommunfullmäktige har beslutat det. Kommunfullmäktige har beslutat att införa den möjligheten och bestämmelser om medborgarförslag finns införda i kommunfullmäktiges arbetsordning 29 a och 29 b. Enligt 5 kap. 25 kommunallagen kan fullmäktige överlåta till styrelsen eller annan nämnd att besluta i ett ärende som har väckts genom medborgarförslag, utom i de fall som anges i 3 kap. 9 kommunallagen. Ärenden av principiell beskaffenhet och av större vikt är förbehållet kommunfullmäktige. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att en förenklad hantering av medborgarförslag införs och föreslår att regler för detta införs i 29 a kommunfullmäktiges arbetsordning. Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 13 mars Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1. införa en förenklad hantering av medborgarförslag, 2. beslutet gäller för medborgarförslag inkomna efter den 1 juni a kommunfullmäktiges arbetsordning skall fr o m den 1 juni ha lydelse i enlighet med förslag som fogas som bilaga 1 till kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 14 mars Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1. införa en förenklad hantering av medborgarförslag, 2. beslutet gäller för medborgarförslag inkomna efter den 1 juni a kommunfullmäktiges arbetsordning skall fr o m den 1 juni ha lydelse i enlighet med förslag som fogas som bilaga 1 till kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 14 mars 2012.

18 18(44) Akten Msf Mex Plc Ks 81 74/ En samlad detaljplan för kvarteren Telegrafen och Vaktberget Ärendebeskrivning I juni 2007 lämnades planuppdrag för kvarteret Telegrafen. Under 2011 har planuppdrag lämnats även för kvarteret Vaktberget. Därefter har den fysiska planeringen i kvarteren Telegrafen och Vaktberget, främst för bostäder och handel, blivit uppdelad i ett antal olika detaljplaneprocesser. Idag pågår åtta parallella planprocesser i olika planeringsskeden. Ett fåtal detaljplaner har antagits med förutsättningen att deras parkeringsbehov (knappt 200 parkeringsplatser) ska tillskapas inom övriga delar av området. För närvarande finns det ingen färdig lösning på hur det ska genomföras. Därutöver ska parkeringsbehovet för nya exploateringsområden tillgodoses. Kvarteren Telegrafen och Vaktberget utgör i samhällsbyggnadshänseende en sammanhängande enhet. En uppdelning i flera mindre planområden innebär för området som helhet att - det inte är möjligt att planera en samlad boendemiljö - en samlad planering av infrastrukturen väsentligt försvåras - finansieringen av gator, gc-vägar och övriga allmänna platser väsentligt försvåras - det inte är möjligt att tillgodose det totala parkeringsbehovet på ett yteffektivt och ekonomiskt rationellt sätt - intressekonflikter uppstår mellan planområden Genom att arbeta med en samlad detaljplan för hela området undanröjs dessa hinder och svårigheter. Kommunen får därigenom de bästa förutsättningarna att åstadkomma en god planering av stadsdelen som helhet samtidigt som mark- och exploateringsavdelningen får de bästa förutsättningarna att genom avtal trygga finansierings- och genomförandefrågorna för hela området.

19 19(44) Ks 81 En samlad detaljplan innebär också att - fastighetsägare och exploatörer arbetar med planeringen i samverkan med varandra såväl som med kommunen - fastighetsägare får möjlighet att åstadkomma en effektivare markanvändning genom att nyttja mark gemensamt eller genomföra markbyten - det blir möjligt att lösa alla gemensamma ansvars- och genomförandefrågor, m m i ett exploateringsavtal som samtliga berörda fastighetsägare ingår med kommunen - stadsdelen kan bli mer attraktiv genom att skapa en sammanhållen stadsmiljö - den sammanlagda tidsåtgången för planering av hela området kan kortas ner avsevärt Vi bedömer därför att det är angeläget att arbeta med en samlad detaljplan för kvarteren Telegrafen och Vaktberget. Pågående detaljplaneärenden inom kvarteren avslutas därmed och de pågående detaljplaneprocesserna införlivas istället i den samlade detaljplanen. Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslå Kommunstyrelsen besluta att uppdra åt miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att arbeta fram en samlad detaljplan för kvarteren Telegrafen och Vaktberget mark- och exploateringschefen att förhandla fram ett exploateringsavtal med berörda fastighetsägare inom området för den samlade detaljplanen. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta att uppdra åt miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att arbeta fram en samlad detaljplan för kvarteren Telegrafen och Vaktberget, mark- och exploateringschefen att förhandla fram ett exploateringsavtal med berörda fastighetsägare inom området för den samlade detaljplanen.

20 20(44) Ks 81 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att arbeta fram en samlad detaljplan för kvarteren Telegrafen och Vaktberget, mark- och exploateringschefen att förhandla fram ett exploateringsavtal med berörda fastighetsägare inom området för den samlade detaljplanen.

21 21(44) Ks 82 53/ Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen 15 ex Msf Akten Yttrande Kalvö 1:22, yttrande över prövotidsredovisning rörande efterbehandling av förorenade massor inom områdena J3 J4 (svarta havet) samt P (lagun, fångdammar). Sökande Nynas AB Ärendebeskrivning Mark- och miljödomstolen ger Nynäshamns kommun möjlighet att lämna synpunkter på den prövotidsredovisning som ingetts av Nynas AB och som rör efterbehandling /sanering av de förorenade områdena J3-J4 (mål nr M ) samt P (mål nr M ). Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har utarbetat ett förslag till yttrande vilket biläggs ärendet. Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 14 mars Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att anta miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande som sitt eget samt tillstyrka samtliga av Nynas AB föreslagna åtgärder i målnumren M och M Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att anta miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande som sitt eget samt tillstyrka samtliga av Nynas AB föreslagna åtgärder i målnumren M och M

22 22(44) Trafikverket Akten Ks 83 54/ Yttrande över Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder Ärendebeskrivning Trafikverket har på regeringens uppdrag utrett behovet av kapacitetshöjande åtgärder inom transportsystemet med förslag till lösningar fram till år 2025 med utblick mot år Nynäshamns kommun har i likhet med övriga Södertörnskommuner fått förslaget på remiss för yttrande senast den 31 mars Södertörnskommunernas samarbetskommitté har därefter beslutat att utarbeta ett gemensamt yttrande över förslaget. Planeringscheferna har sedan fått uppdraget att ta fram ett förslag. P g a kort handläggningstid har kommunstyrelsens ordförande samt kommunchef i respektive kommun haft möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till yttrande via e-post. Samtliga kommuner har ställts sig bakom förslaget till yttrande och behandlas i respektive kommunstyrelse under mars. Varje kommun har även möjlighet att för egen del ta upp kommunspecifika förslag till åtgärder som komplement till Södertörnsyttrandet. Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 13 mars Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till yttrande över Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder med följande tillägg Nynäshamns kommun vill för egen del trycka på vikten av att utveckla infrastrukturen på land för att möta den utökning av sjötransporterna som kommer att ske i framtiden. Detta gäller i synnerhet Nynäshamn där planeringen av den nya godshamnen Norvik nu pågår för fullt. Norvik kan tillsammans med intilliggande Logistikpark i framtiden få samma betydelse för utvecklingen i södra regiondelarna som Arlanda haft för norra delen av regionen. Hamnen kräver goda transportmöjligheter både på väg och järnväg. Väg 73 är sedan 2010 utbyggd till motorvägsstandard och blir en viktig länk till E4/E20 via Södertörnsleden. Väg 225 trafikeras idag av tung trafik från den befintliga hamnen i Nynäshamn och behöver av det skälet rustas upp för att förbättra trafiksäkerheten. När det gäller järnvägen är det angeläget

23 23(44) Ks 83 att Nynäsbanan byggs ut till dubbelspår på hela sträckan Nynäshamn Västerhaninge för att kunna hantera både växande gods- och persontransporter. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till yttrande över Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder med följande tillägg Nynäshamns kommun vill för egen del trycka på vikten av att utveckla infrastrukturen på land för att möta den utökning av sjötransporterna som kommer att ske i framtiden. Detta gäller i synnerhet Nynäshamn där planeringen av den nya godshamnen Norvik nu pågår för fullt. Norvik kan tillsammans med intilliggande Logistikpark i framtiden få samma betydelse för utvecklingen i södra regiondelarna som Arlanda haft för norra delen av regionen. Hamnen kräver goda transportmöjligheter både på väg och järnväg. Väg 73 är sedan 2010 utbyggd till motorvägsstandard och blir en viktig länk till E4/E20 via Södertörnsleden. Väg 225 trafikeras idag av tung trafik från den befintliga hamnen i Nynäshamn och behöver av det skälet rustas upp för att förbättra trafiksäkerheten. När det gäller järnvägen är det angeläget att Nynäsbanan byggs ut till dubbelspår på hela sträckan Nynäshamn Västerhaninge för att kunna hantera både växande gods- och persontransporter.

24 24(44) Haninge kommun Msf Akten Ks 84 20/ Yttrande över vattenplan för Haninge kommun Ärendebeskrivning Ärendet redovisas i miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse den 21 februari Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att anta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till yttrande som sitt eget, samt att Nynäshamns kommun är intresserad av ett utökat samarbete med Haninge kommun när det gäller vattenplanering i framtiden. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att anta miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till yttrande som sitt eget, samt att Nynäshamns kommun är intresserad av ett utökat samarbete med Haninge kommun när det gäller vattenplanering i framtiden. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att anta miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till yttrande som sitt eget, samt att Nynäshamns kommun är intresserad av ett utökat samarbete med Haninge kommun när det gäller vattenplanering i framtiden. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

25 25(44) Utbildningsdep Buf Akten Ks 85 76/ Yttrande över remiss Ändrad tidpunkt för vissa krav på legitimation för lärare och förskollärare Ärendebeskrivning Nynäshamns kommun har inbjudits att lämna synpunkter på regeringens promemoria, Ändrad tidpunkt för vissa krav på legitimation för lärare och förskollärare. Regeringen föreslår i sin promemoria att vissa bestämmelser i skollagen (2010:800) i fråga om legitimation för lärare och förskollärare inte kan börja tillämpas den första juli 2012 som föreskrivs. Skolverket administrerar inte inkomna ansökningar om lärarlegitimation i den takt som är nödvändig. I promemorian föreslås inget nytt datum när bestämmelserna ska börja tillämpas på annat sätt än från och med den dag som regeringen bestämmer. Barn- och utbildningsförvaltningen har yttrat sig till kommunstyrelseförvaltningen över remissen och avgett följande förslag till remissvar: Nynäshamns kommun delar regeringens bedömning att tidpunkten för när delar av reformen om legitimation för lärare och förskollärare ska börja tillämpas måste flyttas fram i tiden. Kommunens uppfattning är dock att det är olyckligt att det blir otydligheter vid införandet av reformer och att det därför är önskvärt att det snarast meddelas när bestämmelserna om lärarlegitimation ska börja tillämpas fullt ut. Regeringens förslag påverkar inte kommunens ambitioner om att nå full behörighet till år Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen avger yttrande över remissen i enlighet med barn- och utbildningsförvaltningens förslag. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att avge följande yttrande över remissen: Nynäshamns kommun delar regeringens bedömning att tidpunkten för när delar av reformen om legitimation för lärare och förskollärare ska börja tillämpas måste flyttas fram i tiden.

26 26(44) Ks 85 Kommunens uppfattning är dock att det är olyckligt att det blir otydligheter vid införandet av reformer och att det därför är önskvärt att det snarast meddelas när bestämmelserna om lärarlegitimation ska börja tillämpas fullt ut. Regeringens förslag påverkar inte kommunens ambitioner om att nå full behörighet till år Yrkande Leif Stenquist (FP) yrkar att kommunstyrelsen som ett tillägg till remissvaret uttalar att den korta remisstiden är oacceptabel för den politiska processen. Proposition Ordföranden (FP) ställer proposition på bifall eller avslag till kommunstyrelseförvaltningens förslag och bifall eller avslag till Leif Stenquists (FP) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat att bifalla förslaget och Leif Stenquists yrkande om tillägg. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att avge följande yttrande över remissen: Nynäshamns kommun delar regeringens bedömning att tidpunkten för när delar av reformen om legitimation för lärare och förskollärare ska börja tillämpas måste flyttas fram i tiden. Kommunens uppfattning är dock att det är olyckligt att det blir otydligheter vid införandet av reformer och att det därför är önskvärt att det snarast meddelas när bestämmelserna om lärarlegitimation ska börja tillämpas fullt ut. Regeringens förslag påverkar inte kommunens ambitioner om att nå full behörighet till år Vi vill också påpeka att den korta remisstiden är oacceptabel för den politiska processen. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad

27 27(44) Akten Ks / Svar på medborgarförslag om att göra Stadshusplatsen till ett mer levande torg Ärendebeskrivning Suriya Hellström har lämnat in ett medborgarförslag daterat den 1 september Medborgarförslaget föreslår att Nynäshamns kommun bör placera en lekplats i mitten av torget på Stadshusplatsen samt att Kamelparken (belägen vid korsningen Centralgatan/Idunvägen) borde flyttas till Stadshusplatsen. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har beretts möjlighet att yttra sig över medborgarförslaget. Nämnden behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 15 december 2011, 228. I sitt yttrande skriver nämnden att Kamelparken nyligen har rustats upp och att det inte är aktuellt med någon flytt av den parken. Vidare skriver de att den ytan som det förslås anläggas en lekpark på vid Stadshusplatsen används vid ett flertal tillfäller per år för olika aktiviteter och att det därmed kan vara svårt att ta ytan i anspråk för någon fast installation. Nämnden förslår att medborgarförslaget avslås men de gav samtidigt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att utreda hur Stadshusplatsen ska nyttjas i framtiden. Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter Kommunstyrelseförvaltningen gör ingen annan bedömning än den gjord av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och föreslår att medborgarförslaget avslås. Förslag till beslut Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. Yrkande Harry Bouveng (M) yrkar att medborgarförslaget ska anses besvarat.

28 28(44) Ks 86 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att medborgarförslaget anses besvarat.

29 29(44) Akten Ks / Svar på medborgarförslag om cykelbana från Ösmo station till infarten på Nynäshamns golfklubb och Körunda järnåldershus Ärendebeskrivning Christina Sönnergren har kommit in med ett medborgarförslag, daterat 10 augusti 2011, om att anlägga en cykelbana mellan Ösmo station och infarten till Körunda golfbana. Infarten från Väggarövägen är även infart till Körunda järnåldershus. Förslagsställaren påpekar att befintlig cykelbana slutar vid vändplanen på Breddalsvägen. Förslaget är att anlägga en fortsättning av denna cykelbana genom skogen ut till Väggarövägen/väg 540 och vidare fram till infartsvägen till Körunda golfbana. Förslagsställaren poängterar att högsta tillåtna hastighet på Väggarövägen är 70 km/h och att förslaget skulle innebära en säkrare väg för barn och ungdomar som till exempel ska gå till järnåldershuset eller Muskan runt. Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter Kommunstyrelseförvaltningen instämmer i miljö- och samhällsbyggnadsnämndens yttrande och föreslår att medborgarförslaget ska anses besvarat. Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget anses besvarat. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget anses besvarat. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget anses besvarat.

30 30(44) Akten Ks / Svar på medborgarförslag om upprustning av Kvarnängsbacken Ärendebeskrivning Björn Lind inkom med ett medborgarförslag den 5 april Förslagsställaren föreslår en upprustning av Kvarnbacken för att återigen kunna använda denna för skidåkning. Kultur- och fritidsnämnden har beretts möjlighet att yttra sig över medborgarförslaget. Nämnden behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 30 maj 2011, 31. Kultur- och fritidsnämnden ställer sig försiktigt positivt till förslaget men påpekar att en sådan upprustning kommer kräva omfattande investeringar. Nämnden har gjort en bedömning av de ekonomiska konsekvenserna vid en upprustning och uppskattar att kostnaderna för de nödvändiga investeringarna skulle bli någonstans mellan 4-5 mkr. Utöver detta tillkommer de årliga kostnaderna för drift och underhåll. Kultur- och fritidsnämnden förslår att kommunstyrelsen ställer sig positiva till medborgarförslaget utifrån angelägenhetsgraden mätt mot andra angelägna investeringar och kostnader. Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter Kommunstyrelseförvaltningen ställer sig, i likhet med kultur- och fritidsnämnden, försiktigt positiva till medborgarförslaget och anser den förslagna upprustningen vara en god idé. Som kultur- och fritidsnämnden nämner i sitt yttrande så skulle en upprustning av Kvarnbacken innebära stora investeringar och en löpande kostnad för drift och underhåll. Kommunstyrelseförvaltningen kan inte se att kommunen har utrymme i sin budget för att finansiera detta förslag och förslår därmed att medborgarförslaget avslås. Förslag till beslut Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.

31 31(44) Ks 88 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.

32 32(44) Akten Ks 89 82/ Svar på medborgarförslag om numrera gatubelysningsstolparna för att kunna felanmäla Ärendebeskrivning Elisabet Broman har i ett medborgarförslag daterat den 23 mars 2010 föreslagit att belysningsstolparna numreras för att kunna precisera var trasig gatubelysning finns. Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter Kommunstyrelseförvaltningen instämmer i miljö- och samhällsbyggnadsnämndens yttrande och föreslår att medborgarförslaget ska anses besvarat. Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget anses besvarat. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget anses besvarat. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget anses besvarat.

33 33(44) Akten Ks / Svar på medborgarförslag om att frukt bör ingå i lunchen som serveras till äldre Ärendebeskrivning Karl Staben inkom med ett medborgarförslag den 30 mars I medborgarförslaget föreslås att Nynäshamns kommun serverar färsk frukt inom äldreomsorgen i samband med lunchen. Socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden har getts tillfälle att yttra sig över förslaget. Socialnämnden behandlade ärendet den 7 september 2011, 117, och förslår att kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget. Barn- och utbildningsnämnden behandlade ärendet den 19 januari 2012, 7. Nämnden överlämnar barn- och utbildningsförvaltningens yttrande som sitt eget och förvaltningens yttrande innehåller inget ställningstagande till hanteringen av medborgarförslaget i fråga. Barn- och utbildningsförvaltningens yttrande förklarar den nuvarande situationen kring avsaknad av frukt vid lunch och uttrycker sin avsikt att ta upp en diskussion med socialförvaltningen om de önskar en förändring i matleveranserna. Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter Kommunstyrelseförvaltningen ställer sig positiva till medborgarförslaget och föreslår precis som socialnämnden att medborgarförslaget ska bifallas. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslaget Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslaget. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslaget.

34 34(44) Akten Ks / Svar på medborgarförslag om att ge alla skolbarn minst en kravmärkt måltid varje vecka Ärendebeskrivning Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 14 februari Susanne Eriksson har i ett medborgarförslag som kom in 9 november 2011 föreslagit att Nynäshamns kommun ska servera alla skol- och förskolebarn minst en kravmärkt måltid varje vecka. Enligt förslagsställaren ska det på matsedeln framgå vilken maträtt som är kravmärkt. Vidare förslås att det eventuellt kan serveras en vegetarisk rätt i veckan. Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter Kommunstyrelseförvaltningen vill i detta sammanhang påminna om kommunens lokala miljömål som sattes upp 2009 för en mer hållbar utveckling i kommunen. De lokala miljömålen har sin grund i de nationella miljökvalitetsmål som riksdagen har beslutat om. Ett av kommunens fyra lokala miljömålsområden är giftfria och resurssnåla kretslopp. Under detta finns ett mätbart delmål som är att andelen inköpta ekologiska varor till kommunens verksamhet ska öka till 10 procent år Uppföljningen av de lokala miljömålen 2011 gav på den här punkten resultatet 4,4 procent ekologiska varor, vilket visar att delmålet är möjligt att nå om ytterligare åtgärder sätts in. KRAV-märkt är en mycket känd kvalitetsindikator när det gäller miljöarbete, hela 98 procent av konsumenterna känner till det. KRAVs regler uppfyller EU:s regler för ekologisk produktion och är i vissa delar mer långtgående, till exempel för djuromsorg och klimat. Det finns tre olika nivåer av KRAVcertifiering där den första nivån innebär att minst 25 procent av det totala inköpsvärdet av livsmedel består av KRAV-märkta/EU-ekologiska/MSC/- märkta produkter. Årsavgiften för certifiering år 2012 är 300 kronor per enhet för gruppcertifiering och 600 kronor per enhet för enskild certifiering. Många skolors och förskolors kök i landet är KRAV-certifierade, till exempel är alla Huddinge kommuns förskolor det. KRAV-certifiering bidrar till att stärka varumärket för berörda skolor eller förskolor i kommunen.

35 35(44) Ks 91 Kommunstyrelseförvaltningen anser att barn- och utbildningsförvaltningens kostenhet bör fortsätta sitt arbete för en hållbar utveckling i Nynäshamns kommun bland annat genom att sträva efter att öka andelen inköpta ekologiska varor. Som ett led i det arbetet kan vara att servera en KRAVmärkt måltid i veckan vara. Förutom att alltid servera ett vegetariskt alternativ bör det av miljöskäl även övervägas att servera en vegetarisk måltid i veckan. Med hänvisning till barn- och utbildningsnämndens yttrande föreslår kommunstyrelseförvaltningen att medborgarförslaget avslås. Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget avslås. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget avslås. Yrkanden Harry Bouveng (M) yrkar att medborgarförslaget ska anses besvarat. Bengt Holwaster (MP) yrkar att medborgarförslaget ska återremitteras för att bereda miljö- och samhällsbyggnadsnämnden möjlighet att yttra sig över förslaget, i andra hand yrkar Bengt Holwaster att medborgarförslaget ska bifallas. Propositionsordning Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning. 1. Bifall eller avslag till yrkandet om återremiss. 2. Om återremissyrkandet avslås ställs proposition på yrkandet om bifall till medborgarförslaget eller om medborgarförslaget ska anses besvarat.

36 36(44) Ks 91 Proposition 1 Ordföranden (FP) ställer proposition på bifall eller avslag till återremissyrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutat att avslå återremissyrkandet. Proposition 2 Ordföranden (FP) ställler proposition på bifall till medborgarförslaget eller att medborgarförslaget ska anses besvarat och finner att kommunstyrelsen beslutat att medborgarförslaget ska anses besvarat. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget ska anses besvarat. Reservation Bengt Holwaster (MP) inger en skriftlig reservation som fogas till protokollet som bilaga A.

37 37(44) Ks 92 73/ Akten Rapport över obesvarade motioner Ärendebeskrivning Enligt 29 kommunfullmäktiges arbetsordning skall kommunstyrelsen två gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen skall göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. Motionerna redovisas i kommunstyrelseförvaltningens rapport daterad den 29 februari Rapporten omfattar motioner som har kommit in till och med den 29 februari Arbetstutskottets förslag till kommunstyrelsen Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen beslutar att överlämna rapporten till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att överlämna rapporten till kommunfullmäktige.

38 38(44) Akten Ks 93 73/ Rapport över obesvarade medborgarförslag Ärendebeskrivning Enligt 29 a kommunfullmäktiges arbetsordning skall kommunstyrelsen två gånger om året redovisa de medborgarförslag som inte har beretts färdigt. Redovisningen skall göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. Medborgarförslagen redovisas i kommunstyrelseförvaltningens rapport daterad den 29 februari Rapporten omfattar medborgarförslag som har kommit in till och med den 29 februari Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att överlämna rapporten till kommunfullmäktige. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen beslutar att överlämna rapporten till kommunfullmäktige. Efter det att arbetsutskottet behandlat rapporten har kommunfullmäktige den 7 mars 2012, beslutat att återremitera följande medborgarförslag till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden: Medborgarförslag om anläggande av grus- eller asfaltsgångväg på Vanstaskolans område. Medborgarförslag om asfaltering av gångväg, Vanstaskolan Medborgarförslag om asfalterad eller grusad gångväg mellan Musköten och Vanstaskolan Ösmo. Medborgarförslag om gång- eller cykelbana från Musköten till Vanstaskolan i Ösmo. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att överlämna rapporten till kommunfullmäktige.

39 39(44) Ec Akten Ks 94 Resultatrapport Ingen rapport lämnas vid sammanträdet. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att översända rapporten för februari till kommunstyrelsen med e-post.

40 40(44) Akten Ks 95 1/ Anmälan av delegationsbeslut Arbetsutskottets protokoll Säkerhetssamordnaren har avgett yttrande över ansökan om tillstånd till allmän kameraövervakning, ks handlnr 651/2012. PA-konsult EME har fattat beslut om tillfällig ledighet med lön 7 LFF, ks handlnr 528/2012. Miljö- och samhällsbyggnadschefen har beslutat om förordnande av miljöoch samhällsbyggnadschef under miljö- och samhällsbyggnadschefens frånvaro under februari och mars, ks handlnr 527/2012. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen om delegationsbesluten till handlingarna.

41 41(44) Ks 96 Skrivelser och beslut 9/ Kommunfullmäktige har den 8 februari 2012, 68 och 69, utsett Marianne Jonsson (M) och Helene A Jonsson (M) till ersättare i kommunstyrelsen. 9/ Kommunfullmäktige har den 7 mars 2012, 107, utsett Matilda Rosenqvist (M) till ny ersättare i kommunstyrelsen AB Vårljus - Ändrad dagordning till Vårljus extra bolagsstämma Boverket - Angående beslut om slutlig utbetalning av stöd enligt förordningen (2007:160) om stöd till planeringsinsatser för vindkraft Länsstyrelsen - Redovisning av kommunernas arbete med bostadsförsörjningen Vattenmyndigheterna - Kommunernas återrapportering Genomförandet av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Länsstyrelsen - Dispens från strandskyddsbestämmelserna för uppförande av fyra möbelgrupper för det rörliga friluftslivet inom fastigheten Landsort 1:1 i Nynäshamns kommun Arbetsförmedlingen - Informations- och prognosbrev gällande mottagningsbehovet av nyanlända. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att lägga skrivelserna och besluten till handlingarna.

42 42(44) Ks 97 Cirkulär 12:06 Budgetförutsättningar för åren Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att lägga cirkuläret till handlingarna.

43 43(44) Utbildningsdep Akten Ks 98 82/ Yttrande över remiss - En senare tillämpning av vissa bestämmelser om särskild utbildning för vuxna Ärendebeskrivning Till Nynäshamns kommun har remitterats departementspromemorian, En senare tillämpning av särskilda bestämmelser om särskild utbildning för vuxna (tidigare benämnt särvux). Regeringen föreslår i sin promemoria att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer, ska få meddela föreskrifter om att bestämmelserna om betygssättning i 21 kap 19 Skollagen(2010:800) för elever i särskild undervisning för vuxna ska tillämpas senare än från den första juli I promemorian föreslås inget nytt datum när bestämmelserna ska börja tillämpas på annat sätt än från och med den dag som regeringen bestämmer. Barn- och utbildningsförvaltningen har yttrat sig till kommunstyrelseförvaltningen över remissen och avgett följande förslag till remissvar: Nynäshamns kommun delar regeringens bedömning att tidpunkten för när de nya betygsbeteckningarna ska användas som betyg i särskild undervisning för vuxna ska samordnas med motsvarande regelverk för gymnasiesärskolan. Nuvarande kursplaner kommer att ersättas med ämnesplaner från och med den 1 juli De nya betygsbeteckningarna bör därför inte införas i de nu gällande kursplanerna eftersom de inte kommer att vara aktuella efter den första juli Kommunen har påbörjat ett utvecklingsarbete för att på bästa sätt möta förändringarna i den nya skollagen. Det är ett omfattande arbete eftersom det gäller helt nya förutsättningar för den aktuella skolformen. Även om kommunen ställer sig bakom förslagets innehåll skapar det oreda i planeringsförutsättningarna som inte gynnar arbetet. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen avger yttrande över remissen i enlighet med kommunstyrelseförvaltningens förslag.

44 44(44) Ks 98 Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att avge följande yttrande över remissen: Nynäshamns kommun delar regeringens bedömning att tidpunkten för när de nya betygsbeteckningarna ska användas som betyg i särskild undervisning för vuxna ska samordnas med motsvarande regelverk för gymnasiesärskolan. Nuvarande kursplaner kommer att ersättas med ämnesplaner från och med den 1 juli De nya betygsbeteckningarna bör därför inte införas i de nu gällande kursplanerna eftersom de inte kommer att vara aktuella efter den första juli Kommunen har påbörjat ett utvecklingsarbete för att på bästa sätt möta förändringarna i den nya skollagen. Det är ett omfattande arbete eftersom det gäller helt nya förutsättningar för den aktuella skolformen. Även om kommunen ställer sig bakom förslagets innehåll skapar det oreda i planeringsförutsättningarna som inte gynnar arbetet. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att avge följande yttrande över remissen: Nynäshamns kommun delar regeringens bedömning att tidpunkten för när de nya betygsbeteckningarna ska användas som betyg i särskild undervisning för vuxna ska samordnas med motsvarande regelverk för gymnasiesärskolan. Nuvarande kursplaner kommer att ersättas med ämnesplaner från och med den 1 juli De nya betygsbeteckningarna bör därför inte införas i de nu gällande kursplanerna eftersom de inte kommer att vara aktuella efter den första juli Kommunen har påbörjat ett utvecklingsarbete för att på bästa sätt möta förändringarna i den nya skollagen. Det är ett omfattande arbete eftersom det gäller helt nya förutsättningar för den aktuella skolformen. Även om kommunen ställer sig bakom förslagets innehåll skapar det oreda i planeringsförutsättningarna som inte gynnar arbetet. Vi vill också påpeka att den korta remisstiden är oacceptabel för den politiska processen.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Roland Dehlin (M) och Daniel Adborn (FP)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Roland Dehlin (M) och Daniel Adborn (FP) 1(8) Plats och tid Nämndhuset, sammanträdeslokal: Landsort kl 08.30-11.55 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Roland Dehlin (M) och Daniel Adborn (FP) Justeringens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Daniel Adborn (FP) och Harry Bouveng (M)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Daniel Adborn (FP) och Harry Bouveng (M) 1(6) Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn lokal: Landsort, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera och Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Kommunstyrelseförvaltningen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS. Anna Ljungdell (S), ordförande Daniel Adborn (FP) Roland Dehlin (M)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS. Anna Ljungdell (S), ordförande Daniel Adborn (FP) Roland Dehlin (M) 1(20) Plats och tid Nämndhuset lokal: Viksten, kl 08.30-12.05 Beslutande Anna Ljungdell (S), ordförande Daniel Adborn (FP) Roland Dehlin (M) Övriga närvarande Jan Heimdal, t f kommunchef Staffan Lundquist,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-03-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-03-16 1(11) Plats och tid Beslutande Nämndhuset Nynäshamn, sammanträdesrummet på Kansliavdelningen, kl 10.00-12.05 Catrine Ek (MP), ordförande Daniel Adborn (FP) Thomas Johansson (S) Bodil Toll (M) Harry Bouveng

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-06-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-06-04 1(20) Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Örngrund kl 8.30-9.00 Beslutande Daniel Adborn (FP), ordförande Harry Bouveng (M) Övriga närvarande Utses att justera Birgitta Elvås, kommunchef Bertil

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-04-27

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-04-27 1(10) Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn, sammanträdesrum B-huset plan 1, kl 10.00-11.55 Beslutande Catrine Ek (MP), ordförande Harry Bouveng (M) Daniel Adborn (FP) Thomas Johansson (S) Övriga närvarande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Roland Dehlin (M) och Daniel Adborn (FP)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Roland Dehlin (M) och Daniel Adborn (FP) 1(36) Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort kl 08.30-13.00 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Roland Dehlin (M) och Daniel Adborn (FP) Justeringens

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

K U N G Ö R E L S E. 4. Mål och budget 2013-2016 samt ekonomisk plan för 2014-2016

K U N G Ö R E L S E. 4. Mål och budget 2013-2016 samt ekonomisk plan för 2014-2016 K U N G Ö R E L S E Kommunfullmäktige i Nynäshamn kallas att sammanträda i Folkets Hus Nynäshamn, Mysingen, onsdagen den 14 november 2012, kl 15.00, varvid följande ärenden behandlas: 1. Upprop och anmälningar

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Harry Bouveng (M) och Daniel Adborn (FP)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Harry Bouveng (M) och Daniel Adborn (FP) 1(34) Plats och tid Nämndhuset, lokal: Landsort kl 08.30-10.40 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Harry Bouveng (M) och Daniel Adborn (FP) Justeringens

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-09-14

Sammanträdesdatum 2011-09-14 1(16) Plats och tid Nämndhuset, lokal: Landsort kl 08.30-09.55 Beslutande Anna Ljungdell (S), ordförande Daniel Adborn (FP) Roland Dehlin (M) Övriga närvarande Utses att justera Jan Heimdahl, tf kommunchef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-02-20

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-02-20 1(38) Plats och tid Nämndhuset, lokal: Landsort kl 08.30-11.55 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Daniel Adborn (FP) och Harry Bouveng (M) Justeringens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Roland Dehlin (M) och Daniel Adborn (FP)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Roland Dehlin (M) och Daniel Adborn (FP) 1(61) Plats och tid Nämndhuset, lokal: Landsort kl 08.30-13.30 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Roland Dehlin (M) och Daniel Adborn (FP) Justeringens

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

PROTOKOLL Sida 1 Valnämnden Sammanträdesdatum Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Bedarön kl. 10: ,

PROTOKOLL Sida 1 Valnämnden Sammanträdesdatum Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Bedarön kl. 10: , PROTOKOLL Sida 1 Sammanträdesdatum 2017-08-22 Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Bedarön 2017-08-22 kl. 10:00-12.00, 13.00-13.55 Beslutande Yvonne Lorentzson (S) ordförande Bengt Holwaster (MP)

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 1(14) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrummet, Landsort, nämndhuset, torsdagen den 22 januari Kl 15.00-17.30 Anna Ljungdell Kaisa Persson Ola Lundgren Maj Björnholdt Thomas Rugeland Helen Sellström

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Barn- och utbildningskontoret, Heby, kl 08.15 13.00 Beslutande Tomas Bergström (FP), ordförande Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Linda

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS. Anna Ljungdell (S), ordförande Daniel Adborn (FP) Roland Dehlin (M) Ersättare: Jörgen Måhlgren (S)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS. Anna Ljungdell (S), ordförande Daniel Adborn (FP) Roland Dehlin (M) Ersättare: Jörgen Måhlgren (S) 1(19) Plats och tid Nämndhuset, lokal: Örngrund kl 08.30-10.30 Beslutande Anna Ljungdell (S), ordförande Daniel Adborn (FP) Roland Dehlin (M) Ersättare: Jörgen Måhlgren (S) Övriga närvarande Utses att

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-06-19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-06-19 1(7) Plats och tid Nämndhuset, lokal: Landsort, kl 8.15-8.25 Beslutande Bo Persson (FP), ordförande, tjänstgör för Daniel Adborn (FP) Daniel Adborn (FP), deltar inte i handläggningen på grund av jäv 82-84

Läs mer

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-02-03, kl 0900-1200 ande Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi,

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16 Utbildningsnämnden 2009-01-29 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40 Beslutande Elisabeth Rydström (c),ordförande Jörgen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(12) Tid och plats 2015-02-19 - i Värsjörummet klockan 09.00-12.15 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Ingela Lärkevie (C) - förste vice ordförande, 6-9 Leif Svensson (S) - andre

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2009-03-30 Sida 1 av 15 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 19.55 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Annika

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

REGLER. Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag

REGLER. Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag REGLER Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag 1 Styrdokument Handlingstyp: Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag Diarienummer: KS/2014:158 Beslutas av: kommunfullmäktige

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Kommunstyrelsens miljöutskott

Kommunstyrelsens miljöutskott Sidan 1 av 13 Plats och tid Rotebrorummet 9:00-11:00 Närvarande ledamöter Frånvarande ledamöter Tjänstgörande ersättare Närvarande, ej tjänstgörande ersättare Övriga Utsedda att justera Ordförande Carina

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 303/304 08:30-09:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Ida Nilsson (MP)

Läs mer

Sammanträdesdatum Val av två protokolljusterare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum Val av två protokolljusterare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-04-22 PLATS OCH TID KilArena, onsdag 22 april 2015, 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Upprop 2 Val av två protokolljusterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7) 2011-03-09 1 (7) Plats och tid Onsdag den 9 mars kl. 08.50 09.00 Plats ande Ledamöter Glasriket, Videum Science Park, P G Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée (m) ordförande Carina Bengtsson (c) Suzanne

Läs mer

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50 1(10) Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, kl 08.00-8.50 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-09 1 [10] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 10.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05 arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Plats och tid Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Marika Bjerstedt

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-28

Socialnämnden 2014-11-28 Socialnämnden 2014-11-28 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.00, 10.30-11.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (11) Plats och tid Stadshuset, klockan 09.00-10.15 Beslutande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander

Läs mer

Utbildningschef Roland Beijer Ekonomiadmin. chef Annika Hellberg Enhetschef kvalitet och utveckling Eva Lod 92-98 Nämndsekreterare Lotta Lann

Utbildningschef Roland Beijer Ekonomiadmin. chef Annika Hellberg Enhetschef kvalitet och utveckling Eva Lod 92-98 Nämndsekreterare Lotta Lann Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2009-08-18 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vargmötet, Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Plats och tid Nämndhuset Nynäshamn, lokal: Örngrund, kl. 08:30-10:00

Plats och tid Nämndhuset Nynäshamn, lokal: Örngrund, kl. 08:30-10:00 PROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Nämndhuset Nynäshamn, lokal: Örngrund, kl. 08:30-10:00 Beslutande Anna Ljungdell (S), ordförande Daniel Adborn (L) Harry Bouveng (M) Övriga deltagare Anna Eklund, tf kommunchef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1(15) Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Örngrund kl 08.30-09.30 Beslutande Daniel Adborn (FP), ordförande Jörgen Måhlgren (S), tjänstgör för Anna Ljungdell (S) Harry Bouveng (M) Övriga närvarande

Läs mer

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl 1 (13) Plats och tid Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl. 18.00 19.40 Beslutande Carl-Göran Svensson (C) Lars Ragnarsson (M) tjänstgör för Madli-Ann Pohla (M) Fredric Strömberg (FP) Christer

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (14) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-11.10 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Ola Olin (V) Agneta Åhs-Sivertsen (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Marie Gärdby (C), ordförande Kent Holmer (S), vice ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 2:e vice ordförande

Marie Gärdby (C), ordförande Kent Holmer (S), vice ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 2:e vice ordförande 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret kl. 09.00-11.10 Beslutande Marie Gärdby (C), ordförande Kent Holmer (S), vice ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 2:e vice ordförande Övriga deltagande Åke Svensson, förvaltningschef

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering Kultur- och fritidsnämnden Omedelbar justering 46 Kultur- och fritidsnämnden sammanträde 46. Angående laglighetsprövning enligt kommunallagen av beslut 2010-02-23, 16; Besparingar 2009-2011 på kultur-

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 10.30-11.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen :15-10:00

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen :15-10:00 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen 2014-04-09 8:15-10:00 Beslutande Kristina Svensson Lotta Husberg Veronica Almroth Lars-Åke Gustavsson Sven Olsson Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att

Läs mer

PROTOKOLL. Myndighetsnämnden för teknik och miljö arbetsutskott. 27 april 2006

PROTOKOLL. Myndighetsnämnden för teknik och miljö arbetsutskott. 27 april 2006 arbetsutskott 27 april 2006 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna torsdagen den 27 april

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammantradesdatum

SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammantradesdatum A- 1(8) piatsochtid Namndhuset, Nynashamn, lokal: Landsort kl 13.00-14.40 Besiutande Catrine Ek (MP), ordforande Daniel Adborn (FP), t o m kl 14.20 18-21 Thomas Johansson (S) Harry Bouveng (M) Bodil Toll

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2012-08-28, kl 13:15 Beslutande: Anders Malm (M) tj ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Tony Asp (S) tj ersättare för Gun-Inger Sjögren

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (8) 2008-01-31 1 (8) Plats och tid Onsdag den 31 januari kl. 08.30 09.00 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Kunskapen, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Lars Rundgren

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Kalmar kommun 2010-09-28 Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Bakgrund och revisionsfråga... 3

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (9) Folkets Hus, Kungsgatan 15, Vänersborg ANSLAG/BEVIS. Peter Göthblad. Plats

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (9) Folkets Hus, Kungsgatan 15, Vänersborg ANSLAG/BEVIS. Peter Göthblad. Plats 2010-05-12 1 (9) Plats Folkets Hus, Kungsgatan 15, Vänersborg Tid Onsdagen den 12 maj, kl. 15.00 18.00. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen KOMMUNFULLMÄKTIGE 2004-09-0 Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen Meddelande 2 Ägardirektiv för Vårgårda bostäder AB 3 Svar på motion, besparingsåtgärder avseende förtroendevaldas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-01-22

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-01-22 1(36) Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort, kl 08.30-12.00, 13.00-16.30 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Daniel Adborn (FP) och Harry

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1-9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1-9 2013-01-08 Sida 1-9 Finansutskott Plats och tid Kommunhuset, Mora, 2013-01-08, kl. 08.15-11.40. Beslutande Bengt-Åke Rehn, S Anna Hed, C Lennart Sohlberg, S Peter Helander, C Malin Höglund, M Övriga deltagare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 2013-05-15 61 Plats och tid Nora Stadshotell, 2013-05-15 kl 18.00-20.20 Beslutande enligt bifogad närvarolista. Övriga deltagande Jan Forsberg, vice ordförande, Norabostäder AB, Nora

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2014-05-26 1 Plats och tid Folkets Park Orrskogen, Malung, kl. 15.30-16.30 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Hans Unander (S) 90-97 Bengt Nilsson (S) Christin

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13 Socialnämnden 6-13 2 6 Information från förvaltningschef och avdelningschefer...5 7 Flerårsstrategi för Socialnämnden 2015-2017...6 8 Samverkansavtal mellan Föreningen Kvinnojouren Olivia och Alingsås

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-15.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Jan-Christer Jonsson (S) Anna-Lena Fjellström (S) Marie Lodin (S) Gunnar Grönberg (S) Stig Svedin (V) Göran Ljungblom

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2013-04-18 Sturup Airport Hotel, kl 07.15-16.20 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson 1 Plats och tid Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 27 februari 2012 kl 9:00-10:00 Beslutande Magnus Oscarsson (KD), ordförande Anders Rydberg (KD), ersättare för Arne Arvidsson (KD)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Daniel Adborn (FP) och Roland Dehlin (M)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Daniel Adborn (FP) och Roland Dehlin (M) 1(40) Plats och tid Nämndhuset, lokal: Landsort kl 08.30-11.15 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Daniel Adborn (FP) och Roland Dehlin (M) Justeringens

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 21 februari, 2012 kl. 8:30 9:50 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 24 30 ande Johan Persson (S) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP) Anders Andersson

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Johan Abrahamsson. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Johan Abrahamsson. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg 2011-11-10 1 Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Torsö, klockan 14.00 14.20 Beslutande Jens Söder (S) Ordförande Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Johan Abrahamsson (M) 2: e vice ordförande

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. KS 2014-239

Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. KS 2014-239 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-10-21 308 Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. KS 2014-239 KS KF Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. (AU 308) KS 2014-239

Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. (AU 308) KS 2014-239 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 266 Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. (AU 308) KS 2014-239 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189 Barn- utbildning- och kulturnämnden 2009-12-14 1 Plats och tid Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, måndagen den 14 december 2009, kl 08.15-09.30 Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40 Beslutande

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Planutskott Sammanträdesdatum Sida 1 (4) Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 9:00-9:30

Planutskott Sammanträdesdatum Sida 1 (4) Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 9:00-9:30 Planutskott Sammanträdesdatum 2016-05-17 Sida 1 (4) Plats och tid Beslutande Ersättare Övriga närvarande Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 9:00-9:30 Katja Larsson, ordförande Sara Stanojevic

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

2015-02-26. Ann-Katrin Karlsson, kommunsekreterare Göran Sandström, ekonomichef 69 Henrik Jakobsson, ekonom 69

2015-02-26. Ann-Katrin Karlsson, kommunsekreterare Göran Sandström, ekonomichef 69 Henrik Jakobsson, ekonom 69 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 158 (168) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Torsdag 26 februari 2015, kl. 10.00-12.05 Beslutande Jeanette Wäppling (v), ordförande Lars Alriksson (m) vice

Läs mer

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C)

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C) Sida 1/8 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg

Läs mer

K U N G Ö R E L S E. 240. Förvärv av fyrtionio fastigheter i Nynäshamn från Stockholms kommun

K U N G Ö R E L S E. 240. Förvärv av fyrtionio fastigheter i Nynäshamn från Stockholms kommun K U N G Ö R E L S E Kommunfullmäktige i Nynäshamn kallas att sammanträda i Folkets Hus Nynäshamn, Mysingen, tisdagen den 13 november 2012, kl 19.00, varvid följande ärenden behandlas: 235. Upprop och anmälningar

Läs mer

PROTOKOLL Sida 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

PROTOKOLL Sida 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum PROTOKOLL Sida 1 Sammanträdesdatum 2017-11-01 Plats och tid Nämndhuset Nynäshamn, sammanträdesrum Landsort, 2017-11-01 kl. 13:00-13.25 Beslutande Patrik Isestad (S), ordförande Daniel Adborn (L) Thomas

Läs mer