SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS. Anna Ljungdell (S), ordförande Daniel Adborn (FP) Roland Dehlin (M) Ersättare: Jörgen Måhlgren (S)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS. Anna Ljungdell (S), ordförande Daniel Adborn (FP) Roland Dehlin (M) Ersättare: Jörgen Måhlgren (S)"

Transkript

1 1(19) Plats och tid Nämndhuset, lokal: Örngrund kl Beslutande Anna Ljungdell (S), ordförande Daniel Adborn (FP) Roland Dehlin (M) Ersättare: Jörgen Måhlgren (S) Övriga närvarande Utses att justera Birgitta Elvås, kommunchef Bertil Lindberg, planeringschef Jan-Ove Östbrink, miljö- och samhällsbyggnadschef Peter Björebo, ekonomichef Eva Ryman, sekreterare Roland Dehlin (M) Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Kommunstyrelseförvaltningen kl Eva Ryman Paragrafer Ordförande Anna Ljungdell (S) Justerande Roland Dehlin (M) BEVIS Organ Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelseförvaltningen Underskrift Eva Ryman

2 2(19) Ärenden vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 22 november Personalfrågor 204. Yttrande över remiss- Betänkandet Spara i goda tider - för en stabil kommunal verksamhet (SOU2011:59) 205. Finansiering av rivningsarbeten på fastigheten Kalvö 1:13, Ajebyn i Nynäshamn 206. Revisionsrapport- granskning av kommunens samverkan med ideell sektor 207. Revisionsrapport- granskning av barnperspektivet nämndernas verksamhet 208. Yttrande över revisionsrapport undersökning av kommunens ekonomistyrning 209. Yttrande över remiss- Spårvägs- och stomnätsstrategi, etapp 1 centrala delen av Stockholmsregionen 210. Yttrande över översiktsplan för Södertälje kommun 211. Utträde ur länsöverenskommelsen flyttning mellan kommunerna,särskilt boende 212. Svar på medborgarförslag om att flytta bron över gamla 73:an till industriområdet mellan Rappsta och Hammarhagen 213. Svar på medborgarförslag om att en gång- och cykelväg byggs mellan Porthus och Väggarövägen i Sorunda 214. Svar på medborgarförslag om att bygga ett sjömärke på Vårdkasberget

3 3(19) Au / Akterna Personalfrågor Personalchef Annette Måhlstedt informerar om att ett projekt om chefers arbetsmiljö kommer att starta. En projektplan har tagits fram för projektet. 50/ Roland Dehlin (M) frågar om socialnämndens beräkning av kostnaderna för deltagandet i utbildning i eco-driving. Arbetsutskottet behandlade ärendet vid sammanträdet den 8 november. Personalchefen svarar att förslaget till beslut baserades på det underlag som socialnämnden överlämnat. Arbetsutskottet tar inte upp frågan till ny behandling.

4 4(19) Au / Yttrande över remiss- Betänkandet Spara i goda tider - för en stabil kommunal verksamhet (SOU 2011:59) Med hänsyn till att utredningens analyser visar att den kommunala verksamheten, tvärt emot vad som förutsätts i utredningens direktiv, i huvudsak inte verkar destabiliserande på samhällsekonomin avstyrks förslaget om ett centralt stabiliseringssystem. Även förslagen om att förändra reglerna för kommunernas långsiktiga hushållning framstår som obehövliga och avstyrks. Utredningens förslag Utredningen lämnar förslag inom två områden; Dels att regelverket för kommunernas ekonomiska förvaltning förändras och förstärks för att främja stabilitet genom ett ökat lokalt ansvarstagande för inkomst och resultatutjämning över tid, dels att ett centralt stabiliseringssystem införs för att kunna minska de kommunala intäkterna i en högkonjunktur och öka dem i en lågkonjunktur. Utredningen har låtit genomföra en analys av den kommunala verksamhetens konjunkturkänslighet. Analysen visar att den kommunala verksamheten i allt väsentligt inte förstärker konjunkturvariationerna i samhällsekonomin. Med undantag för ett mycket svagt samband mellan aktuell konjunkturutveckling och kommunal sysselsättning, påverkas den kommunala konsumtionen av konjunkturen med några års fördröjning. Eftersläpningen uppgår till mellan två och tre år, vilket gör att kommunsektorn inte entydigt kan sägas ha en destabiliserande effekt på den övriga samhällsekonomin. Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse Kommunstyrelsen beslutar att till Finansdepartementet överlämna de synpunkter som redovisas i denna tjänsteskrivelse som sitt yttrande över betänkandet Spara i goda tider.

5 5(19) Föredragning Ekonomichef Peter Björebo föredrar förslaget till yttrande. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att till Finansdepartementet överlämna de synpunkter som redovisas i denna tjänsteskrivelse som sitt yttrande över betänkandet Spara i goda tider.

6 6(19) Au / Finansiering av rivningsarbeten på fastigheten Kalvö 1:13, Ajebyn i Nynäshamn Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har den 22 september 2011, 146, beslutat att hemställa att kommunfullmäktige tillskjuter medel inom verksamhetsfastigheters driftbudget för rivningen av byggnaderna, barackerna Ajebyn, på fastigheten Kalvö 1:13 i samband med bokslut för år Den dokumentation som finns att tillgå i detta ärende är, - sammanträdesprotokoll kommunstyrelsens tekniska utskott , - Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll beslut om rivning , samt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens hemställan Ärendet var uppe på remiss i kommunstyrelsens arbetsutskott och återremitterades för ytterligare utredning. Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att inga ytterligare fakta har tillkommit i detta ärende. Föredragning Ekonomichef Peter Björebo föredrar förslaget till beslut. Miljö- och samhällsbyggnadschef Jan Ove Östbrink informerar om bakgrunden till ärendet. Kommunstyrelsen beslutar att avslå miljö- och samhällsbyggnadsnämndens hemställan, med hänvisning till Nynäshamns kommuns finanspolicy. Arbetsutskottets föreslår kommunstyrelsen besluta att avslå miljö- och samhällsbyggnadsnämndens hemställan, med hänvisning till Nynäshamns kommuns finanspolicy.

7 7(19) Au / Revisionsrapport- granskning av kommunens samverkan med ideell sektor Komrev inom PWC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Nynäshamns kommun granskat om kommunstyrelsen och nämnderna har en ändamålsenlig styrning och uppföljning av sin verksamhet utifrån övergripande mål om samverkan med ideell sektor. Revisorernas samlade bedömning efter genomförd granskning är att det finns förbättringar att göra avseende följande: Kommunen behöver generellt tydliggöra varför samverkan med ideell sektor sker. På övergripande nivå behöver syftet identifieras och på nämndsnivå behöver framför allt socialnämnden ta fram ett eget uttalat och dokumenterat syfte med sin samverkan. Barn- och utbildningsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden behöver utveckla sitt arbete med att ta fram dokumenterade planer/metoder för att nå de mål/direktiv som de fastställt avseende samverkan med ideell sektor. Kopplingen mellan socialnämndens arbetsmetoder och dess mål för att nå ökad samverkan behöver tydliggöras. Kommunens uppföljning av samverkan med ideell sektor behöver utvecklas vilket är en förutsättning för att kommunen i ett senare skede ska kunna mäta effekterna av samverkan. Föredragning Ekonomichef Peter Björebo föredrar ärendet. Kommunstyrelsen beslutar: att uppdra till socialnämnden att utarbeta och dokumentera syfte med sin samverkan med ideell sektor, att uppdra till barn- och utbildningsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden att ta fram dokumenterade planer/metoder för att nå de mål/direktiv som de fastställt avseende samverkan med ideell sektor, att uppföljningen av detta görs i samband med tertialuppföljning 1, 2012.

8 8(19) Au 206 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: att uppdra till socialnämnden att utarbeta och dokumentera syfte med sin samverkan med ideell sektor, att uppdra till barn- och utbildningsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden att ta fram dokumenterade planer/metoder för att nå de mål/direktiv som de fastställt avseende samverkan med ideell sektor, att uppföljningen av detta görs i samband med tertialuppföljning 1, 2012.

9 9(19) Au / Revisionsrapport- granskning av barnperspektivet nämndernas verksamhet Komrev inom PWC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Nynäshamns kommun granskat kommunens arbete enligt barnkonventionen. Av resultatet av denna granskning, rekommenderar revisorerna att Kommunstyrelsen tydliggör hur den övergripande visionen för arbete med barns och ungas bästa kan genomsyra all verksamhet. Vidare rekommenderas att en nulägesanalys eller kartläggning genomförs för att tydliggöra eventuella riskområden, eller var insatser enligt barnkonventionen bör genomföras. Föredragning Ekonomichef Peter Björebo föredrar ärendet. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till Barn- och utbildningsnämnden att genomföra föreslagen nulägesanalys samt att lämna förslag, i arbetet med Mål- och budget , hur den övergripande visionen för arbetet med barn och ungas bästa ska genomsyra all verksamhet. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att uppdra till Barn- och utbildningsnämnden att genomföra föreslagen nulägesanalys samt att lämna förslag, i arbetet med Mål- och budget , hur den övergripande visionen för arbetet med barn och ungas bästa ska genomsyra all verksamhet.

10 10(19) Au / Yttrande över revisionsrapport undersökning av kommunens ekonomistyrning PricewaterhouseCoopers har av de förtroendevalda revisorerna fått i uppdrag att genomföra en undersökning av kommunens ekonomistyrning. Syftet med undersökningen har varit att besvara frågan: Fungerar kommunens ekonomistyrning på ett effektivt och ändamålsenligt sätt? Undersökningen baseras på en webbaserad enkätstudie som har utvecklats tillsammans med Föreningen Sveriges Kommunalekonomer. Enkätstudien har tidigare genomförts i 74 kommuner och 2 landsting. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till yttrande Kommunförvaltningens kommenterar till revisorernas bedömningar finns i tjänsteskrivelsen daterad Kommunstyrelsen beslutar att överlämna kommunstyrelseförvaltningens yttrande till revisorerna som svar på revisorernas skrivelse Undersökning av kommunens ekonomistyrning. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att överlämna kommunstyrelseförvaltningens yttrande till revisorerna som svar på revisorernas skrivelse , Undersökning av kommunens ekonomistyrning.

11 11(19) Au / Yttrande över remiss- Spårvägs- och stomnätsstrategi, etapp 1 centrala delen av Stockholmsregionen SL har tagit fram en förstudie för Spårvägs- och stomnätsstrategi, etapp 1 centrala delen av Stockholmsregionen. AB Storstockholms Lokaltrafik har skickat sin Spårvägs- och stomnätsstrategi, etapp 1 centrala delen av Stockholmsregionen på remiss. Strategin blickar fram emot 2030 och ska ses som ett underlag för vad som bör utredas vidare. Syftet med strategin är att fastställa principer för stomtrafik identifiera lämpliga stråk för stomtrafik i den centrala delen av Stockholmsregionen utarbeta underlag för trafikering av stomnätet avseende linjer, trafikslag och utbud Södertörnskommunernas samarbetskommitté har därefter beslutat att utarbeta ett gemensamt yttrande över förslaget. Planeringscheferna har sedan fått uppdraget att ta fram ett förslag. Det gemensamma förslaget till yttrande är daterat Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förlaget till yttrande över Spårvägsoch stomnätsstrategi, etapp 1 centrala delen av Stockholmsregionen. Föredragning Planeringschef Bertil Lindberg föredrar ärendet. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna förlaget till yttrande över Spårvägs- och stomnätsstrategi, etapp 1 centrala delen av Stockholmsregionen i enlighet med förslag daterat den 12 november 2011.

12 12(19) Au / Yttrande över översiktsplan för Södertälje kommun Nynäshamns kommun har beretts möjlighet att yttra sig över samrådsförslag till ny översiktsplan för Södertälje kommun. Nynäshamns och Södertälje kommun gränsar till varandra i Himmerfjärden. På land sammanbinds kommunerna genom väg 225, via Botkyrka kommun. Synpunkter Förslaget till ny översiktsplan har en bra struktur och beskriver tydligt vilka som är kommunens knäckfrågor och strategier för hållbarhet. I detta yttrande har Nynäshamns kommun valt att fokusera på frågor som rör de mellankommunala intressena. I samrådshandlingen listas de viktigaste mellankommunala intressena. Nynäshamns kommun ser att dessa frågor bör utvecklas så att det framgår vilka intressen som berör vilka kommuner. Detta skulle underlätta för det framtida samarbetet. Nynäshamns kommun ser att det är viktigt att vi har ett väl fungerande mellankommunalt samarbete i frågor som rör: - Tillgängligheten mellan Södertälje som regional kärna och Nynäshamns kommun - Kollektivtrafikförbindelser mellan Södertälje och Nynäshamn - Transporter av gods på väg Vattenkvaliteten i gemensamma vatten - Riksintresse för farleder, naturvård, rörligt friluftsliv, högexploaterad kust och yrkesfisket - Räddningstjänst via Södertörns räddningstjänstförbund. Nynäshamns kommun förutsätter därför en nära samverkan kommunerna emellan i dessa frågor, bland annat inom ramen för Södertörnssamarbetet, och att Södertälje kommun bereder Nynäshamns kommun möjlighet att direkt medverka i det fortsatta översiktsplanearbetet när dessa frågor behandlas. Södertäljes översiktsplan finns att tillgå på adress:

13 13(19) Au 210 Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen godkänna förslag till yttrande som sitt eget. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen godkänna förslag till yttrande som sitt eget.

14 14(19) Au / Utträde ur länsöverenskommelsen flyttning mellan kommunerna, särskilt boende Socialnämnden har vid sitt sammanträde den 25 oktober 2011, 170, föreslagit att: till Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) insända ansökan om uppsägning av avtal - Överrenskommelsen om bibehållet kostnadsansvar vid flyttning till särskilda boendeformer i annan kommun inom Stockholms län (KSL ) från och med Överenskommelsen reglerar betalningsansvaret för äldre personer med omfattande vårdbehov som önskar flytta från en kommun till en annan inom länet. Överenskommelsen medför att ursprungskommunen får ett förlängt betalningsansvar så länge som det finns önskemål/behov från den enskildes sida. Ärendet redovisas i sin helhet i socialförvaltningens skrivelse den 6 oktober Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att till Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) insända ansökan om uppsägning av avtal Överrenskommelsen om bibehållet kostnadsansvar vid flyttning till särskilda boendeformer i annan kommun inom Stockholms län (KSL ) från och med Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att till Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) insända ansökan om uppsägning av avtal Överrenskommelsen om bibehållet kostnadsansvar vid flyttning till särskilda boendeformer i annan kommun inom Stockholms län (KSL ) från och med

15 15(19) Au / Svar på medborgarförslag om att flytta bron över gamla 73:an till industriområdet mellan Rappsta och Hammarhagen Bengt Nilsson har i ett medborgarförslag daterat den 7 december 2010 föreslagit att flytta bron över gamla väg 73 (väg 545). Enligt förslaget bör bron flyttas till industriområdet mellan Rappsta och Hammarhagen. Bron skulle då gå parallellt med befintlig bro över järnvägen. Gångvägen föreslås anslutas till bron liksom att gummimatta läggs på bron så att hästar kan ta sig över. Förslagsställaren anser att det idag är en stor risk att gående eller hästar skadas när de går över bron när det färdas bilar där samtidigt. Remiss Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 20 oktober 2011 att anta miljöoch samhällsbyggnadsförvaltningens synpunkter som sitt yttrande. I planeringsarbetet för Norviks hamn ingår att bygga en ny bro över väg 73 mellan Hammarhagen och Karlsta till följd av industrispårets planerade dragning, som också innebär att trafikplatsen vid Hammarhagen får en ny utformning. Kommunen har i ett tidigt skede sagt att bron bör vara minst 4 meter bred om den ska försörja både gång-, cykel-, och hästtrafik och kommer följa upp att bron utformas på ett tillfredsställande sätt. När bron är byggd kommer den troligtvis att fylla precis det syfte som förslagsställaren önskar. Eftersom Stockholms Hamnar planerar en sådan bro för hästar samt gång- och cykeltrafik som förslagsställaren önskar, anses förslaget besvarat. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse medborgarförslaget besvarat.

16 16(19) Au 212 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anse medborgarförslaget besvarat.

17 17(19) Au / Svar på medborgarförslag om att en gång- och cykelväg byggs mellan Porthus och Väggarövägen i Sorunda Ingerth Johnson Wåhleman har i ett medborgarförslag daterat den 3 september 2010 föreslagit att en gång- och cykelväg byggs mellan Porthus och Väggarövägen i Sorunda. Förslagsställaren anser även att en gång- och cykelväg behövs mellan Spångbro och Ösmo, men att sträckan Porthus Väggarövägen bör prioriteras. Sträckan anses av förslagsställaren vara så pass trafikfarlig att den bör åtgärdas snarast. Sträckan Porthus Väggarövägen är 2,7 kilometer lång och i förslaget nämns att en grusbelagd gång- och cykelväg på denna sträcka kan räcka för att höja trafiksäkerheten. Remiss Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 20 oktober 2011 att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. Nämnden konstaterar att gång- och cykelvägnätet bör fortsätta byggas ut och rustas upp i enlighet med kommunens gång- och cykelplan. Den i förslaget nämnda vägen är statlig och det är Trafikverket som är väghållare. Den föreslagna gång- och cykelvägen nämns i gång- och cykelplanen som en önskvärd åtgärd då det skulle göra det möjligt för boende i Spångbro att cykla till pendeltågsstationen i Ösmo. Förslag på nya cykelleder och förbindelser utanför tätorterna i gång- och cykelplanen är ett sätt att försöka påverka Trafikverket. Utifrån gång- och cykelplanens föreslagna åtgärder skulle sträckan Porthus Väggarövägen uppskattningsvis kosta cirka 4 miljoner kronor att anlägga och hela sträckan mellan Spångbro Ösmo cirka 9 miljoner kronor. För övrigt finns väg 225, sträckan Lövstalund Ösmo, med i Trafikverkets åtgärdsplanering för år och kommer utredas relativt snart. Nämnden anser att i dagsläget bör en ny gång- och cykelväg mellan Porthus Väggarövägen eller Spångbro Ösmo inte prioriteras utan bör planeras i samspel med det planeringsarbete Trafikverket kommer att genomföra för väg 225. En samordnad planering kan spara mycket resurser för anläggandet av den enligt medborgarförslaget föreslagna gång- och cykelvägen, som skulle bli mycket dyr.

18 18(19) Au 213 Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarförslaget. Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande..

19 19(19) Au / Svar på medborgarförslag om att bygga ett sjömärke på Vårdkasberget Gösta Rising har i ett medborgarförslag daterat den 19 april 2009 föreslagit att sjömärket på Vårdkasberget återuppbyggs. Sjömärket utmärkte en militär farled. Märket har monterats ned av Sjöfartsverket och orsaken är brist på underhåll. Sjömärket behövs inte längre, men förslagsställaren anser att det är ett igenkänningsmärke, en Nynäshamnsprofil som försvunnit. Remiss Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 20 oktober 2011 att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden bedömer att det inte är nödvändigt med en återuppbyggnad av sjömärket på Vårdkasberget. Försvaret har inget behov av det och ett återuppbyggt sjömärke skulle innebära kostnader för kommunen i drift och underhåll. Orsaken till att det monterades ned var brist på underhåll, vilket utgjorde en fara för lekande barn. Nynäshamns kyrka fungerar idag som ett igenkänningsmärke och sjömärke för sjöfarande. Kommunstyrelsen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarförslaget. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarförslaget.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-18 1(31) Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn. lokal: Landsort kl. 08:30-09:35 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Harry Bouveng (M) och Daniel Adborn (FP)

Läs mer

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-10 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30 Ärenden: Enligt föredragningslistan Kommunstyrelsen FÖREDRAGNINGSLISTA

Läs mer

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-06-17 kl. 08.30

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-06-17 kl. 08.30 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNSTYRELSEN 2015-06-09 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-06-17 kl. 08.30 Ärenden: Enligt föredragningslistan Översänder kallelse, tid

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

2012-01-12 2012-02-02

2012-01-12 2012-02-02 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[24] Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 ande Enligt bilaga / Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör), Marica Nordwall (kommunikationschef),

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 87 Kommunens årsredovisning 2013 88 Ombudgeteringar från 2013 till 2014 89 Återrapportering av obesvarade motioner 90 Återrapportering av obesvarade

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen 1(30) Tid och plats 2015-02-04 - Kommunhuset klockan 13.30-16.30 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Anneli

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (28) Plats och tid Stadshuset, Ovalen, kl. 13.00 16.40 Beslutande Peter Roslund (S), ordf Elisabet Berg (M) Lars-Olof Pettersson (S) Majvor Sjölund (C) Lena Vikberg (S) Helén Lindbäck (KD), 73 Mats Johansson

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-05-20 1 (31) Kommunstyrelsesalen, kl 9:30-16:00. Ordförande Cecilia Vilhelmsson Birgitta Gunnarsson

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-05-20 1 (31) Kommunstyrelsesalen, kl 9:30-16:00. Ordförande Cecilia Vilhelmsson Birgitta Gunnarsson Kommunstyrelsen 2015-05-20 1 (31) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 9:30-16:00 Beslutande Cecilia Vilhelmsson, S ordförande, ej 137, Thony Andersson, S, Monika Gideskog, M, Birgitta Gunnarsson, C,

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00

Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00 KOMMUNSTYRELSEN 2014-12-17 Sidan 1(30) Plats och tid Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:50 Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson

Läs mer

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 Sbn 54 Presentation av nya kommunchefen... 2 Sbn 55 Ekonomi och Budgetuppföljning... 3 Sbn 56 Samhällsbyggnadsnämndens styrdokument... 4 Sbn 57 Val av representant

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-11:40 Beslutande Lars Molin (M), ordförande Yvonne Oscarsson (V) Harald Noréus (FP) Markus Evensson (S), 33-47 och 49-54 Örjan Fridner,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-01-15 kl. 19:00

Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-01-15 kl. 19:00 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-12-20 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-01-15 kl. 19:00 Ärenden: Enligt bilagda handlingar KOMMUNFULLMÄKTIGE FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2013-06-04 kl. 13.00 14.00 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) Veronika Håkansson (M) Tina

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar 2013-10-14 Meddelanden Ärendebeskrivning Följande rapporter, skrivelser, beslut etc. meddelas kommunstyrelsen. Begäran om rättelse i kommunstyrelsens protokoll angående

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00-16:30

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00-16:30 Kommunstyrelsen 2008-05-06 1 (61) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00-16:30 Beslutande Övriga deltagare Godkännande av närvaro Tid och plats för justering Ordföranden: Elvy Söderström (s)

Läs mer

Hillevi Engström, kommundirektör Magdalena Granholm, nämndsekr. Per-Erik Kanström (M)

Hillevi Engström, kommundirektör Magdalena Granholm, nämndsekr. Per-Erik Kanström (M) Kommunstyrelsen 2015-06-01 1 Plats och tid Messingen, Love Almqvist torg 1 Måndagen den 1 juni 2015, klockan 19:30-20.37 Beslutande Ledamöter: Mathias Bohman (S), ordförande Ann-Christin Martens (S), vice

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01 Sida 1 Sammanträdesdatum 2010-02-01 Plats och tid Kommunkontoret kl. 08.30-12:25 Beslutande Christer Aronsson (C), ordförande Barbro Gustafsson (M) Maria Radivoj (S) Gunilla Hermansson (KD) Martin Alfborger

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35

Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35 Kommunstyrelsen 2015-02-03 1(16) Plats och tid Salen, Centralplan1, Alvesta 3 februari 2015 kl. 09.00 12.40 Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35 Justerade paragrafer 1-13 ande Per Ribacke (S), ordf.

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2014-02-03 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30-15.20 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Catarina Pettersson, ordf (S) Ture Andersen

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer