SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS. Anna Ljungdell (S), ordförande Daniel Adborn (FP) Roland Dehlin (M) Ersättare: Jörgen Måhlgren (S)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS. Anna Ljungdell (S), ordförande Daniel Adborn (FP) Roland Dehlin (M) Ersättare: Jörgen Måhlgren (S)"

Transkript

1 1(19) Plats och tid Nämndhuset, lokal: Örngrund kl Beslutande Anna Ljungdell (S), ordförande Daniel Adborn (FP) Roland Dehlin (M) Ersättare: Jörgen Måhlgren (S) Övriga närvarande Utses att justera Birgitta Elvås, kommunchef Bertil Lindberg, planeringschef Jan-Ove Östbrink, miljö- och samhällsbyggnadschef Peter Björebo, ekonomichef Eva Ryman, sekreterare Roland Dehlin (M) Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Kommunstyrelseförvaltningen kl Eva Ryman Paragrafer Ordförande Anna Ljungdell (S) Justerande Roland Dehlin (M) BEVIS Organ Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelseförvaltningen Underskrift Eva Ryman

2 2(19) Ärenden vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 22 november Personalfrågor 204. Yttrande över remiss- Betänkandet Spara i goda tider - för en stabil kommunal verksamhet (SOU2011:59) 205. Finansiering av rivningsarbeten på fastigheten Kalvö 1:13, Ajebyn i Nynäshamn 206. Revisionsrapport- granskning av kommunens samverkan med ideell sektor 207. Revisionsrapport- granskning av barnperspektivet nämndernas verksamhet 208. Yttrande över revisionsrapport undersökning av kommunens ekonomistyrning 209. Yttrande över remiss- Spårvägs- och stomnätsstrategi, etapp 1 centrala delen av Stockholmsregionen 210. Yttrande över översiktsplan för Södertälje kommun 211. Utträde ur länsöverenskommelsen flyttning mellan kommunerna,särskilt boende 212. Svar på medborgarförslag om att flytta bron över gamla 73:an till industriområdet mellan Rappsta och Hammarhagen 213. Svar på medborgarförslag om att en gång- och cykelväg byggs mellan Porthus och Väggarövägen i Sorunda 214. Svar på medborgarförslag om att bygga ett sjömärke på Vårdkasberget

3 3(19) Au / Akterna Personalfrågor Personalchef Annette Måhlstedt informerar om att ett projekt om chefers arbetsmiljö kommer att starta. En projektplan har tagits fram för projektet. 50/ Roland Dehlin (M) frågar om socialnämndens beräkning av kostnaderna för deltagandet i utbildning i eco-driving. Arbetsutskottet behandlade ärendet vid sammanträdet den 8 november. Personalchefen svarar att förslaget till beslut baserades på det underlag som socialnämnden överlämnat. Arbetsutskottet tar inte upp frågan till ny behandling.

4 4(19) Au / Yttrande över remiss- Betänkandet Spara i goda tider - för en stabil kommunal verksamhet (SOU 2011:59) Med hänsyn till att utredningens analyser visar att den kommunala verksamheten, tvärt emot vad som förutsätts i utredningens direktiv, i huvudsak inte verkar destabiliserande på samhällsekonomin avstyrks förslaget om ett centralt stabiliseringssystem. Även förslagen om att förändra reglerna för kommunernas långsiktiga hushållning framstår som obehövliga och avstyrks. Utredningens förslag Utredningen lämnar förslag inom två områden; Dels att regelverket för kommunernas ekonomiska förvaltning förändras och förstärks för att främja stabilitet genom ett ökat lokalt ansvarstagande för inkomst och resultatutjämning över tid, dels att ett centralt stabiliseringssystem införs för att kunna minska de kommunala intäkterna i en högkonjunktur och öka dem i en lågkonjunktur. Utredningen har låtit genomföra en analys av den kommunala verksamhetens konjunkturkänslighet. Analysen visar att den kommunala verksamheten i allt väsentligt inte förstärker konjunkturvariationerna i samhällsekonomin. Med undantag för ett mycket svagt samband mellan aktuell konjunkturutveckling och kommunal sysselsättning, påverkas den kommunala konsumtionen av konjunkturen med några års fördröjning. Eftersläpningen uppgår till mellan två och tre år, vilket gör att kommunsektorn inte entydigt kan sägas ha en destabiliserande effekt på den övriga samhällsekonomin. Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse Kommunstyrelsen beslutar att till Finansdepartementet överlämna de synpunkter som redovisas i denna tjänsteskrivelse som sitt yttrande över betänkandet Spara i goda tider.

5 5(19) Föredragning Ekonomichef Peter Björebo föredrar förslaget till yttrande. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att till Finansdepartementet överlämna de synpunkter som redovisas i denna tjänsteskrivelse som sitt yttrande över betänkandet Spara i goda tider.

6 6(19) Au / Finansiering av rivningsarbeten på fastigheten Kalvö 1:13, Ajebyn i Nynäshamn Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har den 22 september 2011, 146, beslutat att hemställa att kommunfullmäktige tillskjuter medel inom verksamhetsfastigheters driftbudget för rivningen av byggnaderna, barackerna Ajebyn, på fastigheten Kalvö 1:13 i samband med bokslut för år Den dokumentation som finns att tillgå i detta ärende är, - sammanträdesprotokoll kommunstyrelsens tekniska utskott , - Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll beslut om rivning , samt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens hemställan Ärendet var uppe på remiss i kommunstyrelsens arbetsutskott och återremitterades för ytterligare utredning. Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att inga ytterligare fakta har tillkommit i detta ärende. Föredragning Ekonomichef Peter Björebo föredrar förslaget till beslut. Miljö- och samhällsbyggnadschef Jan Ove Östbrink informerar om bakgrunden till ärendet. Kommunstyrelsen beslutar att avslå miljö- och samhällsbyggnadsnämndens hemställan, med hänvisning till Nynäshamns kommuns finanspolicy. Arbetsutskottets föreslår kommunstyrelsen besluta att avslå miljö- och samhällsbyggnadsnämndens hemställan, med hänvisning till Nynäshamns kommuns finanspolicy.

7 7(19) Au / Revisionsrapport- granskning av kommunens samverkan med ideell sektor Komrev inom PWC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Nynäshamns kommun granskat om kommunstyrelsen och nämnderna har en ändamålsenlig styrning och uppföljning av sin verksamhet utifrån övergripande mål om samverkan med ideell sektor. Revisorernas samlade bedömning efter genomförd granskning är att det finns förbättringar att göra avseende följande: Kommunen behöver generellt tydliggöra varför samverkan med ideell sektor sker. På övergripande nivå behöver syftet identifieras och på nämndsnivå behöver framför allt socialnämnden ta fram ett eget uttalat och dokumenterat syfte med sin samverkan. Barn- och utbildningsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden behöver utveckla sitt arbete med att ta fram dokumenterade planer/metoder för att nå de mål/direktiv som de fastställt avseende samverkan med ideell sektor. Kopplingen mellan socialnämndens arbetsmetoder och dess mål för att nå ökad samverkan behöver tydliggöras. Kommunens uppföljning av samverkan med ideell sektor behöver utvecklas vilket är en förutsättning för att kommunen i ett senare skede ska kunna mäta effekterna av samverkan. Föredragning Ekonomichef Peter Björebo föredrar ärendet. Kommunstyrelsen beslutar: att uppdra till socialnämnden att utarbeta och dokumentera syfte med sin samverkan med ideell sektor, att uppdra till barn- och utbildningsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden att ta fram dokumenterade planer/metoder för att nå de mål/direktiv som de fastställt avseende samverkan med ideell sektor, att uppföljningen av detta görs i samband med tertialuppföljning 1, 2012.

8 8(19) Au 206 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: att uppdra till socialnämnden att utarbeta och dokumentera syfte med sin samverkan med ideell sektor, att uppdra till barn- och utbildningsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden att ta fram dokumenterade planer/metoder för att nå de mål/direktiv som de fastställt avseende samverkan med ideell sektor, att uppföljningen av detta görs i samband med tertialuppföljning 1, 2012.

9 9(19) Au / Revisionsrapport- granskning av barnperspektivet nämndernas verksamhet Komrev inom PWC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Nynäshamns kommun granskat kommunens arbete enligt barnkonventionen. Av resultatet av denna granskning, rekommenderar revisorerna att Kommunstyrelsen tydliggör hur den övergripande visionen för arbete med barns och ungas bästa kan genomsyra all verksamhet. Vidare rekommenderas att en nulägesanalys eller kartläggning genomförs för att tydliggöra eventuella riskområden, eller var insatser enligt barnkonventionen bör genomföras. Föredragning Ekonomichef Peter Björebo föredrar ärendet. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till Barn- och utbildningsnämnden att genomföra föreslagen nulägesanalys samt att lämna förslag, i arbetet med Mål- och budget , hur den övergripande visionen för arbetet med barn och ungas bästa ska genomsyra all verksamhet. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att uppdra till Barn- och utbildningsnämnden att genomföra föreslagen nulägesanalys samt att lämna förslag, i arbetet med Mål- och budget , hur den övergripande visionen för arbetet med barn och ungas bästa ska genomsyra all verksamhet.

10 10(19) Au / Yttrande över revisionsrapport undersökning av kommunens ekonomistyrning PricewaterhouseCoopers har av de förtroendevalda revisorerna fått i uppdrag att genomföra en undersökning av kommunens ekonomistyrning. Syftet med undersökningen har varit att besvara frågan: Fungerar kommunens ekonomistyrning på ett effektivt och ändamålsenligt sätt? Undersökningen baseras på en webbaserad enkätstudie som har utvecklats tillsammans med Föreningen Sveriges Kommunalekonomer. Enkätstudien har tidigare genomförts i 74 kommuner och 2 landsting. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till yttrande Kommunförvaltningens kommenterar till revisorernas bedömningar finns i tjänsteskrivelsen daterad Kommunstyrelsen beslutar att överlämna kommunstyrelseförvaltningens yttrande till revisorerna som svar på revisorernas skrivelse Undersökning av kommunens ekonomistyrning. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att överlämna kommunstyrelseförvaltningens yttrande till revisorerna som svar på revisorernas skrivelse , Undersökning av kommunens ekonomistyrning.

11 11(19) Au / Yttrande över remiss- Spårvägs- och stomnätsstrategi, etapp 1 centrala delen av Stockholmsregionen SL har tagit fram en förstudie för Spårvägs- och stomnätsstrategi, etapp 1 centrala delen av Stockholmsregionen. AB Storstockholms Lokaltrafik har skickat sin Spårvägs- och stomnätsstrategi, etapp 1 centrala delen av Stockholmsregionen på remiss. Strategin blickar fram emot 2030 och ska ses som ett underlag för vad som bör utredas vidare. Syftet med strategin är att fastställa principer för stomtrafik identifiera lämpliga stråk för stomtrafik i den centrala delen av Stockholmsregionen utarbeta underlag för trafikering av stomnätet avseende linjer, trafikslag och utbud Södertörnskommunernas samarbetskommitté har därefter beslutat att utarbeta ett gemensamt yttrande över förslaget. Planeringscheferna har sedan fått uppdraget att ta fram ett förslag. Det gemensamma förslaget till yttrande är daterat Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förlaget till yttrande över Spårvägsoch stomnätsstrategi, etapp 1 centrala delen av Stockholmsregionen. Föredragning Planeringschef Bertil Lindberg föredrar ärendet. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna förlaget till yttrande över Spårvägs- och stomnätsstrategi, etapp 1 centrala delen av Stockholmsregionen i enlighet med förslag daterat den 12 november 2011.

12 12(19) Au / Yttrande över översiktsplan för Södertälje kommun Nynäshamns kommun har beretts möjlighet att yttra sig över samrådsförslag till ny översiktsplan för Södertälje kommun. Nynäshamns och Södertälje kommun gränsar till varandra i Himmerfjärden. På land sammanbinds kommunerna genom väg 225, via Botkyrka kommun. Synpunkter Förslaget till ny översiktsplan har en bra struktur och beskriver tydligt vilka som är kommunens knäckfrågor och strategier för hållbarhet. I detta yttrande har Nynäshamns kommun valt att fokusera på frågor som rör de mellankommunala intressena. I samrådshandlingen listas de viktigaste mellankommunala intressena. Nynäshamns kommun ser att dessa frågor bör utvecklas så att det framgår vilka intressen som berör vilka kommuner. Detta skulle underlätta för det framtida samarbetet. Nynäshamns kommun ser att det är viktigt att vi har ett väl fungerande mellankommunalt samarbete i frågor som rör: - Tillgängligheten mellan Södertälje som regional kärna och Nynäshamns kommun - Kollektivtrafikförbindelser mellan Södertälje och Nynäshamn - Transporter av gods på väg Vattenkvaliteten i gemensamma vatten - Riksintresse för farleder, naturvård, rörligt friluftsliv, högexploaterad kust och yrkesfisket - Räddningstjänst via Södertörns räddningstjänstförbund. Nynäshamns kommun förutsätter därför en nära samverkan kommunerna emellan i dessa frågor, bland annat inom ramen för Södertörnssamarbetet, och att Södertälje kommun bereder Nynäshamns kommun möjlighet att direkt medverka i det fortsatta översiktsplanearbetet när dessa frågor behandlas. Södertäljes översiktsplan finns att tillgå på adress:

13 13(19) Au 210 Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen godkänna förslag till yttrande som sitt eget. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen godkänna förslag till yttrande som sitt eget.

14 14(19) Au / Utträde ur länsöverenskommelsen flyttning mellan kommunerna, särskilt boende Socialnämnden har vid sitt sammanträde den 25 oktober 2011, 170, föreslagit att: till Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) insända ansökan om uppsägning av avtal - Överrenskommelsen om bibehållet kostnadsansvar vid flyttning till särskilda boendeformer i annan kommun inom Stockholms län (KSL ) från och med Överenskommelsen reglerar betalningsansvaret för äldre personer med omfattande vårdbehov som önskar flytta från en kommun till en annan inom länet. Överenskommelsen medför att ursprungskommunen får ett förlängt betalningsansvar så länge som det finns önskemål/behov från den enskildes sida. Ärendet redovisas i sin helhet i socialförvaltningens skrivelse den 6 oktober Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att till Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) insända ansökan om uppsägning av avtal Överrenskommelsen om bibehållet kostnadsansvar vid flyttning till särskilda boendeformer i annan kommun inom Stockholms län (KSL ) från och med Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att till Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) insända ansökan om uppsägning av avtal Överrenskommelsen om bibehållet kostnadsansvar vid flyttning till särskilda boendeformer i annan kommun inom Stockholms län (KSL ) från och med

15 15(19) Au / Svar på medborgarförslag om att flytta bron över gamla 73:an till industriområdet mellan Rappsta och Hammarhagen Bengt Nilsson har i ett medborgarförslag daterat den 7 december 2010 föreslagit att flytta bron över gamla väg 73 (väg 545). Enligt förslaget bör bron flyttas till industriområdet mellan Rappsta och Hammarhagen. Bron skulle då gå parallellt med befintlig bro över järnvägen. Gångvägen föreslås anslutas till bron liksom att gummimatta läggs på bron så att hästar kan ta sig över. Förslagsställaren anser att det idag är en stor risk att gående eller hästar skadas när de går över bron när det färdas bilar där samtidigt. Remiss Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 20 oktober 2011 att anta miljöoch samhällsbyggnadsförvaltningens synpunkter som sitt yttrande. I planeringsarbetet för Norviks hamn ingår att bygga en ny bro över väg 73 mellan Hammarhagen och Karlsta till följd av industrispårets planerade dragning, som också innebär att trafikplatsen vid Hammarhagen får en ny utformning. Kommunen har i ett tidigt skede sagt att bron bör vara minst 4 meter bred om den ska försörja både gång-, cykel-, och hästtrafik och kommer följa upp att bron utformas på ett tillfredsställande sätt. När bron är byggd kommer den troligtvis att fylla precis det syfte som förslagsställaren önskar. Eftersom Stockholms Hamnar planerar en sådan bro för hästar samt gång- och cykeltrafik som förslagsställaren önskar, anses förslaget besvarat. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse medborgarförslaget besvarat.

16 16(19) Au 212 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anse medborgarförslaget besvarat.

17 17(19) Au / Svar på medborgarförslag om att en gång- och cykelväg byggs mellan Porthus och Väggarövägen i Sorunda Ingerth Johnson Wåhleman har i ett medborgarförslag daterat den 3 september 2010 föreslagit att en gång- och cykelväg byggs mellan Porthus och Väggarövägen i Sorunda. Förslagsställaren anser även att en gång- och cykelväg behövs mellan Spångbro och Ösmo, men att sträckan Porthus Väggarövägen bör prioriteras. Sträckan anses av förslagsställaren vara så pass trafikfarlig att den bör åtgärdas snarast. Sträckan Porthus Väggarövägen är 2,7 kilometer lång och i förslaget nämns att en grusbelagd gång- och cykelväg på denna sträcka kan räcka för att höja trafiksäkerheten. Remiss Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 20 oktober 2011 att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. Nämnden konstaterar att gång- och cykelvägnätet bör fortsätta byggas ut och rustas upp i enlighet med kommunens gång- och cykelplan. Den i förslaget nämnda vägen är statlig och det är Trafikverket som är väghållare. Den föreslagna gång- och cykelvägen nämns i gång- och cykelplanen som en önskvärd åtgärd då det skulle göra det möjligt för boende i Spångbro att cykla till pendeltågsstationen i Ösmo. Förslag på nya cykelleder och förbindelser utanför tätorterna i gång- och cykelplanen är ett sätt att försöka påverka Trafikverket. Utifrån gång- och cykelplanens föreslagna åtgärder skulle sträckan Porthus Väggarövägen uppskattningsvis kosta cirka 4 miljoner kronor att anlägga och hela sträckan mellan Spångbro Ösmo cirka 9 miljoner kronor. För övrigt finns väg 225, sträckan Lövstalund Ösmo, med i Trafikverkets åtgärdsplanering för år och kommer utredas relativt snart. Nämnden anser att i dagsläget bör en ny gång- och cykelväg mellan Porthus Väggarövägen eller Spångbro Ösmo inte prioriteras utan bör planeras i samspel med det planeringsarbete Trafikverket kommer att genomföra för väg 225. En samordnad planering kan spara mycket resurser för anläggandet av den enligt medborgarförslaget föreslagna gång- och cykelvägen, som skulle bli mycket dyr.

18 18(19) Au 213 Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarförslaget. Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande..

19 19(19) Au / Svar på medborgarförslag om att bygga ett sjömärke på Vårdkasberget Gösta Rising har i ett medborgarförslag daterat den 19 april 2009 föreslagit att sjömärket på Vårdkasberget återuppbyggs. Sjömärket utmärkte en militär farled. Märket har monterats ned av Sjöfartsverket och orsaken är brist på underhåll. Sjömärket behövs inte längre, men förslagsställaren anser att det är ett igenkänningsmärke, en Nynäshamnsprofil som försvunnit. Remiss Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 20 oktober 2011 att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden bedömer att det inte är nödvändigt med en återuppbyggnad av sjömärket på Vårdkasberget. Försvaret har inget behov av det och ett återuppbyggt sjömärke skulle innebära kostnader för kommunen i drift och underhåll. Orsaken till att det monterades ned var brist på underhåll, vilket utgjorde en fara för lekande barn. Nynäshamns kyrka fungerar idag som ett igenkänningsmärke och sjömärke för sjöfarande. Kommunstyrelsen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarförslaget. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarförslaget.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Roland Dehlin (M) och Daniel Adborn (FP)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Roland Dehlin (M) och Daniel Adborn (FP) 1(8) Plats och tid Nämndhuset, sammanträdeslokal: Landsort kl 08.30-11.55 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Roland Dehlin (M) och Daniel Adborn (FP) Justeringens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS. Anna Ljungdell (S), ordförande Daniel Adborn (FP) Roland Dehlin (M)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS. Anna Ljungdell (S), ordförande Daniel Adborn (FP) Roland Dehlin (M) 1(20) Plats och tid Nämndhuset lokal: Viksten, kl 08.30-12.05 Beslutande Anna Ljungdell (S), ordförande Daniel Adborn (FP) Roland Dehlin (M) Övriga närvarande Jan Heimdal, t f kommunchef Staffan Lundquist,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-09-14

Sammanträdesdatum 2011-09-14 1(16) Plats och tid Nämndhuset, lokal: Landsort kl 08.30-09.55 Beslutande Anna Ljungdell (S), ordförande Daniel Adborn (FP) Roland Dehlin (M) Övriga närvarande Utses att justera Jan Heimdahl, tf kommunchef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1(10) Plats och tid Nämndhuset Nynäshamn, lokal: Örngrund, kl 08.30-09.00 Beslutande Daniel Adborn (FP), ordförande Harry Bouveng (M) Övriga närvarande Utses att justera Birgitta Elvås, kommunchef Johan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Daniel Adborn (FP) och Harry Bouveng (M)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Daniel Adborn (FP) och Harry Bouveng (M) 1(6) Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn lokal: Landsort, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera och Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Kommunstyrelseförvaltningen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-04-27

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-04-27 1(10) Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn, sammanträdesrum B-huset plan 1, kl 10.00-11.55 Beslutande Catrine Ek (MP), ordförande Harry Bouveng (M) Daniel Adborn (FP) Thomas Johansson (S) Övriga närvarande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-03-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-03-16 1(11) Plats och tid Beslutande Nämndhuset Nynäshamn, sammanträdesrummet på Kansliavdelningen, kl 10.00-12.05 Catrine Ek (MP), ordförande Daniel Adborn (FP) Thomas Johansson (S) Bodil Toll (M) Harry Bouveng

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-06-19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-06-19 1(7) Plats och tid Nämndhuset, lokal: Landsort, kl 8.15-8.25 Beslutande Bo Persson (FP), ordförande, tjänstgör för Daniel Adborn (FP) Daniel Adborn (FP), deltar inte i handläggningen på grund av jäv 82-84

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-06-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-06-04 1(20) Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Örngrund kl 8.30-9.00 Beslutande Daniel Adborn (FP), ordförande Harry Bouveng (M) Övriga närvarande Utses att justera Birgitta Elvås, kommunchef Bertil

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S)

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S) Socialnämndens arbetsutskott 2010-08-10 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna, tisdagen den 10 augusti kl. 15.00-16.15

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Birgith Åhs. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Bo Bertelsen (ka) BEVIS

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Birgith Åhs. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Bo Bertelsen (ka) BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-24 1. Plats och tid Stora Tjörnsalen, 14.00 17.30 Blad Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s), ordf Reidun Lorentzon (kd) vice ordf Benny Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (6) Plats Lomma kommunhus, Önnerup Tid 2018-08-29, kl. 08:00-12:45 Sammanträdesdatum s. 1 (6) Beslutande Övriga deltagare Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M) Remco Andersson (L) Lisa

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden 1 (5) Plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset, Vallentuna. Kl 18.00-18.40 ande Ersättare Övriga närvarande Elwe Nilsson (M), ordförande, Erika Nordell (C), Lage Jansson (M), Ewa Thorin (M), Ragnar Dahl

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden 3 december 2002

PROTOKOLL Socialnämnden 3 december 2002 Socialnämnden 3 december 2002 Plats och tid för sammanträdet ande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Väsbygården. Allévägen, Vallentuna Tisdag den 3 december 2002 kl 18.30-19.30

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (6) Plats Lomma kommunhus, Sammanträdesrum Önnerup Tid 2019-10-15, kl. 08:03-10:58 Sammanträdesdatum s. 1 (6) Beslutande Övriga deltagare Susanne Borgelius (M) Charlott Enocson (M) Pia Johnson (S) Christian

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (15) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-10.55 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

2015-05-26. Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Susanne Glans, ekonomichef 38. Tisdagen den 2 juni, klockan 8.

2015-05-26. Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Susanne Glans, ekonomichef 38. Tisdagen den 2 juni, klockan 8. 1(5) Plats och tid Tisdagen den 26 maj, klockan 8.00-11.00 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Tjänstemän Tid och plats för justering Emma Isfeldt (S) Christer Johansson (M) Anders Einarsson, kommunchef

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(6) Sammanträdesdatum. Monika Lund, vik socialchef Bengt-Ola Mörtlund, avdelningschef, 16

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(6) Sammanträdesdatum. Monika Lund, vik socialchef Bengt-Ola Mörtlund, avdelningschef, 16 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(6) Plats och tid Kommunförvaltningen 2015-10-12, kl 0900-1120 Beslutande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Anita Sköld, M Övriga deltagande Monika Lund, vik socialchef

Läs mer

Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. (AU 308) KS 2014-239

Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. (AU 308) KS 2014-239 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 266 Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. (AU 308) KS 2014-239 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. KS 2014-239

Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. KS 2014-239 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-10-21 308 Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. KS 2014-239 KS KF Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

K U N G Ö R E L S E. 93. Antagande av regional klimat- och energistrategi för Stockholms län

K U N G Ö R E L S E. 93. Antagande av regional klimat- och energistrategi för Stockholms län K U N G Ö R E L S E Kommunfullmäktige i Nynäshamn kallas att sammanträda i Folkets Hus Nynäshamn, Mysingen, onsdagen den 12 juni 2013, kl 19.00, varvid följande ärenden behandlas: 87. Upprop och anmälningar

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.30 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Bertil Börjesson

Läs mer

Lars Rönnlund, kommunchef Henric Svensson 102 Britt Idensjö, sekreterare

Lars Rönnlund, kommunchef Henric Svensson 102 Britt Idensjö, sekreterare Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred 25 april 2017 kl. 08:30-12.15 ande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Gunilla Aronsson, C Rosie Folkesson, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande Lars

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) kl Bertil Persson (M) Pia Jönsson (S) Berit Lagergren (M)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) kl Bertil Persson (M) Pia Jönsson (S) Berit Lagergren (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) 2010-02-10 Tekniska nämndens arbetsutskott Plats och tid Rådhuset Esarp torsdagen den 10 februari 2011 kl 13.00-15.30 Beslutande Bertil Persson (M) Pia Jönsson (S) Berit Lagergren

Läs mer

Ronny Löfquist (S) ordförande Marie-Louice Lindström (S) Henrik Erlingson (C) Johan Edenholm (KV) Bengt-Åke Torhall (FP) Henrik Erlingson (C)

Ronny Löfquist (S) ordförande Marie-Louice Lindström (S) Henrik Erlingson (C) Johan Edenholm (KV) Bengt-Åke Torhall (FP) Henrik Erlingson (C) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-02 1 (12) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kl. 08:30-11:40. Ajournering 09:05-09:45 Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid Ronny Löfquist

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2009-02-25 1 Plats och tid Församlingshemmet, 2009-02-25 kl 19.00-19.15 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen :15-9:45

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen :15-9:45 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen 2014-08-13 8:15-9:45 Beslutande Kristina Svensson Kerstin Gadde Veronica Almroth Lars-Åke Gustavsson Sven Olsson Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16 Utbildningsnämnden 2009-01-29 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40 Beslutande Elisabeth Rydström (c),ordförande Jörgen

Läs mer

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 303/304 08:30-09:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Ida Nilsson (MP)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl :50 Ajournering kl.14:57 15:13. Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl :50 Ajournering kl.14:57 15:13. Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare 1(12) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 13.30 15:50 Ajournering kl.14:57 15:13 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Fredrik Jönsson (C), vice ordf Teddy

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (13)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (13) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (13) Plats och tid Frösundarummet, 10.00-11.00 Beslutande Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande, Marie-Louise Löwenbeck (M) Ersättare Övriga närvarande Gunilla

Läs mer

kreterare Margareta Stensaeus Linder Paragrafer 1 2 omedelbar justering BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Samhällsbyggnadsnämnden

kreterare Margareta Stensaeus Linder Paragrafer 1 2 omedelbar justering BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden 2010-01-26 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum 429, onsdagen den 4 mars 2009 klockan 08.30-10.55 Åsa Herbst (M), ordförande Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7) 2011-03-09 1 (7) Plats och tid Onsdag den 9 mars kl. 08.50 09.00 Plats ande Ledamöter Glasriket, Videum Science Park, P G Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée (m) ordförande Carina Bengtsson (c) Suzanne

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsens extra arbetsutskott 2008-12-01

PROTOKOLL. Kommunstyrelsens extra arbetsutskott 2008-12-01 Kommunstyrelsens extra arbetsutskott 2008-12-01 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Angarnsrummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 1 december 2008 kl 15-17

Läs mer

SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammantradesdatum

SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammantradesdatum 15,s14-4.-.z eso 1(9) Plats och tid Beslutande Namndhuset, Nynashamn, lokal: Bedaron, kl 10.00-12.05 Catrine Ek (MP), ordforande Bodil Toll (M) Daniel Adborn (FP) Thomas Johansson (S) Ovriga narvarande

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 december 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.21

Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 december 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 december 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.21 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie Wall Ulf Söhrman Peter

Läs mer

PROTOKOLL Sida 1 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum

PROTOKOLL Sida 1 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum PROTOKOLL Sida 1 Sammanträdesdatum 2017-11-06 Plats och tid Sammanträdesrum Landsort, kommunhus A, 2017-11-06 kl. 16:00-17:30 Beslutande Linda Walkeby (S) Ordförande Kerstin Danielsson (S) Bengt Löfberg

Läs mer

Lars Ottosson (PF), ordförande Lina Löfberg (M), 1:e vice ordförande Kent Holmer (S), 2: vice ordförande

Lars Ottosson (PF), ordförande Lina Löfberg (M), 1:e vice ordförande Kent Holmer (S), 2: vice ordförande 1 (5) Plats och tid: Kommunkontoret kl. 14.00-14.50 Beslutande Lars Ottosson (PF), ordförande Lina Löfberg (M), 1:e vice ordförande Kent Holmer (S), 2: vice ordförande Övriga deltagande Lennart Persson,

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 17 oktober 2013 kl. 08:15-12:20. Eva Engström Sekreterare Tommy Staaf Kommunchef Mona Franzén-Lundin Verksamhetschef

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 17 oktober 2013 kl. 08:15-12:20. Eva Engström Sekreterare Tommy Staaf Kommunchef Mona Franzén-Lundin Verksamhetschef NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (8) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 17 oktober 2013 kl. 08:15-12:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Jörgen Johansson, förvaltningschef Helena Landin, förvaltningsekonom Björn Halvarsson Teknikenheten. Börje Jansson. Kommunkansliet.

Jörgen Johansson, förvaltningschef Helena Landin, förvaltningsekonom Björn Halvarsson Teknikenheten. Börje Jansson. Kommunkansliet. Servicenämndens 2007-02-16 1. ( 13 ) Plats och tid: Nämndhuset lunchrummet kl 13.00-14.00 Beslutande: Lenny Karlsson (m), ordförande Börje Jansson (s) Övriga deltagande: Jörgen Johansson, förvaltningschef

Läs mer

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S)

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 2014-11-04 Plats och tid Fritidsenhetens kansli 13.15 Beslutande Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Övriga deltagare Annica Andersson

Läs mer

Innehåll. Protokoll av 2

Innehåll. Protokoll av 2 Protokoll 2 av 2 Innehåll 34 Justering och fastställande av föredragningslistan 3 35 Ansökan om att bli borgerlig vigselförrättare 4 36 Remiss - En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) 5 37 Upphandling

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Tid och plats Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Tisdagen den 12 juni 2012, kl 18 19.45 i Debatten Lena Gerby (M) ordförande Marzena Waligorska (M) Gunnar Mossberg (M) 29-36 Ove Wallin (C) Thomas

Läs mer

Elisabeth Rydström(c), ordförande Jörgen Hellberg (fp), vice ordförande Ing-Marie Elfström (s), ledamot

Elisabeth Rydström(c), ordförande Jörgen Hellberg (fp), vice ordförande Ing-Marie Elfström (s), ledamot Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-09-30 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Rolands rum, Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna,

Läs mer

27 ordinarie ledamöter jämte 7 tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Jan Norlund, kommunchef Eva R Stensson, kommunsekreterare

27 ordinarie ledamöter jämte 7 tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Jan Norlund, kommunchef Eva R Stensson, kommunsekreterare Kommunfullmäktige 2009-05-27 65 Plats och tid Församlingshemmet, 2009-05-27 kl 19.00-19.30 Beslutande 27 ordinarie ledamöter jämte 7 tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-10-05

Sammanträdesdatum 2011-10-05 1(24) Plats och tid Nämndhuset, lokal: Örngrund kl 08.30-09.00 Beslutande Anna Ljungdell (S), ordföranden Daniel Adborn (FP) Roland Dehlin (M) Övriga närvarande Sebastian Furén, sekreterare Birgitta Elvås,

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum 1(26) Plats och tid Nämndhuset Nynäshamn, lokal: Örngrund kl 08.30-09.30 Beslutande Anna Ljungdell (S), ordförande Daniel Adborn (FP) Harry Bouveng (M) Övriga närvarande Birgitta Elvås, kommunchef Bertil

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 09.00-12.00 Beslutande Bo Bergman Jonny Bengtsson Sivert Bergström Åke Nilsson Tommy Ejnarsson Övriga deltagande Magnus

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.30 Ajournering: kl 15.55 16.00. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Charlotte Wachtmeister (M), tjänstgörande ersättare för Karl-Erik

Läs mer

Plats och tid. Beslutande. PROTOKOLL Sida 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Övriga deltagare.

Plats och tid. Beslutande. PROTOKOLL Sida 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Övriga deltagare. PROTOKOLL Sida 1 Sammanträdesdatum 2018-06-19 Plats och tid Nämndhuset Nynäshamns kommun lokal Örngrund, 2018-06-19 kl. 08:30 08:51 Beslutande Patrik Isestad (S), Ordförande Daniel Adborn (L) Harry Bouveng

Läs mer

Lena Jatko, kommunchef Eva Alldén, personalkonsult, Maj-Lis Ejderlöf, socialchef, 20 Monika Lund, avdelningschef, 20

Lena Jatko, kommunchef Eva Alldén, personalkonsult, Maj-Lis Ejderlöf, socialchef, 20 Monika Lund, avdelningschef, 20 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2013-06-10, 0900-1215 ande Pirkko Heikkilä, V, 16-25 Laila Mäki, S, ordf 14-15 Eva Kumpula, S, 14-15 Övriga deltagande Gösta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (7) Plats och tid Konferensrummet Socialförvaltningen klockan 13:30-14:15 Beslutande Bertil Carlsson (S) ordförande Torbjörn Nyholm (S) ersättare för Janet Kling (S) Eva Pettersson (S) ersättare

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 1(12) Plats och tid Svedala kommunhus, Naverlönnsalen, onsdagen den 8 februari 2017 kl 18:30 ande Ledamöter Se närvarolista på sida 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista på sida 2 Övriga närvarande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Tid Kl 13.30 14.35 Plats Vävsalen, Kinnaström Beslutande M Pär-Erik Johansson L Paul Brusk, tjänstgör för Kent Persson (C) MP Jessica Pettersson, tjänstgör för Henry Sandahl

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 16.00 Beslutande Övriga deltagande Lars Ottosson, (PF) ordförande Lina Löfberg, (M) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Kim Switzer, (PF) ledamot

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Gunnar Tidemand, kommundirektör Annika Eriksson, kommunsekreterare JanÅke Hermansson, bitr kommundirektör 178 Arkitekt från Skanark 179

Gunnar Tidemand, kommundirektör Annika Eriksson, kommunsekreterare JanÅke Hermansson, bitr kommundirektör 178 Arkitekt från Skanark 179 Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger kl 8.30-11.00 Beslutande Claes Pettersson ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Anders Söderström (s), ersättare för Sten Fransson (s) Claes Axelson (v)

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott

Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott Datum: 2019-04-04 Tid: 08:45-09:00 Plats: Lokal Bolmen, regionhuset, Nygatan 20, Växjö Ledamöter Roland Gustbée (M) (ordförande) Eva Johnsson (KD) (vice ordförande)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Räddningsnämnden 2012-06-27 1 Plats och tid Brandstation i Malung 16.30-19.00 Beslutande Jan Jespersen (S) Ordförande Lars-Åke Nilsson (M) Ledamot Daniel Johansson (FP) Ledamot Håkan Oskarsson (S) Ledamot

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2014-05-26 1 Plats och tid Folkets Park Orrskogen, Malung, kl. 15.30-16.30 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Hans Unander (S) 90-97 Bengt Nilsson (S) Christin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (11) Plats Lomma kommunhus, Önnerup Tid 2018-01-31, kl. 07:58-12:26 Sammanträdesdatum s. 1 (11) Beslutande Övriga deltagare Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Remco Andersson (L) Lisa Bäck (S) Claes Hedlund

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-10 137

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-10 137 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-10 137 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-11.30 Beslutande Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister Mattsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-06-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.35 Beslutande Övriga närvarande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL. Myndighetsnämnden för teknik och miljö arbetsutskott. 27 april 2006

PROTOKOLL. Myndighetsnämnden för teknik och miljö arbetsutskott. 27 april 2006 arbetsutskott 27 april 2006 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna torsdagen den 27 april

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-11-03 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 09:15-09:30 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Kristina

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Sammanträdesdatum. ... Paragrafer 1-8 Inga-Lill Ängsund

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Sammanträdesdatum. ... Paragrafer 1-8 Inga-Lill Ängsund PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2017-02-01, kl 1000-1530 ande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Irene Lundholm, KD Övriga deltagande Maj-Lis Ejderlöf,

Läs mer

Kommunstyrelsesalen, kl 09:00 10:30. Dag Segrell, kommunchef, Hanna Hammarlund. Patrik Hjalmarsson. Ordförande Cecilia Vilhelmsson

Kommunstyrelsesalen, kl 09:00 10:30. Dag Segrell, kommunchef, Hanna Hammarlund. Patrik Hjalmarsson. Ordförande Cecilia Vilhelmsson Arbetsutskott 2015-08-10 1 (8) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 09:00 10:30 Beslutande Cecilia Vilhelmsson, S ordförande, Birgitta Gunnarsson, C, Monika Gideskog, M Ersättare Övriga deltagande Dag

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Hotell Gässlingen, Skanör Tid Tis-onsdagen den 29-30 september 2015 kl. 09.00-17.30, 09.00-14.30 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M)

Läs mer

Andreas Trygg (V) Rådhuset, Köping 2012-05-10 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Andreas Trygg (V) Rådhuset, Köping 2012-05-10 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 11.30 ande Elizabeth Salomonsson ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

Kommunkontoret onsdag 21 januari 2015 kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 1-7 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret onsdag 21 januari 2015 kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 1-7 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.30 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Pär Rickman (S) Sven Erik Eriksson (KD) Tjänstemän

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens 23-27 2 23 Tillfällig senareläggning av beslut om flerårsstrategi...4 24 Översyn av föreningsbidragen i kommunen som helhet...5 25 Kommunens samlade åtaganden 2013-2015, utifrån nämndernas

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad. Allmänna utskottet

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad. Allmänna utskottet Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger kl 8.30-11.30 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Claes

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 08.30 10.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Marcus Zadenius (FP) tjänstgörande ersättare för Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa

Läs mer

Justering av tillsynsavgifter beträffande försäljning av folköl och tobak 4. Val av ledamot i socialnämndens arbetsutskott 5

Justering av tillsynsavgifter beträffande försäljning av folköl och tobak 4. Val av ledamot i socialnämndens arbetsutskott 5 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sid Tillsyn och kontroll av ny lag om detaljhandel med nikotinläkemedel 3 Justering av tillsynsavgifter beträffande försäljning av folköl och tobak 4 Val av

Läs mer

Gun Törnblad stadsarkitekt, , 265 Christina Johansson planarkitekt, 257 Ola Lindholm markchef, 258 Kari Anttila fastighetsansvarig, 263

Gun Törnblad stadsarkitekt, , 265 Christina Johansson planarkitekt, 257 Ola Lindholm markchef, 258 Kari Anttila fastighetsansvarig, 263 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.10 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Lena Vilhelmsson (S) ersättare Daniel Åkervall (MP) ledamot,

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden Plats och tid Bonaren, måndagen den 11 december 2017 kl 16:00-19:15 ande Per Gren (S), Ordförande Thomas Carlsson (S) Ewa Jägevall (L) Kenneth Grad (C) Peter Eclund (KD) Hampus Borg (M) Ej tjänstgörande

Läs mer

Barnomsorgsförvaltningen, Vallentuna. Elisabeth Fagerlund (c) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barnomsorgsnämnden

Barnomsorgsförvaltningen, Vallentuna. Elisabeth Fagerlund (c) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barnomsorgsnämnden AB VALLENTUNA KOMMUN Barnomsorgsnämnden 1998-01-20 1 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera senast 1998-02-03 Justeringens plats Bällstarummet, Kommunalhuset, Tuna

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid och plats 2018-09-12 - Kommunhuset klockan 13.30-16.05 (ajournering 15.00-15.50) Beslutande Övriga deltagande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Christer

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken tisdag den 21 januari 2003, kl. 09.00 Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Värdskap för

Läs mer

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 Plats och tid Deltagande Stadshuset, kl 13.00 15.15 Beslutande Catrin Hulmarker (m), ordförande Tore Nolberger (m) Petter Jönsson (fp) Eva-Lott Gram (kd) Pierre R yden ( s) Tina

Läs mer

Andreas Trygg (V) Jenny Adolphson (C)

Andreas Trygg (V) Jenny Adolphson (C) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.45 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) Ola Saaw (M) Jenny Adolphson (C) Övriga

Läs mer

Peter Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare Albin Frandsen, samhällsplanerare 13

Peter Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare Albin Frandsen, samhällsplanerare 13 2014-05-20 Sida 1-6 Finansutskott Plats och tid Kommunhuset, Mora, 2014-05-20, kl. 08:15-11:15. ande Bengt-Åke Rehn (S) Malin Höglund (M) Anna Hed (C) Lennart Sohlberg (S) Peter Helander (C) 10 Övriga

Läs mer

Kommunkontoret Agneta Henriksson. Justerande Sven-Erik Sjöstrand ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret Agneta Henriksson. Justerande Sven-Erik Sjöstrand ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, 14.00-16.10 1 (14) Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Hans Stifors (PF), tjänstgörande ersättare Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S)

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 2014-09-30 Plats och tid Fritidsenhetens kansli 13.15-14.30 Beslutande Övriga deltagare Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Annica Andersson

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Trollhollmen, Henån :15-14:00

Plats och tid Sammanträdesrum Trollhollmen, Henån :15-14:00 1 Plats och tid Sammanträdesrum Trollhollmen, Henån. 2018-01-11 08:15-14:00 Beslutande Kerstin Gadde (S), ordförande Lars Larsson (C) Kristina Svensson (MP) Anders Arnell (M), tjänstgörande ersättare Veronica

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2019-03-28 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2019-03-28 13Verksamhetsinformation... 2 14 Renhållningstaxa... 3 15 Medborgarförslag Området mellan riksväg 70 och järnvägen i centrala Säter... 4 16

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (9) Plats Lomma kommunhus, Önnerup Tid 2018-10-17, kl. 08:00-12:00 Sammanträdesdatum s. 1 (9) Beslutande Övriga deltagare Robert Wenglén (M) Jerry Ahlström (M) Christian Idström (M) Remco Andersson (L) Lisa

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-09-05 174 (178) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 5 september 2011, kl 10.00-13.30 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Björn Andersson (M) Övriga deltagande Karl-Erik

Läs mer