Ny styrning i välfärden efter New Public Management Låt proffsen vara proffs

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ny styrning i välfärden efter New Public Management Låt proffsen vara proffs"

Transkript

1 PM Ny styrning i välfärden efter New Public Management Låt proffsen vara proffs Sammanfattning Den svenska välfärden är en viktig del av det som gör Sverige unikt. Få länder kan stoltsera med en gemensamt finansierad välfärd i utvecklingens frontlinje. Men något håller på att hända. Allt fler yrkesgrupper slår larm om att deras arbeten har blivit kidnappade av ekonomiska ersättningsmodeller och detaljstyrande dokumentation. Lärare, socialsekreterare, poliser, arbetsförmedlare, hemtjänstpersonal, läkare, undersköterskor, sjuksköterskor, bussförare alla pekar de på att marknadsstyrningen av välfärden leder fel. Trots omfattande kritik från välfärdens professioner står högerregeringen fast vid marknadiseringen av välfärden. De fortsätter på inslagen linje med allt mer utarmad offentligt finansierad välfärd, tvångprivatiseringar och gräddfiler för de som har råd. Vi socialdemokrater väljer en annan väg för Sveriges välfärd. Genom att tillföra mer resurser till välfärden, utbilda fler, stoppa vinstjakten och minska administrationen tar vi betydande steg för att välfärdens proffs ska kunna göra ett bra jobb. I dag presenterar vi ett nytt förslag. Vi socialdemokrater vill införa en ny styrning i välfärden där professionernas kunnande och yrkesetik blir vägledande. Tillsammans med välfärdens professioner, forskare och brukare vill vi utveckla styrmodeller som skapar större frihet för medarbetarna i offentlig sektor och utvecklar välfärden. Om vi får förtroendet att bilda regering i höst kommer vi därför att tillsätta en utredning om en ny styrning efter New Public Management. Tre centrala områden som utredningen ska ha fokus på är: Hur kan vi utveckla en styrning där välfärdsprofessionernas kunnande och yrkesetik blir vägledande? Hur ska professionernas makt balanseras mot brukares makt, politikens mål och ekonomiska ramar? Hur skapar vi en utvärdering inom offentlig förvaltning som bidrar till professionernas lärande och välfärdens utveckling?

2 2 (10) Bakgrund: Välfärdens professioner kidnappade av marknadssystem och administration Vad dödade Gustav B?. Maciej Zarembas reportage om styrningen av sjukvården i Dagens Nyheter vintern 2013 fick enormt genomslag. Det som sjukvårdens professioner och patienter känt av länge diskuterades plötsligt av alla. Att sjukvården har blivit en marknad där patienter kan vara lönsamma eller olönsamma. Att ekonomiska hänsyn får styra före yrkesetiken. Och att de ökande kraven på dokumentation stjäl tid från medarbetarnas huvuduppdrag, att vårda patienterna. Allt fler yrkesgrupper i välfärden slår larm om att deras arbeten har blivit kidnappade av ekonomiska ersättningsmodeller och detaljstyrande dokumentation. De pekar på att styrningstanken New Public Management har lett oss fel. Idén lanserades som lösningen på problem många såg i offentlig sektor på 1980-talet ökad kostnad och stelbent detaljstyrning. Förhoppningen var att offentlig sektor skulle lära från marknaden och den privata sektorn. En inre privatisering skulle ge mer välfärd för pengarna och större variation i välfärden. Den nya styrningen av välfärden infördes med stor trosvisshet och minimal eftertanke. Det fanns ingen en plan för att följa och utvärdera konsekvenserna. Tron att marknaden skulle lösa alla problem var stark. Först på senare år har det kommit rapporter som undersöker effekterna av den nya styrningen. Vi kan konstatera att New Public Management inte höll vad den lovade och marknadsstyrningen har gett upphov till nya och nygamla problem. Efter en kort tid av friare ramar inom en del verksamheter har detaljstyrningen kommit tillbaka, inte sällan för att hindra kreativa metoder för att tjäna pengar på sämre kvalitet. Från ett ofullkomligt styrsystem till ett annat Förenklat finns det i dag två system för att styra offentligt finansierad välfärd ett politiskt byråkratiskt styrt system och ett marknadsliknande system, även kallat en kvasimarknad. Politiskt styrda byråkratiska system ger goda möjligheter till demokratisk insyn och är bra på att följa regler men kritiseras för stelbenthet och för att inte självklart styra mot kostnadseffektivitet. Marknadssystem styr i teorin mot kostnadseffektivitet, men saknar inbyggda system för att styra mot andra mål. Kvasimarknaden ser inte ut som en klassisk marknad. I en kvasimarknad är användaren av tjänsten skild från den som i huvudsak betalar. Det är osäkert om fördelarna med fria marknader kan överföras till en kvasimarknad eftersom många av fördelarna bygger på att den som köper också är den som betalar. Författarna till

3 3 (10) SNS Konjunkturråds rapport Hur får vi råd med välfärden? frågar sig om några av fördelarna kan överföras till utförandet av välfärdstjänster utan att kravet på allmän och lika tillgång för hela befolkningen äventyras. Risken att kvasimarknaden leder till ojämlik välfärd är stor. De marknadsorienterade styrningsmodellerna medför också problem för yrkesutövarna. Många yrkesgrupper som tidigare var självständiga professionella vittnar om att de har nedvärderats till detaljstyrda utförare. Arbetet har styckats upp i enkelt mätbara delar som kopplas till resursfördelning. Det betyder ofta en pressad arbetssituation och svårigheter att följa lagar och yrkesetik. Mer svårmätta delar av arbetet, som omsorg och social samvaro, kommer sällan med i dessa enkelt mätbara delar. Den omsorgskompetens som både bidrog till kvalitet och fick arbetet att flyta har försvunnit i den ekonomiska detaljstyrningen. Välfärdens professioner är pressade mellan otillräckliga resurser och deras yrkesetiks ansvar för att få välfärden att fungera. En viktig del i insynen i offentligt finansierad välfärd är de anställdas meddelarfrihet. Anställda i offentlig välfärd får kontakta media om missförhållanden utan att arbetsgivaren får utsätta dem för repressalier eller eftersöka anonyma källor. Hos de privata utförarna i offentligt finansierad välfärd har de anställda inte detta skydd. Det slår direkt mot välfärdens proffs möjlighet att agera professionellt. Vi får tysta arbetsplatser där de anställda är rädda för att rapportera om oegentligheter för att de kan förlora jobbet. Kontinuitet är avgörande för kvaliteten i många välfärdstjänster. Lagen om valfrihetssystem, LOV, innebär att väldigt många utförare gör det svårt för medborgarna att välja och att orimligt stora resurser måste avsättas till administration för att säkra att de äldre får den omsorg de har rätt till. Lagen om offentlig upphandling, LOU, kräver att välfärdsverksamheter läggs ut på ny upphandling med jämna mellanrum. När nya företag vinner upphandlingen är det inte säkert att personalen får stanna. Det företag som vinner en upphandling på lägsta pris har ofta gjort sin kalkyl på personal med lägsta lön. Anställda med lång erfarenhet får söka om sina jobb och få sämre villkor eller sluta för att ge plats för mindre erfaren billigare personal. Möjligheten att ha med krav på personalövertagande vid upphandling har avfärdats. Välfärdens proffs ses som utbytbara kuggar och arbetsgivaren har inget intresse av att investera i arbetsmiljö och kompetensutveckling.

4 4 (10) Några exempel i tiden är: Hemtjänstpersonal beskriver hur deras arbete styrs med GPS och snävt tidsatta scheman i mobilen med arbetsuppgifter som lämna matlåda utan samtal. 3 min. Lärare berättar att de inte får tid för eleverna och undervisningen, utan tvingas till omfattande dokumentation och pappersarbete. Läkare vittnar om att de arbetar i verksamheter där det finns olönsamma patienter. I dag följs hälso- och sjukvården upp som aldrig förr, men till priset av att det som inte går att mäta glöms bort, däribland trygghet, omhändertagande och tillit. På Youtube gör arbetsförmedlaren Karin Lundberg succé med sin sång om stress, teknikstrul, nya register att fylla i och politiker som ständigt fattar nya beslut om verksamheten. jag efterlyser logiken, i mycket av metodiken, och oavsett statistiken, så ökar pressen i praktiken. Lärarnas Riksförbund, Polisförbundet och Läkarförbundet skrev 24 juni 2013 på DN debatt: Vårt budskap är att nu måste politikerna lita på professionen, lita på vårt goda omdöme. Lita på lärarna, läkarna och poliserna. Vi ansvarar för humanverksamheter som vårt samhälle inte kan fungera utan. Att behandla dessa som enkla industriella enheter har fått förödande konsekvenser för kvaliteten och för våra medlemmars yrkesstolthet. Det är en långsiktigt ohållbar väg. Högerregeringen fortsätter marknadiseringslinjen Trots omfattande kritik från välfärdens professioner står högerregeringen fast vid New Public Management och marknadisering av välfärden. Högern är nöjd med ett system där företagens rättigheter går före professionens vilja att göra ett bra jobb och följa lagar och yrkesetik. De fortsätter på inslagen linje med allt mer utarmad offentligt finansierad välfärd, privatiseringar och gräddfiler och tilläggstjänster för de som har råd. Ett av alliansens vallöften i deras valmanifest 2014 är att alla kommuner ska tvingas privatisera äldreomsorgen oavsett om kommunens invånare vill det eller inte. Med stor envishet fortsätter de i samma spår utan att dra några lärdomar av de privatiseringar som gjorts. Det är företagens intressen som högern vill ska styra inte medborgarnas behov. Dessutom går högern till val på mer tilläggstjänster för de som har råd inom äldreomsorg. Deras exempel är att utflykter borde bli en tilläggstjänst. Detta kallar de ökad valfrihet när det egentligen handlar om än välfärd efter plånbok. De enda vinnarna på den här politiken är privata välfärdsföretag som får

5 5 (10) tillgång till fler marknader och kan tjäna pengar på fler tilläggstjänster. Förlorarna är både välfärdens proffs som inte kan följa lagar om en välfärd efter behov och de brukare som inte har råd att köpa till tjänster. Högerns politik leder till en ojämlik välfärd och gör det allt svårare för välfärdens professioner att följa sin yrkesetik och lagarna som styr välfärden. Bland högerns vallöften saknas investeringar i välfärdens professionella. I stället för investera i fler kollegor och bättre möjlighet att utbilda sig, skriver alliansen i sitt valmanifest att de anställda i välfärden kan byta jobb om de inte är nöjda. Fackförbundet Kommunal visar i rapporten Så mycket bättre (2014) att löftena om bättre arbetsvillkor med fler utförare var tomma ord. Tvärtom är lönerna lägre i privat än i kommunalt driven äldreomsorg och anställningsvillkoren sämre. Hur högern ska kunna få fler att vilja söka sig till välfärdsjobben och möta kommande rekryteringsbehov är en gåta. I frågan om meddelarfrihet har högerregeringen pressats av opposition och fackförbund. En enig riksdag gav regeringen i uppdrag att skapa ett bättre skydd för anställda i privata utförare av offentligt finansierad verksamhet som slår larm vid korruption och andra oegentligheter. Men regeringen har förhalat. Det tog ett år att tillsätta utredningen. I december 2013 presenterades utredningens förslag om ny lagstiftning. Svenskt Näringsliv och Vårdföretagarna var kritiska till förslaget som de menar skulle röja företagshemligheter. Regeringen har inte lagt någon proposition i frågan. Socialdemokraternas framtidsreformer för att låta proffsen vara proffs Socialdemokraterna har presenterat flera framtidsreformer för hur vi bättre tillvaratar välfärdsprofessioners kunnande, erfarenhet och yrkesetik. Fyra fokus är mer resurser till välfärden, investeringar i utbildning, stoppad vinstjakt och minskad administration. Mer resurser för fler välfärdsproffs Resurserna i välfärden räcker inte till. Högerregeringen har i varje läge prioriterat skattesänkningar och privatiseringar framför att investera i välfärdens sektorer. Det är ett vägval som inte bara påverkar välfärdens kvalitet för medborgarna, utan också i högsta grad välfärdsprofessionerna. Knappa resurser betyder ofta slimmade organisationer, färre kollegor och begränsade möjligheter till verksamhetsutveckling. Socialdemokraterna accepterar inte att våra gemensamma välfärdsverksamheter monteras ned. Därför prioriterar vi mer resurser till välfärden före fler

6 6 (10) skattesänkningar. Kvaliteten i våra välfärdsverksamheter ska höjas, delade turer ska bort och heltid och fasta anställningar vara norm. I vårt valmanifest investerar vi sammanlagt 18 miljarder kronor i utbildning och vård och omsorg. Ett viktigt led är också att investera i en aktiv jobbpolitik som ger mer resurser till välfärden. Vårt mål är att Sverige till år 2020 ska nå lägst arbetslöshet i EU. Med fler jobb får vi råd med en välfärd att vara stolta över och bättre villkor för välfärdens professioner. Utbilda fler proffs för välfärden Välfärden står inför stora pensionsavgångar och tilltagande personalbrist. För att möta de framtida välfärdsbehoven behöver vi därför investera kraftfullt i fler utbildningsmöjligheter. Det är ett politiskt ansvar att säkerställa att det finns det engagerade och kvalificerade välfärdsproffs även i framtiden. Vi vill investera i fler utbildningsmöjligheter i högskola och universitet med studieplatser, yrkeshögskolan med studieplatser och komvux/yrkesvux med studieplatser. Ett särskilt fokus kommer att läggas vid att öka antalet utbildningsplatser till bristyrken. Andra riktade utbildningsinvesteringar är att erbjuda sjuksköterskor och undersköterskor studielön under specialistutbildningen för att lösa bristen på specialkompetens i vården. Vi vill också erbjuda studenter som antas till kompletterande lärarutbildningar (KPU) och yrkeslärarprogrammet mer generösa studievillkor. Socialdemokraterna vill också göra det möjligt för unga att ta traineejobb i vården, äldreomsorgen och fritidshem Jobben är inom ramen för yrkesintroduktionsavtal och ska kombineras med relevant bristyrkesutbildning. Låt inte vinstjakten gå ut över välfärdsproffsen Det är tydligt att vinstjakten i välfärden går ut över välfärdens professioner. När kortsiktiga ekonomiska intressen sätts före kvaliteten inskränks professionernas möjligheter att göra ett bra jobb och utveckla verksamheterna. Tydliga konsekvenser är brist på långsiktighet i verksamheten, pressad bemanning och avsaknad av meddelarfrihet. För att stoppa vinstjakten i välfärden vill vi socialdemokrater införa nationella kvalitetslagar. Ett viktigt steg för att vända den negativa utvecklingen är att säkra seriositet och långsiktighet hos ägarna. Socialdemokraterna kräver att de företag som söker tillstånd om att starta nya välfärdsverksamheter ska finnas kvar som ägare i minst 10 år. Riskkapitalbolag är inte önskvärda i välfärden. Vi vill också sätta stopp

7 7 (10) för tvångsprivatiseringarna i välfärden. Kommuner som ännu inte sålt ut välfärdsverksamheter ska inte tvingas göra det. En annan central åtgärd för att stärka välfärdsprofessionerna är att garantera en tillräcklig bemanning i välfärdsverksamheterna. Vi vill att personaltätheten ska regleras så att den inte kan vara väsentligt lägre i privata verksamheter än i motsvarande verksamhet i respektive kommun och landsting. Personalen är kärnan för verksamhetens kvalitet, vilket innebär att om personaltätheten regleras minskar behovet av annan detaljreglering. För oss socialdemokrater är det är också självklart att offentlighetsprincipen och meddelarfrihet ska gälla för alla anställda som verkar inom den skattefinansierade välfärden. Alla välfärdsföretag ska dessutom ha öppna böcker och redovisa sin ekonomi på enhetsnivå så att man inte kan gömma undan uppgifter i en stor koncern. Vid upphandling av välfärdsverksamheter ska personalövertagande vara ett krav och kommuner och landsting ska ha rätt att rikta upphandlingar bara till ideella. Tyng inte proffsen med administration Många yrkesgrupper i välfärden slår i dag larm om att deras arbete har kidnappats av ekonomiska ersättningsmodeller, administration och detaljreglering. Två områden där vi socialdemokrater har tydliga förslag för att minska administrationen är inom vårdoch omsorgen och skolan. Vård och omsorg Alltför stor del av vårdpersonalens tid upptas av administration. Framgångsrikt utvecklingsarbete runt om i landet visar att det går att ändra på organisation och arbetsmetoder för att frigöra mer tid för vård. Samtidigt måste staten se över sina krav och regler. Det handlar både om att läkare, sjuksköterskor och undersköterskor med flera får nyttja sina respektive kompetenser på bästa sätt och får det administrativa stöd som behövs. Läkare ska vara läkare inte administratörer. Vi föreslår att landsting och stat tillsammans med de fackliga vårdorganisationerna samlas för en nationell vårdrevision, där alla möjligheter för att minska administrationen ses över. Inga nya blanketter, register eller rapportering som inte är dokumenterat nödvändiga får införas, och administration som redan ålagts vården bör genomgå en löpande revision. En prioriterad fråga är att utveckla journalhanteringen och IT-systemen i vården. Journalerna är i dag splittrade, svåröverskådliga och skapar mycket merarbete där personalens tid går åt till att logga in och ut i olika system. En väl utvecklad ITinfrastruktur leder till att vårdpersonal kan ägna mer tid åt patienterna och anpassa vården till varje patients behov. Kvalitetsregister är mycket viktiga för forskningen

8 8 (10) och för att utveckla vården, men måste administreras på ett sätt som inte hindrar det övriga arbetet. Även ersättningsmodellerna i vården bör ses över. Dåliga och missriktade system leder till onödig administration, men också till att vårdens resurser används felaktigt. Skolan Det är tydligt att lärarnas administration måste minska. Vi vill ta bort delar av de dokumentationskrav som införts och ge lärarna större möjlighet att utforma sin uppföljning på det sätt som bäst passar deras arbetssituation och de utmaningar eleverna står inför. Ett viktigt steg är att ändra skollagen så att lagkrav på de individuella utvecklingsplanerna tas bort. Skollagen ska ställa krav på formativ bedömning, men hur detta utförs och dokumenteras ska vara upp till skolans huvudman att besluta kring. Skollagen bör också förändras vad gäller krav på åtgärdsprogram vid särskilt stöd. Vi föreslår att kravet på åtgärdsprogram tas bort för särskilt stöd av mindre omfattning, men att kravet på åtgärdsprogram finns kvar vid större behov av särskilt stöd. De nationella proven utgör ett viktigt redskap i grundskolan. Men proven behöver utvecklas för att vara en hjälp för att utveckla skolan och undervisningen inte ta resurser från undervisningen i klassrummet och motverka elevernas lärande. För att förbättra lärarnas förutsättningar vill vi omedelbart genomföra en översyn av de nationella provens antal, omfattning, effekter, förläggning och syfte. Vi vill också att de nationella proven genomförs och rättas digitalt. Vi vill se över och samla Skolverkets kompetensutvecklingsinsatser så att de blir långsiktiga i stället för projektbaserade. Samtidigt vill vi inrikta Skolverkets utvecklingsprogram mot att utveckla skolornas arbetssätt. Dessutom vill vi införa 6000 extratjänster i skolan. Det är en framtidsreform som avlastar lärarna och ger dem större utrymme att koncentrera sig på undervisning. Samtidigt skapar den jobbmöjligheter för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.

9 9 (10) Nytt förslag: Utredning om ny styrning efter New Public Management Låt proffsen vara proffs Genom att tillföra mer resurser till välfärden, utbilda fler, stoppa vinstjakten och minska administrationen vill Socialdemokraterna ta betydande steg för att välfärdens proffs ska kunna göra ett bra jobb. Det fordras dock ytterligare insatser för att långsiktigt förbättra förutsättningarna för de välfärdsprofessionella. Som tidigare beskrivits hänger professionernas villkor i hög grad samman med de med marknadsorienterade styrningsmodeller som infördes inom offentlig förvaltning under 1990-talet. För att kunna förstå och förändra utvecklingen måste vi därför ta ett samlat grepp om välfärdens styrning och utveckla nya styrningsmodeller. Socialdemokraterna presenterar i dag ett nytt förslag om att tillsätta en utredning om välfärdens styrning efter New Public Management. En central utgångspunkt för utredningen är att styrningen måste utformas på ett sätt som gör det möjligt för välfärdens professioner att göra ett bra jobb. Med det menar vi att ha kontroll över det egna arbetet, att kunna utvecklas i yrkesrollen och att tillvarata arbetsgruppens betydelse för lärande, innovationer och produktionskvalitet. Ges välfärdens professioner förutsättningar att utföra ett bra arbete blir också kvaliteten i välfärden högre. Att utveckla styrningen är således inte bara viktigt för professionerna, det är också angeläget ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Socialdemokraterna har tidigare genomfört tre rundabordssamtal på temat Låt proffsen vara proffs, med forskare, fackförbundsordföranden och yrkesföreträdare. En tydlig lärdom från dessa samtal var att det behövs mer dialog mellan ekonomi, politik, akademi och profession för att utveckla styrningen. Det är således viktigt att det kommande utredningarbetet bedrivs i nära samarbete med företrädare för välfärdens professioner, forskningen och brukarna. Tre centrala områden som utredningen ska ha fokus på är: Hur kan vi utveckla en styrning där välfärdsprofessionernas kunnande och yrkesetik blir vägledande? Hur ska professionernas makt balanseras mot brukares makt, politikens mål och ekonomiska ramar? Hur skapar vi en utvärdering inom offentlig förvaltning som bidrar till professionernas lärande och välfärdens utveckling? Utredningen ska även ha till uppdrag att beakta övriga reformer som en socialdemokratiskt ledd regering kommer att genomföra i syfte att förbättra

10 välfärdsprofessionernas villkor däribland införandet av nationella kvalitetslagar i den offentligt finansierade välfärden. Det kan också vara motiverat att ändra direktiven för pågående utredningar som behandlar välfärdens styrning samt se över relevanta myndigheters regleringsbrev. 10 (10)

KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. STEFAN LÖFVEN MAGDALENA ANDERSSON CARIN JÄMTIN MIKAEL DAMBERG

KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. STEFAN LÖFVEN MAGDALENA ANDERSSON CARIN JÄMTIN MIKAEL DAMBERG KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. STEFAN LÖFVEN MAGDALENA ANDERSSON CARIN JÄMTIN MIKAEL DAMBERG EN AMBITIÖS JOBBPOLITIK. FÖR ALLA. VÅRT MÅL ÄR ATT ANTALET PERSONER SOM ARBETAR

Läs mer

Höj kvaliteten och stoppa vinstjakten i välfärden: krav på bemanning

Höj kvaliteten och stoppa vinstjakten i välfärden: krav på bemanning 2014-03-20 PM Höj kvaliteten och stoppa vinstjakten i välfärden: krav på bemanning 1. Krav på bemanning i välfärden: Personaltäthet/personalkostnader och andra kvalitetsrelaterade kostnader ska regleras

Läs mer

SJUKVÅRDSLYFT MED TRAINEEJOBB OCH UTBILDNING STEFAN LÖFVEN CARIN JÄMTIN MAGDALENA ANDERSSON MIKAEL DAMBERG 12 AUGUSTI 2014

SJUKVÅRDSLYFT MED TRAINEEJOBB OCH UTBILDNING STEFAN LÖFVEN CARIN JÄMTIN MAGDALENA ANDERSSON MIKAEL DAMBERG 12 AUGUSTI 2014 SJUKVÅRDSLYFT MED TRAINEEJOBB OCH UTBILDNING STEFAN LÖFVEN CARIN JÄMTIN MAGDALENA ANDERSSON MIKAEL DAMBERG 12 AUGUSTI 2014 VÅRA UTMANINGAR Hög arbetsbelastning och för mycket administration Framtida kompetensförsörjning

Läs mer

Höj kvaliteten och stoppa vinstjakten i skolan ingen neddragning på personal

Höj kvaliteten och stoppa vinstjakten i skolan ingen neddragning på personal PM 2014-08-28 Höj kvaliteten och stoppa vinstjakten i skolan ingen neddragning på personal Kunskapsresultaten faller och ojämlikheten ökar i den svenska skolan. Forskning visar att det enskilt viktigaste

Läs mer

Sjukvårdslyft med traineejobb och utbildning

Sjukvårdslyft med traineejobb och utbildning 2014-08-12 PM Sjukvårdslyft med traineejobb och utbildning Antalet anställda i kommuner och landsting har minskat under de senaste åren i förhållande till befolkningen i Sverige 1. Färre anställda behöver

Läs mer

Minskad administration Låt lärare vara lärare

Minskad administration Låt lärare vara lärare 2014-08-20 PM Minskad administration Låt lärare vara lärare Vallöfte: Avlasta lärarna med 6 000 extratjänster i skolan Kunskapsresultaten i skolan har sjunkit under åtta år och ojämlikheten i skolan ökar.

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Vår gemensamma syn på vinst i välfärden

Vår gemensamma syn på vinst i välfärden Vår gemensamma syn på vinst i välfärden Välfärdens, inklusive skolans, verksamheter är ingen marknad. Vi är inte konsumenter i förhållande till välfärden, vi är medborgare. Socialdemokraterna, Miljöpartiet

Läs mer

VALFILM OM VÄLFÄRDEN. Carin Jämtin, partisekreterare Jan Larsson, valledare 29 juli 2014

VALFILM OM VÄLFÄRDEN. Carin Jämtin, partisekreterare Jan Larsson, valledare 29 juli 2014 VALFILM OM VÄLFÄRDEN Carin Jämtin, partisekreterare Jan Larsson, valledare 29 juli 2014 VAD ÄR KVALITET FÖR DE ÄLDRE? Flexibilitet att få påverka innehållet i omsorgen Kontinuitet att få omges med samma

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

Foto: Chris Ryan. Vad är en lärare egentligen?

Foto: Chris Ryan. Vad är en lärare egentligen? Foto: Chris Ryan Vad är en lärare egentligen? Foto: Istockphoto Det här är inte en lärare Som lärare är du ständigt exponerad för omvärlden. Du betraktas och bedöms av eleverna och deras anhöriga, av rektorerna,

Läs mer

Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte

Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte Sthlm 2014-08-29 Förslag ur Socialdemokraternas valmanifest: Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte socialdemokraterna.se 2 (7) Regeringen har misslyckats med Arbetsförmedlingen: Arbetslösheten

Läs mer

NR Fråga Socialdemokraterna Folkpartiet

NR Fråga Socialdemokraterna Folkpartiet Fördelning av antal mandat i kommunfullmäktige efter valet 2010. Kommun Kommun M C FP KD S V MP SD Övriga Summa Kalix 6 3 1 20 2 7 2 41 Kalix Kalixpartiet (2) Dessa har valt att inte svara: Moderaterna,

Läs mer

NR Fråga Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet de gröna

NR Fråga Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet de gröna Fördelning av antal mandat i kommunfullmäktige efter valet 2010. Kommun Kommun M C FP KD S V MP SD Övriga Summa Jokkmokk 1 1 2 15 4 3 5 31 Jokkmokk Framtid i Jokkmokks kommun (3), Samernas Väl (2) Har

Läs mer

FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR.

FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR. FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR. Matilda Ernkrans, riksdagsledamot och förstanamn på riksdagslistan, och Marie-Louise Forsberg-Fransson, landstingsstyrelsens

Läs mer

Stabilitet som kompetensstrategi för social barn- och ungdomsvård. Göteborg 2014-10-28 Anna-Lena.Lindquist@socarb.su.se

Stabilitet som kompetensstrategi för social barn- och ungdomsvård. Göteborg 2014-10-28 Anna-Lena.Lindquist@socarb.su.se Stabilitet som kompetensstrategi för social barn- och ungdomsvård Göteborg 2014-10-28 Anna-Lena.Lindquist@socarb.su.se Hög personalomsättning äventyrar kvalitén i socialt barnavårdsarbete Framför allt

Läs mer

Tid för undervisning lärares arbete med skriftliga individuella utvecklingsplaner (Ds 2013:23)

Tid för undervisning lärares arbete med skriftliga individuella utvecklingsplaner (Ds 2013:23) D nr YTTRANDE Stockholm 2013-07-10 Handläggare Anna Gabrielsson Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Tid för undervisning lärares arbete med skriftliga individuella utvecklingsplaner (Ds 2013:23)

Läs mer

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Stockholm 2014-08-26 Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Socialdemokraterna presenterar idag ett viktigt vallöfte: Vid regeringsskifte kommer en 90-dagarsgaranti för alla unga att införas. Genomförandet

Läs mer

Rapport från arbetsgruppen om digital arbetsmiljö

Rapport från arbetsgruppen om digital arbetsmiljö Rapport från arbetsgruppen om digital arbetsmiljö Bakgrund DIK-medlemmarna förenas av att de har hög kompetens inom digitala medier och att de arbetar i en digital arbetsmiljö. DIK-medlemmarnas kompetens

Läs mer

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Sammanställning av kartläggningen Chef i vården som genomfördes av Sveriges läkarförbund 2009. Kartläggning av läkares chefsskap Läkarförbundet anser att

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-27 Mer trygghet för Sveriges äldre Sverige är världens bästa land att åldras i. Alliansregeringens

Läs mer

Regional strategi för arbetsgivarpolitik

Regional strategi för arbetsgivarpolitik Regional strategi för arbetsgivarpolitik Vår vision Socialdemokratisk arbetsgivarpolitik ska stärka personalens arbetsvillkor och arbetsmiljö. Det är viktigt både för den enskilde men också för kvaliteten

Läs mer

Hög personalomsättning som hot mot kvalitén i social barn- och ungdomsvård

Hög personalomsättning som hot mot kvalitén i social barn- och ungdomsvård Hög personalomsättning som hot mot kvalitén i social barn- och ungdomsvård PLUS-föreläsning socionomprogrammet Norrköping 2014-03-25 Anna-Lena.Lindquist@socarb.su.se Hög personalomsättning äventyrar kvalitén

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val.

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Jag bryr mig om valet i höst! För jag tror på alla människors lika värde och rätt. Och jag vägrar ge upp.

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

21 september 2015. Läkarförbundet om budgetpropositionen 2016

21 september 2015. Läkarförbundet om budgetpropositionen 2016 21 september 2015 Läkarförbundet om budgetpropositionen 2016 Läkarförbundet om budgetpropositionen 2016 med särskild betydelse för läkare och hälsooch sjukvården. Sammanfattningsvis saknas mer genomgripande

Läs mer

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö 2 En hälsosam vårdmiljö är en god arbetsmiljö där hälsa samt god och säker vård uppnås. Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Idén om en hälsosam vårdmiljö

Läs mer

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna En undersökning om hur ekonomichefer i landets kommuner ser på organisationens förmåga att nyrekrytera ekonomer Välfärdssektorn behöver de bästa ekonomerna

Läs mer

Högskoleutbildning för nya jobb

Högskoleutbildning för nya jobb 2014-08-11 PM Högskoleutbildning för nya jobb Kravet på utbildning ökar på arbetsmarknaden. Men samtidigt som efterfrågan på högskoleutbildade ökar, minskar utbildningsplatserna på högskolan. I dag misslyckas

Läs mer

S-politiken - dyr för kommunerna

S-politiken - dyr för kommunerna S-politiken - dyr för kommunerna 2011-11-08 1 UNDERFINANSIERAD S-BUDGET RISKERAR ÖVER 5000 JOBB I KOMMUNSEKTORN SAMMANFATTNING 1. De socialdemokratiska satsningarna på kommunerna är underfinansierade.

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Sida: 1 av 7 Dnr: Af-2014/272384 Version: 1.0 Beslutad: 2015-01-16 Verksamhetsplan 2015 Arbetsförmedlingen Mikael Sjöberg Sida: 2 av 7 Innehåll 1. Generaldirektörens inledning och tolkning av Arbetsförmedlingens

Läs mer

juni 2014 Medicinska sekreterare en översikt

juni 2014 Medicinska sekreterare en översikt juni 2014 Medicinska sekreterare en översikt 1 Medicinska sekreterare en översikt Vision är fackförbundet som organiserar drygt 168 000 medlemmar som leder, planerar, utvecklar och administrerar välfärden.

Läs mer

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern april 2015 Personalchefsbarometern 2015 Version 150331 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern Inledning Nästan nio av tio personalchefer i Sveriges

Läs mer

En väl fungerande arbetsmarknad gynnar individen, välfärden, företag, kommuner, regioner och staten.

En väl fungerande arbetsmarknad gynnar individen, välfärden, företag, kommuner, regioner och staten. I Örebro län saknade 11 455 människor ett jobb att gå till i juli 2014. Samtidigt uppgav 56 procent av arbetsgivarna i länet att det är svårt att rekrytera Arbete åt alla och full sysselsättning är en

Läs mer

BISTÅNDSHANDLÄGGARNAS FÖRUTSÄTTNINGAR. En rapport från Vision Göteborg om arbetsmiljön för biståndshandläggarna i Göteborgs Stad

BISTÅNDSHANDLÄGGARNAS FÖRUTSÄTTNINGAR. En rapport från Vision Göteborg om arbetsmiljön för biståndshandläggarna i Göteborgs Stad BISTÅNDSHANDLÄGGARNAS FÖRUTSÄTTNINGAR En rapport från Vision Göteborg om arbetsmiljön för biståndshandläggarna i Göteborgs Stad 1 INNEHÅLL Sid 3 - Sammanfattning Sid 4 - Visions förslag för en bättre arbetsmiljö

Läs mer

Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos

Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos Kommunal driver kampanj för bättre upphandlingar En facklig valrörelse Kommunals uppdrag är att förbättra villkoren för medlemmarna. Därigenom

Läs mer

Under den borgerliga regeringens styre saknar Sverige utbildningspolitiska målsättningar som innebär en högre ambition än dagens nivå.

Under den borgerliga regeringens styre saknar Sverige utbildningspolitiska målsättningar som innebär en högre ambition än dagens nivå. 2 (10) 3 (10) Vår vision är att alla kan leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. För en framtidsinriktad Socialdemokrati är utbildning nyckeln till framtidens jobb och därmed också till människors

Läs mer

HÖGRE SKOLRESULTAT STOPP FÖR VINSTJAKTEN

HÖGRE SKOLRESULTAT STOPP FÖR VINSTJAKTEN HÖGRE SKOLRESULTAT STOPP FÖR VINSTJAKTEN STEFAN LÖFVEN MAGDALENA ANDERSSON 28 AUGUSTI 2014 VI PRIORITERAR INVESTERINGAR I SKOLAN I varje budget har vi prioriterat mer resurser till skolan för en jämlik

Läs mer

Bilaga 2. Tabellbilaga till opinionsundersökningen Reformopinionen i Sverige 2001

Bilaga 2. Tabellbilaga till opinionsundersökningen Reformopinionen i Sverige 2001 Bilaga 2 Tabellbilaga till opinionsundersökningen Reformopinionen i Sverige Tabell 1: Vad tycker Du? Hur stort är behovet av förändringar i dagens Sverige? Procent Mycket stort 18 Ganska stort 53 Ganska

Läs mer

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten?

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? November 27 2 Inledning SKTFs medlemmar leder, utvecklar och

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE EN GOD OCH RÄTTVIS VÅRD FÖR ALLA Alla medborgare och patienter ska känna trygghet i att de alltid får den bästa vården, oavsett

Läs mer

Ledarskap i äldreomsorgen. En rapport från Kommunal och Vision

Ledarskap i äldreomsorgen. En rapport från Kommunal och Vision Ledarskap i äldreomsorgen En rapport från Kommunal och Vision Innehållsförteckning Förord 4 Inledning 5 Hur upplever cheferna förutsättningarna för ledarskap? 6 Vad anser medarbetarna? 7 Slutsatser och

Läs mer

Insatser för äldre och funktionshindrade konkurrensens konsekvenser för kvalitet, kostnader och fördelning

Insatser för äldre och funktionshindrade konkurrensens konsekvenser för kvalitet, kostnader och fördelning Insatser för äldre och funktionshindrade konkurrensens konsekvenser för kvalitet, kostnader och fördelning Marta Szebehely Professor i socialt arbete Stockholms universitet Insatser för äldre och för funktionshindrade

Läs mer

Har valt att inte svara: Moderaterna, Centern, Kristendemokraterna, Vänsterpartiet Miljöpartiet. Landsbygdspartiet Oberoende.

Har valt att inte svara: Moderaterna, Centern, Kristendemokraterna, Vänsterpartiet Miljöpartiet. Landsbygdspartiet Oberoende. Fördelning av antal mandat i kommunfullmäktige efter valet 2010. Kommun Kommun M C FP KD S V MP SD Övriga Summa Luleå 9 3 3 2 32 4 4 4 61 FPLuleå Rättvisepartiet Socialisterna (3), Landsbygdspartiet Oberoende

Läs mer

Dokumentation i vården

Dokumentation i vården Dokumentation i vården VISION landstingskonferens Malmö 150520 Göran Stiernstedt Uppdrag Nationell samordnare till utgången av 2015 Samordnaren ska: Ge förslag på åtgärder som kan vidtas på nationell,

Läs mer

Administrationssamhället. Anders Ivarsson Westerberg Södertörns högskola

Administrationssamhället. Anders Ivarsson Westerberg Södertörns högskola Administrationssamhället Anders Ivarsson Westerberg Södertörns högskola Ett samhällsfenomen - vi administrerar våra liv Kalendrar, planering, budgetar facebook Valfrihetens dilemma bank, el, telefon, försäkring,

Läs mer

Svenska erfarenheter av valfrihet ur ett finländskt perspektiv. Mats Brandt Kommundirektör i Malax

Svenska erfarenheter av valfrihet ur ett finländskt perspektiv. Mats Brandt Kommundirektör i Malax Svenska erfarenheter av valfrihet ur ett finländskt perspektiv Mats Brandt Kommundirektör i Malax Vågar vi släppa kontrollen? - har vi modet att...? - vågar vi riskera att...? Svenska erfarenheter Allmändebatten

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Full sysselsättning i Stockholmsregionen. Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Full sysselsättning i Stockholmsregionen. Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen För LO är full sysselsättning

Läs mer

SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1311-1475. Håkan Jörnehed (V) har lämnat en skrivelse om personalbemanning.

SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1311-1475. Håkan Jörnehed (V) har lämnat en skrivelse om personalbemanning. Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1311-1475 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 14*03-0 4 0 0 0 1 2 * Skrivelse från Håkan Jörnehed (V) om personalbemanning

Läs mer

Socialdemokraternas vallöften till studenterna

Socialdemokraternas vallöften till studenterna Socialdemokraternas vallöften till studenterna Löfte i valrörelsen En trygg sjukförsäkring. Alla studenter ska omfattas av sjukförsäkringen, studenter ska kunna sjukskrivas på deltid, karenstiden ska kortas

Läs mer

Frukostmöte DM 11 februari 2014 Göran Stiernstedt Socialdepartementet

Frukostmöte DM 11 februari 2014 Göran Stiernstedt Socialdepartementet Bättre resursutnyttjande Frukostmöte DM 11 februari 2014 Göran Stiernstedt Effektivare resursutnyttjande Vad är effektivitet? Kvalitet Kostnader Nytta 10% fler besök till 2% högre kostnader är inte nödvändigtvis

Läs mer

Tankar & Tips om vardagsutveckling

Tankar & Tips om vardagsutveckling Tankar & Tips om vardagsutveckling Sammanställning från gruppdiskussioner på kompetensombudsträff den 16 september 2010. Till Kompetensombudspärmen, under fliken Verktygslåda Temat under denna förmiddag

Läs mer

För ökat och utvecklat idéburet företagande

För ökat och utvecklat idéburet företagande PROGRAM För ökat och utvecklat idéburet företagande Detta utgör ett gemensamt program för idéburet företagande innehållande förslag på politiska förändringar som skulle kunna bidra till idéburet företagandes

Läs mer

Hälsa Sjukvård Tandvård

Hälsa Sjukvård Tandvård 1 Hälsa Sjukvård Tandvård Viktigt med en strategisk agenda Vi tror på att nära vård med god tillgänglighet och kvalitet har betydelse för befolkningens hälsa och vår förmåga att klara vår uppgift i framtiden

Läs mer

socialdemokraterna.se/dalarna

socialdemokraterna.se/dalarna ETT KOMPETENSLYFT FÖR DALARNA DALARNA SKA KONKURRERA MED KUNSKAP OCH INNOVATIONER RÖSTA DEN 14 SEPTEMBER.. ETT BÄTTRE DALARNA.. FÖR ALLA.. socialdemokraterna.se/dalarna 2 (6) Kompetensbrister i dagens

Läs mer

Kongressprotokoll 5 maj 27 28 september 2011 Medlemsundersökning 2011 - tabellbilaga

Kongressprotokoll 5 maj 27 28 september 2011 Medlemsundersökning 2011 - tabellbilaga Kongressprotokoll maj september Medlemsundersökning - tabellbilaga ( Bilaga. Medlemsundersökning antal (%) antal (%) Biomedicinsk analytiker antal (%) Röntgen sjuksköterska antal (%) antal (%) Anställning

Läs mer

Klart att det spelar roll!

Klart att det spelar roll! roll! Klart att det spelar Vi kräver en politik för fler jobb I ett litet land som Sverige är den ekonomiska och sociala utvecklingen beroende av en framgångsrik exportindustri. I den globala konkurrensen

Läs mer

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokrati på 2000-talet Lättläst En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokratipropositionen har bearbetats till lättläst svenska av Kitte Arvidsson, Centrum

Läs mer

Göteborg Budget 2014 Sammanfattning

Göteborg Budget 2014 Sammanfattning Göteborg Budget 2014 Sammanfattning Nyheter Vattensäker kommun - Vägvalet tillför 5 miljoner kr till stadens budget för att säkerställa våra badplatser. Finansieringen täcker två livräddare/badvärdar på

Läs mer

Investering om 3 miljarder i skolan år 2013

Investering om 3 miljarder i skolan år 2013 Investering om 3 miljarder i skolan år 2013 Kompetensutveckling för lärare, 450 mkr Bättre karriärvägar för lärare, 50 mkr Stärk det pedagogiska ledarskapet, 50 mkr Forskningsinstitut för lärande, 25 mkr

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

Hållbart chefskap. 8 råd från Saco chefsråd om hur du som chef hanterar gränslöshet och stress. 2014 Red. Karin Karlström och Anna Kopparberg

Hållbart chefskap. 8 råd från Saco chefsråd om hur du som chef hanterar gränslöshet och stress. 2014 Red. Karin Karlström och Anna Kopparberg Hållbart chefskap 8 råd från Saco chefsråd om hur du som chef hanterar gränslöshet och stress 2014 Red. Karin Karlström och Anna Kopparberg Teknik, ekonomi och organisationsformer gör arbetslivet alltmer

Läs mer

Sociala investeringar. Mikael Falk 2014-01-17 Tel 0303 33 07 82 mikaeel.falk@ale.se

Sociala investeringar. Mikael Falk 2014-01-17 Tel 0303 33 07 82 mikaeel.falk@ale.se Sociala investeringar Mikael Falk 2014-01-17 Tel 0303 33 07 82 mikaeel.falk@ale.se Vad är sociala investeringar? Nya metoder i socialt arbete Kalkyl för förebyggande insatser Ett sätt att motivera mer

Läs mer

Marknadsreformer i den nordiska äldreomsorgen vad kan Danmark lära av erfarenheterna från Sverige och Finland?

Marknadsreformer i den nordiska äldreomsorgen vad kan Danmark lära av erfarenheterna från Sverige och Finland? Marknadsreformer i den nordiska äldreomsorgen vad kan Danmark lära av erfarenheterna från Sverige och Finland? Marta Szebehely marta.szebehely@socarb.su.se Professor i socialt arbete Stockholms universitet

Läs mer

Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018

Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018 Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018 1 Värdig äldreomsorg Västeråsarna blir allt äldre. Tack vare sjukvården kan vi bota allt fler sjukdomar och många får möjligheten att

Läs mer

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Samtal pågår. men dialogen kan förbättras!

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Samtal pågår. men dialogen kan förbättras! Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF Samtal pågår men dialogen kan förbättras! En undersökning kring hur ekonomer uppfattar sin situation angående

Läs mer

KAMPEN OM KOMPETENSEN

KAMPEN OM KOMPETENSEN NYA vägar för flexibilitet i högre utbildning Hur kan vi säkra kompetensförsörjningen i mindre städer och på landsbygden? KAMPEN OM KOMPETENSEN Ett samarbetsprojekt med Nitus, nätverket för kommunala lärcentra.

Läs mer

Hjärtefrågan Välfärd i världsklass 2015-04-09

Hjärtefrågan Välfärd i världsklass 2015-04-09 1 Hjärtefrågan 2 Du som jobbar med en välfärd i världsklass ska kunna göra det med fokus på kvalitet. 3 Beslut från förbundsmötet 2014 Bra arbetsvillkor för dig som arbetar i välfärden ger en bra verksamhet

Läs mer

Att arbeta i statlig tjänst. - styrning och värden

Att arbeta i statlig tjänst. - styrning och värden Att arbeta i statlig tjänst - styrning och värden Att arbeta i statlig tjänst styrning och värden Produktion: Statens kvalitets- och kompetensråd Grafisk utformning: Statens kvalitets- och kompetensråd

Läs mer

*Sveriges kommuner och landsting, SKL

*Sveriges kommuner och landsting, SKL Hur mycket tid ska en lärare ha för varje elev? Det är den viktigaste frågan i årets avtalsrörelse mellan lärarna och deras arbetsgivare. För lärarna är svaret självklart. De vill ha tid att möta varje

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

Ökad livskvalitet för äldre

Ökad livskvalitet för äldre Stockholm 29 augusti 2010 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den kommande rödgröna regeringsplattformen 2/9 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den rödgröna regeringsplattformen

Läs mer

Etisk hantering av patientinformation och forskningsresultat

Etisk hantering av patientinformation och forskningsresultat Etisk hantering av patientinformation och forskningsresultat Gert Helgesson Fördelar med informationsteknologi snabb- och lättillgänglig information ökade möjligheter att snabbt & lätt kommunicera dito

Läs mer

En modern sjukvård för alla inte bara några

En modern sjukvård för alla inte bara några En modern sjukvård för alla inte bara några Sjukvårdspolitisk plattform för Socialdemokraterna i Stockholmsregionen 2(7) Sjukvårdspolitisk plattform VI SOCIALDEMOKRATER GÅR i bräschen för förnyelse och

Läs mer

Ett år med Reinfeldt

Ett år med Reinfeldt Ett år med Reinfeldt Första pelaren: Arbetsmarknaden och partsrelationerna Politiken syftar till / leder till 1. Försvagning av fackföreningsrörelsen och rubbad maktbalans till kapitalets fördel 2. Etablering

Läs mer

Sveriges Skolledarförbund

Sveriges Skolledarförbund Sveriges Skolledarförbund Vår uppgift MEDLEMSKAP LEDARSKAPSROLL FACKLIG SERVICE Sveriges Skolledarförbund Tryck: Globalt Företagstryck AB, Stockholm 2008 SVERIGES SKOLLEDARFÖRBUNDS MEDLEMMAR ÄR CHEFER

Läs mer

FÖRENINGSINFO. Audionomerna. 10 år. i SRAT. En del av SRAT

FÖRENINGSINFO. Audionomerna. 10 år. i SRAT. En del av SRAT FÖRENINGSINFO Audionomerna 10 år i SRAT En del av SRAT Innehåll Audionomerna 10 år i SRAT... 3 Från 0 till över 80 procent på tio år... 4 Temadagarna fortbildning... 4 Utveckling av yrke och anställningsvillkor

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

Västra Götalandsregionen. Från politiska intentioner till konkreta uppdrag

Västra Götalandsregionen. Från politiska intentioner till konkreta uppdrag Västra Götalandsregionen Från politiska intentioner till konkreta uppdrag Region Västra Götaland Bildades 1998 Syftet var regional utveckling Fyra landsting blev en region Stora kulturella skillnader Skilda

Läs mer

Journalistförbundet är både ett yrkesförbund och ett fackförbund.

Journalistförbundet är både ett yrkesförbund och ett fackförbund. Förslag Idéprogram Meningen med föreningen Journalistförbundet är både ett yrkesförbund och ett fackförbund. Journalistförbundet ska som fackförbund ta tillvara sina medlemmars fackliga, ekonomiska och

Läs mer

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö arbetarekommuner 5 ombud skall väljas i valkretsen. Presentation av de 16 kandidater som kandiderar i valkrets

Läs mer

Jobbhälsobarometern Skola

Jobbhälsobarometern Skola 8 september 2014 Sveriges Företagshälsor och Svensk Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern Skola De anställdas syn på jobbet inom utbildningssektorn Innehållsförteckning Förord... 2 Om undersökningen... 3

Läs mer

Från barnpassning till lärande

Från barnpassning till lärande Från barnpassning till lärande Jo, förskollärarnas status har stigit inom förskolan. Men i samhället? Där är förskolan ofta fortfarande bara barnomsorg, menar Ylva Söderström som arbetat 30 år i yrket.

Läs mer

Ökad livskvalitet för äldre

Ökad livskvalitet för äldre Stockholm 29 augusti 2010 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den kommande rödgröna regeringsplattformen 2/9 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den rödgröna regeringsplattformen

Läs mer

Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018

Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018 Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018 Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de Gröna kommer att ta majoritetsansvar för landstingets samtliga verksamheter under mandatperioden

Läs mer

Redovisning personalförsörjning. Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014

Redovisning personalförsörjning. Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014 1 Redovisning personalförsörjning Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014 2 Uppdrag till personalpolitiska beredningen Inhämta kunskap, diskutera och lägga förslag kring landstingets personalrekrytering i syfte

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

Yttrande över utredningen Visselblåsare - Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden, SOU 2014:31

Yttrande över utredningen Visselblåsare - Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden, SOU 2014:31 YTTRANDE 21 oktober 2014 Dnr A 2014/2170/ARM Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Yttrande över utredningen Visselblåsare - Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden,

Läs mer

Perspektiv på lärarlöner, del 11. Jobba i fristående skola = högre lön?

Perspektiv på lärarlöner, del 11. Jobba i fristående skola = högre lön? Perspektiv på lärarlöner, del 11 Jobba i fristående skola = högre lön? Dags att satsa på lärarna i fristående skolor Lärarförbundet har under lång tid visat att lärarnas löner halkar efter. Vi har också

Läs mer

HUR MÅR CHEFEN? UNDERSÖKNING AV CHEFERNAS ARBETSSITUATION I GÖTEBORGS STAD

HUR MÅR CHEFEN? UNDERSÖKNING AV CHEFERNAS ARBETSSITUATION I GÖTEBORGS STAD HUR MÅR CHEFEN? UNDERSÖKNING AV CHEFERNAS ARBETSSITUATION I GÖTEBORGS STAD INLEDNING Vi vill alla ha och behöver en chef som ser oss, som är tydlig med sina förväntningar och som inspirerar oss till att

Läs mer

Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014

Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014 Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014 Innehåll Vad avgör val? Förmågan att: Se människors problem och utmaningar Föreslå konkreta åtgärder

Läs mer

Investera i utbildning

Investera i utbildning Socialdemokraterna Investera i utbildning Politik för en kunskapsbaserad ekonomi 2 (12) Innehållsförteckning Investera i utbildning... 3 Nya utbildningspolitiska mål... 3 Högre resultat genom investeringar

Läs mer