Höj kvaliteten och stoppa vinstjakten i välfärden: krav på bemanning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Höj kvaliteten och stoppa vinstjakten i välfärden: krav på bemanning"

Transkript

1 PM Höj kvaliteten och stoppa vinstjakten i välfärden: krav på bemanning 1. Krav på bemanning i välfärden: Personaltäthet/personalkostnader och andra kvalitetsrelaterade kostnader ska regleras så att de inte kan vara väsentligt lägre i privata verksamheter än i motsvarande verksamhet i kommuner och landsting. 2. Om de privata verksamheterna har en väsentligt lägre personaltäthet/kostnader så ska kommunerna/landstingen ha rätt att hålla inne med motsvarande belopp till de privata aktörerna. 3. Privat verksamhet som inte följer gällande regelverk och bemanningskrav och som inte rättar sig ska stängas. 4. En offentlig utredning ska tillsättas som tar fram bemanningskravens exakta utformning inom olika välfärdssektorer. 5. Den offentliga statistiken avseende välfärdstjänster ska delas upp på driftsform såsom kommunal, aktiebolag, stiftelse, ekonomisk förening, ideell förening m fl vilket tillsammans med öppna böcker ger kommuner och landsting möjlighet att följa användningen av välfärdens resurser. Stora vinstuttag, avknoppningar av verksamheter till underpris, skolkonkurser och vårdskandaler är uttryck för en alltför svag styrning av välfärdsverksamheterna. Medborgarna har rätt att förvänta sig en betydligt bättre välfärd och att deras skattepengar används på ett bättre sätt. Den moderatledda regeringens lösning på välfärdens problem är mer kundval och marknadsstyrning. De borgerliga politikerna backar på så sätt från sitt ansvar. De pekar på marknader och företag och säger: det här borde marknaden lösa, det här företaget borde skärpa sig. Men en offentligt finansierad välfärd är inte någon vanlig marknad. För att nå de mål vi gemensamt bestämt för välfärden måste det ställas högre krav. Vi socialdemokrater kommer att städa upp den röra som den moderatledda regeringen har ställt till med i välfärden. Det behövs hårda och tydliga regler

2 2 (8) för vilka privata alternativ i välfärden som får etablera sig och högre krav på kvalitet och insyn i verksamheterna när de är igång. De nationella kvalitetslagarna innebär en kraftfull kursändring av välfärdspolitiken. Med socialdemokratisk politik får välfärden större resurser, nya regelverk som sätter människa framför vinst och en ny styrning som utgår från de som arbetar i välfärdens kompetens och yrkesetik. Nu tar vi ytterligare steg i arbetet med att konkretisera hur det ska gå till. Nationella kvalitetslagar 1. Tydliga krav innan privata utförare får etablera sig i välfärden Kraven för att privata aktörer ska få etablera sig inom välfärden ska skärpas. Medborgarnas behov och det som fungerar lokalt ska vara utgångspunkten för etableringar. Vi Socialdemokrater föreslår att följande krav ska gälla innan en verksamhet etableras: Kompetens, seriositet och långsiktighet hos ägarna ska vara krav för att få tillstånd att starta nya välfärdsverksamheter. Långsiktighet ska definieras som 10 år. Riskkapitalbolag är inte önskvärda i välfärden. Vid varje ägarbyte ska tillstånd prövas på nytt. En ny lag om investeringsskydd för att stoppa att skattefinansierad verksamhet säljs ut till privata ägare till underpris. Kommuner ska kunna rikta upphandlingar och valfrihetssystem inom välfärden till enbart privata, kooperativa och ideella aktörer som inte drivs i vinstsyfte. Stopp för tvångsprivatiseringar. Det ska vara de lokalt folkvalda som avgör om kommunal eller landstingskommunal/regional verksamhet ska privatiseras inte staten.

3 3 (8) Företagens etableringsrätt ska avskaffas inom Lagen om valfrihetssystem (LOV) och i skola och förskola. Innan en fristående skola får etablera sig ska de ha tillstånd av Skolinspektionen och ett samverkansavtal med den kommun som den etablerar sig i. Vi vill införa ett krav på att utbildning skrivs in som syfte i alla friskoleföretags bolagsordning. Enligt den svenska aktiebolagslagen är vinst och vinstutdelning till ägarna ett aktiebolags syfte så länge något annat inte skrivs in i bolagsordningen. Att skriva in utbildning som syfte i bolagsordningen innebär att utbildning är bolagets främsta uppdrag. Fokus riktas mot högkvalitativ utbildning. 2. Tydliga krav och insyn när privata utförare är etablerade i välfärden Vi ska ställa samma krav på all välfärd som vi betalar för gemensamt, vare sig det gäller offentligt eller privat utförd verksamhet. För att de mål vi har för välfärden ska kunna följas upp krävs bättre insyn i välfärdsföretagens verksamhet och ekonomi man ska kunna veta vad skattepengarna går till. Samtidigt måste den kontrollhysteri som har vuxit fram i välfärden stoppas. De här sakerna hänger ihop. Ju slappare de borgerliga har gjort regelverket desto mer har samhället behövt kontrollera verksamheterna och deras anställda i efterhand. Resurserna läggs då på administration och byråkrati istället för ökad kvalitet för elever, brukare och patienter. Den utvecklingen måste vändas. Vi vill förtydliga och stärka den rätt som kommuner och landsting redan har att hålla inne ersättning, kräva vite och även stänga verksamheter som inte skärper sig. 1 Kraven behöver framgå av avtalen med utförarna och insynen i företagen behöver vara så god att det blir möjligt att följa upp kraven. Vi Socialdemokrater föreslår att följande krav ska gälla när en verksamhet är etablerad: 1 Professor Mats Bergman har pekat på att denna möjlighet finns och skulle, förutom att kunna säkra kvaliteten i välfärden, även kunna leda till färre processer i domstol: En stor fördel med att fastställa viten (eller ersättningsreduktioner) och bonus i avtalet är att det är mycket enklare att tvinga fram vitesbetalning än att driva och vinna en process om skadestånd i domstolen om mer allmänna avtalsbrott. Om avtalet tydligt anger vilket vite som utgår vid en viss försummelse eller vid ett visst resultat är det svårt för utföraren att slippa undan. Mats Bergman, Upphandling och kundval av välfärdstjänster en teoribakgrund (Fores 2013)

4 4 (8) Bemanningskrav: personaltäthet/personalkostnader ska regleras så att de inte kan vara väsentligt lägre i privata verksamheter än i motsvarande verksamhet i kommuner och landsting. Insyn: samma offentlighetsprincip och meddelarfrihet ska gälla för privata aktörer och deras anställda som verkar inom den skattefinansierade välfärden som för offentliga aktörer. Öppna böcker: där varje enskild vårdcentral, vårdenhet och motsvarande tydligt redovisar sin ekonomi. Redovisning ska ske på enhetsnivå så att man inte kan gömma undan uppgifter i en stor koncern. Nytt förslag: skarpa bemanningskrav som höjer kvaliteten och begränsar vinsterna Vi ska ha skarpa bemanningskrav i välfärden som höjer kvaliteten och begränsar vinsterna. Personaltäthet/personalkostnader och andra kvalitetsrelaterade kostnader ska regleras så att de inte kan vara väsentligt lägre i privata verksamheter än i motsvarande verksamhet i kommuner och landsting. Nu tar vi ytterligare steg i arbetet med att konkretisera hur vi ska höja kvaliteten och stoppa vinstjakten i välfärden. Om de privata aktörerna har en väsentligt lägre personaltäthet/kostnader eller andra kvalitetsrelaterade kostnader för den välfärdsverksamheten så ska kommunerna ha rätt att hålla inne med motsvarande belopp till de privata aktörerna. Privat verksamhet som inte följer gällande regelverk och bemanningskrav och som inte rättar sig ska stängas. Vilken personaltäthet/kostnader och andra kvalitetsrelaterade kostnader som är relevant för de olika välfärdsverksamheterna ska utredas i en offentlig utredning som bör tillsättas så snart som möjligt. Kvaliteten i välfärden handlar till stor del om antalet anställda och deras kompetens. Att personalen inom äldreomsorgen ska hinna byta några ord med brukaren istället för att bara lämna över matlådan. Eller att läraren genom mindre skolklasser får förutsättningar att hinna ge alla barn det stöd de

5 5 (8) behöver. Internationella studier stödjer tesen om att ökad bemanning leder till ökad kvalitet i äldreomsorgen och bättre resultat i skolan. 2 Inom förskola, skola och äldreomsorg står personalen för den absolut största kostnaden. Det är därför ofta på personalen som besparingar görs i syfte att öka vinstmarginalerna. Med krav på att bemanningen inom privat utförd välfärd inte ska få vara väsentligt lägre än inom de offentligt drivna regleras även möjligheten att plocka ut stora vinster. Lönekostnadsandel i olika välfärdsverksamheter Verksamhet Procent Förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet 81 Förskoleklass och grundskola 75 Gymnasieskola 68 Äldreomsorg 81 Källa: Konkurrensverket och Statskontoret, Det kommunala skatteutjämningssystemet 2014 I förra veckan publicerade Dagens Industri en redovisning av hur mycket de största friskolebolagen redovisat i vinst. Det var tillsammans nära 300 miljoner kronor för ett år. Academedia ensamt redovisar en vinst på 143 miljoner kronor. Det rör sig om många miljoner som istället borde läggas på fler lärare, mindre klasser och andra insatser viktiga för att höja kvaliteten i skolan och elevernas resultat. 2 Bl.a. Word, E.R., JohnstonJ.,Bain, H.P., etal(1994), ThestateofTennessee s,student/teacherachievementratio(star) Project: Technical report , Nashville: Tennessee State Department of Education och Nurse Staffing and Deficiencies in the Largest For-Profit Nursing Home Chains and Chains Owned by Private Equity Companies Charlene Harrington, Brian Olney, Helen Carrillo and Taewoon Kang

6 6 (8) Friskolebolag Vinst i miljoner kr Academedia 143 Internationella engelska skolan 66 Kunskapsskolan 20 Jensen Education 25 Praktiska Sverige 15 Thorengruppen 29 Stiftelsen Stockholms Stadsmission 13 Lärande i Sverige 12 Power Planning System -29 Källa: Dagens Industri

7 7 (8) Räkneexempel Då det ännu inte finns en lagstiftning på plats som ställer krav på insyn och öppna böcker i privat driven offentligt finansierad välfärdsverksamhet och att den offentliga statistiken inte är uppdelad på driftsform (kommunal, aktiebolag, stiftelse, ekonomisk förening, ideell förening m fl) så är det än så länge svårt att beräkna med exakthet vad bemanningskrav skulle betyda i kronor räknat i högre kvalitet och utebliven vinst. Vi har nedan gjort två räkneexempel baserat på den lägre personaltäthet som vi vet finns i såväl grundskolor som inom äldreomsorgen. Grundskolan Lärartätheten är betydligt högre i kommunala skolor jämfört med skolor som drivs av aktiebolag. Den senaste mätning som gjordes 2010 av Lärarförbundet visar att det i kommunal grundskolor fanns 7,8 lärare per 100 elever medan det i fristående skolor drivna av aktiebolag fanns 6,9 lärare per 100 elever. Räknat på en genomsnittlig månadslön med sociala avgifter för en grundskollärare så innebär det att kostnaden för lärare per elev är drygt kr mer per elev och år på en kommunal skola jämfört med en aktiebolagsdriven skola. Om de aktiebolagsdrivna skolorna skulle ha samma lärartäthet som de kommunala skulle deras kostnader öka med 285 miljoner kronor. Pengar som i dag istället för att gå till fler lärare kan tas ut i vinst. Kommunal Aktiebolag Lärartäthet 3, lärare/100 elever 7,8 6,9 Kostnad för en lärare med månadslön om kr 4 plus sociala avgifter (30 %) Kostnad för lärare/elev Antal elever Ca Källa: Lärarförbundet, Skolverket, SCB och Friskolornas riksförbund Resurser som går till högre kvalitet och fler lärare i grundskolan minskad vinst Perspektiv på skolan - om det fria skolvalets effekter på skolans likvärdighet, Lärarförbundet, SCB, genomsnittlig månadslön för grundskollärare år Antal elever i fristående skolor är och då Friskolornas riksförbund anger att 64 procent eleverna i fristående skolorna går i skolor som är aktiebolag så antas det här vara elever.

8 8 (8) Detta gäller således grundskolan. Förskolan och gymnasieskolan är svårare att beräkna på grund av bristande statistik men här vet vi att de privata utförarna utgör en större andel än inom grundskolan, 20 respektive 26 procent. Äldreomsorg, särskilda boenden Kommunernas kostnad för omsorg av äldre är 99 miljarder varav kostnaderna för personal står för hela 81 procent. 6 Av särskilda boenden drivs 21 procent i privat regi. 7 Privat drivna särskilda boendet har i genomsnitt 10 procent lägre personaltäthet än de i kommunal drift. 8 De kommunala har också fler heltidsanställningar och färre timanställningar än den privata äldreomsorgen. Det innebär att den offentligt drivna äldreomsorgen hade högre kvalitet när det gäller de viktiga kvalitetsindikatorerna tid och kontinuitet. Om de privata särskilda boendena skulle ha samma bemanning som de kommunala skulle deras kostnader öka med cirka 960 miljoner kronor. Pengar som i dag istället för att gå till högre bemanning kan tas ut i vinst. Särskilda boenden privat drift Kostnad särskilda boenden Lönekostnadsandel 0,81 Lönekostnad Skillnad i bemanning 0,1 Källa: SKL, Socialstyrelsen och SNS Resurser som går till högre kvalitet och högre bemanning i äldreomsorgen minskad vinst Äldreområdet kortfakta, SKL Äldre och personer med funktionsnedsättning regiform, Socialstyrelsen Kommunal eller enskild regi, spelar det någon roll? en jämförelse av utförare av vård och omsorg om äldre, Socialstyrelsen 2012, Konkurrensens konsekvenser, SNS 2011

En välfärd fri från kommersiella intressen

En välfärd fri från kommersiella intressen En välfärd fri från kommersiella intressen Vänsterpartiet 2012 Innehåll Sammanfattning 3 Därför blir välfärden bättre om den avkommersialiseras 4 Välfärden ska fördelas efter behov, inte efter lönsamhet

Läs mer

Ny styrning i välfärden efter New Public Management Låt proffsen vara proffs

Ny styrning i välfärden efter New Public Management Låt proffsen vara proffs 2014-09-05 PM Ny styrning i välfärden efter New Public Management Låt proffsen vara proffs Sammanfattning Den svenska välfärden är en viktig del av det som gör Sverige unikt. Få länder kan stoltsera med

Läs mer

Vår gemensamma syn på vinst i välfärden

Vår gemensamma syn på vinst i välfärden Vår gemensamma syn på vinst i välfärden Välfärdens, inklusive skolans, verksamheter är ingen marknad. Vi är inte konsumenter i förhållande till välfärden, vi är medborgare. Socialdemokraterna, Miljöpartiet

Läs mer

Skilda världar. En jämförelse mellan kommunalt driven, ideellt driven och bolagsdriven barnomsorg

Skilda världar. En jämförelse mellan kommunalt driven, ideellt driven och bolagsdriven barnomsorg Skilda världar En jämförelse mellan kommunalt driven, ideellt driven och bolagsdriven barnomsorg Rapport av Ulrika Lorentzi och Olof Widmark, Kommunal 2014. Kerstin Mikaelsson har bidragit med underlag

Läs mer

Svar på tal om vinster i

Svar på tal om vinster i 2 Svar på tal om vinster i En argumentsamling om vinstlobbyisternas myter ställda mot verkligheten. välfärden KATALYS INSTITUT FÖR FACKLIG IDÉUTVECKLING Katalys vill förändra svensk politik Katalys institut

Läs mer

VÄGEN TILL EN LIKVÄRDIG SKOLA

VÄGEN TILL EN LIKVÄRDIG SKOLA 7 VÄGEN TILL EN LIKVÄRDIG SKOLA ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR ATT REPARERA DEN SVENSKA SKOLAN RAPPORTFÖRFATTARE: NÄTVERKET FÖR LIKVÄRDIG SKOLA 1 Katalys Institut för facklig idéutveckling No: 7 VÄGEN TILL EN LIKVÄRDIG

Läs mer

Tjäna eller tjäna? - om vård eller vinst Privatisering av vård, omsorg, skola - vilka tar över? FAMNA - idéburen vård och social omsorg

Tjäna eller tjäna? - om vård eller vinst Privatisering av vård, omsorg, skola - vilka tar över? FAMNA - idéburen vård och social omsorg Tjäna eller tjäna? - om vård eller vinst Privatisering av vård, omsorg, skola - vilka tar över? FAMNA - idéburen vård och social omsorg Tjäna eller tjäna? - om vård eller vinst idéburen vård och omsorg

Läs mer

När friskolan går i konkurs

När friskolan går i konkurs LINKÖPINGS UNIVERSITETET När friskolan går i konkurs Hur det politiska samhället hanterar en skolkonkurs 3/20/2014 Grupp A: Sophie Gräsberg Hannah Giddens Sara Hökpers Kurs ID: 733G16 1. Inledning 1.1

Läs mer

VÅRDFAKTA 2014. Fakta och statistik om den privat drivna vård- och omsorgsbranschen. riksdagspartiernas ståndpunkter.

VÅRDFAKTA 2014. Fakta och statistik om den privat drivna vård- och omsorgsbranschen. riksdagspartiernas ståndpunkter. PRIVAT VÅRDFAKTA 2014 Fakta och statistik om den privat drivna vård- och omsorgsbranschen samt riksdagspartiernas ståndpunkter. 2014 års upplaga av Privat Vårdfakta är den viktigaste någonsin. Årets val

Läs mer

VÅRDFAKTA 2015. Fakta och statistik om den privat drivna vårdoch omsorgsbranschen samt genomgång av Reepalu-utredningen.

VÅRDFAKTA 2015. Fakta och statistik om den privat drivna vårdoch omsorgsbranschen samt genomgång av Reepalu-utredningen. PRIVAT VÅRDFAKTA 2015 Fakta och statistik om den privat drivna vårdoch omsorgsbranschen samt genomgång av Reepalu-utredningen. Rätten att kunna välja och välja bort vårdoch omsorgsgivare har ett starkt

Läs mer

Kooperation. en del av

Kooperation. en del av Kooperation en del av Januari 2015 innehåll 02 05 05 Svensk Kooperation har initierats och drivs av Arbetsgivarföreningen KFO. Syftet är att skapa Kooperation inom välfärden. Varför inte? Vad är speciellt

Läs mer

Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april

Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april Stockholms län Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april Motioner 2 (87) INNEHÅLLSFÖRTECKNING A ARBETE... 5 Motion A1 Låt kommunerna i Stockholms län gå före och införa rätt till heltid... 5 Distriktsstyrelsens

Läs mer

Privat vinstintresse funger i vissa, men inte i andra, offentliga verksamheter

Privat vinstintresse funger i vissa, men inte i andra, offentliga verksamheter SNABBANALYS nr 55 maj 2012 Se upp med falska analogier Privat vinstintresse funger i vissa, men inte i andra, offentliga verksamheter Anne-Marie Lindgren Är det är fel att göra vinst på att driva skolor

Läs mer

VALFAKTAHÄFTE NR5 UTBILDNING

VALFAKTAHÄFTE NR5 UTBILDNING VALFAKTAHÄFTE NR5 UTBILDNING INLEDNING Den svenska skolan har två grundläggande problem. Det ena handlar om att resultaten sjunker. Tiotusentals elever i Sverige förvägras idag den kunskap de har rätt

Läs mer

VALFAKTAHÄFTE NR9 VÄLFÄRD & SKATTER

VALFAKTAHÄFTE NR9 VÄLFÄRD & SKATTER VALFAKTAHÄFTE NR9 VÄLFÄRD & SKATTER INLEDNING Detta är valfaktahäftet om välfärd och skatter. Dessa två områden hänger många gånger väldigt tydligt samman. När skatterna sänks innebär det att förutsättningarna

Läs mer

Välfärd bortom staten och kapitalet. Civila samhällets närvaro och förutsättningar i välfärden. Andreas Linderyd, Anna Ardin och Johanna Rickne

Välfärd bortom staten och kapitalet. Civila samhällets närvaro och förutsättningar i välfärden. Andreas Linderyd, Anna Ardin och Johanna Rickne Välfärd bortom staten och kapitalet Civila samhällets närvaro och förutsättningar i välfärden Andreas Linderyd, Anna Ardin och Johanna Rickne Den här skriften ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila

Läs mer

Perspektiv på skolan

Perspektiv på skolan Perspektiv på skolan Om skolan, pengarna och likvärdigheten Innehållsförteckning Inledning...4 Sammanfattande diskussion Hur kan skolans finansiering bli säker och likvärdig?... 5 Skolans resurser ska

Läs mer

Myter om skolan hindrar utveckling

Myter om skolan hindrar utveckling Myter om skolan hindrar utveckling Myter om skolan hindrar utveckling 1 Förord I svenska kommuner och i andra länder som har förbättrat resultaten i skolan är en av framgångsfaktorerna en bred samsyn om

Läs mer

Kommunal eller enskild regi, spelar det någon roll? en jämförelse av utförare av vård och omsorg om äldre

Kommunal eller enskild regi, spelar det någon roll? en jämförelse av utförare av vård och omsorg om äldre Kommunal eller enskild regi, spelar det någon roll? en jämförelse av utförare av vård och omsorg om äldre Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Betänkande från Utbildningsdepartementet - Friskolorna i samhället (SOU 2013:56). Svar senast den 1 december 2013

Betänkande från Utbildningsdepartementet - Friskolorna i samhället (SOU 2013:56). Svar senast den 1 december 2013 SIGNERAD 2013-11-13 Malmö stad Stadskontoret 1 (10) Datum 2013-11-14 Vår referens Kerstin Wramell Lundin Utredningssekreterare Tjänsteskrivelse kerstin.wramell.lundin@malmo.se Betänkande från Utbildningsdepartementet

Läs mer

Vård, skola och omsorg

Vård, skola och omsorg 2007:19 Vård, skola och omsorg Vilken information behöver brukaren för att välja? MISSIV DATUM DIARIENR 2007-12-17 2007/71-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2007-03-15 Fi2007/1980 (delvis) Regeringen Finansdepartementet

Läs mer

välfärdsvinsten Johnny Munkhammar Strävan efter vinst och utdelning ger bättre välfärd för skattepengarna juli 2009

välfärdsvinsten Johnny Munkhammar Strävan efter vinst och utdelning ger bättre välfärd för skattepengarna juli 2009 välfärdsvinsten Strävan efter vinst och utdelning ger bättre välfärd för skattepengarna Johnny Munkhammar www.timbro.se/innehall/?isbn=9175667188&flik=4 juli 2009 TIMBRO [VÄLFÄRD & REFORM] 1 Copyright

Läs mer

Valfrihetens LOV. En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna.

Valfrihetens LOV. En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna. Valfrihetens LOV En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna. Ingrid Hjalmarson Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Socialdemokraternas förslag till budget 2014

Socialdemokraternas förslag till budget 2014 (S):1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING NYSTART FÖR STOCKHOLM 4 En stad som växer genom arbete, utbildning och investeringar 4 Ett Stockholm som arbetar 5 Bryt utvecklingen mot sjunkande resultat i skolan 9 Utveckla

Läs mer

Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa.

Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa. 1 Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa. I Fas 3, numera omdöpt av regeringen till sysselsättningsfasen fanns i januari 2013 mer än 33 700 personer, vilket

Läs mer

Lärarnas Riksförbund kräver insatser för att stoppa skolans dränering på resurser

Lärarnas Riksförbund kräver insatser för att stoppa skolans dränering på resurser Lärarnas Riksförbund kräver insatser för att stoppa skolans dränering på resurser Rapport från Lärarnas Riksförbund Lärarnas Riksförbund kräver insatser för att stoppa skolans dränering på resurser Lärarnas

Läs mer

Så mycket bättre? En jämförelse av anställningsvillkor och löner i privat och kommunalt driven äldreomsorg.

Så mycket bättre? En jämförelse av anställningsvillkor och löner i privat och kommunalt driven äldreomsorg. Så mycket bättre? En jämförelse av anställningsvillkor och löner i privat och kommunalt driven äldreomsorg. Så mycket bättre? En jämförelse av anställningsvillkor och löner i privat och kommunalt driven

Läs mer

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola?

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? rir 2014:25 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift

Läs mer

VÄLFÄRDEN ÄR VINSTEN HUR HANTERAR VI VINSTINTRESSET I VÅRD, SKOLA OCH OMSORG? RAPPORTFÖRFATTARE: DANIEL SUHONEN OCH DANY KESSEL

VÄLFÄRDEN ÄR VINSTEN HUR HANTERAR VI VINSTINTRESSET I VÅRD, SKOLA OCH OMSORG? RAPPORTFÖRFATTARE: DANIEL SUHONEN OCH DANY KESSEL VÄLFÄRDEN ÄR VINSTEN HUR HANTERAR VI VINSTINTRESSET I VÅRD, SKOLA OCH OMSORG? RAPPORTFÖRFATTARE: DANIEL SUHONEN OCH DANY KESSEL Det pågår ett klasskrig och det är min klass, de rika, som för kriget och

Läs mer